Kapitola 7. Štafeta života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 7. Štafeta života"

Transkript

1 Kapitoa 7 Štafeta života

2 Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i si reáný rozměr podvodu a kamu, který by umožni, aby tyto zájmy vůbec dostay šanci se prosadit, mě by si každý čtenář také uvědomit, že jediný způsob, jak tomuto převzetí vády nad světem zabránit teď a u všech budoucích generací je imunizovat se proti žím a kamům, které tvoří samotnou zákadnu modu operandi operačního režimu těchto zájmů. Ještě důežitější je, že teď, kdy pravda o strůjcích Osvětimi vyša najevo, považujeme za nezbytné, ukázat cestu do budoucna. Cíem této knihy není nic jiného, než přepsat dějiny 20. stoetí. Z toho vypývá, že pány pro 21. stoetí si vyžadují revizi, protože v nich musíme zohednit naše nové chápání minuosti. V této knize dokumentovaný střízivý rozbor nyní poskytuje jedinečnou možnost utvářet budoucnost, aniž bychom přitom opakovai chyby minuosti. Zvážíme-i obrovský rozměr těchto chyb, budoucí kroky budou vyžadovat jistou odvahu, protože budou mít svou povahou daekosáhý a gobání dopad. Navíc čas, uvědomit si a nastínit novou cestu do epšího, budoucího světa, nasta právě teď. Protože nevyvodíme-i z historických ekcí přesné a okamžité důsedky, idstvo propásne jedinečnou šanci tuto cestu do budoucna revidovat. V této kapitoe načrtneme akce, nezbytné pro vytvoření nového, zdravého světa, v němž panuje sociání spravednost. Takový svět už dávno není pouhou iuzí. Naopak - ze ho vybudovat teď a hned! 262

3 Štafeta života Jak brzy se tento svět stane reaitou, záeží na jednom, jediném faktoru: koik z nás bude připraveno, závazně o dosažení tohoto cíe usiovat. Tato výzva je především pro madou generaci, protože to bude její svět a její budoucnost, o němž se nyní rozhoduje. Lidstvo se ocito na křižovatce. Aternativy nemohou být jasnější. Na jedné straně stojí ekonomické zájmy, těžící z nemocí, bídy a smrti miionů. Na druhé straně existují na světě daší miiony idí, kterým jde především o to, své zdraví a životy chránit. Přeživší oběti koncentračních táborů v Osvětimi si tento rozhodující okamžik v dějinách idstva uvědomii. Svou výzvu k štafetové předávce života, kterou někoik přeživších peko na zemi před někoika desetietími zanechao, předávají dá jako morání závazek ceému dnešnímu idstvu. Štafetová předávka života není ae jen moráním závazkem, ae i výzvou k akci na záchranu života v nejširším sova smysu - a tím vytvořením zákadů pro epší svět. 263

4 Kapitoa 7 Cíe Lidstvo má nyní možnost vytvořit zdravý, mírumiovný a sociáně spravedivý svět. Ae tento nový svět nepřijde sám od sebe. Tento svět si budeme muset vytvořit my sami. Tato kniha kade první zákadní kamínky jednoho z největších hnutí v dějinách idstva: Hnutí života. Úče tohoto hnutí je osvobodit idstvo od trosek staeté závisosti na petrochemickém a farmaceutickém Karteu a zachránit život čověka pro všechny budoucí generace. Je důežité, aby každé hnutí měo jasně definované cíe. Cíe Hnutí života jsou tyto: Muvit a šířit pravdu. Je evidentní, že id na ceém světě by podveden v tak důežitých otázkách, jako např.: kdo nes havní odpovědnost za nejhorší zočin 20. stoetí smrt šedesáti miionů idí za 2. světové váky? Pakiže zájmové kruhy, které nám tuto informaci upírai po dobu deší než sedm desetietí, stáe ještě kontroují veřejné mínění, musíme si poožit daší neméně důežité otázky: 1. Proč nám hai? 2. Když nám hai v tak důežitých otázkách jako těchto, proč bychom jim vůbec měi věřit, když nám něco vyprávějí dnes? Je zřejmé, že pochopení a šíření pravdy o dějinách je předpokadem vytvoření epšího světa. Ochrana zdraví a života Nejdůežitějším cíem Hnutí života je ochrana zdraví a životů obyvate této panety teď a pro všechny budoucí generace před zneužitím nebo obětováním korporačním zájmům. 264

5 Štafeta života Zákaz patentů na zdraví a život Lidstvo museo projít dvěma světovými vákami, v nichž přišo o život na sto miionů idí, aby si uvědomio, že havním důvodem obou váek by princip patentů. Z toho vypývá, že absoutně prioritním cíem musí být zákaz patentů na zdraví a život. Vytvoření nového systému zdravotního zabezpečení V minuém stoetí zastánci zájmů farmaceutického karteu se pokoušei o vytvoření monopou na světové zdraví zakádajícím se na dvou havních prvcích: exkuzivitě patentovaných éčiv formou terapií a privatizaci zdravotnictví pod jejich kontroou. Netřeba zdůrazňovat, že předpokadem nového zdravotního systému je eiminace těchto dvou prvků kontroy. Na rozdí od stávajícího systému zdravotnictví, zakádajícího se na podpoře a šíření nemocí, éčitených pomocí patentovaných éčiv, nový systém zdravotní péče se soustředí na prevenci a vykořenění nemocí. Prvním krokem k novému cíi zavedení nového, efektivnějšího systému zdravotnictví je zákaz všech patentů na terapeutická éčiva a ostatní éky. Druhým krokem je zdemokratizovat zdravotnictví, tj. umožnit jeho idovou kontrou. To je jediný způsob, jak zaručit, aby výzkum a vzděání v obasti zdravotnictví, stejně jako praktické zdravotní sužby stáy výučně ve sužbách idu a ne v žodu finančních zájmů farmaceutického průmysu. Ochrana života Projekt idského genomu jako bioogického zákadu života patří nám všem, ceému idstvu. Pokusy o privatizaci genetického kódu s cíem ho měnit, obchodovat s ním a manipuovat ze ziskuchtivost idské těo nebo jeho části, by měy být zakázány. Ochrana zásobování potravinami Genetická informace obsažená ve zvířatech, rostinách a potravinách, pěstovaných na poích a v zahradách patří všem. 265

