Projekt Odyssea,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Téma OSV Tematický okruh OSV Magnetické vlastnosti látek Fyzika 6. ročník 2 vyučovací hodiny 1. Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole. 2. Žák nalezne odpovědi na zadané otázky. 3. Žák vymyslí a předvede pokusy, které nalezené odpovědi doloží. Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci Kooperace a kompetice, Rozvoj schopnosti poznávání Číslo blízké lekce OSV 9.1, 1.3 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Žák bude mít možnost 1. podílet se na hledání odpovědí na dané otázky 2. podílet se na prezentaci práce skupiny teoretické nebo experimentální části prezentace (volbou příslušné role) 3. rozvíjet komunikační dovednosti při prezentaci práce. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Žáci si ve skupinách uvědomí, co všechno vědí o magnetech a co by o magnetech ještě chtěli vědět. Ve skupinách hledají odpovědi na dané otázky o magnetech a vymyslí pokusy, kterými své odpovědi doloží. 1. Jakým způsobem jste ve skupině přistoupili k plnění zadaného úkolu? Jak se vámi zvolený způsob osvědčil? 2. Jakým způsobem jste si rozdělovali role pro prezentaci práce? 3. Jak jste spokojeni s výsledkem své práce? 4. Co se vám osvědčilo a co byste příště udělali jinak? Autor přípravy, škola Pavla Sádecká, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958

2 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a a jak jsem na ně reagoval/a. Stavět na dosavadních znalostech dětí, nechat děti hrát si s magnety - využít radosti z objevování, pracovat ve skupinách, společně řešit daný úkol V první vyučovací hodině v části Co o magnetech víme musí být připraven učitel na všechny možné i nemožné odpovědi, nejlepší je, když má možnost hned zajít pro aktuálně potřebné pomůcky do skladu nebo kabinetu fyziky. Ve druhé vyučovací hodině je pro některé děti těžké soustředit se při samostatném objevování na zadané téma, je třeba sledovat práci skupin a k tématu děti vracet. Co bych příště udělal/a jinak. Pomůcky Podrobná příprava na vyučování Hračka, která pracuje na základě magnetické síly. Papíry pro skupinu (formát A4) Flip Magnetovec (z kabinetu přírodopisu) Lístky pro rozdělení do expertních skupin (Příloha 1) Úkoly pro expertní skupiny (Příloha 2) Pomůcky pro pokusy (Příloha 2) Encyklopedie Různé pomůcky, kterými budou děti prakticky dokládat dosavadní znalosti (magnety různých tvarů, barev, železný předmět, předměty, na které magnet nepůsobí, skleničku s vodou a železnými pilinami, dřevěnou desku) Doporučená literatura a další informační zdroje Encyklopedie, ve kterých jsou informace o magnetismu (podle možností vyučujícího) První vyučovací hodina Zcitlivění žáků na oborové téma Magnetické vlastnosti látek (3 minut) Předvedeme pokus s magnetickou hračkou (hrajeme si například na kouzelníka, kterého hračka na slovo poslouchá).

