ZATÍŽENÍ PROSTŘEDÍ HLUKEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZATÍŽENÍ PROSTŘEDÍ HLUKEM"

Transkript

1 Zatížení prostředí hlukem ve Vsetíně. TIMUR 2010 VÝSLEDKY INDIKÁTORU B.8 ZATÍŽENÍ PROSTŘEDÍ HLUKEM VE VSETÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Vsetín Září

2 Autoři: Josef Novák, Viktor Třebický Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Senovážná 2, Praha 1 Srpen

3 Cíle studie Cílem studie Zatížení prostředí hlukem ve Vsetíně je představit výsledky zpracované společností ADIAS s.r.o. Brno z roku 2006 ve formě kompatibilní se strukturou výsledků indikátorů ze sady ECI/TIMUR. Společnost ADIAS s.r.o. Brno v roce 2006 připravila a městu předala dokument s názvem: Město Vsetín, Hluková mapa. Oblast hlukové zátěže je jednou z deseti oblastí městského prostředí, které je hodnoceno a měřeno prostřednictvím indikátoru B.8 Zatížení prostředí hlukem, jenž je součástí širší sady udržitelného rozvoje na městské úrovni. Město Vsetín se hodnocením udržitelného rozvoje pomocí indikátorů ECI/TIMUR soustavně zabývá již od roku 2004 (více v sekci výsledky na stránkách Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) je nezisková organizace, která podporuje udržitelný rozvoj měst, obcí a jejich sdružení v ČR prostřednictvím zavádění místních indikátorů udržitelného rozvoje a jiných nástrojů. Do roku 2005 tvořily iniciativu TIMUR tři organizace: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Agentura Koniklec a REC ČR (Regionální Environmentální Centrum v České republice). TIMUR metodicky pomáhá zavádět a vyhodnocovat indikátory ECI a další typy indikátorů v městech a mikroregionech ČR a dále jedná s dalšími městy ČR. Dále TIMUR organizuje akce pro veřejnost (slouží pro výběr indikátorů přímo občany a popularizaci problematiky udržitelného rozvoje), následné plánovací akce, semináře a odborné konference. 3

4 Metodický list ke sledování Indikátoru B.8: Zatížení prostředí hlukem Metodický list indikátoru upřesňuje definici, popis a postup zpracování jednotlivého indikátoru udržitelného rozvoje. Skládá se z několika dílčích kapitol (viz dále). Metodický list napomáhá municipalitám a dalším organizacím pomocí stejné metody sledovat, hodnotit a zveřejňovat informace o dané problematice, v tomto případě o hlukovém zatížení. Dílčí ukazatele indikátoru Každý indikátor udržitelného rozvoje se skládá z několika dílčích indikátorů. Je to z toho důvodu, aby byly postihnuty nejrůznější aspekty dané problematiky. a) Podíl populace vystavené dlouhodobě vysoké hladině hluku z vnějšího prostředí. b) Hlukové hladiny ve vybraných oblastech obce (použít místo a), pokud údaje pro a) nelze získat). c) Existence a stupeň uplatňování akčního protihlukového plánu. Definice Hluk z vnějšího prostředí znamená nechtěné či škodlivé vnější zvuky vznikající při lidských činnostech, včetně hluku vytvářeného silniční dopravou, železniční dopravou a leteckou dopravou a z míst průmyslové činnosti. Nepatří sem hluk vytvářený osobou vystavenou hluku z vnějšího prostředí, hluk z domácích činností, hluk přicházející od sousedů, hluk na pracovišti nebo hluk v dopravních prostředcích (Směrnice 2002/49/EC Evropského parlamentu a Rady z o hodnocení a snižovaní hluku z vnějšího prostředí s účinností od ; strategické směrnice 2002/49/ES Evropského parlamentu a Rady (v návrhu zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí s účinností od ). Otázka a) Do jaké míry jsou obyvatelé ve svých domovech, veřejných parcích a dalších relativně tichých místech vystaveni okolnímu hluku silniční, železniční a letecké dopravy, a hluku z průmyslových zdrojů? b) Jaké jsou hladiny hluku ve vybraných oblastech obce? c) Má místní úřad zpracovaný protihlukový akční plán/program a realizuje jej? Souvislosti Hluk z vnějšího prostředí může mít škodlivý vliv na lidské zdraví a pohodu. Udržitelná společnost by měla občanům zabezpečit hlavní městské funkce jako je bydlení, práce a mobilita, aniž by je vystavovala obtěžujícímu působení hluku. Ačkoliv zvýšená mobilita s sebou přináší vyšší pravděpodobnost vzniku hluku, nemusí to být vždy pravidlem, pokud nejde o motorizovaný způsob dopravy nebo pokud se využívají určité formy hromadné dopravy. Evropská směrnice 2002/49/EC 1 z o hodnocení a snižování hluku z vnějšího prostředí definuje společný postup v boji s následky vystavení hluku z vnějšího prostředí. Stanovuje rámec pro určování míry expozice vnějšímu hluku, zveřejňování informací o hluku z vnějšího prostředí a jeho 1 Plné znění Směrnice je k dispozici na internetové adrese: 4

