Inspirace pro inženýry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inspirace pro inženýry"

Transkript

1 A U T O M AT I Z A C E E L E K T R O I N S TA L A C E M E C H A N I K A V O D O I N S TA L A C E B E Z P E Č N O S T A M O N I T O R O VÁ N Í I C T S P R ÁVA / Ř Í Z E N Í Z E L E N É B U D O V Y P R ÁV N Í O TÁ Z K Y Moderní technologie pro inženýry Inspirace pro inženýry ediční kalendář a ceník

2 Moderní technologie pro inženýry Charakteristika časopisu SOUHRN ÚDAJŮ O ČASOPISU Novinka na českém trhu od září 2012 Dostupný v tištěné i on-line verzi (e-vydání) Průměrný náklad: tištěných vydání, cca digitálních Periodicita: 4 vydání ročně (v roce 2012 dvě vydání) Webová stránka: Posláním časopisu Inteligentní budovy je přinášet aktuální informace o technologiích a řešeních využívaných ve stavebnictví. Cílovou čtenářskou skupinou jsou zejména odborníci působící v oblasti plánování, projektování, dodávání a řízení moderních budov. CÍLOVÁ ČTENÁŘSKÁ SKUPINA Stavební inženýři Projektanti Generální dodavatelé Developeři Realitní manažeři Manažeři a správci z komerčního prostředí Architekti Projektanti plánování výstavby Dodavatelé a návrháři stavebních systémů Čtvrtletník Inteligentní budovy píše mimo jiné o tématech, jako jsou funkce inteligentních budov, inteligentní rozvodná síť, klimatizační a automatizační systémy, počítačové systémy dozorování a řízení budov a integrace softwarových řešení s automatizací budov. Držíme krok s globálními trendy, které se týkají řešení inteligentních budov. PROPAGACE V ČASOPISE Zveřejňování článků, obrazových inzerátů nebo produktových informací Zveřejňování reklamy v modulech (Burza inteligentních budov) Možnost vkládání příloh nebo CD do celého nákladu nebo jeho části Prezentace produktů v rámci tématických článků Zveřejňování oborových článků v redakčních sekcích ON-LINE KATALOG INTELIGENTNÍ BUDOVY Katalog je komplexním seznamem firem nabízejících široký rozsah produktů pro automatizaci, elektrotechniku, mechaniku, vodoinstalaci, bezpečnost a monitorování a informační a komunikační technologie. Firmy mohou prezentovat sebe a své produkty prostřednictvím podrobných popisů, fotografií a videa. Pro zařazení Vaší firmy do katalogu navštivte stránku: DISTRIBUCE Časopis je zasílán zdarma na vyžádání v rámci České republiky a Slovenska Hlavní události v oboru stavebnictví v ČR (veletrhy, konference aj.) Semináře organizované vydavatelstvím Trade Media International E-vydání pro studenty technických univerzit Výstavy a další události v roce 2013: IBF duben Konference a expo Šetrné budovy FOR ARCH září FOR THERM září Prague Fire and Security Days září Aqua-therm Praha listopad a další

3 Tématické oddíly Automatizace - Řešení automatizace budov (Buildings Automation Solutions BAS) - Správa automatizace - Ovládání světelných senzorů a přítomnosti - Systém vnitřního a venkovního osvětlení pracující na základě obsazenosti, pohybu, denního světla apod. - Řízení vytápění jednotlivých místností - Řízení ventilace, klimatizace a filtrace na základě kvality vzduchu, např. obsahu CO 2 a vlhkosti Elektroinstalace - Kabeláž - Zařízení a správa napájecích systémů - Systém vnitřního a venkovního osvětlení - Napájení zařízení (včetně IT) - Záložní zdroje napájení (UPS) - Inteligentní rozvodné sítě - Inteligentní měření: Chytré měřicí senzory Mechanika - Systémy vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) - Inteligentní klimatizační systémy, včetně volného chlazení (free pooling) - Výtahové systémy - Eskalátory - Systémy žaluzií a okenic - Zámky, blokování, zachytávače, západky elektrických dveří - Brány, závory a zábrany Vodoinstalace - Sanitární systémy - Kanalizační systémy - Čerpadla - Chladicí systémy - Sekundární oběh vody Bezpečnost a monitorování - Počítačové dohledové systémy - Alarmové systémy - Protipožární systémy - Systémy řízení přístupu - Simulace přítomnosti - Ochrana osob a majetku - Meteorologické systémy - Obsluha audio-video zařízení - Vyspělý systém identifikace osob - Systém odvětrávání kouře, ovládání a monitorování protipožárních uzávěr - Systém alarmu při vniknutí Informační a komunikační technologie (ICT) - Kabeláž (datová a komunikační síť) - IT infrastruktura - Inteligentní IT: řízení přístupu, identifikace osob, simulace přítomnosti apod. - Bezdrátové řídicí systémy - Systémy řízení budov (Building Management Systems BMS) - Serverové místnosti - Inteligentní rozvodné sítě - Inteligentní měření: Chytré měřicí senzory - Monitorování vnitřního prostředí - Software pro monitorování spotřeby energie - Řízení spotřeby energie (osvětlení, vytápění, IT apod.) - Integrace BMS a sítě IT - CAD Správa / řízení - Systémy řízení budov (Building Management Systems BMS) - Monitorování systémů budov - Správa systémů osvětlení, vytápění a klimatizace - Ovládání žaluzií a okenic - Počítačové systémy správy budov - Integrace IT a automatizace Zelené budovy - Moderní architektonické provedení - Energetická účinnost - Obnovitelné zdroje energie - Ekologicky šetrné stavební materiály - Ekologie výstavby: řešení pro optimální sběr, odvoz a využití odpadu - Recyklace: opětovné využití odpadových materiálů Právní otázky - Energetická účinnost budov: zákonné požadavky - Stavební předpisy - Ekologické předpisy - Směrnice EU - Normy Energy Star - Práva a povinnosti majitelů a správců nemovitostí

