Kapitola 7. Štafeta života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 7. Štafeta života"

Transkript

1 Kapitoa 7 Štafeta života

2 Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i si reáný rozměr podvodu a kamu, který by umožni, aby tyto zájmy vůbec dostay šanci se prosadit, mě by si každý čtenář také uvědomit, že jediný způsob, jak tomuto převzetí vády nad světem zabránit teď a u všech budoucích generací je imunizovat se proti žím a kamům, které tvoří samotnou zákadnu modu operandi operačního režimu těchto zájmů. Ještě důežitější je, že teď, kdy pravda o strůjcích Osvětimi vyša najevo, považujeme za nezbytné, ukázat cestu do budoucna. Cíem této knihy není nic jiného, než přepsat dějiny 20. stoetí. Z toho vypývá, že pány pro 21. stoetí si vyžadují revizi, protože v nich musíme zohednit naše nové chápání minuosti. V této knize dokumentovaný střízivý rozbor nyní poskytuje jedinečnou možnost utvářet budoucnost, aniž bychom přitom opakovai chyby minuosti. Zvážíme-i obrovský rozměr těchto chyb, budoucí kroky budou vyžadovat jistou odvahu, protože budou mít svou povahou daekosáhý a gobání dopad. Navíc čas, uvědomit si a nastínit novou cestu do epšího, budoucího světa, nasta právě teď. Protože nevyvodíme-i z historických ekcí přesné a okamžité důsedky, idstvo propásne jedinečnou šanci tuto cestu do budoucna revidovat. V této kapitoe načrtneme akce, nezbytné pro vytvoření nového, zdravého světa, v němž panuje sociání spravednost. Takový svět už dávno není pouhou iuzí. Naopak - ze ho vybudovat teď a hned! 262

3 Štafeta života Jak brzy se tento svět stane reaitou, záeží na jednom, jediném faktoru: koik z nás bude připraveno, závazně o dosažení tohoto cíe usiovat. Tato výzva je především pro madou generaci, protože to bude její svět a její budoucnost, o němž se nyní rozhoduje. Lidstvo se ocito na křižovatce. Aternativy nemohou být jasnější. Na jedné straně stojí ekonomické zájmy, těžící z nemocí, bídy a smrti miionů. Na druhé straně existují na světě daší miiony idí, kterým jde především o to, své zdraví a životy chránit. Přeživší oběti koncentračních táborů v Osvětimi si tento rozhodující okamžik v dějinách idstva uvědomii. Svou výzvu k štafetové předávce života, kterou někoik přeživších peko na zemi před někoika desetietími zanechao, předávají dá jako morání závazek ceému dnešnímu idstvu. Štafetová předávka života není ae jen moráním závazkem, ae i výzvou k akci na záchranu života v nejširším sova smysu - a tím vytvořením zákadů pro epší svět. 263

4 Kapitoa 7 Cíe Lidstvo má nyní možnost vytvořit zdravý, mírumiovný a sociáně spravedivý svět. Ae tento nový svět nepřijde sám od sebe. Tento svět si budeme muset vytvořit my sami. Tato kniha kade první zákadní kamínky jednoho z největších hnutí v dějinách idstva: Hnutí života. Úče tohoto hnutí je osvobodit idstvo od trosek staeté závisosti na petrochemickém a farmaceutickém Karteu a zachránit život čověka pro všechny budoucí generace. Je důežité, aby každé hnutí měo jasně definované cíe. Cíe Hnutí života jsou tyto: Muvit a šířit pravdu. Je evidentní, že id na ceém světě by podveden v tak důežitých otázkách, jako např.: kdo nes havní odpovědnost za nejhorší zočin 20. stoetí smrt šedesáti miionů idí za 2. světové váky? Pakiže zájmové kruhy, které nám tuto informaci upírai po dobu deší než sedm desetietí, stáe ještě kontroují veřejné mínění, musíme si poožit daší neméně důežité otázky: 1. Proč nám hai? 2. Když nám hai v tak důežitých otázkách jako těchto, proč bychom jim vůbec měi věřit, když nám něco vyprávějí dnes? Je zřejmé, že pochopení a šíření pravdy o dějinách je předpokadem vytvoření epšího světa. Ochrana zdraví a života Nejdůežitějším cíem Hnutí života je ochrana zdraví a životů obyvate této panety teď a pro všechny budoucí generace před zneužitím nebo obětováním korporačním zájmům. 264

