Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce : Jana Švejdová : PhDr. Helena Kučerová TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Procesy při vytváření a životní cyklus reklamních letáků ROK : 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpala. V Praze dne podpis

3 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala své vedoucí práce paní PhDr. Heleně Kučerové za cenné rady, ochotu a vstřícnost během celé doby studia a při psaní této práce obzvlášť.

4 OBSAH 1. Úvod Podnikové procesy Proces Workflow Procesní analýza Procesní modelování BPR Business Process Reengineering Jazyk UML Marketingová teorie Reklama Tisk Podpora prodeje Reklamní leták Organizační schéma Tvorba letáku Vyhodnocení Závěr Seznam použitých zkratek Seznam příloh Seznam použitých zdrojů... 48

5 Jméno a příjmení autorky: Jana Švejdová Název bakalářské práce: Procesy při vytváření a životní cyklus reklamních letáků Jméno a příjmení vedoucího práce: PhDr. Helena Kučerová Rok odevzdání: 2009 Anotace Bakalářská práce na zadané téma popisuje postupy při tvorbě reklamních letáků. Veškeré poznatky a zkušenosti vychází z reálných procesů používaných v praxi. Struktura práce je členěna na teoretické vysvětlení použitých pojmů a postupů týkajících se procesní analýzy a vymezení termínů z oblasti reklamy v úvodní části. Následuje popis veškerých činností vznikajících během tvorby reklamního letáku s poukázáním na některé problémy a nedostatky, se kterými se skutečně pracovníci setkávají. Závěr práce je zaměřen na návrh několika řešení nebo opatření k usnadnění práce během tvorby letáku. Annotation The Bachelor work intents to describe processes during creation of advertising brochures. All knowledge and experiences are based on real business processes which are used in praxis. Structure of the work is divided on theoretical explanation of used terms and processes which are applied to process analysis and on definition of terms from advertisement area in the introduction part. Progressing part describes all activities rising during creation of advertising brochure with definition of several problems and disadvantages which are aggravating actual work for employees of the company. The last part intents to describe a suggestion of several resolutions or acquisitions for simplification of the process during creation of the brochure. Klíčová slova: proces, podnikový proces, procesní analýza, workflow, reklamní leták Keywords: process, business process, process analysis, workflow, advertising brochure 6

6 1. Úvod Reklamní leták jako tištěná forma marketingového záměru firmy je mnohdy nedoceněný materiál. Na straně producenta není úplně podceňovaný, ale vzhledem k nákladům na jeho tvorbu bývá využíván v případě upozornění na konkrétní zboží v nějakém období. Masivní pravidelné využití je zaznamenáváno jen u velkých obchodních řetězců. Ostatní obchodníci se uchylují k využití reklamních letáků při velkých kampaních nebo volí delší lhůtu platnosti, popřípadě raději jinou formu reklamy. Na straně spotřebitelů se letáky nesetkávají s velkým nadšením. Přeplněné poštovní schránky naopak odrazují a často se ve spoustě tiskovin zajímavé výtisky lehce ztratí. Přitom mohou posloužit a usnadnit výběr při hledání konkrétního produktu. Bohužel to vyžaduje spoustu času při pročítání velkého množství materiálu. Negativně tomu přispívá i rozmach Internetu, který je pro hledání daleko snazší. I proto se někteří obchodníci uchýlili k variantě umísťovat akční letáky na svoje webové stránky. Vzhledem k nákladům a v neposlední řadě i úsilí, které je při tvorbě reklamního letáku vynaloženo, je tento krok pochopitelný. Tištěné letáky si našly oblibu pouze u konkrétních skupin spotřebitelů, ve většině případů je tato skupina neměnná. Proto distribuce a prezentace reklamy různými způsoby je víc než žádoucí. A jak je takový reklamní leták tvořen, co všechno je zapotřebí, kolik času, úsilí a pracovních schopností je využíváno, by měla ukázat právě tato bakalářská práce. Jako konkrétní předlohu používám standardy a zkušenosti jedné reklamní agentury, která sice vytváří reklamní letáky pro více obchodníků, ale jako modelový použiji leták jednoho velkého obchodního řetězce. Tento řetězec své letáky využívá jako největší reklamu a vkládá do nich spoustu investic. Otázkou je, zda oprávněně, ale určitě si tato forma reklamy svoji cílovou skupinu našla. Ráda bych upřesnila, že sice pod pojmem reklamní leták může být míněna jakákoliv brožura i s převažujícím textem a minimem obrázků, já se v této práci zaměřuji na tvorbu letáků spotřebního zboží, kde je reklamním nástrojem obrázek a cena. Při podrobnějším zkoumání lze najít shodné prvky v letácích potravinových řetězců, drogerií nebo obchodů s elektronikou. Některé giganty na našem trhu disponují sortimentem všeho druhu a právě jejich reklamní letáky použiji jako modelové. Procesní analýzou při tvorbě reklamních letáků bych ráda poukázala na zaběhnuté praktiky a zhodnotila, zda je vhodné něco měnit, vylepšovat, hledat vhodnější řešení či některé procesy absolutně vypustit. Samostatnou otázkou je životní cyklus reklamního letáku, rozdíl mezi 7

