OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO"

Transkript

1 OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. studijní materiál ke kurzu Mezioborové dimenze vědy Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Obrazovky a displeje, polarizované svtlo Josef Hubeák, katedra fyziky Pírodovdecká fakulta UHK Zkuste odhadnout, kolik asu vnujete sledování televizní obrazovky nebo jak dobu strávíte u poítae. Televizní obrazovka záí v každé domácnosti v prmru více než ti hodiny denn a pokud pracujete s poítaem, as ani nesledujete. Penos obrazu byl uskuten prvn po telegrafních linkách. První fax setrojil Alexander Bain v letech Zdokonalený fototelegraf a patent na nj patí Fredericku Bakewellovi (1848). Obraz byl nakreslen nevodivým inkoustem na kovovou fólii a na pijímai kreslil stopu hrot na papír napuštný roztokem ferokyanidu draselného a dusianu amonného. Snímání i záznam byly ízený hodinovým strojem, fólie i záznamový papír byly navinuty na válci. Principy penosu obrazu byly objeveny v polovin 19. století: obraz je nutné rozložit na body, bodm piadit elektrický signál a nezbytná je synchronizace snímání obrazu na stran vysílae a záznamu obrazu v pijímai. Elektronický systém vytváení signálu byl zprvu závislý na selénové buce. Mechanický systém se uplatnil naposledy ve form Nipkovova kotoue. První rádiový penos televize se uskutenil v roce 1927 pod vedením Johna Bairda. První vysíla navrhl a uvedl do provozu Boris Rosing (patent z r. 1907, Nmecko). Pijímaem Rosingova televizního systému byla zdokonalená Braunova trubice. Dalším krokem byla snímací elektronka ikonoskop, kterou sestrojil v Bellových laboratoích (USA) Vladimír K. Zvorykin. Koncem ticátých let dvacátého století byl navržen a poprvé zaveden systém televize, jak ji dodnes používáme: elektronické snímání obrazu po ádcích, vytváení jasového signálu a jeho penos, rekonstrukce obrazu na stínítku vakuové obrazovky (Zvorykin, Bellovy laboratoe, USA). Co se podstatn mní, je snímací kamera, kódování signálu a penos signálu. Všimnme si jen obrazovky - je posledním a nejdostupnjším lánkem celého televizního etzce. Vtšina obrazovek poskytuje barevný obraz. Lidské oko rozezná tisíce barev - jak se tvoí barva na stínítku? Zapnte barevný televizor a lupou pozorujte malou plochu stínítka. Výsledek vašeho pozorování bude pravdpodobn takový: Tv obrazovka zvtšeno Obr. 1 Rastr TV stínítka 1 ervený zelený modrý erný

3 Na stínítku záí sloupeky ervených obdélník, dále zelených a modrých. Za každými temi následuje erná linka - black stripe. To, že vidíme mnoho jiných barev, je spolupráce našeho oka s obrazovkou. Žlutou vnímáme, svítí-li souasn ploška ervená a zelená, purpurová je složena z modré a ervené atd. erný pásek zvyšuje kontrast mezi sousedními trojicemi a pro naše oko vytváí ostejší obraz. Bíle svítí ploška, kde všechny ti barvy svítí stejn intenzívn. Všimli jste si elního skla obrazovky? Je silné asi 15 milimetr a není iré. Je to kouové sklo, propouštjící asi 85% svtla. To má svj dobrý dvod. V ezu na následujícím obrázku vidíme chod paprsk svtla luminofor - barevn zá- ících anorganických slouenin, jimiž jsou pokryty barevné plošky, a souasn svtla z místnosti, které se také odráží v elním skle: barevné svtlo se sice zeslabí, ale pouze jedním prchodem, kdežto rušivé odrazy jdou do skla, odráží se od hliníkové vrstvy za luminofory a znovu se zeslabí pi cest ven. Výsledné zeslabení odraz umožní sledovat obrazovku i v dobe osvtlené místnosti. maska rušivý odraz 3 svazky elektron kouové sklo k pozorovateli vrstva hliníku Obr. 2 ez elní stny obrazovky Luminofory pro barevná svtla mohou být: ervený red zelený green modrý blue (3ZnS+7CdS):Ag (ZnS+ZnSe):Cu ZnS:Ag Prvek za dvojtekou je píms, která dotuje daný sirník nebo sms sirník. Krom sirník se používají kemiitany, fosforenany, oxidy zinku, vápníku, vzácné zeminy (cer..), a další materiály. Jejich ukládání na správné místo je náronou operací, protože stedy dvou sousedních ervených proužk jsou od sebe vzdáleny 0,8 mm. I pod lupou vidíte, že každý obdélníek je oste ohranien - jeho šíka je asi 0,15 milimetru. Dnes se pro nanášení luminofor používá pevážn nalévací 2

