UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Multikriteriální zhodnocení displejů Autor BP: Jakub Jech Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2013 Praha

2 1 ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení Jakub Jech Název bakalářské práce v češtině Název bakalářské práce v angličtině Studijní program Studijní obor Vedoucí bakalářské práce Multikriteriální zhodnocení displejů Multi-criteria analysis of displays Systémové inženýrství a informatika Management ICT projektů Ing. Tomáš Kroček 1.1 Cíl závěrečné bakalářské práce Práce se zaměřuje na multikriteriální hodnocení displejů. V úvodu se popisuje historii, současnost a budoucí vývoj technologií, které se používají pro výrobu displejů. Na jednotlivé technologie je nahlíženo z různých úhlů, které kromě principu zohledňují ekologickou i ekonomickou stránku. Cílem práce je srovnání jednotlivých technologií a zhodnocení jejich ekonomické efektivity. Dalším cílem práce je porovnání technologií z pohledu životního prostředí a legislativy EU. 1.2 Osnova 1. Rešerše technologií 2. Ekonomické zhodnocení 3. Ekologické zhodnocení 4. Diskuze 5. Závěr 1.3 Základní literatura -COMPTON Kenneth: Image Performance in CRT Displays. 1. vyd. Bellingham: SPIE Press, s. ISBN KLAUK,Hagen: Oragnic Electronics. 1. vyd., New York: John Wiley & Sons, s. ISBN CASTELLANO,Jospeh A.: Handbook of Display Technology. 1. vyd., San Diego: Academic Press, Inc., s. ISBN Internetové zdroje: -LG Electronics CZ, s.r.o, LG Life s Good[online]. Vystaveno [cit ]. Dostupné z: < -RCA Trademark Management S.A., RCA[online]. Vystaveno [cit ]. Dostupné z: < Ing. Tomáš Kroček vedoucí bakalářské práce

3 2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma multikriteriální zhodnocení displejů vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne J akub Jech

4 3 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomáši Kročkovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

5 Multikriteriální zhodnocení displejů Mutli-criteria analysis of displays - 5 -

6 4 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá různými technologiemi displejů, které se v dnešní době používají. Dlouho na tomto poli panovala CRT technologie, ale za poslední roky ji vyrostli více než silní konkurenti. Proto je dobré vědět, na jaké bázi jednotlivé technologie fungují a jaké je jejich nejlepší využití. Práce má tři hlavní roviny. Za prvé vysvětlím, na jakém principu dané technologie fungují a jak historicky fungovaly. Objasním také, z jakých materiálů se displeje dané technologie vyrábí. Následně pak za pomoci těchto poznatků zveřejním jejich vlastnosti a doporučím jejich ideální využití. Další rovinou je rovina ekonomická. Demonstruji jak náročné je danou technologii pořídit a dále ji pak provozovat. Ve výsledku bude zahrnuta nákupní cena, spotřeba energie, ale i předpokládaná životnost. I na příkladu firmy předvedu, jak může firma různými variantami ušetřit. Poslední rovinou je pak ekologie. Uvedu příklad materiálů, které se k výrobě displejů používají, a představím jejich nebezpečnost životnímu prostředí. Také se budu zabývat spotřebou elektrické energie a jejímu vlivu na životní prostředí. Představím právní rámec, který je v platnosti na území České Republiky a Evropské unie a poukážu na to, jak je či není náročné jednotlivé materiály recyklovat. Klíčová slova: displej, monitor, LCD, CRT, plazma, LED, OLED, tekuté krystaly, TFT, ekologie, recyklace - 6 -

7 5 Abstract This bachelor thesis is concentrated around technologies used in modern displays. For a long time this field was dominated by CRT displays, but in the recent years many powerful competitors grew up. That is the reason, why it is good to know how each of them works and what is their best application. This thesis aims in three major areas. The first one is the theoretical background. How each technology works and how it worked in the past. I will explain from which materials are modern displays made. I will describe how we can compare the displays with each other and ultimately compare them. The second area is the economical dimension. I will demonstrate how expensive it is to run specified display. That includes the retail price, energy consumption and life expectancy. I will demonstrate it on a company, which wants to save money on the energy expenditures. I will offer them more possibilities to take and calculate how much they would spare with each one of them. The last area is ecology. I will explain how dangerous are the materials used to create a display. I will also consider the power consumption itself and calculate what the results of using the specified display are. I will introduce the current law framework in the Czech Republic and in the whole European Union and show how difficult it is to recycle used displays. Keywords: display, LCD, CRT, plasma, LED, OLED, liquid crystals, TFT, ecology, recycling - 7 -

