Budování politických znaèek a kreativita v reklamì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budování politických znaèek a kreativita v reklamì"

Transkript

1 Základní informace Jsme reklamní agentura, která pro Vás udìlá více než jen kreativní reklamu. Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Snažíme se vytváøet firemní komunikaci, která upoutá vìtší pozornost než ostatní. Snažíme se spojit naše znalosti, zkušenosti a odpovìdný tvùrèí pøístup s analýzou trhu a informacemi od klienta, aby naším spoleèným dílem byla komunikaèní strategie, která funguje. Organised to do a little more than just creative advertising. Pracujeme intenzivnì, serioznì a systematicky, Organised to do a little more than just creative advertising.

2 Program Pøedstavení (Jan Šafrata + Klan a úèastníci) 1. Budování politických znaèek 1.1 Pøednáška 1.2 Workshop 2. Kreativita v reklamì 2.1 Pøednáška 2.2 Workshop Organised to do a little more than just creative advertising.

3 Reklamní agentura Klan Nejvýznamnìjší klienti Znaèka spolupráce od Barum 1996 Continental 1996 T-Mobile 1997 Land Rover 1999 MISS ÈR 2000 adidas 2002 Appian Group 2002 Siemens 2002 BMW 2003 GE Money 2003 MINI 2003 Astor 2004 Botanická zahrada 2004 Fischer 2004 Rimmel 2004 Organised to do a little more than just creative advertising.

4 První úkol......na povzbuzení kreativního myšlení. Organised to do a little more than just creative advertising.

5 První úkol Zkuste vymyslet nejlepší symbol rychlosti. >> Nápovìda: symbol pomalosti mùže být napøíklad: želva, šnek, lenochod. 5 min Organised to do a little more than just creative advertising.

6 První úkol Zkusili jsme si princip krátký èas / dlouhý èas. Organised to do a little more than just creative advertising.

7 První úkol Co z toho vyplývá? Organised to do a little more than just creative advertising.

8 První úkol Co z toho vyplývá? >> Když dostanete nápad, nepøestávejte pøemýšlet, hledejte další nápady. Organised to do a little more than just creative advertising.

9 Budování politických znaèek Organised to do a little more than just creative advertising.

10 Budování politických znaèek Co to je znaèka? Zpravidla nìjaký grafický symbol a slovní oznaèení. >> V komerèní oblasti reprezentuje znaèka produkt nebo službu se všemi vlastnostmi. >> V politické oblasti reperezentuje znaèka politickou stranu. Organised to do a little more than just creative advertising.

11 Budování politických znaèek Ukázky znaèek Komerèní znaèky Politické znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

12 Budování politických znaèek Vývoj / zmìna znaèky - Rebranding Kdy a proè se dìlá? Pokud se zmìní nìco podstatného, využije se také této pøíležitosti ke komunikaci zmìny. V nìkterých pøípadech se užívá, pokud znaèka pùsobí nemodernì nebo amatérsky. U globálních znaèek je to velmi drahý a riskantní proces, který nemusí pøinést pozitivní výsledky. Paegas na T-Mobile GE Capital na GE Money Unie svobody Organised to do a little more than just creative advertising.

13 Budování politických znaèek Budování znaèky Budování znaèky, komerèní i politické, je komplexní proces, který je nároèný na energii, èas a peníze. To, co budujeme je identita znaèky. Identita znaèky nevznikne sama od sebe. Je to øízený proces, který je potøeba neustále sledovat. Budování znaèky je cyklus, který má tøi základní fáze. Podle okolností je možné do tohoto cyklu vstoupit v kterékoli fázi. Organised to do a little more than just creative advertising.

14 Budování politických znaèek Vytvoøení znaèky >> stanovení hodnot >> definice strategie >> návrh jmen a vizuálního stylu Management znaèky >> ustanovení znaèky >> dokumentace pravidel užívání >> vize budoucího rozvoje >> prùbìžný monitoring úspìchu znaèky Cyklus budování znaèky management vyhodnocení Vyhodnocení znaèky >> detailní rozbor znaèky >> urèení zpùsobu ochrany >> vytipování možností rozvoje vytvoření Organised to do a little more than just creative advertising.

