Vývoj vztahu člověka a přírody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj vztahu člověka a přírody"

Transkript

1 Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu člověka a přírody České Budějovice 2012

2

3 Vzor citace: HESKOVÁ, M. Vývoj vztahu člověka a přírody. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, 104 s. ISBN Ediční rada VŠERS: Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.; doc. Karol Murdza, PhD.; doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.; prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. VÝVOJ VZTAHU ČLOVĚKA A PŘÍRODY doc. Ing. Marie Hesková, CSc. Recenzent: Vydavatel: doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, České Budějovice, ISBN

4 POUŽÍVANÉ SYMBOLY Začátek kapitoly Výklad dílčího pojmu Shrnutí kapitoly Nejdůležitější pojmy Informace o problému Studijní literatura Kontrolní otázky a testy

5 OBSAH Úvod 6 1 Vztah člověka a přírody Základní terminologie Historický vývoj vztahu přírody a společnosti 11 2 Komunikační období (přelom 19. a 20. století po současnost) Základní charakteristika komunikačního období Komunikační období příklady pozitivních a negativních jevů 25 3 Člověk a příroda v období trvale udržitelného rozvoje Problémy vztahu člověka a přírody v období trvale udržitelného rozvoje Globální výchova, strategie udržitelného rozvoje a životní prostředí 32 4 Výchovné a vzdělávací programy ve vzdělávací oblasti člověk a příroda Přírodovědná a environmentální gramotnost Zeměpis jako vzdělávací předmět zaměřený na vztah člověk a příroda 45 5 Případové studie výchovy člověka k přírodě Případová studie ekolabelingové programy nástroj environmentální politiky a výchovy Případová studie Fair Trade Základní terminologie a historie Fair Trade Cíle a principy Fair Trade Používání známky FAIRTRADE Produkty FAIRTRADE Mezinárodní organizace Fair Trade a organizace v ČR Projekty a akce s tématem Fair Trade ČEZ a podpora vzdělávání člověk a životní prostředí 86 Literatura 90 Seznam tabulek a schémat 93 Přílohy 94

6 Úvod Publikace je součástí odborných textů projektu EVVO Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků CZ.1.07/1.3.00/ Z tohoto pohledu dotváří mozaiku pohledu na oblast vývoje vztahu člověka a přírody. Pro definování základních pojmů a kategorií jsou využity publikované práce našich i zahraničních autorů. Vývoj vztahu člověka a přírody je rozdělen z pohledu časové a věcně osy. Hlavní pozornost je věnována poslední etapě vývoje, resp. současnému období vztahu člověka a životního prostředí (komunikační etapě a udržitelného rozvoje). Důraz je kladen na problematiku vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj. Pro praktické využití odborné publikace v rámci vzdělávacího procesu jsou zařazeny případové studie. Vedle případových studií vhodných pro přímé využití ve výuce jsou uvedeny i náměty nabídky vzdělávacích programů, které mohou sloužit jako inovace pro výuku v konkrétních programech, předmětech na zvýšení environmentální a přírodovědné gramotnosti žáků a studentů. Odborný text je určen pro potřeby celoživotního vzdělávání v rámci projektu, především pro koordinátora EVVO, dále pro studenty středních a vysokých škol a ostatní zájemce. Marie Hesková 6

7 1 Vztah člověka a přírody Studijní cíle Cílem kapitoly je vysvětlit základní pojmy z oblasti vztahu člověka a přírody. Konkrétně bude naznačen význam termínů: příroda, člověk, člověk jako součást společnosti, ochrana přírody. Některé pojmy, jevy jsou předmětem dalších publikací projektu, proto výklad nabízí pouze základní informace. Pro prohloubení poznatků je vhodné využít další publikace projektu. Vztah člověka a přírody bude objasněn na časové ose historického vývoje, a to pomocí pěti vývojových etap. Zdůrazněno bude komunikační období a období udržitelného rozvoje, na které se především publikace orientuje. Klíčové pojmy Člověk, příroda, životní prostředí, společnost, vývojové etapy, vztah člověka a přírody, společnost a příroda, předhistorické období, zemědělské období, středověk, průmyslové a komunikační období, životní prostředí, ochrana přírody a životního prostředí. 1.1 Základní terminologie Pro určení vzájemného vztahu člověka a přírody je nejprve nutné definovat základní pojmy: člověk, příroda a životní prostředí. Vývoj vztahu člověka a přírody pak lze charakterizovat v rámci jednotlivých historických etap, případně podle dalších vhodných kriterií. Příroda ve své základní podstatě představuje základní nevyhnutelnou podmínku pro vznik života a fungování společnosti (Rynda, 2011). Příroda je v nejširším smyslu vše, co existuje v nekonečné mnohotvárnosti forem existence. Základní rozdělení přírody je na oblast neživé a živé přírody. Činitele neživé přírody dlouhodobě působí na živé organismy, resp. se jedná o složku jejich životního prostředí. V rámci neživé přírody působí faktory klimatické (světlo, teplota, srážky, ovzduší a jeho pohyby, vlhkost, tlak, elektrické změny ovzduší), faktory půdní (složení, struktura, fyzikální a chemické vlastnosti půdy a jejího podkladu), faktory hydrologické (voda jako prostředí organismů, její teplota, salinita, pohyb, tlak, průhlednost), faktory fyzicko-geografické (poloha místa, nadmořská výška, sklon a expozice). 7

