Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Téma OSV Tematický okruh OSV Magnetické vlastnosti látek Fyzika 6. ročník 2 vyučovací hodiny 1. Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole. 2. Žák nalezne odpovědi na zadané otázky. 3. Žák vymyslí a předvede pokusy, které nalezené odpovědi doloží. Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci Kooperace a kompetice, Rozvoj schopnosti poznávání Číslo blízké lekce OSV 9.1, 1.3 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Žák bude mít možnost 1. podílet se na hledání odpovědí na dané otázky 2. podílet se na prezentaci práce skupiny teoretické nebo experimentální části prezentace (volbou příslušné role) 3. rozvíjet komunikační dovednosti při prezentaci práce. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Žáci si ve skupinách uvědomí, co všechno vědí o magnetech a co by o magnetech ještě chtěli vědět. Ve skupinách hledají odpovědi na dané otázky o magnetech a vymyslí pokusy, kterými své odpovědi doloží. 1. Jakým způsobem jste ve skupině přistoupili k plnění zadaného úkolu? Jak se vámi zvolený způsob osvědčil? 2. Jakým způsobem jste si rozdělovali role pro prezentaci práce? 3. Jak jste spokojeni s výsledkem své práce? 4. Co se vám osvědčilo a co byste příště udělali jinak? Autor přípravy, škola Pavla Sádecká, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958

2 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a a jak jsem na ně reagoval/a. Stavět na dosavadních znalostech dětí, nechat děti hrát si s magnety - využít radosti z objevování, pracovat ve skupinách, společně řešit daný úkol V první vyučovací hodině v části Co o magnetech víme musí být připraven učitel na všechny možné i nemožné odpovědi, nejlepší je, když má možnost hned zajít pro aktuálně potřebné pomůcky do skladu nebo kabinetu fyziky. Ve druhé vyučovací hodině je pro některé děti těžké soustředit se při samostatném objevování na zadané téma, je třeba sledovat práci skupin a k tématu děti vracet. Co bych příště udělal/a jinak. Pomůcky Podrobná příprava na vyučování Hračka, která pracuje na základě magnetické síly. Papíry pro skupinu (formát A4) Flip Magnetovec (z kabinetu přírodopisu) Lístky pro rozdělení do expertních skupin (Příloha 1) Úkoly pro expertní skupiny (Příloha 2) Pomůcky pro pokusy (Příloha 2) Encyklopedie Různé pomůcky, kterými budou děti prakticky dokládat dosavadní znalosti (magnety různých tvarů, barev, železný předmět, předměty, na které magnet nepůsobí, skleničku s vodou a železnými pilinami, dřevěnou desku) Doporučená literatura a další informační zdroje Encyklopedie, ve kterých jsou informace o magnetismu (podle možností vyučujícího) První vyučovací hodina Zcitlivění žáků na oborové téma Magnetické vlastnosti látek (3 minut) Předvedeme pokus s magnetickou hračkou (hrajeme si například na kouzelníka, kterého hračka na slovo poslouchá).

