Nové terapeutické možnosti léčby chronického diabetického

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové terapeutické možnosti léčby chronického diabetického"

Transkript

1 Název zdravotnického prostředku: Fotodynamická oční maska Polyphotonix Specifikace výrobku: Fotodynamická oční maska Polyphotonix k léčbě diabetického makulárního edému Třída zdravotnického prostředku: IIa Zadavatel: ELON MEDICAL s r.o. Kořenského 1052/ , Praha 5 IČ DIČ CZ Poskytovatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Oftalmologická klinika Šrobárova 1150/ , Praha 10 IČ: Tel.: Výrobce: Polyphotonix Medical, Ltd. NetPark, PETEC Thomas Wright Way Sedgefield, County Durham TS21 3FG, United Kingdom Administrátor projektu: David Hofman Garant projektu: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka CSc. Hlavní zkoušející: MUDr. Miroslav Veith Řešitelé: MUDr. Miroslav Veith, MUDr. Martin Penčák, MUDr. Lukáš Magera, Ing. Ivo Hora Datum zahájení klinického hodnocení: Datum ukončení klinického hodnocení: Plán klinického hodnocení: Prospektivní, Nezaslepený Nové terapeutické možnosti léčby chronického diabetického makulárního edému pomocí prevence adaptace na tmu Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku Klinické hodnocení zdravotnického prostředku bylo provedeno dle podmínek zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 316/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku a v souladu s nařízením vlády nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky. Úvod do problematiky: Diabetes mellitus (DM) patří k nejčastějším chronickým onemocněním s neustále rostoucím počtem nemocných. Podle statistických dat publikovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR byl počet léčených diabetiků v ČR v roce , což představuje 8% obyvatelstva. V roce 2002 to bylo 6,5% a roce ,9%. Je tedy předpoklad, že tato čísla budou stále vyšší. Nejčastější mikro vaskulární komplikací DM je diabetická retinopatie (DR). Ta je příčnou poklesu zrakových funkcí až slepoty, a to jednak komplikacemi proliferativní formy DR a dále především diabetickým makulárním edémem (DME). Jeho prevalence narůstá s délkou trvání DM. Základním pilířem léčby DME stále zůstává laserová foto koagulace (LFK). Snižuje riziko ztráty zraku o 50% po 3 letech. Její efekt je ale především preventivní, ztracenou zrakovou ostrost již většinou nedokáže navrátit. Chirurgické řešení cestou pars plana vitrektomie (PPV) je metodou volby léčby chronického DME nereagujícího na LFK či DME spojeného s patologií vitreo retinálního rozhraní. Další možností léčby DME jsou intra vitreálně aplikované kortikosteroidy (KS) a především inhibitory vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF), které v klinických studiích prokázaly vysokou účinnost a bezpečnost. Uplatnění najdou především u pacientů, kde LFK není dostatečně účinná nebo ji není možné bezpečně provést. Jistou nevýhodou tohoto způsobu léčby je nutnost opakovaného podání léčebné látky, což sebou přináší jednak rizika spojená s intra vitreální aplikací a také určitá rizika vyplývající z charakteru daného preparátu. Opakované intra vitreální aplikace představují také zátěž