7 dobou a prací při přípravě jednoho letáku a konečnou platností a působením na zákazníka. Tato práce se ale nebude zabývat marketingovými otázkami, prioritou je vyčlenění jednotlivých procesů, jejich pojmenování, charakterizace a posouzení, jak z pohledu teorie, tak i z praxe. Nové návrhy budou rovněž vycházet z praktického hlediska, přičemž ale jejich vhodnost musí být podložena teoretickou analýzou. 2. Podnikové procesy 2.1. Proces Proces podle slovníku cizích slov má slovo proces význam: průběh, vývoj, děj. Z tohoto významu slova budeme vycházet od samého začátku. Jakýkoliv proces ať v podniku nebo v běžném životě představuje činnost, děj. A naopak každá činnost se dá definovat jako proces. Má svůj začátek, průběh a konec, na který ve většině případů navazuje další proces rozvíjející nebo doplňující proces předchozí. Podle WfMC, 1996 [14] je podnikový proces definován takto: Podnikový proces (business process) je množina jedné nebo více propojených činností, společně přispívající k dosažení podnikového cíle, obvykle ve vazbě na organizační strukturu, která definuje funkční role a vztahy. [2] Proces má definován svůj počáteční bod, koncový bod, rozhraní a zúčastněné jednotky (tj. role nebo funkční místa). Proces obvykle přechází přes hranice organizačních jednotek. Má své zákazníky externí nebo interní. Oddělením části procesu lze vytvořit tzv. podproces. V terminologii podnikových procesů se používá označení proces, subproces, činnost, operace a krok. Je tak naznačený hierarchický rozklad procesu. Krok je nedělitelná, nejmenší součást procesu, která ve spojení s dalšími kroky tvoří operaci a více operací představuje činnost. Pomocí činností je vykonáván subproces a ten je součástí procesu. [5] 8

8 Obr. 2.1 Hierarchický rozklad procesu [1] 3. Workflow Jedná se o automatizaci celého nebo části podnikového procesu, při němž se předávají dokumenty, informace nebo úkoly z jednoho účastníka procesu na druhého podle sady procedurálních pravidel tak, aby se celkové cíle podniku naplnily nebo se jim co nejvíce přiblížilo. [2] Workflow systémy obsahují několik fází. Realizační fáze řídí průběh procesu, přípravná fáze (definice procesu) a dále fáze sledovací a vyhodnocovací, což spočívá v monitorování a vyhodnocení reálného průběhu procesu. Tento systém, který propojuje jednotlivé zdroje, lze aplikovat se spoustou možností v mnoha případech. [2] V podniku vzniká kombinace všech procesů. Nejsou ale všechny definovány nebo dokumentovány, protože jsou zakomponovány do různých směrnic, postupů nebo jen myšlenek nadřízených nebo i zaměstnanců. Mohou mít podobu neformálních nařízení, popřípadě se předávat mezi zaměstnanci pouze ústní formou. [2] Rychlost provádění procesů bývá častým problémem. Proto je vhodné zaměřit se na důležitost jednotlivých procesů a zajistit, aby nejdůležitější procesy byly prováděny nejdříve. Efektivním hospodařením s procesy podle důležitosti a typu ovlivňuje chod celého podniku. [2] 9