3 Zeptáme se žáků, na jakém principu hračka funguje. Žáci říkají svoje nápady (nejméně tak dlouho, dokud nezazní pojmy magnet, magnetická síla. Oznámení tématu a cílů vyučování a jejich zápis na tabuli (2 minuty) Oznámíme téma vyučování a napíšeme na tabuli nadpis O magnetech Skupinová práce Co o magnetech víme a co bychom chtěli vědět (zadání: 2 minuty) Učitel: O magnetech už toho hodně víme, máme s nimi vlastní zkušenosti, něco jsme viděli v televizi. Co vlastně všechno známe? A co by nás o magnetech ještě zajímalo vědět? Žáci budou pracovat ve skupinách. Každá skupina dostane jeden list papíru A4. Zadáme skupinám úkol: Zvolte si ve skupině jednoho zapisovatele. Papír rozdělte na dva sloupce. Do prvního sloupce zapisujte vše, co o magnetech už víte a do druhého sloupce to, co byste chtěli vědět, co vás zajímá. Vlastní skupinová práce (7 minut) Žáci společně řeší zadaný úkol, učitel je v roli pozorovatele, případného konzultanta, či kouče. Společné shrnutí výsledků práce (15 20 minut) Vyzveme po řadě jednotlivé skupiny, aby sdělovaly informace nejprve, co o magnetech vědí. Informace, které lze doložit pokusy, děti předvádějí. Zapisujeme na flip, děti si zapisují do sešitů. Pak se zaměříme na to, co by o magnetech děti chtěly vědět. Zapisujeme na flip, děti si zapisují do sešitů. Oznámení cílů OSV (10 minut) Učitel: Před námi jsou další otázky o magnetech. Jakými způsoby na ně můžeme najít odpovědi? Děti jmenují možnosti, jak informace získat. Učitel: Když skuteční badatelé a vědci hledají odpovědi na nějaké otázky, jakými způsoby pracují? práce v týmech. Společně s žáky opakujeme dovednosti pro spolupráci ve skupině. Dovednosti zapisuje učitel na flip (naslouchání, argumentace, spolupráce, soustředění na téma, zapojení všech členů skupiny ). První zodpovězení otázek Pokud zbude v hodině čas, zvolíme jednu z možností: Pokud se objeví otázka, kdo a kdy magnet objevil, učitel ukáže magnetovec a pohovoří o zkušenostech ve staré Číně. Pokud se tato otázka neobjeví, může ji učitel navodit. Zeptáme se dětí, zda ony samy neznají odpovědi na některé otázky ve části Co chceme o magnetech vědět Závěr první vyučovací hodiny Učitel: Hodně věcí o magnetech už víme a také tu jsou nějaké otázky, které by nás o magnetech zajímaly. V příštích hodinách na ně budeme společně hledat odpovědi. Učitel poděkuje dětem za práci v hodině a rozloučí se s nimi.

4 Druhá vyučovací hodina Připomenutí tématu o magnetech (5 minut) Ve třídě si připravíme zápis na flipu z minulé hodiny Připomenutí si práce z minulé hodiny. Čím jsme se zabývali? Co jsme říkali, že o magnetech víme a co nás ještě zajímalo: Zabýval se doma někdo položenými otázkami? Co jste zjistili? Dnes budeme mít příležitost na další otázky odpovědět. Budou z nás nyní badatelé, kteří se budou snažit vyřešit předložený problém. A tak jako badatelé budeme i my pracovat v týmech. (Témata zkoumání pro expertní lze upravit podle toho, co děti o magnetech už vědí a co by se chtěly dozvědět. Připravená témata prosím berte jako inspiraci.) Připomenutí cílů OSV (2 minuty) Oznámíme metody práce a připomeneme si pomocí flipu dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí úkolu a naplnění oborových cílů (dovednosti pro spolupráci ve skupině). Rozdělení žáků na jednotlivé experty (2 minuty) Rozdáme do skupin lístečky se slovem Země, ve skupině si děti rozeberou písmenka (napíší se k nim) viz Příloha 1. Zeptáme se dětí, kdo zvolil která písmenka, aby děti měly přehled, s kým budou v expertní skupině pracovat. Učitel přidělí jednotlivým expertním skupinám pracovní místo, kam položí příslušné pomůcky a úkoly. (Skupina, která bude zkoumat které látky magnet přitahuje a které ne, bude pracovat u tabule.) Vlastní skupinová práce (7 10 minut) Žáci řeší zadaný úkol v expertní skupině, učitel je v roli pozorovatele, případného konzultanta, či kouče. Přesvědčuje se o správnosti vyvozených poznatků. Prezentace expertních skupin (16 minut) Každá expertní skupina prezentuje výsledky své práce. Plakát skupina jen ukáže, nekomentuje ho. Po vystoupení skupiny vyznačíme příslušnou otázku na flipu z části Co bychom chtěli vědět (pokud tam taková je). Reflexe cílů OSV (10 minut) Reflexe probíhá na koberci. Otázky pro reflexi se žáky 1. Jakým způsobem jste ve skupině přistoupili k plnění zadaného úkolu? Jak se vámi zvolený způsob osvědčil? 2. Měnili jste zvolený způsob práce, jestliže ano, proč a jak? 3. Jakým způsobem jste si rozdělovali role pro prezentaci práce? 4. Jak jste spokojeni s výsledkem své práce? 5. Co příště mohli uděláte stejně a co byste udělali jinak? Závěr Poslední slovo učitele, zhodnocení a poděkování za odvedenou práci.

