Obsah. Informační zdroje organizace verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Informační zdroje organizace verze 1.0"

Transkript

1 Obsah Obsah Informační věda, informační společnost Informatika, informační proces a informační zdroje Terciální literatura Databáze Firemní literatura a informace Citace literatury Normy Rešerše Učící se organizace Zpravodajství a špionáž Utajování informací, jejich získávání a dezinformace Tyto podklady slouží pouze pro přípravu ke zkoušce z předmětu IZO. Kapitoly se shodují s jednotlivými okruhy otázek. Některé otázky chybějí nebo se s jinými překrývají. Veškerý zde uvedený text je převzat z přednášek a cvičení pana Jana Vymětala a není určen pro komerční účely

2 1. Informační věda, informační společnost Vymezení pojmu informační věda Informační věda o Informační teorie Matematická informatika Kybernetika, umělá inteligence Lingvistika Teorie poznání Některé filozofické disciplíny o Informační technologie a technika (informatika) Teorie signálů Spojovací technika Výpočetní technika Reprografické techniky o Aplikovaná informační věda Knihovnictví, archivnictví Databázová centra Informační střediska Informační brokeři věda výzkum vývoj Informační společnost společnost, kde kvalita života i perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje v rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití (Martin W.J.: The Global Information Society. Aslib Gover, Aldershat, 1995) Společný jmenovatel o Význam informací jako klíčového zdroje rozvoje společenského života => čtvrtý (dnes hlavní) faktor rozvoje společnosti po práci, půdě a kapitálu Charakteristika o Vzniká kvalitativní změnou (transformací) výchozí industriální společnosti o Vyžaduje inovační změny myšlení a jednání lidí o Zostřuje konkurenci o Informace jsou nositelem inovačních změn o Vyžaduje práci s informacemi a související změny myšlení Skutečné a předpokládané charakteristické faktory o Nejvýznamnější oblastí se stává management společenských znalostních zdrojů, především v oblasti vzdělávání a péče o zdraví o Rozhodujícím faktorem pro většinu průmyslových odvětví se stává produktivita znalostí a znalostních pracovníků, tj. odborníků vybavených značnými znalostmi a schopností je prakticky používat o Rozvíjí se informační ekonomika o Dochází ke zvýšené závislosti na elektronizaci života Tištěné informace jsou nahrazovány elektronickým záznamem Přenos mluvených informací je nahrazován telekomunikačním přenosem; dochází k jisté dehumanizaci přenosu informací - 2 -

3 Data informace znalosti vymezují základní rámec pro kognitivní procesy interpretace základ úspěchů a dalšího rozvoje základní prvek aplikace umělé inteligence v expertních nebo inteligentních systémech poskytují předpoklady k pochopení systému souvislostí a možností, ve kterých má určitý význam poskytují individuální kompetenci pracovat s informacemi, vhodně vyhledávat datové zdroje a využívat jich znalosti vědomosti o vědomosti představují souhrn zapamatovatelných faktů, popř. jasně daných vztahů mezi nimi hlavní konkurenční výhoda organizací budoucnosti předpoklad rychlého a hospodárného osvojování znalostí dalších Data informace znalosti data, kterými jejich příjemce přisuzuje význam na základě znalostí, kterými disponuje je výsledkem interpretace dat, na základě individuálních schopností, hodnot a znalostí příjemce, jež získal znalosti aktivním učením se informace jsou data, obohacená o relevantnost a účelnost; přeměna dat v informace vyžaduje znalosti zdroj: o jehož disponibilita musí být zhodnocena správným pochopením a uměním informace zpracovat (myšlenkovými a poznávacími procesy) o se specifickými vlastnostmi obnovitelný, sám se generuje o mocenský peníze, konkurenční výhoda, vlastnictví o vytvářející výhodu přístupu k dalším zdrojům jsou základními stavebními kameny znalostí (poznatků) získává hodnotu teprve v procesu interpretace nositelem jsou data, text, zvuk, obraz, další smyslové vjemy (čich, hmat apod.) nositelem inovačních změn - 3 -

