Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Téma OSV Tematický okruh OSV Magnetické vlastnosti látek Fyzika 6. ročník 2 vyučovací hodiny 1. Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole. 2. Žák nalezne odpovědi na zadané otázky. 3. Žák vymyslí a předvede pokusy, které nalezené odpovědi doloží. Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci Kooperace a kompetice, Rozvoj schopnosti poznávání Číslo blízké lekce OSV 9.1, 1.3 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Žák bude mít možnost 1. podílet se na hledání odpovědí na dané otázky 2. podílet se na prezentaci práce skupiny teoretické nebo experimentální části prezentace (volbou příslušné role) 3. rozvíjet komunikační dovednosti při prezentaci práce. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Žáci si ve skupinách uvědomí, co všechno vědí o magnetech a co by o magnetech ještě chtěli vědět. Ve skupinách hledají odpovědi na dané otázky o magnetech a vymyslí pokusy, kterými své odpovědi doloží. 1. Jakým způsobem jste ve skupině přistoupili k plnění zadaného úkolu? Jak se vámi zvolený způsob osvědčil? 2. Jakým způsobem jste si rozdělovali role pro prezentaci práce? 3. Jak jste spokojeni s výsledkem své práce? 4. Co se vám osvědčilo a co byste příště udělali jinak? Autor přípravy, škola Pavla Sádecká, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958

2 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a a jak jsem na ně reagoval/a. Stavět na dosavadních znalostech dětí, nechat děti hrát si s magnety - využít radosti z objevování, pracovat ve skupinách, společně řešit daný úkol V první vyučovací hodině v části Co o magnetech víme musí být připraven učitel na všechny možné i nemožné odpovědi, nejlepší je, když má možnost hned zajít pro aktuálně potřebné pomůcky do skladu nebo kabinetu fyziky. Ve druhé vyučovací hodině je pro některé děti těžké soustředit se při samostatném objevování na zadané téma, je třeba sledovat práci skupin a k tématu děti vracet. Co bych příště udělal/a jinak. Pomůcky Podrobná příprava na vyučování Hračka, která pracuje na základě magnetické síly. Papíry pro skupinu (formát A4) Flip Magnetovec (z kabinetu přírodopisu) Lístky pro rozdělení do expertních skupin (Příloha 1) Úkoly pro expertní skupiny (Příloha 2) Pomůcky pro pokusy (Příloha 2) Encyklopedie Různé pomůcky, kterými budou děti prakticky dokládat dosavadní znalosti (magnety různých tvarů, barev, železný předmět, předměty, na které magnet nepůsobí, skleničku s vodou a železnými pilinami, dřevěnou desku) Doporučená literatura a další informační zdroje Encyklopedie, ve kterých jsou informace o magnetismu (podle možností vyučujícího) První vyučovací hodina Zcitlivění žáků na oborové téma Magnetické vlastnosti látek (3 minut) Předvedeme pokus s magnetickou hračkou (hrajeme si například na kouzelníka, kterého hračka na slovo poslouchá).

3 Zeptáme se žáků, na jakém principu hračka funguje. Žáci říkají svoje nápady (nejméně tak dlouho, dokud nezazní pojmy magnet, magnetická síla. Oznámení tématu a cílů vyučování a jejich zápis na tabuli (2 minuty) Oznámíme téma vyučování a napíšeme na tabuli nadpis O magnetech Skupinová práce Co o magnetech víme a co bychom chtěli vědět (zadání: 2 minuty) Učitel: O magnetech už toho hodně víme, máme s nimi vlastní zkušenosti, něco jsme viděli v televizi. Co vlastně všechno známe? A co by nás o magnetech ještě zajímalo vědět? Žáci budou pracovat ve skupinách. Každá skupina dostane jeden list papíru A4. Zadáme skupinám úkol: Zvolte si ve skupině jednoho zapisovatele. Papír rozdělte na dva sloupce. Do prvního sloupce zapisujte vše, co o magnetech už víte a do druhého sloupce to, co byste chtěli vědět, co vás zajímá. Vlastní skupinová práce (7 minut) Žáci společně řeší zadaný úkol, učitel je v roli pozorovatele, případného konzultanta, či kouče. Společné shrnutí výsledků práce (15 20 minut) Vyzveme po řadě jednotlivé skupiny, aby sdělovaly informace nejprve, co o magnetech vědí. Informace, které lze doložit pokusy, děti předvádějí. Zapisujeme na flip, děti si zapisují do sešitů. Pak se zaměříme na to, co by o magnetech děti chtěly vědět. Zapisujeme na flip, děti si zapisují do sešitů. Oznámení cílů OSV (10 minut) Učitel: Před námi jsou další otázky o magnetech. Jakými způsoby na ně můžeme najít odpovědi? Děti jmenují možnosti, jak informace získat. Učitel: Když skuteční badatelé a vědci hledají odpovědi na nějaké otázky, jakými způsoby pracují? práce v týmech. Společně s žáky opakujeme dovednosti pro spolupráci ve skupině. Dovednosti zapisuje učitel na flip (naslouchání, argumentace, spolupráce, soustředění na téma, zapojení všech členů skupiny ). První zodpovězení otázek Pokud zbude v hodině čas, zvolíme jednu z možností: Pokud se objeví otázka, kdo a kdy magnet objevil, učitel ukáže magnetovec a pohovoří o zkušenostech ve staré Číně. Pokud se tato otázka neobjeví, může ji učitel navodit. Zeptáme se dětí, zda ony samy neznají odpovědi na některé otázky ve části Co chceme o magnetech vědět Závěr první vyučovací hodiny Učitel: Hodně věcí o magnetech už víme a také tu jsou nějaké otázky, které by nás o magnetech zajímaly. V příštích hodinách na ně budeme společně hledat odpovědi. Učitel poděkuje dětem za práci v hodině a rozloučí se s nimi.