5 Příloha 1 Z E M Ě Z E M Ě Z E M Ě

6 Příloha 2 ZEMĚ J A K É L Á T K Y M A G N E T P Ř I T A H U J E? 1) Zjistěte, z jaké látky jsou předměty, které magnet přitahuje a z jaké látky předměty, které magnet nepřitahuje. Látky zapisujte na tabuli tak, aby ostatní skupiny zápis neviděly. 2) Z jakých látek jsou předměty, u kterých magnet drží a u kterých ne, když ho k nim přiložíte. Doplňte zápis na tabuli. 3) Zodpovězte si otázku v nadpise a v encyklopedii si svou odpověď ověřte. 4) V encyklopediích zjistěte, které další látky magnet přitahuje. 5) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením, experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili, výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili a zakreslené pokusy. 6) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: magnet přitahuje ocelové a železné předměty, většinu ostatních látek nepřitahuje POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety pro každého experta sklenička s vodou, ve které jsou železné piliny nebo železné bročky předměty ze železa a oceli (niklu) předměty z dalších kovů (hliník, stříbro, zlato, zinek, olovo,...) předměty z různých materiálů (papír, umělá hmota, dřevo, korek, křída, sklo, voda,...) (děti si vymyslí další pomůcky určitě samy)

7 ZEMĚ P Ř I T A H U J E M A G N E T V Š U D E S T E J N Ě? 1) Pomocí pokusů, které si vymyslíte, zjistěte, zda všechny části magnetu přitahují železné broky stejně silně. 2) V encyklopediích zjistěte, jak se jednotlivé části magnetu nazývají a zda mají nějaké označení. 3) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili, zakreslený obrázek magnetu s označením částí magnetu a zakreslené pokusy. 4) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: magnet přitahuje nejvíce na pólech, nejméně v oblasti, kterou nazýváme netečné pásmo magnetu každý magnet má severní a jižní pól POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety různých tvarů (tyčové, podkovy, kruhové,...) tak, aby každý expert mohl pracovat s jedním magnetem mističky s železnými broky (mističky volíme takové, aby bylo možno do nich vložit magnety v různých polohách, broky do mističek nasypeme nejméně v takovém množství, aby pokrývaly dno mističky)

8 ZeMĚ P Ů S O B Í M A G N E T P Ř E S P Ř E K Á Ž K Y? 1) Pomocí pokusů, které si vymyslíte, zjistěte, zda magnet působí přes překážky. 2) Zjistěte, zda magnety působí na dálku. Závisí velikost magnetické síly na vzdálenosti? 3) V encyklopediích zjistěte, jak se nazývá oblast kolem magnetu, která se projevuje magnetickou silou. 4) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením, experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili, výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili a zakreslené pokusy. 5) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: velikost magnetické síly se zmenšuje s rostoucí vzdáleností od magnetu magnet působí i přes překážky POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety pro každého experta sklenička s vodou, ve které jsou železné piliny nebo železné bročky desky z různých materiálů a různě silné (dřevo, polystyren, hobra, papír, karton, sklo,...) (pozor pozinkovaný plech raději ve fázi zkoumání dětem nedávat plech přitahuje magnet i když na zinek magnet nepůsobí. Je možné dětem předložit tento problém později.) špulka nití (stačí asi 2 m nitě) 2 3 kancelářské svorky

9 ZeMĚ J A K U D Ě L Á M E M A G N E T Z O B Y Č E J N É H O Š R O U B U? 1) Pomocí pokusu, zjistěte, jestli šroub přitahuje sponky. 2) Vymyslete způsob, jak to pomocí magnetu udělat, aby šroub byl také magnet (aby sponky přitahoval). 3) Jak dlouho šroub magnetem zůstane? 4) V encyklopediích zjistěte, jak se takové látky nazývají a jakým způsobem se dá vyrobit magnet trvalý. 5) Rozdělte si ve skupině role: teoretik při prezentaci seznámí s úkolem a jeho řešením, experimentátoři - každý experimentátor převede a popíše jeden z pokusů, kterým doložíte, co jste zjistili, výtvarníci vytvoří plakát, na kterém bude zapsaný daný problém (otázka v nadpise), co jste zjistili a zakreslené pokusy. 6) Připravte si čtyřminutovou prezentaci pro ostatní skupiny. CÍLOVÉ POZNATKY: šroub se stává dočasným magnetem (je z magneticky měkké oceli) trvalý magnet můžeme vyrobit například z ocelové jehly tak, že podél jehly opakovaně jedním směrem posouváme magnet jehla je z magneticky tvrdé oceli) POTŘEBNÉ POMŮCKY PRO SKUPINU čtvrtka A4 na plakát znění úkolu v košíku pomůcky podle možností kabinetu fyziky: magnety pro každého experta velké šrouby nebo hřebíky v dostatečném množství kancelářské ocelové svorky)