8 Živá příroda, živé soustavy v rámci přírody zahrnují obecné vlastnosti organismů, které mají následující vlastnosti: jde o vlastnosti společné všem živým organismům, tím se odlišují od neživé přírody, vysoká organizovanost životních složek je podmínkou pro průběh všech životních dějů, které se v organismech uskutečňují, udržet tuto uspořádanost vyžaduje nepřetržitou výměnu látek, energií a informací mezi živou přírodou a okolím, z fyzikálně chemického hlediska jsou tyto soustavy otevřené, svým charakterem nerovnovážné, ale i dynamické, od neživých soustav se liší organismy svým aktivním vztahem ke svému okolí, např. přijímají z prostředí jen látky a energii, kterou mohou využít, do prostředí naopak vylučují látky a energii, kterou již nepotřebují, je schopna přijímat informace o stavu svého prostředí ale i naopak informace vysílat do prostředí, to jí umožňuje účelově měnit své chování a adaptovat se na měnící se podmínky (http:// cs.wikipedia.org). Připomeneme, že do živé přírody patří kromě člověka také flóra a fauna. Rozmanitost a druhy rostlin i živočichů jsou určeny klimatickými poměry jednotlivých lokalit. Zpravidla se živá příroda rozděluje na: primární (planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové), sekundární (kulturní rostliny a domácí živočichové, jejichž existence závisí přímo na péči člověka), terciární (rostliny a živočichové vyšlechtěné člověkem pomocí genového inženýrství). Každý živý organismus v přírodě vyhledává takové prostředí, které mu poskytuje nejvhodnější existenční podmínky. Životní prostředí je tvořeno přírodním prostředím (původní přírodou) a přírodními prvky, které přeměnil člověk. Člověkem vytvořené umělé prostředí zahrnuje materiální a duchovní prostředí (Mezřický, 2005). Základní složky životního prostředí tvoří ovzduší, voda, půda, horninové prostředí, živá příroda, krajina a lidská sídla. Životní prostředí je podle definice Ministerstva životního prostředí České republiky systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami životního prostředí jsou: ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. (www.mzp.cz). 8

9 Jiná definice uvádí, že životní prostředí je soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý subjekt, dále i podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Většinou se pojem životní prostředí chápe ve smyslu životní prostředí člověka. (http://cs.wikipedia.org). Studiem vztahu organismů a životního prostředí se obecně zabývá ekologie, případně environmentalistika. Pojem životní prostředí se dnes většinou chápe zúženě jako životní prostředí člověka (tj. jako soubor podmínek, které jsou pro život člověka nezbytné). Těžko si představit, že člověk může žít bez ovzduší, vody, potravy, přiměřené teploty a světla. Na životní prostředí působí řada faktorů, např. povahy fyzikální, chemické, biologické i sociální (složky přírodní a umělé). Interakce mezi faktorem okolí a organismem představuje zpravidla složitý systém fyzikálních a biochemických reakcí na buněčné či molekulární úrovni. Aktuální problémy životního prostředí jsou spojeny se znečišťováním životního prostředí, které dosáhlo v některých oblastech negativních rozměrů, na které nemá lidský organismus, resp. společnost vypracovány vhodné mechanismy. Člověk je nejvýše organizovaná forma života, formovaná psychosociálními evolučními faktory. Komplex psychických procesů (např. cítění, představivost, fantazie, tvořivost, svědomí, humor, intelekt) je podstatou duševního života člověka a zároveň jde o odlišující atributy, kterými se v podstatné míře liší od ostatních zástupců z říše fauny. Základem pro fungování lidského organismu jsou příznivé materiální podmínky života, které pozitivně působí i na psychofyziologickou rovnováhu. Předpokladem života člověka, resp. ostatních živých bytostí je neustálá látková a energetická výměna s okolním prostředím. Z uvedeného důvodu lze říci, že lidský organismus má charakter otevřeného systému. Využívání látek z prostředí je nutné pro stavbu tkání a k získávání energie. Vylučování odpadních látek a tepelná výměna s prostředím jsou nezbytnou podmínkou udržování samotné existence lidského organismu. Pro úplnost připomeneme, že základní podmínkou života je potrava (rostlinného nebo živočišného původu), dýchání (ovzduší s dostatkem kyslíku). Člověk vystupuje ve dvou podobách, a to jako bytost přírodní a společenská. Člověk jako bytost přírodní je úzce propojen s přírodou, zákonitostmi přírody. Člověk jako bytost společenská je historicky spjata s životem v určitém společenství. 9

