Obsah. Informační zdroje organizace verze 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Informační zdroje organizace verze 1.0"

Transkript

1 Obsah Obsah Informační věda, informační společnost Informatika, informační proces a informační zdroje Terciální literatura Databáze Firemní literatura a informace Citace literatury Normy Rešerše Učící se organizace Zpravodajství a špionáž Utajování informací, jejich získávání a dezinformace Tyto podklady slouží pouze pro přípravu ke zkoušce z předmětu IZO. Kapitoly se shodují s jednotlivými okruhy otázek. Některé otázky chybějí nebo se s jinými překrývají. Veškerý zde uvedený text je převzat z přednášek a cvičení pana Jana Vymětala a není určen pro komerční účely

2 1. Informační věda, informační společnost Vymezení pojmu informační věda Informační věda o Informační teorie Matematická informatika Kybernetika, umělá inteligence Lingvistika Teorie poznání Některé filozofické disciplíny o Informační technologie a technika (informatika) Teorie signálů Spojovací technika Výpočetní technika Reprografické techniky o Aplikovaná informační věda Knihovnictví, archivnictví Databázová centra Informační střediska Informační brokeři věda výzkum vývoj Informační společnost společnost, kde kvalita života i perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje v rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití (Martin W.J.: The Global Information Society. Aslib Gover, Aldershat, 1995) Společný jmenovatel o Význam informací jako klíčového zdroje rozvoje společenského života => čtvrtý (dnes hlavní) faktor rozvoje společnosti po práci, půdě a kapitálu Charakteristika o Vzniká kvalitativní změnou (transformací) výchozí industriální společnosti o Vyžaduje inovační změny myšlení a jednání lidí o Zostřuje konkurenci o Informace jsou nositelem inovačních změn o Vyžaduje práci s informacemi a související změny myšlení Skutečné a předpokládané charakteristické faktory o Nejvýznamnější oblastí se stává management společenských znalostních zdrojů, především v oblasti vzdělávání a péče o zdraví o Rozhodujícím faktorem pro většinu průmyslových odvětví se stává produktivita znalostí a znalostních pracovníků, tj. odborníků vybavených značnými znalostmi a schopností je prakticky používat o Rozvíjí se informační ekonomika o Dochází ke zvýšené závislosti na elektronizaci života Tištěné informace jsou nahrazovány elektronickým záznamem Přenos mluvených informací je nahrazován telekomunikačním přenosem; dochází k jisté dehumanizaci přenosu informací - 2 -

3 Data informace znalosti vymezují základní rámec pro kognitivní procesy interpretace základ úspěchů a dalšího rozvoje základní prvek aplikace umělé inteligence v expertních nebo inteligentních systémech poskytují předpoklady k pochopení systému souvislostí a možností, ve kterých má určitý význam poskytují individuální kompetenci pracovat s informacemi, vhodně vyhledávat datové zdroje a využívat jich znalosti vědomosti o vědomosti představují souhrn zapamatovatelných faktů, popř. jasně daných vztahů mezi nimi hlavní konkurenční výhoda organizací budoucnosti předpoklad rychlého a hospodárného osvojování znalostí dalších Data informace znalosti data, kterými jejich příjemce přisuzuje význam na základě znalostí, kterými disponuje je výsledkem interpretace dat, na základě individuálních schopností, hodnot a znalostí příjemce, jež získal znalosti aktivním učením se informace jsou data, obohacená o relevantnost a účelnost; přeměna dat v informace vyžaduje znalosti zdroj: o jehož disponibilita musí být zhodnocena správným pochopením a uměním informace zpracovat (myšlenkovými a poznávacími procesy) o se specifickými vlastnostmi obnovitelný, sám se generuje o mocenský peníze, konkurenční výhoda, vlastnictví o vytvářející výhodu přístupu k dalším zdrojům jsou základními stavebními kameny znalostí (poznatků) získává hodnotu teprve v procesu interpretace nositelem jsou data, text, zvuk, obraz, další smyslové vjemy (čich, hmat apod.) nositelem inovačních změn - 3 -

