Dodatečné informace (#1) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Rekonstrukce SK7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace (#1) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Rekonstrukce SK7"

Transkript

1 zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#1) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Rekonstrukce SK7 Z pověření zadavatele České televize, sídlem Kavčí hory, Praha 4, IČ: oznamuji zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Rekonstrukce SK7, zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ). PRVNÍ ČÁST dodatečných informací (#1) k zadávacím podmínkám zpracoval zadavatel na základě žádosti dodavatelů. Tato část dodatečných informací sestává z: Dotaz (#1): Využije-li uchazeč svého oprávnění (zřejmě nikoliv povinnosti) na upřesnění popisu a názvu jednotlivých položek podle poslední věty třetího odstavce, má se tak stát formou "doplnění" (tj. např. škrtnutím původního textu a doplněním řádku s textem upřesněným) nebo může uchazeč přímo změnit původní text (s případným zvýrazněním takové změny)? Pro snazší kontrolu zadavatel požaduje, aby uchazeč neměnil původní text. Přípustné je škrtnutí původního textu nebo jeho části, pokud je v rozporu s popisem/názvem nabízené položky, a doplnění textu nového, který musí být výrazně odlišen (např. barvou, fontem nebo řezem písma). Dotaz (#2): Do kterého sloupce tabulky specifikace má být doplněna požadovaná celková cena podpoložky v případě "rozpisu" položky na samostatně prodejné díly podle první věty čtvrtého odstavce, aby to nenarušilo v tabulce Specifikace již existující algoritmus výpočtu celkové ceny položky, celkových cen jednotlivých kapitol a výpočet celkové nabídkové ceny? Pro zápis celkových cen jednotlivých podpoložek do specifikace zadavatel požaduje doplnění tabulky o nový sloupec Celková cena podpoložky v Kč umístěný mezi stávajícími sloupci I a J. Součet jednotlivých celkových cen podpoložek pro danou položku pak bude tvořit jednotkovou cenu této položky. Dotaz (#3): Je přípustné (mj. pro překonání problému z předchozí otázky), aby v případě "rozpisu" na podpoložky byla ve specifikaci uváděna jen jednotková cena rozepisované položky (a ne též cena celková) a v rozpisu podpoložek (kromě jednotkové a celkové ceny v předposledním a posledním sloupci tabulky) celkový počet kusů na celé požadované množství rozepisované položky? (Poznámka: Tento postup by nevyžadoval doplnění specifikace o další sloupec nebo změnu algoritmů pro výpočet celkových cen a měl by i další výhody pro uchazeče i zadavatele). Zadavatel nepřipouští postup popsaný v Dotazu (#3), protože by nebyl na první pohled patrný počet kusů jedné každé podpoložky v jednom kusu rozepisované položky ani celkový součet ceny za příslušný počet kusů dané položky.

2 Dotaz (#4): Pátý odstavec čl ZD chápeme tak, že má být použit jen pro ty ve Specifikaci konkrétně neuvedené, ale nutné položky, které přímo nesouvisí s položkami již ve Specifikaci zadavatelem konkrétně uvedenými (např. položky, které nevyplývají z názvů nebo popisů takových stávajících položek). V ostatních případech se má použít forma "rozpisu" stávající položky na podpoložky. Je tomu tak? Ano, je tomu tak. Dotaz (#5): Může uchazeč nahradit ve specifikaci jednu požadovanou položku, která sice na trhu existuje jako celek (resp. výrobek s jedním označením a cenou), jinými dvěma nebo více položkami, které ve svém souhrnu plní požadované funkční a kvalitativní parametry (a to např. formou rozpisu původní položky na podpoložky)? (Poznámka: Např. nahradit obrazový formátový převodník s de-embederem samostatnými moduly nebo boxy převodníku a de-embederu, víceúčelový ovládací panel sestavou panelů plnící jednotlivé dílčí funkce, ap.) Zadavatel připouští postup popsaný v Dotazu (#5) u položek umístěných mimo nástavby a pracovní plochy technologických stolů při splnění podmínky, že nabízené technické řešení celého předmětu veřejné zakázky bude možné umístit do prostoru ve stojanech a dalším technologickém nábytku popsaném v zadávacích podmínkách, a to při zachování dostatečného přístupu pro údržbu a servisní zásahy a při zajištění dostatečného chlazení všech zařízení televizní technologie studiového komplexu. Výjimku tvoří položky 107, 113, 118, 119, 124, 127 a 129 specifikace, u kterých zadavatel nepřipouští splnění požadavku na dodávku displejů (monitorů) se vstupem (vstupy) HD-SDI náhradou dvojicí zařízení displejem (monitorem) např. se vstupem HDMI, DVI nebo Y, Pb, Pr a externím převodníkem signálu z HD-SDI např. do HDMI, DVI nebo Y, Pb, Pr. Existenci vstupu HD- SDI jako nedílné součásti displeje (monitoru) nebo jako součásti zabudovaného volitelného modulu od stejného výrobce zadavatel považuje za vlastnost typickou pro vyšší kvalitativní třídu displejů (monitorů), kterou u těchto položek vyžaduje. Pokud by uchazeč navrhoval postup popsaný v Dotazu (#5) u položek umístěných v nástavbách nebo na pracovních plochách technologických stolů, musí před uplynutím lhůty pro podání nabídek zaslat zadavateli písemnou žádost o poskytnutí dodatečné informace a vyžádat si souhlas zadavatele s konkrétním navrhovaným technickým řešením. Důvodem je omezený pracovní prostor a nutnost ponechat rezervu pro budoucí rozvoj pracoviště. Dotaz (#6): Může uchazeč naopak nahradit ve Specifikaci jednu či více spolu funkčně souvisejících položek jedinou položkou, pokud tato jedna položka plní všechny požadované funkce a parametry (a to např. formou doplnění údajů jen u první z kumulovaných položek a odkazů na první položku u ostatních položek)? (Poznámka: Např. stávající pol je zpravidla jeden výrobek s jednou cenou, jehož jednotlivé požadované části - kamera/objektiv/hlava - jsou samostatně nefunkční nebo obecnější případ např. možného sloučení ve specifikaci samostatně uvedeného video a audio procesingu pro bezprostředně související video a audio signál do jedné jednotky, modulu nebo boxu anebo současné plnění stejné nebo obdobné funkce pro různé účely jedním zařízením nebo sestavou.) Zadavatel připouští postup popsaný v Dotazu (#6), pokud jednotlivé nahrazované (slučované) položky mají sloužit ke zpracování signálu (signálů) z téhož zdroje (zdrojů) nebo pro tentýž spotřebič (spotřebiče) takže porucha výsledné sloučené položky (nebo kterékoli její podpoložky) nezpůsobí současnou ztrátu signálu z většího počtu zdrojů nebo pro větší počet spotřebičů, než by