3 Zeptáme se žáků, na jakém principu hračka funguje. Žáci říkají svoje nápady (nejméně tak dlouho, dokud nezazní pojmy magnet, magnetická síla. Oznámení tématu a cílů vyučování a jejich zápis na tabuli (2 minuty) Oznámíme téma vyučování a napíšeme na tabuli nadpis O magnetech Skupinová práce Co o magnetech víme a co bychom chtěli vědět (zadání: 2 minuty) Učitel: O magnetech už toho hodně víme, máme s nimi vlastní zkušenosti, něco jsme viděli v televizi. Co vlastně všechno známe? A co by nás o magnetech ještě zajímalo vědět? Žáci budou pracovat ve skupinách. Každá skupina dostane jeden list papíru A4. Zadáme skupinám úkol: Zvolte si ve skupině jednoho zapisovatele. Papír rozdělte na dva sloupce. Do prvního sloupce zapisujte vše, co o magnetech už víte a do druhého sloupce to, co byste chtěli vědět, co vás zajímá. Vlastní skupinová práce (7 minut) Žáci společně řeší zadaný úkol, učitel je v roli pozorovatele, případného konzultanta, či kouče. Společné shrnutí výsledků práce (15 20 minut) Vyzveme po řadě jednotlivé skupiny, aby sdělovaly informace nejprve, co o magnetech vědí. Informace, které lze doložit pokusy, děti předvádějí. Zapisujeme na flip, děti si zapisují do sešitů. Pak se zaměříme na to, co by o magnetech děti chtěly vědět. Zapisujeme na flip, děti si zapisují do sešitů. Oznámení cílů OSV (10 minut) Učitel: Před námi jsou další otázky o magnetech. Jakými způsoby na ně můžeme najít odpovědi? Děti jmenují možnosti, jak informace získat. Učitel: Když skuteční badatelé a vědci hledají odpovědi na nějaké otázky, jakými způsoby pracují? práce v týmech. Společně s žáky opakujeme dovednosti pro spolupráci ve skupině. Dovednosti zapisuje učitel na flip (naslouchání, argumentace, spolupráce, soustředění na téma, zapojení všech členů skupiny ). První zodpovězení otázek Pokud zbude v hodině čas, zvolíme jednu z možností: Pokud se objeví otázka, kdo a kdy magnet objevil, učitel ukáže magnetovec a pohovoří o zkušenostech ve staré Číně. Pokud se tato otázka neobjeví, může ji učitel navodit. Zeptáme se dětí, zda ony samy neznají odpovědi na některé otázky ve části Co chceme o magnetech vědět Závěr první vyučovací hodiny Učitel: Hodně věcí o magnetech už víme a také tu jsou nějaké otázky, které by nás o magnetech zajímaly. V příštích hodinách na ně budeme společně hledat odpovědi. Učitel poděkuje dětem za práci v hodině a rozloučí se s nimi.

4 Druhá vyučovací hodina Připomenutí tématu o magnetech (5 minut) Ve třídě si připravíme zápis na flipu z minulé hodiny Připomenutí si práce z minulé hodiny. Čím jsme se zabývali? Co jsme říkali, že o magnetech víme a co nás ještě zajímalo: Zabýval se doma někdo položenými otázkami? Co jste zjistili? Dnes budeme mít příležitost na další otázky odpovědět. Budou z nás nyní badatelé, kteří se budou snažit vyřešit předložený problém. A tak jako badatelé budeme i my pracovat v týmech. (Témata zkoumání pro expertní lze upravit podle toho, co děti o magnetech už vědí a co by se chtěly dozvědět. Připravená témata prosím berte jako inspiraci.) Připomenutí cílů OSV (2 minuty) Oznámíme metody práce a připomeneme si pomocí flipu dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí úkolu a naplnění oborových cílů (dovednosti pro spolupráci ve skupině). Rozdělení žáků na jednotlivé experty (2 minuty) Rozdáme do skupin lístečky se slovem Země, ve skupině si děti rozeberou písmenka (napíší se k nim) viz Příloha 1. Zeptáme se dětí, kdo zvolil která písmenka, aby děti měly přehled, s kým budou v expertní skupině pracovat. Učitel přidělí jednotlivým expertním skupinám pracovní místo, kam položí příslušné pomůcky a úkoly. (Skupina, která bude zkoumat které látky magnet přitahuje a které ne, bude pracovat u tabule.) Vlastní skupinová práce (7 10 minut) Žáci řeší zadaný úkol v expertní skupině, učitel je v roli pozorovatele, případného konzultanta, či kouče. Přesvědčuje se o správnosti vyvozených poznatků. Prezentace expertních skupin (16 minut) Každá expertní skupina prezentuje výsledky své práce. Plakát skupina jen ukáže, nekomentuje ho. Po vystoupení skupiny vyznačíme příslušnou otázku na flipu z části Co bychom chtěli vědět (pokud tam taková je). Reflexe cílů OSV (10 minut) Reflexe probíhá na koberci. Otázky pro reflexi se žáky 1. Jakým způsobem jste ve skupině přistoupili k plnění zadaného úkolu? Jak se vámi zvolený způsob osvědčil? 2. Měnili jste zvolený způsob práce, jestliže ano, proč a jak? 3. Jakým způsobem jste si rozdělovali role pro prezentaci práce? 4. Jak jste spokojeni s výsledkem své práce? 5. Co příště mohli uděláte stejně a co byste udělali jinak? Závěr Poslední slovo učitele, zhodnocení a poděkování za odvedenou práci.

