Katalog Digitální Domácnosti. Poèítaèe, notebooky a herní zaøízení. Zobrazovací a audio technika. Pøenos po bytu èi domu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog Digitální Domácnosti. Poèítaèe, notebooky a herní zaøízení. Zobrazovací a audio technika. Pøenos po bytu èi domu."

Transkript

1 X PLAY od A do Z Poèítaèe, notebooky a herní zaøízení Zobrazovací a audio technika Pøenos po bytu èi domu Digitální tisk Katalog Digitální Domácnosti

2 Nové mo nosti digitální domácnosti Co nám pøináší nový Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Pøedstavíme vám tento nový operaèní systém na zaøízení X PLAY: Co je to X PLAY media center: Zcela nový produkt, který dokonale sluèuje mo nosti zábavy, audio video systému a poèítaèe. X PLAY Media Center zastoupí hned osm pøístrojù spotøební elek troniky televize, videorekordér, DVD pøehrávaè, MP3 pøehrávaè, digitální fotoalbum, rádio, internet, PC. Televize: Televizi mù ete sledovat novì pøímo z X PLAY. Získáte snadný pøíst up k volbì a zmìnì sledovaných programù, jednoduše doká ete také mìnit napøíklad proporce obrazu. Dùle itá funkce kterou pøináší X PLAY do Vaší domácnosti je takzvané "pozastavení pøímého pøeno su". Pozastavení pøímého pøenosu je nová funkce, kterou X PLAY pøináší. Jednoduše stiskem tlaèítka "PAUZA" na dálkovém ovádání pozas tavíte právì sledovaný poøad v televizi nebo rádiu. A stiskem tlaèít ka "PLAY" pokraèujete ve sledování od okam iku, kde jsme stiskli tlaèítko pauza. Z oblíbeného seriálu nebo sportovního pøenosu tak nepøijdete ani o vteøinu. Jednoduše: Pauza Play Pauza Play... DVD pøehrávaè a rekordér: Více ne jen DVD pøehrávaè je Váš X PLAY. Ka dý sledovaný film program mù ete stiskem tlaèítka dálkového ovládání nahrát a ulo it. X PLAY v základním provedení obsahuje pevný disk, na který se vejde a 80 hodin videozáznamu v kvalitì, kterou znáte z DVD médií. Samozøejmì, ka dou nahrávku mù ete následnì ulo it na DVD disk nebo prostì vymazat. Oblíbené filmy na DVD nosièích mù ete pøehrávat tak snadno, jak jste byli zvyklí doposud navíc s komfortem jednoho dálkového ovládání. CD pøehrávaè: Váš X PLAY je inteligentním pøehrávaèem CD Audio médií. Špièková kvalita je dána mechanikou, která zohledòuje parametry nutné i pro ètení bì ných audio CD nahrávek. Inteligenci pøehrávaèi dodává operaèní systém Microsoft Windows XP Home Media Center Edition 2005, se kterým doká ete audio CD snadno: pøehrát ulo it na pevný disk X PLAY, zálohovat na CD R vyhledat v síti Internet a pøeèíst si recenzi nebo objednat další alba Navíc: S X PLAY u Vás skonèí "pøetahování" o zamilovaná CDèka X PLAY je Vaše domácí hudební knihovna. Ka dé CDèko které ulo íte do X PLAY mù e poslouchat kterýkoliv èlen Vaší domácnosti i na více místech stejnou skladbu zároveò! MP3, WMA pøehrávaè: Nemusíte být zrovna diskofil, aby se Váš X PLAY zmìnil v hudební knihovnu. I jako bì ný u ivatel doká ete snadno pomocí jednoduchého menu a dálkového ovládání: pøehrávat si hudbu ulo enou v X PLAY na kterémkoliv zaøízení ve vaší domácnosti bez vlivu na právì vyu ívanou funkci X PLAY vytváøet si vlastní alba pro poslech v MP3 pøehrávaèi v autì kupovat a stahovat oblíbená alba sklaby pøímo po Internetu nahrávat si hudbu do Vašeho kapesního MP3 pøehrávaèe Rádio: A u se rozhodnete poslouchat rádio internetové nebo klasické z pozemního vysílání na X PLAY naladíte co budete právì chtít. Poøady které Vás zajímají a koncerty mù ete s pomocí dalšího programu nahrát ulo it na pevný disky Vašeho X PLAY nebo vypálit na audio CD. Co tøeba nevynechat jedinou rozhlasovou lekci angliètiny? S X PLAY to doká ete navíc: kdykoliv pøi poslechu mù ete vyu ít nové funkce pozastavení pøímého pøenosu (angl. timeshifting) a nepøijdete ani o vteøinu. Fotografie: X PLAY a digitální fotografie patøí k sobì. Jednoduše zasuòte pamì ovou kartu z Vašeho digitálního fotoaparátu do èteèky v èelním panelu X PLAY a pomocí dálkového ovládání, doká ete snímky prohlí et nebo archivovat. A se zálohovanými fotografiemi a opìt èis tou kartou se hned lépe fotí! Pokud chcete fotografie ukázat yvšim blízkým, není nic snazšího ne stiskem tlaèítka "My Pictures" vstoupit do fotoalba Vašeho X PLAY a prohlí ení mù e zaèít. Doporuèujeme: Vhodnì zvolené album z Vaší "hudební" knihovny X PLAY pøíjemnì podbarví zá itek z prohlí ených snímkù. S dálkovým ovládáním to doká ete snadno. Nìkdo to rád vytištìné... samozøejmì: Vybrané fotografie mù ete rychle a pøímo z X PLAY odeslat k vyvolání do digitální lab oratoøe zhotovené snímky Vám obratem 3 dnù pøijdou poštou. A pokud vaše ambice s fotografiemi sahají ještì dále pøipojte k X PLAY nìkterou z nabízených fototiskáren a mù ete snímky tisknout doma. Poèítaèové hry: Vyzkoušejte zábavu, zmìøte svou logiku a postøeh pøi nìkteré z poèí taèových her. Do Vašeho X PLAY doká ete vybranou hru nainstalovat a samozøejmostí je i podpora herních zaøízení jako je joystick nebo volant. Dost silný aby zvládnul i více vìcí na jednou je Váš X PLAY: zatímco hrajete hru, mù ete vypalovat CD a podobnì. Internet: Pøipojení se s X PLAY do celosvìtové sítì Internet dodá Vaší domácí zábavì zcela nový rozmìr. Pomineme li on line zpravodajství které si mù ete zadarmo èíst na obrazovce vaší televize kdykoliv budete potøe bovat. Mù ete také nakupovat v nesèetných internetových obchodech, obsluhovat váš bankovní úèet nebo se úèastnit diskuzních fór a zjišto vat informace které Vás zajímají. Doporuèujeme: Vyzkoušejte mo nost videokonference pokud k Vašemu X PLAY pøipojíte nìktrou z dodávaných web kamer, mù ete se prostøednictvím pøedinstalovaného programu Microsoft Messenger vidìt a slyšet s pøáteli pøipojenými na internet kdekoliv ve svìte. Plnohodnotný poèítaè: Tolik funkci zvládnout souèasnì v jednom pøístroji je nároèný úkol Váš X PLAY je vysoce moderní zaøízení øízené výkonným poèítaèem s moderním operaèním systémem Microsoft Windows XP Home Media Centre Edition. Pokud se chcete jen bavit buïte bez obav: k ovládání X PLAY vám plnì postaèí znalost jednoho intuitivního dálkového ovládání. Jestli však vaše ambice s vyu itím X PLAY dosahují dále ne je jen zábava, mù ete klidnì naplno vyu ít poèítaè uvnitø Vašeho X PLAY tøeba pro kanceláøskou práci, internet, e mail, domácí kamerový sys tém a podobnì. 2 strana

