Professional English in Use. Anglicko-český slovníček. Marketing. Units PhDr. Ladislava Knihová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Professional English in Use. Anglicko-český slovníček. Marketing. Units 1 12. PhDr. Ladislava Knihová"

Transkript

1 Professional English in Use Marketing Anglicko-český slovníček Units 1 12 PhDr. Ladislava Knihová

2 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase access to a telephone helpline in case of emergency location of your shop outlet accessibility of service easy to access promotional mix blend of promotional tools TV advertising additional Ps physical presence process physical evidence tangible launch a new game turnover game introduce the product onto the market high street retailer mail order insert catalogue city-dweller pre-teen children large sales force premium pricing consumer customer tool sponge accessibility good credit terms review marketing strategy in an attempt attract a wider audience promotional event if tests prove successful expand online shop stylish handbag respond to customers' needs and wants direct marketing launch customer support less expensive alternative proměnné marketingového mixu marketingový mix prodávat/nabízet značku, jít na trh se značkou produkt/produktová politika cena/cenová politika distribuce/distribuční politika komunikace/komunikační politika sortiment produktů kvalita produktu politika vývoje a uplatňování značky výrobku či služby pověst, jméno, renomé názor na produkt poprodejní podpora klienta přístup k telefonní zákaznické lince v případě nouze umístění vašeho obchodu obchod (obvykle obchod výrobce dané značky) dostupnost služby snadno dostupný komunikační mix kombinace komunikačních nástrojů televizní reklama dodatečné proměnné marketingového mixu materiální prostředí (např. vzhled prodejny, webové stránky) proces přímá smyslová zkušenost s výrobkem či službou hmatatelný, hmotný, konkrétní uvést na trh novou hru pexeso uvést produkt na trh maloobchodník na hlavní třídě zásilkový prodej vložit katalog/vkládaný katalog (např. do časopisu) obyvatel města předpubertální děti (ve věku 9-13 let) velká skupina prodejců tvorba uměle vysokých cen za účelem dobré reputace spotřebitel zákazník nástroj, prostředek houba (na mytí/na čištění) dostupnost dobré úvěrové podmínky přezkoumat marketingovou strategii ve snaze přilákat širší publikum akce na podporu prodeje pokud budou testy úspěšné rozšířit online obchod/e-shop elegantní kabelka reagovat na potřeby a přání zákazníků přímý marketing uvedení na trh, spuštění zákaznická podpora méně (finančně) nákladná alternativa

3 02 The marketing mix 2 customer needs different variables can be combined solve a problem offer solution frozen dinner identify customer needs meet customer needs develop a product customer needs and wants cost to the customer/cost to the user perceive perceive the costs as fair convenience convenient make an effort communication communicate with customers acceptability acceptable approve of the product socially acceptable fashionable attractive respect the laws of the country legally acceptable affordability afford the product accessibility easy to access accessible for people with disabilities awareness be aware of the product high awareness object manufacture high quality excellent quality bottom end quality objective revenue objective concern generate income organization organize the sales and distribution distribution method operation promotional operation direct mail acronym buying process step persuade customers to buy attention awareness attract the customers' attention become aware of a product available interest potřeby zákazníka různé proměnné mohou být kombinovány vyřešit problém nabídnout řešení zmrazené hlavní jídlo dne/zmrazená večeře identifikovat potřeby zákazníka uspokojit potřeby zákazníka vyvinout produkt potřeby a přání zákazníka náklady na straně zákazníka vnímat, chápat vnímat náklady jako poctivé/rozumné dostupnost dostupný vynaložit úsilí komunikace komunikovat se zákazníky přijatelnost přijatelný dobře smýšlet o produktu ( o konkrétním produktu) společensky přijatelný módní, moderní atraktivní, přitažlivý respektovat zákony země právně přijatelný finanční dostupnost/dosažitelnost dovolit si (finančně) výrobek přístupnost/dostupnost snadno dostupný dostupný lidem s handicapy povědomí mít povědomost o produktu/být si vědom existence produktu vysoké povědomí předmět, objekt, věc vyrobit vysoká kvalita/jakost prvotřídní kvalita/jakost nejhorší kvalita/jakost cíl cíl týkající se výnosů starost, obavy, znepokojení, zájem generovat příjem organizace organizovat prodej a distribuci metoda distribuce chod, provoz, fungování komunikace/fungování komunikace reklamní pošta/přímá poštovní reklama akronym (zkratkové slovo) nákupní proces krok přesvědčit zákazníky, aby nakoupili pozornost povědomí přilákat/přitáhnout pozornost zákazníků začít si být vědom existence produktu dostupný, k mání, ke koupi zájem

