Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem"

Transkript

1 Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 1 / 8

2 1 Základní ustanovení 1.1 Účel a cíle Předmětem této Dohody o garantované úrovni služeb (dále jen Dohoda ) je vymezení působnosti jednotlivých účastníků procesu asistence státu při prosazování obchodních zájmů českých firem v zahraničí. (Firmou se zde dále rozumí plátce daně v ČR). Cílem Dohody je dosažení vyšší efektivity využití zahraniční sítě MPO pro exportéry i zahraniční diplomatické služby ČR při podpoře internacionalizace českých firem a optimalizace nákladů sdílením zdrojů. Tato Dohoda je výrazem shody Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále též MPO ), jím zřízené příspěvkové organizace CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále též MZV ) na moderním a týmovém způsobu spolupráce při prosazování společných zájmů v rámci posílení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Naplňování této dohody zajistí MZV a MPO, které tak učiní prostřednictvím agentury CzechTrade (dále též CT ). Tato agentura, jejíž součástí je síť zahraničních kanceláří, je hlavním poskytovatelem služeb Business to Business (dále též B2B ) na podporu obchodních zájmů českých firem a jejich pronikání na zahraniční trhy (dále jen internacionalizaci ). Ve své působnosti řídí a koordinuje služby B2B. V případech, kdy služby B2B zajišťují zastupitelské úřady, CT poskytuje zastupitelským úřadům podporu (viz příloha 2). Uzavření této Dohody je jedním z klíčových opatření strategie mezinárodní konkurenceschopnosti vedoucí k zefektivnění spolupráce institucí a zvyšování možnosti uplatnění českých firem na globálních trzích. Kvalitnější služby státu v oblasti podpory českých firem působících v zahraničí patří mezi priority vlády i mezi hlavní úkoly zahraniční politiky ČR. 1.2 Smluvní strany Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto ústřední orgán pro obchodní politiku, zahraničně obchodní politiku, zahraniční obchod a podporu exportu, který řídí Českou agenturu na podporu obchodu CzechTrade. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, jakožto ústřední orgán státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc, koordinuje vnějších ekonomické vztahy a řídí zastupitelské úřady v zahraničí. 1.3 Kompetence Kompetence obou smluvních stran obecně specifikuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v platném znění, tzv. Kompetenční zákon. Níže uvedená specifikace kompetencí pro účely této Dohody je ustanovena v souladu s vymezením působnosti obou smluvních stran daných Kompetenčním zákonem a související legislativou. Garantem služeb na podporu exportu, který určuje rozsah a úroveň poskytovaných služeb, je MPO. Zodpovídá za formulaci a implementaci proexportní strategie. Vyžaduje-li prosazování obchodních zájmů českých firem v zahraničí jednání s veřejnou administrativou cizího státu vztahy Business to Government (dále jen B2G ), spočívá zodpovědnost za koordinaci těchto vztahů na Zastupitelských úřadech ČR (dále jen ZÚ ), které jsou řízeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Výjimky z tohoto základního rozdělení kompetencí jsou možné po vzájemné dohodě smluvních stran v jednotlivých teritoriích. Zúčastněné strany dohody se zavazují k podpoře internacionalizace českých firem. Agentura CzechTrade má tuto prioritu zakotvenu v poslání, vedoucí ZÚ ji mají stanovenu jako jeden z hlavních cílů jejich působnosti. Pozn.: Předmětem této Dohody není charakteristika funkce back office, kterou plní věcně příslušná pracoviště MPO pro MZV a jednotlivé zastupitelské úřady (koordinace zahraničně obchodní politiky ČR ve vztahu k jednotlivým státům, sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod, realizace obchodní a ekonomické spolupráce s EU, ESVO, OECD, WTO a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními a další). Stejně tak tato Dohoda neřeší činnosti vyplývající ze vztahů B2G (Business to Government), G2G (Government to Government) a G2B (Government to Business). 2 Služby 2.1 Definice služby Službou se rozumí aktivity na podporu internacionalizace formou placených zakázek (realizovaných CzechTrade) a formou bezúplatné součinnosti poskytované firmám ze strany ZÚ nebo CzechTrade na základě jasně definovaných požadavků firem. Dále viz odstavec Rozsah služeb Rozsah poskytovaných služeb státu na podporu internacionalizace českých firem je stanoven v orientačním katalogu služeb, který je samostatnou přílohou této dohody. (Příloha 2). Podrobnou specifikaci služeb vycházející z katalogu stanoví poskytovatelé ve svých aktuálních nabídkách služeb. Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 2 / 8