3 Obývací pokoj Obývací pokoj Ilustraèní foto X PLAY je vybaven plnì èeskou verzí REVOLUCE V DOMÁCÍ ZÁBAVĚ X-PLAY MILÁČEK CELÉ RODINY ZDARMA přivezeme a zapojíme u vás doma! 2 roky servis u zákazníka VIDEO nahrávání a pøehrávání v DVD kvalitì a stovky hodin záznamu uvnitø! Funkce POZASTAVENÍ PŘÍMÉHO PŘENOSU DVD přehrávač a rekordér CD přehrávač špičkové kvality přehrávač MP3 / WMA muziky prohlížení, archivace a úprava FOTEK ÚPRAVA FILMŮ / videa TELEVIZNÍ tuner pøepínání vašeho TV z X PLAY RÁDIO tuner INTERNETový prohlížeč hraní počítačových HER Plnohodnotný POČÍTAČ Jedno DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PREMIO doporuèuje systém Microsoft Windows XP Slu by v cenì instalace u zákazníka Instalace u zákazníka zahrnuje: vybalení, dokonfigurování operaèního systému, zprovoznìní na místì zapojení X PLAY k TV èi LCD, naladìní TV a rádia pøipojení na Internet + nastavení e mailù (ADSL èi dial up) Podmínky (koncový u ivatel musí mít): telefonní linku nebo Internet, pøípojka do 1 m od místa instalace pøívod elektr. energie do 1m od místa instalace (3 zásuvky) všechny audio video kabely pøipraveny k propojení s hifi a TV/monitor setem 2 roky servisu u zákazníka Poskytuje zákazníkovi záruèní servis po celou dobu záruky v místì instalace zaøízení. V pøípadì poruchy na zaøízení provádí dané servis ní støedisko servis u zákazníka zdarma. V pøípadì pozáruèní opravy je servisní zásah placenou slu bou. Technická a obchodní Hotline (telefonní èíslo pro objednávku instalace na místì nebo záruèního servisu): Èeská republika play.cz Konfigurace X PLAY 362 (pøípadnì výroba na pøání) včetně bezdrátové klávesnice a dálkového ovladače procesor Intel Pentium s technologií HT (frekvence 3,00 GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB, LGA775) Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 pamì 512 MB DDR400 HDD 160 GB, 7200 ot. DL DVD±R/RW (dvouvrstvá DVD vypalovaèka) zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI X300SE 128 MB TV out, TV a FM tuner IEEE1394, 6x USB 2.0, dálkový ovladaè, èteèka pamì ových karet 8 v 1 LAN 10/100 optický audio vstup/výstup audio coaxiální výstup (cinch) velký komplet OEM SW klávesnice s trackballem záruka 2 roky uvedená cena je bez dalších zobrazených periferií ZDARMA přivezeme a zapojíme u vás doma! 2 roky servis u zákazníka cena bez DPH Konfigurace X PLAY 352 (pøípadnì výroba na pøání) včetně bezdrátové klávesnice a dálkového ovladače procesor Intel Pentium (frekvence 2,66 GHz, 1MB L2 cache, 533 MHz FSB) Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 pamì 512 MB DDR400 HDD 160 GB, 7200 ot. DL DVD±R/RW (dvouvrstvá DVD vypalovaèka) zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI X300SE 128 MB TV out, TV a FM tuner IEEE1394, 6x USB 2.0, dálkový ovladaè, èteèka pamì ových karet 8 v 1 LAN 10/100 optický audio vstup/výstup audio coaxiální výstup (cinch) velký komplet OEM SW klávesnice s trackballem záruka 2 roky uvedená cena je bez dalších zobrazených periferií ZDARMA přivezeme a zapojíme u vás doma! 2 roky servis u zákazníka cena bez DPH strana

4 Dìtský pokoj Dětský pokoj / pracovna PREMIO doporuèuje systém Microsoft Windows XP VÝUKA HRY HUDBA PRÁCE FOTO INTERNET MP3 pøehrávaè Evolve 512 MB FM rádio, hlasový záznamník, barevný OLED display, a 12 hodin provozu, výmìnné barevné kryty, sluchátka ( ) Kè Kè bez DPH repro Logitech X 530 Špièkový 5.1 zvukový systém, souèástí sub wooferu je dynamický ekvalizér, ovládací prvky pro nastavení úrovnì hlasitosti a subwooferu ( ) Kè Kè bez DPH sluchátka Teac HP 11 Revoluèní 5.1 Surround Sound sluchátka s vibraèním efek tem, speciálnì navr ená pro akèní poèítaèové hry a DVD. ( ) Kè Kè bez DPH volant Logitech Formula Vibration Feedback Wheel dvanáct programovatelných tlaèítek, citlivý ply nový a brzdový pedál a dva vibraèní motory vám umo ní úplnì se oddat závodìní ( ) Kè Kè bez DPH Poèítaè PREMIO Digital Home operaèní systém Micosotft Windows XP Media Center Edition CZ, dvoujádrový procesor Intel Pentium D 805 (2,66GHz, 2x1M, 533MHz, s.775), antivirový software AVG 7, SW pro obnovu systému Spasitel, èipset Intel 945, pamì 512MB DDR2, HDD 160 GB 7200rpm SATA, mechanika DVD±R/RW/RAM LG DL 6x6x16x16x vèetnì softwaru, PCIe grafické karta ATI X MB, zvuk Intel HDA, aktivní reproduktory, sí ová karta 1Gb, Klávesnice a optická myš Logitech, èteèka karet 15 in 1 èerná, skøíò midi s 300 W tichým zdrojem, záruka 2 roky, EXTRA: analogový + digitální TV tuner vèetnì dálkového ovládání OS procesor chipset pamì HDD mechanika grafika zvuk sí ová karta OEM SW kl. a myš provedení záruka EXTRA cena PREMIO HI 307 Pro Micosoft Windows XP Media Center Edition CZ Intel Celeron D 331 (2,66GHz, 533MHz, s.775, EMT64) Intel MB DDR 80 GB 7200rpm SATA DVD±R/RW DL 8x6x16x16x vèetnì software ATI X700SE 256MB Hypermemory PCIe /100, faxmodem 56k antivir AVG 7, Spasitel Logitech (optická) midi s 300 W tichým zdrojem 2 roky, aktivní reproduktory Kè Kè bez DPH PREMIO HI 407 Game Micosoft Windows XP Media Center Edition CZ Intel Pentium (3GHz, 1M, s.775, 64bit) Intel MB DDR 120 GB 7200rpm SATA DVD±R/RW DL 8x6x16x16x vèetnì software PCIe ATI X MB Intel HDA 1Gb antivir AVG 7, Spasitel Logitech (optická midi s 300 W tichým zdrojem 2 roky, aktivní reproduktory Kè Kè bez DPH PREMIO Advenced Micosoft Windows XP Media Center Edition CZ Intel Celeron D 346 (3,06GHz, 533MHz, s.775, EMT64) Intel MB DDR2 120 GB 7200rpm SATA DVD±R/RW DL 8x4x16x16x vèetnì softwaru PCIe GeForce MB Intel HDA 10/100, faxmodem 56k antivir AVG 7, Spasitel Logitech (optická) midi s 300 W tichým zdrojem 2 roky, aktivní reproduktory Kè Kè bez DPH PREMIO Professional Micosoft Windows XP Media Center Edition CZ Intel Pentium (3GHz, 2M, 800MHz, LGA775) Intel MB DDR 120 GB 7200rpm SATA DVD±R/RW DL 8x4x16x16x vèetnì softwaru PCIe ATI X MB Intel HDA 10/100, faxmodem 56k antivir AVG 7, Spasitel Logitech (optická) midi s 300 W tichým zdrojem 2 roky, aktivní reproduktory Kè Kè bez DPH cena bez DPH PREMIO Digital Home Micosoft Windows XP Media Center Edition CZ dvoujádrový procesor Intel Pentium D 805 (2,66GHz, 2x1M, 533MHz, s.775) Intel MB DDR2 160 GB 7200rpm SATA DVD±R/RW/RAM LG DL 6x6x16x16x vèetnì softwaru PCIe ATI X MB Intel HDA 1Gb antivir AVG 7, Spasitel Logitech (optická) midi s 300 W tichým zdrojem 2 roky, TV tuner, aktivní reprodukto ry, èteèka karet 15 in 1 èerná Kè Kè bez DPH 4 strana