5 vlivech a přijetí akčních plánů. Akční plány by měly řešit priority určené na základě překračování kterékoli relevantní mezní hodnoty či na základě jiného kritéria zvoleného členskými státy. Opatření mohou například zahrnovat plánování dopravy, územní plánování, technická opatření u zdrojů hluku, výběr tišších zdrojů, snížení šíření hluku a regulační nebo ekonomická opatření či pobídky. Cílem je prevence a snížení zatížení hlukem, kde je zapotřebí, a zejména tam, kde působení hluku z vnějšího prostředí může negativně působit na lidské zdraví, a zachovat kvalitu úrovně hluku tam, kde je příznivá. Cíle 6. akční program Evropského společenství pro životní prostředí, nazvaný Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba léta obsahuje cíl snížit odhadovaný počet 100 milionů lidí pravidelně vystavovaných dlouhodobě vysokým hladinám hluku v roce 2000 o 10% do roku 2010 a o 20% do roku Dlouhodobým cílem je snížit jejich počet na statisticky nevýznamné číslo. Obecné cíle k snižování hlučnosti stanovuje i Státní politika životního prostředí ČR z roku 2004 a Politika ochrany zdraví a životního prostředí ČR z roku Jednotka měření a) Procento populace vystavené působení hluku, rozdělené na různá pásma hodnot L 24hod a L noc Evropská směrnice 2002/49/EC říká: Komise by měla ustanovit společné hodnotící metody pro určení L 24hod a L noc v souladu s postupem určeným článkem 13(2), revidovaným v Příloze II. Dokud nejsou tyto metody ustanoveny, členské státy mohou používat hodnotící metody, které jsou v souladu s Přílohou II a založené na postupech určených příslušným národním ustanovením. Proto pro potřeby ECI projektu, pokud jde v dané zemi zpravidla měřena jiná hodnota (např. L den, která může zahrnovat večerní období), sledované indikátory mohou být L den a L noc. Pro každý indikátor je však nutné uvádět příslušnou denní či noční periodu. b) Procento měření odpovídajících různým pásmům hodnot indikátorů L 24hod a L noc c) Existence (ano/ne) a stupeň realizace protihlukového akčního plánu/programu (v %) Frekvence měření a) jednou za pět let b) jednou za dva roky c) jednou za dva roky Metoda a zdroje sběru dat a) Podíl populace vystavené dlouhodobě vysoké hladině hluku se určí pomocí hodnocení hladin hluku a analýzou těchto údajů za pomoci populačních map. Hlukové hladiny se zjistí pomocí hlukových indikátorů L 24hod a L noc výpočtem nebo měřením, případně oběma způsoby. Hlukový indikátor L 24hod - den-večer-noc - je ukazatelem celkové zátěže způsobené hlukem. Ukazuje odhad počtu lidí (ve stovkách), kteří jsou ve svých domovech vystavováni následujícím pásmům hodnot L 24hod v db(a): 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, odděleně pro hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy a hluk z průmyslových zdrojů. Den představuje 12 hodin, večer 4 hodiny a noc 8 hodin. Noční hlukový indikátor L noc je ukazatelem rušení spánku hlukem. Ukazuje odhad počtu lidí (ve stovkách), kteří jsou ve svých domovech vystaveni následujícím pásmům hodnot L noc v db: 45-49, 50-5

