Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem"

Transkript

1 Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 1 / 8

2 1 Základní ustanovení 1.1 Účel a cíle Předmětem této Dohody o garantované úrovni služeb (dále jen Dohoda ) je vymezení působnosti jednotlivých účastníků procesu asistence státu při prosazování obchodních zájmů českých firem v zahraničí. (Firmou se zde dále rozumí plátce daně v ČR). Cílem Dohody je dosažení vyšší efektivity využití zahraniční sítě MPO pro exportéry i zahraniční diplomatické služby ČR při podpoře internacionalizace českých firem a optimalizace nákladů sdílením zdrojů. Tato Dohoda je výrazem shody Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále též MPO ), jím zřízené příspěvkové organizace CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále též MZV ) na moderním a týmovém způsobu spolupráce při prosazování společných zájmů v rámci posílení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Naplňování této dohody zajistí MZV a MPO, které tak učiní prostřednictvím agentury CzechTrade (dále též CT ). Tato agentura, jejíž součástí je síť zahraničních kanceláří, je hlavním poskytovatelem služeb Business to Business (dále též B2B ) na podporu obchodních zájmů českých firem a jejich pronikání na zahraniční trhy (dále jen internacionalizaci ). Ve své působnosti řídí a koordinuje služby B2B. V případech, kdy služby B2B zajišťují zastupitelské úřady, CT poskytuje zastupitelským úřadům podporu (viz příloha 2). Uzavření této Dohody je jedním z klíčových opatření strategie mezinárodní konkurenceschopnosti vedoucí k zefektivnění spolupráce institucí a zvyšování možnosti uplatnění českých firem na globálních trzích. Kvalitnější služby státu v oblasti podpory českých firem působících v zahraničí patří mezi priority vlády i mezi hlavní úkoly zahraniční politiky ČR. 1.2 Smluvní strany Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto ústřední orgán pro obchodní politiku, zahraničně obchodní politiku, zahraniční obchod a podporu exportu, který řídí Českou agenturu na podporu obchodu CzechTrade. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, jakožto ústřední orgán státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc, koordinuje vnějších ekonomické vztahy a řídí zastupitelské úřady v zahraničí. 1.3 Kompetence Kompetence obou smluvních stran obecně specifikuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v platném znění, tzv. Kompetenční zákon. Níže uvedená specifikace kompetencí pro účely této Dohody je ustanovena v souladu s vymezením působnosti obou smluvních stran daných Kompetenčním zákonem a související legislativou. Garantem služeb na podporu exportu, který určuje rozsah a úroveň poskytovaných služeb, je MPO. Zodpovídá za formulaci a implementaci proexportní strategie. Vyžaduje-li prosazování obchodních zájmů českých firem v zahraničí jednání s veřejnou administrativou cizího státu vztahy Business to Government (dále jen B2G ), spočívá zodpovědnost za koordinaci těchto vztahů na Zastupitelských úřadech ČR (dále jen ZÚ ), které jsou řízeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Výjimky z tohoto základního rozdělení kompetencí jsou možné po vzájemné dohodě smluvních stran v jednotlivých teritoriích. Zúčastněné strany dohody se zavazují k podpoře internacionalizace českých firem. Agentura CzechTrade má tuto prioritu zakotvenu v poslání, vedoucí ZÚ ji mají stanovenu jako jeden z hlavních cílů jejich působnosti. Pozn.: Předmětem této Dohody není charakteristika funkce back office, kterou plní věcně příslušná pracoviště MPO pro MZV a jednotlivé zastupitelské úřady (koordinace zahraničně obchodní politiky ČR ve vztahu k jednotlivým státům, sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod, realizace obchodní a ekonomické spolupráce s EU, ESVO, OECD, WTO a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními a další). Stejně tak tato Dohoda neřeší činnosti vyplývající ze vztahů B2G (Business to Government), G2G (Government to Government) a G2B (Government to Business). 2 Služby 2.1 Definice služby Službou se rozumí aktivity na podporu internacionalizace formou placených zakázek (realizovaných CzechTrade) a formou bezúplatné součinnosti poskytované firmám ze strany ZÚ nebo CzechTrade na základě jasně definovaných požadavků firem. Dále viz odstavec Rozsah služeb Rozsah poskytovaných služeb státu na podporu internacionalizace českých firem je stanoven v orientačním katalogu služeb, který je samostatnou přílohou této dohody. (Příloha 2). Podrobnou specifikaci služeb vycházející z katalogu stanoví poskytovatelé ve svých aktuálních nabídkách služeb. Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 2 / 8