5 Na cesty Na cesty a do školy cena bez DPH Acer Aspire3633WLMi Microsoft Windows XP Home Edition CZ procesor Intel Celeron M 370, frekvence 1,5GHz displej 15,4" TFT WXGA CRYSTAL BRITE pamì 512 MB HDD 60GB DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, 1,5 hod. provozu rozmìry 364x279x38,9mm, 2,8 kg 56Kbps modem, LAN 10/100, WLAN 3x USB 2.0, VGA, WiFi, Bluetooth objednací kód: cena bez DPH hp Compaq nx6110 Microsoft Windows XP Professional procesor Intel Pentium M 740, frekvence 1,73GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB displej 15"TFT XGA (1024x768) pamì 2x256 MB HDD 40GB, otáèky 4200rpm DVD±R/RW, FDD nebo èteèka karet baterie Li Ion a 8 hod. provozu hmotnost 2,7kg grafika sdílená 2x USB, FMD 56kb/s, LAN 10/100, WLAN, FireWire, BlueTooth objed nací kód: PY531ES cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH Premio 2070N Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 procesor mobile Celeron M 370, frekvence 1,50 GHz, 1MB, 400MHz displej 15" TFT XGA (1024x768) pamì 512MB DDR333 HDD 40GB, otáèky 5400rpm DL DVD±RW, bez FDD baterie Li Ion, a 2,5 hod. provozu rozmìry: 356 x 286 x 42 mm, 3,1 kg grafika sdílená 3x USB 2.0, LAN 10/100, èteèka karet, recovery systém Spasitel záruka 2 roky, ThinkPad Z60m Microsoft Windows XP Home Edition procesor Intel Pentium M 740, frekvence 1,73 GHz, 2MB L2 cache, 533FSB displej 15,4" TFT (1280x800) pamì 512 MB HDD 80 GB, 5400 rpm DVD±RW, bez FDD grafika M22 64MB (ATI X300) 3x USB 2.0, IEEE 1394, faxmodem 56 Kb/s, LAN 10/100/1000, WLAN b/g, IrDA, Bluetooth baterie Li Ion a 4 hodiny provozu hmotnost 2,8 kg objednací kód: IBMTPUH3EZCF HP Compaq nx6110 Free DOS procesor Intel Celeron M 370, frekvence 1,50 GHz, 1MB L2 cache, 400 FSB displej 15"TFT XGA (1024x768) pamì 256 MB HDD 40GB, otáèky 5400rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion rozmìry 328x267x30.3 mm, 2,7kg Intel Graphisc Media Accelerator 900 UMA 2xUSB 2.0, FMD 56kb/s, 1394 objednací èíslo: EK201EA Asus A6R B002H Microsoft Windows XP Home Edition procesor Intel Celeron M 380, frekvence 1,60 GHz displej 15,4"TFT (1280x800) pamì 512 MB HDD 60GB, otáèky 4200rpm DVD±R/RW 8x Double Layer baterie Li Ion, a 4 hod. provozu hmotnost 2,85kg FMD 56kb/s, grafika sdílená, LAN10/100 FireWire, IrDA, USB 2.0, èteèka karet, brašna + myš záruka 2 roky, cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH Acer TM4062WLMi Microsoft Windows XP Home Edition CZ procesor mobile Pentium M 740, frekvence 1,73GHz, 2MB cache, 533MHz displej 15,4" TFT WXGA CRYSTAL BRITE pamì 512 MB HDD 80GB DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, 2 hod. provozu rozmìry 364x279x38,9mm, 2,95 kg 56Kbps modem, LAN 10/100, WLAN 3x USB 2.0, VGA objednací kód: Premio 6030N Microsoft Windows XP Professional Edition procesor mobile Pentium M 740, frekvence 1,73GHz, 2MB cache, 533MHz displej 14,1'' (1024x768) pamì 512 MB HDD 60GB, 5400rpm DVD±RW 8x DL, bez FDD baterie Li Ion, a 4,5 hod. provozu rozmìry: 309x254x39mm, hmotnost 2,3kg LAN10/100, FMD 56kb/s, Bluetoth 4x USB 2.0, FireWire, èteèka karet záruka 2 roky, Premio 5060N Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 procesor mobile Pentium M 740, frekvence 1,73 GHz, 2MB cache, 533MHz displej 15,4 TFT LCD 1280x800 bodù grafika nvidia GeForceGO MB VRAM pamì 512MB DDR2 533 HDD 60GB, 5400rpm DVD±R/RW DL, bez FDD Li Ion baterie a 3,5 hod. provozu, další bat. +3 hod. rozmìry:356.5 x x 35mm, hmotnost 2,9 kg GigaLAN, WLAN, modem, èteèka 4v1, TV out, firewire, SPDIF, 5xUSB 2.0, recovery software záruka 2 roky, Sony Vaio FS495VP Microsoft Windows XP Professional Edition CZ procesor mobile Pentium M 740, frekvence 1,73 GHz, 2MB cache, 533MHz displej 15,5"X black WXGA pamì 512 MB RAM HDD 100GB DVD±R/RW baterie Li Ion, a 2,5 hod. provozu hmostnost 2,9 kg WLAN b/g, LAN 10/100, IEEE 1394 velká SW výbava záruka 2 roky, strana