6 Kapitoa 7 Manipuace a pozměňování genetického kódu s cíem patentovat a vytvářet tržní monopo, v sobě skrývá nebezpečí, že zásobování potravinami bude kontroováno a zneužíváno protagonisty korporačních zájmů k poitickým účeům. Ochrana životního prostředí Předpokadem pevného zdraví a douhého života je především čistý vzduch, nezávadná pitná voda a absence toxických chemikáií v životním prostředí. Za posední stoetí se znečišťování atmosféry pomocí součenin uhíku, pocházejících převážně z petrochemického a energetického průmysu (uhené eektrárny), stao jedním z havních ekoogických hrozeb. Stejně tak gobání otepování a jeho daší násedky ohrožují život naší panety. Navíc, konvenční intenzivní zeměděské technoogie, vyžadující obrovská kvanta patentovaných toxických pesticidů, herbicidů a syntetických hnojiv, také ohrožují ekoogickou rovnováhu a dokonce i život samotný. Ve dvacátém prvním stoetí musí být spaováním uhí získávaná energie nahrazena vodíkovou energií a jinými obnovitenými zdroji energie, např. soární, větrnou, příivovou a jinými energiemi. Lepší ochranu života a životního prostředí si v takovém případě ani nemůžeme přát. Stejně tak musí být nahrazeny intenzivní zeměděské technoogie organickým farmářstvím a jinými decentraizovanými přírodními metodami zeměděství. Ochrana světového míru Zachování míru byo v dějinách idstva odvěkým snem. Pakiže dříve byy váky více méně regionání povahy, dvacáté stoetí se stao svědkem dvou bezprecedentních světových váek. Bezchybný rozbor příčin těchto dvou váek je předpokadem prevence případného propuknutí nového gobáního konfiktu. Jeikož by v takovémto konfiktu nepochybně došo k použití zbraní hromadného ničení, tento rozbor bude mít rozhodující dopad na přežití idstva. 266

7 Štafeta života Skutečnosti, dokumentované v této knize, vedou pouze k jednomu závěru: ukončení zásady patentovatenosti v obasti zdravotnictví a ochrany života je předpokadem udržení světového míru. Stejně tak ukončením závisosti světové energie na poptávce po ropě zmizí i důvody k invazím do zemí bohatých ropou. Tím pádem, čím dřív se světová poptávka po energii bude pokrývat z decentraizovaných a obnovitených zdrojů, o to menší pravděpodobnost, že bude docházet k novým vákám. Nastoení sociání spravednosti Bývaé kooniání mocnosti, které rozděiy svět na bohaté a chudé, byy nahrazeny zeměmi vyvážejícími chemické, farmaceutické a petrochemické výrobky. Gobání zájmy petrochemického a farmaceutického Karteu nejen že upevňují nespravednost na naší panetě, ae prohubují ji den ode dne čím dá víc. Ze všech těchto moderních forem ekonomické závisosti je tou nejohavnější formou farmaceutický kooniaizmus. Za kamným a zavádějícím argumentem dobročinnosti a boje s epidemiemi, jsou ve všech rozvojových zemích propagovány toxické a smrtené výrobky, které decimují tamní popuaci a eskaují jejich ekonomickou závisost. Stejně tak se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými zeměmi tím, že se v rozvojových zemích propaguje patentovaná, geneticky manipuovaná setba a patentované potraviny pod faešnou záminkou boje s hadem ve světě. Poučení z dějin je víc než výmuvné: pokud idstvo připustí, aby dědicové architektů největšího vyhazovacího tábora v dějinách idstva mohi nerušeně pokračovat v činnosti zdánivě seriózních šedých eminencí v zákuisí gobáního ekonomického pořádku, ke vzniku ekonomické spravednosti nikdy nemůže dojít. 267