4 metoda spolu s fotolitografií. Jemn rozemletý ervený luminofor se smísí nap. s octanem amylnatým a s nitrocelulózou a tento lak se naleje na sklo obrazovky. Pak se pekryje fotorezistem, což je lak, který se po osvtlení nedá rozpustit, neosvtlená místa jsou rozpustná. Pes masku se vrstvy osvtlí ze smru, kudy budou pilétat elektrony z "ervené" katody. Pak se rozpustí fotorezist na neosvtlených místech a rozpustí se a odplaví i odkrytý ervený luminofor. Postup se opakuje pro další luminofory, jen osvtlení vychází z pozice zelené a modré katody. Organické složky se pak pi vysoké teplot odpaí a na skle zstávají obdélníky luminofor. Stejn se nanesou i souvislé erné proužky. Dopadající elektrony tvoí kruhovou stopu a mohly by rozsvítit i sousední proužek. Výsledkem by byly mdlé, nevýrazné barvy. Tomu brání pigmentace luminofor - do smsi jsou pidány nezáící erné pímsi. Hliníková vrstva má ti funkce: 1. Svtlo vyzáené zrníkem luminoforu dozadu odráží vped, k pozorovateli. Tím zvyšuje jas obrazovky pi stejném potu a rychlosti dopadajících elektron. 2. Zachytí tžké ionty, které vznikají ze zbytk plyn v obrazovce a smují k luminiscenní vrstv. Pokud by ionty dopadaly až na ni, vytvoily by uprosted obrazovky velmi brzy slepou, temnou skvrnu. 3. Pomáhá odvádt z luminiscenní vrstvy záporný elektrický náboj, který tam každý dopadající elektron pináší. Pokud by tam elektrony uvízly, velmi brzy by úspšn odpuzovaly další pilétající elektrony a obrazovka by za chvíli pohasla. Na vybíjení luminiscenní vrstvy se podílí i druhý dj - sekundární emise. Dostaten rychlý elektron pi dopadu na stínítku z nj vyrazí jeden, dva i více elektron a ty pak letí zpt ke kladn nabité vodivé vrstv, která zevnit pokrývá kuželovou ást obrazovky. Práv sem je pivádno vysoké naptí - používá se až volt ( v monitorech u poíta asi 8 kv). Vakuová obrazovka mže posloužit k malému pokusu: Piložte malou feritovou magnetku nebo jiný permanentní magnet na elní sklo obrazovky a pozorujte zmny v obraze! Pokud jste našli odvahu k tomuto experimentu, pak jste zjistili, že obraz se v blízkosti magnetu mírn deformuje a na obrazovce se vytvoí barevné skvrny, které, i když nevýrazn, zstávají v obraze i po oddálení magnetu. To má na svdomí maska uvnit obrazovky je z tenkého železného plechu a i po oddálení magnetu zstává zmagnetována a posílá elektrony jinam, než mají dopadnout. Zbavit se barevných skvrn mžete tak, že magnetem pohybujete ped obrazovku a postupn se vzdalujete, nebo prost pijima nkolikrát vypnete a po chvíli znovu zapnete. Obrazovku uvnit skín obepíná velká cívka, kterou tsn po zapnutí televizoru prochází stídavý proud ze sít a promnné magnetické pole s frekvencí 50 Hz masku odmagnetuje. Monitory poíta jsou vybaveny stejn a 3

5 možná znáte funkci DEGAUSS po jejím spuštní se obraz chvíli deformuje a bliká. Po tomto pokusu víme, že elektrony lze vychylovat magnetickým polem. Na hrdle obrazovky jsou pevn umístny vychylovací cívky, jimiž protéká stídavý proud. Jedna dvojice cívek vychyluje svazky elektron vlevo a vpravo, druhá nahoru a dol. Prbh vychylovacích proud je pesn definován a pibližn vypadá takto: I(t) inný bh zptný bh 64 0 vlevo vpravo t (µs) Obr. 3 Vychylovací proud Analogový TV signál kreslí na stínítku 625 ádk a pomr šíky a výšky obrazu je 4:3. Jednotlivé snímky jsou statické a musí jich být 25 za sekundu, abychom vnímali spojitý pohyb. Vykreslení jednoho úplného snímku trvá 0,4 s a jeden ádek potebuje 64 s. Proudy ve vychylovacích cívkách nejsou malé: amplituda proudu pro horizontální vychylování je 2,3 A a pro vertikální 1,2 A (pro obrazovku 561QQ22 TESLA). Amplituda naptí na vertikálních cívkách je 1600 V a na horizontálních 200 V. Proud každého ze tí elektronových svazk mže dosáhnout až 400 A a elektrony jsou urychleny naptím až 25 kv. V blízkosti TV obrazovky je dosti silné elektrické pole, které proniká i do prostoru ped obrazovkou. O jeho pítomnosti se mžeme snadno pesvdit. Nech je vaše obrazovka ponkud zaprášená. Zaostete lupu na zrnka prachu na jejím povrchu a zapnte televizi. Po zapnutí prachové ástice ožijí: nkteré odlétnou z povrchu, jiné se usadí na skle, pemístí se, zorientují kolmo k povrchu skla. Podržte holé pedloktí asi 5 cm ped obrazovkou a zapnte televizor. Ješt než se obrazovka rozzáí, pocítíte psobení elektrického pole na jemné chloupky. Hliníková vrstva a luminofor mají potenciál anody obrazovky, což je až 25 kv. Málo vodivé sklo pedstavuje velký odpor, pesto povrch skla siln pitahuje zpolarizované ástice prachu; nkteré se nabijí kladn a jsou odvrženy od obrazovky. (Všimnte si povrchu nábytkové stny vedle televizoru!) Záporn nabité ástice obrazovka zase siln pitahuje. Jsou-li ve vzduchu záporné ionty, jsou te- 4

