èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6"

Transkript

1 MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? odborné barvy Marabu se speciálními efekty (2.) emulze nebo kapilární filmy? technologie KIWO EpoCheck sítotisková tkanina SEFAR PET 1500 Co si popøejeme do nového rokr oku? Tak se nám zase pøiblí il èas adventu a s ním i Vánoce, Silvestr a konec dalšího roku. Roku opìt plného událostí a zmìn, chtìných i tìch nechtìných. Roku voleb, roku, který nám opìt po pìti letech pøinesl velkou vodu, a provìøil tak nejen naši obezøetnost, ale i naši solidaritu a ochotu pomoci druhým. Jak se øíká, jsme zase všichni o rok starší ale hlavnì bohatší o zkušenosti. Naše spoleènost také nezahálela a hned na zaèátku letošního roku rozšíøila kádr svých pracovníkù s cílem sladit rychlost a kvalitu poskytovaných slueb s ohledem na rostoucí poèet vás zákazníkù. Pak jsme na skok navštívili veletrh FESPA v Madridu abychom vám všem, kteøí jste se zúèastnit nemohli, pøinesli informace o novinkách a trendech v sítotiskové technologii. V záøí jsme vám v rámci projektu MAGRA pøedstavili mnohými oèekávaný sítotiskový tøiètvrtìautomat MAGRA 21, a nyní dokonèujeme také plánovanou certifikaci naší spoleènosti dle ISO 9001:2000 a ISO Samozøejmì to není všechno, ale unavit vás hned na první stránce našeho èasopisu vlastním chvástáním jsme opravdu nemìli v úmyslu. Spíše doufáme, e i pro vás byl uplynulý rok ve znamení pozitivních zmìn. A co si tedy popøát do nového roku snad jako ka dým rokem více spokojených zákazníkù, ménì tìch nespokojených a neplatících, vìtší tr by, ménì vody, nového prezidenta Hynek Koneèný aktuality Glastec 2002 certifikace ISO 9001/2000 inzerce výprodeje slevy èíslo 4 roèník 6

2 Barvy Marabu abu se speciálními efekty ekty pro o sítotisk tisk a tamponot amponový tisk (pokraèování z minulého èísla) 2.0 Krycí barevné odstíny Kryvost urèitého odstínu barvy je urèena druhem pou itého pigmentu, pøidaným mno stvím, podílem bílé v receptuøe a tlouš kou natisknuté vrstvy. Èasto je pøídavek bílé do krycích pestrých odstínù nevyhnutelý, èím èasto získávají barvy špinavý charakter a nemohou docílit brilantnosti barevné pøedlohy. Proto jsme dnes vytvoøili paletu barevných odstínù jednotlivých druhù barev z krycích a transparentních odstínù, abychom mohli vyhovìt po a- davkùm trhu na brilantnost i kryvost barev. Pøi tom je v dy mo né kryvost brilantních odstínù individuálnì zvýšit pøídavkem 5 15 % bílé nebo pøedtisknout bílou. Dále máme pro speciální úèely jako jsou dvoustranné nálepky nebo èásteènì neprùsvitné panely vhodné krycí vrstvy. Je to støíbrná mezivrstva, krycí bílá a krycí èerná, které jsou v rùzných druzích barev. 3. Lazurní a transparentní barvy Vysoce transparentní efektní barvy jsou všechny monopigmentní a vyznaèují se velmi èistými odstíny. Typickými oblastmi pou ití jsou napø. prosvìtlené stupnice nebo tachometry, které mìní zezadu dopadající bílé svìtlo pro pozorovatele zepøedu na pestré odstíny. Všechny lazurní barvy mají velmi dobrou roztékavost a vyrábí se z pigmentù, které nezapouštìjí (nedochází k migraci barviv do jiných vrstev barvy). 3.1 Lazurní barvy Následující odstíny jsou k dispozici jako standardní výrobky: 520 lazurní lutá Marastar SR, Maralfe FX 536 lazurní èervená Marastar SR, Marafle FX 552 lazurní modrá Marastar SR 568 lazurní èerná Marastar SR Další efekty a barevné odstíny pro sítotisk a tamponový tisk je mo né objednat na zakázku a je tøeba se pøesnì domluvit. 3.2 Retroreflee Jako retroreflení je oznaèován povrch, kdy dopadající svìtlo (napø. svìtlo reflektorù auta) je vyzaøováno zpìt a tím pøedává pozorovateli nìjakou informaci nebo vytváøí efekt. Základem jsou speciální fólie nebo ovrstvení, které dopadající svìtlo odrá í ulo enými sklenìnými kulièkami nebo speciálními vnitøními vrstvami a tím mohou v noci velmi nápadnì pùsobit, podobnì jako dopravní a informaèní znaèení v silnièní dopravì. Zde se symboly tisknou lazurními barvami, které obarví odrá ené svìtlo a tak mohou být v noci rozeznány jako napø. èervená znaèka stop. Dalšími typickými oblastmi pou ití jsou potiskované a nepotiskované reflení pruhy v oblasti sportu, jako bezpeènostní souèásti odìvù, na dìtských aktovkách a nyní novì také jako velkoplošné reklamní tisky na nákladních automobilech. Sortiment obsahuje nyní lazurní barvy na retroreflení fólie, barvy na dopravní znaèky: MARAPUR PU 521 dopravní lutá PU 536 dopravní èervená PU 552 dopravní modrá PU 568 dopravní zelená Barvy s retroreflením efektem firma Marabu nedodává. 4.0 Lesklé, matné a strukturní barvy 4.1 Vysoce lesklé a lesklé efekty Jako velmi ušlechtilý efekt se dnes v obalové a reklamní technice èasto vyu ívá vysoký lesk kombinovaný s matnými plochami jako místní lakování. Stupeò lesku barvy a tiskového laku je urèen transparentností pou itého pojiva, aditivy, která jsou v receptuøe pou ita, natištìnou tlouš kou vrstvy a drsností povrchu. Vysoce lesklé efekty jsou doménou sítotisku a lze jich docílit zvláštì pou itím uv vytvrzovaných barev v jinak nedosa itelné kvalitì. Uvádíme malý výbìr vysoce lesklých lakù: UV lak lesklý UVLG 1, 3 nebo 4 (uv vytvrditelný) Ultrastar UVS 904 (uv vytvrditelný) Marastar SR 910 (jednoslo kový øedidlový) Marapur PU 910 (dvouslo kový øedidlový) 4.2 Matné barvy a laky Stupeò matu øedidlových sítotiskových a tamponových barev lze individuálnì pøizpùsobit pøídavkem matovací pasty nebo matovacího prášku od hedvábnì matné po vysoce matnou. Tato matovací aditiva vytváøí strukturovaný povrch barvy a odrá í dopadající svìtlo ji pouze difuznì. Tím se jeví povrch jako matný. Charakteristickým znakem matných povrchù je nezrcadlení (neoslòování), velmi dobrá pøetiskovatelnost, dobrá popisovatelnost povrchu tu kami i velká odolnost povrchu proti poškrábání. UV vytvrditelné barvy nelze dodateènì matovat matovacím práškem. Je potøeba zde pou ít matnou barvu Ultrastar-M UVSM. 4.3 Strukturní povrch Pro povrchy, které nemají oslòovat nebo pro zlepšení povrchové odolnosti jsou plastové materiály èasto po tisku opatøovány strukturním lakem. Tak je mo né docílit nejrùznìjších efektù od hrubých transparentních struktur po jemné mléèné. Tyto efekty vznikají pøídavkem aditiv (strukturovacích práškù) k barvì a lze je individuálnì pøipravit. Typickým pou itím v sítotisku jsou strukturované krycí vrstvy na fóliových klávesnicích nebo tachometrech. Vzhledem ke tvrdému a tudí nepoškrábatelnému povrchu je vhodné pou ít pøedevším uv vytvrditelné laky. Pøeklad pùvodního technického listu MARABU pokraèování pøíštì 2