10 Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č ) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Získáváme dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí Výchova k občanství 7. ročník 2 vyučovací hodiny (včetně přestávky) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Číslo blízké lekce OSV Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. 1. Žáci uvedou příklady, kdy se museli nějak rozhodnout. 2. Žáci popíší, jaký vliv mají naše rozhodnutí na náš život. 3. Žáci zformulují, co potřebují k tomu, aby se mohli rozhodnout. 4. Žáci se učí vyhledávat argumenty. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Žáci si představí situaci, kdy jim někdo bude nabízet cigaretu. Cigareta k nim bude promlouvat, bude je lákat. K tomu jí pomáhá reklama. Mluví reklama pravdu? Nezamlčuje některé informace? Žáci vyhledají informace v odborné literatuře a vytvoří antireklamu. 1. Jak se vám pracovalo ve skupině? 2. Co se vám osvědčilo? 3. Co byste příště udělali jinak? 4. Co člověk potřebuje k tomu, aby se mohl rozhodnout? 5. Kde člověk může hledat argumenty pro svoje rozhodnutí? 6. Změnil se po dnešní hodině můj pohled na kouření? 7. Uveďte jeden argument, který podloží váš názor. Autor přípravy, škola Hana Musilová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka, 958

11 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a, a jak jsem na ně reagoval/a. Co bych příště udělal/a jinak.

12 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky reklamy na cigarety cigarety letáky o škodlivosti kouření informace z internetu balicí papír pro jednotlivé skupiny fixy flip Doporučená literatura a další informační zdroje První vyučovací hodina Seznámení s tématem dnešní hodiny a zcitlivění žáků na téma Rozhodni se (15 minut) Žáci sedí v kruhu na koberci a učitel oznámí žákům, že dnešní dvouhodina nese název Rozhodni se a napíše ho na flip. Potom vyzve žáky, aby si vzpomněli na nějaký moment, kdy stáli před nějakým rozhodnutím; vybavili si, na základě čeho se rozhodovali, co by se stalo, kdyby se rozhodli jinak,... Každý žák si vezme papír a tento moment popíše (učitel píše s nimi). Pak se žáci spojí do dvojic a seznámí se se svými zkušenostmi. Potom učitel vyzve žáky, aby nám někteří svá rozhodnutí popsali. Někteří uvádějí situace každodenní, např. Stojím před skříní... Jiní si vzpomenou i na zásadnější, např. Na jakou školu půjdu... Zjišťujeme, že se rozhodujeme stále. Simulace situace (5 minut) Navodíme situaci. Jsme s kamarády na hřišti za školou, u kamaráda nebo na lavičce v parku, najednou se mezi námi objeví krabička cigaret a my stojíme před rozhodnutím: Vzít, nebo nevzít. Učitel obejde kruh a každému žákovi nabídne. Ideální je, když se někdo nechá vyhecovat a ostatní mohou zareagovat, jestli udělal dobře. Potřebujeme je dovést k tomu, že by člověk měl nejdříve své rozhodnutí zvážit. Na flipu nám vznikají dva sloupce PRO a PROTI. Vcítění se do předmětu (4 minuty) Zkuste si představit, že jste krásná, štíhlá cigareta a svádíte, lákáte. Napište několik vět, které by pronesla cigareta, kdyby uměla mluvit. Práce s reklamou ve skupinách (15 minut) Rozdělíme žáky do skupin po čtyřech žácích. Každá skupina dostane jednu reklamu na cigarety a na proužky nastříhané samolepicí papírky. Žáci na papírky píší slova, která nám reklama slibuje, např. zábava, radost, mládí, parta, poletí na tebe holky, budeš IN, budeš světový,... Po dvou minutách se reklama posunuje k další skupině. Ta si přečte slova, která jsou na reklamě uvedená, a doplňuje další. Ještě jednou nebo dvakrát zopakujeme. Pak se seznámíme s výsledkem..

