OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO"

Transkript

1 OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. studijní materiál ke kurzu Mezioborové dimenze vědy Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Obrazovky a displeje, polarizované svtlo Josef Hubeák, katedra fyziky Pírodovdecká fakulta UHK Zkuste odhadnout, kolik asu vnujete sledování televizní obrazovky nebo jak dobu strávíte u poítae. Televizní obrazovka záí v každé domácnosti v prmru více než ti hodiny denn a pokud pracujete s poítaem, as ani nesledujete. Penos obrazu byl uskuten prvn po telegrafních linkách. První fax setrojil Alexander Bain v letech Zdokonalený fototelegraf a patent na nj patí Fredericku Bakewellovi (1848). Obraz byl nakreslen nevodivým inkoustem na kovovou fólii a na pijímai kreslil stopu hrot na papír napuštný roztokem ferokyanidu draselného a dusianu amonného. Snímání i záznam byly ízený hodinovým strojem, fólie i záznamový papír byly navinuty na válci. Principy penosu obrazu byly objeveny v polovin 19. století: obraz je nutné rozložit na body, bodm piadit elektrický signál a nezbytná je synchronizace snímání obrazu na stran vysílae a záznamu obrazu v pijímai. Elektronický systém vytváení signálu byl zprvu závislý na selénové buce. Mechanický systém se uplatnil naposledy ve form Nipkovova kotoue. První rádiový penos televize se uskutenil v roce 1927 pod vedením Johna Bairda. První vysíla navrhl a uvedl do provozu Boris Rosing (patent z r. 1907, Nmecko). Pijímaem Rosingova televizního systému byla zdokonalená Braunova trubice. Dalším krokem byla snímací elektronka ikonoskop, kterou sestrojil v Bellových laboratoích (USA) Vladimír K. Zvorykin. Koncem ticátých let dvacátého století byl navržen a poprvé zaveden systém televize, jak ji dodnes používáme: elektronické snímání obrazu po ádcích, vytváení jasového signálu a jeho penos, rekonstrukce obrazu na stínítku vakuové obrazovky (Zvorykin, Bellovy laboratoe, USA). Co se podstatn mní, je snímací kamera, kódování signálu a penos signálu. Všimnme si jen obrazovky - je posledním a nejdostupnjším lánkem celého televizního etzce. Vtšina obrazovek poskytuje barevný obraz. Lidské oko rozezná tisíce barev - jak se tvoí barva na stínítku? Zapnte barevný televizor a lupou pozorujte malou plochu stínítka. Výsledek vašeho pozorování bude pravdpodobn takový: Tv obrazovka zvtšeno Obr. 1 Rastr TV stínítka 1 ervený zelený modrý erný

3 Na stínítku záí sloupeky ervených obdélník, dále zelených a modrých. Za každými temi následuje erná linka - black stripe. To, že vidíme mnoho jiných barev, je spolupráce našeho oka s obrazovkou. Žlutou vnímáme, svítí-li souasn ploška ervená a zelená, purpurová je složena z modré a ervené atd. erný pásek zvyšuje kontrast mezi sousedními trojicemi a pro naše oko vytváí ostejší obraz. Bíle svítí ploška, kde všechny ti barvy svítí stejn intenzívn. Všimli jste si elního skla obrazovky? Je silné asi 15 milimetr a není iré. Je to kouové sklo, propouštjící asi 85% svtla. To má svj dobrý dvod. V ezu na následujícím obrázku vidíme chod paprsk svtla luminofor - barevn zá- ících anorganických slouenin, jimiž jsou pokryty barevné plošky, a souasn svtla z místnosti, které se také odráží v elním skle: barevné svtlo se sice zeslabí, ale pouze jedním prchodem, kdežto rušivé odrazy jdou do skla, odráží se od hliníkové vrstvy za luminofory a znovu se zeslabí pi cest ven. Výsledné zeslabení odraz umožní sledovat obrazovku i v dobe osvtlené místnosti. maska rušivý odraz 3 svazky elektron kouové sklo k pozorovateli vrstva hliníku Obr. 2 ez elní stny obrazovky Luminofory pro barevná svtla mohou být: ervený red zelený green modrý blue (3ZnS+7CdS):Ag (ZnS+ZnSe):Cu ZnS:Ag Prvek za dvojtekou je píms, která dotuje daný sirník nebo sms sirník. Krom sirník se používají kemiitany, fosforenany, oxidy zinku, vápníku, vzácné zeminy (cer..), a další materiály. Jejich ukládání na správné místo je náronou operací, protože stedy dvou sousedních ervených proužk jsou od sebe vzdáleny 0,8 mm. I pod lupou vidíte, že každý obdélníek je oste ohranien - jeho šíka je asi 0,15 milimetru. Dnes se pro nanášení luminofor používá pevážn nalévací 2