4 2. Informatika, informační proces a informační zdroje Informatika - vědní obor sám o sobě - integrující součást všech vědních technických disciplín - nosným vyhledáváním a tvůrčím řešením problémů z praktického hlediska jako komplexní informační servis Informační proces sběr zpracování ukládání vyhledávání vyhodnocení šíření informací důraz: o komplexní informační servis o kritické analyticko-systematické hodnocení informací o kompetentní zpracování variantního řešení konkrétního problému o optimální složení a kvalifikace týmu o zavádění marketingových prvků 4P a 4C o optimální využívání informačních technologií cíl o poskytovat maximálně vyhovující služby za minimální ceny maximálnímu počtu uživatelů za minimální administrativní náročnosti o realizovat informační servis především pro středně a dlouhodobý horizont rozvoje o poskytovat vyhodnocené informace ve formě alternativních návrhů přímo použitelných pro strategické i taktické řízení a rozhodování (CI) Vývoj: o Řízení informačních zdrojů -> řízení informací -> řízení znalostí Dělení odborné literatury podle charakteru a účelu PRIMÁRNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE o Vědecké, technické a odborné časopisy o Patenty, průmyslové vzory, ochranné známky o Normy o Interní firemní informace o Zprávy z vědeckých a odborných setkání o Výzkumné a technické zprávy šedá literatura (nedá se nikde koupit) o Vědecko-kvalifikační práce SEKUNDÁRNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE o Kompendia o Referátové časopisy o Literatura citací o Souhrny ekonomických informací o Sekundární patentová literatura o Externí firemní informace TERCIÁLNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE (systematické zpracování) o Učebnice o Monografie o Encyklopedie, naučné slovníky o Tabulky - 4 -

5 o Příručky o Účelové firemní publikace OSTATNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE (selektivní výběrové zpracování) o Seznamy periodik o Překlady o Seznamy autorů Souvislosti mezi základními pojmy informačního procesu P R O G N Ó Z A INFORMAČNÍ PROCES Experimenty měření DATA Informace Analýza syntéza Řízení informačních zdrojů Řízení informací VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROCES rodina škola VĚDOMOSTI Používání v praxi výchova výuka P R Ů B Ě Ž N É V Z D Ě L Á V Á N Í I N F O S F É R A ZNALOSTI POZNATKY Mimosmyslové vnímání-intuice Řízení znalostí Učící se organizace ZKUŠENOSTI I N F O S F É R A rozhodování ZISK Realizace rozhodnutí - 5 -

6 3. Terciální literatura Selektivnost zpracování: - Účelnost - Hutnost - Přehlednost - Logičnost Obsah: - Encyklopedie - Naučné slovníky - Monografie - Učebnice - Příručky - Numerické a faktografické publikace - Účelové firemní publikace Encyklopedie definice pojmů a jejich souborů v daném oboru specifikace vzájemných vztahů abecední seznam řazení hlavních tématických celků dělení: o všeobecné o oborové o technologické o speciální příklady: o Encyclopaedia Britannica o Ilustrovaná encyklopedie vědy o McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology o aj. Naučné slovníky rychlá orientace o obsahu určitého pojmu předmět, jev, metoda, zákonitost maximální stručnost, přesnost, definičnost dělení: o obecné o technické o oborové o speciální příklady: o Ottův slovník naučný o Technický slovník naučný o Příruční slovník naučný - 6 -

7 Monografie odborná kniha zpracovávající vyčerpávajícím způsobem užší obor příklady: o Industrial Organic Chemistry o Supramolecular Chemistry Učebnice souhrnný a utříděný obraz určitého vědního či tématického oboru výrazné didaktické zaměření vyvážený soupis primární literatury vysokoškolská skripta Příručníky pestrá paleta informačních prací nejrůznějšího zaměření metodické publikace (Laboratorní technika organické chemie) slovníky (Anglicko-český chemický slovník) nomenklaturní příručky (Nomenklatura organické chemie) oborové příručky (Analytická příručka) ostatní příručky (Chemická ročenka, Statistická ročenka ČR 97) Numerické a faktografické publikace tabulková kompendia a seriály příruční tabulky o matematické, fyzikálně-chemické, analytické a jiné tabulky ostatní zdroje o časopisy o data Sheet o specializovaná pracoviště databáze o fyzikálně chemických vlastností o spektrálních údajů Účelové firemní publikace newsletters rozborové zprávy Syndicated inteligence services - 7 -