10 Člověk ve všech historických formacích je součástí jednotlivých společenských seskupení. Rozlišovacími znaky jsou kritéria sociální, kulturní, prostorová a časová. Pro posuzování vztahu přírody a společnosti jsou využívána různá kritéria (Rynda, 2011): 1. biologická pohlaví, věk, rasa, dědičnost, národnost, atd. 2. demografická hustota obyvatel, demografická struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku, typu rodin, atd. 3. geografická poloha, nadmořská výška, reliéf krajiny, zdroje surovin, atd. Analogicky uvedená kritéria jsou využívána např. pro segmentaci i v dalších vědních disciplínách (např. management, marketing), která charakterizují člověka, jako spotřebitele, zákazníka, klienta. Jednotlivé etapy historického vývoje vztahu člověka a přírody jsou popsány na základě intenzity působení člověka na přírodu. V této souvislosti se hovoří o vytvoření tzv. druhé přírody (také pod označením umělá příroda), která představuje přírodu upravenou vlivem (působením) člověka, a to jak v pozitivním slova smyslu (např. opatření na ochranu před záplavami), tak negativním (např. kácení deštných pralesů). Vzájemné působení lidí a životního prostředí je velmi mnohostranné. V průběhu dějin lidského rodu docházelo postupně k různé intenzitě vztahů. Lidé narušovali okolní prostředí již velmi dávno. Vědci se například zabývali vlivem člověka na vyhynutí velkých druhů savců. K ještě rozsáhlejšímu vlivu člověka na životní prostředí došlo v období tzv. neolitu, kdy se člověk začal živit zemědělskou činností, která přímo předpokládala udržování umělého životního prostředí. Dlouhou dobu stále existovaly oblasti prakticky nedotčené lidskou aktivitou. Ekumenta 1 zejména v důsledku nedokonalé dopravy netvořila souvislou oblast jako dnes, ale rozpadala se do mnoha oblastí osídlení, vzájemně (poměrně) vzdálených. I v této době existovaly oblasti se značným lidským vlivem (např. na území dnešní ČR bylo území na konci středověku více odlesněno než dnes). K zásadní změně dochází v době průmyslové revoluce, kdy lidé začali využívat mnoho přírodních zdrojů (uhlí, ropa), osídlovat dosud neosídlené oblasti a znečišťovat prostředí cizorodými látkami. To mělo za násle- 1 V geografii znamená ekumena souhrn území trvale osídlených a hospodářsky využívaných lidmi. Možnosti osídlení území limitují nejen rozloha, ale i další přírodní činitelé. Podstatný význam má možnost provozovat zemědělství