4 create an interest in the product develop an interest in the product desire develop a desire to own a product customers actively want the product action finally prompt action to purchase take steps ordering online commitment to help lead a healthy and active lifestyle fashionable and attractive to the youth provide good standard keep down the cost to user expected earning AIDA attention interest desire action vytvořit zájem o produkt rozvinout zájem o produkt touha, přání rozvinout touhu vlastnit produkt (nějaký produkt) zákazníci aktivně chtějí výrobek (určitý výrobek) akce/žádoucí reakce kupujícího konečně podnítit reakci kupujícího k uskutečnění nákupu učinit kroky objednání online závazek pomoci/příslib pomoci vést zdravý a aktivní životní styl módní a přitažlivé pro mladé poskytovat dobrý standard udržovat nízko náklady uživatele očekávaný výdělek AIDA pozornost zájem přání akce

5 03 SWOT analysis SWOT analysis carry out a SWOT analysis it is essential identify strength weakness opportunity threat face refer to consider internal factor external factor brand loyalty programme unique recognizable brand bond of loyalty differentiate undifferentiated offer in terms of augmented product lack of new products corporate identity corporate image inferior goods inferior communication damaged reputation car maintenance developing market gap in the market huge potential for growth competitor price war emerge marketing strategy board exploit strengths build on strengths brand image current profitability address weaknesses seize new opportunities anticipate the threats pose a serious threat minimize the weaknesses be under threat from consumer concern preserve environment emerging trend towards online shopping SWOT analýza vypracovat SWOT analýzu to je základní určit, identifikovat silná stránka slabá stránka příležitost hrozba čelit (něčemu) týkat se považovat, zvažovat vnitřní faktor vnější faktor značka (výrobku) věrnostní program unikátní, jedinečný uznávaná/rozpoznatelná značka pouto věrnosti odlišit, diferencovat neodlišitelná, nevýrazná nabídka pokud se týká, ve vztahu k čemu výrobek doplněný komplexem služeb/komplexní výrobek nedostatek nových výrobků firemní/korporátní identita vnímání firmy veřejností podřadné zboží špatná komunikace poškozená pověst údržba auta rozvíjející se trh mezera na trhu obrovský potenciál pro růst konkurent cenová válka objevit se marketingová strategie správní rada využít silných stránek stavět na silných stránkách vnímání značky současná ziskovost vypořádat se se slabými stránkami chopit se nových příležitostí předjímat hrozby znamenat vážné ohrožení minimalizovat slabé stránky být pod hrozbou (čeho) obava spotřebitele chránit životní prostředí objevující se trend směrem k nakupování online

