Budování politických znaèek a kreativita v reklamì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budování politických znaèek a kreativita v reklamì"

Transkript

1 Základní informace Jsme reklamní agentura, která pro Vás udìlá více než jen kreativní reklamu. Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Snažíme se vytváøet firemní komunikaci, která upoutá vìtší pozornost než ostatní. Snažíme se spojit naše znalosti, zkušenosti a odpovìdný tvùrèí pøístup s analýzou trhu a informacemi od klienta, aby naším spoleèným dílem byla komunikaèní strategie, která funguje. Organised to do a little more than just creative advertising. Pracujeme intenzivnì, serioznì a systematicky, Organised to do a little more than just creative advertising.

2 Program Pøedstavení (Jan Šafrata + Klan a úèastníci) 1. Budování politických znaèek 1.1 Pøednáška 1.2 Workshop 2. Kreativita v reklamì 2.1 Pøednáška 2.2 Workshop Organised to do a little more than just creative advertising.

3 Reklamní agentura Klan Nejvýznamnìjší klienti Znaèka spolupráce od Barum 1996 Continental 1996 T-Mobile 1997 Land Rover 1999 MISS ÈR 2000 adidas 2002 Appian Group 2002 Siemens 2002 BMW 2003 GE Money 2003 MINI 2003 Astor 2004 Botanická zahrada 2004 Fischer 2004 Rimmel 2004 Organised to do a little more than just creative advertising.

4 První úkol......na povzbuzení kreativního myšlení. Organised to do a little more than just creative advertising.

5 První úkol Zkuste vymyslet nejlepší symbol rychlosti. >> Nápovìda: symbol pomalosti mùže být napøíklad: želva, šnek, lenochod. 5 min Organised to do a little more than just creative advertising.

6 První úkol Zkusili jsme si princip krátký èas / dlouhý èas. Organised to do a little more than just creative advertising.

7 První úkol Co z toho vyplývá? Organised to do a little more than just creative advertising.

8 První úkol Co z toho vyplývá? >> Když dostanete nápad, nepøestávejte pøemýšlet, hledejte další nápady. Organised to do a little more than just creative advertising.

9 Budování politických znaèek Organised to do a little more than just creative advertising.

10 Budování politických znaèek Co to je znaèka? Zpravidla nìjaký grafický symbol a slovní oznaèení. >> V komerèní oblasti reprezentuje znaèka produkt nebo službu se všemi vlastnostmi. >> V politické oblasti reperezentuje znaèka politickou stranu. Organised to do a little more than just creative advertising.

11 Budování politických znaèek Ukázky znaèek Komerèní znaèky Politické znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

12 Budování politických znaèek Vývoj / zmìna znaèky - Rebranding Kdy a proè se dìlá? Pokud se zmìní nìco podstatného, využije se také této pøíležitosti ke komunikaci zmìny. V nìkterých pøípadech se užívá, pokud znaèka pùsobí nemodernì nebo amatérsky. U globálních znaèek je to velmi drahý a riskantní proces, který nemusí pøinést pozitivní výsledky. Paegas na T-Mobile GE Capital na GE Money Unie svobody Organised to do a little more than just creative advertising.

13 Budování politických znaèek Budování znaèky Budování znaèky, komerèní i politické, je komplexní proces, který je nároèný na energii, èas a peníze. To, co budujeme je identita znaèky. Identita znaèky nevznikne sama od sebe. Je to øízený proces, který je potøeba neustále sledovat. Budování znaèky je cyklus, který má tøi základní fáze. Podle okolností je možné do tohoto cyklu vstoupit v kterékoli fázi. Organised to do a little more than just creative advertising.