5 Příloha 1 Z E M Ě Z E M Ě Z E M Ě

6 Příloha 2 ZEMĚ J A K É L Á T K Y M A G N E T P Ř I T A H U J E? 1) Zjistěte, z jaké látky jsou předměty, které magnet přitahuje a z jaké látky předměty, které magnet nepřitahuje. Látky zapisujte na tabuli tak, aby ostatní skupiny zápis neviděly. 2) Z jakých látek jsou předměty, u kterých magnet drží a u kterých ne, když ho k nim přiložíte. Doplňte zápis na tabuli. 3) Zodpovězte si otázku v nadpise a v encyklopedii si svou odpověď ověřte. 4) V encyklopediích zjistěte, které další látky magnet přitahuje. 5) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením, experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili, výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili a zakreslené pokusy. 6) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: magnet přitahuje ocelové a železné předměty, většinu ostatních látek nepřitahuje POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety pro každého experta sklenička s vodou, ve které jsou železné piliny nebo železné bročky předměty ze železa a oceli (niklu) předměty z dalších kovů (hliník, stříbro, zlato, zinek, olovo,...) předměty z různých materiálů (papír, umělá hmota, dřevo, korek, křída, sklo, voda,...) (děti si vymyslí další pomůcky určitě samy)

7 ZEMĚ P Ř I T A H U J E M A G N E T V Š U D E S T E J N Ě? 1) Pomocí pokusů, které si vymyslíte, zjistěte, zda všechny části magnetu přitahují železné broky stejně silně. 2) V encyklopediích zjistěte, jak se jednotlivé části magnetu nazývají a zda mají nějaké označení. 3) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili, zakreslený obrázek magnetu s označením částí magnetu a zakreslené pokusy. 4) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: magnet přitahuje nejvíce na pólech, nejméně v oblasti, kterou nazýváme netečné pásmo magnetu každý magnet má severní a jižní pól POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety různých tvarů (tyčové, podkovy, kruhové,...) tak, aby každý expert mohl pracovat s jedním magnetem mističky s železnými broky (mističky volíme takové, aby bylo možno do nich vložit magnety v různých polohách, broky do mističek nasypeme nejméně v takovém množství, aby pokrývaly dno mističky)

8 ZeMĚ P Ů S O B Í M A G N E T P Ř E S P Ř E K Á Ž K Y? 1) Pomocí pokusů, které si vymyslíte, zjistěte, zda magnet působí přes překážky. 2) Zjistěte, zda magnety působí na dálku. Závisí velikost magnetické síly na vzdálenosti? 3) V encyklopediích zjistěte, jak se nazývá oblast kolem magnetu, která se projevuje magnetickou silou. 4) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením, experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili, výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili a zakreslené pokusy. 5) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: velikost magnetické síly se zmenšuje s rostoucí vzdáleností od magnetu magnet působí i přes překážky POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety pro každého experta sklenička s vodou, ve které jsou železné piliny nebo železné bročky desky z různých materiálů a různě silné (dřevo, polystyren, hobra, papír, karton, sklo,...) (pozor pozinkovaný plech raději ve fázi zkoumání dětem nedávat plech přitahuje magnet i když na zinek magnet nepůsobí. Je možné dětem předložit tento problém později.) špulka nití (stačí asi 2 m nitě) 2 3 kancelářské svorky

9 ZeMĚ J A K U D Ě L Á M E M A G N E T Z O B Y Č E J N É H O Š R O U B U? 1) Pomocí pokusu, zjistěte, jestli šroub přitahuje sponky. 2) Vymyslete způsob, jak to pomocí magnetu udělat, aby šroub byl také magnet (aby sponky přitahoval). 3) Jak dlouho šroub magnetem zůstane? 4) V encyklopediích zjistěte, jak se takové látky nazývají a jakým způsobem se dá vyrobit magnet trvalý. 5) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením, experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili, výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili a zakreslené pokusy. 6) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: šroub se stává dočasným magnetem (je z magneticky měkké oceli) trvalý magnet můžeme vyrobit například z ocelové jehly tak, že podél jehly opakovaně jedním směrem posouváme magnet jehla je z magneticky tvrdé oceli) POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety pro každého experta velké šrouby nebo hřebíky v dostatečném množství kancelářské ocelové svorky)