6 levizorem pitaženy i ze vzdálenosti desítek centimetr. Od obrazovky tee iontový proud a lze se o nm snadno pesvdit. K pokusu potebujete malou doutnavku, která se používá k signalizaci zapnutí vypína nebo spotebi (v držadle žehliky) a kondenzátor pf. Tyto souástky spojíte paraleln, k jednomu spoji pipevnte 10 cm drátku, který na konci zaostíte a druhý spoj držte v ruce. Tím je tento spoj uzemnn, i když pes velký odpor. Obr.4 Sonda pro elektrostatické pole Hrotem zamííte k obrazovce. Pak zapnte televizi a pozorn sledujte doutnavku. S intervalem asi 1 s bude blikat. Kladné ionty nabíjejí kondenzátor a vždy, když jeho naptí pekroí zápalné naptí doutnavky, dojde k výboji. V doutnavce svítí vrstva plynu u katody. Dobrý pozorovatel mže zjistit, zda se kondenzátor nabil kladným nebo záporným nábojem? Zápalné naptí doutnavky je asi 110 V, zhášecí 90 V a doutnavka bliká n-krát za sekundu. Pokud se tento pokus podaí, mžeme vypoítat prmrnou hodnotu iontového proudu, který z obrazovky pes sondu odtéká do zem: I = nc( U 1 U 2 ), kde za U 1 dosadíme zápalné a za U 2 zhášecí naptí doutnavky. Pokus se daí jen nkolik sekund po zapnutí televizoru a probíhá stejn ped monitorem poítae. Pro doutnavka nebliká trvale? Vakuová obrazovka je mechanicky namáhána velkou tlakovou silou. Elektrony letí v obrazovce po zakivené dráze asi 50 cm dlouhé nesmjí narážet na molekuly plynu, a proto je prostor velmi dobe vyerpán - tlak uvnit asi je 10-4 Pa. Vypoteme pibližn tlakovou sílu, kterou psobí vzduch na elní stnu obrazovky s úhlopíkou 65 cm. Tomu odpovídá obdélník o stranách a = 52 cm, b =39 cm a plocha stínítka S = 2028 cm 2. Pokud je atmosférický tlak p a = 10 5 Pa, bude tlaková síla F = ps = m.10 Pa = N Síly, psobící na obrazovku, jsou pekvapiv velké. Proto také je obrazovka, a zvlášt stínítko, z pevného a silného skla. Celá obrazovka má hmotnost 15 i více kilogram. Pokud praskne, tlakové síly ji rozmetají do okolí a úlomky mohou zpsobit vážný úraz. 5

7 Displeje z kapalných krystal Molekuly nkterých organických slouenin se i v kapalném stavu uspoádají do pravidelné struktury a pak je takový roztok sice homogenní, ale anizotropní. Taková kapalina se chová do jisté míry jako krystal a napíklad svtlo propouští podobn, jako polarizaní filtr nebo krystal turmalínu. Pro? Je to zpsobeno uspoádáním pomrn rozmrných podlouhlých molekul v kapalin. Je známo uspoádání smektické, nematické a cholesterické. smektický nematický cholesterický Obr.5 Kapalné krystaly Ve struktue smektické jsou molekuly orientovány rovnobžn a uskládány v pravidelných vrstvách. Nematická struktura má rovnobžné molekuly, ale vrstvy se ásten prolínají a nejsou pravidelné. Cholesterická struktura má vrstvy, v nichž se orientace pravideln stáí a molekuly tvoí jakoby zkroucené žebíky. Displej z cholesterické kapaliny využívá polarizované svtlo, které pi polarizaní fólie vhodné orientaci polarizaní roviny segment íslice projde, v opaném pípad je pohlceno. Obr..6 Struktura pasivního displeje spolená elektroda Svtlo se polarizuje pi prchodu horní folií, projde až k zrcadlu a odráží se. Orientované molekuly kapalného krystalu polarizaci nenaruší a svtlo zrcadlo sklo úspšn vyjde ven. Tato plocha je svtlá. Na prhlednou elektrodu segmentu a spolenou spodní elektrodu pivedeme stídavé naptí. Elektrické pole naruší orientaci molekul, tím se 2x ruší polarizace svtla a tato ploška je tmavá. 6

8 Vodivé prhledné elektrody jsou z oxidu cínatého SnO, vrstvika kapaliny mezi skly má tloušku desetiny milimetru. Zobrazova nesmí zmrznout ani se pehát. Tento typ displeje se používá napíklad v kalkulátorech. Stídavé naptí na elektrodách má efektivní hodnotu 5 V a frekvenci 50 Hz. Proud je nepatrný - na jeden segment pouze 0,1 ua. Chvíli ale trvá, než segment ztmavne a zase zjasní. Na ztmavnutí potebuje 120 ms, na zjasnní 350 ms. O tom, že íslice kalkulátoru s LCD displejem pozorujeme v polarizovaném svtle, se pesvdíme pomocí "erného zrcadla". Kousek tabulového skla (10 x 10 cm) na jedné stran pelepíme ernou izolepou, nebo pelepíme erným papírem. Staí také jednu stranu stíknout erným lakem na auto. Obr. 7 Polarizace Sledujme obraz displeje a otáejme kalkulátorem na stole. Dvakrát bhem oto- erné zrcadlo k pozorovateli ení o 360 stup displej takka zmizí a dvakrát je jasn viditelný. Pi odrazu od skla se svtlo také polarizuje a pokud je již polarizováno, odráží se dobe jen tehdy, pokud polarizaní roviny displej souhlasí. Pasivní displeje LCD nemají vlastní zdroj svtla a dnes je vytlaují displeje osvtlené zezadu elektroluminiscenní fólií. Obr. 8 Aktivní LCD displej Na rozdíl od pasivních displej jsou zde dv polarizaní fólie (polarizátor a analyzátor) a kapalný krystal má sklo cholesterickou strukturu. Polarizaní zdroj svtla roviny polarizátoru a analyzátoru jsou zkížené a aby svtlo prošlo, otáí kapalný krystal polarizaní rovinu svtla o 90 o. Naptí vložené na elektrody zmní stoení "žebíku" molekul kapaliny a svtlo neprojde. 7 polarizaní fólie spolená elektroda segment íslice