3 tomu bylo v případě poruchy kterékoli nahrazované položky (nebo odpovídající podpoložky) před sloučením. Zadavatel dále připouští snížení počtu kusů kterékoli položky tím, že dva kusy takové položky budou nahrazeny jedním kusem obdobného zařízení se zdvojenou funkcí, a to pouze za předpokladu, že od každého typu takového zařízení se zdvojenou funkcí budou dodány v rámci plnění této veřejné zakázky celkem alespoň 4 kusy a v žádném případě nebude jeden kus využit zároveň jako hlavní a záložní prvek zajišťující tutéž konkrétní funkci. Pokud by uchazeč navrhoval jakékoli konkrétní technické řešení nesplňující výše uvedené obecné požadavky zadavatele, musí před uplynutím lhůty pro podání nabídek zaslat zadavateli písemnou žádost o poskytnutí dodatečné informace a vyžádat si souhlas zadavatele s navrženým technickým řešením. Důvodem je snaha zadavatele zajistit co nejvyšší provozní spolehlivost televizní technologie studiového komplexu. Dotaz (#7): Musí být pro TV kamery (pol. 1 spec.) nabídnuty i nové stativové desky pro uchycení kamer na stativy, pokud jsou nabízené kamery kompatibilní s původními stativovými deskami na stávajících kamerových stativech zadavatele? Nemusí, v takovém případě budou použity původní stativové desky. Dotaz (#8): U kamerových hledáčků (pol. 2 spec.) nejsou v textu TP a ani ve specifikaci uvedeny nějaké specifické kvalitativní parametry. Je správný náš předpoklad, že nabízené hledáčky musí splňovat jen funkce a číselné parametry uvedené ve specifikaci? Nad rámec požadavků uvedených v pol. 2 specifikace zadavatel upřesňuje, že displeje kamerových hledáčků musí být vyrobeny technologií OLED. Dotaz (#9): U automatické jednofázové přepínací jednotky (pol. 180 a 190) nejsou v textu TP ani ve specifikaci uvedeny nějaké specifické funkční vlastnosti. V obdobných nebo navazujících provozech ČT jsou pro stejný účel používány sofistikované bezkontaktní přepínací jednotky s rychlou odezvou, které jsou ovšem řádově dražší, než např. elementární reléové řešení. Může zadavatel uvést konkrétní příklad zařízení pro tento účel, které právě ještě splňuje jeho provozní požadavky nebo jinak specifikovat své příp. další požadavky? Nad rámec požadavků uvedených v pol. 180 a 190 specifikace zadavatel upřesňuje, že automatické jednofázové přepínací jednotky musí mít funkční vlastnosti a technické parametry alespoň takové, jaké vykazují dosud ve studiové technice objektu zpravodajství užívané přepínací jednotky (Rackmount Transfer Switch) vyráběné společností APC: Rack ATS, 16A/230V, (2)C20 in, (8)C13 out, (1)C19 out. Dotaz (#10): V jakém vztahu je čl. 8 ZD (týkající se zřejmě okolností vzniklých před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem) k čl. III, odst. 1 (a příp. též. odst. 2) SoD? Může mít požadavek zadavatele uvedený v čl 8 ZD za následek jednostranné zkrácení doby plnění podle čl. III, odst. 1 bez dohody s uchazeče, se kterým má být podepsaná smlouva?