10 Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č ) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Získáváme dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí Výchova k občanství 7. ročník 2 vyučovací hodiny (včetně přestávky) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Číslo blízké lekce OSV Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. 1. Žáci uvedou příklady, kdy se museli nějak rozhodnout. 2. Žáci popíší, jaký vliv mají naše rozhodnutí na náš život. 3. Žáci zformulují, co potřebují k tomu, aby se mohli rozhodnout. 4. Žáci se učí vyhledávat argumenty. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Žáci si představí situaci, kdy jim někdo bude nabízet cigaretu. Cigareta k nim bude promlouvat, bude je lákat. K tomu jí pomáhá reklama. Mluví reklama pravdu? Nezamlčuje některé informace? Žáci vyhledají informace v odborné literatuře a vytvoří antireklamu. 1. Jak se vám pracovalo ve skupině? 2. Co se vám osvědčilo? 3. Co byste příště udělali jinak? 4. Co člověk potřebuje k tomu, aby se mohl rozhodnout? 5. Kde člověk může hledat argumenty pro svoje rozhodnutí? 6. Změnil se po dnešní hodině můj pohled na kouření? 7. Uveďte jeden argument, který podloží váš názor. Autor přípravy, škola Hana Musilová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka, 958

11 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a, a jak jsem na ně reagoval/a. Co bych příště udělal/a jinak.

12 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky reklamy na cigarety cigarety letáky o škodlivosti kouření informace z internetu balicí papír pro jednotlivé skupiny fixy flip Doporučená literatura a další informační zdroje První vyučovací hodina Seznámení s tématem dnešní hodiny a zcitlivění žáků na téma Rozhodni se (15 minut) Žáci sedí v kruhu na koberci a učitel oznámí žákům, že dnešní dvouhodina nese název Rozhodni se a napíše ho na flip. Potom vyzve žáky, aby si vzpomněli na nějaký moment, kdy stáli před nějakým rozhodnutím; vybavili si, na základě čeho se rozhodovali, co by se stalo, kdyby se rozhodli jinak,... Každý žák si vezme papír a tento moment popíše (učitel píše s nimi). Pak se žáci spojí do dvojic a seznámí se se svými zkušenostmi. Potom učitel vyzve žáky, aby nám někteří svá rozhodnutí popsali. Někteří uvádějí situace každodenní, např. Stojím před skříní... Jiní si vzpomenou i na zásadnější, např. Na jakou školu půjdu... Zjišťujeme, že se rozhodujeme stále. Simulace situace (5 minut) Navodíme situaci. Jsme s kamarády na hřišti za školou, u kamaráda nebo na lavičce v parku, najednou se mezi námi objeví krabička cigaret a my stojíme před rozhodnutím: Vzít, nebo nevzít. Učitel obejde kruh a každému žákovi nabídne. Ideální je, když se někdo nechá vyhecovat a ostatní mohou zareagovat, jestli udělal dobře. Potřebujeme je dovést k tomu, že by člověk měl nejdříve své rozhodnutí zvážit. Na flipu nám vznikají dva sloupce PRO a PROTI. Vcítění se do předmětu (4 minuty) Zkuste si představit, že jste krásná, štíhlá cigareta a svádíte, lákáte. Napište několik vět, které by pronesla cigareta, kdyby uměla mluvit. Práce s reklamou ve skupinách (15 minut) Rozdělíme žáky do skupin po čtyřech žácích. Každá skupina dostane jednu reklamu na cigarety a na proužky nastříhané samolepicí papírky. Žáci na papírky píší slova, která nám reklama slibuje, např. zábava, radost, mládí, parta, poletí na tebe holky, budeš IN, budeš světový,... Po dvou minutách se reklama posunuje k další skupině. Ta si přečte slova, která jsou na reklamě uvedená, a doplňuje další. Ještě jednou nebo dvakrát zopakujeme. Pak se seznámíme s výsledkem..