8 6 Obsah 1 Zadání... Error! Bookmark not defined. 2 Prohlášení Poděkování Abstrakt Abstract Obsah Úvod Technologie displejů CRT Katodové záření Historie CRT Princip CRT LCD Tekuté krystaly Historie LCD Princip LCD Typy LCD Plazmová obrazovka Historie plazmových obrazovek Princip plazmových displejů LED Displeje Historie LED Princip LED Princip LED Displeje OLED Historie OLED Princip OLED Dotyková obrazovka Historie dotykových obrazovek Princip dotykových obrazovek Parametry obrazovek Velikost Definice Srovnání

9 9.2 Rozlišení Definice Srovnání Barevná hloubka Definice Srovnání Kontrast a jas Definice Porovnání Reakční doba, obnovovací frekvence Pozorovací úhel Finanční náklady Pořízení Spotřeba Životnost Celkové náklady Velikost úhlopříčky 5-6 palců Velikost úhlopříčky 19 palců Velikost úhlopříčky palců Velikost úhlopříčky 55 palců Ekologické náklady Běžně používané materiály Plast Sklo Měď Indium Rtuť Cesium Nikl Vápník Vzácné plyny Sulfidy Oxidy Zpomalovače hoření Materiály použité v jednotlivých technologiích Recyklace monitorů a právní rámec v ČR Vliv spotřeby elektrické energie na životní prostředí

10 12 Případová studie Současný stav Budoucí řešení Pokračování ve stávající technologii Okamžité nahrazení všech monitorů Postupné nahrazování monitorů Zhodnocení postupů Shrnutí CRT LCD Plazmové monitory LED OLED Celkové shrnutí Diskuze Závěr Conclusion Seznam použitých internetových zdrojů Seznam ostatních zdrojů Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam gafů Seznam tabulek

11 7 Úvod Téma multikriteriální zhodnocení displejů jsem si vybral, protože se jedná o oblast, která se poslední dobou velmi mění a je potřeba shrnout co vlastně jednotlivé technologie nabízejí a v jakých případech je vhodné jejich použití. Dříve v této oblasti jednoznačně vládla technologie CRT. Dnes však její úlohu převzaly technologie nové a vývoj stále neustává. Zdokonalují se jak současné technologie, tak se i vyvíjí technologie zcela nové. Má práce se zaměřuje na multikriteriální hodnocení displejů. V úvodu se zaměřím na jednotlivé technologie, nastíním jejich minulost, složení a základní principy, na jejichž základě fungují. Dále popíši, jak jsou provoz, výroba a vyřazení jednotlivých monitorů náročné ekonomicky i ekologicky. Cílem mé práce je vypracovat srovnání jednotlivých technologií monitorů a zhodnocení jejich ekonomické efektivity jak krátkodobě tak i v dlouhém období. Kromě toho také popíši, jak se provoz daných technologií podepíše na životním prostředí. Své zkoumání poté implementuji na případové studii fiktivní firmy, na které přesně demonstruji, jak se nákup nových monitorů projeví jak na jejich nákladech na provoz, tak i na životním prostředí

12 8 Technologie displejů V této kapitole se budu zabývat jednotlivými technologiemi displejů, které se dnes komerčně vyrábějí. U každé z nich představím její historii i současnost. Dále popíši, jak obrazovka dané technologie vypadá, z čeho se skládá a v neposlední řadě také na jakém principu dokáže zobrazovat to, co se od ní očekává. Mezi vybranými technologiemi, o kterých se rozepíši, jsou CRT, LCD, LED, OLED a plazmová obrazovka. Mým cílem je, aby čtenář po přečtení těchto kapitol měl bližší představu o tom, jak jednotlivé technologie fungují a měl tak lepší představu o jejich výhodách a nevýhodách a tím i o nejvhodnějším způsobu jejich použití. 8.1 CRT Technologie CRT, což je zkratka anglického výrazu Cathode Ray Tube, česky trubice katodového záření, je jednou z nejstarších technologií pro elektronické zobrazování obrazu a je stále používaná i v dnešní době. Ve zkratce se jedná o urychlovač elektronů, který je uzavřen ve vakuu. Elektrony jsou během jejich letu ovlivněny elektrickým polem vytvářeným cívkami a tím se mění jejich dráha letu, a tedy i místo dopadu na stínítko. Při tomto kontaktu se rozsvítí daný bod. Jejich využití není jen v obrazovkách počítačových či televizních, nýbrž i radarových či slouží jako osciloskopy Katodové záření Poté co byla v 1656 vynalezena Ottem von Guerickem vakuová pumpa [1], začali vědci experimentovat s průchodem elektrického proudu vzduchem s menší hustotou. S postupným vylepšováním pump se zjistilo, že trubice, které byly naplněny stále řidším vzduchem, a kterými procházel elektrický proud, měly tendenci zářit. Tím byla objevena fluorescence, kterou popsal v roce 1857 Heinrich Geissler poté, co ji zpozoroval v jeho zkonstruovaných trubicích[2]. Jedná se o energii uvolněnou v podobě světla po srážkách elektronů s atomy plynu. Tento efekt je dnes využíván především v neonových trubicích. Takto podrobné vysvětlení ale tenkrát Geissler neměl, jelikož nejmenšími částicemi, které tenkrát věda znala, byly ony nedělitelné atomy. V sedmdesátých letech se již objevily pumpy, které dokázaly evakuovat vzduch z trubic až na 10-6 atmosféry. Trubice obsahující plyn o takovémto tlaku byly nazývány Crookovými trubicemi. Zjistilo se, že takzvaný Faradayův temný prostor nacházející se těsně u katody se začal zvětšovat. Jedná se o tmavé místo v trubici, kde fluorescence neprobíhá. Jeho zvětšení je logicky vysvětlitelné

