èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6"

Transkript

1 MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? odborné barvy Marabu se speciálními efekty (2.) emulze nebo kapilární filmy? technologie KIWO EpoCheck sítotisková tkanina SEFAR PET 1500 Co si popøejeme do nového rokr oku? Tak se nám zase pøiblí il èas adventu a s ním i Vánoce, Silvestr a konec dalšího roku. Roku opìt plného událostí a zmìn, chtìných i tìch nechtìných. Roku voleb, roku, který nám opìt po pìti letech pøinesl velkou vodu, a provìøil tak nejen naši obezøetnost, ale i naši solidaritu a ochotu pomoci druhým. Jak se øíká, jsme zase všichni o rok starší ale hlavnì bohatší o zkušenosti. Naše spoleènost také nezahálela a hned na zaèátku letošního roku rozšíøila kádr svých pracovníkù s cílem sladit rychlost a kvalitu poskytovaných slueb s ohledem na rostoucí poèet vás zákazníkù. Pak jsme na skok navštívili veletrh FESPA v Madridu abychom vám všem, kteøí jste se zúèastnit nemohli, pøinesli informace o novinkách a trendech v sítotiskové technologii. V záøí jsme vám v rámci projektu MAGRA pøedstavili mnohými oèekávaný sítotiskový tøiètvrtìautomat MAGRA 21, a nyní dokonèujeme také plánovanou certifikaci naší spoleènosti dle ISO 9001:2000 a ISO Samozøejmì to není všechno, ale unavit vás hned na první stránce našeho èasopisu vlastním chvástáním jsme opravdu nemìli v úmyslu. Spíše doufáme, e i pro vás byl uplynulý rok ve znamení pozitivních zmìn. A co si tedy popøát do nového roku snad jako ka dým rokem více spokojených zákazníkù, ménì tìch nespokojených a neplatících, vìtší tr by, ménì vody, nového prezidenta Hynek Koneèný aktuality Glastec 2002 certifikace ISO 9001/2000 inzerce výprodeje slevy èíslo 4 roèník 6

2 Barvy Marabu abu se speciálními efekty ekty pro o sítotisk tisk a tamponot amponový tisk (pokraèování z minulého èísla) 2.0 Krycí barevné odstíny Kryvost urèitého odstínu barvy je urèena druhem pou itého pigmentu, pøidaným mno stvím, podílem bílé v receptuøe a tlouš kou natisknuté vrstvy. Èasto je pøídavek bílé do krycích pestrých odstínù nevyhnutelý, èím èasto získávají barvy špinavý charakter a nemohou docílit brilantnosti barevné pøedlohy. Proto jsme dnes vytvoøili paletu barevných odstínù jednotlivých druhù barev z krycích a transparentních odstínù, abychom mohli vyhovìt po a- davkùm trhu na brilantnost i kryvost barev. Pøi tom je v dy mo né kryvost brilantních odstínù individuálnì zvýšit pøídavkem 5 15 % bílé nebo pøedtisknout bílou. Dále máme pro speciální úèely jako jsou dvoustranné nálepky nebo èásteènì neprùsvitné panely vhodné krycí vrstvy. Je to støíbrná mezivrstva, krycí bílá a krycí èerná, které jsou v rùzných druzích barev. 3. Lazurní a transparentní barvy Vysoce transparentní efektní barvy jsou všechny monopigmentní a vyznaèují se velmi èistými odstíny. Typickými oblastmi pou ití jsou napø. prosvìtlené stupnice nebo tachometry, které mìní zezadu dopadající bílé svìtlo pro pozorovatele zepøedu na pestré odstíny. Všechny lazurní barvy mají velmi dobrou roztékavost a vyrábí se z pigmentù, které nezapouštìjí (nedochází k migraci barviv do jiných vrstev barvy). 3.1 Lazurní barvy Následující odstíny jsou k dispozici jako standardní výrobky: 520 lazurní lutá Marastar SR, Maralfe FX 536 lazurní èervená Marastar SR, Marafle FX 552 lazurní modrá Marastar SR 568 lazurní èerná Marastar SR Další efekty a barevné odstíny pro sítotisk a tamponový tisk je mo né objednat na zakázku a je tøeba se pøesnì domluvit. 3.2 Retroreflee Jako retroreflení je oznaèován povrch, kdy dopadající svìtlo (napø. svìtlo reflektorù auta) je vyzaøováno zpìt a tím pøedává pozorovateli nìjakou informaci nebo vytváøí efekt. Základem jsou speciální fólie nebo ovrstvení, které dopadající svìtlo odrá í ulo enými sklenìnými kulièkami nebo speciálními vnitøními vrstvami a tím mohou v noci velmi nápadnì pùsobit, podobnì jako dopravní a informaèní znaèení v silnièní dopravì. Zde se symboly tisknou lazurními barvami, které obarví odrá ené svìtlo a tak mohou být v noci rozeznány jako napø. èervená znaèka stop. Dalšími typickými oblastmi pou ití jsou potiskované a nepotiskované reflení pruhy v oblasti sportu, jako bezpeènostní souèásti odìvù, na dìtských aktovkách a nyní novì také jako velkoplošné reklamní tisky na nákladních automobilech. Sortiment obsahuje nyní lazurní barvy na retroreflení fólie, barvy na dopravní znaèky: MARAPUR PU 521 dopravní lutá PU 536 dopravní èervená PU 552 dopravní modrá PU 568 dopravní zelená Barvy s retroreflením efektem firma Marabu nedodává. 4.0 Lesklé, matné a strukturní barvy 4.1 Vysoce lesklé a lesklé efekty Jako velmi ušlechtilý efekt se dnes v obalové a reklamní technice èasto vyu ívá vysoký lesk kombinovaný s matnými plochami jako místní lakování. Stupeò lesku barvy a tiskového laku je urèen transparentností pou itého pojiva, aditivy, která jsou v receptuøe pou ita, natištìnou tlouš kou vrstvy a drsností povrchu. Vysoce lesklé efekty jsou doménou sítotisku a lze jich docílit zvláštì pou itím uv vytvrzovaných barev v jinak nedosa itelné kvalitì. Uvádíme malý výbìr vysoce lesklých lakù: UV lak lesklý UVLG 1, 3 nebo 4 (uv vytvrditelný) Ultrastar UVS 904 (uv vytvrditelný) Marastar SR 910 (jednoslo kový øedidlový) Marapur PU 910 (dvouslo kový øedidlový) 4.2 Matné barvy a laky Stupeò matu øedidlových sítotiskových a tamponových barev lze individuálnì pøizpùsobit pøídavkem matovací pasty nebo matovacího prášku od hedvábnì matné po vysoce matnou. Tato matovací aditiva vytváøí strukturovaný povrch barvy a odrá í dopadající svìtlo ji pouze difuznì. Tím se jeví povrch jako matný. Charakteristickým znakem matných povrchù je nezrcadlení (neoslòování), velmi dobrá pøetiskovatelnost, dobrá popisovatelnost povrchu tu kami i velká odolnost povrchu proti poškrábání. UV vytvrditelné barvy nelze dodateènì matovat matovacím práškem. Je potøeba zde pou ít matnou barvu Ultrastar-M UVSM. 4.3 Strukturní povrch Pro povrchy, které nemají oslòovat nebo pro zlepšení povrchové odolnosti jsou plastové materiály èasto po tisku opatøovány strukturním lakem. Tak je mo né docílit nejrùznìjších efektù od hrubých transparentních struktur po jemné mléèné. Tyto efekty vznikají pøídavkem aditiv (strukturovacích práškù) k barvì a lze je individuálnì pøipravit. Typickým pou itím v sítotisku jsou strukturované krycí vrstvy na fóliových klávesnicích nebo tachometrech. Vzhledem ke tvrdému a tudí nepoškrábatelnému povrchu je vhodné pou ít pøedevším uv vytvrditelné laky. Pøeklad pùvodního technického listu MARABU pokraèování pøíštì 2