4 2. Informatika, informační proces a informační zdroje Informatika - vědní obor sám o sobě - integrující součást všech vědních technických disciplín - nosným vyhledáváním a tvůrčím řešením problémů z praktického hlediska jako komplexní informační servis Informační proces sběr zpracování ukládání vyhledávání vyhodnocení šíření informací důraz: o komplexní informační servis o kritické analyticko-systematické hodnocení informací o kompetentní zpracování variantního řešení konkrétního problému o optimální složení a kvalifikace týmu o zavádění marketingových prvků 4P a 4C o optimální využívání informačních technologií cíl o poskytovat maximálně vyhovující služby za minimální ceny maximálnímu počtu uživatelů za minimální administrativní náročnosti o realizovat informační servis především pro středně a dlouhodobý horizont rozvoje o poskytovat vyhodnocené informace ve formě alternativních návrhů přímo použitelných pro strategické i taktické řízení a rozhodování (CI) Vývoj: o Řízení informačních zdrojů -> řízení informací -> řízení znalostí Dělení odborné literatury podle charakteru a účelu PRIMÁRNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE o Vědecké, technické a odborné časopisy o Patenty, průmyslové vzory, ochranné známky o Normy o Interní firemní informace o Zprávy z vědeckých a odborných setkání o Výzkumné a technické zprávy šedá literatura (nedá se nikde koupit) o Vědecko-kvalifikační práce SEKUNDÁRNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE o Kompendia o Referátové časopisy o Literatura citací o Souhrny ekonomických informací o Sekundární patentová literatura o Externí firemní informace TERCIÁLNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE (systematické zpracování) o Učebnice o Monografie o Encyklopedie, naučné slovníky o Tabulky - 4 -

5 o Příručky o Účelové firemní publikace OSTATNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE (selektivní výběrové zpracování) o Seznamy periodik o Překlady o Seznamy autorů Souvislosti mezi základními pojmy informačního procesu P R O G N Ó Z A INFORMAČNÍ PROCES Experimenty měření DATA Informace Analýza syntéza Řízení informačních zdrojů Řízení informací VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROCES rodina škola VĚDOMOSTI Používání v praxi výchova výuka P R Ů B Ě Ž N É V Z D Ě L Á V Á N Í I N F O S F É R A ZNALOSTI POZNATKY Mimosmyslové vnímání-intuice Řízení znalostí Učící se organizace ZKUŠENOSTI I N F O S F É R A rozhodování ZISK Realizace rozhodnutí - 5 -

6 3. Terciální literatura Selektivnost zpracování: - Účelnost - Hutnost - Přehlednost - Logičnost Obsah: - Encyklopedie - Naučné slovníky - Monografie - Učebnice - Příručky - Numerické a faktografické publikace - Účelové firemní publikace Encyklopedie definice pojmů a jejich souborů v daném oboru specifikace vzájemných vztahů abecední seznam řazení hlavních tématických celků dělení: o všeobecné o oborové o technologické o speciální příklady: o Encyclopaedia Britannica o Ilustrovaná encyklopedie vědy o McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology o aj. Naučné slovníky rychlá orientace o obsahu určitého pojmu předmět, jev, metoda, zákonitost maximální stručnost, přesnost, definičnost dělení: o obecné o technické o oborové o speciální příklady: o Ottův slovník naučný o Technický slovník naučný o Příruční slovník naučný - 6 -

7 Monografie odborná kniha zpracovávající vyčerpávajícím způsobem užší obor příklady: o Industrial Organic Chemistry o Supramolecular Chemistry Učebnice souhrnný a utříděný obraz určitého vědního či tématického oboru výrazné didaktické zaměření vyvážený soupis primární literatury vysokoškolská skripta Příručníky pestrá paleta informačních prací nejrůznějšího zaměření metodické publikace (Laboratorní technika organické chemie) slovníky (Anglicko-český chemický slovník) nomenklaturní příručky (Nomenklatura organické chemie) oborové příručky (Analytická příručka) ostatní příručky (Chemická ročenka, Statistická ročenka ČR 97) Numerické a faktografické publikace tabulková kompendia a seriály příruční tabulky o matematické, fyzikálně-chemické, analytické a jiné tabulky ostatní zdroje o časopisy o data Sheet o specializovaná pracoviště databáze o fyzikálně chemických vlastností o spektrálních údajů Účelové firemní publikace newsletters rozborové zprávy Syndicated inteligence services - 7 -

