Nové terapeutické možnosti léčby chronického diabetického

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové terapeutické možnosti léčby chronického diabetického"

Transkript

1 Název zdravotnického prostředku: Fotodynamická oční maska Polyphotonix Specifikace výrobku: Fotodynamická oční maska Polyphotonix k léčbě diabetického makulárního edému Třída zdravotnického prostředku: IIa Zadavatel: ELON MEDICAL s r.o. Kořenského 1052/ , Praha 5 IČ DIČ CZ Poskytovatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Oftalmologická klinika Šrobárova 1150/ , Praha 10 IČ: Tel.: Výrobce: Polyphotonix Medical, Ltd. NetPark, PETEC Thomas Wright Way Sedgefield, County Durham TS21 3FG, United Kingdom Administrátor projektu: David Hofman Garant projektu: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka CSc. Hlavní zkoušející: MUDr. Miroslav Veith Řešitelé: MUDr. Miroslav Veith, MUDr. Martin Penčák, MUDr. Lukáš Magera, Ing. Ivo Hora Datum zahájení klinického hodnocení: Datum ukončení klinického hodnocení: Plán klinického hodnocení: Prospektivní, Nezaslepený Nové terapeutické možnosti léčby chronického diabetického makulárního edému pomocí prevence adaptace na tmu Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku Klinické hodnocení zdravotnického prostředku bylo provedeno dle podmínek zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 316/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku a v souladu s nařízením vlády nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky. Úvod do problematiky: Diabetes mellitus (DM) patří k nejčastějším chronickým onemocněním s neustále rostoucím počtem nemocných. Podle statistických dat publikovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR byl počet léčených diabetiků v ČR v roce , což představuje 8% obyvatelstva. V roce 2002 to bylo 6,5% a roce ,9%. Je tedy předpoklad, že tato čísla budou stále vyšší. Nejčastější mikro vaskulární komplikací DM je diabetická retinopatie (DR). Ta je příčnou poklesu zrakových funkcí až slepoty, a to jednak komplikacemi proliferativní formy DR a dále především diabetickým makulárním edémem (DME). Jeho prevalence narůstá s délkou trvání DM. Základním pilířem léčby DME stále zůstává laserová foto koagulace (LFK). Snižuje riziko ztráty zraku o 50% po 3 letech. Její efekt je ale především preventivní, ztracenou zrakovou ostrost již většinou nedokáže navrátit. Chirurgické řešení cestou pars plana vitrektomie (PPV) je metodou volby léčby chronického DME nereagujícího na LFK či DME spojeného s patologií vitreo retinálního rozhraní. Další možností léčby DME jsou intra vitreálně aplikované kortikosteroidy (KS) a především inhibitory vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF), které v klinických studiích prokázaly vysokou účinnost a bezpečnost. Uplatnění najdou především u pacientů, kde LFK není dostatečně účinná nebo ji není možné bezpečně provést. Jistou nevýhodou tohoto způsobu léčby je nutnost opakovaného podání léčebné látky, což sebou přináší jednak rizika spojená s intra vitreální aplikací a také určitá rizika vyplývající z charakteru daného preparátu. Opakované intra vitreální aplikace představují také zátěž