Budování politických znaèek a kreativita v reklamì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budování politických znaèek a kreativita v reklamì"

Transkript

1 Základní informace Jsme reklamní agentura, která pro Vás udìlá více než jen kreativní reklamu. Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Snažíme se vytváøet firemní komunikaci, která upoutá vìtší pozornost než ostatní. Snažíme se spojit naše znalosti, zkušenosti a odpovìdný tvùrèí pøístup s analýzou trhu a informacemi od klienta, aby naším spoleèným dílem byla komunikaèní strategie, která funguje. Organised to do a little more than just creative advertising. Pracujeme intenzivnì, serioznì a systematicky, Organised to do a little more than just creative advertising.

2 Program Pøedstavení (Jan Šafrata + Klan a úèastníci) 1. Budování politických znaèek 1.1 Pøednáška 1.2 Workshop 2. Kreativita v reklamì 2.1 Pøednáška 2.2 Workshop Organised to do a little more than just creative advertising.

3 Reklamní agentura Klan Nejvýznamnìjší klienti Znaèka spolupráce od Barum 1996 Continental 1996 T-Mobile 1997 Land Rover 1999 MISS ÈR 2000 adidas 2002 Appian Group 2002 Siemens 2002 BMW 2003 GE Money 2003 MINI 2003 Astor 2004 Botanická zahrada 2004 Fischer 2004 Rimmel 2004 Organised to do a little more than just creative advertising.

4 První úkol......na povzbuzení kreativního myšlení. Organised to do a little more than just creative advertising.

5 První úkol Zkuste vymyslet nejlepší symbol rychlosti. >> Nápovìda: symbol pomalosti mùže být napøíklad: želva, šnek, lenochod. 5 min Organised to do a little more than just creative advertising.

6 První úkol Zkusili jsme si princip krátký èas / dlouhý èas. Organised to do a little more than just creative advertising.

7 První úkol Co z toho vyplývá? Organised to do a little more than just creative advertising.

8 První úkol Co z toho vyplývá? >> Když dostanete nápad, nepøestávejte pøemýšlet, hledejte další nápady. Organised to do a little more than just creative advertising.

9 Budování politických znaèek Organised to do a little more than just creative advertising.

10 Budování politických znaèek Co to je znaèka? Zpravidla nìjaký grafický symbol a slovní oznaèení. >> V komerèní oblasti reprezentuje znaèka produkt nebo službu se všemi vlastnostmi. >> V politické oblasti reperezentuje znaèka politickou stranu. Organised to do a little more than just creative advertising.

11 Budování politických znaèek Ukázky znaèek Komerèní znaèky Politické znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

12 Budování politických znaèek Vývoj / zmìna znaèky - Rebranding Kdy a proè se dìlá? Pokud se zmìní nìco podstatného, využije se také této pøíležitosti ke komunikaci zmìny. V nìkterých pøípadech se užívá, pokud znaèka pùsobí nemodernì nebo amatérsky. U globálních znaèek je to velmi drahý a riskantní proces, který nemusí pøinést pozitivní výsledky. Paegas na T-Mobile GE Capital na GE Money Unie svobody Organised to do a little more than just creative advertising.

13 Budování politických znaèek Budování znaèky Budování znaèky, komerèní i politické, je komplexní proces, který je nároèný na energii, èas a peníze. To, co budujeme je identita znaèky. Identita znaèky nevznikne sama od sebe. Je to øízený proces, který je potøeba neustále sledovat. Budování znaèky je cyklus, který má tøi základní fáze. Podle okolností je možné do tohoto cyklu vstoupit v kterékoli fázi. Organised to do a little more than just creative advertising.

14 Budování politických znaèek Vytvoøení znaèky >> stanovení hodnot >> definice strategie >> návrh jmen a vizuálního stylu Management znaèky >> ustanovení znaèky >> dokumentace pravidel užívání >> vize budoucího rozvoje >> prùbìžný monitoring úspìchu znaèky Cyklus budování znaèky management vyhodnocení Vyhodnocení znaèky >> detailní rozbor znaèky >> urèení zpùsobu ochrany >> vytipování možností rozvoje vytvoření Organised to do a little more than just creative advertising.