6 54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, odděleně pro hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy a hluk z průmyslových zdrojů. Jako metodické vodítko můžeme použít také obecný rámec pro hodnocení stanovený evropskou směrnicí 2002/49/EC o hodnocení a snižování hluku z vnějšího prostředí. Detailnější informace o metodách hodnocení jsou obsaženy v přílohách této směrnice: Příloha I (Indikátory hluku), Příloha II (Metody hodnocení), Příloha IV (Minimální požadavky na hlukové mapy) b) Hladiny hluku ve vybraných oblastech správní jednotky (obce) se určují pomocí měření uskutečněných na reprezentativních místech po celém území obce, která umožní sběr dat odpovídajících indikátorům L 24hod a L noc. Počet měření může určit místní úřad, ale je nutné ho uvést v hodnotící zprávě. c) Informace o existenci a stupni realizace protihlukového akčního plánu je k dispozici na místním úřadě. Forma vyhodnocování/prezentace a) Odhadovaný počet lidí (ve stovkách), kteří jsou ve svých domovech vystaveni následujícím pásmům hodnot L 24hod v db: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, odděleně pro hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy a hluk z průmyslových zdrojů. Odhadovaný počet lidí (ve stovkách), kteří jsou ve svých domovech vystaveni následujícím pásmům hodnot L noc v db: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, odděleně pro hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy a hluk z průmyslových zdrojů. Výsledná čísla musí být zaokrouhlena na nejbližší stovku (např = mezi 5150 a 5249; 100 = mezi 50 a 149, 0 = méně než 50). Měly by být popsány metody výpočtu nebo měření použité pro hodnocení hlukové expozice. b) Podíl měření odpovídajících každému z výše uvedených pásem hodnot L 24hod a L noc, např.: > 75 Celkový počet měření db db db db db db Db L 24hod 0 % 0 % 25 % 53 % 10 % 2 % 0 % 12 L noc 0 % 69 % 17 % 11 % 3 % 0 % 0 % 12 Je potřeba vykázat celkový počet provedených měření. c) Číselné údaje odpovídající procentuálnímu vyjádření realizace jednotlivých opatření nebo akcí určených akčním programem 2 vynesené do tabulky se dvěma sloupci: Opatření/akce Úroveň realizace (%) 1. 2 V souladu s evropskou směrnicí musí akční plán zahrnovat, mezi jiným, následující prvky: veškerá již realizovaná protihluková opatření a připravované projekty; opatření plánovaná na dalších pět let včetně opatření zaměřených na ochranu tichých oblastí; předpokládané prostředky k hodnocení realizace a výsledků akčního plánu. 6