pacienta ve smyslu psychického stresu a častých kontrol. Bylo dále prokázáno, že intra-vitreální injekce inhibitorů vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) zlepšují zrakové funkce a morfologii sítnice u pacientů s diabetickou retinopatií (DR) a diabetickým makulárním edémem (DME). U těchto pacientů může dojít k rozsáhlému úbytku kapilár sítnice vedoucímu k jejich hypoxii, která je známá jako nejsilnější stimul pro zvýšení hladiny VEGF. VEGF má vlastnosti, které mohou způsobovat poškození cév pozorovaná u DR a DME. U člověka je však prokázáno, že k hypoxii dochází ještě před poklesem množství kapilár. U člověka ještě předtím, než je možno prokázat vaskulopatii, dochází k neúplné adaptaci na tmu, poklesu barvocitu a achromatické kontrastní citlivosti, lze pozorovat snížení oscilačních potenciálů. Tyto časné změny jsou s největší pravděpodobností spojeny s hypoxií, protože je lze rychle a přechodně částečně zvrátit inhalací kyslíku. Jedním ze zásadních postřehů je, že vaskulární změny pozorované u retinálních cév se nevyskytují v mozkové tkáni, přestože obě tkáně mají podobný původ. Musí tedy existovat specifická zvláštnost sítnice, způsobující DR. Příčinou náchylnosti sítnice může být hlavní rozdíl mezi mozkem a sítnicí přítomnost fotoreceptorů. Tento názor je podložen značným množstvím důkazů. Tato a další pozorování vedla k jiné teorii o patofyziologii DR. Spotřeba kyslíku tyčinkami ve vnější části sítnice je ve tmě mnohem vyšší a to zase způsobuje snížení vnitřní tenze kyslíku v sítnici. Byl vysloven názor, že stoupající hypoxie při diabetu způsobuje zvýšené vyplavování cytokinů, především VEGF, v míře, která vyvolává poškození drobných retinálních cévek a tím snižuje lokální prokrvení a dále zvyšuje hypoxii. Je potvrzeno, že zamezení adaptace na tmu, snižuje rychlost progrese DME, protože při adaptaci na tmu se značně zvyšuje hypoxie vnější vrstvy sítnice. Předchozí klinické studie u pacientů s mírnou neproliferativní DR prokázaly, že osvětlení sítnice skrze oční víčka během spánku je pro pacienty přijatelné, nemá žádné škodlivé účinky a také zlepšuje stav při DR a zrakové funkce. Oční maska společnosti Polyphotonix Medical (dále jen Oční Maska ), je neinvazivní zdravotnický prostředek třídy IIa, pro domácí použití, pro léčbu DR/ DME. Oční Maska se používá při spánku, kdy se oko adaptuje na noční vidění, přičemž při spánku dochází k největším patologickým změnám v oku, v důsledku nedostatku kyslíku. Oční Maska do oka vyzařuje studené, zelené světlo vlnové délky 505μm. Léčba pomocí Oční Masky by měla mít preventivní účinek a jednak by měla vést ke stabilizaci i zlepšení očního nálezu. S ohledem na fakt, že zde nejsou žádné kontraindikace k zavedeným způsobům léčby, může docházet v kombinaci léčby s nimi, k výraznějším výsledkům léčebné terapie. Primární cíl: Ověření efektu fotodynamické terapie na vývoj DME pomocí měření NKZO a spectraldomain optické koherentní tomografie (SD-OCT) Sekundární cíle: Analýza efektu fotodynamické terapie na redukci DME ve vztahu ke kompenzaci DM (ve 3 skupinách do 60 mmol/mol, 61 80, 81 víc) Analýza efektu fotodynamické terapie ve vztahu k předchozí léčbě