13 tím, že v tomto temném prostoru neprobíhaly srážky elektronů s plyny. Pokud je v prostoru méně atomů plynu, pak je i méně pravděpodobná jeho srážka s elektronem, tudíž elektron doletí dál, než se srazí. Postupným vývojem bylo docíleno rozšíření tohoto prostoru až k anodě. Elektrony tedy dokázaly urazit celou vzdálenost mezi katodou a anodou, aniž by kolidovaly s atomy plynu. Po své cestě ovšem nabraly obrovskou rychlost, dokonce takovou, že anoda již nedokázala velkou část z nich zachytit a tudíž elektrony kolidovaly až se zadní stěnou trubice. Tedy fluorescence byla patrná až na této skleněné vrstvě, kterou poté začali vědci natírat fluorescentními barvami, pro zvýraznění tohoto efektu. Ovšem co ve skutečnosti trubicí proudí, byla pro vědce té doby záhada. Eugen Goldstein tento proud nazval katodovým zářením [3]. Katodové záření poté výrazně pomohlo v uvědomění si, že atomy nejsou nejmenšími částicemi. J. J. Thomas v roce 1897 zjistil, že toto záření má nenulovou váhu, i když o několik řádů nižší než hmotnost atomu vodíku. Za tuto práci mu byla udělena v roce 1906 Nobelova cena [4] Historie CRT V roce 1897 sestrojil Ferdinand Braun první trubici katodového záření [5]. Jednalo se o Crookovu trubici vylepšenou o fluorescentní nátěr na vnitřní zadní straně trubice, známé jako Braunova trubice. Roku 1907 pak ruský vědec Boris Rosing poprvé využil CRT jako příjemce videosignálu, který tenkrát pocházel z mechanického zařízení, sestávajícího se z rotujících čoček a zrcadel [6]. Takováto technologie už uměla zobrazit například geometrické obrazce a ukázala cestu, jakou se může vývoj dále obírat. V roce 1922 byla vyrobena první CRT, která využívala termokatody. Elektrony jsou v této trubici vystřelovány z katody termionickou emisí. Ta probíhá, pokud se kus kovu zahřeje elektrickým proudem na vysokou teplotu, jak můžeme pozorovat například u obyčejné žárovky. Je ale vyplněna, na rozdíl od obrazovek inertním plynem, pro vyšší svítivost. Od té doby se tedy začaly obrazovky CRT vyrábět a nabízet veřejnosti. Období druhé světové války sice na chvíli přerušilo vývoj v této oblasti, ovšem po jejím skončení prodej CRT televizí dosáhl nebývalých rozměrů. Ze začátku byly obrazovky pouze monochromní, tedy kromě obvykle černé barvy pozadí nabízely jednu další barvu. Používaly se jako černobílé televize nebo osciloskopy. První komerční barevnou obrazovku vyvinuly laboratoře Radio Corporation of America (RCA) v roce 1954 [7]. Od té doby až do přelomu tisíciletí, kdy byla vytlačena technologií LCD, se jednalo o jednoznačně nejpoužívanější technologii televizních a později i počítačových obrazovek

14 Obrázek 1: Průřez CRT Displejem Dostupný na www: 0px-CRT_color_enhanced.png Princip CRT Princip této technologie se za poslední desítky let téměř nezměnil. U barevných obrazovek se vždy nachází trubice katodového záření. Ta je evakuována, aby se dosáhlo vysoké rychlosti elektronů a zabránilo nechtěné fluorescenci jinde, než na požadovaném místě. Uvnitř samotné trubice se na nejvzdálenějším konci z pohledu uživatele nachází katoda. V dnešní době jsou tyto katody většinou 3, pro každou barvu základního spektra, tedy červenou, zelenou a modrou, jedna. Ty vytváří tři proudy katodového záření, jinak též elektronové paprsky. Přestože každý je zodpovědný za jednu barvu spektra, jediné, v čem se liší, je jejich intenzita záření. O barvě rozhoduje až barva stínítka. Ty jsou zaostřeny pomocí cívek, což jim dodá větší přesnost a intenzitu. Po zaostření vstoupí do vychylovacích cívek, které díky elektrickému poli, které produkují, dokáží vychýlit paprsky požadovaným směrem. Mohou tak dosáhnout jakéhokoliv místa na obrazovce. Poté, co proletí okolo anody, srazí se stínící maskou, kde každý proud poté zasáhne jedno políčko jemu přidělené barvy na luminoforové vrstvě nanesené na vnitřní stranu obrazovky. Kombinací různě velké intenzity světlosti těchto tří bodů, nazývaných triáda, pak lze docílit optické iluze, že se jedná o jeden bod té barvy, která se rovná součtu součinu barev a intenzity jednotlivých bodů triády. Zasáhne-li intenzivní proud například červený a zelený bod a modrý téměř vůbec, pak se bude uživateli zdát, že daný bod je žlutý. Vychylovací cívky poté začnou osvětlovat další triádu, a tak pokračují, dokud nejsou

