Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická. Ing. Ondřej Hudeček Ing. Tomáš Sedláček, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická. Ing. Ondřej Hudeček Ing. Tomáš Sedláček, PhD."

Transkript

1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ing. Ondřej Hudeček Ing. Tomáš Sedláček, PhD. 1

2 Obsah Úvod do problematiky Dostupná technologická zařízení Pracující v podtlaku Pracující při atmosférických tlacích Podpůrné plyny využívané při plazmatických procesech Aplikace plazmy Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností implementací Plazmové leptání Plasmové depozice 2

3 Úvod do problematiky 3

4 Plazma Definice Čtvrté skupenství hmoty Ionizovaný plyn Kvazineutrální avšak silně vodivá Ve vesmíru více jak 99 % Vznik Odtržení elektronu z elektronového obalu atomů plynu, resp. roztržením molekul (ionizace) dodáním energie či srážkami mezi sebou. Nejběžněji dodávaná energie původu elektrického -> elektrony -> naráží do neutrálních částic: Elastické srážky změna kinetické energie Plastické srážky vznik excitovaných neutrálních částic resp. iontů Klasifikace Elektronová hustota Teplota plasmy Horká (9 700 C) - vysoká elektronová hustota; plastické kolize mezi elektrony a částicemi vytváří reaktivní částice, elastické zahřívají těžké částice a tak se energie elektronů spotřebovává Studená ( C) nízká elektronová hustota; plastické srážky způsobují chemické změny plazmatu, menší množství elastických srážek lehce zahřívá těžké částice 4

5 Plazma Definice Čtvrté skupenství hmoty Ionizovaný plyn Kvazineutrální avšak silně vodivá Ve vesmíru více jak 99 % Vznik Odtržení elektronu z elektronového obalu atomů plynu, resp. roztržením molekul (ionizace) dodáním energie či srážkami mezi sebou. Nejběžněji dodávaná energie původu elektrického -> elektrony -> naráží do neutrálních částic: Elastické srážky změna kinetické energie Plastické srážky vznik excitovaných neutrálních částic resp. iontů Klasifikace Elektronová hustota Teplota plasmy Horká (9 700 C) - vysoká elektronová hustota; plastické kolize mezi elektrony a částicemi vytváří reaktivní částice, elastické zahřívají těžké částice a tak se energie elektronů spotřebovává Studená ( C) nízká elektronová hustota; plastické srážky způsobují chemické změny plazmatu, menší množství elastických srážek lehce zahřívá těžké částice Obr. 1 Fáze vzniku plazmatu 5

6 Plazma Definice Čtvrté skupenství hmoty Ionizovaný plyn Kvazineutrální avšak silně vodivá Ve vesmíru více jak 99 % Vznik Odtržení elektronu z elektronového obalu atomů plynu, resp. roztržením molekul (ionizace) dodáním energie či srážkami mezi sebou. Nejběžněji dodávaná energie původu elektrického -> elektrony -> naráží do neutrálních částic: Elastické srážky změna kinetické energie Plastické srážky vznik excitovaných neutrálních částic resp. iontů Klasifikace Elektronová hustota Teplota plasmy Horká (9 700 C) - vysoká elektronová hustota; plastické kolize mezi elektrony a částicemi vytváří reaktivní částice, elastické zahřívají těžké částice a tak se energie elektronů spotřebovává Studená ( C) nízká elektronová hustota; plastické srážky způsobují chemické změny plazmatu, menší množství elastických srážek lehce zahřívá těžké částice 6

7 Dostupná technologická zařízení 7

8 Dostupná technologická zařízení Pracující v podtlaku <1,3 kpa Středně-nízké tlaky <1, ; 1,3> kpa Nízké tlaky <1, ; 1, > kpa Velmi nízké tlaky <1, kpa Pracující při atmosférických tlacích Korónový výboj Dielektrický bariérový výboj (tichý) Doutnavý výboj Obloukový výboj 8