4 20 30 Autor: Jana Poncarová Páte í každé inteligentní budovy jsou tzv. Building Management Systems (BMS), které neustále monitorují aktuální stav vnit ního prost edí v budov, sbírají a vyhodnocují data, aby bylo efektivn využito osv tlení (maximalizoval se potenciál denního není ízen nejmodern jšími technologiemi. To, co skute n vnáší do budovy jistou dávku inteligence i v trání a zajišt na perfektní bezpe nost. sv tla), zabezpe eno komfortní vytáp ní, chlazení (pokud použijeme tento sporný termín), je práv využití nejnov jších technologií a systém automatizace. ních budov klí ová dv hlediska, na která je Obecn vzato jsou pro samotný provoz inteligent- nutné 1/2012 Autor: Marie Leschingerová ospodárné nakládání s energiemi je jednou v situaci, kdy je množství slune ního zá ení nedostate né, se zapne tepelné erpadlo. B žné je kom- z oblastí, kde koncept inteligentních budov bezpochyby boduje. Bez energetických služeb by inteligentní d m nebyl inteligentní, vzájemn spolupracují. binování více druh vytáp ní a oh evu vody, které a tak již p edem p edpokládáme, že nízká spot eba Jednou z oblastí, v nichž se inteligence systému energií, uživatelský komfort a využívání alternativních zdroj jsou u takového domu samoz ejmostí. alternativních zdroj vytáp ní p ispívá nejen k eko- projevuje, je i snaha o snižování náklad. Využívání Jak jednoduše shrnout odlišnosti inteligentní nomi t jšímu, ale i k celkov ekologi t jšímu provozu. B žné je využívání solárních i fotovoltaických budovy v oblasti nakládání s energiemi? Inteligentní budova se od,hloupé liší tím, že jednotlivé systémy jsou ízeny jednotn. Nem lo by tedy docházet erpadla nás dnes budou zajímat. Poj me se tedy panel nebo tepelných erpadel. A práv tepelná t eba k tomu, že sou asn b ží topení i chlazení, podívat, co je na tepelných erpadlech v inteligentních budovách speci ckého. že jsou zatažené žaluzie, uvnit se svítí a podobn, vysv tlil Karel Srde ný z poradenské spole nosti v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prost edí Nerozlučné spojení EkoWatt. By spojení tepelné erpadlo v inteligentní budov evokuje technologii vyvinutou v 21. století, samotné tepelné erpadlo je p ekvapiv vynálezem starším než 150 let. Dnes ale tato technologie p itahuje stále víc p íznivc díky tomu, že jde nejen o ekologický, ale v podstat i bezobslužný zdroj vytáp ní. A proto nachází hojné využití práv v inteligentních Systémy ízení hospoda ení s energiemi a b žný budovách. uživatelský komfort v podob spínání kotle Pro odleh ení malá hádanka. Víte, co má tepelné nebo regulace vnit ní teploty v systému chlazení erpadlo spole ného s ledni kou? Nápov da zní jednoduše velmi mnoho. Fungují totiž na stejném prin- a vytáp ní jsou v inteligentních budovách dovedeny mnohem dál. Umož ují t eba regulovat teplotu b hem cipu. Chladni ka odebírá teplo potravinám a p edává dne v každé místnosti, využívat meteorologická data ho do místnosti. Stejn funguje i tepelné erpadlo pro programování teplot nebo efektivn hospoda it odebírá teplo ze vzduchu, vody nebo zem a získané teplo p edává do domu. S nadsázkou m žeme se solárními zisky. Uživatel m že tyto hodnoty regulovat na dálku i p es mobilní systém nebo webové ledni ku postavenou do okna otev enými dví ky rozhraní a užívat si tak pravý komfort ovládání. ven p irovnat k tepelnému erpadlu. Z venkovního Nezbytnou sou ástí systému vytáp ní, chlazení prost edí odebírá teplo, zadní m ížkou sm rem a oh evu vody v inteligentních budovách je tzv. ídicí do bytu topí. jednotka ( i ídicí systém), která zajiš uje využívání vždy nejvýhodn jšího zdroje tepla. V rodinném dom Zdroje energie tepelného čerpadla to tedy m že vypadat t eba tak, že pokud je venku Tepelná erpadla se v zásad d lí podle toho, slune no, bude se voda oh ívat sluncem, a naopak odkud teplo získávají. Zdrojem mohou být p irozené 1/2012 myslet již p i samotném projektování a stavb : asové hledisko vhodné na asování pro vytáp ní, chlazení, v trání nebo svícení, které se odvíjí od aktuálního vnit ního prost edí v budov ; optimaliza ní hledisko neustálé sbírání dat, která jsou využita pro optimální nastavení komfortních podmínek uvnit budovy. Nep edbíhejme ale, naši inžený i se teprve do konstrukce inteligentní budovy poušt jí a zrovna tuto noc mají neklidné sny. Nejde p ímo o no ní m ry (tak dalece je našt stí problematika inteligentních budov netrápí), ale neustále jim hlavou proudí myšlenky zabývající se následujícími otázkami: Jsem dostatečně v obraze? Nové technologie se vyvíjejí skokovým tempem; platí to p edevším v oblastech nových progresivních obor, kam inteligentní budovy bezesporu pat í. Nejeden inženýr, projektant i stavebník si povzdychne, když uvažuje, zda s novými technologiemi dostate n drží krok. Není lehké vyznat se ve všech nových standardech, aplikacích nebo normách. K tomu je ješt t eba po ítat s tím, že p edevším nové technologie se na trh dostávají s ur itými mouchami, které vychytává až praxe. A na í hlavu padají zpravidla stížnosti nespokojených klient? Vezm me si p íklad osv tlení. Šet it energii je v sou asné dob trendem a o LED osv tlení (detailn o n m pojednává lánek energetického poradce Karla Murtingera, který najdete na stran 24) je všeobecn známo, že pat í k nejúsporn jším možnostem, jež jsou aktuáln na trhu. Tento typ osv tlení se neustále vyvíjí a hledají se možnosti jeho optimálního využití. A koli obecn platí, že LED osv tlení je z hlediska úspornosti výhodn jší než jiné sv telné zdroje (ušet í až 80 procent energie ve srovnání s klasickými žárovkami), m lo by se na každou budovu, resp. každou její ást pohlížet individuáln. Inženýr Paul Lutkevich z Bostonu, který se zabývá inteligentními budovami, je p esv d en o tom, že n kdy je LED tou nejlepší volbou, ale v n kterých p ípadech se lépe hodí jiný typ osv tlení. V p ípad LED osv tlení se setkáváme také s tvrzením, že vyžadují jen malou nebo žádnou údržbu a vyzna ují se dlouhou životností. Jak dlouho bude LED osv tlení funk ní, záleží na n kolika faktorech. Hlavními jsou proudové m ni e, na nichž je osv tlení provozováno, a p echodová teplota. Stejný typ LED osv tlení se m že chovat jinak v závislosti na provedení designu, domnívá se Lutkevich. p írodní zdroje, jako je podzemní i povrchová voda, p da, hlubší podloží i vzduch, anebo um lý zdroj jako zbytkové teplo z výrobních proces, v trání budov a podobn. Ozna ení typu tepelného erpadla tedy napovídá, odkud teplo erpá NEBO jakému médiu teplo p edává. Tepelné erpadlo zem / voda Zem je pro tepelné erpadlo vynikajícím zdrojem tepla. Pro vytáp ní inteligentní budovy lze tepelná erpadla využít hned dv ma zp soby bu ve form tepla podloží prost ednictvím hloubkového vrtu, anebo teplo získávat z p dní vrstvy, kde se akumuluje slune ní energie. Pro vytáp ní a oh ev vody m že tepelné erpadlo jakékoliv inteligentní budovy využít teplotu zemského podloží, která se s rostoucí hloubkou zvyšuje asi o 1 C každých 30 metr. V hloubce okolo 100 metr je tedy teplota zhruba 10 C. Teplo, které se dostane na povrch, se liší v závislosti na oblasti tedy hlavn na složení podloží (vzhledem k tepelné vodivosti hornin). Teplo se z hloubi dostává prost ednictvím vrt, které se realizují v délce 50 až 150 metr. Obecn je t eba na každý kw výkonu tepelného erpadla podle geologického podloží asi metr vrtu. Vrt se pak realizuje bu ve form dvou kratších, anebo jednoho delšího, tedy nap íklad pro 8kW tepelné erpadlo je pot eba bu jeden zhruba 120metrový, nebo dva 60metrové vrty. Tepelné erpadlo, které erpá teplo z hloubi zem, má velmi dobrý a stabilní topný faktor díky stálé teplot, která se b hem roku nem ní. Vzhledem k náro nému provedení je u n j ale pot eba po ítat s vyššími po izovacími náklady. Druhý zp sob získávání tepla ze zem používá tzv. p dní kolektor. Ten má podobu potrubí (hadic) s nemrznoucí sm sí, které se položí do hloubky 1,5 2 metry, kde se akumuluje slune ní energie. Teplota zeminy b hem roku kolísá, nejhorší je období koncem topné sezony, kdy je p da již vychlazená. Platí zde tedy: ím v tší kolektor, tím lépe. P dní kolektor je mén nákladná a p itom stále celkem stabilní varianta, nap íklad pro inteligentní rodinné domy tedy naprosto ideální. Je ale pot eba po ítat s dostate n velkým prostorem na pozemku, který už nelze použít k zastav ní. Tepelné erpadlo voda / voda Zdrojem tepla pro tepelné erpadlo m že být i voda. Povrchové toky a vodní plochy je sice málokde možné využít kv li jejich nízké teplot a zne- išt ní, lepší variantou je však spodní voda, která má b hem roku relativn stálou teplotu 8 10 C, Inženýr, který bude navrhovat osv tlení v konkrétní budov, m že pozd ji od svých klient slyšet nap íklad tyto otázky: Pro jste neušet il víc energie? (Bohužel se zrovna zvedla cena elekt iny.) Pro bylo nutné ást osv tlení vym nit? (Inženýr nemohl neovlivnit kvalitu instalovaného osv tlení, které m lo kratší životnost než LED od renomovaných výrobc.) Problematika osvětlení je samozřejmě jen dílčí otázkou využití nových technologií v inteligentních budovách a udržovat si přehled o všech nových vymoženostech, výzkumech a inovacích (například v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, které jsou nedílnou součástí řady inteligentních budovy) je úkol hodný bohů. Co ale s námi, pozemšťany? Číst odborné časopisy je fajn, ale není nad to zapojit se do samotného vývoje. Je totiž jisté a praxí ověřené, že firmy v roli čekatelů na informace o nových technologiích budou vždy až za těmi, které se jejich vývoje aktivně účastní. Stavím skutečně zeleně a ekonomicky? Být zelený, úsporný, ekonomický a šetrný k životnímu prost edí je in. Protože podle o ciální statistiky zkonzumují budovy p ibližn 40 procent veškeré spot ebované energie v Evropské unii a USA, protože platí, že nej istší a nejlevn jší energie je ta nevyrobená (tedy nespot ebovaná) a protože žádný majitel ani nájemník nechce platit zbyte n vysoké ú ty energetickým rmám, není divu, že p i stavb moderních budov se myslí zejména na jejich úspornost. Energetická efektivita se dostává i do norem, které lenským stát m diktuje Evropská unie. V ervnu tohoto roku byla schválena sm rnice o energetické ú innosti (Energy Ef ciency Directive), která má podnítit energetické úspory ve ve ejných budovách každý rok by se m ly úspornými stát t i procenta ve ejných budov a povinné budou i energetické audity. Tato opat ení mají p isp t k napln ní ambiciózního cíle EU do roku 2020 snížit spot ebu energie o 20 procent. Se zateplováním budov a rodinných dom podn covaným z nejvyšších míst jsme v R získali zkušenosti díky dota nímu programu Zelená úsporám (pozd ji se p enesl i na ve ejné budovy); na jeho úsp šnost mají r zné strany r zné názory. A koli žádný podobný program aktuáln neb ží, je alespo p ipravena novela zákona o hospoda ení energií, která by m la p isp t ke snižování energetické náro nosti budov. v n kterých oblastech je dokonce možné využít vodu termální (nap íklad v Krušnoho í). Omezením pro tuto variantu je nutnost celoro n dostate n zásobené studny na pozemku, p i emž realizace vrtu op t není jednoduchá záležitost. Základním p edpokladem je jednak vyšší investice, ale i vyjednání ady povolení (povolení pro vodní dílo). Samotné tepelné erpadlo voda / voda odebírá teplo z vody, která se erpá do vým níku a poté vrací zp t. Systém je celkov náro n jší na údržbu, ideální je jeho použití v takových inteligentních budovách, kde vzniká n jaké odpadní teplo. Tepelné erpadlo vzduch / voda Tento typ tepelného erpadla má díky zdroji tepla v podob venkovního vzduchu jednu velkou výhodu snadno se instaluje a náklady za n j nejsou p íliš vysoké. P íjemná je také možnost instalovat tepelné erpadlo vzduch / voda i do inteligentní budovy s menšími prostorovými možnostmi, p íp. do budovy rekonstruované. Nej ast jší variantou je tepelné erpadlo o dvou jednotkách vn jší a vnit ní, kdy vn jší jednotka erpá ventilátorem vzduch, jemuž je odebíráno teplo a využito pro oh ev 1/ / Autor: Karel Murtinger krokem ve vývoji sv telných zdroj bylo použití elekt iny jako zdroje energie a vynález žárovky jako zdroje sv tla. Její poslední vývojová forma, halogenová žárovka, je výborným zdrojem sv tla, který spl uje v tšinu požadavk, jež na zdroj sv tla klademe. Má však n kolik zcela zásadních nevýhod: malou ú innost, relativn nízkou barevnou teplotu a relativn krátkou životnost. Snaha najít zdroj sv tla s podstatn vyšší ú inností a tedy i nižší spot ebou energie stimulovala koncem 20. století velký rozvoj v oblasti sv telných zdroj objevily se kompaktní zá ivky, nové na čase, tzv. Haitzův zákon Obr. 1 Graf závislosti logaritmu světelného toku druhy výbojek a nakonec i výkonové LED diody pro osv tlení. Práv LED zažívají v poslední dob Objevují se dokonce názory, že organické LED rychlý vývoj a zdá se, že se stanou ideálním nástupcem žárovky se všemi jejími výhodami a žádnou vysokou cenu a stále ješt nízkou ú innost. asem nejsou tou nejsch dn jší cestou; mají zatím p íliš z jejích nevýhod. se však nepochybn objeví ješt další možnosti zvyšování ú innosti sv telných zdroj. Zatím se ovšem zdá, že v blízké budoucnosti se v oblasti osv tlování budov prosadí sv telné zdroje s LED, které jsou velmi exibilní, dob e se hodí pro moderní velkovýrobu (podobné technologie jako pro výrobu polovodi ových sou ástek), jsou p átelské k životnímu prost edí LED diody mají pom rn vysokou ú innost, (neobsahují rtu ani jiné t žké kovy) a mají dlouhou kterou je možné ješt zvyšovat, mohou mít tém životnost. libovolnou barevnou teplotu a mají velmi dlouhou životnost. Zatím nemohou zcela nahradit zá ivky Princip LED osvětlení nebo výbojky tam, kde je pot eba rozptýlené sv tlo Zkratka LED je z anglického light-emitting diode; o v tších intenzitách, respektive nejsou v této oblasti jde o polovodi ovou