Inspirace pro inženýry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inspirace pro inženýry"

Transkript

1 A U T O M AT I Z A C E E L E K T R O I N S TA L A C E M E C H A N I K A V O D O I N S TA L A C E B E Z P E Č N O S T A M O N I T O R O VÁ N Í I C T S P R ÁVA / Ř Í Z E N Í Z E L E N É B U D O V Y P R ÁV N Í O TÁ Z K Y Moderní technologie pro inženýry Inspirace pro inženýry ediční kalendář a ceník

2 Moderní technologie pro inženýry Charakteristika časopisu SOUHRN ÚDAJŮ O ČASOPISU Novinka na českém trhu od září 2012 Dostupný v tištěné i on-line verzi (e-vydání) Průměrný náklad: tištěných vydání, cca digitálních Periodicita: 4 vydání ročně (v roce 2012 dvě vydání) Webová stránka: Posláním časopisu Inteligentní budovy je přinášet aktuální informace o technologiích a řešeních využívaných ve stavebnictví. Cílovou čtenářskou skupinou jsou zejména odborníci působící v oblasti plánování, projektování, dodávání a řízení moderních budov. CÍLOVÁ ČTENÁŘSKÁ SKUPINA Stavební inženýři Projektanti Generální dodavatelé Developeři Realitní manažeři Manažeři a správci z komerčního prostředí Architekti Projektanti plánování výstavby Dodavatelé a návrháři stavebních systémů Čtvrtletník Inteligentní budovy píše mimo jiné o tématech, jako jsou funkce inteligentních budov, inteligentní rozvodná síť, klimatizační a automatizační systémy, počítačové systémy dozorování a řízení budov a integrace softwarových řešení s automatizací budov. Držíme krok s globálními trendy, které se týkají řešení inteligentních budov. PROPAGACE V ČASOPISE Zveřejňování článků, obrazových inzerátů nebo produktových informací Zveřejňování reklamy v modulech (Burza inteligentních budov) Možnost vkládání příloh nebo CD do celého nákladu nebo jeho části Prezentace produktů v rámci tématických článků Zveřejňování oborových článků v redakčních sekcích ON-LINE KATALOG INTELIGENTNÍ BUDOVY Katalog je komplexním seznamem firem nabízejících široký rozsah produktů pro automatizaci, elektrotechniku, mechaniku, vodoinstalaci, bezpečnost a monitorování a informační a komunikační technologie. Firmy mohou prezentovat sebe a své produkty prostřednictvím podrobných popisů, fotografií a videa. Pro zařazení Vaší firmy do katalogu navštivte stránku: DISTRIBUCE Časopis je zasílán zdarma na vyžádání v rámci České republiky a Slovenska Hlavní události v oboru stavebnictví v ČR (veletrhy, konference aj.) Semináře organizované vydavatelstvím Trade Media International E-vydání pro studenty technických univerzit Výstavy a další události v roce 2013: IBF duben Konference a expo Šetrné budovy FOR ARCH září FOR THERM září Prague Fire and Security Days září Aqua-therm Praha listopad a další

3 Tématické oddíly Automatizace - Řešení automatizace budov (Buildings Automation Solutions BAS) - Správa automatizace - Ovládání světelných senzorů a přítomnosti - Systém vnitřního a venkovního osvětlení pracující na základě obsazenosti, pohybu, denního světla apod. - Řízení vytápění jednotlivých místností - Řízení ventilace, klimatizace a filtrace na základě kvality vzduchu, např. obsahu CO 2 a vlhkosti Elektroinstalace - Kabeláž - Zařízení a správa napájecích systémů - Systém vnitřního a venkovního osvětlení - Napájení zařízení (včetně IT) - Záložní zdroje napájení (UPS) - Inteligentní rozvodné sítě - Inteligentní měření: Chytré měřicí senzory Mechanika - Systémy vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) - Inteligentní klimatizační systémy, včetně volného chlazení (free pooling) - Výtahové systémy - Eskalátory - Systémy žaluzií a okenic - Zámky, blokování, zachytávače, západky elektrických dveří - Brány, závory a zábrany Vodoinstalace - Sanitární systémy - Kanalizační systémy - Čerpadla - Chladicí systémy - Sekundární oběh vody Bezpečnost a monitorování - Počítačové dohledové systémy - Alarmové systémy - Protipožární systémy - Systémy řízení přístupu - Simulace přítomnosti - Ochrana osob a majetku - Meteorologické systémy - Obsluha audio-video zařízení - Vyspělý systém identifikace osob - Systém odvětrávání kouře, ovládání a monitorování protipožárních uzávěr - Systém alarmu při vniknutí Informační a komunikační technologie (ICT) - Kabeláž (datová a komunikační síť) - IT infrastruktura - Inteligentní IT: řízení přístupu, identifikace osob, simulace přítomnosti apod. - Bezdrátové řídicí systémy - Systémy řízení budov (Building Management Systems BMS) - Serverové místnosti - Inteligentní rozvodné sítě - Inteligentní měření: Chytré měřicí senzory - Monitorování vnitřního prostředí - Software pro monitorování spotřeby energie - Řízení spotřeby energie (osvětlení, vytápění, IT apod.) - Integrace BMS a sítě IT - CAD Správa / řízení - Systémy řízení budov (Building Management Systems BMS) - Monitorování systémů budov - Správa systémů osvětlení, vytápění a klimatizace - Ovládání žaluzií a okenic - Počítačové systémy správy budov - Integrace IT a automatizace Zelené budovy - Moderní architektonické provedení - Energetická účinnost - Obnovitelné zdroje energie - Ekologicky šetrné stavební materiály - Ekologie výstavby: řešení pro optimální sběr, odvoz a využití odpadu - Recyklace: opětovné využití odpadových materiálů Právní otázky - Energetická účinnost budov: zákonné požadavky - Stavební předpisy - Ekologické předpisy - Směrnice EU - Normy Energy Star - Práva a povinnosti majitelů a správců nemovitostí