11 dek postupné vyhynutí mnoha živočišných i rostlinných druhů a zdravotní problémy lidí, žijících v nejvíce znečištěných oblastech (v ČR např. Mostecko, Ostravsko). S rozvojem vědy a techniky se stává stále obtížnějším úkolem předpovídat vliv důsledků lidských činností na životní prostředí. V současné době například probíhají debaty o podílu člověku na globálních změnách klimatu (http://cs.wikipedia.org, ). 1.2 Historický vývoj vztahu přírody a společnosti Z pohledu historického vývoje vztahu přírody a společnosti najdeme několik přístupů pro rozlišení jednotlivých etap. Jako výchozí bude prezentováno rozdělení do následujících pěti základních období: 2 1. Předhistorické období 200 tisíc let př. n. l. 10 tisíc let př. n. l. Charakteristika přírodní prostředí bez žádných větších zásahů člověka do přírody, příroda se dokázala s případnými zásahy snadno vyrovnat, prvotní je přírodní prostředí, na kterém je člověk téměř zcela závislý. 2. Zemědělské období zemědělská revoluce 3 (období do počátku středověku) Charakteristika období první velké dělby práce vztah závislosti člověka na přírodě byl stále silný, postupné narušování biologické rovnováhy, projevují se zásahy člověka do přírody, člověk začíná přizpůsobovat přírodu svým potřebám v souvislosti s rozvojem zeměděl- 2 Dostupné na studium.wz.cz/html/.../27.vztah SPOLECNOSTI_A PRIRODY.d Zemědělskou revolucí se člověk z přírodních ekosystémů vydělil. Podstatnou součástí zemědělské činnosti je vytváření zemědělských polí, které se na rozdíl od ekosystémů přírodních, udržují trvale ve stádiu nezralosti, ve stádiu růstu. Z takovýchto nezralých ekosystémů se odebírá úroda. Kruhový cyklický metabolismus, typický pro ekosystémy ve stádiu zralosti, je zde nahrazen metabolismem jiným: systematicky se odebírá biomasa. Takovýto ekosystém ovšem nemůže fungovat bez vstupů materiálových a energetických, které jsou reprezentovány lidskou nebo později zvířecí prací a vstupem živin ve formě hnojení a prostředků na ochranu rostlin. Vytváří se širší umělý agroekosystém, jehož jsou zemědělská pole součástí, a začíná postupně fungovat podobně jako zralé přírodní ekosystémy. Patří do něj vesnice, to znamená lidská sídliště včetně různých hospodářských zvířat, a uvnitř systému probíhá recyklace živin ve formě organického hnoje. Takovýto agroekosystém fungoval podobně jako přírodní ekosystémy, jeho biogeochemický metabolismus měl podobu v podstatě uzavřeného vnitřního koloběhu. Koloběh látek a energie uvnitř systému byl relativně intenzívní, zatímco látkové a energetické toky přes hranice ekosystému, v tomto případě agroekosystému, byly relativně nízké. Dostupné na

12 ství a pastevectví (některé aktivity negativně působí na kvalitu ovzduší), působení člověka na přírodní prostředí je narušováno, příkladem může být pěstování monokultur pro zvýšení intenzity produkce, což má za následek lokální poškozování přírodního prostředí, budování zavlažovacích systémů. 3. Období středověku Charakteristika vznik tzv. organizované společnosti, spojené s rozvojem měst a městských společenstev, pokračuje přeměna přírodního prostředí ve smyslu zvýšení intenzity působení člověka na přírodu (zakládání rybníků a rozvoj rybníkářství, např. v jižních Čechách), poslední období s trvale udržitelným prostředím. 4. Průmyslové období průmyslová revoluce (konec 17. a začátek 18. století) 4 Charakteristika projevují se radikální změny vztahu člověka k přírodě, na jedné straně dochází k zapojování dříve nevyužívaných přírodních sil ve prospěch člověka, na druhé straně se zvyšuje intenzita negativních dopadů na přírodu, příroda je chápána ve smyslu nevyčerpatelného zdroje s neomezenými zásobami, pokračuje růst počtu obyvatel spojený s růstem poptávky po přírodních zdrojích, pokračuje znečištění všech složek přírody (půdy, vody, vzduchu) a to s vyšší mírou intenzity, znečišťování přesahuje lokální dimenze, vznikají různé ekologické zátěže spojené s likvidací látek, které nejsou přírodního charakteru, dochází k celkovému narušení biorytmů přírody, formování ekologie jako nového, samostatného vědního oboru (1900), první zákony na regulaci přírodních systémů. 4 Průmyslová revoluce jako druhá velká civilizační změna, začala v Anglii na začátku 17. století a brzy se rozšířila do dalších částí světa, zejména v 19. století do USA. Prosadily se nové zdroje energie, nastal neobyčejný rozvoj technologií, postupně vznikla dnešní globální průmyslová civilizace. Přímým impulsem pro její rychlý nástup byl kritický nedostatek dřeva jako paliva a konstrukčního materiálu. Lidé hledali jiný zdroj energie a objevili užitečnost uhlí. Dostupné na knihovna/publikace/global/kap_1.htm

