UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Multikriteriální zhodnocení displejů Autor BP: Jakub Jech Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2013 Praha

2 1 ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení Jakub Jech Název bakalářské práce v češtině Název bakalářské práce v angličtině Studijní program Studijní obor Vedoucí bakalářské práce Multikriteriální zhodnocení displejů Multi-criteria analysis of displays Systémové inženýrství a informatika Management ICT projektů Ing. Tomáš Kroček 1.1 Cíl závěrečné bakalářské práce Práce se zaměřuje na multikriteriální hodnocení displejů. V úvodu se popisuje historii, současnost a budoucí vývoj technologií, které se používají pro výrobu displejů. Na jednotlivé technologie je nahlíženo z různých úhlů, které kromě principu zohledňují ekologickou i ekonomickou stránku. Cílem práce je srovnání jednotlivých technologií a zhodnocení jejich ekonomické efektivity. Dalším cílem práce je porovnání technologií z pohledu životního prostředí a legislativy EU. 1.2 Osnova 1. Rešerše technologií 2. Ekonomické zhodnocení 3. Ekologické zhodnocení 4. Diskuze 5. Závěr 1.3 Základní literatura -COMPTON Kenneth: Image Performance in CRT Displays. 1. vyd. Bellingham: SPIE Press, s. ISBN KLAUK,Hagen: Oragnic Electronics. 1. vyd., New York: John Wiley & Sons, s. ISBN CASTELLANO,Jospeh A.: Handbook of Display Technology. 1. vyd., San Diego: Academic Press, Inc., s. ISBN Internetové zdroje: -LG Electronics CZ, s.r.o, LG Life s Good[online]. Vystaveno [cit ]. Dostupné z: < -RCA Trademark Management S.A., RCA[online]. Vystaveno [cit ]. Dostupné z: < Ing. Tomáš Kroček vedoucí bakalářské práce

3 2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma multikriteriální zhodnocení displejů vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne J akub Jech

4 3 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomáši Kročkovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

5 Multikriteriální zhodnocení displejů Mutli-criteria analysis of displays - 5 -

6 4 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá různými technologiemi displejů, které se v dnešní době používají. Dlouho na tomto poli panovala CRT technologie, ale za poslední roky ji vyrostli více než silní konkurenti. Proto je dobré vědět, na jaké bázi jednotlivé technologie fungují a jaké je jejich nejlepší využití. Práce má tři hlavní roviny. Za prvé vysvětlím, na jakém principu dané technologie fungují a jak historicky fungovaly. Objasním také, z jakých materiálů se displeje dané technologie vyrábí. Následně pak za pomoci těchto poznatků zveřejním jejich vlastnosti a doporučím jejich ideální využití. Další rovinou je rovina ekonomická. Demonstruji jak náročné je danou technologii pořídit a dále ji pak provozovat. Ve výsledku bude zahrnuta nákupní cena, spotřeba energie, ale i předpokládaná životnost. I na příkladu firmy předvedu, jak může firma různými variantami ušetřit. Poslední rovinou je pak ekologie. Uvedu příklad materiálů, které se k výrobě displejů používají, a představím jejich nebezpečnost životnímu prostředí. Také se budu zabývat spotřebou elektrické energie a jejímu vlivu na životní prostředí. Představím právní rámec, který je v platnosti na území České Republiky a Evropské unie a poukážu na to, jak je či není náročné jednotlivé materiály recyklovat. Klíčová slova: displej, monitor, LCD, CRT, plazma, LED, OLED, tekuté krystaly, TFT, ekologie, recyklace - 6 -

7 5 Abstract This bachelor thesis is concentrated around technologies used in modern displays. For a long time this field was dominated by CRT displays, but in the recent years many powerful competitors grew up. That is the reason, why it is good to know how each of them works and what is their best application. This thesis aims in three major areas. The first one is the theoretical background. How each technology works and how it worked in the past. I will explain from which materials are modern displays made. I will describe how we can compare the displays with each other and ultimately compare them. The second area is the economical dimension. I will demonstrate how expensive it is to run specified display. That includes the retail price, energy consumption and life expectancy. I will demonstrate it on a company, which wants to save money on the energy expenditures. I will offer them more possibilities to take and calculate how much they would spare with each one of them. The last area is ecology. I will explain how dangerous are the materials used to create a display. I will also consider the power consumption itself and calculate what the results of using the specified display are. I will introduce the current law framework in the Czech Republic and in the whole European Union and show how difficult it is to recycle used displays. Keywords: display, LCD, CRT, plasma, LED, OLED, liquid crystals, TFT, ecology, recycling - 7 -

8 6 Obsah 1 Zadání... Error! Bookmark not defined. 2 Prohlášení Poděkování Abstrakt Abstract Obsah Úvod Technologie displejů CRT Katodové záření Historie CRT Princip CRT LCD Tekuté krystaly Historie LCD Princip LCD Typy LCD Plazmová obrazovka Historie plazmových obrazovek Princip plazmových displejů LED Displeje Historie LED Princip LED Princip LED Displeje OLED Historie OLED Princip OLED Dotyková obrazovka Historie dotykových obrazovek Princip dotykových obrazovek Parametry obrazovek Velikost Definice Srovnání

9 9.2 Rozlišení Definice Srovnání Barevná hloubka Definice Srovnání Kontrast a jas Definice Porovnání Reakční doba, obnovovací frekvence Pozorovací úhel Finanční náklady Pořízení Spotřeba Životnost Celkové náklady Velikost úhlopříčky 5-6 palců Velikost úhlopříčky 19 palců Velikost úhlopříčky palců Velikost úhlopříčky 55 palců Ekologické náklady Běžně používané materiály Plast Sklo Měď Indium Rtuť Cesium Nikl Vápník Vzácné plyny Sulfidy Oxidy Zpomalovače hoření Materiály použité v jednotlivých technologiích Recyklace monitorů a právní rámec v ČR Vliv spotřeby elektrické energie na životní prostředí