pacienta ve smyslu psychického stresu a častých kontrol. Bylo dále prokázáno, že intra-vitreální injekce inhibitorů vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) zlepšují zrakové funkce a morfologii sítnice u pacientů s diabetickou retinopatií (DR) a diabetickým makulárním edémem (DME). U těchto pacientů může dojít k rozsáhlému úbytku kapilár sítnice vedoucímu k jejich hypoxii, která je známá jako nejsilnější stimul pro zvýšení hladiny VEGF. VEGF má vlastnosti, které mohou způsobovat poškození cév pozorovaná u DR a DME. U člověka je však prokázáno, že k hypoxii dochází ještě před poklesem množství kapilár. U člověka ještě předtím, než je možno prokázat vaskulopatii, dochází k neúplné adaptaci na tmu, poklesu barvocitu a achromatické kontrastní citlivosti, lze pozorovat snížení oscilačních potenciálů. Tyto časné změny jsou s největší pravděpodobností spojeny s hypoxií, protože je lze rychle a přechodně částečně zvrátit inhalací kyslíku. Jedním ze zásadních postřehů je, že vaskulární změny pozorované u retinálních cév se nevyskytují v mozkové tkáni, přestože obě tkáně mají podobný původ. Musí tedy existovat specifická zvláštnost sítnice, způsobující DR. Příčinou náchylnosti sítnice může být hlavní rozdíl mezi mozkem a sítnicí přítomnost fotoreceptorů. Tento názor je podložen značným množstvím důkazů. Tato a další pozorování vedla k jiné teorii o patofyziologii DR. Spotřeba kyslíku tyčinkami ve vnější části sítnice je ve tmě mnohem vyšší a to zase způsobuje snížení vnitřní tenze kyslíku v sítnici. Byl vysloven názor, že stoupající hypoxie při diabetu způsobuje zvýšené vyplavování cytokinů, především VEGF, v míře, která vyvolává poškození drobných retinálních cévek a tím snižuje lokální prokrvení a dále zvyšuje hypoxii. Je potvrzeno, že zamezení adaptace na tmu, snižuje rychlost progrese DME, protože při adaptaci na tmu se značně zvyšuje hypoxie vnější vrstvy sítnice. Předchozí klinické studie u pacientů s mírnou neproliferativní DR prokázaly, že osvětlení sítnice skrze oční víčka během spánku je pro pacienty přijatelné, nemá žádné škodlivé účinky a také zlepšuje stav při DR a zrakové funkce. Oční maska společnosti Polyphotonix Medical (dále jen Oční Maska ), je neinvazivní zdravotnický prostředek třídy IIa, pro domácí použití, pro léčbu DR/ DME. Oční Maska se používá při spánku, kdy se oko adaptuje na noční vidění, přičemž při spánku dochází k největším patologickým změnám v oku, v důsledku nedostatku kyslíku. Oční Maska do oka vyzařuje studené, zelené světlo vlnové délky 505μm. Léčba pomocí Oční Masky by měla mít preventivní účinek a jednak by měla vést ke stabilizaci i zlepšení očního nálezu. S ohledem na fakt, že zde nejsou žádné kontraindikace k zavedeným způsobům léčby, může docházet v kombinaci léčby s nimi, k výraznějším výsledkům léčebné terapie. Primární cíl: Ověření efektu fotodynamické terapie na vývoj DME pomocí měření NKZO a spectraldomain optické koherentní tomografie (SD-OCT) Sekundární cíle: Analýza efektu fotodynamické terapie na redukci DME ve vztahu ke kompenzaci DM (ve 3 skupinách do 60 mmol/mol, 61 80, 81 víc) Analýza efektu fotodynamické terapie ve vztahu k předchozí léčbě

