Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem"

Transkript

1 Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 1 / 8

2 1 Základní ustanovení 1.1 Účel a cíle Předmětem této Dohody o garantované úrovni služeb (dále jen Dohoda ) je vymezení působnosti jednotlivých účastníků procesu asistence státu při prosazování obchodních zájmů českých firem v zahraničí. (Firmou se zde dále rozumí plátce daně v ČR). Cílem Dohody je dosažení vyšší efektivity využití zahraniční sítě MPO pro exportéry i zahraniční diplomatické služby ČR při podpoře internacionalizace českých firem a optimalizace nákladů sdílením zdrojů. Tato Dohoda je výrazem shody Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále též MPO ), jím zřízené příspěvkové organizace CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále též MZV ) na moderním a týmovém způsobu spolupráce při prosazování společných zájmů v rámci posílení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Naplňování této dohody zajistí MZV a MPO, které tak učiní prostřednictvím agentury CzechTrade (dále též CT ). Tato agentura, jejíž součástí je síť zahraničních kanceláří, je hlavním poskytovatelem služeb Business to Business (dále též B2B ) na podporu obchodních zájmů českých firem a jejich pronikání na zahraniční trhy (dále jen internacionalizaci ). Ve své působnosti řídí a koordinuje služby B2B. V případech, kdy služby B2B zajišťují zastupitelské úřady, CT poskytuje zastupitelským úřadům podporu (viz příloha 2). Uzavření této Dohody je jedním z klíčových opatření strategie mezinárodní konkurenceschopnosti vedoucí k zefektivnění spolupráce institucí a zvyšování možnosti uplatnění českých firem na globálních trzích. Kvalitnější služby státu v oblasti podpory českých firem působících v zahraničí patří mezi priority vlády i mezi hlavní úkoly zahraniční politiky ČR. 1.2 Smluvní strany Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto ústřední orgán pro obchodní politiku, zahraničně obchodní politiku, zahraniční obchod a podporu exportu, který řídí Českou agenturu na podporu obchodu CzechTrade. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, jakožto ústřední orgán státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc, koordinuje vnějších ekonomické vztahy a řídí zastupitelské úřady v zahraničí. 1.3 Kompetence Kompetence obou smluvních stran obecně specifikuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v platném znění, tzv. Kompetenční zákon. Níže uvedená specifikace kompetencí pro účely této Dohody je ustanovena v souladu s vymezením působnosti obou smluvních stran daných Kompetenčním zákonem a související legislativou. Garantem služeb na podporu exportu, který určuje rozsah a úroveň poskytovaných služeb, je MPO. Zodpovídá za formulaci a implementaci proexportní strategie. Vyžaduje-li prosazování obchodních zájmů českých firem v zahraničí jednání s veřejnou administrativou cizího státu vztahy Business to Government (dále jen B2G ), spočívá zodpovědnost za koordinaci těchto vztahů na Zastupitelských úřadech ČR (dále jen ZÚ ), které jsou řízeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Výjimky z tohoto základního rozdělení kompetencí jsou možné po vzájemné dohodě smluvních stran v jednotlivých teritoriích. Zúčastněné strany dohody se zavazují k podpoře internacionalizace českých firem. Agentura CzechTrade má tuto prioritu zakotvenu v poslání, vedoucí ZÚ ji mají stanovenu jako jeden z hlavních cílů jejich působnosti. Pozn.: Předmětem této Dohody není charakteristika funkce back office, kterou plní věcně příslušná pracoviště MPO pro MZV a jednotlivé zastupitelské úřady (koordinace zahraničně obchodní politiky ČR ve vztahu k jednotlivým státům, sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod, realizace obchodní a ekonomické spolupráce s EU, ESVO, OECD, WTO a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními a další). Stejně tak tato Dohoda neřeší činnosti vyplývající ze vztahů B2G (Business to Government), G2G (Government to Government) a G2B (Government to Business). 2 Služby 2.1 Definice služby Službou se rozumí aktivity na podporu internacionalizace formou placených zakázek (realizovaných CzechTrade) a formou bezúplatné součinnosti poskytované firmám ze strany ZÚ nebo CzechTrade na základě jasně definovaných požadavků firem. Dále viz odstavec Rozsah služeb Rozsah poskytovaných služeb státu na podporu internacionalizace českých firem je stanoven v orientačním katalogu služeb, který je samostatnou přílohou této dohody. (Příloha 2). Podrobnou specifikaci služeb vycházející z katalogu stanoví poskytovatelé ve svých aktuálních nabídkách služeb. Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 2 / 8