15 osvětleny všechny. Nevýhodou této technologie je ovšem, že daný bod nesvítí trvale a musí být stále obnovován. Tento nekonečný cyklus tedy obvykle začíná v rohu obrazovky a poté po řádcích či sloupcích postupně obnoví všechny triády, až se dostane do opačného rohu obrazovky. Doba, za kterou je obnoven libovolný bod obrazovky, se nazývá obnovovací frekvence. Pokud je obnovovací frekvence dostatečně vysoká, pak lidské oko vnímá obraz jako stálý, a blikání bodů v něm nerozpozná. Pokud si ovšem natočí CRT obrazovku na videokameru nebo ji vyfotí fotoaparátem, pak si tohoto efektu již všimnout může

16 8.2 LCD Zkratka LCD pochází z anglického Liquid Crystal Display. Do češtiny se dá přeložit jako displej z tekutých krystalů a jedná se o typ plochého zobrazovacího zařízení. Ke své funkci, jak je již z názvu patrné, využívá vlastnosti tekutých krystalů, které jsou umístěny mezi zdroj světla nebo reflektor a obrazovku Tekuté krystaly Tekuté nebo také kapalné krystaly, dále jen TK, se dají zjednodušeně definovat jako látky, jež dokáží měnit svůj stav mezi pevným a kapalným skupenstvím. Rozdělují se na 3 hlavní kategorie. Termotropické TK jsou organické látky, které se stanou TK při určité teplotě. Lyotropické TK sdílejí s předchozím typem tu samou vlastnost, ale ještě musí být přítomny v dostatečné koncentraci. Posledním typem jsou metalotropické TK, které již nemusejí být pouze látkami organickými. K jejich přechodu do TK musí být kromě předchozích dvou kritérií ještě dodržen správný poměr mezi organickými a anorganickými látkami v dané sloučenině Historie Tekutých krystalů Počátky historie tekutých krystalů se dají datovat na konec 19. století. Konkrétně do roku 1888, kdy Friedrich Reinitzer, který mimochodem toho času učil na Karlově Univerzitě, zjistil, že cholesterol, který extrahoval z mrkví, se chová podivně, pokud je zchlazen těsně nad teplotu tání [8]. Konkrétně se jednalo o zvláštní barevné efekty, které se vytvářely na hladině a předně o jakési dva různé body tání. Nejprve se pevná látka změnila v zakalenou tekutinu, a až při dosažení vyšší teploty se najednou stala čirou. Toto zjištění ho fascinovalo, a proto napsal dopis fyzikovi Otto Lehmannovi, ten se zajímal především o stav, kdy byla látka zakalenou tekutinou. V ní zpozoroval krystality a tuto fázi označil za krystalickou fázi. Později přišel s označením tekutý krystal a výsledky svého bádání vydal i v knize Flüssige Kristalle [9]. Toho času tedy již byly zjištěny všechny tři zásadní vlastnosti TK. Vlastnictví dvou teplot tání, schopnost měnit polarizaci světla a odrážet kruhově polarizované světlo. Danielu Vorländerovi se podařilo syntetizovat většinu známých TK [10]. Georges Friedel zase podrobně zdokumentoval strukturu a vlastnosti tekutých krystalů a zpozoroval různé fáze, kterými tyto látky procházejí. O těch pojednává následující kapitola. V roce 1927 Vsevolod Fredericks vypozoroval a jako první popsal fázový přechod v tekutých krystalech, který je dnes znám pod jeho jménem jako Fredericksův přechod. Jedná se o fenomén, kdy tekutý krystal mění fázi

