ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Transkript

1 Súd: Okresný súd Skalica Spisová značka: 1C/22/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jarmila Bíliková ECLI: ECLI:SK:OSSI:2013: ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica sudkyňou Mgr. Jarmilou Bílikovou v právnej veci žalobcu: LITIGO, s.r.o., so sídlom Příkop 4, Brno, IČO: , zastúpený advokátom: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D, so sídlom Ventúrska 14, Bratislava proti žalovanému: E. G., nar. XX.X.XXXX, Y. XXX/XX, XXX XX D., štátny občan SR, zastúpený súdom ustanovenou opatrovníčkou: E. H. - zamestnanec S. o zaplatenie sumy ,- Kč s príslušenstvom, takto r o z h o d o l : Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu ,- Kč s 9% úrokom z omeškania ročne od do zaplatenia a náhradu trov konania advokátovi žalobcu a to trovy právneho zastúpenia v sume 90,02 eur a iné trovy v sume 24 eur, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. o d ô v o d n e n i e : Žalobca sa žalobou podanou na súde dňa domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi istinu v sume ,- Kč eur s 9% úrokom z omeškania ročne od do zaplatenia a náhradu trov konania. V žalobe uviedol, že ako postupník nadobudol pohľadávku voči žalovanému na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa a stal sa právnym nástupcom Dopravného podniku města Brna, a.s. v Brne, Hlinky 151. Žalovanému bolo v zmysle ustanovenia 524 a nasl. OZ oznámené postúpenie pohľadávky. V dňoch , , , , , , , , a boli vykonané kontroly cestovných dokladov a spísané Zápisy o vykonanej prepravnej kontrole, ktoré osvedčujú, že v dobe vykonaných kontrol žalovaný u seba nemal platný cestovný doklad. Žalovanému vznikla povinnosť uhradiť neuhradené cestovné vo výške 22,- Kč a neuhradenú prirážku k cestovnému vo výške 1.000,- Kč za každú cestu bez platného cestovného lístka. Žalovaný svoju povinnosť uhradiť uvedené nároky nesplnil ani ku dňu podania žaloby. Žalovaný sa ocitol v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov voči žalobcovi a preto si žalobca uplatňuje aj nárok na zaplatenie zákonného úroku z omeškania a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí 30 dní do dňa spísania posledného zápisu. Žalovaný sa k žalobe nevyjadril. Na adrese trvalého bydliska sa podľa správy OO PZ v Brodskom nezdržuje asi dva roky. Otec žalovaného nevedel uviesť jeho pobyt s tým, že nemá so žalovaným žiadny kontakt. Žiadne údaje o pobyte žalovaného sa nepodarilo zistiť. Žalovaný sa t.č. zdržuje na neznámom mieste. Súd preto žalovanému ustanovil pre konanie opatrovníčku. Súd vykonal dokazovanie zmluvou o postúpení pohľadávok, oznámením o postúpení pohľadávok, zápismi o vykonaných prepravných kontrolách, smluvními přepravními podmínkami a zistil tento skutkový stav veci:

2 Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa mal súd preukázané právne nástupníctvo pohľadávky voči žalovanému. Oznámením zo dňa žalobca oznámil žalovanému postúpenie pohľadávky. Podľa zápisu o provedených přepravních kontrolách v hore uvedených dňoch boli vykonané kontroly v dopravných prostriedkoch Dopravního podniku města Brno, a.s., pri ktorých bolo zistené, že žalovaný vždy cestoval bez jizdního dokladu, za čo mu bolo uložené zaplatiť pri každej jazde sumu po 1.022,- Kč s prirážkou k jízdnému, celkom v žalovanej sume. Účastníkom konania na strane žalobcu je právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu, ČR. Podľa 9 ods. 1 a 3 Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom účastníci zmluvy môžu si zvoliť právo, ktorým sa majú spracovať ich vzájomné majetkové vzťahy, ak osobitný zákon neustanovuje inak; môžu tak urobiť i mlčky, ak nie je vzhľadom na okolnosti pochybnosť o prejavenej vôli. Podľa 10 ods. 1, 2, písm. c) Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ak účastníci nezvolia rozhodujúce právo, ich záväzkové vzťahy sa spravujú právnym poriadkom, použitie ktorého zodpovedá rozumnému usporiadaniu daného vzťahu. Vzhľadom na to, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, sa spravidla spravujú zmluvy o doprave (zmluvy o preprave, zasielateľské zmluvy a pod.) právom miesta, kde má dopravca alebo zasielateľ sídlo alebo bydlisko v čase uzavretia zmluvy právnym poriadkom, použitie ktorého najlepšie zodpovedá usporiadaniu týchto vzťahov ako celku. Podľa 48 ods. 1, 2 cit. zák., slovenské súdy postupujú v konaní podľa slovenských procesných predpisov, pričom všetci účastníci majú rovnaké postavenie pri uplatňovaní svojich práv. Súd preskúma právomoc skôr, ako začne konať o veci samej, na základe skutočností, ktoré existujú v čase podania návrhu. Ak dôjde následne k zmene týchto skutočností, právomoc súdu zostáva zachovaná. Podľa 37 cit. zák., ak ďalej nie je ustanovené inak, právomoc slovenských súdov je daná, ak osoba, proti ktorej smeruje návrh (žaloba), má na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo a ak ide o majetkové práva, ak tu má majetok. Podľa 760 OZ, smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu, který za stanovené jízdné použije dopravní prostředek, právo, aby ho dopravce přepravil do místa určení řádně a včas. Podľa 37 Zák.č. 266/1994 Sb. o dráhách, podmínky, za nichž se přepravují osoby a jejich zavazadla ve veřejné drážní osobní dopravě a věci ve veřejné drážní nákladní dopravě, stanoví přepravní řády.

3 V přepravním řádu pro přepravu osob a jejich zavazadel ve veřejné drážní osobní dopravě se uvede zejména a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, způsob prokazování jejího vzniku, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a cestujícím, b) náležitosti jízdního dokladu pro přepravu osob, způsob placení jízdného a posuzování platnosti jízdních dokladů, c) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu zavazadel, způsob placení přepravného, d) právo na obsazení míst k sezení v drážním vozidle a podmínky pro poskytování rezervačních a ubytovacích služeb ve vlacích, e) podmínky přepravy dětí, cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace, f) způsob vracení jízdného a přepravného při neprovedení přepravy osob, jejich zavazadel, včetně živých zvířat, g) rozsah a podmínky přepravy ručních zavazadel a cestovních zavazadel a jejich druhy, h) podmínky a způsob používání sdělovacích, bezpečnostních a informačních zařízení cestujícími na dráze a v drážních vozidlech, i) věci vyloučené z přepravy zavazadel, j) zvláštní podmínky pro přepravu zavazadel, kterými jsou nebezpečné věci, snadno zkazitelné věci, živá zvířata, vozíky pro invalidy, dětské kočárky, jízdní kola, osobní automobily, k) rozsah nároků cestujícího vůči dopravci z přepravní smlouvy o přepravě osob a z přepravní smlouvy o přepravě zavazadel a způsob jejich uplatňování, l) vztah mezi dopravci ve veřejné drážní dopravě při plnění jedné přepravní smlouvy. V přepravním řádu pro přepravu věcí ve veřejné drážní nákladní dopravě se uvede zejména a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a odesílatelem nebo příjemcem při uzavírání, plnění a ukončení přepravní smlouvy, b) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu věcí, způsob placení přepravného, c) věci z přepravy vyloučené, d) podmínky pro přepravu nebezpečných věcí, zemřelých osob, snadno zkazitelných věcí, živých zvířat, odpadů, kolejových vozidel na vlastních kolech, věcí mimořádných rozměrů, neobvyklé hmotnosti nebo zvláštní povahy, e) podmínky pro ustanovení, působnost a získání odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, f) způsob převzetí zásilky dopravcem a její vydání příjemci, g) odpovědnost dopravce při škodě na zásilce a jiné škodě, h) rozsah nároků odesílatele nebo příjemce vůči dopravci a způsob jejich uplatňování, i) vztah mezi dopravci v nákladní drážní dopravě při plnění jedné přepravní smlouvy. Průvodčí drážního vozidla, osoba, která řídí drážní vozidlo, nebo jiná osoba ve veřejné drážní osobní dopravě pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen

4 "pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti dopravy. Pověřená osoba je oprávněna a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, b) vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplacení přirážky, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje drážní vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího, c) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, d) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě; osobními údaji potřebnými k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému se rozumí jméno, příjmení a datum a místo narození a adresa pro doručování. Cestující je povinen při nástupu do drážního vozidla, pobytu v něm a při výstupu z drážního vozidla chovat se tak, aby neohrozil svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost drážní dopravy, a dbát přiměřené opatrnosti dané povahou drážní dopravy. Cestující je dále povinen a) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících, b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným jízdním dokladem z příčin na své straně, zaplatit jízdné z nástupní do cílové stanice nebo, nelze-li bezpečně zjistit stanici, kde cestující nastoupil, z výchozí stanice vlaku a přirážku k jízdnému, nebo pokud nezaplatí cestující na místě, prokázat se osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému [odstavec 4 písm. d)], c) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržování přepravního řádu. d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnosti uvedené v písmenu b). Výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku Kč. Přirážka za porušení podmínek stanovených přepravním řádem činí nejvýše Kč. Podľa 18a Zák.č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, řidič a průvodčí vozidla veřejné linkové dopravy a jiná osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy a bezpečnosti ostatních cestujících. Pověřená osoba je oprávněna a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,

5 b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla, c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobním dokladem a sdělil osobní údaje podle odstavce 2 písm. c). Cestující je povinen a) dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif, b) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících, c) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo se prokázat osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky; osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození a adresa pro doručování, d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnost uvedenou v písmenu c), e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících. Výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku Kč. Porušení povinností cestujícího podle odstavce 2, kterým ohrozí pověřenou osobu, je přestupkem podle zvláštního právního předpisu. Podľa 3 Zák.č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu, uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen "přepravní smlouva") vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených smluvních přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen "jízdné") podle tarifu. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem (dále jen "nástup do vozidla"). Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo průvodčím vozidla nebo osobou dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem, nebo jinou osobou dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy, (dále jen "pověřená osoba"). Vzhľadom k tomu, že účastníkom konania je právnická osoba so sídlom na území iného štátu, jedná sa o vec s cudzím prvkom, súd skôr než začal konať vo veci vyriešil otázku svojej právomoci na konanie.