3 2.3 Dostupnost služeb Poskytovatelé zajistí ve vzájemné spolupráci dostupnost služeb v základním rozsahu specifikovaném v katalogu v celé síti MPO (zajišťované CT) a síti ZÚ (v souladu s podmínkami uvedenými dále v odstavci 3.2). 2.4 Úroveň kvality služeb CzechTrade zajistí požadovanou úroveň kvality služeb měřenou odpovídajícími metodami, které vyjadřují míru spokojenosti klienta. Pokud ve smyslu této dohody služby B2B poskytuje ZÚ, řídí se při tom jednotnými standardy, stanovenými pro jednotlivé typy služeb. Těmito standardy se rozumí např. rozsah a obsah služby (dle přílohy 2), termín vyřízení požadavku firmy, termín zaznamenání jednání s firmou do SINPRO, termín vložení informace o vyřízení požadavku, atd. Tyto standardy jsou zpracovávány ve vzájemné součinnosti stran a uplatňovány po vzájemné dohodě. 3 Poskytování služeb 3.1 Výměna informací CzechTrade poskytne aktuální propagační materiály o agentuře a jejích službách (například nabídky) jednotlivým ZÚ v dohodnuté formě a potřebném množství. ZÚ se seznámí s nabídkou CzechTrade a základní charakteristikou jednotlivých služeb. O této nabídce budou informovat firmy, které se na daný ZÚ obrátí. Na úvodní webové stránce ZÚ budou trvale zveřejněny odkazy na webové stránky Zahraniční kanceláře CT (dále jen ZK CT ) v příslušném teritoriu a Adresář exportérů CzechTrade. CzechTrade bude poskytovat ZÚ informační zázemí o aktivitách českých firem v zahraničí nejen prostřednictvím aktuálních záznamů v IS SINPRO, ale i dalšími vhodnými způsoby dle vzájemné dohody. Tam, kde nebude zřízena ZK CT, poskytne CzechTrade podporu ZÚ kapacitami svého ústředí. 3.2 Metody spolupráce Za respektování obchodního tajemství a ochrany dat, budou CT a ZÚ prostřednictvím IS SINPRO sdílet informace o identifikovaných a ověřených exportních příležitostech, o obchodních kontaktech, o požadavcích a dalších relevantních skutečnostech z osobních, písemných i telefonických jednání B2B. Tyto informace budou neprodleně (dle možností) vkládány do IS SINPRO a při každé známé změně aktualizovány. V případě technických problémů internetových služeb budou použity jiné předem dohodnuté způsoby přenosu informací. V případě, že se česká firma obrátí se svým požadavkem přímo na ZÚ, bude Zastupitelským úřadem informována o možném využití vhodné bezplatné i placené služby CzechTrade a bude jí předán kontakt na zodpovědného pracovníka CzechTrade (v místě nebo v ústředí). V případě, že v teritoriu není zřízena ZK CT a požadavek nebude mít charakter standardní placené služby na podporu internacionalizace (viz přehled služeb), bude takový požadavek vyřízen přímo Zastupitelským úřadem, bude-li to kapacitně v jeho možnostech, a to v souladu s jednotnými standardy. 3.3 Realizace služeb CzechTrade realizuje službu formou zakázky na základě klientem schválené nabídky a v souladu s interními standardy a postupy CzechTrade. ZÚ realizuje službu v rozsahu dle odst. 3.2 na základě specifikovaného požadavku klienta a v souladu s jednotnými standardy (viz přílohy 1 a 2). 3.4 Řízení služeb Za řízení služeb v příslušném ZÚ odpovídá vedoucí ZÚ, pro kterého agentura CzechTrade zpracuje reporting o klientech ZÚ, rozsahu a počtu jejich požadavků na služby a o průběhu plnění těchto požadavků na základě existujících záznamů v IS SINPRO. 4 Sdílené zdroje 4.1 Infrastruktura Pokud je to technicky i kapacitně možné a účelné, umožní ZÚ za předem písemně dohodnutých podmínek zřídit sídlo ZK CT v budově ZÚ. V místech, kde ZK CT působí (bude působit) v prostorách ZÚ, vyvinou zástupci obou stran maximální snahu pro nastavení provozního režimu tak, aby nebylo při dodržení nezbytných bezpečnostních opatření omezeno poskytování služeb klientům agentury CzechTrade. V případech, kde ZÚ (případně České centrum) disponuje reprezentačními prostorami, umožní za předem dohodnutých podmínek využití těchto prostor pro prezentace firem či společenské akce související s podporou internacionalizace českých firem. 4.2 Technologie IS SINPRO je informační systém určený pro společné sdílení informací o klientech a poskytovaných službách agenturou CzechTrade a Zastupitelskými úřady. Pro zveřejňování informací (o obchodním a ekonomickém prostředí), které jsou určené firmám, budou CzechTrade a ZÚ využívat portál BusinessInfo. Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 3 / 8