3 K èemu je dobrá á certifikace jakosti ISO 9001/2000 v sítotisk tisku Jak a proè u nás probíhá audit ISO? Naše obchodní spoleènost mìla, má a v dy bude mít prvoøadý cíl: dodávat kvalitní výrobky za nejni ší mo né ceny svým zákazníkùm. Nedílnou souèástí tohoto zámìru je i poskytovat další slu by pro sítotisk a tamponový tisk a být v dy pøipraveni poradit. Vedeni snahou kvalitu našich slu eb dále zvýšit jsme se rozhodli, e se pokusíme získat v tomto ohledu mezinárodní certifikaci. Naši dodavatelé u povìtšinì takovou mají, a proto jsme vyzvali k posouzení našeho øízení jakosti nezávislou firmou a rozhodli jsme se zavést integrovanou formu norem ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a ISO (Systém environmentálního managementu). Kvalita èehokoliv je v dnešní dobì chápána ji jako samozøejmost. Ka dý pracovník si proto musí být vìdom toho, e je na jedné stranì dodavatelem a na stranì druhé také zákazníkem. To je vlastnì celý princip øízení jakosti a znamená to pro ka dého z nás po adovanou kvalitu dodávat a také kvalitu vy adovat. Managementem jakosti mù eme nazývat souhrn všech èinností, které jsou nezbytné pro splnìní po adavkù zákazníka. Za jakost dnes pova ujeme pøedevším a právì plnìní po adavkù s cílem uspokojit potøeby a oèekávání zákazníka. Jinými slovy dosáhnout jeho plné spokojenosti. To je ovšem také podmínkou dlouhodobé úspìšnosti podniku na trhu. Základním motivem pro zavedení systému managementu jakosti by mìlo být dosa ení konkurenceschopnosti podniku. Z toho vyplývá, e systém øízení jakosti musí v první øadì splòovat po a- davky podniku a jeho zákazníkù teprve na dalším místì mù eme vidìt normu pro systém managementu jakosti (napøíklad ISO 9001) a po adavky certifikaèního orgánu. V prai se ukazuje, e norma ISO 9001:2000 neobsahuje ádné speciální po adavky, jejich plnìní by dlouhodobì nepøispívalo ke zvyšování a udrení právì konkurenceschopnosti. Proto je dobré a vcelku snadné tuto normu spolu s návody obsa enými v normách ISO 9000:2000 a ISO 9004:2000 v rámci systému øízení podniku vyu ít. Zavedení systému managementu jakosti je dosti nároèný projekt, jeho realizace je obvykle spojena s podstatnými zásahy do stávajícího systému øízení. Proto zavádìní systému jakosti musí být dobøe naplánováno, pøipraveno a øízeno. Zavedený systém by pak mìl být dále rozvíjen a zlepšován, aby napomáhal udr ení konkurenceschopnosti, a proto e to vy aduje norma ISO 9001:2000. Environmenálním managementem je souhrn všech èinností, které jsou nezbytné pro plnìní po adavkù na ochranu ivotního prostøedí. I toto hledisko je dlouhodobì podmínkou úspìchu podniku a v pøípadì právních po adavkù také i jeho podmínkou eistence. Norma ISO pøedstavuje souhrn po adavkù, jejich plnìní vede k trvalému souladu s právními pøedpisy v oblasti ochrany ivotního prostøedí a i ke zlepšování postavení podniku na trhu. Proto je vhodné tuto normu vyu ít pøi koncipování a rozvoji systému ochrany ivotního prostøedí v podniku, a to i v pøípadech, kdy certifikace není po adována. Cílem získání certifikátù o zavedení tìchto norem ovšem vùbec není pouze samotný certifikát, co je sice krásnì vyhotovené osvìdèení s velkým razítkem a nápisem Certifikát podle ÈSN EN ISO 9001:2000, ale pøedevším a zejména další zkvalitnìní firemní èinnosti pro zvýšení spokojenosti zákazníka. Ing. Norbert Hotový, SC Brno 3

4 KIWO O EpoCheck k pomùck a pro o stano anovení správné doby y osvitu Nový kalkulátor KIWO EpoCheck je mìøící film, který sestává ze tøí rozlišovacích a jednoho devítistupòového šedého filmu s filtrem. Toto slo ení umo òuje nejen urèení optimální doby osvitu a tolerancí doby osvitu, ale také zjištìní tisknutelnosti libovolného motivu na pøíslušné tkaninì. Zpùsob pou ití 1. Výbìr rozlišovacího filmu. Urèíme rozlišovací film, který se nejvíce blí í testovanému zadání tisku. pøedloha poèet vláken/cm tlouš ka vláken µm rozlišení jemné 100 a více 40 a ménì rozlišení støední rozlišení hrubé 45 a ménì 80 a více 2. Polohování filmu Upevníme film s šedým filtrem (epozièní) a rozlišovací film s vyu itím soutiskového znaku "R" na síto tak, aby ovrstvená strana filmu le ela na ovrstvené stranì síta (viz obr.). Takto je síto pøipraveno pro testovací osvit a je moné jej umístit do testovací jednotky. 3. Zjištìní testovací doby osvitu Urèíme nejprve odhadem dobu osvitu. Mù e být stejná jako napøíklad nyní pou ívaná doba osvitu nebo jako doba osvitu udávaná výrobcem šablonové kopírovací emulze jako støední doba osvitu. šablonì. Urèíme pole, ve kterém kopírovací vrstva ji nevykazuje zmìnu barvy a poznamenáme si hodnotu faktoru udaného nad linkami ( 0.1 2). 6. Zjištìní doby osvitu z hlediska optimálního rozlišení Posoudíme rozlišení, ostrost hran a pøechod pøes oka na všech deseti polích a urèíme pole s nejlepší reprodukcí rozlišovacího filmu. Poznamenáme si hodnotu faktoru uvedeného nad tímto polem. Pozor: Pøesvícení se projevuje tak, e jemné negativní detaily (napø. rastrové body) se podsvícením zmenší pøípadnì zcela zmizí, to znamená ji nejdou vyvolat, jemné linie ztratí ostrost hran (pilovitost). Pøi nedosvícení není kopírovací vrstva dostateènì vytvrzená UV svìtlem a nevytvrzená èást se pøi vyvolávání vymyje. Dùsledkem je nedostateèné zakotvení vrstvy ve tkaninì, to znamená, e jemné detaily se vylamují, ivotnost šablony pøi vyšších nákladech je nedostateèná. 7. Urèení optimální doby osvitu v podmínkách provozu Vypoèteme dobu osvitu podle následujícího vzorce: testovací doba osvitu faktor = optimální doba osvitu Pøíklad: testovací doba osvitu = 160 s, faktor 0.4, = 64, optimální doba osvitu = 64 s. Je mo né, e optimální doba pro vytvrzení a optimální doba pro rozlišení se mírnì liší. Pøi koneèném stanovení doby osvitu pro výrobu by mìly být rozhodující po adavky konkrétního nákladu, proto e optimální vytvrzení = dlouhá ivotnost šablony pro vysoké náklady, optimální rozlišení = reprodukce nejjemnìjších detailù. Abychom získali koneènou jistotu je výhodné provést zkušební nátisk. 8. Postup v pøípadì mezních hodnot Pokud pøi testovacím osvitu zjistíme faktor 0.1 nebo 2, byl zvolený osvitový èas pøíliš dlouhý nebo pøíliš krátký a mìli bychom provést nový osvit, pøièem dobu osvitu zjištìnou podle vzoreèku v bodì 7 pou ijeme jako nový testovací osvitový èas. Podle materiálù fy Kissel & Wolf Postupujeme podle následujícího vzorce: odhadnutá doba osvitu 2 = testovací doba osvitu Pøíklad: odhadnutá doba osvitu = 80 s, 80 2 = 160, testovací doba osvitu = 160 s. 4. Testovací osvit, vyvolání a sušení Je tøeba dbát na to, abychom provedli osvit, vyvolání a sušení za provozních podmínek, to znamená, e parametry jako intenzita záøièe, vzdálenost osvitové jednotky, tlak vody, teplota vody, teplota sušení atd. byly stejné jako hodnoty bì né pøi výrobì. 5. Zjištìní doby osvitu z hlediska dobrého vytvrzení Pozorujeme oblast mezi šipkami a paprskovitì se sbíhajícími liniemi na testovací 4