4 20 30 Autor: Jana Poncarová Páte í každé inteligentní budovy jsou tzv. Building Management Systems (BMS), které neustále monitorují aktuální stav vnit ního prost edí v budov, sbírají a vyhodnocují data, aby bylo efektivn využito osv tlení (maximalizoval se potenciál denního není ízen nejmodern jšími technologiemi. To, co skute n vnáší do budovy jistou dávku inteligence i v trání a zajišt na perfektní bezpe nost. sv tla), zabezpe eno komfortní vytáp ní, chlazení (pokud použijeme tento sporný termín), je práv využití nejnov jších technologií a systém automatizace. ních budov klí ová dv hlediska, na která je Obecn vzato jsou pro samotný provoz inteligent- nutné 1/2012 Autor: Marie Leschingerová ospodárné nakládání s energiemi je jednou v situaci, kdy je množství slune ního zá ení nedostate né, se zapne tepelné erpadlo. B žné je kom- z oblastí, kde koncept inteligentních budov bezpochyby boduje. Bez energetických služeb by inteligentní d m nebyl inteligentní, vzájemn spolupracují. binování více druh vytáp ní a oh evu vody, které a tak již p edem p edpokládáme, že nízká spot eba Jednou z oblastí, v nichž se inteligence systému energií, uživatelský komfort a využívání alternativních zdroj jsou u takového domu samoz ejmostí. alternativních zdroj vytáp ní p ispívá nejen k eko- projevuje, je i snaha o snižování náklad. Využívání Jak jednoduše shrnout odlišnosti inteligentní nomi t jšímu, ale i k celkov ekologi t jšímu provozu. B žné je využívání solárních i fotovoltaických budovy v oblasti nakládání s energiemi? Inteligentní budova se od,hloupé liší tím, že jednotlivé systémy jsou ízeny jednotn. Nem lo by tedy docházet erpadla nás dnes budou zajímat. Poj me se tedy panel nebo tepelných erpadel. A práv tepelná t eba k tomu, že sou asn b ží topení i chlazení, podívat, co je na tepelných erpadlech v inteligentních budovách speci ckého. že jsou zatažené žaluzie, uvnit se svítí a podobn, vysv tlil Karel Srde ný z poradenské spole nosti v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prost edí Nerozlučné spojení EkoWatt. By spojení tepelné erpadlo v inteligentní budov evokuje technologii vyvinutou v 21. století, samotné tepelné erpadlo je p ekvapiv vynálezem starším než 150 let. Dnes ale tato technologie p itahuje stále víc p íznivc díky tomu, že jde nejen o ekologický, ale v podstat i bezobslužný zdroj vytáp ní. A proto nachází hojné využití práv v inteligentních Systémy ízení hospoda ení s energiemi a b žný budovách. uživatelský komfort v podob spínání kotle Pro odleh ení malá hádanka. Víte, co má tepelné nebo regulace vnit ní teploty v systému chlazení erpadlo spole ného s ledni kou? Nápov da zní jednoduše velmi mnoho. Fungují totiž na stejném prin- a vytáp ní jsou v inteligentních budovách dovedeny mnohem dál. Umož ují t eba regulovat teplotu b hem cipu. Chladni ka odebírá teplo potravinám a p edává dne v každé místnosti, využívat meteorologická data ho do místnosti. Stejn funguje i tepelné erpadlo pro programování teplot nebo efektivn hospoda it odebírá teplo ze vzduchu, vody nebo zem a získané teplo p edává do domu. S nadsázkou m žeme se solárními zisky. Uživatel m že tyto hodnoty regulovat na dálku i p es mobilní systém nebo webové ledni ku postavenou do okna otev enými dví ky rozhraní a užívat si tak pravý komfort ovládání. ven p irovnat k tepelnému erpadlu. Z venkovního Nezbytnou sou ástí systému vytáp ní, chlazení prost edí odebírá teplo, zadní m ížkou sm rem a oh evu vody v inteligentních budovách je tzv. ídicí do bytu topí. jednotka ( i ídicí systém), která zajiš uje využívání vždy nejvýhodn jšího zdroje tepla. V rodinném dom Zdroje energie tepelného čerpadla to tedy m že vypadat t eba tak, že pokud je venku Tepelná erpadla se v zásad d lí podle toho, slune no, bude se voda oh ívat sluncem, a naopak odkud teplo získávají. Zdrojem mohou být p irozené 1/2012 myslet již p i samotném projektování a stavb : asové hledisko vhodné na asování pro vytáp ní, chlazení, v trání nebo svícení, které se odvíjí od aktuálního vnit ního prost edí v budov ; optimaliza ní hledisko neustálé sbírání dat, která jsou využita pro optimální nastavení komfortních podmínek uvnit budovy. Nep edbíhejme ale, naši inžený i se teprve do konstrukce inteligentní budovy poušt jí a zrovna tuto noc mají neklidné sny. Nejde p ímo o no ní m ry (tak dalece je našt stí problematika inteligentních budov netrápí), ale neustále jim hlavou proudí myšlenky zabývající se následujícími otázkami: Jsem dostatečně v obraze? Nové technologie se vyvíjejí skokovým tempem; platí to p edevším v oblastech nových progresivních obor, kam inteligentní budovy bezesporu pat í. Nejeden inženýr, projektant i stavebník si povzdychne, když uvažuje, zda s novými technologiemi dostate n drží krok. Není lehké vyznat se ve všech nových standardech, aplikacích nebo normách. K tomu je ješt t eba po ítat s tím, že p edevším nové technologie se na trh dostávají s ur itými mouchami, které vychytává až praxe. A na í hlavu padají zpravidla stížnosti nespokojených klient? Vezm me si p íklad osv tlení. Šet it energii je v sou asné dob trendem a o LED osv tlení (detailn o n m pojednává lánek energetického poradce Karla Murtingera, který najdete na stran 24) je všeobecn známo, že pat í k nejúsporn jším možnostem, jež jsou aktuáln na trhu. Tento typ osv tlení se neustále vyvíjí a hledají se možnosti jeho optimálního využití. A koli obecn platí, že LED osv tlení je z hlediska úspornosti výhodn jší než jiné sv telné zdroje (ušet í až 80 procent energie ve srovnání s klasickými žárovkami), m lo by se na každou budovu, resp. každou její ást pohlížet individuáln. Inženýr Paul Lutkevich z Bostonu, který se zabývá inteligentními budovami, je p esv d en o tom, že n kdy je LED tou nejlepší volbou, ale v n kterých p ípadech se lépe hodí jiný typ osv tlení. V p ípad LED osv tlení se setkáváme také s tvrzením, že vyžadují jen malou nebo žádnou údržbu a vyzna ují se dlouhou životností. Jak dlouho bude LED osv tlení funk ní, záleží na n kolika faktorech. Hlavními jsou proudové m ni e, na nichž je osv tlení provozováno, a p echodová teplota. Stejný typ LED osv tlení se m že chovat jinak v závislosti na provedení designu, domnívá se Lutkevich. p írodní zdroje, jako je podzemní i povrchová voda, p da, hlubší podloží i vzduch, anebo um lý zdroj jako zbytkové teplo z výrobních proces, v trání budov a podobn. Ozna ení typu tepelného erpadla tedy napovídá, odkud teplo erpá NEBO jakému médiu teplo p edává. Tepelné erpadlo zem / voda Zem je pro tepelné erpadlo vynikajícím zdrojem tepla. Pro vytáp ní inteligentní budovy lze tepelná erpadla využít hned dv ma zp soby bu ve form tepla podloží prost ednictvím hloubkového vrtu, anebo teplo získávat z p dní vrstvy, kde se akumuluje slune ní energie. Pro vytáp ní a oh ev vody m že tepelné erpadlo jakékoliv inteligentní budovy využít teplotu zemského podloží, která se s rostoucí hloubkou zvyšuje asi o 1 C každých 30 metr. V hloubce okolo 100 metr je tedy teplota zhruba 10 C. Teplo, které se dostane na povrch, se liší v závislosti na oblasti tedy hlavn na složení podloží (vzhledem k tepelné vodivosti hornin). Teplo se z hloubi dostává prost ednictvím vrt, které se realizují v délce 50 až 150 metr. Obecn je t eba na každý kw výkonu tepelného erpadla podle geologického podloží asi metr vrtu. Vrt se pak realizuje bu ve form dvou kratších, anebo jednoho delšího, tedy nap íklad pro 8kW tepelné erpadlo je pot eba bu jeden zhruba 120metrový, nebo dva 60metrové vrty. Tepelné erpadlo, které erpá teplo z hloubi zem, má velmi dobrý a stabilní topný faktor díky stálé teplot, která se b hem roku nem ní. Vzhledem k náro nému provedení je u n j ale pot eba po ítat s vyššími po izovacími náklady. Druhý zp sob získávání tepla ze zem používá tzv. p dní kolektor. Ten má podobu potrubí (hadic) s nemrznoucí sm sí, které se položí do hloubky 1,5 2 metry, kde se akumuluje slune ní energie. Teplota zeminy b hem roku kolísá, nejhorší je období koncem topné sezony, kdy je p da již vychlazená. Platí zde tedy: ím v tší kolektor, tím lépe. P dní kolektor je mén nákladná a p itom stále celkem stabilní varianta, nap íklad pro inteligentní rodinné domy tedy naprosto ideální. Je ale pot eba po ítat s dostate n velkým prostorem na pozemku, který už nelze použít k zastav ní. Tepelné erpadlo voda / voda Zdrojem tepla pro tepelné erpadlo m že být i voda. Povrchové toky a vodní plochy je sice málokde možné využít kv li jejich nízké teplot a zne- išt ní, lepší variantou je však spodní voda, která má b hem roku relativn stálou teplotu 8 10 C, Inženýr, který bude navrhovat osv tlení v konkrétní budov, m že pozd ji od svých klient slyšet nap íklad tyto otázky: Pro jste neušet il víc energie? (Bohužel se zrovna zvedla cena elekt iny.) Pro bylo nutné ást osv tlení vym nit? (Inženýr nemohl neovlivnit kvalitu instalovaného osv tlení, které m lo kratší životnost než LED od renomovaných výrobc.) Problematika osvětlení je samozřejmě jen dílčí otázkou využití nových technologií v inteligentních budovách a udržovat si přehled o všech nových vymoženostech, výzkumech a inovacích (například v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, které jsou nedílnou součástí řady inteligentních budovy) je úkol hodný bohů. Co ale s námi, pozemšťany? Číst odborné časopisy je fajn, ale není nad to zapojit se do samotného vývoje. Je totiž jisté a praxí ověřené, že firmy v roli čekatelů na informace o nových technologiích budou vždy až za těmi, které se jejich vývoje aktivně účastní. Stavím skutečně zeleně a ekonomicky? Být zelený, úsporný, ekonomický a šetrný k životnímu prost edí je in. Protože podle o ciální statistiky zkonzumují budovy p ibližn 40 procent veškeré spot ebované energie v Evropské unii a USA, protože platí, že nej istší a nejlevn jší energie je ta nevyrobená (tedy nespot ebovaná) a protože žádný majitel ani nájemník nechce platit zbyte n vysoké ú ty energetickým rmám, není divu, že p i stavb moderních budov se myslí zejména na jejich úspornost. Energetická efektivita se dostává i do norem, které lenským stát m diktuje Evropská unie. V ervnu tohoto roku byla schválena sm rnice o energetické ú innosti (Energy Ef ciency Directive), která má podnítit energetické úspory ve ve ejných budovách každý rok by se m ly úspornými stát t i procenta ve ejných budov a povinné budou i energetické audity. Tato opat ení mají p isp t k napln ní ambiciózního cíle EU do roku 2020 snížit spot ebu energie o 20 procent. Se zateplováním budov a rodinných dom podn covaným z nejvyšších míst jsme v R získali zkušenosti díky dota nímu programu Zelená úsporám (pozd ji se p enesl i na ve ejné budovy); na jeho úsp šnost mají r zné strany r zné názory. A koli žádný podobný program aktuáln neb ží, je alespo p ipravena novela zákona o hospoda ení energií, která by m la p isp t ke snižování energetické náro nosti budov. v n kterých oblastech je dokonce možné využít vodu termální (nap íklad v Krušnoho í). Omezením pro tuto variantu je nutnost celoro n dostate n zásobené studny na pozemku, p i emž realizace vrtu op t není jednoduchá záležitost. Základním p edpokladem je jednak vyšší investice, ale i vyjednání ady povolení (povolení pro vodní dílo). Samotné tepelné erpadlo voda / voda odebírá teplo z vody, která se erpá do vým níku a poté vrací zp t. Systém je celkov náro n jší na údržbu, ideální je jeho použití v takových inteligentních budovách, kde vzniká n jaké odpadní teplo. Tepelné erpadlo vzduch / voda Tento typ tepelného erpadla má díky zdroji tepla v podob venkovního vzduchu jednu velkou výhodu snadno se instaluje a náklady za n j nejsou p íliš vysoké. P íjemná je také možnost instalovat tepelné erpadlo vzduch / voda i do inteligentní budovy s menšími prostorovými možnostmi, p íp. do budovy rekonstruované. Nej ast jší variantou je tepelné erpadlo o dvou jednotkách vn jší a vnit ní, kdy vn jší jednotka erpá ventilátorem vzduch, jemuž je odebíráno teplo a využito pro oh ev 1/ / Autor: Karel Murtinger krokem ve vývoji sv telných zdroj bylo použití elekt iny jako zdroje energie a vynález žárovky jako zdroje sv tla. Její poslední vývojová forma, halogenová žárovka, je výborným zdrojem sv tla, který spl uje v tšinu požadavk, jež na zdroj sv tla klademe. Má však n kolik zcela zásadních nevýhod: malou ú innost, relativn nízkou barevnou teplotu a relativn krátkou životnost. Snaha najít zdroj sv tla s podstatn vyšší ú inností a tedy i nižší spot ebou energie stimulovala koncem 20. století velký rozvoj v oblasti sv telných zdroj objevily se kompaktní zá ivky, nové na čase, tzv. Haitzův zákon Obr. 1 Graf závislosti logaritmu světelného toku druhy výbojek a nakonec i výkonové LED diody pro osv tlení. Práv LED zažívají v poslední dob Objevují se dokonce názory, že organické LED rychlý vývoj a zdá se, že se stanou ideálním nástupcem žárovky se všemi jejími výhodami a žádnou vysokou cenu a stále ješt nízkou ú innost. asem nejsou tou nejsch dn jší cestou; mají zatím p íliš z jejích nevýhod. se však nepochybn objeví ješt další možnosti zvyšování ú innosti sv telných zdroj. Zatím se ovšem zdá, že v blízké budoucnosti se v oblasti osv tlování budov prosadí sv telné zdroje s LED, které jsou velmi exibilní, dob e se hodí pro moderní velkovýrobu (podobné technologie jako pro výrobu polovodi ových sou ástek), jsou p átelské k životnímu prost edí LED diody mají pom rn vysokou ú innost, (neobsahují rtu ani jiné t žké kovy) a mají dlouhou kterou je možné ješt zvyšovat, mohou mít tém životnost. libovolnou barevnou teplotu a mají velmi dlouhou životnost. Zatím nemohou zcela nahradit zá ivky Princip LED osvětlení nebo výbojky tam, kde je pot eba rozptýlené sv tlo Zkratka LED je z anglického light-emitting diode; o v tších intenzitách, respektive nejsou v této oblasti jde o polovodi ovou