6 04 Marketing strategy and the marketing plan marketing strategy marketing plan vs. position position a product in the competitive marketplace position strategy sell a product provide service target market product policy pricing policy detail the marketing methods selected methods price promotion marketing actions and activities examine the resources needed financial resources human resources achieve specified marketing objectives increase in sales successful product launch over a given period of time develop a marketing plan stage AOSTC analysis objectives strategies tactics control current market situation information on competitors information on marketplace competitor analysis positioning product analysis service analysis USP Unique Selling Proposition/Unique Selling Point target market segment customer group marketing goal in terms of image and sales achieve a goal SMART specific measurable achievable realistic timed smart quantify objectives attempt too much make the objective happen manpower minutes within a month approach to meeting the objectives market segment target the segment convert tracking measure the marketing plan success assess each marketing activity summary executive summary at the beginning of the document list of questions marketingová strategie marketingový plán versus, co proti čemu, proti komu (ve sportu) zaujmout postavení umístit výrobek v konkurenčním tržním prostředí poziční strategie prodávat výrobek poskytovat službu cílový trh produktová politika politika stanovení ceny uvádět do detailu marketingové metody zvolené metody cenové zvýhodnění marketingové akce a aktivity zkoumat potřebné zdroje finanční zdroje lidské zdroje dosáhnout určených marketingových cílů zvýšení prodeje úspěšné uvedení výrobku na trh během/v průběhu daného časového období rozvinout marketingový plán stádium AOSTC analýza cíle strategie taktiky kontrola současná situace na trhu informace o konkurentech informace o trhu/informace o tržním prostředí analýza konkurence pozicioning, umístění, vymezení produktu vůči konkurenci analýza produktu analýza služby USP jedinečná prodejní nabídka cílový trh segment zákaznická skupina/skupina zákazníků marketingový cíl pokud se týká vnímání a prodeje dosáhnout cíle SMART specifický měřitelný dosažitelný realistický časově vymezený chytrý, bystrý, inteligentní, elegantní kvantifikovat cíle snažit se o příliš mnoho uskutečnit cíl pracovní síla/lidská síla písemné záznamy, zápis z jednání za méně než měsíc/do jednoho měsíce postoj ke splnění cílů tržní segment výběr jednoho či více cílových segmentů přeměnit, změnit, přetvořit sledování měřit úspěch marketingového plánu posoudit každou marketingovou aktivitu shrnutí krátký přehled na začátku dokumentu seznam otázek

7 define the business focus on repeat business gain new customers share behaviour patterns underserved viable product cross-section clear marketing message coincide cost compared to sales get feedback market research audience definovat podnikání/malou firmu zaměřit se na opakované nákupy získávat nové zákazníky sdílet vzory chování s nedostatečnými službami, s nedostatečným servisem životaschopný výrobek reprezentativní průřez, typický vzorek jasné marketingové sdělení udát se současně náklady ve srovnání s prodejem dostat zpětnou vazbu výzkum trhu posluchači, diváci, publikum

8 05 Marketing ethics marketing ethics social marketing use of marketing techniques convince people to change their behaviour for their own good for the benefit of society encourage persuade minimize social problems corporate social responsibility take positive actions for the benefit of staff society as a whole enhanced brand image ease in attracting staff there are different ways to show cause related marketing (CRM) donate money to a charity non-profit organization donate money to a good cause create a marketing partnership corporate partner mutually beneficial cause related marketing campaign funding share principles and values green marketing eco-friendly goods harmful harmful to the environment environmental protection behave in an ethical or moral way environmental sustainability sustainable development meet the needs of today compromise environmental concern global warming act to protect the environment responsible purchasing build a good reputation maintain a good reputation refuse to buy materials or goods made using child labour test on animals policy of sustainable purchasing renewable sources animal testing donate money environmental problems environmental sustainability mutually beneficial social problems socially responsible be committed to being socially responsible environmentally conscious consumers embrace environment etika v marketingu sociální marketing použití marketingových technik přesvědčit lidi, aby změnili své chování pro jejich vlastní dobro ku prospěchu společnosti přimět, povzbudit přesvědčit minimalizovat společenské problémy společenská odpovědnost firmy činit pozitivní kroky ku prospěchu zaměstnanců společnost jako celek zlepšené vnímání značky snazší zaujmutí/přilákání zaměstnanců existují různé způsoby, jak ukázat dobročinný marketing darovat peníze na charitu nezisková organizace darovat peníze na dobrou věc vytvořit marketingové partnerství korporátní partner vzájemně výhodný marketingová kampaň na dobročinné účely financování sdílet zásady a hodnoty zelený marketing ekologicky nezávadné zboží škodlivý škodlivý prostředí ochrana životního prostředí chovat se etickým nebo morálním způsobem udržitelnost životního prostředí udržitelný rozvoj uspokojit potřeby dneška udělat kompromis, zpronevěřit se zájem o životní prostředí globální oteplování chovat se k ochraně životního prostředí zodpovědné nakupování budovat dobrou pověst udržovat si dobrou pověst odmítnout nakupovat materiály nebo zboží vyrobeny využívajíce dětské práce testovat na zvířatech politika udržitelného nakupování obnovitelné zdroje testování na zvířatech darovat peníze problémy životního prostředí udržitelnost životního prostředí vzájemně výhodný společenské problémy společensky odpovědný být odhodlaný prosazovat být společensky odpovědný spotřebitelé citliví k otázkám životního prostředí přijmout (myšlenku), uvítat životní prostředí