5 Sítotisk tisková á tkanina pro o prof ofesionální nároky vysoce kvalitní a hospodárná Sítotisková tkanina pro profesionální nároky vysoce kvalitní a hospodárná Se sítovinou PET 1500 si ulehèíte práci. Pracovní den se dnes nerovná rutinní práci. Technologie se mìní velmi rychle, nároky na kvalitu stoupají a souèasnì je tøeba, aby výroba byla jednodušší a hospodárnìjší. Sítovina SEFAR PET 1500 dále rozvíjí známé vlastnosti sítoviny PET 1000: vysoké hodnoty napnutí malé ztráty napnutí vynikající stálost rozmìrù malé tolerance Nové vlastnosti, které výrobek zlepšují: Optimalizované smáèení povrchu díky speciální úpravì povrchu. Díky této úpravì dr í na povrchu lépe šablonový materiál. U ivatelé výrobkù SEFAR profitují z lepších šablon, vyšších tiskových nákladù a na vynikající kvalitì tisku pøi ni - ších nákladech a kratších dobách zpracování pøi výrobì šablon. Sítovina SEFAR PET 1500 se osvìdèila pøi rozsáhlých zkouškách v grafickém oboru, zvláštì pøi tisku velkých formátù UV barvami a pøi tisku na ploché sklo. Sítovina SEFAR PET 1500 má stejné geometrické parametry tkaniny jako sítovina SEFAR PET Proto mohou u ivatelé této generace sítovin snadno pøejít na nový typ sítoviny. Mohou oèekávat následující výhody: tkaninu není tøeba odmaš ovat lepší pøídr nost šablonových materiálù na tkaninì lepší prùtok barvy sítem lepší výsledky tisku delší ivotnost šablon snadnìjší manipulace pøi pøípravì šablon hospodárnìjší kalkulace ekologické výhody Výroba šablony bez odmaš ování SEFAR PET 1500 zjednodušuje a zrychluje výrobu šablon. Tkanina je ji odmaštìná.odmaš ování tedy odpadá, pokud nepøichází tkanina bìhem výroby síta a pøípravy šablony do styku s tuky, oleji, potem nebo podobnými látkami. Tím odpadají náklady na tento pracovní krok. U ivatelé sítoviny PET 1500 ocení sníení nákladù pøi kratší dobì pøípravy šablony a tím celkovì ni ších nákladù na šablony. Podle pracovních podmínek je mo né nové síto pøímo ovrstvit bez oplachování. Tím šetøíme i tyto náklady na chemikálie a vodu. Tak získáváme díky sítovinì PET 1500 nejen ekonomické, ale i ekologické výhody. Lepší pøídr nost šablonového materiálu Díky zlepšené smáèivosti polyesterové tkaniny zùstává na sítì delší dobu vodní film a emulze se rovnomìrnìji vrství na tkaninì. Tím zvyšujeme stálost výrobního procesu s nepøímými filmy, kapilárními filmy, emulzemi nebo kombinovanými aplikacemi. Pøi optimalizovaných pracovních podmínkách je mo né vynechat i smáèecí prostøedek pro pøenos kapilárního filmu (PREGAPREP). Zvláštní pøídr né vlastnosti zakotvují optimálním zpùsobem rastrové body a jemné linky a významnì prodlu ují ivotnost sítotiskové formy. Tyto vlastnosti se udr í i po vícenásobném pou ití tkaniny. Vysoce kvalitní výsledky tisku Sítovina SEFAR PET 1500 vede i k výraznému zlepšení výsledkù tisku. Lepším prùtokem barvy sítem docilujeme rovnomìrnìjšího nánosu barvy. Výsledek tisku je lepší. Pokud zvolíme barvu s optimálním roztékáním je mo né napøíklad dosáhnout velmi malých tolerancí v kritických oblastech transmise svìtla. To platí i pro vysoké tiskové náklady. Vyšší hospodárnost Dùvody vyšší hospodárnosti jsou zøejmé: Optimalizovaný prùbìh výroby šablony sni uje náklady (odpadá odmaštìní). Zlepšené smáèení a rovnomìrnìjší rozlo ení emulze prodlu ují ivotnost šablon a tím i produktivitu Výsledky zkoušek v provozech navíc ukázaly sní ení známého jevu vzniku duchù. Tkaniny zùstávají èistìjší i po vícenásobném odvrstvení a ovrstvení. To znamená, e síta je mo né pou ívat delší dobu. Alena Popelková, SC Brno 5

6 61-64 Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW Y PW Y PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW W PW W PW Y PW Y PW Y PW Y PW 1:1 1, , ,4 58 1:1 1, , ,4 48 1:1 1, , ,4 48 1:1 2, , ,7 52 1:1 2, , ,3 55 1:1 2, , ,9 49 1:1 2, , ,9 49 1:1 2, , ,1 37 1:1 2, , ,1 37 1:1 3, , ,3 34 1:1 3, , ,3 34 1:1 3, ,5 30 1:1 3, ,5 30 1:1 3, , ,7 39 1:1 3, , ,7 39 1:1 4, , ,9 32 1:1 4, , ,9 32 1:1 4, , ,6 42 1:1 4, , ,6 42 1:1 4, , ,0 36 cm inch ±n/cm µm µm % µm ±µm cm 3 /m 2 g/m 2 SEFAR PET 1500 Vazba Počet vláken tolerance Velikost oka mezera mezi vlákny Průměr vlákna Otevřená plocha Tloušťka sítoviny Tolerance tl. sítoviny Teoretický objem barvy cm inch Váha sítoviny Dodávané šíøe Glastec 2002 Jako ka doroènì, tak i letos probìhl v nìmeckém Düsseldorfu koncem øíjna a zaèátkem listopadu veletrh GLASTEC, který je pøehlídkou skláøství ve všech podobách, od výroby surového skla pøes jeho zpracování, dekorování a další nejrùznìjší vyu ití. Nejvýznamnìjší sítotiskové firmy se jako ji po nìkolikáté i letos sdru ily na spoleèném stánku, kde prezentovaly své výrobky speciálnì urèené pro tuto oblast sítotisku. Na spoleèném stánku se tak sešly firmy SEFAR, KISSEL + WOLF, MARABU, HURTZ, FIMOR. O novinkách pro pískování a leptání skla, které nabízí firma KISSEL + WOLF jsme referovali u v minulém èísle. Firma SEFAR zde pøedvedla novì upravenou sítovinu SEFAR PET 1500, která mimo jiné umo òuje daleko lepší prùtok barev sítem. Tato skuteènost je velmi významná právì pøi tisku skláøskými barvami, nebo lepší prùtok barev sítem znamená lepší a rovnomìrnìjší roztékání barev na sítì a díky tomu lepší opacitu barev krycích, rovnomìrnìjší povrch u barev lazurních a eliminaci pinholù. Firma MARABU pøedvedla jako novinky jednak zcela transparentní barvy na sklo ve ètyøech vzájemnì míchatelných odstínech a s tradiènì vynikajícími vlastnostmi barvy GL. Další novinkou je rozšíøení sortimentu barev imitujících lept na skle a pískování (GLI). Zcela nová je i barva MARACHROM, která má po nanesení vlastnosti zrcadla. O tyto barvy doplníme postupnì naše skladové zásoby, tak jak bude nabíhat jejich výroba. Veletrh navštívila Alena Popelková 6