15 Budování politických znaèek Pro vytvoøení popisu znaèky a vyhodnocení její souèasné pozice existují rùzné nástroje. Jeden z nich, který pro komerèní oblast vyvinula jedna americká reklamní agentura si blíže ukážeme. Jmenuje se: Analýza podstaty znaèky Abychom znaèku uèinili nezamìnitelnou a definovali komunikaci pro budoucí pozici si ukážeme nástroj, který urèí: Charakter znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

16 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

17 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

18 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil volièe/nevolièe Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? >> Je to muž nebo žena? >> Jak je starý? >> Jakého dosáhl vzdìlání? >> Kde žije? (velké mìsto / malé mìsto / venkov) >> Je to zamìstnanec nebo živnostník? Organised to do a little more than just creative advertising.

19 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

20 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vlastní vnímání znaèky Jak vnímají znaèku její volièi? Zkoumat mùžeme v rámci rùzných kategorií: >> Odbornost / kompetentnost >> Dùvìryhodnost >> Spolehlivost >> Morální kvality Organised to do a little more than just creative advertising.

21 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

22 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnitøní profil volièe/nevolièe Jaký je voliè a nevoliè znaèky? >> Je to èlovìk, který o vìcech logicky uvažuje? >> Hledá výhody pro sebe anebo mu jde o národ? >> Žije pøítomností anebo myslí na budoucnost? >> Je skalní pøíznivec znaèky nebo se rozhoduje podle nabídky? Organised to do a little more than just creative advertising.

23 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

24 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil znaèky Jak se znaèka prezentuje? >> Komunikaèní kanály >> Kvalita materiálù Organised to do a little more than just creative advertising.

25 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

26 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Opozièní vnímání znaèky Jak vnímají znaèku její nevolièi? Zkoumat mùžeme v rámci rùzných kategorií: >> Odbornost / kompetentnost >> Dùvìryhodnost >> Spolehlivost >> Morální kvality Organised to do a little more than just creative advertising.

27 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

28 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnitøní profil znaèky Jaká znaèka je? >> Objektivní a realistické zhodnocení. Organised to do a little more than just creative advertising.

29 Budování politických znaèek Charakter znaèky Produkt Politická strana Pozice na trhu Pozice v politickém spektru Osobnost Jak je strana vnímána Produkt Politická strana Co to je politická strana? + Co si o ní lidé myslí? (racionální rovina) + Jaký pocit v lidech vyvolává? (emocionální rovina) = Charakter znaèky Jaké má obecné znaky? Jaké má specifické znaky konkrétní strana? Jakou má strukturu? Jakou má konkurenci? Pro jaké lidi je? Jak se propaguje? Jaká je? Jaké pocity vyvolává? Jakou roli v životì lidí hraje? Charakter znaèky stanovuje klíèové parametry produktu, co jej èiní srozumitelným, žádaným a trvale poznatelným. Organised to do a little more than just creative advertising.

30 Workshop Organised to do a little more than just creative advertising.

31 Workshop Stanovte charakter znaèky pro politickou stranu. >> Nápovìda: mìl by obsahovat 3 kategorie: Pro koho je? Co volièi nabízí? Proè ji volit / co mu to pøinese? 20 min Organised to do a little more than just creative advertising.

32 20 minut pøestávka. Organised to do a little more than just creative advertising.

33 Druhý úkol......na povzbuzení kreativního myšlení. Organised to do a little more than just creative advertising.

34 Druhý úkol Èasto platí zásada, èím jednodušší, tím lepší. V reklamì se proto èasto užívá princip redukce. Jako individuální cvièení si ho vyzkoušíme v produktové oblasti. Organised to do a little more than just creative advertising.

