Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kateřina Beránková Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl Bakalářská práce 2011

2 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Kateřina Beránková Obor: Podnikové informační systémy Ředitel VOŠIS vám ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách z pověření děkana FIS VŠE zadává bakalářskou práci na téma: Cíl práce: Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl Zpracujte analýzu informačního systému společnosti Autodoprava Ladislav Pohl. Popište zjištěné nedostatky a navrhněte jejich řešení. Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Helena Kučerová Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce: V Praze dne PhDr. Jan Machytka ředitel VOŠIS

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je obeznámit čtenáře se základy teorie tvorby informačních systémů a následně je uplatnit v praxi na zvolené firmě Autodoprava Ladislav Pohl. Jedná se o podnik, jehož informační systém je nedostačující. Budu se zabývat jeho analýzou, odhalením silných a slabých částí a následně navrhnu jeho nové řešení, které bude firma později testovat. Annotation The object of this bachelor thesis is to familiarize readers with basics of formation theory of information systems and to use them subsequently in practice at selected organization Autodoprava Ladislav Pohl. It is the company, whose information system is insufficient. I will deal with its analysis, revelation of its strong and weak parts and I will suggest its new solution, which the firm will test later.

5 Obsah 1 Úvod Vymezení základních pojmů Informace Informační systém Podnikový informační systém Proces tvorby a implementace IS Formulace potřeby zavedení IS Rozhodnutí o vývoji vlastním, či externím Vlastní vývoj Typový aplikační software (TASW) Individuální aplikační software (IASW) Analýza situace v organizaci Zaváděcí projekt Zajištění požadovaných podmínek Organizační zajištění Personální zajištění Finanční zajištění Technické zajištění Implementace IS Přizpůsobení IS dodatečným požadavkům Kontrola Charakteristika Autodopravy Ladislav Pohl Organizační schéma Současný stav informatizace podniku Informační toky Analýza stávajících informačních toků Kontextový diagram Vývojový diagram ER diagram Diagram datových toků Diagram případů užití

6 7 Návrh modernizace IS Externí informační zdroje Ministerstva dopravy Personalistika Komunikace interní i externí Webové stránky Připojení na internet Telefonické spojení Technické vybavení Software Operační systém Podnikový informační systém Účetní software Microsoft Office Bezpečnost IS Softwarová ochrana Další prvky bezpečnosti Zálohování dat Požadavky na specializovaný personál (ICT/IT) Školení uživatelů Školení Microsoft Windows Školení Microsoft Server Školení podnikového informačního systému LORI Školení Microsoft Office Finanční kalkulace Závěr Seznam použitých zdrojů

7 1 Úvod Odpradávna byla výměna informací velice důležitá. Stýkáme se s ní téměř nepřetržitě, tvoří základ všech vědních oborů. Samostatný vědní obor informatika, který se informacemi zabývá, patří v dnešní době k nejvíce se rozvíjejícím vědním oborům. Nové poznatky z oblasti mikroelektroniky a vývoje nových softwarových systémů se vyskytují téměř nepřetržitě. Správné a efektivní řízení podniků není ovlivněno jen základní strategií, ale také zvolením vhodného informačního systému. Pod tímto pojmem se ukrývá nejen softwarový produkt, ale také hardwarové vybavení, způsob archivace dokumentů, komunikace zaměstnanců a podobně. Proto je velice důležité držet krok s informatickými pokroky, abychom dosáhli lepších a rychlejších výsledků. Téma Analýza a návrh modernizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl jsem si vybrala proto, že jsem na daném pracovišti absolvovala svoji odbornou praxi a firemní informační systém jsem shledala jako nedostačující. Majitel i přes velké pokroky v oblasti informatiky, modernizuje informační systém minimálně a to převážně vlastními silami, bez konzultace s IT odborníky. Příkladem je zastaralý hardware a využívání pouze programů Microsoft Word, Excel a Účto. Jedná se o firmu čítající 10 zaměstnanců. Podnik je dostatečně velký na to, aby mu byl implementován složitější informační systém, a zároveň dostatečně malý na to, aby se jeho návrhem zabýval jen jeden člověk. Výhodou zvolení tohoto tématu je také širší rozsah problematiky. Netýká se jen softwaru, ale i hardwaru. Uplatním znalosti nejen z Podnikových informačních systémů, ale také z Informatiky, Databází, Počítačových sítí a dalších předmětů, které jsou na naší škole vyučovány. Ve své bakalářské práci se budu zabývat teoretickou stránkou problému, kde vysvětlím samotný pojem informační systém, jeho typy a možnosti návrhu. Dále navážu na praktickou část, kde provedu důkladnou analýzu stávajícího informačního systému. Budu předpokládat hypotézu Informační systém firmy 7