9 Zdrojem svtla mohou být záivky, bílé LEDky nebo elektroluminiscenní fólie. Elektroluminiscenní fólie obsahuje jako zdroje viditelného svtla zrníka luminofor - podobn jako barevná obrazovka televizoru nebo monitoru. Nejstarší známý luminofor je sirník zinenatý ZnS doplnný kvli barv svtla vhodnou pímsí. V jemném polykrystalickém materiálu se v silném elektrickém poli uvol- ují elektrony a se zánikem pole se znovu vracejí do obal molekul. Pebytek energie molekul se vyzáí ve form foton. Intenzita elektrického pole musí dosahovat 100 V.mm -1 a pro trvalou luminiscenci musíme vytvoit stídavé elektrické pole s frekvencí nkolika set hertz. Elektroluminiscenní fólie má sendviovou strukturu: dielektrikum dielektrikum krycí fólie z polyesteru krycí fólie z polyesteru prhledná elektroda fólie s luminoforem neprhledná elektroda Obr.9 Konstrukce elektroluminiscenní fólie Celá soustava má tloušku 0,2 až 0,5 mm, vyzauje rovnomrn v celé ploše a potebný proud je asi 0,5 ma na cm 2. Displej nevytváí mnoho tepla a pracuje spolehliv od -30 do + 85 o C. Stídavé naptí musí mít ovšem amplitudu okolo 100 V, což v pístrojích s baterií vyžaduje další mnie naptí, které dovedou ze stejnosmrných 6 V až 24 V vyrobit nap. 100 V / 800 Hz. Typická barva svtla je modrá a zelená, jen pro podsvícení velkoplošných displej k poítam a dnes i LCD televizor musí fólie svítit bílým svtlem. Jas fólie je dostatený - až 100 kandel na m 2 (pedstavte si sto dortových svíek rozestavených na ploše 1 m 2 ). Z konstrukce je zejmé, že elektroluminiscenní fólie je kondenzátorem a kapacita je ádov F na m 2. Pemna elektrické energie na svtlo má asi dvojnásobnou úinnost než halogenová žárovka. Ta poskytne až 12 lm.w -1, kdežto bílá elektroluminiscenní fólie asi 25 lumen na watt. Barevné LCD displeje jsou špikovým oborem zobrazovací techniky a princip zstává stejný, jako u výše popsaného aktivního LCD displeje. Jeden obrazový bod je tvoen temi bukami s kapalnými krystaly. Cholesterická kapalina je doplnna organickým barvivem a ve stavu prhledném propouští z bílého svtla jen složku jedné barvy. Naptí ovládající každou buku je spínáno tranzistory, které 8

10 jsou vytvoeny na spolené sklenné podložce a jejich rozmry jsou tak malé, že se skryjí do hran vaniek, oddlujících jednotlivé buky. ídící naptí spínací tranzistory luminiscenní fólie Obr.10 Obrazový bod barevného LCD displeje Displej s minimálním rozlišením 800 x 600 bod má tedy celkem 3 x 800 x 600 = 1,44 milion tranzistor a práv tolik miniaturních barevných bunk. Uvedené rozlišení je dnes pekonáno a souasné displeje poíta pracují s daleko vtším rozlišením: Standard rozlišení pomr stran poet pixel XGA 1024 x : XGA x : SXGA 1280 x : 4 1, Televizní obraz s vysokým rozlišením je v plné kvalit zobrazen na LCD obrazovkách jen tehdy, jestliže obrazovka má stejné rozlišení. V souasnosti se používají rozlišení: Standard rozlišení pomr stran poet pixel D-1PAL 720 x : HDTVp 1280 x : HDTVi 1920 x : 9 2, Obraz na displeji se obnovuje napíklad 100 krát za sekundu. Jak dlouho smí trvat návrat molekul kapalného krystalu do pvodního stavu, aby se za pohybujícím objektem na displeji nevytváely "barevné chvosty" lze snadno spoítat: bez rezervy je to 10 milisekund. Má-li být i pohybující se objekt kreslen bez závad, musí být tzv. doba odezvy kratší špikové LCD displeje mají dobu odezvy asi 6 ms. V jednotlivých bukách tchto displej nejsou cholesterické kapalné krystaly, ale krystaly nematické a ty jen mírn zmní svou orientaci psobením elektrického pole. To staí, aby polarizované svtlo zmnilo svou intenzitu. ídící elektrody nejsou nad a pod bukou, nýbrž po stranách. 9