14 Budování politických znaèek Vytvoøení znaèky >> stanovení hodnot >> definice strategie >> návrh jmen a vizuálního stylu Management znaèky >> ustanovení znaèky >> dokumentace pravidel užívání >> vize budoucího rozvoje >> prùbìžný monitoring úspìchu znaèky Cyklus budování znaèky management vyhodnocení Vyhodnocení znaèky >> detailní rozbor znaèky >> urèení zpùsobu ochrany >> vytipování možností rozvoje vytvoření Organised to do a little more than just creative advertising.

15 Budování politických znaèek Pro vytvoøení popisu znaèky a vyhodnocení její souèasné pozice existují rùzné nástroje. Jeden z nich, který pro komerèní oblast vyvinula jedna americká reklamní agentura si blíže ukážeme. Jmenuje se: Analýza podstaty znaèky Abychom znaèku uèinili nezamìnitelnou a definovali komunikaci pro budoucí pozici si ukážeme nástroj, který urèí: Charakter znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

16 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

17 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

18 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil volièe/nevolièe Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? >> Je to muž nebo žena? >> Jak je starý? >> Jakého dosáhl vzdìlání? >> Kde žije? (velké mìsto / malé mìsto / venkov) >> Je to zamìstnanec nebo živnostník? Organised to do a little more than just creative advertising.

19 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

20 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vlastní vnímání znaèky Jak vnímají znaèku její volièi? Zkoumat mùžeme v rámci rùzných kategorií: >> Odbornost / kompetentnost >> Dùvìryhodnost >> Spolehlivost >> Morální kvality Organised to do a little more than just creative advertising.

21 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

22 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnitøní profil volièe/nevolièe Jaký je voliè a nevoliè znaèky? >> Je to èlovìk, který o vìcech logicky uvažuje? >> Hledá výhody pro sebe anebo mu jde o národ? >> Žije pøítomností anebo myslí na budoucnost? >> Je skalní pøíznivec znaèky nebo se rozhoduje podle nabídky? Organised to do a little more than just creative advertising.

23 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

24 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil znaèky Jak se znaèka prezentuje? >> Komunikaèní kanály >> Kvalita materiálù Organised to do a little more than just creative advertising.

25 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

26 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Opozièní vnímání znaèky Jak vnímají znaèku její nevolièi? Zkoumat mùžeme v rámci rùzných kategorií: >> Odbornost / kompetentnost >> Dùvìryhodnost >> Spolehlivost >> Morální kvality Organised to do a little more than just creative advertising.

27 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

28 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnitøní profil znaèky Jaká znaèka je? >> Objektivní a realistické zhodnocení. Organised to do a little more than just creative advertising.

29 Budování politických znaèek Charakter znaèky Produkt Politická strana Pozice na trhu Pozice v politickém spektru Osobnost Jak je strana vnímána Produkt Politická strana Co to je politická strana? + Co si o ní lidé myslí? (racionální rovina) + Jaký pocit v lidech vyvolává? (emocionální rovina) = Charakter znaèky Jaké má obecné znaky? Jaké má specifické znaky konkrétní strana? Jakou má strukturu? Jakou má konkurenci? Pro jaké lidi je? Jak se propaguje? Jaká je? Jaké pocity vyvolává? Jakou roli v životì lidí hraje? Charakter znaèky stanovuje klíèové parametry produktu, co jej èiní srozumitelným, žádaným a trvale poznatelným. Organised to do a little more than just creative advertising.

30 Workshop Organised to do a little more than just creative advertising.

31 Workshop Stanovte charakter znaèky pro politickou stranu. >> Nápovìda: mìl by obsahovat 3 kategorie: Pro koho je? Co volièi nabízí? Proè ji volit / co mu to pøinese? 20 min Organised to do a little more than just creative advertising.

32 20 minut pøestávka. Organised to do a little more than just creative advertising.

33 Druhý úkol......na povzbuzení kreativního myšlení. Organised to do a little more than just creative advertising.

34 Druhý úkol Èasto platí zásada, èím jednodušší, tím lepší. V reklamì se proto èasto užívá princip redukce. Jako individuální cvièení si ho vyzkoušíme v produktové oblasti. Organised to do a little more than just creative advertising.