10 12 Případová studie Současný stav Budoucí řešení Pokračování ve stávající technologii Okamžité nahrazení všech monitorů Postupné nahrazování monitorů Zhodnocení postupů Shrnutí CRT LCD Plazmové monitory LED OLED Celkové shrnutí Diskuze Závěr Conclusion Seznam použitých internetových zdrojů Seznam ostatních zdrojů Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam gafů Seznam tabulek

11 7 Úvod Téma multikriteriální zhodnocení displejů jsem si vybral, protože se jedná o oblast, která se poslední dobou velmi mění a je potřeba shrnout co vlastně jednotlivé technologie nabízejí a v jakých případech je vhodné jejich použití. Dříve v této oblasti jednoznačně vládla technologie CRT. Dnes však její úlohu převzaly technologie nové a vývoj stále neustává. Zdokonalují se jak současné technologie, tak se i vyvíjí technologie zcela nové. Má práce se zaměřuje na multikriteriální hodnocení displejů. V úvodu se zaměřím na jednotlivé technologie, nastíním jejich minulost, složení a základní principy, na jejichž základě fungují. Dále popíši, jak jsou provoz, výroba a vyřazení jednotlivých monitorů náročné ekonomicky i ekologicky. Cílem mé práce je vypracovat srovnání jednotlivých technologií monitorů a zhodnocení jejich ekonomické efektivity jak krátkodobě tak i v dlouhém období. Kromě toho také popíši, jak se provoz daných technologií podepíše na životním prostředí. Své zkoumání poté implementuji na případové studii fiktivní firmy, na které přesně demonstruji, jak se nákup nových monitorů projeví jak na jejich nákladech na provoz, tak i na životním prostředí

12 8 Technologie displejů V této kapitole se budu zabývat jednotlivými technologiemi displejů, které se dnes komerčně vyrábějí. U každé z nich představím její historii i současnost. Dále popíši, jak obrazovka dané technologie vypadá, z čeho se skládá a v neposlední řadě také na jakém principu dokáže zobrazovat to, co se od ní očekává. Mezi vybranými technologiemi, o kterých se rozepíši, jsou CRT, LCD, LED, OLED a plazmová obrazovka. Mým cílem je, aby čtenář po přečtení těchto kapitol měl bližší představu o tom, jak jednotlivé technologie fungují a měl tak lepší představu o jejich výhodách a nevýhodách a tím i o nejvhodnějším způsobu jejich použití. 8.1 CRT Technologie CRT, což je zkratka anglického výrazu Cathode Ray Tube, česky trubice katodového záření, je jednou z nejstarších technologií pro elektronické zobrazování obrazu a je stále používaná i v dnešní době. Ve zkratce se jedná o urychlovač elektronů, který je uzavřen ve vakuu. Elektrony jsou během jejich letu ovlivněny elektrickým polem vytvářeným cívkami a tím se mění jejich dráha letu, a tedy i místo dopadu na stínítko. Při tomto kontaktu se rozsvítí daný bod. Jejich využití není jen v obrazovkách počítačových či televizních, nýbrž i radarových či slouží jako osciloskopy Katodové záření Poté co byla v 1656 vynalezena Ottem von Guerickem vakuová pumpa [1], začali vědci experimentovat s průchodem elektrického proudu vzduchem s menší hustotou. S postupným vylepšováním pump se zjistilo, že trubice, které byly naplněny stále řidším vzduchem, a kterými procházel elektrický proud, měly tendenci zářit. Tím byla objevena fluorescence, kterou popsal v roce 1857 Heinrich Geissler poté, co ji zpozoroval v jeho zkonstruovaných trubicích[2]. Jedná se o energii uvolněnou v podobě světla po srážkách elektronů s atomy plynu. Tento efekt je dnes využíván především v neonových trubicích. Takto podrobné vysvětlení ale tenkrát Geissler neměl, jelikož nejmenšími částicemi, které tenkrát věda znala, byly ony nedělitelné atomy. V sedmdesátých letech se již objevily pumpy, které dokázaly evakuovat vzduch z trubic až na 10-6 atmosféry. Trubice obsahující plyn o takovémto tlaku byly nazývány Crookovými trubicemi. Zjistilo se, že takzvaný Faradayův temný prostor nacházející se těsně u katody se začal zvětšovat. Jedná se o tmavé místo v trubici, kde fluorescence neprobíhá. Jeho zvětšení je logicky vysvětlitelné