15 Budování politických znaèek Pro vytvoøení popisu znaèky a vyhodnocení její souèasné pozice existují rùzné nástroje. Jeden z nich, který pro komerèní oblast vyvinula jedna americká reklamní agentura si blíže ukážeme. Jmenuje se: Analýza podstaty znaèky Abychom znaèku uèinili nezamìnitelnou a definovali komunikaci pro budoucí pozici si ukážeme nástroj, který urèí: Charakter znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

16 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

17 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

18 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil volièe/nevolièe Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? >> Je to muž nebo žena? >> Jak je starý? >> Jakého dosáhl vzdìlání? >> Kde žije? (velké mìsto / malé mìsto / venkov) >> Je to zamìstnanec nebo živnostník? Organised to do a little more than just creative advertising.

19 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

20 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vlastní vnímání znaèky Jak vnímají znaèku její volièi? Zkoumat mùžeme v rámci rùzných kategorií: >> Odbornost / kompetentnost >> Dùvìryhodnost >> Spolehlivost >> Morální kvality Organised to do a little more than just creative advertising.

21 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

22 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnitøní profil volièe/nevolièe Jaký je voliè a nevoliè znaèky? >> Je to èlovìk, který o vìcech logicky uvažuje? >> Hledá výhody pro sebe anebo mu jde o národ? >> Žije pøítomností anebo myslí na budoucnost? >> Je skalní pøíznivec znaèky nebo se rozhoduje podle nabídky? Organised to do a little more than just creative advertising.

23 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

24 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil znaèky Jak se znaèka prezentuje? >> Komunikaèní kanály >> Kvalita materiálù Organised to do a little more than just creative advertising.

25 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

26 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Opozièní vnímání znaèky Jak vnímají znaèku její nevolièi? Zkoumat mùžeme v rámci rùzných kategorií: >> Odbornost / kompetentnost >> Dùvìryhodnost >> Spolehlivost >> Morální kvality Organised to do a little more than just creative advertising.

27 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnìjší profil Jak vypadá voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Vnitøní profil Jaký je voliè a nevoliè znaèky? volièe/nevolièe Opozièní vnímání Jak vnímají znaèku její nevolièi? znaèky Podstata znaèky Vlastní vnímání Jak vnímají znaèku její volièi? znaèky Vnìjší profil Jak se znaèka prezentuje? znaèky Vnitøní profil Jaká znaèka je? znaèky Organised to do a little more than just creative advertising.

28 Budování politických znaèek Analýza podstaty znaèky Vnitøní profil znaèky Jaká znaèka je? >> Objektivní a realistické zhodnocení. Organised to do a little more than just creative advertising.

29 Budování politických znaèek Charakter znaèky Produkt Politická strana Pozice na trhu Pozice v politickém spektru Osobnost Jak je strana vnímána Produkt Politická strana Co to je politická strana? + Co si o ní lidé myslí? (racionální rovina) + Jaký pocit v lidech vyvolává? (emocionální rovina) = Charakter znaèky Jaké má obecné znaky? Jaké má specifické znaky konkrétní strana? Jakou má strukturu? Jakou má konkurenci? Pro jaké lidi je? Jak se propaguje? Jaká je? Jaké pocity vyvolává? Jakou roli v životì lidí hraje? Charakter znaèky stanovuje klíèové parametry produktu, co jej èiní srozumitelným, žádaným a trvale poznatelným. Organised to do a little more than just creative advertising.

30 Workshop Organised to do a little more than just creative advertising.

31 Workshop Stanovte charakter znaèky pro politickou stranu. >> Nápovìda: mìl by obsahovat 3 kategorie: Pro koho je? Co volièi nabízí? Proè ji volit / co mu to pøinese? 20 min Organised to do a little more than just creative advertising.

32 20 minut pøestávka. Organised to do a little more than just creative advertising.

33 Druhý úkol......na povzbuzení kreativního myšlení. Organised to do a little more than just creative advertising.

34 Druhý úkol Èasto platí zásada, èím jednodušší, tím lepší. V reklamì se proto èasto užívá princip redukce. Jako individuální cvièení si ho vyzkoušíme v produktové oblasti. Organised to do a little more than just creative advertising.

35 Druhý úkol Pøedstavte si mobilní telefon, jeho hlavní èásti: displej, klávesnice, reproduktor, mikrofon, baterie, anténa, elektronika, pamìť, atd. Zkuste ho maximálnì zjednodušit tak, aby ještì byl funkèní. Pøípadnì napištì, komu by mohl sloužit, za pøedpokladu odstranìní nìkterých èástí. 10 min Organised to do a little more than just creative advertising.