17 nejen dle teploty, ale také podle elektrického pole, které na něj působí. V těchto dobách však byly TK jen vědeckou zajímavostí bez jakéhokoliv reálného využití. Několik vědců jako George William Gray či Glenn H. Brown se jimi detailně zaobíralo. Jistý posun nastal v šedesátých letech, kdy zaměstnanec RCA Laboratories Richard Williams ustanovil, že po aplikování elektrického pole na tenkou vrstvu TK lze jasně zpozorovat formování pravidelných vzorů, které nazval doménami [12]. To vedlo několik jeho kolegů ke snaze vytvořit nový displej, který by nahradil starší CRT technologii. Na TK se váže i jedna Nobelova cena za fyziku, konkrétně se jedná o cenu z roku 1991 pro Francouze jménem Pierre-Gilles de Gennes.[13] Fáze Tekutých krystalů Pro tekuté krystaly je charakteristické, že se vyskytují v několika fázích. Každá z nich má definovaný vzor, v jakém jsou uspořádány molekuly dané látky a jak jsou u sebe blízko. Budeme-li se zabývat termotropickými TK, pak většina z nich je v nízkých teplotách pevnými krystaly a v těch vysokých klasickými tekutinami. Nejběžnější fází TK je fáze nematická. Slovo pochází z řeckého slova pro vlákno a opravdu se jedná o vláknité struktury, které jsou k sobě paralelní. V takovémto stavu teče daná látka podobně jako voda, ovšem pomocí magnetického nebo elektrického pole je možné vlákna seřadit, čehož se využívá v technologii LCD. Při nižších teplotách nastává smetická fáze. Ta je podobná té předchozí, ale molekuly se formují do vrstev, které po sobě mohou snadno klouzat. Obrázek 2: Polarizované tekuté krystaly Dostupný na www:

18 Následuje fáze chirální. Chiralita je jev, kdy je objekt totožný se svým zrcadlovým obrazem. Příkladem nám může být pravá a levá ruka člověka. Tato fáze byla poprvé objevena u cholesterických TK, tedy se také někdy nazývá cholesterickou fází. Jak v ní uspořádání molekul vypadá, můžeme již trochu vidět na předchozím obrázku č. 2 na příkladu scmetické fáze C. Každá vrstva molekul je orientována jiným směrem, ovšem molekuly v ní, jsou k sobě stále paralelní. Změna osy není v každé vrstvě náhodná, ale je dána trendem. Světlu, které prochází jednotlivými vrstvami, se tedy postupně mění jeho polarizace. U takovýchto látek lze definovat vzdálenost, dokončí plný obrat o 360. Toto se v angličtině nazývá slovem chiralpitch a mění se při změně teploty nebo například přimícháváním jiných látek. V dnešní době se stále ještě nacházejí nové fáze, jež je stále těžší stabilizovat, obzvláště při pokojových teplotách. V roce 2008 byl například vyvinut první displej využívající takzvanou modrou fázi TK.[14] Ta nastává jen v úzkém pásu několika stupňů Celsia, ale nabízí rychlejší změnu polohy molekul, než jiné fáze, tedy rychlejší odezvu monitorů. Obrázek 3: Depolarizované tekuté krystaly Dostupný na www: MesogenOrder-ChiralPhases.jpg/220px-LiquidCrystal-MesogenOrder-ChiralPhases.jpg Historie LCD První pokusy o vytvoření LCD se prováděly pod hlavičkou firmy RCA Laboratories, jak již bylo zmíněno. Šlo o pokusy nahradit technologii CRT jinou, levnější, úspornější. Poté,

19 co v roce 1962 objevil Williams existenci domén, navázal jeho kolega George H. Heilmeiera jeho práci a o dva roky později přišel s prvním displejem, využívajícím TK. Jednalo se o displeje Dynamic Scattering Mode (DSM).[15] Ty ale nebyly zdaleka určeny pro zařízení napájené z baterií, vzhledem k potřebě vysokého napětí ke změně obrazu, ani bohužel pro domácí použití, jelikož látky používané v tomto displeji potřebovaly být ke svému provozu zahřáté na poměrně vysokou teplotu. Tuto druhou nevýhodu se jeho týmu podařilo brzy odstranit, když se jim povedlo syntetizovat sloučeninu, která byla v nematické fázi i při pokojové teplotě. To se povedlo i Hansi Kelkerovi, který vytvořil vědci velmi používanou substanci nazvanou MBBA. V roce 1970 byl vynalezen TN LCD, který využívá twisted nematc field effect. Ten okamžitě potlačil prodej DSM displejů, jelikož už nepoužíval tak vysokých napětí, což snížilo i jeho spotřebu energie. Od této doby tedy rozšiřování LCD nic nebránilo. Hitem se staly digitální hodinky, či kalkulačky. Nejednalo se však o obrazovky, jaké známe dnes, kde jsou pixely uspořádány do řad a sloupců. K vývoji těchto typů obrazovek, které by skutečně převzaly roli nejprodávanější technologie v oblasti televizí a IT, pomohly LCD s aktivními i pasivními maticemi. Pro druhý typ byla i vynalezená super-twisted nematic struktura (STN). Výrobci obrazovek se poté snažili potlačit nevýhody točivých nematických struktur, tedy TN a STN, a přišli na způsob zvaný In-Plane Switching (IPS). Firma Hitachi si v roce 1992 tuto strukturu ještě vylepšila a nazvala ji Super IPS. Poté se spojila s firmou NEC a spolu začaly produkovat LCD, které byly již reálnou alternativou CRT televizí. Použily k tomu kombinaci aktivní matrice a IPS, která je dominantní i v dnešní době. V roce 2007 poprvé celosvětové prodeje LCD televizí převýšily prodeje CRT televizorů.[16] Obrázek 4: Průřez LCD