8 Autodoprava Ladislav Pohl lze optimálně modernizovat. Najdu jeho výhody a nevýhody, které se pokusím odstranit. Údaje potřebné pro řešení získám vlastním zjevným pozorováním, kde budu sledovat práci jednotlivých zaměstnanců s daným informačním systémem. Zpracuji některé diagramy, ze kterých zjistím firemní procesy a těmi se budu dále zabývat. Informace získané tímto způsobem budu později analyzovat a hledat jejich silné a slabé části. Omezení bakalářské práce je pouze jedno a to obsáhlost dané problematiky, proto budu některé části návrhu modernizace informačního systému zmiňovat jen okrajově, nebudu detailně popisovat rozhodovací proces mezi jednotlivými produkty na trhu a případně je budu řešit pomocí outsourcingu. 8

9 2 Vymezení základních pojmů K pochopení a správné analýze a návrhu jakéhokoliv informačního systému je nutné správně porozumět jednotlivým pojmům. V následující části přiblížím některé z těch základních, které později v bakalářské práci použiju a dále rozvedu. 2.1 Informace Pojem informace použije většina z nás často několikrát denně, aniž bychom znali jeho exaktní definici. Častokrát je tento výraz zaměňován za pojem data, či znalosti. K definování slova informace použiji postupné vysvětlování předchozích pojmů a uvedení rozdílů mezi nimi. Slovo data pochází z latinského slovesa dato, tj. dávat, a podstatná jména z něj odvozená znamenají dané, danost, údaj. V češtině se výraz data používá pro množné číslo, jednotné číslo je údaj. Jde o jakékoli vyjádření skutečnosti, schopné přenosu, uchování, interpretace či zpracování. Data pro nás nemusí mít vůbec žádný význam.[12] Pod pojmem znalosti si můžeme představit to, co jednotlivec vlastní (ví) po osvojení dat a informací a po jejich začlenění do souvislostí. Jedná se o výsledek poznávacího procesu, předpoklad uvědomělé činnosti.[12] Již Norbert Wiener, zakladatel kybernetiky, tvrdil, že informace je nehmotné povahy. Tuto definici doplnil Claudie Shannon ve 40. letech minulého století uceleným pojetím informace jako statistické pravděpodobnosti výskytu znaku či signálu, který odstraňuje apriorní neznalost příjemce.[28] Na pojem informace můžeme nahlížet různými pohledy. První z nich je syntaktický, jež se zabývá vnitřní strukturou, souvislostí mezi znaky, které ji tvoří a to bez ohledu na její vztah k příjemci. Sémantický pohled zdůrazňuje obsahový význam informace opět bez vztahu k jejímu příjemci. Pragmatický pohled na rozdíl od předchozích dvou typů definic zdůrazňuje praktické využití informace, to znamená, jaký má pro příjemce význam.[28] 9