36 Kreativita v reklamì Organised to do a little more than just creative advertising.

37 Manuál grafického stylu volební kampaně 2002

38 Obsah Obsah 2 Úvod 2.1 Co je Manuál grafického stylu volební kampaně 2.2 Jak pracovat s Manuálem grafického stylu volební kampaně 3 Logo Koalice 3.0 Obecná pravidla 3.1 Barevné logo 3.2 Logo ve stupních šedi 3.3 Logo v reliéfu 3.4 Ochranný prostor loga 3.5 Minimální velikost loga 3.6 Použití loga na barevných podkladech 3.7 Nepřípustné použití loga 3.8 Doporučené umístění loga 4 Barvy 4.0 Obecná pravidla 4.1 Základní barvy 4.2 Doplňková barva 4.3 Fólie 5 Písma 5.0 Obecná pravidla 5.1 Základní písma 5.2 Doplňková písma 6 Firemní tiskoviny 6.0 Obecná pravidla 6.1 Navštívenka 6.2 Dopisní papír s logem 6.3 Karta S pozdravem 6.4 Obálka C4 na šířku 6.5 Obálka C5 na šířku 6.6 Obálka DL (bez okénka a s okénkem) 6.7 Poznámkový bloček samolepicí 6.8 Faxová zpráva

39 Obsah Venkovní reklama 7.1 Obecná pravidla 7.2 Billboard centrální textový (formát Avenir) 7.3 Billboard centrální textový (formát Euro) 7.4 Billboard centrální s lídry (formát Avenir) 7.5 Billboard centrální s lídry (formát Euro) 7.6 Billboard krajský s krajskými lídry (formát Avenir) 7.7 Billboard krajský s krajskými lídry (formát Euro) 7.8 Plakát A2 na výšku krajský s krajskými lídry 7.9 Plakát A2 na výšku krajský s jedním kandidátem 7.10 Plakát A2 na výšku krajský s jedním kandidátem s textem 7.11 Plakát A2 na šířku krajský s krajskými lídry 7.12 Plakát A2 na šířku krajský s jedním kandidátem 7.13 Plakát A2 na šířku krajský s jedním kandidátem s textem 7.14 Bianco plakát barevný na výšku Zveme Vás 7.15 Bianco plakát barevný na výšku 7.16 Kandidátní listina - dvoulist 7.17 Kandidátní listina - dvoulist 7.18 Kandidátní listina - jednolist 8 Inzerce 8.1 Obecná pravidla 8.2 Inzerát barevný celostrana centrální textový 8.3 Inzerát barevný celostrana centrální s lídry 8.4 Inzerát barevný celostrana krajský s krajskými lídry 8.5 Inzerát barevný půlstrana centrální textový 8.6 Inzerát barevný půlstrana centrální s lídry 8.7 Inzerát barevný půlstrana krajský s krajskými lídry 8.8 Inzerát barevný celostrana krajský s krajským kandidátem 8.9 Inzerát barevný podval centrální textový 8.10 Inzerát barevný podval centrální s lídry 8.11 Inzerát barevný podval krajský s krajskými lídry 8.12 Inzerát černobílý celostrana centrální textový 8.13 Inzerát černobílý celostrana centrální s lídry 8.14 Inzerát černobílý celostrana krajský s krajskými lídry 8.15 Inzerát černobílý půlstrana centrální textový 8.16 Inzerát černobílý půlstrana centrální s lídry

40 Obsah Inzerát černobílý půlstrana krajský s krajskými lídry 8.18 Inzerát černobílý celostrana krajský s krajským kandidátem 8.19 Inzerát černobílý podval centrální textový 8.20 Inzerát černobílý podval centrální s lídry 8.21 Inzerát černobílý podval krajský s krajskými lídry 8.22 Inzerát černobílý podval krajský s krajským kandidátem 8.23 Inzerát černobílý minibanner - infolinka 8.24 Inzerát černobílý minibanner - internet 9 Tiskové materiály 9.1 Obecná pravidla 9.2 Podpisová karta 9.3 Tématická soutěžní pohlednice 9.4 Volební noviny - titulní strana 9.5 Volební noviny - vnitřní dvoustrana 10 Volební auta 10.1 Obecná pravidla 10.2 Polep osobního auta 10.3 Polep dodávky 10.4 Polep dodávky - varianta se zkrácenou verzí loga K 10.5 Polep dodávky - varianta s mapou kraje 10.6 Panel na střešní nosič na osobní auto 10.7 Panel na střešní nosič na dodávku 11 Propagační předměty 11.1 Obecná pravidla 11.2 Čepice s kšiltem 11.3 Otvírák s uzávěrem na lahve 11.4 Deštník 11.5 Trika 11.6 Propiska 11.7 Hrnek 11.8 Balónek 11.9 Bonbóny