3 2.3 Dostupnost služeb Poskytovatelé zajistí ve vzájemné spolupráci dostupnost služeb v základním rozsahu specifikovaném v katalogu v celé síti MPO (zajišťované CT) a síti ZÚ (v souladu s podmínkami uvedenými dále v odstavci 3.2). 2.4 Úroveň kvality služeb CzechTrade zajistí požadovanou úroveň kvality služeb měřenou odpovídajícími metodami, které vyjadřují míru spokojenosti klienta. Pokud ve smyslu této dohody služby B2B poskytuje ZÚ, řídí se při tom jednotnými standardy, stanovenými pro jednotlivé typy služeb. Těmito standardy se rozumí např. rozsah a obsah služby (dle přílohy 2), termín vyřízení požadavku firmy, termín zaznamenání jednání s firmou do SINPRO, termín vložení informace o vyřízení požadavku, atd. Tyto standardy jsou zpracovávány ve vzájemné součinnosti stran a uplatňovány po vzájemné dohodě. 3 Poskytování služeb 3.1 Výměna informací CzechTrade poskytne aktuální propagační materiály o agentuře a jejích službách (například nabídky) jednotlivým ZÚ v dohodnuté formě a potřebném množství. ZÚ se seznámí s nabídkou CzechTrade a základní charakteristikou jednotlivých služeb. O této nabídce budou informovat firmy, které se na daný ZÚ obrátí. Na úvodní webové stránce ZÚ budou trvale zveřejněny odkazy na webové stránky Zahraniční kanceláře CT (dále jen ZK CT ) v příslušném teritoriu a Adresář exportérů CzechTrade. CzechTrade bude poskytovat ZÚ informační zázemí o aktivitách českých firem v zahraničí nejen prostřednictvím aktuálních záznamů v IS SINPRO, ale i dalšími vhodnými způsoby dle vzájemné dohody. Tam, kde nebude zřízena ZK CT, poskytne CzechTrade podporu ZÚ kapacitami svého ústředí. 3.2 Metody spolupráce Za respektování obchodního tajemství a ochrany dat, budou CT a ZÚ prostřednictvím IS SINPRO sdílet informace o identifikovaných a ověřených exportních příležitostech, o obchodních kontaktech, o požadavcích a dalších relevantních skutečnostech z osobních, písemných i telefonických jednání B2B. Tyto informace budou neprodleně (dle možností) vkládány do IS SINPRO a při každé známé změně aktualizovány. V případě technických problémů internetových služeb budou použity jiné předem dohodnuté způsoby přenosu informací. V případě, že se česká firma obrátí se svým požadavkem přímo na ZÚ, bude Zastupitelským úřadem informována o možném využití vhodné bezplatné i placené služby CzechTrade a bude jí předán kontakt na zodpovědného pracovníka CzechTrade (v místě nebo v ústředí). V případě, že v teritoriu není zřízena ZK CT a požadavek nebude mít charakter standardní placené služby na podporu internacionalizace (viz přehled služeb), bude takový požadavek vyřízen přímo Zastupitelským úřadem, bude-li to kapacitně v jeho možnostech, a to v souladu s jednotnými standardy. 3.3 Realizace služeb CzechTrade realizuje službu formou zakázky na základě klientem schválené nabídky a v souladu s interními standardy a postupy CzechTrade. ZÚ realizuje službu v rozsahu dle odst. 3.2 na základě specifikovaného požadavku klienta a v souladu s jednotnými standardy (viz přílohy 1 a 2). 3.4 Řízení služeb Za řízení služeb v příslušném ZÚ odpovídá vedoucí ZÚ, pro kterého agentura CzechTrade zpracuje reporting o klientech ZÚ, rozsahu a počtu jejich požadavků na služby a o průběhu plnění těchto požadavků na základě existujících záznamů v IS SINPRO. 4 Sdílené zdroje 4.1 Infrastruktura Pokud je to technicky i kapacitně možné a účelné, umožní ZÚ za předem písemně dohodnutých podmínek zřídit sídlo ZK CT v budově ZÚ. V místech, kde ZK CT působí (bude působit) v prostorách ZÚ, vyvinou zástupci obou stran maximální snahu pro nastavení provozního režimu tak, aby nebylo při dodržení nezbytných bezpečnostních opatření omezeno poskytování služeb klientům agentury CzechTrade. V případech, kde ZÚ (případně České centrum) disponuje reprezentačními prostorami, umožní za předem dohodnutých podmínek využití těchto prostor pro prezentace firem či společenské akce související s podporou internacionalizace českých firem. 4.2 Technologie IS SINPRO je informační systém určený pro společné sdílení informací o klientech a poskytovaných službách agenturou CzechTrade a Zastupitelskými úřady. Pro zveřejňování informací (o obchodním a ekonomickém prostředí), které jsou určené firmám, budou CzechTrade a ZÚ využívat portál BusinessInfo. Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 3 / 8

