Kapitola 7. Štafeta života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 7. Štafeta života"

Transkript

1 Kapitoa 7 Štafeta života

2 Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i si reáný rozměr podvodu a kamu, který by umožni, aby tyto zájmy vůbec dostay šanci se prosadit, mě by si každý čtenář také uvědomit, že jediný způsob, jak tomuto převzetí vády nad světem zabránit teď a u všech budoucích generací je imunizovat se proti žím a kamům, které tvoří samotnou zákadnu modu operandi operačního režimu těchto zájmů. Ještě důežitější je, že teď, kdy pravda o strůjcích Osvětimi vyša najevo, považujeme za nezbytné, ukázat cestu do budoucna. Cíem této knihy není nic jiného, než přepsat dějiny 20. stoetí. Z toho vypývá, že pány pro 21. stoetí si vyžadují revizi, protože v nich musíme zohednit naše nové chápání minuosti. V této knize dokumentovaný střízivý rozbor nyní poskytuje jedinečnou možnost utvářet budoucnost, aniž bychom přitom opakovai chyby minuosti. Zvážíme-i obrovský rozměr těchto chyb, budoucí kroky budou vyžadovat jistou odvahu, protože budou mít svou povahou daekosáhý a gobání dopad. Navíc čas, uvědomit si a nastínit novou cestu do epšího, budoucího světa, nasta právě teď. Protože nevyvodíme-i z historických ekcí přesné a okamžité důsedky, idstvo propásne jedinečnou šanci tuto cestu do budoucna revidovat. V této kapitoe načrtneme akce, nezbytné pro vytvoření nového, zdravého světa, v němž panuje sociání spravednost. Takový svět už dávno není pouhou iuzí. Naopak - ze ho vybudovat teď a hned! 262

3 Štafeta života Jak brzy se tento svět stane reaitou, záeží na jednom, jediném faktoru: koik z nás bude připraveno, závazně o dosažení tohoto cíe usiovat. Tato výzva je především pro madou generaci, protože to bude její svět a její budoucnost, o němž se nyní rozhoduje. Lidstvo se ocito na křižovatce. Aternativy nemohou být jasnější. Na jedné straně stojí ekonomické zájmy, těžící z nemocí, bídy a smrti miionů. Na druhé straně existují na světě daší miiony idí, kterým jde především o to, své zdraví a životy chránit. Přeživší oběti koncentračních táborů v Osvětimi si tento rozhodující okamžik v dějinách idstva uvědomii. Svou výzvu k štafetové předávce života, kterou někoik přeživších peko na zemi před někoika desetietími zanechao, předávají dá jako morání závazek ceému dnešnímu idstvu. Štafetová předávka života není ae jen moráním závazkem, ae i výzvou k akci na záchranu života v nejširším sova smysu - a tím vytvořením zákadů pro epší svět. 263

4 Kapitoa 7 Cíe Lidstvo má nyní možnost vytvořit zdravý, mírumiovný a sociáně spravedivý svět. Ae tento nový svět nepřijde sám od sebe. Tento svět si budeme muset vytvořit my sami. Tato kniha kade první zákadní kamínky jednoho z největších hnutí v dějinách idstva: Hnutí života. Úče tohoto hnutí je osvobodit idstvo od trosek staeté závisosti na petrochemickém a farmaceutickém Karteu a zachránit život čověka pro všechny budoucí generace. Je důežité, aby každé hnutí měo jasně definované cíe. Cíe Hnutí života jsou tyto: Muvit a šířit pravdu. Je evidentní, že id na ceém světě by podveden v tak důežitých otázkách, jako např.: kdo nes havní odpovědnost za nejhorší zočin 20. stoetí smrt šedesáti miionů idí za 2. světové váky? Pakiže zájmové kruhy, které nám tuto informaci upírai po dobu deší než sedm desetietí, stáe ještě kontroují veřejné mínění, musíme si poožit daší neméně důežité otázky: 1. Proč nám hai? 2. Když nám hai v tak důežitých otázkách jako těchto, proč bychom jim vůbec měi věřit, když nám něco vyprávějí dnes? Je zřejmé, že pochopení a šíření pravdy o dějinách je předpokadem vytvoření epšího světa. Ochrana zdraví a života Nejdůežitějším cíem Hnutí života je ochrana zdraví a životů obyvate této panety teď a pro všechny budoucí generace před zneužitím nebo obětováním korporačním zájmům. 264