35 Druhý úkol Pøedstavte si mobilní telefon, jeho hlavní èásti: displej, klávesnice, reproduktor, mikrofon, baterie, anténa, elektronika, pamìť, atd. Zkuste ho maximálnì zjednodušit tak, aby ještì byl funkèní. Pøípadnì napištì, komu by mohl sloužit, za pøedpokladu odstranìní nìkterých èástí. 10 min Organised to do a little more than just creative advertising.

36 Kreativita v reklamì Organised to do a little more than just creative advertising.

37 Manuál grafického stylu volební kampaně 2002

38 Obsah Obsah 2 Úvod 2.1 Co je Manuál grafického stylu volební kampaně 2.2 Jak pracovat s Manuálem grafického stylu volební kampaně 3 Logo Koalice 3.0 Obecná pravidla 3.1 Barevné logo 3.2 Logo ve stupních šedi 3.3 Logo v reliéfu 3.4 Ochranný prostor loga 3.5 Minimální velikost loga 3.6 Použití loga na barevných podkladech 3.7 Nepřípustné použití loga 3.8 Doporučené umístění loga 4 Barvy 4.0 Obecná pravidla 4.1 Základní barvy 4.2 Doplňková barva 4.3 Fólie 5 Písma 5.0 Obecná pravidla 5.1 Základní písma 5.2 Doplňková písma 6 Firemní tiskoviny 6.0 Obecná pravidla 6.1 Navštívenka 6.2 Dopisní papír s logem 6.3 Karta S pozdravem 6.4 Obálka C4 na šířku 6.5 Obálka C5 na šířku 6.6 Obálka DL (bez okénka a s okénkem) 6.7 Poznámkový bloček samolepicí 6.8 Faxová zpráva

39 Obsah Venkovní reklama 7.1 Obecná pravidla 7.2 Billboard centrální textový (formát Avenir) 7.3 Billboard centrální textový (formát Euro) 7.4 Billboard centrální s lídry (formát Avenir) 7.5 Billboard centrální s lídry (formát Euro) 7.6 Billboard krajský s krajskými lídry (formát Avenir) 7.7 Billboard krajský s krajskými lídry (formát Euro) 7.8 Plakát A2 na výšku krajský s krajskými lídry 7.9 Plakát A2 na výšku krajský s jedním kandidátem 7.10 Plakát A2 na výšku krajský s jedním kandidátem s textem 7.11 Plakát A2 na šířku krajský s krajskými lídry 7.12 Plakát A2 na šířku krajský s jedním kandidátem 7.13 Plakát A2 na šířku krajský s jedním kandidátem s textem 7.14 Bianco plakát barevný na výšku Zveme Vás 7.15 Bianco plakát barevný na výšku 7.16 Kandidátní listina - dvoulist 7.17 Kandidátní listina - dvoulist 7.18 Kandidátní listina - jednolist 8 Inzerce 8.1 Obecná pravidla 8.2 Inzerát barevný celostrana centrální textový 8.3 Inzerát barevný celostrana centrální s lídry 8.4 Inzerát barevný celostrana krajský s krajskými lídry 8.5 Inzerát barevný půlstrana centrální textový 8.6 Inzerát barevný půlstrana centrální s lídry 8.7 Inzerát barevný půlstrana krajský s krajskými lídry 8.8 Inzerát barevný celostrana krajský s krajským kandidátem 8.9 Inzerát barevný podval centrální textový 8.10 Inzerát barevný podval centrální s lídry 8.11 Inzerát barevný podval krajský s krajskými lídry 8.12 Inzerát černobílý celostrana centrální textový 8.13 Inzerát černobílý celostrana centrální s lídry 8.14 Inzerát černobílý celostrana krajský s krajskými lídry 8.15 Inzerát černobílý půlstrana centrální textový 8.16 Inzerát černobílý půlstrana centrální s lídry