9 Plazma ve středně-nízkých tlacích Paralelně uložené elektrody 9

10 Plazma ve středně-nízkých tlacích Magnetronové plazmatické zdroje 10

11 Plazma ve středně-nízkých tlacích Indukčně spřažené plazmatické zdroje 11

12 Plazma v nízkých tlacích Zdroj plasmy založený na ostřelování elektrony 12

13 Plazma v nízkých tlacích Plazma generovaná mikrovlnným zářením 13

14 Plazma ve velmi nízkých tlacích Aplikací, které by vyžadovaly práci při tak nízkých tlacích mnoho není a proto je tato varianta velmi ojedinělá Technologické řešení těchto systémů je velmi podobné výše jmenovaným Mikroelektronika díky velmi dlouhé střední volné dráze mezi atomy je možno dosahovat extrémních přesností kupříkladu přesná mřížka leptaných procesorů (64 nm, 32nm atd.) a dalších mikroelektronických komponent Pro napařování či depozici, protože takto dopravované částice razí dráhu od zdroje přímo na substrát bez nežádoucích kolizí Nevýhodou je značná rozptýlenost částic v plynu a tím vysoce snížená pravděpodobnost vzniku dostatečného množství plastických srážek Ke zvýšení účinnosti je nezbytné zapojit do systému soustavu magnetů usměrňující tok částic v komoře 14

15 Plazma při atmosférických tlacích Korónový výboj 15

16 Plazma při atmosférických tlacích Dielektrický bariérový výboj (tichý) 16

17 Plazma při atmosférických tlacích Doutnavý výboj 17

18 Plazma při atmosférických tlacích Obloukový výboj 18

19 Podpůrné plyny využívané při plazmatických procesech 19

20 Podpůrné plyny využívané při plazmatických procesech Inertní plyny Převážně He, Ar, Ne Velmi kvalitní a homogenní plazma Energie vzniká především srážkami Rozprašování, ale také na předúpravy a čistění Zlepšují adhezi, štěpí nebo navazují H Kyslíkaté plyny Nejčastěji na modifikaci povrchů O 2 reaguje s mnoha polymery za vzniku karboxylových, karbonylových, hydroxylových aj. Dochází k fyzikálnímu narušování povrchu Mimo kyslík také CO, CO 2, SO 2 nebo H 2 O plazma Dusíkaté a fluoridové plyny Smáčivost, tiskuschopnost, biokompatibilita Nejčastěji N 2, NH 3 Dále pak F 2, HF pro zvýšení hydrofobity Uhlovodíkové plyny Metan, etan, etylén, acetylén a benzen Generace hydrogenovaných uhlíkatých filmů Mimořádná mikrotvrdost, antireflexivní, nepropustnost pro páry Organosilikátové plyny Především pro plazmovou polymeraci Opouzdření na mikroelektroniku a dielektrika, antireflexivní povlaky, tenkostěnné povlaky vedoucí světlo v integrované optice Silany (Si), disilany (SiSi), disiloxany (SiOSi), disilanazaty (SiNHSi) a disilthiany (SiSSi) 20

21 Aplikace plazmy 21

22 Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností Většinou korónový nebo doutnavý výboj Úprava jen několika málo prvních monomolekulárních vrstev materiálu I přes šetrnost úpravy lze výrazně měnit - Povrchovou energii Obr. 2 Změna kontaktního úhlu PET vystaveného různým trváním CO 2 OAUGDP plasmou jako funkce času ve dnech po úpravě Obr. 3 Změna povrchové energie PP netkané textilie (34 g/m 2 ) vystavené různým trváním CO 2 OAUGDP plasmou jako funkce času ve dnech po úpravě 22

23 Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností I přes šetrnost úpravy lze výrazně měnit - Navlhavost Obr. 4 SEM snímek PP vlákna a) neupraveného b) upraveného OAUGDP plazmou po dobu 30 s s CO 2 podpůrným plynem 23