7 Funkce a pou ití pøída ídavných h a pomocných prostø ostøedkù k øedidloø edidlovým barvám MARABU Rádi bychom postupnì uveøejnili delší práci, kterou publikovalo výzkumné oddìlení firmy MARABU. Vede nás k tomu skuteènost, e mnoho u ivatelù barev èasto chybuje pøi pou ívání pomocných prostøedkù. Tyto zdánlivì nepodstatné malièkosti mohou pak zpùsobit dosti zásadní problémy obvykle s adhezí barev, ale nìkdy také s nepìkným povrchem natištìné barvy a nìkteré další. Je známo, e sítotisk ije svoji mnohostranností a témìø neomezenými mo - nostmi pou ití v prùmyslu i v oblasti grafiky. Firma Marabu dnes pro tyto oblasti dodává asi 30 typù øedidlových barev. Ka dý jednotlivý druh barvy má pøesnì definované vlastnosti i jasné oblasti pou ití, které jsou pøi tvorbì receptur barev ve firmì Marabu zohlednìny výbìrem vhodných pojiv a aditiv. Pokud však pro urèitou tiskovou úlohu po adujeme od barvy ponìkud odlišné vlastnosti, je mo né toho dosáhnout cíleným a odpovìdným pøídavkem pomocných prostøedkù. K dispozici je asi šedesát pomocných prostøedkù, které mù eme rozdìlit následujícím zpùsobem a pro které dále uvedeme jejich pøesnou aplikaci a pùsobení. Obsah 1. viskozita 2. tiotropie 3. matování 4. odolnost proti unikajícím zmìkèovadlùm 5. stálost pøi stohování 6. pru nost 7. roztékání barvy 8. statické náboje 9. prostøedky zlepšující adhezi 10. pøedèištìní 11. tu idla 12. shrnutí Všechny pøídavné a pomocné prostøedky jsou úèinné pouze jsou-li pøidávány pøesnì navá ením. Pøitom závaznì platí pro ka dou barvu hodnoty uvedené v technickém listu. Upozornìní 1 Ka dý pøídavek pomocného prostøedku zmìní vlastnosti zvoleného barvového systému. Proto je nezbytnì nutné pøed tiskem nákladu provést dostateènì prùkazný test. Dále je tøeba poèítat s tím, e procenta se v dy vztahují na pøidané mno ství váhových a nikoliv objemových procent. Upozornìní 2 Pøedávkování pøídavkù v dy zhorší výsledky tisku a nevyhnutelnì zpùsobí problémy s roztékáním barvy nebo ztrátou adheze, zvláštì pøi pøetisku barev pøes sebe. Proto jsou váhy a pøesná práce nezbytným pøedpokladem 1. Viskozita Viskozitou rozumíme urèitý, jak øídký (nízkoviskózní) tak hustý ( vysokoviskózní) barvový systém ve stavu, jak byl vyroben nebo upraven. Kontrola viskozity barvy pøed zapoèetím tisku je dùleitá, proto e ovlivòuje roztékání barvy ostrost tisku, otevøenost síta, sušení, mo nou rychlost tisku a také èásteènì adhezi. Vzhledem k eistenci nejrùznìjších typù strojù a po adavkù na trhu se dnes nedodávají øedidlové barvy ve stavu vhodném pro tisk. Pøed zaèátkem tisku je tøeba upravit viskozitu pøídavkem øedidla. Jedinou výjimku zde tvoøí dvouslo kové barvy v dopravních odstínech barvy Marapur PU. Obecnì platí následující základní pravidla pro pøidávání øedidel a zpomalovaèù (vzta eno na 20 C): % pro pøímé jednoslo kové barvy pro ruèní tisk a pro tisk na rovinných strojích 7

8 15 20 % pro pøímé jednoslo kové barvy na cylindrických strojích 10 % pro tisk jednoslo kové rastrové barvy pro ruèní tisk a tiskna rovinných strojích 15 % pro tisk jednoslo kové rastrové barvy na cylindrických strojích 10 % pro tisk dvouslo kové pøímé barvy (vèetnì tu idla) pro ruèní tisk a tisk na plochých strojích 5 % pro tisk dvouslo kové rastrové barvy (vèetnì tu idla) pro ruèní tisk a tisk na plochých strojích Všechny odstíny jednoho druhu barvy jsou kontrolovány a recepturovány tak, aby se nacházely v pomìrnì úzkém rozsahu viskozit, se dvìma výjimkami: vzhledem k vysokému podílu pigmentu v krycí bílé, je její viskozita v dy vyšší ne viskozita jiných odstínù. Rastrové barvy jednoho druhu barev jsou mají v dy vyšší viskozitu ne pøímé barvy, a to proto, aby rastrový bod zùstal stát a neroztékal se. Rùzné druhy barev mají vzhledem k rùzným po adavkùm na nì kladeným rùznou viskozitu. Øedidla Pøídavek øedidla do barvy ovlivòuje viskozitu, tekutost, otevøenost síta, rychlost schnutí, odolnost pøi stohování, rozpustnost pojiv a intenzitu rozpouštìní povrchu potiskovaného substrátu a tím èásteènì adhezi k potiskovanému materiálu. Proto e jsou øedidla obvykle ji obsa ena v pùvodní receptuøe barvy a tím zaruèují vzájemnou snášenlivost, není mo né obsáhnout všechny druhy barev se dvìma universálními øedidly UKV 1 a UKV 2 a proto je k dispozici dalších 13 druhù øedidel. Správné øedidlo k barvì je v dy uvedeno v technickém listu, na etiketì nádoby na barvu a v pøehledné tabulce sortimentu barev. pokraèování pøíštì Emulze nebo kapilární k filmy? Tuto otázku diskutují sítotiskaøi ji nìkolik desetiletí. V dy v urèité dobì pøeva ují argumenty pro i proti. Dnes se pokusíme shrnout nìkteré z nich zejména s ohledem na nové poznatky a nové typy výrobkù jak v oblasti kopírovacích roztokù (emulzí) tak v sortimentu filmù. Mo nosti sítotiskového kapilárního filmu Výhodou sítotiskového kapilárního filmu pøenášeného vodou je pøedevším vynikající schopnost vyrovnávání struktury tkaniny pøi relativnì malé tlouš ce vrstvy šablony. Dosáhneme tím tak velmi malých hodnot souèinitele nerovnosti Rz. Po zavedení ovrstvovacích automatù ale velmi silnì poklesl poèáteèní boom v prodeji sítotiskových filmù tak, e dnes je mo né hovoøit o zmìnì trendu ve prospìch pøímého ovrstvení. Jedním z hlavních dùvodù tohoto souèasného vývoje je stále širší nabídka pøímých emulsí s vysokým obsahem sušiny na základì UV polymerù a fotopolymerù, které dosahují podobných vlastností a tím vyrovnávají technické pøednosti filmu pokud jde o vyrovnání struktury tkaniny. Vývojem a zlepšením vlastností pøímých emulsí se ukázaly jisté slabiny a meze pou itelnosti kapilárních filmù. Za meze pou itelnosti lze pova ovat: Pøenos filmu vy aduje znaènou manuální zruènost, proto e jinak vzniká mno ství individuálních chyb v ovrstvení Tlouš ka vrstvy je pevnì dána tlouš - kou kapilárního filmu a lze ji mìnit pouze pou itím jiných tlouš ek ze sortimentu výrobce, drobné variace tlouš ky vrstvy nejsou mo né Pou ití filmu umo òuje pouze tisk ni - ších nákladù, proto e ovrstvení má ni ší mechanické odolnosti ne v pøípadì emulze Jako zušlechtìný produkt je film dra ší ne pøímá emulse. Zvláštì poslední bod lze snadno dolo it modelovým výpoètem: Vycházíme-li z malého sítotiskového provozu, kde se zhotovuje 8 sítotiskových forem formátu A0 dennì, potøebujeme dennì pøi pou ití sítotivny asi jednu soupravu sítotiskové pøímé emulse, co odpovídá nákladùm na materiál zhruba ve výši 800 Kè. Pro stejný poèet sítotiskových forem spotøebujeme asi 8m 2 sítotiskového filmu o støední cenì Kè. To odpovídá zhruba pìtinásobku denního materiálového nákladu na ovrstvení. Pøi pou ití pøímé emulse v uva o- vaném pøípadì dosáhneme roèní úspory materiálu, jeho hodnota odpovídá pøibli nì cenì ovrstvovacího automatu, který se tak bìhem jednoho roku amortizuje. To je také pravdìpodobnì dùvod stoupajícího poètu ovrstvovacích automatù. Naproti tomu je tøeba uvést nesporné výhody, pro které je kapilární film stále pou íván, i kdy v menší míøe: Ovrstvovací materiál je v dy pohotovì k dispozici. Skladovatelnost filmu je podstatnì delší ne u zcitliveného kopírovacího roztoku emulze. Pøi pou ití stejné techniky pøenosu dává v dy stejný výsledek, pokud jde o tlouš ku ovrstvení nad sítovinou EOM Sušící èasy jsou obecnì kratší, šablona se dá udìlat mnohem rychleji. I pøi ménì dokonalém vybavení šablonárny se dosáhne velmi dobrý souèinitel nerovnosti Rz, pokud se ovšem zvolí správná tlouš ka filmu pro danou sítovinu. Obvykle není nutná retuš, pokud je èistý printon, proto e vrstva na filmu je konzistentní, bez chyb. 8

