Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti"

Transkript

1 Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti RNDr. Ilja Kraval 2007 Object Consulting s.r.o. Do diskusního fóra na Pandoře (http://pandora.idnes.cz/conference/objcon/) přišel následující dotaz: Zdravim, rad bych si objasnil nasledujici vec. Vychazim z toho ze vazba Extend mezi dvema prvky UseCase vyjadruje podminene pouziti. Pokud je prvek A "extendovan" prvkem B a sipka je ve smeru od B k A. Prvek A je zavisly na B. Pokud jsou prvky v samostatnych packages pak package prvku B nemuze znat package prvku A. Proc to vlastne resim? Pokud v EA u packages zavedu rizeni verzi pomoci (napriklad Visual SourceSafe) a upravuji prvek A ktery ma byt extendovan prvekm B pak musim provest check out u package B. Coz se mi moc nelibi protoze B by melo byt jedno kdo ji pouziva. U Include to funguje spravne. Co si o tom myslite? Je to chyba v EA? Nebo spatne chapu vyznam Extend? Diky Marek B. Zkusíme se tedy blíže podívat na specifikaci vztahu typu Extend. Uvedeme si, jak je definován přímo v UML. Avšak hned na začátku bych si dovolil drobně poopravit větu z dotazu: vazba Extend mezi dvema prvky UseCase vyjadruje podminene pouziti " která je pravdivá pouze částečně. Navíc kromě existující podmínky extenze (v bodě nazývaném jako Extension Point) je třeba ještě dodat, že prvek typu Use Case, který rozšiřuje, má povahu nějakého rozšíření, tj. něco jako přívěsek, dodatek k

2 rozšiřovanému prvku typu Use Case. Nejedná se tedy o klasické podmíněné if else ve smyslu toku v programování, ale o aditivní extenzi. Problém, o kterém se v dotazu píše, je již takříkajíc přímo v definici jazyka UML. Podívejme se přesně, jak je vztah typu Extend v UML přesně definován a rozeberme si jeho definici i s příkladem, který je ve specifikaci také uveden. Poznámka: všechny texty ze specifikace UML jsou převzaty z dokumentu označeném jako Unified Modeling Language: Superstructure, version 2.0 formal/ , který je volně ke stažení na adrese K datu vydání tohoto článku se jedná o nejaktuálnější verzi specifikace UML staženou aktuálně z uvedené pozice. Specifikace jazyka UML definuje vztah typu Extend takto (kapitola , překlad): Vztah typu Extend Jedná se o vztah ve směru od rozšiřujícího prvku typu Use Case k rozšiřovanému prvku typu Use Case, který specifikuje jak a kdy bude chování rozšiřujícího prvku typu Use Case vloženo do rozšiřovaného chování prvku typu Use Case. Všimněme si jedné velmi důležité okolnosti v textu definice. Hovoří se o vložení chování prvku rozšiřujícího (v textu dotazu označen jako prvek B typu Use Case) do rozšiřovaného (v textu dotazu prvek A typu Use Case). Znamená to, že dovnitř prvku A je vloženo chování prvku B a to nějakým specifickým způsobem (podmíněně) a tím prvek B za určitých podmínek rozšiřuje prvek A. strana 2

3 Znázorníme si situaci ještě na obrázku: A «extend» B obrázek 1 Prvek B typu Use Case "extenduje", tedy rozšiřuje prvek A, ale chování prvku B je vloženo za určitých podmínek do prvku A Na obrázku je podle definice znázorněno, že prvek A je rozšiřovaný prvek typu Use Case, dále že prvek B je rozšiřující prvek typu Use Case a navíc podle definice obrázek znázorňuje, že chování prvku B je vloženo za určitých podmínek do chování prvku A. V další části popisu se lze dočíst ve specifikaci UML následující popis: Popis Tento vztah specifikuje, že chování případu užití může být rozšířeno o chování dalšího (obvykle doplňkového) případu užití. Toto rozšíření se koná v jednom nebo více specifických bodech rozšíření definovaných v rozšiřovaném případu užití. Všimněte si nicméně, že rozšiřovaný případ užití je definován nezávisle na rozšiřujícím případu užití a je významově nezávislý na rozšiřujícím případu užití. Na druhé straně rozšiřující případ užití typicky definuje chování, které nutně nemusí být smysluplné samo o sobě. Rozšiřující případ užití definuje sadu modulárních přírůstků chování, což rozšiřuje průběh rozšiřovaného případu užití za nějakých specifických podmínek. Všimněte si, že tentýž rozšiřující případ užití může rozšiřovat více než jeden případ užití. Navíc rozšiřující případ užití může být dále rozšířen. Zde si všimněme poněkud překvapivého tvrzení, že rozšiřovaný případ užití je definován nezávisle na rozšiřujícím případu užití a je významově nezávislý na strana 3