4 metoda spolu s fotolitografií. Jemn rozemletý ervený luminofor se smísí nap. s octanem amylnatým a s nitrocelulózou a tento lak se naleje na sklo obrazovky. Pak se pekryje fotorezistem, což je lak, který se po osvtlení nedá rozpustit, neosvtlená místa jsou rozpustná. Pes masku se vrstvy osvtlí ze smru, kudy budou pilétat elektrony z "ervené" katody. Pak se rozpustí fotorezist na neosvtlených místech a rozpustí se a odplaví i odkrytý ervený luminofor. Postup se opakuje pro další luminofory, jen osvtlení vychází z pozice zelené a modré katody. Organické složky se pak pi vysoké teplot odpaí a na skle zstávají obdélníky luminofor. Stejn se nanesou i souvislé erné proužky. Dopadající elektrony tvoí kruhovou stopu a mohly by rozsvítit i sousední proužek. Výsledkem by byly mdlé, nevýrazné barvy. Tomu brání pigmentace luminofor - do smsi jsou pidány nezáící erné pímsi. Hliníková vrstva má ti funkce: 1. Svtlo vyzáené zrníkem luminoforu dozadu odráží vped, k pozorovateli. Tím zvyšuje jas obrazovky pi stejném potu a rychlosti dopadajících elektron. 2. Zachytí tžké ionty, které vznikají ze zbytk plyn v obrazovce a smují k luminiscenní vrstv. Pokud by ionty dopadaly až na ni, vytvoily by uprosted obrazovky velmi brzy slepou, temnou skvrnu. 3. Pomáhá odvádt z luminiscenní vrstvy záporný elektrický náboj, který tam každý dopadající elektron pináší. Pokud by tam elektrony uvízly, velmi brzy by úspšn odpuzovaly další pilétající elektrony a obrazovka by za chvíli pohasla. Na vybíjení luminiscenní vrstvy se podílí i druhý dj - sekundární emise. Dostaten rychlý elektron pi dopadu na stínítku z nj vyrazí jeden, dva i více elektron a ty pak letí zpt ke kladn nabité vodivé vrstv, která zevnit pokrývá kuželovou ást obrazovky. Práv sem je pivádno vysoké naptí - používá se až volt ( v monitorech u poíta asi 8 kv). Vakuová obrazovka mže posloužit k malému pokusu: Piložte malou feritovou magnetku nebo jiný permanentní magnet na elní sklo obrazovky a pozorujte zmny v obraze! Pokud jste našli odvahu k tomuto experimentu, pak jste zjistili, že obraz se v blízkosti magnetu mírn deformuje a na obrazovce se vytvoí barevné skvrny, které, i když nevýrazn, zstávají v obraze i po oddálení magnetu. To má na svdomí maska uvnit obrazovky je z tenkého železného plechu a i po oddálení magnetu zstává zmagnetována a posílá elektrony jinam, než mají dopadnout. Zbavit se barevných skvrn mžete tak, že magnetem pohybujete ped obrazovku a postupn se vzdalujete, nebo prost pijima nkolikrát vypnete a po chvíli znovu zapnete. Obrazovku uvnit skín obepíná velká cívka, kterou tsn po zapnutí televizoru prochází stídavý proud ze sít a promnné magnetické pole s frekvencí 50 Hz masku odmagnetuje. Monitory poíta jsou vybaveny stejn a 3