sou ástku s takzvaným p-n dostate n cenov konkurenceschopné. P edpokládá p echodem, podobn jako u usm r ovacích diod se, že organické LED (OLED), které se zatím používají na displeje, by mohly asem sloužit také jako že LED diody a fotovoltaické lánky jsou v prin- nebo t eba u fotovoltaických lánk. Dalo by se íci, levné plošné zdroje sv tla. To bude ovšem pravd podobn ješt n jaký as trvat. Ve fotovoltaickém lánku se m ní energie cipu analogická za ízení, ovšem s inverzní funkcí. foton 1/2012 Autor: Michaela Vinšová mohou být totiž propojeny na ídicí jednotku, a to v n kolika r zných nastaveních. Systémy p ipojené na úst ední stanici (nap íklad policie, hasi i, rychlá záchranná služba) mohou komunikovat skrze p ímou telefonní linku, rádiovou sí (tj. GPRS i GSM) nebo pomocí IP. Jak systém funguje Mozkem celého systému je úst edna, která zajiš uje komunikaci mezi jednotlivými složkami systému a v integrované pam ti má uložená nejd ležit jší nastavení. Zabezpe ovací úst edny jsou k dispozici v rozmezí od ty smy ek až po rozsáhlé nejednoho podniku. Abyste ochránili nejen systémy, které mají možnost propojení s p ístupovými a kamerovými systémy. Celkov je bezpe - majetek, ale i zdraví a bezpe nost lidí, máte k dispozici n kolik možností. Jednou z nich nostních systém celá ada, od t ch, kde úst edna jsou bezpe nostní komunika ní systémy. Podívejme funguje i jako detektor a signalizace, až po složité se blíže, jak takové systémy fungují, v em spo ívají systémy s jednotlivými komponenty rozmíst nými jejich výhody a jaké jsou v této oblasti novinky. nezávisle na sob. S nar stajícím po tem zabezpe ovacích systém V závislosti na p ipojených komponentech (zejména alarm v autech) jsou na denním po ádku pak úst edna r zn reaguje na narušení objektu. r zné falešné poplachy a mnozí za ínají mít tendenci Základním vybavením bývá nej ast ji alarm, spíše je ignorovat, místo aby ihned kontaktovali p íslušné ú ady. Tím ješt více nar stá pot eba ud lat it o další d ležité funkce tak, aby systém dokázal úst ednu však lze podle požadavk a pot eb rozšízabezpe ovací systém na první pohled nenápadný, komunikovat s opera ními pulty r zných bezpe nostních agentur s možností výjezdu zásahových ve své podstat však maximáln ú inný. vozidel na místo poplachu. Pro komunikaci s venkovním sv tem a p edání zprávy o nekalém d ní lze využít digitální komunikátor pro informování pultu centralizované ochrany (PCO), hlasový komunikátor pro p enos zprávy na libovolné telefonní íslo, nebo rádiový vysíla, P ipojení alarmu se proto stále ast ji p esouvá který je považován za nejbezpe n jší a nejrychlejší z lokálního na dálkové p ipojení. V p ípad dálkového p ipojení nedojde p i narušení hlídaného pro- Zajímavými možnostmi jsou dále GSM komuni- zp sob komunikace s PCO. storu ke spušt ní hlasité sirény; ta se díky komunika ním prvk m spustí p ímo na pot ebném komunikaci s vn jším sv tem (zejména v místech, kátor i Wi- modul. GSM komunikátor obstarává míst. Alarmové systémy se vzdáleným p ipojením kde není k dispozici klasická telefonní linka nebo 1/2012 dopadajícího zá ení na energii elektrického proudu a v LED diodách naopak procházející elektrický proud vyvolává emisi foton. Pokud jde o praktické provedení, jsou ovšem mezi fotovoltaickým lánkem a LED rozdíly zcela zásadní. V polovodi ích s takzvaným p ímým zakázaným pásem (direct band gap semiconductors) dochází k tomu, že p i pr chodu proudu p es p-n p echod a následné rekombinaci d r a elektron dojde k vyzá- ení foton (takzvaná elektroluminiscence). Vlnová délka a tedy barva vyzá eného sv tla odpovídá rozdílu energie mezi posledním obsazeným orbitalem a prvním neobsazeným orbitalem (band gap) a je tedy dána použitým polovodi em. P ehled používaných materiál spolu se spádem nap tí na p-n p echodu (to je vlastn jakési minimální nap tí, p i n mž LED svítí) je v uveden v tabulce 1. Z tabulky vyplývá, že nap tí pot ebné pro napájení LED je tím v tší, ím v tší je energie foton sv tla, tedy ím kratší je jejich vlnová délka). Když LED svítí Pro praktickou realizaci výše uvedeného fyzikálního principu emise foton bylo t eba vy ešit celou adu problém. V po átcích byl nejv tší problém s malou intenzitou sv tla a také s jeho barvou, proto se nejd íve LED diody používaly jen jako kontrolky nebo segmentové displeje. Pro tyto ú ely sta í mw elektrického výkonu, ale pro osv tlení je t eba výkon až tisíckrát v tší. Toho lze dosáhnout použitím velkého množství jednotlivých malých LED. To m že být rozumné ešení, pokud pot ebujeme plošné osv tlení. Jednotlivé ipy mohou být individuáln zapouzd ené nebo pod spole ným krytem. Použití velkého množství malých ip ale není možné tam, kde pot ebujeme malý a výkonný zdroj nap íklad pro bodové osv tlení. V každém Obr. 2 Spektrum bílé LED p ípad vývoj sm uje ke stále výkonn jším ip m. Zvyšování sv telného výkonu LED zdroj probíhá exponenciáln podobn, jako je tomu u zvyšování po tu tranzistor, respektive výpo etního výkonu mikroprocesor. (Existuje dokonce analogie k Moorovu zákonu, takzvaný Haitz v zákon.) Výkonné ipy je ovšem nutné efektivn chladit, protože v tší ást dodané energie se prom ní na teplo, které však na rozdíl od žárovek nebo výbojek není vyzá eno, ale musí být odvedeno. Proto se ipy montují na vhodnou tepeln vodivou podložku. Na rozdíl t eba od po íta ových procesor tady obvykle nep ichází v úvahu použití chladi e s ventilátorem používají se tedy r zné pasivní žebrované chladi e. Pokud jde o barvu sv tla, LED diody jsou z principu jednobarevný zdroj. K vytvo ení vícemén bílého sv tla je možné použít dv cesty: bu lze jako základ vzít LED vyza ující v modré nebo dokonce v ultra alové oblasti a p idat vhodný luminofor, který toto zá ení p em ní na delší vlnové délky mechanismem nazývaným Stokes v posun, nebo zkombinovat ervenou, zelenou a modrou LED. Dnes nejb žn jší Obr. 3 Reflektor pro videokameru složený ze samostatně zapouzdřených LED Obr. 4 Podobný reflektor s LED čipy pod společným krytem 1/ u objekt s vyšší rizikovostí) a v p ípad pot eby rozesílá SMS zprávy, volá na PCO, pop ípad m že p enášet hlas i video, pokud je úst edna vybavena p íslušenstvím pro zpracování hlasu a videa. Pomocí Wi- modulu pak m žete k úst edn p ipojit bezdrátové detektory. Následn lze úst ednu nastavit šiřuje možnosti jejich využití. V současné době tak Zdokonalování bezpečnostních systémů dále roz- tak, aby v p ípad, že rádiový detektor neodpovídá, mohou být používány nejen pro ochranu majetku zareagovala poplachem. Alarm tak rušením signálu a osob, ale v posledních letech se aktivně zapojují například jako prostředek požární signalizace, protipožární není možné obejít. Dále je možné vybavit úst ednu dalším p íslušenstvím, nap íklad rozší ením pro p ipojení více tuace ve výtazích a pro řadu dalších situací. Díky moder- ochrany, lékařského monitoringu, hlášení nouzové si- detektor. Konkrétní možnosti pro zapojení dalšího ním komunikačním metodám pak mohou mít uživatelé jistotu, že se všechny nezbytné informace dostanou p íslušenství se liší v závislosti na výrobci. Nabídka je však široká, výrobci se v sou asnosti p edbíhají přesně a rychle na určené místo. ve vybavení a možnostech svých systém. Stejn široké je spektrum výb ru z detektor. Najdeme zde nap íklad: mnohdy do svých produkt zahrnují možnost vytvá- PIR detektory reagující na pohyb v jejich et IP reporty p ímo z úst edny systému. zorném poli; Další metodou p enosu poplachu m že být tzv. PIR+kam detektory, které do úst edny odešlou signál i obrázek z p ipojené kamery (zpravi- sí a telefonní a/nebo IP cestu k ohlášení narušení duální signalizace, která využívá mobilní telefonní dla vybavené bleskem a infra erveným p isvícením pro focení v noci). Ta na podn t pohybového požáru. Jedná se o vysokorychlostní technologii st eženého prostoru, pop. osobního útoku nebo detektoru za ne snímat st ežený prostor vznikne signalizace, takže PCO dostane hlášení okamžit. tedy sekvence fotogra í, které jsou uloženy v interní Nej ast ji se zde využívá GPRS nebo GSM. Duální pam ti detektoru a bezdrátov p enášeny do úst edny signalizace navíc dokáže rozlišovat mezi skute nou v komprimované podob, odkud jsou posílány mimo krizovou situací a pouhým selháním hardwaru, což objekt, t eba bezpe nostní agentu e. Díky tomu tak pomáhá eliminovat falešné poplachy a zbyte né pohybové detektory nahradí složitý a drahý kamerový systém; výjezdy bezpe nostních služeb. dvouzónový PIR detektor se dv ma detektory Ovládání systému pohybu, které odešlou signál po narušení obou hlídaných zón; soby, nap íklad p es klávesnici, kterou se dá u n kte- Bezpe nostní systém lze ovládat n kolika zp - magnetické detektory po p erušení smy ky rých systém provést nastavení celého systému, odešlou signál do úst edny; jsou zvlášt vhodné pro obvykle však slouží k zalarmování a odalarmování použití na dve ích, oknech, garážových vratech apod.; systému. Ovládací klávesnice, s nimiž lze pracovat hlási požáru i detektory plynu detektor reagující na zm nu teploty a kou, resp. na obsah ur ité jsou v sou asnosti k dispozici ve dvou verzích: jed- pomocí numerického kódu nebo proximitní karty, látky v ovzduší (nap. zemní plyn i propan-butan); nodušší a levn jší LED klávesnice, které nezobrazují u n kterých systém jej lze nechat zapnutý i p i text, i p ehledn jší LCD klávesnice s dvou ádkovým alfanumerickým displejem. vypnutém st ežení objektu. Dále je možné systém obsluhovat pomocí dálkového ovládání, p es mobil pomocí SMS p íkaz Různé způsoby komunikace Vzhledem k tomu, že komunikace prost ednictvím p ímé telefonní linky pat í mezi nákladn jší rozhraní, k n muž se uživatel p ipojí po zadání i p es internet, kdy se používá integrované webové ešení, stále více se za ínají prosazovat jiné možnosti s nižšími náklady. Nar stá nap íklad využití Uvedeme-li p íklad fungování bezpe nost- hesla. technologie Voice over IP (VoIP), která je hnací ního komunika ního systému p i hlídání objektu silou pro širokopásmovou komunikaci (nap íklad ostrahou, tak systém umož uje monitorování p i signalizaci alarmu pro hlášení). Nové zabezpe- pohybu strážného nejenže jej dokáže p esn ovací systémy tak asto mohou využít tuto komunikaci jako metodu p enosu poplachu a výrobci již nestal ob tí útoku. Díky tomuto za ízení lokalizovat, ale umí sledovat i to, zda se nap íklad dostane 1/ Moderní technologie pro inženýry JARNÍ VYDÁNÍ LETNÍ ČÍSLO DIGITÁLNÍ VYDÁNÍ DATUM VYDÁNÍ UZÁVĚRKA ČÍSLA TERMÍN DODÁNÍ MATERIÁLU TÉMA Z OBÁLKY Inteligentní systémy pro správu energií aneb HVAC v budovách Smart grids jako budoucnost energetiky DALŠÍ TÉMATA Solární systémy pro ohřev vody v budovách Falešné poplachy a jejich příčiny Energetický management v budovách Inteligentní administrativní budovy v ČR Větrná energie v ČR a možnosti jejího využití Rozhovory Případové studie Produktové přehledy Přístupové systémy v administrativních budovách Jak termovize pomáhá energetickým úsporám v budovách Budování bezpečnosti prostřednictvím systémů automatizace Solární energie v ČR a možnosti jejího využití Výhody a nevýhody datových center Rozhovory Případové studie Produktové přehledy AKADEMICKÁ ČTVRTHODINKA Nahlédněte s námi na akademickou půdu TÉMA Z OBÁLKY TÉMA Z OBÁLKY ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALACE ISSN X Debata: Co je inteligentní budova a kam kráčí? 44 Co nedá (nejen) inženýrům v noci spát? A koli jsou p i stavb inteligentní budovy zachovány základní metody a mechanismy, s nimiž se setkáváme p i stavb b žných budov, musí se inžený i, architekti, projektanti i develope i vypo ádat s adou o íšk, které projektování i stavbu inteligentních budov provázejí. Podívejme se na klí ové otázky, které nedop ejí nejen inženýr m klidný spánek. a první pohled se nemusí inteligentní budova p íliš odlišovat od své mén chytré kolegyn. Sklo, beton, železo, Nmoderní design, nápadité architektonické prvky ty m že mít i budova, jejíž systém vytáp ní Tip pro dobré spaní: Není budova bez (LED) osvětlení Bez sv tla by nebylo života ani v inteligentních budovách. Osv tlení vnit ních i vn jších prostor je jednou ze základních podmínek k tomu, aby bylo možné budovu využívat. Kvalita osv tlení je d ležitým a v n kterých p ípadech i rozhodujícím parametrem kvality vnit ního prost edí, nemén d ležitá je ale v dnešní dob i spot eba energie. ývoj sv telných zdroj a svítidel probíhá již od úsvitu civilizace, a pokud se ohlédneme zpátky, zjistíme, že jde o historii více Vnež zajímavou (u nás se jí zabývala nap íklad PhDr. Jitka Ln ni ková). Lze íci, že zásadním Organické LED zatím mají příliš vysokou cenu a nízkou účinnost. Zdroj: Wikipedia Zdroj: Wikipedia Zdroj: Wikipedia Zdroj: Sundayschildsnapshots.com Inteligentní budovy v České republice 12 MECHANIKA MECHANIKA BEZPEČNOST A MONITOROVÁNÍ BEZPEČNOST A MONITOROVÁNÍ Není budova bez (LED) osvětlení 24 Výhody bezpečnostních komunikačních systémů 34 EURO 2012 pohltily inteligentní stadiony 42 Tepelné čerpadlo a inteligentní budova: Nerozlučná dvojice? Nejen vytáp t a chladit, ale také uspo it energie. To umí systém s tepelným erpadlem v inteligentních budovách. Klí em k úsp chu je ídicí jednotka, která dokáže plnit požadavky uživatel a využívat pro to nejvhodn jší zdroje energie. A práv tepelné erpadlo tu mnohdy hraje prim. H Řídicí jednotka zajišťuje využívání nejvýhodnějšího zdroje tepla. Zdroj: EkoWatt Zdroj: EkoWatt Výhody bezpečnostních komunikačních systémů Ú innost bezpe nostních systém se spole n se zapojením komunika ních prvk neustále zvyšuje. V em spo ívají výhody bezpe nostních komunika ních systém? Jaké jsou aktuální technologie a novinky v této oblasti? ot eba ohlídat si sv j majetek se denn týká P Dálkové připojení ohlásí nebezpečí na policii nebo u hasičů. Zdroj: Loxone.com Stále širší využití bezpečnostních systémů