5 Štafeta života Zákaz patentů na zdraví a život Lidstvo museo projít dvěma světovými vákami, v nichž přišo o život na sto miionů idí, aby si uvědomio, že havním důvodem obou váek by princip patentů. Z toho vypývá, že absoutně prioritním cíem musí být zákaz patentů na zdraví a život. Vytvoření nového systému zdravotního zabezpečení V minuém stoetí zastánci zájmů farmaceutického karteu se pokoušei o vytvoření monopou na světové zdraví zakádajícím se na dvou havních prvcích: exkuzivitě patentovaných éčiv formou terapií a privatizaci zdravotnictví pod jejich kontroou. Netřeba zdůrazňovat, že předpokadem nového zdravotního systému je eiminace těchto dvou prvků kontroy. Na rozdí od stávajícího systému zdravotnictví, zakádajícího se na podpoře a šíření nemocí, éčitených pomocí patentovaných éčiv, nový systém zdravotní péče se soustředí na prevenci a vykořenění nemocí. Prvním krokem k novému cíi zavedení nového, efektivnějšího systému zdravotnictví je zákaz všech patentů na terapeutická éčiva a ostatní éky. Druhým krokem je zdemokratizovat zdravotnictví, tj. umožnit jeho idovou kontrou. To je jediný způsob, jak zaručit, aby výzkum a vzděání v obasti zdravotnictví, stejně jako praktické zdravotní sužby stáy výučně ve sužbách idu a ne v žodu finančních zájmů farmaceutického průmysu. Ochrana života Projekt idského genomu jako bioogického zákadu života patří nám všem, ceému idstvu. Pokusy o privatizaci genetického kódu s cíem ho měnit, obchodovat s ním a manipuovat ze ziskuchtivost idské těo nebo jeho části, by měy být zakázány. Ochrana zásobování potravinami Genetická informace obsažená ve zvířatech, rostinách a potravinách, pěstovaných na poích a v zahradách patří všem. 265

6 Kapitoa 7 Manipuace a pozměňování genetického kódu s cíem patentovat a vytvářet tržní monopo, v sobě skrývá nebezpečí, že zásobování potravinami bude kontroováno a zneužíváno protagonisty korporačních zájmů k poitickým účeům. Ochrana životního prostředí Předpokadem pevného zdraví a douhého života je především čistý vzduch, nezávadná pitná voda a absence toxických chemikáií v životním prostředí. Za posední stoetí se znečišťování atmosféry pomocí součenin uhíku, pocházejících převážně z petrochemického a energetického průmysu (uhené eektrárny), stao jedním z havních ekoogických hrozeb. Stejně tak gobání otepování a jeho daší násedky ohrožují život naší panety. Navíc, konvenční intenzivní zeměděské technoogie, vyžadující obrovská kvanta patentovaných toxických pesticidů, herbicidů a syntetických hnojiv, také ohrožují ekoogickou rovnováhu a dokonce i život samotný. Ve dvacátém prvním stoetí musí být spaováním uhí získávaná energie nahrazena vodíkovou energií a jinými obnovitenými zdroji energie, např. soární, větrnou, příivovou a jinými energiemi. Lepší ochranu života a životního prostředí si v takovém případě ani nemůžeme přát. Stejně tak musí být nahrazeny intenzivní zeměděské technoogie organickým farmářstvím a jinými decentraizovanými přírodními metodami zeměděství. Ochrana světového míru Zachování míru byo v dějinách idstva odvěkým snem. Pakiže dříve byy váky více méně regionání povahy, dvacáté stoetí se stao svědkem dvou bezprecedentních světových váek. Bezchybný rozbor příčin těchto dvou váek je předpokadem prevence případného propuknutí nového gobáního konfiktu. Jeikož by v takovémto konfiktu nepochybně došo k použití zbraní hromadného ničení, tento rozbor bude mít rozhodující dopad na přežití idstva. 266