9 environmental environmentally responsibility responsible responsibly society social socially sustainability sustainable sustainably týkající se životního prostředí, ekologický ekologicky odpovědnost odpovědný odpovědně společnost společenský, sociální společensky, sociálně udržitelnost udržitelný udržitelně

10 06 The market environment market environment tržní prostředí micro environment mikroprostředí have a direct impact on the company mít přímý vliv na firmu/společnost stakeholder člověk zainterestovaný na něčem, člověk mající vliv stakeholders zájmové skupiny, lidé mající vliv understand consumer needs rozumět spotřebitelským potřebám meet consumer needs uspokojit spotřebitelské potřeby differentiate your brand from competitors odlišit vaši značku od konkurentů employ the right people zaměstnávat správné lidi motivate people motivovat lidi training and development školení a rozvoj play a key role hrát klíčovou roli in the service sector v sektoru služeb positive media attention kladná pozornost médií adverse media attention nepříznivá pozornost médií consumer magazine spotřebitelský časopis/časopis spotřebitelů have a powerful effect mít velký vliv have effect on the marketplace mít vliv na trh satisfy shareholders' needs uspokojit potřeby akcionářů without harming the brand bez poškození značky/bez újmy na značce in the long term dlouhodobě changes in price změny v cenách changes in quality změny v kvalitě raw materials suroviny affect the marketing mix ovlivnit marketingový mix make business easier učinit podnikání/obchodování snadnější macroenvironment makroprostředí STEP analysis STEP analýza sociological factor sociologický faktor technological factor technologický faktor economic factor ekonomický faktor political factor politický faktor on a macro level na makroúrovni dominant religion převládající náboženství minority menšina leisure activity volnočasové aktivity socializing žití společenským životem gender role role pohlaví target both sexes equally cílit na obě pohlaví rovnoměrně birth rate porodnost birth rates are continuing to decline porodnost stále klesá average life expectancy průměrná délka života attitude to foreign products postoj k zahraničním výrobkům opinions on environmental issues názory na otázky životního prostředí recyclable packaging recyklovatelné obaly hybrid-fuel delivery van dodávkový automobil s hybridním motorem innovation inovace technological advances technologické pokroky new products are continually coming onto the market nové výrobky stále přicházejí na trh ordering by mobile phone objednávání prostřednictvím mobilního telefonu we no longer need actual shops již nepotřebujeme skutečné obchody broadband internet connection širokopásmové připojení k internetu economic forecast ekonomická předpověď/prognóza interests rates are stable úrokové míry jsou stabilní unemployment rate is less than 9% míra nezaměstnanosti je méně než 9 % GDP gross domestic product HDP hrubý domácí produkt political stability politická stabilita be ready to use consumer credit být připraven používat spotřebitelský kredit

11 tax legislation business legislation no changes in the law international trade agreement without paying extra import duties daňová legislativa legislativa upravující podnikání žádné změny v zákoně mezinárodní obchodní smlouva bez placení zvláštních dovozních cel