8 4. Databáze - rozsáhlý soubor informací, většinou oborově zaměřených - každý informační soubor, obvykle vytvářený, ukládaný a zpřístupňovaný pomocí výpočetní techniky - přehled databází z hlediska obsahu: o informace veřejně publikované. Databáze: bibliografické - primárních zdrojů faktografické - sekundárních zdrojů plnotextové - numerické a faktografické patentové - toxikologické a bezpečnostní firemní - firemních informací referenční - specializované o katalogy, adresáře a rejstříky firem o odborné studie Přístup k databázím online o připojení na vzdálený počítač s využitím dialogového zpracování průběžné rešerše o SDI selective dissemination of information CD-ROM o Kapacita 650 MB = stran textu A4 Specializované produkty Databázová centra o STN Internationl (USA SRN Japonsko) Scientific on Technical Information Network o GENIOS (SRN) o QUESTEL ORBIT (Francie) o ostatní (např. LEXIS-NEXIS) Internet, Nextel a ostatní veřejné datové sítě Databázové centrum - instituce zřízená k poskytování informačních služeb, založená na využívání informačních technologií zejména na výpočetní a spojovací technice - databáze samostatně produkuje nebo i nakupuje od producentů a na svých technických zařízeních umožňuje jejich využívání Data Mining - proces, jehož cílem je získat smysluplné informace za pomoci metod, které objevují v datech vzory použitelné pro pochopení jejich významu a následném použití při řešení problému - rozhodovací a informační proces používaný pro vyhledávání vzorových informací ve velké databázi. Data jsou prezentována v použitelné podobě. - Proces data miningu: proces odhalování skrytých znalostí v datech - Metody data miningu: o pomáhají nalézt v datech vzájemné vztahy o využívají různé matematické modely jako klasifikace dat, regrese, asociace, shluková analýza - 8 -

9 Databáze - je sbírka prací, dat a jiných nezávislých materiálů, uspořádaná systematickým nebo jiným metodickým způsobem a způsobilá individuálního přístupu elektronickou nebo jinou cestou. Báze dat - určitým způsobem uspořádaný soubor dokumentů uložených na paměťovém médiu - rozsáhlý soubor informací, většinou oborově zaměřených - každý informační soubor obvykle vytvářený, ukládaný a zpřístupňovaný pomocí výpočetní popř. telekomunikační techniky - akumuluje informace tím,ž e jsou do ní vkládána data - určitým způsobem uspořádaný soubor dokumentů uložených na paměťovém médiu Systém řízení databáze - databaze management system - programy, které pomáhají uživatelům získávat informace z databáze - speciální databázové programy - aplikační programy, pomocí kterých jsou báze dat vytvářeny tj. s jejichž pomocí jsou na paměťová média dokumenty ukládány a pak vyhledávány Databázový systém - Databázový systém = (relační) model databáze + systém řízení báze dat - Soubor záznamů spolu s jejich organizací na PC se nazývá databáze. Databáze může být znázorněna jako tabulka. Každý řádek představuje jeden záznam, každý sloupec jeden atribut. Forma uložení - všechna data lze převést do počítačové podoby - Problém: forma uložení -> dvě základní formy: o Strukturovaná využívá některý databázový systém o Nestrukturovaná k uložení, správě a zpracování se používají tzv. dokumentografické systémy (textové databáze) Elektronické informační zdroje v ČR 1. Vědecké: - Chem. Abstracts (CA on CD, SciFinder) - Beilstein CrossFire - Dialog - TadaStar 2. Technologické: - Dialog - DataStar 3. Obchod a ekonomika: - Dialog - DataStar - Profound - TradStat 4. Patentové: - Derwent - 9 -

10 - EPO 5. Referenční, faktografické: - CHEMnetBase 6. Plnotextové (časopisy): - Vydavatelé a agregátoři 7. Legislativa: - Justis CELEX - KnowEurope 8. Zpravodajství: - NewsRoom - NewsEdge 9. Citační analýza: - WoS Web of Science 10. H & S (Health and Safety): - DataStar, Dialog, STN Příklady informačních centrál STN International DataStar Dialog Wiley Interscience Profound Dialog NewsRoom Dialog NewsEdge EIU Country Reports Country Forecasts Country Risk Views Wire Country Data Country Indecators Dialog TradStrat SRN USA Japonsko Švýcarsko, USA USA - e-major Reference Works - Books Online Firmy Dialog VTEI Noviny a časopisy Zpravodajské kanály The Economist Inteligence Unit 90 % světového exportu a importu Charakteristika informační centrály disponuje rozsáhlou kolekcí databází je zásadně přístupná všeobecně rozšířeným internetovým prohlížečem používá paletu )činných vyhledávacích nástrojů a důmyslnou organizací databází a jejich indexů uživatel má obvykle možnost volby mezi jednoduchým a pokročilým způsobem práce kromě klasických typů informací obsahuje plné texty dokumentů anebo častěji zavádí elektronická propojení na jiné servery, kdy jsou plné texty elektronické literatury uloženy (e-links, e-journals) pokud nejsou plné texty k dispozici v elektronické formě, funguje návazná dodavatelská služba