5 PODZIMNÍ ČÍSLO ZIMNÍ ČÍSLO DIGITÁLNÍ VYDÁNÍ Jak zlepšit osvětlení v budově Přenos tepla v inteligentních budovách Efektivní využití solární energie v kombinaci s tepelným čerpadlem Bezdrátové komunikační systémy Světové trendy v zelených budovách LED osvětlení: výhody, nevýhody a možná zdravotní rizika Energetická efektivita HVAC: Komfort versus náklady Rozhovory Případové studie Produktové přehledy Kamerové systémy (IP, dohledové kamery) a jejich výhody Rekuperace v administrativních budovách Kolik stojí stavba inteligentního domu Měření a udržování kvality dodávek energie prostřednictvím systémů v budovách Elektronická požární signalizace Rozhovory Případové studie Produktové přehledy Ochutnávka z obsahu. Ediční kalendář má informativní charakter. Redakce si vyhrazuje právo na změny.

6 Moderní technologie pro inženýry Ceny a specifikace Formát reklamy 1 vydání 2 vydání digitální vydání * Celá strana /2 strany /3 strany /4 strany I. obálka French door x II. obálka III. obálka IV. obálka Inzertní strana s vyšší gramáží (pouze specifické strany) x PR článek, 1 strana* Technický článek / Případová studie - 2 strany schválený redakcí* Technický článek / Případová studie - 1 strana schválený redakcí* Prezentace technologických novinek v sekci Produkty ** Reklamní proužek uvnitře časopisu Reklamní proužek na obálce / Pro digitální vydání není v nabídce Sponzorovaný link při redakčním článku / Pro digitální vydání není v nabídce Přelep časopisu / Pro digitální vydání není v nabídce Vizitka firmy Modul (speciální sekce) / Pro digitální vydání není v nabídce Vklady cena závislá na počtu a gramáži Ceny jsou uvedeny bez DPH. OBECNÉ ÚDAJE Formát časopisu: mm: Křídový papír Přibližný počet stran: 68 stran + 4 strany obálky Lepená vazba lepený hřbet Ceny v jiných měnách se přepočítávají aktuálním kurzem. 6 mm Ukázková pravá strana časopisu Červený rámeček zobrazuje bezpečnou oblast, uvnitř které by měly být zaznamenány všechny důležité údaje reklamy (text, adresa atd.) tak, aby nedocházelo k jejich ořezu při zpracování. Doporučení se týká všech inzerátů zveřejněných v časopise. Sekce modul je již sama o sobě umístěna v bezpečné zóně. 12 mm formát strany 6 mm 200 x 267 mm Levá strana je zrcadlovým obrazem strany pravé. * Tištěné vydání vychází v roce 2013 v měsících březen a září (jarní a podzimní vydání). Zbývající vydání (letní a zimní) vychází pouze v podobě digitalizovaného PDF. Více podrobností na vyžádání. 6 mm