5 Štafeta života Zákaz patentů na zdraví a život Lidstvo museo projít dvěma světovými vákami, v nichž přišo o život na sto miionů idí, aby si uvědomio, že havním důvodem obou váek by princip patentů. Z toho vypývá, že absoutně prioritním cíem musí být zákaz patentů na zdraví a život. Vytvoření nového systému zdravotního zabezpečení V minuém stoetí zastánci zájmů farmaceutického karteu se pokoušei o vytvoření monopou na světové zdraví zakádajícím se na dvou havních prvcích: exkuzivitě patentovaných éčiv formou terapií a privatizaci zdravotnictví pod jejich kontroou. Netřeba zdůrazňovat, že předpokadem nového zdravotního systému je eiminace těchto dvou prvků kontroy. Na rozdí od stávajícího systému zdravotnictví, zakádajícího se na podpoře a šíření nemocí, éčitených pomocí patentovaných éčiv, nový systém zdravotní péče se soustředí na prevenci a vykořenění nemocí. Prvním krokem k novému cíi zavedení nového, efektivnějšího systému zdravotnictví je zákaz všech patentů na terapeutická éčiva a ostatní éky. Druhým krokem je zdemokratizovat zdravotnictví, tj. umožnit jeho idovou kontrou. To je jediný způsob, jak zaručit, aby výzkum a vzděání v obasti zdravotnictví, stejně jako praktické zdravotní sužby stáy výučně ve sužbách idu a ne v žodu finančních zájmů farmaceutického průmysu. Ochrana života Projekt idského genomu jako bioogického zákadu života patří nám všem, ceému idstvu. Pokusy o privatizaci genetického kódu s cíem ho měnit, obchodovat s ním a manipuovat ze ziskuchtivost idské těo nebo jeho části, by měy být zakázány. Ochrana zásobování potravinami Genetická informace obsažená ve zvířatech, rostinách a potravinách, pěstovaných na poích a v zahradách patří všem. 265

6 Kapitoa 7 Manipuace a pozměňování genetického kódu s cíem patentovat a vytvářet tržní monopo, v sobě skrývá nebezpečí, že zásobování potravinami bude kontroováno a zneužíváno protagonisty korporačních zájmů k poitickým účeům. Ochrana životního prostředí Předpokadem pevného zdraví a douhého života je především čistý vzduch, nezávadná pitná voda a absence toxických chemikáií v životním prostředí. Za posední stoetí se znečišťování atmosféry pomocí součenin uhíku, pocházejících převážně z petrochemického a energetického průmysu (uhené eektrárny), stao jedním z havních ekoogických hrozeb. Stejně tak gobání otepování a jeho daší násedky ohrožují život naší panety. Navíc, konvenční intenzivní zeměděské technoogie, vyžadující obrovská kvanta patentovaných toxických pesticidů, herbicidů a syntetických hnojiv, také ohrožují ekoogickou rovnováhu a dokonce i život samotný. Ve dvacátém prvním stoetí musí být spaováním uhí získávaná energie nahrazena vodíkovou energií a jinými obnovitenými zdroji energie, např. soární, větrnou, příivovou a jinými energiemi. Lepší ochranu života a životního prostředí si v takovém případě ani nemůžeme přát. Stejně tak musí být nahrazeny intenzivní zeměděské technoogie organickým farmářstvím a jinými decentraizovanými přírodními metodami zeměděství. Ochrana světového míru Zachování míru byo v dějinách idstva odvěkým snem. Pakiže dříve byy váky více méně regionání povahy, dvacáté stoetí se stao svědkem dvou bezprecedentních světových váek. Bezchybný rozbor příčin těchto dvou váek je předpokadem prevence případného propuknutí nového gobáního konfiktu. Jeikož by v takovémto konfiktu nepochybně došo k použití zbraní hromadného ničení, tento rozbor bude mít rozhodující dopad na přežití idstva. 266