41 Úvod Co je Manuál grafického stylu volební kampaně 2.1 Manuál grafického stylu volební kampaně 2002 je dokumentem, který specifikuje základní vizuální prvky komunikace Koalice. Základními vizuálními prvky jsou logo Koalice a výrazná barevnost, která navazuje na barevnost loga. Tyto prvky jsou shodné pro všechny úrovně komunikace, tj. celostátní, regionální a místní. Zvolený princip vizuální komunikace vychází ze svěží a výrazné barevnosti logotypu Koalice. Všechny zásady uvedné v Manuálu jsou závazné.

42 Úvod Jak pracovat s Manuálem grafického stylu volební kampaně 2.2 Manuál grafického stylu volební kampaně vymezuje základní pravidla, kterými je nutné se řídit při tvorbě vlastních propagačních materiálů. Při navrhování je nutné si pečlivě pročíst všechny kapitoly Manuálu a respektovat vymezení, která jsou zde popsána. Při tvorbě vlastních materiálů mějte vždy na paměti, že jednotnost kampaně na všech úrovních je naprostou prioritou. Podaří-li se jednotně komunikovat, a vyvolat ve voličích pocit stability a jednoty, může to výraznou měrou přispět k volebnímu úspěchu. V případě dotazů ohledně kreativní části kampaně se můžete obrátit na manažera volebního štábu na adresu:

43 Logo Koalice

44 Logo Koalice Obecná pravidla 3.0 Správné a jednotné používání loga je základem silné vizuální komunikace. Proto je nezbytně nutné dodržovat stejná pravidla použití, která jsou popsána v tomto manuálu. Logo se musí používat promyšleně, vždy takové, jaké je na daný materiál nejvhodnější. Nejvhodnější je použití loga barevného na tmavě modré barvě (logo v negativu) nebo bílé (logo v pozitivu).

45 Logo Koalice Barevné logo 3.1 Barevné logo je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Používá se na všech barevných materiálech. Logo musí být používáno jednotně. Proto pro aplikaci použijte data z CD, které je součástí tohoto manuálu. V atypických případech, kde není možné použít logo v jeho základním tvaru je možné použít jeho zkrácenou verzi K se zkosenými čtverečky. Jedná se např. o aplikaci na některé reklamní předměty.

46 Logo Koalice Logo ve stupních šedi 3.2 Logo ve stupních šedi se používá tam, kde je zajištěna dobrá kvalita tisku, ale není možné použít logo barevné (jedná se zejména o kvalitní černobílý tisk). Logo v pozitivu se používá na světlé podkladové barvy (písmo je černé). Logo v negativu se používá na tmavé podkladové barvy (písmo je bílé). Logo musí být používáno jednotně. Proto pro aplikaci použijte data z CD, které je součástí tohoto manuálu.

47 Logo Koalice Logo v reliéfu 3.3 V atypických případech je možné logo aplikovat pouze reliéfně. Takto použité logo působí elegantně, exkluzivně a nenápadně. Vhodné použití je zejména při ražbě nebo gravírování (např. ražba do koženého zboží, gravírování do kovů).

48 Logo Koalice Ochranný prostor loga 3.4 Ochranný prostor loga vymezuje minimální vzdálenost loga od textu, grafiky nebo okraje stránky. Tím se nevylučuje umístění neutrální grafiky do tohoto prostoru (linka, pruh ). Dodržování prostoru je velmi důležité pro zachování jednotného firemního stylu. Ochranný prostor je definován jednotkou x, což je výška jednoho zkoseného čtverečku v logu. Ochranný prostor je současně minimální formát plochy, na kterou lze logo aplikovat.