20 Dostupný na www: LCD_images/image002.gif Princip LCD Samotné LCD se skládá z několika vrstev. Samo o sobě neprodukuje žádné světlo. Musí být tedy buďto podsvíceno nebo na něj musí být využito zrcadla, která odráží světlo dopadající na jeho plochu. V klasických LCD tedy nalezneme na zadní straně displeje zdroj světla. Obvykle se jedná o zářivku nebo u novějších modelů i o LED podsvícení. Před ním je umístěn polarizační filtr, ve kterém jsou paralelní drážky. Ten umožní projít jen světlu, které má filtrem daný směr. Další vrstvou je skleněný substrát s elektrodami, dále vrstva tekutých krystalů, další destička skleněného substrátu s elektrodami a nakonec polarizační filtr s drážkami ortogonálními k filtru na zadní straně. To vše je ukryto v ochranné krabici. Na předním skleněném substrátu je plocha rozdělena do několika políček. Vždy tři políčka, každé o jedné ze základních barev tvoří triádu, tedy jeden pixel. Když je obrazovka zapnutá, rozsvítí se zdroj světla. Světlo je polarizováno při průchodu prvním polarizačním filtrem. Podle toho, jak se má dané políčko osvětlit, či zda se vůbec má osvětlit, jsou pak pomocí změny napětí v elektrodách zformovány tekuté krystaly do takové podoby, jaká je vyžadována. Například pokud chceme bílý pixel, pak jsou všechny tři políčka osvícena naplno. Tekuté krystaly pod nimi musí tedy být zformovány tak, aby otočily polarizaci světla o 90 a umožnily mu projít druhým filtrem. Pokud se tak nestane, pak světlo neprojde druhým filtrem a políčko se nám bude jevit jako černé Typy LCD Všechny LCD se dají rozdělit na ty s aktivní (AMLCD) a pasivní matricí (PMLCD) Pasivní matrice Pasivní matrice je velmi jednoduchá na výrobu. Elektrody, které se nacházejí ve skleněném substrátu, jsou rovnoběžné pruhy vodičů. Přičemž ty v přední desce a ty v té vzdálenější jsou k sobě ortogonální. Tím vznikne mřížka, ve které se dá pomocí kombinace sloupce a řádku operovat s každým jednotlivým tekutým krystalem. S tímto typem se setkáváme jen u jednoduchých obrazovek, kde není potřeba složité grafiky, obvykle jen zobrazující text. Hlavním důvodem je pomalá odezva a nepříliš ostrý obraz. Používají se obzvláště u přístrojů, které hledí na svou spotřebu. Často tedy tyto přístroje ani nemají vlastní zdroj

21 podsvícení. Uživatel tedy potřebuje externí zdroj světla, jakým je například slunce. Ale díky jejich jednoduchosti, a tím i nižší výrobní ceně, se v přístrojích používají dodnes. Byly osazovány do prvních laptopů vedle plazmových displejů nebo například do původní herní konzole Game Boy. Nadějí pro tento typ LCD může být využití v zero-power technologii. Ta nespotřebovává energii, když se obraz nemění, jak je tomu například u čteček elektronických knih Aktivní matrice AMLCD jsou v dnešní době dominantní na trhu s LCD. Na rozdíl od PMLCD se nenachází elektrody v řadách a sloupcích. Místo toho se zde nachází vrstva, na které se vyskytuje pro každé políčko displeje thin film transistor TFT. Jedná se o unipolární tranzistor, který se využívá speciálně v této technologii a řídí, jaký proud poté buňkou protéká, a tedy do jakého tvaru se dané tekuté krystaly ohnou, čímž ovlivní průtok světla. TFT dokáže udržet napětí i po dobu, kdy se obnovují ostatní pixely, čímž nezpůsobuje blikání, jaké může nastat u pasivní matrice. Obraz je ostřejší a jasnější. Existuje několik typů TFT LCD. Twisted nematic (TN) je v dnešní době velmi používaný typ AMLCD. Jedná se totiž o jednoduchý, levný princip. Má ovšem své nevýhody. Mezi hlavní obzvláště v minulosti patřilo, že pixel jen pomalu měnil barvu a trvalo několik desítek milisekund, než bylo dosaženo barvy požadované. Na obrazovce byli viditelní duchové. To již bylo znatelně vylepšeno a dnes se tyto hodnoty pohybují v milisekundách. Dalšími nevýhodami je malý pozorovací úhel. Když se člověk dívá pod příliš ostrým úhlem, barvy již vypadají zcela jinak či jsou dokonce invertovány. Problémem může pro někoho být i hloubka barev, jež nedosahuje takových parametrů, jako u jiných technologií. In-Plane switching (IPS) je technologie vyvinutá firmou Hitachi. Vznikla především za účelem vylepšení pozorovacích úhlů a lepší reprodukci barev AMLCD. Od TN se liší tím, že obě elektrody se nacházejí na jednom skleněném substrátu. Tím se tedy mění osa, kolem které se které se tekuté krystaly otáčejí. Krystaly jsou tedy vždy paralelní k obrazovce. Nevýhodou je potřeba dvou tranzistorů na jeden bod. Před nástupem Enhanced IPS (E-IPS), se kterým přišla LG v roce 2009 bylo následkem nutnost většího odstínění těchto TFT, což vyžadovalo použití výkonnějšího podsvícení. To mělo za následek větší spotřebu a nevhodnost tohoto typu LCD do mobilních zařízení závislých na bateriích. Ovšem v dnešní době lze již IPS displeje i v těchto zařízeních najít, obzvláště v produktech firmy Apple

