MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Život je krásný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Život je krásný"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA Seminář estetiky Život je krásný Filmová reprezentace holocaustu Magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Tereza Stará Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. Brno 2011

2 Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a pouţila jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Ústřední knihovně FF MU a pouţívána ke studijním účelům. V Sobíňově dne 11. ledna Tereza Stará 2

3 Na tomto místě bych ráda upřímně poděkovala panu prof. PhDr. Petru Osolsobě Ph.D. za odborné vedení práce, cenné rady a především za hluboce lidský přístup. Zároveň chci poděkovat všem, kteří mi po celou dobu byli oporou a nepřestali mi věřit ani tehdy, kdyţ víra opustila i mě samotnou. Největší dík však patří mé rodině především mým rodičům, za jejich všudypřítomnou lásku a podporu, kterou mě zahrnují bez ohledu na počet znaků. 3

4 Bibliografický záznam STARÁ, Tereza. Život je krásný: Filmová reprezentace holocaustu. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, s. Vedoucí magisterské diplomové práce prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. Anotace Diplomová práce Život je krásný: Filmová reprezentace holocaustu se zabývá otázkou uměleckého uchopení holocaustu a jeho reprezentace prostřednictvím filmu, jmenovitě osobitým pojetím snímku Život je krásný reţiséra Roberta Benigniho, který zároveň podrobujeme důkladné analýze. V průběhu nabízíme rozličné přístupy k dané problematice, které oscilují mezi různými formami realistické a alegorické reprezentace a v závislosti na tom i mezi přijetím a odmítnutím Benigniho filmu. V poslední části práce si prostřednictvím osobnosti Viktora Frankla a jeho ţivotních zkušeností a filozofie přestavujeme alternativní přístup k celé problematice. Snaţíme se zdůraznit Franklův potenciál a význam, který je v rámci daného kontextu doposud mylně opomíjen a nevyuţit. Annotation Thesis titled Life Is Beautiful: Film Representation of the Holocaust focuses on the issues of artistic portrayals of the holocaust. This thesis uses Roberto Benigni's film Life Is Beautiful as a case study. The thesis outlines three theoretical approaches to film representation of the holocaust, and whether or not they subscribe to realist or allegoric representations, and subsequently whether or not they receive Benigni's film. The final part of the thesis illustrates howviktor Frankl's life experience and philosophy constitutes 4

5 an alternative approach to the issues of holocaust representation in film. The thesis emphasizes that while Frankl's view has been largely neglected, it holds great potential and meaning for art analysis of traumatic events. Klíčová slova Roberto Benigni, Viktor E. Frankl, holocaust, film, reprezentace, logoterapie, smysl, realismus, alegorie, humor, hra, pohádka, hádanka. Keywords Roberto Benigni, Viktor E. Frankl, holocaust, film, representation, logotherapy, mening, realism, allegory, humor, game, fairytale, riddle. 5

6 Nataša přistoupila k oknu z nádvoří a otevřela jej o něco víc, tak aby vzduch mohl svobodněji vstoupit do mého pokoje. Vidím svěţe zelený trs trávy pod zdí a jasně modrou oblohu nade zdí a světlo všude kolem. Ţivot je krásný. Nechť jej budoucí generace očistí od všeho zla, útlaku a násilí a v plnosti si jej vychutnají. - Leon Trostky, dopis, 27. ledna 1940 Natasha has just come up to the window from the courtyard and opened it wider so that the air may enter more freely into my room. I can see the bright green strip of grass beneath the wall, and the clear blue sky above the wall, and sunlight everywhere. Life is beautiful. Let the future generations cleanse it of all evil, oppression and violence, and enjoy it to the full. Leon Trotsky, letter, Feb. 27,

7 OBSAH 1 ÚVOD FILMOVÁ REPREZENTACE HOLOCAUSTU Odmítnutí filmu jako prostředku reprezentace holocaustu Filmové zpracování holocaustu Realismus Alegorie ŽIVOT JE KRÁSNÝ Reakce na film Humor a holocaust Kritika Benigniho filmu Filmová alegorie Architektura filmu Život jako pohádka Hra Hádanky Noční putování táborem Odkazy ve filmu VIKTOR EMANUEL FRANKL Logoterapie Inspirační zdroje Základní teze a pojmy Logoterapie a holocaust Psychologie koncentračního tábora Kolektivní vina UMĚNÍ A HOLOCAUST Divadelní hra Benigniho film očima Viktora Frankla

