Katalog Digitální Domácnosti. Poèítaèe, notebooky a herní zaøízení. Zobrazovací a audio technika. Pøenos po bytu èi domu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog Digitální Domácnosti. Poèítaèe, notebooky a herní zaøízení. Zobrazovací a audio technika. Pøenos po bytu èi domu."

Transkript

1 X PLAY od A do Z Poèítaèe, notebooky a herní zaøízení Zobrazovací a audio technika Pøenos po bytu èi domu Digitální tisk Katalog Digitální Domácnosti

2 Nové mo nosti digitální domácnosti Co nám pøináší nový Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Pøedstavíme vám tento nový operaèní systém na zaøízení X PLAY: Co je to X PLAY media center: Zcela nový produkt, který dokonale sluèuje mo nosti zábavy, audio video systému a poèítaèe. X PLAY Media Center zastoupí hned osm pøístrojù spotøební elek troniky televize, videorekordér, DVD pøehrávaè, MP3 pøehrávaè, digitální fotoalbum, rádio, internet, PC. Televize: Televizi mù ete sledovat novì pøímo z X PLAY. Získáte snadný pøíst up k volbì a zmìnì sledovaných programù, jednoduše doká ete také mìnit napøíklad proporce obrazu. Dùle itá funkce kterou pøináší X PLAY do Vaší domácnosti je takzvané "pozastavení pøímého pøeno su". Pozastavení pøímého pøenosu je nová funkce, kterou X PLAY pøináší. Jednoduše stiskem tlaèítka "PAUZA" na dálkovém ovádání pozas tavíte právì sledovaný poøad v televizi nebo rádiu. A stiskem tlaèít ka "PLAY" pokraèujete ve sledování od okam iku, kde jsme stiskli tlaèítko pauza. Z oblíbeného seriálu nebo sportovního pøenosu tak nepøijdete ani o vteøinu. Jednoduše: Pauza Play Pauza Play... DVD pøehrávaè a rekordér: Více ne jen DVD pøehrávaè je Váš X PLAY. Ka dý sledovaný film program mù ete stiskem tlaèítka dálkového ovládání nahrát a ulo it. X PLAY v základním provedení obsahuje pevný disk, na který se vejde a 80 hodin videozáznamu v kvalitì, kterou znáte z DVD médií. Samozøejmì, ka dou nahrávku mù ete následnì ulo it na DVD disk nebo prostì vymazat. Oblíbené filmy na DVD nosièích mù ete pøehrávat tak snadno, jak jste byli zvyklí doposud navíc s komfortem jednoho dálkového ovládání. CD pøehrávaè: Váš X PLAY je inteligentním pøehrávaèem CD Audio médií. Špièková kvalita je dána mechanikou, která zohledòuje parametry nutné i pro ètení bì ných audio CD nahrávek. Inteligenci pøehrávaèi dodává operaèní systém Microsoft Windows XP Home Media Center Edition 2005, se kterým doká ete audio CD snadno: pøehrát ulo it na pevný disk X PLAY, zálohovat na CD R vyhledat v síti Internet a pøeèíst si recenzi nebo objednat další alba Navíc: S X PLAY u Vás skonèí "pøetahování" o zamilovaná CDèka X PLAY je Vaše domácí hudební knihovna. Ka dé CDèko které ulo íte do X PLAY mù e poslouchat kterýkoliv èlen Vaší domácnosti i na více místech stejnou skladbu zároveò! MP3, WMA pøehrávaè: Nemusíte být zrovna diskofil, aby se Váš X PLAY zmìnil v hudební knihovnu. I jako bì ný u ivatel doká ete snadno pomocí jednoduchého menu a dálkového ovládání: pøehrávat si hudbu ulo enou v X PLAY na kterémkoliv zaøízení ve vaší domácnosti bez vlivu na právì vyu ívanou funkci X PLAY vytváøet si vlastní alba pro poslech v MP3 pøehrávaèi v autì kupovat a stahovat oblíbená alba sklaby pøímo po Internetu nahrávat si hudbu do Vašeho kapesního MP3 pøehrávaèe Rádio: A u se rozhodnete poslouchat rádio internetové nebo klasické z pozemního vysílání na X PLAY naladíte co budete právì chtít. Poøady které Vás zajímají a koncerty mù ete s pomocí dalšího programu nahrát ulo it na pevný disky Vašeho X PLAY nebo vypálit na audio CD. Co tøeba nevynechat jedinou rozhlasovou lekci angliètiny? S X PLAY to doká ete navíc: kdykoliv pøi poslechu mù ete vyu ít nové funkce pozastavení pøímého pøenosu (angl. timeshifting) a nepøijdete ani o vteøinu. Fotografie: X PLAY a digitální fotografie patøí k sobì. Jednoduše zasuòte pamì ovou kartu z Vašeho digitálního fotoaparátu do èteèky v èelním panelu X PLAY a pomocí dálkového ovládání, doká ete snímky prohlí et nebo archivovat. A se zálohovanými fotografiemi a opìt èis tou kartou se hned lépe fotí! Pokud chcete fotografie ukázat yvšim blízkým, není nic snazšího ne stiskem tlaèítka "My Pictures" vstoupit do fotoalba Vašeho X PLAY a prohlí ení mù e zaèít. Doporuèujeme: Vhodnì zvolené album z Vaší "hudební" knihovny X PLAY pøíjemnì podbarví zá itek z prohlí ených snímkù. S dálkovým ovládáním to doká ete snadno. Nìkdo to rád vytištìné... samozøejmì: Vybrané fotografie mù ete rychle a pøímo z X PLAY odeslat k vyvolání do digitální lab oratoøe zhotovené snímky Vám obratem 3 dnù pøijdou poštou. A pokud vaše ambice s fotografiemi sahají ještì dále pøipojte k X PLAY nìkterou z nabízených fototiskáren a mù ete snímky tisknout doma. Poèítaèové hry: Vyzkoušejte zábavu, zmìøte svou logiku a postøeh pøi nìkteré z poèí taèových her. Do Vašeho X PLAY doká ete vybranou hru nainstalovat a samozøejmostí je i podpora herních zaøízení jako je joystick nebo volant. Dost silný aby zvládnul i více vìcí na jednou je Váš X PLAY: zatímco hrajete hru, mù ete vypalovat CD a podobnì. Internet: Pøipojení se s X PLAY do celosvìtové sítì Internet dodá Vaší domácí zábavì zcela nový rozmìr. Pomineme li on line zpravodajství které si mù ete zadarmo èíst na obrazovce vaší televize kdykoliv budete potøe bovat. Mù ete také nakupovat v nesèetných internetových obchodech, obsluhovat váš bankovní úèet nebo se úèastnit diskuzních fór a zjišto vat informace které Vás zajímají. Doporuèujeme: Vyzkoušejte mo nost videokonference pokud k Vašemu X PLAY pøipojíte nìktrou z dodávaných web kamer, mù ete se prostøednictvím pøedinstalovaného programu Microsoft Messenger vidìt a slyšet s pøáteli pøipojenými na internet kdekoliv ve svìte. Plnohodnotný poèítaè: Tolik funkci zvládnout souèasnì v jednom pøístroji je nároèný úkol Váš X PLAY je vysoce moderní zaøízení øízené výkonným poèítaèem s moderním operaèním systémem Microsoft Windows XP Home Media Centre Edition. Pokud se chcete jen bavit buïte bez obav: k ovládání X PLAY vám plnì postaèí znalost jednoho intuitivního dálkového ovládání. Jestli však vaše ambice s vyu itím X PLAY dosahují dále ne je jen zábava, mù ete klidnì naplno vyu ít poèítaè uvnitø Vašeho X PLAY tøeba pro kanceláøskou práci, internet, e mail, domácí kamerový sys tém a podobnì. 2 strana

3 Obývací pokoj Obývací pokoj Ilustraèní foto X PLAY je vybaven plnì èeskou verzí REVOLUCE V DOMÁCÍ ZÁBAVĚ X-PLAY MILÁČEK CELÉ RODINY ZDARMA přivezeme a zapojíme u vás doma! 2 roky servis u zákazníka VIDEO nahrávání a pøehrávání v DVD kvalitì a stovky hodin záznamu uvnitø! Funkce POZASTAVENÍ PŘÍMÉHO PŘENOSU DVD přehrávač a rekordér CD přehrávač špičkové kvality přehrávač MP3 / WMA muziky prohlížení, archivace a úprava FOTEK ÚPRAVA FILMŮ / videa TELEVIZNÍ tuner pøepínání vašeho TV z X PLAY RÁDIO tuner INTERNETový prohlížeč hraní počítačových HER Plnohodnotný POČÍTAČ Jedno DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PREMIO doporuèuje systém Microsoft Windows XP Slu by v cenì instalace u zákazníka Instalace u zákazníka zahrnuje: vybalení, dokonfigurování operaèního systému, zprovoznìní na místì zapojení X PLAY k TV èi LCD, naladìní TV a rádia pøipojení na Internet + nastavení e mailù (ADSL èi dial up) Podmínky (koncový u ivatel musí mít): telefonní linku nebo Internet, pøípojka do 1 m od místa instalace pøívod elektr. energie do 1m od místa instalace (3 zásuvky) všechny audio video kabely pøipraveny k propojení s hifi a TV/monitor setem 2 roky servisu u zákazníka Poskytuje zákazníkovi záruèní servis po celou dobu záruky v místì instalace zaøízení. V pøípadì poruchy na zaøízení provádí dané servis ní støedisko servis u zákazníka zdarma. V pøípadì pozáruèní opravy je servisní zásah placenou slu bou. Technická a obchodní Hotline (telefonní èíslo pro objednávku instalace na místì nebo záruèního servisu): Èeská republika play.cz Konfigurace X PLAY 362 (pøípadnì výroba na pøání) včetně bezdrátové klávesnice a dálkového ovladače procesor Intel Pentium s technologií HT (frekvence 3,00 GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB, LGA775) Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 pamì 512 MB DDR400 HDD 160 GB, 7200 ot. DL DVD±R/RW (dvouvrstvá DVD vypalovaèka) zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI X300SE 128 MB TV out, TV a FM tuner IEEE1394, 6x USB 2.0, dálkový ovladaè, èteèka pamì ových karet 8 v 1 LAN 10/100 optický audio vstup/výstup audio coaxiální výstup (cinch) velký komplet OEM SW klávesnice s trackballem záruka 2 roky uvedená cena je bez dalších zobrazených periferií ZDARMA přivezeme a zapojíme u vás doma! 2 roky servis u zákazníka cena bez DPH Konfigurace X PLAY 352 (pøípadnì výroba na pøání) včetně bezdrátové klávesnice a dálkového ovladače procesor Intel Pentium (frekvence 2,66 GHz, 1MB L2 cache, 533 MHz FSB) Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 pamì 512 MB DDR400 HDD 160 GB, 7200 ot. DL DVD±R/RW (dvouvrstvá DVD vypalovaèka) zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI X300SE 128 MB TV out, TV a FM tuner IEEE1394, 6x USB 2.0, dálkový ovladaè, èteèka pamì ových karet 8 v 1 LAN 10/100 optický audio vstup/výstup audio coaxiální výstup (cinch) velký komplet OEM SW klávesnice s trackballem záruka 2 roky uvedená cena je bez dalších zobrazených periferií ZDARMA přivezeme a zapojíme u vás doma! 2 roky servis u zákazníka cena bez DPH strana