7 Štafeta života Skutečnosti, dokumentované v této knize, vedou pouze k jednomu závěru: ukončení zásady patentovatenosti v obasti zdravotnictví a ochrany života je předpokadem udržení světového míru. Stejně tak ukončením závisosti světové energie na poptávce po ropě zmizí i důvody k invazím do zemí bohatých ropou. Tím pádem, čím dřív se světová poptávka po energii bude pokrývat z decentraizovaných a obnovitených zdrojů, o to menší pravděpodobnost, že bude docházet k novým vákám. Nastoení sociání spravednosti Bývaé kooniání mocnosti, které rozděiy svět na bohaté a chudé, byy nahrazeny zeměmi vyvážejícími chemické, farmaceutické a petrochemické výrobky. Gobání zájmy petrochemického a farmaceutického Karteu nejen že upevňují nespravednost na naší panetě, ae prohubují ji den ode dne čím dá víc. Ze všech těchto moderních forem ekonomické závisosti je tou nejohavnější formou farmaceutický kooniaizmus. Za kamným a zavádějícím argumentem dobročinnosti a boje s epidemiemi, jsou ve všech rozvojových zemích propagovány toxické a smrtené výrobky, které decimují tamní popuaci a eskaují jejich ekonomickou závisost. Stejně tak se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými zeměmi tím, že se v rozvojových zemích propaguje patentovaná, geneticky manipuovaná setba a patentované potraviny pod faešnou záminkou boje s hadem ve světě. Poučení z dějin je víc než výmuvné: pokud idstvo připustí, aby dědicové architektů největšího vyhazovacího tábora v dějinách idstva mohi nerušeně pokračovat v činnosti zdánivě seriózních šedých eminencí v zákuisí gobáního ekonomického pořádku, ke vzniku ekonomické spravednosti nikdy nemůže dojít. 267

8 Kapitoa 7 Ukončení investičního obchodování s patentovanými éčivy a potravinami je prvním předpokadem snížení propastného rozdíu mezi průmysově vyvinutými a rozvojovými zeměmi a nastoení sociání spravednosti v ceosvětovém měřítku. Moderní, decentraizované technoogie v obasti zdravotnictví, výživy, energetiky a daších jsou zákadem ekonomického růstu v rozvojových zemích a snižování závisostí. Navíc ukončení patby daně rozvojových zemí do pokadny petrochemického a farmaceutického Karteu uvoní obrovské ekonomické zdroje v těchto zemích, které mohou být násedně přesměrovány k ukojení svých primárních životních potřeb, jako jsou jído, zdravotní péče, vzděání a zaměstnanost. My, id, jsme tvůrci tohoto nového světa V tomto okamžiku dějin, stojíme my, id, před dvěma možnostmi: zaprvé můžeme připustit, aby korporační zájmy pokračovay v upevňování a rozšiřování svého monopou na panetě v kíčových obastech našeho života. Anebo, my, id, převezmeme otěže odpovědnosti za svůj osud do svých rukou a vybudujeme nový svět pro sebe a budoucí generace. Přenecháme-i tento svět napospas korporačním zájmům, nepotřebujeme se divit, budou-i nerušeně pokračovat ve svém ukrativním kšeftování s bídou, hadem, zamořováním světa toxickým odpadem, nemocemi a smrtí. Samozřejmě, že k udržení takového světa a ekonomicky z něho těžit, je zapotřebí gobání diktatury, která těmto korporačním zájmům umožní systematické okešťování občanských práv a ignorování vůe idu. Pakiže se my, id, rozhodneme převzít odpovědnost za většinu moderních technoogií, jako jsou obnovitené zdroje energie a pří- 268

9 Štafeta života rodní éčiteství, pak vytvoříme přírodní éčiteství, spočívající na vědeckých zákadech, a tím pádem i zdravý, mírumiovný a sociáně spravedivý svět. Svobodná výměna informací mezi idmi a obrovské množství ekonomických zdrojů, které tím vzniknou, umožní idstvu kvantový skok do světa, v němž bude mít spravednost větší váhu než doposud. Voba je nasnadě. Dva aspekty si ae musí každý z nás uvědomit: zaprvé, my, id, musíme vybudovat tento svět vastníma rukama, protože přinese nejvíce nám a našim dětem. Zadruhé, musíme tak učinit teď, protože každý den čekání bude znamenat, že zastánci statutu quo se budou pokoušet o upevnění své nadvády nad naší panetou. Daší kroky Každý čtenář této knihy, každý příjemce jejího poseství, uvědomující si jeho aktuání naéhavost, musí okamžitě začít tento epší svět budovat. Níže jsou uvedeny některé nejnaéhavější úkoy, s jejichž reaizací je zapotřebí začít hned: Mysete sami a za sebe! Budete-i přemýšet o obsahu této knihy a věnovat se vastnímu výzkumu při jeho ověřování, zjistíte, do jaké míry jste se stávai v minuosti obětí podvodu a kamu, když šo o to, získat adekvátní informace pro pochopení dějin včetně vaší vastní země. Především budete muset vyvinout mnohem kritičtější přístup k médiím, protože právě ta souží výhradně zachování statutu quo a tím i gobánímu ohupování. Šiřte informace obsažené v této knize. Tato kniha obsahuje unikátní informace, dokumentaci a rozbor, který nenajdete nikde jinde. Pokusii jsme se doožit co nejvíc z oficiáních zdrojů, včetně materiáu, který by douho 269