sou ástku s takzvaným p-n dostate n cenov konkurenceschopné. P edpokládá p echodem, podobn jako u usm r ovacích diod se, že organické LED (OLED), které se zatím používají na displeje, by mohly asem sloužit také jako že LED diody a fotovoltaické lánky jsou v prin- nebo t eba u fotovoltaických lánk. Dalo by se íci, levné plošné zdroje sv tla. To bude ovšem pravd podobn ješt n jaký as trvat. Ve fotovoltaickém lánku se m ní energie cipu analogická za ízení, ovšem s inverzní funkcí. foton 1/2012 Autor: Michaela Vinšová mohou být totiž propojeny na ídicí jednotku, a to v n kolika r zných nastaveních. Systémy p ipojené na úst ední stanici (nap íklad policie, hasi i, rychlá záchranná služba) mohou komunikovat skrze p ímou telefonní linku, rádiovou sí (tj. GPRS i GSM) nebo pomocí IP. Jak systém funguje Mozkem celého systému je úst edna, která zajiš uje komunikaci mezi jednotlivými složkami systému a v integrované pam ti má uložená nejd ležit jší nastavení. Zabezpe ovací úst edny jsou k dispozici v rozmezí od ty smy ek až po rozsáhlé nejednoho podniku. Abyste ochránili nejen systémy, které mají možnost propojení s p ístupovými a kamerovými systémy. Celkov je bezpe - majetek, ale i zdraví a bezpe nost lidí, máte k dispozici n kolik možností. Jednou z nich nostních systém celá ada, od t ch, kde úst edna jsou bezpe nostní komunika ní systémy. Podívejme funguje i jako detektor a signalizace, až po složité se blíže, jak takové systémy fungují, v em spo ívají systémy s jednotlivými komponenty rozmíst nými jejich výhody a jaké jsou v této oblasti novinky. nezávisle na sob. S nar stajícím po tem zabezpe ovacích systém V závislosti na p ipojených komponentech (zejména alarm v autech) jsou na denním po ádku pak úst edna r zn reaguje na narušení objektu. r zné falešné poplachy a mnozí za ínají mít tendenci Základním vybavením bývá nej ast ji alarm, spíše je ignorovat, místo aby ihned kontaktovali p íslušné ú ady. Tím ješt více nar stá pot eba ud lat it o další d ležité funkce tak, aby systém dokázal úst ednu však lze podle požadavk a pot eb rozšízabezpe ovací systém na první pohled nenápadný, komunikovat s opera ními pulty r zných bezpe nostních agentur s možností výjezdu zásahových ve své podstat však maximáln ú inný. vozidel na místo poplachu. Pro komunikaci s venkovním sv tem a p edání zprávy o nekalém d ní lze využít digitální komunikátor pro informování pultu centralizované ochrany (PCO), hlasový komunikátor pro p enos zprávy na libovolné telefonní íslo, nebo rádiový vysíla, P ipojení alarmu se proto stále ast ji p esouvá který je považován za nejbezpe n jší a nejrychlejší z lokálního na dálkové p ipojení. V p ípad dálkového p ipojení nedojde p i narušení hlídaného pro- Zajímavými možnostmi jsou dále GSM komuni- zp sob komunikace s PCO. storu ke spušt ní hlasité sirény; ta se díky komunika ním prvk m spustí p ímo na pot ebném komunikaci s vn jším sv tem (zejména v místech, kátor i Wi- modul. GSM komunikátor obstarává míst. Alarmové systémy se vzdáleným p ipojením kde není k dispozici klasická telefonní linka nebo 1/2012 dopadajícího zá ení na energii elektrického proudu a v LED diodách naopak procházející elektrický proud vyvolává emisi foton. Pokud jde o praktické provedení, jsou ovšem mezi fotovoltaickým lánkem a LED rozdíly zcela zásadní. V polovodi ích s takzvaným p ímým zakázaným pásem (direct band gap semiconductors) dochází k tomu, že p i pr chodu proudu p es p-n p echod a následné rekombinaci d r a elektron dojde k vyzá- ení foton (takzvaná elektroluminiscence). Vlnová délka a tedy barva vyzá eného sv tla odpovídá rozdílu energie mezi posledním obsazeným orbitalem a prvním neobsazeným orbitalem (band gap) a je tedy dána použitým polovodi em. P ehled používaných materiál spolu se spádem nap tí na p-n p echodu (to je vlastn jakési minimální nap tí, p i n mž LED svítí) je v uveden v tabulce 1. Z tabulky vyplývá, že nap tí pot ebné pro napájení LED je tím v tší, ím v tší je energie foton sv tla, tedy ím kratší je jejich vlnová délka). Když LED svítí Pro praktickou realizaci výše uvedeného fyzikálního principu emise foton bylo t eba vy ešit celou adu problém. V po átcích byl nejv tší problém s malou intenzitou sv tla a také s jeho barvou, proto se nejd íve LED diody používaly jen jako kontrolky nebo segmentové displeje. Pro tyto ú ely sta í mw elektrického výkonu, ale pro osv tlení je t eba výkon až tisíckrát v tší. Toho lze dosáhnout použitím velkého množství jednotlivých malých LED. To m že být rozumné ešení, pokud pot ebujeme plošné osv tlení. Jednotlivé ipy mohou být individuáln zapouzd ené nebo pod spole ným krytem. Použití velkého množství malých ip ale není možné tam, kde pot ebujeme malý a výkonný zdroj nap íklad pro bodové osv tlení. V každém Obr. 2 Spektrum bílé LED p ípad vývoj sm uje ke stále výkonn jším ip m. Zvyšování sv telného výkonu LED zdroj probíhá exponenciáln podobn, jako je tomu u zvyšování po tu tranzistor, respektive výpo etního výkonu mikroprocesor. (Existuje dokonce analogie k Moorovu zákonu, takzvaný Haitz v zákon.) Výkonné ipy je ovšem nutné efektivn chladit, protože v tší ást dodané energie se prom ní na teplo, které však na rozdíl od žárovek nebo výbojek není vyzá eno, ale musí být odvedeno. Proto se ipy montují na vhodnou tepeln vodivou podložku. Na rozdíl t eba od po íta ových procesor tady obvykle nep ichází v úvahu použití chladi e s ventilátorem používají se tedy r zné pasivní žebrované chladi e. Pokud jde o barvu sv tla, LED diody jsou z principu jednobarevný zdroj. K vytvo ení vícemén bílého sv tla je možné použít dv cesty: bu lze jako základ vzít LED vyza ující v modré nebo dokonce v ultra alové oblasti a p idat vhodný luminofor, který toto zá ení p em ní na delší vlnové délky mechanismem nazývaným Stokes v posun, nebo zkombinovat ervenou, zelenou a modrou LED. Dnes nejb žn jší Obr. 3 Reflektor pro videokameru složený ze samostatně zapouzdřených LED Obr. 4 Podobný reflektor s LED čipy pod společným krytem 1/ u objekt s vyšší rizikovostí) a v p ípad pot eby rozesílá SMS zprávy, volá na PCO, pop ípad m že p enášet hlas i video, pokud je úst edna vybavena p íslušenstvím pro zpracování hlasu a videa. Pomocí Wi- modulu pak m žete k úst edn p ipojit bezdrátové detektory. Následn lze úst ednu nastavit šiřuje možnosti jejich využití. V současné době tak Zdokonalování bezpečnostních systémů dále roz- tak, aby v p ípad, že rádiový detektor neodpovídá, mohou být používány nejen pro ochranu majetku zareagovala poplachem. Alarm tak rušením signálu a osob, ale v posledních letech se aktivně zapojují například jako prostředek požární signalizace, protipožární není možné obejít. Dále je možné vybavit úst ednu dalším p íslušenstvím, nap íklad rozší ením pro p ipojení více tuace ve výtazích a pro řadu dalších situací. Díky moder- ochrany, lékařského monitoringu, hlášení nouzové si- detektor. Konkrétní možnosti pro zapojení dalšího ním komunikačním metodám pak mohou mít uživatelé jistotu, že se všechny nezbytné informace dostanou p íslušenství se liší v závislosti na výrobci. Nabídka je však široká, výrobci se v sou asnosti p edbíhají přesně a rychle na určené místo. ve vybavení a možnostech svých systém. Stejn široké je spektrum výb ru z detektor. Najdeme zde nap íklad: mnohdy do svých produkt zahrnují možnost vytvá- PIR detektory reagující na pohyb v jejich et IP reporty p ímo z úst edny systému. zorném poli; Další metodou p enosu poplachu m že být tzv. PIR+kam detektory, které do úst edny odešlou signál i obrázek z p ipojené kamery (zpravi- sí a telefonní a/nebo IP cestu k ohlášení narušení duální signalizace, která využívá mobilní telefonní dla vybavené bleskem a infra erveným p isvícením pro focení v noci). Ta na podn t pohybového požáru. Jedná se o vysokorychlostní technologii st eženého prostoru, pop. osobního útoku nebo detektoru za ne snímat st ežený prostor vznikne signalizace, takže PCO dostane hlášení okamžit. tedy sekvence fotogra í, které jsou uloženy v interní Nej ast ji se zde využívá GPRS nebo GSM. Duální pam ti detektoru a bezdrátov p enášeny do úst edny signalizace navíc dokáže rozlišovat mezi skute nou v komprimované podob, odkud jsou posílány mimo krizovou situací a pouhým selháním hardwaru, což objekt, t eba bezpe nostní agentu e. Díky tomu tak pomáhá eliminovat falešné poplachy a zbyte né pohybové detektory nahradí složitý a drahý kamerový systém; výjezdy bezpe nostních služeb. dvouzónový PIR detektor se dv ma detektory Ovládání systému pohybu, které odešlou signál po narušení obou hlídaných zón; soby, nap íklad p es klávesnici, kterou se dá u n kte- Bezpe nostní systém lze ovládat n kolika zp - magnetické detektory po p erušení smy ky rých systém provést nastavení celého systému, odešlou signál do úst edny; jsou zvlášt vhodné pro obvykle však slouží k zalarmování a odalarmování použití na dve ích, oknech, garážových vratech apod.; systému. Ovládací klávesnice, s nimiž lze pracovat hlási požáru i detektory plynu detektor reagující na zm nu teploty a kou, resp. na obsah ur ité jsou v sou asnosti k dispozici ve dvou verzích: jed- pomocí numerického kódu nebo proximitní karty, látky v ovzduší (nap. zemní plyn i propan-butan); nodušší a levn jší LED klávesnice, které nezobrazují u n kterých systém jej lze nechat zapnutý i p i text, i p ehledn jší LCD klávesnice s dvou ádkovým alfanumerickým displejem. vypnutém st ežení objektu. Dále je možné systém obsluhovat pomocí dálkového ovládání, p es mobil pomocí SMS p íkaz Různé způsoby komunikace Vzhledem k tomu, že komunikace prost ednictvím p ímé telefonní linky pat í mezi nákladn jší rozhraní, k n muž se uživatel p ipojí po zadání i p es internet, kdy se používá integrované webové ešení, stále více se za ínají prosazovat jiné možnosti s nižšími náklady. Nar stá nap íklad využití Uvedeme-li p íklad fungování bezpe nost- hesla. technologie Voice over IP (VoIP), která je hnací ního komunika ního systému p i hlídání objektu silou pro širokopásmovou komunikaci (nap íklad ostrahou, tak systém umož uje monitorování p i signalizaci alarmu pro hlášení). Nové zabezpe- pohybu strážného nejenže jej dokáže p esn ovací systémy tak asto mohou využít tuto komunikaci jako metodu p enosu poplachu a výrobci již nestal ob tí útoku. Díky tomuto za ízení lokalizovat, ale umí sledovat i to, zda se nap íklad dostane 1/ Moderní technologie pro inženýry JARNÍ VYDÁNÍ LETNÍ ČÍSLO DIGITÁLNÍ VYDÁNÍ DATUM VYDÁNÍ UZÁVĚRKA ČÍSLA TERMÍN DODÁNÍ MATERIÁLU TÉMA Z OBÁLKY Inteligentní systémy pro správu energií aneb HVAC v budovách Smart grids jako budoucnost energetiky DALŠÍ TÉMATA Solární systémy pro ohřev vody v budovách Falešné poplachy a jejich příčiny Energetický management v budovách Inteligentní administrativní budovy v ČR Větrná energie v ČR a možnosti jejího využití Rozhovory Případové studie Produktové přehledy Přístupové systémy v administrativních budovách Jak termovize pomáhá energetickým úsporám v budovách Budování bezpečnosti prostřednictvím systémů automatizace Solární energie v ČR a možnosti jejího využití Výhody a nevýhody datových center Rozhovory Případové studie Produktové přehledy AKADEMICKÁ ČTVRTHODINKA Nahlédněte s námi na akademickou půdu TÉMA Z OBÁLKY TÉMA Z OBÁLKY ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALACE ISSN X Debata: Co je inteligentní budova a kam kráčí? 44 Co nedá (nejen) inženýrům v noci spát? A koli jsou p i stavb inteligentní budovy zachovány základní metody a mechanismy, s nimiž se setkáváme p i stavb b žných budov, musí se inžený i, architekti, projektanti i develope i vypo ádat s adou o íšk, které projektování i stavbu inteligentních budov provázejí. Podívejme se na klí ové otázky, které nedop ejí nejen inženýr m klidný spánek. a první pohled se nemusí inteligentní budova p íliš odlišovat od své mén chytré kolegyn. Sklo, beton, železo, Nmoderní design, nápadité architektonické prvky ty m že mít i budova, jejíž systém vytáp ní Tip pro dobré spaní: Není budova bez (LED) osvětlení Bez sv tla by nebylo života ani v inteligentních budovách. Osv tlení vnit ních i vn jších prostor je jednou ze základních podmínek k tomu, aby bylo možné budovu využívat. Kvalita osv tlení je d ležitým a v n kterých p ípadech i rozhodujícím parametrem kvality vnit ního prost edí, nemén d ležitá je ale v dnešní dob i spot eba energie. ývoj sv telných zdroj a svítidel probíhá již od úsvitu civilizace, a pokud se ohlédneme zpátky, zjistíme, že jde o historii více Vnež zajímavou (u nás se jí zabývala nap íklad PhDr. Jitka Ln ni ková). Lze íci, že zásadním Organické LED zatím mají příliš vysokou cenu a nízkou účinnost. Zdroj: Wikipedia Zdroj: Wikipedia Zdroj: Wikipedia Zdroj: Sundayschildsnapshots.com Inteligentní budovy v České republice 12 MECHANIKA MECHANIKA BEZPEČNOST A MONITOROVÁNÍ BEZPEČNOST A MONITOROVÁNÍ Není budova bez (LED) osvětlení 24 Výhody bezpečnostních komunikačních systémů 34 EURO 2012 pohltily inteligentní stadiony 42 Tepelné čerpadlo a inteligentní budova: Nerozlučná dvojice? Nejen vytáp t a chladit, ale také uspo it energie. To umí systém s tepelným erpadlem v inteligentních budovách. Klí em k úsp chu je ídicí jednotka, která dokáže plnit požadavky uživatel a využívat pro to nejvhodn jší zdroje energie. A práv tepelné erpadlo tu mnohdy hraje prim. H Řídicí jednotka zajišťuje využívání nejvýhodnějšího zdroje tepla. Zdroj: EkoWatt Zdroj: EkoWatt Výhody bezpečnostních komunikačních systémů Ú innost bezpe nostních systém se spole n se zapojením komunika ních prvk neustále zvyšuje. V em spo ívají výhody bezpe nostních komunika ních systém? Jaké jsou aktuální technologie a novinky v této oblasti? ot eba ohlídat si sv j majetek se denn týká P Dálkové připojení ohlásí nebezpečí na policii nebo u hasičů. Zdroj: Loxone.com Stále širší využití bezpečnostních systémů