4 Na základě požadavků specifikovaných ZÚ agentura CzechTrade vytvoří a implementuje odpovídající funkce IS SINPRO a zajistí jejich běžný provoz například pro podporu plánování, řízení, hodnocení a koordinaci sítě ZÚ v rozsahu odpovídajícím finančním a kapacitním možnostem agentury CzechTrade. Agentura CzechTrade zajistí uživatelskou podporu pro ZÚ související s využíváním IS SINPRO, včetně zaškolení uživatelů. 4.3 Kapacity Na těch projektech v zahraničí, ve kterých lze efektivně sdílet kapacity obou sítí, budou ZÚ a CzechTrade úzce spolupracovat a tyto kapacity efektivně využívat. 5 Závěrečná ustanovení 5.1 Platnost Dohody Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Tato dohoda nezakládá právní nároky ani mezi stranami, ani ve vztahu ke třetím osobám. 5.2 Doba platnosti Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na dobu 2 let s tím, že před uplynutím této doby bude účelnost Dohody vyhodnocena. Při souhlasu obou smluvních stran může být její platnost prodloužena. 5.3 Změny Dohody Dohoda může být měněna na návrh kterékoliv smluvní strany, a to písemnou formou. V Praze dne 30. června 2011 Karel S c h w a r z e n b e r g 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Martin K o c o u r e k ministr průmyslu a obchodu Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 4 / 8

5 Příloha 1 schéma spolupráce Činnosti/Procesy 3.1* Informační servis 3.2 Návrh spolupráce 3.3 Realizace služeb 3.4 Zpětná vazba a kontrola Klientské centrum CT Konzultant CT / ZÚ ZK CT / ZÚ Klientské centrum CT Sdílené Výstupy/záznamy IS SINPRO Profil podnikatelský subjekt, zápis z jednání, požadavky klientů, exportní příležitosti Nabídka spolupráce s klientem Výstupní zpráva pro klienta Hodnocení realizace služeb a spokojenosti Nastavení spolupráce (základní workflow) Po zapsání požadavku klienta na službu zahraničním úřadem v IS Sinpro obdrží klientské centrum CzechTrade ovou notifikaci systému o zápisu požadavku na službu. Jedná-li se o požadavek na službu rozšířeného rozsahu kontaktuje odpovídající konzultant CT klienta a v případě zájmu zpracuje nabídku. Pracovník ZÚ obdrží automatickou notifikaci o postupu vyřízení požadavku. Výstupy realizovaných služeb ukládají pracovníci ZK CT a ZÚ v IS Sinpro. O uložení výstupů jsou vzájemně informováni bezprostředně formou systémové notifikace. Klientské centrum CT poskytuje zpětnou vazbu ZÚ o realizaci služeb. V případě služeb rozšířeného rozsahu CT (placených) realizovaných na základě předaného požadavku ze ZU poskytne klientské centrum ZÚ výsledky hodnocení spokojenosti. Příklady využití zpětné vazby a informační podpory Klient kontaktuje ZÚ s požadavkem na službu. ZÚ si chce zjistit informace o klientovi. ZU si otevře profil podnikatelského subjektu, získává informace o klientovi. Profil Základní info Ekonomické info Kontakty Zakázky, Akce Poptávky Úspěšné případy ZÚ požaduje informaci o tom jak bylo naloženo s požadavkem předaným na CzechTrade. ZÚ dostavá automaticky emalilem informaci o vyřízení požadavku CzechTradem. Stav požadavku Vyřizoval Nabídka Reakce klienta Zakázka Velvyslanec se chce podívat na akvity sítí a práci s klienty v daném teritoriu. Velvyslanec si otevře v IS Sinpro reporting - přehled služeb v jeho teritoriu (nebo je mu pravidelně zasílán em). Přehled Služby/Zakázky Klienti Stav realizace Realizátoři Zpětná vazba má motivovat účastníky dohody k další spolupráci. Po potvrzení úspěšného případu klientem v IS Sinpro, dostává velvyslanec a pracovník ZÚ em systémovou notifikaci. Úspěšný případ Klient Výše vývozu Popis Proč uspěl Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 5 / 8