4 Druhá vyučovací hodina Připomenutí tématu o magnetech (5 minut) Ve třídě si připravíme zápis na flipu z minulé hodiny Připomenutí si práce z minulé hodiny. Čím jsme se zabývali? Co jsme říkali, že o magnetech víme a co nás ještě zajímalo: Zabýval se doma někdo položenými otázkami? Co jste zjistili? Dnes budeme mít příležitost na další otázky odpovědět. Budou z nás nyní badatelé, kteří se budou snažit vyřešit předložený problém. A tak jako badatelé budeme i my pracovat v týmech. (Témata zkoumání pro expertní lze upravit podle toho, co děti o magnetech už vědí a co by se chtěly dozvědět. Připravená témata prosím berte jako inspiraci.) Připomenutí cílů OSV (2 minuty) Oznámíme metody práce a připomeneme si pomocí flipu dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí úkolu a naplnění oborových cílů (dovednosti pro spolupráci ve skupině). Rozdělení žáků na jednotlivé experty (2 minuty) Rozdáme do skupin lístečky se slovem Země, ve skupině si děti rozeberou písmenka (napíší se k nim) viz Příloha 1. Zeptáme se dětí, kdo zvolil která písmenka, aby děti měly přehled, s kým budou v expertní skupině pracovat. Učitel přidělí jednotlivým expertním skupinám pracovní místo, kam položí příslušné pomůcky a úkoly. (Skupina, která bude zkoumat které látky magnet přitahuje a které ne, bude pracovat u tabule.) Vlastní skupinová práce (7 10 minut) Žáci řeší zadaný úkol v expertní skupině, učitel je v roli pozorovatele, případného konzultanta, či kouče. Přesvědčuje se o správnosti vyvozených poznatků. Prezentace expertních skupin (16 minut) Každá expertní skupina prezentuje výsledky své práce. Plakát skupina jen ukáže, nekomentuje ho. Po vystoupení skupiny vyznačíme příslušnou otázku na flipu z části Co bychom chtěli vědět (pokud tam taková je). Reflexe cílů OSV (10 minut) Reflexe probíhá na koberci. Otázky pro reflexi se žáky 1. Jakým způsobem jste ve skupině přistoupili k plnění zadaného úkolu? Jak se vámi zvolený způsob osvědčil? 2. Měnili jste zvolený způsob práce, jestliže ano, proč a jak? 3. Jakým způsobem jste si rozdělovali role pro prezentaci práce? 4. Jak jste spokojeni s výsledkem své práce? 5. Co příště mohli uděláte stejně a co byste udělali jinak? Závěr Poslední slovo učitele, zhodnocení a poděkování za odvedenou práci.

5 Příloha 1 Z E M Ě Z E M Ě Z E M Ě

6 Příloha 2 ZEMĚ J A K É L Á T K Y M A G N E T P Ř I T A H U J E? 1) Zjistěte, z jaké látky jsou předměty, které magnet přitahuje a z jaké látky předměty, které magnet nepřitahuje. Látky zapisujte na tabuli tak, aby ostatní skupiny zápis neviděly. 2) Z jakých látek jsou předměty, u kterých magnet drží a u kterých ne, když ho k nim přiložíte. Doplňte zápis na tabuli. 3) Zodpovězte si otázku v nadpise a v encyklopedii si svou odpověď ověřte. 4) V encyklopediích zjistěte, které další látky magnet přitahuje. 5) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením, experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili, výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili a zakreslené pokusy. 6) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: magnet přitahuje ocelové a železné předměty, většinu ostatních látek nepřitahuje POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety pro každého experta sklenička s vodou, ve které jsou železné piliny nebo železné bročky předměty ze železa a oceli (niklu) předměty z dalších kovů (hliník, stříbro, zlato, zinek, olovo,...) předměty z různých materiálů (papír, umělá hmota, dřevo, korek, křída, sklo, voda,...) (děti si vymyslí další pomůcky určitě samy)