8 Kapitoa 7 Ukončení investičního obchodování s patentovanými éčivy a potravinami je prvním předpokadem snížení propastného rozdíu mezi průmysově vyvinutými a rozvojovými zeměmi a nastoení sociání spravednosti v ceosvětovém měřítku. Moderní, decentraizované technoogie v obasti zdravotnictví, výživy, energetiky a daších jsou zákadem ekonomického růstu v rozvojových zemích a snižování závisostí. Navíc ukončení patby daně rozvojových zemí do pokadny petrochemického a farmaceutického Karteu uvoní obrovské ekonomické zdroje v těchto zemích, které mohou být násedně přesměrovány k ukojení svých primárních životních potřeb, jako jsou jído, zdravotní péče, vzděání a zaměstnanost. My, id, jsme tvůrci tohoto nového světa V tomto okamžiku dějin, stojíme my, id, před dvěma možnostmi: zaprvé můžeme připustit, aby korporační zájmy pokračovay v upevňování a rozšiřování svého monopou na panetě v kíčových obastech našeho života. Anebo, my, id, převezmeme otěže odpovědnosti za svůj osud do svých rukou a vybudujeme nový svět pro sebe a budoucí generace. Přenecháme-i tento svět napospas korporačním zájmům, nepotřebujeme se divit, budou-i nerušeně pokračovat ve svém ukrativním kšeftování s bídou, hadem, zamořováním světa toxickým odpadem, nemocemi a smrtí. Samozřejmě, že k udržení takového světa a ekonomicky z něho těžit, je zapotřebí gobání diktatury, která těmto korporačním zájmům umožní systematické okešťování občanských práv a ignorování vůe idu. Pakiže se my, id, rozhodneme převzít odpovědnost za většinu moderních technoogií, jako jsou obnovitené zdroje energie a pří- 268

9 Štafeta života rodní éčiteství, pak vytvoříme přírodní éčiteství, spočívající na vědeckých zákadech, a tím pádem i zdravý, mírumiovný a sociáně spravedivý svět. Svobodná výměna informací mezi idmi a obrovské množství ekonomických zdrojů, které tím vzniknou, umožní idstvu kvantový skok do světa, v němž bude mít spravednost větší váhu než doposud. Voba je nasnadě. Dva aspekty si ae musí každý z nás uvědomit: zaprvé, my, id, musíme vybudovat tento svět vastníma rukama, protože přinese nejvíce nám a našim dětem. Zadruhé, musíme tak učinit teď, protože každý den čekání bude znamenat, že zastánci statutu quo se budou pokoušet o upevnění své nadvády nad naší panetou. Daší kroky Každý čtenář této knihy, každý příjemce jejího poseství, uvědomující si jeho aktuání naéhavost, musí okamžitě začít tento epší svět budovat. Níže jsou uvedeny některé nejnaéhavější úkoy, s jejichž reaizací je zapotřebí začít hned: Mysete sami a za sebe! Budete-i přemýšet o obsahu této knihy a věnovat se vastnímu výzkumu při jeho ověřování, zjistíte, do jaké míry jste se stávai v minuosti obětí podvodu a kamu, když šo o to, získat adekvátní informace pro pochopení dějin včetně vaší vastní země. Především budete muset vyvinout mnohem kritičtější přístup k médiím, protože právě ta souží výhradně zachování statutu quo a tím i gobánímu ohupování. Šiřte informace obsažené v této knize. Tato kniha obsahuje unikátní informace, dokumentaci a rozbor, který nenajdete nikde jinde. Pokusii jsme se doožit co nejvíc z oficiáních zdrojů, včetně materiáu, který by douho 269

10 Kapitoa 7 ukrytý ve vádních a mezinárodních archivech. Doporučujeme vám, abyste si ověřovai všechny v této knize uvedené odkazy onine a věnovai se vastní výzkumné práci. Dáe vás prosíme, abyste digitání podobu této knihy dai k dispozici každému z vašich přáte a známých spou s vaším osobním komentářem a vašimi poznatky. Kontaktujte vaše poitické zástupce Nepředpokádejte, že si fakta, uvedená v této knize, uvědomují. Protože zatímco někteří z nich byi dosazeni k moci výše zmíněnými zájmy, ostatní se stai, mimochodem stejně jako vy a vůbec my všichni, jejich obětí. Ti posední si ae zasuhují, aby dokázai, že skutečně reprezentují vaše zájmy. Pošete kopii této knihy vašim poitickým reprezentantům. Ptejte se vašich poitiků, zda si jsou vůbec vědomi historických skutečností v kontextu této knihy. Možná, že budete jejich odpovědí vemi překvapeni. Podporujte organizované šíření poseství této knihy Nejepší způsob, jak se ujistit, aby se tato kniha dostaa i do nejvzdáenějšího kouta vaší obce, dědiny nebo města, je vytvořit skupinu s ostatními čtenáři, kteří s vámi sdíejí odhodanost k jednání. Prvním úkoem takové skupiny je, vymyset způsob, jak tuto knihu šířit a ujistit se, aby si ji každý přečet. Z výsedku spnění tohoto úkou se budou odvíjet daší aktivity. 270

11 Štafeta života Vyhedávejte spoupráci s idmi stejného smýšení. Existuje ceá řada možností a obastí, v nichž můžete vyvíjet propagační aktivity. Např.: Ochrana životního prostředí Aternativní energie Vědecky zaožené přírodní éčiteství Organické zahradnictví Mikrofinancování projektů a aternativní ekonomie Jakákoiv jiná obast, v níž ze snížit dopad korporačních zájmů na naší panetu. Hasujte peněženkou. Buďte opatrní při výběru, kde a za co budete utrácet, a stejně tak postupujete při výběru svých poitiků ve vobách. To, kde a za co utratíte své peníze, skutečně může svět změnit. Napříkad: Nákupem organických produktů hasujete proti obchodování chemického průmysu s pesticidy. Nákupem energeticky výkonného vozida hasujete proti petrochemickému průmysu a znečišťování ovzduší. Vobou přírodního éčiteství, zakádajícím se na vědeckých poznatcích, automaticky hasujete proti kšeftování farmaceutického průmysu s nemocemi a vůbec proti monopou ve zdravotnictví. 271