10 Kapitoa 7 ukrytý ve vádních a mezinárodních archivech. Doporučujeme vám, abyste si ověřovai všechny v této knize uvedené odkazy onine a věnovai se vastní výzkumné práci. Dáe vás prosíme, abyste digitání podobu této knihy dai k dispozici každému z vašich přáte a známých spou s vaším osobním komentářem a vašimi poznatky. Kontaktujte vaše poitické zástupce Nepředpokádejte, že si fakta, uvedená v této knize, uvědomují. Protože zatímco někteří z nich byi dosazeni k moci výše zmíněnými zájmy, ostatní se stai, mimochodem stejně jako vy a vůbec my všichni, jejich obětí. Ti posední si ae zasuhují, aby dokázai, že skutečně reprezentují vaše zájmy. Pošete kopii této knihy vašim poitickým reprezentantům. Ptejte se vašich poitiků, zda si jsou vůbec vědomi historických skutečností v kontextu této knihy. Možná, že budete jejich odpovědí vemi překvapeni. Podporujte organizované šíření poseství této knihy Nejepší způsob, jak se ujistit, aby se tato kniha dostaa i do nejvzdáenějšího kouta vaší obce, dědiny nebo města, je vytvořit skupinu s ostatními čtenáři, kteří s vámi sdíejí odhodanost k jednání. Prvním úkoem takové skupiny je, vymyset způsob, jak tuto knihu šířit a ujistit se, aby si ji každý přečet. Z výsedku spnění tohoto úkou se budou odvíjet daší aktivity. 270

11 Štafeta života Vyhedávejte spoupráci s idmi stejného smýšení. Existuje ceá řada možností a obastí, v nichž můžete vyvíjet propagační aktivity. Např.: Ochrana životního prostředí Aternativní energie Vědecky zaožené přírodní éčiteství Organické zahradnictví Mikrofinancování projektů a aternativní ekonomie Jakákoiv jiná obast, v níž ze snížit dopad korporačních zájmů na naší panetu. Hasujte peněženkou. Buďte opatrní při výběru, kde a za co budete utrácet, a stejně tak postupujete při výběru svých poitiků ve vobách. To, kde a za co utratíte své peníze, skutečně může svět změnit. Napříkad: Nákupem organických produktů hasujete proti obchodování chemického průmysu s pesticidy. Nákupem energeticky výkonného vozida hasujete proti petrochemickému průmysu a znečišťování ovzduší. Vobou přírodního éčiteství, zakádajícím se na vědeckých poznatcích, automaticky hasujete proti kšeftování farmaceutického průmysu s nemocemi a vůbec proti monopou ve zdravotnictví. 271

12 Kapitoa 7 Patforma epšího světa V této knize obsažené skutečnosti a jejich rozbor vytvářejí startovací pošinu, s jejíž pomocí může idstvo vybudovat nový, epší svět. Už před dvěma roky více než tucet obětí přeživších hoocaust se seše v Osvětimi s cíem předožit evropským vádám novou ústavu. Ústava s názvem Pro id s idem je obrysem nezbytnosti ochrany zájmů idu před nenasytností korporací. Bohuže tato historická výzva, představená jako Štafeta života skupinou občanů s maximání mírou autority na této panetě, bya špičkovými poitickými přestavitei v Evropě bohuže ignorována. Naopak, podpisem isabonského Zmocňovacího zákona tito krátkozrací poitikové dai zeenou procesu, jímž se ceý evropský kontinent stává hříčkou v rukou těch samých korporačních zájmů, nesoucích odpovědnost za dvě světové váky. V této situaci jsme se my, autoři této knihy, rozhodi zahrnout tuto výzvu do naší knihy a šířit ji jako poitickou patformu a předpokad pro udržení demokracie pro tuto generaci, jakož i všechny generace budoucí. Na násedujících stránkách zdokumentujeme historickou výzvu Štafety života, jejímž cíem je vytvořit Evropu a tím i ceý svět pro id a s idem. Na rozdí od mnoha národních a regionáních poitických patforem, tuto mezinárodní výzvu ze reaizovat s pomocí drtivé podpory idu ceého světa, protože v sobě nese imanentní náboj bezpříkadné věrohodnosti a autority: morání váhu přeživších nejhorší zočiny proti idskosti spou s adekvátním rozborem příčin dvou světových váek. 272