5 možná znáte funkci DEGAUSS po jejím spuštní se obraz chvíli deformuje a bliká. Po tomto pokusu víme, že elektrony lze vychylovat magnetickým polem. Na hrdle obrazovky jsou pevn umístny vychylovací cívky, jimiž protéká stídavý proud. Jedna dvojice cívek vychyluje svazky elektron vlevo a vpravo, druhá nahoru a dol. Prbh vychylovacích proud je pesn definován a pibližn vypadá takto: I(t) inný bh zptný bh 64 0 vlevo vpravo t (µs) Obr. 3 Vychylovací proud Analogový TV signál kreslí na stínítku 625 ádk a pomr šíky a výšky obrazu je 4:3. Jednotlivé snímky jsou statické a musí jich být 25 za sekundu, abychom vnímali spojitý pohyb. Vykreslení jednoho úplného snímku trvá 0,4 s a jeden ádek potebuje 64 s. Proudy ve vychylovacích cívkách nejsou malé: amplituda proudu pro horizontální vychylování je 2,3 A a pro vertikální 1,2 A (pro obrazovku 561QQ22 TESLA). Amplituda naptí na vertikálních cívkách je 1600 V a na horizontálních 200 V. Proud každého ze tí elektronových svazk mže dosáhnout až 400 A a elektrony jsou urychleny naptím až 25 kv. V blízkosti TV obrazovky je dosti silné elektrické pole, které proniká i do prostoru ped obrazovkou. O jeho pítomnosti se mžeme snadno pesvdit. Nech je vaše obrazovka ponkud zaprášená. Zaostete lupu na zrnka prachu na jejím povrchu a zapnte televizi. Po zapnutí prachové ástice ožijí: nkteré odlétnou z povrchu, jiné se usadí na skle, pemístí se, zorientují kolmo k povrchu skla. Podržte holé pedloktí asi 5 cm ped obrazovkou a zapnte televizor. Ješt než se obrazovka rozzáí, pocítíte psobení elektrického pole na jemné chloupky. Hliníková vrstva a luminofor mají potenciál anody obrazovky, což je až 25 kv. Málo vodivé sklo pedstavuje velký odpor, pesto povrch skla siln pitahuje zpolarizované ástice prachu; nkteré se nabijí kladn a jsou odvrženy od obrazovky. (Všimnte si povrchu nábytkové stny vedle televizoru!) Záporn nabité ástice obrazovka zase siln pitahuje. Jsou-li ve vzduchu záporné ionty, jsou te- 4

6 levizorem pitaženy i ze vzdálenosti desítek centimetr. Od obrazovky tee iontový proud a lze se o nm snadno pesvdit. K pokusu potebujete malou doutnavku, která se používá k signalizaci zapnutí vypína nebo spotebi (v držadle žehliky) a kondenzátor pf. Tyto souástky spojíte paraleln, k jednomu spoji pipevnte 10 cm drátku, který na konci zaostíte a druhý spoj držte v ruce. Tím je tento spoj uzemnn, i když pes velký odpor. Obr.4 Sonda pro elektrostatické pole Hrotem zamííte k obrazovce. Pak zapnte televizi a pozorn sledujte doutnavku. S intervalem asi 1 s bude blikat. Kladné ionty nabíjejí kondenzátor a vždy, když jeho naptí pekroí zápalné naptí doutnavky, dojde k výboji. V doutnavce svítí vrstva plynu u katody. Dobrý pozorovatel mže zjistit, zda se kondenzátor nabil kladným nebo záporným nábojem? Zápalné naptí doutnavky je asi 110 V, zhášecí 90 V a doutnavka bliká n-krát za sekundu. Pokud se tento pokus podaí, mžeme vypoítat prmrnou hodnotu iontového proudu, který z obrazovky pes sondu odtéká do zem: I = nc( U 1 U 2 ), kde za U 1 dosadíme zápalné a za U 2 zhášecí naptí doutnavky. Pokus se daí jen nkolik sekund po zapnutí televizoru a probíhá stejn ped monitorem poítae. Pro doutnavka nebliká trvale? Vakuová obrazovka je mechanicky namáhána velkou tlakovou silou. Elektrony letí v obrazovce po zakivené dráze asi 50 cm dlouhé nesmjí narážet na molekuly plynu, a proto je prostor velmi dobe vyerpán - tlak uvnit asi je 10-4 Pa. Vypoteme pibližn tlakovou sílu, kterou psobí vzduch na elní stnu obrazovky s úhlopíkou 65 cm. Tomu odpovídá obdélník o stranách a = 52 cm, b =39 cm a plocha stínítka S = 2028 cm 2. Pokud je atmosférický tlak p a = 10 5 Pa, bude tlaková síla F = ps = m.10 Pa = N Síly, psobící na obrazovku, jsou pekvapiv velké. Proto také je obrazovka, a zvlášt stínítko, z pevného a silného skla. Celá obrazovka má hmotnost 15 i více kilogram. Pokud praskne, tlakové síly ji rozmetají do okolí a úlomky mohou zpsobit vážný úraz. 5