4 Dìtský pokoj Dětský pokoj / pracovna PREMIO doporuèuje systém Microsoft Windows XP VÝUKA HRY HUDBA PRÁCE FOTO INTERNET MP3 pøehrávaè Evolve 512 MB FM rádio, hlasový záznamník, barevný OLED display, a 12 hodin provozu, výmìnné barevné kryty, sluchátka ( ) Kè Kè bez DPH repro Logitech X 530 Špièkový 5.1 zvukový systém, souèástí sub wooferu je dynamický ekvalizér, ovládací prvky pro nastavení úrovnì hlasitosti a subwooferu ( ) Kè Kè bez DPH sluchátka Teac HP 11 Revoluèní 5.1 Surround Sound sluchátka s vibraèním efek tem, speciálnì navr ená pro akèní poèítaèové hry a DVD. ( ) Kè Kè bez DPH volant Logitech Formula Vibration Feedback Wheel dvanáct programovatelných tlaèítek, citlivý ply nový a brzdový pedál a dva vibraèní motory vám umo ní úplnì se oddat závodìní ( ) Kè Kè bez DPH Poèítaè PREMIO Digital Home operaèní systém Micosotft Windows XP Media Center Edition CZ, dvoujádrový procesor Intel Pentium D 805 (2,66GHz, 2x1M, 533MHz, s.775), antivirový software AVG 7, SW pro obnovu systému Spasitel, èipset Intel 945, pamì 512MB DDR2, HDD 160 GB 7200rpm SATA, mechanika DVD±R/RW/RAM LG DL 6x6x16x16x vèetnì softwaru, PCIe grafické karta ATI X MB, zvuk Intel HDA, aktivní reproduktory, sí ová karta 1Gb, Klávesnice a optická myš Logitech, èteèka karet 15 in 1 èerná, skøíò midi s 300 W tichým zdrojem, záruka 2 roky, EXTRA: analogový + digitální TV tuner vèetnì dálkového ovládání OS procesor chipset pamì HDD mechanika grafika zvuk sí ová karta OEM SW kl. a myš provedení záruka EXTRA cena PREMIO HI 307 Pro Micosoft Windows XP Media Center Edition CZ Intel Celeron D 331 (2,66GHz, 533MHz, s.775, EMT64) Intel MB DDR 80 GB 7200rpm SATA DVD±R/RW DL 8x6x16x16x vèetnì software ATI X700SE 256MB Hypermemory PCIe /100, faxmodem 56k antivir AVG 7, Spasitel Logitech (optická) midi s 300 W tichým zdrojem 2 roky, aktivní reproduktory Kè Kè bez DPH PREMIO HI 407 Game Micosoft Windows XP Media Center Edition CZ Intel Pentium (3GHz, 1M, s.775, 64bit) Intel MB DDR 120 GB 7200rpm SATA DVD±R/RW DL 8x6x16x16x vèetnì software PCIe ATI X MB Intel HDA 1Gb antivir AVG 7, Spasitel Logitech (optická midi s 300 W tichým zdrojem 2 roky, aktivní reproduktory Kè Kè bez DPH PREMIO Advenced Micosoft Windows XP Media Center Edition CZ Intel Celeron D 346 (3,06GHz, 533MHz, s.775, EMT64) Intel MB DDR2 120 GB 7200rpm SATA DVD±R/RW DL 8x4x16x16x vèetnì softwaru PCIe GeForce MB Intel HDA 10/100, faxmodem 56k antivir AVG 7, Spasitel Logitech (optická) midi s 300 W tichým zdrojem 2 roky, aktivní reproduktory Kè Kè bez DPH PREMIO Professional Micosoft Windows XP Media Center Edition CZ Intel Pentium (3GHz, 2M, 800MHz, LGA775) Intel MB DDR 120 GB 7200rpm SATA DVD±R/RW DL 8x4x16x16x vèetnì softwaru PCIe ATI X MB Intel HDA 10/100, faxmodem 56k antivir AVG 7, Spasitel Logitech (optická) midi s 300 W tichým zdrojem 2 roky, aktivní reproduktory Kè Kè bez DPH cena bez DPH PREMIO Digital Home Micosoft Windows XP Media Center Edition CZ dvoujádrový procesor Intel Pentium D 805 (2,66GHz, 2x1M, 533MHz, s.775) Intel MB DDR2 160 GB 7200rpm SATA DVD±R/RW/RAM LG DL 6x6x16x16x vèetnì softwaru PCIe ATI X MB Intel HDA 1Gb antivir AVG 7, Spasitel Logitech (optická) midi s 300 W tichým zdrojem 2 roky, TV tuner, aktivní reprodukto ry, èteèka karet 15 in 1 èerná Kè Kè bez DPH 4 strana

5 Na cesty Na cesty a do školy cena bez DPH Acer Aspire3633WLMi Microsoft Windows XP Home Edition CZ procesor Intel Celeron M 370, frekvence 1,5GHz displej 15,4" TFT WXGA CRYSTAL BRITE pamì 512 MB HDD 60GB DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, 1,5 hod. provozu rozmìry 364x279x38,9mm, 2,8 kg 56Kbps modem, LAN 10/100, WLAN 3x USB 2.0, VGA, WiFi, Bluetooth objednací kód: cena bez DPH hp Compaq nx6110 Microsoft Windows XP Professional procesor Intel Pentium M 740, frekvence 1,73GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB displej 15"TFT XGA (1024x768) pamì 2x256 MB HDD 40GB, otáèky 4200rpm DVD±R/RW, FDD nebo èteèka karet baterie Li Ion a 8 hod. provozu hmotnost 2,7kg grafika sdílená 2x USB, FMD 56kb/s, LAN 10/100, WLAN, FireWire, BlueTooth objed nací kód: PY531ES cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH Premio 2070N Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 procesor mobile Celeron M 370, frekvence 1,50 GHz, 1MB, 400MHz displej 15" TFT XGA (1024x768) pamì 512MB DDR333 HDD 40GB, otáèky 5400rpm DL DVD±RW, bez FDD baterie Li Ion, a 2,5 hod. provozu rozmìry: 356 x 286 x 42 mm, 3,1 kg grafika sdílená 3x USB 2.0, LAN 10/100, èteèka karet, recovery systém Spasitel záruka 2 roky, ThinkPad Z60m Microsoft Windows XP Home Edition procesor Intel Pentium M 740, frekvence 1,73 GHz, 2MB L2 cache, 533FSB displej 15,4" TFT (1280x800) pamì 512 MB HDD 80 GB, 5400 rpm DVD±RW, bez FDD grafika M22 64MB (ATI X300) 3x USB 2.0, IEEE 1394, faxmodem 56 Kb/s, LAN 10/100/1000, WLAN b/g, IrDA, Bluetooth baterie Li Ion a 4 hodiny provozu hmotnost 2,8 kg objednací kód: IBMTPUH3EZCF HP Compaq nx6110 Free DOS procesor Intel Celeron M 370, frekvence 1,50 GHz, 1MB L2 cache, 400 FSB displej 15"TFT XGA (1024x768) pamì 256 MB HDD 40GB, otáèky 5400rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion rozmìry 328x267x30.3 mm, 2,7kg Intel Graphisc Media Accelerator 900 UMA 2xUSB 2.0, FMD 56kb/s, 1394 objednací èíslo: EK201EA Asus A6R B002H Microsoft Windows XP Home Edition procesor Intel Celeron M 380, frekvence 1,60 GHz displej 15,4"TFT (1280x800) pamì 512 MB HDD 60GB, otáèky 4200rpm DVD±R/RW 8x Double Layer baterie Li Ion, a 4 hod. provozu hmotnost 2,85kg FMD 56kb/s, grafika sdílená, LAN10/100 FireWire, IrDA, USB 2.0, èteèka karet, brašna + myš záruka 2 roky, cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH Acer TM4062WLMi Microsoft Windows XP Home Edition CZ procesor mobile Pentium M 740, frekvence 1,73GHz, 2MB cache, 533MHz displej 15,4" TFT WXGA CRYSTAL BRITE pamì 512 MB HDD 80GB DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, 2 hod. provozu rozmìry 364x279x38,9mm, 2,95 kg 56Kbps modem, LAN 10/100, WLAN 3x USB 2.0, VGA objednací kód: Premio 6030N Microsoft Windows XP Professional Edition procesor mobile Pentium M 740, frekvence 1,73GHz, 2MB cache, 533MHz displej 14,1'' (1024x768) pamì 512 MB HDD 60GB, 5400rpm DVD±RW 8x DL, bez FDD baterie Li Ion, a 4,5 hod. provozu rozmìry: 309x254x39mm, hmotnost 2,3kg LAN10/100, FMD 56kb/s, Bluetoth 4x USB 2.0, FireWire, èteèka karet záruka 2 roky, Premio 5060N Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 procesor mobile Pentium M 740, frekvence 1,73 GHz, 2MB cache, 533MHz displej 15,4 TFT LCD 1280x800 bodù grafika nvidia GeForceGO MB VRAM pamì 512MB DDR2 533 HDD 60GB, 5400rpm DVD±R/RW DL, bez FDD Li Ion baterie a 3,5 hod. provozu, další bat. +3 hod. rozmìry:356.5 x x 35mm, hmotnost 2,9 kg GigaLAN, WLAN, modem, èteèka 4v1, TV out, firewire, SPDIF, 5xUSB 2.0, recovery software záruka 2 roky, Sony Vaio FS495VP Microsoft Windows XP Professional Edition CZ procesor mobile Pentium M 740, frekvence 1,73 GHz, 2MB cache, 533MHz displej 15,5"X black WXGA pamì 512 MB RAM HDD 100GB DVD±R/RW baterie Li Ion, a 2,5 hod. provozu hmostnost 2,9 kg WLAN b/g, LAN 10/100, IEEE 1394 velká SW výbava záruka 2 roky, strana