2 Posouzení zdravotnického prostředku z hlediska jeho bezpečnosti pro uživatele a třetí osoby při poskytnutí zdravotní péče v rozsahu použití uvedené v původní dokumentaci k výrobku Ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití a souladu se současnými klinickými poznatky Posouzení vhodnosti k použití při poskytnutí zdravotní péče v rozsahu použití, uvedené v původní dokumentaci k výrobku Posouzení vhodnosti pro klinické používání v České republice Výběr pacientů: Zařazovací kritérium: pacient s DME nad 220um, do projektu byly zařazeny obě oči pacienta Vyřazovací kritéria: signifikantní rohovkové opacity znemožňující provedení SD-OCT a fotografie fundu vitreo-makulární/foveální trakční změny historie pars plana vitrektomie pro DME, hodnoty HbA1c, TK, lipidů či délka trvání DME nejsou pro zařazení rozhodující Metodika: U pacientů byly sledovány tyto parametry: tloušťka makuly a změny vitreo-retinálního rozhraní pomocí SD-OCT: HD skeny a makulární kostka 512x128 nejlépe korigovaná zraková ostrost na dálku (NKZO) pomocí EDTRS tabulí subjektivní zhodnocení kvality života se světelnou maskou vlastní dotazník. vyhodnocování dat získaných z masky (RFID technologie monitorující dodržování léčebné terapie), určujících dodržování léčebného režimu a jejich porovnání s daty, ze spánkových dotazníků rozvržení jednotlivých vyšetření během pravidelných kontrol je v následující tabulce Vybraní pacienti obdrželi informační balíček (informovaný souhlas, deník pacienta pro hodnocení vlivu masky na spánek) a před souhlasem s účastí ve studii byli svým ošetřujícím lékařem důkladně poučeni o způsobu užívání masky a možnými kontraindikacemi. Po úvodní prohlídce se pacienti dostavili znovu po 3 a 6 měsících na všechna vyšetření. Pacienti byli mezi kontrolami pravidelně kontaktováni, aby se posílilo dodržování jejich léčebného režimu a měli možnost nahlásit, pokud by měli potíže s maskami. Pacienti byli přímo dotazování na veškeré poruchy spánku, a byly pro to použity formální spánkové dotazníky. NKZO do dálky byla měřena pomocí ETDRS optotypů ze vzdálenosti 4 m. Byly pořízeny barevné fotografie fundu a tloušťka makuly byla měřena pomocí spektrálního OCT Macular Cube 512 x 128 a HD scanu (Zeiss Cirrus HD). Cystoidní makulární edému (CME), byl na počátku studie přítomný u 50 očí. Do léčebného projektu bylo zařazeno 35 pacientů (67 očí) a to 5 pacientů s diabetes mellitus 1. typu a 30 pacientů s typem 2. Průměrný věk zařazených pacientů byl 62,9 let (rozmezí let). Průměrný počáteční glykovaný hemoglobin (HbA1c) byl 65,79 mmol/mol (minimální hodnota byla 44 mmol/ mol a nejvyšší byla 96 mmol/mol). Po 6 měsících se snížil na 58,52 mmol/mol. V dané skupině pacientů mělo 24 neproliferativní formu DR s DME a 11 s proliferativní formou DR s DME. Průměrná doba trvání DM byla 19,8 roku ( rozmezí 1,5 roku až 39 let). Pacienti již byli v předchozím období léčeni za použití zavedených léčebných metod a to LFK, PPV, TMC, či anti VEGF. Proto bylo jedním ze sekundárních cílů zjistit, jak a zda-li léčba pomocí oční masky bude mít vliv stabilizaci DME v závislosti na předchozí léčbě. Ze 67 sledovaných očí, všechny podstoupili LFK, 17 očí podstoupilo intra-vitreální aplikaci TMC, 13 očí bylo léčeno PPV a anti VEGF byl aplikován u 7 očí. U sledovaných očí, jich 55% podstoupilo předchozí léčbu v kombinaci zákroků, výše uvedených. Výsledky OCT Na počátku sledovacího období byla průměrná tloušťka makuly u studovaných očí 381,9 μm (pravé oko 378,5 μm vs. levé oko 385,4 μm). Její tloušťka se v průběhu léčebného projektu snižovala. Průměrná tloušťka makuly byla po 3 měsících léčby v průměru o 19,4 μm menší a to 362,5 μm. Došlo tedy k mírné redukci DME. Po 6 měsících, došlo k další redukci DME a tloušťka makuly byla celkově v průměru o 27,2 μm menší oproti počátečnímu stavu a to 354,7 μm (pravé oko 345,6 μm vs. levé oko 363,9 μm). Na obrázku 1 a 3 je zdokumentována regrese intra retinálních cyst a CME/DME u 6 studovaných očích v průběhu 6 měsíců. Vždy je znázorněn počáteční stav, stav po 3 a po 6 měsících. Obrázek 2 demonstruje naměřenou tloušťku makuly u studovaných očí v počátečním stavu, po 3 a 6 měsících. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na