5 PODZIMNÍ ČÍSLO ZIMNÍ ČÍSLO DIGITÁLNÍ VYDÁNÍ Jak zlepšit osvětlení v budově Přenos tepla v inteligentních budovách Efektivní využití solární energie v kombinaci s tepelným čerpadlem Bezdrátové komunikační systémy Světové trendy v zelených budovách LED osvětlení: výhody, nevýhody a možná zdravotní rizika Energetická efektivita HVAC: Komfort versus náklady Rozhovory Případové studie Produktové přehledy Kamerové systémy (IP, dohledové kamery) a jejich výhody Rekuperace v administrativních budovách Kolik stojí stavba inteligentního domu Měření a udržování kvality dodávek energie prostřednictvím systémů v budovách Elektronická požární signalizace Rozhovory Případové studie Produktové přehledy Ochutnávka z obsahu. Ediční kalendář má informativní charakter. Redakce si vyhrazuje právo na změny.

6 Moderní technologie pro inženýry Ceny a specifikace Formát reklamy 1 vydání 2 vydání digitální vydání * Celá strana /2 strany /3 strany /4 strany I. obálka French door x II. obálka III. obálka IV. obálka Inzertní strana s vyšší gramáží (pouze specifické strany) x PR článek, 1 strana* Technický článek / Případová studie - 2 strany schválený redakcí* Technický článek / Případová studie - 1 strana schválený redakcí* Prezentace technologických novinek v sekci Produkty ** Reklamní proužek uvnitře časopisu Reklamní proužek na obálce / Pro digitální vydání není v nabídce Sponzorovaný link při redakčním článku / Pro digitální vydání není v nabídce Přelep časopisu / Pro digitální vydání není v nabídce Vizitka firmy Modul (speciální sekce) / Pro digitální vydání není v nabídce Vklady cena závislá na počtu a gramáži Ceny jsou uvedeny bez DPH. OBECNÉ ÚDAJE Formát časopisu: mm: Křídový papír Přibližný počet stran: 68 stran + 4 strany obálky Lepená vazba lepený hřbet Ceny v jiných měnách se přepočítávají aktuálním kurzem. 6 mm Ukázková pravá strana časopisu Červený rámeček zobrazuje bezpečnou oblast, uvnitř které by měly být zaznamenány všechny důležité údaje reklamy (text, adresa atd.) tak, aby nedocházelo k jejich ořezu při zpracování. Doporučení se týká všech inzerátů zveřejněných v časopise. Sekce modul je již sama o sobě umístěna v bezpečné zóně. 12 mm formát strany 6 mm 200 x 267 mm Levá strana je zrcadlovým obrazem strany pravé. * Tištěné vydání vychází v roce 2013 v měsících březen a září (jarní a podzimní vydání). Zbývající vydání (letní a zimní) vychází pouze v podobě digitalizovaného PDF. Více podrobností na vyžádání. 6 mm