9 Definice procesu (process definition) forma podnikového procesu podporující jeho automatizované zpracování, ať už se jedná o modelování nebo jeho provedení pomocí systému řízení workflow. Obsahuje síť procesů a jejich vztahů, měřítka určující začátek a přerušení procesu a informace, které se týkají jednotlivých činností, např. o účastnících, o přidružených aplikacích, datech, atd. (WfMC, 1996) [14], [2] V definici procesu musí být obsaženo, jak jsou role řízeny, tzn. obecné organizační označení, kdo se na jaké činnosti podílí a vykonává. Každá role je přiřazována podle organizačního modelu, obsahujícího strukturu a role uvnitř organizace. [2] Činnost (activity) definujeme dva typy činností, a to manuální, která je prováděna bez pomocí informačních technologií nebo automatizovanou s nebo bez pomoci uživatele. Každá činnost znázorňuje jeden logický krok procesu. Průběh procesu je zajišťován workflow činnostmi s využitím lidských a/nebo počítačových zdrojů, přičemž u lidských zdrojů je činnosti přiřazena účastníkovi workflow. (WfMC, 1996) [14], [2] Do definice procesu bývá zahrnuto velké množství činností tak, aby byly logicky propojeny podle podílu na celkové realizaci podnikového procesu. Činnost, jako nejmenší jednotka práce s časovým rámcem, nabízí jeden i více pracovních úkolů, které jsou přiřazovány účastníkům workflow. [2] V případě, že k jedné definici procesu v daném okamžiku existuje více výskytů procesu, nacházejících se v různých stavech zpracování, jedná se o tzv. výskyt procesu (process instance). Výskyt procesu zahrnuje reálné výskyty činností (activity instance), při jejichž zpracování jsou pro jednotlivé účastníky generovány pracovní úkoly (work item), a/nebo je použita externí aplikace. [2] 4. Procesní analýza Řada podniků a firem funguje zaběhnutým stylem, aniž by věděli, že tento způsob je vlastně souhrn nesčetného množství procesů. A že každý proces má svojí funkci, ne všechny procesy mají naopak smysl nebo velký význam. Při problémech chodu podniku nebo jen nesprávného fungování určitého oddělení je právě vhodné zaměřit se na jednotlivé procesy a hledat řešení touto cestou. Mnohdy stačí některé procesy vypustit, jiné rozdělit na subprocesy s většími požadavky nebo vyměnit pořadí procesů. Těmito otázkami se zabývá procesní analýza, přičemž využívá procesního modelování jako nástroje pro lepší orientaci v problému a větší 10

10 názornosti. Dobře zpracovaná procesní analýza daného podniku nebo jen konkrétního problému přináší identifikaci důležitých a nedůležitých činností poukazuje na možnost věnovat se novým užitečným procesům podněcuje eliminaci nákladů podniku vyzdvihuje cíle podniku orientuje podnik ke zvýšení výkonu a inovaci Základem procesní analýzy je identifikace všech procesů a definování jejich vzájemných vztahů. Následuje určení vstupů a výstupů a použití zdrojů (lidských, materiálních nebo technických). Pomocí procesního modelování se vypracuje analýza, která poskytne zadavateli výše uvedené informace. [14] 5. Procesní modelování Pro jednoduchost a názornost je nejvhodnější zvolit modelování jednotlivých procesů. Grafické znázornění mnohdy řekne více, než velké množství komentářů. Alespoň z časového hlediska je tato varianta výhodnější. Proto při procesní analýze a její interpretaci se používá modelování, které je možno vytvářet v různých programech, přičemž takové vyjádření je stručné a všeříkající každému, kdo se touto problematikou zabývá. Na začátku tvoření procesního modelu je nutné identifikovat jednotlivé procesy a popsat je alespoň z hledisek, které uvedli ve své knize autoři Fiala a Ministr. [3] Zmiňovanými hledisky jsou: - procesní cíl určující, k čemu daný proces slouží a co je jeho výsledkem - obsah procesu, co všechno má být během procesu vykonáno a kdo je za průběh procesu zodpovědný - pro koho je proces určen, zda výsledky vykonaného procesu využije jiný proces a jaký - vstupy a výstupy procesu a jeho hranice, tzn. co je potřeba k vykonání procesu, jaký má být výsledek, v jakém momentě daný proces začíná a končí Pro základní formulaci procesů je důležité stanovit základní parametry: - určení základní činnosti, což jsou v podstatě úkony případných procesů 11