35 Druhý úkol Pøedstavte si mobilní telefon, jeho hlavní èásti: displej, klávesnice, reproduktor, mikrofon, baterie, anténa, elektronika, pamìť, atd. Zkuste ho maximálnì zjednodušit tak, aby ještì byl funkèní. Pøípadnì napištì, komu by mohl sloužit, za pøedpokladu odstranìní nìkterých èástí. 10 min Organised to do a little more than just creative advertising.

36 Kreativita v reklamì Organised to do a little more than just creative advertising.

37 Manuál grafického stylu volební kampaně 2002

38 Obsah Obsah 2 Úvod 2.1 Co je Manuál grafického stylu volební kampaně 2.2 Jak pracovat s Manuálem grafického stylu volební kampaně 3 Logo Koalice 3.0 Obecná pravidla 3.1 Barevné logo 3.2 Logo ve stupních šedi 3.3 Logo v reliéfu 3.4 Ochranný prostor loga 3.5 Minimální velikost loga 3.6 Použití loga na barevných podkladech 3.7 Nepřípustné použití loga 3.8 Doporučené umístění loga 4 Barvy 4.0 Obecná pravidla 4.1 Základní barvy 4.2 Doplňková barva 4.3 Fólie 5 Písma 5.0 Obecná pravidla 5.1 Základní písma 5.2 Doplňková písma 6 Firemní tiskoviny 6.0 Obecná pravidla 6.1 Navštívenka 6.2 Dopisní papír s logem 6.3 Karta S pozdravem 6.4 Obálka C4 na šířku 6.5 Obálka C5 na šířku 6.6 Obálka DL (bez okénka a s okénkem) 6.7 Poznámkový bloček samolepicí 6.8 Faxová zpráva

39 Obsah Venkovní reklama 7.1 Obecná pravidla 7.2 Billboard centrální textový (formát Avenir) 7.3 Billboard centrální textový (formát Euro) 7.4 Billboard centrální s lídry (formát Avenir) 7.5 Billboard centrální s lídry (formát Euro) 7.6 Billboard krajský s krajskými lídry (formát Avenir) 7.7 Billboard krajský s krajskými lídry (formát Euro) 7.8 Plakát A2 na výšku krajský s krajskými lídry 7.9 Plakát A2 na výšku krajský s jedním kandidátem 7.10 Plakát A2 na výšku krajský s jedním kandidátem s textem 7.11 Plakát A2 na šířku krajský s krajskými lídry 7.12 Plakát A2 na šířku krajský s jedním kandidátem 7.13 Plakát A2 na šířku krajský s jedním kandidátem s textem 7.14 Bianco plakát barevný na výšku Zveme Vás 7.15 Bianco plakát barevný na výšku 7.16 Kandidátní listina - dvoulist 7.17 Kandidátní listina - dvoulist 7.18 Kandidátní listina - jednolist 8 Inzerce 8.1 Obecná pravidla 8.2 Inzerát barevný celostrana centrální textový 8.3 Inzerát barevný celostrana centrální s lídry 8.4 Inzerát barevný celostrana krajský s krajskými lídry 8.5 Inzerát barevný půlstrana centrální textový 8.6 Inzerát barevný půlstrana centrální s lídry 8.7 Inzerát barevný půlstrana krajský s krajskými lídry 8.8 Inzerát barevný celostrana krajský s krajským kandidátem 8.9 Inzerát barevný podval centrální textový 8.10 Inzerát barevný podval centrální s lídry 8.11 Inzerát barevný podval krajský s krajskými lídry 8.12 Inzerát černobílý celostrana centrální textový 8.13 Inzerát černobílý celostrana centrální s lídry 8.14 Inzerát černobílý celostrana krajský s krajskými lídry 8.15 Inzerát černobílý půlstrana centrální textový 8.16 Inzerát černobílý půlstrana centrální s lídry