11 je to placená profesionální služba, a to buď na bázi ročního předplatného s neomezeným čerpáním (tzv. AYCE: all-you-can-eat) nebo s placením vytěžených informací za kus (tzv. PAYG: pay-as-you-go nebo pay-per-view). Knihovny osvětového charakteru odborné o státní vědecké všeobecné speciální o státní technické o akademie věd a jejich ústavů o vědecko-výzkumných ústavů o vysokoškolské o firemních informačních středisek (resp. VTEI) o ostatní odborné agentury a instituce Vyhledávací možnosti katalogizační záznam katalogy o jmenný o názvový o předmětový o systematický dle MDT o věcný (předmětový + systematický) o generální (interní knihovny) o automatizovaný (TINLIB) o soupis periodik o souborný (několik knihovních fondů) výpočetní technika o CD-ROM, diskety o Internet (www) o On-line Databázová centra Databáze Základní služby poskytované odbornou knihovnou informační o knihovnická (knihovní servis, tvorba knižního fontu, katalogizace) o rešeršní (sestavování rešerší, studijně rozborová činnost) o firemní (kompletace firemních informací, prostředků) o archivační (aktualizace a archivace knihovního fondu, fond povinných výtisků) o ostatní (všeobecné referenční služby v oblasti knihovnictví) expertní o vyhodnocování informací (textové zpracování rešerší, zpracování studií) o odborné poradenství (v oblasti knihovnictví, informačních zdrojů) o ostatní (všeobecná konzultační činnost a poradenství, školící aktivity)

12 propagační o distribuce informací (dodávání plných textů využíváním informačních technologií, přímý informační servis) o informačně osvětová (přednášková činnost, vzdělání knihovníků o ostatní (popularizace knihovny, knižních fondů) doplňkové o překladatelská (překlady vlastními i externími specialisty) o reprografická (rozmnožování, vázání foto a video) o ostatní (dle požadavků a možností konkrétní knihovny) Příklad katalogizačního zánamu signatura SI: A 5679 PC: přírůstkové číslo WARR W.A., SUHR C. autoři Chemical Information Management název knihy 1992, 261 s., rok vydání, počet stran VCH, Weinheim, BRD nakladatelství ISBN Kč cena v Kč Informace, chemie, management předmětové heslo BaJ anotátor Charakteristika významnějších databázových zdrojů Charakteristika Databázové centrum / databáze Dialog DialogPro TradStat Profound KnowEurope JUSTIS Celex NewsRoom NewsEdge Databázové centrum, nabízející soubor 600 databází ze všech odborů lidské činnosti. Je vhodné k využití v obchodně ekonomické informace, patenty, ochranné známky, statistické přehledy o vybraném oboru nebo o konkrétní firmě. Speciální výběr čtyř kolekcí, zaměřených na nejrenomovanější a nejpřínosnější databáze z oblasti obchodu a ekonomiky, marketingu, reklamy a duševního vlastnictví (ochranné známky) Databanka mezinárodního exportu / importu, monitorující až 90 % veškerého pohybu komodit na světě Největší centrum zpřístupňující okolo komplexních textů marketingových studií z produkce 80 agentur z celého světa. Komplexní referenční zdroj aktuálních informací o Evropské unii z ekonomiky a politiky právních předpisů, údajů o osobách a institucích působících ve veřejné správě na všech úrovních v členských zemích EU. Legislativa EU s bohatými možnostmi vyhledávání a s referenčním systémem odkazů na související materiály Monitoring a archiv 6500 titulů novin, časopisů, bulletinů, newsletterů, zpravodajských kanálů, transkriptů televizního i rozhlasové vysílání. Internetový zdroj zpravodajských informací v reálném čase zahrnující servis agentur Reuters, Bloomberg, BBC, AFP, AP, Financial Times a dalších 100 zpravodajských kanálů

13 Vybrané databázové zdroje podle účelu Účel Příklady doporučených databázových zdrojů Základní informace o Kompass, Dun & Bradstreet, ABC Europe firmě Finanční profily Dun & Bradstreet, Extel Cards, Investext Makroorganizační Who Owns Whom, M & A Fillings, struktury Investiční aktivity Financial Times-Technology, IMS World New Product Launches Marketingové studie Datamonitor Market Reports, Euromonitor, Freedonia Industry and Research Study Informace pro Investext Broker Reports, ICCStockbroker Research akcionáře Analýzy regionů EIU Country Report Services, DRT European Business Report Obchodní statistiky Tradstat Plus, U.S./International Time Series Abstraktové a Copany Intelligence, Financial Times, Predicasts plnotextové databáze