11 - ponětí o základních událostech a následných předpokládaných reakcí (kontextová představa organizace) - představa o základních předmětech zájmu a jejich průběhu (objektová představa organizace) Analýzu procesů potom můžeme rozdělit do tří fází: 1. analýza elementárních procesů stanovení primárních procesů, jejich skladby a vzájemného propojení, a to pomocí analýzy událostí a reakcí a jejich vzájemných souvislostí 2. upřesnění klíčových procesů - zjištění klíčových procesů v organizaci, jejich složení, vzájemné vazby a podstatné znaky, využitím objektové analýzy produktů organizace spolu s výsledky předchozí fáze 3. upřesnění podpůrných procesů na základě objektové analýzy organizace spolu s výsledky předchozí fáze se zjistí podpůrné procesy v organizaci, stejně tak i jejich složení, vzájemné vazby a podstatné znaky Analýzou procesů získáme konceptuální model organizace, jenž nám poslouží při fázi implementace procesů. Jednotlivé procesy se převedou do konkrétní podoby s přihlédnutím na organizační a technologickou infrastrukturu organizace. Následuje příprava pro chod procesů, která spočívá ve vytvoření podmínek jak organizačních tak technických. Před zavedením systému procesů je možné zahrnout i reengineering podnikových procesů. [10] 5.1. BPR Business Process Reengineering Po zjištění, že některý ze stávajících procesů je absolutně nevyhovující, přichází na řadu jeho kompletní přepracování, změna nebo výměna za jiný, lepší proces. Touto problematikou se zabývá právě BPR. Pokud se nejedná o radikální reengineering, spočívající v komplexní změně veškerých zájmů, cílů a strategií podniku, dal by se tento způsob chápat a provést následujícím způsobem. V prvopočátku je nutné zhodnotit, do jaké míry jsou procesy nevyhovující a jaký je vlastně rozsah projektu. Ne všechny potřeby mohou být uspokojeny z důvodu nedostatku prostředků a možností, proto i tento krok je nedílnou součástí analýzy reengineeringu. Za stěžejní a asi nejvíce pracné je vytvoření nových procesů, vyhovujících všem požadavkům. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby se neopakovaly chyby předchozího systému procesů, nejlepší je začít 12

12 z jiného konce a naprosto od začátku. Výhodou je i střízlivá vize budoucnosti a porovnání s konkurencí. Každý méně či více radikální přechod by měl mít stanovený přesný termín pro přípravu jak technologického zázemí, tak organizačního. Zvážení rozdílu mezi současným stavem a stavem budoucím by mělo být samozřejmostí, a proto musí být do celkového plánu zahrnuto, aniž by tento stav přinesl sebemenší komplikace. Následuje už jen samotná implementace a žádoucí je i monitoring vývoje a reakcí na nový procesní systém. [11] 6. Jazyk UML Jazyk UML (Unified Modeling Langauge) je vizuální modelovací jazyk. Prošel dlouhým vývojem a v podstatě vychází z ostatních metodik jako je Boochova 1 metoda objektového modelování, OMT nebo OOSE. Díky tomu poskytuje vlastnosti, pro které se stává nejlepší variantou při výběru vhodné metodiky vizuálního modelování. I oproti ostatním modelovacím jazykům, jako jsou vývojové diagramy, E-R modely nebo jazyky pro popis stavů, nabízí UML větší vypovídací schopnosti a soudržnost. Jazyk UML je složený z mnoha grafických prvků, které libovolnou kombinací podle stanovených pravidel tvoří diagram. Takový diagram je potom výsledkem několika pohledů na daný systém. Modelováním pomocí jazyka UML popisujeme, co má vybraný systém dělat. Proto je vhodným nástrojem i pro procesní modelování, kdy dokážeme graficky znázornit jednotlivé procesy. Pro potřeby této práce si vysvětlíme charakteristiky jen několika diagramů, jazyk UML jich ale nabízí mnohem více. [16], [17] Diagram tříd (Class diagram) Třída kategorie nebo skupina věcí s podobnými vlastnostmi a stejným nebo podobným chováním. Chování věcí ve třídě charakterizují specifické operace (metody). je symbolizována obdélníkem, který je rozdělený do tří částí. V horní je napsané jméno, uprostřed jsou zaznamenány vlastnosti a dolní část označuje operace. Propojení tříd vyznačuje vzájemné vztahy tříd. [16], [17] 1 Gardy Booch a Jim Rumbaugh ze společnosti Rational Software paralelně pracovali na vývoji dvou modelovacích metodik. Po čase sjednotili své poznatky, díky čemuž mohl vzniknout jazyk UML. Výsledné podobě jazyku UML pomohlo i pozdější připojení metodiky OOSE, vyvíjené Ivarem Jacksonem. 13

13 Jméno třídy - atribut : int + operace () : int třída 1 třída 2 0..* 0..1 Obr. 6.1 Diagram tříd [16] Digram objektů (Object diagram) Konkrétní datové objekty vyplývající z dané třídy sestavují objektový diagram. [16], [17] Diagram činností (Aktivity diagram) Při běžném užití objektu nebo jeho typickém chování dochází k určitým činnostem. Ty popisuje diagram činností. [16], [17] 14