7 Štafeta života Skutečnosti, dokumentované v této knize, vedou pouze k jednomu závěru: ukončení zásady patentovatenosti v obasti zdravotnictví a ochrany života je předpokadem udržení světového míru. Stejně tak ukončením závisosti světové energie na poptávce po ropě zmizí i důvody k invazím do zemí bohatých ropou. Tím pádem, čím dřív se světová poptávka po energii bude pokrývat z decentraizovaných a obnovitených zdrojů, o to menší pravděpodobnost, že bude docházet k novým vákám. Nastoení sociání spravednosti Bývaé kooniání mocnosti, které rozděiy svět na bohaté a chudé, byy nahrazeny zeměmi vyvážejícími chemické, farmaceutické a petrochemické výrobky. Gobání zájmy petrochemického a farmaceutického Karteu nejen že upevňují nespravednost na naší panetě, ae prohubují ji den ode dne čím dá víc. Ze všech těchto moderních forem ekonomické závisosti je tou nejohavnější formou farmaceutický kooniaizmus. Za kamným a zavádějícím argumentem dobročinnosti a boje s epidemiemi, jsou ve všech rozvojových zemích propagovány toxické a smrtené výrobky, které decimují tamní popuaci a eskaují jejich ekonomickou závisost. Stejně tak se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými zeměmi tím, že se v rozvojových zemích propaguje patentovaná, geneticky manipuovaná setba a patentované potraviny pod faešnou záminkou boje s hadem ve světě. Poučení z dějin je víc než výmuvné: pokud idstvo připustí, aby dědicové architektů největšího vyhazovacího tábora v dějinách idstva mohi nerušeně pokračovat v činnosti zdánivě seriózních šedých eminencí v zákuisí gobáního ekonomického pořádku, ke vzniku ekonomické spravednosti nikdy nemůže dojít. 267

8 Kapitoa 7 Ukončení investičního obchodování s patentovanými éčivy a potravinami je prvním předpokadem snížení propastného rozdíu mezi průmysově vyvinutými a rozvojovými zeměmi a nastoení sociání spravednosti v ceosvětovém měřítku. Moderní, decentraizované technoogie v obasti zdravotnictví, výživy, energetiky a daších jsou zákadem ekonomického růstu v rozvojových zemích a snižování závisostí. Navíc ukončení patby daně rozvojových zemí do pokadny petrochemického a farmaceutického Karteu uvoní obrovské ekonomické zdroje v těchto zemích, které mohou být násedně přesměrovány k ukojení svých primárních životních potřeb, jako jsou jído, zdravotní péče, vzděání a zaměstnanost. My, id, jsme tvůrci tohoto nového světa V tomto okamžiku dějin, stojíme my, id, před dvěma možnostmi: zaprvé můžeme připustit, aby korporační zájmy pokračovay v upevňování a rozšiřování svého monopou na panetě v kíčových obastech našeho života. Anebo, my, id, převezmeme otěže odpovědnosti za svůj osud do svých rukou a vybudujeme nový svět pro sebe a budoucí generace. Přenecháme-i tento svět napospas korporačním zájmům, nepotřebujeme se divit, budou-i nerušeně pokračovat ve svém ukrativním kšeftování s bídou, hadem, zamořováním světa toxickým odpadem, nemocemi a smrtí. Samozřejmě, že k udržení takového světa a ekonomicky z něho těžit, je zapotřebí gobání diktatury, která těmto korporačním zájmům umožní systematické okešťování občanských práv a ignorování vůe idu. Pakiže se my, id, rozhodneme převzít odpovědnost za většinu moderních technoogií, jako jsou obnovitené zdroje energie a pří- 268

9 Štafeta života rodní éčiteství, pak vytvoříme přírodní éčiteství, spočívající na vědeckých zákadech, a tím pádem i zdravý, mírumiovný a sociáně spravedivý svět. Svobodná výměna informací mezi idmi a obrovské množství ekonomických zdrojů, které tím vzniknou, umožní idstvu kvantový skok do světa, v němž bude mít spravednost větší váhu než doposud. Voba je nasnadě. Dva aspekty si ae musí každý z nás uvědomit: zaprvé, my, id, musíme vybudovat tento svět vastníma rukama, protože přinese nejvíce nám a našim dětem. Zadruhé, musíme tak učinit teď, protože každý den čekání bude znamenat, že zastánci statutu quo se budou pokoušet o upevnění své nadvády nad naší panetou. Daší kroky Každý čtenář této knihy, každý příjemce jejího poseství, uvědomující si jeho aktuání naéhavost, musí okamžitě začít tento epší svět budovat. Níže jsou uvedeny některé nejnaéhavější úkoy, s jejichž reaizací je zapotřebí začít hned: Mysete sami a za sebe! Budete-i přemýšet o obsahu této knihy a věnovat se vastnímu výzkumu při jeho ověřování, zjistíte, do jaké míry jste se stávai v minuosti obětí podvodu a kamu, když šo o to, získat adekvátní informace pro pochopení dějin včetně vaší vastní země. Především budete muset vyvinout mnohem kritičtější přístup k médiím, protože právě ta souží výhradně zachování statutu quo a tím i gobánímu ohupování. Šiřte informace obsažené v této knize. Tato kniha obsahuje unikátní informace, dokumentaci a rozbor, který nenajdete nikde jinde. Pokusii jsme se doožit co nejvíc z oficiáních zdrojů, včetně materiáu, který by douho 269