6 Příklad spolupráce exportní příležitost poptávka ZÚ eviduje v IS Sinpro poptávku. Ta je následně zpracována v CzechTrade ověřena a publikována na BusinessInfo. ZÚ dostane em automatické oznámení o tom zda byla vyhodnocena jako A a komu byla předána na vyřízení. Konzultant pracuje s A poptávkou, osloví vhodné firmy a jedná o další spolupráci. ZÚ dostane em systémové oznámení o tom, které firmy projevily zájem a reagovaly na poptávku. Na základě reakce na poptávku je realizována spolupráce s klientem v daném teritoriu. ZÚ obdrží od systému automatickou informaci em o realizované spolupráci s klientem. Klient uspěl v zahraničí v reakci na poptávku a potvrdil úspěšný případ. ZÚ dostane em odkaz, ve kterém jsou informace o daném úspěšném případu. * Poznámka číslo označuje část dohody upravující spolupráci Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 6 / 8

7 Příloha 2 katalog služeb ID Název služby Základní rozsah poskytovaný ZÚ i CT (bezplatně) Rozšířený rozsah poskytovaný CT (zpoplatněn) 1. Poskytování teritoriálních informací a informací o exportních příležitostech (trade intelligence) 2. Vyhledání a prověřování obchodních kontaktů Poskytování informací o zahraničních trzích (teritoriální informace souhrnné ekonomické a politické informace o zemích), sektorech, exportních příležitostech jako jsou poptávky, tendry, subdodávky a investiční příležitosti, případně odkazů na příslušné internetové stránky. Poskytování základního ekonomického zpravodajství formou novinek publikovaných na portálu BusinessInfo. Zjištění základních obchodních kontaktů podle zadaných kritérií (dle specifikace klienta) a předání firmám. 3. Průzkum trhu Informace k zahraničnímu obchodu - obchodní bilance, teritoriální a komoditní struktura, statistiky, rizika a problémové aspekty místního trhu, obecné dovozní podmínky, celní a daňové informace, technické překážky (normy, certifikace, související legislativa), platební podmínky a informace o platební morálce, obchodní zvyklosti a specifika obchodních jednání, základní informace o legislativě a podnikatelském prostředí,. Možné telefonické ověření kontaktů, předmětu činnosti a kontaktních osob, zpracování přehledného seznamu kontaktů a doporučení postupu při jejich oslovení Informace o konkurenci - konkurenční skupiny, pozice značek na trhu, základní cenový průzkum, distribuční kanály a vhodné formy vstupu na trh, možnosti založení společnosti, právní formy, možnosti prezentace na trhu, doporučení pro přípravu vstupu na trh, další informace dle individuálního zadání 4. Ověření zájmu o produkt či službu 5. Organizace obchodních jednání 6. Dlouhodobá exportní asistence Příprava obchodního jednání a jeho harmonogramu, zprostředkování tlumočení a překladů, doporučení jak vést obchodní jednání na daném trhu s ohledem na místní specifika, asistence při jednání. Zjištění obchodních kontaktů dle zadaných kritérií (specifikace cílových skupin) a rozsahu z místních databází a dalších informačních zdrojů, aktualizaci kontaktních údajů a zjištění kompetentních osob, oslovení vyhledaných firem a prezentaci nabídky produktů firmy, předání vašich propagačních materiálů ( em i poštou) potenciálním zájemcům, opětné oslovení a následné zjištění zájmu o produkt, zjištění důvodu nezájmu o nabídku, pokud je to možné, doporučení dalšího postupu, zpracování závěrečné zprávy Průběžné poskytování informací z oboru, doplněných o závěry a doporučení, zasílání aktuálních oborových poptávek s komentářem, monitoring konkurence, přístup k informačním zdrojům páteřní sítě MPO/CzechTrade v teritoriu, příprava jednání se zainteresovanými subjekty, asistence na jednáních a další podpora při cestách do Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 7 / 8