14 začátek akce [podmínka 1] rozhodování [podmínka 2] činnost 1 činnost 2 činnost 3 synchronizační čára činnost 4 činnost 5 soubežné akce konec Obr. 6.3 Diagram činností [16] Diagram spolupráce (Collaboration Digram) V každém systému spolu prvky nějakým způsobem spolupracují, proto je užitečné umět takovou spolupráci vyjádřit. [16], [17] 15

15 Objekt_1 1: zpráva 1 Objekt_2 4: zpráva 4 3: zpráva 3 2: zpráva 2 Objekt_3 Obr. 6.4 Diagram spolupráce [16] 7. Marketingová teorie 7.1. Reklama Pojmem reklama je myšlena placená forma neosobní, masové komunikace. Informuje spotřebitele a snaží se ovlivnit jejich chování pomocí různých prostředků. Podle účelu cílů plní funkce informativní, přesvědčovací nebo připomínací. Reklama může využívat čtyř základních druhů médií a to: televize, rozhlasu, tisku a exteriérových médií, což jsou různé poutače, firemní štítky a reklamní předměty, reklamy na dopravních prostředcích apod. [12] 7.2. Tisk Tištěná reklama je jedním z nejefektivnějších prostředků. Tím, že je umístěna na papíře (časopisy, noviny, letáky), dává čtenáři možnost si ji prohlédnout několikrát, v klidu analyzovat popř. si ji i vystřihnout. Výhodou je i četnost vydání, pravidelnost a široký okruh spotřebitelů, kteří se s tištěnou reklamou mohou setkat. Dalšími ovlivňujícími faktory je papír, na kterém je reklama vytištěna, množství obrázků a fotografií, uspořádání a vlastní nápad reklamy. Většina reklamních tiskovin nese informace o produktu, na vytváření image značky se v tomto případě nezaměřuje. [12] 16

16 7.3. Podpora prodeje Cílem podpory prodeje je stimulovat prodej výrobků a služeb s využitím dostatečných podnětů. Reklama se soustředí na delší časové období a snaží se přimět zákazníka změnit přístup k firmě či výrobku. Podpora prodeje se s reklamou často prolínají a pozitivním výsledkem je rychlé zvýšení prodeje určitého výrobku. V případě dlouhodobé kampaně je žádoucí i vytvoření dlouhodobých dobrých vztahů mezi výrobcem a distributorem. [12] 7.4. Reklamní leták Reklamní leták patří mezi jednoduché reklamní prostředky, jejichž úkolem je vzbudit pozornost o produkt a vyvolat zájem. Grafika i text nevyžadují náročné provedení ani složité nápady. Informace je podávána pomocí jednoduchých textů, což je hlavním účelem. K potenciálnímu zákazníkovi se leták dostává všemožnými prostředky a vychází se z myšlenky, že ke skutečnému zájemci se dostane jen malá část nákladu. Nejdůležitějším úkolem je zaujmout na první pohled, protože zájemce nemá čas ani náladu text letáku číst. V ostatních případech ale může sloužit jako zdroj informací, které usnadňují výběr zboží nebo cílené nakupování. [6] Zvláštním případem jsou letáky obchodních řetězců, což jsou podle marketingové literatury v podstatě spíše katalogy z důvodu, že se zaměřují na široký sortiment. V běžné praxi se ale používá označení reklamní leták z hlediska jednoduchosti textů i grafiky. Pod pojmem katalog se v této oblasti rozumí reklamní text o více stránkách (většinou 10 a více) zaměřující se na konkrétní druh sortimentu nebo určitou sezónu. Myšleny jsou např. vánoční katalogy, katalogy se zahradní tématikou nebo katalogy delikates. V tomto případě je nabídka oddělena od běžné nejen v obchodě, ale i právě zvláštním druhem reklamního materiálu. Odlišný je i papír, na který je katalog tištěn, stejně tak jako náročnost grafiky. Klasický leták je zaměřen na výmluvnost fotografií a jednoznačnost stručných popisných textů. Logická struktura je uspořádána podle druhu sortimentu a zaručuje tak snadnou orientaci v několika stránkovém textu. Nejvýhodnější akce mají své místo na každé stránce a jsou opatřeny speciálními vlastnostmi pro odlišení (velikost obrázku i cenovky, upozorňující piktogramy nebo hesla). Každý leták má svoji platnost, ve většině případů vycházejí takovéto letáky periodicky s pravidelnou, neměnnou dobou platnosti. U čerstvého zboží (maso, mléčné výrobky, zelenina) je platnost zkrácena oproti platnosti celého letáku. 17