3 K èemu je dobrá á certifikace jakosti ISO 9001/2000 v sítotisk tisku Jak a proè u nás probíhá audit ISO? Naše obchodní spoleènost mìla, má a v dy bude mít prvoøadý cíl: dodávat kvalitní výrobky za nejni ší mo né ceny svým zákazníkùm. Nedílnou souèástí tohoto zámìru je i poskytovat další slu by pro sítotisk a tamponový tisk a být v dy pøipraveni poradit. Vedeni snahou kvalitu našich slu eb dále zvýšit jsme se rozhodli, e se pokusíme získat v tomto ohledu mezinárodní certifikaci. Naši dodavatelé u povìtšinì takovou mají, a proto jsme vyzvali k posouzení našeho øízení jakosti nezávislou firmou a rozhodli jsme se zavést integrovanou formu norem ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a ISO (Systém environmentálního managementu). Kvalita èehokoliv je v dnešní dobì chápána ji jako samozøejmost. Ka dý pracovník si proto musí být vìdom toho, e je na jedné stranì dodavatelem a na stranì druhé také zákazníkem. To je vlastnì celý princip øízení jakosti a znamená to pro ka dého z nás po adovanou kvalitu dodávat a také kvalitu vy adovat. Managementem jakosti mù eme nazývat souhrn všech èinností, které jsou nezbytné pro splnìní po adavkù zákazníka. Za jakost dnes pova ujeme pøedevším a právì plnìní po adavkù s cílem uspokojit potøeby a oèekávání zákazníka. Jinými slovy dosáhnout jeho plné spokojenosti. To je ovšem také podmínkou dlouhodobé úspìšnosti podniku na trhu. Základním motivem pro zavedení systému managementu jakosti by mìlo být dosa ení konkurenceschopnosti podniku. Z toho vyplývá, e systém øízení jakosti musí v první øadì splòovat po a- davky podniku a jeho zákazníkù teprve na dalším místì mù eme vidìt normu pro systém managementu jakosti (napøíklad ISO 9001) a po adavky certifikaèního orgánu. V prai se ukazuje, e norma ISO 9001:2000 neobsahuje ádné speciální po adavky, jejich plnìní by dlouhodobì nepøispívalo ke zvyšování a udrení právì konkurenceschopnosti. Proto je dobré a vcelku snadné tuto normu spolu s návody obsa enými v normách ISO 9000:2000 a ISO 9004:2000 v rámci systému øízení podniku vyu ít. Zavedení systému managementu jakosti je dosti nároèný projekt, jeho realizace je obvykle spojena s podstatnými zásahy do stávajícího systému øízení. Proto zavádìní systému jakosti musí být dobøe naplánováno, pøipraveno a øízeno. Zavedený systém by pak mìl být dále rozvíjen a zlepšován, aby napomáhal udr ení konkurenceschopnosti, a proto e to vy aduje norma ISO 9001:2000. Environmenálním managementem je souhrn všech èinností, které jsou nezbytné pro plnìní po adavkù na ochranu ivotního prostøedí. I toto hledisko je dlouhodobì podmínkou úspìchu podniku a v pøípadì právních po adavkù také i jeho podmínkou eistence. Norma ISO pøedstavuje souhrn po adavkù, jejich plnìní vede k trvalému souladu s právními pøedpisy v oblasti ochrany ivotního prostøedí a i ke zlepšování postavení podniku na trhu. Proto je vhodné tuto normu vyu ít pøi koncipování a rozvoji systému ochrany ivotního prostøedí v podniku, a to i v pøípadech, kdy certifikace není po adována. Cílem získání certifikátù o zavedení tìchto norem ovšem vùbec není pouze samotný certifikát, co je sice krásnì vyhotovené osvìdèení s velkým razítkem a nápisem Certifikát podle ÈSN EN ISO 9001:2000, ale pøedevším a zejména další zkvalitnìní firemní èinnosti pro zvýšení spokojenosti zákazníka. Ing. Norbert Hotový, SC Brno 3