11 Kapaliny používané jako kapalné krystaly jsou složité organické látky. Smektickou strukturu vytváí molekuly mýdla pi povrchu mýdlové bublinky: Obr.11 Smektická struktura v mýdlové blán Pi povrchu blány bubliny vn i uvnit jsou molekuly mýdla ve vod srovnány, jak ukazuje obrázek a teprve uvnit je roztok s neuspoádanými molekulami. Mýdla se ovšem pro displeje nehodí; klasickým smektikem je paraethylazoxibenzoát 4,H-bis. Jeho strukturní vzorec zapíší chemici takto: C 2 H 5 - OOC - - N = N - - COO - C 2 H 5 O ( Šestiúhelníky zde znamenají benzenová jádra C 6 H 6 ) Jako píklad nematika uveme methylbenzyliden p-n-butylanilin se vzorcem CH 3 - O - - C = N - - O - CH 3 H Cholesterické kapaliny jsou tvoeny ješt složitjšími molekulami a jako ukázku uveme pouze cholesterylacetát: CH 3 CH(CH 3 )(CH 2 ) 3 CH(CH 3 ) 2 CH 3 COO CH 3 Molekuly tchto látek jsou asymetrické a dokáží samy stáet polarizaní rovinu procházejícího svtla - jsou opticky aktivní. (Opticky aktivní je i roztok obyejného cukru ve vod - chemici jej nazývají pesnji sacharóza.) Fyzika a chemie LCD displeje je krásnou ukázkou aplikované vdy, ovšem jako spotebitelé se budeme zajímat také o píkon, dobu spolehlivé funkce a další parametry. Kvalitní širokoúhlý LCD displej HP Dream Color (LP 2480zx) s úhlopíkou 60 cm má rozlišení 1920 x 1200 pixel, pozorovací úhel 178, jas do 10

12 250 cd/m 2 a kontrast 1000:1. Kreslí 48 až 61 snímk za sekundu a doba odezvy je 6 ms. Maximální píkon je 90 W, v pohotovostním stavu 3 W. Životnost je omezena degradací organických barviv v bukách displeje po 4 až 5 letech barvy blednou. Plazmové displeje V zobrazovací technice nyní nastupuje další generace plasmové displeje (PDP Plasma Display Panel). Tlak na jejich vývoj zaínal již díve, ale první komerní výrobky byly k dispozici v 90. letech minulého století. Zprvu byly ureny pro velkoplošné zobrazovae, ale technologie je již natolik zvládnuta, že jsou v prodeji plazmové displeje s úhlopíkou kolem 80 centimetr. Vývoj šel od velkoplošných panel k pístrojm vhodným do bytu. Plazmový displej používá výboje v plynu za sníženého tlaku (pibližn 60 až 70 kpa). Mezi pední sklennou deskou displeje a zadní stnou jsou umístny jednotlivé obrazové buky. Pod sklennou desku je prhledná vrstva dielektrika, pak následují obrazová a pomocná elektroda. Pod nimi je vrstva oxidu hoenatého MgO. Je také prhledná a dostaten vodivá, aby umožnila výboj, ale uzavírá prostor obrazové buky, plnné argonem. Obrazové buky jsou vystlány luminoforem, který mní ultrafialové svtlo výboje v argonu na barevné složky RGB (ervené, zelené a modré svtlo). Trojice takových bunk tvoí jeden pixel. Buky spoívají na další sklenné desce a zespodu jsou vedeny datové vodie pro každou buku jeden. Datové vodie jsou kolmé k vodim obrazovým a pomocným. Pední sklo Dielektrikum MgO Obrazová a pomocná elektroda Zadní sklo Luminofor Výboj Zadní stna Datová elektroda Obr.12 Složení plazmového panelu - jeden pixel RGB 11

13 Pracovní cyklus Jednotlivé buky jsou napájeny stídavým elektrickým naptím. Mezi obrazovou a pomocnou elektrodu je pivedeno naptí s amplitudou asi 200 V, které zajistí ástenou ionizaci argonu. Výboj ve vybrané buce vzniká až po vložení naptí asi 50 V mezi datovou a obrazovou elektrodu. Po rekombinaci iont vzniká UV záení, které luminofor pevede na viditelné svtlo požadované barvy. Výboj je ukonen pivedením nižšího naptí mezi obrazovou a pomocnou elektrodu. Úrove jasu se reguluje dobou trvání výboje v buce, nikoliv amplitudou použitých naptí. Plazmový displej má malou konstrukní hloubku, dobrou istotu barev a velký pozorovací úhel. Pracuje dobe ve velkém rozsahu teplot. Ve srovnání s LCD displeji má ale menší kontrast, má životnost asi 2 roky (vakuová obrazovka pracuje spolehliv aspo 5 let) a píkon je také pekvapiv velký více než 200 watt. Spchat s výmnou LCD displeje za plazmový není pro. Poznámka: zpracováno podle lánku Bichná, Pavel: Plazmové technologie Týdeník,. 20/2004 Literatura: Lubomír Sodomka: Fyzika kondenzovaných látek II. Adhesiv Liberec 2002 OLED displeje Novinkou jsou displeje OLED, AMOLED a PMOLED. Zkratky znamenají Organic Light Emitting Diod, Active Matrix OLED a Passive Matrix OLED. Základem jsou svítící diody z organických polovodi. Polymery-plasty považujeme za izolanty a teprve nedávno byly objeveny vodivé a polovodivé organické látky. V roce 2000 dostali Nobelovu cenu za chemii objevitelé vodivých polymer - Hideki Shirakawa, Alan J. Heeger a Alan G. MacDiarmid. Jejich pínosem byl polyacetylén oxidovaný parami jódu a tato organická slouenina vede elektrický proud podobn jako kovy dochází k vedení pomocí volných elektron. Z organických látek byly vytvoeny polovodie drové a elektronové, diody a tranzistory, foto- lánky i svtlo emitující diody. Organické LED lze vytváet v celé ploše displeje a spínat každou pomocí vlastního tranzistoru to je aktivní matice, nebo spojit všechny katody jednoho sloupce diod a všechny anody jednoho ádku diod a pak se rozsvítí dioda na kížení x-tého sloupce a y-tého ádku. To je tzv. pasivní matice. První OLED TV displej pochází z roku 2007 (fy Sony) a dnes jsou nabízeny displeje se zajímavými parametry: fy SAMSUNG, 17 AMOLED TV pijima s hloubkou 12 mm, piemž samotný displej pouze 1,8 mm. Rozlišení 1600 x 1200 pixel, odezva 0,01ms, jas 400 cd/m 2 a kontrast 10000:1. Na snímkuje jeden z posledních typ s úhlopíkou 78 cm. 12