7 Displeje z kapalných krystal Molekuly nkterých organických slouenin se i v kapalném stavu uspoádají do pravidelné struktury a pak je takový roztok sice homogenní, ale anizotropní. Taková kapalina se chová do jisté míry jako krystal a napíklad svtlo propouští podobn, jako polarizaní filtr nebo krystal turmalínu. Pro? Je to zpsobeno uspoádáním pomrn rozmrných podlouhlých molekul v kapalin. Je známo uspoádání smektické, nematické a cholesterické. smektický nematický cholesterický Obr.5 Kapalné krystaly Ve struktue smektické jsou molekuly orientovány rovnobžn a uskládány v pravidelných vrstvách. Nematická struktura má rovnobžné molekuly, ale vrstvy se ásten prolínají a nejsou pravidelné. Cholesterická struktura má vrstvy, v nichž se orientace pravideln stáí a molekuly tvoí jakoby zkroucené žebíky. Displej z cholesterické kapaliny využívá polarizované svtlo, které pi polarizaní fólie vhodné orientaci polarizaní roviny segment íslice projde, v opaném pípad je pohlceno. Obr..6 Struktura pasivního displeje spolená elektroda Svtlo se polarizuje pi prchodu horní folií, projde až k zrcadlu a odráží se. Orientované molekuly kapalného krystalu polarizaci nenaruší a svtlo zrcadlo sklo úspšn vyjde ven. Tato plocha je svtlá. Na prhlednou elektrodu segmentu a spolenou spodní elektrodu pivedeme stídavé naptí. Elektrické pole naruší orientaci molekul, tím se 2x ruší polarizace svtla a tato ploška je tmavá. 6

8 Vodivé prhledné elektrody jsou z oxidu cínatého SnO, vrstvika kapaliny mezi skly má tloušku desetiny milimetru. Zobrazova nesmí zmrznout ani se pehát. Tento typ displeje se používá napíklad v kalkulátorech. Stídavé naptí na elektrodách má efektivní hodnotu 5 V a frekvenci 50 Hz. Proud je nepatrný - na jeden segment pouze 0,1 ua. Chvíli ale trvá, než segment ztmavne a zase zjasní. Na ztmavnutí potebuje 120 ms, na zjasnní 350 ms. O tom, že íslice kalkulátoru s LCD displejem pozorujeme v polarizovaném svtle, se pesvdíme pomocí "erného zrcadla". Kousek tabulového skla (10 x 10 cm) na jedné stran pelepíme ernou izolepou, nebo pelepíme erným papírem. Staí také jednu stranu stíknout erným lakem na auto. Obr. 7 Polarizace Sledujme obraz displeje a otáejme kalkulátorem na stole. Dvakrát bhem oto- erné zrcadlo k pozorovateli ení o 360 stup displej takka zmizí a dvakrát je jasn viditelný. Pi odrazu od skla se svtlo také polarizuje a pokud je již polarizováno, odráží se dobe jen tehdy, pokud polarizaní roviny displej souhlasí. Pasivní displeje LCD nemají vlastní zdroj svtla a dnes je vytlaují displeje osvtlené zezadu elektroluminiscenní fólií. Obr. 8 Aktivní LCD displej Na rozdíl od pasivních displej jsou zde dv polarizaní fólie (polarizátor a analyzátor) a kapalný krystal má sklo cholesterickou strukturu. Polarizaní zdroj svtla roviny polarizátoru a analyzátoru jsou zkížené a aby svtlo prošlo, otáí kapalný krystal polarizaní rovinu svtla o 90 o. Naptí vložené na elektrody zmní stoení "žebíku" molekul kapaliny a svtlo neprojde. 7 polarizaní fólie spolená elektroda segment íslice

9 Zdrojem svtla mohou být záivky, bílé LEDky nebo elektroluminiscenní fólie. Elektroluminiscenní fólie obsahuje jako zdroje viditelného svtla zrníka luminofor - podobn jako barevná obrazovka televizoru nebo monitoru. Nejstarší známý luminofor je sirník zinenatý ZnS doplnný kvli barv svtla vhodnou pímsí. V jemném polykrystalickém materiálu se v silném elektrickém poli uvol- ují elektrony a se zánikem pole se znovu vracejí do obal molekul. Pebytek energie molekul se vyzáí ve form foton. Intenzita elektrického pole musí dosahovat 100 V.mm -1 a pro trvalou luminiscenci musíme vytvoit stídavé elektrické pole s frekvencí nkolika set hertz. Elektroluminiscenní fólie má sendviovou strukturu: dielektrikum dielektrikum krycí fólie z polyesteru krycí fólie z polyesteru prhledná elektroda fólie s luminoforem neprhledná elektroda Obr.9 Konstrukce elektroluminiscenní fólie Celá soustava má tloušku 0,2 až 0,5 mm, vyzauje rovnomrn v celé ploše a potebný proud je asi 0,5 ma na cm 2. Displej nevytváí mnoho tepla a pracuje spolehliv od -30 do + 85 o C. Stídavé naptí musí mít ovšem amplitudu okolo 100 V, což v pístrojích s baterií vyžaduje další mnie naptí, které dovedou ze stejnosmrných 6 V až 24 V vyrobit nap. 100 V / 800 Hz. Typická barva svtla je modrá a zelená, jen pro podsvícení velkoplošných displej k poítam a dnes i LCD televizor musí fólie svítit bílým svtlem. Jas fólie je dostatený - až 100 kandel na m 2 (pedstavte si sto dortových svíek rozestavených na ploše 1 m 2 ). Z konstrukce je zejmé, že elektroluminiscenní fólie je kondenzátorem a kapacita je ádov F na m 2. Pemna elektrické energie na svtlo má asi dvojnásobnou úinnost než halogenová žárovka. Ta poskytne až 12 lm.w -1, kdežto bílá elektroluminiscenní fólie asi 25 lumen na watt. Barevné LCD displeje jsou špikovým oborem zobrazovací techniky a princip zstává stejný, jako u výše popsaného aktivního LCD displeje. Jeden obrazový bod je tvoen temi bukami s kapalnými krystaly. Cholesterická kapalina je doplnna organickým barvivem a ve stavu prhledném propouští z bílého svtla jen složku jedné barvy. Naptí ovládající každou buku je spínáno tranzistory, které 8