4 KIWO O EpoCheck k pomùck a pro o stano anovení správné doby y osvitu Nový kalkulátor KIWO EpoCheck je mìøící film, který sestává ze tøí rozlišovacích a jednoho devítistupòového šedého filmu s filtrem. Toto slo ení umo òuje nejen urèení optimální doby osvitu a tolerancí doby osvitu, ale také zjištìní tisknutelnosti libovolného motivu na pøíslušné tkaninì. Zpùsob pou ití 1. Výbìr rozlišovacího filmu. Urèíme rozlišovací film, který se nejvíce blí í testovanému zadání tisku. pøedloha poèet vláken/cm tlouš ka vláken µm rozlišení jemné 100 a více 40 a ménì rozlišení støední rozlišení hrubé 45 a ménì 80 a více 2. Polohování filmu Upevníme film s šedým filtrem (epozièní) a rozlišovací film s vyu itím soutiskového znaku "R" na síto tak, aby ovrstvená strana filmu le ela na ovrstvené stranì síta (viz obr.). Takto je síto pøipraveno pro testovací osvit a je moné jej umístit do testovací jednotky. 3. Zjištìní testovací doby osvitu Urèíme nejprve odhadem dobu osvitu. Mù e být stejná jako napøíklad nyní pou ívaná doba osvitu nebo jako doba osvitu udávaná výrobcem šablonové kopírovací emulze jako støední doba osvitu. šablonì. Urèíme pole, ve kterém kopírovací vrstva ji nevykazuje zmìnu barvy a poznamenáme si hodnotu faktoru udaného nad linkami ( 0.1 2). 6. Zjištìní doby osvitu z hlediska optimálního rozlišení Posoudíme rozlišení, ostrost hran a pøechod pøes oka na všech deseti polích a urèíme pole s nejlepší reprodukcí rozlišovacího filmu. Poznamenáme si hodnotu faktoru uvedeného nad tímto polem. Pozor: Pøesvícení se projevuje tak, e jemné negativní detaily (napø. rastrové body) se podsvícením zmenší pøípadnì zcela zmizí, to znamená ji nejdou vyvolat, jemné linie ztratí ostrost hran (pilovitost). Pøi nedosvícení není kopírovací vrstva dostateènì vytvrzená UV svìtlem a nevytvrzená èást se pøi vyvolávání vymyje. Dùsledkem je nedostateèné zakotvení vrstvy ve tkaninì, to znamená, e jemné detaily se vylamují, ivotnost šablony pøi vyšších nákladech je nedostateèná. 7. Urèení optimální doby osvitu v podmínkách provozu Vypoèteme dobu osvitu podle následujícího vzorce: testovací doba osvitu faktor = optimální doba osvitu Pøíklad: testovací doba osvitu = 160 s, faktor 0.4, = 64, optimální doba osvitu = 64 s. Je mo né, e optimální doba pro vytvrzení a optimální doba pro rozlišení se mírnì liší. Pøi koneèném stanovení doby osvitu pro výrobu by mìly být rozhodující po adavky konkrétního nákladu, proto e optimální vytvrzení = dlouhá ivotnost šablony pro vysoké náklady, optimální rozlišení = reprodukce nejjemnìjších detailù. Abychom získali koneènou jistotu je výhodné provést zkušební nátisk. 8. Postup v pøípadì mezních hodnot Pokud pøi testovacím osvitu zjistíme faktor 0.1 nebo 2, byl zvolený osvitový èas pøíliš dlouhý nebo pøíliš krátký a mìli bychom provést nový osvit, pøièem dobu osvitu zjištìnou podle vzoreèku v bodì 7 pou ijeme jako nový testovací osvitový èas. Podle materiálù fy Kissel & Wolf Postupujeme podle následujícího vzorce: odhadnutá doba osvitu 2 = testovací doba osvitu Pøíklad: odhadnutá doba osvitu = 80 s, 80 2 = 160, testovací doba osvitu = 160 s. 4. Testovací osvit, vyvolání a sušení Je tøeba dbát na to, abychom provedli osvit, vyvolání a sušení za provozních podmínek, to znamená, e parametry jako intenzita záøièe, vzdálenost osvitové jednotky, tlak vody, teplota vody, teplota sušení atd. byly stejné jako hodnoty bì né pøi výrobì. 5. Zjištìní doby osvitu z hlediska dobrého vytvrzení Pozorujeme oblast mezi šipkami a paprskovitì se sbíhajícími liniemi na testovací 4