7 2. Příklady podobného použití Výpočet podílu populace vystavené vysokým hladinám hluku z vnějšího prostředí dosud není plně standardizován, přestože se již objevilo několik metod, jež jsou zachyceny v normách ISO a v legislativách členských států. Podle evropská směrnice 2002/49/EC měl být do zveřejněn návod pro revidované metody hodnocení indikátorů hluku, dále emisní data pro hluk z letecké dopravy, železnice a silniční dopravy a návod pro vypracovávaní hlukových map, mapování hluku a pro mapovací software. Projekt TERM (Mechanismus podávání zpráv o dopravě a životním prostředí prosazovaný Evropskou agenturou pro životní prostředí) používá k hodnocení hluku z dopravy dva podobné ukazatele: procento populace vystavené čtyřem stupňům hluku z dopravy (L DN ): 45-55, 55-65, 65-75, >75 db; a procento populace, kterou vážně ruší hluk různých druhů dopravy. Aktuální otázky/budoucí vývoj Existují jednoduché metody výpočtu indikátoru pro komunity s omezenými finančními zdroji? Bude v budoucnu užitečné vypracovat další dílčí indikátory, které by zachytily, jak občané vnímají hladinu hluku, které jsou vystaveni, abychom zjistili, zda neexistuje rozpor mezi skutečně naměřenými hladinami hluku a vnímáním hlukové zátěže občany? Klíčová slova hluk z okolního prostředí, hlukové znečištění, vystavení hluku Metoda zpracování dat Podíl populace vystavené dlouhodobě vysoké hladině hluku se určí pomocí hodnocení hladin hluku stanovených v hlukové mapě a analýzou těchto údajů za pomoci populačních map nejlépe v prostředí GIS. Dále popsaná metoda stanovení indikátoru B.8 je souhrnem metody použité společností ADIAS s.r.o. Brno z roku Jako metodické vodítko pro vypracování hlukové mapy a zpracování indikátoru ECI/TIMUR B.8 byl použit obecný rámec pro hodnocení stanovený evropskou směrnicí 2002/49/EC o hodnocení a snižování hluku z vnějšího prostředí, resp. její úprava, která je obsažena ve vyhlášce 523/2006 Sb. Podklady pro stanovení indikátoru byly poskytnuty MěÚ Vsetín. Jednalo se o polohopis, výškopis, polohopis budov, včetně jejich výšek a počtu obyvatel v jednotlivých adresních bodech. Dále byly využity údaje o intenzitách dopravy ze studie: Provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů na území města Vsetín, které jsou součástí publikace: Město Vsetín, dopravní průzkumy, část 1 a 2, ADIAS, Brno, říjen Výpočet indikátoru byl prováděn pomocí výpočetního software SoundPLAN, verze 6.4. Na základě podkladových digitálních dat byl vytvořen trojrozměrný model terénu, do kterého byly vloženy budovy včetně jejich výšek a osy jednotlivých komunikací. Nejprve byly ve výpočtech zahrnuty pouze komunikace na nichž celkové denní intenzity dopravy překračovaly 1000 voz./24hod. Na základě 7

8 zpřesnění modelu pak byly doplněny i některé vedlejší a místní komunikace s intenzitami dopravy do 1000 voz./24hod. Pro účely výpočtu bylo nutno dále rozlišit obytné budovy od budov neobydlených (průmysl, výroba, obchod, hospodářské budovy, garáže apod.). Výpočty pro stanovení odhadovaného počtu lidí, kteří jsou ve svých domovech vystaveni jednotlivým sledovaným pásmům hluku, byly prováděny v celkem výpočtových bodech umístěných ve výšce 4 m před fasádou obytných objektů. Výsledky indikátoru a) Odhadovaný (vypočtený) počet lidí (ve stovkách), kteří jsou ve svých domovech vystaveni následujícím pásmům hodnot L dvn (resp. L 24hod ) v db: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 ze silniční dopravy. Spodní limit Pásmo Celkem S tichou fasádou Celkem v db db Obyv. Obyv. % , , , , ,0 b) Odhadovaný (vypočtený) počet lidí (ve stovkách), kteří jsou ve svých domovech vystaveni následujícím pásmům hodnot L n (resp. L noc ) v db: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70 ze silniční dopravy. Spodní limit Pásmo Celkem S tichou fasádou Celkem v db db Obyv. Obyv. % , , , , , ,0 c) Má město Vsetín zpracovaný akční plán v souladu s evropskou směrnicí?: NE 8

9 Obrázek: Výřez z hlukové mapy Vsetína (Hladina hluku L dvn ) Zpracoval ADIAS Brno, 2006 Závěr Ze zpracované hlukové mapy pro potřeby sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni, konkrétně indikátoru B.8 Zatížení prostředí hlukem vyplývá, jaká část populace obyvatel Vsetína byla ke konci roku 2006 vystavena jakým hladinám hluku. Nejdůležitější skutečností je, že 1,4 % obyvatel Vsetína je vystavena nadlimitním úrovním hlukové zátěže v období (den, večer, noc) a v noci. Literatura Město Vsetín, Hluková mapa. ADIAS, s.r.o Metodický list k indikátoru B.6. Zatížení prostředí hlukem. 9