2 Posouzení zdravotnického prostředku z hlediska jeho bezpečnosti pro uživatele a třetí osoby při poskytnutí zdravotní péče v rozsahu použití uvedené v původní dokumentaci k výrobku Ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití a souladu se současnými klinickými poznatky Posouzení vhodnosti k použití při poskytnutí zdravotní péče v rozsahu použití, uvedené v původní dokumentaci k výrobku Posouzení vhodnosti pro klinické používání v České republice Výběr pacientů: Zařazovací kritérium: pacient s DME nad 220um, do projektu byly zařazeny obě oči pacienta Vyřazovací kritéria: signifikantní rohovkové opacity znemožňující provedení SD-OCT a fotografie fundu vitreo-makulární/foveální trakční změny historie pars plana vitrektomie pro DME, hodnoty HbA1c, TK, lipidů či délka trvání DME nejsou pro zařazení rozhodující Metodika: U pacientů byly sledovány tyto parametry: tloušťka makuly a změny vitreo-retinálního rozhraní pomocí SD-OCT: HD skeny a makulární kostka 512x128 nejlépe korigovaná zraková ostrost na dálku (NKZO) pomocí EDTRS tabulí subjektivní zhodnocení kvality života se světelnou maskou vlastní dotazník. vyhodnocování dat získaných z masky (RFID technologie monitorující dodržování léčebné terapie), určujících dodržování léčebného režimu a jejich porovnání s daty, ze spánkových dotazníků rozvržení jednotlivých vyšetření během pravidelných kontrol je v následující tabulce Vybraní pacienti obdrželi informační balíček (informovaný souhlas, deník pacienta pro hodnocení vlivu masky na spánek) a před souhlasem s účastí ve studii byli svým ošetřujícím lékařem důkladně poučeni o způsobu užívání masky a možnými kontraindikacemi. Po úvodní prohlídce se pacienti dostavili znovu po 3 a 6 měsících na všechna vyšetření. Pacienti byli mezi kontrolami pravidelně kontaktováni, aby se posílilo dodržování jejich léčebného režimu a měli možnost nahlásit, pokud by měli potíže s maskami. Pacienti byli přímo dotazování na veškeré poruchy spánku, a byly pro to použity formální spánkové dotazníky. NKZO do dálky byla měřena pomocí ETDRS optotypů ze vzdálenosti 4 m. Byly pořízeny barevné fotografie fundu a tloušťka makuly byla měřena pomocí spektrálního OCT Macular Cube 512 x 128 a HD scanu (Zeiss Cirrus HD). Cystoidní makulární edému (CME), byl na počátku studie přítomný u 50 očí. Do léčebného projektu bylo zařazeno 35 pacientů (67 očí) a to 5 pacientů s diabetes mellitus 1. typu a 30 pacientů s typem 2. Průměrný věk zařazených pacientů byl 62,9 let (rozmezí let). Průměrný počáteční glykovaný hemoglobin (HbA1c) byl 65,79 mmol/mol (minimální hodnota byla 44 mmol/ mol a nejvyšší byla 96 mmol/mol). Po 6 měsících se snížil na 58,52 mmol/mol. V dané skupině pacientů mělo 24 neproliferativní formu DR s DME a 11 s proliferativní formou DR s DME. Průměrná doba trvání DM byla 19,8 roku ( rozmezí 1,5 roku až 39 let). Pacienti již byli v předchozím období léčeni za použití zavedených léčebných metod a to LFK, PPV, TMC, či anti VEGF. Proto bylo jedním ze sekundárních cílů zjistit, jak a zda-li léčba pomocí oční masky bude mít vliv stabilizaci DME v závislosti na předchozí léčbě. Ze 67 sledovaných očí, všechny podstoupili LFK, 17 očí podstoupilo intra-vitreální aplikaci TMC, 13 očí bylo léčeno PPV a anti VEGF byl aplikován u 7 očí. U sledovaných očí, jich 55% podstoupilo předchozí léčbu v kombinaci zákroků, výše uvedených. Výsledky OCT Na počátku sledovacího období byla průměrná tloušťka makuly u studovaných očí 381,9 μm (pravé oko 378,5 μm vs. levé oko 385,4 μm). Její tloušťka se v průběhu léčebného projektu snižovala. Průměrná tloušťka makuly byla po 3 měsících léčby v průměru o 19,4 μm menší a to 362,5 μm. Došlo tedy k mírné redukci DME. Po 6 měsících, došlo k další redukci DME a tloušťka makuly byla celkově v průměru o 27,2 μm menší oproti počátečnímu stavu a to 354,7 μm (pravé oko 345,6 μm vs. levé oko 363,9 μm). Na obrázku 1 a 3 je zdokumentována regrese intra retinálních cyst a CME/DME u 6 studovaných očích v průběhu 6 měsíců. Vždy je znázorněn počáteční stav, stav po 3 a po 6 měsících. Obrázek 2 demonstruje naměřenou tloušťku makuly u studovaných očí v počátečním stavu, po 3 a 6 měsících. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na