12 07 Legal aspects of marketing legal aspect intellectual property industrial property patent exclusive right invention trademark industrial design grant a patent patent protection for 20 years renew a patent register a trademark complete a registration process copyright copyright holder's permission counterfeiting piracy wilful infringement wilful trademark infringement reproducing copyrighted work infringer pay damages financial compensation disclaimer legally responsible The Consumer Protection Act defective product be legally entitled to be liable for enforcement of an act safety regulation disclaimer of responsibility product liability defective product negligent prove a manufacture negligent World Intellectual Property Organization (WIPO) creation of mind take sb to court sue take st to court a symbol must not be reproduced without permission visitors to the website material that is subject to copyright lawsuit read and agree to the terms a granted patent must be renewed regularly patent infringement may lead to a lawsuit satisfactory response damage to your house trading standards officer Trading Standards Department you are legally entitled satisfactory quality právní aspekt duševní vlastnictví průmyslové vlastnictví patent výhradní právo vynález ochranná známka, chráněný název průmyslový vzor, průmyslový design udělit patent patentová ochrana na 20 let prodloužit/obnovit patent registrovat ochrannou známku dokončit proces registrace autorské právo povolení držitele autorského práva padělání, falšování pirátství úmyslné porušení úmyslné porušení ochranné známky reprodukování autorsky chráněného díla porušovatel zaplatit odškodné finanční náhrada zřeknutí se, odmítnutí (odpovědnosti, nároku), dementi právně odpovědný zákon na ochranu spotřebitelů vadný výrobek mít právní nárok na být odpovědný (za co), ručit (za co) vymáhání dodržování zákona bezpečností předpisy popření odpovědnosti odpovědnost za výrobek vadný výrobek nedbalý, lhostejný, ledabylý, zanedbávající (povinnosti) dokázat, že výrobce zanedbává povinnosti Světová organizace intelektuálního vlastnictví výtvor mysli dát někoho k soudu podat žalobu, žalovat obrátit se na soud v nějaké věci značka nesmí být reprodukována bez povolení návštěvníci webové stránky materiál, který podléhá autorskému právu soudní pře, soudní spor přečíst a souhlasit s podmínkami udělený patent musí být pravidelně obnovován porušení patentu může vést k soudnímu sporu uspokojivá odpověď poškození/škoda na vašem domě pracovník oddělení obchodních norerm oddělení obchodních norem máte právní nárok uspokojivá/vyhovující kvalita

13 08 Research 1 types of research process of gathering information analysing information interpreting information market research marketing research consumer research discover behaviour patterns customer needs motivation research psychological reasons individuals buy specific types of merchandise advertising appeal desk research desktop research secondary research field research primary research find out what people think business sector qualitative research quantitative research group discussion in-depth interview followed by statistical analysis analysis analyses analyse data data mining research methodology marketing research techniques focus group target group mediate a session of a focus group package test test ideas for new packaging taste test home test self-administered questionnaire filled-in questionnaire telephone survey telephone the respondent mail survey online survey mystery shopping mystery shopper poses as a consumer check the level of service omnibus research omnibus survey carry out/conduct a research panel of existing respondents be accustomed to answering the survey fill-in a form fill-out a form complete a questionnaire typy výzkumu proces shromažďování informací analyzování informací interpretování informací výzkum trhu marketingový výzkum výzkum spotřebitelů/výzkum spotřebitelské poptávky objevit vzorce chování zákaznické potřeby/potřeby zákazníků výzkum motivací/výzkum pohnutek psychologické důvody jednotlivci nakupují určité druhy zboží reklamní výzva/působení reklamy výzkum "od zeleného stolu" výzkum "u počítače" sekundární/druhotný výzkum terénní výzkum primární výzkum zjistit, co si lidé myslí sektor obchodu / sektor podnikání kvalitativní výzkum kvantitativní výzkum skupinová diskuse hloubkový rozhovor následovaný statistickou analýzou analýza analýzy analyzovat data proces shromažďování a vyhodnocování dat metodologie výzkumu techniky marketingového výzkumu ohnisková skupina/interaktivní diskusní skupina cílová skupina vést jednání ohniskové skupiny test balení testovat nápady na nové balení ochutnávka test (obvykle zapůjčení) "na zkoušku domů" dotazník vyplněný samotným respondentem vyplněný dotazník telefonický průzkum/průzkum po telefonu zatelefonovat respondentovi průzkum em průzkum prostřednictvím internetu tajné nakupování tajný zákazník vystupuje jako spotřebitel kontrolovat úroveň služby omnibusový výzkum omnibusový průzkum provádět výzkum panel již existujících respondentů být zvyklý odpovídat (otázky) v průzkumu vyplnit formulář (BrE) vyplnit formulář (AmE) vyplnit dotazník (zcela)