40 Obsah Inzerát černobílý půlstrana krajský s krajskými lídry 8.18 Inzerát černobílý celostrana krajský s krajským kandidátem 8.19 Inzerát černobílý podval centrální textový 8.20 Inzerát černobílý podval centrální s lídry 8.21 Inzerát černobílý podval krajský s krajskými lídry 8.22 Inzerát černobílý podval krajský s krajským kandidátem 8.23 Inzerát černobílý minibanner - infolinka 8.24 Inzerát černobílý minibanner - internet 9 Tiskové materiály 9.1 Obecná pravidla 9.2 Podpisová karta 9.3 Tématická soutěžní pohlednice 9.4 Volební noviny - titulní strana 9.5 Volební noviny - vnitřní dvoustrana 10 Volební auta 10.1 Obecná pravidla 10.2 Polep osobního auta 10.3 Polep dodávky 10.4 Polep dodávky - varianta se zkrácenou verzí loga K 10.5 Polep dodávky - varianta s mapou kraje 10.6 Panel na střešní nosič na osobní auto 10.7 Panel na střešní nosič na dodávku 11 Propagační předměty 11.1 Obecná pravidla 11.2 Čepice s kšiltem 11.3 Otvírák s uzávěrem na lahve 11.4 Deštník 11.5 Trika 11.6 Propiska 11.7 Hrnek 11.8 Balónek 11.9 Bonbóny

41 Úvod Co je Manuál grafického stylu volební kampaně 2.1 Manuál grafického stylu volební kampaně 2002 je dokumentem, který specifikuje základní vizuální prvky komunikace Koalice. Základními vizuálními prvky jsou logo Koalice a výrazná barevnost, která navazuje na barevnost loga. Tyto prvky jsou shodné pro všechny úrovně komunikace, tj. celostátní, regionální a místní. Zvolený princip vizuální komunikace vychází ze svěží a výrazné barevnosti logotypu Koalice. Všechny zásady uvedné v Manuálu jsou závazné.

42 Úvod Jak pracovat s Manuálem grafického stylu volební kampaně 2.2 Manuál grafického stylu volební kampaně vymezuje základní pravidla, kterými je nutné se řídit při tvorbě vlastních propagačních materiálů. Při navrhování je nutné si pečlivě pročíst všechny kapitoly Manuálu a respektovat vymezení, která jsou zde popsána. Při tvorbě vlastních materiálů mějte vždy na paměti, že jednotnost kampaně na všech úrovních je naprostou prioritou. Podaří-li se jednotně komunikovat, a vyvolat ve voličích pocit stability a jednoty, může to výraznou měrou přispět k volebnímu úspěchu. V případě dotazů ohledně kreativní části kampaně se můžete obrátit na manažera volebního štábu na adresu:

43 Logo Koalice

44 Logo Koalice Obecná pravidla 3.0 Správné a jednotné používání loga je základem silné vizuální komunikace. Proto je nezbytně nutné dodržovat stejná pravidla použití, která jsou popsána v tomto manuálu. Logo se musí používat promyšleně, vždy takové, jaké je na daný materiál nejvhodnější. Nejvhodnější je použití loga barevného na tmavě modré barvě (logo v negativu) nebo bílé (logo v pozitivu).

45 Logo Koalice Barevné logo 3.1 Barevné logo je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Používá se na všech barevných materiálech. Logo musí být používáno jednotně. Proto pro aplikaci použijte data z CD, které je součástí tohoto manuálu. V atypických případech, kde není možné použít logo v jeho základním tvaru je možné použít jeho zkrácenou verzi K se zkosenými čtverečky. Jedná se např. o aplikaci na některé reklamní předměty.

46 Logo Koalice Logo ve stupních šedi 3.2 Logo ve stupních šedi se používá tam, kde je zajištěna dobrá kvalita tisku, ale není možné použít logo barevné (jedná se zejména o kvalitní černobílý tisk). Logo v pozitivu se používá na světlé podkladové barvy (písmo je černé). Logo v negativu se používá na tmavé podkladové barvy (písmo je bílé). Logo musí být používáno jednotně. Proto pro aplikaci použijte data z CD, které je součástí tohoto manuálu.