10 informace zpracovatelnost smysl, význam pochopení sdělitelnost data zpracovatelnost pochopení znalosti Obrázek č. 1: Spojitosti mezi daty, informacemi a znalostmi [12] 2.2 Informační systém Pod pojmem informační systém (IS) si častokrát mnoho lidí představí to, co je definováno termínem ERP - podnikový informační systém (z anglického enterprise resource planning). Tedy software, pomocí kterého lze řídit vztahy s klienty a dodavateli, který zpracovává podnikovou dokumentaci. Tento pojem si přiblížíme v další podkapitole. Jenže pro samotné slovní spojení informační systém potřebujeme mnohem rozšířenější definici s mnoha dalšími objekty. Jedna z mnoha vhodných zní následovně. Jedná se o soubor lidí, technických prostředků a metod, zabezpečujících sběr, přenos, zpracování a uchování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení. Z výše uvedené definice lze vyjádřit základní prvky informačního systému. Jedná se o: lidi, kteří jsou tvůrci, uživatelé a zpracovávatelé informací, informace, ať už jako zdroj nebo vlastní produkt podniku, prostředky umožňující práci s informacemi, například jazyky, informační a komunikační technologie (hardware, software), pracovní postupy a materiální zabezpečení pomocí budov a podobně.[12] 10

11 2.3 Podnikový informační systém Jak bylo již zmíněno v předchozí kapitole, pojmy informační a podnikový informační systém si mnoho laiků plete. Tento termín zná většina informačních techniků také pod zkratkou ERP, která vznikla z jeho anglického překladu enterprise resource planning. K přiblížení tohoto pojmu používají různí autoři různé definice. Pro příklad uvedu některé z nich. APICS dictionary tvrdí, že podnikový informační systém je metoda efektivního plánování a řízení všech podnikových zdrojů ve výrobním nebo distribučním podniku či podniku zaměřeném na služby. Tyto zdroje jsou nezbytné k přijetí a realizaci objednávky zákazníka včetně následného dodání a fakturace.[2] Podle Somerse a Nelsona představují ERP softwarové nástroje používané k řízení podnikových dat. Pomáhají tak podnikům v oblastech: dodavatelského řetězce, příjmu materiálu, skladového hospodářství, přijímání objednávek od zákazníků, plánování výroby, expedice zboží, účetnictví, řízení lidských zdrojů a v dalších podnikových funkcích.[2] Výsledkem výše zmiňovaných definic tedy je, že se jedná o softwarovou aplikaci, která automatizuje práci s podnikovými procesy a daty, uspořádává přehledné databáze a z těch je poté schopna vytvořit různé předem naprogramované reporty. 11

12 3 Proces tvorby a implementace IS Při procesu formování potřeby IS, analýzy podniku, návrhu samotného systému a jeho implementace je třeba se komplexně zaměřit na jeho části a vše několikrát promyslet, jelikož se jedná o zásadní entitu, která může ovlivnit prosperitu podniku. Opomeneme-li jen některou část, například dokumentaci při skladování náhradních součástí, můžeme značně zkomplikovat komunikaci ve firmě a tím pádem zmenšit její efektivitu. Proto je důležité se na tento proces zaměřit nejen detailně, ale také si komplexně uvědomit, jak bude samotný systém fungovat. 3.1 Formulace potřeby zavedení IS Minimálně jednou se podnik musí dostat do situace, kdy zvažuje, jestli potřebuje nějakou ucelenou formu vlastního informačního systému. Předtím, než jednoznačně tuto potřebu potvrdí, je důležité zvážit důvody, kvůli kterým bude pro podnik zavedení informačního systému výhoda, ve srovnání s problémy, které se v průběhu analýzy a implementace naskytnou. Mezi otázky, které by si podnik měl před samotným potvrzením potřeby informačního systému položit, patří například: Potřebujeme zlepšit sběr, distribuci, zpracování a prezentaci informací? Můžeme pomocí IS zlepšit institucionální kulturu podniku? Potřebujeme vyšší spolehlivost, přesnost a bezpečnost informací? Potřebujeme lepší podklady pro řízení jednotlivých aktivit podniku? Pomůže nám IS zlepšit pořádek nebo odstranit nepořádek? Potřebujeme snadnější vykazování nadřízeným orgánům? Když vše shrneme, co všechno v podniku zabezpečujeme a jaké s tím máme problémy?[28] Srovnávat je bude s ohroženími podobným: problémům a potížím v průběhu procesu implementace, riziku nezdaru.[28] 12