8 6 ZÁVĚR SUMMARY BIBLIOGRAFIE

9 1 ÚVOD Holocaust je klíčovou události 20. století, která nám představila dvě zcela odlišné tváře člověka. Vypovídá o krutosti, jíţ je člověk schopen, ale stejně tak o jeho důstojnosti a hlubokém nezlomném lidství. Bez ohledu na to, zda se pro nás stane rozhodující ta či ona podoba, je úkolem všech, udrţet tuto událost v kolektivní paměti. Stále palčivější se tak stává otázka, jak předat vzpomínky a neustále znovuzpřítomňovat a oţivovat čím dál více se vzdalující událost. Ţivé vzpomínky pomalu mizí s odchodem přeţivších. Brzy zde budou uţ jen ty generace, které budou schopny podat pouhou reprezentaci reprezentace a oček pomyslného řetězu bude přibývat a tento řetěz se bude neustále prodluţovat. Právě proto je tak důleţité věnovat se problematice reprezentace holocaustu. V této diplomové práci se zaměříme na otázku umělecké reprezentace holocaustu, přičemţ svoji pozornost soustředíme na filmové zpracování této tematiky. Uchopení tématu není jednoduché. Někdy totiţ nejde o slova samotná, jako o tíhu sdělení, kterou v sobě nesou. A úvahy o uměleckém ztvárnění holocaustu, o hodnotě a smyslu našeho ţití, o ceně našeho utrpení, o moţnostech jak traumatické záţitky a emoce z toho vzešlé předat dál apod., to všechno jsou myšlenky zatíţené obrovským balvanem a jen velice těţko budeme směřovat k nějakému společnému konsenzu. Je i dost moţné, ţe pravdivou odpověď nikdy nenalezneme. Pokusíme si odpovědět na otázku, zda je vůbec relevantní reprezentovat holocaust uměleckými prostředky. Představíme si odpůrce i zastánce a jejich argumenty. Nabídneme různé pohledy na danou problematiku. Na konkrétním filmu La Vita è bella 1 od italského reţiséra Roberta Benigniho si představíme názory obou táborů. 1 Dále budeme používat český překlad Život je krásný. Film vzbudil obrovskou vlnu kritiky a mnoho rozporuplných názorů. 9

10 Viktor Frankl řekl: Dokud pro nás není dostupná absolutní pravda, musíme se spokojit s tím, ţe relativní pravdy se vzájemně korigují a najít odvahu k jednostrannosti. 2 Naše postojová jednostrannost se v této práci bude odráţet na pokusu obhájit formu Benigniho filmu jako legitimního prostředku k uchopení holocaustu. Vzhledem k tomu, ţe v českém akademickém prostředí nebyla snímku Život je krásný věnována v podstatě ţádná pozornost, opře se naše argumentace o řadu prací anglicky píšících autorů. Za všechny zde jmenujme například Maurizia Viana, Steva Siporina, Jodi Shermanovou, Danu Rengu, Waltera Metze, Dikena a Laustsena aj. Zároveň se zaměříme i na důkladnou analýzu Benigniho filmu a pokusíme se odkrýt celou řadu v něm zakódovaných hlubších významů. Velkou část práce budeme věnovat rakouskému psychiatrovi, neurologovi a zakladateli logoterapie Viktoru E. Franklovi a jeho filozofii. Na základě výkladu jeho inspiračních zdrojů a základních tezí logoterapie, opřených o osobní zkušenost z koncentračních táborů, se pokusíme Frankla představit jako adekvátního zastánce alegorického zobrazení reprezentace holocaustu. Jedním z cílů práce tak bude, prostřednictvím Franklových tezí a představením jeho divadelní hry Synchronizace v Březince, pokus o obhájení Benigniho snímku a filmových prostředků k tomu zvolených jako legitimních. V neposlední řadě je cílem práce zdůraznit dosud zcela mylně opomíjený význam Viktora Frankla ve vztahu k psychologické interpretaci uměleckého díla. 2 FRANKL, Viktor E. Co v mých knihách není: autobiografie. 1. vyd. Brno: Cesta, s. ISBN: s

11 2 FILMOVÁ REPREZENTACE HOLOCAUSTU Otázka holocaustu je problematická sama o sobě. Otázka vztahu holocaustu k jeho uměleckému zpodobnění pak je o to sloţitější. Uţ jen proto, ţe není vyřešena problematika autonomie umění ve vztahu k jeho etickým hodnotám. Tázat se po tom, co je podstatné pro estetickou hodnotu díla by vydalo na samostatnou práci s dost nejistým výsledkem. Vzhledem k tomu, ţe zde bude diskutována umělecká reprezentace holocaustu, je nutné zaujmout nějaké stanovisko. V našem případě přijmeme předpoklad, ţe etická hodnota díla ovlivňuje jeho výslednou estetickou kvalitu. Valná část práce bude věnována problematice ztvárnění holocaustu prostřednictvím prvků komedie, které celá řada kritiků nepovaţuje za adekvátní prostředky. Snad ale nakonec zjistíme, ţe i správně pouţitý humor, byť v případech, kdy umíraly miliony lidí, má hlubokou morální hodnotu a ţe není moţné pevně stanovit legitimní prostředky, kterými lze holocaust umělecky reprezentovat. Je mnoho uměleckých teoretiků, filozofů a historiků, kteří jakoukoliv moţnost umělecky ztvárnit holocaust rezolutně odmítá, ale na druhé straně je zde stejně početný tábor těch, kteří říkají, ţe je to jediná moţná cesta. Jeden i druhý tábor představuje binární, snad aţ příliš vyhrocené, opozice. Uprostřed mezi nimi jsou pak ti umírněnější, kteří tento způsob povaţují za moţný, ale rozhodně ne jediný. Na následujících řádcích se budeme zabývat estetickou a etickou otázkou tohoto ztvárnění a budeme se snaţit najít nějaké konkrétní odpovědi. Bude nás zajímat pouze filmová reprezentace, kolem které se, hlavně díky celosvětovém úspěchu Benigniho filmu Život je krásný, vynořila celá řada otázek. 11