5 Sítotisk tisková á tkanina pro o prof ofesionální nároky vysoce kvalitní a hospodárná Sítotisková tkanina pro profesionální nároky vysoce kvalitní a hospodárná Se sítovinou PET 1500 si ulehèíte práci. Pracovní den se dnes nerovná rutinní práci. Technologie se mìní velmi rychle, nároky na kvalitu stoupají a souèasnì je tøeba, aby výroba byla jednodušší a hospodárnìjší. Sítovina SEFAR PET 1500 dále rozvíjí známé vlastnosti sítoviny PET 1000: vysoké hodnoty napnutí malé ztráty napnutí vynikající stálost rozmìrù malé tolerance Nové vlastnosti, které výrobek zlepšují: Optimalizované smáèení povrchu díky speciální úpravì povrchu. Díky této úpravì dr í na povrchu lépe šablonový materiál. U ivatelé výrobkù SEFAR profitují z lepších šablon, vyšších tiskových nákladù a na vynikající kvalitì tisku pøi ni - ších nákladech a kratších dobách zpracování pøi výrobì šablon. Sítovina SEFAR PET 1500 se osvìdèila pøi rozsáhlých zkouškách v grafickém oboru, zvláštì pøi tisku velkých formátù UV barvami a pøi tisku na ploché sklo. Sítovina SEFAR PET 1500 má stejné geometrické parametry tkaniny jako sítovina SEFAR PET Proto mohou u ivatelé této generace sítovin snadno pøejít na nový typ sítoviny. Mohou oèekávat následující výhody: tkaninu není tøeba odmaš ovat lepší pøídr nost šablonových materiálù na tkaninì lepší prùtok barvy sítem lepší výsledky tisku delší ivotnost šablon snadnìjší manipulace pøi pøípravì šablon hospodárnìjší kalkulace ekologické výhody Výroba šablony bez odmaš ování SEFAR PET 1500 zjednodušuje a zrychluje výrobu šablon. Tkanina je ji odmaštìná.odmaš ování tedy odpadá, pokud nepøichází tkanina bìhem výroby síta a pøípravy šablony do styku s tuky, oleji, potem nebo podobnými látkami. Tím odpadají náklady na tento pracovní krok. U ivatelé sítoviny PET 1500 ocení sníení nákladù pøi kratší dobì pøípravy šablony a tím celkovì ni ších nákladù na šablony. Podle pracovních podmínek je mo né nové síto pøímo ovrstvit bez oplachování. Tím šetøíme i tyto náklady na chemikálie a vodu. Tak získáváme díky sítovinì PET 1500 nejen ekonomické, ale i ekologické výhody. Lepší pøídr nost šablonového materiálu Díky zlepšené smáèivosti polyesterové tkaniny zùstává na sítì delší dobu vodní film a emulze se rovnomìrnìji vrství na tkaninì. Tím zvyšujeme stálost výrobního procesu s nepøímými filmy, kapilárními filmy, emulzemi nebo kombinovanými aplikacemi. Pøi optimalizovaných pracovních podmínkách je mo né vynechat i smáèecí prostøedek pro pøenos kapilárního filmu (PREGAPREP). Zvláštní pøídr né vlastnosti zakotvují optimálním zpùsobem rastrové body a jemné linky a významnì prodlu ují ivotnost sítotiskové formy. Tyto vlastnosti se udr í i po vícenásobném pou ití tkaniny. Vysoce kvalitní výsledky tisku Sítovina SEFAR PET 1500 vede i k výraznému zlepšení výsledkù tisku. Lepším prùtokem barvy sítem docilujeme rovnomìrnìjšího nánosu barvy. Výsledek tisku je lepší. Pokud zvolíme barvu s optimálním roztékáním je mo né napøíklad dosáhnout velmi malých tolerancí v kritických oblastech transmise svìtla. To platí i pro vysoké tiskové náklady. Vyšší hospodárnost Dùvody vyšší hospodárnosti jsou zøejmé: Optimalizovaný prùbìh výroby šablony sni uje náklady (odpadá odmaštìní). Zlepšené smáèení a rovnomìrnìjší rozlo ení emulze prodlu ují ivotnost šablon a tím i produktivitu Výsledky zkoušek v provozech navíc ukázaly sní ení známého jevu vzniku duchù. Tkaniny zùstávají èistìjší i po vícenásobném odvrstvení a ovrstvení. To znamená, e síta je mo né pou ívat delší dobu. Alena Popelková, SC Brno 5

6 61-64 Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW Y PW Y PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW Y PW Y PW 1:1 1, , ,4 58 1:1 1, , ,4 48 1:1 1, , ,4 48 1:1 2, , ,7 52 1:1 2, , ,3 55 1:1 2, , ,9 49 1:1 2, , ,9 49 1:1 2, , ,1 37 1:1 2, , ,1 37 1:1 3, , ,3 34 1:1 3, , ,3 34 1:1 3, ,5 30 1:1 3, ,5 30 1:1 3, , ,7 39 1:1 3, , ,7 39 1:1 4, , ,9 32 1:1 4, , ,9 32 1:1 4, , ,6 42 1:1 4, , ,6 42 1:1 4, , ,0 36 cm inch ±n/cm µm µm % µm ±µm cm 3 /m 2 g/m 2 SEFAR PET 1500 Vazba Počet vláken tolerance Velikost oka mezera mezi vlákny Průměr vlákna Otevřená plocha Tloušťka sítoviny Tolerance tl. sítoviny Teoretický objem barvy cm inch Váha sítoviny Dodávané šíøe Glastec 2002 Jako ka doroènì, tak i letos probìhl v nìmeckém Düsseldorfu koncem øíjna a zaèátkem listopadu veletrh GLASTEC, který je pøehlídkou skláøství ve všech podobách, od výroby surového skla pøes jeho zpracování, dekorování a další nejrùznìjší vyu ití. Nejvýznamnìjší sítotiskové firmy se jako ji po nìkolikáté i letos sdru ily na spoleèném stánku, kde prezentovaly své výrobky speciálnì urèené pro tuto oblast sítotisku. Na spoleèném stánku se tak sešly firmy SEFAR, KISSEL + WOLF, MARABU, HURTZ, FIMOR. O novinkách pro pískování a leptání skla, které nabízí firma KISSEL + WOLF jsme referovali u v minulém èísle. Firma SEFAR zde pøedvedla novì upravenou sítovinu SEFAR PET 1500, která mimo jiné umo òuje daleko lepší prùtok barev sítem. Tato skuteènost je velmi významná právì pøi tisku skláøskými barvami, nebo lepší prùtok barev sítem znamená lepší a rovnomìrnìjší roztékání barev na sítì a díky tomu lepší opacitu barev krycích, rovnomìrnìjší povrch u barev lazurních a eliminaci pinholù. Firma MARABU pøedvedla jako novinky jednak zcela transparentní barvy na sklo ve ètyøech vzájemnì míchatelných odstínech a s tradiènì vynikajícími vlastnostmi barvy GL. Další novinkou je rozšíøení sortimentu barev imitujících lept na skle a pískování (GLI). Zcela nová je i barva MARACHROM, která má po nanesení vlastnosti zrcadla. O tyto barvy doplníme postupnì naše skladové zásoby, tak jak bude nabíhat jejich výroba. Veletrh navštívila Alena Popelková 6