40 Obsah Inzerát černobílý půlstrana krajský s krajskými lídry 8.18 Inzerát černobílý celostrana krajský s krajským kandidátem 8.19 Inzerát černobílý podval centrální textový 8.20 Inzerát černobílý podval centrální s lídry 8.21 Inzerát černobílý podval krajský s krajskými lídry 8.22 Inzerát černobílý podval krajský s krajským kandidátem 8.23 Inzerát černobílý minibanner - infolinka 8.24 Inzerát černobílý minibanner - internet 9 Tiskové materiály 9.1 Obecná pravidla 9.2 Podpisová karta 9.3 Tématická soutěžní pohlednice 9.4 Volební noviny - titulní strana 9.5 Volební noviny - vnitřní dvoustrana 10 Volební auta 10.1 Obecná pravidla 10.2 Polep osobního auta 10.3 Polep dodávky 10.4 Polep dodávky - varianta se zkrácenou verzí loga K 10.5 Polep dodávky - varianta s mapou kraje 10.6 Panel na střešní nosič na osobní auto 10.7 Panel na střešní nosič na dodávku 11 Propagační předměty 11.1 Obecná pravidla 11.2 Čepice s kšiltem 11.3 Otvírák s uzávěrem na lahve 11.4 Deštník 11.5 Trika 11.6 Propiska 11.7 Hrnek 11.8 Balónek 11.9 Bonbóny

41 Úvod Co je Manuál grafického stylu volební kampaně 2.1 Manuál grafického stylu volební kampaně 2002 je dokumentem, který specifikuje základní vizuální prvky komunikace Koalice. Základními vizuálními prvky jsou logo Koalice a výrazná barevnost, která navazuje na barevnost loga. Tyto prvky jsou shodné pro všechny úrovně komunikace, tj. celostátní, regionální a místní. Zvolený princip vizuální komunikace vychází ze svěží a výrazné barevnosti logotypu Koalice. Všechny zásady uvedné v Manuálu jsou závazné.

42 Úvod Jak pracovat s Manuálem grafického stylu volební kampaně 2.2 Manuál grafického stylu volební kampaně vymezuje základní pravidla, kterými je nutné se řídit při tvorbě vlastních propagačních materiálů. Při navrhování je nutné si pečlivě pročíst všechny kapitoly Manuálu a respektovat vymezení, která jsou zde popsána. Při tvorbě vlastních materiálů mějte vždy na paměti, že jednotnost kampaně na všech úrovních je naprostou prioritou. Podaří-li se jednotně komunikovat, a vyvolat ve voličích pocit stability a jednoty, může to výraznou měrou přispět k volebnímu úspěchu. V případě dotazů ohledně kreativní části kampaně se můžete obrátit na manažera volebního štábu na adresu:

43 Logo Koalice

44 Logo Koalice Obecná pravidla 3.0 Správné a jednotné používání loga je základem silné vizuální komunikace. Proto je nezbytně nutné dodržovat stejná pravidla použití, která jsou popsána v tomto manuálu. Logo se musí používat promyšleně, vždy takové, jaké je na daný materiál nejvhodnější. Nejvhodnější je použití loga barevného na tmavě modré barvě (logo v negativu) nebo bílé (logo v pozitivu).

45 Logo Koalice Barevné logo 3.1 Barevné logo je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Používá se na všech barevných materiálech. Logo musí být používáno jednotně. Proto pro aplikaci použijte data z CD, které je součástí tohoto manuálu. V atypických případech, kde není možné použít logo v jeho základním tvaru je možné použít jeho zkrácenou verzi K se zkosenými čtverečky. Jedná se např. o aplikaci na některé reklamní předměty.