8 4. Databáze - rozsáhlý soubor informací, většinou oborově zaměřených - každý informační soubor, obvykle vytvářený, ukládaný a zpřístupňovaný pomocí výpočetní techniky - přehled databází z hlediska obsahu: o informace veřejně publikované. Databáze: bibliografické - primárních zdrojů faktografické - sekundárních zdrojů plnotextové - numerické a faktografické patentové - toxikologické a bezpečnostní firemní - firemních informací referenční - specializované o katalogy, adresáře a rejstříky firem o odborné studie Přístup k databázím online o připojení na vzdálený počítač s využitím dialogového zpracování průběžné rešerše o SDI selective dissemination of information CD-ROM o Kapacita 650 MB = stran textu A4 Specializované produkty Databázová centra o STN Internationl (USA SRN Japonsko) Scientific on Technical Information Network o GENIOS (SRN) o QUESTEL ORBIT (Francie) o ostatní (např. LEXIS-NEXIS) Internet, Nextel a ostatní veřejné datové sítě Databázové centrum - instituce zřízená k poskytování informačních služeb, založená na využívání informačních technologií zejména na výpočetní a spojovací technice - databáze samostatně produkuje nebo i nakupuje od producentů a na svých technických zařízeních umožňuje jejich využívání Data Mining - proces, jehož cílem je získat smysluplné informace za pomoci metod, které objevují v datech vzory použitelné pro pochopení jejich významu a následném použití při řešení problému - rozhodovací a informační proces používaný pro vyhledávání vzorových informací ve velké databázi. Data jsou prezentována v použitelné podobě. - Proces data miningu: proces odhalování skrytých znalostí v datech - Metody data miningu: o pomáhají nalézt v datech vzájemné vztahy o využívají různé matematické modely jako klasifikace dat, regrese, asociace, shluková analýza - 8 -

9 Databáze - je sbírka prací, dat a jiných nezávislých materiálů, uspořádaná systematickým nebo jiným metodickým způsobem a způsobilá individuálního přístupu elektronickou nebo jinou cestou. Báze dat - určitým způsobem uspořádaný soubor dokumentů uložených na paměťovém médiu - rozsáhlý soubor informací, většinou oborově zaměřených - každý informační soubor obvykle vytvářený, ukládaný a zpřístupňovaný pomocí výpočetní popř. telekomunikační techniky - akumuluje informace tím,ž e jsou do ní vkládána data - určitým způsobem uspořádaný soubor dokumentů uložených na paměťovém médiu Systém řízení databáze - databaze management system - programy, které pomáhají uživatelům získávat informace z databáze - speciální databázové programy - aplikační programy, pomocí kterých jsou báze dat vytvářeny tj. s jejichž pomocí jsou na paměťová média dokumenty ukládány a pak vyhledávány Databázový systém - Databázový systém = (relační) model databáze + systém řízení báze dat - Soubor záznamů spolu s jejich organizací na PC se nazývá databáze. Databáze může být znázorněna jako tabulka. Každý řádek představuje jeden záznam, každý sloupec jeden atribut. Forma uložení - všechna data lze převést do počítačové podoby - Problém: forma uložení -> dvě základní formy: o Strukturovaná využívá některý databázový systém o Nestrukturovaná k uložení, správě a zpracování se používají tzv. dokumentografické systémy (textové databáze) Elektronické informační zdroje v ČR 1. Vědecké: - Chem. Abstracts (CA on CD, SciFinder) - Beilstein CrossFire - Dialog - TadaStar 2. Technologické: - Dialog - DataStar 3. Obchod a ekonomika: - Dialog - DataStar - Profound - TradStat 4. Patentové: - Derwent - 9 -

10 - EPO 5. Referenční, faktografické: - CHEMnetBase 6. Plnotextové (časopisy): - Vydavatelé a agregátoři 7. Legislativa: - Justis CELEX - KnowEurope 8. Zpravodajství: - NewsRoom - NewsEdge 9. Citační analýza: - WoS Web of Science 10. H & S (Health and Safety): - DataStar, Dialog, STN Příklady informačních centrál STN International DataStar Dialog Wiley Interscience Profound Dialog NewsRoom Dialog NewsEdge EIU Country Reports Country Forecasts Country Risk Views Wire Country Data Country Indecators Dialog TradStrat SRN USA Japonsko Švýcarsko, USA USA - e-major Reference Works - Books Online Firmy Dialog VTEI Noviny a časopisy Zpravodajské kanály The Economist Inteligence Unit 90 % světového exportu a importu Charakteristika informační centrály disponuje rozsáhlou kolekcí databází je zásadně přístupná všeobecně rozšířeným internetovým prohlížečem používá paletu )činných vyhledávacích nástrojů a důmyslnou organizací databází a jejich indexů uživatel má obvykle možnost volby mezi jednoduchým a pokročilým způsobem práce kromě klasických typů informací obsahuje plné texty dokumentů anebo častěji zavádí elektronická propojení na jiné servery, kdy jsou plné texty elektronické literatury uloženy (e-links, e-journals) pokud nejsou plné texty k dispozici v elektronické formě, funguje návazná dodavatelská služba