13 Štafeta života ŠTAFETA PAMĚTI ŠTAFETA ŽIVOTA VÝZVA PRO EVROPU PRO LID S LIDEM Preambue My, kteří jsme přežii hoocaust v německých nacistických koncentračních táborech, ocejchovaní jak otroci vytetovanými čísy, máme pocit, že čas ryche utíká. Svět se stává čím dá tím odonějším vůči našemu svědectví o hadu a nouzi, o vyčerpávající otrocké práci, o váce a nenávisti a daších nacistických zočinech. Žii jsme, abychom byi svědky rostoucí reaizace nádherné myšenky nové Evropy. Tato Evropa měa být vybudována na památce minuosti jako fundamentání zásada evropských národů. Nicméně to, čeho jsme svědky nyní, je čím dá tím víc porušením této zásady. V dějinách Evropy bya zákadní idská práva na zdraví a život čověka právy nejčastěji porušovanými. Jen v minuém stoetí přišo o život ve dvou světových vákách na 100 miionů idí. Ze všech udáostí, tvořících obraz Evropy, ční jako symbo agonie a smrti koncentrační a vyhazovací tábor Osvětim-Březinka. Statisíce mužů a žen z ceé Evropy, uvěznění v koncentračních táborech, přišy o život jako zotročené pracovní síy ve jménu korporační chamtivosti. 273

14 Kapitoa 7 Navíc, desetitisíce z nich přišo o život při pseudovědeckých ékařských pokusech na vězních, s cíem získat patenty na různé éky pro ceou řadu farmaceutických dceřiných spoečností mateřského koncernu IG Farben. Dnes, kdy usiujeme o výstavbu Nové Evropy v době, kdy my, svědkové doby, pořád ještě svědčíme o násedcích despektu a pohrdání idským životem a zákadními potřebami čověka. Naše životy se utvářey v době, kdy idský život nemě žádnou cenu a kdy otroka byo zapotřebí jen jako bezpatné pracovní síy. Absoutními vastníky idských bytostí nebyi ani tak esesáci, jako roboti mamonu a moci v koncernu IG Farben Osvětim. To je také důvod, proč se cítíme být odpovědni za proces výstavby nové Evropy pro id a s idem. Toto není věc poitického názoru. Toto je výzva k paměti. Toto je naše výzva k životu, K rozumnému myšení, Pro Evropu pro id a s idem, Pro štafetu paměti, Pro štafetu života. Už nikdy bychom neměi připustit, aby tato štafeta bya přervána, i kdyby se zpoza opony nové Evropy vynořiy podivné masky připomínající tváře architektů IG Farben Osvětim. 274

15 Štafeta života ÚSTAVA OBČANŮ EVROPY Nejzákadnějším idským právem je právo na zdraví a život. Toto právo je nejen ohrožováno vojenskými konfikty, ae i korporačními zájmy a jejich narůstajícími pokusy využívat těo čověka a znaostí o něm jako exkuzivního vastnictví a zdroje zisku. PROTO PROHLAŠUJEME NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA ZA NEZCI- ZITELNÁ PRO KAŽDÉHO EVROPANA: PRÁVO NA ZDRAVÍ Naše zdraví a naše těesná schránka jsou nejcennějším vastnictvím čověka. Proto nesmí být zneužívány jako bazar pro patentovaná éčiva nebo jakoukoiv jinou formu komerciaizace. Šíření nemocí v rámci uměého vyvoávání poptávky po écích je protiústavní. Jakýkoi zdravotní systém, zakádající se na těchto zásadách a propagující je, by mě být zakázán. PRÁVO NA ŽIVOT Lidský genom jako matice života a bioogický zákad idské existence patří ceému idstvu. Pokusy o privatizaci genetického kódu s cíem ho měnit, prodávat a manipuovat těo čověka, popř. jeho části za účeem korporačního zisku, je protiústavní a proto zakázáno. PRÁVO NA EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ, PŘÍRODNÍ POTRAVINY Genetická informace o všech rostinách a potravinách, rostoucích na poích a oukách po tisícietí, patří ceému idstvu. Manipuace a pozměňování genetického kódu rostin, s cíem je patentovat a vytvářet gobání monopoy, sebou nese nebezpečí, že zásobování potravinami začne být ovádáno korporačními zájmy. Stejně jako v případě zdraví a života, monopoizace potravin to vede ke kontroe ceých národů. 275