9 Vlastnosti ovrstvení kopírovacími roztoky emulzemi ve vztahu k filmùm: Ovrstvení emulzí vychází s ni ším materiálovým nákladem. Ovrstvení emulzí má významnì vyšší adhezi k sítovinì, co znamená delší i- votnost motivu. Napøíklad šablona pro rotaèní tisk na stroji Kammann vydr í z filmu kolem tiskù a ovrstvená emulzí 400 a 500 tisíc. Pøi ovrstvení emulzí, zejména moderních typù s obsahem sušiny nad 50 % lze technikou dodateèného ovrstvení vytvoøit šablonu s pøesnì zadanými parametry pokud jde o Rz a EOM, dokonce lepšími, ne u filmu, kdy u filmu jsou tyto hodnoty dány pou itým druhem materiálu. Ovrstvení emulzí lze pro ménì nároèné šablony (napø. reklamní plakát nebo tetil) pou ít slabší, ne je tlouš ka tkaniny, to má za následek zkrácení barvového kanálku a úsporu materiálu. Jestli e se tedy máme rozhodnout a jestli e mù eme shrnout svoje po a- davky na dokonalou šablonu, pak bychom mìli vzít v úvahu všechna tato hlediska: Co je vlastnì dokonalá sítotisková forma Dokonalá sítotisková forma není jen technický, nýbr souèasnì také ekonomický problém. Mìli bychom si ujasnit, co je dokonalá sítotisková forma pro konkrétní zadání, které máme tisknout. Jiné po adavky budou pøi tisku tetilu, jiné u skla nebo elektrotechnických past. Je napøíklad otázkou, jak dalece dokonalá šablona má být pou ita pøi výrobì velkoplošného plakátu, který pozorujeme ze støední vzdálenosti více ne 20 metrù, a zda má smysl pou ití takových kopírovacích materiálù, které se svými vlastnostmi blí í samotným hranicím dnešních mo ností. Parametry, které jsou pro kopírovací vrstvu obvykle relevantní, jako je schopnost pøeklenování ok, ostrost hran a rozlišovací schopnost jsou vìtšinou dosa i- telné s obìma typy ovrstvení. Výsledek tisku je tedy ovlivnìn pøedevším tlouš kou vrstvy šablony a vyrovnáním struktury šablony tedy hodnotou souèinitele Rz. Tlouš ka vrstvy šablony, která je dána jednak tlouš kou vlastní sítoviny a hodnotou EOM umo ní, aby tisková barva vytvoøila v šablonì tzv. barvový kanálek. Vyrovnání struktury tkaniny dané souèinitelem Rz pak ovlivní kontakt mezi hranou tisku a potiskovaným materiálem, a ovlivní podtékání barvy pod hranou tisku. Mù eme tedy shrnout Film pou ijeme: potøebujeme-li vysokou pohotovost, tedy etrémnì krátký èas pro zhotovení tiskové formy není-li plocha motivu pøíliš velká nepo adujeme-li velkou trvanlivost šablony mù eme-li zvýšený materiálový náklad kalkulovat do výrobku Pokud budeme pou ívat emulze, mìli bychom se øídit základními vlastnostmi výrobku, kterými jsou pøedevším: obsah sušiny, kdy zejména vysoké hodnoty kolem 50% mohou být dosa eny plnohodnotnou pryskyøicí (u renomovaných znaèek) anebo pøímìsí plniva u znaèek levnìjších. V druhém pøípadì obvykle ztrácíme citlivost a ostrost kresby kontury. schopnost pøechodu pøes oka (smáèivost) vùèi sítovinì, nebo poèet bublinek a chyb urèuje èas, nutný k retuši nejlevnìjší ovrstvení, pokud se jedná o velké plochy, zvláštì pøi pou ití ovrstvovacího automatu Je tedy mo no øíci, e film poslou í v urèitých specifických pøípadech, kdy mù eme jednoznaènì vyu ít jeho pøedností a nevadí nám jeho cena. Ve všech ostatních pøípadech je ovrstvení emulzí výhodnìjší. Pøesto je dobré v dílnì kus filmu mít a k tomu nìkoho, kdo to umí pøenášet. Jan Popelka, SC Brno 9