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006,

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Hodonín Leden 2010 Cíle průzkumu

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ VE VSETÍNĚ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ VE VSETÍNĚ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VE VSETÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Vsetín Prosinec 2009 1 Autoři: Josef Novák, Viktor Třebický,

Více

Prezentace Strategických hlukových map veřejnosti

Prezentace Strategických hlukových map veřejnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí WWW.NRL.CZ WWW.ZUOVA.CZ Prezentace Strategických hlukových map veřejnosti

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Napajedla Červen 2011 Obsah

Více

Data potřebná pro strategické hlukové mapování

Data potřebná pro strategické hlukové mapování Data potřebná pro strategické hlukové mapování Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zuova.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 23. Konference GIS ESRI Praha, 22.10. 23.10. 2014

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé

Více

NRL pro komunální hluk 1

NRL pro komunální hluk 1 13. 11. 2018 NRL pro komunální hluk 1 PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Hradec Králové,13.11.2018 Praha, 28.11.2018 13. 11. 2018 NRL pro komunální hluk 2 Výsledky 3.kola strategického hlukového

Více

L I B E R E C K Ý K R A J

L I B E R E C K Ý K R A J Krajský úřad Libereckého kraje Akční plán pro komunikace II. a III. tříd ve správě kraje pro L I B E R E C K Ý K R A J dle 81, zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění Krajský úřad Libereckého kraje a CPE,

Více

AKČNÍ PLÁN - REPORTING pro pozemní komunikace ve vlastnictví

AKČNÍ PLÁN - REPORTING pro pozemní komunikace ve vlastnictví Září 2008 AP AKČNÍ PLÁN - REPORTING pro pozemní komunikace ve vlastnictví JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Zpracovatel:: EKOLA group,

Více

L I B E R E C K Ý K R A J

L I B E R E C K Ý K R A J Krajský úřad Libereckého kraje Akční plán pro komunikace II. a III. tříd ve správě kraje pro L I B E R E C K Ý K R A J Tabulková část dle 81, zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění Krajský úřad Libereckého

Více

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 2977-S34-12 Předmět posouzení : Výstavba RD

Více

torů itelného rozvoje

torů itelného rozvoje Význam místnm stních indikátor torů udržiteln itelného rozvoje Mgr. Josef Novák Mgr. Viktor Třebický Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Cíle udržiteln itelného rozvoje a místních Agend 21 Jsou pro řadu lidí

Více

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY HLUKOVÁ STUDIE pro Územní studii OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY MODŘICE Vypracoval Ing. Rostislav Košťál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby červen 2017 1 Předmětem hlukové studie je posouzení hlukových

Více

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy MUDr. Zdeňka Vandasová ve spolupráci s KHS Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Znojmo, Ing. Stehlíkem KHS hlavního města

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Strategické hlukové mapy ČR - 2.kolo

Strategické hlukové mapy ČR - 2.kolo ČR - 2.kolo Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. (tomas.hellmth@zuova.cz) Ing. Pavel Junek (pavel.junek@zuova.cz ) Národní referenční laboratoř pro komunální hluk TK SZÚ Praha, 27.5.2015 Rozsah zpracování Způsob

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé město Jihlava Červen 2011 Obsah

Více

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.5

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.5 Název:KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.5 Titulkový indikátor: Počet případů překročení limitu pro PM 10 Indikátor: a) Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících

Více

Hlukové ukazatele L dvn a L dn a jejich vzájemný vztah. MUDr. Zdeňka Vandasová RNDr. Alena Fialová Ph.D.