46 Logo Koalice Logo ve stupních šedi 3.2 Logo ve stupních šedi se používá tam, kde je zajištěna dobrá kvalita tisku, ale není možné použít logo barevné (jedná se zejména o kvalitní černobílý tisk). Logo v pozitivu se používá na světlé podkladové barvy (písmo je černé). Logo v negativu se používá na tmavé podkladové barvy (písmo je bílé). Logo musí být používáno jednotně. Proto pro aplikaci použijte data z CD, které je součástí tohoto manuálu.

47 Logo Koalice Logo v reliéfu 3.3 V atypických případech je možné logo aplikovat pouze reliéfně. Takto použité logo působí elegantně, exkluzivně a nenápadně. Vhodné použití je zejména při ražbě nebo gravírování (např. ražba do koženého zboží, gravírování do kovů).

48 Logo Koalice Ochranný prostor loga 3.4 Ochranný prostor loga vymezuje minimální vzdálenost loga od textu, grafiky nebo okraje stránky. Tím se nevylučuje umístění neutrální grafiky do tohoto prostoru (linka, pruh ). Dodržování prostoru je velmi důležité pro zachování jednotného firemního stylu. Ochranný prostor je definován jednotkou x, což je výška jednoho zkoseného čtverečku v logu. Ochranný prostor je současně minimální formát plochy, na kterou lze logo aplikovat.

49 Logo Koalice Minimální velikost loga 3.5 Při zmenšování loga musí být brán zřetel na zachování čitelnosti a tvaru loga, bez jakýchkoli změn. Při použití loga v malých velikostech je nutná konzultace s dodavatelskou firmou, která bude konkrétní produkty vyrábět. Minimální doporučená šířka loga je 20 mm. Existuje-li však záruka kvality tisku, lze použít velikost menší, pokud je nezbytná či elegantnější (např. na reklamních předmětech). Nejmenší povolená šířka loga je však 15 mm. 20 mm

50 Logo Koalice Použití loga na barevných podkladech 3.6 Při aplikaci loga na různé podkladové barvy musí být brán zřetel na zachování maximální čitelnosti a kontrastu loga vůči podkladu. Není-li toto splněno, je nutné podklad upravit nebo zvolit jinou variantu loga. Preferovaná barva pozadí loga v pozitivu je bílá. Preferovaná barva pozadí loga v negativu je tmavě modrá (viz barvy). Je-li třeba, lze logo použít na jednobarevných podkladech. Zvláštní péče musí být věnována tonalitě zvolených podkladů. Protože barevnost loga je velmi specifická a výrazná, nedoporučuje se logo umísťovat na určité barvy. Na této stránce jsou ukázky některých aplikací loga, které se v praxi nejčastěji vyskytují. Světlé podkladové barvy Preferovaná barva pro barevné logo v pozitivu je bílá. Logo lze použít na podkladech světlých pastelových barev. Při použití loga na odstínech šedé nesmí být šedá tmavší než 20 % černé. Při aplikaci loga na pestré podkladové barvy je nutné brát ohled na vhodnost barvy vzhledem k barevnosti loga. Barva nesmí být svým jasem tmavší než 20 % černé. Výjimku tvoří logo ve stupních šedi, které lze použít pouze na bílé barvě. Tmavé podkladové barvy Preferovaná barva pro barevné logo v negativu je tmavě modrá. Logo lze použít na tmavých podkladových barvách, je-li barva svým jasem tmavší než 40 % černé. Výjimku tvoří logo ve stupních šedi, které lze použít pouze na černé barvě. NE Barevné logo na pestrých podkladových barvách Logo nelze použít na barevných podkladech, které jsou blízké svým tónem nebo kontrastem barvám loga. Jedná se zejména o tóny zelené, žluté, červené a modré barvy.