13 Závěrečná reflexe (6 minut) Bavíme se o tom, jaký je hlavní cíl reklamy. Žáci uvádějí, že chce hlavně oslovit co nejvíce zákazníků, aby si výrobek koupili. Dostáváme se k otázce: Mluví reklama pravdu? Nezamlčuje nám něco? Jak to můžeme zjistit? Děti navrhují různé zdroje: zkušenost z rodiny, rozhovor s kuřákem, literatura, internet,... Druhá vyučovací hodina (bez přestávky) Práce ve skupinách sbírání informací (10 minut) Utvoříme nové skupiny. Žáci se odeberou do lavic a mají napsat co nejvíce informací o negativech kouření. Uvádějí zkušenosti ze svého okolí, informace, které znají z médií. Zároveň mají přinést informace ze zdrojů (informace z internetu, z knih) rozvěšených po obvodu třídy. Každý žák ze skupiny má navštívit alespoň dva zdroje. Tvorba antireklamy (15 minut) Úkolem skupiny je na balicí papír vytvořit antireklamu. Má být názorná, pravdivá, působivá, má pomocí obrazu sdělovat nové informace a má vzniknout v časovém limitu a za spolupráce celé skupiny. Bavíme se s žáky o tom, co musí ve skupině udělat, než začnou antireklamu tvořit. Žáci sami navrhují: Říci si, jaké informace chceme, aby reklama sdělovala, a jakým způsobem to nakreslíme. Nejdříve vyslechneme názory všech členů skupiny. Galerie antireklam (10 minut) Na koberec do kruhu rozložíme vzniklé antireklamy. Žáci ve dvojicích jednotlivé antireklamy obcházejí a povídají si, co vyjadřují. Dvojice se má rozhodnout, která antireklama je nejvýstižnější. Po prohlídce dáváme o jednotlivých dílech hlasovat a u vítězné antireklamy žáci sdělují, které informace obsahuje. Ostatní skupiny doplňují další informace ze svých antireklam. Reflexe cílů OSV (20 minut) Nejdříve pouze zdvižením ruky žáci vyjádří pocitovou škálu z práce v dnešní hodině (případně svůj pocit slovně vyjádří). Potom se postaví a zaujmou pozici na škále rozhodně ANO rozhodně NE, umístěné ve dvou rozích třídy: Jaký je můj názor na kouření. Pak se jich zeptáme: Změnil se nějak tvůj pohled na kouření po dnešní hodině? Žáci zdůvodňují své pozice na škále. Co by měl člověk udělat, aby se správně rozhodl? Vrátíme se k úvodu hodiny a připomeneme si, že sbírat informace, zvažovat pro a proti. Napiš jeden argument, který si z dnešní hodiny odnášíš pro to, aby člověk nekouřil. Každý žák svůj argument přečte. Pokračování Máme dost informací? Odpověděli jsme si na všechny otázky? Dojdeme k tomu, že zdaleka ne a že v tomto tématu budeme pokračovat.

14 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Téma OSV Tematický okruh OSV Professions Anglický jazyk 6. ročník 2 vyučovací hodiny 1. Žák se naučí a procvičí 32 anglických profesí 2. Žák si při popisu obsahu činnosti jednotlivých profesí uvědomí správnost použití přítomného prostého času Cvičení dovedností pro učení a studium, jaký postup vede k efektivnímu učení Rozvoj schopnosti poznávání Číslo blízké lekce OSV 1.3 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žák si uvědomí, jakým způsobem se učí nové věci. 2. Žák popíše, co mu pomáhalo v jednotlivých aktivitách lépe si zapamatovat nová slovíčka. 3. Žák zformuluje, co mu může příště pomoci při učení se něčeho nového. Žáci se jednotlivě i ve skupinkách budou učit novou slovní zásobu. Formou předtestu a závěrečného testu mohou porovnat, jak byli úspěšní. Na závěr reflektují své osobní poznatky, na základě kterých si uvědomují, co jim pomáhá v efektivním učení se něčeho nového. 1. K čemu je to dobré, když se umíš něco rychle naučit, zapamatovat si to? 2. Kdy jsi se naposledy učil/a něco nového, obtížného? 3. Jak jsi postupoval/a? 4. Stalo se Ti, že jsi si myslel/a, že něco umíš a nakonec to bylo jinak? Autor přípravy, škola Blanka Němcová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování

15 Projekt Odyssea, Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a a jak jsem na ně reagoval/a. Žáci pracovali s velkým nasazením, všichni byli na konci úspěšní, znali více, než na začátku hodiny. Žáci sami nacházeli obměny nabídnutých aktivit s obrázky, což ukázalo další možnosti učení se, odpovídající konkrétním dětem a jejich potřebám. Co bych příště udělal/a jinak.

16 Projekt Odyssea, Podrobná příprava na vyučování Pomůcky Předtest (Příloha 1) Nová slovní zásoba (Příloha 2) Pexeso Profese s popisem (Příloha 3) Domino (Příloha 4) Závěrečný test (Příloha 5) Doporučená literatura a další informační zdroje Slovník První vyučovací hodina Úvod přivítání (5 minut) Oznámíme téma vyučování. Na tabuli na píšeme cíl Uvědomit si, jaký postup vede k efektivnímu učení. Ptáme se žáků: Co to podle Vás je? K čemu je dobré, když se naučíš, jak si něco rychle zapamatovat? Kdy jsi se naposledy učil/a něco obtížného? Jak jsi postupoval/a? Stalo se Ti, že sis myslel/a, že to umíš a bylo to jinak? Proč? Připomeneme si základní pravidlo, které dodržujeme V jednu chvíli mluví jen jeden, o to se snažíme průběžně stále. Zcitlivění žáků na téma (5 minut) Žáci poslouchají jednoduchou rytmickou říkanku, podle které poznávají, že se budeme zabývat profesemi. Ptáme se žáků: Kdy se obvykle učíš? Jak se učíš novou slovní zásobu? Jak zjistíš, že ji umíš? Předtest (5 minut) příloha 1 Po společné diskusi žáci dostávají předtest se slovní zásobou, kterou se dnes budou učit. Žáci ví, že předtest jim má pomoci na konci hodiny zjistit, jestli se naučili něco nového. Společná výslovnost a kontrola předtestu (10 minut) Žáci v kroužku na koberci společně s učitelem kontrolují předtest. Učitel může mít velké obrázky z domina a při kontrole zároveň žáci opakovaně při pohledu na obrázek trénují výslovnost. Žáci si předtest zatím schovají. Samostatné učení se (10 minut) příloha 2 Žáci dostanou novou slovní zásobu a 10 minut, aby se jakkoliv snažili se zapamatovat nová slovíčka. Žáci mohou být u stolu, na koberci, chodit po třídě, po chodbě