13 Závěrečná reflexe (6 minut) Bavíme se o tom, jaký je hlavní cíl reklamy. Žáci uvádějí, že chce hlavně oslovit co nejvíce zákazníků, aby si výrobek koupili. Dostáváme se k otázce: Mluví reklama pravdu? Nezamlčuje nám něco? Jak to můžeme zjistit? Děti navrhují různé zdroje: zkušenost z rodiny, rozhovor s kuřákem, literatura, internet,... Druhá vyučovací hodina (bez přestávky) Práce ve skupinách sbírání informací (10 minut) Utvoříme nové skupiny. Žáci se odeberou do lavic a mají napsat co nejvíce informací o negativech kouření. Uvádějí zkušenosti ze svého okolí, informace, které znají z médií. Zároveň mají přinést informace ze zdrojů (informace z internetu, z knih) rozvěšených po obvodu třídy. Každý žák ze skupiny má navštívit alespoň dva zdroje. Tvorba antireklamy (15 minut) Úkolem skupiny je na balicí papír vytvořit antireklamu. Má být názorná, pravdivá, působivá, má pomocí obrazu sdělovat nové informace a má vzniknout v časovém limitu a za spolupráce celé skupiny. Bavíme se s žáky o tom, co musí ve skupině udělat, než začnou antireklamu tvořit. Žáci sami navrhují: Říci si, jaké informace chceme, aby reklama sdělovala, a jakým způsobem to nakreslíme. Nejdříve vyslechneme názory všech členů skupiny. Galerie antireklam (10 minut) Na koberec do kruhu rozložíme vzniklé antireklamy. Žáci ve dvojicích jednotlivé antireklamy obcházejí a povídají si, co vyjadřují. Dvojice se má rozhodnout, která antireklama je nejvýstižnější. Po prohlídce dáváme o jednotlivých dílech hlasovat a u vítězné antireklamy žáci sdělují, které informace obsahuje. Ostatní skupiny doplňují další informace ze svých antireklam. Reflexe cílů OSV (20 minut) Nejdříve pouze zdvižením ruky žáci vyjádří pocitovou škálu z práce v dnešní hodině (případně svůj pocit slovně vyjádří). Potom se postaví a zaujmou pozici na škále rozhodně ANO rozhodně NE, umístěné ve dvou rozích třídy: Jaký je můj názor na kouření. Pak se jich zeptáme: Změnil se nějak tvůj pohled na kouření po dnešní hodině? Žáci zdůvodňují své pozice na škále. Co by měl člověk udělat, aby se správně rozhodl? Vrátíme se k úvodu hodiny a připomeneme si, že sbírat informace, zvažovat pro a proti. Napiš jeden argument, který si z dnešní hodiny odnášíš pro to, aby člověk nekouřil. Každý žák svůj argument přečte. Pokračování Máme dost informací? Odpověděli jsme si na všechny otázky? Dojdeme k tomu, že zdaleka ne a že v tomto tématu budeme pokračovat.

14 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Téma OSV Tematický okruh OSV Professions Anglický jazyk 6. ročník 2 vyučovací hodiny 1. Žák se naučí a procvičí 32 anglických profesí 2. Žák si při popisu obsahu činnosti jednotlivých profesí uvědomí správnost použití přítomného prostého času Cvičení dovedností pro učení a studium, jaký postup vede k efektivnímu učení Rozvoj schopnosti poznávání Číslo blízké lekce OSV 1.3 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žák si uvědomí, jakým způsobem se učí nové věci. 2. Žák popíše, co mu pomáhalo v jednotlivých aktivitách lépe si zapamatovat nová slovíčka. 3. Žák zformuluje, co mu může příště pomoci při učení se něčeho nového. Žáci se jednotlivě i ve skupinkách budou učit novou slovní zásobu. Formou předtestu a závěrečného testu mohou porovnat, jak byli úspěšní. Na závěr reflektují své osobní poznatky, na základě kterých si uvědomují, co jim pomáhá v efektivním učení se něčeho nového. 1. K čemu je to dobré, když se umíš něco rychle naučit, zapamatovat si to? 2. Kdy jsi se naposledy učil/a něco nového, obtížného? 3. Jak jsi postupoval/a? 4. Stalo se Ti, že jsi si myslel/a, že něco umíš a nakonec to bylo jinak? Autor přípravy, škola Blanka Němcová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování

15 Projekt Odyssea, Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a a jak jsem na ně reagoval/a. Žáci pracovali s velkým nasazením, všichni byli na konci úspěšní, znali více, než na začátku hodiny. Žáci sami nacházeli obměny nabídnutých aktivit s obrázky, což ukázalo další možnosti učení se, odpovídající konkrétním dětem a jejich potřebám. Co bych příště udělal/a jinak.