7 Funkce a pou ití pøída ídavných h a pomocných prostø ostøedkù k øedidloø edidlovým barvám MARABU Rádi bychom postupnì uveøejnili delší práci, kterou publikovalo výzkumné oddìlení firmy MARABU. Vede nás k tomu skuteènost, e mnoho u ivatelù barev èasto chybuje pøi pou ívání pomocných prostøedkù. Tyto zdánlivì nepodstatné malièkosti mohou pak zpùsobit dosti zásadní problémy obvykle s adhezí barev, ale nìkdy také s nepìkným povrchem natištìné barvy a nìkteré další. Je známo, e sítotisk ije svoji mnohostranností a témìø neomezenými mo - nostmi pou ití v prùmyslu i v oblasti grafiky. Firma Marabu dnes pro tyto oblasti dodává asi 30 typù øedidlových barev. Ka dý jednotlivý druh barvy má pøesnì definované vlastnosti i jasné oblasti pou ití, které jsou pøi tvorbì receptur barev ve firmì Marabu zohlednìny výbìrem vhodných pojiv a aditiv. Pokud však pro urèitou tiskovou úlohu po adujeme od barvy ponìkud odlišné vlastnosti, je mo né toho dosáhnout cíleným a odpovìdným pøídavkem pomocných prostøedkù. K dispozici je asi šedesát pomocných prostøedkù, které mù eme rozdìlit následujícím zpùsobem a pro které dále uvedeme jejich pøesnou aplikaci a pùsobení. Obsah 1. viskozita 2. tiotropie 3. matování 4. odolnost proti unikajícím zmìkèovadlùm 5. stálost pøi stohování 6. pru nost 7. roztékání barvy 8. statické náboje 9. prostøedky zlepšující adhezi 10. pøedèištìní 11. tu idla 12. shrnutí Všechny pøídavné a pomocné prostøedky jsou úèinné pouze jsou-li pøidávány pøesnì navá ením. Pøitom závaznì platí pro ka dou barvu hodnoty uvedené v technickém listu. Upozornìní 1 Ka dý pøídavek pomocného prostøedku zmìní vlastnosti zvoleného barvového systému. Proto je nezbytnì nutné pøed tiskem nákladu provést dostateènì prùkazný test. Dále je tøeba poèítat s tím, e procenta se v dy vztahují na pøidané mno ství váhových a nikoliv objemových procent. Upozornìní 2 Pøedávkování pøídavkù v dy zhorší výsledky tisku a nevyhnutelnì zpùsobí problémy s roztékáním barvy nebo ztrátou adheze, zvláštì pøi pøetisku barev pøes sebe. Proto jsou váhy a pøesná práce nezbytným pøedpokladem 1. Viskozita Viskozitou rozumíme urèitý, jak øídký (nízkoviskózní) tak hustý ( vysokoviskózní) barvový systém ve stavu, jak byl vyroben nebo upraven. Kontrola viskozity barvy pøed zapoèetím tisku je dùleitá, proto e ovlivòuje roztékání barvy ostrost tisku, otevøenost síta, sušení, mo nou rychlost tisku a také èásteènì adhezi. Vzhledem k eistenci nejrùznìjších typù strojù a po adavkù na trhu se dnes nedodávají øedidlové barvy ve stavu vhodném pro tisk. Pøed zaèátkem tisku je tøeba upravit viskozitu pøídavkem øedidla. Jedinou výjimku zde tvoøí dvouslo kové barvy v dopravních odstínech barvy Marapur PU. Obecnì platí následující základní pravidla pro pøidávání øedidel a zpomalovaèù (vzta eno na 20 C): % pro pøímé jednoslo kové barvy pro ruèní tisk a pro tisk na rovinných strojích 7