51 Logo Koalice Nepřípustné použití loga 3.7 Logo nelze měnit ani jinak upravovat. Jeho tvar i barevnost jsou závazné. Pro jakékoli použití je třeba použít data z CD, které je součástí tohoto manuálu. Logo nelze jednostranně deformovat. Při zmenšování (zvětšování) loga je nutné zachovat stejné zmenšení (zvětšení) v horizontálním i ve vertikálním směru. Jednotlivé části loga nelze samostatně měnit (zvětšovat, zmenšovat, měnit jejich umístění...). Text text text text text text text text text Logo nelze doplňovat textem v jeho ochranném prostoru. KOALICE Písmo nelze nahrazovat jiným písmem, ikdyž se může zdát, že náhradní písmo je stejné.

52 Logo Koalice Doporučené umístění loga 3.8 Umístění loga Koalice je možné v několika variantách podle toho, na co je logo aplikováno. Pokud není specifikováno jinak, doporučený minimální prostor je dvojnásobný ochranný prostor loga. Logo v pravém dolním rohu Umístění loga v pravém dolním rohu se nejčastěji používá v reklamních tiskovinách jako jsou billboardy, inzerce, reklamní brožury a letáky Toto je standardní umístění loga, které přirozeně identifikuje tištěné materiály. Logo v levém horním rohu Umístění loga v levém horním rohu se nejčastěji používá ve firemních materiálech jako jsou firemní tiskoviny (dopisní papíry, obálky ). Logo na střed Umístění loga na střed se používá pouze je-li logo použito samostatně, bez dalších informací nebo jiných komunikačních prostředků. Toto umístění je vhodné zejména pro atypické aplikace jako jsou světelné tabule, vlajky, určité reklamní předměty

53 Barvy

54 Barvy Obecná pravidla 4.0 Základními barvami Koalice jsou barvy použité v logu. Zvláštní postavení má modrá barva, která patří ke statisticky nejoblíbenějším barvám. Je symbolem kvality a spolehlivosti. Spolu s ostatními barvami vytváří velmi dynamický projev. Modrá barva je také využívána na jednotící barevný pruh u jednotlivých tiskových materiálů. Kromě základních barev Koalice je používaná také doplňková oranžová barva, která tvoří pozadí reklamních tiskovin.

55 Barvy Základní barvy 4.1 Zelená Žlutá Červená Modrá Cyan Magenta Yellow Black Pantone C M Y K Zelená Žlutá Červená Warm Red Modrá Reflex Blue

56 Barvy Doplňková barva 4.2 Oranžová Cyan Magenta Yellow Black Pantone C M Y K Oranžová

57 Barvy Fólie 4.3 Zelená Žlutá Červená Modrá Oranžová Oracal Multifix Multifix lesklé/matné lesklé matné Zelená Žlutá Červená Modrá Oranžová 36/ Jsou preferovány lesklé fólie před matnými. Typy fólií na jednom materiálu by se neměly kombinovat (pouze lesklé nebo pouze matné).

58 Písma

59 Písma Obecná pravidla 5.0 Písmo je prostředek, který přenáší veškerou písemnou komunikaci. Dobré písmo zůstává zpravidla nepovšimnuto průměrným čtenářem, i když vdechuje nezaměnitelnou estetickou kvalitu do psaného slova. Písmo, i když nepřitahuje pozornost přímo na sebe, hovoří k čtenáři prostřednictvím své grafické podoby a předává mu podprahové sdělení podtrhující text. Konzistentní používání vhodně zvoleného písma znamená pro image tolik, co barva, jazyk nebo vizuální podoba. Použití správného fontu ve všech případech činí dané písemné sdělení čtenáři okamžitě rozpoznatelné jako součást celkového image. Na následujících stránkách naleznete popis písem používaných v komunikaci Koalice. Pokud budou pravidla pro používání těchto písem konzistentně dodržována, povede to k posílení image. Jednotný projev přispívá k vytváření dlouhodobě pozitivního projevu.