6 Žaloba smeruje proti účastníkovi konania, ktorý má území Slovenskej republiky svoje bydlisko, čím je daná právomoc súdu na konanie vo veci. Pri právnom posúdení veci, keď je predmetom konania plnenie titulom uzavretej zmluvy o doprave (zmluvy o preprave, zasielateľské zmluvy a pod.) použil právny poriadok práva miesta, kde má dopravca sídlo v čase uzavretia zmluvy a to právny poriadok ČR, použitie ktorého najlepšie zodpovedá usporiadaniu týchto vzťahov ako celku. Súd z vykonaného dokazovania vyvodil ten právny záver, že žaloba bola podaná dôvodne v súvislosti s uzavretou zmluvou o preprave osôb. V konaní bolo preukázané, že nastúpením žalovaného do hromadného dopravného prostriedku žalobcu prišlo k uzavretiu zmluvy o preprave osôb medzi účastníkmi. Žalovanému takto vznikla povinnosť zaplatiť určené cestovné. Súd mal preukázané zápismi o vykonaných prepravných kontrolách, že žalovaný opakovane cestoval bez platného cestovného lístka. Nesplnil si povinnosť, ktorá je uložená v zákone o cestnej preprave a preto je povinný žalobcovi zaplatiť úhradu vo výške prirážky stanovenej dopravcom v prepravných podmienkach a hodnotu cestovného lístka. Súd preto žalobe žalobcu v celom rozsahu vyhovel. Žalovaný sa dostal do omeškania s plnením peňažného dlhu a preto súd priznal žalobcovi úrok z omeškania, ktorého výšku si uplatnil v súlade so zákonom a vykonávacím predpisom. Súd rozhodol o trovách konania v zmysle 142 ods. 1 O.s.p., kedy žalobcovi ako úspešnému účastníkovi konania vzniklo právo na náhradu trov konania proti žalovanému, ktorý vo veci úspech nemal. Trovy konania predstavujú iné trovy a to súdny poplatok z návrhu v sume 24 eur 6% z 405,14 eur (10.220,- Kč : 25,276 kurz v deň podania žaloby) a trovy právneho zastúpenia v zmysle Vyhl.č. 655/2004 Z.z. za dva úkony právnej služby po 29,88 eur v sume 59,76 eur a 2x režijný paušál po 7,63 eur v sume 15,26 eur, 20% DPH spolu v sume 90,02 eur. Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia jeho písomného vyhotovenia, cestou podpísaného súdu, ku Krajskému súdu v Trnave, dvojmo. Odvolanie sa podáva na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje ( 204 ods. 1, veta prvá O.s.p.). Odvolanie musí mať náležitosti požadované ustanovením 42 ods. 3 O.s.p., tzn. musí obsahovať označenie súdu, ktorému je určené, označenie účastníkov konania, prípadne ich zástupcov, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( 205 ods. 1 O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v 221 ods. 1, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, že doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( 205a) a že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci ( 205 ods. 2, písm. a/-f/ O.s.p.)

7 Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie ( 205 ods. 3 O.s.p.) Skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú pri odvolaní proti rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej odvolacím dôvodom len vtedy, ak sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu (prísediaceho) alebo obsadenia súdu, ak má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, ak odvolateľ nebol riadne poučený podľa 120 ods. 4 a ak ich účastník konania bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa ( 205a ods. 1 O.s.p.) Ak povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie podľa Zák.č. 233/1995 Z.z.

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/167/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111228993 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2012:7111228993.3

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Ružomberok Spisová značka: 3C/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5912201026 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Renáta Krajčiová ECLI: ECLI:SK:OSRK:2012:5912201026.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/141/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112214894 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2014:7112214894.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trebišov Spisová značka: 15C/74/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7914205924 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viera Petrová ECLI: ECLI:SK:OSTV:2015:7914205924.3

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš Spisová značka: 4C/211/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5613207043 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Bajlová ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Galanta Spisová značka: 10C/345/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2312229009 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Foltánová ECLI: ECLI:SK:OSGA:2013:2312229009.4

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013 S.R.O. - v súlade s právom 1 1.4.2013 - - Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur - - 2 Organizácia a fungovanie s.r.o. S.R.O. - v súlade s právom - - - - - - - S.R.O.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 15C/40/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110217800 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Anna Vargová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2012:8110217800.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 7C/168/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114207773 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Farkášová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2015:8114207773.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava V Spisová značka: 7C/48/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1514215167 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šajmovičová ECLI:

Více

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa:

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: 9.12.2011 R O Z H O D C O V S K Ý R O Z S U D O K Dolu podpísaný Ing. Miloš Valach, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, rozhodca Rozhodcovského Súdu

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 2C/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8512202533 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Danka Majdáková ECLI:

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce : TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 0T/163/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1218010441 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Szabóová ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Lučenec Spisová značka: 12C/76/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6614210248 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Šulajová ECLI: ECLI:SK:OSLC:2015:6614210248.4

Více

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU které na základě zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších

Více

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje SPP-IDOK Smluvní přepravní podmínky Integrované dopravy Karlovarského kraje Účinnost od 1.7.2004 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČR IDS KPT PTV PŘ Sb.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Pezinok Spisová značka: 8C/375/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1709207263 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Králová ECLI: ECLI:SK:OSPK:2011:1709207263.3

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Brezno Spisová značka: 2Ps/7/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6313205867 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Zlocha ECLI: ECLI:SK:OSBR:2013:6313205867.1

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s.