3 Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku Oko 1 Oko 2 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Ve vlastnictví FNKV a ELON MEDICAL s r.o.

4 Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku Oko 3 Oko 4 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Ve vlastnictví FNKV a ELON MEDICAL s r.o.

5 Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku Oko 5 Oko 6 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Ve vlastnictví FNKV a ELON MEDICAL s r.o.

6 Tabulka 1 Měření tloušťky makuly a redukce DME v čase dle OCT. Ze 67 očí s DME na počátku léčby zaznamenalo redukci či vymizení otoku 39 očí. U studovaných očí se otok zmenšil u 39 očí (rozmezí -3 μm/-456 μm) a zvyšil u 28 (rozmezí +1 μm/+156 μm) (79 % těchto očí bylo po kombinovaných zákrocích LFK, PPV, TMC, anti VEGF). Celkově došlo k redukci otoku u 58 % sledovaných očí (p=0,052). Redukce DME dle OCT Počáteční stav Po 3 měsících Po 6 měsících Všechny oči n=67 381,9 362,5 354,7 Pravé oko n=34 378,5 348,6 345,6 Levé oko n=33 385,4 376,8 363,9 S pohledem na porovnání léčby světelnou masku a kompenzaci DM, jsme rozdělili pacienty do 3 skupin, dle jejich vstupních hodnot HbA1c. V 1. skupině <60 HbA1c bylo 16 pacientů (31 očí), ve 2. skupině HbA1c bylo 12 pacientů (22 očí) a ve 3. skupině >81 HbA1c bylo 7 pacientů (14 očí). K redukci DME v první skupině došlo ke zlepšení u 20 očí po 6 měsících léčebné terapie, v druhé skupině se zlepšilo 6 očí a ve třetí skupině se zlepšilo 13 očí. Celkem došlo k redukci DME u 39 očí ze 67 očí (zlepšení nastalo u 58 % očí, p=0,052). Výsledky NKZO 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Počáteční stav Po 3 měsících Po 6 měsících Všechny oči n=67 0,41 0,44 0,45 Pravé oko n=34 0,39 0,41 0,44 Levé oko n=33 0,44 0,47 0,48 Důsledky pro patofyziologii DME a DR Oční víčka a média zeslabují světlo z masky faktorem 100. Pokud by všechna použitá elektřina byla převedena na fotony, bylo by osvětlení sítnice 1 μw/ cm 2. Taková úroveň světla nemůže způsobit poškození struktur sítnice nebo významné zahřátí ani ovlivnit funkci mitochondrií. Gangliové buňky sítnice obsahující melanopsin reagují přímo na světlo a to je spojeno s poruchami vidění a změnami cirkadiánního rytmu souvisejícími s melatoninem. Osvětlení sítnice (505 μm) potřebné k 50% snížení nočního zvýšení melatoninu je 25 μw/cm2. Jediný známý způsob, jak může tak slabé světlo zvrátit změny sítnice, je tedy již vyslovený předpoklad, že během adaptace na tmu se zvyšuje metabolická aktivita tyčinek a výsledná hypoxie stimuluje tvorbu cytokinů, které způsobují poškození sítnice. Tento léčebný projekt lze proto považovat za ověření principu světelné terapie pro léčbu DR a DME. Testy zrakové ostrosti Počáteční průměrná hodnota NKZO byla 0,41 (pravé oko = 0,39 a levé oko 0,44). Po 3 měsících léčebné terapie bylo zaznamenáno zlepšení, kde průměrná NKZO byla 0,44. Po 6 měsících byla výsledná průměrná hodnota NKZO 0,45 (pravé oko 0,44 a levé oko 0,48). Ze 67 studovaných očí, se jich 27 zlepšilo (průměrně o 0,18), 27 zůstalo beze změny, zatímco 13 se zhoršilo (průměrně o 0,15; přičemž 46 % těchto očí bylo po kombinovaných zákrocích LFK, PPV, TMC, anti VEGF). Ke zlepšení NKZO došlo tedy u 40 % sledovaných očí, 40 % zůstalo beze změny a 20 % se zhoršilo (p=0,057). Vyhodnocení spánkové kvality a bezpečnosti Všichni pacienti byli průběžně dotazováni, zda-li pociťují nepohodlí či jakoukoli poruchu spánku. Ty byli zaznamenány jako nežádoucí příhody ve spánkových dotaznících na měsíční bázi. S ohledem na nezvyk při používání masky a samotný způsob léčby, byl po prvním měsíci léčby zaznamenán větší počet negativních reakcí, týkající se kvality a délky spánku. Od druhého měsíce byl počet positivních reakcí, jak na délku spánku, tak spánkový komfort výrazně vyšší. Bylo také zaznamenáno, že řada pacientů ve svých deníčcích uváděla hned po prvním měsíci léčebné terapie zlepšení Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Tabulka 2 Shrnutí výsledků vyšetření NKZO u studovaných očí. (počet písmen Decimální ZO) zraku, subjektivní zrakové ostrosti a obecně zlepšení kvality zraku. Po skončení léčebné projektu, pacienti

7 Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku vyplňovali dotazník, shrnující celý průběh jejich léčby, týkající se obecné spokojenosti s používáním masky a nežádoucími účinky na spánek, usínání, světlo vyzařované maskou a měli rovněž hodnotit, zda-li by rádi masku používali nadále, doporučili ji dalším pacientům s DR a jejich celkovou spokojenost s léčbou. Jak na konci každého měsíce, tak po skončení celého léčebného projektu, se vyhodnocovala samotná data stažená z vrácených masek oproti údajům, které pacienti zaznamenávali ve svých měsíčních spánkových denících. Tabulka 3 Shrnutí měsíční compliance Tabulka 4 Ukázka zpracování pacientských dat při používání oční masky. Výstup ukazuje kolik hodin pacient masku používal v daném měsíci, na denní bázi. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Ve vlastnictví FNKV a ELON MEDICAL s r.o.