7 ZEMĚ P Ř I T A H U J E M A G N E T V Š U D E S T E J N Ě? 1) Pomocí pokusů, které si vymyslíte, zjistěte, zda všechny části magnetu přitahují železné broky stejně silně. 2) V encyklopediích zjistěte, jak se jednotlivé části magnetu nazývají a zda mají nějaké označení. 3) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili, zakreslený obrázek magnetu s označením částí magnetu a zakreslené pokusy. 4) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: magnet přitahuje nejvíce na pólech, nejméně v oblasti, kterou nazýváme netečné pásmo magnetu každý magnet má severní a jižní pól POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety různých tvarů (tyčové, podkovy, kruhové,...) tak, aby každý expert mohl pracovat s jedním magnetem mističky s železnými broky (mističky volíme takové, aby bylo možno do nich vložit magnety v různých polohách, broky do mističek nasypeme nejméně v takovém množství, aby pokrývaly dno mističky)

8 ZeMĚ P Ů S O B Í M A G N E T P Ř E S P Ř E K Á Ž K Y? 1) Pomocí pokusů, které si vymyslíte, zjistěte, zda magnet působí přes překážky. 2) Zjistěte, zda magnety působí na dálku. Závisí velikost magnetické síly na vzdálenosti? 3) V encyklopediích zjistěte, jak se nazývá oblast kolem magnetu, která se projevuje magnetickou silou. 4) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením, experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili, výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili a zakreslené pokusy. 5) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: velikost magnetické síly se zmenšuje s rostoucí vzdáleností od magnetu magnet působí i přes překážky POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety pro každého experta sklenička s vodou, ve které jsou železné piliny nebo železné bročky desky z různých materiálů a různě silné (dřevo, polystyren, hobra, papír, karton, sklo,...) (pozor pozinkovaný plech raději ve fázi zkoumání dětem nedávat plech přitahuje magnet i když na zinek magnet nepůsobí. Je možné dětem předložit tento problém později.) špulka nití (stačí asi 2 m nitě) 2 3 kancelářské svorky

9 ZeMĚ J A K U D Ě L Á M E M A G N E T Z O B Y Č E J N É H O Š R O U B U? 1) Pomocí pokusu, zjistěte, jestli šroub přitahuje sponky. 2) Vymyslete způsob, jak to pomocí magnetu udělat, aby šroub byl také magnet (aby sponky přitahoval). 3) Jak dlouho šroub magnetem zůstane? 4) V encyklopediích zjistěte, jak se takové látky nazývají a jakým způsobem se dá vyrobit magnet trvalý. 5) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením, experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili, výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili a zakreslené pokusy. 6) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: šroub se stává dočasným magnetem (je z magneticky měkké oceli) trvalý magnet můžeme vyrobit například z ocelové jehly tak, že podél jehly opakovaně jedním směrem posouváme magnet jehla je z magneticky tvrdé oceli) POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety pro každého experta velké šrouby nebo hřebíky v dostatečném množství kancelářské ocelové svorky)

10 Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č ) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Získáváme dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí Výchova k občanství 7. ročník 2 vyučovací hodiny (včetně přestávky) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Číslo blízké lekce OSV Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. 1. Žáci uvedou příklady, kdy se museli nějak rozhodnout. 2. Žáci popíší, jaký vliv mají naše rozhodnutí na náš život. 3. Žáci zformulují, co potřebují k tomu, aby se mohli rozhodnout. 4. Žáci se učí vyhledávat argumenty. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Žáci si představí situaci, kdy jim někdo bude nabízet cigaretu. Cigareta k nim bude promlouvat, bude je lákat. K tomu jí pomáhá reklama. Mluví reklama pravdu? Nezamlčuje některé informace? Žáci vyhledají informace v odborné literatuře a vytvoří antireklamu. 1. Jak se vám pracovalo ve skupině? 2. Co se vám osvědčilo? 3. Co byste příště udělali jinak? 4. Co člověk potřebuje k tomu, aby se mohl rozhodnout? 5. Kde člověk může hledat argumenty pro svoje rozhodnutí? 6. Změnil se po dnešní hodině můj pohled na kouření? 7. Uveďte jeden argument, který podloží váš názor. Autor přípravy, škola Hana Musilová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka, 958

11 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a, a jak jsem na ně reagoval/a. Co bych příště udělal/a jinak.