4 Na základě požadavků specifikovaných ZÚ agentura CzechTrade vytvoří a implementuje odpovídající funkce IS SINPRO a zajistí jejich běžný provoz například pro podporu plánování, řízení, hodnocení a koordinaci sítě ZÚ v rozsahu odpovídajícím finančním a kapacitním možnostem agentury CzechTrade. Agentura CzechTrade zajistí uživatelskou podporu pro ZÚ související s využíváním IS SINPRO, včetně zaškolení uživatelů. 4.3 Kapacity Na těch projektech v zahraničí, ve kterých lze efektivně sdílet kapacity obou sítí, budou ZÚ a CzechTrade úzce spolupracovat a tyto kapacity efektivně využívat. 5 Závěrečná ustanovení 5.1 Platnost Dohody Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Tato dohoda nezakládá právní nároky ani mezi stranami, ani ve vztahu ke třetím osobám. 5.2 Doba platnosti Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na dobu 2 let s tím, že před uplynutím této doby bude účelnost Dohody vyhodnocena. Při souhlasu obou smluvních stran může být její platnost prodloužena. 5.3 Změny Dohody Dohoda může být měněna na návrh kterékoliv smluvní strany, a to písemnou formou. V Praze dne 30. června 2011 Karel S c h w a r z e n b e r g 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Martin K o c o u r e k ministr průmyslu a obchodu Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 4 / 8

5 Příloha 1 schéma spolupráce Činnosti/Procesy 3.1* Informační servis 3.2 Návrh spolupráce 3.3 Realizace služeb 3.4 Zpětná vazba a kontrola Klientské centrum CT Konzultant CT / ZÚ ZK CT / ZÚ Klientské centrum CT Sdílené Výstupy/záznamy IS SINPRO Profil podnikatelský subjekt, zápis z jednání, požadavky klientů, exportní příležitosti Nabídka spolupráce s klientem Výstupní zpráva pro klienta Hodnocení realizace služeb a spokojenosti Nastavení spolupráce (základní workflow) Po zapsání požadavku klienta na službu zahraničním úřadem v IS Sinpro obdrží klientské centrum CzechTrade ovou notifikaci systému o zápisu požadavku na službu. Jedná-li se o požadavek na službu rozšířeného rozsahu kontaktuje odpovídající konzultant CT klienta a v případě zájmu zpracuje nabídku. Pracovník ZÚ obdrží automatickou notifikaci o postupu vyřízení požadavku. Výstupy realizovaných služeb ukládají pracovníci ZK CT a ZÚ v IS Sinpro. O uložení výstupů jsou vzájemně informováni bezprostředně formou systémové notifikace. Klientské centrum CT poskytuje zpětnou vazbu ZÚ o realizaci služeb. V případě služeb rozšířeného rozsahu CT (placených) realizovaných na základě předaného požadavku ze ZU poskytne klientské centrum ZÚ výsledky hodnocení spokojenosti. Příklady využití zpětné vazby a informační podpory Klient kontaktuje ZÚ s požadavkem na službu. ZÚ si chce zjistit informace o klientovi. ZU si otevře profil podnikatelského subjektu, získává informace o klientovi. Profil Základní info Ekonomické info Kontakty Zakázky, Akce Poptávky Úspěšné případy ZÚ požaduje informaci o tom jak bylo naloženo s požadavkem předaným na CzechTrade. ZÚ dostavá automaticky emalilem informaci o vyřízení požadavku CzechTradem. Stav požadavku Vyřizoval Nabídka Reakce klienta Zakázka Velvyslanec se chce podívat na akvity sítí a práci s klienty v daném teritoriu. Velvyslanec si otevře v IS Sinpro reporting - přehled služeb v jeho teritoriu (nebo je mu pravidelně zasílán em). Přehled Služby/Zakázky Klienti Stav realizace Realizátoři Zpětná vazba má motivovat účastníky dohody k další spolupráci. Po potvrzení úspěšného případu klientem v IS Sinpro, dostává velvyslanec a pracovník ZÚ em systémovou notifikaci. Úspěšný případ Klient Výše vývozu Popis Proč uspěl Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 5 / 8