7 Technická specifikace Formát reklamy Obálka French door ( mm) + křídlo levé ( mm) + křídlo pravé ( mm) celá strana ( mm) 1/2 strany ( mm) 1/2 strany ( mm) 1/3 strany ( mm) Logo kontaktní údaje Text Logo kontaktní údaje Text Logo kontaktní údaje Text text do 3000 znaků 10 vizitek na straně 1/3 strany ( mm) modul ( mm) 1/4 strany ( mm) reklamní proužek ( mm) firemní vizitka (ok mm) TECHNICKÁ SPECIFIKACE Illustrator EPS, Photoshop EPS/TIFF, QuarkXpress a PageMaker. Všechny obrázky musí být uloženy ve formátu CMYK, s rozlišením 300 dpi, s rozložením inzerátu při tisku a ve skutečné velikosti, se všemi spojenými soubory a včetně fontů. Skladování: Inzertní materiály jsou skladovány pouze jeden rok a nebude-li vyžádáno jinak, budou po této době skartovány. Nátisky: Pro všechny inzeráty je vyžadován jeden zkušební barevný nátisk. Doporučení pro ořezání: Ponechejte kolem inzerátu bezpečnou oblast 5 mm. Požadavky na ořezání specifikujte na inzertní objednávce. Nadpisy, které přesahují sloupce, musí být rozděleny mezi slova, nebo povoleny 5 mm do mezery mezi sloupci. * Technický článek / Případová studie Složení: stálé prvky paginace stran, nadpis, perex, hlavní text, grafika, logo, podpis a adresa firmy. Délka textu je závislá od množství doprovodné grafiky, která je k textu dodána. Všeboceně platí, že: Strana je rozdělena na 6 modulů (2 3 = 6 modulů). Modul je buď grafika nebo text o rozsahu znaků. Nadpis a perex zpravidla zaujímají 1 modul. Logo a firemní vizitka zpravidla zaujímají 1 modul. Příklad: Článek o rozsahu dvou stran s běžným nadpisem, perexem, logem a firemní adresou se třemi obrázky. Dvě strany znamenají 12 modulů: 1 modul připadá na nadpis a perex, 1 modul na logo a firemní adresu, 3 moduly na grafiku. Zůstalo 7 modulů pro samotný hlavní text: 7 modulů znaků = znaků včetně mezer. ** Prezentace technologických novinek v sekci Produkty Složení: název výrobce/distributora, nadpis/název produtku, obrázek produktu, text v rozashu znaků včetně mezer, internetová adresa.