17 Projekt Odyssea, Poté se ptáme: Jak jste postupovali? Proč jste si lehli, chodili po chodbě, opisovali nová slovíčka? Jak to děláte doma? Žáci si novou slovní zásobu zatím schovají. Skupinová práce pexeso (10 minut) Žáci ve skupinkách po 3 až 4 dostávají sadu pexesa obrázky a anglické názvy profesí. Během časového limitu si mají zahrát pexeso nebo přiřadit obrázky a názvy. Při této aktivitě je možné, že děti samy navrhnou jinou možnost např. vzájemně se zkoušet apod. Po pexesu znovu v kroužku upevňujeme pohledem na veliké obrázky výslovnost. Druhá vyučovací hodina Skupinová práce popis profesí (10 minut) příloha 3 Skupina dostane za úkol podle popisu činnosti opět zafixovat novou slovní zásobu. Je zdůrazněno použití přítomného prostého času. Každý žák má popis k dispozici, ale úkolem skupiny je, aby během časového limitu všichni věděli, co jednotlivé věty znamenají a jak se ta profese řekne česky. Žáci mají k dispozici i slovníky, pokud je potřebují. Skupinová práce domino (10 minut) příloha 4 Žáci podle přílohy dostávají sadu domina a snaží se postavit uzavřený obrazec, který dává smysl. Tentokrát je to kombinace obrázku a popisu ve větách. Závěrečný test (10 minut) příloha 5 Žáci vypracují závěrečný test a poté provedou kontrolu a porovnání s předtestem. Žáci vyhodnotí na základě výsledku svou úspěšnost. Rychlá škála Ukažte svou úspěšnost v porovnání s předtestem Reflexe cílů OSV (15 minut) Žáci na lepítka píší odpověď na otázku: Která aktivita Ti byla nejbližší a proč? Žáci lepítka lepí na tabuli k dříve napsanému cíli hodiny. Otázky pro reflexi se žáky 1. Jaké formy učení jste si vyzkoušeli zapisujeme jednotlivé kroky, kterými žáci procházeli - připomenutí 2. Co Ti pomáhalo při učení? 3. Co budeš příště, až se budeš učit něco nového, dělat stejně? 4. A co jinak? 5. Jakou jinou formu zapamatování bys ještě navrhl/a? Nejen návrhy žáků nabízejí další možnosti, jak navázat na tyto hodiny. Závěr Poslední slovo učitele, zhodnocení a poděkování za odvedenou práci. Přílohy jsou samostatně přiloženy v souboru Excel.

18 Projekt Odyssea, Přílohy: a baker a tailor a dentist a plumber a taxi driver a gardener a joiner a cook a miner an architect a pilot a waiter a bricklayer a postman a woodcutter a greengrocer a baker a tailor a dentist a plumber a taxi driver a gardener a joiner a cook a miner an architect a pilot a waiter a bricklayer a postman a woodcutter a greengrocer

19 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. ) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Hudební výchova 7. ročník 2 vyučovací hodiny Kreativita Číslo blízké lekce OSV 5.2 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žák vymyslí příběh podle hudby na dané téma. 2. Žák si vyzkouší tento příběh pohybově ztvárnit. Žáci pohybem vyjadřují svojí náladu, zkouší napodobit někoho jiného, snaží se zapsat myšlenky na dané téma, podle hudby sestavují příběh a pohybově ho ztvární. 1. Jak vznikal příběh? 2. Který nápad byl první a který dále navazoval? 3. Čím konkrétně jsi přispěl ty? 4. Napadl tě příběh již při poslechu hudby? 5. Co by jsi příště udělal jinak? Co by jsi naopak udělal stejně? 6. Co podporuje nápady? Autor přípravy, škola Hana Truncová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka, 958 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). 1. Dodržování pravidel 2. Kreativita žáků S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během

20 vyučování setkal/a, a jak jsem na ně reagoval/a. Co bych příště udělal/a jinak.

21 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky papír na volné psaní, flipchart, fixy, přehrávač + CD (E. Satie Gymnopedie, E. Saint-Säens - Karneval zvířat, G. Verdi Aida, Triumfální pochod), triangl, příběh Jedu na výlet (viz příloha) Doporučená literatura a další informační zdroje Z. Šimanovský Hry s hudbou a techniky muzikoterapie První vyučovací hodina Uvítání třídy, seznámení s tématem a cílem hodiny. (10min) Učitel seznámí žáky s tématem a cílem hodiny, vše zapíšeme na flipchart. Pravidla (10) Než začneme realizovat aktivity, domluvíme se na pravidlech. Která pravidla bychom měli stanovit, aby se všichni při pohybu cítili bezpečně a mohli pracovat naplno? Domluvte se ve skupince na 1 podle vás nejdůležitějším pravidle, které by na flipu nemělo chybět Pravidla se zapisují na flip, z nich se hlasováním vyberou 2. Třetí pravidlo dodám já. Jmenuje se Triangl. Co tím asi myslím? Žáci se pokouší objasnit pravidlo Triangl (po cinknutí žáci ukončí svojí aktivitu a vyčkávají na další pokyn učitele). Znovu si všechna pravidla přečtou a vybraný žák je vysvětlí. Vyjádření své nálady pohybem (10) Jak se dneska máte? Žáci popisují svojí momentální náladu. Zkuste svojí náladu vyjádřit pohybem, přitom se na někoho zaměřte a pokuste se podle jeho pohybu zjistit, jak se právě cítí. Po zaznění trianglu se žáci posadí, následuje krátká reflexe. Jak se vám pohybovalo? Bylo těžké vyjádřit svojí náladu? Koho si zaměřil, jakou měl náladu? Improvizuj někoho jiného (8 min) Připomenutí pravidel, zdůraznění pravidla triangl. Učitel po zaznění trianglu jmenuje různé postavy, žáci se je snaží pohybově ztvárnit. Např. voják, dítě ve školce, robot, víla na paloučku, opice, důchodce, mažoretka, Použitá zvuková kulisa: G. Verdi Aida, Triumfální pochod Reflexe: Bylo někomu nepříjemné se před spolužáky pohybovat? Co by vám pomohlo, aby se váš stud zmírnil? Jaká postava se vám napodobovala nejlépe a proč? Která nejhůře a proč?