12 Kapitoa 7 Patforma epšího světa V této knize obsažené skutečnosti a jejich rozbor vytvářejí startovací pošinu, s jejíž pomocí může idstvo vybudovat nový, epší svět. Už před dvěma roky více než tucet obětí přeživších hoocaust se seše v Osvětimi s cíem předožit evropským vádám novou ústavu. Ústava s názvem Pro id s idem je obrysem nezbytnosti ochrany zájmů idu před nenasytností korporací. Bohuže tato historická výzva, představená jako Štafeta života skupinou občanů s maximání mírou autority na této panetě, bya špičkovými poitickými přestavitei v Evropě bohuže ignorována. Naopak, podpisem isabonského Zmocňovacího zákona tito krátkozrací poitikové dai zeenou procesu, jímž se ceý evropský kontinent stává hříčkou v rukou těch samých korporačních zájmů, nesoucích odpovědnost za dvě světové váky. V této situaci jsme se my, autoři této knihy, rozhodi zahrnout tuto výzvu do naší knihy a šířit ji jako poitickou patformu a předpokad pro udržení demokracie pro tuto generaci, jakož i všechny generace budoucí. Na násedujících stránkách zdokumentujeme historickou výzvu Štafety života, jejímž cíem je vytvořit Evropu a tím i ceý svět pro id a s idem. Na rozdí od mnoha národních a regionáních poitických patforem, tuto mezinárodní výzvu ze reaizovat s pomocí drtivé podpory idu ceého světa, protože v sobě nese imanentní náboj bezpříkadné věrohodnosti a autority: morání váhu přeživších nejhorší zočiny proti idskosti spou s adekvátním rozborem příčin dvou světových váek. 272

13 Štafeta života ŠTAFETA PAMĚTI ŠTAFETA ŽIVOTA VÝZVA PRO EVROPU PRO LID S LIDEM Preambue My, kteří jsme přežii hoocaust v německých nacistických koncentračních táborech, ocejchovaní jak otroci vytetovanými čísy, máme pocit, že čas ryche utíká. Svět se stává čím dá tím odonějším vůči našemu svědectví o hadu a nouzi, o vyčerpávající otrocké práci, o váce a nenávisti a daších nacistických zočinech. Žii jsme, abychom byi svědky rostoucí reaizace nádherné myšenky nové Evropy. Tato Evropa měa být vybudována na památce minuosti jako fundamentání zásada evropských národů. Nicméně to, čeho jsme svědky nyní, je čím dá tím víc porušením této zásady. V dějinách Evropy bya zákadní idská práva na zdraví a život čověka právy nejčastěji porušovanými. Jen v minuém stoetí přišo o život ve dvou světových vákách na 100 miionů idí. Ze všech udáostí, tvořících obraz Evropy, ční jako symbo agonie a smrti koncentrační a vyhazovací tábor Osvětim-Březinka. Statisíce mužů a žen z ceé Evropy, uvěznění v koncentračních táborech, přišy o život jako zotročené pracovní síy ve jménu korporační chamtivosti. 273

14 Kapitoa 7 Navíc, desetitisíce z nich přišo o život při pseudovědeckých ékařských pokusech na vězních, s cíem získat patenty na různé éky pro ceou řadu farmaceutických dceřiných spoečností mateřského koncernu IG Farben. Dnes, kdy usiujeme o výstavbu Nové Evropy v době, kdy my, svědkové doby, pořád ještě svědčíme o násedcích despektu a pohrdání idským životem a zákadními potřebami čověka. Naše životy se utvářey v době, kdy idský život nemě žádnou cenu a kdy otroka byo zapotřebí jen jako bezpatné pracovní síy. Absoutními vastníky idských bytostí nebyi ani tak esesáci, jako roboti mamonu a moci v koncernu IG Farben Osvětim. To je také důvod, proč se cítíme být odpovědni za proces výstavby nové Evropy pro id a s idem. Toto není věc poitického názoru. Toto je výzva k paměti. Toto je naše výzva k životu, K rozumnému myšení, Pro Evropu pro id a s idem, Pro štafetu paměti, Pro štafetu života. Už nikdy bychom neměi připustit, aby tato štafeta bya přervána, i kdyby se zpoza opony nové Evropy vynořiy podivné masky připomínající tváře architektů IG Farben Osvětim. 274

15 Štafeta života ÚSTAVA OBČANŮ EVROPY Nejzákadnějším idským právem je právo na zdraví a život. Toto právo je nejen ohrožováno vojenskými konfikty, ae i korporačními zájmy a jejich narůstajícími pokusy využívat těo čověka a znaostí o něm jako exkuzivního vastnictví a zdroje zisku. PROTO PROHLAŠUJEME NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA ZA NEZCI- ZITELNÁ PRO KAŽDÉHO EVROPANA: PRÁVO NA ZDRAVÍ Naše zdraví a naše těesná schránka jsou nejcennějším vastnictvím čověka. Proto nesmí být zneužívány jako bazar pro patentovaná éčiva nebo jakoukoiv jinou formu komerciaizace. Šíření nemocí v rámci uměého vyvoávání poptávky po écích je protiústavní. Jakýkoi zdravotní systém, zakádající se na těchto zásadách a propagující je, by mě být zakázán. PRÁVO NA ŽIVOT Lidský genom jako matice života a bioogický zákad idské existence patří ceému idstvu. Pokusy o privatizaci genetického kódu s cíem ho měnit, prodávat a manipuovat těo čověka, popř. jeho části za účeem korporačního zisku, je protiústavní a proto zakázáno. PRÁVO NA EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ, PŘÍRODNÍ POTRAVINY Genetická informace o všech rostinách a potravinách, rostoucích na poích a oukách po tisícietí, patří ceému idstvu. Manipuace a pozměňování genetického kódu rostin, s cíem je patentovat a vytvářet gobání monopoy, sebou nese nebezpečí, že zásobování potravinami začne být ovádáno korporačními zájmy. Stejně jako v případě zdraví a života, monopoizace potravin to vede ke kontroe ceých národů. 275