14 Obr. 13 TV pijima s displejem AMOLED Polarizované svtlo Myšlenku vlnové podstaty svtla prosazoval nizozemský matematik, fyzik a astronom Christian Huygens ( ) [2]. Jeho pojetí známé dnes jako Huygensv princip vede také k vysvtlení odrazu a lomu svtla. Umožuje pochopit ohyb a interferenci, což jsou typické jevy pro každé vlnní. Na rozdíl od Newtonovy korpuskulární teorie je podle Huygense rychlost svtla v prhledných látkách menší než ve vzduchu. Mení rychlosti svtla mohlo rozhodnout mezi korpuskulární a vlnovou teorií. Astronomická mení byla již hotova r. 1676, Olaf Roemer. Mení pozemské bylo úspšné až v roce 1849, kdy francouzský fyzik Hippolyte Fizeau ( ) [3] dovedl k úspchu Galileiho myšlenku perušovat svtelný paprsek. Princip m- ení je na obr. 2. Fizeau dospl k hodnot km.s

15 svtelný zdroj Obr.14 Princip Fizeauova mení rychlosti svtla O rok pozdji Foucault mil rychlost svtla ve vod a potvrdil tak definitivn základní Huygensovu hypotézu. Vlnový charakter svtla potvrzovaly i již díve známé ohybové jevy. Slavným se stal experiment Thomase Younga ( ) z roku Svtlo procházející dvma štrbinami vytvoilo na stínítku interferenní obraz, jehož vysvtlení je relativn snadné, pokud pedpokládáme vlnový charakter svtla (obr.15) Obr.15 Interference na dvojštrbin 14

16 Pevahu vlnové teorie svtla dokládaly i výpoty a experimenty Augustina Jeana Fresnela ( ). V první polovin 19. století byla vlnová teorie všeobecn pijata, ovšem s vazbou na hypotetický ether. Zdánliv zbývalo jen rozhodnout, zda jde o vlnní podélné nebo píné. Pro píné vlnní bylo rozhodnuto až prací Etienna Louise Maluse ( ). Ten v roce 1809 zveejnil výsledky svých experiment a výpoty, které ešily polarizaci svtla odrazem. Samotný objev polarizace svtla pochází z roku O rok pozdji to byla teorie dvojlomu. [4]. Obr.16 Etienne Louis Malus Objevitelem dvojlomu je dánský pírodovdec Rasmus Bartholin ( ), uvádný též v latinizované verzi jako Erasmus Bartholinus [5]. Dvojlom pozoroval na krystalu islandského vápence a svá pozorování popsal v roce Islandský vápenec byl údajn znám již Vikingm (9. až 11.století) a ti ho jako tzv. slunení kámen používali pro nalezení Slunce na zatažené obloze. Rozptýlené svtlo je totiž ásten polarizováno, krystal poslouží jako analyzátor. Pohled pes krystal islandského vápence je i dnes pekvapivý: 15

17 Obr.17 Dvojlom islandský vápenec Na obr. 17 je zetelné dvojí zobrazení klávesnice a íslice posunuté vlevo dol jsou zobrazeny mimoádným paprskem. Schéma prchodu svtla dvojlomným krystalem je na obr.18: Paprsek mimoádný Paprsek ádný Optická osa Klávesnice se zelenou LED Obr.18 Paprsek ádný a mimoádný pi dvojlomu. Mimoádný paprsek má jednu pozoruhodnou vlastnost: akoliv na spodní stnu krystalu dopadl kolmo, zlomil se od kolmice, prošel krystalem šikmo a na výstupu se srovnal do kolmice a pokrauje rovnobžn s paprskem ádným. Polarizaním filtrem snadno zjistíme, že v ádném obraze má svtlo polarizaní rovinu kolmou k rovin urené optickou osou a smrem šíení svtla (rovina hlavního ezu). Oto- 16

18 ením polaroidu o 90 ádný obraz mizí a zstane obraz tvoený mimoádným paprskem. Polarizovat svtlo lze úpln i pouhým odrazem na sklenné desce. Na tomto principu je založen Nörrenbergv pístroj : Obr.19 Nörrenbergv pístroj Jeho autorem byl Johann Gottlieb Christian Nörrenberg ( ). Od roku 1812 byl již znám Brewsterv úhel: pokud svírá paprsek odražený a lomený pravý úhel, je odražené svtlo lineárn polarizováno a vektor elektrické intenzity kmitá v rovin kolmé k rovin dopadu. Tímto poznatkem obohatil optiku sir David Brewster v roce Polarizovat svtlo bylo možné i tenkými plátky nkterých minerál a nejznámjší jsou patrn tzv. turmalínové klešt. Mezi n vložený výbrus krystalu ukáže v temném poli pohled, charakteristický pro dvojlom ve sbíhavém svazku (obr. 20). 17

