Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 3. díl Optoelektroika optoelektroické prvky a optická vláka Praha 2005

2 Firma LICA je pøedí èeský dodavatel techologií pro provozovatele telekomuikaèích sítí se specializací a kabelovou televizi a Iteret. V abídce firmy LICA ajdete pøedevším optické a metalické kabely BELDEN CDT a související pøíslušeství. Jaroslav Doleèek Moderí uèebice elektroiky 3. díl Lektoøi: Ig. Jiøí Hozma Ig. Marti Hájek (kap. 8 Optická vláka) Bez pøedchozího písemého svoleí akladatelství esmí být kterákoli èást kopírováa ebo rozmožováa jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm ebo jiý postup), zadáa do iformaèího systému ebo pøeášea v jié formì èi jiými prostøedky. Autor a akladatelství epøejímají záruku za správost tištìých materiálù. Pøedkládaá zapojeí a iformace jsou zveøejìy bez ohledu a pøípadé patety tøetích osob. Nároky a odškodìí a základì zmì, chyb ebo vyecháí jsou zásadì vylouèey. Veškerá práva vyhrazea. Ig. Jaroslav Doleèek, 2005 Nakladatelství BEN techická literatura, Vìšíova 5, Praha 10 Jaroslav Doleèek, MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY BEN techická literatura, Praha 2005 ISBN

3 STRUÈNÝ OBSAH obsah 1. dílu Základí pojmy, R, L, C 1 ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ VELIÈINY A POJMY 2 IDEÁLNÍ ELEMENTÁRNÍ AKTIVNÍ A PASIVNÍ LINEÁRNÍ PRVKY 3 ODPOROVÉ OBVODY A VÝKONOVÉ PØIZPÙSOBENÍ 4 EKVIVALENCE PASIVNÍCH JEDNOBRANÙ 5 ANALÝZA LINEÁRNÍCH ELEKTRONICKÝCH OBVODÙ 6 SLOŽENÉ JEDNOBRANY OBSAHUJÍCÍ IDEÁLNÍ OBVODOVÉ PRVKY 7 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI DVOJBRANÙ 8 REÁLNÉ LINEÁRNÍ SOUÈÁSTKY ELEKTRONICKÝCH OBVODÙ 9 PØÍLOHA MATICE A DETERMINANT obsah 2. dílu Polovodièe a elektroky 1 POLOVODIÈOVÉ SOUÈÁSTKY S JEDNÍM PØECHODEM PN 2 TRANZISTORY A POLOVODIÈOVÉ VÝKONOVÉ A SPÍNACÍ PRVKY 3 ELEKTRONKY 4 POLOVODIÈOVÉ SOUÈÁSTKY BEZ PØECHODU PN obsah 3. dílu Optoelektroika 1 O SVÌTLE 2 DIODY LED 3 LASEROVÉ DIODY 4 DETEKTORY SVÌTELNÉHO ZÁØENÍ 5 OPTOELEKTRONICKÉ VAZEBNÍ ÈLENY OPTRONY 6 ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY DISPLEJE 7 OBRAZOVÉ SENZORY 8 OPTICKÁ VLÁKNA

4 PODROBNÝ OBSAH O KNIZE O SVÌTLE Dvojí povaha optického záøeí Elektromagetická podstata optického záøeí Kvatová teorie optického záøeí Pricip geerováí optického záøeí Eergetické hladiy vodíku Pøímý a epøímý pøechod elektrou Lumiiscece DIODY LED Pricip diody led Dva typy PN pøechodù Barva vyzaøovaého svìtelého paprsku RGB a bílé LED diody Svítivost LED Kostrukèí uspoøádáí LED Dùležité parametry LED Vyzaøovací charakteristika Volba a astaveí pracovího bodu LED se zabudovaým rezistorem LED v impulzím režimu Pøíklady použití LED pro osvìtlováí LASEROVÉ DIODY Pricip laserové diody (LD) L-I charakteristika, prahový proud (Ith) Laserové diody VCSEL (Verticaly Cavity Surface Emittig Laser) Napájeí laserových diod Režimy èiosti LD Pouzdøeí laserových diod Praktické použití laserových diod J. DOLEÈEK: MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 3. DÍL A

