ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Transkript

1 Súd: Okresný súd Skalica Spisová značka: 1C/22/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jarmila Bíliková ECLI: ECLI:SK:OSSI:2013: ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica sudkyňou Mgr. Jarmilou Bílikovou v právnej veci žalobcu: LITIGO, s.r.o., so sídlom Příkop 4, Brno, IČO: , zastúpený advokátom: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D, so sídlom Ventúrska 14, Bratislava proti žalovanému: E. G., nar. XX.X.XXXX, Y. XXX/XX, XXX XX D., štátny občan SR, zastúpený súdom ustanovenou opatrovníčkou: E. H. - zamestnanec S. o zaplatenie sumy ,- Kč s príslušenstvom, takto r o z h o d o l : Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu ,- Kč s 9% úrokom z omeškania ročne od do zaplatenia a náhradu trov konania advokátovi žalobcu a to trovy právneho zastúpenia v sume 90,02 eur a iné trovy v sume 24 eur, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. o d ô v o d n e n i e : Žalobca sa žalobou podanou na súde dňa domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi istinu v sume ,- Kč eur s 9% úrokom z omeškania ročne od do zaplatenia a náhradu trov konania. V žalobe uviedol, že ako postupník nadobudol pohľadávku voči žalovanému na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa a stal sa právnym nástupcom Dopravného podniku města Brna, a.s. v Brne, Hlinky 151. Žalovanému bolo v zmysle ustanovenia 524 a nasl. OZ oznámené postúpenie pohľadávky. V dňoch , , , , , , , , a boli vykonané kontroly cestovných dokladov a spísané Zápisy o vykonanej prepravnej kontrole, ktoré osvedčujú, že v dobe vykonaných kontrol žalovaný u seba nemal platný cestovný doklad. Žalovanému vznikla povinnosť uhradiť neuhradené cestovné vo výške 22,- Kč a neuhradenú prirážku k cestovnému vo výške 1.000,- Kč za každú cestu bez platného cestovného lístka. Žalovaný svoju povinnosť uhradiť uvedené nároky nesplnil ani ku dňu podania žaloby. Žalovaný sa ocitol v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov voči žalobcovi a preto si žalobca uplatňuje aj nárok na zaplatenie zákonného úroku z omeškania a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí 30 dní do dňa spísania posledného zápisu. Žalovaný sa k žalobe nevyjadril. Na adrese trvalého bydliska sa podľa správy OO PZ v Brodskom nezdržuje asi dva roky. Otec žalovaného nevedel uviesť jeho pobyt s tým, že nemá so žalovaným žiadny kontakt. Žiadne údaje o pobyte žalovaného sa nepodarilo zistiť. Žalovaný sa t.č. zdržuje na neznámom mieste. Súd preto žalovanému ustanovil pre konanie opatrovníčku. Súd vykonal dokazovanie zmluvou o postúpení pohľadávok, oznámením o postúpení pohľadávok, zápismi o vykonaných prepravných kontrolách, smluvními přepravními podmínkami a zistil tento skutkový stav veci:

2 Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa mal súd preukázané právne nástupníctvo pohľadávky voči žalovanému. Oznámením zo dňa žalobca oznámil žalovanému postúpenie pohľadávky. Podľa zápisu o provedených přepravních kontrolách v hore uvedených dňoch boli vykonané kontroly v dopravných prostriedkoch Dopravního podniku města Brno, a.s., pri ktorých bolo zistené, že žalovaný vždy cestoval bez jizdního dokladu, za čo mu bolo uložené zaplatiť pri každej jazde sumu po 1.022,- Kč s prirážkou k jízdnému, celkom v žalovanej sume. Účastníkom konania na strane žalobcu je právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu, ČR. Podľa 9 ods. 1 a 3 Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom účastníci zmluvy môžu si zvoliť právo, ktorým sa majú spracovať ich vzájomné majetkové vzťahy, ak osobitný zákon neustanovuje inak; môžu tak urobiť i mlčky, ak nie je vzhľadom na okolnosti pochybnosť o prejavenej vôli. Podľa 10 ods. 1, 2, písm. c) Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ak účastníci nezvolia rozhodujúce právo, ich záväzkové vzťahy sa spravujú právnym poriadkom, použitie ktorého zodpovedá rozumnému usporiadaniu daného vzťahu. Vzhľadom na to, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, sa spravidla spravujú zmluvy o doprave (zmluvy o preprave, zasielateľské zmluvy a pod.) právom miesta, kde má dopravca alebo zasielateľ sídlo alebo bydlisko v čase uzavretia zmluvy právnym poriadkom, použitie ktorého najlepšie zodpovedá usporiadaniu týchto vzťahov ako celku. Podľa 48 ods. 1, 2 cit. zák., slovenské súdy postupujú v konaní podľa slovenských procesných predpisov, pričom všetci účastníci majú rovnaké postavenie pri uplatňovaní svojich práv. Súd preskúma právomoc skôr, ako začne konať o veci samej, na základe skutočností, ktoré existujú v čase podania návrhu. Ak dôjde následne k zmene týchto skutočností, právomoc súdu zostáva zachovaná. Podľa 37 cit. zák., ak ďalej nie je ustanovené inak, právomoc slovenských súdov je daná, ak osoba, proti ktorej smeruje návrh (žaloba), má na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo a ak ide o majetkové práva, ak tu má majetok. Podľa 760 OZ, smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu, který za stanovené jízdné použije dopravní prostředek, právo, aby ho dopravce přepravil do místa určení řádně a včas. Podľa 37 Zák.č. 266/1994 Sb. o dráhách, podmínky, za nichž se přepravují osoby a jejich zavazadla ve veřejné drážní osobní dopravě a věci ve veřejné drážní nákladní dopravě, stanoví přepravní řády.

3 V přepravním řádu pro přepravu osob a jejich zavazadel ve veřejné drážní osobní dopravě se uvede zejména a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, způsob prokazování jejího vzniku, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a cestujícím, b) náležitosti jízdního dokladu pro přepravu osob, způsob placení jízdného a posuzování platnosti jízdních dokladů, c) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu zavazadel, způsob placení přepravného, d) právo na obsazení míst k sezení v drážním vozidle a podmínky pro poskytování rezervačních a ubytovacích služeb ve vlacích, e) podmínky přepravy dětí, cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace, f) způsob vracení jízdného a přepravného při neprovedení přepravy osob, jejich zavazadel, včetně živých zvířat, g) rozsah a podmínky přepravy ručních zavazadel a cestovních zavazadel a jejich druhy, h) podmínky a způsob používání sdělovacích, bezpečnostních a informačních zařízení cestujícími na dráze a v drážních vozidlech, i) věci vyloučené z přepravy zavazadel, j) zvláštní podmínky pro přepravu zavazadel, kterými jsou nebezpečné věci, snadno zkazitelné věci, živá zvířata, vozíky pro invalidy, dětské kočárky, jízdní kola, osobní automobily, k) rozsah nároků cestujícího vůči dopravci z přepravní smlouvy o přepravě osob a z přepravní smlouvy o přepravě zavazadel a způsob jejich uplatňování, l) vztah mezi dopravci ve veřejné drážní dopravě při plnění jedné přepravní smlouvy. V přepravním řádu pro přepravu věcí ve veřejné drážní nákladní dopravě se uvede zejména a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a odesílatelem nebo příjemcem při uzavírání, plnění a ukončení přepravní smlouvy, b) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu věcí, způsob placení přepravného, c) věci z přepravy vyloučené, d) podmínky pro přepravu nebezpečných věcí, zemřelých osob, snadno zkazitelných věcí, živých zvířat, odpadů, kolejových vozidel na vlastních kolech, věcí mimořádných rozměrů, neobvyklé hmotnosti nebo zvláštní povahy, e) podmínky pro ustanovení, působnost a získání odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, f) způsob převzetí zásilky dopravcem a její vydání příjemci, g) odpovědnost dopravce při škodě na zásilce a jiné škodě, h) rozsah nároků odesílatele nebo příjemce vůči dopravci a způsob jejich uplatňování, i) vztah mezi dopravci v nákladní drážní dopravě při plnění jedné přepravní smlouvy. Průvodčí drážního vozidla, osoba, která řídí drážní vozidlo, nebo jiná osoba ve veřejné drážní osobní dopravě pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen

4 "pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti dopravy. Pověřená osoba je oprávněna a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, b) vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplacení přirážky, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje drážní vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího, c) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, d) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě; osobními údaji potřebnými k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému se rozumí jméno, příjmení a datum a místo narození a adresa pro doručování. Cestující je povinen při nástupu do drážního vozidla, pobytu v něm a při výstupu z drážního vozidla chovat se tak, aby neohrozil svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost drážní dopravy, a dbát přiměřené opatrnosti dané povahou drážní dopravy. Cestující je dále povinen a) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících, b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným jízdním dokladem z příčin na své straně, zaplatit jízdné z nástupní do cílové stanice nebo, nelze-li bezpečně zjistit stanici, kde cestující nastoupil, z výchozí stanice vlaku a přirážku k jízdnému, nebo pokud nezaplatí cestující na místě, prokázat se osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému [odstavec 4 písm. d)], c) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržování přepravního řádu. d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnosti uvedené v písmenu b). Výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku Kč. Přirážka za porušení podmínek stanovených přepravním řádem činí nejvýše Kč. Podľa 18a Zák.č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, řidič a průvodčí vozidla veřejné linkové dopravy a jiná osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy a bezpečnosti ostatních cestujících. Pověřená osoba je oprávněna a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,

5 b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla, c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobním dokladem a sdělil osobní údaje podle odstavce 2 písm. c). Cestující je povinen a) dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif, b) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících, c) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo se prokázat osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky; osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození a adresa pro doručování, d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnost uvedenou v písmenu c), e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících. Výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku Kč. Porušení povinností cestujícího podle odstavce 2, kterým ohrozí pověřenou osobu, je přestupkem podle zvláštního právního předpisu. Podľa 3 Zák.č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu, uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen "přepravní smlouva") vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených smluvních přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen "jízdné") podle tarifu. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem (dále jen "nástup do vozidla"). Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo průvodčím vozidla nebo osobou dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem, nebo jinou osobou dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy, (dále jen "pověřená osoba"). Vzhľadom k tomu, že účastníkom konania je právnická osoba so sídlom na území iného štátu, jedná sa o vec s cudzím prvkom, súd skôr než začal konať vo veci vyriešil otázku svojej právomoci na konanie.

6 Žaloba smeruje proti účastníkovi konania, ktorý má území Slovenskej republiky svoje bydlisko, čím je daná právomoc súdu na konanie vo veci. Pri právnom posúdení veci, keď je predmetom konania plnenie titulom uzavretej zmluvy o doprave (zmluvy o preprave, zasielateľské zmluvy a pod.) použil právny poriadok práva miesta, kde má dopravca sídlo v čase uzavretia zmluvy a to právny poriadok ČR, použitie ktorého najlepšie zodpovedá usporiadaniu týchto vzťahov ako celku. Súd z vykonaného dokazovania vyvodil ten právny záver, že žaloba bola podaná dôvodne v súvislosti s uzavretou zmluvou o preprave osôb. V konaní bolo preukázané, že nastúpením žalovaného do hromadného dopravného prostriedku žalobcu prišlo k uzavretiu zmluvy o preprave osôb medzi účastníkmi. Žalovanému takto vznikla povinnosť zaplatiť určené cestovné. Súd mal preukázané zápismi o vykonaných prepravných kontrolách, že žalovaný opakovane cestoval bez platného cestovného lístka. Nesplnil si povinnosť, ktorá je uložená v zákone o cestnej preprave a preto je povinný žalobcovi zaplatiť úhradu vo výške prirážky stanovenej dopravcom v prepravných podmienkach a hodnotu cestovného lístka. Súd preto žalobe žalobcu v celom rozsahu vyhovel. Žalovaný sa dostal do omeškania s plnením peňažného dlhu a preto súd priznal žalobcovi úrok z omeškania, ktorého výšku si uplatnil v súlade so zákonom a vykonávacím predpisom. Súd rozhodol o trovách konania v zmysle 142 ods. 1 O.s.p., kedy žalobcovi ako úspešnému účastníkovi konania vzniklo právo na náhradu trov konania proti žalovanému, ktorý vo veci úspech nemal. Trovy konania predstavujú iné trovy a to súdny poplatok z návrhu v sume 24 eur 6% z 405,14 eur (10.220,- Kč : 25,276 kurz v deň podania žaloby) a trovy právneho zastúpenia v zmysle Vyhl.č. 655/2004 Z.z. za dva úkony právnej služby po 29,88 eur v sume 59,76 eur a 2x režijný paušál po 7,63 eur v sume 15,26 eur, 20% DPH spolu v sume 90,02 eur. Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia jeho písomného vyhotovenia, cestou podpísaného súdu, ku Krajskému súdu v Trnave, dvojmo. Odvolanie sa podáva na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje ( 204 ods. 1, veta prvá O.s.p.). Odvolanie musí mať náležitosti požadované ustanovením 42 ods. 3 O.s.p., tzn. musí obsahovať označenie súdu, ktorému je určené, označenie účastníkov konania, prípadne ich zástupcov, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( 205 ods. 1 O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v 221 ods. 1, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, že doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( 205a) a že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci ( 205 ods. 2, písm. a/-f/ O.s.p.)