49 Logo Koalice Minimální velikost loga 3.5 Při zmenšování loga musí být brán zřetel na zachování čitelnosti a tvaru loga, bez jakýchkoli změn. Při použití loga v malých velikostech je nutná konzultace s dodavatelskou firmou, která bude konkrétní produkty vyrábět. Minimální doporučená šířka loga je 20 mm. Existuje-li však záruka kvality tisku, lze použít velikost menší, pokud je nezbytná či elegantnější (např. na reklamních předmětech). Nejmenší povolená šířka loga je však 15 mm. 20 mm

50 Logo Koalice Použití loga na barevných podkladech 3.6 Při aplikaci loga na různé podkladové barvy musí být brán zřetel na zachování maximální čitelnosti a kontrastu loga vůči podkladu. Není-li toto splněno, je nutné podklad upravit nebo zvolit jinou variantu loga. Preferovaná barva pozadí loga v pozitivu je bílá. Preferovaná barva pozadí loga v negativu je tmavě modrá (viz barvy). Je-li třeba, lze logo použít na jednobarevných podkladech. Zvláštní péče musí být věnována tonalitě zvolených podkladů. Protože barevnost loga je velmi specifická a výrazná, nedoporučuje se logo umísťovat na určité barvy. Na této stránce jsou ukázky některých aplikací loga, které se v praxi nejčastěji vyskytují. Světlé podkladové barvy Preferovaná barva pro barevné logo v pozitivu je bílá. Logo lze použít na podkladech světlých pastelových barev. Při použití loga na odstínech šedé nesmí být šedá tmavší než 20 % černé. Při aplikaci loga na pestré podkladové barvy je nutné brát ohled na vhodnost barvy vzhledem k barevnosti loga. Barva nesmí být svým jasem tmavší než 20 % černé. Výjimku tvoří logo ve stupních šedi, které lze použít pouze na bílé barvě. Tmavé podkladové barvy Preferovaná barva pro barevné logo v negativu je tmavě modrá. Logo lze použít na tmavých podkladových barvách, je-li barva svým jasem tmavší než 40 % černé. Výjimku tvoří logo ve stupních šedi, které lze použít pouze na černé barvě. NE Barevné logo na pestrých podkladových barvách Logo nelze použít na barevných podkladech, které jsou blízké svým tónem nebo kontrastem barvám loga. Jedná se zejména o tóny zelené, žluté, červené a modré barvy.

51 Logo Koalice Nepřípustné použití loga 3.7 Logo nelze měnit ani jinak upravovat. Jeho tvar i barevnost jsou závazné. Pro jakékoli použití je třeba použít data z CD, které je součástí tohoto manuálu. Logo nelze jednostranně deformovat. Při zmenšování (zvětšování) loga je nutné zachovat stejné zmenšení (zvětšení) v horizontálním i ve vertikálním směru. Jednotlivé části loga nelze samostatně měnit (zvětšovat, zmenšovat, měnit jejich umístění...). Text text text text text text text text text Logo nelze doplňovat textem v jeho ochranném prostoru. KOALICE Písmo nelze nahrazovat jiným písmem, ikdyž se může zdát, že náhradní písmo je stejné.

52 Logo Koalice Doporučené umístění loga 3.8 Umístění loga Koalice je možné v několika variantách podle toho, na co je logo aplikováno. Pokud není specifikováno jinak, doporučený minimální prostor je dvojnásobný ochranný prostor loga. Logo v pravém dolním rohu Umístění loga v pravém dolním rohu se nejčastěji používá v reklamních tiskovinách jako jsou billboardy, inzerce, reklamní brožury a letáky Toto je standardní umístění loga, které přirozeně identifikuje tištěné materiály. Logo v levém horním rohu Umístění loga v levém horním rohu se nejčastěji používá ve firemních materiálech jako jsou firemní tiskoviny (dopisní papíry, obálky ). Logo na střed Umístění loga na střed se používá pouze je-li logo použito samostatně, bez dalších informací nebo jiných komunikačních prostředků. Toto umístění je vhodné zejména pro atypické aplikace jako jsou světelné tabule, vlajky, určité reklamní předměty

53 Barvy

54 Barvy Obecná pravidla 4.0 Základními barvami Koalice jsou barvy použité v logu. Zvláštní postavení má modrá barva, která patří ke statisticky nejoblíbenějším barvám. Je symbolem kvality a spolehlivosti. Spolu s ostatními barvami vytváří velmi dynamický projev. Modrá barva je také využívána na jednotící barevný pruh u jednotlivých tiskových materiálů. Kromě základních barev Koalice je používaná také doplňková oranžová barva, která tvoří pozadí reklamních tiskovin.