6 Pro vaše oèi LCD TV Hyundai L19T rozlišení 1280x1024 kontrast 700:1 jas 300cd/m2 analog 15pin D sub, s video, analog composite, video (3xcinch), audio in/out dálkové ovládání rozmìry 372x395x185 mm, 4.6 kg záruka 3 roky, cena bez DPH " LCD Acer AL2416Ws bodová rozteè 0,258 mm rozlišení 1920x1200, 16,7 mil. barev kontrast 1000:1 jas 500 cd/m2 úhel viditelnosti hor.178 o /ver.178 o doba odezvy 6 ms vstupy: 15pin D Sub, DVI D; USB, repro vyzaøování TCO03 záruka 3 roky, cena bez DPH LCD TV 19 LCD TV Samsung 910MP rozlišení 1280x1024 kontrast 700:1 jas 300 cd/m2 vstupní signál Analog, RGB, Composite, S Video, TV (antenna/cable), SCART. teletext, dálkové ovládání rozmìry 430x434,4x227,8mm, váha 6 kg záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH 19" LCD TV Acer Ferrari rozlišení 1280x1024 kontrast 550:1 jas 400cd/m2 SCART, 15pin D sub, DVI D, S video, composite video (3xcinch), audio in/out, dálkové ovládání, repro rozmìry x x mm, 7 kg, záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH 19" LCD TV Sony HT95 rozlišení 1280x1024 doba odezvy 12 ms kontrast 1000:1 jas 450cd/m2 15 Pin D Sub, DVI D, Composite, S Video, Component, audio, SCART dálkové ovládání rozmìry 466.6x400.4x185 mm, 7.8 kg, záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH 20" LCD TV Sony HT205 rozlišení 1680x1050 doba odezvy 6 ms kontrast 1600:1 jas 470cd/m2 SCART, 15pin D sub, DVI D, S video, composite video (3xcinch), audio in/out, komponentní video dálkové ovládání rozmìry 523,7 x 406,8 x 197 mm, 8.2 kg, záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH LCD Panely 19" LCD Samsung 940BF bodová rozteè 0,294 mm rozlišení 1280x1024, 16,2 mil. barev kontrast 700:1 jas 300 cd/m2 úhel viditelnosti hor.160 o /ver.160 o doba odezvy 2 ms vstupy: 15pin D Sub, DVI D vyzaøování TCO03 záruka 3 roky Kè Kè bez DPH 19" LCD Hyundai Q90U bodová rozteè 0,294 mm rozlišení 1280x1024, 16,7 mil. barev kontrast 700:1 jas 300 cd/m2 úhel viditelnosti hor.160 o /ver.160 o doba odezvy 3 ms 15pin D Sub, DVI D; USB Hub (2.0) 1 up/2 down vyzaøování TCO03 záruka 3 roky Kè Kè bez DPH 20 LCD Samsung 204B rozlišení 1600 x 1200 (4:3) kontrast 800:1 jas 300cd/m2 doba odezvy 5 ms 15pin D sub, DVI D výškovì nastavitelný podstavec s funkcí PIVOT rozmìry 444 x 427,6 x 200 mm, váha 7,7 kg záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH 20 LCD Philips 200W6CS bodová rozteè 0,258 mm rozlišení 1680x1050, 16,7 mil. barev kontrast 800:1 jas 300 cd/m2 úhel viditelnosti hor.160 o /ver.160 o vstupy: 15pin D Sub, DVI D; USB, repro vyzaøování TCO03 záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH " LCD TV Hyundai IQ L17T tuner 8 ms, repro Kè Kè 700:1,8ms,300cd,1280x1024,repro '' LCD TV SONY HT75Ws X Black,S Vid,WXGA Kè Kè 800:1,450cd,16ms,HDTV " LCD TV Samsung 711MP 8 ms, silver Kè Kè LCD TV, 0.264mm,700:1,300cd/m2,repro,TCO " LCD TV Acer Ferrari 8ms,Crystal Brite, DVI,AV Kè Kè repro, 500:1, 400cd/m2,8ms,1280x1024,DVI,AV " LCD TV Samsung 931MP 8ms, repro, silver Kè Kè LCD TV,0.294mm,1000:1,250cd/m2,repro,TCO " LCD TV Samsung 242MP Kè Kè LCD TV,0.270mm,1000:1,500cd/m2,DVI,TCO " LCD TV Ferrari Kè Kè 800:1, 300cd/m2, 8ms,1680x1050,DVI,AV " LCD Acer AL1951Ds 2ms,DVI,repro Kè Kè 700:1, 400cd/m2, 2ms,DVI,1280x1024,repro " LCD Acer AL2051Ws Crystal Brite 8ms,DVI,repro Kè Kè 800:1, 300cd/m2, 8ms,1680x " LCD Acer AL2032Wa Crystal Brite 8ms,DVI,AV Kè Kè repro, 800:1, 300cd/m2, 8ms, DVI,AV, repro,1680x '' LCD SONY S205FS silver,dvi,16ms,height Kè Kè 16ms, DVI,700:1,300cd,1600x1200,TCO " LCD Samsung 214T 8 ms, PIVOT, DVI, silver Kè Kè 900:1,300cd/m2,DVI, TCO LCD Philips 230W5BS Kè Kè LCD TFT,0.258mm,DVI,500:1,250cd,1920x1200,TCO " LCD Acer AL1916Ws silver Kè Kè 500:1, 300cd/m2, 8ms, D sub, 1440x900 6 strana

7 42 Plasma HDTV Hyundai Q421H + DELUX STAND rozlišení 1024x768 jas 1100cd/m2 kontrast :1 analog 15 pin D Sub, DVI D, kompozitní video, S video, komponent, Audio in/out analog tuner + DVB T (digitalni tuner) PIP, POP, teletext, dálkové ovládání rozmìry 1030x280x715,5, váha 32 kg záruka 2 roky, Pro vaše oèi cena bez DPH " LCD TV Hyundai Q321 rozlišení 1366x768 kontrast 1000:1 jas 500cd/m2 analog 15pin D Sub,DVI D, komponent, kompozitní video, S Video, Audio in/out úhel viditelnosti 178 st. horizontálnì/vertikálnì analogový tuner, digitální tuner DVB T; PIP, POP dálkové ovládání, èeský teletext 2x10W, True Surround rozmìry 772x230x563,5mm,18kg záruka 2 roky, cena bez DPH LCD TV ACER 2671W 3D Surround, CZ rozlišení 1280x768, 16.7mil. barev doba odezvy 16 ms kontrast 600:1 jas 450cd/m2 2x SCART, 15 pin D Sub, DVI D, AV 3xRCA (vpøedu), S video, Audio in/out analog tuner, CZ menu PIP, POP, teletext, dálkové ovládání rozmìry 828x484x248, váha 13.4 kg, repro 5W+5W záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 26 LCD HDTV Hyundai Q261 rozlišení 1366x768 kontrast 1000:1 jas 500cd/m2 analog 15 pin D Sub, DVI D, kompozitní video, S video, komponent, Audio in/out analog tuner + DVB T (digitalni tuner) PIP, POP, teletext, dálkové ovládání rozmìry 640x230x485, váha 17,5 kg záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 32 LCD TV ACER 3202W 3D Surround, CZ rozlišení 1366x768 (PMVA) kontrast 800:1 jas 500cd/m2 2x SCART, 15 pin D Sub, AV 3xRCA, S video, Audio in/out analog tuner, CZ menu PIP, POP, teletext, dálkové ovládání rozmìry 980x600x252, váha 16.5 kg, repro 5W+5W záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 32" LCD TV Hyundai Q320 Memory Card rozlišení 1366x768 kontrast 1000:1 jas 500cd/m2 analog 15pin D Sub,DVI D, komponent, kompozitní video, S Video, Audio in/out úhel viditelnosti 178 st. horizontálnì/vertikálnì analogý tuner, digitální tuner DVB T; PIP, POP dálkové ovládání, èeský teletext 2x10W, True Surround rozmìry 772x230x563,5mm,18kg záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 32 LCD Samsung 320P rozlišení 1366x768 kontrast jas 450 cd/m2 úhel viditelnosti 170 st. horizontálnì/vertikálnì konektory: 15pin D Sub, DVI D, S video, BNC(video), BNC (component*2). rozmìry: 780x529x223mm, váha 17 kg záruka 3 roky, volit. pøíslušenství: / / Kè Kè bez DPH 32 LCD TV Sony BRAVIA KLV S32A10E rozlišení 1366x768 kontrast 1000:1 jas 480cd/m2 úhel viditelnosti 178 st. horizontálnì/vertikálnì senzor intenzity okolního osvìtlení 1x HDMI, 2xEuro SCART, (2 x RGB), 1x S video, 1x kompozitní, 1x komponentní, 1x D Sub pro PC 2x10W, Dolby Virtual rozmìry 792x564x99 mm, váha 16 kg záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 40 LCD TV Sony BRAVIA KLV S40A10E rozlišení 1366x768 kontrast 1000:1 jas 480cd/m2 úhel viditelnosti 178 st. horizontálnì/vertikálnì senzor intenzity okolního osvìtlení 1x HDMI, 2xEuro SCART, (2 x RGB), 1x S video, 1x kompozitní, 1x komponentní, 1x D Sub pro PC 2x10W, Dolby Virtual rozmìry 999x693x103 mm, váha 26,5 kg záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 42 Plasma HDTV Hyundai Q421S + Delux Stand rozlišení 852x480 kontrast :1 jas 1500cd/m2 analog 15 pin D Sub, DVI D, kompozitní video, S video, komponent, Audio in/out analog tuner + DVB T (digitalni tuner) PIP, POP, teletext, dálkové ovládání rozmìry 1030x280x715,5, váha 32 kg záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH " LCD TV Acer AT2001 silver,16ms,4:3, CZ,repro Kè Kè 500:1, 450cd/m2, 16ms, repro, 800x " LCD TV Acer AL2601W CR 3D Sur Kè Kè èteèka karet,mva, CZ,repro, 600:1, 450cd/m2, 16ms, repro, 1280x " LCD TV Acer AL2602W 3D Sur,MVA, CZ,repro Kè Kè 600:1, 450cd/m2, 16ms, repro, 1280x " LCD TV Acer AT3201W 1366x768,12ms, Kè Kè 3D Sur. CZ,repro, 800:1, 500cd/m2, 12ms, repro, 1366x " LCD TV Acer AT3705W MG 3D Sur Kè Kè 8ms,MVA, CZ,repro, 500:1, 550cd/m2, 16ms, repro, 1920x " LCD TV Sony BRAVIA KLV S26A10E Kè Kè 1000:1, 480cd/m2, 8ms, 2x10W Dolby Virtual, 1366x768 7 strana