13 5. Komunikační období spojené s vědeckotechnickou revolucí přelom 19. a 20. století až po současnost Charakteristika člověk využívá nové poznatky související s vědeckotechnickým pokrokem a ovlivňuje prostředí v pozitivním i negativním smyslu, pokračuje globální znečištění všech složek přírody (např. narušení ozónové vrstvy, ničení deštných pralesů, ropné havárie a jejich dopady), pokračuje výrazné snižování druhové rozmanitosti (snižování biodiverzity, budování překážek pro migraci živočichů). V komunikačním období se systematicky prosazuje princip udržitelného rozvoje. Jednotlivé etapy jsou názorně zachyceny v tabulce č. 1. Jak již bylo v úvodu textu naznačeno, těžiště práce bude v posledním pátém období hierarchického uspořádání vztahu člověka a přírody. 5 Páté tzv. komunikační období trvá více než 110 let. Základním rysem etapy je posilování vlivu člověka na přírodu s důrazem na trvalou udržitelnost. Do vztahu člověka a přírody postupně vstupuje veřejný společenský zájem, který je arbitrem zachování udržitelnosti prostředí i pro další generace. V souladu se zachováním veřejného společenského zájmu se rozvíjí i vzdělávání, které má za cíl zvyšovat povědomí obyvatel o nutnosti nedevastovat přírodní prostředí a zachovat ho i pro nastupující generace. Procesy trvalé udržitelnosti jsou vymezeny zákonem o životním prostředí 6 jako procesy, které uspokojují potřeby současných generací, při zachování potenciálu budoucích potřeb, aniž by bylo ohroženo naplnění budoucích potřeb a dále aby proces nebyl na úkor přírody a jiných národů. Praktická realizace uvedeného postulátu je v praxi obtížně naplnitelná. Zhoršování životního prostředí se zrychluje od šedesátých let dvacátého století v souvislosti se zmenšováním přírodních zdrojů a znečišťováním přírodních složek. Kvalitativně se posouvá oblast poznání prostřednictvím rozvoje vědních disciplín, které se přímo věnují vztahu člověka a přírody, např. ekologie, environmentální management, sociologie, postupně roste i význam ekologických hnutí a organizací. 5 Vývojové etapy do komunikačního období (předhistorické, historické a zemědělské) budou předmětem publikace pouze v omezené míře, ve smyslu vysvětlení některých souvislostí. 6 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 13

14 V této souvislosti jsou rozvíjeny významné aktivity různých společenskovědních organizací a společenstev. Mezi významné reprezentanty patří činnost Římského klubu. 7 Jde o nevládní organizaci sdružující odborníky na životní prostředí a ekonomiku. Mezinárodní nevládní ekologické hnutí zastupuje např. organizace Greenpeace 8 (vznikla v Kanadě v roce 1971 na protest proti jaderným zkouškám). Organizace působí v oblasti rozšiřování světové ekologické osvěty, aktivizuje obyvatele států k ochraně životního prostředí, vyvíjí nátlak na vlády jednotlivých zemí, soustřeďuje se na konkrétní aktivity, např. v souvislosti se zmírněním dopadů kyselých dešťů, iniciativně pomáhá záchraně ohrožených živočišných druhů (např. záchrana velryb), bojuje za omezení obchodu s kožešinami. Aktivitou Greenpeace bylo iniciování vyhlášení Antarktidy za světový park a ostatní činnosti lokálního nebo globálního charakteru. Zatím nejkomplexnější studií v oblasti hodnocení životního prostředí na Zemi jsou výsledky projektu Millennium Ecosystem Assessment ( Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí ), na kterém se podílelo asi 1400 expertů z celého světa. Jeho výsledkem je publikování řady studií (např. z oblasti biodiverzity, průmyslu) a souhrnná zpráva Ekosystémy a lidský blahobyt. Ta konstatuje, že lidé změnili za posledních 50 let ekosystémy na Zemi více než kdykoli dějinách lidstva a že zvýšení životní úrovně lidí proběhlo na cenu poškození 60 % globálních ekosystémů. Zpráva dále uvádí, že poškozování ekosystémů před- 7 Římský klub je globální think tank, který byl založen v dubnu 1968 a celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou zprávou Meze růstu (Limits to Growth). Zpráva upozorňovala, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy do roku Římský klub patří mezi velmi vlivné soukromé globalistické think tanky jako Bilderberg skupina, Trilaterální komise a Rada pro mezinárodní vztahy, které mají celou řadu společných členů a v nichž hraje David Rockefeller důležitou roli. Za zakladatele Římského klubu jsou považováni italský průmyslník Aurelio Peccei a skotský vědec Alexander King, kteří v roce 1968 k neformálnímu setkání do Rockefellerova sídla v Bellagiu v Itálii pozvali významné osobnosti akademické sféry, občanské společnosti, průmyslu, diplomacie atd. Mezi členy Římského klubu patří Al Gore, Maurice Strong, Ted Turner, Václav Havel, Michail Gorbačov, Javier Solana, Kofi Annan, Bill Clinton, Bill Gates, George Soros, Tony Blair, Henry Kissinger, princ Filip z Belgie, královna Beatrix z Nizozemí (majitelka Dutch Shell), Romano Prodi (bývalý předseda Evropské komise), Jacques Delors (bývalý předseda Evropské komise). Mezi častá témata Římského klubu patří nutnost redukce populace a vytvoření Nového světového řádu. Dostupné na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%98%c3%admsk%c3%bd_klub> Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící ve více než 40 zemích světa již 40 let. Cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přináší svědectví o globálních ekologických problémech, požaduje nápravu od zodpovědných institucí a nabízí řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací. Greenpeace usiluje: o prosazení energetické revoluce, ochranu světových oceánů, ochranu světových pralesů, živočichů, rostlin a lidí, globální odzbrojení, mír, nezávislé řešení konfliktů a odstranění všech jaderných zbrani, budoucnost bez toxických látek, trvale udržitelné zemědělství bez geneticky modifikovaných organismů, ochranu biodiverzity a podporu společensky odpovědného farmaření. Dostupné na