4 Návrh smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek, vychází z předpokladu, že SoD bude podepsána do V případě pozdějšího podpisu se sice podle návrhu smlouvy má automaticky posunout doba plnění, v čl. III. odst. 1 však v takovém případě bude nutné změnit datum zahájení zhotovování díla, aby se neprodloužila celková doba výluky studiového komplexu. Ustanovení čl. 8 ZD se týká období před podpisem smlouvy a má připravit uchazeče na případnou nutnost úpravy (posunu) doby plnění v SoD. Toto ustanovení má uchazeče upozornit, že s ohledem na plánovaný provoz studiového komplexu SK7 a nutnost zajistit jeho náhradu v jiném studiovém komplexu nemusí být automatický posun doby plnění pro zadavatele akceptovatelný. Uchazeč v takovém případě musí počítat s možností většího posunu doby plnění, než jaký by odpovídal posunu termínu podpisu smlouvy. Bez dohody s uchazečem zadavatel není oprávněn ke zkrácení doby plnění uvedené v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávacích podmínek. DRUHÁ ČÁST dodatečných informací (#1) k zadávacím podmínkám obsahuje opravy a upřesnění zadavatele k jednotlivým bodům přílohy č. 2a zadávací dokumentace (Technické požadavky). Tato část dodatečných informací sestává z: Upřesnění (#11): Na straně 6 Technických požadavků v odstavci c) Studio zadavatel opravuje chybný popis 26 LCD televizorů jako nových. Ve skutečnosti jsou tyto televizory stávající a v souladu s Technickou a cenovou specifikací není požadováno jejich dodání. Upřesnění (#12): Na straně 9 Technických požadavků v odstavci b) Vybavení obrazové části režijního komplexu SK7 zadavatel doplňuje k původnímu požadavku HD/SD-SDI multiviewery pro obsloužení monitorových stěn a zobrazovače záznamového pracoviště s možností uložit více layoutů pro každý zobrazovač a volit mezi nimi pomocí HW nebo SW ovládacího panelu, s možností upgradu na 3G-SDI Upřesnění (#13): Na straně 10 Technických požadavků v odstavci b) Vybavení obrazové části režijního komplexu SK7 zadavatel doplňuje k původním vlastnostem převodníku (viz též pol. 164 specifikace) převodník VGA, DVI, HDMI / HD-SDI pro přivedení signálu PC ze studia do režie Upřesnění (#14): Na straně 13 Technických požadavků v odstavci Studio 7 zadavatel opravuje chybný počet skříněk moderátora a dalších doplňkových skříněk, které mají být dodány v souladu s Technickou a cenovou specifikací po 2 kusech. Po dalších 2 kusech skříněk zadavatel předá k montáži, instalace bude provedena pro plný počet skříněk. Upřesnění (#15): Na straně 15 Technických požadavků v odstavcích Ovládání videoserveru u režiséra SK7 a Ovládání videoserveru na záznamovém pracovišti SK7 zadavatel doplňuje k původnímu požadavku alternativní možnost možnost vytvořit ze subklipu klip (fyzicky nový materiál) nebo materiál konsolidovat Další dodatečné informace zadavatele: Veškeré shora popsané úpravy v příloze č. 2a zadávací dokumentace (Technické požadavky) zadavatel provedl pro přehlednost a snadnou orientaci formou revizí v dosud platném znění tohoto dokumentu. Takto upravená příloha č. 2a zadávací dokumentace je přílohou těchto dodatečných informací. Uchazeč je povinen při zpracování nabídky postupovat podle takto upravené přílohy č. 2a zadávací dokumentace.

5 Vzhledem k charakteru a rozsahu upřesnění a provedených úprav zadávacích podmínek zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek (do do 14:00 hodin) a upravil i termín otevírání obálek ( ve 14:00 hodin). V tomto smyslu upravené Oznámení o zakázce bylo odesláno k uveřejnění do ISVZ. Zadavatel nabádá dodavatele, aby si opravné Oznámení o zakázce v ISVZ vyhledal a řídil se jím. Zadavatel dále všem zájemcům poskytuje zápis z prohlídky místa plnění konané dne Zápis z prohlídky místa plnění je přílohou těchto dodatečných informací. Dodatečnými informacemi doplněné/zpřesněné zadávací podmínky jsou platné a nutné pro zpracování nabídky. Dokumenty, které tvoří zadávací podmínky a které nejsou těmito dodatečnými informacemi dotčeny, zůstávají v původním znění. Shora uvedené dodatečné informace uveřejnil zadavatel způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci a který umožňuje dálkový přístup, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: https://www.egordion.cz/nabidkagordion Zadavatel se ve smyslu 151 Zákona nechal při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku zastoupit společností tender pro s.r.o., IČ: V Ostrově, dne Přílohy: dle textu: Technické požadavky (revize přílohy č. 2a zadávací dokumentace) Zápis z prohlídky místa plnění konané dne

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR-33963-48/ČJ-2014-990656 Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting 587 33 Jihlava Riegrova 46 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby ve vztahu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného

Více

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro základní školy žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: ICT vybavení

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy

Více