4 rozšiřujícím případu užití K tomuto bodu se ještě vrátíme, protože zde je uschováno jádro pudla našeho dotazu. Další částí specifikace vztahu Extend je vysvětlení sémantiky tohoto vztahu, což je velmi zajímavé: Koncept "umístění rozšíření" (tj.- umístění bodu extenze) je úmyslně ponechán blíže nespecifikovaným, protože případy užití jsou typicky specifikovány v různých idiosynkratických formátech (pozn. překl.: různorodých a výstředních), jako je přirozený jazyk, tabulky, stromy, atd. Proto není snadné zachytit jeho strukturu přesně nebo obecněji nějakým formálním modelem. Intuitivní představu o umístění rozšíření si nejlépe můžeme vytvořit pomocí příkladu u textového popisu případu užití. Obvykle se případ užití s rozšiřujícími body sestává ze sady jemnějších granulovaných zlomků textových popisů chování, které jsou vykonány v sekvenci po sobě. Toto rozdělené členění textu případu užití umožňuje, aby původní popis chování byl rozšířen slučováním doplňkových fragmentů popisů chování ve vhodných místech vložení mezi originálními fragmenty (body rozšíření). Takto se rozšiřující případ užití (tj. ten, co rozšiřuje) typicky sestává z jednoho nebo více zlomků popisů chování, které jsou vloženy do vhodných bodů rozšiřovaného případu užití (tj. do toho, který je rozšiřován). Pokud je v době dosažení prvního lokace bodu extenze podmínka rozšíření "true", pak všechny odpovídající fragmenty chování z rozšiřujícího případu užití budou také vykonány. Pokud je podmínka "false", rozšíření nenastane. Jednotlivé zlomky jsou vykonány, jakmile jsou dosaženy odpovídající body extenze z rozšiřujícího případu užití. Poté, co je daný zlomek dokončen, exekuce pokračuje v chování rozšiřovaného případu užití následně po bodu rozšíření. Všimněte si, že třebaže jsou zapojeny vícenásobně případy užití, existuje pouze jediné chování běhu případu užití. Nyní již můžeme učinit první závěry z těchto definic a vysvětlení. Jestliže jsme uvedený text uvedený v předešlém odstavci pochopili správně, potom je z hlediska vzájemného použití (kdo koho používá, neboli jak se píše v dotazu kdo o kom ví ) evidentní, že případ užití A, který je extendován, používá případ užití B, který jej extenduje a to tak, že existuje nějaká podmínka, která pokud je splněna, tak v odpovídajících bodech odskoku se provedou fragmenty případu užití B (jak vyplývá z textu, nemusí se jednat pouze jeden fragment!). Z hlediska chápání závislosti v tomto pojetí, tj. kdo koho používá, je evidentně A závislé na B, protože v A musíme v textu definovat body odskoku a definovat, že v těchto bodech se jedná o konkrétní vykonání případu užití B. Jinak řečeno, ten, kdo strana 4