11 je to placená profesionální služba, a to buď na bázi ročního předplatného s neomezeným čerpáním (tzv. AYCE: all-you-can-eat) nebo s placením vytěžených informací za kus (tzv. PAYG: pay-as-you-go nebo pay-per-view). Knihovny osvětového charakteru odborné o státní vědecké všeobecné speciální o státní technické o akademie věd a jejich ústavů o vědecko-výzkumných ústavů o vysokoškolské o firemních informačních středisek (resp. VTEI) o ostatní odborné agentury a instituce Vyhledávací možnosti katalogizační záznam katalogy o jmenný o názvový o předmětový o systematický dle MDT o věcný (předmětový + systematický) o generální (interní knihovny) o automatizovaný (TINLIB) o soupis periodik o souborný (několik knihovních fondů) výpočetní technika o CD-ROM, diskety o Internet (www) o On-line Databázová centra Databáze Základní služby poskytované odbornou knihovnou informační o knihovnická (knihovní servis, tvorba knižního fontu, katalogizace) o rešeršní (sestavování rešerší, studijně rozborová činnost) o firemní (kompletace firemních informací, prostředků) o archivační (aktualizace a archivace knihovního fondu, fond povinných výtisků) o ostatní (všeobecné referenční služby v oblasti knihovnictví) expertní o vyhodnocování informací (textové zpracování rešerší, zpracování studií) o odborné poradenství (v oblasti knihovnictví, informačních zdrojů) o ostatní (všeobecná konzultační činnost a poradenství, školící aktivity)

12 propagační o distribuce informací (dodávání plných textů využíváním informačních technologií, přímý informační servis) o informačně osvětová (přednášková činnost, vzdělání knihovníků o ostatní (popularizace knihovny, knižních fondů) doplňkové o překladatelská (překlady vlastními i externími specialisty) o reprografická (rozmnožování, vázání foto a video) o ostatní (dle požadavků a možností konkrétní knihovny) Příklad katalogizačního zánamu signatura SI: A 5679 PC: přírůstkové číslo WARR W.A., SUHR C. autoři Chemical Information Management název knihy 1992, 261 s., rok vydání, počet stran VCH, Weinheim, BRD nakladatelství ISBN Kč cena v Kč Informace, chemie, management předmětové heslo BaJ anotátor Charakteristika významnějších databázových zdrojů Charakteristika Databázové centrum / databáze Dialog DialogPro TradStat Profound KnowEurope JUSTIS Celex NewsRoom NewsEdge Databázové centrum, nabízející soubor 600 databází ze všech odborů lidské činnosti. Je vhodné k využití v obchodně ekonomické informace, patenty, ochranné známky, statistické přehledy o vybraném oboru nebo o konkrétní firmě. Speciální výběr čtyř kolekcí, zaměřených na nejrenomovanější a nejpřínosnější databáze z oblasti obchodu a ekonomiky, marketingu, reklamy a duševního vlastnictví (ochranné známky) Databanka mezinárodního exportu / importu, monitorující až 90 % veškerého pohybu komodit na světě Největší centrum zpřístupňující okolo komplexních textů marketingových studií z produkce 80 agentur z celého světa. Komplexní referenční zdroj aktuálních informací o Evropské unii z ekonomiky a politiky právních předpisů, údajů o osobách a institucích působících ve veřejné správě na všech úrovních v členských zemích EU. Legislativa EU s bohatými možnostmi vyhledávání a s referenčním systémem odkazů na související materiály Monitoring a archiv 6500 titulů novin, časopisů, bulletinů, newsletterů, zpravodajských kanálů, transkriptů televizního i rozhlasové vysílání. Internetový zdroj zpravodajských informací v reálném čase zahrnující servis agentur Reuters, Bloomberg, BBC, AFP, AP, Financial Times a dalších 100 zpravodajských kanálů