47 Logo Koalice Logo v reliéfu 3.3 V atypických případech je možné logo aplikovat pouze reliéfně. Takto použité logo působí elegantně, exkluzivně a nenápadně. Vhodné použití je zejména při ražbě nebo gravírování (např. ražba do koženého zboží, gravírování do kovů).

48 Logo Koalice Ochranný prostor loga 3.4 Ochranný prostor loga vymezuje minimální vzdálenost loga od textu, grafiky nebo okraje stránky. Tím se nevylučuje umístění neutrální grafiky do tohoto prostoru (linka, pruh ). Dodržování prostoru je velmi důležité pro zachování jednotného firemního stylu. Ochranný prostor je definován jednotkou x, což je výška jednoho zkoseného čtverečku v logu. Ochranný prostor je současně minimální formát plochy, na kterou lze logo aplikovat.

49 Logo Koalice Minimální velikost loga 3.5 Při zmenšování loga musí být brán zřetel na zachování čitelnosti a tvaru loga, bez jakýchkoli změn. Při použití loga v malých velikostech je nutná konzultace s dodavatelskou firmou, která bude konkrétní produkty vyrábět. Minimální doporučená šířka loga je 20 mm. Existuje-li však záruka kvality tisku, lze použít velikost menší, pokud je nezbytná či elegantnější (např. na reklamních předmětech). Nejmenší povolená šířka loga je však 15 mm. 20 mm

50 Logo Koalice Použití loga na barevných podkladech 3.6 Při aplikaci loga na různé podkladové barvy musí být brán zřetel na zachování maximální čitelnosti a kontrastu loga vůči podkladu. Není-li toto splněno, je nutné podklad upravit nebo zvolit jinou variantu loga. Preferovaná barva pozadí loga v pozitivu je bílá. Preferovaná barva pozadí loga v negativu je tmavě modrá (viz barvy). Je-li třeba, lze logo použít na jednobarevných podkladech. Zvláštní péče musí být věnována tonalitě zvolených podkladů. Protože barevnost loga je velmi specifická a výrazná, nedoporučuje se logo umísťovat na určité barvy. Na této stránce jsou ukázky některých aplikací loga, které se v praxi nejčastěji vyskytují. Světlé podkladové barvy Preferovaná barva pro barevné logo v pozitivu je bílá. Logo lze použít na podkladech světlých pastelových barev. Při použití loga na odstínech šedé nesmí být šedá tmavší než 20 % černé. Při aplikaci loga na pestré podkladové barvy je nutné brát ohled na vhodnost barvy vzhledem k barevnosti loga. Barva nesmí být svým jasem tmavší než 20 % černé. Výjimku tvoří logo ve stupních šedi, které lze použít pouze na bílé barvě. Tmavé podkladové barvy Preferovaná barva pro barevné logo v negativu je tmavě modrá. Logo lze použít na tmavých podkladových barvách, je-li barva svým jasem tmavší než 40 % černé. Výjimku tvoří logo ve stupních šedi, které lze použít pouze na černé barvě. NE Barevné logo na pestrých podkladových barvách Logo nelze použít na barevných podkladech, které jsou blízké svým tónem nebo kontrastem barvám loga. Jedná se zejména o tóny zelené, žluté, červené a modré barvy.

51 Logo Koalice Nepřípustné použití loga 3.7 Logo nelze měnit ani jinak upravovat. Jeho tvar i barevnost jsou závazné. Pro jakékoli použití je třeba použít data z CD, které je součástí tohoto manuálu. Logo nelze jednostranně deformovat. Při zmenšování (zvětšování) loga je nutné zachovat stejné zmenšení (zvětšení) v horizontálním i ve vertikálním směru. Jednotlivé části loga nelze samostatně měnit (zvětšovat, zmenšovat, měnit jejich umístění...). Text text text text text text text text text Logo nelze doplňovat textem v jeho ochranném prostoru. KOALICE Písmo nelze nahrazovat jiným písmem, ikdyž se může zdát, že náhradní písmo je stejné.