16 Kapitoa 7 TAKOVÁ AKTIVITA JE PROTIÚSTAVNÍ Důvod, proč tato zákadní práva stáe ještě nejsou všeobecně akceptována a upatňována, je princip patentování. Patenty jsou ekonomickými nástroji zvyšování návratnosti investic pro ceá průmysová odvětví včetně těch, která mají bezprostřední dopad na naše zdraví a naše životy. ŽIVOT NESMÍ BÝT PATENTOVÁN K prosazení této zásady a za účeem ochrany zdraví a životů budoucích generací Evropanů, patenty v obasti zdraví, života a potravin se prohašují za protiústavní. Apeujeme na OBČANY Evropy, kteří budou číst návrh této ÚSTAVY OBČANŮ EVROPY, aby ji podpořii svými podpisy. MYŠLENKA EVROPY PRO LID A S LIDEM Tato navrhovaná ústava souží jako matice, definující zákadní idská práva napříč Evropou, včetně práva na nezávadné životní prostředí, respektování idské důstojnosti a ochrany sociáních hodnot. Předáváme tuto výzvu dá všem občanům Evropy. Ti byi skutečnými strážci vzpomínky, která zachovaa historii v paměti ceých generací a která bude v tomto díe pokračovat jako štafeta vzpomínky a jako štafeta života. 276

17 Štafeta života Tento dokument samozřejmě není jen daším z mnoha patetických provoání za epší svět. Jasný, srozumitený rozbor a stručný výčet zásad tento dokument předurčují, stát se úheným kamenem světa, reaizovateného ještě za našeho života. STÁT SE SOUČÁSTÍ ŠTAFETY ŽIVOTA Chcete-i, ať už jako soukromá osoba nebo organizace sehrát aktivnější úohu v hnutí ŠTAFETA ŽIVOTA, zkontaktujte nás prosím. Máme zájem o vytvoření sítě individuáních zájemců a organizací, oddaných šíření historické pravdy a ukončení desetietí gobáního kamu. Informace obsažené v této knize s jejími odkazy jsou naší cestovní mapou. Můžete se na nás obrátit zde: 277

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

charakteristika skautingu

charakteristika skautingu ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SKAUTINGU Zákadní charakteristika skautingu OBSAH n Podí na výchově madých idí... 58 n pomocí systému postupné sebevýchovy... 64 n zaožené na souboru hodnot... 73 n Hnutí... 75

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

Speciální pěny. Polyetylenová řešení

Speciální pěny. Polyetylenová řešení Speciání pěny Poyetyenová řešení SPECIÁLNÍ PĚNY Posání spoečnosti Seaed Air je zaoženo na ochraně vašich produktů při jejich přepravě po ceém světě. Tuto odpovědnost bereme vemi vážně. Tým zodpovědný za

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Svaz průmysu a dopravy ČR Úvod Svaz průmysu a dopravy ČR představuje největší zaměstnavateskou organizaci v České repubice. Za třináct et svého působení si díky siné a odborně zdatné čenské zákadně vybudova

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv Národní digitání archiv Jiří Bernas, Mian Vojáček Národní archiv NDA ve 20 minutách Digitání archiváie vers. digitání data Životní cykus e-dokumentu Zákadní požadavky na archivaci Východiska projektu NDA

Více

Masopust (str. 15 16)

Masopust (str. 15 16) MĚSÍČNÍK ROZTOK A ŽALOVA 2/2016 Masopust (str. 15 16) Proměny Levého Hradce (str. 8) Jakou jízdenku koupit dětem? (str. 12) Hodiny ze Schwarzwadu (str. 18) tiskárna powerprint přijmeme zaměstnance do knihárny

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Oil & Gas HSCEI. Manipulovaný LIBOR Poctivý PRIBOR. FinTech. BBI Portfolio

ZERTIFIKATEJOURNAL. Oil & Gas HSCEI. Manipulovaný LIBOR Poctivý PRIBOR. FinTech. BBI Portfolio ZJ 06.2015 / 23. duben 14. ročník Manipuovaný LIBOR Poctivý PRIBOR Po někoik et manipuovay banky s referenční úrokovou sazbou tzv. LIBOR. Tato sazba má veký viv na ceý finanční trh a je podkadem pro obchody

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství Univerzita Tomáše Bati ve Zíně, Fakuta technoogická Ústav fyziky a materiáového inženýrství Jméno a příjmení Josef Novák Ročník / Skupina x Předmět Laboratorní cvičení z předmětu Datum měření xx. xx. xxxx

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

dvouměsíčník/ročník 8 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 8 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso14.qxd 5.2.2014 11:22 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel.