12 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky reklamy na cigarety cigarety letáky o škodlivosti kouření informace z internetu balicí papír pro jednotlivé skupiny fixy flip Doporučená literatura a další informační zdroje První vyučovací hodina Seznámení s tématem dnešní hodiny a zcitlivění žáků na téma Rozhodni se (15 minut) Žáci sedí v kruhu na koberci a učitel oznámí žákům, že dnešní dvouhodina nese název Rozhodni se a napíše ho na flip. Potom vyzve žáky, aby si vzpomněli na nějaký moment, kdy stáli před nějakým rozhodnutím; vybavili si, na základě čeho se rozhodovali, co by se stalo, kdyby se rozhodli jinak,... Každý žák si vezme papír a tento moment popíše (učitel píše s nimi). Pak se žáci spojí do dvojic a seznámí se se svými zkušenostmi. Potom učitel vyzve žáky, aby nám někteří svá rozhodnutí popsali. Někteří uvádějí situace každodenní, např. Stojím před skříní... Jiní si vzpomenou i na zásadnější, např. Na jakou školu půjdu... Zjišťujeme, že se rozhodujeme stále. Simulace situace (5 minut) Navodíme situaci. Jsme s kamarády na hřišti za školou, u kamaráda nebo na lavičce v parku, najednou se mezi námi objeví krabička cigaret a my stojíme před rozhodnutím: Vzít, nebo nevzít. Učitel obejde kruh a každému žákovi nabídne. Ideální je, když se někdo nechá vyhecovat a ostatní mohou zareagovat, jestli udělal dobře. Potřebujeme je dovést k tomu, že by člověk měl nejdříve své rozhodnutí zvážit. Na flipu nám vznikají dva sloupce PRO a PROTI. Vcítění se do předmětu (4 minuty) Zkuste si představit, že jste krásná, štíhlá cigareta a svádíte, lákáte. Napište několik vět, které by pronesla cigareta, kdyby uměla mluvit. Práce s reklamou ve skupinách (15 minut) Rozdělíme žáky do skupin po čtyřech žácích. Každá skupina dostane jednu reklamu na cigarety a na proužky nastříhané samolepicí papírky. Žáci na papírky píší slova, která nám reklama slibuje, např. zábava, radost, mládí, parta, poletí na tebe holky, budeš IN, budeš světový,... Po dvou minutách se reklama posunuje k další skupině. Ta si přečte slova, která jsou na reklamě uvedená, a doplňuje další. Ještě jednou nebo dvakrát zopakujeme. Pak se seznámíme s výsledkem..

13 Závěrečná reflexe (6 minut) Bavíme se o tom, jaký je hlavní cíl reklamy. Žáci uvádějí, že chce hlavně oslovit co nejvíce zákazníků, aby si výrobek koupili. Dostáváme se k otázce: Mluví reklama pravdu? Nezamlčuje nám něco? Jak to můžeme zjistit? Děti navrhují různé zdroje: zkušenost z rodiny, rozhovor s kuřákem, literatura, internet,... Druhá vyučovací hodina (bez přestávky) Práce ve skupinách sbírání informací (10 minut) Utvoříme nové skupiny. Žáci se odeberou do lavic a mají napsat co nejvíce informací o negativech kouření. Uvádějí zkušenosti ze svého okolí, informace, které znají z médií. Zároveň mají přinést informace ze zdrojů (informace z internetu, z knih) rozvěšených po obvodu třídy. Každý žák ze skupiny má navštívit alespoň dva zdroje. Tvorba antireklamy (15 minut) Úkolem skupiny je na balicí papír vytvořit antireklamu. Má být názorná, pravdivá, působivá, má pomocí obrazu sdělovat nové informace a má vzniknout v časovém limitu a za spolupráce celé skupiny. Bavíme se s žáky o tom, co musí ve skupině udělat, než začnou antireklamu tvořit. Žáci sami navrhují: Říci si, jaké informace chceme, aby reklama sdělovala, a jakým způsobem to nakreslíme. Nejdříve vyslechneme názory všech členů skupiny. Galerie antireklam (10 minut) Na koberec do kruhu rozložíme vzniklé antireklamy. Žáci ve dvojicích jednotlivé antireklamy obcházejí a povídají si, co vyjadřují. Dvojice se má rozhodnout, která antireklama je nejvýstižnější. Po prohlídce dáváme o jednotlivých dílech hlasovat a u vítězné antireklamy žáci sdělují, které informace obsahuje. Ostatní skupiny doplňují další informace ze svých antireklam. Reflexe cílů OSV (20 minut) Nejdříve pouze zdvižením ruky žáci vyjádří pocitovou škálu z práce v dnešní hodině (případně svůj pocit slovně vyjádří). Potom se postaví a zaujmou pozici na škále rozhodně ANO rozhodně NE, umístěné ve dvou rozích třídy: Jaký je můj názor na kouření. Pak se jich zeptáme: Změnil se nějak tvůj pohled na kouření po dnešní hodině? Žáci zdůvodňují své pozice na škále. Co by měl člověk udělat, aby se správně rozhodl? Vrátíme se k úvodu hodiny a připomeneme si, že sbírat informace, zvažovat pro a proti. Napiš jeden argument, který si z dnešní hodiny odnášíš pro to, aby člověk nekouřil. Každý žák svůj argument přečte. Pokračování Máme dost informací? Odpověděli jsme si na všechny otázky? Dojdeme k tomu, že zdaleka ne a že v tomto tématu budeme pokračovat.