6 Pro vaše oèi LCD TV Hyundai L19T rozlišení 1280x1024 kontrast 700:1 jas 300cd/m2 analog 15pin D sub, s video, analog composite, video (3xcinch), audio in/out dálkové ovládání rozmìry 372x395x185 mm, 4.6 kg záruka 3 roky, cena bez DPH " LCD Acer AL2416Ws bodová rozteè 0,258 mm rozlišení 1920x1200, 16,7 mil. barev kontrast 1000:1 jas 500 cd/m2 úhel viditelnosti hor.178 o /ver.178 o doba odezvy 6 ms vstupy: 15pin D Sub, DVI D; USB, repro vyzaøování TCO03 záruka 3 roky, cena bez DPH LCD TV 19 LCD TV Samsung 910MP rozlišení 1280x1024 kontrast 700:1 jas 300 cd/m2 vstupní signál Analog, RGB, Composite, S Video, TV (antenna/cable), SCART. teletext, dálkové ovládání rozmìry 430x434,4x227,8mm, váha 6 kg záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH 19" LCD TV Acer Ferrari rozlišení 1280x1024 kontrast 550:1 jas 400cd/m2 SCART, 15pin D sub, DVI D, S video, composite video (3xcinch), audio in/out, dálkové ovládání, repro rozmìry x x mm, 7 kg, záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH 19" LCD TV Sony HT95 rozlišení 1280x1024 doba odezvy 12 ms kontrast 1000:1 jas 450cd/m2 15 Pin D Sub, DVI D, Composite, S Video, Component, audio, SCART dálkové ovládání rozmìry 466.6x400.4x185 mm, 7.8 kg, záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH 20" LCD TV Sony HT205 rozlišení 1680x1050 doba odezvy 6 ms kontrast 1600:1 jas 470cd/m2 SCART, 15pin D sub, DVI D, S video, composite video (3xcinch), audio in/out, komponentní video dálkové ovládání rozmìry 523,7 x 406,8 x 197 mm, 8.2 kg, záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH LCD Panely 19" LCD Samsung 940BF bodová rozteè 0,294 mm rozlišení 1280x1024, 16,2 mil. barev kontrast 700:1 jas 300 cd/m2 úhel viditelnosti hor.160 o /ver.160 o doba odezvy 2 ms vstupy: 15pin D Sub, DVI D vyzaøování TCO03 záruka 3 roky Kè Kè bez DPH 19" LCD Hyundai Q90U bodová rozteè 0,294 mm rozlišení 1280x1024, 16,7 mil. barev kontrast 700:1 jas 300 cd/m2 úhel viditelnosti hor.160 o /ver.160 o doba odezvy 3 ms 15pin D Sub, DVI D; USB Hub (2.0) 1 up/2 down vyzaøování TCO03 záruka 3 roky Kè Kè bez DPH 20 LCD Samsung 204B rozlišení 1600 x 1200 (4:3) kontrast 800:1 jas 300cd/m2 doba odezvy 5 ms 15pin D sub, DVI D výškovì nastavitelný podstavec s funkcí PIVOT rozmìry 444 x 427,6 x 200 mm, váha 7,7 kg záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH 20 LCD Philips 200W6CS bodová rozteè 0,258 mm rozlišení 1680x1050, 16,7 mil. barev kontrast 800:1 jas 300 cd/m2 úhel viditelnosti hor.160 o /ver.160 o vstupy: 15pin D Sub, DVI D; USB, repro vyzaøování TCO03 záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH " LCD TV Hyundai IQ L17T tuner 8 ms, repro Kè Kè 700:1,8ms,300cd,1280x1024,repro '' LCD TV SONY HT75Ws X Black,S Vid,WXGA Kè Kè 800:1,450cd,16ms,HDTV " LCD TV Samsung 711MP 8 ms, silver Kè Kè LCD TV, 0.264mm,700:1,300cd/m2,repro,TCO " LCD TV Acer Ferrari 8ms,Crystal Brite, DVI,AV Kè Kè repro, 500:1, 400cd/m2,8ms,1280x1024,DVI,AV " LCD TV Samsung 931MP 8ms, repro, silver Kè Kè LCD TV,0.294mm,1000:1,250cd/m2,repro,TCO " LCD TV Samsung 242MP Kè Kè LCD TV,0.270mm,1000:1,500cd/m2,DVI,TCO " LCD TV Ferrari Kè Kè 800:1, 300cd/m2, 8ms,1680x1050,DVI,AV " LCD Acer AL1951Ds 2ms,DVI,repro Kè Kè 700:1, 400cd/m2, 2ms,DVI,1280x1024,repro " LCD Acer AL2051Ws Crystal Brite 8ms,DVI,repro Kè Kè 800:1, 300cd/m2, 8ms,1680x " LCD Acer AL2032Wa Crystal Brite 8ms,DVI,AV Kè Kè repro, 800:1, 300cd/m2, 8ms, DVI,AV, repro,1680x '' LCD SONY S205FS silver,dvi,16ms,height Kè Kè 16ms, DVI,700:1,300cd,1600x1200,TCO " LCD Samsung 214T 8 ms, PIVOT, DVI, silver Kè Kè 900:1,300cd/m2,DVI, TCO LCD Philips 230W5BS Kè Kè LCD TFT,0.258mm,DVI,500:1,250cd,1920x1200,TCO " LCD Acer AL1916Ws silver Kè Kè 500:1, 300cd/m2, 8ms, D sub, 1440x900 6 strana