24 Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností I přes šetrnost úpravy lze výrazně měnit - Navlhavost Obr. 5 Fotografie PET fólie zachycující vodní kontaktní úhel a) neupraveného b) upraveného vzorku OAUGDP plazmou po dobu 10 s s CO2 podpůrným plynem při frekvenci 3 khz a napětí 9 kv 24

25 Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností I přes šetrnost úpravy lze výrazně měnit - Navlhavost Obr. 6 Schéma MOD VIII reaktoru pracujícím na principu OAUGDP (CO 2, VF zdroj 3 khz, napětí 7,5 kv RMS ) 25

26 Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností I přes šetrnost úpravy lze výrazně měnit - Potiskovatelnost, barvitelnost, omyvatelnost Obr. 7 Fotografie zachycující předúpravy plastových dílců: před tiskem, flokováním či lakováním pomocí technologie APPJ 26

27 Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností I přes šetrnost úpravy lze výrazně měnit - Přilnavost či kohezní vlastnosti Obr. 8 Fotografie zachycující předúpravy plastových dílců:před druhým vstřikováním, zvyšovaní adheze datových nosičů pomocí technologie APPJ 27

28 Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností I přes šetrnost úpravy lze výrazně měnit - Sterilnost resp. čistotu Obr. 9 TEM snímek buněk E. Coli před a) a po b) 30 s vystavení plazmatem v rámci technologie OAUGDP při 10 kv RMS a 7,1 khz a vzduchem jako podpůrným plynem Obr. 10 Schéma zmiňované aparatury OAUGDP 28

29 Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností Podstata úpravy Přidáním/ubráním povrchové vrstvičky nebo povrchového náboje Změna chemické struktury povrchu Změna povrchových vlastností po fyzikální stránce Nikdy Nepoškozuje nebo nemění vlastnosti v objemu materiálu Neimplementuje do povrchu ionty či atomy Neodstraňuje větší množství materiálu z povrchu Nepřenáší na povrch více jak několik monovrstev Upravuje Objemné výrobky Tenké filmy či fólie Tkaniny a netakané textilie Přírodní či syntetická vlákna Sypké směsi Dělení Aktivní - substrát zastupuje pozici elektrody Pasivní substrát je obstřelován 29

30 Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností implementací Většinou se využívá plazmy o vysoké hustotě se záporným potenciálem ke stěnám komory Ionty se urychlují a vpravují do materiálu Ještě častěji je, ale využíváno vzniku radikálů štěpením polymerního povrchu Zde se penetruje hlouběji do povrchu takže už se nejedná jen o modifikaci povrchu Velmi hojně využíváno v metalurgii, pro zlepšování tribologických vlastností, odolnosti vůči korozi, tepelné odolnosti atd. Často také v mikroelektronice, biomedicíně (implantáty, katétry aj.), úpravě plastových povrchů z hlediska změny navlhavosti, adheze a elektroforetických vlastností 30

31 Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností implementací Obr. 14 Schéma ilustrující zamezení trombózy okolo PET katetru (vlevo) upraveného pomocí amonné plazmové implementace (vpravo) 31

32 Využití plazmy jako zdroje pro úpravu povrchových vlastností implementací Obr. 15 Postup úpravy PE povrchu k dosažení antibakteriální aktivity jak vůči gram negativním tak gram pozitivním bakteriím 32

33 Plazmové leptání Velmi tenká hranice od předešlého čistění povrchu Využití převážně v mikroelektronice Jak ve vakuu tak při atmosférických podmínkách i při nízkých teplotách Pro leptání plastů nejčastěji Ar, He, Ne v kombinaci s O 2 nebo N 2 33

34 Plazmové leptání Obr. 16 Chemické děje mezi He a O 2 při jejich pobytu v plazmatu Obr. 17 Leptání iontovým paprskem z Ar plazmy Obr. 18 Chemické děje mezi He a N 2 při jejich pobytu v plazmatu 34