14 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Téma OSV Tematický okruh OSV Professions Anglický jazyk 6. ročník 2 vyučovací hodiny 1. Žák se naučí a procvičí 32 anglických profesí 2. Žák si při popisu obsahu činnosti jednotlivých profesí uvědomí správnost použití přítomného prostého času Cvičení dovedností pro učení a studium, jaký postup vede k efektivnímu učení Rozvoj schopnosti poznávání Číslo blízké lekce OSV 1.3 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žák si uvědomí, jakým způsobem se učí nové věci. 2. Žák popíše, co mu pomáhalo v jednotlivých aktivitách lépe si zapamatovat nová slovíčka. 3. Žák zformuluje, co mu může příště pomoci při učení se něčeho nového. Žáci se jednotlivě i ve skupinkách budou učit novou slovní zásobu. Formou předtestu a závěrečného testu mohou porovnat, jak byli úspěšní. Na závěr reflektují své osobní poznatky, na základě kterých si uvědomují, co jim pomáhá v efektivním učení se něčeho nového. 1. K čemu je to dobré, když se umíš něco rychle naučit, zapamatovat si to? 2. Kdy jsi se naposledy učil/a něco nového, obtížného? 3. Jak jsi postupoval/a? 4. Stalo se Ti, že jsi si myslel/a, že něco umíš a nakonec to bylo jinak? Autor přípravy, škola Blanka Němcová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování

15 Projekt Odyssea, Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a a jak jsem na ně reagoval/a. Žáci pracovali s velkým nasazením, všichni byli na konci úspěšní, znali více, než na začátku hodiny. Žáci sami nacházeli obměny nabídnutých aktivit s obrázky, což ukázalo další možnosti učení se, odpovídající konkrétním dětem a jejich potřebám. Co bych příště udělal/a jinak.

16 Projekt Odyssea, Podrobná příprava na vyučování Pomůcky Předtest (Příloha 1) Nová slovní zásoba (Příloha 2) Pexeso Profese s popisem (Příloha 3) Domino (Příloha 4) Závěrečný test (Příloha 5) Doporučená literatura a další informační zdroje Slovník První vyučovací hodina Úvod přivítání (5 minut) Oznámíme téma vyučování. Na tabuli na píšeme cíl Uvědomit si, jaký postup vede k efektivnímu učení. Ptáme se žáků: Co to podle Vás je? K čemu je dobré, když se naučíš, jak si něco rychle zapamatovat? Kdy jsi se naposledy učil/a něco obtížného? Jak jsi postupoval/a? Stalo se Ti, že sis myslel/a, že to umíš a bylo to jinak? Proč? Připomeneme si základní pravidlo, které dodržujeme V jednu chvíli mluví jen jeden, o to se snažíme průběžně stále. Zcitlivění žáků na téma (5 minut) Žáci poslouchají jednoduchou rytmickou říkanku, podle které poznávají, že se budeme zabývat profesemi. Ptáme se žáků: Kdy se obvykle učíš? Jak se učíš novou slovní zásobu? Jak zjistíš, že ji umíš? Předtest (5 minut) příloha 1 Po společné diskusi žáci dostávají předtest se slovní zásobou, kterou se dnes budou učit. Žáci ví, že předtest jim má pomoci na konci hodiny zjistit, jestli se naučili něco nového. Společná výslovnost a kontrola předtestu (10 minut) Žáci v kroužku na koberci společně s učitelem kontrolují předtest. Učitel může mít velké obrázky z domina a při kontrole zároveň žáci opakovaně při pohledu na obrázek trénují výslovnost. Žáci si předtest zatím schovají. Samostatné učení se (10 minut) příloha 2 Žáci dostanou novou slovní zásobu a 10 minut, aby se jakkoliv snažili se zapamatovat nová slovíčka. Žáci mohou být u stolu, na koberci, chodit po třídě, po chodbě

