NASYCENÍ INFORMACEMI?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NASYCENÍ INFORMACEMI?"

Transkript

1 Kapitola 1:DTP počítač 1) Jaké dovednosti jsou požadovány informační společností? a) umět získávat, analyzovat a organizovat informace b) schopnost předávat myšlenky a informace o sobě a svých aktivitách 2) Co způsobí překročení prahu NASYCENÍ INFORMACEMI? způsobí celkovou dezinformaci příjemce a ten se v konečném důsledku rozhoduje neoptimálně a často také i nelogicky 3) Charakterizujte termín Typografická prezentační dovednost je to množina grafických znalostí a dovedností, včetně výtvarného cítění, umožňujících danému subjektu účinně prezentovat svůj produkt či aktivitu s cílem zaujmout a přesvědčit daný objekt, jemuž je takováto aktivita určena 4) Vyjmenujte přednosti počítačové typografie. a) větší pružnost v ovlivňování kompozice a vzhledu dokumentů b) vyšší kvalitu výstupů výrazně převyšují klasické reprodukční a sazební postupy 5) Jaké činnosti zahrnuje proces tvorby dokumentů? a) konverzi obrazových předloh do digitální podoby b) konverzi textový předloh do digitální podoby c) úpravu digitalizovaných grafických předloh pomocí grafických programů d) vlastní tvorbu grafiky pomocí kreslících a grafických programů e) integraci všech digitalizovaných předloh do jednoho celku pomocí programů pro sazbu a stránkovou montáž f) finální tisk na laserové tiskárně pro menší počet požadovaných exemplářů g) vytvoření filmových fólií exponovaných v osvitové jednotce 6) Charakterizujte termín WYSIWyG? zaručuje, že to co je zobrazeno na obrazovce bude i ve stejné podobě vytištěno 7) Jaké jsou současné tendence v DTP? a) narůstá počet pracovišť běžných firem využívajících DTP prostředky b) zvyšuje se uživatelský komfort a přístupnost nabízených DTP prostředků c) dochází ke vzájemnému prolínání aplikačních možností klasických textových editorů a DTP prostředků 8) Jakými znalostmi mají disponovat uživatelé DTP? a) znalost a dovednost používat HW a SW prostředky DTP b) znalost problematiky návrhu a přípravy tvorby dokumentů c) znalost tvorby a zpracování zdrojových prvků včetně korektury d) znalost estetických zásad, zákonů kompozice, základů použití písma, barev, atd. Kapitola 2:Firemní informační systém FIS 1) V jakých oblastech FIS se uplatňují prostředky DTP? a) podpora komunikačních funkcí b) nástroj prezentace podnikatelských aktivit 2) Z jakých konstant se skládá firemní styl? název firmy, firemní značka, písmo, barva 3) Čím je tvořena podstata firemního stylu? a) koncepcí (představuje definici firemní identity) b) grafickým designem firmy 4) Jaké jsou klíčové fáze firemního stylu? definování základních konstant firemního stylu a jejich aplikace na prezentační a podpůrné prvky