16 Projekt Odyssea, Podrobná příprava na vyučování Pomůcky Předtest (Příloha 1) Nová slovní zásoba (Příloha 2) Pexeso Profese s popisem (Příloha 3) Domino (Příloha 4) Závěrečný test (Příloha 5) Doporučená literatura a další informační zdroje Slovník První vyučovací hodina Úvod přivítání (5 minut) Oznámíme téma vyučování. Na tabuli na píšeme cíl Uvědomit si, jaký postup vede k efektivnímu učení. Ptáme se žáků: Co to podle Vás je? K čemu je dobré, když se naučíš, jak si něco rychle zapamatovat? Kdy jsi se naposledy učil/a něco obtížného? Jak jsi postupoval/a? Stalo se Ti, že sis myslel/a, že to umíš a bylo to jinak? Proč? Připomeneme si základní pravidlo, které dodržujeme V jednu chvíli mluví jen jeden, o to se snažíme průběžně stále. Zcitlivění žáků na téma (5 minut) Žáci poslouchají jednoduchou rytmickou říkanku, podle které poznávají, že se budeme zabývat profesemi. Ptáme se žáků: Kdy se obvykle učíš? Jak se učíš novou slovní zásobu? Jak zjistíš, že ji umíš? Předtest (5 minut) příloha 1 Po společné diskusi žáci dostávají předtest se slovní zásobou, kterou se dnes budou učit. Žáci ví, že předtest jim má pomoci na konci hodiny zjistit, jestli se naučili něco nového. Společná výslovnost a kontrola předtestu (10 minut) Žáci v kroužku na koberci společně s učitelem kontrolují předtest. Učitel může mít velké obrázky z domina a při kontrole zároveň žáci opakovaně při pohledu na obrázek trénují výslovnost. Žáci si předtest zatím schovají. Samostatné učení se (10 minut) příloha 2 Žáci dostanou novou slovní zásobu a 10 minut, aby se jakkoliv snažili se zapamatovat nová slovíčka. Žáci mohou být u stolu, na koberci, chodit po třídě, po chodbě

17 Projekt Odyssea, Poté se ptáme: Jak jste postupovali? Proč jste si lehli, chodili po chodbě, opisovali nová slovíčka? Jak to děláte doma? Žáci si novou slovní zásobu zatím schovají. Skupinová práce pexeso (10 minut) Žáci ve skupinkách po 3 až 4 dostávají sadu pexesa obrázky a anglické názvy profesí. Během časového limitu si mají zahrát pexeso nebo přiřadit obrázky a názvy. Při této aktivitě je možné, že děti samy navrhnou jinou možnost např. vzájemně se zkoušet apod. Po pexesu znovu v kroužku upevňujeme pohledem na veliké obrázky výslovnost. Druhá vyučovací hodina Skupinová práce popis profesí (10 minut) příloha 3 Skupina dostane za úkol podle popisu činnosti opět zafixovat novou slovní zásobu. Je zdůrazněno použití přítomného prostého času. Každý žák má popis k dispozici, ale úkolem skupiny je, aby během časového limitu všichni věděli, co jednotlivé věty znamenají a jak se ta profese řekne česky. Žáci mají k dispozici i slovníky, pokud je potřebují. Skupinová práce domino (10 minut) příloha 4 Žáci podle přílohy dostávají sadu domina a snaží se postavit uzavřený obrazec, který dává smysl. Tentokrát je to kombinace obrázku a popisu ve větách. Závěrečný test (10 minut) příloha 5 Žáci vypracují závěrečný test a poté provedou kontrolu a porovnání s předtestem. Žáci vyhodnotí na základě výsledku svou úspěšnost. Rychlá škála Ukažte svou úspěšnost v porovnání s předtestem Reflexe cílů OSV (15 minut) Žáci na lepítka píší odpověď na otázku: Která aktivita Ti byla nejbližší a proč? Žáci lepítka lepí na tabuli k dříve napsanému cíli hodiny. Otázky pro reflexi se žáky 1. Jaké formy učení jste si vyzkoušeli zapisujeme jednotlivé kroky, kterými žáci procházeli - připomenutí 2. Co Ti pomáhalo při učení? 3. Co budeš příště, až se budeš učit něco nového, dělat stejně? 4. A co jinak? 5. Jakou jinou formu zapamatování bys ještě navrhl/a? Nejen návrhy žáků nabízejí další možnosti, jak navázat na tyto hodiny. Závěr Poslední slovo učitele, zhodnocení a poděkování za odvedenou práci. Přílohy jsou samostatně přiloženy v souboru Excel.