52 Logo Koalice Doporučené umístění loga 3.8 Umístění loga Koalice je možné v několika variantách podle toho, na co je logo aplikováno. Pokud není specifikováno jinak, doporučený minimální prostor je dvojnásobný ochranný prostor loga. Logo v pravém dolním rohu Umístění loga v pravém dolním rohu se nejčastěji používá v reklamních tiskovinách jako jsou billboardy, inzerce, reklamní brožury a letáky Toto je standardní umístění loga, které přirozeně identifikuje tištěné materiály. Logo v levém horním rohu Umístění loga v levém horním rohu se nejčastěji používá ve firemních materiálech jako jsou firemní tiskoviny (dopisní papíry, obálky ). Logo na střed Umístění loga na střed se používá pouze je-li logo použito samostatně, bez dalších informací nebo jiných komunikačních prostředků. Toto umístění je vhodné zejména pro atypické aplikace jako jsou světelné tabule, vlajky, určité reklamní předměty

53 Barvy

54 Barvy Obecná pravidla 4.0 Základními barvami Koalice jsou barvy použité v logu. Zvláštní postavení má modrá barva, která patří ke statisticky nejoblíbenějším barvám. Je symbolem kvality a spolehlivosti. Spolu s ostatními barvami vytváří velmi dynamický projev. Modrá barva je také využívána na jednotící barevný pruh u jednotlivých tiskových materiálů. Kromě základních barev Koalice je používaná také doplňková oranžová barva, která tvoří pozadí reklamních tiskovin.

55 Barvy Základní barvy 4.1 Zelená Žlutá Červená Modrá Cyan Magenta Yellow Black Pantone C M Y K Zelená Žlutá Červená Warm Red Modrá Reflex Blue

56 Barvy Doplňková barva 4.2 Oranžová Cyan Magenta Yellow Black Pantone C M Y K Oranžová

57 Barvy Fólie 4.3 Zelená Žlutá Červená Modrá Oranžová Oracal Multifix Multifix lesklé/matné lesklé matné Zelená Žlutá Červená Modrá Oranžová 36/ Jsou preferovány lesklé fólie před matnými. Typy fólií na jednom materiálu by se neměly kombinovat (pouze lesklé nebo pouze matné).

58 Písma

59 Písma Obecná pravidla 5.0 Písmo je prostředek, který přenáší veškerou písemnou komunikaci. Dobré písmo zůstává zpravidla nepovšimnuto průměrným čtenářem, i když vdechuje nezaměnitelnou estetickou kvalitu do psaného slova. Písmo, i když nepřitahuje pozornost přímo na sebe, hovoří k čtenáři prostřednictvím své grafické podoby a předává mu podprahové sdělení podtrhující text. Konzistentní používání vhodně zvoleného písma znamená pro image tolik, co barva, jazyk nebo vizuální podoba. Použití správného fontu ve všech případech činí dané písemné sdělení čtenáři okamžitě rozpoznatelné jako součást celkového image. Na následujících stránkách naleznete popis písem používaných v komunikaci Koalice. Pokud budou pravidla pro používání těchto písem konzistentně dodržována, povede to k posílení image. Jednotný projev přispívá k vytváření dlouhodobě pozitivního projevu.

60 Písma Základní písma 5.1 Základním písmem volební kampaně je písmo Helvetica Neue v povolených řezech. Ve výjimečných případech lze místo písma Helvetica použít písmo Arial. Jedná se zejména o materiály, které jsou pouze v elektronické podobě. Helvetica Neue Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Heavy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Bold Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Black Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

61 Písma Doplňková písma 5.2 Dopňkovým písmem volební kampaně je písmo Garamond v povolených řezech včetně řezů italica (kurzíva). Doplňkové písmo se používá pro psaní běžných textů. Garamond Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Garamond Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Garamond Book Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Garamond Bold Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