10 10

11 Inzerce Prodej: Sítotiskový poloautomat (nù kový), pneumatický pohon, výjimeèná cena, formát mm Kontakt: tel.: mobil: Koupì: Koupím starší UV tunel, šíøka pásu cca 30 cm Kontakt: Prodej: Ruèní sítotiskový stùl SPV 1 (rok výroby 1995) cena dohodou Kontakt: Šlancar Zbynìk Rime tel.: Prodej: Síta z hliníkového rámu 3 ks cm 2 ks cm 3 ks cm 2 ks cm 1 ks cm (vše vnìjší rozmìr) Prodej SÍTOTISKOVÝ AUTOMAT ALFRA HSF 120/89 s nakladaèem MIRUS FP Albert-Frankentahl, Frankenthal, BRD, rok výroby 1979 V roce 1995 kompletní oprava a zabudování pneumatického tìrkového mostu Ma. tiskový formát: mm 870 mm (výrobce) cena: Kè SÍTOTISKOVÝ TØIÈTVRTÌAUTOMAT ALFRA EUROPA 105/75 Albert-Frankentahl, Frankenthal, BRD, rok výroby cca 1985 Ma. tiskový formát mm 740 mm (výrobce) cena: Kè TEXTILNÍ SÍTOTISKOVÝ AUTOMAT SCHENK ECO 6/8 SCHENK GmbH, BRD, rok výroby 1991 Poèet palet osm / poèet tisk. stanic šest Ma. rozmìr síta 710 mm mm UV SUŠÍCI TUNEL AEROTERM UV 1100 AEROTERM, Ostrava, rok výroby 1997 Šíøe pásu mm, instalovaný výkon 2 60 W/cm Sítotiskový stroj CMS Ma model 70/100 ZIBIDO Nù kový poloautomat r. v Kontakt: Marek Vodièka mob.: fa: cena: Kè cena: Kè Poznámka: V uvedených cenách není zahrnuto DPH, pøeprava a instalace. Spolu se stroji budou pøedány tìrky, pøedtìrky a nìkolik rámù ma. rozmìru. GRAFICKÉ STUDIO ARTRON DESIGN Vackova 39, Brno-Královo Pole kreativní tvorba, sazba skenování, retuš osvit na film chemický nátisk 3M ofsetový tisk Firma ARTRON DESIGN s. r. o. je komplenì vybavené pre-press studio a ofsetová tiskárna. Nabízíme následující slu by ve vysoké kvalitì za nejlepší ceny: vlastní originální kreativní tvorba skenování ve vysokém rozlišení na rotaèním skeneru zhotovení litografií na osvitové jednotce Scangraphic do formátu A2+ chemický nátisk 3M Matchprint do formátu A3+ kvalitní plnobarevný ofsetový tisk na novém stroji POLLY A2 a na stroji ADAST B3 knihaøské zpracování (vazba V1, V2, V3, falcování, rylování, výsek, perforace, èíslování ) Dále nabízíme: slu by digitálního fotoateliéru (6 milionù bodù) velkoplošný tisk u od 1 ks (plotr Hewlett Packard) potisk reklamních pøedmìtù (tamponový tisk, sítotisk) dodávky software pro pre-press (Adobe, Corel ) dodávky programu CETIS 2001 pro kalkulace tisku ARTRON DESIGN s.r.o., tel./fa: , , , 11

12 tradiční dodavatel strojů, materiálů a služeb pro sítotisk a tamponový tisk Staňkova 41, Brno, tel/fa: špièkové sítotiskové barvy na papír, plasty, tetil a mnoho jiných materiálù, barvy s etrémní odolností a vysokým leskem. Barvy vytvrzované UV záøením, barvy na tetil, barvy na sklo, odolné v myèkách nádobí, barvy UV na obtí nì potiskovatelné polyolefiny, vynikající barvy pro tamponový tisk na jakékoliv hmoty, sklo, keramiku, barvy pro potisk hraèek a na automobilové plachty. Barvy jsou zásadnì prosté obsahu kyslièníkù tì kých kovù, také pro potisk hra-èek, s kompletní zdravotní a bezpeènostní dokumentací v èeském jazyce, certifikace ISO dokonalé, osvìdèené, spolehlivé a výkonné stroje pro plochý tisk, speciální vysoce pøesné stroje pro potisk plochého skla, rychlé cylindrové stroje, sušárny, dopravní a manipulaèní zaøízení, automaty, vícebarevné linky a velkoformátové stroje, zaøízení šablonáren, osvitové jednotky, projekèní jednotky pro pøímý osvit, vakuové rámy, mycí boy, øezaèky samolepek aj. šablonové materiály a pøípravky svìtové úrovnì, kopírovací diazoroztoky klasické, UV-fotopolymerní a SBQ roztoky, šablonové filmy, èistící a odmaš ovací prostøedky, lepidla a korekèní laky na šablony, odvrstvovaèe, odstraòovaèe duchù, mycí pøípravky, emulgaèní i regenerovatelné, samolepy k nanášení sítotiskem, lepidla a pøípravky pro flokovací tisk, náplnì pro strojní myèky sít, vše ekologicky definované a šetrné k ivotnímu prostøedí, s úplnou zdravotní a bezpeènostní dokumentací. Cenovì velmi pøíznivé a spolehlivé ovrstvovací automaty KIWOMAT, certifikace ISO prvotøídní švýcarské sítoviny pro sítotisk a tetilní tisk u nás ji tradiènì velmi oblíbené a osvìdèené pod znaèkou SEFAR PET a PA, sítoviny všech dimensí pro elektrotechniku i keramický prùmysl, sítoviny kalandrované, metalisované i se zvláštì malým prota ením LE, certifikace ISO americké plastisolové barvy pro tetilní tisk, speciální øady barev pro tisk na tmavé podkady, smìsové i syntetické tetilie, koberce a další. èeské sítotiskové poloautomaty a tøiètvrtìautomaty pro potisk papíru, samolepících fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, organického skla, plechu a plechových panelù, výrobu plošných spojù a foliových klávesnic pro elektroniku, štítkù apod. Stroj má výsuvný tiskový stùl a pracuje na základì osvìdèeného principu rovnobì ného zdvihu tiskové formy. SLU BY TISKÁRNÁM naprosto osvìdèené a prvotøídní automatické stroje pro prùmyslový tamponový tisk. Polohovací a transportní systémy, o ehovací a coronové stanice, plnièky a setøásaèky výliskù, karuselové a posuvné stoly, linky a vícebarvové stroje, stroje s uzavøeným zásobníkem barvy. Dodáváme dále veškeré pøíslušenství a pomùcky pro tamponový tisk klišé, tampony a tamponové barvy MARABU, stírací no e, honovací kameny, separaèní, èistící a jiné pomocné pøípravky a zaøízení. Jiné pøípravky a pomùcky z dovozu: Osvitové jednotky BELTRON, DECA hliníková ovrstvovací korýtka, tìrkové systémy FIMOR a RKS, korekèní tu ky a montá ní folie FOLEX, mìøièe napnutí síta TETKOMAT. Mìøící mikroskopy, mìøièe tlouš ky vrstev a nerovnosti šablony Rz, mìøièe tvrdosti SHORE, vzorníky svìtových míchacích systémù PANTONE, RAL, HKS, NCS a j. míchání barev a kolorimetrie zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme Vám naše zbo í dodali a vydáme Vám o tom potvrzení zdarma odebereme k likvidaci také pou ité èistící prostøedky vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozmìrù nabízíme Vám slu by našeho napínacího servisu výroba tiskových forem z dodaných pøedloh zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporuèíme vhodné tiskové barvy, pøípadnì vhodnou tiskovou techniku z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvìdèené sítotiskové stroje a zaøízení tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boy, brusky tìrek, sušící skøínì aj. odborné pøednášky a diskusní semináøe Vydává: SERVIS CENTRUM s. r. o. Redakce: A. Popelková, H. Koneèný Sazba: Jiøí Nevìøil, tel.: Osvit: ARTRON DESIGN s. r. o. Tisk: Tiskárna DIDOT Brno Slatina Náklad: 2000 ks Evidováno Ministerstvem kultury Èeské republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenèní èíslo MK ÈR E 12474

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Strana: 1/6 Speciální efekty Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Mnohé výrobky zušlechtěné tiskem získávají exkluzívní vzhled barvami s optickými efekty, čímž budí spontánní

Více

Navštivte nás na 43. roèníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná ve dnech 24. až 28. záøí na brnìnském výstavišti.