16 Kapitoa 7 TAKOVÁ AKTIVITA JE PROTIÚSTAVNÍ Důvod, proč tato zákadní práva stáe ještě nejsou všeobecně akceptována a upatňována, je princip patentování. Patenty jsou ekonomickými nástroji zvyšování návratnosti investic pro ceá průmysová odvětví včetně těch, která mají bezprostřední dopad na naše zdraví a naše životy. ŽIVOT NESMÍ BÝT PATENTOVÁN K prosazení této zásady a za účeem ochrany zdraví a životů budoucích generací Evropanů, patenty v obasti zdraví, života a potravin se prohašují za protiústavní. Apeujeme na OBČANY Evropy, kteří budou číst návrh této ÚSTAVY OBČANŮ EVROPY, aby ji podpořii svými podpisy. MYŠLENKA EVROPY PRO LID A S LIDEM Tato navrhovaná ústava souží jako matice, definující zákadní idská práva napříč Evropou, včetně práva na nezávadné životní prostředí, respektování idské důstojnosti a ochrany sociáních hodnot. Předáváme tuto výzvu dá všem občanům Evropy. Ti byi skutečnými strážci vzpomínky, která zachovaa historii v paměti ceých generací a která bude v tomto díe pokračovat jako štafeta vzpomínky a jako štafeta života. 276

17 Štafeta života Tento dokument samozřejmě není jen daším z mnoha patetických provoání za epší svět. Jasný, srozumitený rozbor a stručný výčet zásad tento dokument předurčují, stát se úheným kamenem světa, reaizovateného ještě za našeho života. STÁT SE SOUČÁSTÍ ŠTAFETY ŽIVOTA Chcete-i, ať už jako soukromá osoba nebo organizace sehrát aktivnější úohu v hnutí ŠTAFETA ŽIVOTA, zkontaktujte nás prosím. Máme zájem o vytvoření sítě individuáních zájemců a organizací, oddaných šíření historické pravdy a ukončení desetietí gobáního kamu. Informace obsažené v této knize s jejími odkazy jsou naší cestovní mapou. Můžete se na nás obrátit zde: 277

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM Váš průvodce na skautské stezce 1 Vážení čtenáři, edice Vůdcovská zkouška vám opět přináší 14 příruček, které se zabývají jednotivými obory vůdcovské zkoušky. Díky vekému

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel.

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel. HLA říjen istopad 5/20 15 bydení nové generace 75 Kč,,49EUR proj SUJTE ekt rodi AVYHR nné ho dajte omu Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se děá masivní dřevěný pane

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci

Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci www4.dr-rath-foundation.org Zdravotní nadace Dr. Ratha Zdravotní nadace Dr. Ratha je nevýdělečná organizace, která se zabývá podmínkami zlepšení lidského

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů TEMPUS 10/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Quo usque tandem abutere patientia nostra? V tomto číse: Lži a pravda o patech ékařů Pán snížit tarifní paty ékařů vyvoa bouři Gobání krize

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory TEMPUS 12/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Prezident ČLK Mian Kubek savi přesvědčivé vítězství V tomto číse: XXIV. sjezd ČLK (19. 21. 11. 2010 v Praze) zvoi prezidenta, představenstvo

Více

Metodika pro pedagogy

Metodika pro pedagogy Metodika pro pedagogy Cifton House, Lower Fitzwiiam Street, Dubin 2, Ireand Te: +353 1 6690593 Emai:info@hetireand.org Website: www.hetireand.org This materia has been produced with support from the Department

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů.