19 Obr.8 Turmalínové klešt Obr.20 Turmalínové klešt a výbrus krystalu Laboratorní polarizátory spíše využívají dvojlomu a jeden z paprsk ádný nebo mimoádný je odklonn a druhý ponechán. Nejznámjší je patrn nikol neboli Nikolv dvojhranol- obr.9: Obr.21 Nikolv dvojhranol (pevzato z Wikipedie) Autorem je skotský fyzik William Nicol ( ) a dvojhranol používá od r Dva hranoly kalcitu (islandského vápence) jsou vhodn vybroušeny vzhledem k optické ose a slepeny kanadským balzámem, který má menší index lomu než kalcit. Paprsek ádný je odklonn do boní stny a pímo pokrauje pouze mimo- ádný paprsek. Hranolových polarizátor existuje celá ada, ale jejich výroba je drahá a svazky polarizovaného svtla jsou omezeny velikostí hranolu. Od roku 1852 je používán k polarizaci herapatit, nesoucí jméno svého objevitele William Birda Herapatha, lékae z Bristolu. Chemicky jde o perjodid síranu chininového (nebo též síran chininojodný). Tato krystalická látka je siln dichroická pohlcuje svtlo s výjimkou jedné polarizaní roviny a polarizaní filtry (polaroidy) obsahují krystaly herapatitu v matrici z prhledného plastu. 18

20 Dnes ale máme skv lou možnost pozorovat podobné sv telné zázraky p ímo.zdrojem polarizovaného sv tla je LCD monitor po íta e, pak pot ebujeme jen vhodný polaroid jako analyzátor nebo digitální fotoaparát s polariza ním filtrem.obrázek 3 ukazuje trojúhelník mezi monitorem a analyzátorem, p i emž polariza ní rovina polaroidu je kolmá k polariza ní rovin sv tla: Polariza ní rovina sv tla Polariza ní rovina analyzátoru Obr.22 Trojúhelník v tmavém poli Pohled na trojúhelník v p ípad rovnob žných polariza ních rovin sv tla a analyzátoru je na obr. 4: Polariza ní rovina sv tla Polariza ní rovina analyzátoru Obr.23 Trojúhelník ve sv tlém poli 19

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy Obrazovky, displeje, polarizované světlo Josef Hubeňák Univerzita Hradec

Více

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Obr. 1: Elektromagnetická vlna svtla Svtlo Z teorie elektromagnetického pole již víte, že svtlo patí mezi elektromagnetická vlnní, a jako takové tedy má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického

Více

27. Vlnové vlastnosti svtla

27. Vlnové vlastnosti svtla 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami 400 760 nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené

Více

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých

Více

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors). OBRAZOVKA TYPU CRT Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici (Cathode Ray Tube) CRT, objevil 1897 dr. Brown. Roku 1936 byla patentována první televizní obrazovka. Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Hezká optika s LCD a LED

Hezká optika s LCD a LED Hezká optika s LCD a LED JOSEF HUBEŇÁK Univerzita Hradec Králové Jednou z posledních částí fyziky, kterou se na střední škole pokoušíme zaujmout naše studenty, je optika. Velmi propracovaná učebnice [1]

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku.

Více

25 - Základy sdlovací techniky

25 - Základy sdlovací techniky 25 - Základy sdlovací techniky a) Zvuk - je mechanické (postupné podélné) vlnní látkového prostedí, které je lidské ucho schopno vnímat. Jeho frekvence je pibližn mezi 16 Hz a 20 khz. Zdroje zvuku - jsou

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

Zobrazovací technologie

Zobrazovací technologie Zobrazovací technologie Podle: http://extrahardware.cnews.cz/jak-funguji-monitory-crt-lcd-plazma CRT Cathode Ray Tube Všechny tyto monitory i jejich nástupci s úhlopříčkou až 24 a rozlišením 2048 1536

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.12 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH NESAMOSTATNÝ A SAMOSTATNÝ VÝBOJ V PLYNU Vzduch je za normálních podmínek, například elektroskop udrží dlouhou dobu téměř stejnou výchylku Pokud umístíme mezi dvě desky připojené

Více

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní) LCD displeje LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

MONITOR. Helena Kunertová

MONITOR. Helena Kunertová MONITOR Helena Kunertová Úvod O monitorech Historie a princip fungování CRT LCD PDP Nabídka na trhu Nabídka LCD na trhu Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Úkoly pro úpravu textu

Úkoly pro úpravu textu Úkoly pro úpravu textu 1) Na nadpisech je použit styl Nadpis 1, zarovnaný na střed, mezery před a za auto, řádkování 1,5. 2) První část textu je rozdělena do třech sloupců (první sloupec je široký 5 cm,

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_12 Název materiálu: Elektrický proud v plynech. Tematická oblast: Fyzika 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu elektrického proudu v plynech. Očekávaný

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha Videosignál A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer 1 Základ CCTV Základ - CCTV (uzavřený televizní okruh) Řetězec - snímač obrazu (kamera) zobrazovací jednotka (CRT monitor) postupné

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 12) Zobrazovací za ízení Petr Lobaz, 13. 5. 2014 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze 1 20.10.2009 Monitory Monitory David Buchtela Katedra informačního inženýrstv enýrství Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 2 Monitory Monitor

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu.