8 15 20 % pro pøímé jednoslo kové barvy na cylindrických strojích 10 % pro tisk jednoslo kové rastrové barvy pro ruèní tisk a tiskna rovinných strojích 15 % pro tisk jednoslo kové rastrové barvy na cylindrických strojích 10 % pro tisk dvouslo kové pøímé barvy (vèetnì tu idla) pro ruèní tisk a tisk na plochých strojích 5 % pro tisk dvouslo kové rastrové barvy (vèetnì tu idla) pro ruèní tisk a tisk na plochých strojích Všechny odstíny jednoho druhu barvy jsou kontrolovány a recepturovány tak, aby se nacházely v pomìrnì úzkém rozsahu viskozit, se dvìma výjimkami: vzhledem k vysokému podílu pigmentu v krycí bílé, je její viskozita v dy vyšší ne viskozita jiných odstínù. Rastrové barvy jednoho druhu barev jsou mají v dy vyšší viskozitu ne pøímé barvy, a to proto, aby rastrový bod zùstal stát a neroztékal se. Rùzné druhy barev mají vzhledem k rùzným po adavkùm na nì kladeným rùznou viskozitu. Øedidla Pøídavek øedidla do barvy ovlivòuje viskozitu, tekutost, otevøenost síta, rychlost schnutí, odolnost pøi stohování, rozpustnost pojiv a intenzitu rozpouštìní povrchu potiskovaného substrátu a tím èásteènì adhezi k potiskovanému materiálu. Proto e jsou øedidla obvykle ji obsa ena v pùvodní receptuøe barvy a tím zaruèují vzájemnou snášenlivost, není mo né obsáhnout všechny druhy barev se dvìma universálními øedidly UKV 1 a UKV 2 a proto je k dispozici dalších 13 druhù øedidel. Správné øedidlo k barvì je v dy uvedeno v technickém listu, na etiketì nádoby na barvu a v pøehledné tabulce sortimentu barev. pokraèování pøíštì Emulze nebo kapilární k filmy? Tuto otázku diskutují sítotiskaøi ji nìkolik desetiletí. V dy v urèité dobì pøeva ují argumenty pro i proti. Dnes se pokusíme shrnout nìkteré z nich zejména s ohledem na nové poznatky a nové typy výrobkù jak v oblasti kopírovacích roztokù (emulzí) tak v sortimentu filmù. Mo nosti sítotiskového kapilárního filmu Výhodou sítotiskového kapilárního filmu pøenášeného vodou je pøedevším vynikající schopnost vyrovnávání struktury tkaniny pøi relativnì malé tlouš ce vrstvy šablony. Dosáhneme tím tak velmi malých hodnot souèinitele nerovnosti Rz. Po zavedení ovrstvovacích automatù ale velmi silnì poklesl poèáteèní boom v prodeji sítotiskových filmù tak, e dnes je mo né hovoøit o zmìnì trendu ve prospìch pøímého ovrstvení. Jedním z hlavních dùvodù tohoto souèasného vývoje je stále širší nabídka pøímých emulsí s vysokým obsahem sušiny na základì UV polymerù a fotopolymerù, které dosahují podobných vlastností a tím vyrovnávají technické pøednosti filmu pokud jde o vyrovnání struktury tkaniny. Vývojem a zlepšením vlastností pøímých emulsí se ukázaly jisté slabiny a meze pou itelnosti kapilárních filmù. Za meze pou itelnosti lze pova ovat: Pøenos filmu vy aduje znaènou manuální zruènost, proto e jinak vzniká mno ství individuálních chyb v ovrstvení Tlouš ka vrstvy je pevnì dána tlouš - kou kapilárního filmu a lze ji mìnit pouze pou itím jiných tlouš ek ze sortimentu výrobce, drobné variace tlouš ky vrstvy nejsou mo né Pou ití filmu umo òuje pouze tisk ni - ších nákladù, proto e ovrstvení má ni ší mechanické odolnosti ne v pøípadì emulze Jako zušlechtìný produkt je film dra ší ne pøímá emulse. Zvláštì poslední bod lze snadno dolo it modelovým výpoètem: Vycházíme-li z malého sítotiskového provozu, kde se zhotovuje 8 sítotiskových forem formátu A0 dennì, potøebujeme dennì pøi pou ití sítotivny asi jednu soupravu sítotiskové pøímé emulse, co odpovídá nákladùm na materiál zhruba ve výši 800 Kè. Pro stejný poèet sítotiskových forem spotøebujeme asi 8m 2 sítotiskového filmu o støední cenì Kè. To odpovídá zhruba pìtinásobku denního materiálového nákladu na ovrstvení. Pøi pou ití pøímé emulse v uva o- vaném pøípadì dosáhneme roèní úspory materiálu, jeho hodnota odpovídá pøibli nì cenì ovrstvovacího automatu, který se tak bìhem jednoho roku amortizuje. To je také pravdìpodobnì dùvod stoupajícího poètu ovrstvovacích automatù. Naproti tomu je tøeba uvést nesporné výhody, pro které je kapilární film stále pou íván, i kdy v menší míøe: Ovrstvovací materiál je v dy pohotovì k dispozici. Skladovatelnost filmu je podstatnì delší ne u zcitliveného kopírovacího roztoku emulze. Pøi pou ití stejné techniky pøenosu dává v dy stejný výsledek, pokud jde o tlouš ku ovrstvení nad sítovinou EOM Sušící èasy jsou obecnì kratší, šablona se dá udìlat mnohem rychleji. I pøi ménì dokonalém vybavení šablonárny se dosáhne velmi dobrý souèinitel nerovnosti Rz, pokud se ovšem zvolí správná tlouš ka filmu pro danou sítovinu. Obvykle není nutná retuš, pokud je èistý printon, proto e vrstva na filmu je konzistentní, bez chyb. 8

9 Vlastnosti ovrstvení kopírovacími roztoky emulzemi ve vztahu k filmùm: Ovrstvení emulzí vychází s ni ším materiálovým nákladem. Ovrstvení emulzí má významnì vyšší adhezi k sítovinì, co znamená delší i- votnost motivu. Napøíklad šablona pro rotaèní tisk na stroji Kammann vydr í z filmu kolem tiskù a ovrstvená emulzí 400 a 500 tisíc. Pøi ovrstvení emulzí, zejména moderních typù s obsahem sušiny nad 50 % lze technikou dodateèného ovrstvení vytvoøit šablonu s pøesnì zadanými parametry pokud jde o Rz a EOM, dokonce lepšími, ne u filmu, kdy u filmu jsou tyto hodnoty dány pou itým druhem materiálu. Ovrstvení emulzí lze pro ménì nároèné šablony (napø. reklamní plakát nebo tetil) pou ít slabší, ne je tlouš ka tkaniny, to má za následek zkrácení barvového kanálku a úsporu materiálu. Jestli e se tedy máme rozhodnout a jestli e mù eme shrnout svoje po a- davky na dokonalou šablonu, pak bychom mìli vzít v úvahu všechna tato hlediska: Co je vlastnì dokonalá sítotisková forma Dokonalá sítotisková forma není jen technický, nýbr souèasnì také ekonomický problém. Mìli bychom si ujasnit, co je dokonalá sítotisková forma pro konkrétní zadání, které máme tisknout. Jiné po adavky budou pøi tisku tetilu, jiné u skla nebo elektrotechnických past. Je napøíklad otázkou, jak dalece dokonalá šablona má být pou ita pøi výrobì velkoplošného plakátu, který pozorujeme ze støední vzdálenosti více ne 20 metrù, a zda má smysl pou ití takových kopírovacích materiálù, které se svými vlastnostmi blí í samotným hranicím dnešních mo ností. Parametry, které jsou pro kopírovací vrstvu obvykle relevantní, jako je schopnost pøeklenování ok, ostrost hran a rozlišovací schopnost jsou vìtšinou dosa i- telné s obìma typy ovrstvení. Výsledek tisku je tedy ovlivnìn pøedevším tlouš kou vrstvy šablony a vyrovnáním struktury šablony tedy hodnotou souèinitele Rz. Tlouš ka vrstvy šablony, která je dána jednak tlouš kou vlastní sítoviny a hodnotou EOM umo ní, aby tisková barva vytvoøila v šablonì tzv. barvový kanálek. Vyrovnání struktury tkaniny dané souèinitelem Rz pak ovlivní kontakt mezi hranou tisku a potiskovaným materiálem, a ovlivní podtékání barvy pod hranou tisku. Mù eme tedy shrnout Film pou ijeme: potøebujeme-li vysokou pohotovost, tedy etrémnì krátký èas pro zhotovení tiskové formy není-li plocha motivu pøíliš velká nepo adujeme-li velkou trvanlivost šablony mù eme-li zvýšený materiálový náklad kalkulovat do výrobku Pokud budeme pou ívat emulze, mìli bychom se øídit základními vlastnostmi výrobku, kterými jsou pøedevším: obsah sušiny, kdy zejména vysoké hodnoty kolem 50% mohou být dosa eny plnohodnotnou pryskyøicí (u renomovaných znaèek) anebo pøímìsí plniva u znaèek levnìjších. V druhém pøípadì obvykle ztrácíme citlivost a ostrost kresby kontury. schopnost pøechodu pøes oka (smáèivost) vùèi sítovinì, nebo poèet bublinek a chyb urèuje èas, nutný k retuši nejlevnìjší ovrstvení, pokud se jedná o velké plochy, zvláštì pøi pou ití ovrstvovacího automatu Je tedy mo no øíci, e film poslou í v urèitých specifických pøípadech, kdy mù eme jednoznaènì vyu ít jeho pøedností a nevadí nám jeho cena. Ve všech ostatních pøípadech je ovrstvení emulzí výhodnìjší. Pøesto je dobré v dílnì kus filmu mít a k tomu nìkoho, kdo to umí pøenášet. Jan Popelka, SC Brno 9