7 42 Plasma HDTV Hyundai Q421H + DELUX STAND rozlišení 1024x768 jas 1100cd/m2 kontrast :1 analog 15 pin D Sub, DVI D, kompozitní video, S video, komponent, Audio in/out analog tuner + DVB T (digitalni tuner) PIP, POP, teletext, dálkové ovládání rozmìry 1030x280x715,5, váha 32 kg záruka 2 roky, Pro vaše oèi cena bez DPH " LCD TV Hyundai Q321 rozlišení 1366x768 kontrast 1000:1 jas 500cd/m2 analog 15pin D Sub,DVI D, komponent, kompozitní video, S Video, Audio in/out úhel viditelnosti 178 st. horizontálnì/vertikálnì analogový tuner, digitální tuner DVB T; PIP, POP dálkové ovládání, èeský teletext 2x10W, True Surround rozmìry 772x230x563,5mm,18kg záruka 2 roky, cena bez DPH LCD TV ACER 2671W 3D Surround, CZ rozlišení 1280x768, 16.7mil. barev doba odezvy 16 ms kontrast 600:1 jas 450cd/m2 2x SCART, 15 pin D Sub, DVI D, AV 3xRCA (vpøedu), S video, Audio in/out analog tuner, CZ menu PIP, POP, teletext, dálkové ovládání rozmìry 828x484x248, váha 13.4 kg, repro 5W+5W záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 26 LCD HDTV Hyundai Q261 rozlišení 1366x768 kontrast 1000:1 jas 500cd/m2 analog 15 pin D Sub, DVI D, kompozitní video, S video, komponent, Audio in/out analog tuner + DVB T (digitalni tuner) PIP, POP, teletext, dálkové ovládání rozmìry 640x230x485, váha 17,5 kg záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 32 LCD TV ACER 3202W 3D Surround, CZ rozlišení 1366x768 (PMVA) kontrast 800:1 jas 500cd/m2 2x SCART, 15 pin D Sub, AV 3xRCA, S video, Audio in/out analog tuner, CZ menu PIP, POP, teletext, dálkové ovládání rozmìry 980x600x252, váha 16.5 kg, repro 5W+5W záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 32" LCD TV Hyundai Q320 Memory Card rozlišení 1366x768 kontrast 1000:1 jas 500cd/m2 analog 15pin D Sub,DVI D, komponent, kompozitní video, S Video, Audio in/out úhel viditelnosti 178 st. horizontálnì/vertikálnì analogý tuner, digitální tuner DVB T; PIP, POP dálkové ovládání, èeský teletext 2x10W, True Surround rozmìry 772x230x563,5mm,18kg záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 32 LCD Samsung 320P rozlišení 1366x768 kontrast jas 450 cd/m2 úhel viditelnosti 170 st. horizontálnì/vertikálnì konektory: 15pin D Sub, DVI D, S video, BNC(video), BNC (component*2). rozmìry: 780x529x223mm, váha 17 kg záruka 3 roky, volit. pøíslušenství: / / Kè Kè bez DPH 32 LCD TV Sony BRAVIA KLV S32A10E rozlišení 1366x768 kontrast 1000:1 jas 480cd/m2 úhel viditelnosti 178 st. horizontálnì/vertikálnì senzor intenzity okolního osvìtlení 1x HDMI, 2xEuro SCART, (2 x RGB), 1x S video, 1x kompozitní, 1x komponentní, 1x D Sub pro PC 2x10W, Dolby Virtual rozmìry 792x564x99 mm, váha 16 kg záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 40 LCD TV Sony BRAVIA KLV S40A10E rozlišení 1366x768 kontrast 1000:1 jas 480cd/m2 úhel viditelnosti 178 st. horizontálnì/vertikálnì senzor intenzity okolního osvìtlení 1x HDMI, 2xEuro SCART, (2 x RGB), 1x S video, 1x kompozitní, 1x komponentní, 1x D Sub pro PC 2x10W, Dolby Virtual rozmìry 999x693x103 mm, váha 26,5 kg záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 42 Plasma HDTV Hyundai Q421S + Delux Stand rozlišení 852x480 kontrast :1 jas 1500cd/m2 analog 15 pin D Sub, DVI D, kompozitní video, S video, komponent, Audio in/out analog tuner + DVB T (digitalni tuner) PIP, POP, teletext, dálkové ovládání rozmìry 1030x280x715,5, váha 32 kg záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH " LCD TV Acer AT2001 silver,16ms,4:3, CZ,repro Kè Kè 500:1, 450cd/m2, 16ms, repro, 800x " LCD TV Acer AL2601W CR 3D Sur Kè Kè èteèka karet,mva, CZ,repro, 600:1, 450cd/m2, 16ms, repro, 1280x " LCD TV Acer AL2602W 3D Sur,MVA, CZ,repro Kè Kè 600:1, 450cd/m2, 16ms, repro, 1280x " LCD TV Acer AT3201W 1366x768,12ms, Kè Kè 3D Sur. CZ,repro, 800:1, 500cd/m2, 12ms, repro, 1366x " LCD TV Acer AT3705W MG 3D Sur Kè Kè 8ms,MVA, CZ,repro, 500:1, 550cd/m2, 16ms, repro, 1920x " LCD TV Sony BRAVIA KLV S26A10E Kè Kè 1000:1, 480cd/m2, 8ms, 2x10W Dolby Virtual, 1366x768 7 strana

8 Projektory ACER PD115 + brašna rozlišení pøirozené SVGA (800x600), 16,7 mil.barev svítivost 2100 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2 kg hluènost 29 db vstup 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB projekèní vzdálenost 1,2 12m ivotnost lampy (200W) a 3000 hodin záruka 2 roky ( ) HP digital projector vp6315 rozlišení pøirozené SVGA (800x600) svítivost 1600 ANSI lumenù kon trast 2000:1, DLP technologie hmotnost 3,5 kg hluènost 34 db AV vstup, 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB projekèní vzdálenost 1 10m ivotnost lampy a 8000 hodin záruka 3 roky (L1792A) cena bez DPH cena bez DPH ACER PD123P +brašna rozlišení pøirozené XGA (1024x768), 16,7 mil.barev svítivost 2100 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2.3 kg hluènost 31 db vstup 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB projekèní vzdálenost 1,2 10m ivotnost lampy (200W) a 3000 hodin záruka 3 roky ( ) Kè Kè bez DPH ACER PD523 +brašna rozlišení pøirozené XGA (1024x768), 16,7 mil.barev svítivost 2400 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2.4 kg hluènost 31 db vstup 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB (RS232) projekèní vzdálenost 1,2 12m ivotnost lampy (200W) a 3000 hodin záruka 3 roky ( ) Kè Kè bez DPH ACER PD125D +brašna rozlišení pøirozené XGA (1024x768), 16,7 mil.barev svítivost 2000 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2.4 kg hluènost 30 db vstup 15 pin Dsub, DVI I, S Video, Composite video, USB (RS232) projekèní vzdálenost 1,2 12,2m ivotnost lampy (200W) a 3000 hodin záruka 3 roky ( ) Kè Kè bez DPH HP digital projector vp6325 rozlišení pøirozené XGA (1024x768) svítivost 2000 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 3,5 kg hluènost 34 db AV vstup, 15 pin Dsub, S Video, Composite video, DVI, USB projekèní vzdálenost 1 10m ivotnost lampy a 8000 hodin záruka 3 roky (L1794A) Kè Kè bez DPH BenQ MP610 +brašna rozlišení pøirozené SVGA (800x600), 16,7 mil.barev svítivost 2000 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2.7 kg, rozmìry 238 x 94 x 283 mm hluènost 25 db AV vstup, 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB obraz 55" pøi vzdálenosti 2m ivotnost lampy (200W) a 4000 hodin záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH BenQ MP720 + brašna rozlišení pøirozené XGA (1024x768), 16,7 mil.barev svítivost 2500 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2.7 kg, rozmìry 291 x 234 x 94 mm hluènost 30 db vstup 15 pin Dsub, DVI I, S Video, Composite video, USB obraz 55" pøi vzdálenosti 2m ivotnost lampy (230W) a 4000 hodin záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH BenQ CP120 +brašna, Wi Fi rozlišení pøirozené XGA (1024x768), 16,7 mil.barev svítivost 1500 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 1.3 kg, rozmìry 218 x 172 x 61 mm hluènost 32 db vstup 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB obraz 45" pøi vzdálenosti 2m ivotnost lampy (132W) a 3000 hodin záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH HP home cinema ep9012 rozlišení pøirozené SVGA (800x600) svítivost 840 ANSI lumenù kontrast 1600:1, DLP technologie hmotnost 10 kg, hluènost 34 db hluènost 30 db AV vstup, 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB, DVI, 5.1. audio projekèní vzdálenost 1 10m ivotnost lampy a 4000 hodin záruka 2 roky (L1752B) Kè Kè bez DPH Ceník projektorù Ceník pláten DLP Projektor Benq PB Kè Kè 2700 Ansi, XGA,2000: DLP Projektor Benq BP Kè Kè 1600 Ansi, SVGA,2000: DLP Projektor Benq BP Kè Kè 2200 Ansi, XGA,2000: DLP Proj. Benq MP Kè Kè 2200 Ansi, XGA,DVI (4000hod) DLP Projektor Acer PH Kè Kè 1700 Lum,854x480 16: DLP Projektor Acer PD525D Kè Kè 2600 Lum,XGA,DVI,zoom DLP Projektor Acer PD725P Kè Kè 3600 Lum,XGA,DVI,zoom DLP Projektor Acer PD723P Kè Kè 3100 Lum,XGA,DVI,zoom WP100 Wireless Gateway Kè Kè k projektorùm ACER Picture Master 152 x 152cm Kè Kè matný povrch, stativ Picture Master 178 x 178cm Kè Kè matný povrch, stativ Picture Master 213 x 213cm Kè Kè matný povrch, stativ Wall Master v152 x š203cm Kè Kè matný povrch, roleta Wall Master v175 x š234cm Kè Kè matný povrch, roleta Wall Master v178 x š178cm Kè Kè matný povrch, roleta Wall Master v213 x š213cm Kè Kè matný povrch, roleta Wall Master v244 x š244cm Kè Kè matný povrch, roleta Wall Master 152 x 152cm Kè Kè matný povrch, roleta Electric Master v152 x š203cm Kè Kè Electric Master v175 x š234cm Kè Kè 8 strana