15 stavuje překážku pro snížení chudoby pro dosažení potravinové bezpečnosti 9. Významnými aktivitami v oblasti ochrany životního prostředí je pořádání celosvětových konferencí. První globální konference na téma životního prostředí se konala v roce 1972 ve švédském hlavním městě Stockholmu. V roce 1992 se v Rio de Janeru konala konference OSN o životním prostředí a rozvoji s významným dokumentem Agenda K ochraně životního prostředí vzniká i řada organizací a iniciativ na různých úrovních (lokálních, regionálních a globálních). Dalším možným přístupem k historickému hodnocení vývoje vztahu člověka a přírody jsou následující přístupy v rámci jednotlivých období: PRAVĚK člověk (lovec a sběrač) se podřizuje prostředí, lidská populace je malá (cca 5 mil. obyvatel) a rozptýlená, zásahy do ekosystémů nejsou nevýznamné. STAROVĚK rozvoj lidské společnosti je spojen se zemědělstvím, budováním sídel, těžbou), dochází k rozsáhlému odlesnění (na území Čech a Moravy např. v Polabí a na jižní Moravě), působí vodní a větrná eroze. STŘEDOVĚK dochází k rozsáhlému kácení lesů, spojeným s rozvojem zemědělství a zakládáním nových sídel, otevírání dolů a těžba související s rozvojem řemesel. V uvedeném období nedochází k celkovému postižení biosféry. NOVOVĚK od poloviny 18. století se stupňuje těžba dřeva, uhlí, ropy, rud, rozšiřují se města, nové dopravní prostředky působí na poškozování ekosystémů, dochází k vyhubení některých organismů, snižují se jejich stavy a dochází až k ohrožení existence dalších druhů nebo naopak k rozšiřování jiných druhů. 11 Rozdělení vývoje vztahu člověka a přírody najdeme dále i u autora Ryndy (2010), který podle vybraných kritérií (období, datace, prostor, trvání, působení a vývoj dopadů) upozorňuje na významné skutečnosti vztahu člověka a přírody (viz tabulka č. 1). 9 Dostupné na ). 10 Více na

16 Tabulka č. 1: Vlivy činnosti člověka na životní prostředí a přírodu OBDOBÍ DATACE PROSTOR TRVÁNÍ PŮSOBENÍ VÝVOJ DOPADŮ Předhistorické lokalita trvale okamžité konstantní př.n.l. (krátkodobé, cyklické) Zemědělské př.n.l. lokalita tisíciletí okamžité lineární růst asi 1670 region kumulativní krátko- až dlouhodobé Průmyslové asi 1670 až lokalita staletí okamžité exponenciální závěr region kumulativní růst, krátkodo- 19. stol. planeta synergické bé až nevratné (vedoucí ke krizi) Komunikační závěr lokalita desetiletí okamžité, exponenciální 19. stol. až region kumulativní, růst, krátkodosoučasnost planeta synergické, bé až nevratné pansynergické (*1) až po terminu- jící (ukončující) Trvale současnost lokalita, trvale okamžité, konstantní udržitelný až trvale region, kumulativní, (krátkodobé, rozvoj planeta, synergické, cyklické) vesmír pansynergické (*2) Zdroj: Rynda, Ivan. Globální a regionální problematika vztahu člověka k jeho životnímu prostředí. Strana zelených. [Online] Poznámky k tabulce č. 1: (*1) včetně proměn v oblasti sociální, kulturní a duchovní a mnohačetné globální zpětné vazby, (*2) včetně proměn v oblasti sociální, kulturní a duchovní a mnohačetné globální zpětné vazby a regulace. Předhistorickým obdobím je míněna doba od počátků existence člověka jako druhu do počátku zemědělského období. Jde tedy o dobu, kdy člověk žije především jako biologická bytost (jeden z živočišných druhů), a v podstatě neovlivňuje přírodu víc, než jiné druhy. Přibližně na počátku zemědělské revoluce se člověk začal chápat jako dějinná bytost, zde začínají dějiny a současně výrazný vliv člověka na životní prostředí. Sloupec trvání uvádí dobu, po kterou by dané období mohlo 16