10 10

11 Inzerce Prodej: Sítotiskový poloautomat (nù kový), pneumatický pohon, výjimeèná cena, formát mm Kontakt: tel.: mobil: Koupì: Koupím starší UV tunel, šíøka pásu cca 30 cm Kontakt: Prodej: Ruèní sítotiskový stùl SPV 1 (rok výroby 1995) cena dohodou Kontakt: Šlancar Zbynìk Rime tel.: Prodej: Síta z hliníkového rámu 3 ks cm 2 ks cm 3 ks cm 2 ks cm 1 ks cm (vše vnìjší rozmìr) Prodej SÍTOTISKOVÝ AUTOMAT ALFRA HSF 120/89 s nakladaèem MIRUS FP Albert-Frankentahl, Frankenthal, BRD, rok výroby 1979 V roce 1995 kompletní oprava a zabudování pneumatického tìrkového mostu Ma. tiskový formát: mm 870 mm (výrobce) cena: Kè SÍTOTISKOVÝ TØIÈTVRTÌAUTOMAT ALFRA EUROPA 105/75 Albert-Frankentahl, Frankenthal, BRD, rok výroby cca 1985 Ma. tiskový formát mm 740 mm (výrobce) cena: Kè TEXTILNÍ SÍTOTISKOVÝ AUTOMAT SCHENK ECO 6/8 SCHENK GmbH, BRD, rok výroby 1991 Poèet palet osm / poèet tisk. stanic šest Ma. rozmìr síta 710 mm mm UV SUŠÍCI TUNEL AEROTERM UV 1100 AEROTERM, Ostrava, rok výroby 1997 Šíøe pásu mm, instalovaný výkon 2 60 W/cm Sítotiskový stroj CMS Ma model 70/100 ZIBIDO Nù kový poloautomat r. v Kontakt: Marek Vodièka mob.: fa: cena: Kè cena: Kè Poznámka: V uvedených cenách není zahrnuto DPH, pøeprava a instalace. Spolu se stroji budou pøedány tìrky, pøedtìrky a nìkolik rámù ma. rozmìru. GRAFICKÉ STUDIO ARTRON DESIGN Vackova 39, Brno-Královo Pole kreativní tvorba, sazba skenování, retuš osvit na film chemický nátisk 3M ofsetový tisk Firma ARTRON DESIGN s. r. o. je komplenì vybavené pre-press studio a ofsetová tiskárna. Nabízíme následující slu by ve vysoké kvalitì za nejlepší ceny: vlastní originální kreativní tvorba skenování ve vysokém rozlišení na rotaèním skeneru zhotovení litografií na osvitové jednotce Scangraphic do formátu A2+ chemický nátisk 3M Matchprint do formátu A3+ kvalitní plnobarevný ofsetový tisk na novém stroji POLLY A2 a na stroji ADAST B3 knihaøské zpracování (vazba V1, V2, V3, falcování, rylování, výsek, perforace, èíslování ) Dále nabízíme: slu by digitálního fotoateliéru (6 milionù bodù) velkoplošný tisk u od 1 ks (plotr Hewlett Packard) potisk reklamních pøedmìtù (tamponový tisk, sítotisk) dodávky software pro pre-press (Adobe, Corel ) dodávky programu CETIS 2001 pro kalkulace tisku ARTRON DESIGN s.r.o., tel./fa: , , , 11