62 Firemní tiskoviny

63 Firemní tiskoviny Obecná pravidla 6.0 Firemní tiskoviny používané v každodenní komunikaci jsou významným prostředkem komunikace na mnoha úrovních. Kromě samotného obsahu sdělení je důležitý i způsob, jakým je toto sdělení prezentováno vizuálně. Promyšlené a jednotné používání firemních tiskovin vytváří nenápadný, nicméně silný důkaz o kvalitě a profesionalitě. Firemní tiskoviny jsou nadčasové materiály, které mnohým lidem zůstanou i po volbách v roce Z tohoto důvodu je důležité používat správné firemní tiskoviny pro veškerou interní i externí komunikaci. Kdekoli je to možné, je vhodné používat základní písmo. Díky tomu dosáhnete vizuálně konzistentní a přitažlivé prezentace, která čtenářům připomene hodnoty, které Koalice zastává.

64 Firemní tiskoviny Navštívenka 6.1 Firemní navštívenky (vizitky) patří mezi důležité tiskoviny s velkým společenským významem. Používají se při služebních nebo osobních jednáních. Na vizitce pod jménem je možné použít označení lídr v... kraji nebo kandidát za... kraj. Strategií Koalice je neuvádět na navštívence osobní ani jinou adresu. V případě, že kandidát bude osobní údaje na vizitce požadovat, může k tomu využít druhou stranu vizitky. Druhá strana vizitky je také určena pro případnou mezinárodní vizitku, kde jsou uvedeny mezinárodní předvolby telefonních čísel. Vizitka je v anglickém jazyce. K tisku je možné použít pouze vysoce kvalitní bezdřevý ofsetový karton bílé barvy o minimální plošné hmotnosti 250 g/m 2. Doporučená plošná hmotnost je 300 g/m 2. Výsledný tisk musí být proveden výhradně základními barvami a jen předepsanými řezy písem. 7 mm 28 mm 20 mm 7 mm Titul lídr v Ústeckém kraji Helvetica Neue Heavy, 9 b/8,5 b Helvetica Neue Roman, 7 b 5 mm Instituce Helvetica Neue Roman, 7 b/8,5 b Ulice 00, Město 00 tel.: , fax: , Helvetica Neue Heavy, 7 b/8,5 b 14,7 mm formát: 90 x 50 mm

65 Firemní tiskoviny Dopisní papír s logem 6.2 Dopisní papír má rozměr 210 x 297 mm. Okraje papíru jsou 15 mm kolem celého formátu. Dopisní papír je vytištěn výhradně základními barvami na kvalitním bílém ofsetovém papíře o plošné hmotnosti 80 g/m 2. Pro napsané sdělení se používá písmo Arial ve velikosti 10 b s prokladem 1. Píšící je povinen respektovat vzdálenost 28,5 mm od levého okraje dopisního papíru a vzdálenost 100 mm od horního okraje dopisního papíru. Maximální šíře psaných řádků je 145 mm. Pečlivé dodržování výše uvedených pravidel zajistí konzistentní a profesionální vzhled všech písemných sdělení. 50 mm příjemce Ulice 00, Město Město, 10. prosince 2001 Vážený pane, toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Děkuji. S pozdravem funkce

66 Firemní tiskoviny Karta S pozdravem 6.3 Karta S pozdravem má rozměr 148 x 105 mm. K tisku je možno použít pouze vysoce kvalitní bezdřevý ofsetový karton bílé barvy o minimální plošné hmotnosti 300 g/m 2. Tisk je proveden základními barvami s předepsanými řezy písem. 13 mm 50 mm 27 mm 13 mm S pozdravem Helvetica Neue Heavy, 12 b barva: B = 50 % 8 mm Helvetica Neue Heavy, 12 b 26,5 mm

67 Firemní tiskoviny Obálka C4 na šířku 6.4 Dopisní obálka C4 na šířku má základní rozměr 324 x 229 mm. Tisk je proveden základními barvami na kvalitních bílých obálkách. 18 mm 50 mm 18 mm 18 mm Helvetica Neue Heavy, 12 b