14 09 Research 2 describing survey results popisování výsledků průzkumu number of different ways množství různých způsobů recent research nedávný výzkum survey průzkum the latest figures nejposlednější dostupná čísla /nejnovější čísla key findings klíčová zjištění highlight zdůrazňovat, vyzdvihovat, upozorňovat indicate naznačovat reveal odhalovat show ukazovat suggest naznačovat, napovídat o něčem a mere 5 % pouhých 5 % over a half více než polovina almost 60 % téměř 60 % nearly two thirds téměř dvě třetiny understanding trends and changes pochopení trendů a změn consumer rating hodnocení od spotřebitelů make a presentation to the phone manufacturers prezentovat výrobcům telefonů ten-year period desetileté období over a ten-year period za dobu více než deset let rise to 33 % stoupat na 33 % be stable být stabilní stable trend stabilní trend major competitor in the market hlavní konkurent na trhu this led to a slight fall toto vedlo k mírnému propadu slight fall mírný propad brand relaunch znovuzavedení značky (na trh) invigorate posilnit, osvěžit, povzbudit, stimulovat approval ratings have plummeted kladná hodnocení se prudce snížila compared to the same period last year ve srovnání se stejným období v loňském roce significantly higher number of consumers podstatně vyšší počet spotřebitelů have a low opinion of the product mít nízké mínění o výrobku double zdvojnásobit, zdvojnásobit se treble ztrojnásobit, ztrojnásobit se dissatisfied respondent nespokojený respondent initial guesstimate původní hrubý odhad prediction předpověď be much worse být mnohem horší allegation obvinění, neopodstatněné tvrzení claim tvrdit affluent zámožný plummet prudce klesnout/spadnout/zřítit se pie chart kruhový graf bar chart sloupcový graf line chart spojnicový graf picture chart obrázkový graf blog reader survey průzkum čtenářů blogu subscribe to the Economist předplácet si Economist guesstimate hrubě odhadovat (sloveso) look at this extract podívat se na tento výňatek upward trend trend směřující nahoru downward trend trend směřující dolů although this seems to be very negative ačkoliv se toto zdá být velmi negativní satisfaction with the service spokojenost se službou

15 10 New product development 1 new product development idea generation systematic search search for new products search for new product ideas new product development process it is essential for companies to stay competitive ideas for product innovation internal brainstorming increasingly from customers customer-driven approach customer-centric approach focus on customer demands focus on identifying customer demands what customers are asking for what customers require solve a particular problem identify gaps in the market research and development (R&D) create original products modify existing products improve existing products new recipe limited edition special edition product improvement product modification mass market niche market idea screening launching a new product risky business new product ideas are screened select an idea spot an idea potentially successful product idea assess which ideas are viable survive in a competitive marketplace technically feasible skills and resources profitable idea consider overall demand concept development concept testing develop into several different product concepts measure customer response customer response to a new product introduce the new product onto the market penetrate the market minimize the research and development costs marketing strategy business analysis route to market produce sell the idea licence the product product development phase assess the financial attractiveness vývoj nového výrobku generování nápadu, přicházení s nápadem systematické hledání hledání nových výrobků hledání nových nápadů na výrobky proces vývoje nového výrobku pro firmy je základní zůstat konkurenceschopné nápady na inovaci výrobku vnitřní/vnitrofiremní brainstorming zvyšující se měrou od zákazníků přístup tažený zákazníky přístup soustředěný na zákazníka soustředění na poptávku od zákazníků věnovat pozornost identifikaci potřeb zákazníka co zákazníci žádají co zákazníci vyžadují vyřešit určitý problém identifikovat mezery na trhu výzkum a vývoj vytvářet původní výrobky modifikovat existující výrobky zlepšit existující výrobky nová receptura/nový recept omezená výroba/šarže/náklad speciální výroba/šarže/náklad vylepšení/zdokonalení výrobku modifikace výrobku masový trh výklenkový trh posuzování nápadu zavedení nového výrobku rizikové podnikání nové nápady na výrobky jsou posuzovány vybrat nápad spatřit nápad potenciálně úspěšný nápad na výrobek zhodnotit, které myšlenky jsou životaschopné přežít na konkurenčním trhu technicky proveditelný dovednosti a zdroje výnosný/přínosný nápad zvažovat celkovou poptávku vývoj konceptu testování konceptu rozvinout do několika různých produktových konceptů měřit odpověď/reakci zákazníka odpověď zákazníka na nový výrobek představit nový výrobek na trhu proniknout na trh minimalizovat náklady na výzkum a vývoj marketingová strategie obchodní analýza/hospodářská analýza cesta na trh vyrábět prodat nápad licencovat/poskytnout licenci na výrobek fáze vývoje výrobku zhodnotit finanční atraktivitu