8 Moderní technologie pro inženýry Internetové zpravodajství A Reklama na portále Bannery i video F B Banner Rozměr Cena za 1 měsíc A Leaderboard 728 x B SkyScraper 160 x C BoomBox 336 x C G D Box (Button) 160 x E Video* Rozměry jsou uváděny v pixelech. Akceptovatelné formáty: JPG, GIF, SWF (do 120 kb). Bannery se zobrazují v rotaci s jinými. Rotace vždy po aktualizaci strany. * Video je umisťováno na YouTube a prolinkováno na naší stranu. E D H Články Druh Popis Umístění Příklad Cena Čas F Téma měsíce Sponzorovaný článek Nadpis, perex (200 znaků), obrázek (190 x 130), plná verze článku (3 000 znaků) Hlavní strana rámeček otevřít měsíc G TOP produkt Název, perex (200 znaků), logo/obrázek (190 x 130), link na článek (3 000 znaků) nebo na firmení web Hlavní strana rámeček otevřít měsíc H Zajímavá událost Nadpis, perex (200 znaků), obrázek (190 x 130), plná verze článku (3 000 znaků) Hlavní strana rámeček otevřít měsíc Textová reklama se může zobrazovat v rotaci s jinými texty. Reklama v newsletteru Druh Popis Cena I J K Banner Leaderboard Banner SkyScraper Banner Middle Direct mail HTML strana vyslaná čtenářům tištěné verze, plus dalším subjektům se zájmem o příjem jednotlivých vydání v této podobě. Ceny jsou smluvní. L Top produkt Obrázek (150 x 100), perex (200 znaků), link, plná verze článku (3 000 znaků) M Téma měsíce Obrázek (225 x 160), perex (300 znaků), link, plná verze článku (3 000 znaků) N Prezentace produktu Obrázek (150 x 100), perex (200 znaků), link, plná verze článku (3 000 znaků) Rozměry udány v pixelech. Akceptovatelné formáty: JPG, GIF, PNG (do 120 kb). Podívejte se na vzorový newsletter. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