14 4. Firemní literatura a informace výroční zprávy prospekty a veškeré firemní tiskoviny, které podnik dává k dispozici na veletrzích a výstavách seznamy výrobků, jejich kvalitativní parametry a eventuálně i ceníky podnikové normy kvality a metodika zkoušení kvality výrobků podnikové filmy a videokazety určené pro propagaci firmy, vstupní informování návštěv a pro nejrůznější účely zveřejněné publikace týkající se historického vývoje firmy, jejího postavení v kontextu chemického průmyslu, či průmyslu všeobecně patentové přihlášky, odborné publikace, přednášky pracovníků firmy na kongresech, konferencích, sympoziích, seminářích apod., podávající přehled o vědeckovýzkumných aktivitách a zaměřeních firmy veškeré články v denním a odborném tisku, týkající se jakékoliv činnosti firmy, včetně zpráv nezaručených, spekulativních a diskutabilních interní zprávy, souhrny, podklady pro jednání, koncepční záměry, prognostické studie, inovační programy výzkumné zprávy, technické zprávy, modernizační studie obchodní a marketingové studie, koncepce pronikání na trhy, strategie jednání s konkurenty, záznamy z obchodních jednání technické a technologické reglementy, technologické zprávy, spotřební normy interní zprávy ze služebních cest, zejména zahraničních komplexní vyhodnocení neuveřejněných informací, získaných osobními kontakty na služebních cestách, seminářích, kongresech, odborných seminářích, při pracovních večeřích apod. vyhodnocení veřejných informací a jejich konkrétní aplikace do perspektivních záměrů podniku činnost marketingového, informačního a obchodní úseku Sled kroků v průběhu patentového řízení (nejčastější model) Podání patentové přihlášky u národního patentového úřadu Datum podání = datum priority Národní úřad provede předběžný průzkum patentovatelnosti a formální správnosti přihlášky Možnost podání přihlášek u patentových úřadů dalších zemí nebo mezinárodních organizací do 12 měsíců od podání první přihlášky Přihláška je po uplynutí 18 měsíců zveřejněna, zveřejnění je oznámeno v patentovém věstníku Je otevřena možnost podávání námitek proti udělení patentu Patentový úřad zahájí úplný průzkum přihlášky, o který ale musí přihlašovatel požádat nejpozději do 36 měsíců od podání první přihlášky Na základě úplného průzkumu a celého pat. řízení je přihláška buď zamítnuta nebo je řízení zastaveno nebo je patent udělen

15 Příklad informačního systému výrobního podniku INFORMACE VNĚJŠÍ obchodní ekonomické technické firemní legislativní politické Vrcholové vedení podniku Informační středisko manažerské Vnitropodnikový informační systém Informační soustava podniku INFORMACE VNITŘNÍ obchodní ekonomické technické výrobní personální ostatní ostatní Příklad členění firemních informací Firemní Informace Základní a kancelářské ifnormace Informace Ekonomické a Obchodní Organizace firmy Bankovní Personální vybavení Kreditní Historický vývoj Výroční zprávy Obchodní Strategický rozvoj Marketingové Bursovní Technický a technologický popis výr. Ekonomické Souhrny z jednání Finanční Ostatní informace