7 Technická specifikace Formát reklamy Obálka French door ( mm) + křídlo levé ( mm) + křídlo pravé ( mm) celá strana ( mm) 1/2 strany ( mm) 1/2 strany ( mm) 1/3 strany ( mm) Logo kontaktní údaje Text Logo kontaktní údaje Text Logo kontaktní údaje Text text do 3000 znaků 10 vizitek na straně 1/3 strany ( mm) modul ( mm) 1/4 strany ( mm) reklamní proužek ( mm) firemní vizitka (ok mm) TECHNICKÁ SPECIFIKACE Illustrator EPS, Photoshop EPS/TIFF, QuarkXpress a PageMaker. Všechny obrázky musí být uloženy ve formátu CMYK, s rozlišením 300 dpi, s rozložením inzerátu při tisku a ve skutečné velikosti, se všemi spojenými soubory a včetně fontů. Skladování: Inzertní materiály jsou skladovány pouze jeden rok a nebude-li vyžádáno jinak, budou po této době skartovány. Nátisky: Pro všechny inzeráty je vyžadován jeden zkušební barevný nátisk. Doporučení pro ořezání: Ponechejte kolem inzerátu bezpečnou oblast 5 mm. Požadavky na ořezání specifikujte na inzertní objednávce. Nadpisy, které přesahují sloupce, musí být rozděleny mezi slova, nebo povoleny 5 mm do mezery mezi sloupci. * Technický článek / Případová studie Složení: stálé prvky paginace stran, nadpis, perex, hlavní text, grafika, logo, podpis a adresa firmy. Délka textu je závislá od množství doprovodné grafiky, která je k textu dodána. Všeboceně platí, že: Strana je rozdělena na 6 modulů (2 3 = 6 modulů). Modul je buď grafika nebo text o rozsahu znaků. Nadpis a perex zpravidla zaujímají 1 modul. Logo a firemní vizitka zpravidla zaujímají 1 modul. Příklad: Článek o rozsahu dvou stran s běžným nadpisem, perexem, logem a firemní adresou se třemi obrázky. Dvě strany znamenají 12 modulů: 1 modul připadá na nadpis a perex, 1 modul na logo a firemní adresu, 3 moduly na grafiku. Zůstalo 7 modulů pro samotný hlavní text: 7 modulů znaků = znaků včetně mezer. ** Prezentace technologických novinek v sekci Produkty Složení: název výrobce/distributora, nadpis/název produtku, obrázek produktu, text v rozashu znaků včetně mezer, internetová adresa.