3 Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku Oko 1 Oko 2 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Ve vlastnictví FNKV a ELON MEDICAL s r.o.

4 Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku Oko 3 Oko 4 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Ve vlastnictví FNKV a ELON MEDICAL s r.o.

5 Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku Oko 5 Oko 6 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Ve vlastnictví FNKV a ELON MEDICAL s r.o.

6 Tabulka 1 Měření tloušťky makuly a redukce DME v čase dle OCT. Ze 67 očí s DME na počátku léčby zaznamenalo redukci či vymizení otoku 39 očí. U studovaných očí se otok zmenšil u 39 očí (rozmezí -3 μm/-456 μm) a zvyšil u 28 (rozmezí +1 μm/+156 μm) (79 % těchto očí bylo po kombinovaných zákrocích LFK, PPV, TMC, anti VEGF). Celkově došlo k redukci otoku u 58 % sledovaných očí (p=0,052). Redukce DME dle OCT Počáteční stav Po 3 měsících Po 6 měsících Všechny oči n=67 381,9 362,5 354,7 Pravé oko n=34 378,5 348,6 345,6 Levé oko n=33 385,4 376,8 363,9 S pohledem na porovnání léčby světelnou masku a kompenzaci DM, jsme rozdělili pacienty do 3 skupin, dle jejich vstupních hodnot HbA1c. V 1. skupině <60 HbA1c bylo 16 pacientů (31 očí), ve 2. skupině HbA1c bylo 12 pacientů (22 očí) a ve 3. skupině >81 HbA1c bylo 7 pacientů (14 očí). K redukci DME v první skupině došlo ke zlepšení u 20 očí po 6 měsících léčebné terapie, v druhé skupině se zlepšilo 6 očí a ve třetí skupině se zlepšilo 13 očí. Celkem došlo k redukci DME u 39 očí ze 67 očí (zlepšení nastalo u 58 % očí, p=0,052). Výsledky NKZO 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Počáteční stav Po 3 měsících Po 6 měsících Všechny oči n=67 0,41 0,44 0,45 Pravé oko n=34 0,39 0,41 0,44 Levé oko n=33 0,44 0,47 0,48 Důsledky pro patofyziologii DME a DR Oční víčka a média zeslabují světlo z masky faktorem 100. Pokud by všechna použitá elektřina byla převedena na fotony, bylo by osvětlení sítnice 1 μw/ cm 2. Taková úroveň světla nemůže způsobit poškození struktur sítnice nebo významné zahřátí ani ovlivnit funkci mitochondrií. Gangliové buňky sítnice obsahující melanopsin reagují přímo na světlo a to je spojeno s poruchami vidění a změnami cirkadiánního rytmu souvisejícími s melatoninem. Osvětlení sítnice (505 μm) potřebné k 50% snížení nočního zvýšení melatoninu je 25 μw/cm2. Jediný známý způsob, jak může tak slabé světlo zvrátit změny sítnice, je tedy již vyslovený předpoklad, že během adaptace na tmu se zvyšuje metabolická aktivita tyčinek a výsledná hypoxie stimuluje tvorbu cytokinů, které způsobují poškození sítnice. Tento léčebný projekt lze proto považovat za ověření principu světelné terapie pro léčbu DR a DME. Testy zrakové ostrosti Počáteční průměrná hodnota NKZO byla 0,41 (pravé oko = 0,39 a levé oko 0,44). Po 3 měsících léčebné terapie bylo zaznamenáno zlepšení, kde průměrná NKZO byla 0,44. Po 6 měsících byla výsledná průměrná hodnota NKZO 0,45 (pravé oko 0,44 a levé oko 0,48). Ze 67 studovaných očí, se jich 27 zlepšilo (průměrně o 0,18), 27 zůstalo beze změny, zatímco 13 se zhoršilo (průměrně o 0,15; přičemž 46 % těchto očí bylo po kombinovaných zákrocích LFK, PPV, TMC, anti VEGF). Ke zlepšení NKZO došlo tedy u 40 % sledovaných očí, 40 % zůstalo beze změny a 20 % se zhoršilo (p=0,057). Vyhodnocení spánkové kvality a bezpečnosti Všichni pacienti byli průběžně dotazováni, zda-li pociťují nepohodlí či jakoukoli poruchu spánku. Ty byli zaznamenány jako nežádoucí příhody ve spánkových dotaznících na měsíční bázi. S ohledem na nezvyk při používání masky a samotný způsob léčby, byl po prvním měsíci léčby zaznamenán větší počet negativních reakcí, týkající se kvality a délky spánku. Od druhého měsíce byl počet positivních reakcí, jak na délku spánku, tak spánkový komfort výrazně vyšší. Bylo také zaznamenáno, že řada pacientů ve svých deníčcích uváděla hned po prvním měsíci léčebné terapie zlepšení Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Tabulka 2 Shrnutí výsledků vyšetření NKZO u studovaných očí. (počet písmen Decimální ZO) zraku, subjektivní zrakové ostrosti a obecně zlepšení kvality zraku. Po skončení léčebné projektu, pacienti

7 Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku vyplňovali dotazník, shrnující celý průběh jejich léčby, týkající se obecné spokojenosti s používáním masky a nežádoucími účinky na spánek, usínání, světlo vyzařované maskou a měli rovněž hodnotit, zda-li by rádi masku používali nadále, doporučili ji dalším pacientům s DR a jejich celkovou spokojenost s léčbou. Jak na konci každého měsíce, tak po skončení celého léčebného projektu, se vyhodnocovala samotná data stažená z vrácených masek oproti údajům, které pacienti zaznamenávali ve svých měsíčních spánkových denících. Tabulka 3 Shrnutí měsíční compliance Tabulka 4 Ukázka zpracování pacientských dat při používání oční masky. Výstup ukazuje kolik hodin pacient masku používal v daném měsíci, na denní bázi. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Ve vlastnictví FNKV a ELON MEDICAL s r.o.