5 4 DETEKTORY SVÌTELNÉHO ZÁØENÍ Fotodioda Pricip fotodiody Optické charakteristiky fotodiody Pricipiálí zapojeí s fotodiodou Fotodioda PIN Schottkyho fotodioda Laviová fotodioda (avalache photodiode APD) Fototrazistor Fototrazistor v Darligtoovì zapojeí Uipolárí fototrazistor Fototyristor a fototriak Fotorezistory Hlaví vlastosti fotorezistorù Dùležité parametry fotorezistorù Provedeí fotorezistorù Výhody a evýhody použití fotorezistorù Pøíklady použití fotorezistorù OPTOELEKTRONICKÉ VAZEBNÍ ÈLENY OPTRONY, OPTOÈLENY Charakteristika optrou Aalogové optroy Optroy pro aplikace v logických obvodech Rùzé výstupy optroù Optroy s fotorezistorem Dùležité parametry optroù Pøíklady použití optoelektrických prvkù v sezorech Optroy v prostøedí støídavého sigálu ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY DISPLEJE Úvod a rozdìleí Požadovaé vlastosti zobrazovacích jedotek Volba velikosti zakù Zobrazovací jedotky s malou hustotou zobrazovaé iformace zobrazováí zakù Vakuová lumiisceèí zobrazovací jedotka [Vacuum Fluorescet display (VFD)], (katodolumiisceèí zobrazovací jedotka) Zobrazovací jedotky s LED diodami A J. DOLEÈEK: MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 3. DÍL 5

6 6.2.3 Zobrazovací jedotky s malou hustotou iformace s kapalými krystaly LCD (Liquid Crystal Display) Elekrolumiisceèí jedotky (ELD) Zpùsoby buzeí zobrazovacích jedotek Displeje s velkou hustotou zobrazovaé iformace LCD displeje s aktivími maticemi (AM LCD) Plazmové displeje PDP (Plasma Display Pael) Displeje OLED (Orgaic Light Emittig Diodes) Variaty OLED a LCD displejù Displeje typu FED (Field Emissio Display displeje s plošou emisí) OBRAZOVÉ SENZORY Nábojovì vázaé obrazové sezory CCD Pricip CCD sezoru Super CCD Obrazové sezory CMOS Porováí techologie CCD s techologií CMOS Símáí barevého obrazu Zvýšeí úèiosti sezoru OPTICKÁ VLÁKNA Optický spoj Pricip uspoøádáí optického vláka Pricip pøeosu optického záøeí optickým vlákem Svìtlovody (light guides) kapaliové svìtlovody a svazkové svìtlovody (fiber optical budles) Typy optických vláke se skleìým ebo plastovým jádrem Hlaví parametry optických vláke Šíøka pásma optického vláka Numerická apertura NA Disperze Útlum svìtelého sigálu v optickém vláku Miimálí polomìr ohybu Obsah OH Parametr MFD (Mode Field Diameter) Jedovidová a mohovidová vláka Jedovidová vláka (Sigle Mode Fibers SMF) Mohovidová vláka (Multi Mode Fibers MMF) Porováí jedovidových a multividových vláke Hlaví typy vyrábìých mohovidových optických vláke se skokovou zmìou idexu lomu Mohovidová skleìá vláka se skokovou zmìou idexu lomu J. DOLEÈEK: MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 3. DÍL A