10 Kapitoa 7 ukrytý ve vádních a mezinárodních archivech. Doporučujeme vám, abyste si ověřovai všechny v této knize uvedené odkazy onine a věnovai se vastní výzkumné práci. Dáe vás prosíme, abyste digitání podobu této knihy dai k dispozici každému z vašich přáte a známých spou s vaším osobním komentářem a vašimi poznatky. Kontaktujte vaše poitické zástupce Nepředpokádejte, že si fakta, uvedená v této knize, uvědomují. Protože zatímco někteří z nich byi dosazeni k moci výše zmíněnými zájmy, ostatní se stai, mimochodem stejně jako vy a vůbec my všichni, jejich obětí. Ti posední si ae zasuhují, aby dokázai, že skutečně reprezentují vaše zájmy. Pošete kopii této knihy vašim poitickým reprezentantům. Ptejte se vašich poitiků, zda si jsou vůbec vědomi historických skutečností v kontextu této knihy. Možná, že budete jejich odpovědí vemi překvapeni. Podporujte organizované šíření poseství této knihy Nejepší způsob, jak se ujistit, aby se tato kniha dostaa i do nejvzdáenějšího kouta vaší obce, dědiny nebo města, je vytvořit skupinu s ostatními čtenáři, kteří s vámi sdíejí odhodanost k jednání. Prvním úkoem takové skupiny je, vymyset způsob, jak tuto knihu šířit a ujistit se, aby si ji každý přečet. Z výsedku spnění tohoto úkou se budou odvíjet daší aktivity. 270

11 Štafeta života Vyhedávejte spoupráci s idmi stejného smýšení. Existuje ceá řada možností a obastí, v nichž můžete vyvíjet propagační aktivity. Např.: Ochrana životního prostředí Aternativní energie Vědecky zaožené přírodní éčiteství Organické zahradnictví Mikrofinancování projektů a aternativní ekonomie Jakákoiv jiná obast, v níž ze snížit dopad korporačních zájmů na naší panetu. Hasujte peněženkou. Buďte opatrní při výběru, kde a za co budete utrácet, a stejně tak postupujete při výběru svých poitiků ve vobách. To, kde a za co utratíte své peníze, skutečně může svět změnit. Napříkad: Nákupem organických produktů hasujete proti obchodování chemického průmysu s pesticidy. Nákupem energeticky výkonného vozida hasujete proti petrochemickému průmysu a znečišťování ovzduší. Vobou přírodního éčiteství, zakádajícím se na vědeckých poznatcích, automaticky hasujete proti kšeftování farmaceutického průmysu s nemocemi a vůbec proti monopou ve zdravotnictví. 271

12 Kapitoa 7 Patforma epšího světa V této knize obsažené skutečnosti a jejich rozbor vytvářejí startovací pošinu, s jejíž pomocí může idstvo vybudovat nový, epší svět. Už před dvěma roky více než tucet obětí přeživších hoocaust se seše v Osvětimi s cíem předožit evropským vádám novou ústavu. Ústava s názvem Pro id s idem je obrysem nezbytnosti ochrany zájmů idu před nenasytností korporací. Bohuže tato historická výzva, představená jako Štafeta života skupinou občanů s maximání mírou autority na této panetě, bya špičkovými poitickými přestavitei v Evropě bohuže ignorována. Naopak, podpisem isabonského Zmocňovacího zákona tito krátkozrací poitikové dai zeenou procesu, jímž se ceý evropský kontinent stává hříčkou v rukou těch samých korporačních zájmů, nesoucích odpovědnost za dvě světové váky. V této situaci jsme se my, autoři této knihy, rozhodi zahrnout tuto výzvu do naší knihy a šířit ji jako poitickou patformu a předpokad pro udržení demokracie pro tuto generaci, jakož i všechny generace budoucí. Na násedujících stránkách zdokumentujeme historickou výzvu Štafety života, jejímž cíem je vytvořit Evropu a tím i ceý svět pro id a s idem. Na rozdí od mnoha národních a regionáních poitických patforem, tuto mezinárodní výzvu ze reaizovat s pomocí drtivé podpory idu ceého světa, protože v sobě nese imanentní náboj bezpříkadné věrohodnosti a autority: morání váhu přeživších nejhorší zočiny proti idskosti spou s adekvátním rozborem příčin dvou světových váek. 272