12 K umělecké reprezentaci holocaustu existují dva základní přístupy. První z variant jej radikálně odmítá, druhá naopak přijímá. Přístup druhého tábor však není homogenní a v rámci něho existují rozepře v otázkách, jaká je ona správná filmová reprezentace holocaustu apod. Uvnitř této skupiny tak vzniká spor mezi realisty a těmi, kteří kladou důraz více na symbolickou a alegorickou formu. Na následujících řádcích budou představeny základní teze a klady i zápory obou přístupů (hlubší prozkoumání bude později provedeno jejich přímou aplikací na film Život je krásný). 2.1 Odmítnutí filmu jako prostředku reprezentace holocaustu Důvodů proč odmítnout filmy o holocaustu je mnoho, ale v zásadě všechny mají stejnou hlavní nosnou myšlenku, ţe utrpení, které oběti proţily, je nepřenosné a nevyjádřitelné. Jakékoliv pokusy o jeho zachycení a zprostředkování v podstatě oběti uráţí a jejich utrpení znevaţuje. Zároveň je film odmítán i pro formu samotnou, která je populární a snaţí se zalíbit mase. Kritika vnímá tento způsob jako necitlivý vůči obětem této tragédie. 3 Theodor Adorno či Alvin H. Rosenfeld jsou zastánci teorie, ţe díky holocaustu se tradiční formy reprezentace (v našem případě klasický hraný film, dokument apod.) staly neschopné ztvárnit a vůbec pochopit holocaust. Sám Adorno je pak autorem onoho známého výroku, ţe psát básně po Osvětimi je holé barbarství a jakékoliv estetické potěšení ze zkušenosti holocaustu povaţuje za nepřijatelné. Ve stejném duchu pokračuje například i Elie Wiesel, který holocaust povaţuje za negaci veškeré literatury, teorií a doktrín. 4 Ve svém 3 METZ, Walter C. "Show Me the Shoah!": Generic Experience and Spectatorship in Popular Representations of the Holocaust. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies. 2008, vol. 27, no. 1, pp WRIGHT, Melanie J. Don t Touch My Holocaust : Responding to Life is Beautiful. The Journal of Holocaust Education. 2000, vol. 9, no. 1, pp p

13 článku Trivializing Memory píše, ţe si nikdo nedovedl představit Osvětim, stejně jako nikdo nedokáţe znovu vyprávět o Osvětimi po Osvětimi. 5 George Steiner uvaţuje v knize Language and Silence o tichu, respektive mlčení, jako o nejvhodnější odezvě, neboť pochybuje, zda slova, která otrávil Goebbels, mohou ještě někdy slouţit k poetickému vnímání. 6 Toni Morrison ve své práci Beloved píše: Toto není příběh k předání. 7 Hovoří o paradoxu holocaustu, jenţ je způsobený z toho vzešlým obrovským traumatem, které nelze předat dál. Není zde moţná nějaká forma reprezentace, ale zároveň na tuto událost nelze zapomenout. V podobném proudu myšlenek pokračuje i James Young, který pravdy o holocaustu klade mimo naši schopnost chápání a tudíţ i vylučuje jakékoliv pravdivé filmové ztvárnění 8 nelze uměleckými prostředky vyjevit pravdu, kterou nejsme s to pochopit. Zároveň ale Young apeluje na nutnost nalézt nějaký způsob a prostředky, skrze které by bylo moţné nacistická zvěrstva chápat a interpretovat. V článku Waltera C. Metze pak pouţívá výraz the sanctity of the Holocaust, 9 coţ můţeme přeloţit jako svátost/posvátnost holocaustu. Vystihuje to základní tezi odpůrců umělecké reprezentace této problematiky holocaust je něco, od čeho musíme dát v umělecké sféře ruce pryč, není to téma, s kterým bychom mohli pracovat. Mnoho teoretiků a myslitelů se domnívá, ţe mezi uměním a holocaustem zeje hluboká a nepřekonatelná propast. Psychiatr Dori Laub napsal, ţe příběh o holocaustu nelze vyprávět, ţe 5 [ ] no one could imagine Auschwitz, just as no one can now retell Auschwitz after Auschwitz. WIESEL, Elie. Trivializing Memory. From the Kingdom of Memory: Reminiscences. New York: Summit Books, 1990, pp p STEINER, George. Language and Silence. Essays on Language, Literature and the Human. New Haven: Yale University Press, p. ISBN10: p This is not a story to pass on. MORRISON, Toni. Beloved. New York: Plume, p. ISBN10: p YOUNG, James. The Texture of Memory : Holocaust Memorials and Meaning. New Haven: Yale University Press, p. ISBN10: p METZ, Walter C. "Show Me the Shoah!" p