13 tím, že v tomto temném prostoru neprobíhaly srážky elektronů s plyny. Pokud je v prostoru méně atomů plynu, pak je i méně pravděpodobná jeho srážka s elektronem, tudíž elektron doletí dál, než se srazí. Postupným vývojem bylo docíleno rozšíření tohoto prostoru až k anodě. Elektrony tedy dokázaly urazit celou vzdálenost mezi katodou a anodou, aniž by kolidovaly s atomy plynu. Po své cestě ovšem nabraly obrovskou rychlost, dokonce takovou, že anoda již nedokázala velkou část z nich zachytit a tudíž elektrony kolidovaly až se zadní stěnou trubice. Tedy fluorescence byla patrná až na této skleněné vrstvě, kterou poté začali vědci natírat fluorescentními barvami, pro zvýraznění tohoto efektu. Ovšem co ve skutečnosti trubicí proudí, byla pro vědce té doby záhada. Eugen Goldstein tento proud nazval katodovým zářením [3]. Katodové záření poté výrazně pomohlo v uvědomění si, že atomy nejsou nejmenšími částicemi. J. J. Thomas v roce 1897 zjistil, že toto záření má nenulovou váhu, i když o několik řádů nižší než hmotnost atomu vodíku. Za tuto práci mu byla udělena v roce 1906 Nobelova cena [4] Historie CRT V roce 1897 sestrojil Ferdinand Braun první trubici katodového záření [5]. Jednalo se o Crookovu trubici vylepšenou o fluorescentní nátěr na vnitřní zadní straně trubice, známé jako Braunova trubice. Roku 1907 pak ruský vědec Boris Rosing poprvé využil CRT jako příjemce videosignálu, který tenkrát pocházel z mechanického zařízení, sestávajícího se z rotujících čoček a zrcadel [6]. Takováto technologie už uměla zobrazit například geometrické obrazce a ukázala cestu, jakou se může vývoj dále obírat. V roce 1922 byla vyrobena první CRT, která využívala termokatody. Elektrony jsou v této trubici vystřelovány z katody termionickou emisí. Ta probíhá, pokud se kus kovu zahřeje elektrickým proudem na vysokou teplotu, jak můžeme pozorovat například u obyčejné žárovky. Je ale vyplněna, na rozdíl od obrazovek inertním plynem, pro vyšší svítivost. Od té doby se tedy začaly obrazovky CRT vyrábět a nabízet veřejnosti. Období druhé světové války sice na chvíli přerušilo vývoj v této oblasti, ovšem po jejím skončení prodej CRT televizí dosáhl nebývalých rozměrů. Ze začátku byly obrazovky pouze monochromní, tedy kromě obvykle černé barvy pozadí nabízely jednu další barvu. Používaly se jako černobílé televize nebo osciloskopy. První komerční barevnou obrazovku vyvinuly laboratoře Radio Corporation of America (RCA) v roce 1954 [7]. Od té doby až do přelomu tisíciletí, kdy byla vytlačena technologií LCD, se jednalo o jednoznačně nejpoužívanější technologii televizních a později i počítačových obrazovek

14 Obrázek 1: Průřez CRT Displejem Dostupný na www: 0px-CRT_color_enhanced.png Princip CRT Princip této technologie se za poslední desítky let téměř nezměnil. U barevných obrazovek se vždy nachází trubice katodového záření. Ta je evakuována, aby se dosáhlo vysoké rychlosti elektronů a zabránilo nechtěné fluorescenci jinde, než na požadovaném místě. Uvnitř samotné trubice se na nejvzdálenějším konci z pohledu uživatele nachází katoda. V dnešní době jsou tyto katody většinou 3, pro každou barvu základního spektra, tedy červenou, zelenou a modrou, jedna. Ty vytváří tři proudy katodového záření, jinak též elektronové paprsky. Přestože každý je zodpovědný za jednu barvu spektra, jediné, v čem se liší, je jejich intenzita záření. O barvě rozhoduje až barva stínítka. Ty jsou zaostřeny pomocí cívek, což jim dodá větší přesnost a intenzitu. Po zaostření vstoupí do vychylovacích cívek, které díky elektrickému poli, které produkují, dokáží vychýlit paprsky požadovaným směrem. Mohou tak dosáhnout jakéhokoliv místa na obrazovce. Poté, co proletí okolo anody, srazí se stínící maskou, kde každý proud poté zasáhne jedno políčko jemu přidělené barvy na luminoforové vrstvě nanesené na vnitřní stranu obrazovky. Kombinací různě velké intenzity světlosti těchto tří bodů, nazývaných triáda, pak lze docílit optické iluze, že se jedná o jeden bod té barvy, která se rovná součtu součinu barev a intenzity jednotlivých bodů triády. Zasáhne-li intenzivní proud například červený a zelený bod a modrý téměř vůbec, pak se bude uživateli zdát, že daný bod je žlutý. Vychylovací cívky poté začnou osvětlovat další triádu, a tak pokračují, dokud nejsou

15 osvětleny všechny. Nevýhodou této technologie je ovšem, že daný bod nesvítí trvale a musí být stále obnovován. Tento nekonečný cyklus tedy obvykle začíná v rohu obrazovky a poté po řádcích či sloupcích postupně obnoví všechny triády, až se dostane do opačného rohu obrazovky. Doba, za kterou je obnoven libovolný bod obrazovky, se nazývá obnovovací frekvence. Pokud je obnovovací frekvence dostatečně vysoká, pak lidské oko vnímá obraz jako stálý, a blikání bodů v něm nerozpozná. Pokud si ovšem natočí CRT obrazovku na videokameru nebo ji vyfotí fotoaparátem, pak si tohoto efektu již všimnout může