18 Projekt Odyssea, Přílohy: a baker a tailor a dentist a plumber a taxi driver a gardener a joiner a cook a miner an architect a pilot a waiter a bricklayer a postman a woodcutter a greengrocer a baker a tailor a dentist a plumber a taxi driver a gardener a joiner a cook a miner an architect a pilot a waiter a bricklayer a postman a woodcutter a greengrocer

19 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. ) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Hudební výchova 7. ročník 2 vyučovací hodiny Kreativita Číslo blízké lekce OSV 5.2 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žák vymyslí příběh podle hudby na dané téma. 2. Žák si vyzkouší tento příběh pohybově ztvárnit. Žáci pohybem vyjadřují svojí náladu, zkouší napodobit někoho jiného, snaží se zapsat myšlenky na dané téma, podle hudby sestavují příběh a pohybově ho ztvární. 1. Jak vznikal příběh? 2. Který nápad byl první a který dále navazoval? 3. Čím konkrétně jsi přispěl ty? 4. Napadl tě příběh již při poslechu hudby? 5. Co by jsi příště udělal jinak? Co by jsi naopak udělal stejně? 6. Co podporuje nápady? Autor přípravy, škola Hana Truncová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka, 958 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). 1. Dodržování pravidel 2. Kreativita žáků S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během

20 vyučování setkal/a, a jak jsem na ně reagoval/a. Co bych příště udělal/a jinak.

21 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky papír na volné psaní, flipchart, fixy, přehrávač + CD (E. Satie Gymnopedie, E. Saint-Säens - Karneval zvířat, G. Verdi Aida, Triumfální pochod), triangl, příběh Jedu na výlet (viz příloha) Doporučená literatura a další informační zdroje Z. Šimanovský Hry s hudbou a techniky muzikoterapie První vyučovací hodina Uvítání třídy, seznámení s tématem a cílem hodiny. (10min) Učitel seznámí žáky s tématem a cílem hodiny, vše zapíšeme na flipchart. Pravidla (10) Než začneme realizovat aktivity, domluvíme se na pravidlech. Která pravidla bychom měli stanovit, aby se všichni při pohybu cítili bezpečně a mohli pracovat naplno? Domluvte se ve skupince na 1 podle vás nejdůležitějším pravidle, které by na flipu nemělo chybět Pravidla se zapisují na flip, z nich se hlasováním vyberou 2. Třetí pravidlo dodám já. Jmenuje se Triangl. Co tím asi myslím? Žáci se pokouší objasnit pravidlo Triangl (po cinknutí žáci ukončí svojí aktivitu a vyčkávají na další pokyn učitele). Znovu si všechna pravidla přečtou a vybraný žák je vysvětlí. Vyjádření své nálady pohybem (10) Jak se dneska máte? Žáci popisují svojí momentální náladu. Zkuste svojí náladu vyjádřit pohybem, přitom se na někoho zaměřte a pokuste se podle jeho pohybu zjistit, jak se právě cítí. Po zaznění trianglu se žáci posadí, následuje krátká reflexe. Jak se vám pohybovalo? Bylo těžké vyjádřit svojí náladu? Koho si zaměřil, jakou měl náladu? Improvizuj někoho jiného (8 min) Připomenutí pravidel, zdůraznění pravidla triangl. Učitel po zaznění trianglu jmenuje různé postavy, žáci se je snaží pohybově ztvárnit. Např. voják, dítě ve školce, robot, víla na paloučku, opice, důchodce, mažoretka, Použitá zvuková kulisa: G. Verdi Aida, Triumfální pochod Reflexe: Bylo někomu nepříjemné se před spolužáky pohybovat? Co by vám pomohlo, aby se váš stud zmírnil? Jaká postava se vám napodobovala nejlépe a proč? Která nejhůře a proč?