14 ticho o pravdě obecně převládá. 10 Laub však svoji teorii vyhrocuje do takové krajnosti, kdy říká, ţe holocaust zavinil neschopnost svědčit a ţe ani jeho samotné oběti nejsou schopné podat svědectví. Tvrdí-li ale někteří, ţe holocaust je reprezentovatelný jedině sám sebou, nenaznačuje to moţné nebezpečí budoucnosti, které si tak, díky neschopnosti předávat myšlenky dál, vytváříme? Neriskujeme, ţe zapomeneme a připomene si to pouze tak, ţe opět zopakujeme chyby minulosti? Ve stati Don t Tuch My Holocaust Melanie J. Wrightová uvádí: Film o Holocaustu a priori nemůţe existovat neboť pokud existuje, je nevyhnutelně ohavný. 11 Autorka dále konstatuje, ţe film, jakoţto médium masové zábavy, způsobuje, ţe události jsou zjednodušovány, zkreslovány, obsahují různé druhy a stupně klišé, jednoduše jsou uzpůsobeny tomu, aby uspokojily masovou poptávku. Wrightová píše, ţe ona zmíněná masovost způsobuje uměleckou strojenost, která je v přímém rozporu s utrpením více neţ obětí. Ačkoliv autorka ve svém článku udává mnoho negativních vlastností filmového zpracování holocaustu, druhá polovina její eseje, ke které se dostaneme v této práci později, obsahuje výčet pozitivních hodnot takového uchopení této problematiky a celý její článek je ukončen pro nás důleţitou myšlenkou, ţe historici a jiní ochránci holocaustu selţou, vyšlou-li filmařům zprávu: Nedotýkat se! 12 V neposlední řadě je nutné zmínit, ţe krize kolem reprezentace holocaustu a této problematiky vůbec má co dočinění se sociálními a kulturními normami společnosti. Na tomto místě jmenujme například Normana G. Finkelsteina, který hovoří o tzv. průmyslu holocaustu. Ve své 10 [ ] silence about the truth commonly prevails. LAUB, Dori. An Event Without a Witness: Truth, Testimony, and Survival. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. Ed: FELMAN, Shoshana and LAUB, Dori. New York: Routledge, 1992, pp p A priori, a Holocaust film cannot be or if it is, i tis inevitably an abomination. WRIGHT, Melanie J. Don t Touch My Holocaust. p But historians or other publicly recognised guardians of the Holocaust will fail if the message Theky send to film-makers i sone of don t tuch. WRIGHT, Melanie J. Don t Touch My Holocaust. p

15 provokativní knize Průmysl holocaustu 13 upozorňuje na masivní nárůst (především v USA) zájmu o holocaust, ke kterému došlo v 60. letech jmenovitě po roce 1967, kdy skončila Šestidenní (arabsko-izraelská) válka. Před tímto rokem vznikla jen hrstka knih a filmů s tematikou holocaustu, později se však téma vyhlazování evropských ţidů vynořilo ze zapomnění a začalo plnit média, knihy, filmy, muzea [ ]. 14 Hlavním hnacím motorem se stávají peníze muzea, filmy, památníky, knihy atd. to vše je pouze zdrojem příjmů. Američané z holocaustu utvořili Holocaust. Filmovou tvorbu tak nelze vnímat jako poselství dalším generacím, ale především jako výborný zdroj zisků. Vezmeme-li v úvahu, jak obrovským zdrojem financí film je, tuto teorii nemůţeme zavrhnout a je nutné ji určitým způsobem akceptovat. Uţ jen proto, ţe Ryan Scott ve svém článku History and Memory in Life is Beautiful upozorňuje na fascinaci nacistickou organizovanou krutostí, mučením, ale především příběhy o přeţití. 15 Zároveň by ale bylo dobré, ponechat si alespoň trochu víry v ono lidské v nás. Na předchozích řádcích je uvedeno několik osobností, které odmítají filmové zpodobnění holocaustu. Za všechny jmenujme např. Wiesela, který sám prošel koncentračním táborem a mimo jiné je drţitelem Nobelovy ceny za mír. Záměrně zmiňujeme jeho jméno, protoţe později ještě uvedeme jiné osobnosti, kteřé prošly koncentračním táborem a jejich názor je přesně opačný. Dobře to tak vystihuje sloţitost nastolené otázky, neboť ani sami přeţivší neznají správnou odpověď a jejich názory jsou nejednotné. Ať uţ se ale umělecká reprezentace holocaustu zdá jakkoliv sloţitá, musíme si být vědomi nebezpečí, jaké s sebou přináší ticho. Ticho, které stálo u samotného vzniku celé této tragické události. Je zřejmé (a buďme za to rádi), ţe nikdy nebude 13 FINKELSTEIN, Norman G. Průmysl holocaustu: úvahy o zneužívání židovského utrpení. 1. vyd. Praha: Dokořán, s. ISBN: Ibid. s SCOTT, Ryan. History and memory in Life is beautiful. Australian Screen Education. 2002, no. 30, pp