13 Vybrané databázové zdroje podle účelu Účel Příklady doporučených databázových zdrojů Základní informace o Kompass, Dun & Bradstreet, ABC Europe firmě Finanční profily Dun & Bradstreet, Extel Cards, Investext Makroorganizační Who Owns Whom, M & A Fillings, struktury Investiční aktivity Financial Times-Technology, IMS World New Product Launches Marketingové studie Datamonitor Market Reports, Euromonitor, Freedonia Industry and Research Study Informace pro Investext Broker Reports, ICCStockbroker Research akcionáře Analýzy regionů EIU Country Report Services, DRT European Business Report Obchodní statistiky Tradstat Plus, U.S./International Time Series Abstraktové a Copany Intelligence, Financial Times, Predicasts plnotextové databáze

14 4. Firemní literatura a informace výroční zprávy prospekty a veškeré firemní tiskoviny, které podnik dává k dispozici na veletrzích a výstavách seznamy výrobků, jejich kvalitativní parametry a eventuálně i ceníky podnikové normy kvality a metodika zkoušení kvality výrobků podnikové filmy a videokazety určené pro propagaci firmy, vstupní informování návštěv a pro nejrůznější účely zveřejněné publikace týkající se historického vývoje firmy, jejího postavení v kontextu chemického průmyslu, či průmyslu všeobecně patentové přihlášky, odborné publikace, přednášky pracovníků firmy na kongresech, konferencích, sympoziích, seminářích apod., podávající přehled o vědeckovýzkumných aktivitách a zaměřeních firmy veškeré články v denním a odborném tisku, týkající se jakékoliv činnosti firmy, včetně zpráv nezaručených, spekulativních a diskutabilních interní zprávy, souhrny, podklady pro jednání, koncepční záměry, prognostické studie, inovační programy výzkumné zprávy, technické zprávy, modernizační studie obchodní a marketingové studie, koncepce pronikání na trhy, strategie jednání s konkurenty, záznamy z obchodních jednání technické a technologické reglementy, technologické zprávy, spotřební normy interní zprávy ze služebních cest, zejména zahraničních komplexní vyhodnocení neuveřejněných informací, získaných osobními kontakty na služebních cestách, seminářích, kongresech, odborných seminářích, při pracovních večeřích apod. vyhodnocení veřejných informací a jejich konkrétní aplikace do perspektivních záměrů podniku činnost marketingového, informačního a obchodní úseku Sled kroků v průběhu patentového řízení (nejčastější model) Podání patentové přihlášky u národního patentového úřadu Datum podání = datum priority Národní úřad provede předběžný průzkum patentovatelnosti a formální správnosti přihlášky Možnost podání přihlášek u patentových úřadů dalších zemí nebo mezinárodních organizací do 12 měsíců od podání první přihlášky Přihláška je po uplynutí 18 měsíců zveřejněna, zveřejnění je oznámeno v patentovém věstníku Je otevřena možnost podávání námitek proti udělení patentu Patentový úřad zahájí úplný průzkum přihlášky, o který ale musí přihlašovatel požádat nejpozději do 36 měsíců od podání první přihlášky Na základě úplného průzkumu a celého pat. řízení je přihláška buď zamítnuta nebo je řízení zastaveno nebo je patent udělen

15 Příklad informačního systému výrobního podniku INFORMACE VNĚJŠÍ obchodní ekonomické technické firemní legislativní politické Vrcholové vedení podniku Informační středisko manažerské Vnitropodnikový informační systém Informační soustava podniku INFORMACE VNITŘNÍ obchodní ekonomické technické výrobní personální ostatní ostatní Příklad členění firemních informací Firemní Informace Základní a kancelářské ifnormace Informace Ekonomické a Obchodní Organizace firmy Bankovní Personální vybavení Kreditní Historický vývoj Výroční zprávy Obchodní Strategický rozvoj Marketingové Bursovní Technický a technologický popis výr. Ekonomické Souhrny z jednání Finanční Ostatní informace