22 Advanced fringe field switching (AFFS) je velmi podobný IPS. Je patentován firmou Hydis Technologies a využívá se v high end obrazovkách. Mezi další typy AMLCD patří Vertical alignment (VA) a z něho odvozené Multi-domain VA (MVA) a Patterned VA (PVA), dále Advanced superview (ASV) či Plane line switching (PLS)

23 8.3 Plazmová obrazovka Plazmová technologie se používá především u velkých plochých obrazovek. Svůj název získala díky využívání malých buněk, naplněných elektricky nabitými, ionizovanými plyny, tedy plazmou. Plazmové obrazovky v dnešní době soupeří o místo na slunci se svými konkurenty, ovšem zatím nedosahují takové rozšířenosti, jako LCD či CRT Historie plazmových obrazovek Ač plazmová technologie je záležitostí posledních 50 let, její principy popsal již v roce 1936 maďarský fyzik a inženýr Kálmán Tihanyi.[18] Jednalo se o vůbec první návrh ploché obrazovky. Tedy protikladu k CRT technologii, která vyžadovala značnou hloubku. Na konkrétní realizaci plazmové televize ale musel svět počkat ještě téměř 30 let. Až v roce 1964 sestrojili studenti z University of Illinois at Urbana-Champaign první monochromatickou plazmovou obrazovku pro systém PLATO V. Jednalo se o obrazovku schopnou vykreslovat obraz v jedné barvě, ovšem ne v klasickém černo-bílém spektru, nýbrž černo-oranžovém. Prodejům těchto obrazovek se dařilo dobře až do konce 70. let, kdy je vytlačila levnější CRT technologie. K dalším průkopníkům této technologie se může zařadit Burroughs Corporation s jejím produktem Panaplex. Tato firma se zaměřovala na výrobu kalkulaček a plochost displeje jim velmi vyhovovala, začala je tedy zahrnovat do svých výrobků. Displeje Panaplex si našly cestu do řady elektrických spotřebičů, jakými byly budíky, pokladny či pinball automaty a postupně v této oblasti začaly dominovat. Svoji nadvládu ztratily až v devadesátých letech, kdy přišel nástup LED. V osmdesátých letech se do produkce plazmových obrazovek pustila i IBM, když představila 19 palcovou černo-oranžovou obrazovku. V té době se také objevily první laptopy. Ty používaly plazmové obrazovky, jelikož LCD v té době ještě měly svoje mouchy. Na přelomu desetiletí, když už LCD své mouchy vychytaly, převálcovaly svou plazmovou konkurenci a vytlačily ji z trhu počítačových displejů. V roce 1992 vyvinula firma Fujitsu první barevnou plazmovou obrazovku, ačkoliv se jednalo spíše o hybrid technologií. Měla úhlopříčku 21 palců, na tehdejší poměry tedy velmi velkou, neboť to byl segment trhu, kde tato technologie měla své opodstatnění. Před olympijskými hrami v Naganu se již v obchodech objevily první plazmové televize, aby si diváci mohli vychutnat i doma sportovní souboje v HD kvalitě. Jejich cena ale byla v té době velmi vysoká, jednalo se o stovky tisíc korun. V 21. století ovšem i tento segment začaly pomalu přebírat LCD. Výrobci plazmových displejů věřili, že LCD zůstane pouze u menších

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Datum vypracování: 28.9. 2011 Vypracoval:

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013 1 ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA Hana Šourková 15.10.2013 1 Osnova LED dioda Stavba LED Historie + komerční vývoj Bílé světlo Využití modré LED zobrazovací technika osvětlení + ekonomické

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA Počítač vytvoří obraz pomocí dvou hlavních prvků: - zobrazovacího adapteru (grafická karta) - displeje (CRT,LCD,OLED) Obraz vytváří grafická karta, monitor jej pouze zobrazí. Režimy