8 Projektory ACER PD115 + brašna rozlišení pøirozené SVGA (800x600), 16,7 mil.barev svítivost 2100 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2 kg hluènost 29 db vstup 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB projekèní vzdálenost 1,2 12m ivotnost lampy (200W) a 3000 hodin záruka 2 roky ( ) HP digital projector vp6315 rozlišení pøirozené SVGA (800x600) svítivost 1600 ANSI lumenù kon trast 2000:1, DLP technologie hmotnost 3,5 kg hluènost 34 db AV vstup, 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB projekèní vzdálenost 1 10m ivotnost lampy a 8000 hodin záruka 3 roky (L1792A) cena bez DPH cena bez DPH ACER PD123P +brašna rozlišení pøirozené XGA (1024x768), 16,7 mil.barev svítivost 2100 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2.3 kg hluènost 31 db vstup 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB projekèní vzdálenost 1,2 10m ivotnost lampy (200W) a 3000 hodin záruka 3 roky ( ) Kè Kè bez DPH ACER PD523 +brašna rozlišení pøirozené XGA (1024x768), 16,7 mil.barev svítivost 2400 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2.4 kg hluènost 31 db vstup 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB (RS232) projekèní vzdálenost 1,2 12m ivotnost lampy (200W) a 3000 hodin záruka 3 roky ( ) Kè Kè bez DPH ACER PD125D +brašna rozlišení pøirozené XGA (1024x768), 16,7 mil.barev svítivost 2000 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2.4 kg hluènost 30 db vstup 15 pin Dsub, DVI I, S Video, Composite video, USB (RS232) projekèní vzdálenost 1,2 12,2m ivotnost lampy (200W) a 3000 hodin záruka 3 roky ( ) Kè Kè bez DPH HP digital projector vp6325 rozlišení pøirozené XGA (1024x768) svítivost 2000 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 3,5 kg hluènost 34 db AV vstup, 15 pin Dsub, S Video, Composite video, DVI, USB projekèní vzdálenost 1 10m ivotnost lampy a 8000 hodin záruka 3 roky (L1794A) Kè Kè bez DPH BenQ MP610 +brašna rozlišení pøirozené SVGA (800x600), 16,7 mil.barev svítivost 2000 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2.7 kg, rozmìry 238 x 94 x 283 mm hluènost 25 db AV vstup, 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB obraz 55" pøi vzdálenosti 2m ivotnost lampy (200W) a 4000 hodin záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH BenQ MP720 + brašna rozlišení pøirozené XGA (1024x768), 16,7 mil.barev svítivost 2500 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2.7 kg, rozmìry 291 x 234 x 94 mm hluènost 30 db vstup 15 pin Dsub, DVI I, S Video, Composite video, USB obraz 55" pøi vzdálenosti 2m ivotnost lampy (230W) a 4000 hodin záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH BenQ CP120 +brašna, Wi Fi rozlišení pøirozené XGA (1024x768), 16,7 mil.barev svítivost 1500 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 1.3 kg, rozmìry 218 x 172 x 61 mm hluènost 32 db vstup 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB obraz 45" pøi vzdálenosti 2m ivotnost lampy (132W) a 3000 hodin záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH HP home cinema ep9012 rozlišení pøirozené SVGA (800x600) svítivost 840 ANSI lumenù kontrast 1600:1, DLP technologie hmotnost 10 kg, hluènost 34 db hluènost 30 db AV vstup, 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB, DVI, 5.1. audio projekèní vzdálenost 1 10m ivotnost lampy a 4000 hodin záruka 2 roky (L1752B) Kè Kè bez DPH Ceník projektorù Ceník pláten DLP Projektor Benq PB Kè Kè 2700 Ansi, XGA,2000: DLP Projektor Benq BP Kè Kè 1600 Ansi, SVGA,2000: DLP Projektor Benq BP Kè Kè 2200 Ansi, XGA,2000: DLP Proj. Benq MP Kè Kè 2200 Ansi, XGA,DVI (4000hod) DLP Projektor Acer PH Kè Kè 1700 Lum,854x480 16: DLP Projektor Acer PD525D Kè Kè 2600 Lum,XGA,DVI,zoom DLP Projektor Acer PD725P Kè Kè 3600 Lum,XGA,DVI,zoom DLP Projektor Acer PD723P Kè Kè 3100 Lum,XGA,DVI,zoom WP100 Wireless Gateway Kè Kè k projektorùm ACER Picture Master 152 x 152cm Kè Kè matný povrch, stativ Picture Master 178 x 178cm Kè Kè matný povrch, stativ Picture Master 213 x 213cm Kè Kè matný povrch, stativ Wall Master v152 x š203cm Kè Kè matný povrch, roleta Wall Master v175 x š234cm Kè Kè matný povrch, roleta Wall Master v178 x š178cm Kè Kè matný povrch, roleta Wall Master v213 x š213cm Kè Kè matný povrch, roleta Wall Master v244 x š244cm Kè Kè matný povrch, roleta Wall Master 152 x 152cm Kè Kè matný povrch, roleta Electric Master v152 x š203cm Kè Kè Electric Master v175 x š234cm Kè Kè 8 strana

9 Hrají bez kabelů Kvalitní zvuk a krásný vzhled Domácí kino 5.1 Logitech Z 5450 Wireless, 315W (RMS) Digitální ovládací centrum SoundTouch podporuje zvuk Dolby Digital a DTS a obsahuje digitál ní a analogové vstupy pro pøipojení pøehrávaèù DVD, poèítaèù, herních konzolí, pøehrávaèù MP3 a dalších zaøízení. Satelitní reproduktory, které lze upevnit na stìnu, usnadòují instalaci v libovolné místnosti. Patentovaný dvoukomorový subwoofer poskytuje výrazné basové tóny bez zkreslení a nabízí tak lepší zá itek pøi høe, poslechu hudby nebo sledování filmù.bezdrátové zadní reprodukto ry umo òují jednoduchou a bezproblémovou instalaci. Podpora digitálních zvukových tokù o frekven ci 96 khz / 24 bitù pøináší zvuk ve studiové kvalitì. ( ) cena bez DPH zvukový systém 2.1 Logitech Z 2300, 200W (RMS). Tato sestava produkuje mohutné nezkreslené basy z dvaceticentimetrového sub wooferu. Reproduktory s fázovými kalotami z leštìného hliníku kombinují èistotu výškového repro duktoru s bohatým zvukem samostatného støedového reproduktoru a poskytují kvalitní zá itek z poslechu. Balení obsahuje plnì vybavený kabelový dálkový ovladaè SoundTouch. Záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH domácí kino 5.1 Logitech Z W (RMS). Digitální ovládací centrum SoundTouch podporuje zvuk Dolby Digital a DTS a obsahuje digitální a analogové vstupy pro pøipojení ppøehrá vaèù DVD, poèítaèù, herních konzolí, pøehrávaèù MP3 a dalších zaøízení. Patentovaný dvoukomorový sub woofer poskytuje výrazné basové tóny bez zkreslení a nabízí tak lepší zá itek pøi høe, poslechu hudby nebo sledování filmù. Záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH Audio Video Reciever Harman/Kardon AVR 135 Vysoce kvalitní receiver pro domácí kino (a 7.1) i poslech muziky. 6x40W (6.1), 20Hz <0,07THD, pøi 8 ohmech, 3nás. Vyhybka, OSD, DAC 192kHz/24 bit, Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II, RDS tuner domácí kino 5.1 Logitech Z 5500 Digital 500W (RMS), Ohromující výkon 500 W (RMS) a hluboký subwoofer o velikosti 25,4 cm pøináší vysoce vìrný zvuk s certifikátem THX ve studiové kvalitì. Reproduktory lze souèasnì pøipojit a k 6 zdrojùm zvuku, vèetnì poèítaèù, herních konzolí a pøehrávaèù diskù DVD, CD nebo pøenosných hudebních pøehrá vaèù. Záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH domácí kino 5.1 Logitech Z 5450 Wireless 315W (RMS). Digitální ovládací centrum SoundTouch podporuje zvuk Dolby Digital a DTS a obsahuje digitální a analogové vstupy pro pøipojení pøehrávaèù DVD, poèítaèù, herních konzolí, pøehrávaèù MP3 a dalších zaøízení. Bezdrátové zadní reproduktory umo òují jednoduchou a bezproblémovou instalaci. ( ) Kè Kè bez DPH cena bez DPH Repruktory se subwooferem Harman/Kardon Soundstick II Famózní vzhled, vynikající zvuk, dotekové ovládání. Zvukový stereo systém se subwooferem ve sklenìném modøe podsvíceném vzhledu, který pøekvapí ka dého z nás. ( ) Kè Kè bez DPH bezdr. sluch. Logitech Wireless Headphones for MP3 Bezdrátová sluchátka pro všechny pøehrávaèe MP3, CD a další. Digitální zvuk bez rušení, rozsah 10 metrù s adaptivním pøepínáním frekvencí technologie Bluetooth. Integrované ovládání hlasitosti a ztlu mení na sluchátkách. 8 hodinová výdr baterie na jedno dobití. Dobíjení, technologie Plug and Play. Záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH Repruktory se subwooferem JBL Creature II Díky novému vzhledu JBL Creature II, vzhledu z nové doby, se vaše okolí zmìní k nepoznání. 2 reprodukto ry + 1 subwoofer s vysoce nadstandardním zvukem, který je znaèce JBL vlastní. ( ) Kè Kè bez DPH bezdrátová sluchátka Logitech Wireless Headphones for ipod Bezdrátová sluchátka pro pøehrávaè ipod. Digitální zvuk bez rušení, rozsah 10 metrù s adaptivním pøepínáním frekvencí technologie Bluetooth. Integrované ovládací prvky pøehrávaèe ipod na náhlavní soupravì: nastavení hlasitosti, pøehrávání, pozastavení, výbìr skladby a další. 8 hodinová výdr baterie na jedno dobití. Záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH Reproduktorový set Harman/Kardon 5.1 HKTS systém s 10ti palcovým subw. (100W), 4 identické satel.repro., duální centr, magneticky stínìné, kabely a úchyty pøilo eny cena bez DPH HiFi Adio PC Audio 9 strana