6 Příklad spolupráce exportní příležitost poptávka ZÚ eviduje v IS Sinpro poptávku. Ta je následně zpracována v CzechTrade ověřena a publikována na BusinessInfo. ZÚ dostane em automatické oznámení o tom zda byla vyhodnocena jako A a komu byla předána na vyřízení. Konzultant pracuje s A poptávkou, osloví vhodné firmy a jedná o další spolupráci. ZÚ dostane em systémové oznámení o tom, které firmy projevily zájem a reagovaly na poptávku. Na základě reakce na poptávku je realizována spolupráce s klientem v daném teritoriu. ZÚ obdrží od systému automatickou informaci em o realizované spolupráci s klientem. Klient uspěl v zahraničí v reakci na poptávku a potvrdil úspěšný případ. ZÚ dostane em odkaz, ve kterém jsou informace o daném úspěšném případu. * Poznámka číslo označuje část dohody upravující spolupráci Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 6 / 8

7 Příloha 2 katalog služeb ID Název služby Základní rozsah poskytovaný ZÚ i CT (bezplatně) Rozšířený rozsah poskytovaný CT (zpoplatněn) 1. Poskytování teritoriálních informací a informací o exportních příležitostech (trade intelligence) 2. Vyhledání a prověřování obchodních kontaktů Poskytování informací o zahraničních trzích (teritoriální informace souhrnné ekonomické a politické informace o zemích), sektorech, exportních příležitostech jako jsou poptávky, tendry, subdodávky a investiční příležitosti, případně odkazů na příslušné internetové stránky. Poskytování základního ekonomického zpravodajství formou novinek publikovaných na portálu BusinessInfo. Zjištění základních obchodních kontaktů podle zadaných kritérií (dle specifikace klienta) a předání firmám. 3. Průzkum trhu Informace k zahraničnímu obchodu - obchodní bilance, teritoriální a komoditní struktura, statistiky, rizika a problémové aspekty místního trhu, obecné dovozní podmínky, celní a daňové informace, technické překážky (normy, certifikace, související legislativa), platební podmínky a informace o platební morálce, obchodní zvyklosti a specifika obchodních jednání, základní informace o legislativě a podnikatelském prostředí,. Možné telefonické ověření kontaktů, předmětu činnosti a kontaktních osob, zpracování přehledného seznamu kontaktů a doporučení postupu při jejich oslovení Informace o konkurenci - konkurenční skupiny, pozice značek na trhu, základní cenový průzkum, distribuční kanály a vhodné formy vstupu na trh, možnosti založení společnosti, právní formy, možnosti prezentace na trhu, doporučení pro přípravu vstupu na trh, další informace dle individuálního zadání 4. Ověření zájmu o produkt či službu 5. Organizace obchodních jednání 6. Dlouhodobá exportní asistence Příprava obchodního jednání a jeho harmonogramu, zprostředkování tlumočení a překladů, doporučení jak vést obchodní jednání na daném trhu s ohledem na místní specifika, asistence při jednání. Zjištění obchodních kontaktů dle zadaných kritérií (specifikace cílových skupin) a rozsahu z místních databází a dalších informačních zdrojů, aktualizaci kontaktních údajů a zjištění kompetentních osob, oslovení vyhledaných firem a prezentaci nabídky produktů firmy, předání vašich propagačních materiálů ( em i poštou) potenciálním zájemcům, opětné oslovení a následné zjištění zájmu o produkt, zjištění důvodu nezájmu o nabídku, pokud je to možné, doporučení dalšího postupu, zpracování závěrečné zprávy Průběžné poskytování informací z oboru, doplněných o závěry a doporučení, zasílání aktuálních oborových poptávek s komentářem, monitoring konkurence, přístup k informačním zdrojům páteřní sítě MPO/CzechTrade v teritoriu, příprava jednání se zainteresovanými subjekty, asistence na jednáních a další podpora při cestách do Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 7 / 8

8 ID Název služby Základní rozsah poskytovaný ZÚ i CT (bezplatně) Rozšířený rozsah poskytovaný CT (zpoplatněn) teritoria, průzkum veletrhů a výstav, podpora při organizaci prezentací nebo účasti na veletrzích a výstavách, využívání zázemí kanceláří páteřní sítě MPO/CzechTrade, asistence při výběru místního zástupce, podpora při jednání s úřady či registraci/certifikaci výrobku, další aktivity na základě dohody a dle možností dané kanceláře 7. Další asistenční služby Průzkum veletrhů a výstav - na základě požadavků firmy získání relevantní informace z dané akce včetně potenciálních zájemců o spolupráci, dále informace o nabídce konkurence z řad vystavujících. Služba může zahrnovat doporučení vhodného veletrhu nebo výstavy. Ověření bonity zahraničních obchodních partnerů s cílem předejít zbytečnému riziku, které vyplývá z jejich případné neschopnosti splácet své závazky. Dohoda o garantované úrovni služeb Strana 8 / 8