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. 1. 1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. Q I [A] t 2. Co ovlivuje velikost odporu? Velikost odporu

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl

Více

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008 Základy velkoplošného zobrazování ČVUT FEL, listopad 2008 Způsoby velkoplošného zobrazování Projektory projekční ploché zobrazovače neprojekční CRT LCD DLP PLASMA LED LCD D-ILA, refl. LCD LASER? Projektory

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Název a číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

monitor a grafická karta

monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor slouží ke sdělování výsledků či průběhu řešených úloh a komunikaci operačního systému nebo programu s uživatelem. vše co má být zobrazeno na obrazovce,

Více

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Několik pokusů s LED. ZDENĚK POLÁK Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Abstrakt. Použití LED. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17

Několik pokusů s LED. ZDENĚK POLÁK Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Abstrakt. Použití LED. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17 Několik pokusů s LED ZDENĚK POLÁK Jiráskovo gymnázium v Náchodě Abstrakt Zkoumáme základní vlastnosti jedné LED. Několik pokusů pro výuku fyziky, ve kterých jsou použity LED a kde se projevuje kvantový

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. Monitory LCD Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. 1 Základní informace Kapalné krystaly byly objeveny v r.

Více

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika VA charakteristika Variátor R S a R D. = f(u) VA charakteristika Doutnavka Sériové řazení 0-A náběhová oblast A-B pracovní oblast B-C oblast přetížení U R = I 27.2.2008 12:46 Základy elektroniky - 2. přednáška

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_10

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Hezká fyzika z po íta e

Hezká fyzika z po íta e J. Hubeák: Hezká fyzika z poítae Hezká fyzika z poítae JOSEF HUBEÁK Univerzita Hradec Králové Poíta je univerzální nástroj a studenti, žáci a uitelé jej bžn používají. I když doslouží, je stále zajímavým

Více

Zobrazovací jednotky počítačů - monitory

Zobrazovací jednotky počítačů - monitory Zobrazovací jednotky počítačů - monitory Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2011 1 1 Zobrazovací

Více

7.ročník Optika Lom světla

7.ročník Optika Lom světla LOM SVĚTLA. ZOBRAZENÍ ČOČKAMI 1. LOM SVĚTLA NA ROVINNÉM ROZHRANÍ DVOU OPTICKÝCH PROSTŘEDÍ Sluneční světlo se od vodní hladiny částečně odráží a částečně proniká do vody. V čisté vodě jezera vidíme rostliny,

Více

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Datum vypracování: 28.9. 2011 Vypracoval:

Více

OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3

OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3 OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3 GARANT PEDMTU: Prof. RNDr. Jií Petráek, Dr. (ÚFI) VYUUJÍCÍ PEDMTU: Prof. RNDr. Jií Petráek, Dr. (ÚFI), CSc., Mgr. Vlastimil Kápek, Ph.D. (ÚFI) JAZYK VÝUKY:

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie Elektrochemie - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz -?tvrtek, B?ezen 05, 2015 http://biologie-chemie.cz/elektrochemie-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Elektrochemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Polarizace světla nástroj k identifikaci materiálů

Polarizace světla nástroj k identifikaci materiálů fyzika Polarizace světla nástroj k identifikaci materiálů Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 3. ročník SŠ/G Délka trvání: 90 min. Název hodiny: Polarizace světla

Více

Plazmové displeje PDP (Plasma Display Panel)

Plazmové displeje PDP (Plasma Display Panel) Plazmové displeje PDP (Plasma Display Panel) S nástupem velkoplošných televizí s úhlopříčkou 42 a vyšší se začaly používat plazmové displeje. Jejich obraz je velmi kvalitní. Oproti LCD displejům mají navíc

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 11 Domácí kino a moderní zobrazovací jednotky Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Zobrazovací jednotky

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4.1. Interference 1. Charakterizovat význačné vlastnosti koherentních paprsků.. Umět definovat optickou dráhu v souvislosti s dráhovým rozdílem a s fázovým

Více

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013 1 ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA Hana Šourková 15.10.2013 1 Osnova LED dioda Stavba LED Historie + komerční vývoj Bílé světlo Využití modré LED zobrazovací technika osvětlení + ekonomické

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Hmotnostní analyzátory a detektory iont

Hmotnostní analyzátory a detektory iont Hmotnostní analyzátory a detektory iont Hmotnostní analyzátory Hmotnostní analyzátory Rozdlí ionty v prostoru nebo v ase podle jejich m/z Analyzátory Magnetický analyzátor (MAG) Elektrostatický analyzátor

Více

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu. CCD 1. Snímací část Na začátku snímacího řetězce je vždy kamera. Před kamerou je vložen objektiv, který bývá možno měnit. Objektiv opticky zobrazí obraz snímaného obrazu (děje) na snímací součástku. Dříve

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ VIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 14 Jméno: Jan Datum mení: 14.

Více

Základní funkce obrazového senzoru a displeje

Základní funkce obrazového senzoru a displeje Obrazové displeje Základní funkce obrazového senzoru a displeje zobrazovací systém konverze 3D na 2D senzor opto_elektrická konverze, časový multiplex displej elektro_optická konverze, časový demultiplex

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

5. Elektromagnetické vlny

5. Elektromagnetické vlny 5. Elektromagnetické vlny 5.1 Úvod Optika je část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Monitory, televizory

Monitory, televizory VY_32_INOVACE_PZA_216 Monitory, televizory Mgr. Radka Mlázovská Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Přednáška č.14. Optika

Přednáška č.14. Optika Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více