2 Kapitola 3:Technické zabezpečení DTP 1) O jaké body se opírá filosofie platformy Macintosh? a) intuitivnost ovládání programů b) jednotné ovládání veškerého programového vybavení c) snadné konfigurování operačních systému d) rozšiřitelnost nové produkty mají zajištěnou návaznost na předchozí 2) Jaké funkce zajišťuje PC v DTP systému? a) programové zajištění digitalizace snímaných grafických předloh b) uložení digitalizovaných grafických prvků ve vhodném grafickém formátu c) programová podpora pořizování textových dat, včetně kontroly pravopisu d) programová podpora pořizování a zpracování grafiky e) integrace zdrojových textových a grafických prvků do podoby výsledného dokumentu 3) Stručně charakterizujte princip stolního scanneru. pohyb nutný k sejmutí obrazu obstarává technika, přičemž předloha se pokládá na skleněnou desku, pod níž se pohybuje světelný zdroj, který soustavou zrcadel přenáší obraz na snímač 4) Objasněte jednotlivé parametry scannerů. a) rozlišení vymezuje do jaké podrobnosti ze snímané předlohy lze nabízeným scannerem skenovat b) interpolace znásobení rozlišení c) barevná hloubka vyjadřuje kolik barevných odstínů dokáže daný scanner rozlišit 5) Charakterizujte typ předlohy pérovka tvoří je černá kresba na bílém podkladě a vyznačují se kontrastem mezi podkladem a kresbou, přičemž neobsahují žádné odstíny šedi či jiné barvy 6) Jaké je pravidlo pro snímání barevných předloh? je nutno snímat dvakrát tolik DPI, než kolik bude LPI na výstupu při tisku nebo osvitu DPI = LPI *2 7) Co je vstupem do osvitové jednotky? postscriptové soubory 8) Vysvětlete princip hardwarového RIPu počítač s výkonným procesorem a velkou operační pamětí určený výhradně pro vytváření bitových map z postscriptových souborů Kapitola 4:Programové prostředky DTP 1) Vysvětlete princip bitmapové grafiky. scannery či příslušné kreslící programy vytvoří síť bodů (pixelů), které lze adresovat na obrazovce, přičemž každý takovýto bod má přiřazenu určitou barvu a jas 2) Charakterizujte princip vektorové grafiky. tato grafika je tvořena objekty (křivkami a geometrickými útvary), které jsou definovány matematických zápisem zabírajícím velmi málo paměťového prostoru 3) Čím je umožněna variabilnost formátu TIFF? použitím tzv. příznaků, které určují pozici a typ všech obsažených dat 4) K čemu slouží hlavička souboru GIF? obsahuje identifikaci a číslo verze souboru Kapitola 5:Programovací jazyk PostScript 1) V čem spočívá hlavní smysl vzniku PostScriptu? v popisu vzhledu textu, grafiky a obrázků v tiskovém dokumentu a tento popis je

3 následně přenášen do rastrového výstupu konkrétního tiskařského zařízení nezávisle na typu tohoto HW 2) Na čem je založen popis PostScriptové stránky? na dvourozměrném kartézském souřadnicovém pravoúhlém systému zobrazení, jehož počáteční bod je umístěn ve spodním levém rohu 3) Jaké charakteristiky má PostScriptový soubor? má interpretační charakter a obsahuje operátory a operandy 4) Co obsahuje část PostScriptového souboru SCRIPT? obsahuje aktuální popis úlohy na úrovni příslušné stránky 5) Jak se aplikace odkazuje na PostScriptové fonty? každý font má své identifikační číslo a většina aplikací se odkazuje na konkrétní font pomocí tohoto čísla 6) Vysvětlete termín SLOVNÍK FONTŮ obsahuje popisu fontů včetně informací o šířce a pokyny k jeho použití. Slovník je tedy množina dvojic skládající se ze vstupní proměnné a vlastního popisu tohoto znaku. 7) Jak je řešen problém mezilehlých velikostí fontů? řeší ho speciální program ATM značně zlepšující vzhled mezilehlých velikostí fontů Kapitola 6:Teorie barev a barevných modelů 1) Vysvětlete princip vnímání reálných objektů jsou vnímány jako různobarevné, protože odlišným způsobem propouštějí určitou část barevného spektra a zbývající část pohlcují. Tato chybějící část je v důsledku kombinace zbývajících barev vnímána jako barva konkrétního objektu. 2) Vysvětlete termín sitost barvy je určována čistotou barevného tónu, přičemž nejčistší a současně nejjasnější jsou barvy barevného spektra 3) Jak vznikají tzv. tupé barvy? vznikají přimícháním černé barvy do základní barvy X přimíchání bílé barvy lomené 4) Jaká je hlavní nevýhoda modelu RGB? velká paměťová náročnost (1024x768=cca 2,3 MB) Kapitola 7:Typografie písma 1) Charakterizujte termín latinka je to všeobecné pojmenování pro písma historicky vzniklá v latinských zemích 2) Jaké atributy rozlišujeme u písma? původ, obraz a velikost 3) Vyjmenujte aspekty ovlivňující čitelnost písma. ovlivňuje ji podobnost a odlišnost tvarů znaků, velikost písma, proložení, vnitřní a vnější prosvětlení písma, rozdíl v tloušťce vertikálních a horizontálních tahů, délka horních a dolních dotahů, šířková proporce písma, mezislovní mezery a délka řádky, atd. 4) Zdůvodněte existenci přetahů. bez přetahů by písmena působila opticky menším dojmem 5) Charakterizujte termín dřík písma. je to hlavní přímý tah kresby písmena, který může být kolmý nebo šikmý 6) Pro jaké písmo je typické šikmé stínování? je typické pro dynamická (renesanční) písma