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

Aktivity a služby CzechTrade pro exportéry

Aktivity a služby CzechTrade pro exportéry Aktivity a služby CzechTrade pro exportéry Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel radomil.dolezal@czechtrade.cz MZV, 22. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Pozice CzechTrade systém státní podpory exportu

Více

Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Podpora českým exportérům agenturou CzechTrade v teritoriích jihovýchodní Evropy

Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Podpora českým exportérům agenturou CzechTrade v teritoriích jihovýchodní Evropy Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Podpora českým exportérům agenturou CzechTrade v teritoriích jihovýchodní Evropy Praha, MPO ČR, 12.05. 2011 Bosna a Hercegovina- nové příležitosti pro hospodářskou spolupráci

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky

EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky Zdeněk Vališ, M.A. Ředitel sekce zahraničního obchodu NÁVAZNOST NA EXPORTNÍ STRATEGII 2012 2020 Zaměření exportní strategie: zjednodušení

Více

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu 1. Podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí a strategií státu v oblasti podpory exportu,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČO: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne... 2012 Č. j. Věc:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Firma a fakturační údaje Ing. Ivan Doubek Sokola Tůmy 1 Ostrava Mariánské Hory 709 00 IČ: 641 30 576 Jsem zapsán na Živnostenském úřadě města Ostravy. V případě registrace a

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA PETROHRAD/ RUSKO,

ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA PETROHRAD/ RUSKO, Obchodní mise MPO v Petrohradě připravuje prezentaci českých společností v oboru energetiky a elektrotechniky za účelem nalezení nových exportních příležitostí pro české firmy. Místo konání: Web: Výstaviště

Více

Ekonomická diplomacie

Ekonomická diplomacie Ekonomická diplomacie Marek SVOBODA Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu Ministerstvo zahraničních věcí 14. listopadu 2014 Aktuální projekty v oblasti ekonomické diplomacie Nový model

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Česká agentura na podporu obchodu 2012

Česká agentura na podporu obchodu 2012 Česká agentura na podporu obchodu 2012 CzechTrade je příspěvkovou agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu. Již šestnáctým rokem je partnerem českých firem na cestě k jejich exportním úspěchům. Obsah

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu. V Praze dne... 2013 Č. j.

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu. V Praze dne... 2013 Č. j. Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČO: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne... 2013 Č. j. Věc:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

AGRO 2013- UKRAJINA, KYJEV

AGRO 2013- UKRAJINA, KYJEV Zahraniční zastoupení CzechTrade Kiev připravuje prezentaci českých společností z oboru zemědělství za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Místo konání: Web: Národní ExpoCentrum

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Aktuální kroky v oblasti posílení podpory exportu a ekonomické diplomacie

Aktuální kroky v oblasti posílení podpory exportu a ekonomické diplomacie 1 Aktuální kroky v oblasti posílení podpory exportu a ekonomické diplomacie Martin Tlapa náměstek ministra zahraničních věcí Zasedání pléna Podnikatelské rady Praha, 12. listopadu 2015 2 Dobré jméno v

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální konference Podpora exportu, 5. května 2015, Karlovy Vary Ing. Jana Pavlasová, DiS., Regionální kancelář

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 1.12.2014 Č. j. Věc:

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme THE ADVANCED ENGINEERING UK group of events sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod

Více

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA EXPORTNÍCH TRZÍCH Změna struktury obchodních bariér Opouštění tradičních modelů (cla, kvóty) důsledek závazků WTO, regionálních a bilaterálních dohod Nástup skrytých

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

CzechTrade & faktory úspěšného fungování agentury

CzechTrade & faktory úspěšného fungování agentury CzechTrade & faktory úspěšného fungování agentury Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel, CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 3.2.2015 www.czechtrade.cz Ekonomická diplomacie po roce 1989 Předreformní

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

02.10. 04. 10. 2013. Vás zve na odborný veletrh

02.10. 04. 10. 2013. Vás zve na odborný veletrh Zahraniční kancelář OM MPO v Petrohradě připravuje prezentaci českých společností z oboru strojírenství za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Místo konání: Web: Výstaviště

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková

Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková MZV, Praha, 24.6.2014 AGRÁRNÍ OBCHOD ČR 2010 2013 rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Saldo (mil.

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BAUMA 2016 Mezinárodní veletrh stavebních strojů a vozidel, stavebního nářadí a příslušenství Obor: stavebnictví BAUMA je světově nejdůležitějším veletrhem ve stavebním

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více