17 8. Organizační schéma Název oddělení Account DTP studio Fotograf Fotobanka Grafika Korektor Produkce Tiskárna Funkce jednání se zadavatelem, předávání požadavků DTP operátorům, kontrola vytváření letáků, retuš a ořez fotografií zhotovování fotografií podle přání zadavatele zpracování fotografií, příprava podkladů pro DTP operátory, zpracování materiálu pro umístění na webu grafické návrhy letáků, vytváření nových designů textové korektury zajištění dodání materiálů pro tisk a distribuce vytištěných letáků, komunikace se zadavatelem tisk připravených materiálů Account oddělení Oddělení account managerů dbá o splnění veškerých požadavků zadavatele. Na straně zadavatele má každý marketingový zaměstnanec na starosti konkrétní úsek reklamního letáku, o němž jedná s konkrétním account managerem. Oddělení má i svého vedoucího, ten zajišťuje správný chod oddělení, rozděluje práci, komunikuje jak s vedoucím na straně zadavatele, tak i s vedením agentury, prezentuje nové nápady a připomínky, kontroluje podklady i vytvořený materiál. Ve své podstatě reprezentuje zájmy celého týmu podílejícího se na tvorbě letáků. Má za úkol i řešení všech problémů, technické otázky deleguje příslušnému oddělení, např. IT. Komunikuje s produkcí, hlídá termíny včasného splnění požadavků. Běžný account manager má přidělený konkrétní úsek letáku, o něž se stará. Přijímá y a telefonicky komunikuje s marketingovým oddělením zadavatele a zjišťuje nové návrhy, úpravy, korekce. Úzce spolupracuje s DTP operátory, během jejich práce jim vysvětluje 18

18 všechny změny a požadavky. Důležitou činností je i kontrola vypracovaných materiálů. V praxi to probíhá tak, že vytvořenou část letáku DTP operátor vytiskne, předá account managerovi příslušného sortimentu, ten materiál zkontroluje a předá k opravě DTP operátorovi. To vše je nutné zvládnout v poměrně krátkém časovém úseku, neboť musí být dodržen termín včasného odeslání ke kontrole zadavatelem. Account manageři přijímají i fotografie pro leták a přeposílají je správcům fotobanky s určením umístění fotografie v letáku. DTP operátoři DTP je zkratka anglického slovního spojení Desktop publishing. Pomocí sazečských programů vytvářejí DTP operátoři dokumenty určené k tisku. Všichni operátoři jsou vybaveni počítačem s několika grafickými a sazečskými programy. Jejich hlavní pracovní náplní je tvorba reklamních letáků podle zadání, včetně všech korektur a oprav. Za svoji práci nesou i finanční zodpovědnost, o této formě postihu ale rozhoduje vedení firmy. Oddělení DTP operátorů je rozděleno na týmy, přičemž každý tým zpracovává předem dohodnuté vydání reklamních letáků. Je tedy snadně kontrolovatelné, kdo a kdy jakou chybu způsobil a tím pádem i vyvozovat patřičné důsledky. Práce tohoto typu vyžaduje preciznost a schopnost dlouhého soustředění. I přes stanovené termíny odesílání a přijímání zadání, korektur a změn, je očekávaná od pracovníků značná časová flexibilita. V době kontroly dokumentů account managery nebo zadavatelem vznikají časové prodlevy, při nichž mají operátoři možnost buď přípravy jiných podkladů a materiálů, nebo je využít ke svému osobnímu volnu. Naopak ale musí obětovat čas mimo pracovní dobu jako například o víkendech, svátcích a různě podle potřeby. I DTP studio má svého hlavního operátora. Ten má ještě nad rámec běžných povinností pracovníka DTP na starosti řešení všech komplikací, požadavků vedení nebo ostatních spolupracujících oddělení a zajišťovat co nejplynulejší návaznost všech kroků při tvorbě letáků. Pracovní náplň operátora zahrnuje nejenom sazbu textu v dokumentu, ale i vkládání fotografií. V případě reklamních letáků je nutné každý vyfotografovaný výrobek zbavit přirozeného pozadí pro možnost vkládání jiného barevného pozadí nebo stínů. Tento krok se provádí takzvaným ořezáváním, kdy v grafickém programu se pomocí určitého nástroje označí produkt a pozadí se smaže. Tento postup je také zahrnut do pracovních úkonů DTP operátorů, stejně tak jako drobné retušování fotografií nebo jiná malá úprava. Velkou 19