8 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Tabulka 5 Shrnutí výsledků pacientských dotazníků. Omezení a nedostatky léčebného projektu Po splnění daných indikačních kritérií, byla pacientům navrhnuta možnost účasti v léčebném projektu. Teprve po podepsání informovaného souhlasu, byl do něj pacient zařazen. Léčebný projekt se prováděl v rámci jedné léčebné skupiny, přičemž pacientům byly léčeny obě dvě oči. Světelná maska měla velmi nízkou poruchovost, tudíž bylo u pacientů dosaženo nepřerušeného období v daném léčebném cyklu s plnou noční dávkou světelné terapie. Díky tomu, že pacienti měli na výběr ze dvou látkových pouzder tak, aby oční maska seděla co nejlépe na obličeji, mělo toto velký vliv na spánkový komfort a přesnost dávkování světelné terapie. Neměli jsme i přesto možnost určit, zda byly OLEDy emitující světlo vždy umístěny před zornicí, nebo zda během noci došlo k jejich posunutí. Uvedený nedostatek oční masky nicméně může snižovat účinnost léčby a zároveň zvyšuje význam každého zlepšení spojeného s používáním masky. Změřili jsme lokální změny retinální tloušťky, abychom demonstrovali změny makulárního edému. Bylo provedeno vzájemné porovnání očí různých jedinců, porovnání párů očí stejných jedinců, i longitudinální porovnání všech studovaných očí. Všechny metody analýzy ukazují, že pozorovaná zlepšení byla významná. Odstoupení ze studie Ze 40 přijatých účastníků jich 5 studii nedokončilo; 1 pacient zemřel na základě komplikací základního onemocnění a 4 pacienti byli ze studie vyřazeni pro non-compliance. Do analýz změn léčených očí 6 měsíců po zahájení studie bylo tedy zahrnuto celkem 35 pacientů. Určený účel použití zdravotnického prostředku Zdravotnický prostředek oční maska Polyphotonix, je určen k domácí léčbě diabetického makulárního edému a diabetické retinopatie. Jedná se o neinvazivní prostředek, který se dá kombinovat se stávající léčbou pacientů, za pomocí, PPV, TMC a LFK sítnice, či aplikací anti VEGF preparátů. Použití oční masky, pro léčbu DME/DR, nemá žádné kontraindikace ke stávající a konvenční léčbě, či zdravotnímu stavu pacienta. Nejsou známa zdravotní omezení, která by měla vliv na léčbu oční maskou. Jelikož byl prokázán léčebný účinek na pacientech s DME a neproliferativní tak proliferativní formou DR, může mít použití oční masky rovněž preventivní účinek. Hladina glykovaného hemoglobinu, nemá rovněž vliv na její účinek. Pokud je stávající forma léčby neúčinná a to je ve většině případů u pacientů s PDR/NPDR a DME, kde již stávající léčba nemá vliv na redukci DME, může lékař specialista doporučit pacientům oční masku jako primární, či doplňkovou léčbu. Aplikace oční masky pro léčebné a preventivní účely indikuje vždy lékař. Obecně aplikace světelné terapie na organizmus se v medicíně využívá ve velké míře. Každé užití oční masky, je ošetřeno Návodem k použití, k zabezpečení ochrany před nevhodnou manipulací. Působení světelné terapie závisí na vlnové délce zařízení a na typu buněk, na které je zaměřeno. Proto je světelná terapie upravována specificky pro daný typ léčby. Při klinických studiích bylo použito světlo o vlnové délce 505 um. Vlastnosti zdravotnického prostředku Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití jsou bezpečné. Vlastnosti, typ, charakter a parametry zdravotnického prostředku vyhovují účelu použití a jsou v souladu se současnými klinickými poznatky. Popis výrobku Oční maska je zdravotnický prostředek navržený tak, aby pacientovi doručil přesnou míru světelné terapie v jeho spánkovém režimu. Oční maska je programovatelná, aby se dala individuálně používat pouze v nočním režimu a to mezi 20:00 a 08:00 hodinou a aby poskytovala pacientovi kontrolovanou dávku světelné terapie každou noc, po celou dobu dané léčebné terapie. Léčebný cyklus je typicky mezi jedním a třemi měsíci,