9 Promoční balíčky Našim zákazníkům nabízíme ověřené propagační balíčky, kdy jsme kromě níže uvedeného schopni navrhnout propagaci na míru každému zákazníkovi dle jeho preferencí. Propagace našimi informačními kanály je tou nejlepší reklamou pro nové produkty uváděné na trh, stejně tak však pro zvyšování povědomí o firmě a jejích stávajících produktech. Články a bannery na webu BALÍČEK TOP PRODUKT Optimální řešení při zavádění nových produktů na trh pro podporu jejich prodeje. Balíček obsahuje: Prezentaci produktu v jednom vydání časopisu v sekci Produkty Publikování informací o produktu v sekcích Top Produkt nebo Téma měsíce na 1 měsíc* Umístění vybraného banneru na webových stránkách na dobu 1 měsíce* LEADERBOARD TÉMA MĚSÍCE SKYSCRAPER CENA: TOP PRODUKT BOMBOX EFEKTIVNÍ BALÍČEK Reklama v časopise 1/3 strany Dokonalé řešení pro klienty, kteří plánují prezentaci prostřednictvím všech našich informačních kanálů během jednoho kalendářeního měsíce. Balíček obsahuje: Umístění reklamy formátu 1/3 strany v jednom vydání časopisu Publikování informací o produktu v sekcích Top Produkt nebo Téma měsíce na 1 měsíc* Umístění vybraného banneru na webových stránkách na dobu 1 měsíce* Umístění vybraného banneru v 1 vydání pravidelného redakčního newsletteru 1/2 strany CENA: Bannery v newsletteru LEADERBOARD EFEKTIVNÍ BALÍČEK PLUS Dokonalé řešení pro klienty, kteří plánují prezentaci prostřednictvím našich informačních kanálů během jednoho kalendářeního měsíce. Balíček obsahuje: Umístění reklamy formátu 1/2 strany v jednom vydání časopisu Publikování informací o produktu v sekcích Top Produkt nebo Téma měsíce na 1 měsíc* Umístění vybraného banneru na webových stránkách na dobu 1 měsíce* Umístění vybraného banneru ve 2 vydáních pravidelného redakčního newsletteru SKYSCRAPER MIDDLE CENA: * Může se zobrazovat v rotaci s jiným. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