16 moţné vyvolat emoce totoţné s těmi, které vězni zaţívali v lágrech. Ale jen proto, ţe nevyskočíme do oblak, nesmíme přestat skákat. 2.2 Filmové zpracování holocaustu O tom, ţe reprezentace holocaustu je nutná, nás můţe přesvědčit výrok Yvese Bonnefoye, který reagoval na Adornův známý (a výše uţ zmíněný) citát slovy: Rezignovat na poezii po zkušenosti s vyhlazovacími tábory by znamenalo dovést do konce jejich záměr. Máme zde tedy ty, kteří hovoří o moţnosti (filmové) reprezentace holocaustu. Ale jaká je ta správná cesta? Tábor zastánců není jednotný. Jsou zde dvě hlavní větve, přičemţ jedna povaţuje za jediné správné realistické ztvárnění, druhá skupina naopak preferuje alegorické či symbolické zpracování. Lawrence Langer uvaţuje o dvou způsobech zpodobnění nacistických zvěrstev. Jednak skrze historické skutečnosti, tzn. prostřednictvím dokumentů, výpovědí svědků apod. (= realismus), druhá moţnost vede cestou fantazie a imaginace (= alegorie) Realismus Pro realisty se stal archetypem film Schindlerův seznam 17 či několika hodinový Lanzmannův dokument Shoah. 18 Zastánci tohoto směru neuznávají ţádnou uměleckou svobodu v otázce ztvárnění holocaustu. Důraz je kladen na co největší autenticitu, s cílem vylíčit příjemci skutečnosti koncentračních táborů do nejmenších detailů. Apelují na dodrţování pravidel tragického realismu. Jiné prostředky neuznávají. Například Steven Alan Carr, autor 16 LANGER, Lawrence L. The Holocaust and the Literary Imagination. New Haven: Yale University Press, p. ISBN10: Schindler's List SPIELBERG, Steven. 1993, 195 min, USA. 18 Šoa LANZMANN, Claude. 1985, 544 min, Francie. 16

17 eseje The Holocaust in the Text, 19 klade důraz na doslovnost a efektnost. Vyţaduje se, aby divákům byly předkládány pouze skutečné historické reálie, protoţe to je jediný způsob, jak diváka přesvědčit o pravdě. Veškeré formy alegorického zobrazení jsou povaţované za chybné, znevaţující a bagatelizující celou problematiku Alegorie Jiţ zmiňovaný Toni Morrison, který zprvu odmítl moţnost umělecké prezentace holocaustu, přišel později s tezí, ţe chceme-li dosáhnout jeho pravdivého zobrazení, je třeba jít za hranice skutečnosti, neboť fakta mohou existovat bez lidské existence, ale pravda nikoliv. 20 Walter C. Metz píše, ţe je třeba sledovat celkový kontext a neklást pouze důraz na kritiku formy nebo obsahu. Potřebujeme perspektivu. Bülent Diken a Carsten B. Laustsen autoři článku The Ghost of Auschwitz se věnují problematice svědectví z Osvětimi a apelují na to, ţe my všichni jsme potomky Osvětimi a jako takoví jsme všichni povinni podat svědectví. 21 Oba dva jsou si dobře vědomi nutnosti chránit vzpomínku na holocaust, přestoţe je to pouhá re-presentace přeţivších. Upozorňují však na paradox, a zároveň jeden z největších trumfů revizionistů, ţe přímé svědectví nemůţe nikdo poskytnout, protoţe skuteční svědci této události našli v nacistickém reţimu a jeho táborech smrt. O to více pak kladou důraz na uchování paměti holocaustu a to zejména prostřednictvím jeho uměleckého ztvárnění. 19 CARR, Steven A. The Holocaust in the Text: Victor Hugo's Les Misérables and the Allegorical Film Adaptation. Film Criticism. 2002, vol. 27, no. 1, pp [ ] facts can exist without human intelligence, but truth cannot. MORRISON, Toni. The Site of Memory. Out there: Marginalization and Contemporary Culture. Ed. Russell Ferguson et al. Cambridge: The MIT Press, p. ISBN10: X. 21 DIKEN, Bülent; LAUSTSEN, Carsten B. The ghost of Auschwitz. Journal for Cultural Research. 2005, vol. 9, no. 1, pp