16 5. Citace literatury Citace zapisujeme podobně jak je uvedeno u stylu MLA s přihlédnutím k rozdílům, které vyplývají z normy ISO 690 a ISO Způsoby bibliografických citací jednotlivých primárních pramenů nejlépe ozřejmí následující příklady: Časopisy 1. HANNICK, S.M., DISHI,Y. J.Org.Chem. 1983, roč. 48, s LOVRIC, M. Diferential pulse voltmetry on spherical microelectrodes. Electroanalysis 1999, roc. 11, č. 15, s BLEDNOV,Y.A., SIMPSON, V.J. J.Pharmocol.Toxicol.Methods, 1999, roč. 41, č. 2, s. 91, In: CA Select Plus Gas Chromatography 1999, č. 25, s. 5, ref PARSONS, R. Proc.Ind.Int.Congr.Surface Activ 1957, roč. 3, s. 38, In:DELAHAY, P.: Double Layer and Electrode Kinetics. New York: Interscience, 1965, s. 57. Knihy 5. KATUŠČÁK, D. et. Al. Informační výchova. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, s. (zväzok). ISBN Gower Handbook of Library and Information Management. Ed. Ray J. Prytherch. Hants: Gower, s. ISBN HUDEC, Imrich aj. Úrazová chirurgia 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin: Osveta, 1986, část C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s HUDEC, Imrich et al. Úrazová chirurgia. 1. vyd AMR, Y., WOLFF, A. Steroids. V tisku Přednášky a vědecká setkání 10. BENOITON, N.L., CHEN, F.M.F. Petides Sborník z 21. evropského peptidářského symposia konaného ve dnech září 1990 v Platja D Aro. Ed. Goraly E., Andreu D. Leden: ESCOM, BOLD, G.F. Přednáška na 3. mezinárodní konferenci o stereochemii, konané v Liblicích, dne 1. dubna Vědecko-kvalifikační práce 12. ROSEHSTERN, M. Thesis. Praha: Karlova Universita, SHIU-SI, Sako. Thesis. Kyoto: Geisha University, Patenty 14. CGE spol. s.r.o., Praha. Dekorativní stavební materiál a způsob jeho výroby. Původce vynálezu: LINGART, J., TICHNOVA, N.A.,WALTERS, J. Int. CL 6 C03C 14/00. Česká republika. Patentový spis XAAR Limited, Cambridge. Passivation of ceramic piezoelectrit ink jet print heads. Inventors: ASHE, James, Basildon. Int. CL 6 B413 2/16. EPO A

17 16. Sekisui Chemical Co. Compposite laminates of rigid boards and niscoelastic flexible boards and thein manufacture. Inventors: AZUMA, Kenichi. Int. CL 6 B33 B27/00. JP , In: CA Select Plus Catalysis 1999, roč. 131, 1999, č. 25, ref Normy 17. ČSN : Vydavatelská úprava odborných časopisů. Praha: Vyd. ÚNM, s. 18. ISO 2709: Documentation Disposition des dennées sur bande magnétique pour ĺ échange d informations bibliographiques. Firemní literatura 19. Ergoclean UZ 964. Åmål: Electolux Eurochean AB, Sweden, Výroční zpráva a.s. DEZA. Valašské Meziříčí: DEZA, CZ, Informační zdroje v elektronické podobě 21. WALKER, Janice R. MLA-Style Citations of Electronic Sources. ( ) 22. BOUTELL, Thomas. Chat can I do to protect my legal rights on the web? 23. THOMPSON, B. Virtual Reality. Personal ( ) Ostatní dokumenty 24. GUTHRIE, C. soukromé sdělení ( ) 25. FRANCESCONI, E. nepublikované výsledky ( ) Zprávy cestovní 26. PRŮŠA, Zbyněk, KOŠŤÁL, Daniel. Zpráva ze služební cesty do Rakouska a SRN ve dnech Zpráva č Valašské Meziříčí: Urxovy závody, SPIRIT, J. Zpráva ze zasedání ISO/TC 46, Budapešť, říjen Praha: UTEIN, 1964 Zprávy výzkumné 28. NACHTIGAL, Václav. Národní důchod v Československu. Výzkumná zpráva 321. Praha: Ekonomický ústav ČSAV, HÜBSCH, J. Výzkumná zpráva č Valašské Meziříčí: VÚKCH, Urxovy závody, 1967, s

18 6. Normy normy národní ČSN (ASTM, DIN, BS, GOST) vydávané národními státními normalizačními orgány normy podnikové PN vydávané konkrétními podniky Mezinárodní normy Aby se český výrobce i odběratel mohl orientovat v normách jakosti i zkušebních předpisech s mezinárodní platností, je zapotřebí, aby měl přinejmenším přehled o příslušných mezinárodních dokumentech. Pokud chce předepsané materiálové parametry nebo metody zkoušení ovlivnit, musí se aktivně zúčastnit jejich tvorby. Možnost k tomu skýtá členství České republiky v mnoha technických komisích a subkomisích normalizačního orgánu ISO, který je nejvýznamnější celosvětovou federací národních normalizačních organizací. Spolupráce ČR s organizací ISO je řízena Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Praha a zajišťována Českým normalizačním institutem (ČSNI) Praha a řadou specialistů, kteří mohou nebo nemusí být členy Technických normalizačních komisí (TNK)