3 2.3 Dostupnost služeb Poskytovatelé zajistí ve vzájemné spolupráci dostupnost služeb v základním rozsahu specifikovaném v katalogu v celé síti MPO (zajišťované CT) a síti ZÚ (v souladu s podmínkami uvedenými dále v odstavci 3.2). 2.4 Úroveň kvality služeb CzechTrade zajistí požadovanou úroveň kvality služeb měřenou odpovídajícími metodami, které vyjadřují míru spokojenosti klienta. Pokud ve smyslu této dohody služby B2B poskytuje ZÚ, řídí se při tom jednotnými standardy, stanovenými pro jednotlivé typy služeb. Těmito standardy se rozumí např. rozsah a obsah služby (dle přílohy 2), termín vyřízení požadavku firmy, termín zaznamenání jednání s firmou do SINPRO, termín vložení informace o vyřízení požadavku, atd. Tyto standardy jsou zpracovávány ve vzájemné součinnosti stran a uplatňovány po vzájemné dohodě. 3 Poskytování služeb 3.1 Výměna informací CzechTrade poskytne aktuální propagační materiály o agentuře a jejích službách (například nabídky) jednotlivým ZÚ v dohodnuté formě a potřebném množství. ZÚ se seznámí s nabídkou CzechTrade a základní charakteristikou jednotlivých služeb. O této nabídce budou informovat firmy, které se na daný ZÚ obrátí. Na úvodní webové stránce ZÚ budou trvale zveřejněny odkazy na webové stránky Zahraniční kanceláře CT (dále jen ZK CT ) v příslušném teritoriu a Adresář exportérů CzechTrade. CzechTrade bude poskytovat ZÚ informační zázemí o aktivitách českých firem v zahraničí nejen prostřednictvím aktuálních záznamů v IS SINPRO, ale i dalšími vhodnými způsoby dle vzájemné dohody. Tam, kde nebude zřízena ZK CT, poskytne CzechTrade podporu ZÚ kapacitami svého ústředí. 3.2 Metody spolupráce Za respektování obchodního tajemství a ochrany dat, budou CT a ZÚ prostřednictvím IS SINPRO sdílet informace o identifikovaných a ověřených exportních příležitostech, o obchodních kontaktech, o požadavcích a dalších relevantních skutečnostech z osobních, písemných i telefonických jednání B2B. Tyto informace budou neprodleně (dle možností) vkládány do IS SINPRO a při každé známé změně aktualizovány. V případě technických problémů internetových služeb budou použity jiné předem dohodnuté způsoby přenosu informací. V případě, že se česká firma obrátí se svým požadavkem přímo na ZÚ, bude Zastupitelským úřadem informována o možném využití vhodné bezplatné i placené služby CzechTrade a bude jí předán kontakt na zodpovědného pracovníka CzechTrade (v místě nebo v ústředí). V případě, že v teritoriu není zřízena ZK CT a požadavek nebude mít charakter standardní placené služby na podporu internacionalizace (viz přehled služeb), bude takový požadavek vyřízen přímo Zastupitelským úřadem, bude-li to kapacitně v jeho možnostech, a to v souladu s jednotnými standardy. 3.3 Realizace služeb CzechTrade realizuje službu formou zakázky na základě klientem schválené nabídky a v souladu s interními standardy a postupy CzechTrade. ZÚ realizuje službu v rozsahu dle odst. 3.2 na základě specifikovaného požadavku klienta a v souladu s jednotnými standardy (viz přílohy 1 a 2). 3.4 Řízení služeb Za řízení služeb v příslušném ZÚ odpovídá vedoucí ZÚ, pro kterého agentura CzechTrade zpracuje reporting o klientech ZÚ, rozsahu a počtu jejich požadavků na služby a o průběhu plnění těchto požadavků na základě existujících záznamů v IS SINPRO. 4 Sdílené zdroje 4.1 Infrastruktura Pokud je to technicky i kapacitně možné a účelné, umožní ZÚ za předem písemně dohodnutých podmínek zřídit sídlo ZK CT v budově ZÚ. V místech, kde ZK CT působí (bude působit) v prostorách ZÚ, vyvinou zástupci obou stran maximální snahu pro nastavení provozního režimu tak, aby nebylo při dodržení nezbytných bezpečnostních opatření omezeno poskytování služeb klientům agentury CzechTrade. V případech, kde ZÚ (případně České centrum) disponuje reprezentačními prostorami, umožní za předem dohodnutých podmínek využití těchto prostor pro prezentace firem či společenské akce související s podporou internacionalizace českých firem. 4.2 Technologie IS SINPRO je informační systém určený pro společné sdílení informací o klientech a poskytovaných službách agenturou CzechTrade a Zastupitelskými úřady. Pro zveřejňování informací (o obchodním a ekonomickém prostředí), které jsou určené firmám, budou CzechTrade a ZÚ využívat portál BusinessInfo. Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 3 / 8