10 jsou vytvoeny na spolené sklenné podložce a jejich rozmry jsou tak malé, že se skryjí do hran vaniek, oddlujících jednotlivé buky. ídící naptí spínací tranzistory luminiscenní fólie Obr.10 Obrazový bod barevného LCD displeje Displej s minimálním rozlišením 800 x 600 bod má tedy celkem 3 x 800 x 600 = 1,44 milion tranzistor a práv tolik miniaturních barevných bunk. Uvedené rozlišení je dnes pekonáno a souasné displeje poíta pracují s daleko vtším rozlišením: Standard rozlišení pomr stran poet pixel XGA 1024 x : XGA x : SXGA 1280 x : 4 1, Televizní obraz s vysokým rozlišením je v plné kvalit zobrazen na LCD obrazovkách jen tehdy, jestliže obrazovka má stejné rozlišení. V souasnosti se používají rozlišení: Standard rozlišení pomr stran poet pixel D-1PAL 720 x : HDTVp 1280 x : HDTVi 1920 x : 9 2, Obraz na displeji se obnovuje napíklad 100 krát za sekundu. Jak dlouho smí trvat návrat molekul kapalného krystalu do pvodního stavu, aby se za pohybujícím objektem na displeji nevytváely "barevné chvosty" lze snadno spoítat: bez rezervy je to 10 milisekund. Má-li být i pohybující se objekt kreslen bez závad, musí být tzv. doba odezvy kratší špikové LCD displeje mají dobu odezvy asi 6 ms. V jednotlivých bukách tchto displej nejsou cholesterické kapalné krystaly, ale krystaly nematické a ty jen mírn zmní svou orientaci psobením elektrického pole. To staí, aby polarizované svtlo zmnilo svou intenzitu. ídící elektrody nejsou nad a pod bukou, nýbrž po stranách. 9

11 Kapaliny používané jako kapalné krystaly jsou složité organické látky. Smektickou strukturu vytváí molekuly mýdla pi povrchu mýdlové bublinky: Obr.11 Smektická struktura v mýdlové blán Pi povrchu blány bubliny vn i uvnit jsou molekuly mýdla ve vod srovnány, jak ukazuje obrázek a teprve uvnit je roztok s neuspoádanými molekulami. Mýdla se ovšem pro displeje nehodí; klasickým smektikem je paraethylazoxibenzoát 4,H-bis. Jeho strukturní vzorec zapíší chemici takto: C 2 H 5 - OOC - - N = N - - COO - C 2 H 5 O ( Šestiúhelníky zde znamenají benzenová jádra C 6 H 6 ) Jako píklad nematika uveme methylbenzyliden p-n-butylanilin se vzorcem CH 3 - O - - C = N - - O - CH 3 H Cholesterické kapaliny jsou tvoeny ješt složitjšími molekulami a jako ukázku uveme pouze cholesterylacetát: CH 3 CH(CH 3 )(CH 2 ) 3 CH(CH 3 ) 2 CH 3 COO CH 3 Molekuly tchto látek jsou asymetrické a dokáží samy stáet polarizaní rovinu procházejícího svtla - jsou opticky aktivní. (Opticky aktivní je i roztok obyejného cukru ve vod - chemici jej nazývají pesnji sacharóza.) Fyzika a chemie LCD displeje je krásnou ukázkou aplikované vdy, ovšem jako spotebitelé se budeme zajímat také o píkon, dobu spolehlivé funkce a další parametry. Kvalitní širokoúhlý LCD displej HP Dream Color (LP 2480zx) s úhlopíkou 60 cm má rozlišení 1920 x 1200 pixel, pozorovací úhel 178, jas do 10