9 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na dle daného typu léčebného prostředku, přičemž doporučená doba léčebné terapie je minimálně 6 měsíců. Po skončení léčebného cyklu, pacient masku zasílá zpět k bezpečné recyklaci a hlavně pro účely vyhodnocení daného léčebného cyklu. Pro každý nový léčebný cyklus, je pacientovi poskytnuta nová oční maska. Jelikož je tento zdravotnický prostředek programovatelný, poskytuje rovněž ošetřujícímu lékaři značnou míru informace o tom, zda-li a jak, pacient tento léčebný prostředek používal a zda-li dodržoval předepsanou léčebnou terapii. Set oční masky se skládá ze dvou částí. Jednou je jemné látkové pouzdro, do kterého se vkládá POD, tedy světlo vyzařující jednotka, naprogramovaná na předepsaný léčebný cyklus. Látkové pouzdro je složeno z několika vrstev, pro maximální spánkový komfort. Vnější vrstva je vyrobena z kombinace materiálů a to polyesteru, polyuretanové pěny a nylonu, stejně tak jako vnitřní vrstva. Suchý zip, umožňující její co nejlepší upevnění kolem hlavy je z nylonu. Látkové pouzdro je maximálně hypoalergenní. Plastový kryt PODu, je vyroben z průhledného plastu a jeho vyklenutý povrch odpovídá tvaru zavřeného víčka oka. Výrobek odpovídá a je certifikován dle mezinárodních norem FDA QSR Part 820 a MHRA GMP. Zdroj světelné terapie poskytuje technologie OLED, která je naladěná na vlnovou délku 505nm. Tištený obvod, který kontroluje a umožnuje celé zařízení programovat je vyroben a certifikován dle norem ISO Celý produkt podléhá certifikaci CE a ISO, která jej řadí do třídy IIa zdravotnických prostředků. Oční maska A: Látkové pouzdro B: POD Technické parametry Napájení: 3V baterie Vlnová délka: 505μm CE Licence: SGS CE0120 ISO: Třída ZP: IIa Režimy práce: kontinuální 8 hodin (s možností přerušení) Rozměry: 6 x 0,5 x 12 cm Váha: 57g Hodnocení zdravotnického prostředku Zdravotnický prostředek je vhodný k použití v rozsahu uvedeném v průvodní dokumentaci k výrobku. Na základě prostudované dokumentace a známé úrovně kvality zdravotnických prostředků v tomto oboru lze konstatovat, že výrobek je vhodný pro domácí léčbu DME/ DR v České republice. Oční maska slouží k účelům léčebného či preventivního charakteru. Před aplikací musí být klient seznámen s účinky masky a podepsat informovaný souhlas s jejím použitím. Klient musí mít potvrzeno od svého lékaře, že není přítomna kontraindikace k použití masky. Seznam použité literatury 1 Mitchell P, Bandello F, Schmidt-Erfurth U, Lang GE, Massin P, Schlingemann RO, et al., RESTORE study group. The RESTORE study: ranibizumab monotherapy or combined with laser vs laser monotherapy for diabetic macular edema. Ophthalmology 2011; 118(4): Salam A, DaCosta J, Sivaprasad S. Anti-vascular endothelial growth factor agents for diabetic maculopathy. Br J Ophthalmol 2010; 94: Elman MJ, Aiello LP, Beck RW, Bressler NM, Bressler SB, Edwards AR, Diabetic Retinopathy Clinical Research Network et al. Randomized trial evaluating ranibizumab plus prompt or deferred laser or triamcinolone plus prompt laser for diabetic macular oedema. Ophthalmology 2010; 117: Michaelides M, Kaines A, Hamilton RD, Fraser- -Bell S, Rajendram R, Quhill F et al. A prospective randomized trial of intravitreal bevacizumab or laser therapy in the management of diabetic macular oedema (BOLT study) 12- month data: report 2. Ophthalmology 2010; 117: Azza El-Remessy M, Ali Behzadian A, Abou-Mohamed G, Franklin T, Caldwell RW, Caldwell RB. Experimental diabetes causes breakdown of the blood-retina barrier by a mechanism involving tyrosine nitration and increases in expression of vascular endothelial growth factor and urokinase plasminogen activator receptor. Am J Pathol 2003; 162: Braun RD, Linsenmeier RA, Goldstick TK. Oxygen consumption in the inner and outer retina of the cat. Invest Ophthalmol Vis Sci 1995; 36: Linsenmeier RA, Braun RD, McRipley MA, Padnick LB, Ahmed J, Hatchell DL et al. Retinal hypoxia in long-term diabetic cats. Invest Ophthalmol Vis Sci 1998; 39: Arden GB, Wolf JE, Collier J, Wolff C, Rosenberg M. Dark adaptation is impaired in diabetic before photopic loss can be seen. Can hypoxia contribute to diabetic retinopathy?. In: Hollyfield JG (ed). Retinal Degenerative Diseases and Experimental Therapy. Plenum Press: New York, 1999, pp Dean FM, Arden GB, Dornhorst A. Partial reversal of protan and tritan colour defects with inhaled oxygen in insulin dependent diabetic subjects. Br J Ophthalmol 1997; 81: Harris A, Arend O, Danis RP, Evans S, Wolf S, Martin BJ. Hyperoxia improves contrast sensitivi-