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů. Průduškové astma na sebe ve světě na začátku 90. et soustředio pozornost pro svoji narůstající prevaenci, spojenou v mnoha zemích s vemi aarmující mortaitou a pro vemi významné důsedky v sociáně-ekonomické

Více

TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory 2/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! V tomto číse: ČLK jedná s poitiky o východiscích z krize českého zdravotnictví Příkady korupce

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmysová škoa a Vyšší odborná škoa technická Brno, Sokoská 1 Šabona: Inovace a zkvaitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číso: Anotace: echanika, pružnost pevnost Nosníky stejné

Více

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat KATALOG TREZORŮ Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty Trezory na utajované skutečnosti Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat Trezory na hotovost Trezory na zbraně Trezorové

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy Genetická nebo anayticko-syntetická metoda v 1. třídě Jednotný koncept pro každý předmět Bohatá eektronická podpora K dispozici již 1. a 2. třída LiLi a ViLi Mezipředmětový učební kompet pro 1. stupeň

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně Design foors cick 1 2 Návod k instaaci Bahopřejeme Vám k zakoupení Vaší nové podahy Design Foors. Podaha je navržena tak, aby poskytovaa dokonaý pohed na detaiy a přírodní krásu, avšak s použitím ryché

Více

Z šesti možností zasáhnout cíl už zbývá jen pět

Z šesti možností zasáhnout cíl už zbývá jen pět Oficiání buetin spoečnosti Kde studovat, jak se připravit, jak uspět eden 2013 Nepřehédněte Doporučená příprava...6 Ukázka testu Obecné studijní předpokady...8 Proč studovat na fakutách s NSZ... 10 Která

Více

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ?

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? ohřev tepé vody a vytápění zajišťuje tepené čerpado vzduch-voda, tři soární termické paney a záožní přímotopná patrona. V současné době je dům obydený

Více

Dřeviny rostoucí mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les Dřeviny rostoucí mimo es Jak je chránit a co děat, když je nutné kácet Informační ist pro samosprávu a státní správu stav po novee zákona z 1. 12. 2009 Co se dozvíte v tomto istu? 1. Význam stromů pro

Více

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace Jeřábová stavebnice KBK cassic a KBK ergo Doprava materiáu bez zatížení podahy, exaktní nájezd do potřebné poohy, ergonomická manipuace 38008 Nechte svůj materiá cestovat vzduchem Jeřábová stavebnice KBK

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 03_OBALKA_3ciso13.qxd 7.6.2013 9:20 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

INICIO 50. www.inicio50.cz

INICIO 50. www.inicio50.cz INICIO 50 www.inicio50.cz CO JE INICIO 50? Projek, který učí idi nad 50 et (kteří ztratí práci a chtějí začít podnikat) jak a v čem začít podnikat. Nástroj outpacementu, který používají uvědoměí zaměstnavateé

Více

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE.

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. První Sports Activity Coupé na světě, BMW X6, je již někoik et vemi úspěšným modeem. Ačkoi byo na trh uvedeno teprve před třemi a pů ety,

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. istopadu 2013 Pietní akt u pomníku TGM na Masarykově náměstí v Žamberku 26. října 2013. DNES V LISTECH: VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Více

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE ZPRAVODAJ Obce Všemysice registrován u MK ČR pod č. 19860 1 2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n II. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice

Více

LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI založeny 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz. Jaký byl rok 2012 pro luhačovické lázně

LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI založeny 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz. Jaký byl rok 2012 pro luhačovické lázně Lázeňské isty LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI zaoženy 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz Jaký by rok 2012 pro uhačovické ázně Je to dáno jednak tím, že oxid uhičitý působí pozitivně na kardiovaskuární systém

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

VOLEBNÍ NOVINY ODS. ...pojïte s námi dál! NEZAPOMEÒTE!!! Komunální volby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006. Chrastava.

VOLEBNÍ NOVINY ODS. ...pojïte s námi dál! NEZAPOMEÒTE!!! Komunální volby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006. Chrastava. Strana 20 NEZAPOMEÒTE!!! Komunání voby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006 VOLEBNÍ NOVINY Komunání voby 2006 Obèanská demokratická strana - místní sdružení Chrastava ODS Chrastava O èem rozhodují komunání

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 12 l16. 12. 2009

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 12 l16. 12. 2009 Vážení spouobčané, rok se s rokem seše a my, překvapeni rychostí pynutí času, opět biancujeme a zamýšíme se nad věcmi příštími. Letošní rok by poněkud zváštní. Pada váda a skupina náhradníků s mandátem

Více

Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Stacionání magnetické poe Vzájemné siové působení vodičů s poudem a pemanentních magnetů Magnetické jevy - známy od středověku, přesnější poznatky 19. stoetí. Stacionání magnetické poe: zdojem je nepohybující

Více

Sousedé z Břevnova zažalovali hluk Bude v Šárce golfové hřiště a hotel?