35 Plazmové leptání Obr. 19 Využití plazmatického leptání při výrobě mikroprocesorů 35

36 Plazmové leptání Obr. 20 Naleptaný křemíkový plátek 36

37 Plazmové leptání Obr. 21 a) SEM snímek PMMA povrchu upraveného metodou přímého plazmatického leptání b) vykazující velmi dobré antireflexivní vlastnosti (průchod svetla) Obr. 22 Příklad využití antireflexního nano-strukturovaného povrchu (PMMA) na krycí sklo přístrojové desky Audi A6 (vlevo neupravený, vpravo upravený povrch) 37

38 Plasmové depozice Rozdíl od implementace se na povrch nanáší vrstva naprosto odlišných vlastností Deponuje se procesy polymerace a kopolymerace v plazmatu, napařováním a rozprašováním plazmy Filmy mohou disponovat vlastnostmi: Vodivé/nevodivé Anti/Reflexivní Vhodnými pro optické a magnetické datové nosiče Výjimečnými dekorativními vlastnostmi Zajišťujícími vysokou oděruvzdornost a antikorozivní odolnost Velmi nízkou propustností pro plyny a vodní páry Dostatečnou biokompatibilitu s tkání Rozlišujeme Napařování Fyzikální podstaty Naprašování Chemická depozice napařováním Chemické podstaty 38

39 Plasmové depozice - Napařováním Obr. 23 Schéma systému umožňujícího depozici materiálu sprejováním v plazmatu Obr. 24 Schéma plazmového VF hořáku 39

40 Plasmové depozice - Naprašováním Obr. 25 Schéma systému umožňujícího depozici materiálu jeho obstřelováním ve formě terčíku ionty uniklými z plazmy 40

41 Chemická depozice napařováním V tomto případě se jedná o depozici využívající chemických procesů mezi plazmou a jednoho nebo více druhů hmoty mezi sebou Rozlišujeme Přímé napařování Nepřímé napařování Prekurzor je nejčastěji v plynném skupenství, ale také jemné částice Nanášet se tak mohou Oxidy (SiO x, SiO2, InOx, SnOx, TiO2, CaO2 atd.) Polymery (polyoelfiny, fluoropolyemry, silikonové polymery) Uhlíkové povlaky (DLC uhlík, nanotuby atd.) Plasmové polymerace vytvoření tenké vrstvy na povrchu substrátu díky polymeraci organického monomeru, jako CH 4, C 2 H 6, C 2 F 4 a C 3 F 6, přítomných v plazmatu Lze rozlišovat polymeraci Plazmatem iniciovanou Polymerace probíhající přímo v plazmatu Vzniklý polymer kratší makromolekuly, náhodně větvené a především vysoce síťované 41

42 Chemická depozice napařováním Obr. 26 Schéma systému plazmou asistované depozice napařováním ve vakuu Obr. 27 Schéma systému APPJ umožňující depozici tenkých vrstev při atmosférickém tlaku 42

43 Chemická depozice napařováním Obr. 28 Různé varianty průmyslového využití APPJ Obr. 27 Schéma systému APPJ umožňující depozici tenkých vrstev při atmosférickém tlaku 43

44 Plazmové depozice Aplikace Mikroelektronika Optika Biomedicína (Ne)permeabilní membrány Automobilový průmysl Obalový průmysl Nábytkářský průmysl Petrochemický průmysl Textilie a vlákna 44

45 Plazmové depozice Obr. 29 Schéma vysoce tvrdým polymerem potažené optické vlákno 45

46 Plazmové depozice Obr. 30 Mikro-indentační zkouška tvrdosti na povlaku připraveného plazmovou depozicí na PMMA substrát. 46

47 Plazmové depozice Obr. 31 SEM snímek zachycující deponovanou vrstvu směsi etylenu a CO 2 do níž byly následně zakomponovány stříbrné nanočástice 47