16 8.2 LCD Zkratka LCD pochází z anglického Liquid Crystal Display. Do češtiny se dá přeložit jako displej z tekutých krystalů a jedná se o typ plochého zobrazovacího zařízení. Ke své funkci, jak je již z názvu patrné, využívá vlastnosti tekutých krystalů, které jsou umístěny mezi zdroj světla nebo reflektor a obrazovku Tekuté krystaly Tekuté nebo také kapalné krystaly, dále jen TK, se dají zjednodušeně definovat jako látky, jež dokáží měnit svůj stav mezi pevným a kapalným skupenstvím. Rozdělují se na 3 hlavní kategorie. Termotropické TK jsou organické látky, které se stanou TK při určité teplotě. Lyotropické TK sdílejí s předchozím typem tu samou vlastnost, ale ještě musí být přítomny v dostatečné koncentraci. Posledním typem jsou metalotropické TK, které již nemusejí být pouze látkami organickými. K jejich přechodu do TK musí být kromě předchozích dvou kritérií ještě dodržen správný poměr mezi organickými a anorganickými látkami v dané sloučenině Historie Tekutých krystalů Počátky historie tekutých krystalů se dají datovat na konec 19. století. Konkrétně do roku 1888, kdy Friedrich Reinitzer, který mimochodem toho času učil na Karlově Univerzitě, zjistil, že cholesterol, který extrahoval z mrkví, se chová podivně, pokud je zchlazen těsně nad teplotu tání [8]. Konkrétně se jednalo o zvláštní barevné efekty, které se vytvářely na hladině a předně o jakési dva různé body tání. Nejprve se pevná látka změnila v zakalenou tekutinu, a až při dosažení vyšší teploty se najednou stala čirou. Toto zjištění ho fascinovalo, a proto napsal dopis fyzikovi Otto Lehmannovi, ten se zajímal především o stav, kdy byla látka zakalenou tekutinou. V ní zpozoroval krystality a tuto fázi označil za krystalickou fázi. Později přišel s označením tekutý krystal a výsledky svého bádání vydal i v knize Flüssige Kristalle [9]. Toho času tedy již byly zjištěny všechny tři zásadní vlastnosti TK. Vlastnictví dvou teplot tání, schopnost měnit polarizaci světla a odrážet kruhově polarizované světlo. Danielu Vorländerovi se podařilo syntetizovat většinu známých TK [10]. Georges Friedel zase podrobně zdokumentoval strukturu a vlastnosti tekutých krystalů a zpozoroval různé fáze, kterými tyto látky procházejí. O těch pojednává následující kapitola. V roce 1927 Vsevolod Fredericks vypozoroval a jako první popsal fázový přechod v tekutých krystalech, který je dnes znám pod jeho jménem jako Fredericksův přechod. Jedná se o fenomén, kdy tekutý krystal mění fázi

17 nejen dle teploty, ale také podle elektrického pole, které na něj působí. V těchto dobách však byly TK jen vědeckou zajímavostí bez jakéhokoliv reálného využití. Několik vědců jako George William Gray či Glenn H. Brown se jimi detailně zaobíralo. Jistý posun nastal v šedesátých letech, kdy zaměstnanec RCA Laboratories Richard Williams ustanovil, že po aplikování elektrického pole na tenkou vrstvu TK lze jasně zpozorovat formování pravidelných vzorů, které nazval doménami [12]. To vedlo několik jeho kolegů ke snaze vytvořit nový displej, který by nahradil starší CRT technologii. Na TK se váže i jedna Nobelova cena za fyziku, konkrétně se jedná o cenu z roku 1991 pro Francouze jménem Pierre-Gilles de Gennes.[13] Fáze Tekutých krystalů Pro tekuté krystaly je charakteristické, že se vyskytují v několika fázích. Každá z nich má definovaný vzor, v jakém jsou uspořádány molekuly dané látky a jak jsou u sebe blízko. Budeme-li se zabývat termotropickými TK, pak většina z nich je v nízkých teplotách pevnými krystaly a v těch vysokých klasickými tekutinami. Nejběžnější fází TK je fáze nematická. Slovo pochází z řeckého slova pro vlákno a opravdu se jedná o vláknité struktury, které jsou k sobě paralelní. V takovémto stavu teče daná látka podobně jako voda, ovšem pomocí magnetického nebo elektrického pole je možné vlákna seřadit, čehož se využívá v technologii LCD. Při nižších teplotách nastává smetická fáze. Ta je podobná té předchozí, ale molekuly se formují do vrstev, které po sobě mohou snadno klouzat. Obrázek 2: Polarizované tekuté krystaly Dostupný na www:

18 Následuje fáze chirální. Chiralita je jev, kdy je objekt totožný se svým zrcadlovým obrazem. Příkladem nám může být pravá a levá ruka člověka. Tato fáze byla poprvé objevena u cholesterických TK, tedy se také někdy nazývá cholesterickou fází. Jak v ní uspořádání molekul vypadá, můžeme již trochu vidět na předchozím obrázku č. 2 na příkladu scmetické fáze C. Každá vrstva molekul je orientována jiným směrem, ovšem molekuly v ní, jsou k sobě stále paralelní. Změna osy není v každé vrstvě náhodná, ale je dána trendem. Světlu, které prochází jednotlivými vrstvami, se tedy postupně mění jeho polarizace. U takovýchto látek lze definovat vzdálenost, dokončí plný obrat o 360. Toto se v angličtině nazývá slovem chiralpitch a mění se při změně teploty nebo například přimícháváním jiných látek. V dnešní době se stále ještě nacházejí nové fáze, jež je stále těžší stabilizovat, obzvláště při pokojových teplotách. V roce 2008 byl například vyvinut první displej využívající takzvanou modrou fázi TK.[14] Ta nastává jen v úzkém pásu několika stupňů Celsia, ale nabízí rychlejší změnu polohy molekul, než jiné fáze, tedy rychlejší odezvu monitorů. Obrázek 3: Depolarizované tekuté krystaly Dostupný na www: MesogenOrder-ChiralPhases.jpg/220px-LiquidCrystal-MesogenOrder-ChiralPhases.jpg Historie LCD První pokusy o vytvoření LCD se prováděly pod hlavičkou firmy RCA Laboratories, jak již bylo zmíněno. Šlo o pokusy nahradit technologii CRT jinou, levnější, úspornější. Poté,