17 Projekt Odyssea, Poté se ptáme: Jak jste postupovali? Proč jste si lehli, chodili po chodbě, opisovali nová slovíčka? Jak to děláte doma? Žáci si novou slovní zásobu zatím schovají. Skupinová práce pexeso (10 minut) Žáci ve skupinkách po 3 až 4 dostávají sadu pexesa obrázky a anglické názvy profesí. Během časového limitu si mají zahrát pexeso nebo přiřadit obrázky a názvy. Při této aktivitě je možné, že děti samy navrhnou jinou možnost např. vzájemně se zkoušet apod. Po pexesu znovu v kroužku upevňujeme pohledem na veliké obrázky výslovnost. Druhá vyučovací hodina Skupinová práce popis profesí (10 minut) příloha 3 Skupina dostane za úkol podle popisu činnosti opět zafixovat novou slovní zásobu. Je zdůrazněno použití přítomného prostého času. Každý žák má popis k dispozici, ale úkolem skupiny je, aby během časového limitu všichni věděli, co jednotlivé věty znamenají a jak se ta profese řekne česky. Žáci mají k dispozici i slovníky, pokud je potřebují. Skupinová práce domino (10 minut) příloha 4 Žáci podle přílohy dostávají sadu domina a snaží se postavit uzavřený obrazec, který dává smysl. Tentokrát je to kombinace obrázku a popisu ve větách. Závěrečný test (10 minut) příloha 5 Žáci vypracují závěrečný test a poté provedou kontrolu a porovnání s předtestem. Žáci vyhodnotí na základě výsledku svou úspěšnost. Rychlá škála Ukažte svou úspěšnost v porovnání s předtestem Reflexe cílů OSV (15 minut) Žáci na lepítka píší odpověď na otázku: Která aktivita Ti byla nejbližší a proč? Žáci lepítka lepí na tabuli k dříve napsanému cíli hodiny. Otázky pro reflexi se žáky 1. Jaké formy učení jste si vyzkoušeli zapisujeme jednotlivé kroky, kterými žáci procházeli - připomenutí 2. Co Ti pomáhalo při učení? 3. Co budeš příště, až se budeš učit něco nového, dělat stejně? 4. A co jinak? 5. Jakou jinou formu zapamatování bys ještě navrhl/a? Nejen návrhy žáků nabízejí další možnosti, jak navázat na tyto hodiny. Závěr Poslední slovo učitele, zhodnocení a poděkování za odvedenou práci. Přílohy jsou samostatně přiloženy v souboru Excel.

18 Projekt Odyssea, Přílohy: a baker a tailor a dentist a plumber a taxi driver a gardener a joiner a cook a miner an architect a pilot a waiter a bricklayer a postman a woodcutter a greengrocer a baker a tailor a dentist a plumber a taxi driver a gardener a joiner a cook a miner an architect a pilot a waiter a bricklayer a postman a woodcutter a greengrocer

19 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. ) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Hudební výchova 7. ročník 2 vyučovací hodiny Kreativita Číslo blízké lekce OSV 5.2 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žák vymyslí příběh podle hudby na dané téma. 2. Žák si vyzkouší tento příběh pohybově ztvárnit. Žáci pohybem vyjadřují svojí náladu, zkouší napodobit někoho jiného, snaží se zapsat myšlenky na dané téma, podle hudby sestavují příběh a pohybově ho ztvární. 1. Jak vznikal příběh? 2. Který nápad byl první a který dále navazoval? 3. Čím konkrétně jsi přispěl ty? 4. Napadl tě příběh již při poslechu hudby? 5. Co by jsi příště udělal jinak? Co by jsi naopak udělal stejně? 6. Co podporuje nápady? Autor přípravy, škola Hana Truncová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka, 958 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). 1. Dodržování pravidel 2. Kreativita žáků S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během

20 vyučování setkal/a, a jak jsem na ně reagoval/a. Co bych příště udělal/a jinak.