16 5. Citace literatury Citace zapisujeme podobně jak je uvedeno u stylu MLA s přihlédnutím k rozdílům, které vyplývají z normy ISO 690 a ISO Způsoby bibliografických citací jednotlivých primárních pramenů nejlépe ozřejmí následující příklady: Časopisy 1. HANNICK, S.M., DISHI,Y. J.Org.Chem. 1983, roč. 48, s LOVRIC, M. Diferential pulse voltmetry on spherical microelectrodes. Electroanalysis 1999, roc. 11, č. 15, s BLEDNOV,Y.A., SIMPSON, V.J. J.Pharmocol.Toxicol.Methods, 1999, roč. 41, č. 2, s. 91, In: CA Select Plus Gas Chromatography 1999, č. 25, s. 5, ref PARSONS, R. Proc.Ind.Int.Congr.Surface Activ 1957, roč. 3, s. 38, In:DELAHAY, P.: Double Layer and Electrode Kinetics. New York: Interscience, 1965, s. 57. Knihy 5. KATUŠČÁK, D. et. Al. Informační výchova. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, s. (zväzok). ISBN Gower Handbook of Library and Information Management. Ed. Ray J. Prytherch. Hants: Gower, s. ISBN HUDEC, Imrich aj. Úrazová chirurgia 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin: Osveta, 1986, část C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s HUDEC, Imrich et al. Úrazová chirurgia. 1. vyd AMR, Y., WOLFF, A. Steroids. V tisku Přednášky a vědecká setkání 10. BENOITON, N.L., CHEN, F.M.F. Petides Sborník z 21. evropského peptidářského symposia konaného ve dnech září 1990 v Platja D Aro. Ed. Goraly E., Andreu D. Leden: ESCOM, BOLD, G.F. Přednáška na 3. mezinárodní konferenci o stereochemii, konané v Liblicích, dne 1. dubna Vědecko-kvalifikační práce 12. ROSEHSTERN, M. Thesis. Praha: Karlova Universita, SHIU-SI, Sako. Thesis. Kyoto: Geisha University, Patenty 14. CGE spol. s.r.o., Praha. Dekorativní stavební materiál a způsob jeho výroby. Původce vynálezu: LINGART, J., TICHNOVA, N.A.,WALTERS, J. Int. CL 6 C03C 14/00. Česká republika. Patentový spis XAAR Limited, Cambridge. Passivation of ceramic piezoelectrit ink jet print heads. Inventors: ASHE, James, Basildon. Int. CL 6 B413 2/16. EPO A

17 16. Sekisui Chemical Co. Compposite laminates of rigid boards and niscoelastic flexible boards and thein manufacture. Inventors: AZUMA, Kenichi. Int. CL 6 B33 B27/00. JP , In: CA Select Plus Catalysis 1999, roč. 131, 1999, č. 25, ref Normy 17. ČSN : Vydavatelská úprava odborných časopisů. Praha: Vyd. ÚNM, s. 18. ISO 2709: Documentation Disposition des dennées sur bande magnétique pour ĺ échange d informations bibliographiques. Firemní literatura 19. Ergoclean UZ 964. Åmål: Electolux Eurochean AB, Sweden, Výroční zpráva a.s. DEZA. Valašské Meziříčí: DEZA, CZ, Informační zdroje v elektronické podobě 21. WALKER, Janice R. MLA-Style Citations of Electronic Sources. ( ) 22. BOUTELL, Thomas. Chat can I do to protect my legal rights on the web? 23. THOMPSON, B. Virtual Reality. Personal ( ) Ostatní dokumenty 24. GUTHRIE, C. soukromé sdělení ( ) 25. FRANCESCONI, E. nepublikované výsledky ( ) Zprávy cestovní 26. PRŮŠA, Zbyněk, KOŠŤÁL, Daniel. Zpráva ze služební cesty do Rakouska a SRN ve dnech Zpráva č Valašské Meziříčí: Urxovy závody, SPIRIT, J. Zpráva ze zasedání ISO/TC 46, Budapešť, říjen Praha: UTEIN, 1964 Zprávy výzkumné 28. NACHTIGAL, Václav. Národní důchod v Československu. Výzkumná zpráva 321. Praha: Ekonomický ústav ČSAV, HÜBSCH, J. Výzkumná zpráva č Valašské Meziříčí: VÚKCH, Urxovy závody, 1967, s