13 Dále bude podnik muset vytvořit projektu informačního systému vhodné podmínky, například: jasně formulovanou podporu vedením podniku, organizační zabezpečení, přiměřený rozpočet, přizpůsobení interní legislativy.[28] V následujícím schématu můžete pozorovat grafické zpracování rozhodovacího procesu, zda informační systém zavést, či nikoli. START Opravdu potřebujeme IS? NE ANO Uvědomujeme si možné problémy? NE Přeber odpovědnost za zrušení projektu IS ANO Vytvoříme podmínky? NE Poděl se s odpůrci o odpovědnost Poděkuj všem, kdo již pracovali na projektu ANO Proveďte všechna nutná organizační opatření Modli se za zdar projektu KONEC Přiznej a ohlaš selhání projektu a jeho důvody Obrázek č. 2: Základní rozhodovací schéma [28] 13

14 3.2 Rozhodnutí o vývoji vlastním, či externím Když se podnik ocitne v situaci, kdy schválí zavedení speciálního informačního systému, je důležité se rozhodnout, zda si ho bude vytvářet sám, vlastními silami, pomocí vlastních zkušeností, jestli si objedná tzv. typový aplikační software (TASW), který je k dostání pro určitou homogenní skupinu podniků, či jestli zvolí individuální aplikační software (IASW), který mu dodavatel navrhne na míru. Každá z těchto možností má své vlastní výhody i nevýhody. Záleží tedy na podniku, kterou z nich zvolí Vlastní vývoj Tento způsob vývoje přináší následující výhody: Odpovídá tomu, co organizace požaduje, systém je jí přesně přizpůsobený. Lze očekávat určitou funkčnost, která je firmě předem známa. Firemní informační technologie nejsou známé, konkurence tedy nemůže odhalit jejich silné a slabé stránky. Lze okamžitě reagovat na potřeby uživatelů. Nedochází k úniku utajovaných a citlivých informací, lze zaručit určitou bezpečnost systému. V případě bezpečnostních chyb nedochází k jejich veřejnému odhalení.[15] Management musí však zvážit i tyto nevýhody: Podnik musí počítat s vysokými náklady, které kryje v plné výši, včetně nákladů na vývoj a podobně. Vývoj tohoto typu trvá značně dlouho. Déle, než kdyby ho podnik zadával externě. Nelze zahrnout všechny světové a odvětvové standardy, které si firma ani nemusí uvědomovat. Funkčnost informačního systému nebude předem vyzkoušená. Systémy používané v podniku, například ový klient, antivirový program, účetní software i samotný ERP systém, se obtížně integrují. Budoucí údržba je dražší, díky tomu, že každá nutná změna v zákonech, v legislativě, v obyčejích daného odvětví představuje zásah do systému.[15] Typový aplikační software (TASW) Tento termín je také často označován jako krabicový informační systém. Jedná se o software vytvářený a standardizovaný pro určitou homogenní skupinu zákazníků, například pro hotely.[15] 14