13 Štafeta života ŠTAFETA PAMĚTI ŠTAFETA ŽIVOTA VÝZVA PRO EVROPU PRO LID S LIDEM Preambue My, kteří jsme přežii hoocaust v německých nacistických koncentračních táborech, ocejchovaní jak otroci vytetovanými čísy, máme pocit, že čas ryche utíká. Svět se stává čím dá tím odonějším vůči našemu svědectví o hadu a nouzi, o vyčerpávající otrocké práci, o váce a nenávisti a daších nacistických zočinech. Žii jsme, abychom byi svědky rostoucí reaizace nádherné myšenky nové Evropy. Tato Evropa měa být vybudována na památce minuosti jako fundamentání zásada evropských národů. Nicméně to, čeho jsme svědky nyní, je čím dá tím víc porušením této zásady. V dějinách Evropy bya zákadní idská práva na zdraví a život čověka právy nejčastěji porušovanými. Jen v minuém stoetí přišo o život ve dvou světových vákách na 100 miionů idí. Ze všech udáostí, tvořících obraz Evropy, ční jako symbo agonie a smrti koncentrační a vyhazovací tábor Osvětim-Březinka. Statisíce mužů a žen z ceé Evropy, uvěznění v koncentračních táborech, přišy o život jako zotročené pracovní síy ve jménu korporační chamtivosti. 273

14 Kapitoa 7 Navíc, desetitisíce z nich přišo o život při pseudovědeckých ékařských pokusech na vězních, s cíem získat patenty na různé éky pro ceou řadu farmaceutických dceřiných spoečností mateřského koncernu IG Farben. Dnes, kdy usiujeme o výstavbu Nové Evropy v době, kdy my, svědkové doby, pořád ještě svědčíme o násedcích despektu a pohrdání idským životem a zákadními potřebami čověka. Naše životy se utvářey v době, kdy idský život nemě žádnou cenu a kdy otroka byo zapotřebí jen jako bezpatné pracovní síy. Absoutními vastníky idských bytostí nebyi ani tak esesáci, jako roboti mamonu a moci v koncernu IG Farben Osvětim. To je také důvod, proč se cítíme být odpovědni za proces výstavby nové Evropy pro id a s idem. Toto není věc poitického názoru. Toto je výzva k paměti. Toto je naše výzva k životu, K rozumnému myšení, Pro Evropu pro id a s idem, Pro štafetu paměti, Pro štafetu života. Už nikdy bychom neměi připustit, aby tato štafeta bya přervána, i kdyby se zpoza opony nové Evropy vynořiy podivné masky připomínající tváře architektů IG Farben Osvětim. 274