8 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na Tabulka 5 Shrnutí výsledků pacientských dotazníků. Omezení a nedostatky léčebného projektu Po splnění daných indikačních kritérií, byla pacientům navrhnuta možnost účasti v léčebném projektu. Teprve po podepsání informovaného souhlasu, byl do něj pacient zařazen. Léčebný projekt se prováděl v rámci jedné léčebné skupiny, přičemž pacientům byly léčeny obě dvě oči. Světelná maska měla velmi nízkou poruchovost, tudíž bylo u pacientů dosaženo nepřerušeného období v daném léčebném cyklu s plnou noční dávkou světelné terapie. Díky tomu, že pacienti měli na výběr ze dvou látkových pouzder tak, aby oční maska seděla co nejlépe na obličeji, mělo toto velký vliv na spánkový komfort a přesnost dávkování světelné terapie. Neměli jsme i přesto možnost určit, zda byly OLEDy emitující světlo vždy umístěny před zornicí, nebo zda během noci došlo k jejich posunutí. Uvedený nedostatek oční masky nicméně může snižovat účinnost léčby a zároveň zvyšuje význam každého zlepšení spojeného s používáním masky. Změřili jsme lokální změny retinální tloušťky, abychom demonstrovali změny makulárního edému. Bylo provedeno vzájemné porovnání očí různých jedinců, porovnání párů očí stejných jedinců, i longitudinální porovnání všech studovaných očí. Všechny metody analýzy ukazují, že pozorovaná zlepšení byla významná. Odstoupení ze studie Ze 40 přijatých účastníků jich 5 studii nedokončilo; 1 pacient zemřel na základě komplikací základního onemocnění a 4 pacienti byli ze studie vyřazeni pro non-compliance. Do analýz změn léčených očí 6 měsíců po zahájení studie bylo tedy zahrnuto celkem 35 pacientů. Určený účel použití zdravotnického prostředku Zdravotnický prostředek oční maska Polyphotonix, je určen k domácí léčbě diabetického makulárního edému a diabetické retinopatie. Jedná se o neinvazivní prostředek, který se dá kombinovat se stávající léčbou pacientů, za pomocí, PPV, TMC a LFK sítnice, či aplikací anti VEGF preparátů. Použití oční masky, pro léčbu DME/DR, nemá žádné kontraindikace ke stávající a konvenční léčbě, či zdravotnímu stavu pacienta. Nejsou známa zdravotní omezení, která by měla vliv na léčbu oční maskou. Jelikož byl prokázán léčebný účinek na pacientech s DME a neproliferativní tak proliferativní formou DR, může mít použití oční masky rovněž preventivní účinek. Hladina glykovaného hemoglobinu, nemá rovněž vliv na její účinek. Pokud je stávající forma léčby neúčinná a to je ve většině případů u pacientů s PDR/NPDR a DME, kde již stávající léčba nemá vliv na redukci DME, může lékař specialista doporučit pacientům oční masku jako primární, či doplňkovou léčbu. Aplikace oční masky pro léčebné a preventivní účely indikuje vždy lékař. Obecně aplikace světelné terapie na organizmus se v medicíně využívá ve velké míře. Každé užití oční masky, je ošetřeno Návodem k použití, k zabezpečení ochrany před nevhodnou manipulací. Působení světelné terapie závisí na vlnové délce zařízení a na typu buněk, na které je zaměřeno. Proto je světelná terapie upravována specificky pro daný typ léčby. Při klinických studiích bylo použito světlo o vlnové délce 505 um. Vlastnosti zdravotnického prostředku Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití jsou bezpečné. Vlastnosti, typ, charakter a parametry zdravotnického prostředku vyhovují účelu použití a jsou v souladu se současnými klinickými poznatky. Popis výrobku Oční maska je zdravotnický prostředek navržený tak, aby pacientovi doručil přesnou míru světelné terapie v jeho spánkovém režimu. Oční maska je programovatelná, aby se dala individuálně používat pouze v nočním režimu a to mezi 20:00 a 08:00 hodinou a aby poskytovala pacientovi kontrolovanou dávku světelné terapie každou noc, po celou dobu dané léčebné terapie. Léčebný cyklus je typicky mezi jedním a třemi měsíci,