12 250 cd/m 2 a kontrast 1000:1. Kreslí 48 až 61 snímk za sekundu a doba odezvy je 6 ms. Maximální píkon je 90 W, v pohotovostním stavu 3 W. Životnost je omezena degradací organických barviv v bukách displeje po 4 až 5 letech barvy blednou. Plazmové displeje V zobrazovací technice nyní nastupuje další generace plasmové displeje (PDP Plasma Display Panel). Tlak na jejich vývoj zaínal již díve, ale první komerní výrobky byly k dispozici v 90. letech minulého století. Zprvu byly ureny pro velkoplošné zobrazovae, ale technologie je již natolik zvládnuta, že jsou v prodeji plazmové displeje s úhlopíkou kolem 80 centimetr. Vývoj šel od velkoplošných panel k pístrojm vhodným do bytu. Plazmový displej používá výboje v plynu za sníženého tlaku (pibližn 60 až 70 kpa). Mezi pední sklennou deskou displeje a zadní stnou jsou umístny jednotlivé obrazové buky. Pod sklennou desku je prhledná vrstva dielektrika, pak následují obrazová a pomocná elektroda. Pod nimi je vrstva oxidu hoenatého MgO. Je také prhledná a dostaten vodivá, aby umožnila výboj, ale uzavírá prostor obrazové buky, plnné argonem. Obrazové buky jsou vystlány luminoforem, který mní ultrafialové svtlo výboje v argonu na barevné složky RGB (ervené, zelené a modré svtlo). Trojice takových bunk tvoí jeden pixel. Buky spoívají na další sklenné desce a zespodu jsou vedeny datové vodie pro každou buku jeden. Datové vodie jsou kolmé k vodim obrazovým a pomocným. Pední sklo Dielektrikum MgO Obrazová a pomocná elektroda Zadní sklo Luminofor Výboj Zadní stna Datová elektroda Obr.12 Složení plazmového panelu - jeden pixel RGB 11

13 Pracovní cyklus Jednotlivé buky jsou napájeny stídavým elektrickým naptím. Mezi obrazovou a pomocnou elektrodu je pivedeno naptí s amplitudou asi 200 V, které zajistí ástenou ionizaci argonu. Výboj ve vybrané buce vzniká až po vložení naptí asi 50 V mezi datovou a obrazovou elektrodu. Po rekombinaci iont vzniká UV záení, které luminofor pevede na viditelné svtlo požadované barvy. Výboj je ukonen pivedením nižšího naptí mezi obrazovou a pomocnou elektrodu. Úrove jasu se reguluje dobou trvání výboje v buce, nikoliv amplitudou použitých naptí. Plazmový displej má malou konstrukní hloubku, dobrou istotu barev a velký pozorovací úhel. Pracuje dobe ve velkém rozsahu teplot. Ve srovnání s LCD displeji má ale menší kontrast, má životnost asi 2 roky (vakuová obrazovka pracuje spolehliv aspo 5 let) a píkon je také pekvapiv velký více než 200 watt. Spchat s výmnou LCD displeje za plazmový není pro. Poznámka: zpracováno podle lánku Bichná, Pavel: Plazmové technologie Týdeník,. 20/2004 Literatura: Lubomír Sodomka: Fyzika kondenzovaných látek II. Adhesiv Liberec 2002 OLED displeje Novinkou jsou displeje OLED, AMOLED a PMOLED. Zkratky znamenají Organic Light Emitting Diod, Active Matrix OLED a Passive Matrix OLED. Základem jsou svítící diody z organických polovodi. Polymery-plasty považujeme za izolanty a teprve nedávno byly objeveny vodivé a polovodivé organické látky. V roce 2000 dostali Nobelovu cenu za chemii objevitelé vodivých polymer - Hideki Shirakawa, Alan J. Heeger a Alan G. MacDiarmid. Jejich pínosem byl polyacetylén oxidovaný parami jódu a tato organická slouenina vede elektrický proud podobn jako kovy dochází k vedení pomocí volných elektron. Z organických látek byly vytvoeny polovodie drové a elektronové, diody a tranzistory, foto- lánky i svtlo emitující diody. Organické LED lze vytváet v celé ploše displeje a spínat každou pomocí vlastního tranzistoru to je aktivní matice, nebo spojit všechny katody jednoho sloupce diod a všechny anody jednoho ádku diod a pak se rozsvítí dioda na kížení x-tého sloupce a y-tého ádku. To je tzv. pasivní matice. První OLED TV displej pochází z roku 2007 (fy Sony) a dnes jsou nabízeny displeje se zajímavými parametry: fy SAMSUNG, 17 AMOLED TV pijima s hloubkou 12 mm, piemž samotný displej pouze 1,8 mm. Rozlišení 1600 x 1200 pixel, odezva 0,01ms, jas 400 cd/m 2 a kontrast 10000:1. Na snímkuje jeden z posledních typ s úhlopíkou 78 cm. 12