10 Co se hodí cena bez DPH Acer Media GateWay Plnì podporuje audio soubory (LPCM, MP3, WMA7/8/9, WAV), videostreaming (MPEG1/2/4, DivX, XViD, WMV9, Quicktime, podpora MPEG2 s vysokým rozlišením (a 1080i), MPEG4 (720p) a WMV9 (720p), jako i formáty obrázkù JPEG, TIFF BMP, GIF, PNG. Nové zaøízení odstraòuje problém s kompatibilitou mezi nespoètem pou ívaných mediálních formátù, a tedy rozšiøuje mo nosti domácí digitální zábavy. ( ) Proè Extender? Malý zázrak: Mít v obývacím pokoji centrálu všech fotek, filmù, hudby, domácího videa, Internetu apod. je dnes díky X PLAY snadné a zejména skuteènì pøíjemné. Tím však máme luxusní øešení v obývacím pokoji (s X PLAY) èi v dìtském pokoji / pracovnì (s poèítaèem COMFOR s operaèním systémem Microsoft Windows XP Media Center 2005) cena bez DPH cena bez DPH Pinnacle SHOWCENTER 200 VDE D/GB Fotografie a video v kvalitì High Definition pøístup k DRM souborùm jednoduché pøipojení snadná insta lace a pou ívání digitální videorekordér výkonný správce multimediálních souborù umo ní sledovat video a prohlí et si fotografie v HD kvalitì pøehrává soubory chránìné systémem pro správu práv ( DRM ) spoleènosti Microsoft jednoduché nastavení a propo jení s PC vèetnì automatické správy multimediálních souborù. ( ) Mediální pøehrávaè Hauppauge MediaMVP Poslouchejte hudbu, sledujte video a prohlí ejte si obrázky (ulo ené ve Vašem poèítaèi) na Vaší televizi. Mù ete dokonce pøehrávat sled obrázkù s hudbou na pozadí. Pøipojení k Vašemu poèítaèi pomocí bì ného RJ45 LAN kabelu, pøipojení k TV pomocí SCART. Vlastnosti detailnì: Pøehrává hudbu v MP3 a hudební playlisty. Pøehrává video ve formátu MPEG 1 a MPEG 2. Pøehrává obrázky ve formátech JPEG a GIF. Souèástí je dálkový ovladaè pro snadné ovládání pøímo pøed obra zovkou televize. ( ) Øada z nás je však zvyklá sledovat televizi v lo nici, v kuchyni apod. Pus te si však na této televizi váš oblíbený film, muziku nebo video z dovolené, který máte ulo ený v X PLAY! Jak na to? Musíte si kupovat další poèítaèe? Nemusíte! Váš X PLAY èi poèítaè s MCE2005 (viz výše) se stane jakousi mediální cen trálou pro celý dùm / byt a vy k dalším televizím pøipojíte pouze tzv. Extender. Pomocí nìj a dálkového ovládání (souèástí Extenderu) budete mít kompletní multimediální obsah (fotky, filmy, hudbu, atd.) i ve vaší další televizi. Jakobyste zdvojili váš poèítaè / X PLAY a kopii zaøízení dali k další televizi. Budete mít tedy jednoduchý pøístup k obsahu ulo enému ve vašem X PLAY (PC): Video, hudba, prezentace obrázkù s vaší hudbou na pozadí a pod. Vše v digitální a DVD kvalitì! Co k tomu navíc potøebujete? PC / X PLAY s Win XP MCE sí ové propojení (WiFi èi LAN rádi vám zajistíme, více na stranì WiFi) a nic více. Dokonce zaøízení nemusíte propojo vat anténou ani dalším kabelem vše je øešeno po síti (vèetnì pøenosu TV signálu)! Microsoft bezdrátová klávesnice pro Windows MCE PC, CZ, OEM Integrované funkce dálkového ovládání s podsvìtlenými klávesami pro pohodlné ovládání i v pøítmí obývacího pokoje. Integrovaný trackpoint pro snadné ovládání kurzoru myši. Klávesy pro okam itý pøístup k poslechu hudby, prohlí ení fotografií, spouštìní TV apod. Záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH TV tuner analog Hauppauge WinTV PVR150 MCE PCI TV/FM Rádio Stereo tuner, Teletext, certifikace pro Windows MCE 2005, MPEG 2 Hardware Encoder ( ) Kè Kè bez DPH dálkové ovládání BX1 pro Win XP Media Center PC Dálkové ovládání Windows pro XP Media Center kompatibilní, barva støíbrná, souèásti: dálkové ovládání, infraèervený pøijímaè, USB kabel, infraèervený vysílaè, vèetnì 2x baterie AAA. ( ) 777 Kè Kè bez DPH TV tuner DVB T externí: Hauppauge WinTV NOVA T USB2.0, DVB T rec., externí ( ) Kè Kè bez DPH webová kamera TRUST Portable Webcam WB 3100P Webová kamera usnadòuje ivé videotelefonáty prostøednictvím sítì Internet. ( ) 760 Kè Kè bez DPH TV tuner hybrid: Hauppauge WinTV HVR 1300 PCI TV/FM Rádio hybridní Stereo tuner (pro analo gové i digitální pozemní TV vysílání), Teletext, cer tifikace pro Windows MCE 2005, MPEG 2 Hardware Encoder ( ) Kè Kè bez DPH Proè digitální televize DVB T? Pro domácnosti zvyklé napøíklad na kabelovou tele vizi mù e pøechod na pozemní digitální vysílání zna menat znaènou úsporu výdajù, proto e najednou budou mít k dispozici znaèný poèet televizních kanálù, ani by za nì musely platit vysoké mìsíèní poplatky. Také kabelové spoleènosti se ale chystají digitalizovat svoje sítì a nabídnout další slu by, aby pøišly o co nejménì klientù. Po satelitu se digitálnì vysílá u nìkolik let a dùvod je stejný jako u pozemního vysílání: snaha lépe vyu ít frekvenèní pásma a ušetøit za pøenos televizního signálu. Digitální televize divákùm pøinese lepší obraz, zvuk, ale i další doprovodné slu by jako elektronického programového prùvodce (EPG), co je pøehled vysílaných poøadù, nìco jako televizní program v nov inách, který se divákovi objeví pøímo na obrazovce vedle výøezu, kde pobì í televizní vysílání. Ka dý poøad zde bude mít krátkou anonci, informace o tvùr cích, hercích apod. Znásobí se také poèet televizních kanálù. Jestli e dnes se do jedné televizní frekvence vejde jediný televizní program, po pøechodu na dig itální vysílání to budou hned ètyøi nebo pìt. Aby souèasné televizory takový signál rozluštily, musí si k nim divák poøídit speciální pøijímaè (set top box od pøibli nì Kè do Kè) nebo poèítaè / X PLAY s DVB T tunerem. 10 strana

11 Umíme Vám všechno zapojit do sítì a pøipojit na internet opravdu cokoliv, pokud se jedná o pøístroj k pøipojení urèený O nic se nemusíte starat: poèítaèovou sí navrhneme, vybereme prvky, na místì zapojíme a nastavíme 1) Všechny poèítaèe v domácnosti na internet pøes jednu pøípojku Ano, navrhujeme i jako bezdrátové øešení. Poøídíte ji za Kè vè. DPH naklíè a bez starostí. Uvedená cena zahrnuje bezdrátový router ASUS WL 500GDLuxe pro sdílení internetu, PCMCIA sí ovou kartu ASUS WL 107g pro pøipojení note booku, instalaci a nastavení bezdrátové sítì. 2) Chci se s notebookem "centrino" pøipojit bezdrátovì do stávající sítì kamkoliv pøijdu pøípojka k internetu ASUS WL 330g ASUS WL 500GDLuxe pøípojka k internetu Asus WL 107g + Ano známe dostupné øešení kapesní accespoint. Poøídíte ji za Kè vè. DPH naklíè. Uvedená cena zahrnuje acesspoint ASUS WL330G, jeho nastavení a nas tavení notebooku Bezdrátová sí doma znamená pohodlí 3) Potøebuji z libovolného poèítaèe v domácí síti kdykoliv jednoduše tisknout na 1 bì né tiskárnì pøípojka k internetu Ano, øešením je tiskárna zapojená pøímo do bezdrátové domácí poèí taèové sítì. Poøídíte ji za Kè vè. DPH naklíè. Uvedená cena zahrnuje wifi printserver Linksys 54Mbps, jeho nastavení a insta laci tiskárny. 4) Chci hudbu, fotografie, filmy zpøístupnit všem u ivatelùm domácí bezdrátové poèítaèové sítì ASUS WL HDD HDD 2,5'' 60GB WD600UE Scorpio Linksys PrintServer + Ano, øešením je knihovna pøipojená pøímo do bezdrátové domácí poèí taèové sítì. Poøídíte ji za Kè vè. DPH naklíè. Uvedená cena zahrnuje wifi adaptér ASUS WL HDD 2,5 a pevný disk 60GB WD600UE Scorpio, kompletaci, nas tavení a instalaci do bezdrátové sítì. 5) Potøebuji èistì spojit 2 vzdálené poèítaèe v jednom domì Microcom NG 1400 Home Plug 230V Jednoduché a èisté øešení: sí ové spo jení vyu ívající stávajících rozvodù 230V. Poøídíte ji za Kè vè. DPH naklíè. Uvedená cena zahrnuje dodávku páru Powerline adaptérù Microcom NG 1400 Home Plug, jejich nastavení a pøipojení. Uvedené ceny zahrnují náklady na instalaci v rozsahu 1hodiny. Nezahrnují dopravní náklady pro instalaci "na místì". 11 strana

12 Jak na tisk a fotografie HP PSC 1610 barevná tiskárna kopírka skener barevný tisk 1200 x 4800 dpi rychlost tisku a 23 str./min v èerné tisková technologie HP PhotoREt IV (volitel nì s fotonáplní) skenování: opt.rozlišení 4800x1200dpi rychlost kopírování a 23 kopií/ min v èerné, a 18 kopií/min v barvì èteèka karet, bezokrajový tisk fotografií a do 215x610cm USB, PictBridge záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH cena bez DPH HP PSC ks fotopapíru 10x15 cm ZDARMA kompaktní barevná tiskárna kopírka skener pro domácnost rozlišení 600x600dpi v èerné, 1200x4800dpi v barvì rychlost tisku a 20 str./min v èerné, a 18 str./min v barvì tisková technologie HP PhotoREt IV (volitelnì s fotonáplní) skenování:ploché lo e, optické ozlišení 1200x1200dpi, 19200dpi interpolovanì, 48 bitová barva rychlost kopírování a 20 kopií/min v èerné, a 18 kopií/min v barvì bezokrajový tisk panoramat 215x610mm, doporuèené zatí ení 1000 stran/mìsíc USB 2.0, PictBridge záruka 2 roky, Epson DX4850 tiskárna, skener a kopírka do domácnosti rozlišení 5760 x 1440 dpi rychlost tisku 20 str. v èerné, 19str. v barvì oddìlené barevné cartridge rozlišení skeneru 300x1.200dpi rozhraní USB záruka 2 roky, EC11C610023CA Kè Kè bez DPH hp scanjet 3800 photo scanner stolní barevný plochý skener rozlišení optické dpi rychlost skenování 10s 30s (závislá na výkonu PC) integrovaný adaptér transparentních pøedloh (TMA) skener umo òuje snadné skenování vìtšího poètu fotografií, dvou prou kù diapozitivù nebo dvou rámeèkù s negativy souèasnì záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp photosmart E317 kompaktní digitální fotoaparát rozlišení 5 mil. pixelù 1x optický zoom 4x digitální zoom re imy auto/manuální, samospouš, makro napájení: 2 AA baterie rozhraní USB 2.0, AC konektor, LCD 3,8" TFT záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp PhotoSmart M417 kompaktní digitální fotoaparát rozlišení 5,36 mil. pixelù 3x optický zoom 7x digitální TFT displej 4,6cm USB, pamì ový slot Secure Digital/MultiMedia Card, 16 MB interní pamì záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH EPSON Stylus C48 A4 barevná inkoustová tiskárna rozlišení 2880 x 720 dpi velmi rychlý tisk a 12 stran za minutu samostatné zásobníky inkoustu pro hospodárný tisk rozhraní USB záruka 2 roky, EC11C575701CC Kè Kè bez DPH hp deskjet 3940 barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení a 1200 dpi v èerné, 4800 x 1200 dpi v barvì s HP PhotoREt III rychlost tisku a 16 str./min ÈB text, a 12 str./min barevná grafika, a od 45s fotografie 10x15 pracovní vyu ití 500 stran za mìsíc rozhraní USB 2.0 záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp deskjet 5440 barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení a 1200 dpi v èerné, 4800 x 1200 dpi v barvì s HP PhotoREt III. rychlost tisku a 22 str./min ÈB text, a 21 str./min barevná grafika, od 27s na fotografii 10x15 bezokrajový tisk fotografií a po "double"a4 pracovní vyu ití a stran za mìsíc záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp deskjet fotokazeta zdarma barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení a 1200 dpi v èerné, 4800 x 1200 dpi v barvì s HP PhotoREt III. rychlost tisku a 30 str./min ÈB text, a 24 str./min barevná grafika, od 27s na fotografii 10x15 bezokrajový tisk fotografií a po "double"a4 pracovní vyu ití a stran za mìsíc záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp PSC 2575 tiskárna, skener, kopírka a èteèka s øadou snadno pou itelných fotografických funkcí rozlišení: 1200 x 1200 dpi v èerné, 1200 x 4800 dpi v barvì s HP PhotoREt IV tisk bez okrajù a po 2xA4 rychlost tisku a kopírování: a 30 str./min v èerné, a 24 str./min v barvì skenování: ploché lo e, optické rozlišení 4800 x 2400 dpi mìsíèní zatí ení stránek záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH hp PhotoSmart 8250 barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení 1200 dpi v èerné, 4800 x 1200 dpi v barvì rychlost tisku a 32 str./min ÈB text tisková technologie HP PhotoREt IV Pro bezokrajový tisk èteèka karet, volitelnì duplex a BlueTooth pracovní vyu ití a stran za mìsíc záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp LaserJet 1020 Monochromatická laserová tiskárna A4 rozlišení 600 x 600 dpi rychlost tisku a 14 stran/min. pracovní zatí ení a 5000 stran mìsíènì GDI tiskárna, standardnì 2MB RAM pøipojení k PC: USB 2.0 záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH Epson Stylus Photo R220 + ZDARMA kniha Zoner zaøízení pro tisk vysoce kvalitních fotografií a potisk diskù CD a DVD technologie Micro Piezo, 6 samostat ných zásobníku inkoustu optimalizované rozlišení na vhodných médiích a 5760 x 1440dpi photo 10x15 cm za 57 sec., bezokrajový tisk a do formátu A4 rozhraní 2x USB záruka 2 roky, EC11C626031CZ Kè Kè bez DPH 12 strana