4 7) Vysvětlete termín stupeň písma. je to velikost písma odvozená od výšky tzv. kuželky, udává se v bodech a představuje odstup jednotlivých řádků 8) Definujte pojem font. je to kompletní sada písem včetně interpunkčních a diakritických znamének, čísel a dalších znaků jednoho typu písma a jednoho řezu 9) Čím se snižují nároky na paměť u vektorových fontů? snižují se díky matematickému popisu 10) Jaké písmo je nevhodné pro elektronické publikování? je to serifové písmo, neboť dochází k nepatřičnému zhubnutí a zvýraznění serifů 11) Co znamená termín vyznačování textu? představuje vizuální odlišení určitých částí textu 12) Co se stane, nemá-li uživatel použitý font momentálně k dispozici na PC? dotyčný text PC zobrazí přednastaveným fontem (times new roman) Kapitola 8:Typometrické systémy v DTP 1) K čemu se používá DIDOTŮV měrný systém? je používán pro měření stupně a prokladu písma a tloušťky čar 2) Kolik bodů tvoří jedna PICA [pajka]? 1 PICA = 12 bodů 3) vysvětlete termín čtverčík. je to rozměr čtverce, jehož strana je rovna velikosti kuželky v bodech Kapitola 9:Teorie Bézierových křivek 1) Čím je určena vytvářená Bézierova křivka? je určena lomenou čarou s krajními body r 0,r n splývající s krajními body křivky, úseky lomené čáry těmito body procházející jsou tečnami křivky v těchto bodech a tvar této lomené čáry zhruba napodobuje průběh křivky 2) V čem spočívá nevýhoda Bézideových křivek? mají globální povahu - Změní-li se nějaký vrchol lomené čáry, která určuje Bézierovu křivku, změní se průběh celé křivky. Kapitola 10:Sazba prezentačních dokumentů 1) Z čeho vychází technické požadavky volby písma? vycházejí z možností konkrétního DTP studia, v němž bude daný dokument vytvářen. 2) Kterou sazbu lze označit jako KOMPAKTNÍ? takto je označována sazba bez prokladu (tj. 10/10) nebo s kompresní sazbou (10/9) 3) Jaké formy může mít nezarovnaný text? a) sazba na praporek vlevo b) sazba na praporek vpravo c) sazba na střední osu d) asymetrické uspořádání textu 4) Jaké provedení mohou mít titulky? a) jednoduché (použité písmo má jednu velikost a jeden typ v rámci celého dokumentu) b) složené (pro hlavní titulky a podtitulky je použito písmo různého typu, stupně a verze) c) kombinované (využívají písmo různé barvy, tvarů doplněné grafikou)