8 Moderní technologie pro inženýry Internetové zpravodajství A Reklama na portále Bannery i video F B Banner Rozměr Cena za 1 měsíc A Leaderboard 728 x B SkyScraper 160 x C BoomBox 336 x C G D Box (Button) 160 x E Video* Rozměry jsou uváděny v pixelech. Akceptovatelné formáty: JPG, GIF, SWF (do 120 kb). Bannery se zobrazují v rotaci s jinými. Rotace vždy po aktualizaci strany. * Video je umisťováno na YouTube a prolinkováno na naší stranu. E D H Články Druh Popis Umístění Příklad Cena Čas F Téma měsíce Sponzorovaný článek Nadpis, perex (200 znaků), obrázek (190 x 130), plná verze článku (3 000 znaků) Hlavní strana rámeček otevřít měsíc G TOP produkt Název, perex (200 znaků), logo/obrázek (190 x 130), link na článek (3 000 znaků) nebo na firmení web Hlavní strana rámeček otevřít měsíc H Zajímavá událost Nadpis, perex (200 znaků), obrázek (190 x 130), plná verze článku (3 000 znaků) Hlavní strana rámeček otevřít měsíc Textová reklama se může zobrazovat v rotaci s jinými texty. Reklama v newsletteru Druh Popis Cena I J K Banner Leaderboard Banner SkyScraper Banner Middle Direct mail HTML strana vyslaná čtenářům tištěné verze, plus dalším subjektům se zájmem o příjem jednotlivých vydání v této podobě. Ceny jsou smluvní. L Top produkt Obrázek (150 x 100), perex (200 znaků), link, plná verze článku (3 000 znaků) M Téma měsíce Obrázek (225 x 160), perex (300 znaků), link, plná verze článku (3 000 znaků) N Prezentace produktu Obrázek (150 x 100), perex (200 znaků), link, plná verze článku (3 000 znaků) Rozměry udány v pixelech. Akceptovatelné formáty: JPG, GIF, PNG (do 120 kb). Podívejte se na vzorový newsletter. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