19 co v roce 1962 objevil Williams existenci domén, navázal jeho kolega George H. Heilmeiera jeho práci a o dva roky později přišel s prvním displejem, využívajícím TK. Jednalo se o displeje Dynamic Scattering Mode (DSM).[15] Ty ale nebyly zdaleka určeny pro zařízení napájené z baterií, vzhledem k potřebě vysokého napětí ke změně obrazu, ani bohužel pro domácí použití, jelikož látky používané v tomto displeji potřebovaly být ke svému provozu zahřáté na poměrně vysokou teplotu. Tuto druhou nevýhodu se jeho týmu podařilo brzy odstranit, když se jim povedlo syntetizovat sloučeninu, která byla v nematické fázi i při pokojové teplotě. To se povedlo i Hansi Kelkerovi, který vytvořil vědci velmi používanou substanci nazvanou MBBA. V roce 1970 byl vynalezen TN LCD, který využívá twisted nematc field effect. Ten okamžitě potlačil prodej DSM displejů, jelikož už nepoužíval tak vysokých napětí, což snížilo i jeho spotřebu energie. Od této doby tedy rozšiřování LCD nic nebránilo. Hitem se staly digitální hodinky, či kalkulačky. Nejednalo se však o obrazovky, jaké známe dnes, kde jsou pixely uspořádány do řad a sloupců. K vývoji těchto typů obrazovek, které by skutečně převzaly roli nejprodávanější technologie v oblasti televizí a IT, pomohly LCD s aktivními i pasivními maticemi. Pro druhý typ byla i vynalezená super-twisted nematic struktura (STN). Výrobci obrazovek se poté snažili potlačit nevýhody točivých nematických struktur, tedy TN a STN, a přišli na způsob zvaný In-Plane Switching (IPS). Firma Hitachi si v roce 1992 tuto strukturu ještě vylepšila a nazvala ji Super IPS. Poté se spojila s firmou NEC a spolu začaly produkovat LCD, které byly již reálnou alternativou CRT televizí. Použily k tomu kombinaci aktivní matrice a IPS, která je dominantní i v dnešní době. V roce 2007 poprvé celosvětové prodeje LCD televizí převýšily prodeje CRT televizorů.[16] Obrázek 4: Průřez LCD

20 Dostupný na www: LCD_images/image002.gif Princip LCD Samotné LCD se skládá z několika vrstev. Samo o sobě neprodukuje žádné světlo. Musí být tedy buďto podsvíceno nebo na něj musí být využito zrcadla, která odráží světlo dopadající na jeho plochu. V klasických LCD tedy nalezneme na zadní straně displeje zdroj světla. Obvykle se jedná o zářivku nebo u novějších modelů i o LED podsvícení. Před ním je umístěn polarizační filtr, ve kterém jsou paralelní drážky. Ten umožní projít jen světlu, které má filtrem daný směr. Další vrstvou je skleněný substrát s elektrodami, dále vrstva tekutých krystalů, další destička skleněného substrátu s elektrodami a nakonec polarizační filtr s drážkami ortogonálními k filtru na zadní straně. To vše je ukryto v ochranné krabici. Na předním skleněném substrátu je plocha rozdělena do několika políček. Vždy tři políčka, každé o jedné ze základních barev tvoří triádu, tedy jeden pixel. Když je obrazovka zapnutá, rozsvítí se zdroj světla. Světlo je polarizováno při průchodu prvním polarizačním filtrem. Podle toho, jak se má dané políčko osvětlit, či zda se vůbec má osvětlit, jsou pak pomocí změny napětí v elektrodách zformovány tekuté krystaly do takové podoby, jaká je vyžadována. Například pokud chceme bílý pixel, pak jsou všechny tři políčka osvícena naplno. Tekuté krystaly pod nimi musí tedy být zformovány tak, aby otočily polarizaci světla o 90 a umožnily mu projít druhým filtrem. Pokud se tak nestane, pak světlo neprojde druhým filtrem a políčko se nám bude jevit jako černé Typy LCD Všechny LCD se dají rozdělit na ty s aktivní (AMLCD) a pasivní matricí (PMLCD) Pasivní matrice Pasivní matrice je velmi jednoduchá na výrobu. Elektrody, které se nacházejí ve skleněném substrátu, jsou rovnoběžné pruhy vodičů. Přičemž ty v přední desce a ty v té vzdálenější jsou k sobě ortogonální. Tím vznikne mřížka, ve které se dá pomocí kombinace sloupce a řádku operovat s každým jednotlivým tekutým krystalem. S tímto typem se setkáváme jen u jednoduchých obrazovek, kde není potřeba složité grafiky, obvykle jen zobrazující text. Hlavním důvodem je pomalá odezva a nepříliš ostrý obraz. Používají se obzvláště u přístrojů, které hledí na svou spotřebu. Často tedy tyto přístroje ani nemají vlastní zdroj