22 Volné psaní (8min) Abychom pořád nenamáhali svaly, protože i při závěrečné aktivitě se budeme hýbat, chvíli si odpočineme a přitom zapojíme ruce a hlavu. Volné psaní na téma: Když se řekne hudba a pohyb vybaví se mi (3min) Reflexe. Jak se vám psalo? Chce nám někdo svoje psaní přečíst? Co by vám příště při psaní pomohlo? Druhá vyučovací hodina Jedu na výlet (35min) Připomenutí pravidel a cíle hodiny. 1. Učitel vypráví příběh (viz příloha), žáci pohybově předvádějí. 2. Žáci se na základě poslechu hudby snaží ve skupinkách vymyslet příběh na téma v Zoo. (15min) Použitá hudba: C.Saint-Säens Karneval zvířat Jednotlivé skupinky představují připravené scénky. Reflexe (10min): Žáci sedí na koberci podle skupin. 1. Jak vznikal příběh? 2. Který nápad byl první a který dále navazoval? 3. Čím konkrétně jsi přispěl ty? 4. Napadl tě příběh již při poslechu hudby? 5. Co by jsi příště udělal jinak? Co by jsi naopak udělal stejně? 6. Co podporuje nápady? Závěr: Zhodnocení hodiny a poděkování Jak se vám dnešní aktivity líbily? Která se vám líbila nejvíce a proč? Myslíte si, že se nám podařilo dodržovat pravidla? Které ne a proč? Co by pomohlo, aby se všechna pravidla dodržela?

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Trénujeme etiku v praxi Výchova

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH

PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy HODNOTY, POSTOJE, PRAKTICKÁ ETIKA Lekce 11.1 PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH Anna Pekárková www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV Název učební jednotky (téma) Kočka učíme se žádat Stručná anotace učební jednotky Tato učební jednotka rozvíjí oborové cíle ze

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Lekce 1.3 UCÍME SE UCIT SE Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 2 Etická výchova, Metodika pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Metodika EKS. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond

Metodika EKS. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Metodika EKS Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodická oblast... 4 2.1 Základní pojmy...4 2.2 Teorie ve vzdělávání dospělých...6 2.2.1 Kolbův

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

Manuál poradenské činnosti Job club

Manuál poradenské činnosti Job club Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Ing. Lenka Orgoníková

Více

ČESKÝ JAZYK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA

ČESKÝ JAZYK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Od samého počátku na cestě za poznáním Škola: ZŠ Táborská, Praha 4 Realizátor PDP: Jitka Vinklerová Garant PDP: Romana Lisnerová Klíčová slova: genetická metoda, komunikační kruh, sebehodnocení, klíčové

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

ADAPTAČNÍ (stmelovací) SOUSTŘEDĚNÍ

ADAPTAČNÍ (stmelovací) SOUSTŘEDĚNÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. ročníku ZŠ ADAPTAČNÍ (stmelovací) SOUSTŘEDĚNÍ Radim Hladký, Miroslava Bukáčková a učitelé ZŠ Dr. J. Malíka, Chrudim Tato publikace byla vytvořena v rámci

Více

POZNÁVÁME SVÉ SPOLUŽÁKY

POZNÁVÁME SVÉ SPOLUŽÁKY Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy POZNÁVÁNÍ LIDÍ Lekce 6.1 POZNÁVÁME SVÉ SPOLUŽÁKY Soňa Hermochová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více