17 trvat, kdyby člověk nerozvinul svoji inteligenci nad úroveň ostatních živých bytostí (předhistorické období), resp. dobu, po kterou řádově trvalo období zemědělské, průmyslové a komunikační, a dobu, po kterou by teoreticky mohlo trvat období trvale udržitelného rozvoje. Ve sloupci působení jsou uvedeny typy působení antropogenních vlivů na životní prostředí. Počínaje komunikační revolucí dochází ke kvalitativní změně vlivů, a to ve smyslu: veškeré vlivy působí obecně na globální úrovni a mají také všestrannou zpětnou vazbu na jednotlivce. V době trvale udržitelného rozvoje podléhají tyto vazby globálním řídícím a koordinujícím procesům a politickým dohodám. Sloupec vývoj dopadů vyjadřuje zjednodušeně vývoj dopadů a vývojové typy dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí v závislosti na čase. V souvislosti s dopady činností člověka na životní prostředí a přírodu je nutné upozornit na vybrané aktivity spojené s ochranou přírody (Příroda a krajina, MŽP ČR 2012). Obecná ochrana přírody a krajiny představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny rozlišuje: 1. obecnou ochranu krajiny, kam řadíme následující nástroje: územní systém ekologické stability, významný krajinný prvek, krajinný ráz a přírodní park a přechodně chráněnou plochu, 2. obecnou ochranu druhů, podle níž jsou všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před ničením, poškozováním, sběrem či odchytem. Důležitým nástrojem, obecné ochrany rostlin a živočichů včetně ochrany jejich přirozených stanovišť je ochrana volně žijících ptáků, ale také ochrana dřevin rostoucích mimo les, 3. obecnou ochranu neživé části přírody a krajiny (ochrana jeskyní, přírodních jevů na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí a paleontologických nálezů a minerálů). Vedle obecné ochrany přírody jsou formulovány zásady zvláštní ochrany přírody a krajiny. Podle Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je vymezeno šest kategorií zvláště chráněných území, představující významný nástroj ochrany území. Tato území jsou deklarována v následujících formách: národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). Cílem ochrany bývá nejčastěji udržení nebo zlepšení docho- 17

18 vaného stavu území nebo ponechání území, či jeho části, samovolnému vývoji. Zákon o ochraně přírody a krajiny společně s navazujícími prováděcími předpisy dále legislativně zajišťuje zvláštní ochranu vybraných, vzácných nebo vědecky a kulturně významných druhů rostlin a živočichů. Podle míry ohrožení jsou stanoveny tři kategorie ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, a to druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené (seznam a jejich rozdělení do příslušných kategorií ochrany je uveden ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.) Pro druhy ohrožené vyhynutím jsou pak realizovány záchranné programy jako komplexní soubory opatření odstraňující nebo zmírňující známé ohrožující faktory a zlepšující podmínky pro vývoj těchto druhů. Vstupem ČR do EU k 1. květnu 2004, byly do zákona o ochraně přírody a krajiny zapracovány základní předpisy Evropské unie pro oblast ochrany přírody a krajiny. Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, na území ČR. Česká republika převzala závazky v oblasti územní ochrany přírody, spočívající ve vytvoření odpovídající části soustavy chráněných území evropského významu EU Natura Ministerstvo životního prostředí mezi jiným zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z členství ČR v mezinárodních úmluvách (např. Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES), programech, projektech a organizacích v oblasti ochrany biodiverzity vytváření celkové koncepce mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny pro oblast příslušných úmluv [např. zabezpečení plnění závazků vyplývajících ze státního členství ČR ve Světovém svazu ochrany přírody (IUCN), funkce výkonného orgánu CITES]. 12 Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Ke stejnému datu ČR přijala také směrnici Rady 1999/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách, která se projevila v zákoně č. 163/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách). Dostupné na