Hlukové ukazatele L dvn a L dn a jejich vzájemný vztah. MUDr. Zdeňka Vandasová RNDr. Alena Fialová Ph.D. Hlukové ukazatele L dvn a L dn a jejich vzájemný vztah MUDr. Zdeňka Vandasová RNDr. Alena Fialová Ph.D. Princip a definice ukazatelů L dvn a L n Vyjádření hlukové expozice jednočíselnou hodnotou při zohlednění

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval: Josef Novák http://www.timur.cz 2008

Více

Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy)

Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy) Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy) MUDr. Michael Vít, PhD hlavní hygienik CR Nové směry v železniční dopravě 14. 15. 6. 2011 Ostrava Strategické hlukové mapy na hlavních železničních

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I Akustická studie dodatek č. 1 Zakázkové

Více

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA VÝSLEDKY INDIKÁTORU B.10 EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Vsetín Listopad 2010 1 Autoři: Viktor Třebický, Josef Novák Týmová iniciativa pro místní udržitelný

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA OBCÍ MIKROREGIONU ZÁHORAN. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Mikroregion Záhoran

VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA OBCÍ MIKROREGIONU ZÁHORAN. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Mikroregion Záhoran VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA OBCÍ MIKROREGIONU ZÁHORAN Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Mikroregion Záhoran Červenec 2011 Autoři: Mgr. Josef Novák, Ph. D., RNDr. Viktor Třebický,

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Výstup projektu Enviprofese

Více

Zákon o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí

Zákon o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí Zákon o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí (Zákon o hluku) věcný záměr 1 Východiska a cíle věcného záměru Stávající předpisy vychází z roku 1977 Věcný záměr zákona

Více

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Podpora investic do odpadového udržitelných z vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště Červen 2009 Týmová iniciativa pro místní udržitelný

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 2008 1 1. Vytvoření loga Zdravého města Jihlava 1.1. Zadání vytvoření návrhu loga Zdravého města Jihlavy specifikace požadavků na logo. 1.2. Spolupráce se SUŠG Jihlava

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice HLUK A VIBRACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI HYGIENA 2014 59(2) 74 78 PŮVODNÍ PRÁCE 74 MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI SOUHRN OPTIONS FOR USE OF STRATEGIC NOISE MAPPING IN PUBLIC HEALTH DANA POTUŽNÍKOVÁ

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 2017-2030 Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018 Stránka 1 z 11 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P29-18 AKUSTICKÝ POSUDEK Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018 Objednatel: Zpracovatel: Ing. Josef Drahota J.D.S. Životní prostředí

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/49/ES. ze dne 25. června o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/49/ES. ze dne 25. června o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00 1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00 1.1 Obecné údaje 1.1.1 Doprava Intenzity dopravy na komunikační síti v řešeném území byly čerpány z výhledového modelového kartogramu intenzit

Více

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RUŠIV IVÉ ÚČINKY HLUKU DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A PODMÍNKY MONITORINGU Subsystém III Zdravotní

Více

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 ZJIŠŤOVÁNÍ HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY Ing. Aleš MATOUŠEK, Ph.D. EKOLA

Více

Jiří Michalík, Hana Šlachtová. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě NRL pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Jiří Michalík, Hana Šlachtová. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě NRL pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví PŘÍPRAVA PRAVA STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ČR Jiří Michalík, Hana Šlachtová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě NRL pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví STRATEGICKÉ

Více

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb.

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Porada pracovníků měst a obcí 28. června 2016 MUDr. Libuše Jůvová libuse.juvova@khshk.cz Krajská hygienická stanice Královéhradeckého

Více

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1 Protokol o měření hluku č.: 14/16 Strana č.: 2 Obsah: 1. Situace měřících míst... 2 2. Použitá měřící souprava... 4 3. Metoda a podmínky měření... 4 4. Citace předpisů... 6 5. Popis měření... 6 6. Popis

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2018 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 20. prosince 2018 Cena Kč 49, O B S A H : 314. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000

Více

Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC. Ing. Lenka Švejdarová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC. Ing. Lenka Švejdarová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC Řízení kvality

Více

Článek 3 Zrušovací ustanovení

Článek 3 Zrušovací ustanovení (4) Přidělení kmitočtového pásma radiokomunikační službě v plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) je určující. Pokud dojde ke změně přidělení v plánu přidělení kmitočtových pásem

Více

Vývoj hluku v životním prostředí měst Výsledky 20 let monitoringu hluku prováděného Státním zdravotním ústavem v městských lokalitách ČR