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s. Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s., vydané podle zákona. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a vyhlášky.

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MHD PŘÍBRAM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MHD PŘÍBRAM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MHD PŘÍBRAM 1. Úvod Na základě ustanovení 18 zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění (dále jen zákon o silniční dopravě) vyhlašuje dopravce tyto Smluvní přepravní podmínky

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 26Cb/46/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112220729 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Zsiga ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2014:7112220729.5

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 27C/77/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3113233826 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Sopková ECLI: ECLI:SK:OSTN:2015:3113233826.6

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/106/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012200783 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašíková PhD.

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 11C/229/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214215863 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Hana Posluchová ECLI:

Více

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA)

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) (podľa 138 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 17C/128/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3112233829 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erik Kačmár ECLI: ECLI:SK:OSTN:2013:3112233829.2

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY Štádiá exekučného konania Začatie exekučného konania Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného Vykonanie exekúcie Skončenie exekučného

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

Smluvní přepravní podmínky linky mimo IDS JMK

Smluvní přepravní podmínky linky mimo IDS JMK BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, IČ 49 96 92 42, zápis: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1218, podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním

Více

Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce)

Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce) Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce) vyhlášené dne 1.11.2008 v souladu se zák. č. 111/1994 Sb. v platném znění, s vyhl. č. 175/2000

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Quick Bus a.s. Dopravce zajišťující dopravu na linkách provozovaných v souladu se zákonem o silniční dopravě

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Topoľčany Spisová značka: 5C/195/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4614207373 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Dagmar Snopeková ECLI: ECLI:SK:OSTO:2014:4614207373.1

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI Vztahy mezi dopravcem a cestujícím v silniční osobní dopravě a povinnosti dopravce jsou upraveny ustanoveními 18 a 18a zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSD ),

Více

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a.

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a. Súd: Okresný súd Poprad Spisová značka: 17Cpr/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712215430 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Markéta Marečková ECLI: ECLI:SK:OSPP:2013:8712215430.5

Více

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Čl. I. Úvodné ustanovenia uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 v spojení s ust. 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Dohoda ) Zmluvné strany: 1. Obchodné meno: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108235780 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7108235780.1

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 6C/212/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8509200915 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erik Uhlár ECLI: ECLI:SK:OSSL:2011:8509200915.3

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek)

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek) I. Vznik a splnění přepravní smlouvy 1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Dodatek č. 3 s platností od 2. 1. 2011 k SPP PID vydaným k 14. 12. 2008 1/5 1. V čl. 3.1 se ruší text odst. 1 a nahrazuje

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

25 Podej cestovního zavazadla (1) Cestovní zavazadlo v silniční osobní dopravě se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje.

25 Podej cestovního zavazadla (1) Cestovní zavazadlo v silniční osobní dopravě se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje. 175 VÝŇATEK VYHLÁŠKY Ministerstva dopravy a spojů ze dne 15. června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou silniční osobní dopravu, včetně městské hromadné dopravy 1 Předmět úpravy Vyhláška stanoví podmínky

Více

Osobitné ustanovenia. 2. Postupník sa v prípade omeškania so zaplatením Odplaty zaväzuje zaplatiť Postupcovi úrok z omeškania vo výške 10,00 % p. a..

Osobitné ustanovenia. 2. Postupník sa v prípade omeškania so zaplatením Odplaty zaväzuje zaplatiť Postupcovi úrok z omeškania vo výške 10,00 % p. a.. Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFH/SK/001/2015 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trnava Spisová značka: 36Cb/77/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2113214666 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Smolko ECLI: ECLI:SK:OSTT:2013:2113214666.2

Více

konanie, vyhlásenie vykonateľnosti- Čo je to uznanie? priznanie účinkov cudziemu rozhodnutiu. Priznať účinky PODĽA Bruselu I.