19 7. Rešerše - Kompletní soubor informací, poznatků, znalostí, dat nebo jevů, hodnocený kritikovým analyticko-syntetickým postupem, odráží stav poznání dosaženého ve sledované oblasti. - Rešerše dělíme podle: o Rozsahu a obsahu Komplexní Periodická Průběžná o Zaměření Předmětová Funkční Subjektová Druhová Místní Jazyková Výběrová Orientační Plán rešerše: formulace úkolu, hlavní a vedlejší cíle upřesnit rozsah finančních prostředků časové rozmezí termín dokončení osoby pro konzultaci, včetně kontaktních údajů Patentové rešerše - rešerše na stav techniky - rešerše na novost a patentovatelnost předmětu vynálezu - rešerše na zjištění připomínek ke zveřejněným přihláškám - rešerše na patentovou čistotu (nenáročnost) výrobku - rešerše na jména - rešerše na patentové rodiny - rešerše na právní stav - rešerše námitkové a zrušovací - rešerše predlicenční

20 8. Učící se organizace učení je považováno za výrobní proces, kterým se generují poznatky a poté znalosti, modus operandi je řízení znalostí, vznik řídících problémů protože firma nevlastní konkurenční znalostní zdroje, znalosti jsou vlastnictvím jednotlivých specialistů proto selhávají tradiční řídící a kontrolní mechanismy, preferuje se aktivní a neustálé učení z vlastní činností, činnosti spolupracovníků i konkurence, firma oceňuje znalosti, jejich vytváření a sdílení, cíleně je pěstována a posilována kultura produktivní komunikace, pracovníci firmy sdílejí společně vizi firmy, ve firmě je cíleně rozvíjena týmová spolupráce, rozhodnutí se realizují na nejnižší možné organizační úrovni, s výhodou týmově. za nejslabší místo ve firmě se všeobecně považuje lidský faktor převažujícím motivem pachatelů je Z I S K jiné motivy o pocit převahy nad zaměstnavatelem, policií, veřejností, pocit beztrestnosti, neodhalitelnosti a vlastní důležitosti. o názor, že firmě ztráta informací nemůže uškodit o snaha kompenzovat svoji nespokojenost s prací, často i s osobním životem o pocit, že pracovník je zaměstnavatelem vykořisťován, nedostatečně oceňován, blokován v kariéře nebo postupu. Pocit, že pracovníkovi bylo ublíženo o touha po dobrodružství Podmínky - nejvyšším nositelem znalostí jsou lidé, jsou zdrojem pro rozvoj i vytváření hodnot, - řízení lidských zdrojů musí být proto založeno na znalostech lidí a respektování jejich kvality i kvantity => diagnostikování schopností obsažených ve spolupracovnících - ochota zaplatit specialistu tak, aby maximálně využil svých znalostí ve prospěch mateřské firmy - propojení specialistů jako zdrojů znalostí ve firmě lidé představují síť znalostí, která dosud není využita - změna firemní kultury vytváření ochoty a schopnosti podělit se o informace s ostatními, otevřenost, právo na omyl a riziko, svoboda experimentu - požadavek kontaktů neexistují znalosti bez kontaktů - přístup k znalostem musí být snadný a intuitivní (nejde o vývoj informačních technologií) - vysoký stupeň počítačové gramotnosti Competitive Intelligence CI - konkurenční zpravodajství - zpravodajské otázky: KDO, KDE, CO, JAK, ZA KOLIK? PROČ, KOMU, CO, JAK KDY?