21 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky papír na volné psaní, flipchart, fixy, přehrávač + CD (E. Satie Gymnopedie, E. Saint-Säens - Karneval zvířat, G. Verdi Aida, Triumfální pochod), triangl, příběh Jedu na výlet (viz příloha) Doporučená literatura a další informační zdroje Z. Šimanovský Hry s hudbou a techniky muzikoterapie První vyučovací hodina Uvítání třídy, seznámení s tématem a cílem hodiny. (10min) Učitel seznámí žáky s tématem a cílem hodiny, vše zapíšeme na flipchart. Pravidla (10) Než začneme realizovat aktivity, domluvíme se na pravidlech. Která pravidla bychom měli stanovit, aby se všichni při pohybu cítili bezpečně a mohli pracovat naplno? Domluvte se ve skupince na 1 podle vás nejdůležitějším pravidle, které by na flipu nemělo chybět Pravidla se zapisují na flip, z nich se hlasováním vyberou 2. Třetí pravidlo dodám já. Jmenuje se Triangl. Co tím asi myslím? Žáci se pokouší objasnit pravidlo Triangl (po cinknutí žáci ukončí svojí aktivitu a vyčkávají na další pokyn učitele). Znovu si všechna pravidla přečtou a vybraný žák je vysvětlí. Vyjádření své nálady pohybem (10) Jak se dneska máte? Žáci popisují svojí momentální náladu. Zkuste svojí náladu vyjádřit pohybem, přitom se na někoho zaměřte a pokuste se podle jeho pohybu zjistit, jak se právě cítí. Po zaznění trianglu se žáci posadí, následuje krátká reflexe. Jak se vám pohybovalo? Bylo těžké vyjádřit svojí náladu? Koho si zaměřil, jakou měl náladu? Improvizuj někoho jiného (8 min) Připomenutí pravidel, zdůraznění pravidla triangl. Učitel po zaznění trianglu jmenuje různé postavy, žáci se je snaží pohybově ztvárnit. Např. voják, dítě ve školce, robot, víla na paloučku, opice, důchodce, mažoretka, Použitá zvuková kulisa: G. Verdi Aida, Triumfální pochod Reflexe: Bylo někomu nepříjemné se před spolužáky pohybovat? Co by vám pomohlo, aby se váš stud zmírnil? Jaká postava se vám napodobovala nejlépe a proč? Která nejhůře a proč?

22 Volné psaní (8min) Abychom pořád nenamáhali svaly, protože i při závěrečné aktivitě se budeme hýbat, chvíli si odpočineme a přitom zapojíme ruce a hlavu. Volné psaní na téma: Když se řekne hudba a pohyb vybaví se mi (3min) Reflexe. Jak se vám psalo? Chce nám někdo svoje psaní přečíst? Co by vám příště při psaní pomohlo? Druhá vyučovací hodina Jedu na výlet (35min) Připomenutí pravidel a cíle hodiny. 1. Učitel vypráví příběh (viz příloha), žáci pohybově předvádějí. 2. Žáci se na základě poslechu hudby snaží ve skupinkách vymyslet příběh na téma v Zoo. (15min) Použitá hudba: C.Saint-Säens Karneval zvířat Jednotlivé skupinky představují připravené scénky. Reflexe (10min): Žáci sedí na koberci podle skupin. 1. Jak vznikal příběh? 2. Který nápad byl první a který dále navazoval? 3. Čím konkrétně jsi přispěl ty? 4. Napadl tě příběh již při poslechu hudby? 5. Co by jsi příště udělal jinak? Co by jsi naopak udělal stejně? 6. Co podporuje nápady? Závěr: Zhodnocení hodiny a poděkování Jak se vám dnešní aktivity líbily? Která se vám líbila nejvíce a proč? Myslíte si, že se nám podařilo dodržovat pravidla? Které ne a proč? Co by pomohlo, aby se všechna pravidla dodržela?

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Komunikační výchova práce s odbornými texty Český jazyk

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Jehličnany Přírodopis Ročník 7. Časový rozsah 2 hodiny Hlavní oborové cíle

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. 43 ) Kriticky přistupujeme k mediálním informacím, rozpoznáváme propagandu.

Více

Projekt Odyssea, Gotická kultura - úvod

Projekt Odyssea,  Gotická kultura - úvod Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Poslední Přemyslovci, Lucemburkové opakování Gotická kultura - úvod Časový rozsah lekce 2 vyučovací

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Evropa Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Čeleď Růžovité Časový rozsah lekce 2 x 45min Věková skupina (ročník) Sekunda osmiletého studia

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Číslo blízké lekce OSV Hlavní cíl/e OSV,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Společné kreslení Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. - 9. ročník

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Názvosloví halogenidů, oxidů a sulfidů Časový rozsah lekce 90 minut/2 vyučovací hodiny Věková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s literárním textem, s příběhem s otevřeným koncem

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) O lesíku (Procvičování podstatných jmen rodu ženského) Stručná anotace V této vyučovací hodině si žáci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Lidské vlastnosti Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 2. Časový rozsah 2 vyučovací

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Tělesová síť kvádru a krychle 2 vyučovací hodiny

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Určování tlaku v praktických životních situacích Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (nemusí

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naturalismus ve světové literatuře 2.poloviny 19.století Časový rozsah lekce 3 navazující vyučovací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Význam slov, tvoření slov Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Průšvihy (českých dějin) odsun Němců po 2.sv. válce Časový rozsah lekce 2 po sobě jdoucí vyučovací

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Příbuzenské vztahy v rodině Stručná anotace učební jednotky Žáci zjišťují informace od spolužáků a zapisují

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy oblast Člověk a příroda Název lekce (téma) Písemná práce z matematiky Časový rozsah lekce 35 minut Věková skupina