55 Barvy Základní barvy 4.1 Zelená Žlutá Červená Modrá Cyan Magenta Yellow Black Pantone C M Y K Zelená Žlutá Červená Warm Red Modrá Reflex Blue

56 Barvy Doplňková barva 4.2 Oranžová Cyan Magenta Yellow Black Pantone C M Y K Oranžová

57 Barvy Fólie 4.3 Zelená Žlutá Červená Modrá Oranžová Oracal Multifix Multifix lesklé/matné lesklé matné Zelená Žlutá Červená Modrá Oranžová 36/ Jsou preferovány lesklé fólie před matnými. Typy fólií na jednom materiálu by se neměly kombinovat (pouze lesklé nebo pouze matné).

58 Písma

59 Písma Obecná pravidla 5.0 Písmo je prostředek, který přenáší veškerou písemnou komunikaci. Dobré písmo zůstává zpravidla nepovšimnuto průměrným čtenářem, i když vdechuje nezaměnitelnou estetickou kvalitu do psaného slova. Písmo, i když nepřitahuje pozornost přímo na sebe, hovoří k čtenáři prostřednictvím své grafické podoby a předává mu podprahové sdělení podtrhující text. Konzistentní používání vhodně zvoleného písma znamená pro image tolik, co barva, jazyk nebo vizuální podoba. Použití správného fontu ve všech případech činí dané písemné sdělení čtenáři okamžitě rozpoznatelné jako součást celkového image. Na následujících stránkách naleznete popis písem používaných v komunikaci Koalice. Pokud budou pravidla pro používání těchto písem konzistentně dodržována, povede to k posílení image. Jednotný projev přispívá k vytváření dlouhodobě pozitivního projevu.

60 Písma Základní písma 5.1 Základním písmem volební kampaně je písmo Helvetica Neue v povolených řezech. Ve výjimečných případech lze místo písma Helvetica použít písmo Arial. Jedná se zejména o materiály, které jsou pouze v elektronické podobě. Helvetica Neue Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Heavy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Bold Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Neue Black Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

61 Písma Doplňková písma 5.2 Dopňkovým písmem volební kampaně je písmo Garamond v povolených řezech včetně řezů italica (kurzíva). Doplňkové písmo se používá pro psaní běžných textů. Garamond Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Garamond Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Garamond Book Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Garamond Bold Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

62 Firemní tiskoviny

63 Firemní tiskoviny Obecná pravidla 6.0 Firemní tiskoviny používané v každodenní komunikaci jsou významným prostředkem komunikace na mnoha úrovních. Kromě samotného obsahu sdělení je důležitý i způsob, jakým je toto sdělení prezentováno vizuálně. Promyšlené a jednotné používání firemních tiskovin vytváří nenápadný, nicméně silný důkaz o kvalitě a profesionalitě. Firemní tiskoviny jsou nadčasové materiály, které mnohým lidem zůstanou i po volbách v roce Z tohoto důvodu je důležité používat správné firemní tiskoviny pro veškerou interní i externí komunikaci. Kdekoli je to možné, je vhodné používat základní písmo. Díky tomu dosáhnete vizuálně konzistentní a přitažlivé prezentace, která čtenářům připomene hodnoty, které Koalice zastává.

64 Firemní tiskoviny Navštívenka 6.1 Firemní navštívenky (vizitky) patří mezi důležité tiskoviny s velkým společenským významem. Používají se při služebních nebo osobních jednáních. Na vizitce pod jménem je možné použít označení lídr v... kraji nebo kandidát za... kraj. Strategií Koalice je neuvádět na navštívence osobní ani jinou adresu. V případě, že kandidát bude osobní údaje na vizitce požadovat, může k tomu využít druhou stranu vizitky. Druhá strana vizitky je také určena pro případnou mezinárodní vizitku, kde jsou uvedeny mezinárodní předvolby telefonních čísel. Vizitka je v anglickém jazyce. K tisku je možné použít pouze vysoce kvalitní bezdřevý ofsetový karton bílé barvy o minimální plošné hmotnosti 250 g/m 2. Doporučená plošná hmotnost je 300 g/m 2. Výsledný tisk musí být proveden výhradně základními barvami a jen předepsanými řezy písem. 7 mm 28 mm 20 mm 7 mm Titul lídr v Ústeckém kraji Helvetica Neue Heavy, 9 b/8,5 b Helvetica Neue Roman, 7 b 5 mm Instituce Helvetica Neue Roman, 7 b/8,5 b Ulice 00, Město 00 tel.: , fax: , Helvetica Neue Heavy, 7 b/8,5 b 14,7 mm formát: 90 x 50 mm