Sousedé z Břevnova zažalovali hluk Bude v Šárce golfové hřiště a hotel? ČASOPIS PRO OBČANY PRAHY 6 10, Kč ročník 19. 1/2 2008 Na Masopustu v Břenově Sousedé z Břevnova zažaovai huk Bude v Šárce gofové hřiště a hote? První číso vyšo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.

Více

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM Brzy ráno, pozdě v noci. Nebo uprostřed rušného pracovního dne. 2 Rozvoz po městě je vždy náročný. Těsné a úzké uice a mnoho zastávek. S vozidem

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Lidi se k sobě chovi sušně, S nobesou, Měi se dobře, žii v bohté zemi, vedi je poitici s chrkterem, Tk si dnes předstvujeme první repubiku, tk uhzeně ji popisuje i stejnojmenný seriá, Historik Jrosv Šebek

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

NISSAN PATHFINDER Pro opravdového muže

NISSAN PATHFINDER Pro opravdového muže Pro opravdového muže ZÍSKEJTE JEDEN Z POSDNÍCH VOZŮ Speciání nabídka Seva 200 000 Kč Inteigentní eektronický pohon všech čtyř ko voí nejepší jízdní režim pro každý povrch Sedm pnohodnotných míst 64 možných

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

KATALOG tepelné techniky

KATALOG tepelné techniky T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z KATALOG tepené techniky kote ROJEK jsou univerzání příjemné a evné tepo z přírodních zdrojů zákadní záruka 3 až 6 et de typu kote

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Obsah MECHANIKA PRUŽNÉHO TĚLESA. Tabulka III. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

Obsah MECHANIKA PRUŽNÉHO TĚLESA. Tabulka III. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Tabuka III Mechanické vastnosti některých křehkých konstrukčních materiáů Pevnost v tahu Pevnost v taku Pevnost v ohybu Materiá σ pt/mpa σ pd /MPa σ po/mpa Šedá itina 4 4 1 10 500 80 Šedá itina 4 4 4 40

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Nissan Evalia je vybaven spoustou praktických doplňků, které vám usnadní život, ať jsou vaše potřeby jakékoliv.

Nissan Evalia je vybaven spoustou praktických doplňků, které vám usnadní život, ať jsou vaše potřeby jakékoliv. NISSAN EVALIA 15% 20 496 500 Kč Seva15 1.5 dci od 496 VŠESTRANNOST BEZ OMEZENÍ Chcete si uděat výet k jezeru? Nebo pomoct přáteům se stěhováním? Dovézt si na zahradu spoustu madých stromků? Nebo se jen

Více

LiHD. Revoluční akumulátorová technologie pro nové maximální výkony. Li HD TECHNOLOGY

LiHD. Revoluční akumulátorová technologie pro nové maximální výkony. Li HD TECHNOLOGY LiHD. evoluční akumulátorová technologie pro nové maximální výkony. Budoucnost potřebuje vize. Vážení čtenáři, již po mnoho let důsledně sledujeme naši inovativní vizí bezkabelového staveniště. Stále výkonnější

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

PROHLÁŠENÍ. k převzetí dokumentu Nastavení přístupových práv pro OSS a SPO v aplikacích Audit MV

PROHLÁŠENÍ. k převzetí dokumentu Nastavení přístupových práv pro OSS a SPO v aplikacích Audit MV PROHLÁŠENÍ k převzetí dokumentu Nastavení přístupových práv pro OSS a SPO v aplikacích Audit MV Zástupci firmy Deloitte Czech Republic převzali stejnopis tohoto dokumentu pro potřebu výkonu poradenské

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

Výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR. The Art of Gelato

Výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR. The Art of Gelato Výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR The Art of Geato The Art Nejepší zmrzina s tradicí od roku 1927 ICE TEAM 1927, patřící do ALI GROUP S.p.A největší světové skupiny firem vyrábějících gastronomické

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více