68 Firemní tiskoviny Obálka C5 na šířku 6.5 Dopisní obálka C5 má základní rozměr 229 x 162 mm. Tisk je proveden základními barvami na kvalitních bílých obálkách. 18 mm 45 mm 18 mm 16 mm Helvetica Neue Heavy, 11 b

69 Firemní tiskoviny Obálka DL (bez okénka a s okénkem) 6.6 Dopisní obálka C5 má základní rozměr 220 x 110 mm. Tisk je proveden základními barvami na kvalitních bílých obálkách. 10 mm 45 mm 10 mm 16 mm Helvetica Neue Heavy, 11 b

70 Firemní tiskoviny Poznámkový bloček samolepící 6.7 Samolepicí poznámkový bloček má základní rozměr 68 x 75 mm. Tisk je proveden základními barvami na speciálním papíru se samolepicí vrstvou po horní straně. 7 mm 28 mm 7 mm 7 mm Helvetica Neue Heavy, 7 b

71 Firemní tiskoviny Faxová zpráva 6.8 Faxová zpáva (Fax) obsahuje údaje nezbytné pro komunikaci prostřednictvím faxu. Fax je proto černobílý bez použití rastru, který komplikuje přenos faxem. Formát faxové zprávy je 210 x 297 mm. Okraje papíru jsou 20 mm kolem celého formátu, zleva 28 mm. Pro napsané sdělení se používá písmo Arial ve velikosti 9 b s prokladem 1. Pečlivé vyplňování Faxové zprávy zajistí konzistentní a profesionální vzhled všech písemných sdělení. 50 mm Fax Instituce Ulice 00, Město pro:, Firma spol. s r.o. fax: 00 / tel.: cc:, Firma spol. s r.o. stran: 1 věc: Vzor od:, Instituce fax: 00 / tel.: dne/date: Vážený pane, toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Děkuji. S pozdravem Funkce

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Letos to bude 150 let, co krabčický evangelický farář Václav Šubrt založil první stacionář pro děti. V loňském roce jsme si připomněli

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Martin Petr Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE UNIVERZITA PALACKÉHO FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE NÁVRHY PRO FIRMU FOLIOFONT Diplomová práce Jméno diplomanta: Robert Janák Studijní obor: Výtvarná výchova pro

Více

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol Michal Novotný Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce Komparace a analýza vizuálních stylů vysokých škol srovnává tři subjekty: Slezskou univerzitu

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy):

Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy): DTP podklady - přednášky 1 Organizace kurzu SA_339 DTP - Počítačová grafika doc. Ing. Stanislav Horný, CSc, horny@vse.cz Vysoká škola ekonomická fakulta Informatiky a statistiky katedra Systémové analýzy

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 3.02 řízená kopie elektronická Účinnost Zpracovatel Metodické řízení Obsahuje strany Přílohy číslo 22.3.

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz KATALOG SLUŽEB ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz OBSAH O SPOLEČNOSTI 03 GRAFICKÉ STUDIO 05 LOGOTYP GRAFICKÝ MANUÁL OBALOVÁ GRAFIKA FIREMNÍ TISKOVINY FOTOGRAFICKÉ PRÁCE WEBOVÉ STUDIO 15 STATICKÉ

Více

Vizuální styl a jeho aplikace pro Střední školu cestovního ruchu Choceň. BcA. Iveta Hánělová

Vizuální styl a jeho aplikace pro Střední školu cestovního ruchu Choceň. BcA. Iveta Hánělová Vizuální styl a jeho aplikace pro Střední školu cestovního ruchu Choceň BcA. Iveta Hánělová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tato práce se zabývá vytvořením vizuální identity pro Střední školu cestovního

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Grafický manuál. NIKON CORPORATION Imaging Company. 2009 (verze 0.3)

Grafický manuál. NIKON CORPORATION Imaging Company. 2009 (verze 0.3) Grafický manuál NIKON CORPORATION Imaging Company 2009 (verze 0.3) Obsah A-2 Značka - verze s přechodem (doporučená)............................. 3 A-4 Nikon logotyp.............................................

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více