5 Kapitola 11:Navrhování prezentačních dokumentů 1) Jaký je účel analýzy cílů při návrhu dokumentů? je třeba přesně specifikovat sdělení, které má dokument obsahovat 2) vyjmenujte existující omezení při návrhu dokumentů. např. možnosti konkrétního typografického tiskového subjektu, dostupné softwarové a hardwarové vybavení DPT pracoviště 3) jaké jsou hlavní kroky v tvorbě dokumentů? a) analýza cílů dokumentu b) volba vhodného formátu c) rozmyšlení celkového designu d) vytvoření grafického návrhu dokumentu e) vytvoření sazebního obrazce f) tvorba sazby případně makety dokumentu 4) Co představuje první grafické znázornění dokumentu? tzv. skica, kterou většinou vytváří sám zadavatel 5) K čemu slouží zrcadlo dokumentu? slouží jako předloha pro sazbu 6) Vysvětlete termín sazební obrazec. je to základní rozkres navrhovaného dokumentu obsahující umístění plochy sazby na čistém formátu tiskoviny. 7) Proč je užitečné respektování optického středu? umisťují se do něho nadpisy a ostatní obrazové prvky, které mají upoutat čtenářovu pozornost. 8) Jaké parametry se uvádějí u sazebního odstavce? uvádí se u něho vzdálenost od hřbetu a od horního okraje, šířka a výška sazby 9) K čemu slouží tzv. zrcadlo dokumentu? je to velmi užitečný nástroj komunikace mezi zadavatelem, řešitelem a vlastním DTP pracovištěm 10) Kdy je nutno vytvářet maketu dokumentu? důležité pro výtvarně náročné dokumenty 11) Jaké typy kompozic lze rozlišit v tvorbě dokumentů? a) plošná kompozice b) prostorová kompozice c) barevná kompozice 12) Jak působí jednotlivé formáty v plošné kompozici? a) čtvercový formát působí klidně b) obdélníkový formát na šířku je statický a na výšku dynamický 13) Na jakých vztazích je založena plošná harmonie? je závislá na vztazích mezi prvky dokumentu navzájem a mezi prvky dokumentu a celkem 14) Jaké optické klamy je nutno respektovat v dokumentech? a) svislé strany čtverce se zdají být kratší než vodorovné b) je-li plocha čtverce horizontálně rozdělena na dvě poloviny, působí spodní polovina opticky jako menší c) tučné horizontální linky obrazových prvků působí výrazněji než svislé d) stejné barevné kruhy působí v závislosti na svém umístění (nahoře se vznáší, dole padají) e) bílý nebo světlý čtverec na černém pozadí se jeví větší než tmavý na světlém pozadí f) plocha vyplněná více vodorovnými linkami působí opticky jako vyšší, svislé linky

6 naopak trochu rozšiřují g) vodorovné linky ohraničující plochu ji rozšiřují, svislé ji zvyšují 15) Na čem lze založit uspořádání vztahů mezi dílčími prvky? na symetrii a asymetrii kontrastu a rytmu podobnosti nebo na protikladu na strukturách vyvolávajících určité pocity a vjemy 16) Z jakého principu vychází symetrická kompozice? vychází z umístění hlavních prvků do svislé nebo vodorovné osy tiskové plochy 17) jaká doporučení dodržovat pro nepotištěné plochy? měly by být uvnitř sazebního obrazce vyváženy s potištěnými plochami 18) Co způsobují příliš úzké mezery mezi sloupci? mohou způsobovat nechtěné přeskakování čtenářova zraku na vedlejší sloupec 19) Co je cílem prostorové kompozice? cílem je vzbudit dojem prostoru a pro její zajištění je třeba respektovat pravidla a zásady perspektivy Kapitola 12:Korektury dokumentů 1) Vyjmenujte základní druhy prováděných korektur. a) korektury domácí b) korektury autorské 2) Kde se vyznačují zjištěné chyby při korekturách? vyznačují se na okrajích dotyčného dokumentu Kapitola 13:Formáty tiskových dokumentů 1) K čemu je používán arch PAP? plánovací arch se používá pro plánování a výpočet spotřeby papíru 2) Jaký rozměr má formát A4? 210x297 mm Kapitola 14:Zdrojové prvky vytvářených dokumentů 1) Co je závaznou předlohou pro textovou část dokumentu? rukopis, tj. text odevzdaný k dalšímu polygrafického zpracování 2) jaká norma je doporučována pro tvorbu dokumentů? ČSN ) Jaké zásady dodržovat při psaní psacím strojem? a) rukopis musí být úplný se všemi přílohami b) titulní list musí obsahovat identifikaci autora a dokumentu, celkový počet stran a příloh c) stránky musí být číslovány d) nutno uvádět identifikaci na každé stránce e) minimální volné okraje: nahoře 25 mm, vlevo 35 mm f) titulky a podtitulky významové odlišovat podle dostupných možností použitého psacího stroje 4) Jaká je nevýhoda textového editoru WORD STAR? je uživatelsky méně přitažlivý 5) Na jakém principu pracují rastrové editory? rastrový obraz je složen z elementárních obrazových bodů rozmístěných v rastru s předem definovanými vlastnostmi. Mezi vlastnosti každého elementu této sítě patří barva a souřadnice polohy v rastru.