7 Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie ( 205 ods. 3 O.s.p.) Skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú pri odvolaní proti rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej odvolacím dôvodom len vtedy, ak sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu (prísediaceho) alebo obsadenia súdu, ak má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, ak odvolateľ nebol riadne poučený podľa 120 ods. 4 a ak ich účastník konania bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa ( 205a ods. 1 O.s.p.) Ak povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie podľa Zák.č. 233/1995 Z.z.

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce : TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU které na základě zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s.

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s. Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s., vydané podle zákona. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a vyhlášky.

Více

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje SPP-IDOK Smluvní přepravní podmínky Integrované dopravy Karlovarského kraje Účinnost od 1.7.2004 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČR IDS KPT PTV PŘ Sb.

Více

Smluvní přepravní podmínky linky mimo IDS JMK

Smluvní přepravní podmínky linky mimo IDS JMK BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, IČ 49 96 92 42, zápis: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1218, podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI Vztahy mezi dopravcem a cestujícím v silniční osobní dopravě a povinnosti dopravce jsou upraveny ustanoveními 18 a 18a zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSD ),

Více

Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce)

Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce) Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce) vyhlášené dne 1.11.2008 v souladu se zák. č. 111/1994 Sb. v platném znění, s vyhl. č. 175/2000

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Quick Bus a.s. Dopravce zajišťující dopravu na linkách provozovaných v souladu se zákonem o silniční dopravě

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Dodatek č. 3 s platností od 2. 1. 2011 k SPP PID vydaným k 14. 12. 2008 1/5 1. V čl. 3.1 se ruší text odst. 1 a nahrazuje

Více

25 Podej cestovního zavazadla (1) Cestovní zavazadlo v silniční osobní dopravě se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje.

25 Podej cestovního zavazadla (1) Cestovní zavazadlo v silniční osobní dopravě se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje. 175 VÝŇATEK VYHLÁŠKY Ministerstva dopravy a spojů ze dne 15. června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou silniční osobní dopravu, včetně městské hromadné dopravy 1 Předmět úpravy Vyhláška stanoví podmínky

Více

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu Smluvní přepravní podmínky VATRA Bohemia, spol. s r.o. vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním

Více

Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/

Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/ Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/ pro provoz trolejbusové a autobusové městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích provozované Dopravní společností Zlín-Otrokovice,

Více

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži.