7 8.5.2 Optická vláka HCS (HPCS) a PCS Polymerová optická vláka (POF Plastic Optical Fiber) Optická vláka pro pøeos optického záøeí v ifraèerveé oblasti Skleìá svìtlovodá dutá vláka (kapilárí) Kostrukce svazkù vláke Optické kabely Sekudárí ochraa optického vláka Materiály používaé pro výrobu optických vláke a kabelù Jedovlákové kabely kabely simplex Kabel duplex Vícevlákové kabely Optické spojovací a vazebí prvky Trvalé spoje Rozebíratelé spoje Spojky (coupler) Výhody a evýhody používáí optických vláke vùèi metalickým vlákùm pro pøeos dat Závìr DODATEK LITERATURA ODBORNÁ LITERATURA A ÈLÁNKY REJSTØÍK KNIHY NAKLADATELSTVÍ BEN TECHNICKÁ LITERATURA KONTAKTY NA PRODEJNY TECHNICKÉ LITERATURY A J. DOLEÈEK: MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 3. DÍL 7

8 O KNIZE Optoelektroika je techická disciplía, která se zabývá zpùsoby zpracováí a praktického využití elektrických a optických sigálù. Miiaturizací a itegrací optoelektroických souèástek jsou vytváøey optoelektroické prvky obdobé elektroickým itegrovaým obvodùm, v optoelektroice pøejímá úlohu elektrického sigálu svazek svìtelých paprskù. Optické komuikaèí systémy mají poèátek a koci 18. století. V 90. letech tohoto století vyalezl fracouzský ižeýr Claude Chappe optický telegraf. Jeho systém sestával z možství semaforù amotovaých a vìžích, ze kterých obsluhy postupì sigalizovaly zprávy z vysílacího místa k pøíjemci iformace. Prví demostraèí pokusy v oblasti optiky a vedeí svìtla však lze datovat až do poloviy 19. století. Napø. v roce 1854 aglický fyzik Joh Tydall pøedvádìl britské královské uèeé spoleèosti vedeí svìtla proudem vody vytékajícím z ádoby, do které svítil zdrojem svìtla v podobì lampy. Realizoval takto vlastì prví umìle vytvoøeý optický vlovod. V roce 1880 patetoval Alexader Graham Bell optický telefoí systém, který azval fotofo ( Photophoe ). Jeho døívìjší vyález, telefo, však byl v té dobì mohem praktiètìjší. Uvažoval o pøeosu sigálù vzduchem, ale atmosféra eí pro pøeos svìtla tak spolehlivá jako dráty pro pøeos elektrického sigálu. Skuteèý rozvoj optické komuikaèí techiky byl umožì až poèátkem 70. let miulého století, kdy americká firma Corig Glass Work vyviula techologii výroby ízkoútlumových optických vláke. Prví vyrobeá vláka se vyzaèovala útlumem 20 db/km. Vývojem byla zdokoalea a útlum 0,2 db/km u souèasých špièkových výrobkù. V souèasé dobì eí útlum vláke limitujícím faktorem. Rostoucí ároky a možství a rychlost pøeosu iformací vyžadují, aby pøeosová rychlost vedeí vzrostla ad 10 Gb/s. Vìdci v laboratoøích Bell Labs vypoèítali maximálí možství iformací, které je možé pøeést pøes optická vláka za 1 sekudu. Pøes jedo optické vláko je teoreticky možé pøeést souèasì 100 terabitù iformací, èemuž odpovídá pøibližì 20 miliard jedostrákových zpráv. Souèasé optické systémy mohou pøeášet méì ež dva terabity iformací za sekudu. Komerèì bìžì dosahovaé rychlosti pøeosu jsou a úrovi 40 Gbitù za sekudu. 8 J. DOLEÈEK: MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 3. DÍL A

9 Základími aplikacemi optoelektroiky jsou Optické komuikace vlovodé, atmosférické, kosmické; Optická výpoèetí techika optická a holografická propojeí souèástek a prvkù výpoèetího systému a spíáí (Zpùsob zobrazováí, založeý a iterfereci paprskových svazkù, tzv. holographic data storage systém, tedy systém pro holografické ukládáí dat, je schope a epatrém prostoru uchovat obrovské možství dat s vysokou pøístupovou rychlostí); Mìøicí a automatizaèí techika optické vysoce citlivé sezory; CD a DVD jedotky; Zobrazovací techika displeje; Rùzé lékaøské pøístroje a zaøízeí (apø. laserový skalpel); Ochraa dokumetù proti falšováí (holografie). A J. DOLEÈEK: MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 3. DÍL 9