9 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na dle daného typu léčebného prostředku, přičemž doporučená doba léčebné terapie je minimálně 6 měsíců. Po skončení léčebného cyklu, pacient masku zasílá zpět k bezpečné recyklaci a hlavně pro účely vyhodnocení daného léčebného cyklu. Pro každý nový léčebný cyklus, je pacientovi poskytnuta nová oční maska. Jelikož je tento zdravotnický prostředek programovatelný, poskytuje rovněž ošetřujícímu lékaři značnou míru informace o tom, zda-li a jak, pacient tento léčebný prostředek používal a zda-li dodržoval předepsanou léčebnou terapii. Set oční masky se skládá ze dvou částí. Jednou je jemné látkové pouzdro, do kterého se vkládá POD, tedy světlo vyzařující jednotka, naprogramovaná na předepsaný léčebný cyklus. Látkové pouzdro je složeno z několika vrstev, pro maximální spánkový komfort. Vnější vrstva je vyrobena z kombinace materiálů a to polyesteru, polyuretanové pěny a nylonu, stejně tak jako vnitřní vrstva. Suchý zip, umožňující její co nejlepší upevnění kolem hlavy je z nylonu. Látkové pouzdro je maximálně hypoalergenní. Plastový kryt PODu, je vyroben z průhledného plastu a jeho vyklenutý povrch odpovídá tvaru zavřeného víčka oka. Výrobek odpovídá a je certifikován dle mezinárodních norem FDA QSR Part 820 a MHRA GMP. Zdroj světelné terapie poskytuje technologie OLED, která je naladěná na vlnovou délku 505nm. Tištený obvod, který kontroluje a umožnuje celé zařízení programovat je vyroben a certifikován dle norem ISO Celý produkt podléhá certifikaci CE a ISO, která jej řadí do třídy IIa zdravotnických prostředků. Oční maska A: Látkové pouzdro B: POD Technické parametry Napájení: 3V baterie Vlnová délka: 505μm CE Licence: SGS CE0120 ISO: Třída ZP: IIa Režimy práce: kontinuální 8 hodin (s možností přerušení) Rozměry: 6 x 0,5 x 12 cm Váha: 57g Hodnocení zdravotnického prostředku Zdravotnický prostředek je vhodný k použití v rozsahu uvedeném v průvodní dokumentaci k výrobku. Na základě prostudované dokumentace a známé úrovně kvality zdravotnických prostředků v tomto oboru lze konstatovat, že výrobek je vhodný pro domácí léčbu DME/ DR v České republice. Oční maska slouží k účelům léčebného či preventivního charakteru. Před aplikací musí být klient seznámen s účinky masky a podepsat informovaný souhlas s jejím použitím. Klient musí mít potvrzeno od svého lékaře, že není přítomna kontraindikace k použití masky. Seznam použité literatury 1 Mitchell P, Bandello F, Schmidt-Erfurth U, Lang GE, Massin P, Schlingemann RO, et al., RESTORE study group. The RESTORE study: ranibizumab monotherapy or combined with laser vs laser monotherapy for diabetic macular edema. Ophthalmology 2011; 118(4): Salam A, DaCosta J, Sivaprasad S. Anti-vascular endothelial growth factor agents for diabetic maculopathy. Br J Ophthalmol 2010; 94: Elman MJ, Aiello LP, Beck RW, Bressler NM, Bressler SB, Edwards AR, Diabetic Retinopathy Clinical Research Network et al. Randomized trial evaluating ranibizumab plus prompt or deferred laser or triamcinolone plus prompt laser for diabetic macular oedema. Ophthalmology 2010; 117: Michaelides M, Kaines A, Hamilton RD, Fraser- -Bell S, Rajendram R, Quhill F et al. A prospective randomized trial of intravitreal bevacizumab or laser therapy in the management of diabetic macular oedema (BOLT study) 12- month data: report 2. Ophthalmology 2010; 117: Azza El-Remessy M, Ali Behzadian A, Abou-Mohamed G, Franklin T, Caldwell RW, Caldwell RB. Experimental diabetes causes breakdown of the blood-retina barrier by a mechanism involving tyrosine nitration and increases in expression of vascular endothelial growth factor and urokinase plasminogen activator receptor. Am J Pathol 2003; 162: Braun RD, Linsenmeier RA, Goldstick TK. Oxygen consumption in the inner and outer retina of the cat. Invest Ophthalmol Vis Sci 1995; 36: Linsenmeier RA, Braun RD, McRipley MA, Padnick LB, Ahmed J, Hatchell DL et al. Retinal hypoxia in long-term diabetic cats. Invest Ophthalmol Vis Sci 1998; 39: Arden GB, Wolf JE, Collier J, Wolff C, Rosenberg M. Dark adaptation is impaired in diabetic before photopic loss can be seen. Can hypoxia contribute to diabetic retinopathy?. In: Hollyfield JG (ed). Retinal Degenerative Diseases and Experimental Therapy. Plenum Press: New York, 1999, pp Dean FM, Arden GB, Dornhorst A. Partial reversal of protan and tritan colour defects with inhaled oxygen in insulin dependent diabetic subjects. Br J Ophthalmol 1997; 81: Harris A, Arend O, Danis RP, Evans S, Wolf S, Martin BJ. Hyperoxia improves contrast sensitivi-