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel. HLA říjen istopad 5/20 15 bydení nové generace 75 Kč,,49EUR proj SUJTE ekt rodi AVYHR nné ho dajte omu Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se děá masivní dřevěný pane

Více

Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci

Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci www4.dr-rath-foundation.org Zdravotní nadace Dr. Ratha Zdravotní nadace Dr. Ratha je nevýdělečná organizace, která se zabývá podmínkami zlepšení lidského

Více

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM Váš průvodce na skautské stezce 1 Vážení čtenáři, edice Vůdcovská zkouška vám opět přináší 14 příruček, které se zabývají jednotivými obory vůdcovské zkoušky. Díky vekému

Více

doc. doc RNDr.Bo B h o u h m u ír Štěd ě r d oň o, ň CS C c. S SVĚT SVĚT 2 0 2 4 0 0 4 BRN BR O N 20 2 1 0 5 1

doc. doc RNDr.Bo B h o u h m u ír Štěd ě r d oň o, ň CS C c. S SVĚT SVĚT 2 0 2 4 0 0 4 BRN BR O N 20 2 1 0 5 1 doc.rndr.bohumír Štědroň,CSc. SVĚT 2040 BRNO 2015 Mysíte si, že je to scifi? V roce 1915 vypadao scifi takto: Teevize Video Počítače Lety do vesmíru Mobiní teefon 3D tisk Internet Roboti Eektronické pacení

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

äelta Uživatelský manuál

äelta Uživatelský manuál comra-terapie (COHERENT MULTI-RADIANCES) ČESKY v0/0 comra-terapie (COHERENT MULTI-RADIANCES) ČESKY v0/0 Poděkování Na mých znaostech z oboru éčiteství se během mého života podíeo mnoho idí a mnoho daších

Více

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody Technické pyny pro zepšení kvaity pitné vody Voda - nejdůežitější a nejpřísněji kontroovaná potravina Impementace směrnice 98/83/EC Evropské rady do národních egisativ čenských zemí EU přinesa nové, nižší

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmysová škoa a Vyšší odborná škoa technická Brno, Sokoská 1 Šabona: Inovace a zkvaitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číso: Anotace: echanika, pružnost pevnost Nosníky stejné

Více

příspěvků k aktuálním tématům náhradní rodinné péče

příspěvků k aktuálním tématům náhradní rodinné péče sborník příspěvků k aktuáním tématům náhradní rodinné péče MPSV 2015 PRÁVO NA DĚTSTVÍ Ministerstvo práce a sociáních věcí ČR, 2015 ISBN 978-80-7421-103-4 1 OBSAH Úvod... 10 1 Děti v náhradní rodinné péči

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

dvouměsíčník/ročník 4 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 4 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_6ciso10.qxd 6.12.2010 9:15 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. duben 2005 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. duben 2005 POZEMKOVÉ ÚPRAVY MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY 51 duben 2005 POZEMKOVÉ ÚPRAVY PozemkovÈ pravy Duben 2005 Ë. 51 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY - st ednì pozemkov ad TÏönov 17 Te.: 221 811 111 117 05 Praha

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

Nejstarších deset čísel v Roztokách (str. 14 15)

Nejstarších deset čísel v Roztokách (str. 14 15) MĚSÍČNÍK ROZTOK A ŽALOVA 11/2015 Nejstarších deset číse v Roztokách (str. 14 15) Informace ze sociáního odděení (str. 5) Prognóza počtu dětí v Roztokách (str. 8) Mnoho povyku pro nic? (str. 13) REALITNÍ

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_6ciso12.qxd 7.12.2012 7:44 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso12.qxd 9.2.2012 13:34 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET

JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET STATISTIKA 2015 JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET Partnerem magazínu je EK009345 pomozte nám osvobodit data připojte se k manifestu fóra pro otevřená data na www.otevrenadata.cz/manifest

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Protective Packaging. Váš partner v obalech

Protective Packaging. Váš partner v obalech Protective Packaging Váš partner v obaech 2 Protective Packaging NÁVRH A VÝVOJ ZALOŽENÝ NA ŘEŠENÍ PRODUCT CARE Divize Product Care spoečnosti Seaed Air zajišťuje v našem neustáe se měnícím světě obast

Více

B11. poznejbibli. Jediný Bůh. biblické příběhy pro mládež. Izraelité vyšli z Egypta a cestovali pouští

B11. poznejbibli. Jediný Bůh. biblické příběhy pro mládež. Izraelité vyšli z Egypta a cestovali pouští Vypň násedující údaje Věk: atum narození: Jméno: Adresa: e-mai: poznejbibi bibické příběhy pro mádež Vedoucí skupiny: 1. EKcE Zákon Jediný Bůh Přečti si: Exodus 19,14-25 a 20,1-7; Matouš 22,34-40 Kíčový

Více

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ S KOVOVÝMI DESKAMI S PROLISOVANÝMI TRNY Petr Kukík 1, Micha Grec 2, Aeš Tajbr 3 Abstrakt Timber trusses with punched meta pate

Více

Zhodnoťte úmrtnostní poměry v uvedených regionech. Za standard zvolte věkovou strukturu jednotky vyššího řádu.