9 Hrají bez kabelů Kvalitní zvuk a krásný vzhled Domácí kino 5.1 Logitech Z 5450 Wireless, 315W (RMS) Digitální ovládací centrum SoundTouch podporuje zvuk Dolby Digital a DTS a obsahuje digitál ní a analogové vstupy pro pøipojení pøehrávaèù DVD, poèítaèù, herních konzolí, pøehrávaèù MP3 a dalších zaøízení. Satelitní reproduktory, které lze upevnit na stìnu, usnadòují instalaci v libovolné místnosti. Patentovaný dvoukomorový subwoofer poskytuje výrazné basové tóny bez zkreslení a nabízí tak lepší zá itek pøi høe, poslechu hudby nebo sledování filmù.bezdrátové zadní reprodukto ry umo òují jednoduchou a bezproblémovou instalaci. Podpora digitálních zvukových tokù o frekven ci 96 khz / 24 bitù pøináší zvuk ve studiové kvalitì. ( ) cena bez DPH zvukový systém 2.1 Logitech Z 2300, 200W (RMS). Tato sestava produkuje mohutné nezkreslené basy z dvaceticentimetrového sub wooferu. Reproduktory s fázovými kalotami z leštìného hliníku kombinují èistotu výškového repro duktoru s bohatým zvukem samostatného støedového reproduktoru a poskytují kvalitní zá itek z poslechu. Balení obsahuje plnì vybavený kabelový dálkový ovladaè SoundTouch. Záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH domácí kino 5.1 Logitech Z W (RMS). Digitální ovládací centrum SoundTouch podporuje zvuk Dolby Digital a DTS a obsahuje digitální a analogové vstupy pro pøipojení ppøehrá vaèù DVD, poèítaèù, herních konzolí, pøehrávaèù MP3 a dalších zaøízení. Patentovaný dvoukomorový sub woofer poskytuje výrazné basové tóny bez zkreslení a nabízí tak lepší zá itek pøi høe, poslechu hudby nebo sledování filmù. Záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH Audio Video Reciever Harman/Kardon AVR 135 Vysoce kvalitní receiver pro domácí kino (a 7.1) i poslech muziky. 6x40W (6.1), 20Hz <0,07THD, pøi 8 ohmech, 3nás. Vyhybka, OSD, DAC 192kHz/24 bit, Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II, RDS tuner domácí kino 5.1 Logitech Z 5500 Digital 500W (RMS), Ohromující výkon 500 W (RMS) a hluboký subwoofer o velikosti 25,4 cm pøináší vysoce vìrný zvuk s certifikátem THX ve studiové kvalitì. Reproduktory lze souèasnì pøipojit a k 6 zdrojùm zvuku, vèetnì poèítaèù, herních konzolí a pøehrávaèù diskù DVD, CD nebo pøenosných hudebních pøehrá vaèù. Záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH domácí kino 5.1 Logitech Z 5450 Wireless 315W (RMS). Digitální ovládací centrum SoundTouch podporuje zvuk Dolby Digital a DTS a obsahuje digitální a analogové vstupy pro pøipojení pøehrávaèù DVD, poèítaèù, herních konzolí, pøehrávaèù MP3 a dalších zaøízení. Bezdrátové zadní reproduktory umo òují jednoduchou a bezproblémovou instalaci. ( ) Kè Kè bez DPH cena bez DPH Repruktory se subwooferem Harman/Kardon Soundstick II Famózní vzhled, vynikající zvuk, dotekové ovládání. Zvukový stereo systém se subwooferem ve sklenìném modøe podsvíceném vzhledu, který pøekvapí ka dého z nás. ( ) Kè Kè bez DPH bezdr. sluch. Logitech Wireless Headphones for MP3 Bezdrátová sluchátka pro všechny pøehrávaèe MP3, CD a další. Digitální zvuk bez rušení, rozsah 10 metrù s adaptivním pøepínáním frekvencí technologie Bluetooth. Integrované ovládání hlasitosti a ztlu mení na sluchátkách. 8 hodinová výdr baterie na jedno dobití. Dobíjení, technologie Plug and Play. Záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH Repruktory se subwooferem JBL Creature II Díky novému vzhledu JBL Creature II, vzhledu z nové doby, se vaše okolí zmìní k nepoznání. 2 reprodukto ry + 1 subwoofer s vysoce nadstandardním zvukem, který je znaèce JBL vlastní. ( ) Kè Kè bez DPH bezdrátová sluchátka Logitech Wireless Headphones for ipod Bezdrátová sluchátka pro pøehrávaè ipod. Digitální zvuk bez rušení, rozsah 10 metrù s adaptivním pøepínáním frekvencí technologie Bluetooth. Integrované ovládací prvky pøehrávaèe ipod na náhlavní soupravì: nastavení hlasitosti, pøehrávání, pozastavení, výbìr skladby a další. 8 hodinová výdr baterie na jedno dobití. Záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH Reproduktorový set Harman/Kardon 5.1 HKTS systém s 10ti palcovým subw. (100W), 4 identické satel.repro., duální centr, magneticky stínìné, kabely a úchyty pøilo eny cena bez DPH HiFi Adio PC Audio 9 strana

NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY...

NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY... Katalog04 SK.qxd 13.4.2005 17:48 Page 1 PLATNOST OD 22. DUBNA 2005 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Poèítaèe COMFOR 3. strana NENÍ Notebooky, PDA 14. strana LCD panely, monitory

Více

S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze

S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze PLATNOST OD 3. ÚNORA 2007 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Windows Vista je tady! Wow. Poèítaèe COMFOR 2. strana Notebooky, PDA 9. strana, 12. strana LCD panely, projektory

Více

ŠKOLÁKY STUDENTY NOTEBOOKÙ OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! POÈÍTAÈ NEJVÝKONNÌJŠÍ NEJLEPŠÍ NABÍDKA VŠE PRO VAŠE NEJVÌTŠÍ NABÍDKA

ŠKOLÁKY STUDENTY NOTEBOOKÙ OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! POÈÍTAÈ NEJVÝKONNÌJŠÍ NEJLEPŠÍ NABÍDKA VŠE PRO VAŠE NEJVÌTŠÍ NABÍDKA PLATNOST OD 18. SRPNA 2007 VŠE PRO VAŠE ŠKOLÁKY STUDENTY Poèítaèe COMFOR 02 OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! 150 PRODEJEN V ÈR, 56 NA SLOVENSKU Notebooky 09 GPS navigace a PDA 21 NEJVÝKONNÌJŠÍ POÈÍTAÈ INTEL CORE

Více

UNIKÁTNÍ VZHLED DESIGN ZDARMA POČÍTAČŮ COMFOR UNIKÁTNÍ EXTRÉMNÍ UNIKÁTNÍ GRAFICKÝ VÝKON GRAFICKÝ VÝKON STANDARD LUXUS GANGSTER JUNGLE

UNIKÁTNÍ VZHLED DESIGN ZDARMA POČÍTAČŮ COMFOR UNIKÁTNÍ EXTRÉMNÍ UNIKÁTNÍ GRAFICKÝ VÝKON GRAFICKÝ VÝKON STANDARD LUXUS GANGSTER JUNGLE PLATNOST OD 14. ČERVNA 2008 UNIKÁTNÍ VZHLED POČÍTAČŮ COMFOR Poèítaèe COMFOR 02 UNIKÁTNÍ UNIKÁTNÍ EXTRÉMNÍ DESIGN ZDARMA K počítači COMFOR DESIGN Lim. Ed. do 15. 7. 2008 NVIDIA GeForce 9600 GT v počítači

Více

www.triline.cz modrá linka: 844 12 13 12

www.triline.cz modrá linka: 844 12 13 12 Platnost od 4. 9. 2006 PROČ TRILINE? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

NEJLEPŠÍ UŽIJTE SI JARO BEZ STRESU VYLADÍME VÁŠ POČÍTAČ PORADÍME OPRAVÍME ODVIRUJEME PROPOJÍME ZPROVOZNÍMÍME ZRYCHLÍME. Nabídka služeb pro vás

NEJLEPŠÍ UŽIJTE SI JARO BEZ STRESU VYLADÍME VÁŠ POČÍTAČ PORADÍME OPRAVÍME ODVIRUJEME PROPOJÍME ZPROVOZNÍMÍME ZRYCHLÍME. Nabídka služeb pro vás Platnost od 6. března 2010 NEJLEPŠÍ Nabídka služeb pro vás 06 počítače COMFOR 11 notebooky 10 mininotebooky 02 digitální svět 17 LCD panely, projektory UŽIJTE SI JARO BEZ STRESU PŘIJEDEME ZA VÁMI, AŤ JSTE

Více

7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO

7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO 06/2012 PLATNOST OD 9. ČERVNA 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO S NÁMI BUDETE BEZ NABÍZÍME JEN OSVĚDČENÉ ZBOŽÍ A VŽDY JAKO PRVNÍ STAROSTÍ JSME TU PRO VÁS OD PRVOTNÍHO NASTAVENÍ VAŠEHO NTB ČI PC, POJIŠTĚNÍ ČI

Více

7 TRHÁKŮ SLUŽEB PRODEJEN 166 TYPŮ PERSONÁLEM TO NEJLEPŠÍ S PROŠKOLENÝM CZ + SK PRO KAŽDÉHO. Platnost od 5. březen 2011. počítače COMFOR.

7 TRHÁKŮ SLUŽEB PRODEJEN 166 TYPŮ PERSONÁLEM TO NEJLEPŠÍ S PROŠKOLENÝM CZ + SK PRO KAŽDÉHO. Platnost od 5. březen 2011. počítače COMFOR. Platnost od 5. březen 2011 280 PRODEJEN 06 počítače COMFOR CZ + SK S PROŠKOLENÝM PERSONÁLEM 11 notebooky 10 mininotebooky služby 17 LCD panely, projektory 7 TRHÁKŮ PRO KAŽDÉHO TO NEJLEPŠÍ 25 tiskárny 166

Více

SEZÓNA ZAČÍNÁ. 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO ZBOŽÍ STAROSTÍ BUDETE BEZ

SEZÓNA ZAČÍNÁ. 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO ZBOŽÍ STAROSTÍ BUDETE BEZ 09/2012 PLATNOST OD 8. ZÁŘÍ SEZÓNA 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO S NÁMI BUDETE BEZ STAROSTÍ JSME TU PRO VÁS OD PRVOTNÍHO NASTAVENÍ VAŠEHO NTB ČI PC, POJIŠTĚNÍ ČI PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY AŽ PO VZDÁLENOU SPRÁVU

Více

7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO

7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO 08/2012 PLATNOST OD 18. SRPNA 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO S NÁMI SE BUDETE TĚŠIT :-) DO ŠKOLY I DO PRÁCE AKČNÍ NOTEBOOKY 7x TRHÁK TABLETY OD A DO Z CHYTRÉ MOBILY SLUŽBY NABÍZÍME JEN OSVĚDČENÉ ZBOŽÍ A VŽDY

Více

FAJN! NEJLEPŠÍ. 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO ZBOŽÍ. Škola bude letos RYCHLÉ KVALITNÍHO NAŠE SLUŽBY JSOU. díky COMFOR produktům 280 CZ + SK PRODEJEN

FAJN! NEJLEPŠÍ. 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO ZBOŽÍ. Škola bude letos RYCHLÉ KVALITNÍHO NAŠE SLUŽBY JSOU. díky COMFOR produktům 280 CZ + SK PRODEJEN 08/2011 PLATNOST OD 20. SRPNA 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO Škola bude letos díky COMFOR produktům FAJN! NAŠE SLUŽBY JSOU RYCHLÉ 11 218 DRUHŮ KVALITNÍHO ZBOŽÍ NEJLEPŠÍ Nabídka služeb pro vás 280 CZ + SK PRODEJEN

Více

7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO

7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO 10/2011 PLATNOST OD 1. ŘÍJNA 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO TABLETY NA PRÁCI, DO ŠKOLY, NA CESTY I PRO ZÁBAVU NAŠE SLUŽBY JSOU RYCHLÉ VYZKOUŠEJTE NEJNOVĚJŠÍ PRODUKTY 280 CZ + SK PRODEJEN S PROŠKOLENÝMI PRODEJCI

Více

NEJLEVNĚJŠÍ NOTEBOOK! TRHÁK PODLEHNĚTE! 280 CZ + SK PRODEJEN NABÍZÍME JEN KVALITNÍ ZBOŽÍ. Kč s DPH A VŽDY JAKO PRVNÍ

NEJLEVNĚJŠÍ NOTEBOOK! TRHÁK PODLEHNĚTE! 280 CZ + SK PRODEJEN NABÍZÍME JEN KVALITNÍ ZBOŽÍ. Kč s DPH A VŽDY JAKO PRVNÍ 02/2013 PLATNOST OD 2. ÚNORA PODLEHNĚTE! 8x TRHÁK NEJLEVNĚJŠÍ NOTEBOOK! Paměť 4GB RAM! Dvoujádrový procesor Intel B820 HDMI výstup na televizi Asus A54C-SX610V + 2GB paměti navíc Spolehlivý notebook ASUS