Vývoj hluku v životním prostředí měst Výsledky 20 let monitoringu hluku prováděného Státním zdravotním ústavem v městských lokalitách ČR Vývoj hluku v životním prostředí měst Výsledky 20 let monitoringu hluku prováděného Státním zdravotním ústavem v městských lokalitách ČR MUDr. Zdeňka Vandasová Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Akustické modelování - reference

Akustické modelování - reference Akustické modelování - reference Matematické modely zdrojů hluku, hlukové mapy Modelování provozních stavů Návrh akustických úprav ITS027-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o. Jsme jediná firma v České

Více

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 TERMÍNY A DEFINICE MÍSTO PŘÍJMU Místo ve kterém je hluk posuzován ČASOVÝ INTERVAL MĚŘENÍ Časový interval

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Krnov, 2. listopadu 2016 www.zdravamesta.cz/ps2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Podpora řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová

Více

Vážená paní vrchní ředitelko, 1. potřebnost a udržitelný rozvoj společnosti. 2. zdravotní rizika

Vážená paní vrchní ředitelko, 1. potřebnost a udržitelný rozvoj společnosti. 2. zdravotní rizika Vážená paní vrchní ředitelka Ing. Jaroslava Honová Sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 V Líbeznicích 5. srpna 2013 Vážená paní

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA

VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA CHRUDIM Říjen 2012 Autoři: RNDr. Viktor Třebický, Ph. D., Mgr. Josef Novák, Ph.D. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Senovážná 2, 110 00 Praha 1 http://www.timur.cz

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA NAPAJEDLA. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Napajedla

VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA NAPAJEDLA. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Napajedla VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA NAPAJEDLA Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Napajedla Listopad 2011 Autoři: Mgr. Josef Novák, Ph. D., RNDr. Viktor Třebický, Ph. D.,

Více

S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI. Duben 2011

S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI. Duben 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé město Jilemnice Duben 2011

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

HLUKOVÁ STUDIE Projednání výsledků a návrhů s veřejností

HLUKOVÁ STUDIE Projednání výsledků a návrhů s veřejností Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 HLUKOVÁ STUDIE Projednání výsledků a návrhů s veřejností Ing. Libor

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017 Stránka 1 z 15 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P41-17 AKUSTICKÝ POSUDEK v letech 2000 a 2017 Objednatel: Zpracovatel: Městská část Praha-Ďáblice Květnová 553/52 182 02 Praha 8 IČ: 002 31 266 DIČ: CZ00231266 Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY INDIKÁTORU MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V UHERSKÉM HRADIŠTI V OBDOBÍ 2009 A 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště Červen 2011 Akce je součástí aktivit

Více

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Červenec 2014 Zpráva č. 373-SHJ-14 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 smlouvy PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je: 1.1 Zpracování akčních plánů (AP) Jihomoravského kraje v souladu se zákonem č.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00 1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00 1.1 Obecné údaje 1.1.1 Intenzity dopravy Pozaďové intenzity automobilové dopravy a MHD na hlavních komunikacích v řešeném území byly čerpány

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Fyziologie slyšení Fyzikální podstata hluku Zvuk mechanické kmitání pružného prostředí Hz (Hertz): počet kmitů za sekundu Frekvenční rozsah slyšení u člověka: 16 Hz - 16 khz Infrazvuk:

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11. COM() 699 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování

Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování Ing. Ilona Machatová Problematika udržitelného rozvoje obecně zasahuje do velkého počtu oblasti a vědních disciplin včetně územního plánování. Příspěvek

Více

Metodická příručka k uplatnění některých metod při hodnocení dopadů regulace (RIA)

Metodická příručka k uplatnění některých metod při hodnocení dopadů regulace (RIA) 1 Metodická příručka k uplatnění některých metod při hodnocení dopadů regulace (RIA) 2 OBSAH 1. Alternativní formy řešení problému... 3 2. Metody porovnávání dopadů... 4 3 1. ALTERNATIVNÍ FORMY ŘEŠENÍ

Více

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s.

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s. ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PORSENNA o.p.s. založena v roce 2004 potřeba uvádět principy UR do praxe poradenství v oblasti komunální energetiky strategické, rozvojové, koncepční

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více