konanie, vyhlásenie vykonateľnosti- Čo je to uznanie? priznanie účinkov cudziemu rozhodnutiu. Priznať účinky PODĽA Bruselu I. UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ V EÚ 21. 22. 02. 2013 OBSAH PREDNÁŠKY I. Forma uznania II. U a VR -Brusel I III. U a VR - Brusel II IV. EET a Nariadenie o výživnom V. Uznanie rozhodcovských rozhodnutí VI. U

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 15C/243/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1210228527 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Donnerová

Více

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní Prehľad o spôsobe vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy (do orgánov samosprávy obcí starosta a obecné zastupiteľstvo) konané 8. a 9. decembra 998 A. Voľby konané v riadnom termíne

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI Vztahy mezi dopravcem a cestujícím v silniční osobní dopravě a povinnosti dopravce jsou upraveny ustanoveními 18 a 18a zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSD ),

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 15Cpr/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112238119 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Otília Belavá ECLI:

Více

Uznesenie. r o z h o d o l : Návrh povinného na zastavenie a odklad exekúcie zo dňa sa z a m i e t a. o d ô v o d n e n i e :

Uznesenie. r o z h o d o l : Návrh povinného na zastavenie a odklad exekúcie zo dňa sa z a m i e t a. o d ô v o d n e n i e : Súd: Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Spisová značka: 4Er/601/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3512211431 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Emília Brešťanská

Více

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 /

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 / Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 611 Občianskeho zákonníka v spojení s 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia 9a/ ods.8 písmena e/ Zákona č. 138/1991 Zb.

Více

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu Smluvní přepravní podmínky VATRA Bohemia, spol. s r.o. vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Svidník Spisová značka: 7C/205/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8611206686 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Keselicová ECLI: ECLI:SK:OSSK:2012:8611206686.2

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Ružomberok Spisová značka: 9C/85/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5915201684 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Topoľančík ECLI:

Více

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l :

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. K., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, pobočka Banská Bystrica, Kapitulská č. 27, Banská

Více

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži.

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Kroměřížské technické služby, s. r. o. se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 26276437, (dále jen dopravce ), podle 1 zákona č. 266/1994

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu všeobecné. a osobitné náležitosti

Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu všeobecné. a osobitné náležitosti Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu všeobecné a osobitné náležitosti podľa Zákona č. 348/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 16C/99/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110211817 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2010 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Wildeová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2010:8110211817.1

Více

Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/

Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/ Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/ pro provoz trolejbusové a autobusové městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích provozované Dopravní společností Zlín-Otrokovice,

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce :TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trebišov Spisová značka: 10C/41/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7913205232 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Edita Pavková ECLI: ECLI:SK:OSTV:2014:7913205232.5

Více

Vady označenia účastníkov konania v exekučnom titule

Vady označenia účastníkov konania v exekučnom titule 1. EXEKUČNÉ TITULY ( 41) jen v případě, že chybějící údaje nebo údaje v něm uvedené nepřesně, nesrozumitelně nebo neurčitě lze doplnit nebo nahradit postupem podle 261a odst. 2 a 3 OSŘ. Při zkoumání materiální

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov

FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVU (mimo MHD v Prostějově) PROVOZOVANOU FTL-First Transport

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 13C/11/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114201767 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Peter Revický ECLI: ECLI:SK:OSPO:2015:8114201767.5

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY M-STAV v.o.s., Rastislavova 1838/40, 069 01 Snina Vydáva podľa 4. zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave (ďalej len zákon ) tento PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ

Více

Smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje

Smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje Smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje platné od 1. ledna 2017 1 OBSAH: Úvod... 4 1. Použití smluvních přepravních podmínek IDS Jihočeského kraje... 4 2. Vznik a

Více

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 26276437 (dále jen dopravce ) podle 1 zákona č. 111/1994

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z.

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Register úpadcov Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Za účelom legislatívneho zavedenia informačného systému Register úpadcov bola na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Revúca Spisová značka: 3C/50/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6814201573 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Csank ECLI: ECLI:SK:OSRA:2014:6814201573.1

Více