21 - Zpravodajský paradox: Čím větší je spolehlivost informací, tím menší je jejich využitelnost. Úplnost informací HISTORICKÁ FAKTA (produkt KM) ZBYTEČNOST (smutná realita) AKTUÁLNOST INFORMACÍ VĚŠTBA NEBO LEŽ (manažerův sen) INTELIGENCE (produkt CI) Základní otázky marketingových specialistů - Které jsou konkurenční firmy v oboru našeho zájmu? - Jaký je současný ekonomický stav konkurence? - Jak vypadá konkurenční nabídka výrobků a služeb na trhu? - V jaké formě a v jakém rozsahu podporuje konkurence vlastní výzkum a vývoj? - Jakými výsledky v oblasti vývoje se může konkurence pochlubit? - Má konkurence nějaké patenty, licence, chráněné vzory? - Které inovace nebo zlepšení výrobků byly konkurencí v poslední době uvedeny na trh? - Podařilo se konkurenci najít odbytiště, nalezla nové trhy, navázala nové kontakty? A jaké? - Kteří účastníci trhu se spojují ke spolupráci? - Co se píše o naší firmě a o konkurenci v odborném i ekonomickém tisku u nás i ve světě? - Jaká je potřebná ochrana technologie, výrobku v cizí zemi, kam chceme jako firma vstoupit? - Jak vypadá ochranná známka, která nás zajímá? 22 věčných zákonů marketingu 1. Zákon prvenství: Je lepší být první než být lepší 2. Zákon kategorie: Pokud nemůžete být v nějaké kategorií první, vytvořte si kategorii novou, v níž první být můžete 3. Zákon povědomí: Je lepší být první v povědomí zákazníka než být první na trhu 4. Zákon vjemu: Marketing není bitvou produktů je to bitva vjemů 5. Zákon úzkého zaměření: Nejúčinnější marketingový koncept se zaměřuje na obsazení určitého slova nebo pojmu v mysli potenciálního zákazníka 6. Zákon výlučnosti: Dvě firmy nemohou v mysli potenciálního zákazníka obsadit stejné slovo 7. Zákon žebříčku: Strategie zvolíme podle toho, na jaké příčce žebříčku jsme 8. Zákon duality: Z dlouhodobého hlediska je každý trh závodem dvou koní 9. Zákon protikladu: Pokud usilujete o druhé místo, vaše strategie bude určována vedoucí značkou 10. Zákon rozdělení: Po nějakém čase se každá kategorie rozdělí a stanou se z ní dvě nebo více kategorií 11. Zákon prosperity: Účinky marketingu se dostavují až po určité době

3 INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

3 INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 3 INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Na počátku třetího tisíciletí se lidská společnost nachází ve vývojové fázi nazývané informační společnost 13, 17, 18. Obvykle se tím rozumí společnost, kde

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE JAKO CESTA K ROZŠIŘOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ZDROJE INFORMACÍ, JEJICH ANALÝZA A KRITICKÉ ZHODNOCENÍ.

INFORMAČNÍ ZDROJE JAKO CESTA K ROZŠIŘOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ZDROJE INFORMACÍ, JEJICH ANALÝZA A KRITICKÉ ZHODNOCENÍ. vytvořeno v rámci projektu číslem a názvem: Pedagog lektorem, CZ.1.07/3.2.11/03.0062 Metodika č. 3 INFORMAČNÍ ZDROJE JAKO CESTA K ROZŠIŘOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ZDROJE INFORMACÍ, JEJICH ANALÝZA A KRITICKÉ

Více

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014.

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014. 1 Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu K2/KV2 Diseminace výstupů vědeckých projektů na republikové a mezinárodní úrovni v přírodních a technických vědách byl vytvořen v rámci projektu Poznej tajemství

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU Olomouc 2006 Recenzenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Tento text vznikl

Více

Univerzita Karlova v Praze. Modul č. 2. Rešeršní činnost. Richard Papík

Univerzita Karlova v Praze. Modul č. 2. Rešeršní činnost. Richard Papík I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 2 Rešeršní činnost Richard Papík Určeno pro projekt: Název: Studium informační

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 7. Světové informační služby Lucie Vavříková

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 7. Světové informační služby Lucie Vavříková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 7 Světové informační služby Lucie Vavříková Určeno pro projekt: Název: Studium informační vědy

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 8. Základy managementu pro informační pracovníky.

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 8. Základy managementu pro informační pracovníky. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 8 Základy managementu pro informační pracovníky Barbora Drobíková Určeno pro projekt: Název:

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

SOČ 2006 ASPEKTY PODPORY PODNIKÁNÍ. Veronika VALENTOVÁ. studentka třídy 3. B. Českoslovanské akademie obchodní, Resslova 5, PRAHA 2

SOČ 2006 ASPEKTY PODPORY PODNIKÁNÍ. Veronika VALENTOVÁ. studentka třídy 3. B. Českoslovanské akademie obchodní, Resslova 5, PRAHA 2 SOČ 2006 ASPEKTY PODPORY PODNIKÁNÍ Veronika VALENTOVÁ studentka třídy 3. B. Českoslovanské akademie obchodní, Resslova 5, PRAHA 2 obor : Ekonomika a řízení (13) PRAHA 2006 Konzultant: Ing. Stanislava Vlachová

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák Informační politika Základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák 1 ÚVOD Bylo by tendenční uvažovat o způsobu ovlivňování procesů komunikace poznatků ve společnosti jejími správními

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE MOŽNOSTI A OMEZENÍ ELEKTRONICKÉ PODPORY KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ W 700 mv 615 mv 527 mv 489 mv 295 mv 5,6 μs ± 100 ns Y L úroveň černé 300 ± 9 mv 300 ± 9 mv C Y G M G R B 0 mv BURST

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více