10 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na ty in early diabetic retinopathy. Br J Ophthalmol 1996; 80: Drasdo N, Chiti Z, Owens DR, North RV. Effect of darkness on inner retinal hypoxia in diabetes. Lancet 2002; 359(9325): Kern TS, Engerman RL. Capillary lesions develop in retina rather than cerebral cortex in diabetes and experimental galactosemia. Arch Ophthalmol 1996; 114: de Gooyer TE, Stevenson KA, Humphries P, Simpson DA, Gardiner TA, Stitt AW. Retinopathy is reduced during experimental diabetes in a mouse model of outer retinal degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006; 47: Arden GB, Wolf JE, Collier J, Wolff C, Rosenberg M. Dark adaptation is impaired in diabetics before photopic visual losses can be seen. Hollyfield et al. (eds). Retinal Degenerative Diseases and Experimental Therapy. Kluver Academic Plenum: New York, 1999, pp Ch Arden GB. The absence of diabetic retinopathy in patients with retinitis pigmentosa: implications for pathophysiology and possible treatment. Brit J Ophthalmol 2001; 85: Nguyen QD, Shah SM, Van Anden E, Sung JU, Vitale S, Campochiaro PA. Supplemental oxygen improves diabetic macular oedema: a pilot study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45: Shiba T, Sato Y, Takahashi M. Relationship between diabetic retinopathy and sleep-disordered breathing. Am J Ophthalmol 2009; 147: West SD, Groves DC, Lipinski HJ, Nicoll DJ, Mason RH, Scanlon PH et al. The prevalence of retinopathy in men with Type 2 diabetes and obstructive sleep apnoea. Diabet Med 2010; 27: Busik JV, Mohr S, Grant MB. Hyperglycaemia-induced reactive oxygen species toxicity to endothelial cells is dependent on paracrine mediators. Diabetes 2008; 57: Arden GB, Wolf JE, Tsang Y. Does dark adaptation exacerbate diabetic retinopathy? Evidence and a linking hypothesis. Vision Res 1998; 38: Arden GB, Sidman RL, Arap W, Schlingemann RO. Spare the rod and spoil the eye. Br J Ophthalmol 2005; 89: Arden GB. Comments on A new view of diabetic Retinopathy by AJ Barber. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2004; 28: Hagins WA, Ross PD, Tate RL, Yoshikami S. Transduction heats in retinal rods: tests of the role of cgmp by pyroelectric calorimetry. Proc Natl Acad Sci USA 1998; 86: Hamer RD, Nicholas SC, Tranchina D, Lamb TD, Jarvinen JL. Toward a unified model of vertebrate rod phototransduction. Vis Neurosci 2005; 22: Birol G, Wang S, Budzynski E, Wangsa-Wirawan ND, Linsenmeier RA. Oxygen distribution and consumption in the macaque retina. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2007; 293: H1696 H Arden GB, Gündüz MK, Kurtenbach A, Völker M, Zrenner E, Gündüz SB et al. Preliminary trial to determine whether prevention of dark adaptation affects the course of early diabetic retinopathy. Eye 2010; 24: Reznicek L, Kernt M, Haritoglou C, Kampik A, Ulbig M, Neubauer AS. In vivo characterization of ischemic retina in diabetic retinopathy. Clin Ophthalmol 2011; 5: Sliney DH, Wolbarsht ML. Safety with Lasers and Other Optical Sources. Plenum Press: New York, Robinson J, Bayliss S, Fielder AR. Transmission of light across the adult and neonatal eyelid in vivo. Vision Res 1991; 31: Berson DM, Dunn FA, Takao M. Phototransduction by retinal ganglion cells that set the circadian clock. Science 2002; 295: Stevens RG. Electric light causes cancer? Surely you re joking, Mr. Stevens. Mutat Res 2009; 682: Brainard GC, Hanifin JP, Greeson JM, Byrne B, Glickman G, Gerner E et al. Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. J Neurosci 2001; 21: Thapan, Arendt J, Skene DJ. An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod,non-cone photoreceptor system in humans. J Physiol 2001; 535: Young RW. The renewal of rod and cone outer segments in the rhesus monkey. J Cell Biol 1971; 49: Schremser JL, Williams TP. Rod outer segment (ROS) renewal as a mechanism for adaptation to a new intensity environment. I. Rhodopsin levels and ROS length. Exp Eye Res 1995; 61: Williams TP, Henrich S, Reiser M. Effect of eye closures and openings on photostasis in albino rats. Invest Ophthalmol Vis Sci 1998; 39: Williams TP, Webbers JP, Giordano L, Henderson RP. Distribution of photon absorption rates across the rat retina. J Physiol 1998; 508: Williams TP, Squitieri A, Henderson RP, Webbers JP. Reciprocity between light intensity and rhodopsin concentration across the rat retina. J Physiol 1999; 516: Seznam použitých zkratek, definic, odborných termínů ZP zdravotnický prostředek DME diabetický makulární edém CME cystoidní makulární edém DR diabetická retinopatie OCT oční koherentní tomograf TMC triamcinolon PPV pars plana vitrektomie LFK laserová foto koagulace NKZO nejlépe korigovaná zraková ostrost Obsah závěrečné zprávy Název zdravotnického prostředku Třída zdravotnického prostředku Identifikace zadavatele Identifikace poskytovatele Identifikace výrobce Jméno zkoušejícího

11

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN OS ČLK Ústí nad Labem Oční klinika UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o. pořádají XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN 16. října