Zhodnoťte úmrtnostní poměry v uvedených regionech. Za standard zvolte věkovou strukturu jednotky vyššího řádu. Syaby_emograie I._příoha římá andardizace Zhodnoťte úmrtnoní poměry v uvedených ionech. Za andard zvote věkovou rukturu jednotky vyššího řádu. I. ion II. ion jednotka vyššího řádu Věková skupina 0-19 1

Více

Společnost Gerflor klíč k úspěchu

Společnost Gerflor klíč k úspěchu Spoečnost Gerfor kíč k úspěchu N 3 ve světě N 2 v Evropě 10 výrobních závodů na 5 kontinentech Technická odbornost Gerfor je francouzská spoečnost s kvaifikací v někoika oborech: stavebnictví, sport, doprava

Více

ÚVOD NÁVRH DĚLIČE. Frekvence vysílání [MHz] Frekvence přijmu [MHz] 876-915 921-960. Standard. GSM 900 (Evropa) Využívané mobilní frekvence

ÚVOD NÁVRH DĚLIČE. Frekvence vysílání [MHz] Frekvence přijmu [MHz] 876-915 921-960. Standard. GSM 900 (Evropa) Využívané mobilní frekvence Ročník Číso I Širokopásmový děič výkonu pro pásma mobiních komunikací L. Tejmova, J. Sebesta Fakuta eektrotechniky a komunikačních technoogií VUT v Brně, Ústav radioeektroniky, Purkyňova 8, Brno E-mai

Více

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Prvním zazvoněním odstartoval další školní rok, str. 10 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC.

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Prvním zazvoněním odstartoval další školní rok, str. 10 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC. U NÁS V ČAKOVICÍCH ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC září 2014 Prvním zazvoněním odstartova daší škoní rok, str. 10 strana 11 Na své si zde přijdou maí i vecí Dnem i nocí v bezpečí trezoru

Více

PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatee a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 3 Verze č. 4.5 Účinnost od 7. 8. 2013 SEZNAM ZMĚN Změny v textu oproti verzi

Více

PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatee a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 3 SEZNAM ZMĚN Změny v textu oproti verzi 4.5 Upraveno období vykazování

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů TEMPUS 10/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Quo usque tandem abutere patientia nostra? V tomto číse: Lži a pravda o patech ékařů Pán snížit tarifní paty ékařů vyvoa bouři Gobání krize

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM Váš průvodce na skautské stezce 1 Vážení čtenáři, edice Vůdcovská zkouška vám opět přináší 14 příruček, které se zabývají jednotivými obory vůdcovské zkoušky. Díky vekému

Více

č7?hy?6,<7.57.žo!( I?

č7?hy?6,<7.57.žo!( I? -Í r UNICAPITAL %7 DISTRIBUCE č7?hy?6,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP RNDr Jan Z a j í c, CSc, 005 4 MAGNETICKÉ JEVY 4 NESTACIONÁRNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ

Více

Nástěnné kotle s průtokovým ohřevem TUV

Nástěnné kotle s průtokovým ohřevem TUV NOVINKA Nástěnné kote s průtokovým ohřevem TUV THERM 20, 28 CX.A a TCX.A Nová řídící eektronika je konstruována s důrazem na zvýšení uživateského komfortu, dispej integrovaný přímo na desce Software automatiky

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Křivka investičních příležitostí (CIO)

Křivka investičních příležitostí (CIO) Kapitálový trh Křivka investičních příležitostí (CIO) Říká, jaké má jednotlivec objektivní možnosti jaké kombinace současného (PE) a budoucího příjmu (FE) může dosáhnout Pokud se vzdá nějaké částky současného

Více

Metodika pro pedagogy

Metodika pro pedagogy Metodika pro pedagogy Cifton House, Lower Fitzwiiam Street, Dubin 2, Ireand Te: +353 1 6690593 Emai:info@hetireand.org Website: www.hetireand.org This materia has been produced with support from the Department

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍ MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE STOCHASTICKÁ OPTIMALIZACE NÁVRHU KONSTRUKCÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍ MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE STOCHASTICKÁ OPTIMALIZACE NÁVRHU KONSTRUKCÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍ MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE STOCHASTICKÁ OPTIMALIZACE NÁVRHU KONSTRUKCÍ Vypracova Bc. Josef Nosek Vedoucí práce Ing. Matěj Lepš, Ph.D.

Více

Vznik. V současné podobě před necelým rokem. 10. prosince 2014 (Den lidských práv)

Vznik. V současné podobě před necelým rokem. 10. prosince 2014 (Den lidských práv) Robert Břešťan Vznik V současné podobě před neceým rokem 10. prosince 2014 (Den idských práv) Idea Neziskové médium/ web Nezávisý na inzerci Nezávisý na podbízení se čtenářům Nezávisý na kikancích Nezávisý

Více

K5 Kontaktní fasádní deska

K5 Kontaktní fasádní deska Izoace Čtvrté vydání Březen 2016 K5 Kontaktní fasádní deska NEJÚČINNĚJŠÍ TEPELNÁ IZOLACE PRO VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Deska z tuhé pěny s hodnotou λ již od 0,020 W/m K Výborné tepeně izoační

Více

Výstavba v Nádražní ulici (str. 10 11)

Výstavba v Nádražní ulici (str. 10 11) MĚSÍČNÍK ROZTOK A ŽALOVA 4/2016 Výstavba v Nádražní uici (str. 10 11) Nová tvář ve vedení města (str. 5) Reguační pány (str. 6) Bojovai za vast (str. 19) ŽALUZIE SÍTĚ PROTI HMYZU Kvaitní a odborná montáž