Navštivte nás na 43. roèníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná ve dnech 24. až 28. záøí na brnìnském výstavišti. Navštivte nás na 43. roèníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná ve dnech 24. až 28. záøí na brnìnském výstavišti. Najdete nás v pavilonu A2, stánek 25... ROÈNÍK 5 ÈERVENEC / SRPEN / ZÁØÍ

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Libraprint LIP. Sítotisková barva

Libraprint LIP. Sítotisková barva Strana: 1/5 Libraprint LIP Sítotisková barva Rozsah použití Barva Librapritt LIP je velmi univerzální ředidlová sítotisková barva, dodávaná v přímých i v rastrových odstínech a určená pro každodenní práce

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Marastar SR. Sítotisková systémová barva

Marastar SR. Sítotisková systémová barva Strana: 1/5 Marastar SR Sítotisková systémová barva Rozsah použití Potiskované materiály Marastar SR je určená pro použití na samolepící PVC fólie a na neměkčené PVC. Kromě toho je barva vhodná na směsné

Více

Glasfarbe GL. Tamponová barva

Glasfarbe GL. Tamponová barva Strana: 1/5 Glasfarbe GL Tamponová barva Rozsah použití Potiskované materiály Tamponová barva Glasfarbe GL je vhodná na sklo, keramiku, různé kovy, chromované díly, lakované podklady, eloxovaný hliník

Více

Marapur PU. Sítotisková barva

Marapur PU. Sítotisková barva Strana: 1/5 Marapur PU Sítotisková barva Rozsah použití Potiskované materiály Dvousložková barva vhodná na předupravený polyetylén a polypropylén jako hlavní oblast použití, ale je také vhodná na polyuretan

Více

Tak jsme udělali zkoušku dospělosti

Tak jsme udělali zkoušku dospělosti Magazín sítotisku a tamponového tisku Co vám nabízíme? sítotisková linka Magra-Aeroterm technologický rastr ročník 7 číslo 1 pomocné prostředky chování sítotiskových tkanin Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o.

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ ZAØÍZENÍ PRO Kompresor 51 00 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D 400 V, 450 l / min. 51 00 00 kompresor na vzduch GLASTAR tlaková nádoba 51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 obsah 45 l, ruèní ovládání

Více

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí Popis: Sendvièové prvky Stadurlon Concept se skládají z jádra z extrudovaného polystyrenu a oboustranné krycí vrstvy Stadurlonu o tlouš ce 1,5 mm. Sendvièový prvek je z obou stran opatøen ochrannou folií.

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

Libraspeed LIS. Sítotisková systémová barva

Libraspeed LIS. Sítotisková systémová barva Strana: 1/6 Libraspeed LIS Sítotisková systémová barva Rozsah použití Libraspeed LIS je ředidlová sítotisková barva - velmi rychle schnoucí a extrémně odolná proti slepení při stohování. Vyrábí se jako

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

S Í T O T I S K O V É S T R O J E

S Í T O T I S K O V É S T R O J E S Í T O T I S K O V É S T R O J E Princip tisku 1 Sklopný pohyb tiskové formy 2 Sítotisková barva 3 Tříč (Těrka) 4 Potiskovaný materiál 5 Barviště 6 5 6 Obrazotvorná šablona 7 Barvový film 7 Na tisknoucích

Více

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU Pøed FESPOU Vážení pøátelé, milí ètenáøi, Co Vám nabízíme? Vidìli jsme v Mnichovì! odborné Používáte správnì pomocné prostøedky k

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU ROÈNÍK 2 LISTOPAD / PROSINEC / LEDEN 1998 ÈÍSLO OPTIMÁLNÍ ŠABLONA PRO SÍTOTISK (Dokonèení z pøedchozích èísel) Pøenos tiskového

Více

sítotisk ceník pøíplatky tisk do formátu 100x100 mm tisk do formátu 350x350 mm

sítotisk ceník pøíplatky tisk do formátu 100x100 mm tisk do formátu 350x350 mm ceník služeb potisk sítotisk ceník tisk do formátu 100x100 mm Poèet kusù 1 barva 2 barvy 3 barvy 4 barvy 5 barvy 6 barev 1-9 ks 29 45 59 69 79 95 10-99 ks 13,9 17,9 21,9 25,9 29,9 33,9 100 ks 11,9 15,9

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ultraglass UVGO. Vysoce lesklá, rychle se vytvrzující, vynikající stálost při mytí v myčce, vysoká odolnost proti čisticím louhům a chemikáliím.

Ultraglass UVGO. Vysoce lesklá, rychle se vytvrzující, vynikající stálost při mytí v myčce, vysoká odolnost proti čisticím louhům a chemikáliím. Strana: 1/5 Ultraglass UVGO Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením Rozsah použití Ultraglasss UVGO je UV barva určená speciálně pro tisk na: Předupravené, za studena zušlechťované obalové

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin 1 Všeobecn k ochran proti korozi Antikorozní prostøedky mají pøechodnì chránit kovové povrchy proti korozi a korozí se rozumí snížení kvality kovového materiálu, k nìmuž došlo chemickým nebo elektrochemickým

Více

ROÈNÍK 5 LEDEN / ÚNOR / BØEZEN 2001 ÈÍSLO

ROÈNÍK 5 LEDEN / ÚNOR / BØEZEN 2001 ÈÍSLO Byl bøezen. Brzy se budou bahnité bøehy bìlet bledulemi a blýskat blatouchy. Brhlík i bøehule budují bydla v blatech. Bukolické básnìní brejkne Brnìnsko-výstavištní bìsnìní - bohudík bienální, blázinec

Více

Centrální mazání øetìzù

Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek Tøecí body øetìzu: C Mezi vnìjší a vnitøní sponou. D Mezi sponou a váleèkem. E Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Ultrapack UVC. Ultrapack UVC Strana: 1/5 Revize: 10.3.2010

Ultrapack UVC. Ultrapack UVC Strana: 1/5 Revize: 10.3.2010 Strana: 1/5 Ultrapack UVC Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením Rozsah použití Potiskované materiály Ultrapack UVC je universální sítotisková UV barva vhodná na následující materiály: předupravený

Více

Horizontální betonárny

Horizontální betonárny Horizontální betonárny SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING H1 s talíøovou míchaèkou Spoleènost Stetter ji déle ne 40 let s úspìchem vyrábí betonárny. Více ne 1500 betonáren Stetter s míchaèkami

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P VÝSLEDKY SKLIZNÌ Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Vývoj cen EUR/t na evropských burzách Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t)

Více

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU

VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU Co Vám nabízíme? Jeïte s námi do Mnichova! odborné Èistièe od barev a emulsí Kissel + Wolf technologie Modulovaný rastrový tisk na

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Na zaèátek zvíøátko... Když jsme pøed ètyømi roky zaèali vydávat naše SC NEWS, slíbili jsme vám, že se budeme

Na zaèátek zvíøátko... Když jsme pøed ètyømi roky zaèali vydávat naše SC NEWS, slíbili jsme vám, že se budeme Na zaèátek zvíøátko... Když jsme pøed ètyømi roky zaèali vydávat naše SC NEWS, slíbili jsme vám, že se budeme snažit pøinášet samé pozitivní novinky. Dnes tedy po vzoru naší nejsledovanìjší televizní stanice

Více

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH OBSAH 01 ZNAÈKA 01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 02 JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ 03 ÈERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 04 PROVEDENÍ V MATERIÁLU 05 NA PODKLADOVÉ PLOŠE 06 ROZKRES 07 OCHRANNÁ ZÓNA 08 ZAKÁZANÉ VARIANTY 02 PÍSMO 01 ZÁKLADNÍ

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu

Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu - 1 - ÚRAZOVÁ ENDOPROTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU OBSAH Úvod... 2 Rozmìrová øada... Nástroje pro aplikaci endoprotézy... 2 3 Operaèní postup Obecné zásady

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Technické plasty pro strojírenství

Technické plasty pro strojírenství Technické plasty pro strojírenství Vaše vysoké požadavky jsou pro nás výzvou Strojní souèásti z kvalitních technických plastù v posledních letech a desetiletích stále více pronikaly do stavby stroj ù a