13 BEZKONKURENČNÍ CENA 10 cm fotografie šíře 9 a 10 cm při zakázce nad 50 ks 2,90 Kč Kč Výroba digitální fotografie špièkové kvality Ke všem zakázkám Digitální Foto Akèní transfer 0Kè Objednávky z CD k zakázkám nad 250ks fotografií šíøe 10cm fotopuzzle 20x30cm ZDARMA! CD Foto Archív NOVINKA HPS Home Photo Service ke sta ení na webu (program k pøípravì zakázky doma napø. pøidání rámeèkù apod.) SBÌRNA zpracování 4 dny (digitální foto ze všech druhù pamì ových médií) INTERNET pøi objednávce jedné šíøe (pouze 9 nebo 10cm) v zakázce a odeslání objednávky do 14 hod. bude zakázka pøipravena k vyzvednutí následující pracovní den, ostatní objednávky zpracování 3 dny fotografie šíøe 9* (do 49 kusù)...4,40 Kè / 3,90 pøi objednání pøes HPS fotografie šíøe 10* (do 49 kusù)...4,40 Kè / 3,90 pøi objednání pøes HPS fotografie šíøe 9* (od 50 kusù)...2,90 Kè fotografie šíøe 10* (od 50 kusù)...2,90 Kè fotografie šíøe 13*...9,90 Kè fotografie šíøe 15*...25,00 Kè fotografie šíøe 20 cm...55,00 Kè PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE zpracování 4 dny fotografie šíøe 9 cm...15,00 Kè fotografie šíøe 10 cm...20,00 Kè fotografie šíøe 13 cm...25,00 Kè fotografie šíøe 15 cm...35,00 Kè PANORAMA je nutno zadat v dy jako zvláštní objednávku. Maximální délka panorama je 45cm. Neoznaèená zakázka projde standardní linkou a bude zpracována s bílými okraji. transfer objednávky pøes HPS a internet...0, Kè transfer objednávky v prodejnì DIGIMAX (z CD a pam. médií)...39, Kè DIGITÁLNÍ EXKLUZIVNÍ LINIE zpracování 4 dny z CD a ostatních médií (pouze od 30 ks fot.) forografie šíøe 13x19cm...10,90 Kè fotoindex 13x13cm, CD R médium, obal Pouze pro zakázku od 30 ks fotografií. Dle celkového poètu fotografií bude zakázka obsahovat pøíslušný poèet fotoindexù 13x13. * maximální délka digitální fotografie šíøe 9 je 15,6 cm, šíøe 10 je 17,9 cm a šíøe 13 je 22,5 cm, šíøe 15 je 30 cm. pouze u prvozakázek Pøevedení negativu na CD (v dy 1film = 1CD)...59,00 Kè Vyvolání filmu...89,00 Kè Fotoindex...9,00 Kè Fotografie 10x15 prvozakázka...4,90 Kè Fotografie 10x15 pøiobjednávka...5,90 Kè Fotodárky kalendáø nástìnný Kè fotosamolepka...29 Kè fotokalendáø...55 Kè foto na hrneèek Kè trièko bílé (velikosti S, M, L, XL) Kè trièko barevné (velikosti S, M, L, XL) Kè fotopuzzle A4 (112 dílkù) Kè fotopuzzle A3 (266 dílkù) Kè medvídek v trièku jednostranný Kè podlo ka pod myš Kè kouzelný hrnek Kè pivní korbel 0,5l Kè zajíèek v trièku Kè los nebo sob : ) v trièku Kè kšiltovka...99 Kè látková taška Kè zástìra Kè závìsný látkový obrázek 35 x 47 cm Kè závìsný látkový kalendáø 35 x 47 cm Kè polštáøek 40 x 40 (povlak) Kè plakát 30 x cca45 cm...85 Kè transfer k fotodárkùm...0 Kè strana

14 Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparát Sony Cyber Shot DSC W5 kompaktní digitální fotoaparát, kovové tìlo rozlišení 5,26 mil. pixelù 3x optický, a 12x smart, 6x digitální zoom makro od 6 cm 6 pøednastavených scén, histogram USB 2.0, AV výstup, 2x aku Ni MH + nabíjeèka + 32MB interní pamì záruka 2 roky, cena bez DPH Digitální fotoaparát Olympus FE 115 kompaktní digitální fotoaparát, ideální pro zaèáteèníky rozlišení 5.0 mil. pixelù 2,8x optický zoom, mm supermakro od 2cm scénické re imy video podpora pøímého tisku Pictbridge TV výstup LCD obrazovka podporované karty xd interní pamì 28MB CZ menu baterie AA záruka 2,5 roku, cena bez DPH Olympus µ[mju:] Digital 600 silver kompaktní digitální fotoaparát + èeské MENU rozlišení 6 mil. pixelù 3x optický zoom, 5x digitální zoom supermakro od 7 cm, 23 scénických re imù, video se zvukem TruePicTurbo, PictBridge, 6,4cm LCD Sunshine podporované karty xd, TV výstup akumulátor Li ion LI 12B, nabíjeèka a 16MB xd karta souèástí balení záruka 2,5 roku, Kè Kè bez DPH Nikon L2 Grey light packag kompaktní digitální fotoaparát rozlišení 6 mil. pixelù 3x optický zoom 15 scénických re imù vèetnì 4 s asistenèním re imem automatické vylepšení snímkù video ve tøech rùzných velikostech, LCD obrazovka 2" podporované karty SD CZ menu záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH Olympus SP 500 Ultrazoom kompaktní digitální fotoaparát rozlišení 6 mil.pixelù 10 x optický zoom, mm, f2,8 makro od 3 cm 21 scénických re imù, ezpozièní re imy, video se zvukem záznamové médium xd Picture Card TruePic Turbo, PictBridge, TV výstup, 6,4cm LCD, napájení 4xAA, USB záruka 2,5 roku, Kè Kè bez DPH Sony Cyber Shot DSC P200/Støíbrný kompaktní digitální fotoaparát rozlišení 7,2 mil. pixelù 3x optický zoom, 6x digitálmí smart zoom optický hledáèek ozvuèené video (MPEG 30snímkù/s) LCD obrazovka 2" podporované karty MS, MS PRO, Pictbridge interní pamì 32MB baterie InfoLITHIUM, CZ menu záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH Sony Cyber Shot DSC S600 kompaktní digitální fotoaparát rozlišení 6 mil. pixelù 3x optický zoom, 6x digitálmí zoom makro od 12cm, optický hledáèek, ozvuèené video (MPEG 30snímkù/s), nastavení ISO a 1000, USB 2.0, LCD obrazovka, podporované karty MS DUO, Pictbridge, interní pamì 32MB, 2 x AA baterie, CZ menu záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH Ceny jsou vèetnì DPH Olympus Mju mini DIGITAL S BLUE + pouzdro ZDARMA výjímeènì kompaktní, odolný vùèi povìtrnostním vlivùm rozlišení 5 mil. pixelù 2 x optický zoom, 35 70mm supermakro od 8 cm, 13 scénických re imù s vzorovými fotografiemi vysoce kontrastní antisluneèní LCD obrazovka 4,5 cm video se zvukem akumulátor,nabíjeèka a 16 MB xd karta souèástí balení záruka 2,5 roku, Kè Kè bez DPH Canon PowerShot A520 + tiskárna CP510 sperkompaktní digitální fotoaparát rozlišení 4 mil. pixelù 4x optický zoom 3,6x digitální zoom 9bodové zaostøování AiAF, 1bodový AF (fixní, støed) výkonný zoomovací blesk, makro od 5 sm, dávka a 12 snímkù, videosekvence se zvukem 1,8" LCD, PictBridge, SD karta nebo MMC, 16MB MMC souèástí balení, èeské menu záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH Nikon L101 BLACK light kompaktní digitální fotoaparát pro zaèáteèníky rozlišení 6 mil. pixelù 5x optický zoom, 4x digitální zoom makro re im od 4 cm snímací re imy, pøednastavené scény, videosekvence SD karta, 10MB interní pamì USB 2.0, video výstup, napájení 2xAA NiMH hmotnost 180g, rozmìry 113x105x78mm záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 14 strana