Více

S plnou silou do náročných úkolů

S plnou silou do náročných úkolů S pnou siou do náročných úkoů Pro téměř každé průmysové použití se najde ten správný stroj z řady Kärcher IC a I s výkom od,4 do 7,5 a nádobou o objemu a 00. ýkonné a spoehivé vysavače jsou skvěe vhodné

Více

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory TEMPUS 12/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Prezident ČLK Mian Kubek savi přesvědčivé vítězství V tomto číse: XXIV. sjezd ČLK (19. 21. 11. 2010 v Praze) zvoi prezidenta, představenstvo

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701 I Stabi Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných pochých třísek - OSB Navrhování nosníků na účinky zatížení pode ČSN 73 1701 Část A Část B Část C Část D Výchozí předpokady, statické

Více

K15 Fasádní deska. Izolace NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY. Druhé vydání Duben 2016

K15 Fasádní deska. Izolace NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY. Druhé vydání Duben 2016 Izoace Druhé vydání Duben 2016 K15 Fasádní deska NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY Vysoce účinná izoační deska z tuhé pěny se součiniteem tepené vodivosti (λ) již od 0,020 W/(m K) Požadovaná

Více

Vzduchové trysky. vzduchové clony ofukování a vyfukování čištění chlazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více...

Vzduchové trysky. vzduchové clony ofukování a vyfukování čištění chlazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více... Vzduchové trysky Vzduchové trysky vzduchové cony ofukování a vyfukování čištění chazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více Vzduchové trysky V zásadě můžete každou trysku s pochým nebo s tenkým

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

Návrh tloušťky tepelné izolace s ohledem na úsporu energie

Návrh tloušťky tepelné izolace s ohledem na úsporu energie Projekto vání Designing Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Návrh toušťky tepené izoace s ohedem na úsporu energie Insuation Thickness Design with Respect

Více

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací 20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Barevná řešení. Produktivita pracovní skupiny. Laserová barevná multifunkční zařízení Lexmark řady X548

Barevná řešení. Produktivita pracovní skupiny. Laserová barevná multifunkční zařízení Lexmark řady X548 Laserová barevná mutifunkční zařízení Lexmark řady X548 Barevná řešení. Produktivita pracovní skupiny. Řada Lexmark X548 Řada Lexmark X548 přináší středně vekým pracovním skupinám vynikající funkce barevného

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2008 LOVOCHEMIK KALENDÁRIUM 2007

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2008 LOVOCHEMIK KALENDÁRIUM 2007 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2008 LOVOCHEMIK INFORMACE Z EFMA KALENDÁRIUM 2007 LOVOCHEMIE A SPORT Informace o významných akcích EFMA a SCHP ČR. strana 3 Sestavii jsme pro

Více

6. Rozptyl Leoš Dvořák, MFF UK Praha, Rozptyl

6. Rozptyl Leoš Dvořák, MFF UK Praha, Rozptyl K přednášce NUFY8 Teoretická mechanika 6. Rozpty Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 14 Rozpty Z předchozí kapitoy umíme spočítat pohyb částice v poi centrání síy. Nyní toho využijeme pro případ ehké částice (napříkad

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

7 Mezní stavy použitelnosti

7 Mezní stavy použitelnosti 7 Mezní stavy použitenosti Cekové užitné vastnosti konstrukcí mají spňovat dva zákadní požadavky. Prvním požadavkem je bezpečnost, která je zpravida vyjádřena únosností. Druhým požadavkem je použitenost,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky 1 Pracovní úkoy 1. Změřte závisost stočení poarizační roviny na koncentraci vodního roztoku gukozy v rozmezí 0 500 g/. Pro jednu zvoenou koncentraci proveďte 5 měření úhu stočení poarizační roviny. Jednu

Více

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva o činnosti metano v Ústeckém kraji A) popis situace v regionu (vývoj intoxikace, počet úmrtí, počet intoxikovaných): V Ústeckém kraji bo šetřeno někoik podezření na intoxikaci metakohoem,

Více

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů.

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů. Průduškové astma na sebe ve světě na začátku 90. et soustředio pozornost pro svoji narůstající prevaenci, spojenou v mnoha zemích s vemi aarmující mortaitou a pro vemi významné důsedky v sociáně-ekonomické

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) 5738/12 LIMITE PUBLIC SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači CZ.1.07/1.4.00/ Šablona č.: III/2. Sada č.: 6. Datum vytvoření: Datum ověření: 18.1.

Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači CZ.1.07/1.4.00/ Šablona č.: III/2. Sada č.: 6. Datum vytvoření: Datum ověření: 18.1. Pořadové číso projektu Nově a épe s počítači CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šabona č.: III/2 Sada č.: 6 Datum vytvoření: 18.1.2013 Datum ověření: 8.2.2013 Pro ročník: VII. Vzděávací obast: Umění a kutura Vzděávací

Více

šest let setrvávají klíčové sazby v sotva viditelném pásmu mezi nulou a 0,25 procenty.

šest let setrvávají klíčové sazby v sotva viditelném pásmu mezi nulou a 0,25 procenty. ZJ 13.2015 / 20. srpna 14. ročník Krizová(poitika(((((((((((((( Na(tahu(je(FED( Konfikt na Ukrajině, drama okoo řecké krize, krach na čínské burze: akciové trhy musey v posední době projít řadou krizí.

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více