60 Písma Základní písma 5.1 Základním písmem volební kampaně je písmo Helvetica Neue v povolených řezech. Ve výjimečných případech lze místo písma Helvetica použít písmo Arial. Jedná se zejména o materiály, které jsou pouze v elektronické podobě. Helvetica Neue Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Heavy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Bold Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Black Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

61 Písma Doplňková písma 5.2 Dopňkovým písmem volební kampaně je písmo Garamond v povolených řezech včetně řezů italica (kurzíva). Doplňkové písmo se používá pro psaní běžných textů. Garamond Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Garamond Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Garamond Book Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Garamond Bold Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

62 Firemní tiskoviny

63 Firemní tiskoviny Obecná pravidla 6.0 Firemní tiskoviny používané v každodenní komunikaci jsou významným prostředkem komunikace na mnoha úrovních. Kromě samotného obsahu sdělení je důležitý i způsob, jakým je toto sdělení prezentováno vizuálně. Promyšlené a jednotné používání firemních tiskovin vytváří nenápadný, nicméně silný důkaz o kvalitě a profesionalitě. Firemní tiskoviny jsou nadčasové materiály, které mnohým lidem zůstanou i po volbách v roce Z tohoto důvodu je důležité používat správné firemní tiskoviny pro veškerou interní i externí komunikaci. Kdekoli je to možné, je vhodné používat základní písmo. Díky tomu dosáhnete vizuálně konzistentní a přitažlivé prezentace, která čtenářům připomene hodnoty, které Koalice zastává.

64 Firemní tiskoviny Navštívenka 6.1 Firemní navštívenky (vizitky) patří mezi důležité tiskoviny s velkým společenským významem. Používají se při služebních nebo osobních jednáních. Na vizitce pod jménem je možné použít označení lídr v... kraji nebo kandidát za... kraj. Strategií Koalice je neuvádět na navštívence osobní ani jinou adresu. V případě, že kandidát bude osobní údaje na vizitce požadovat, může k tomu využít druhou stranu vizitky. Druhá strana vizitky je také určena pro případnou mezinárodní vizitku, kde jsou uvedeny mezinárodní předvolby telefonních čísel. Vizitka je v anglickém jazyce. K tisku je možné použít pouze vysoce kvalitní bezdřevý ofsetový karton bílé barvy o minimální plošné hmotnosti 250 g/m 2. Doporučená plošná hmotnost je 300 g/m 2. Výsledný tisk musí být proveden výhradně základními barvami a jen předepsanými řezy písem. 7 mm 28 mm 20 mm 7 mm Titul lídr v Ústeckém kraji Helvetica Neue Heavy, 9 b/8,5 b Helvetica Neue Roman, 7 b 5 mm Instituce Helvetica Neue Roman, 7 b/8,5 b Ulice 00, Město 00 tel.: , fax: , Helvetica Neue Heavy, 7 b/8,5 b 14,7 mm formát: 90 x 50 mm

65 Firemní tiskoviny Dopisní papír s logem 6.2 Dopisní papír má rozměr 210 x 297 mm. Okraje papíru jsou 15 mm kolem celého formátu. Dopisní papír je vytištěn výhradně základními barvami na kvalitním bílém ofsetovém papíře o plošné hmotnosti 80 g/m 2. Pro napsané sdělení se používá písmo Arial ve velikosti 10 b s prokladem 1. Píšící je povinen respektovat vzdálenost 28,5 mm od levého okraje dopisního papíru a vzdálenost 100 mm od horního okraje dopisního papíru. Maximální šíře psaných řádků je 145 mm. Pečlivé dodržování výše uvedených pravidel zajistí konzistentní a profesionální vzhled všech písemných sdělení. 50 mm příjemce Ulice 00, Město Město, 10. prosince 2001 Vážený pane, toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Děkuji. S pozdravem funkce