14 Obr. 13 TV pijima s displejem AMOLED Polarizované svtlo Myšlenku vlnové podstaty svtla prosazoval nizozemský matematik, fyzik a astronom Christian Huygens ( ) [2]. Jeho pojetí známé dnes jako Huygensv princip vede také k vysvtlení odrazu a lomu svtla. Umožuje pochopit ohyb a interferenci, což jsou typické jevy pro každé vlnní. Na rozdíl od Newtonovy korpuskulární teorie je podle Huygense rychlost svtla v prhledných látkách menší než ve vzduchu. Mení rychlosti svtla mohlo rozhodnout mezi korpuskulární a vlnovou teorií. Astronomická mení byla již hotova r. 1676, Olaf Roemer. Mení pozemské bylo úspšné až v roce 1849, kdy francouzský fyzik Hippolyte Fizeau ( ) [3] dovedl k úspchu Galileiho myšlenku perušovat svtelný paprsek. Princip m- ení je na obr. 2. Fizeau dospl k hodnot km.s

15 svtelný zdroj Obr.14 Princip Fizeauova mení rychlosti svtla O rok pozdji Foucault mil rychlost svtla ve vod a potvrdil tak definitivn základní Huygensovu hypotézu. Vlnový charakter svtla potvrzovaly i již díve známé ohybové jevy. Slavným se stal experiment Thomase Younga ( ) z roku Svtlo procházející dvma štrbinami vytvoilo na stínítku interferenní obraz, jehož vysvtlení je relativn snadné, pokud pedpokládáme vlnový charakter svtla (obr.15) Obr.15 Interference na dvojštrbin 14

16 Pevahu vlnové teorie svtla dokládaly i výpoty a experimenty Augustina Jeana Fresnela ( ). V první polovin 19. století byla vlnová teorie všeobecn pijata, ovšem s vazbou na hypotetický ether. Zdánliv zbývalo jen rozhodnout, zda jde o vlnní podélné nebo píné. Pro píné vlnní bylo rozhodnuto až prací Etienna Louise Maluse ( ). Ten v roce 1809 zveejnil výsledky svých experiment a výpoty, které ešily polarizaci svtla odrazem. Samotný objev polarizace svtla pochází z roku O rok pozdji to byla teorie dvojlomu. [4]. Obr.16 Etienne Louis Malus Objevitelem dvojlomu je dánský pírodovdec Rasmus Bartholin ( ), uvádný též v latinizované verzi jako Erasmus Bartholinus [5]. Dvojlom pozoroval na krystalu islandského vápence a svá pozorování popsal v roce Islandský vápenec byl údajn znám již Vikingm (9. až 11.století) a ti ho jako tzv. slunení kámen používali pro nalezení Slunce na zatažené obloze. Rozptýlené svtlo je totiž ásten polarizováno, krystal poslouží jako analyzátor. Pohled pes krystal islandského vápence je i dnes pekvapivý: 15

17 Obr.17 Dvojlom islandský vápenec Na obr. 17 je zetelné dvojí zobrazení klávesnice a íslice posunuté vlevo dol jsou zobrazeny mimoádným paprskem. Schéma prchodu svtla dvojlomným krystalem je na obr.18: Paprsek mimoádný Paprsek ádný Optická osa Klávesnice se zelenou LED Obr.18 Paprsek ádný a mimoádný pi dvojlomu. Mimoádný paprsek má jednu pozoruhodnou vlastnost: akoliv na spodní stnu krystalu dopadl kolmo, zlomil se od kolmice, prošel krystalem šikmo a na výstupu se srovnal do kolmice a pokrauje rovnobžn s paprskem ádným. Polarizaním filtrem snadno zjistíme, že v ádném obraze má svtlo polarizaní rovinu kolmou k rovin urené optickou osou a smrem šíení svtla (rovina hlavního ezu). Oto- 16

18 ením polaroidu o 90 ádný obraz mizí a zstane obraz tvoený mimoádným paprskem. Polarizovat svtlo lze úpln i pouhým odrazem na sklenné desce. Na tomto principu je založen Nörrenbergv pístroj : Obr.19 Nörrenbergv pístroj Jeho autorem byl Johann Gottlieb Christian Nörrenberg ( ). Od roku 1812 byl již znám Brewsterv úhel: pokud svírá paprsek odražený a lomený pravý úhel, je odražené svtlo lineárn polarizováno a vektor elektrické intenzity kmitá v rovin kolmé k rovin dopadu. Tímto poznatkem obohatil optiku sir David Brewster v roce Polarizovat svtlo bylo možné i tenkými plátky nkterých minerál a nejznámjší jsou patrn tzv. turmalínové klešt. Mezi n vložený výbrus krystalu ukáže v temném poli pohled, charakteristický pro dvojlom ve sbíhavém svazku (obr. 20). 17