4 Na základě požadavků specifikovaných ZÚ agentura CzechTrade vytvoří a implementuje odpovídající funkce IS SINPRO a zajistí jejich běžný provoz například pro podporu plánování, řízení, hodnocení a koordinaci sítě ZÚ v rozsahu odpovídajícím finančním a kapacitním možnostem agentury CzechTrade. Agentura CzechTrade zajistí uživatelskou podporu pro ZÚ související s využíváním IS SINPRO, včetně zaškolení uživatelů. 4.3 Kapacity Na těch projektech v zahraničí, ve kterých lze efektivně sdílet kapacity obou sítí, budou ZÚ a CzechTrade úzce spolupracovat a tyto kapacity efektivně využívat. 5 Závěrečná ustanovení 5.1 Platnost Dohody Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Tato dohoda nezakládá právní nároky ani mezi stranami, ani ve vztahu ke třetím osobám. 5.2 Doba platnosti Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na dobu 2 let s tím, že před uplynutím této doby bude účelnost Dohody vyhodnocena. Při souhlasu obou smluvních stran může být její platnost prodloužena. 5.3 Změny Dohody Dohoda může být měněna na návrh kterékoliv smluvní strany, a to písemnou formou. V Praze dne 30. června 2011 Karel S c h w a r z e n b e r g 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Martin K o c o u r e k ministr průmyslu a obchodu Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 4 / 8

5 Příloha 1 schéma spolupráce Činnosti/Procesy 3.1* Informační servis 3.2 Návrh spolupráce 3.3 Realizace služeb 3.4 Zpětná vazba a kontrola Klientské centrum CT Konzultant CT / ZÚ ZK CT / ZÚ Klientské centrum CT Sdílené Výstupy/záznamy IS SINPRO Profil podnikatelský subjekt, zápis z jednání, požadavky klientů, exportní příležitosti Nabídka spolupráce s klientem Výstupní zpráva pro klienta Hodnocení realizace služeb a spokojenosti Nastavení spolupráce (základní workflow) Po zapsání požadavku klienta na službu zahraničním úřadem v IS Sinpro obdrží klientské centrum CzechTrade ovou notifikaci systému o zápisu požadavku na službu. Jedná-li se o požadavek na službu rozšířeného rozsahu kontaktuje odpovídající konzultant CT klienta a v případě zájmu zpracuje nabídku. Pracovník ZÚ obdrží automatickou notifikaci o postupu vyřízení požadavku. Výstupy realizovaných služeb ukládají pracovníci ZK CT a ZÚ v IS Sinpro. O uložení výstupů jsou vzájemně informováni bezprostředně formou systémové notifikace. Klientské centrum CT poskytuje zpětnou vazbu ZÚ o realizaci služeb. V případě služeb rozšířeného rozsahu CT (placených) realizovaných na základě předaného požadavku ze ZU poskytne klientské centrum ZÚ výsledky hodnocení spokojenosti. Příklady využití zpětné vazby a informační podpory Klient kontaktuje ZÚ s požadavkem na službu. ZÚ si chce zjistit informace o klientovi. ZU si otevře profil podnikatelského subjektu, získává informace o klientovi. Profil Základní info Ekonomické info Kontakty Zakázky, Akce Poptávky Úspěšné případy ZÚ požaduje informaci o tom jak bylo naloženo s požadavkem předaným na CzechTrade. ZÚ dostavá automaticky emalilem informaci o vyřízení požadavku CzechTradem. Stav požadavku Vyřizoval Nabídka Reakce klienta Zakázka Velvyslanec se chce podívat na akvity sítí a práci s klienty v daném teritoriu. Velvyslanec si otevře v IS Sinpro reporting - přehled služeb v jeho teritoriu (nebo je mu pravidelně zasílán em). Přehled Služby/Zakázky Klienti Stav realizace Realizátoři Zpětná vazba má motivovat účastníky dohody k další spolupráci. Po potvrzení úspěšného případu klientem v IS Sinpro, dostává velvyslanec a pracovník ZÚ em systémovou notifikaci. Úspěšný případ Klient Výše vývozu Popis Proč uspěl Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 5 / 8