9 Promoční balíčky Našim zákazníkům nabízíme ověřené propagační balíčky, kdy jsme kromě níže uvedeného schopni navrhnout propagaci na míru každému zákazníkovi dle jeho preferencí. Propagace našimi informačními kanály je tou nejlepší reklamou pro nové produkty uváděné na trh, stejně tak však pro zvyšování povědomí o firmě a jejích stávajících produktech. Články a bannery na webu BALÍČEK TOP PRODUKT Optimální řešení při zavádění nových produktů na trh pro podporu jejich prodeje. Balíček obsahuje: Prezentaci produktu v jednom vydání časopisu v sekci Produkty Publikování informací o produktu v sekcích Top Produkt nebo Téma měsíce na 1 měsíc* Umístění vybraného banneru na webových stránkách na dobu 1 měsíce* LEADERBOARD TÉMA MĚSÍCE SKYSCRAPER CENA: TOP PRODUKT BOMBOX EFEKTIVNÍ BALÍČEK Reklama v časopise 1/3 strany Dokonalé řešení pro klienty, kteří plánují prezentaci prostřednictvím všech našich informačních kanálů během jednoho kalendářeního měsíce. Balíček obsahuje: Umístění reklamy formátu 1/3 strany v jednom vydání časopisu Publikování informací o produktu v sekcích Top Produkt nebo Téma měsíce na 1 měsíc* Umístění vybraného banneru na webových stránkách na dobu 1 měsíce* Umístění vybraného banneru v 1 vydání pravidelného redakčního newsletteru 1/2 strany CENA: Bannery v newsletteru LEADERBOARD EFEKTIVNÍ BALÍČEK PLUS Dokonalé řešení pro klienty, kteří plánují prezentaci prostřednictvím našich informačních kanálů během jednoho kalendářeního měsíce. Balíček obsahuje: Umístění reklamy formátu 1/2 strany v jednom vydání časopisu Publikování informací o produktu v sekcích Top Produkt nebo Téma měsíce na 1 měsíc* Umístění vybraného banneru na webových stránkách na dobu 1 měsíce* Umístění vybraného banneru ve 2 vydáních pravidelného redakčního newsletteru SKYSCRAPER MIDDLE CENA: * Může se zobrazovat v rotaci s jiným. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

10 Moderní technologie pro inženýry Redakce Grafika Redakce Polsko Mgr. Jana Poncarová Šéfredaktorka tel.: Eva Nagajdová DTP tel.: Elżbieta Jaworska Šéfredaktorka tel wew. 123 faks Vydavatelství Kancelář Milan Katrušák Vydavatel Mgr. Monika Galbová Office Manager tel.: Marketing a reklama Lukáš Smelík Senior Editor & Marketing tel.: Michael J. Majchrzak Vydavatel Aleksander Poniatowski Marketing & Event Manager tel: wew. 112 kom Agnieszka Gumienna Key Account Manager tel wew. 109 kom faks Anna Jedlińska Office Manager tel.: wew. 100 Trade Media International s. r. o. Mánesova 536/ Český Těšín tel.:

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Energy Performance Contracting v PKN a.s.

Energy Performance Contracting v PKN a.s. Answers for infrastructure Energy Performance Contracting v PKN a.s. Základní informace k projektu Diskusní fórum 21.1.2015 Hotel EURO, Pardubice Kdo jsme, co d láme a pro koho Obchodní úsek BPS, divize

Více

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích Základní východiska Nejbouřlivější vývoj v posledním období probíhá v oblasti vývoje a zdokonalování světelných zdrojů nazývaných obecně LED - Light Emitting

Více

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004)

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Využití inteligentního prachu je návrh futuristický, uvažuje s možností využít zařízení, označovaného jako inteligentní prach

Více

E.ON Bezpečí. pouze pro zákazníky E.ON Energie, a.s. JABLOTRON 100 Alarm s revolučním ovládáním

E.ON Bezpečí. pouze pro zákazníky E.ON Energie, a.s. JABLOTRON 100 Alarm s revolučním ovládáním E.ON Bezpečí Speciální nabídka pouze pro zákazníky E.ON Energie, a.s. JABLOTRON 100 Alarm s revolučním ovládáním Ovládání Ústřednu může ovládat až 300 uživatelů. Pro ovládání systému jsou k dispozici sběrnicové

Více

prostředků při minimálních provozních nákladech. Inteligentní budovy jsou označovány EIBG European Intelligent Building Group.

prostředků při minimálních provozních nákladech. Inteligentní budovy jsou označovány EIBG European Intelligent Building Group. Systémová technika budov Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Inteligentní budova

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo.

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Antonello Buondonno Carlos Dodero Konference EZ Špindler v Mlýn, 16.4.2015 Obsah Enel pro Expo 2015: Chytrá

Více

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 26.2. 2015 II. Podpora inovativního podnikání v

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se

KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se Co jsou IP kamery a jaké je jejich využití? Digitální IP kamery se nazývají také síťové kamery, protože se připojují přímo do počítačové sítě,

Více

Dopřejte si správnou velikost

Dopřejte si správnou velikost Myčky na hrnce, plechy a pracovní pomůcky Série GS 600 Dopřejte si správnou velikost Série GS 600 myčky na hrnce, plechy a pracovní pomůcky Winterhalter Mytí kuchyňského nádobí vyžaduje velký výkon série

Více

Sm rnice EuP/ErP & Grundfos. Ji í Tesák 14.3.2012

Sm rnice EuP/ErP & Grundfos. Ji í Tesák 14.3.2012 Sm rnice EuP/ErP & Grundfos Ji í Tesák 14.3.2012 Obrat 2,63 mld. EUR GRUNDFOS Po et pracovník 16.600 Výdaje na výzkum a vývoj 5,2% obratu (137 mil. EUR) Údaje platí pro r. 2010 Ro ní výroba erpadel Po

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Solární energie: Nabíjejte a sviťte zadarmo!

Solární energie: Nabíjejte a sviťte zadarmo! Solární energie: Nabíjejte a sviťte zadarmo! Abyste doma mohli využívat solární energie pro svícení, ohřev vody nebo nabíjení mobilu, nemusíte zrovna stavět fotovoltaickou elektrárnu. Na trhu najdeme mnoho

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Vytápět dům lze v dnešní době různě. Jak ale vybrat ten správný způsob vytápění? Jaký je rozdíl mezi topením v pasivním domě a v domě s vyšší spotřebou

Více

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům Inteligentní elektroinstalace Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

maximum z vaší energie

maximum z vaší energie Pomáháme me vám získat maximum z vaší energie Úspory energií: krok za krokem reálným provozem Energetické dilema Skutečnost Nutnost Energetická poptávka do r. 2050 Na elektrickou energii do r. 2030 vs

Více

SolarMax 20S/35S. Kompaktní a efektivní.

SolarMax 20S/35S. Kompaktní a efektivní. SolarMax 20S/35S Kompaktní a efektivní. S znamená smart a stabilitu Fotovoltaické zařízení dosahuje s beztransformátorovými centrálními měniči řady S maximální účinnost. Přístroje jsou mimořádně kompaktní

Více

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011 uzavřený na základě vzájemné dohody smluvních stran, jehož předmětem je rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému pro město Stříbro,

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Energetická účinnost. pomocí integrovaného managementu budovy 01 I 2009

Energetická účinnost. pomocí integrovaného managementu budovy 01 I 2009 Energetická účinnost Ronny Scherf Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 01 I 2009 Posuzuje-li se technika zařízení budovy, existují pro snížení provozních nákladů dva výchozí body : jednak optimalizace

Více

Autorský popis objektu

Autorský popis objektu Anotace Architektonický výraz domu vychází ze samotné energetické koncepce. Fasáda jako živoucí stínící mechanismus. Zelená fasáda v podobě zavěšených truhlíků se zelení, stromy a keři osázených terasových

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Fototermika a fotovoltaika [1]

Fototermika a fotovoltaika [1] Fototermika a fotovoltaika [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh

Více

Obsah. Trocha právničiny

Obsah. Trocha právničiny Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

Kritéria pro získání titulu Ekoškola Kritéria pro získání titulu Ekoškola Zde uvedená kritéria jsou nezbytným minimem pro udělení prvního titulu Ekoškola na dvouleté období. Při auditu bude přihlédnuto ke konkrétním podmínkám a možnostem

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

Nabídka ešení elektroinstalace RD Novákovi systémem SmartHouse vypracovaná pro Jan Novák. CENOVÁ NABÍDKA

Nabídka ešení elektroinstalace RD Novákovi systémem SmartHouse vypracovaná pro Jan Novák. CENOVÁ NABÍDKA Nabídka ešení elektroinstalace RD Novákovi systémem SmartHouse vypracovaná pro Jan Novák. CENOVÁ NABÍDKA Vá ený pane Nováku, dovoluji si Vám p edlo it cenovou nabídku ešení elektroinstalace Vašeho rodinného

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE V souladu s Evropskou směrnicí ErP 9//ES (dříve EuP) POUŽITÍ EVOPLUS elektronická ob hová erpadla mohou být použita

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Zpravodaj Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s.