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Kroměřížské technické služby, s. r. o. se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 26276437, (dále jen dopravce ), podle 1 zákona č. 266/1994

Více

FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov

FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVU (mimo MHD v Prostějově) PROVOZOVANOU FTL-First Transport

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce :TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

Smluvní přepravní podmínky ODIS

Smluvní přepravní podmínky ODIS Smluvní přepravní podmínky ODIS Dopravci: Cestovní a dopravní kancelář Maxner (dále Maxner) České dráhy, a.s. (dále ČD) ČSAD Frýdek Místek a. s. (dále ČSAD F-M) ČSAD Havířov a. s. (dále ČSAD Havířov) ČSAD

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

ARRIVA MORAVA a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU Účinnost od 14.6.2015

ARRIVA MORAVA a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU Účinnost od 14.6.2015 ARRIVA MORAVA a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU Účinnost od 14.6.2015 Tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou linkovou osobní dopravu (dále jen SPP ) vyhlásil dopravce

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému - IREDO

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému - IREDO Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému - IREDO 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Přepravní řád. 3. Řidič dopravce je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Přepravní řád. 3. Řidič dopravce je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. Přepravní řád HAPPY DRIVE s.r.o. v souladu se zákonem č. 111/1994., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky Veřejná vnitrostátní linková osobní doprava (příměstská linková doprava) Výňatek z výměru MF ČR č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Tyto Smluvní přepravní podmínky (dále též i jen přepravní podmínky ), vydané a vyhlášené dopravcem P O H L KLADNO spol.s r.o., Malá Strana 1019, 273 09 Kladno - Švermov (dále

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s.

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s. Obsah A. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VE VOZIDLECH

Více

Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje platné od 1. ledna 2016 Vydavatel: BusLine a.s. Sídlo: Na Rovinkách 211, 513 01 Semily IČ: 28360010 Úvod Tyto smluvní přepravní podmínky integrovaného

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přepravní řád a SPP

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přepravní řád a SPP ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Přepravní řád a SPP Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Přepravní řád a SPP 1) Přepravní kontrolor se při kontrole prokazuje: 1 b. c) a) kontrolním odznakem ID otázky: 3544 b) služebním

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky Veřejná vnitrostátní linková osobní doprava (příměstská linková doprava) Výňatek z výměru MF ČR č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních předpisů1) a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem

silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních předpisů1) a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s.

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s. Obsah A. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VE VOZIDLECH

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY KŽCD-04 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou ejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. Účinnost od 1. 1. 2016 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Předpis č.j. účinnost od opravil dne podpis - 2

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 266/1994 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 266/1994 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 266/1994 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994 o dráhách Změna:

Více

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY PŘERAVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DOPRAVA ZÁRUBA M&K S.R.O. POJMY, DEFINICE A ZKRATKY Pojmy a definice Veřejná drážní osobní doprava - činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí

Více

Zákon o silniční dopravě

Zákon o silniční dopravě Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Předmět úpravy 2 Základní pojmy 3 Povinnosti tuzemského dopravce ČÁST II. Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby HLAVA I. 4 Základní

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 35 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní

Více

Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011

Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011 Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011 Vydané v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákonem

Více

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ 31 Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2015 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného Tarifní pásmo km

Více

PROVOZNÍ PŘEDPIS. Změna č.

PROVOZNÍ PŘEDPIS. Změna č. PROVOZNÍ PŘEDPIS 4.3.1.0.2 Výtisk č. Změna č. Počet stran Uloženo 1 1 9 7/25/2014 7:23:00 PM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY V OSOBNÍ DOPRAVĚ Zpracoval: OŘ Přezkoušel: VŘ Uvolnil: MK Schválil: VŘ Petr Moravec

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s.

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPMP a.s. Obsah A. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VE VOZIDLECH

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY vydané Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. (dále jen DPKV) v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva

Více

Smluvní přepravní podmínky pro MHD Nový Jičín

Smluvní přepravní podmínky pro MHD Nový Jičín Technické služby města Nový Jičín, příspěvková organizace Suvorovova 909/114 741 01 Nový Jičín Smluvní přepravní podmínky pro MHD Nový Jičín I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 II. PŘEPRAVNĺ SMLOUVA, JĺZDNĺ

Více

Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na tratích JHMD, a. s.

Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na tratích JHMD, a. s. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na tratích JHMD, a. s. Účinnost od 1. 1. 2012 Schválil: Ing. Jan Šatava ředitel společnosti Vypracoval: Bc. Martin Vochozka ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY KŽCD - 04 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. zapojených do systému Pražské integrované dopravy Změna č. 4 Účinnost od 14. 12. 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Více

Smluvní přepravní podmínky společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel

Smluvní přepravní podmínky společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Smluvní přepravní podmínky společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Schváleno jednatelem Arriva vlaky dne 12. 2. 2016 Účinnost od 16. 2. 2016 Článek 1: Rozsah platnosti Společnost

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení Znění předpisu od 1. června 2012 do Bez omezení 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Smluvní přepravní podmínky ODIS

Smluvní přepravní podmínky ODIS Smluvní přepravní podmínky ODIS I. Seznam zapojených dopravců: České dráhy, a.s., dopravce provozující drážní dopravu (dále ČD), ČSAD Frýdek-Místek a.s., dopravce provozující příměstskou autobusovou dopravu

Více

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. I. Výklad pojmů. II. Vznik a splnění přepravní smlouvy. III. Jízdní doklad

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. I. Výklad pojmů. II. Vznik a splnění přepravní smlouvy. III. Jízdní doklad Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné silniční osobní dopravě na linkách provozovaných mimo integrované dopravní systémy (IDS),

Více

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Vsetín pro veřejnou linkovou dopravu

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Vsetín pro veřejnou linkovou dopravu Smluvní přepravní podmínky ČSAD Vsetín pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou na objednávku společnosti LEO Express a.s. Tyto Smluvní přepravní podmínky byly schváleny statutárním orgánem společnosti

Více

111/1994 Sb. ZÁKON. o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

111/1994 Sb. ZÁKON. o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON o silniční dopravě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu na linkách MHD Pardubice

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY. pro přepravu na linkách MHD Pardubice SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro přepravu na linkách MHD Pardubice Dopravní podnik města Pardubic a.s. v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Stav ke dni 1.1.2004

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Stav ke dni 1.1.2004 Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Stav ke dni 1.1.2004 Platí od 1. 9. 2004 Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 3 2. Základní pojmy.. 3 3. Vznik a plnění přepravní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

Smluvní přepravní podmínky M express s.r.o. pro veřejnou silniční osobní dopravu

Smluvní přepravní podmínky M express s.r.o. pro veřejnou silniční osobní dopravu Smluvní přepravní podmínky M express s.r.o. pro veřejnou silniční osobní dopravu provozovanou na objednávku společnosti LEO Express a.s. (dále jen SPP ) Tyto SPP jsou účinné od: 14. 6. 2015 V zájmu zkvalitnění

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Connex Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. Optimalizace veřejné dopravy, s.r.o.

Více

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Zasílatelství, přeprava 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního vzdělání nástavbové studium 1.ročník

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE CHOTĚBOŘ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 60 12 66 71, DIČ: CZ 60 12 66 71 Ředitelství školy: Na Valech 690, Chotěboř Kontakty:

Více

Aktualizováno k 1. září 2012 (dle stavu známého k 10. srpnu 2012)

Aktualizováno k 1. září 2012 (dle stavu známého k 10. srpnu 2012) Aktualizováno k 1. září 2012 (dle stavu známého k 10. srpnu 2012) Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 132/2000

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Smluvní přepravní podmínky IREDO

Smluvní přepravní podmínky IREDO Oredo s.r.o. Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové Smluvní přepravní podmínky IREDO platné od 13.6.2010 1 Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému - IREDO 1. Na základě zákona č.111/1994

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

111/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

111/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 28.4.2013 do částky 46/2013 Sb. a 21/2013 Sb.m.s. - RA392 Rozdíly 111/1994 Sb. stav k 30. 4.2013 X stav k 1. 5.2013 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část)

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen dopravce), na základě zákona č. 266/1994Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 175/2000Sb., o přepravním řádu pro veřejnou

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Smluvní přepravní podmínky

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Smluvní přepravní podmínky Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o.

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více