22 Volné psaní (8min) Abychom pořád nenamáhali svaly, protože i při závěrečné aktivitě se budeme hýbat, chvíli si odpočineme a přitom zapojíme ruce a hlavu. Volné psaní na téma: Když se řekne hudba a pohyb vybaví se mi (3min) Reflexe. Jak se vám psalo? Chce nám někdo svoje psaní přečíst? Co by vám příště při psaní pomohlo? Druhá vyučovací hodina Jedu na výlet (35min) Připomenutí pravidel a cíle hodiny. 1. Učitel vypráví příběh (viz příloha), žáci pohybově předvádějí. 2. Žáci se na základě poslechu hudby snaží ve skupinkách vymyslet příběh na téma v Zoo. (15min) Použitá hudba: C.Saint-Säens Karneval zvířat Jednotlivé skupinky představují připravené scénky. Reflexe (10min): Žáci sedí na koberci podle skupin. 1. Jak vznikal příběh? 2. Který nápad byl první a který dále navazoval? 3. Čím konkrétně jsi přispěl ty? 4. Napadl tě příběh již při poslechu hudby? 5. Co by jsi příště udělal jinak? Co by jsi naopak udělal stejně? 6. Co podporuje nápady? Závěr: Zhodnocení hodiny a poděkování Jak se vám dnešní aktivity líbily? Která se vám líbila nejvíce a proč? Myslíte si, že se nám podařilo dodržovat pravidla? Které ne a proč? Co by pomohlo, aby se všechna pravidla dodržela?

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Význam slov, tvoření slov Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B)

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Co všechno víme o koni Člověk a jeho svět Ročník 2.-5. Časový rozsah Tematický

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU Centrum čtení 1. Rozdělte se do dvojic. Každá dvojice si vezme jeden list Život na Marsu? Posuďte sami! a půjde si někam na chodbu, kde je nikdo nebude rušit. Jeden z dvojice bude představovat Anču Zíravou,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a svět práce s cíli v oblastech OSV a EV

Příprava na vyučování oboru Člověk a svět práce s cíli v oblastech OSV a EV Novoroční předsevzetí Příprava na vyučování oboru Člověk a svět práce s cíli v oblastech OSV a EV Název učební jednotky (téma) Novoroční předsevzetí Stručná anotace učební jednotky Žáci si v prvním týdnu

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domov, vztahy v rodině Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

Trvalé magnety frontální sada

Trvalé magnety frontální sada Trvalé magnety frontální sada Sada obsahuje: - metodické listy - dva tyčové magnety - krabička s hřebíčky (cca 30dkg) - krabička se vzorky materiálů - velká a malá miska - dvě malé červené gumičky - velký

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidská setkání Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (následující po sobě v bloku) Věková

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Téma hodiny: numbers, colours Výchovný cíl: upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s počítačem Vzdělávací cíl: zopakování

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR zpracovala: Ing. Hana Bílíková Úvodní slovo Žáci se liší

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Elektronické obchodování... 3 3.2 MS PowerPoint... 5

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Znáte Afriku? (úvod do učiva o černém kontinentu) Časový rozsah lekce 2-3 hodiny Věková skupina

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

Průřezové téma Výchova demokratického občana

Průřezové téma Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana 1 Základní informace: Projektový formulář (VDO) Název projektu: Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Nedemokratická

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Česká republika v číslech (procenta) Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (je výhodnější,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

OSOVÁ SOUMĚRNOST. Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce:

OSOVÁ SOUMĚRNOST. Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce: OSOVÁ SOUMĚRNOST Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce: EVOKACE Metoda: volné psaní Každý žák obdrží obrázek zámku Červená Lhota. Obrázek je také možné promítnout na interaktivní

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Autor: Jméno autora Vedoucí: Jméno vedoucího. 10. dubna 2015

Autor: Jméno autora Vedoucí: Jméno vedoucího. 10. dubna 2015 Název závěrečné práce Bakalářská/diplomová práce Autor: Jméno autora Vedoucí: Jméno vedoucího Ústav informatiky Filozoficko-Přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, Opava 10. dubna 2015 Cíl práce Seznamte

Více

Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání

Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání Hodina proběhne v počítačové učebně naší školy. Přítomno 9 žákyň 1. ročníku PrŠ. 1. Seznámení s úkolem hodiny. 2. Zadání opakovacích úkolů / samostatná práce

Více

Příprava na vyučování

Příprava na vyučování Příprava na vyučování Zpracovala: Marie Pernicová, Mgr. A) Úvod: V následujícím textu jsem zpracovala téma z učiva matematiky na prvním stupni základní školy násobilka a její využití v praxi. Uvádím metodický

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více