Více

www.triline.cz kvalitní počítače a služby

www.triline.cz kvalitní počítače a služby www.triline.cz kvalitní počítače a služby PROČ TRILINE? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu

Více

7 TRHÁK NEJLEPŠÍ NA TRHU NA VÁNOCE ZDARMA ZDARMA PERFEKTNÍ DÁRKY DVD SE 2 LCD DO AUTA ULTRABOOKŮM. K TABLETŮM ipad O 2 MOBILNÍ INTERNET NA 6 MĚSÍCŮ

7 TRHÁK NEJLEPŠÍ NA TRHU NA VÁNOCE ZDARMA ZDARMA PERFEKTNÍ DÁRKY DVD SE 2 LCD DO AUTA ULTRABOOKŮM. K TABLETŮM ipad O 2 MOBILNÍ INTERNET NA 6 MĚSÍCŮ 12/2012 PLATNOST OD 1. PROSINCE PERFEKTNÍ DÁRKY NA VÁNOCE NEJVÝHODNĚJŠÍ: K VYBRANÝM ULTRABOOKŮM 7 TRHÁK x NEJLEPŠÍ NA TRHU DVD SE 2 LCD DO AUTA ZDARMA SLEDUJTE IKONU STRANA 2-3 K TABLETŮM ipad O 2 MOBILNÍ

Více

NEJLEPŠÍ NA TRHU EXKLUZIVNĚ SLUŽBY KAŽDÝ MĚSÍC. COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR = 200x V ČR A 100x NA SK PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY

NEJLEPŠÍ NA TRHU EXKLUZIVNĚ SLUŽBY KAŽDÝ MĚSÍC. COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR = 200x V ČR A 100x NA SK PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY 10 / PLATNOST 28. 9. - 25. 10. 2013 NEJLEPŠÍ NA TRHU 8x EXKLUZIVNĚ KAŽDÝ MĚSÍC SLUŽBY PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR = 200x V ČR A 100x NA SK AKČNÍ NOTEBOOKY Dotykový displej!

Více

COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR

COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR 06 / PLATNOST 31. 5. - 8. 8. 2014 NOTEBOOKY A TABLETY SE ZÁRUKOU 3 ROKY? U NÁS ANO! Navštivte nás v prodejně COMFOR COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR = 200x V ČR A 100x NA SK AKČNÍ NOTEBOOKY Lumia 520

Více

Jen u COMFORu získáte za 99 Kč 3. rok záruky!

Jen u COMFORu získáte za 99 Kč 3. rok záruky! 12 / PLATNOST 22. 11. - 10. 1. 2015 2018 NE, NESPLETLI JSME SE! Až do roku 2018 si nemusíte dělat žádné starosti s vaším novým notebookem nebo tabletem. Jen u COMFORu získáte za 99 Kč 3. rok záruky! Silný

Více

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Platnost od 25. 1. 2014 Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

Držíme ceny nízko a kvalitu vysoko! Rok záruky navíc za hubičku!

Držíme ceny nízko a kvalitu vysoko! Rok záruky navíc za hubičku! Držíme ceny nízko a kvalitu vysoko! Rok záruky navíc za hubičku! ZAMILUJETE SI HO! Silný Intel Core i5 Herní grafika 2GB Dotykový displej Dotykový ultrabook s grafikou na hry! procesor Intel Core i5 4200U

Více

Kvalitní počítače a služby

Kvalitní počítače a služby Kvalitní počítače a služby Platnost od 15. 8. 2015 Proč Triline PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního

Více

TOUŽÍTE PO TABLETU? U NÁS JIŽ ZA AKČNÍ CENU. 2 489 Kč s DPH. Navštivte nás v prodejně COMFOR

TOUŽÍTE PO TABLETU? U NÁS JIŽ ZA AKČNÍ CENU. 2 489 Kč s DPH. Navštivte nás v prodejně COMFOR 08 / PLATNOST 9. 8. - 29. 8. 2014 TOUŽÍTE PO TABLETU? U NÁS JIŽ ZA AKČNÍ CENU 2 489 Kč s DPH Navštivte nás v prodejně COMFOR COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR = 200x V ČR A 100x NA SK AKČNÍ NOTEBOOKY Dárek

Více

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Platnost od 15. 6. 2013 Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

Garantujeme přechod na Windows 10!

Garantujeme přechod na Windows 10! 04/ PLATNOST 4. 4. - 1. 5. 2015 Garantujeme přechod na Windows 10! Není tedy třeba odkládat zakoupení počítače s nejnovějším operačním systémem až na dobu jeho uvedení Nárok na bezplatný přechod má zákazník

Více

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Platnost od 9. 3. 2013 Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Platnost od 11. 5. 2013 Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

UDĚLEJTE SI JARNÍ ÚKLID VE VAŠEM POČÍTAČI A NOTEBOOKU ZRYCHLÍME, VYČISTÍME, VYLADÍME, AKTUALIZUJEME VÁŠ POČÍTAČ A NOTEBOOK*

UDĚLEJTE SI JARNÍ ÚKLID VE VAŠEM POČÍTAČI A NOTEBOOKU ZRYCHLÍME, VYČISTÍME, VYLADÍME, AKTUALIZUJEME VÁŠ POČÍTAČ A NOTEBOOK* 04 / PLATNOST 29. 3. - 25. 4. 2014 UDĚLEJTE SI JARNÍ ÚKLID VE VAŠEM POČÍTAČI A NOTEBOOKU ZRYCHLÍME, VYČISTÍME, VYLADÍME, AKTUALIZUJEME VÁŠ POČÍTAČ A NOTEBOOK* * v rámci naší služby garanční prohlídka počítače

Více

05/ PLATNOST 1. 5. - 5. 6. 2015

05/ PLATNOST 1. 5. - 5. 6. 2015 05/ PLATNOST 1. 5. - 5. 6. 2015 VYZKOUŠEJTE DOTYK! TRHÁK Dotykový displej RAM 4GB; HDD 500GB NAKUPUJTE BEZ PENĚZ Acer ASE1-572P 12 990,- Dotýkej se! Windows 8.1 64-bit Intel Core i3-4005u 4 GB DDR3 Low

Více

AKČNÍ NABÍDKA VÝPOČETNÍ A DIGITÁLNÍ TECHNIKY

AKČNÍ NABÍDKA VÝPOČETNÍ A DIGITÁLNÍ TECHNIKY PROSINEC 2005 AKČNÍ NABÍDKA VÝPOČETNÍ A DIGITÁLNÍ TECHNIKY Samostatná inkoustová náplň již od 299,- Kč vč. DPH Multifunkční zařízení Stylus DX3850 vše v jednom pro kancelář i domácnost efektivní tisk zajistí

Více

A.2. Serverové řešení pro dvě budovy školy

A.2. Serverové řešení pro dvě budovy školy Příloha č. 1 smlouvy - položkový rozpis Číslo položky Typové označení produktu HDD SATA 2TB RaidEdition pro HP ML110 (ED810225) Klíčové parametry produktu Záruka v měsících HDD SATA 2TB RaidEdition pro

Více