15 Digitální fotoaparát Nikon COOLPIX 4600 light pack kompaktní digitální fotoaparát, ideální pro zaèínající rozlišení 4 mil. pixelù 3x optický zoom, 4x digitální zoom makro od 4 cm snímací re imy, pøednastavené scény, videosekvence 14MB interní pamì, SD karty USB 1.0, video napájení 2x AA Ni MH baterie, hmot nost 130g, rozmìry 85 x 60 x 35mm záruka 2 roky, Digitální fotoaparáty cena bez DPH cena bez DPH Digitální fotoaparát Canon Power Shot A610 kompaktní digitální fotoaparát + èeské menu rozlišení 5 mil. pixelù 4x optický zoom makro re im od 1 cm snímací re imy, videosekvence USB 2.0, výklopné LCD hmotnost 235g, rozmìry 104,8 x 66,0 x 49,1 mm záruka 2 roky, Fotoaparáty Acer cena bez DPH ACER CE 5330 (5 MP, 3x ZOOM) Kè Kè ACER CI 6330 (6 MP, 3x ZOOM) Kè Kè ACER CS 5531 (5 MP, 3x ZOOM) Kè Kè ACER CR 8530 (8 MP, 3x ZOOM) Kè Kè Digitální zrcadlovka Nikon D50/B AF S DX poloprofesionální digitální zrcadlovka rozlišení 6 mil. pixelù vymìnitelný objektiv makro od 2 cm, snímací re imy auto/manuální záznamové médium CompactFlash, MicroDrive USB 2.0, pøídavný objektiv Nikkor AF, konek tor na externí blesk, videovýstup, histogram Li ion akumulátor, hmotnost 540g, rozmìry 133x102x76 záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH KODAK EasyShare C360 +DVD film kompaktní digitální fotoaparát roylišení 5 mil. pixelù 3x optický zoom f/2,7 4,6, ISO pøednastavených scén, videosekvence SD, MMC, napájení 2xAA USB, AV výstup, PictBridge hmostnost 150 g rozmìry 84,7 x 64,7 x 34,9 mm záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH Fujifilm FinePix S9500 rozlišení 9.24 mil. pixelù 10,7x optický zoom, mm supermakro od 1cm, výklopná LCD obrazovka 1,8" rychlý start podporované karty xd, Compact Flash I,II, Microdrive, interní pamì 16MB, audio, video výstup, ISO sáòky pro externí blesk, 4xAA baterie záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH Olympus E 500 Double Zoom Kit poloprofesionální digitální zrcadlovka rozlišení 8 mil. Pixelù objektivy Zuiko 14 45mm a mm ISO auto , manuál expozièní re imy P/A/S/M, 16 scénických re imù, závìrka 60 1/4000 s., TruePic Turbo, LCD 6,4 cm, ultrazvukový antiprachový filtr záznamové médium xd/cf, Li Ion baterie BLM 1, USB, TV výstup hmotnost 435g, rozmìry 129,5 x 94,5 x 66mm záruka 2,5 roku, Kè Kè bez DPH Nikon P3 vysoce výkonný kompaktní digitální fotoaparát rozlišení 8,1 mil. pixelù 3,5x optický zoom rozhraní WiFi optická redukce vibrací automatické vylepšení snímkù video ve tøech rùzných velikostech LCD obrazovka 2,5" podporované karty SD, CZ menu záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH Sony Cyber Shot DSC H1 ultrazoomový digitální fotoaparát rozlišení 5,255 mil. pixelù 12x optický, a 48x smart, 24x digitální zoom optická stabilizace, manuální ostøení, priorita èasu a clony videosekvence se zvukem 2,5" LCD, elektronický hledáèek, vestavìný blesk, histogram AV výstup, nabíjeèka + 32MB interní pamì záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH Fotoaparáty Canon PS A420 (4MP, 4x ZOOM) Kè Kè Ixus 55 (5 MP, 3x ZOOM) Kè Kè PS A620 (7MP, 4x ZOOM) Kè Kè Ixus izoom (5 MP, 2,4x ZOOM) Kè Kè PS S80 (8MP, 3,6x ZOOM) Kè Kè EOS 350D KIT black+ EF S Kè Kè EOS 350D KIT black Kè Kè / BGE3 Fotoaparáty Olympus SP 310+xD 256MB (7 MP, 3x ZOOM) Kè Kè SP 350 (8 MP, 3x ZOOM) Kè Kè Mju Digital 800 (8 MP, 3 ZOOM) Kè Kè E 300 Kit (8 MP, 28 90) Kè Kè Fotoaparáty SONY Cyber Shot DSC T33/N (5 MP, 3x ZOOM) Kè Kè DSC T5/S (5 MP, 3x ZOOM) Kè Kè DSC T7/B (5 MP, 3x ZOOM) Kè Kè DSC N1 (8MP, 3x ZOOM) Kè Kè Fotoaparáty Kodak EasyShare C Kè Kè EasyShare C330 (4MP, 3x ZOOM) Kè Kè EasyShare V Kè Kè (5MP, 3x ZOOM, 2 objektivy) Fotoaparáty Fujifilm FinePix A400 + pouzdro Kè Kè (4,1MP, 3x ZOOM) FinePix V10 gunmetal Kè Kè (5MP, 3x ZOOM) FinePix S nabíjeèka Kè Kè (5MP, 10x ZOOM) Pamì ové karty MB CompactFlash Card Kingston 832 Kè 990 Kè MB New Sony Memory Stick Pro 832 Kè 990 Kè DUO MSX M256S MB Secure Digital Card Kingston 790 Kè 940 Kè MB karta MultiMedia 992 Kè Kè 150x (MMC+), Pretec Ceník digitálních fotoaparátù 15 strana

16 TIP na dárek 1 2 1) gamepad TRUST Sight Fighter Action USB nejdostupnìjší herní ovladaè na trhu pøipojit lze ke ka dému poèítaèi vybaveném USB portem 190 Kè Kè bez DPH ( ) 2) USB ohøívaè pro udr ení teploty kuriózní dárek nenechá vychladnout ádný šálek ranní kávy nebo èaje udr uje teplotu o C 230 Kè Kè bez DPH ( ) 3) USB LED svìtýlko na notebook do auta led svítilna potìší ka dého u ivatele notebooku s pøilo eným adaptérem lze pou ít i samostatnì v autì 240 Kè Kè bez DPH Drobné do 300 Kè ) USB numerická klávesnice Labtec pokud obdarujete touto pomùckou èerstvého u ivatele notebooku, ocení ji ovìøeno 410 Kè Kè bez DPH ( ) 5) Acer Bluetooth USB Dongle 100M tato šikovná vìcièka dovolí jednoduš pøipojit k poèítaèi bez drátù tøeba mobilní telefon (podporující bluetoth) 650 Kè Kè bez DPH ( ) 6) Pretec USB 2.0 Tiny Luxury Flash disk 256 MB nejmenší usb disk na svìtì udìlá radost ka dému pøíznivci miniatur 810 Kè Kè bez DPH ( ) 7) DICOTA Bac Pac Fun Coolgrey znaèkový sportovní batoh udìlá radost ka dému, kdo chce dr et krok s módou a svùj notebook nosit v bezpeèí Kè Kè bez DPH ( ) 8) kamera Logitech QuickCam Communicate STX kompletní sada pro videokonferenci prostøednictvím sítì MSN Kè Kè bez DPH ( ) 9) bezdrátový joystick Logitech Cordless Freedom 2.4 kvalitní bezdrátový joystick potìšíte zejména ka dého, kdo si nìkdy pøál být pilotem Kè Kè bez DPH ( ) 10) 5.1 HT6200W s ACS + DTS, THX, 90W RMS døevìný zvukový systém udìlá radost kvalitním prostorovým zvukem Kè Kè bez DPH ( ) 11) Logitech Cordless 2.4GHz Presenter, USB tuto pomùcku nejvíce ocení ka dý, kdo èasto prezentuje (uèitelé, lektoøi, mana eøi) Kè Kè bez DPH ( ) 12) TEAC MP MB, OLED, FM, USB 2.0 tento miniaturní MP3 pøehrávaè je skuteèným skvostem funkce diktafonu, FM rádia a prohlí ení obrázkù Kè Kè bez DPH ( ) 13) TEAC MP MP3 512MB, OLED, FM, USB 2.0 s tímto MP3 pøehrávaèem darujete spoustu radosti a navíc diktafon, FM rádio a usb disk Kè Kè bez DPH ( ) 14) Externí HDD WD Passport 80GB USB 2.5" opravdová lahùdka a neocenitelný pomocník: pøenosný hard disk s kapacitou 80GB, staèí jen pøipojit pøes USB rozhraní Kè Kè bez DPH ( ) 15) Pinnacle Studio PCTV DELUXE USB TV stereo tuner televize která se vejde do aktovky tak lze nazvat tuto kra bièku, se kterou jednoduše rozšíøíte váš poèítaè o kvalitní TV pøijímaè a video Kè Kè bez DPH ( ) 16) DICOTA Executive Leather reprezentativní aktovce DICOTA vypovídá o svém nositeli to nejlepší a notebooku poskytne maximální ochranu Kè Kè bez DPH ( ) 17) Canon Digital Ixus 40 + pouzdro Canon IXUS je sázkou na jistotu. Miniaturní a jednoduše ovladatelný fotoaparát s vynikající kvalitou fotografií Kè Kè bez DPH ( ) 18) Apple ipod nano 4GB èerná MP3 Player dárek pro milovníky klasiky: legendární diskový MP3 pøehrávaè Apple ipod Kè Kè bez DPH ( ) Luxusní nad Kè Hodnotné do Kè Váš prodejce

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC BOMBASTICKÝ NOTEBOOK! TRHÁK PLNÁ VÝBAVA! UŠETŘÍTE 2000,-Kč! Paměť 3GB HDD 320GB Grafika 512MB Dvoujádrový procesor HP G62-b21EC 15,6 NOTEBOOK 12 999,- Kč s dph Vynikající notebook! Model HP G62: veliký

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC BOMBASTICKÝ NOTEBOOK! PLNÁ! UŠETŘÍTE 2000,-Kč! Paměť 3GB HDD 320GB Grafika 512MB Dvoujádrový procesor HP G62-b21EC 15,6 NOTEBOOK 12 999,- Kč s dph Vynikající notebook! Model HP G62: veliký 15,6 širokoúhlý

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Technická specifikace Příloha č. 3 Název Parametr Požadovaná hodnota Obchodní označení Nabízená hodnota 1. Pevný disk do serveru Velikost 3.

Technická specifikace Příloha č. 3 Název Parametr Požadovaná hodnota Obchodní označení Nabízená hodnota 1. Pevný disk do serveru Velikost 3. Technická specifikace Příloha č. 3 Název Parametr Požadovaná hodnota Obchodní označení Nabízená hodnota 1. Pevný disk do serveru Velikost 3.5 " Rozhraní Kapacita Otáčky Cache paměť Přístupová doba Technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3 10 2015 ZPÁTKY NA UNIVERZITU S WINDOWS 10 9 990,včetně DPH + SLUCHÁTKA ZDARMA Intel 4 GB Pentium DDR3 1 TB DISK Win 10 64bit 3 ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 Enterprice 1015 Kód: PCHS2069 procesor

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530 1) Přehled ádherná rovnováha Získejte to nejlepší na světě: výkon, elegantní design a bohatou sadu funkcí to vše v notebooku perfektní velikosti, tj. s uhlopříčkou

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Technická specifikace nabídky

Technická specifikace nabídky Příloha č. Dodatečné informace. PC učebna Technická specifikace nabídky Mark min. 3800), RAM GB, HDD 500GB, Ethernet Gb, WiFi 802.n (kompatibilní s IEEE 802.a/b/g), Bluetooth.0, min. x USB (min. 2x USB

Více

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Číslo Název zařízení/dodávky A Plnění A Počet kusů/ kompletů Operační program Vzdělávání pro

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění 1.) Výpočetní technika se servisem garantovaným výrobcem 1 ks jednoprocesorový server Požadovaná záruka: min. 36 měsíců, typ servisu: ONSITE oprava v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 031/2010 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/02.0031 Škola

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 028/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0031 Název projektu: Škola hrou počítače ve

Více

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Příloha č. 4 1 k Zadávací dokumentaci Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Označení zakázky Modernizace výuky na základních školách v Třinci multimediální vybavení opakované

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky p Číslo položky ve výkazu

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky p Číslo položky ve výkazu LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky p Číslo položky ve výkazu Části VZ Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY...

NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY... Katalog04 SK.qxd 13.4.2005 17:48 Page 1 PLATNOST OD 22. DUBNA 2005 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Poèítaèe COMFOR 3. strana NENÍ Notebooky, PDA 14. strana LCD panely, monitory

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek) Vážení, zamýšlíme zadat dle

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: o.s. IQ Roma servis vypisuje zadání na dodávku výpočetní a kancelářské techniky určené pro realizaci

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Notebook Studio XPS 13

Notebook Studio XPS 13 Notebook Studio XPS 13 Nadčasová krása NOVÝ elegantní a štíhlý notebook Studio XPS 13 je koncipován tak, aby poskytoval optimální multimediální funkce, jež můžete využít na jakémkoliv místě a pohotově.