15 Štafeta života ÚSTAVA OBČANŮ EVROPY Nejzákadnějším idským právem je právo na zdraví a život. Toto právo je nejen ohrožováno vojenskými konfikty, ae i korporačními zájmy a jejich narůstajícími pokusy využívat těo čověka a znaostí o něm jako exkuzivního vastnictví a zdroje zisku. PROTO PROHLAŠUJEME NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA ZA NEZCI- ZITELNÁ PRO KAŽDÉHO EVROPANA: PRÁVO NA ZDRAVÍ Naše zdraví a naše těesná schránka jsou nejcennějším vastnictvím čověka. Proto nesmí být zneužívány jako bazar pro patentovaná éčiva nebo jakoukoiv jinou formu komerciaizace. Šíření nemocí v rámci uměého vyvoávání poptávky po écích je protiústavní. Jakýkoi zdravotní systém, zakádající se na těchto zásadách a propagující je, by mě být zakázán. PRÁVO NA ŽIVOT Lidský genom jako matice života a bioogický zákad idské existence patří ceému idstvu. Pokusy o privatizaci genetického kódu s cíem ho měnit, prodávat a manipuovat těo čověka, popř. jeho části za účeem korporačního zisku, je protiústavní a proto zakázáno. PRÁVO NA EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ, PŘÍRODNÍ POTRAVINY Genetická informace o všech rostinách a potravinách, rostoucích na poích a oukách po tisícietí, patří ceému idstvu. Manipuace a pozměňování genetického kódu rostin, s cíem je patentovat a vytvářet gobání monopoy, sebou nese nebezpečí, že zásobování potravinami začne být ovádáno korporačními zájmy. Stejně jako v případě zdraví a života, monopoizace potravin to vede ke kontroe ceých národů. 275

16 Kapitoa 7 TAKOVÁ AKTIVITA JE PROTIÚSTAVNÍ Důvod, proč tato zákadní práva stáe ještě nejsou všeobecně akceptována a upatňována, je princip patentování. Patenty jsou ekonomickými nástroji zvyšování návratnosti investic pro ceá průmysová odvětví včetně těch, která mají bezprostřední dopad na naše zdraví a naše životy. ŽIVOT NESMÍ BÝT PATENTOVÁN K prosazení této zásady a za účeem ochrany zdraví a životů budoucích generací Evropanů, patenty v obasti zdraví, života a potravin se prohašují za protiústavní. Apeujeme na OBČANY Evropy, kteří budou číst návrh této ÚSTAVY OBČANŮ EVROPY, aby ji podpořii svými podpisy. MYŠLENKA EVROPY PRO LID A S LIDEM Tato navrhovaná ústava souží jako matice, definující zákadní idská práva napříč Evropou, včetně práva na nezávadné životní prostředí, respektování idské důstojnosti a ochrany sociáních hodnot. Předáváme tuto výzvu dá všem občanům Evropy. Ti byi skutečnými strážci vzpomínky, která zachovaa historii v paměti ceých generací a která bude v tomto díe pokračovat jako štafeta vzpomínky a jako štafeta života. 276

17 Štafeta života Tento dokument samozřejmě není jen daším z mnoha patetických provoání za epší svět. Jasný, srozumitený rozbor a stručný výčet zásad tento dokument předurčují, stát se úheným kamenem světa, reaizovateného ještě za našeho života. STÁT SE SOUČÁSTÍ ŠTAFETY ŽIVOTA Chcete-i, ať už jako soukromá osoba nebo organizace sehrát aktivnější úohu v hnutí ŠTAFETA ŽIVOTA, zkontaktujte nás prosím. Máme zájem o vytvoření sítě individuáních zájemců a organizací, oddaných šíření historické pravdy a ukončení desetietí gobáního kamu. Informace obsažené v této knize s jejími odkazy jsou naší cestovní mapou. Můžete se na nás obrátit zde: 277

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung.

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung. UDO HERRMANNSTORFER Jedinec a stát Obsah K aktuální situaci... 2 Svéprávný člověk a společnost... 3 Demokratický stát... 3 Boj proti útlaku... 5 Duchovní život v péči demokratického státu... 6 Duchovní

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Terra Libera. Vliteratuře je uváděna celá řada důvodů pro selhání tržních

Terra Libera. Vliteratuře je uváděna celá řada důvodů pro selhání tržních Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Proč nelze externality považovat za případ tržního selhání? 1 Brian P. Simpson červen - červenec 2005 / ročník 6 Globalizace jako nejlepší sociální

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ.

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. 1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. Ústřední výbor KSČ, vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politické

Více

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje Radoslav Štědroň Svrchovaný stát a veřejné zdroje Obsah Předmluva.2 1 Svrchovaný stát 1.1 Situace České republiky na počátku druhého desetiletí 21. století 5 1.2 Česká ústava.8 1.2.1 Vznik a tvorba české

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Jak napsat podnikatelský plán. aneb kudy vede cesta k úspěchu

Jak napsat podnikatelský plán. aneb kudy vede cesta k úspěchu Jak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu CzechInvest Praha 2005 Obsah 1 Předmluva autora.............................................................. 9 2 Podnikatelská morálka a etika..................................................

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více