18 Ryan Scott si klade otázku, zda není fiktivní zobrazení skutečné historické události redundantní. Scott dochází ke zcela opačnému názoru. Fiktivní a fantazijní prostředky nám lépe umoţňují nalézat cesty k minulosti. Naše imaginace nám napomáhá personalizovat příběhy, které nás dokáţou zasáhnout o to hlouběji. Zároveň zde zastánci alegorické reprezentace argumentují v neprospěch realistického zobrazení faktem, ţe mnoho reţisérů se pokoušelo o často aţ příliš realistické zobrazení a jejich úsilí o vytvoření autentického obrazu táborů smrti vedlo k rozmazání hranic mezi fikcí a realitou. Film vţdy zůstane pouze filmem a nikdy nemůţe sám sebe přesáhnout do té míry, ţe by autenticky zpodobnil holocaust. Je zde ale nebezpečí, ţe divák začne představovanou skutečnost brát jako realitu a dojde ke zkreslení jeho názoru. Ve stejném duchu uvaţuje i Maurizio Viano, který se obává, ţe přílišná realističnost filmu můţe zapříčinit mylný dojem, ţe hrůznost holocaust je moţné zpodobnit. Sám Roberto Benigni, jakoţto reprezentant alegorického zobrazení holocaustu, tvrdí, ţe táborový teror je pro nás něco tak nepředstavitelného, ţe nikdo nemůţeme pochopit, jaké to skutečně bylo. A jak napsal Viano: Nejodpovědnějším řešením bylo popsat to nepřímo, prostřednictvím alegorie nebo komedie. 22 Na tomto místě je nutné zmínit ještě doktorku Danu Rengu, která v eseji Staging Memory and Trauma in French and Italian Holocaust Filmupozorňuje na rozdíly ztvárnění holocaustu ve filmu v rámci dvou sousedících zemí - Francie a Itálie. 23 Autorka píše, ţe francouzské filmy jsou zaloţeny na velké míře realismu, mají dokumentární ráz a jejich cílem je prezentace zla a jde tedy spíše o dokumenty. Oproti tomu italské filmy představují různé variace fiktivních příběhů, jedná se o hrané filmy a spíše neţ o zachycení zla se snaţí o zpodobnění hodnot lidského ţivota a touhy po 22 VIANO, Maurizio. Life Is Beautiful: Reception, Allegory, and Holocaust Laughter. Jewish Social Studies. 1999, vol. 5, no. 3, pp p RENGA, Dana. Staging memory and trauma in french and italian holocaust film. Romanic Review. 2006, vol. 97, no. 3-4, pp

19 přeţití. Reprezentanty francouzské kinematografie se stává dokumentární film z roku 1955 Nuit et brouillard 24 od reţiséra Alaina Resnaise a jiţ výše zmíněný film Shoah, který v roce 1985 natočil Claude Lanzmann s neuvěřitelnou stopáţí 544 minut, ale také Ophülsův Le Chagrin et la pitié, 25 od téhoţ autora Hôtel Terminus 26 z roku 1988 a ze stejného roku film reţiséra Pierra Sauvage nesoucí název Les armes de l esprit. 27 V kontrastu k těmto filmům pak autorka staví italské tvůrce, jakými jsou Gillo Ponecorvo s filmem Kapò, 28 Pasqualino 29 reţisérky Liny Wetmüllerové, filmy Luchina Visconti La Caduta degli dei 30 a Liliany Cavaniové Il Portiere di notte. 31 Ať uţ je forma vyprávění dokumentární či fiktivní, Renga zdůrazňuje, ţe obě varianty zprostředkovávají komunikaci mezi minulostí a přítomností. Dokument či fikce kaţdý má jinou formu, ale oba se vyrovnávají s traumaty minulosti (i kdyţ kaţdý svým způsobem). 32 Pro tuto práci je však nesmírně podstatné, ţe Renga právě do kontextu italských fiktivních filmů o holocaustu staví Život je krásný od Roberta Benigniho, díky čemuţ nám dokazuje hlubokou italskou tradici filmové reprezentace holocaustu. Myšlenky Rengy mohou působit jako smírčí soudci obou táborů realistů a tvůrců fikce. Autorka totiţ tvrdí, ţe základním předpokladem všech filmů je snaha připomenout traumata holocaustu a neustále je tak reprezentovat v přítomnosti. Dori Laub upozorňuje, ţe holocaust není uzavřenou 24 Noc a mlha (= Night and Fog) RESNAIS, Alain. 1955, 32 min, Francie. 25 The Sorrow and the Pity (Smutek a lístost, oficiální český název není) OPHÜLS, Marcel. 1969, 251 min, Francie/Švýcarsko/Západní Německo. 26 Hotel Terminus: The Life and Times of Klaus Barbie (Hotel Terminus, oficiální český název není) - OPHÜLS, Marcel. 1988, 267 min, Francie/USA. 27 Weapons of the Spirit (Zbraně ducha, oficiální český název není) SAUVAGE, Pierre. 1989, 90 min, Francie/USA. 28 Kápo - PONTECORVO, Gillo. 1959, 116 min, Itálie/Francie/Jugoslávie. 29 Sedmikráska (= Seven Beauties) WERTMÜLLER, Lina. 1975, 114 min, Itálie. 30 Soumrak bohů (= The Damned) VISCONTI, Luchino. 1969, 150 min, Itálie/Švýcarsko/Západní Německo. 31 The Night Porter (Noční portýr, oficiální český název není) CAVANI, Liliana. 1974, 122 min, Itálie/USA. 32 RENGA, Dana. Staging memory and trauma in french and italian holocaust film. p