16 estimate the sales volume selling price revenue expectation licence license heat-retaining helmet good relationship with the bank is crucial initially responsive license odhadnout objem prodeje prodejní cena očekávání výnosu licence (BrE) licence, licencovat (AmE) helma chránící před horkem/zadržující horko dobrý vztah s bankou je rozhodující původně citlivý, přístupný, pohotově reagující licencovat (BrE)

17 11 New product development 2 optimization workflow beat the competitors successful product launch likelihood of success in the pipeline in the development pipeline time to market (TTM) project team project team is made up of several members project leader key activities carry out market research advance the project manage risk make a decision that will reduce risk prioritization decision the most important things to do next resources are allocated to the best projects description product concept description drawing basic model mock-up clay model product modelling CAD computer aided design turn ideas into 3D presentations R&D team create a prototype test functionality eliminate product flaws prototyping helps cut costs digital prototyping rapid prototyping alpha test remove errors remove bugs external testing beta testing product optimization study improve the product as it is being developed sensory research test marketing proposed product or service perform in the market test market full launch forecast sales predict sales uncover problems fine-tune adjust the marketing plan type of testing depend on costs and risks of introducing the product commercialization market introduction optimalizace pracovní postup porazit konkurenty úspěšné uvedení výrobku na trh pravděpodobnost úspěchu ve stavu zrodu v procesu vývoje, ve vývojovém stádiu doba uvedení na trh projektový tým projektový tým je tvořen několika členy vedoucí projektu klíčové aktivity provádět výzkum trhu pokročit v projektu řídit riziko učinit rozhodnutí, které sníží riziko rozhodnutí ohledně stanovení priorit nejdůležitější věci, které udělat jako další v pořadí zdroje jsou přiděleny nejlepším projektům popis popis konceptu výrobku výkres, nákres základní model maketa, model, atrapa hliněný model modelování výrobku CAD projektování s podporou počítače přeměnit myšlenky na 3D prezentace výzkumný a vývojový tým vytvořit prototyp testovat funkčnost eliminovat vady výrobku vytvoření prototypu napomáhá snížit náklady vytvoření prototypu v digitální podobě rychlé vytvoření prototypu test alfa odstranit chyby odstranit programové chyby externí testování beta testování studie optimalizace produktu zlepšovat produkt již v průběhu jeho vývoje výzkum smyslového vnímání testovací marketing navržený/navrhovaný výrobek nebo služba vést si na trhu zkušební trh úplné uvedení (výrobku na trh) prognózovat prodej předpovídat prodej odkrýt problémy doladit, upravit, vylepšit (k dokonalosti) upravit marketingový plán druh testování záviset na náklady a rizika zavedení výrobku komercializace uvedení na trh (představení)

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report ...Banka na cestě do třetího tisíciletí...the Bank On the Road to the Third Millennium Obsah Table of Contents 3 Nejdůležitější ekonomické ukazatele Highlights 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody. Bc. Jan Habich

Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody. Bc. Jan Habich Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody Bc. Jan Habich Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Práce popisuje vývoj produktu od stádia nápadu až po stádium průzkumu trhu a přípravy k uvedení na

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 PŘÍLOHA Č.3 VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ VERZE 3.2 Společnost pro projektové řízení,

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 03 Obsah Contents

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace Peter Lukáč Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu projektu neocard, vlastněného společností

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010

ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010 ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010 Redakční rada: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. šéfredaktor Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc. výkonný redaktor Prof. RNDr. Olga Kontrišová, Doc. RNDr. Juraj Lesný,

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013. Odpovědná společnost Responsible Company

Výroční zpráva Annual Report 2013. Odpovědná společnost Responsible Company Výroční zpráva Annual Report 2013 Odpovědná společnost Responsible Company Obsah Contents 4 Zpráva představenstva 20 Zpráva dozorčí rady 26 Konsolidovaná účetní závěrka 62 Zpráva nezávislého auditora konsolidovaná

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

CLIL Marketing IV. ročník

CLIL Marketing IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Marketing IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MARKETING ZÁKLADY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005. AEGON Pojišťovna, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 25 AEGON Pojišťovna, a. s. Obsah / Contents A. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / INTRODUCTORY SPEECH FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS B. OBECNÁ ČÁST / GENERAL

Více