66 Firemní tiskoviny Karta S pozdravem 6.3 Karta S pozdravem má rozměr 148 x 105 mm. K tisku je možno použít pouze vysoce kvalitní bezdřevý ofsetový karton bílé barvy o minimální plošné hmotnosti 300 g/m 2. Tisk je proveden základními barvami s předepsanými řezy písem. 13 mm 50 mm 27 mm 13 mm S pozdravem Helvetica Neue Heavy, 12 b barva: B = 50 % 8 mm Helvetica Neue Heavy, 12 b 26,5 mm

67 Firemní tiskoviny Obálka C4 na šířku 6.4 Dopisní obálka C4 na šířku má základní rozměr 324 x 229 mm. Tisk je proveden základními barvami na kvalitních bílých obálkách. 18 mm 50 mm 18 mm 18 mm Helvetica Neue Heavy, 12 b

68 Firemní tiskoviny Obálka C5 na šířku 6.5 Dopisní obálka C5 má základní rozměr 229 x 162 mm. Tisk je proveden základními barvami na kvalitních bílých obálkách. 18 mm 45 mm 18 mm 16 mm Helvetica Neue Heavy, 11 b

69 Firemní tiskoviny Obálka DL (bez okénka a s okénkem) 6.6 Dopisní obálka C5 má základní rozměr 220 x 110 mm. Tisk je proveden základními barvami na kvalitních bílých obálkách. 10 mm 45 mm 10 mm 16 mm Helvetica Neue Heavy, 11 b

70 Firemní tiskoviny Poznámkový bloček samolepící 6.7 Samolepicí poznámkový bloček má základní rozměr 68 x 75 mm. Tisk je proveden základními barvami na speciálním papíru se samolepicí vrstvou po horní straně. 7 mm 28 mm 7 mm 7 mm Helvetica Neue Heavy, 7 b

71 Firemní tiskoviny Faxová zpráva 6.8 Faxová zpáva (Fax) obsahuje údaje nezbytné pro komunikaci prostřednictvím faxu. Fax je proto černobílý bez použití rastru, který komplikuje přenos faxem. Formát faxové zprávy je 210 x 297 mm. Okraje papíru jsou 20 mm kolem celého formátu, zleva 28 mm. Pro napsané sdělení se používá písmo Arial ve velikosti 9 b s prokladem 1. Pečlivé vyplňování Faxové zprávy zajistí konzistentní a profesionální vzhled všech písemných sdělení. 50 mm Fax Instituce Ulice 00, Město pro:, Firma spol. s r.o. fax: 00 / tel.: cc:, Firma spol. s r.o. stran: 1 věc: Vzor od:, Instituce fax: 00 / tel.: dne/date: Vážený pane, toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Děkuji. S pozdravem Funkce

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE SEZNAM ZMĚN Strana Změny v textu oproti verzi 3.0 3 4 1. Text v bodě

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 2 Značka 2 1 Značka 2 2 Značka názvem a www 2 3 Značka s názvem 2 4 Značka s adresou 2 4 Značka pro partnery MAS Obsah 3 Písmo 3 1 Základní písmo

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0 GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 U:FON GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 Dobrý den, jsem U:fon a přináším do České republiky technologii, která učiní komunikaci mnohem dostupnější, než bylo dosud představitelné. Tento

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál společnosti ABRA 1 Základní a negativní podoba značky 2 Černobílá a negativní podoba značky 3 Barevnost značky a zakázané varianty 4 Rozměrová řada a ochranná zóna

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1. Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Funkce a užití manuálu 2. Logo 2.1 Logo základní provedení 2.2 Logo jednobarevné provedení 2.3 Logo inverzní provedení 2.4

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka Manuál značky Obsah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Úvod

Více

Stručný grafický manuál. Verze 1.1

Stručný grafický manuál. Verze 1.1 Stručný grafický manuál Verze 1.1 Obsah Úvod 1 Symbol 1 základní verze.................... 2 Symbol 2 zjednodušená verze.................. 3 Ochranný prostor symbolu.................... 4 Povolené porušení

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více