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav:

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav: ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2011/12 Výchozí stav: V současné době navštěvuje školu 114 žáků. Ve škole pracuje 10 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny. Popis pracovního

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. LENOVO IdeaPad B5400. 11 120,Při koupě LENOVO Docku 50% Sleva kod: 405628

AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. LENOVO IdeaPad B5400. 11 120,Při koupě LENOVO Docku 50% Sleva kod: 405628 ČERVENEC/SRPEN 01 Platnost cen do 30.8.01 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ 05806 11 10,Při koupě LENOVO

Více

VAIO. Série Z. VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový VAIO notebook v černo-hliníkovém. Série S

VAIO. Série Z. VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový VAIO notebook v černo-hliníkovém. Série S Notebooky Série Z VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový notebook v černo-hliníkovém provedení. Operační systém Windows 7 Professinal (64- bit). Intel HM57 Express Chipset s Intel Core

Více

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky: ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Zadavatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk IČ: 008 52 317 Statutární orgán: Mgr. Radovan Pavelka, ředitel

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY Firma LeComp Prodej a Servis výpočetní techniky tel.: +420 724 329 030 email: dotazy@lecomp.cz web: www.levnynakup.eu + Možnost úpravy konfigurace + Možnost prodloužit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz 15,6 48 APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz jarní AKCE plná odměn 1.3. - 31.5.2014 TNT20 získejte skvělé odměny ZDARMA! ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA AKCE TNT20: 1. Akce TNT20

Více

Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710

Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710 Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710 1) Přehled Notebooky Dell Vostro TM jsou určeny pro malé firmy, kterým usnadňují život. Řada Vostro, vybavená přizpůsobenými funkcemi a vybraným softwarem, poskytuje

Více

LED TV VIERA TX 43CX740E

LED TV VIERA TX 43CX740E Ploché televizory VIERA LED a LCD televizory VIERA LED TV VIERA TX 43CX740E Displej Panel 4K ULTRA HD IPS LED Bright Panel Super Bright IPS Panel Rozlišení obrazovky 3,840 (W) x 2,160 (H) Technologie Wide

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

ŠKOLÁKY STUDENTY OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! NABÍDKA POÈÍTAÈ NOTEBOOKÙ NEJVÌTŠÍ NABÍDKA VYLADÍME VÁŠ POÈÍTAÈ NEJVÝKONNÌJŠÍ

ŠKOLÁKY STUDENTY OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! NABÍDKA POÈÍTAÈ NOTEBOOKÙ NEJVÌTŠÍ NABÍDKA VYLADÍME VÁŠ POÈÍTAÈ NEJVÝKONNÌJŠÍ PLATNOST OD 15. ZÁØÍ 2007 VŠE PRO VAŠE ŠKOLÁKY STUDENTY Poèítaèe COMFOR 02 OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! 160 PRODEJEN V ÈR, 62 NA SLOVENSKU Notebooky 09 NEJVÝKONNÌJŠÍ GPS navigace a PDA 21 POÈÍTAÈ INTEL CORE

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

ALL-IN-ONE A3 TISK KOPÍROVÁNÍ SKENOVÁNÍ FAXOVÁNÍ. www.brother.cz

ALL-IN-ONE A3 TISK KOPÍROVÁNÍ SKENOVÁNÍ FAXOVÁNÍ. www.brother.cz ALL-IN-ONE A3 TISK KOPÍROVÁNÍ SKENOVÁNÍ FAXOVÁNÍ www.brother.cz A3 inkoustová řešení Brother Věnujete-li většinu času práci a podnikání, oceníte zařízení, které šetří váš čas a peníze. Když budete tisknout

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook Váš společník na každý den Fujitsu LIFEBOOK AH512 je solidní notebook pro každodenní použití s lesklým 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením HD a širokoúhlým

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 051/2012 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021 Název projektu: Využití e-learningu

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Technická specifikace - NABÍDKOVÝ LIST Nákup výpočetní a audiovizuální techniky pro Základní školu, Most, Svážná 2342, příspěvkovou organizace Název firmy, organizace : Zastoupená : Adresa : Telefon: ISDS:

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - POČÍTAČOVÁ UČEBNA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - POČÍTAČOVÁ UČEBNA 3.4.1 PC (notebook) pro administraci a řízení projektu (I.) ks 1 notebook, všechny parametry (kromě hmotnosti) jsou uvedeny ve smyslu minimální konfigurace: Procesor: s frekvencí alespoň 1,2 GHz Paměť:

Více

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015 Obj. č. Obec. č. Typ Maloobchodní cena bez DPH Barevná sada EMOS sleva 0% 3010000101 3010000105 3010000106 3010000110 3010000109 301000012 3010000114 3010000222 čelní panel z kovu propojení 4+2+2 vodiči

Více

2.444,- EPSON Stylus SX535WD SKLADEM. prodejní kód: 1003460

2.444,- EPSON Stylus SX535WD SKLADEM. prodejní kód: 1003460 prodejní kód: 1003460 SKLADEM NA PRODEJNÁCH 3755,- EPSON Stylus SX535WD 2.444,- Vykonná, robustní multifunkce v plné výbavě (oboustraný tisk, Wi-Fi a Ethernet síťové připojení, spodní podavač s kapacitou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze

S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze PLATNOST OD 3. ÚNORA 2007 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Windows Vista je tady! Wow. Poèítaèe COMFOR 2. strana Notebooky, PDA 9. strana, 12. strana LCD panely, projektory

Více

Výzva k podání nabídky dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 6

Výzva k podání nabídky dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 6 Základní škola Přerov, U tenisu 4 Výzva k podání nabídky dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 6 Zadavatel: Základní škola Přerov, U tenisu 4 U Tenisu 4

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

Akce SanDisk platná od 13.2.2013 do 27.2.2013 Popis akční cena stará cena

Akce SanDisk platná od 13.2.2013 do 27.2.2013 Popis akční cena stará cena Akce SanDisk platná od 13.2.2013 do 27.2.2013 Popis akční cena stará cena 1. SanDisk Extreme SDHC 30MB/s, class 10 Získejte dokonalé vyvážení rychlosti a spolehlivosti díky SanDisk Extreme HD Video SDHC

Více

Příloha číslo 3 1 / 7

Příloha číslo 3 1 / 7 Příloha číslo 3 1 / 7 Předmět nabídky souhrn Počet položka 5 ks Počítač specifikace "A" vč. operačního systému a kancelářského balíku 2 ks Počítač specifikace"b" vč. operačního systému a kancelářského

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15 ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15 1. Výchozí stav infrastruktura: Počítačová učebna Žákovské stanice (8 stanic) rok pořízení 2009: PC: AMD Athlon II X2 240, 2,8GHz, 2GB RAM (2x1GB), DVD-R,RW,RAM LG,

Více

Část 6: Multimediální vybavení - ZS Zátopkových. Jablunkovská 160 739 61 Třinec IČ: 00297313 2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Část 6: Multimediální vybavení - ZS Zátopkových. Jablunkovská 160 739 61 Třinec IČ: 00297313 2. Základní identifikační údaje o uchazeči Technická specifikace k dílčí části 6 1. Identifikační údaje zakázky Označení zakázky Modernizace výuky na základních školách v Třinci - multimediální vybavení opakované vyhlášení 3 Zadavatel zakázky Název:

Více

Analogové kamery. Obrázek Model Popis Konc. 600 TV řádků

Analogové kamery. Obrázek Model Popis Konc. 600 TV řádků Stránka 1 z 9 Analogové kamery 600 TV řádků CP-DY60M-E Barevná vnitřní dome kamera, senzor SONY 1/3" CCD, rozlišení 600 TV řádků, citlivost 0.05lux@F1.2, objektiv 3.6 mm, funkce AGC, BLC, OSD menu, detekce

Více

Výhradní distributor pro ČR: C.P.A. CZECH s.r.o. U Panasonicu 376 530 06 Pardubice Staré Čívice

Výhradní distributor pro ČR: C.P.A. CZECH s.r.o. U Panasonicu 376 530 06 Pardubice Staré Čívice Vysvětlivky K ikonám Dvě aktivní SIM karty Nyní můžete používat dvě SIM karty v jednom telefonu! Bez nutnosti přepínání nebo přendávání karet. Obě karty jsou připraveny na příjem hovoru. Budete například

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu. 1. USB 2.0 1 2 3 5 6 4 2. Externí IR 3. Mikrofon 4. Audio výstup 5. Optický audio výstup 6. Gigabit LAN 7 8 9 10 7. esata port 8. HDMI 1.4a 9. DVI 10. Napájení

Více

5 990,- leden 2015. ceník. HCOMP AMD 4020 Trinity. Záruka 2 roky. Příplatky a software: Cena s DPH. Počítač: 4GB DDR3 RAM AMD HD7480 500 GB HDD

5 990,- leden 2015. ceník. HCOMP AMD 4020 Trinity. Záruka 2 roky. Příplatky a software: Cena s DPH. Počítač: 4GB DDR3 RAM AMD HD7480 500 GB HDD HCOMP AMD 4020 Trinity 4GB DDR3 RAM 500 GB HDD AMD HD7480 Procesor: AMD A4-X2 4020 Trinity socket FM2 - výkonný dvoujádrový procesor 2x3,2GHz, - vhodný pro hry a multimedia Základní deska: ASUS A88XM -

Více

ŠKOLÁKY STUDENTY NOTEBOOKÙ OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! POÈÍTAÈ NEJVÝKONNÌJŠÍ NEJLEPŠÍ NABÍDKA VŠE PRO VAŠE NEJVÌTŠÍ NABÍDKA

ŠKOLÁKY STUDENTY NOTEBOOKÙ OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! POÈÍTAÈ NEJVÝKONNÌJŠÍ NEJLEPŠÍ NABÍDKA VŠE PRO VAŠE NEJVÌTŠÍ NABÍDKA PLATNOST OD 18. SRPNA 2007 VŠE PRO VAŠE ŠKOLÁKY STUDENTY Poèítaèe COMFOR 02 OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! 150 PRODEJEN V ÈR, 56 NA SLOVENSKU Notebooky 09 GPS navigace a PDA 21 NEJVÝKONNÌJŠÍ POÈÍTAÈ INTEL CORE

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook Váš nepostradatelný společník Potřebujete-li solidní a spolehlivý multimediální notebook, zvolte Fujitsu LIFEBOOK AH532. Je k dispozici v několika provedeních

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Moderní škola

Veřejná zakázka malého rozsahu. Moderní škola Veřejná zakázka malého rozsahu Moderní škola Identifikační údaje zadavatele: ZŠ Rumburk, p. o. U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk IČ: 72744430 zastoupená: Ing. Romanou Buškovou, ředitelkou školy tel.: 412

Více

Agenda. - Základní desky. - Grafické karty. - LCD monitory. - Projektor. - Wi-Fi. - All-in-one. - Aktuální promo. - Test na závěr

Agenda. - Základní desky. - Grafické karty. - LCD monitory. - Projektor. - Wi-Fi. - All-in-one. - Aktuální promo. - Test na závěr Jan Ondruš Duben 2013 Agenda - Základní desky - Grafické karty - LCD monitory - Projektor - Wi-Fi - All-in-one - Aktuální promo - Test na závěr Základní desky Unikátní funkce/základní dělení Záruka 36

Více

výzvu k podání nabídky vyhlašuje Náměstí Jiřího z Poděbrad 301, Ostrava - Vítkovice

výzvu k podání nabídky vyhlašuje Náměstí Jiřího z Poděbrad 301, Ostrava - Vítkovice AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku dne 27.8.1997 vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16528 náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00 Ostrava Vítkovice Certifikace

Více