8 ID Název služby Základní rozsah poskytovaný ZÚ i CT (bezplatně) Rozšířený rozsah poskytovaný CT (zpoplatněn) teritoria, průzkum veletrhů a výstav, podpora při organizaci prezentací nebo účasti na veletrzích a výstavách, využívání zázemí kanceláří páteřní sítě MPO/CzechTrade, asistence při výběru místního zástupce, podpora při jednání s úřady či registraci/certifikaci výrobku, další aktivity na základě dohody a dle možností dané kanceláře 7. Další asistenční služby Průzkum veletrhů a výstav - na základě požadavků firmy získání relevantní informace z dané akce včetně potenciálních zájemců o spolupráci, dále informace o nabídce konkurence z řad vystavujících. Služba může zahrnovat doporučení vhodného veletrhu nebo výstavy. Ověření bonity zahraničních obchodních partnerů s cílem předejít zbytečnému riziku, které vyplývá z jejich případné neschopnosti splácet své závazky. Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 8 / 8

Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Podpora českým exportérům agenturou CzechTrade v teritoriích jihovýchodní Evropy

Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Podpora českým exportérům agenturou CzechTrade v teritoriích jihovýchodní Evropy Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Podpora českým exportérům agenturou CzechTrade v teritoriích jihovýchodní Evropy Praha, MPO ČR, 12.05. 2011 Bosna a Hercegovina- nové příležitosti pro hospodářskou spolupráci

Více

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA EXPORTNÍCH TRZÍCH Změna struktury obchodních bariér Opouštění tradičních modelů (cla, kvóty) důsledek závazků WTO, regionálních a bilaterálních dohod Nástup skrytých

Více

02.10. 04. 10. 2013. Vás zve na odborný veletrh

02.10. 04. 10. 2013. Vás zve na odborný veletrh Zahraniční kancelář OM MPO v Petrohradě připravuje prezentaci českých společností z oboru strojírenství za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Místo konání: Web: Výstaviště

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek.

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek. Místo konání: Web: Lille Grand Palais, Francie www.railindustrymeetings.com PROČ JSME VYBRALI TENTO VELETRH? Očekávané investice do železničního sektoru v západní Evropě i zájem zadavatelů o dodavatele

Více

Exportní semináře v regionech 2012

Exportní semináře v regionech 2012 Exportní semináře v regionech 2012 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 2020 HLAVNÍ CÍLE A PRINCIPY RNDr. Petr Nečas předseda vlády Cíle proexportní podpory - celkově Růst objemu exportu

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČO: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne... 2012 Č. j. Věc:

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme THE ADVANCED ENGINEERING UK group of events sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ČESKÝM EXPORTÉRŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ČESKÝM EXPORTÉRŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ČESKÝM EXPORTÉRŮM Článek 1 Použitelnost 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) České agentury na podporu obchodu/czechtrade, IČ: 00001171,

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Ekonomická diplomacie a proexportní aktivity Ministerstva zahraničních věcí ČR

Ekonomická diplomacie a proexportní aktivity Ministerstva zahraničních věcí ČR Ekonomická diplomacie a proexportní aktivity Ministerstva zahraničních věcí ČR Podpora exportu, investic a cestovního ruchu je jednou z priorit vlády České republiky. Vláda vychází z toho, že v podmínkách

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí Vystoupení mini nistr stra průmyslu a obchodu Milana Urbana Mezi hlavní cíle vlády ČR patří zabezpečení dlouhodobého růstu HDP. Při naplňování tohoto úkolu se MPO zaměří především na 3 oblasti: Podnikatelské

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11. Informační systém pro strategické řízení Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.2008 www.dataplan.info Vstupní stránka DataPlánu www.dataplan.info Mini-port

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MTMS 2015 Nejvýznamnější odborný veletrh průmyslových subdodávek v Beneluxu. Koná se pravidelně jednou za dva roky (v sudých letech alternuje s ESEF, Utrecht), nahrazuje

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více