21 podsvícení. Uživatel tedy potřebuje externí zdroj světla, jakým je například slunce. Ale díky jejich jednoduchosti, a tím i nižší výrobní ceně, se v přístrojích používají dodnes. Byly osazovány do prvních laptopů vedle plazmových displejů nebo například do původní herní konzole Game Boy. Nadějí pro tento typ LCD může být využití v zero-power technologii. Ta nespotřebovává energii, když se obraz nemění, jak je tomu například u čteček elektronických knih Aktivní matrice AMLCD jsou v dnešní době dominantní na trhu s LCD. Na rozdíl od PMLCD se nenachází elektrody v řadách a sloupcích. Místo toho se zde nachází vrstva, na které se vyskytuje pro každé políčko displeje thin film transistor TFT. Jedná se o unipolární tranzistor, který se využívá speciálně v této technologii a řídí, jaký proud poté buňkou protéká, a tedy do jakého tvaru se dané tekuté krystaly ohnou, čímž ovlivní průtok světla. TFT dokáže udržet napětí i po dobu, kdy se obnovují ostatní pixely, čímž nezpůsobuje blikání, jaké může nastat u pasivní matrice. Obraz je ostřejší a jasnější. Existuje několik typů TFT LCD. Twisted nematic (TN) je v dnešní době velmi používaný typ AMLCD. Jedná se totiž o jednoduchý, levný princip. Má ovšem své nevýhody. Mezi hlavní obzvláště v minulosti patřilo, že pixel jen pomalu měnil barvu a trvalo několik desítek milisekund, než bylo dosaženo barvy požadované. Na obrazovce byli viditelní duchové. To již bylo znatelně vylepšeno a dnes se tyto hodnoty pohybují v milisekundách. Dalšími nevýhodami je malý pozorovací úhel. Když se člověk dívá pod příliš ostrým úhlem, barvy již vypadají zcela jinak či jsou dokonce invertovány. Problémem může pro někoho být i hloubka barev, jež nedosahuje takových parametrů, jako u jiných technologií. In-Plane switching (IPS) je technologie vyvinutá firmou Hitachi. Vznikla především za účelem vylepšení pozorovacích úhlů a lepší reprodukci barev AMLCD. Od TN se liší tím, že obě elektrody se nacházejí na jednom skleněném substrátu. Tím se tedy mění osa, kolem které se které se tekuté krystaly otáčejí. Krystaly jsou tedy vždy paralelní k obrazovce. Nevýhodou je potřeba dvou tranzistorů na jeden bod. Před nástupem Enhanced IPS (E-IPS), se kterým přišla LG v roce 2009 bylo následkem nutnost většího odstínění těchto TFT, což vyžadovalo použití výkonnějšího podsvícení. To mělo za následek větší spotřebu a nevhodnost tohoto typu LCD do mobilních zařízení závislých na bateriích. Ovšem v dnešní době lze již IPS displeje i v těchto zařízeních najít, obzvláště v produktech firmy Apple

22 Advanced fringe field switching (AFFS) je velmi podobný IPS. Je patentován firmou Hydis Technologies a využívá se v high end obrazovkách. Mezi další typy AMLCD patří Vertical alignment (VA) a z něho odvozené Multi-domain VA (MVA) a Patterned VA (PVA), dále Advanced superview (ASV) či Plane line switching (PLS)

23 8.3 Plazmová obrazovka Plazmová technologie se používá především u velkých plochých obrazovek. Svůj název získala díky využívání malých buněk, naplněných elektricky nabitými, ionizovanými plyny, tedy plazmou. Plazmové obrazovky v dnešní době soupeří o místo na slunci se svými konkurenty, ovšem zatím nedosahují takové rozšířenosti, jako LCD či CRT Historie plazmových obrazovek Ač plazmová technologie je záležitostí posledních 50 let, její principy popsal již v roce 1936 maďarský fyzik a inženýr Kálmán Tihanyi.[18] Jednalo se o vůbec první návrh ploché obrazovky. Tedy protikladu k CRT technologii, která vyžadovala značnou hloubku. Na konkrétní realizaci plazmové televize ale musel svět počkat ještě téměř 30 let. Až v roce 1964 sestrojili studenti z University of Illinois at Urbana-Champaign první monochromatickou plazmovou obrazovku pro systém PLATO V. Jednalo se o obrazovku schopnou vykreslovat obraz v jedné barvě, ovšem ne v klasickém černo-bílém spektru, nýbrž černo-oranžovém. Prodejům těchto obrazovek se dařilo dobře až do konce 70. let, kdy je vytlačila levnější CRT technologie. K dalším průkopníkům této technologie se může zařadit Burroughs Corporation s jejím produktem Panaplex. Tato firma se zaměřovala na výrobu kalkulaček a plochost displeje jim velmi vyhovovala, začala je tedy zahrnovat do svých výrobků. Displeje Panaplex si našly cestu do řady elektrických spotřebičů, jakými byly budíky, pokladny či pinball automaty a postupně v této oblasti začaly dominovat. Svoji nadvládu ztratily až v devadesátých letech, kdy přišel nástup LED. V osmdesátých letech se do produkce plazmových obrazovek pustila i IBM, když představila 19 palcovou černo-oranžovou obrazovku. V té době se také objevily první laptopy. Ty používaly plazmové obrazovky, jelikož LCD v té době ještě měly svoje mouchy. Na přelomu desetiletí, když už LCD své mouchy vychytaly, převálcovaly svou plazmovou konkurenci a vytlačily ji z trhu počítačových displejů. V roce 1992 vyvinula firma Fujitsu první barevnou plazmovou obrazovku, ačkoliv se jednalo spíše o hybrid technologií. Měla úhlopříčku 21 palců, na tehdejší poměry tedy velmi velkou, neboť to byl segment trhu, kde tato technologie měla své opodstatnění. Před olympijskými hrami v Naganu se již v obchodech objevily první plazmové televize, aby si diváci mohli vychutnat i doma sportovní souboje v HD kvalitě. Jejich cena ale byla v té době velmi vysoká, jednalo se o stovky tisíc korun. V 21. století ovšem i tento segment začaly pomalu přebírat LCD. Výrobci plazmových displejů věřili, že LCD zůstane pouze u menších

MONITOR. Helena Kunertová

MONITOR. Helena Kunertová MONITOR Helena Kunertová Úvod O monitorech Historie a princip fungování CRT LCD PDP Nabídka na trhu Nabídka LCD na trhu Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických

Více

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors). OBRAZOVKA TYPU CRT Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici (Cathode Ray Tube) CRT, objevil 1897 dr. Brown. Roku 1936 byla patentována první televizní obrazovka. Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná

Více

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Zobrazovací jednotky.  1 z :53. LED technologie. 1 z 11 14. 11. 2016 23:53 Zobrazovací jednotky slouží k zobrazení informací většinou malého rozsahu. Základní dělení dle technologie. Základní dělení dle možností zobrazování. Základní dělení dle technologie:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní) LCD displeje LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.12 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Název a číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021

Více

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny - LCD- LCD zobrazovací jednotka, která při své činnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů Používá se zejména jako zobrazovací jednotka pro: o Přenosné počítače (notebook, laptop) o nepočítačová

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8 Technologie LCD panelů Jan Vrzal, verze 0.8 Princip LCD panelů tekuté krystaly jsou látka, která má stále krystalickou mřížku a zároveň se chová podobně jako kapalina tyto krystaly byly objeveny na nervových

Více

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010 Vývoj počítačové grafiky Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010 Počítačová grafika obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů nebo pro úpravu již nasnímaných grafických

Více

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy Obrazovky, displeje, polarizované světlo Josef Hubeňák Univerzita Hradec

Více

Zobrazovací technologie

Zobrazovací technologie Zobrazovací technologie Podle: http://extrahardware.cnews.cz/jak-funguji-monitory-crt-lcd-plazma CRT Cathode Ray Tube Všechny tyto monitory i jejich nástupci s úhlopříčkou až 24 a rozlišením 2048 1536

Více

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Datum vypracování: 28.9. 2011 Vypracoval:

Více

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. Monitory LCD Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. 1 Základní informace Kapalné krystaly byly objeveny v r.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

monitor a grafická karta

monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor slouží ke sdělování výsledků či průběhu řešených úloh a komunikaci operačního systému nebo programu s uživatelem. vše co má být zobrazeno na obrazovce,

Více

Monitory, televizory

Monitory, televizory VY_32_INOVACE_PZA_216 Monitory, televizory Mgr. Radka Mlázovská Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti...

Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti... Mgr. Petr Jelínek Ing. Michal Bílek Ing. Karel Johanovský Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti... O co se vlastně jedná? dotykové obrazovky (displeje) jsou vstupní i výstupní zařízení dvě nesporné

Více

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013 1 ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA Hana Šourková 15.10.2013 1 Osnova LED dioda Stavba LED Historie + komerční vývoj Bílé světlo Využití modré LED zobrazovací technika osvětlení + ekonomické

Více

Úkoly pro úpravu textu

Úkoly pro úpravu textu Úkoly pro úpravu textu 1) Na nadpisech je použit styl Nadpis 1, zarovnaný na střed, mezery před a za auto, řádkování 1,5. 2) První část textu je rozdělena do třech sloupců (první sloupec je široký 5 cm,

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.9 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 02. 12. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze 1 20.10.2009 Monitory Monitory David Buchtela Katedra informačního inženýrstv enýrství Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 2 Monitory Monitor

Více

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007)

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007) Zobrazovače 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007) Osnova Zadání Modelové situace Technické informace stručně Porovnání Řešení modelových situací Závěr Zadání Proveďte porovnání

Více

Spektrální charakteristiky

Spektrální charakteristiky Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_12 Název materiálu: Elektrický proud v plynech. Tematická oblast: Fyzika 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu elektrického proudu v plynech. Očekávaný

Více

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2)

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů Používá se zejména jako zobrazovací jednotka pro: přenosné počítače (notebook,

Více

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém Optoelektronické senzory Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém Optron obsahuje generátor světla (LED) a detektor optické prostředí změna prostředí změna

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku.

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

HISTORIE MONITORŮ. Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012

HISTORIE MONITORŮ. Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012 HISTORIE MONITORŮ Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012 KDO VYNALEZL MONITOR? Monitor byl vynalezen v roce 1920 a vynalezl jej Allen B. Dumont (29 ledna 1901-14. listopadu 1965) byl to americký vědec a vynálezce,

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Čím se vyznačuje polovodičový materiál Polovodič je látka, jejíž elektrická vodivost lze měnit. Závisí na

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Vzdělávací program Základní počítačové dovednosti Téma č.5. Dotykové technologie

Vzdělávací program Základní počítačové dovednosti Téma č.5. Dotykové technologie Vzdělávací program Základní počítačové dovednosti Téma č.5 Dotykové technologie Úvod V současné době jsme zcela obklopeni zařízeními, která používají technologie dotykové vrstvy umožňující pohodlné dotykové

Více

Zobrazovací soustava. Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.

Zobrazovací soustava. Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Zobrazovací soustava Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Zobrazování Monitory CRT (Cathode Ray Tube) o princip katodové trubice Displeje LCD (Liquid Crystal Display) o dvě desky pokryté elektrodami,

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH NESAMOSTATNÝ A SAMOSTATNÝ VÝBOJ V PLYNU Vzduch je za normálních podmínek, například elektroskop udrží dlouhou dobu téměř stejnou výchylku Pokud umístíme mezi dvě desky připojené

Více

Novinky v TV přijímačích

Novinky v TV přijímačích Novinky v TV přijímačích Radiokomunikace 2014, Pardubice Ondřej ZACH www.urel.feec.vutbr.cz Obsah TV přijímače jak šel čas Novinky v TV přijímačích UHD TV OLED displeje Smart TV, HbbTV Další vývoj urel@feec.vutbr.cz

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_13 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010 Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010 Grafické karty zajišťuje o zobrazení obrazu na monitoru Původně grafické čipy (TV modulátory)

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Kvarta 2 hodiny týdně

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

2.3 Elektrický proud v polovodičích

2.3 Elektrický proud v polovodičích 2.3 Elektrický proud v polovodičích ( 6 10 8 10 ) Ωm látky rozdělujeme na vodiče polovodiče izolanty ρ ρ ( 10 4 10 8 ) Ωm odpor s rostoucí teplotou roste odpor nezávisí na osvětlení nebo ozáření odpor

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 11 Domácí kino a moderní zobrazovací jednotky Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Zobrazovací jednotky

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

1. Typ a zobrazovací technologie: a. Monitory, displeje technologie CRT, LCD, plazma, OLED, EPD, EInk b. Projektory technologie DLP, LCD, LCoS

1. Typ a zobrazovací technologie: a. Monitory, displeje technologie CRT, LCD, plazma, OLED, EPD, EInk b. Projektory technologie DLP, LCD, LCoS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY Zobrazovací jednotky jsou výstupní periferní zařízení, které slouží k viditelnému zobrazení textu a grafiky. Mezi zobrazovací jednotky řadíme především: displeje, monitory, projektory.