48 Plazmové depozice Obr. 32 Plazmovou depozicí potáhnutý stent, výrazně zvyšující jeho biokompatibilitu s lidskou tkání 48

49 Plazmové depozice Obr. 33 Plastový substrát potisknutý plazmovým naprašováním (vlevo); využití této technologie při výrobě ohebných OLED displejů (vpravo) 49

50 Plazmové depozice Obr. 34 Příklady využití plazmové depozice v praxi 50

51 Závěr Šetrnost k opracovávaným materiálům i přes tuto skutečnost velmi efektivní Konvečními metodami nenapodobitelné procesy (deponování, změna povrchových vlastností, nano-povrchy, biokompatibilita) Zároveň mnohdy výrazně šetrnější k životnímu prostředí Někdy vyšší cena zařízení redukována výraznou úsporou materiálových nákladů 51

52 52

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1 Bc. Tomáš Chovanec Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na strukturní vlastnosti

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ Rozdělení metod svařování Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny a to metody tavného svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

Syntéza bromderivátů grafenu

Syntéza bromderivátů grafenu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie SVK 2013 Anorganická chemie Syntéza bromderivátů grafenu Bc. Radek Brodil Anorganické chemie doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. Grafen

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA Žárovky Baňka z měkkého sodno-vápenatého skla je plněna netečným plynem argonem či kryptonem s příměsí dusíku. Vlákno je tak odděleno od kyslíku (vzduchu), jinak by se rychle odpařovalo

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Plazmové svařování (navařování) - 15

Plazmové svařování (navařování) - 15 Plazmové svařování (navařování) - 15 Aplikace plazmatu je ve světě značně rozšířena, zejména při navařování prášků a drátů. Metoda má základ v použití vysoce koncentrovaného proudu plazmy pro tavení navařovaného

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS Martin Cvek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá rozptylem světla a využitím tohoto jevu k charakterizaci částic

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. Hana Srbová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Průmyslový management Studijní obor:

Více

ZPRAVODAJ ČVS 2004/2, LŠVT 2004 1. Obsah. Fyzikální principy fyzisorpce a chemisorpce, Iva Matolínová 2. Vypařované getry, Peter Lukáč 7

ZPRAVODAJ ČVS 2004/2, LŠVT 2004 1. Obsah. Fyzikální principy fyzisorpce a chemisorpce, Iva Matolínová 2. Vypařované getry, Peter Lukáč 7 ZPRAVODAJ ČVS 2004/2, LŠVT 2004 1 Obsah Letní škola vakuové techniky 2004 - sborník Fyzikální principy fyzisorpce a chemisorpce, Iva Matolínová 2 Vypařované getry, Peter Lukáč 7 Nevypařované getry, Karel

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Praktická elektronová litografie

Praktická elektronová litografie Praktická elektronová litografie František MATĚJKA Obsah Elektronový litograf BS600 (1988), převzato z publikace Elektronový litograf BS600 a jeho technologické aplikace, ÚPT Brno, ČSAV, 1988. (nahoře)

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Jiří Švec Doplňující učební text pro předměty Bakalářská fyzika, Aplikovaná fyzika,

Více

Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia České Budějovice 2012 Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia Tato publikace byla vytvořena v rámci realizace projektu Efektivní energetický region Jižní Čechy Dolní Bavorsko Zadavatel:

Více

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Radka Zeisková Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Akademický

Více

povrchová úprava Kataforetické lakování

povrchová úprava Kataforetické lakování povrchová úprava Příspěvek k teoretickým základům tvorby fosfátového povlaku Tribologické povlaky Kataforetické lakování Význam velké novely vodního zákona pro provozy povrchových úprav PDF ČASOPIS NOVÉ

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Nanobezpečnost Petr A. Skřehot Marcela Rupová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Petr A. Skřehot Marcela Rupová Nanobezpečnost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více