6 Příklad spolupráce exportní příležitost poptávka ZÚ eviduje v IS Sinpro poptávku. Ta je následně zpracována v CzechTrade ověřena a publikována na BusinessInfo. ZÚ dostane em automatické oznámení o tom zda byla vyhodnocena jako A a komu byla předána na vyřízení. Konzultant pracuje s A poptávkou, osloví vhodné firmy a jedná o další spolupráci. ZÚ dostane em systémové oznámení o tom, které firmy projevily zájem a reagovaly na poptávku. Na základě reakce na poptávku je realizována spolupráce s klientem v daném teritoriu. ZÚ obdrží od systému automatickou informaci em o realizované spolupráci s klientem. Klient uspěl v zahraničí v reakci na poptávku a potvrdil úspěšný případ. ZÚ dostane em odkaz, ve kterém jsou informace o daném úspěšném případu. * Poznámka číslo označuje část dohody upravující spolupráci Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 6 / 8

7 Příloha 2 katalog služeb ID Název služby Základní rozsah poskytovaný ZÚ i CT (bezplatně) Rozšířený rozsah poskytovaný CT (zpoplatněn) 1. Poskytování teritoriálních informací a informací o exportních příležitostech (trade intelligence) 2. Vyhledání a prověřování obchodních kontaktů Poskytování informací o zahraničních trzích (teritoriální informace souhrnné ekonomické a politické informace o zemích), sektorech, exportních příležitostech jako jsou poptávky, tendry, subdodávky a investiční příležitosti, případně odkazů na příslušné internetové stránky. Poskytování základního ekonomického zpravodajství formou novinek publikovaných na portálu BusinessInfo. Zjištění základních obchodních kontaktů podle zadaných kritérií (dle specifikace klienta) a předání firmám. 3. Průzkum trhu Informace k zahraničnímu obchodu - obchodní bilance, teritoriální a komoditní struktura, statistiky, rizika a problémové aspekty místního trhu, obecné dovozní podmínky, celní a daňové informace, technické překážky (normy, certifikace, související legislativa), platební podmínky a informace o platební morálce, obchodní zvyklosti a specifika obchodních jednání, základní informace o legislativě a podnikatelském prostředí,. Možné telefonické ověření kontaktů, předmětu činnosti a kontaktních osob, zpracování přehledného seznamu kontaktů a doporučení postupu při jejich oslovení Informace o konkurenci - konkurenční skupiny, pozice značek na trhu, základní cenový průzkum, distribuční kanály a vhodné formy vstupu na trh, možnosti založení společnosti, právní formy, možnosti prezentace na trhu, doporučení pro přípravu vstupu na trh, další informace dle individuálního zadání 4. Ověření zájmu o produkt či službu 5. Organizace obchodních jednání 6. Dlouhodobá exportní asistence Příprava obchodního jednání a jeho harmonogramu, zprostředkování tlumočení a překladů, doporučení jak vést obchodní jednání na daném trhu s ohledem na místní specifika, asistence při jednání. Zjištění obchodních kontaktů dle zadaných kritérií (specifikace cílových skupin) a rozsahu z místních databází a dalších informačních zdrojů, aktualizaci kontaktních údajů a zjištění kompetentních osob, oslovení vyhledaných firem a prezentaci nabídky produktů firmy, předání vašich propagačních materiálů ( em i poštou) potenciálním zájemcům, opětné oslovení a následné zjištění zájmu o produkt, zjištění důvodu nezájmu o nabídku, pokud je to možné, doporučení dalšího postupu, zpracování závěrečné zprávy Průběžné poskytování informací z oboru, doplněných o závěry a doporučení, zasílání aktuálních oborových poptávek s komentářem, monitoring konkurence, přístup k informačním zdrojům páteřní sítě MPO/CzechTrade v teritoriu, příprava jednání se zainteresovanými subjekty, asistence na jednáních a další podpora při cestách do Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 7 / 8

8 ID Název služby Základní rozsah poskytovaný ZÚ i CT (bezplatně) Rozšířený rozsah poskytovaný CT (zpoplatněn) teritoria, průzkum veletrhů a výstav, podpora při organizaci prezentací nebo účasti na veletrzích a výstavách, využívání zázemí kanceláří páteřní sítě MPO/CzechTrade, asistence při výběru místního zástupce, podpora při jednání s úřady či registraci/certifikaci výrobku, další aktivity na základě dohody a dle možností dané kanceláře 7. Další asistenční služby Průzkum veletrhů a výstav - na základě požadavků firmy získání relevantní informace z dané akce včetně potenciálních zájemců o spolupráci, dále informace o nabídce konkurence z řad vystavujících. Služba může zahrnovat doporučení vhodného veletrhu nebo výstavy. Ověření bonity zahraničních obchodních partnerů s cílem předejít zbytečnému riziku, které vyplývá z jejich případné neschopnosti splácet své závazky. Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 8 / 8

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU PETRA DRAHOŇOVSKÁ MICHAELA SVOBODOVÁ CARMEN VÁŇOVÁ PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více