65 Firemní tiskoviny Dopisní papír s logem 6.2 Dopisní papír má rozměr 210 x 297 mm. Okraje papíru jsou 15 mm kolem celého formátu. Dopisní papír je vytištěn výhradně základními barvami na kvalitním bílém ofsetovém papíře o plošné hmotnosti 80 g/m 2. Pro napsané sdělení se používá písmo Arial ve velikosti 10 b s prokladem 1. Píšící je povinen respektovat vzdálenost 28,5 mm od levého okraje dopisního papíru a vzdálenost 100 mm od horního okraje dopisního papíru. Maximální šíře psaných řádků je 145 mm. Pečlivé dodržování výše uvedených pravidel zajistí konzistentní a profesionální vzhled všech písemných sdělení. 50 mm příjemce Ulice 00, Město Město, 10. prosince 2001 Vážený pane, toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Děkuji. S pozdravem funkce

66 Firemní tiskoviny Karta S pozdravem 6.3 Karta S pozdravem má rozměr 148 x 105 mm. K tisku je možno použít pouze vysoce kvalitní bezdřevý ofsetový karton bílé barvy o minimální plošné hmotnosti 300 g/m 2. Tisk je proveden základními barvami s předepsanými řezy písem. 13 mm 50 mm 27 mm 13 mm S pozdravem Helvetica Neue Heavy, 12 b barva: B = 50 % 8 mm Helvetica Neue Heavy, 12 b 26,5 mm

67 Firemní tiskoviny Obálka C4 na šířku 6.4 Dopisní obálka C4 na šířku má základní rozměr 324 x 229 mm. Tisk je proveden základními barvami na kvalitních bílých obálkách. 18 mm 50 mm 18 mm 18 mm Helvetica Neue Heavy, 12 b

68 Firemní tiskoviny Obálka C5 na šířku 6.5 Dopisní obálka C5 má základní rozměr 229 x 162 mm. Tisk je proveden základními barvami na kvalitních bílých obálkách. 18 mm 45 mm 18 mm 16 mm Helvetica Neue Heavy, 11 b

69 Firemní tiskoviny Obálka DL (bez okénka a s okénkem) 6.6 Dopisní obálka C5 má základní rozměr 220 x 110 mm. Tisk je proveden základními barvami na kvalitních bílých obálkách. 10 mm 45 mm 10 mm 16 mm Helvetica Neue Heavy, 11 b

70 Firemní tiskoviny Poznámkový bloček samolepící 6.7 Samolepicí poznámkový bloček má základní rozměr 68 x 75 mm. Tisk je proveden základními barvami na speciálním papíru se samolepicí vrstvou po horní straně. 7 mm 28 mm 7 mm 7 mm Helvetica Neue Heavy, 7 b

71 Firemní tiskoviny Faxová zpráva 6.8 Faxová zpáva (Fax) obsahuje údaje nezbytné pro komunikaci prostřednictvím faxu. Fax je proto černobílý bez použití rastru, který komplikuje přenos faxem. Formát faxové zprávy je 210 x 297 mm. Okraje papíru jsou 20 mm kolem celého formátu, zleva 28 mm. Pro napsané sdělení se používá písmo Arial ve velikosti 9 b s prokladem 1. Pečlivé vyplňování Faxové zprávy zajistí konzistentní a profesionální vzhled všech písemných sdělení. 50 mm Fax Instituce Ulice 00, Město pro:, Firma spol. s r.o. fax: 00 / tel.: cc:, Firma spol. s r.o. stran: 1 věc: Vzor od:, Instituce fax: 00 / tel.: dne/date: Vážený pane, toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Toto je slepý text, který je zde použit pouze pro grafickou představu o vzhledu a velikosti použitého typu písma. Pro konkrétní použití bude nahrazen textem, který bude mít vztah k danému tématu. Děkuji. S pozdravem Funkce

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE

GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE 1 1 LOGOTYP Varianty logotypu Grafický manuál definuje jednu tvarovou variantu logotypu Reklama, Polygraf. Letopočet v logotypu se mění v závislosti na aktuálním roce konání veletrhu.