10 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, zaznamenávání, nebo jinými elektronickými nebo mechanickými metodami, bez předchozího písemného svolení autora. V případě žádosti o povolení se obraťte na ty in early diabetic retinopathy. Br J Ophthalmol 1996; 80: Drasdo N, Chiti Z, Owens DR, North RV. Effect of darkness on inner retinal hypoxia in diabetes. Lancet 2002; 359(9325): Kern TS, Engerman RL. Capillary lesions develop in retina rather than cerebral cortex in diabetes and experimental galactosemia. Arch Ophthalmol 1996; 114: de Gooyer TE, Stevenson KA, Humphries P, Simpson DA, Gardiner TA, Stitt AW. Retinopathy is reduced during experimental diabetes in a mouse model of outer retinal degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006; 47: Arden GB, Wolf JE, Collier J, Wolff C, Rosenberg M. Dark adaptation is impaired in diabetics before photopic visual losses can be seen. Hollyfield et al. (eds). Retinal Degenerative Diseases and Experimental Therapy. Kluver Academic Plenum: New York, 1999, pp Ch Arden GB. The absence of diabetic retinopathy in patients with retinitis pigmentosa: implications for pathophysiology and possible treatment. Brit J Ophthalmol 2001; 85: Nguyen QD, Shah SM, Van Anden E, Sung JU, Vitale S, Campochiaro PA. Supplemental oxygen improves diabetic macular oedema: a pilot study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45: Shiba T, Sato Y, Takahashi M. Relationship between diabetic retinopathy and sleep-disordered breathing. Am J Ophthalmol 2009; 147: West SD, Groves DC, Lipinski HJ, Nicoll DJ, Mason RH, Scanlon PH et al. The prevalence of retinopathy in men with Type 2 diabetes and obstructive sleep apnoea. Diabet Med 2010; 27: Busik JV, Mohr S, Grant MB. Hyperglycaemia-induced reactive oxygen species toxicity to endothelial cells is dependent on paracrine mediators. Diabetes 2008; 57: Arden GB, Wolf JE, Tsang Y. Does dark adaptation exacerbate diabetic retinopathy? Evidence and a linking hypothesis. Vision Res 1998; 38: Arden GB, Sidman RL, Arap W, Schlingemann RO. Spare the rod and spoil the eye. Br J Ophthalmol 2005; 89: Arden GB. Comments on A new view of diabetic Retinopathy by AJ Barber. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2004; 28: Hagins WA, Ross PD, Tate RL, Yoshikami S. Transduction heats in retinal rods: tests of the role of cgmp by pyroelectric calorimetry. Proc Natl Acad Sci USA 1998; 86: Hamer RD, Nicholas SC, Tranchina D, Lamb TD, Jarvinen JL. Toward a unified model of vertebrate rod phototransduction. Vis Neurosci 2005; 22: Birol G, Wang S, Budzynski E, Wangsa-Wirawan ND, Linsenmeier RA. Oxygen distribution and consumption in the macaque retina. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2007; 293: H1696 H Arden GB, Gündüz MK, Kurtenbach A, Völker M, Zrenner E, Gündüz SB et al. Preliminary trial to determine whether prevention of dark adaptation affects the course of early diabetic retinopathy. Eye 2010; 24: Reznicek L, Kernt M, Haritoglou C, Kampik A, Ulbig M, Neubauer AS. In vivo characterization of ischemic retina in diabetic retinopathy. Clin Ophthalmol 2011; 5: Sliney DH, Wolbarsht ML. Safety with Lasers and Other Optical Sources. Plenum Press: New York, Robinson J, Bayliss S, Fielder AR. Transmission of light across the adult and neonatal eyelid in vivo. Vision Res 1991; 31: Berson DM, Dunn FA, Takao M. Phototransduction by retinal ganglion cells that set the circadian clock. Science 2002; 295: Stevens RG. Electric light causes cancer? Surely you re joking, Mr. Stevens. Mutat Res 2009; 682: Brainard GC, Hanifin JP, Greeson JM, Byrne B, Glickman G, Gerner E et al. Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. J Neurosci 2001; 21: Thapan, Arendt J, Skene DJ. An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod,non-cone photoreceptor system in humans. J Physiol 2001; 535: Young RW. The renewal of rod and cone outer segments in the rhesus monkey. J Cell Biol 1971; 49: Schremser JL, Williams TP. Rod outer segment (ROS) renewal as a mechanism for adaptation to a new intensity environment. I. Rhodopsin levels and ROS length. Exp Eye Res 1995; 61: Williams TP, Henrich S, Reiser M. Effect of eye closures and openings on photostasis in albino rats. Invest Ophthalmol Vis Sci 1998; 39: Williams TP, Webbers JP, Giordano L, Henderson RP. Distribution of photon absorption rates across the rat retina. J Physiol 1998; 508: Williams TP, Squitieri A, Henderson RP, Webbers JP. Reciprocity between light intensity and rhodopsin concentration across the rat retina. J Physiol 1999; 516: Seznam použitých zkratek, definic, odborných termínů ZP zdravotnický prostředek DME diabetický makulární edém CME cystoidní makulární edém DR diabetická retinopatie OCT oční koherentní tomograf TMC triamcinolon PPV pars plana vitrektomie LFK laserová foto koagulace NKZO nejlépe korigovaná zraková ostrost Obsah závěrečné zprávy Název zdravotnického prostředku Třída zdravotnického prostředku Identifikace zadavatele Identifikace poskytovatele Identifikace výrobce Jméno zkoušejícího

11

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Prospektivní observační projekt pro význam diference glykémie a triglyceridémie nalačno vs. postprandiálně (při definované energetické zátěži) pro odhad úspěšnosti terapie analogy GLP1

Více

České vydání. Vedoucí redaktor: Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA. Vychází za podpory edukačního grantu. Current Opinion in.