19 výhodou a šikovným nástrojem je kvalitní softwarové zázemí. To je symbolem pracoviště na vysoké úrovni a udává prestiž agentury. Fotograf Vlastního fotografa a ateliér využívají firmy pouze v případě nevyhnutelnosti. V současnosti se dají fotografie nalézt na Internetových fotobankách a za zpoplatnění použít. Pokud se ale jedná o velké množství fotografií, obzvlášť spotřebního zboží, je fotograf velkým přínosem. Spousta produktů mění své obaly a design, proto je nejjednodušší novou podobu znovu vyfotografovat. Marketingové oddělení zadavatele komunikuje s fotografem a na případy nových fotografií jej upozorní. Ten si konkrétní produkty obstará nebo vypůjčí od zadavatele a pořídí nové fotografie. Ty potom doručí do agentury k dalšímu zpracování. Stejně tak i když naopak DTP operátorům chybí nějaký produkt ze zadání, prostřednictvím account managera zkontaktují fotografa a ten zajistí nápravu. Kreativnější činností je vymýšlení různých aranžmá na zadané téma. Jedná se o seskupení produktů s doplňujícími prvky na vhodném pozadí. Tyto fotografie se používají na titulní stránky, do specializovaných katalogů nebo jako upozornění na výjimečnou akci. V těchto situacích má fotograf možnost ukázat svoje dovednosti a kvality, efektivním je například fotografování výrobků na zrcadlové podložce apod. I tak se ale jedná o poměrně nenáročnou práci v tomto oboru, proto si troufám tvrdit, že profesionální fotografy na úrovni taková práce příliš nenaplňuje. Fotobanka Stejně jako vlastní fotograf je pro agenturu pro tvorbu letáku prakticky luxusem, i správci fotobanky nejsou naprosto nevyhnutelným prvkem v organizační struktuře firmy. To všechno je ale na úkor organizace, pořádku a přehlednosti. Množství příchozích fotografií mohou ukládat i DTP operátoři vždy, když se jim nějaká nová objeví v korektuře. Z časového nedostatku to ale ne vždy zvládnou udělat správně tak, aby příště byla fotografie snadno dohledatelná. Proto správci fotobanky disponují databázovým programem, kam ukládají nově příchozí fotografie a přiřazují je do příslušných letáků. DTP operátorům potom napíšou klíčová slova, podle kterých se dají jednoduše fotografie dohledat. Samozřejmě ukládání fotografií má svá pravidla, kontrolou totožnosti počínaje a uložením všech potřebných parametrů konče. Je důležité dávat si pozor na duplikace. Obzvlášť, když fotograf nebo zadavatel občas posílá e- mailem nejprve náhledové fotografie a potom teprve v požadované kvalitě. Jakmile někdo 20

20 uloží náhled i normální fotografii a ještě třeba do jiného adresáře, zahlcuje se databáze zbytečným množstvím položek a při nedůsledném hledání se potom do letáků mohou dostat málo kvalitní fotografie. Takovým situacím se snaží zabránit právě správci fotobanky, kteří dodržují stanovená pravidla, a pak funguje vše, jak má. Fotobanku využívá i zadavatel, respektive marketingové oddělení zadavatele. Pokud potřebují nějakou fotografii do promo materiálu zhotovovaného jinou agenturou, náhled konkrétní fotografie k posouzení či schválení, kontaktují správce fotobanky přímo nebo prostřednictvím account managera. Ve volném čase pomáhají správci fotobanky DTP operátorům s ořezem fotografií nebo s předstihem kontrolují příchozí korektury a ukládají z nich fotografie. Mají odpovědnost i za zpracování a odeslání materiálů na web. V době, kdy DTP operátoři skončí svoji práci na letáku, a hotový dokument je zaslán do tiskárny, přichází chvíle pracovníka fotobanky, aby se hotovým letákem zabýval. Jeho úkolem je připravit podklady, které se poté posílají další agentuře. Ta zpracovává informace z letáků všech obchodních řetězců ve stejné době platnosti a na svém webu pak uvádí nejvýhodnější ceny konkrétního produktu. Dále se pak posílají materiály zadavateli pro umístění letáku na jeho webových stránkách. Grafika Jedno grafické oddělení slouží všem projektům reklamní agentury, přičemž na reklamní letáky je využíváno nárazově. Pracovní tým je rozdělen na dvě podskupiny, část se zabývá vyloženě grafikou a další tým pracuje na kreativních návrzích. Zadání potřebných návrhů získává od zadavatele account manager a ten potom přání zákazníka tlumočí vedoucímu oddělení grafiky. Podle typu zpracování a potřeb pracuje na úkolu určitý počet pracovníků, opět podle určení vedoucího. Vypracovaný návrh zasílá account manager zadavateli pro zhodnocení a připomínky. Konečná podoba návrhu je výsledkem několika přepracování a hodně záleží na komunikaci, jak mezi odděleními uvnitř agentury, tak mezi account managerem a zadavatelem. Schválená grafická podoba projektu je použita v konkrétním materiálu, jímž může být leták, katalog, plakát nebo POS materiály. Jednou schválený a použitý návrh je uložen mezi vzory všech dokumentů a je připraven pro případné další použití, úpravy nebo jako vzorový podklad. Grafické oddělení včetně své kreativní části může pracovat v jednom čase na návrzích pro různé reklamní letáky nebo jiné potřeby, musí být však zachována loajalita a mlčenlivost o reklamních záměrech jednotlivých zadavatelů. Proto i práci a týmy určuje vedoucí pro zajištění zmíněných podmínek. 21