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Kolik vlastně nasněžilo? Stručná anotace V této hodině se žáci zabývají tvořením slovní úlohy. Z vět,

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Jak najít kamaráda Časový rozsah lekce 2x 45 min. Věková skupina (ročník) 5. (lekce vhodná

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Nakupování slovní zásoba na různé zboží Cizí jazyk Ročník 6. Časový rozsah

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Bajky J. Prévert jednotky Stručná anotace

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Bajky J. Prévert jednotky Stručná anotace Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Bajky J. Prévert Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které žáci na základě

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Skládání přísloví a práce s textem Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Skládání přísloví a práce s textem Stručná anotace

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Celá hodina je pouze opakování ze základky. Existuje speciální druh látek, které jsou schopny působit jedna na druhou nebo přitahovat železné předměty.

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B)

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Co všechno víme o koni Člověk a jeho svět Ročník 2.-5. Časový rozsah Tematický

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Personal Information Likes and Dislikes Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut)

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Název učební jednotky (téma) V čem se lidé liší Stručná anotace učební jednotky Žáci poznávají

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV. Pes. Pes. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV. Pes. Pes. Název učební jednotky (téma) Pes Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pes Stručná anotace učební jednotky V této hodině se budeme zabývat skládáním

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Pipi Dlouhá Punčocha Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pipi Dlouhá Punčocha Stručná anotace učební jednotky Žáci pracují

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

Příprava na výuku rodinné výchovy

Příprava na výuku rodinné výchovy Irena Hrachová, Bi/Rv UČO 105347 Příprava na výuku rodinné výchovy Téma: Rodina Datum: 19.9.07 Název školy: ZŠ T.G.Masaryka Náchod Ročník: 6.C Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci a spolupráci,

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Člověk a právo (Příběh internetových nadšenců) 2 vyučovací hodiny Věková

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

Téma: Měření délky Ročník: IV.

Téma: Měření délky Ročník: IV. Téma: Měření délky Ročník: IV. Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: - Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět - Tématický okruh: Rozmanitost přírody - Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova -

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU II.

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU II. Centrum čtení 1. Pracujte společně. Vezměte si jeden pracovní list OHROMNÉ HVĚZDY a kaţdý se na něj podepište. Zapište datum. 2. Přečtěte si, co je na listu. Čtěte nahlas, střídejte se po větách. Vypracujte

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

Pár slov o demokracii

Pár slov o demokracii Pár slov o demokracii Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV, VDO a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pár slov o demokracii Stručná anotace učební jednotky V této

Více

Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství Šetříme nebo plýtváme vodou? Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Šetříme nebo plýtváme vodou? Stručná anotace učební jednotky

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Pánem svého času Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pánem svého času Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka nabízí žákům možnost samostatně

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Normalizace Časový rozsah lekce dvě vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) kvarta ( 9.ročník)

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství Tvoření a řešení slovní úlohy Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Tvoření a řešení slovní úlohy Stručná anotace učební

Více

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku Vyučovací předmět: Ošetřovatelství (OSE) Škola: SZŠ EA Brno Učitel: Mgr. Alena Altmannová Třída + počet žáků: NA1 10 žáků (1/2 třídy) Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny (hodiny

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV 1) Mediální gramotnost 2) Analýza - Hodnocení zdrojů / informací - Hledání souvislostí - Analýza textu - Interpretace, shrnutí a formulace - Tvorba textového dokumentu 3)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_1. Šablona č. I, sada č. 1. Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění učiva o procentech.

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_1. Šablona č. I, sada č. 1. Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění učiva o procentech. Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Procenta Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek Předpověď počasí Autor Mgr. Petr Jaroš, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Vhodné pro věk/třídu 6. 9. ročník V 6. ročníku použít až po probrání učiva Atmosféra. Potřebný čas 2 vyučovací hodiny oddělené minimálně

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Hry a cvičení se zvuky

Hry a cvičení se zvuky Hry a cvičení se zvuky 1. Podmíněná reakce na zvuk - reakce na zvuk určitým pohybem - zjištění, jaké zvuky je dítě schopno vnímat - nezbytná při audiometrickém vyšetření - Pomůcky: bubínek, kostka, krabice(kbelík,..)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vlak s parní lokomotivou /Pacific 231/ Časový rozsah lekce 3 h Věková skupina (ročník) 3. ročník

Více

Trvalé magnety frontální sada

Trvalé magnety frontální sada Trvalé magnety frontální sada Sada obsahuje: - metodické listy - dva tyčové magnety - krabička s hřebíčky (cca 30dkg) - krabička se vzorky materiálů - velká a malá miska - dvě malé červené gumičky - velký

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství O pavoucích a pavučinách Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) O pavoucích a pavučinách Stručná anotace učební jednotky Ze dvou

Více