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Moderní zobrazovací součástky

Moderní zobrazovací součástky MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 19.-22.3.2013 Moderní zobrazovací součástky Pavel Šteffan Obsah Historie dotykových obrazovek/displejů Přehled současných technologií

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Novinky v TV přijímačích

Novinky v TV přijímačích Novinky v TV přijímačích Radiokomunikace 2014, Pardubice Ondřej ZACH www.urel.feec.vutbr.cz Obsah TV přijímače jak šel čas Novinky v TV přijímačích UHD TV OLED displeje Smart TV, HbbTV Další vývoj urel@feec.vutbr.cz

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund Vlastnosti a využití displejů Petr Zikmund Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce popisuje principy a vlastnosti jednoho ze zobrazovacích zařízení displeje. Technologií, na jejichž základě displeje

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

KOTVA M., DÍTĚ J.: LCD VS. CRT

KOTVA M., DÍTĚ J.: LCD VS. CRT LCD VS. CRT Martin Kotva, Jakub Dítě 4. A, Gymnázium Na Vítězné pláni, šk. rok 2005/2006 Abstrakt: V našem článku představíme základní principy fungování technologií LCD a CRT. Na závěr obě technologie

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka Tomáš Kotula katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 20 1

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zobrazovací jednotky Vítězslav Kučera 2014 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY Co jsou LGP panely? LGP je anglická zkratka pro Light Guide Panel znamenající světelný panel. Někdy je též možné se setkat se zkratkou BLU = Back Light Unit (panel

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Vozítko na solární pohon Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Krátký souhrn projektu: Náš tým věří, že perspektiva lidstva leží v obnovitelných zdrojích. Proto jsme se rozhodli

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D.

Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D. Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D. Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 METODICKÝ

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

sloužící k zobrazování textových a grafických informací

sloužící k zobrazování textových a grafických informací MONITORY Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací Signál přenášen analogově nebo digitálně obvykle není vybaven tunerem Typy monitorů: CRT (Cathode

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

KOMPATIBILNÍ S. www.mojenintendo.cz. 2000-2015 Nintendo. CAPCOM CO., LTD. 2013, 2014 ALL RIGHTS RESERVED. 2015 Nintendo. HRAMI

KOMPATIBILNÍ S. www.mojenintendo.cz. 2000-2015 Nintendo. CAPCOM CO., LTD. 2013, 2014 ALL RIGHTS RESERVED. 2015 Nintendo. HRAMI KOMPATIBILNÍ S www.mojenintendo.cz 2000-2015 Nintendo. CAPCOM CO., LTD. 2013, 2014 ALL RIGHTS RESERVED. 2015 Nintendo. HRAMI Užijte si hry na větší obrazovce Vnitřní kamera 3D displej Ovládání hlasitosti

Více

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1 VYUŽITÍ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ A NEPŘÍMA IMUNOFLUORESCENCE, BIOTIN-AVIDINOVÁ METODA IMUNOFLUORESCENCE

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Spektroskop. Anotace:

Spektroskop. Anotace: Spektroskop Anotace: Je bílé světlo opravdu bílé? Liší se nějak světlo ze zářivky, žárovky, LED baterky, Slunce, UV baterky, výbojek a dalších zdrojů? Vyrobte si jednoduchý finančně nenáročný papírový

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se s ovládáním stereoskopického mikroskopu, digitálního mikroskopu a fotoaparátu. 2. Studujte pod mikroskopem různé preparáty. Vyberte vhodný

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Technologie Liquid Crystal Display

Technologie Liquid Crystal Display Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Cvičení z fyziky 2013-2014 2. seminární práce Technologie Liquid Crystal Display Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 8. května 2014 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Parametry dnešních displayů

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

Značení krystalografických rovin a směrů

Značení krystalografických rovin a směrů Značení krystalografických rovin a směrů (studijní text k předmětu SLO/ZNM1) Připravila: Hana Šebestová 1 Potřeba označování krystalografických rovin a směrů vyplývá z anizotropie (směrové závislosti)

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ Bezdrátová spojení Jiří Brabec, Martin Vichnar 3. A, Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni, šk. rok 2007/2008 Abstrakt: Bezdrátové komunikace, jimiž jsou infraport, bluetooth a wi-fi, jsou bezpochyby velice

Více

Správa barev. ICC profil monitorů. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. ICC profil monitorů. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013. www.isspolygr.cz ICC profil monitorů www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013 Strana: 1/11 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 3 8 U k á z k a k n i h

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Automatický optický pyrometr v systémové analýze

Automatický optický pyrometr v systémové analýze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K611 ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY K620 ÚSTAV ŘÍDÍCÍ TECHNIKY A TELEMATIKY Automatický optický pyrometr v systémové analýze Jana Kuklová, 4 70 2009/2010

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více