10 Moderní technologie pro inženýry Redakce Grafika Redakce Polsko Mgr. Jana Poncarová Šéfredaktorka tel.: Eva Nagajdová DTP tel.: Elżbieta Jaworska Šéfredaktorka tel wew. 123 faks Vydavatelství Kancelář Milan Katrušák Vydavatel Mgr. Monika Galbová Office Manager tel.: Marketing a reklama Lukáš Smelík Senior Editor & Marketing tel.: Michael J. Majchrzak Vydavatel Aleksander Poniatowski Marketing & Event Manager tel: wew. 112 kom Agnieszka Gumienna Key Account Manager tel wew. 109 kom faks Anna Jedlińska Office Manager tel.: wew. 100 Trade Media International s. r. o. Mánesova 536/ Český Těšín tel.:

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Electromechanical and electromotoric locking systems Bc. Milan Fejta Diplomová práce 2009 *** nascannované zadání str. 2 *** ABSTRAKT Tato diplomová

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Co nového v čistírenství? 15 Pro nás neznámý... 16 Mimořádná zpráva 16 4 253 ZÁ Í 2010 Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Z obsahu: Dílčí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK Tato publikace shrnuje poznatky získané p i ešení projektu Pracovní pohoda a spolehlivost lov ka v pracovním systému ešeného v rámci výzkumného

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Architektura hromadné zakázkové výroby

Architektura hromadné zakázkové výroby eské vysoké u ení technické v Praze Fakulta architektury Diplomová práce Architektura hromadné zakázkové výroby navrhování pravidel Jaroslav Hulín 2006 Vedoucí diplomové práce Ing. arch. Miloš Florián,

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond Vytvo eno konzulta ní spole ností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu E-learningový kurz projektového ízení pro NNO,

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

Libor Novák. Držitel ocenění Restauratér roku 2011 v kategorii hotelových restaurací

Libor Novák. Držitel ocenění Restauratér roku 2011 v kategorii hotelových restaurací Zpravodaj Asociace hotel a restaurací R l ro ník 6 ervenec/srpen 2012 Libor Novák Držitel ocenění Restauratér roku 2011 v kategorii hotelových restaurací Generální partner AHR R Exkluzivní partner AHR

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2014 Doporučujeme: Spravedlivé měření vody s písemnou garancí vrácení peněz NanoMad úpravna vody bez chemie

Více