18 6. Normy normy národní ČSN (ASTM, DIN, BS, GOST) vydávané národními státními normalizačními orgány normy podnikové PN vydávané konkrétními podniky Mezinárodní normy Aby se český výrobce i odběratel mohl orientovat v normách jakosti i zkušebních předpisech s mezinárodní platností, je zapotřebí, aby měl přinejmenším přehled o příslušných mezinárodních dokumentech. Pokud chce předepsané materiálové parametry nebo metody zkoušení ovlivnit, musí se aktivně zúčastnit jejich tvorby. Možnost k tomu skýtá členství České republiky v mnoha technických komisích a subkomisích normalizačního orgánu ISO, který je nejvýznamnější celosvětovou federací národních normalizačních organizací. Spolupráce ČR s organizací ISO je řízena Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Praha a zajišťována Českým normalizačním institutem (ČSNI) Praha a řadou specialistů, kteří mohou nebo nemusí být členy Technických normalizačních komisí (TNK)

19 7. Rešerše - Kompletní soubor informací, poznatků, znalostí, dat nebo jevů, hodnocený kritikovým analyticko-syntetickým postupem, odráží stav poznání dosaženého ve sledované oblasti. - Rešerše dělíme podle: o Rozsahu a obsahu Komplexní Periodická Průběžná o Zaměření Předmětová Funkční Subjektová Druhová Místní Jazyková Výběrová Orientační Plán rešerše: formulace úkolu, hlavní a vedlejší cíle upřesnit rozsah finančních prostředků časové rozmezí termín dokončení osoby pro konzultaci, včetně kontaktních údajů Patentové rešerše - rešerše na stav techniky - rešerše na novost a patentovatelnost předmětu vynálezu - rešerše na zjištění připomínek ke zveřejněným přihláškám - rešerše na patentovou čistotu (nenáročnost) výrobku - rešerše na jména - rešerše na patentové rodiny - rešerše na právní stav - rešerše námitkové a zrušovací - rešerše predlicenční

20 8. Učící se organizace učení je považováno za výrobní proces, kterým se generují poznatky a poté znalosti, modus operandi je řízení znalostí, vznik řídících problémů protože firma nevlastní konkurenční znalostní zdroje, znalosti jsou vlastnictvím jednotlivých specialistů proto selhávají tradiční řídící a kontrolní mechanismy, preferuje se aktivní a neustálé učení z vlastní činností, činnosti spolupracovníků i konkurence, firma oceňuje znalosti, jejich vytváření a sdílení, cíleně je pěstována a posilována kultura produktivní komunikace, pracovníci firmy sdílejí společně vizi firmy, ve firmě je cíleně rozvíjena týmová spolupráce, rozhodnutí se realizují na nejnižší možné organizační úrovni, s výhodou týmově. za nejslabší místo ve firmě se všeobecně považuje lidský faktor převažujícím motivem pachatelů je Z I S K jiné motivy o pocit převahy nad zaměstnavatelem, policií, veřejností, pocit beztrestnosti, neodhalitelnosti a vlastní důležitosti. o názor, že firmě ztráta informací nemůže uškodit o snaha kompenzovat svoji nespokojenost s prací, často i s osobním životem o pocit, že pracovník je zaměstnavatelem vykořisťován, nedostatečně oceňován, blokován v kariéře nebo postupu. Pocit, že pracovníkovi bylo ublíženo o touha po dobrodružství Podmínky - nejvyšším nositelem znalostí jsou lidé, jsou zdrojem pro rozvoj i vytváření hodnot, - řízení lidských zdrojů musí být proto založeno na znalostech lidí a respektování jejich kvality i kvantity => diagnostikování schopností obsažených ve spolupracovnících - ochota zaplatit specialistu tak, aby maximálně využil svých znalostí ve prospěch mateřské firmy - propojení specialistů jako zdrojů znalostí ve firmě lidé představují síť znalostí, která dosud není využita - změna firemní kultury vytváření ochoty a schopnosti podělit se o informace s ostatními, otevřenost, právo na omyl a riziko, svoboda experimentu - požadavek kontaktů neexistují znalosti bez kontaktů - přístup k znalostem musí být snadný a intuitivní (nejde o vývoj informačních technologií) - vysoký stupeň počítačové gramotnosti Competitive Intelligence CI - konkurenční zpravodajství - zpravodajské otázky: KDO, KDE, CO, JAK, ZA KOLIK? PROČ, KOMU, CO, JAK KDY?