19 Obr.8 Turmalínové klešt Obr.20 Turmalínové klešt a výbrus krystalu Laboratorní polarizátory spíše využívají dvojlomu a jeden z paprsk ádný nebo mimoádný je odklonn a druhý ponechán. Nejznámjší je patrn nikol neboli Nikolv dvojhranol- obr.9: Obr.21 Nikolv dvojhranol (pevzato z Wikipedie) Autorem je skotský fyzik William Nicol ( ) a dvojhranol používá od r Dva hranoly kalcitu (islandského vápence) jsou vhodn vybroušeny vzhledem k optické ose a slepeny kanadským balzámem, který má menší index lomu než kalcit. Paprsek ádný je odklonn do boní stny a pímo pokrauje pouze mimo- ádný paprsek. Hranolových polarizátor existuje celá ada, ale jejich výroba je drahá a svazky polarizovaného svtla jsou omezeny velikostí hranolu. Od roku 1852 je používán k polarizaci herapatit, nesoucí jméno svého objevitele William Birda Herapatha, lékae z Bristolu. Chemicky jde o perjodid síranu chininového (nebo též síran chininojodný). Tato krystalická látka je siln dichroická pohlcuje svtlo s výjimkou jedné polarizaní roviny a polarizaní filtry (polaroidy) obsahují krystaly herapatitu v matrici z prhledného plastu. 18

20 Dnes ale máme skv lou možnost pozorovat podobné sv telné zázraky p ímo.zdrojem polarizovaného sv tla je LCD monitor po íta e, pak pot ebujeme jen vhodný polaroid jako analyzátor nebo digitální fotoaparát s polariza ním filtrem.obrázek 3 ukazuje trojúhelník mezi monitorem a analyzátorem, p i emž polariza ní rovina polaroidu je kolmá k polariza ní rovin sv tla: Polariza ní rovina sv tla Polariza ní rovina analyzátoru Obr.22 Trojúhelník v tmavém poli Pohled na trojúhelník v p ípad rovnob žných polariza ních rovin sv tla a analyzátoru je na obr. 4: Polariza ní rovina sv tla Polariza ní rovina analyzátoru Obr.23 Trojúhelník ve sv tlém poli 19

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

27. Vlnové vlastnosti svtla

27. Vlnové vlastnosti svtla 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami 400 760 nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Prmyslový management Studijní obor:

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

Moderní zobrazovací jednotky

Moderní zobrazovací jednotky Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Moderní zobrazovací jednotky Bakalářská práce Autor: František Klimeš Informační technologie, MPIS Vedoucí

Více

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Metoda Vizuální Penetraní Magnetická prášková Magnetická metoda rozptylových polí Víivé proudy Ultrazvuk Prozaovací Zkratka VT PT MT FT ET UT RT Charakteristika

Více

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ STANISLAV ŠASTNÍK TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ MODUL M02 ÚPRAVNICTVÍ NEROSTNÝCH SUROVIN Tžba, lomaství a úpravnictví Modul M02 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík Výroba tvarových souástí na NC stroji Václav Petík Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na výrobu tvarové souásti na CNC frézce. Zvolený bitmapový obrázek byl peveden do vektorové

Více

CZ.1.07/1.1.02/01.0062

CZ.1.07/1.1.02/01.0062 CZ.1.07/1.1.02/01.0062 E-learningové kurzy k výuce přírodovědných předmětů v prostředí moodle Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestřebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Karel Nejezchleb CSc. T-CERAM s.r.o., Libice 60, skacel@t-ceram.com, www.t-ceram.com Keramika je

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA BAKALÁSKÁ PRÁCE Brno 2006 Jaroslav PAJSKR VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Autor : Bc. Petr Gazdík

ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Autor : Bc. Petr Gazdík ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 211 Autor : Bc. Petr Gazdík ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mení Micí jednotka naviganího

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ OTAKAR ŠVÁBENSKÝ, JOSEF WEIGEL, RADOVAN MACHOTKA SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 4 CHEMIE VODY, OVZDUŠÍ A ORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Autor: Oldřich Urban Anotace Tyto materiály by měly sloužit jako doplněk k webovým stránkám

Více

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Analýza zvonu 16.stol n. l. 21.stol. Autoi: Jana Hejlová Aneta Neubauerová VOŠ a SPŠ, Studentská 1 591 01 Žár nad Sázavou 3. roník Konzultant práce: Dr. Ing. Josef

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více