České vydání. Vedoucí redaktor: Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA. Vychází za podpory edukačního grantu. Current Opinion in. issn 1802-3819 Ročník 2 číslo 3 2008 Current Opinion in Critical Care České vydání Vedoucí redaktor: Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA Vychází za podpory edukačního grantu Current Opinion in Critical

Více

Ročník V číslo 2 Květen 2007

Ročník V číslo 2 Květen 2007 Nezávislý informační bulletin V ý b ě r z e s v ě t o v é l i t e r a t u r y s k l i n i c k ý m i k o m e n t á ř i Ročník V číslo 2 Květen 2007 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař,

Více

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?...

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?... Nezávislý informační bulletin Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři Ročník VIII číslo 1 Březen 2010 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Klinika nefrologie 1. LF

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012. Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO!

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012. Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO! ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012 Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO! Konference Odborná konference 14. 4. 2012 hotel Gustav Mahler, Jihlava Odborná konference

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried Štěpán Svačina a kol. Edice Asclepius Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried

Více

Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY Sborník abstrakt Čeladná, hotel Prosper 12.-13. června 2008 Centrum hyperbarické medicíny, Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI I Ročník X Číslo 1 Únor 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Členové:

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha Doc.

Více

m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska

m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska 1 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 2 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 4 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Prof. zw. dr hab. n.

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2/2008 TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE C A S POVINNÁ

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu OBSAH REDAKČNÍ RADA OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice

Více

FUNKČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE U VYBRANÝCH OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PŮVODNÍ PRÁCE OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ ÚVOD

FUNKČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE U VYBRANÝCH OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PŮVODNÍ PRÁCE OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ ÚVOD FUNKČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE U VYBRANÝCH OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ SOUHRN V práci je podán aktuální přehled vyšetření funkční magnetickou rezonancí na zrakové paradigma zaměřený na vybraná oční onemocnění. Zvláštní

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

Centra péče o diabetiky v České republice

Centra péče o diabetiky v České republice Centra péče o diabetiky v České republice K 1. 5. 2008 je v České republice takových center evidováno celkem 20, a to pro děti i dospělé. Aktuální seznam je uveden v Příloze č. 1, popř. na webových stránkách

Více

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu osteoartrózy kolenních, kyčelních a ručních kloubů

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu osteoartrózy kolenních, kyčelních a ručních kloubů DOPORUČENÍ Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu osteoartrózy kolenních, kyčelních a ručních kloubů Pavelka K Revmatologický ústav Praha Souhrn Na základě dostupné evidence o účinnosti

Více

Reichert a Canon V dnešnom čísle nájdete PERIMETR M700. office@sk.cmi.sk - office@cz.cmi.sk www.cmi.sk 1/2003 BEZKONTAKTNÉ TONOMETRE

Reichert a Canon V dnešnom čísle nájdete PERIMETR M700. office@sk.cmi.sk - office@cz.cmi.sk www.cmi.sk 1/2003 BEZKONTAKTNÉ TONOMETRE 1/2003 office@sk.cmi.sk - office@cz.cmi.sk www.cmi.sk TRANSPUPILÁRNÍ TERMOTERAPIE U exudativní věkem podmíněné makulární degenerace. Neovaskulárních membrán mezi ostatními léčebnými postupy OPTIKON 2000

Více

suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA ISSN 1801-2809 V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014

suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA ISSN 1801-2809 V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014 suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014 ISSN 1801-2809 Program Časopis pro lékaře a zdravotní sestry příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii Ročník 10, suplementum 1 ISSN

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

Konsensus k léčbě inzulínovými analogy

Konsensus k léčbě inzulínovými analogy Konsensus k léčbě inzulínovými analogy A. Adamíková, M. Anděl, M. Kvapil, J. Olšovský, T. Pelikánová, E. Račická, Z. Rušavý 1. Analoga inzulínu Analoga inzulinu jsou biosynteticky připravené molekuly inzulínu,

Více

Pohybová aktivita u pacientů s diabetem 2. typu

Pohybová aktivita u pacientů s diabetem 2. typu ODBORNÝ ČLÁNEK Pohybová aktivita u pacientů s diabetem 2. typu doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. Univerzita Karlova 1. Lékařská fakulta, Ústav tělovýchovného lékařství Úvod Ačkoli je pohybová aktivita klíčovým

Více

Ročník VI číslo 3 červen 2008

Ročník VI číslo 3 červen 2008 Nezávislý informační bulletin V ý b ě r z e s v ě t o v é l i t e r a t u r y s k l i n i c k ý m i k o m e n t á ř i Ročník VI číslo 3 červen 2008 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař,

Více

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní

Více