Zpravodaj Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. Zpravodaj Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena v roce 2006 za podpory programu EU Inteligent Energy Europe. Zakladatelem a 100% vlastníkem

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky Přehled výrobků lindab zjednodušujeme stavbu Sestavné vzduchotechnické jednotky Máme více než čtyřicetileté zkušeností v oboru výroby sestavných modulových

Více

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města

Více

Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení

Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení ZDEN K BOCHNÍ EK Katedra obecné fyziky P írodov decká fakulta MU, Brno P ísp vek popisuje n kolik experiment využívajících amatérskou videokameru

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN. Hydraulické nastavení topných systémů

Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN. Hydraulické nastavení topných systémů Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN Hydraulické nastavení topných systémů únor 2016 Autor: Reinhard Ungerböck Grazer Energieagentur GmbH Kaiserfeldgasse 13/1 A 8010 Graz

Více

Jak vybrat správný set pro solární ohřev vody

Jak vybrat správný set pro solární ohřev vody Jak vybrat správný set Podrobný manuál pro určení velikosti solárního systému v závislosti na solárním krytí spotřeby energií pro různé počty oso přehlédněte! Až do odvolání nyní dodáváme místo 20-ti trubicových

Více

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich

Více

Nabídka na snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Chrastavy - výstavba kogenera ní jednotky skupinou EZ 25.10.2012

Nabídka na snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Chrastavy - výstavba kogenera ní jednotky skupinou EZ 25.10.2012 Nabídka na snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Chrastavy - výstavba kogenera ní jednotky skupinou EZ 25.10.2012 EZ Energo - provozovatel kogenera ních jednotek EZ Energo, s. r. o., vznikl za átkem

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu ISATS Ing. Prašnička s.r.o. srpen 2012 Mobilní AT stanice Technologická elektroinstalace, M+R Technická zpráva Obsah technické zprávy 1 Předmět projektu 2 Technické údaje 2.1 Použité napěťové soustavy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

19 Jednočipové mikropočítače

19 Jednočipové mikropočítače 19 Jednočipové mikropočítače Brzy po vyzkoušení mikroprocesorů ve výpočetních aplikacích se ukázalo, že se jedná o součástku mnohem universálnější, která se uplatní nejen ve výpočetních, ale i v řídicích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

animeo Compact animeo Compact

animeo Compact animeo Compact animeo Compact řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 - Řídicí systém SOMFY animeo Compact představuje novou generaci řídicích systémů, která uživateli poskytuje bohaté

Více

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha

Více

Využití interaktivní tabule ve výuce

Využití interaktivní tabule ve výuce Využití interaktivní tabule ve výuce Vzdělávání je neustále inovováno využíváním moderní didaktické techniky a učebních pomůcek, které se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými. V

Více

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS VĚTRÁNÍ Dříve probíhala výměna vzduchu četnými spárami ve vnějších stěnách budovy, např. v oknech. Vlhký a znečištěný vzduch z místností mohl

Více

OSV TLOVACÍ STO ÁR TVS 01, 02

OSV TLOVACÍ STO ÁR TVS 01, 02 OSV TLOVACÍ STO ÁR TVS 01, 02 Specifikace: eská výroba Nízké po izovací náklady Snadná údr ba a ovladatelnost Vysoký komfort obsluhy iroký okruh pou ití Vysoká flexibilita k po adavk m zákazníka Zástavbová

Více

VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE. Potřebné pomůcky: Papíry pro zkoumání proudění vzduchu a papíry na poznámky.

VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE. Potřebné pomůcky: Papíry pro zkoumání proudění vzduchu a papíry na poznámky. VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE Cíle(e): Poučit děti o energetické účinnosti ve škole se zaměřením na okna (protože právě ony silně ovlivňují způsob, jakým je budova vyhřívána a větrána). Žáci zkoumají proudění vzduchu

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

Produktová řada FAAST

Produktová řada FAAST Technologie nasávacích kouřových hlásičů požáru Produktová řada FAAST 2 FAAST Investujte do své bezpečné budoucnosti Většina současných organizací se opírá o činnost mnoha složitých systémů od informačních

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 037 EZS. Objednatel: METROSTAV,a.s. Stupeň:

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 037 EZS. Objednatel: METROSTAV,a.s. Stupeň: Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace - skladovací hala 1NP 02 Situace - skladovací hala 2NP 03 Situace - vrátnice 04 Situace - pokladny A 05 Situace - rozvodna osvětlovací věže č.2 06 Situace

Více

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 Uživatelská p íru ka TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit. je registrovaná

Více

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT INTELIGENTNÍ DŮM Zdeněk Kolář, Viktor Daněk Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost, kvalitní

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC D V1.0 Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC Popisovaný elektronický modul simuluje činnost veřejného osvětlení pro různé druhy svítidel a osvětlení budov s nepravidelným rozsvěcením jednotlivých

Více

Přesně cílená reklama

Přesně cílená reklama Přesně cílená reklama Co je ireceptář.cz Internetový hobby portál ireceptář.cz je samostatnou webovou verzí oblíbeného tištěného měsíčníku Receptář, nejprodávanějšího hobby časopisu v České republice.

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

REZONAN NÍ MOTOR polopat V

REZONAN NÍ MOTOR polopat V 1 REZONAN NÍ MOTOR polopat V (c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2015 V minulé ásti jsme skon ili návrhem oscilátoru se sériovým RLC obvodem a ší kovou modulací (PWM) simulující harmonický pr h napájení.

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + -

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + - HMP - 164 Regulátor odběru elektrické energie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 12V= 1 2 3 + - 485 1 2 3 4 - + TX RX COM STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 230V~ 6x relé 250V/8A L

Více

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT Bajbár, M. KONFIRM, spol. s r.o. Tento článek si klade za cíl informovat odbornou veřejnost z oblasti chovu a šlechtění prasat o možnostech využití a základních analytických

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

ZŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ METEOROLOGICKÉ STANICE

ZŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ METEOROLOGICKÉ STANICE T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Jindrová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: jindrova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115066 V Hradci Králové

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Marketing. Modul 7 Internetový marketing

Marketing. Modul 7 Internetový marketing Marketing Modul 7 Internetový marketing Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Veletrh. Obr. 1. 1. Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Veletrh. Obr. 1. 1. Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Současný přístup ke školním demonstracím charakterizují na jedné straně nejrůznější moderní elektronické měřicí systémy převážně ve vazbě na počítač a na

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Vývoj počítačů a jejich budoucnost.

Vývoj počítačů a jejich budoucnost. Vývoj počítačů a jejich budoucnost. V současnosti nejznámějším druhem počítačů, ať už se jedná o klasické domácí či firemní PC, jsou počítače postavené na bázi relativně starého návrhu pocházejícího z

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě Kafka Petr Pondělí 10.00-11.30 2006 Úvod Optika do domu není levnou záležitostí pro řešení první míle (poslední míle). Určitou

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více