10 10 J. DOLEÈEK: MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 3. DÍL A

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

ENERGETIKA V PØÍKLADECH ZBYNÌK IBLER A KOL ENERGETIKA V PØÍKLADECH Praha 2003 Zbynìk Ibler a kol ENERGETIKA V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky 1998... 3 Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Dìjiny pøenosu zpráv na dálku ROÈNÍK VII/2002. ÈÍSLO 3 Historie elektøiny a magnetizmu ROÈNÍK LI/2002. ÈÍSLO 3 V TOMTO SEŠITÌ Dìjiny pøenosu zpráv na dálku... 1 ANTÉNY (NEJEN) PRO AMATÉR- SKÁ PÁSMA Šroubovicové

Více

AUTOMATICKÉ ØÍZENÍ vvv Jaroslav Balátì AUTOMATICKÉ ØÍZENÍ Praha 2003 Jaroslav Balátì AUTOMATICKÉ ØÍZENÍ Lektoøi Prof Dr h c Ing Antonín Víteèek, CSc Doc Ing Petr Vysoký, CSc Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) OBSAH 1. Technické

Více

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2010 Monika Nováková TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Praha + Bratislava, 27. 3. + 12. 4. 2012 Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. martin.hajek@mikrokom.cz miroslav.svrcek@mikrokom.cz

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

Miroslav HAVLÍÈEK OSOBNÍ POÈÍTAÈE A ZÁKLADY ELEKTRONIKY ANGLICKY Z praxe pro praxi ètenáøù, studentù a pøekladatelù 1997 Pøíruèka, první a jediná svého druhu v èeštinì, má sloužit ètenáøùm se základní

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

5důvodů proč vsadit na

5důvodů proč vsadit na 5důvodů proč vsadit a 1 Jsme součástí velké meziárodí skupiy, působící ve více ež 85 zemích CNA Group je světovou špičkou ve světě domácích spotřebičů, s továrami ve Špaělsku, Brazílii a Číě. Toto spojeí

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Předmluva... 6 Seznam použitých symbolů... 7. 1 Úvod. 11 1.1 Teorie elektrických obvodů... 11

Předmluva... 6 Seznam použitých symbolů... 7. 1 Úvod. 11 1.1 Teorie elektrických obvodů... 11 Libor Gajdošík Metody analýzy lineárních obvodù 1. díl Praha 2011 Libor Gajdošík Metody analýzy lineárních obvodù 1. díl Neprošlo jazykovou, typografickou ani odbornou korekturou. Bez pøedchozího písemného

Více

= = S S L L S S L L S V U

= = S S L L S S L L S V U ROÈNÍK X/2005. ÈÍSLO 2 Dìjiny Z dìjin pøenosu vìdyzpráv a na techniky dálku Historie elektøiny a magtizmu ROÈNÍK LIV/2005. ÈÍSLO 2 V TOMTO SEŠITÌ Z dìjin vìdy a techniky... 1 Roèník 2004 na CD ROM... 2

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiøí Vlèek JEDNODUCHÁ ELEKTROTECHNIKA základní zapojení odpor kapacita indukènost magnetizmus støídavý proud polovodièe silnoproud autoelektronika zesilovaèe zdroje logické obvody OBSAH 1. Proudové pole...

Více

Úvod do komunikačních technologií

Úvod do komunikačních technologií Úvod do komunikačních technologií Inovace přednášek a laboratoří Kolektiv autorů Ostrava 2013 Informatika v telemedicíně CZ.1.07/2.2.00/28.0322 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více