19 Souhrn Současný lidský druh Homo sapiens žije na Zemi let. Je to krátký okamžik ve srovnání s dobou, po kterou existuje naše planeta (cca 4,6 miliard let). Po většinu uvedeného času lidé žili jako lovci a sběrači. V posledních 12 tisíci letech se však udály dvě zásadní změny celé podoby civilizace i kultury: uskutečnila se zemědělská revoluce a přibližně před 300 lety začala průmyslová revoluce. Uvedené proměny rozšířily základnu zdrojů potravin, přinesly nové technologie, do služeb lidí vstoupily nové zdroje energie. Zlepšily se životní podmínky, prodloužila se průměrná doba života lidí a zvýšil se počet lidí, kteří se mohou na Zemi uživit. V průběhu společenského vývoje se mění vztah člověka a přírody, kde zásahy člověka jsou ve smyslu pozitivních i negativních dopadů. Ukazuje se, že je nutné měřit dopady zásahu člověka na přírodu (životní prostředí), a to pomocí nejrůznějších ukazatelů např. indikátorem ekologické stopy. 13 Vztah člověka a přírody je charakterizován na pěti vývojových etapách (předhistorické, zemědělské, průmyslové, komunikační a období trvale udržitelného rozvoje). V současné etapě nezadržitelně ubývá nedotčené přírody, vznikají různé ekologické zátěže, dochází k vyčerpanosti přírodních zdrojů a sílí intenzita znečišťování ovzduší, půdy i vody. Uvedené problémy jsou zdůrazňovány v rámci různých souvislostí a aktivit (např. Římského klubu) a mnoha dalších odborných prací (např. Meadows, Meze růstu). 14 Počátek vývoje vztahu člověka a přírody je charakterizován jako přírodní prostředí, které nebylo vytvořeno a ani nebylo poznamenáno člověkem. Postupně ubývá nedotčené přírody a vlivem člověka na přírodu se vytváří prostředí umělé. Stav životního prostředí se od 60. let minulého století intenzivně zhoršuje, resp. intenzita zhoršování stoupá od tzv. třetího období. 13 Ekologická stopa představuje souhrnný standardizovaný indikátor, který sleduje požadavky lidí na regenerační schopnost a absorpční kapacitu pro odpady v rámci biosféry. Ekologická stopa vyjadřuje míru lidského přivlastnění si ekosystémových produktů a služeb z hlediska půdy a plochy moří, které jsou třeba k poskytování těchto služeb. Jedná se o průřezový indikátor. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Praha: MŽP, Autoři ve své knize dospěli, na základě matematického modelu k závěru, že žádná nápravná opatření následného charakteru nemohou řešit základní problém: exponenciální hospodářský růst takového typu, jaký byl zaznamenán po celých 70 let dvacátého století, prostě nemůže pokračovat donekonečna, protože přírodní zdroje, mezi něž patří nejen nerostné suroviny a půda, ale i absorpční kapacita ekosystémů pro odpady všeho druhu a samotný prostor naší planety jsou principiálně omezené. Proto navrhují, aby byl hospodářský růst zastaven. Dostupné na

20 Člověk ve všech historických formacích je součástí jednotlivých společenských seskupení. V průběhu společenského vývoje se mění vztah člověka a přírody. Rozlišovacími znaky jsou kritéria sociální, kulturní, prostorová a časová. V souvislosti s dopady činností člověka na životní prostředí a přírodu jsou významné i aktivity spojené s ochranou přírody. Jde o obecnou ochranu přírody a krajiny (ochranu krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů) a zvláštní ochranu přírody a krajiny. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny rozlišuje obecnou ochranu krajiny a obecnou ochranu druhů, obecnou ochranu neživé části přírody a krajiny. Zvláštní ochranu přírody a krajiny vymezuje šest kategorií zvláště chráněných území. Odborný text se především věnuje komunikačnímu období a trvale udržitelnému rozvoji. Komunikační období je spojeno s vědeckotechnickou revolucí (přelom 19. a 20. století až po současnost). Kontrolní otázky 1. Zamyslete se nad vybranými problémy vztahu člověka a přírody. 2. Které složky tvoří životní prostředí? 3. Charakterizujte vývojové etapy vztahu člověka a přírody. 4. Které problémy životního prostředí jsou nejvíce diskutované. 5. Významné aktivity veřejného zájmu na ochranu životního prostředí. 6. Vyhledejte informace o Agendě 21 a místní Agendě 21. Jak uvedené dokumenty souvisejí s životním prostředím a co bylo důvodem vzniku dokumentů, aktivit. 7. Kterými charakteristikami lze popsat komunikační období? Literatura AGENDA 21. Dostupné na <http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/>. GREENPEACE. Dostupné na <http://www.greenpeace.org/czech/cz/>. MEADOWS, D. H. The limits of growth: A raport for the club of Rome's project on the predicament of mankind. New York: New American Library, s. MEZŘICKÝ, V. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, ISBN MÍSTNÍ AGENDA 21. Dostupné na <http://www.ma21.cenia.cz/>. PŘÍRODA A KRAJINA. Dostupné na priroda_krajina 20

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI Závěrečná zpráva Odpovědný řešitel: PhDr. Martin Cejp, CSc. Řešitelé: Ing. Vladimír Baloun

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více