21 - Zpravodajský paradox: Čím větší je spolehlivost informací, tím menší je jejich využitelnost. Úplnost informací HISTORICKÁ FAKTA (produkt KM) ZBYTEČNOST (smutná realita) AKTUÁLNOST INFORMACÍ VĚŠTBA NEBO LEŽ (manažerův sen) INTELIGENCE (produkt CI) Základní otázky marketingových specialistů - Které jsou konkurenční firmy v oboru našeho zájmu? - Jaký je současný ekonomický stav konkurence? - Jak vypadá konkurenční nabídka výrobků a služeb na trhu? - V jaké formě a v jakém rozsahu podporuje konkurence vlastní výzkum a vývoj? - Jakými výsledky v oblasti vývoje se může konkurence pochlubit? - Má konkurence nějaké patenty, licence, chráněné vzory? - Které inovace nebo zlepšení výrobků byly konkurencí v poslední době uvedeny na trh? - Podařilo se konkurenci najít odbytiště, nalezla nové trhy, navázala nové kontakty? A jaké? - Kteří účastníci trhu se spojují ke spolupráci? - Co se píše o naší firmě a o konkurenci v odborném i ekonomickém tisku u nás i ve světě? - Jaká je potřebná ochrana technologie, výrobku v cizí zemi, kam chceme jako firma vstoupit? - Jak vypadá ochranná známka, která nás zajímá? 22 věčných zákonů marketingu 1. Zákon prvenství: Je lepší být první než být lepší 2. Zákon kategorie: Pokud nemůžete být v nějaké kategorií první, vytvořte si kategorii novou, v níž první být můžete 3. Zákon povědomí: Je lepší být první v povědomí zákazníka než být první na trhu 4. Zákon vjemu: Marketing není bitvou produktů je to bitva vjemů 5. Zákon úzkého zaměření: Nejúčinnější marketingový koncept se zaměřuje na obsazení určitého slova nebo pojmu v mysli potenciálního zákazníka 6. Zákon výlučnosti: Dvě firmy nemohou v mysli potenciálního zákazníka obsadit stejné slovo 7. Zákon žebříčku: Strategie zvolíme podle toho, na jaké příčce žebříčku jsme 8. Zákon duality: Z dlouhodobého hlediska je každý trh závodem dvou koní 9. Zákon protikladu: Pokud usilujete o druhé místo, vaše strategie bude určována vedoucí značkou 10. Zákon rozdělení: Po nějakém čase se každá kategorie rozdělí a stanou se z ní dvě nebo více kategorií 11. Zákon prosperity: Účinky marketingu se dostavují až po určité době

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací

Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací Ing. Jan Görig patentový a známkový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Obranné zpravodajství Vlivové zpravodajství

Obranné zpravodajství Vlivové zpravodajství Vlivové zpravodajství Elicitace Business Intelligence- Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL 1 CI Směry CI Ofenzivní (aktivní) zpravodajství Obranné Vlivové Jsou ve vzájemných vztazích Business Intelligence-

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Metody zpracování informací - 2

Metody zpracování informací - 2 Základní vymezení témat přednášek: Informační služby Informační střediska Knihovny Uživatelé a čtenáři Informace Informační služby služby mohou být individuální nebo skupinové poskytují je komerčně i nekomerčně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Informace v organizaci 1 Postavení informací z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory 2 Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Leden 2013. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Český jazyk Základy informatiky.

Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Leden 2013. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Český jazyk Základy informatiky. Základy informatiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

Marketingový výzkum MIS

Marketingový výzkum MIS VY_32_INOVACE_MAR_90 Marketingový výzkum MIS Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

ELLA-CS, s.r.o. Výrobce speciální zdravotnické techniky. Karel Volenec

ELLA-CS, s.r.o. Výrobce speciální zdravotnické techniky. Karel Volenec ELLA-CS, s.r.o. Výrobce speciální zdravotnické techniky Karel Volenec TOP UNIVERSITIES EUROPE 2010 (Wikipedia 2010, XII) Možnosti využit ití výsledků výzkumu a vývoje Vyjádřen ení původců poznatků,,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Vědecká literatura a database

Vědecká literatura a database Vědecká literatura a database Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje 1 Primární informační zdroje Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I.

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 9. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Informatika, informace, informační

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Eva Janouškovcová 9. října 2012 1 Obsah Funkce univerzity Význam a podmínky transferu technologií

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslově právní výchovy školní rok 2010/2011 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více