20 záleţitostí, ale ţe neustále, alespoň v nějaké verzi, jeho vzpomínky ţijí dál a ono trauma z něj je i dnes aktuální. 33 Realistické a alegorické reprezentaci holocaustu se budeme věnovat ještě podrobněji a to na konkrétním příkladu v podobě Benigniho filmu Život je krásný, neboť právě z tohoto bipolárně rozdílného podhoubí vzešly negativní i pozitivní kritiky na tento film. A k pochopení této problematiky byl právě nutný úvod, který se věnuje otázce moţnosti reprezentace holocaustu vůbec. 33 LAUB, Dori. An Event Without a Witness. p

21 3 ŽIVOT JE KRÁSNÝ Toto je jednoduchý příběh, a přece není snadné ho vyprávět. Podobá se pohádce. Je v něm bolest, ale také spousta zázraků a štěstí. Kdyţ v roce 1997 představil Roberto Benigni divákům svůj, v pořadí uţ šestý, film Život je krásný, jen stěţí mohl tušit, co přijde. Úspěch na domácím poli byl zaručen jednak je Benigni v Itálii oblíbeným umělcem a zároveň, jak uvádí Robert S. C. Gordon, film dobře reagoval na zvýšený zájem Itálie o holocaust obecně a zvláště pak o ambivalentní roli Itálie v něm. 34 To, co následovalo na mezinárodním trhu, však bylo ohromující. Úspěch byl obrovský. Ze sedmi nominací na sošku Oscara Benigni proměnil hned tři a film dostal ocenění Akademie v kategoriích - nejlepší cizojazyčný film, muţský herecký výkon v hlavní roli (Roberto Benigni) a hudba (Nicola Piovani). Následovalo vítězství na MFF ve Varšavě, kde film získal 1. cenu, dále vítězství cen diváků na různých festivalech (Locarn, Toronto, Montreal, Vencouver atd.), vítězství na Mezinárodním filmovém festivalu v Jeruzalémě apod. Získal řadu nominací v nejprestiţnějších soutěţích a celkem vyhrál na čtyřiceti různých festivalech. Život je krásný se stal nejúspěšnějším italským filmem všech dob. Scénář k filmu napsal sám Benigni, který ve filmu zároveň ztvárnil i hlavní muţskou roli Guida, ve spolupráci se svým dlouholetým kolegou Vincenzem Cerami. Příběh je prostý. Zavádí nás do fašistické Itálie roku 1939, konkrétně do krásného toskánského městečka Arezzo. Mladý muţ Gudi Orefice se zamiluje do princezničky Dory. Dobývá její srdce pomocí kouzel, náhod, fantazie, štěstí a vtipu. Náhle se děj posouvá v čase a my sledujeme uţ nejen příběh Guida a Dory, ale i jejich synka Giosua. Ţivot této 34 GORDON, Robert. Real tanks and toy tanks: playing games with history in Roberto Benigni's La vita è bella/life is Beautiful. Studies in European Cinema. 2005, vol. 2, no. 1, pp

22 šťastné rodiny je ale stále více narušován vzrůstajícím fašismem, který začíná být čím dál více patrný. V den Giosuových narozenin jsou malý Giosué, Guido a jeho strýček odvlečeni pro jejich ţidovský původ do koncentračního tábora. Pro Giosua začíná hra o skutečný tank, pro Guida hra o ţivot syna. Je to hra, na jejímţ konci přijde kýţená odměna. Toto je ve zkratce základní dějová linie. Při bliţší analýze filmu se seznámíme s dalšími postavami a zápletkami, dozvíme se detaily, ale to rozhodující bylo řečeno touha po záchraně syna nemá limity. Je to tím největším a hlavním poselstvím filmu. A jak se později dozvíme, holocaust byl poraţen uţ jenom tím, ţe mu Guido nevyhradil ve svém ţivotě místo. Ještě před tím, neţ se pustíme do hlubšího rozboru filmu, je nutné upozornit, ţe Život je krásný získal zcela mylnou nálepku komedie o holocaustu. Tento snímek sice obsahuje řadu komediálních prvků, ale rozhodně jej nelze nazvat komedií. Svým způsobem je ţánrově nezařaditelný a moţná právě o to víc se jeví potřeba ho nějak kategorizovat. Nelze ani říct, ţe je to tragikomedie. V základě lze film rozdělit do dvou částí. První polovina je komediální. Guido vystupuje jako princ, kterému patří vše, neboť z principu je vše princovým království. Zachránce, který princezničce vysává z kolena vosí jed, muţ, jenţ shazuje úředníkům na hlavy květináče a vajíčka, obratný řečník, úţasný řešitel hádanek, se svým pupíkem dokonalý představitel nadřazené rasy, zkrátka komik kaţdým coulem, který umí diváky rozesmát a ukáţe jim, ţe skrze fantazii dokáţeme i to nejobyčejnější proměnit v kouzelné. Uţ ale v této části nelze říct, ţe je to čistá komedie, protoţe kaţdý vnímavější divák cítí, ţe na pozadí toho všeho, se děje cosi špatného, coţ však Guido dokáţe humorem vţdy převrátit. Zároveň svým přístupem ukazuje absurdnost politického pozadí doby. Druhá polovina filmu začíná deportací do tábora. Najednou jakoby si divák začal uvědomovat, ţe to, co v první části přecházel, měl brát jako váţné varování. Je tomu stejně jako s bouřkou těm nejhorším mrakům předcházejí nadýchané obláčky. Onen ostrý kontrast, který se během chvíle vytvořil, v příjemci navodí úzkost. Začínáme pociťovat krutost 22