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE. 1 Obsluha. Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor,

INTERAKTIVNÍ TABULE. 1 Obsluha. Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor, INTERAKTIVNÍ TABULE Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor, případně jde o velkoplošnou obrazovku (LCD, LED, plasma) s dotykovým senzorem. Projektor

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Srovnání LCD displejů a LED panelů

Srovnání LCD displejů a LED panelů Ing. Ivo Herman, CSc. Brněnská 993 tel. +420 545 214 226 664 42 Modřice fax. +420 545 214 268 www.herman.cz herman@herman.cz Srovnání LCD displejů a LED panelů Technologie pro zobrazení informací pomocí

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

Polohovací Zařízení. -By Mikuláš Hrdlička

Polohovací Zařízení. -By Mikuláš Hrdlička Polohovací Zařízení -By Mikuláš Hrdlička Intro... Polohovací zařízení je vstupní rozhraní (převážně ovládané uživateli) které dovoluje uživateli zadávat prostorové (i.e, plynulé a vícesměrné) data do počítače.

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Optoelektronika Přednáška č. 8 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Optoelektronika 1 Optoelektronika zabývá se přeměnou elektrické

Více

VAKUOVÁ TECHNIKA NÁZEV PROJEKTU: VFD ZOBRAZOVAČE BC. DANIEL MITÁŠ

VAKUOVÁ TECHNIKA NÁZEV PROJEKTU: VFD ZOBRAZOVAČE BC. DANIEL MITÁŠ VAKUOVÁ TECHNIKA NÁZEV PROJEKTU: VFD ZOBRAZOVAČE AUTOR: BC. DANIEL MITÁŠ ROK: 2010 Obsah 1. Popis funkce a historie... 3 2. Konstrukční uspořádání... 3 3. Napájení a ovládání VFD zobrazovačů... 4 4. Druhy

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Jan Robenek, 8. Srpen 2010-23:00 V září roku 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské komise, které ukončilo dodávky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_10

Více

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka 2.1.6 Jak vidíme Předpoklady: 020105 Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka Pedagogická poznámka: V ideálním případě by se látka probírala dvě vyučovací hodiny v první by

Více

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

5.3.5 Ohyb světla na překážkách 5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II FOTOELEKTRICKÝ JEV VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV na intenzitě záření závisí jen množství uvolněných elektronů, ale nikoliv energie jednotlivých elektronů energie elektronů

Více

Webinář displeje Winstar. Znakové a grafické moduly TFT displeje OLED moduly

Webinář displeje Winstar. Znakové a grafické moduly TFT displeje OLED moduly Webinář displeje Winstar Znakové a grafické moduly TFT displeje OLED moduly 1 Pozorovací úhel 2 Pozorovací úhel 3 Podsvícení Zdroj světla u transflektivních a transmisních LED Array větší spotřeba, ale

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Memristor. Úvod. Základní struktura mertistorů

Memristor. Úvod. Základní struktura mertistorů Memristor Úvod Vědcům společnosti HP (Hewlett-Packard) se skoro náhodou povedlo nanotechnologií prakticky realizovat nový typ součástky s vlastnostmi již dříve předvídaného prvku pojmenovaného jako memristor

Více

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Technické prostředky prezentace základní pojmy : technické parametry, principy funkce propojení počítače s dataprojektorem pomocné technické prostředky základní pojmy fotometrické fyzikální

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,

Více

Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky

Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Hodnocení transparentních materiálů pomocí vizualizační techniky Vlastimil Hotař, Ondřej Matúšek Katedra sklářských strojů a robotiky Fakulta

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

Jak funguje dotykový displej?

Jak funguje dotykový displej? Jak funguje dotykový displej? Mít mobilní telefon, tablet či notebook s dotykovou obrazovkou je dnes už běžnou záležitostí. Málokdo ví, co se za možností vyvolat dotykem určitou funkci na displeji skrývá.

Více

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000 Full High-Definition Projektor pro domácí kino Parametry Označení Zobrazovač 0.74" LCD panely (D7) (formát 16:9) Rozlišení 1920 x 1080 (nativní) Světelný výkon 1.600 ANSI lumen (High Power mode) Kontrast

Více

Dokument OpenOffice. Ucelený dokument. Jméno: Posel Zbyšek Datum: Obor:...

Dokument OpenOffice. Ucelený dokument. Jméno: Posel Zbyšek Datum: Obor:... Dokument OpenOffice Ucelený dokument Jméno: Posel Zbyšek Datum: 28.4.2013 Obor:... Stránka s obsahem Obsah Úvod...1 OLED průhledný i ohebný...1 Dělení OLED...1 OLED a LCD...1 Pro příští pětiletku...2 Sony

Více

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA Počítač vytvoří obraz pomocí dvou hlavních prvků: - zobrazovacího adapteru (grafická karta) - displeje (CRT,LCD,OLED) Obraz vytváří grafická karta, monitor jej pouze zobrazí. Režimy

Více