5 píše text v případu užití A, se v tomto textu evidentně nějak odvolává na případ užití B. Co se týče toho, jak je závislost vysvětlena ve specifikaci UML, tj. píše se, že případ užití A je nezávislý na případu užití B, tak zde se zřejmě má na mysli ta skutečnost, že případ užití A je významově nezávislý na B, tj. jeho sekvence textů v A funguje nezávisle na tom, zda bude zapnuta nebo nebude zapnuta extenze a vložené aditivní fragmenty se uskuteční nebo ne. Fragmenty jsou pouze doplňkem navíc, tj. doplňkovou extenzí případu užití A a neovlivňují tak původní funkcionalitu definovanou bez vložení. K tomuto důležitému bodu se ještě vrátíme. Uveďme si příklad, který je uveden přímo ve specifikaci UML: Condition: {customer selected HELP} extension point: Selection Perform ATM Transaction Extension points: Selection «extend» On-Line Help obrázek 2 Příklad na vztah typu Extend uvedený přímo ve specifikaci UML Ve specifikaci UML je tento diagram vysvětlen takto (doslovný překlad z originálu): V diagramu nahoře případ užití Perform ATM Transaction" má svůj extension point (bod rozšíření) "Selection". Tento případ užití je extendován přes tento extension point případem užití On-Line Help vždy tam, kde se běh případu užití "Perform ATM Transaction" vyskytne v umístění onoho bodu extenze Selection a zákazník přitom vybere klávesu Help. Všimněte si, že případ užití Perform ATM Transaction" je definován nezávisle na případu užití On-Line Help. strana 5

6 Tolik doslovný překlad. Co se týče poslední věty, je třeba ji opět chápat tak, že má význam v tom smyslu, že funkcionalita případu užití Perform ATM Transaction" je pouze rozšířena v bodě extenze a tedy původní funkcionalita není rozšířením ovlivněna a je pouze doplněna. To je však je pouze logika věci ve smyslu vložení aditivní funkcionality a nikoliv otázkou změnového řízení. Pokud totiž vložíme aditivní funkcionalitu, tak samo toto vložení musí nutně vést k překopání původního případu užití aspoň tím, že musíme do něj vložit bod extenze a v textu definovat uvedené odskoky extenze (uvedené fragmenty textů) v daných bodech toku případu užití. Změnové řízení a práce se systémem pro řízení verzí podléhá složitějším zákonitostem. Představme si, že máme dvě funkcionality ve dvou modulech (resp. ve dvou prvcích typu Package), a nechť první funkcionalita F1 v prvním modulu (v prvku Package) volá druhou funkcionalitu F2 v druhém modulu (v druhém prvku Package). Pro názornost si klidně můžeme představit, že se jedná o funkce nazvané jako F1 a F2 ve dvou modulech. Stejně tak si můžeme představit dva případy užití ve dvou prvcích typu Package. Pro check out může nastat hned několik variant podle toho, co vlastně měníme: 1. Pokud měníme funkci F1 (volající) a to bez změny funkce F2, potom nemusíme provést check out modulu u funkce F2, ta se totiž nemění. 2. Pokud měníme funkci F2 uvnitř bez změny rozhraní této funkce (tj. funkce F1 nepocítí žádné změny), potom nemusíme provést check out modulu u volající F1. 3. Pokud měníme F2 a měníme rozhraní, musíme překopat všechny funkcionality, které tuto funkcionalitu volají (používají) včetně F1 a tedy musíme provést check out modulu s funkcí F1. Podobně tomu bude i v případech užití. Zkusme si předešlý příklady na uvedeném diagramu s transakcí na bankomatu rozvést jakoby dále do další přesnější podoby i se specifikací textů a budeme si všímat, jak se oba případy užití chovají vzhledem ke změnovému řízení. Vyjděme tedy z uvedeného diagramu, kdy případ užití Perform ATM Transaction" je extendován o případ užití On-Line Help (viz předešlý obrázek). Připomenu, že pod tímto obrázkem je také vysvětlení tohoto diagramu. Nechť navíc platí, že případ užití Perform ATM Transaction" je v jednom prvku typu Package a druhý případ užití On- Line Help je v druhém prvku typu Package. Jak budou vypadat operace check out? První varianta je, že se změní funkcionalita extendovaného případu užití Perform ATM Transaction", aniž by to ovlivnilo poskytovaný help, například se jedná o opravu nějaké drobnosti bez zásahu do helpu. V tom případě by se teoreticky měl provést strana 6