7 Kapitola 15:Skriptovací jazyk JavaScript 1) Vysvětlete termín script. scripty jsou krátké programy, umístěné na www stránce, které obohacují možnosti jazyka HTML. 2) Jaké náležitosti jsou nutné pro tvorbu JavaScriptů? stačí libovolný editor, který nevkládá do pořizovaného textu vlastní nejčastěji formátovací znaky a prohlížeč www stránek, který podporuje spouštění JavaScriptů. 3) Jak chápe JavaScript malá a velká písmena? důsledně je rozlišuje 4) Jak optimálně řešit použití scriptu na více stránkách? zdrojový script je třeba uložit do samostatného souboru a ten připojit k www stránce 5) V jakém tvaru se implicitně vypíše objekt date()? den v týdnu, měsíc, čas ve formátu hh:mm:ss, rok

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní semestrální práce - prezentace bakalářské práce v power pointu - minimum 12 snímků - přiměřená animace - nějaké ovládací prvky Skripta:

Více

Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy):

Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy): DTP podklady - přednášky 1 Organizace kurzu SA_339 DTP - Počítačová grafika doc. Ing. Stanislav Horný, CSc, horny@vse.cz Vysoká škola ekonomická fakulta Informatiky a statistiky katedra Systémové analýzy

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Závěrečné otázky, se kterými souvisí: 7a Typografická měrná soustava Historie a definice Základní jednotky Použití (rozměry písma) Relativní měrné jednotky

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava DTP a předtisková příprava Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma DTP - Typografie písma Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma Rukopis a zásady jeho tvorby Zásady pro rozumnou komunikaci

Více

1 Základní přehled aplikačního softwaru

1 Základní přehled aplikačního softwaru 1 Základní přehled aplikačního softwaru Součástí kancelářského softwarového balíku MS Office jsou tyto základní aplikační programy: MS Word textový editor MS Excel tabulkový kalkulátor MS Powepoint aplikace

Více

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ. Eduard Polách

Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ. Eduard Polách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Eduard Polách České Budějovice 1998 PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Eduard Polách Jihočeská univerzita

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava Zdenka Dvořáková DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk Computer Press Brno 2012 DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Počítačová grafika

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Počítačová grafika Počítačová grafika Technické prostředky počítačové grafiky Algoritmy používané v počítačové grafice Typické oblasti počítačové grafiky Rozdělení grafiky Vybrané grafické formáty Barvy na počítači Technické

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např.

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např. Plošné skenery Obsah: 1) Úvod 2) K čemu mi je skener 3) Typy skenerů 4) Jaký skener si vybrat 5) Princip fungování skeneru Nasvícení Princip snímání barvy Převod obrazové informace na elektronickou Předlohy

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník

Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník Postup výroby v moderní tiskárně (polygrafické forkflow) Zdroj: Noviny PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL Barva a její výrazové možnosti Jak

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Editace fotografií v programu Zoner

Editace fotografií v programu Zoner Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Editace fotografií v programu Zoner doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Stanislav

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE UNIVERZITA PALACKÉHO FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE NÁVRHY PRO FIRMU FOLIOFONT Diplomová práce Jméno diplomanta: Robert Janák Studijní obor: Výtvarná výchova pro

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

Návrh a realizace Ascii Art programu

Návrh a realizace Ascii Art programu Návrh a realizace Ascii Art programu Development and programming of Ascii Art software Bc. Roman Žák Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více