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DE LUXE. DE LUXE představení řady

DE LUXE. DE LUXE představení řady DE LUXE Exkluzivní kolekce dýhovaného kancelářského nábytku vyráběného z ušlechtilých dřevin. Tvarové provedení stolových sestav zvýrazňuje vysoce reprezentativní charakter tohoto nábytku. DE LUXE představení

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Dìrované øemeny - metrá

Dìrované øemeny - metrá Klínové øemeny dìrované metrá Dìrované øemeny - metrá desková spojka kloubová spojka Klínové dìrované øemeny je mo no spojovat dvìma druhy spojek. Vznikne tak nekoneèný øemen pro bì né pou ití v délce,

Více

Exempla trahunt. sítotiskových šablon novinky Nové mycí pøípravky KIWO co to je, když... Drží, nedrží? inzerce

Exempla trahunt. sítotiskových šablon novinky Nové mycí pøípravky KIWO co to je, když... Drží, nedrží? inzerce Exempla trahunt Když jsme v loòském roce pøemýšleli, zda se podrobit diktátu Brnìnských veletrhù (dnes firma Messe Düsseldorf) a zúèastnit se znovu veletrhu EMBAX, který se namísto dvouletého již asi po

Více

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie S Í T O T I S K ZÁKLADNÍ POJMY SÍTOTISKU TISKOVÉ TECHNIKY TISKOVÁ PŘEDLOHA (printon) Jedná se o vzor, text, který má být otisknut na potiskovaný materiál. Kvalita tiskové předlohy rozhodujícím způsobem

Více

Safír 1 2. Technické parametry. Rozmery. Vlastnosti. Výbava na prání. Fotometrie a Svetelné zdroje

Safír 1 2. Technické parametry. Rozmery. Vlastnosti. Výbava na prání. Fotometrie a Svetelné zdroje Safír 1 Vlastnosti Univerzální svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení ve mìstech, obcích a pro osvìtlení komunikací všech tøíd s vynikajícími svìtelnì technickými parametry a mo nosti pou ití výbojky od

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem

Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem Strana: 1/6 Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem Význam sítotiskových barev vytvrzovaných UV světlem v posledních letech významně vzrostl tak, že dnes je jimi pokryto mnoho aplikací

Více

Technická dokumentace pro obal: EUR paleta

Technická dokumentace pro obal: EUR paleta Záznam č. 4-01193 S5 Technická dokumentace pro obal: EUR paleta Stav k 1. červnu 2010 Technická dokumentace obsahuje: 1. Popis obalu. 2. Dokumenty prokazující splnění požadavků stanovených v 3 a 4 zákona

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

Matematika II Aplikace derivací

Matematika II Aplikace derivací Matematika II Aplikace derivací RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Derivace slo¾ené funkce Vìta o derivaci slo¾ené funkce.

Více

Technický list výrobku

Technický list výrobku strana 1 z 5 OPIS VÝROBKU: Omítka BENÁTSKÝ ŠTUK je exkluzivní dekorační materiál, efektem navazující na antické dekorativní techniky. Charakteristickou vlastností hotového povrchu je jeho naturální vzhled

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

Systém pro broušení skla

Systém pro broušení skla Systém pro broušení skla O společnosti Mirka Společnost KWH Mirka je finský rodinný podnik a je světovým lídrem technologických inovací v oblasti brusiva a broušení. Nabízíme kompletní škálu technicky

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Ofset Autor: Jan Štokr, David Legner Editor: Eliška Housarová, Pavel Hradec Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Bezpeènost Bezpeènost pou ívání brány je zajištìna zátì ovým vypínaèem a lampou signalizující pohyb køídla brány. Zátì ový vypínaè zastaví køídlo brány

Více

Deset let ve službách zákazníkùm

Deset let ve službách zákazníkùm Deset let ve službách zákazníkùm Víte, to bylo tak: 10-43 vteøiny: po krátkém prologu zaèínají mít smysl pojmy prostor a èas. Pøi teplotì 10 32 kelvinù dochází ve vesmíru o rozmìru 10-32 centimetru k oddìlení

Více

Ceramilux. Vetro Freddo

Ceramilux. Vetro Freddo Ceramilux Ceramilux je materál složený z pøírodních minerálù (uhlièitan vápenatý a trihydrát hliníku) a polyesterové pryskyøice. Ochranná vrstva, která pokrývá povrch materiálu je z akrylového polyesteru,

Více

StarX STAR MEZI TAMPONY ANTISTATICKÝ MATERIÁL EXCELENTNÍ PŘENOS BARVY I PŘES OSTROU HRANU PŘES 100 000 TISKŮ SERVIS CENTRUM

StarX STAR MEZI TAMPONY ANTISTATICKÝ MATERIÁL EXCELENTNÍ PŘENOS BARVY I PŘES OSTROU HRANU PŘES 100 000 TISKŮ SERVIS CENTRUM SERVIS CENTRUM NEWS2 Pro sítotisk, digitální a tamponový tisk 2014 19. ROČNÍK Vydává společnost SERVIS CENTRUM a.s. StarX STAR MEZI TAMPONY ANTISTATICKÝ MATERIÁL EXCELENTNÍ PŘENOS BARVY I PŘES OSTROU HRANU

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Rozměry zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost v mm 220 320 400 600 1,6x6x100 0200 0300 0400 0600. 3x6x150 1201 1301 1401 1601

Rozměry zrnitost zrnitost zrnitost zrnitost v mm 220 320 400 600 1,6x6x100 0200 0300 0400 0600. 3x6x150 1201 1301 1401 1601 Brusné kameny TYP MF Velmi populární brusné kameny, měkké tzv. finišovaní ( zejména typy o vyšších zrnitostech ). Jsou vyrobeny na bázi karbidu křemíku. Měkká vazba umožňuje velmi rychlou práci vázaného

Více

Ultradisc UVOD. Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků

Ultradisc UVOD. Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků Strana: 1/5 Rozsah použití Ultradisc UVOD Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků Potiskované materiály Ultradisc UVOD je sítotisková UV barva vhodná pro

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní návod na montáž venkovního schodištì

Základní návod na montáž venkovního schodištì Obsah 1) Názvosloví... 2 2) Technické parametry betonové smìsi... 2 3) Povrchové úpravy... 2 4) Cena schodištì... 2 5) Rozmìry schodištì... 2 6) Pokyny pro montáž schodištì... 3 6. a) Usazení schodnice...

Více

Mobilní betonárny. SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING

Mobilní betonárny. SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING Mobilní betonárny SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING Mobilní betonárny Mobilní betonárny Stetter zohledòují po adavky zákazníkù na relativnì rychlou a snadnou zmìnu stanovištì pøi zachování

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou.

Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou. CONIDECK 03 Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou. Pojí dìné støechy a rampy, u kterých je po adována

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Střecha pro 3 generace

Střecha pro 3 generace Střecha pro 3 generace česká betonová taška Betonová krytina BESK a střešní příslušenství Katalog a ceník platný od 1. 4. 2009 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BESK Přijatelné finanční řešení Vaší střechy Společnost

Více

Co vám nabízíme? Magazín sítotisku a tamponového tisku. ročník 7 číslo 3. Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. sítotiskové stoly řady proton

Co vám nabízíme? Magazín sítotisku a tamponového tisku. ročník 7 číslo 3. Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. sítotiskové stoly řady proton Magazín sítotisku a tamponového tisku Co vám nabízíme? sítotiskové stoly řady proton pomocné prostředky ročník 7 číslo 3 sítotisk a digitální tisk co to je, když se řekne Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. novinky

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Sítotisk semestrální práce Ondřej Kočí editor: Helena Míková V Praze dne 30. 4. 2012 Kartografická

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více