7 check out pouze u prvku Package prvního extendovaného případu užití Perform ATM Transaction" a logicky vzato by se na prvek typu Package případu užití On- Line Help nemusel vůbec použít check out, protože se tento případ užití nemění. Druhý případ odpovídá situaci, kdy se něco změní uvnitř helpu, ale případ užití Perform ATM Transaction" toto nepocítí. Jako příklad bychom mohli uvést opravy chybných anebo nepřesných textů v helpu bez změny logiky helpu. V tom případě stačí provést check out prvku typu Package s případem užití On-Line Help. Třetí případ svědčí o tom, kdo je na kom závislý z hlediska použití. Představme si, že help funguje tak, že při jeho vyvolání se nějak přebere název kroku (realizace v designu například přes vstupní parametr, pomocí globální proměnné apod.), kde se právě v toku případu užití zákazník nachází (názvy kroků jsou například zasunutí karty, zadání pinu, výběr jazyka atd.). Text v rozšiřovaném případu užití Perform ATM Transaction" vypadá potom nějak takto: Use Case Scenario Perform ATM Transaction......a zákazníkovi se nabídne zadání PIN. Vsunuto via Extension Point Selection Pokud zákazník vyvolá Help, nastaví se název kroku na zadání PIN a vyvolá se Help (viz extend od UC On-Line Help) Konec vsunutí via Extension Point Selection Zákazník zadá PIN, provede se verifikace zadaného čísla PIN vůči kartě, pokud nesouhlasí...(atd.)... Takovýchto vsuvek je v textu více pro každé vyvolání helpu s různým názvem kroku v různých částech původního scénáře. Tyto vsunuté texty neovlivňují původní funkcionalitu, jsou to pouze vsuvky do původní funkcionality. Jak vidět, tak v tomto příkladu se uvnitř případu užití On-Line Help pracuje s převzatým názvem kroku a podle něj se vyvolává odpovídající část helpu, například přes klasický switch. Pokud však překopeme případ užití On-Line Help tak, že nebude pracovat s názvem kroku, ale změníme tento parametr například na číslo kroku, potom budeme díky této změně muset předělat také případ užití Perform ATM Transaction" a tato změna se pochopitelně projeví až do úrovně abstrakce programování. V tomto ohledu je případ užití Perform ATM Transaction" na případu užití On-Line Help samozřejmě závislý! Závěry Z uvedených tří příkladů na check out prvků typů Package s uvedenými případy užití ve vztahu Extend je zřejmé, že vztah Extend neznamená vskutku totální nezávislost extendovaného případu užití A na extendujícím případu užití B (tj. nezávislost ve smyslu kdo koho používá ). Jedná se pouze o nezávislost strana 7

8 významovou, tj. o aditivní vsunutí částí funkcionalit neměnící kostru běhu extendovaného případu užití (jako vsunuté odskoky ). Osobně se domnívám, že z uvedeného vyplývá, že pro řízení verzí při modelování nemusí platit automatická logika co check out a co ne check out. Je otázkou, zda je tedy vždy vhodné se opřít o již zabudované funkcionality v nástrojích, nebo zda je lepší provádět tyto a podobné operace s nástrojem pro řízení verzí ručně anebo zda není ještě lepší napsat si svou vlastní jednoduchou utilitu podle vlastních potřeb. Konec dokumentu strana 8

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Úvod Před nedávnem jsem obdržel trochu delší mail tohoto znění: Dobrý den pane Kravale, před časem jsem absolvoval vaše

Více

Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití

Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití Autor RNDr. Ilja Kraval leden 2008 www.objects.cz Úvod Tento článek navazuje jako pokračování na článek předešlý. Minule jsme si vysvětlili,

Více

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz únor 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V předešlé části článku jsme si

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap Možné světy v logice Jaroslav Peregrin Carnap S pojmem možného světa se můžeme setkat již ve scholastice. Na úsvitu novověké filosofie ho G. Leibniz použil, když se pokoušel odpovědět na otázku, proč Bůh

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 Ondřej Tomala ABSTRACT: Analysis of alethic modality and the related notion of possible world have played important if not crucial role in the

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari. Jakub Kottnauer. Z původního seriálu vydaného na Programujte.com

Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari. Jakub Kottnauer. Z původního seriálu vydaného na Programujte.com Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari Jakub Kottnauer Z původního seriálu vydaného na Programujte.com Vlákna v C# Joseph Albahari Copyright Jakub Kottnauer, 2008 1. vydání Překlad: Jakub

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš ANALOGIE JAZYKA A DNA Martin Beneš Faltýnek, Dan (2011 1 ): Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik. Testování gramatických popisů jazyka a DNA. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 169 s. Recenzovaná

Více