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Logomanuál Strany svobodných občanů

Logomanuál Strany svobodných občanů Logomanuál Strany svobodných občanů 0.0 Obsah manuálu 1.0 Úvod manuálu...5 2.0 Logotyp...7 2.1 Negativní varianta...9 2.2 Černobílá varianta.... 11 2.3 Konstrukce, ochranná zóna...13 2.4 Minimální velikost...15

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU I. Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA PRŮVODCE UŽITÍM LOGA Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tvoří základ vizuální komunikace mezi námi a našimi

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost LOGOMANUÁL Vodohospodářská a obchodní společnost Obsah 0 Definice Barev 2 Merkantil 0.1 Základní barvy 0.2 Doplňkové barvy 1 Systém 1.1 Základní logotyp 1.2 Inverzní varianta 1.3 Použití na podkladu 1.4

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany logo základní varianta pozitivní Toto je základní barevná pozitivní varianta loga. Jakýkoli zásah do jednotlivých

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008 Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Úvod Vizuální presentace a komunikace jsou jednou ze základních činností každého subjektu a k jejich realizaci slouží grafické prvky a konstanty, které daný

Více

Jednotný vizuální styl, logotyp

Jednotný vizuální styl, logotyp Jednotný vizuální styl, logotyp ( 3 ) Úvodem Tento manuál představuje nový logotyp České strany sociálně demokratické. Jsou zde představeny základní grafické konstanty, které budou základem pro tvorbu

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Grafický manuál Vema, a. s.

Grafický manuál Vema, a. s. Grafický manuál Vema, a. s. 1 I Barvy společnosti Základní barva Tmavě modrá CMYK 100 / 70 / 0 / 0 PANTONE 286 RGB 0 / 64 / 132 fólie RAL 5002 fólie AVERY 500 528 EG (lesk), 528 EM (mat) Doplňkové barvy

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

MINIMANUÁL ZNAČKY EOM

MINIMANUÁL ZNAČKY EOM MINIMANUÁL ZNAČKY EOM OBSAH Úvod......................................................................................................................................................................................

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

Logotyp Grafický manuál

Logotyp Grafický manuál Logotyp Grafický manuál Celkový vzhled podélné verze 2 Barevné řešení podélného logotypu Podélná verze - pozitiv Podélná barevná verze loga je variantou logotypu, která se zvláště hodí na materiály s limitovaným

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Ochranná obchodní známka a logotyp 3 Barevné varianty logotypu 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole logotypu 6 Zakázané varianty logotypu 7 Anglická verze logotypu

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

Grafický manuál pro držitele značky KLASA

Grafický manuál pro držitele značky KLASA Grafický manuál pro držitele značky KLS Grafický manuál pro držitele značky KLS Obsah Úvod 01 Úvodní slovo B Značka B 01 Barevná a černobílá podoba značky B 02 Rozkres značky a rozkres značky v segmentu

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual je souborem předpisů k práci s vizuálním stylem institutu veřejného ochránce práv (dále jen institutu ). Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání jednotlivých prvků vizuálního stylu. Prvky

Více

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 LOGO MANUÁL V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 Obsah Úvod 3 Konstrukce loga, ochranná zóna 4 Definice barev 5 Povolené varianty loga 6 Použití loga bez doprovodného textu 7 Použití

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR. ENVI-PUR, s.r.o. 2015, všechna práva vyhrazena. Platnost od 1. 5. 2015.

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR. ENVI-PUR, s.r.o. 2015, všechna práva vyhrazena. Platnost od 1. 5. 2015. GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR Obsah 1. Logotyp ENVI-PUR...................................................................... 3 1.1. Základní logotyp................................................................................

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

Pravidla jednotného vizuálního stylu

Pravidla jednotného vizuálního stylu Pravidla jednotného vizuálního stylu l i s t o p a d 2 0 0 9 K o n s t a n t y f i r e m n í h o d e s i g n u Základním prvkem jednotného firemního designu Penzijního fondu České pojišťovny jsou jeho

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Manuál korporátní identity Anna Čaníková

Manuál korporátní identity Anna Čaníková Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických studií, promotion a event

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s.

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. ObSAh Základní prvky LOGOTyp / 3 obrazová ochranná známka / 4 zkrácená verze logotypu / 5 varianty VARIANTy logotypu / 6 VARIANTy obrazové ochranné

Více