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR KRESBY A GRAFIKY STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING ŢIVOT LIFE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Alţběta Johanna Bartošová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Alţběta Johanna Bartošová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Alţběta Johanna Bartošová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Sport jako prvek psychorelaxace a jeho vyuţití na Pardubicku Alţběta Johanna

Více

ŘECKÁ FINANČNÍ KRIZE Z POHLEDU TEORIE HER

ŘECKÁ FINANČNÍ KRIZE Z POHLEDU TEORIE HER ŘECKÁ FINANČNÍ KRIZE Z POHLEDU TEORIE HER TOMÁŠ KOSIČKA Abstrakt Obsahem příspěvku je hodnocení řecké finanční krize z pohledu teorie her. V první části je popis historických událostí vedoucích k přijetí

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Lenka Glisníková Racionální vzpomínky na emotivní budoucnost

Lenka Glisníková Racionální vzpomínky na emotivní budoucnost LENKA GLISNÍKOVÁ LENKA GLISNÍKOVÁ Lenka Glisníková Racionální vzpomínky na emotivní budoucnost Lidé mají rádi škatulky a kategorie, které jim do života přináší řád, tudíž svého druhu pohodlnost. Jednou

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014 PV156 Digitální fotografie Kompozice FI MU, podzim 2014 Fotografie = sdělení obsah je vám, jako divákům, tak jasný, jak dobře dokáže fotograf své sdělení podat kompozice post-processing atd. Někdy hra

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

3 základní druhy mezilidských interakcí. Spolupráce

3 základní druhy mezilidských interakcí. Spolupráce Konflikty 3 základní druhy mezilidských interakcí Spolupráce Soutěž aktéři se snaţí dosáhnout téhoţ cíle na úkor ostatních, ale v rámci pravidel platných pro všechny Konflikt aktéři se snaţí dosáhnout

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

PSANÍ. I am looking 4 to seeing you and please let me know if you are going to come.

PSANÍ. I am looking 4 to seeing you and please let me know if you are going to come. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-12 Z á k l a d o v ý t e x t : 1 Alex I am writing to you to let you know that I am leaving to Australia

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : O n t h e p h o n e : Annie: Hello. 892356. Who is it? Jack: Hello. It s Jack.

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA Economic Consequences of German Reunification Bakalářská / Diplomová práce Vedoucí

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: English and American Poetry Autor: Název: Mgr. Jan Křeček B. Zephaniah,

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Truchlení dětí a dospívajících

Truchlení dětí a dospívajících Truchlení dětí a dospívajících PhDr. N. Špatenková, Ph.D. Bc. Jakub Jansa Katedra sociologie a andragogiky FF UP Olomouc Smrt Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Smrt je univerzální lidská zkušenost.

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení DIPLOMOVÁ PRÁCE Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Zdeněk Vaněra 2013 Prohlašuji,

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje : Květoslava Kaziměrčíková

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje :  Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree Od 7.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (XII) Systémové archetypy. Ak. rok 2011/2012 vbp 1

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (XII) Systémové archetypy. Ak. rok 2011/2012 vbp 1 SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (XII) Systémové archetypy Ak. rok 2011/2012 vbp 1 Definice Archetypy jsou pravzory chování dynamických systémů. Pomáhají identifikovat vztahy v celku a jejich účelem je pomoci při

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-20 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Thomas, I 1 like to apologize for what I did yesterday and explain why

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

Průvodce tématem estetika -1.část

Průvodce tématem estetika -1.část Lukáš Ondra ODKUD SE BERE KRÁSA? 6. Estetika Průvodce tématem estetika -1.část 6.1 ÚVOD: CO JE TO ESTETIKA? 6.2 PLATÓNOVO POJETÍ KRÁSY 6.3 NIETZSCHOVO POJETÍ ŽIVOTA JAKO UMĚLECKÉHO DÍLA 6.4 PŘIROZENÁ KRÁSA

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zaměstnávání zdravotně postiţených osob

Zaměstnávání zdravotně postiţených osob Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zaměstnávání zdravotně postiţených osob Bakalářská práce Autor: Miluše Minaříková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Alena

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více