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Nejrychlejší Fotokoagulátor

Nejrychlejší Fotokoagulátor Nejrychlejší Fotokoagulátor VALON 5G BEZ KOMPROMISŮ NOVÝ DESIGN - Dostupný, Všestranný a s Vylepšenou Technologií Nový 5G fotokoagulátor je kompaktní, snadno přemístitelný a navržený tak, aby vyhovoval

Více

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DIABETICKÉ RETINOPATIE

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DIABETICKÉ RETINOPATIE Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP Česká vitreoretinální společnost. DOPORUČENÉ POSTUPY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DIABETICKÉ RETINOPATIE Za ČOS a VRSP: Kalvodová

Více

Standardy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie a jejích komplikací

Standardy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie a jejích komplikací Standardy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie a jejích komplikací Doporučení České diabetologické společnosti a České vitreoretinální společnosti 1. Charakteristika předmětu standardu (definice)

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte HMOTNOST DIABETES Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte Přednosti terapie systémem EndoBarrier Máte potíže s regulací hladiny krevního cukru a obtížným snižováním tělesné hmotnosti?

Více

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD.

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Léčba Androgenní Alopecie Chemická léčba: Orální podávání Finasteridu

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka Indikační kriteria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová,

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Medicína Trendy zdraví

Medicína Trendy zdraví Stránka č. 1 z 5 Medicína Trendy zdraví o nás Medicína Kosmetika Domácnost Rodina Přírodní léčba Výživa a gastronomie Sport a wellness Poradna HLEDEJ» Nejčtenější Rotaviry mají na svědomí průjem a zvracení

Více

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0101 rev.00 Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti:

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 7. 2013 24 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012 Activity in the field of diabetology, care for

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Obsah Význam vigilance u zdravotnických prostředků (ZP) Právní předpisy pro oblast vigilance v EU Právní předpisy pro oblast vigilance v ČR Význam vigilance

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA Hospitalizace K hospitalizaci se dostavte v určený den, s sebou vezměte předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dnů, toaletní potřeby, věci pro osobní potřebu a doklady včetně průkazu pojištěnce.

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká transplantační společnost Česká společnost intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy

Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy Dr. Pavel Kovář Medical Director Pfizer spol. s r.o. VII. Konference - Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 15.5.2012, Špindlerův Mlýn Důvodová zpráva

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Čj: 568-22/2014-ÚVN V Praze dne: 12.05.2014 Počet listů: 6 Výtisk: 1 Dodávka mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci

Čj: 568-22/2014-ÚVN V Praze dne: 12.05.2014 Počet listů: 6 Výtisk: 1 Dodávka mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci Čj: 568-22/2014-ÚVN V Praze dne: 12.05.2014 Počet listů: 6 Výtisk: 1 Dodávka mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci Ústřední vojenská nemocnice Praha, vyhlašuje marketing na dodávku

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Vědecké monografie 1. CIHELKOVÁ, I. a SOUČEK, P. Atlas makulárních chorob. Atlas of macular diseases. 1. vydání. Praha: Galén/Karolinum, 2005. 521 s.

Vědecké monografie 1. CIHELKOVÁ, I. a SOUČEK, P. Atlas makulárních chorob. Atlas of macular diseases. 1. vydání. Praha: Galén/Karolinum, 2005. 521 s. Publikační činnost Vědecké monografie 1. CIHELKOVÁ, I. a SOUČEK, P. Atlas makulárních chorob. Atlas of macular diseases. 1. vydání. Praha: Galén/Karolinum, 2005. 521 s. Kapitoly v zahraničních monografiích

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Prevence a léčba očních komplikací diabetu

Prevence a léčba očních komplikací diabetu 17 Prevence a léčba očních komplikací diabetu Jiří Záhlava, Ivan Karel Diabetická retinopatie (DR) je častá pozdní orgánová komplikace diabetu, která je v hospodářsky vyspělých zemích ve věkové skupině

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

s podporou technologie RFID autorka : Zuzana Sýkorová, PharmDr.Lenka Doležalová, PhDr Jana Kocourková Masarykův onkologický ústav Brno

s podporou technologie RFID autorka : Zuzana Sýkorová, PharmDr.Lenka Doležalová, PhDr Jana Kocourková Masarykův onkologický ústav Brno Bezpečné ambulantní podání cytostatik s podporou technologie RFID autorka : Zuzana Sýkorová, PharmDr.Lenka Doležalová, PhDr Jana Kocourková Masarykův onkologický ústav Brno Témata sdělen lení: předpoklady

Více

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči...

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Vladimír Černý Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice Ústí

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví Fotoomlazení LED terapie pro krásu i zdraví Viofor JPS System MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT R VIOFOR JPS SYSTEM pozitivně působí napovrchové, střední i hluboké vrstvy tkání. Buněčné terapie zlepšuje: okysličení

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více