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Verze 3.0 Stručný přehled Tvůrci zprávy o udržitelném rozvoji by měli uvést, do jaké míry se při své práci řídili principy Reportingového rámce GRI. Tento údaj je vyjádřen systémem tzv. Aplikačních úrovní.

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Návod k ovládání programu PATENT.EXE

Návod k ovládání programu PATENT.EXE Návod k ovládání programu PATENT.EXE Spuštění programu Patent_cz.exe Pro otevření aplikace klikněte na soubor patent_cz.exe. Pro ukládání byl program sestaven jako aplikace typu SDI, to znamená, že jsou

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Robinem Povšíkem,

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk

Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk Základní charakteristika Jediný program pro přípravu dat určených pro VLF tisk pracující pod systémem Windows i Mac Pracuje se všemi softwarovými

Více

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Seznam notací Síťové diagramy Notace WfMC Notace Workflow Together Editor Aktivity diagram (UML) FirsStep Designer Procesní mapa Select Prespective (procesní

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008 Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008 Jaký je konečný termín odevzdání celkové nabídky (nepodařilo se mi jej v dokumentu najít - kromě dat finalizací jednotlivých částí). Konečný termín odevzdání celkové

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Spotřebitel Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Specifikujte např. 3-5 různých skupin spotřebitelů pro Váš koncept a rozpracujte popis typického zástupce

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Vznik projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně nazvaný

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata 1. Úvod Řídit bez informací nelze. To ví všichni. Přesto v praxi tuto samozřejmost často buď zcela ignorujeme nebo silně podceňujeme. Přitom na dosah ruky

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken Jazyk UML - přehled Unified Modeling Language jazyk pro popis objektově orientované analýzy a návrhu aplikací slouží k vzájemné komunikaci mezi zadavatelem a návrhářem systému má několik částí, není nutné

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Spotřebitel Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Specifikujte např. 3-5 různých skupin spotřebitelů pro Váš koncept a rozpracujte popis typického zástupce v každé skupině. Příklad níže. Spotřebitelský

Více

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Formát: křídový papír, celobarevný tisk, formát A4 Náklad: minimálně 6 100 ks Distribuce: českokrumlovské domácnosti a podniky Web: www.ckrumlov.cz/noviny

Více

REALIZACE PROJEKTU 7. RP

REALIZACE PROJEKTU 7. RP REALIZACE PROJEKTU 7. RP Realizace projektu je pokračováním přípravné fáze, o které pojednávaly předchozí díly seriálu o Managementu výzkumných projektů 7. rámcového programu. V jednotlivých článcích byly

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz

SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz Obsah Popis aplikace... 3 Uživatelé... 3 Aktivity... 3 Systémová podpora... 3 Kontext... 3 Prototyp... 4 Informace... 4 Design

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Tomáš Kuthan PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Bakalářská práce stanovuje vzor pro vytváření projektové dokumentace internetových

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Stránka 1 z 21 Obsah 1. Co je systém HELPdesk?... 2 2. Možnosti využití systému HELPdesk:... 2 3.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Výběrové řízení na zhotovitele stavby

Výběrové řízení na zhotovitele stavby Realizace staveb III Pavel Vysloužil, 12/2004 Výběrové řízení na zhotovitele stavby 1 / úvod předmět a cíl seminární práce 1.1/ Předmět a cíl seminární práce 1.2/ Vysvětlení pojmů z obecného hlediska 1.3/

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Prometheus Design. ceník služeb

Prometheus Design. ceník služeb Prometheus Design vizuální styl společnosti logo - text základní sazba 599,- dvou návrhů monchromatického nebo vícebarevného loga, dokončení vybraného výstupních dat výsledné formáty: EPS, PDF, PNG, JPG

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více