12 tradiční dodavatel strojů, materiálů a služeb pro sítotisk a tamponový tisk Staňkova 41, Brno, tel/fa: špièkové sítotiskové barvy na papír, plasty, tetil a mnoho jiných materiálù, barvy s etrémní odolností a vysokým leskem. Barvy vytvrzované UV záøením, barvy na tetil, barvy na sklo, odolné v myèkách nádobí, barvy UV na obtí nì potiskovatelné polyolefiny, vynikající barvy pro tamponový tisk na jakékoliv hmoty, sklo, keramiku, barvy pro potisk hraèek a na automobilové plachty. Barvy jsou zásadnì prosté obsahu kyslièníkù tì kých kovù, také pro potisk hra-èek, s kompletní zdravotní a bezpeènostní dokumentací v èeském jazyce, certifikace ISO dokonalé, osvìdèené, spolehlivé a výkonné stroje pro plochý tisk, speciální vysoce pøesné stroje pro potisk plochého skla, rychlé cylindrové stroje, sušárny, dopravní a manipulaèní zaøízení, automaty, vícebarevné linky a velkoformátové stroje, zaøízení šablonáren, osvitové jednotky, projekèní jednotky pro pøímý osvit, vakuové rámy, mycí boy, øezaèky samolepek aj. šablonové materiály a pøípravky svìtové úrovnì, kopírovací diazoroztoky klasické, UV-fotopolymerní a SBQ roztoky, šablonové filmy, èistící a odmaš ovací prostøedky, lepidla a korekèní laky na šablony, odvrstvovaèe, odstraòovaèe duchù, mycí pøípravky, emulgaèní i regenerovatelné, samolepy k nanášení sítotiskem, lepidla a pøípravky pro flokovací tisk, náplnì pro strojní myèky sít, vše ekologicky definované a šetrné k ivotnímu prostøedí, s úplnou zdravotní a bezpeènostní dokumentací. Cenovì velmi pøíznivé a spolehlivé ovrstvovací automaty KIWOMAT, certifikace ISO prvotøídní švýcarské sítoviny pro sítotisk a tetilní tisk u nás ji tradiènì velmi oblíbené a osvìdèené pod znaèkou SEFAR PET a PA, sítoviny všech dimensí pro elektrotechniku i keramický prùmysl, sítoviny kalandrované, metalisované i se zvláštì malým prota ením LE, certifikace ISO americké plastisolové barvy pro tetilní tisk, speciální øady barev pro tisk na tmavé podkady, smìsové i syntetické tetilie, koberce a další. èeské sítotiskové poloautomaty a tøiètvrtìautomaty pro potisk papíru, samolepících fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, organického skla, plechu a plechových panelù, výrobu plošných spojù a foliových klávesnic pro elektroniku, štítkù apod. Stroj má výsuvný tiskový stùl a pracuje na základì osvìdèeného principu rovnobì ného zdvihu tiskové formy. SLU BY TISKÁRNÁM naprosto osvìdèené a prvotøídní automatické stroje pro prùmyslový tamponový tisk. Polohovací a transportní systémy, o ehovací a coronové stanice, plnièky a setøásaèky výliskù, karuselové a posuvné stoly, linky a vícebarvové stroje, stroje s uzavøeným zásobníkem barvy. Dodáváme dále veškeré pøíslušenství a pomùcky pro tamponový tisk klišé, tampony a tamponové barvy MARABU, stírací no e, honovací kameny, separaèní, èistící a jiné pomocné pøípravky a zaøízení. Jiné pøípravky a pomùcky z dovozu: Osvitové jednotky BELTRON, DECA hliníková ovrstvovací korýtka, tìrkové systémy FIMOR a RKS, korekèní tu ky a montá ní folie FOLEX, mìøièe napnutí síta TETKOMAT. Mìøící mikroskopy, mìøièe tlouš ky vrstev a nerovnosti šablony Rz, mìøièe tvrdosti SHORE, vzorníky svìtových míchacích systémù PANTONE, RAL, HKS, NCS a j. míchání barev a kolorimetrie zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme Vám naše zbo í dodali a vydáme Vám o tom potvrzení zdarma odebereme k likvidaci také pou ité èistící prostøedky vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozmìrù nabízíme Vám slu by našeho napínacího servisu výroba tiskových forem z dodaných pøedloh zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporuèíme vhodné tiskové barvy, pøípadnì vhodnou tiskovou techniku z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvìdèené sítotiskové stroje a zaøízení tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boy, brusky tìrek, sušící skøínì aj. odborné pøednášky a diskusní semináøe Vydává: SERVIS CENTRUM s. r. o. Redakce: A. Popelková, H. Koneèný Sazba: Jiøí Nevìøil, tel.: Osvit: ARTRON DESIGN s. r. o. Tisk: Tiskárna DIDOT Brno Slatina Náklad: 2000 ks Evidováno Ministerstvem kultury Èeské republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenèní èíslo MK ÈR E 12474

Na aktuální téma - aneb globalizace,

Na aktuální téma - aneb globalizace, Na aktuální téma - aneb globalizace, McDonald s, Shell a Svìtová banka Vážení ètenáøi napadlo Vás nìkdy v souvislosti s titulkem, proè všechny protesty smìøují právì proti tìmto institucím? Proè vadí McDonald

Více

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Serigrafie je lepší než sítotisk (úvaha k 8. březnu) Západoevropští intelektuálové, zvláště pak stoupenci feminismu naši zemi řadí

Více

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str.

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. OBSAH 1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2 2. Správnì si posvítit...str. 5 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. 8 2.3. Barva svìtla a barva pøedmìtù...str. 9 2.4. Rovnomìrnost

Více

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník èesky Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) Dodatek OBSAH 13.

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 SC NEWS 4 2005 9. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník SC NEWS 1 2006 10. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22]

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22] KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ÈR Schindlerová, Olga Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých / Olga Schindlerová a kolektiv autorù. -- Vyd. 1. -- Praha : Tyfloservis, 2007. -- 96 s.

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) OBSAH 1. Technické

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Strana: 1/6 Speciální efekty Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Mnohé výrobky zušlechtěné tiskem získávají exkluzívní vzhled barvami s optickými efekty, čímž budí spontánní

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35. Mojmír Vlašín Blanka Mikátová

Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35. Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35 Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Brno 2007 Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35 Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Metodika sledování výskytu plazù v Èeské

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice ENERGIE Praha 2002 OPET

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI ÈÍSLO 16 (4/01) PROSINEC 2001 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI - POŽADAVKY... 1 NOVINKY Technologie BGA... 2 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTÉM MANAGEMENTU

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec o b s a h R E V U E 1 ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcGIS - nová rodina produktù firmy ESRI 3 Dr. David J. Maguire - øeditel oddìlení produktù, ESRI ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec Budoucnost GIS ve

Více