15 I tento typ vývoje má své výhody a nevýhody. Mezi výhody řadíme: Doba realizace je neporovnatelně kratší. Náklady na vývoj se rozdělují mezi více zákazníků, cena je tedy nižší. Produkt je vyzkoušen mnoha firmami a odvětvími, je tedy přizpůsoben pro typické podnikové procesy. Podnik využívá metody best practices, tedy čerpá ze zkušeností ostatních uživatelů, vyzkoušené postupy dále zdokonaluje. Informační systém pružně reaguje na změny v legislativě. Veškeré právní a účetní parametry, například sazbu DPH, lze libovolně parametricky měnit.[15] Podnik však musí zvážit i následující nevýhody: Některé požadavky v podniku se budou muset systému TASW přizpůsobit. V případě, že firma zvolí několik systémů TASW od různých dodavatelů, dojde k jisté nekonzistentnosti a obtížné integraci.[15] Individuální aplikační software (IASW) Pod zkratkou IASW se skrývá individuální aplikační software. Jedná se o software vytvářený na zelené louce podle potřeb zadavatele, bere v potaz vše, co uživatel potřebuje a jeho funkcionalita je předem konzultována nejen se zadavatelem, ale také s konečnými uživateli.[15] Výhody tohoto softwaru jsou: Obdobně jako u vlastního vývoje tento systém odpovídá tomu, co organizace požaduje, a přesně tomu se přizpůsobuje. Podniku je předem známá funkčnost systému. Potlačení nevýhody kvalifikace interních programátorů. Mohou spolupracovat se specialisty a tak zlepšit kvalitu informačního systému.[15] Mezi nevýhody IASW řadíme: Podnik musí počítat s ještě vyššími náklady, než v případě vlastního vývoje, protože bude muset pokrýt platy dalších, externích pracovníků. Funkčnost informačního systému také nebude předem vyzkoušená. Doba řešení bude delší než v případě řešení pomocí TASW, avšak kratší než při vlastním vývoji. Existuje také vyšší riziko úniku informací.[15] 15

16 3.3 Analýza situace v organizaci Po zvolení typu řešení nastává pravá chvíle pro analýzu stávající situace informatizace v podniku. V případě vlastního návrhu tuto analýzu provádí interní specialisté, v případě řešení externí firmou budou analýzu provádět její zaměstnanci na základě pozorování, vlastních zkušeností a konzultací se zadavatelem. První konzultace se většinou organizují během jednoho až dvou dnů. Pokud má podnik vlastního IT odborníka, otázky funkcionality informačního systému se probírají především s ním. Na konzultaci jsou diskutovány jednotlivé body, které tvoří základ vytváření vlastního informačního systému. Uživatel definuje případné nadstandardní požadavky na jeho funkčnost, ke kterým se v budoucnu poté přihlíží.[16] Definují se základní cíle implementace, což bývá obvykle rychlé zprovoznění nového ERP systému, převedení co největšího množství dat a efektivní zaškolení obsluhy pro používání jednotlivých částí informačního systému.[16] Dalším bodem analýzy je takzvaný audit technické základny a systémových. Vývojáři informačních systémů zkontrolují parametry jednotlivých hardwarových součástí, například počítačů, serverů, modemů a podobně. Pokud některé parametry nevyhovují, navrhne se později optimální řešení, které uživatel musí schválit.[16] Posledním krokem analýzy informatizace podniku je definování procesů a datových toků. V této části je důležité, aby uživatel informoval dodavatele o všech podstatných detailech spojených s pořizováním dokladů, záznamů a jiných informací, které chce evidovat a zpracovávat v ERP systému. Analyzují je jednotlivá oddělení a následně je navržen případný jiný postup, popřípadě nově evidování dat. Vše se upravuje podle standardních postupů, se kterými má dodavatel zkušenosti.[16] 16

17 3.4 Zaváděcí projekt Z důvodu předcházení chaosu při vlastní implementaci informačního systému je nezbytně důležité zpracovat nějaký základní dokument projektu, který se může nazývat například Zaváděcí projekt. V tomto dokumentu se definuje: obsah jednotlivých činností, osoby za ně zodpovědné a termíny, do kterých musí být činnost splněna. Vše v tomto projektu musí být odsouhlaseno jak zadavatelem, tak i dodavatelem a následně podepsáno.[28] Základní strukturu tohoto projektu lze rozdělit na tři dílčí části. Jedná se o: úvodní studii, kde jsou: definovány základní cíle, popsána analýza stavu informatizace, specifikovány požadavky na nový informační systém, určena limitující kritéria, vytvořen časový harmonogram, stanovení postupů, které budou podporovány počítačem, způsob realizace, kde je podrobně specifikován postup jednotlivých dílčích kroků, které je nutno vykonat, aby byly postupy podporovány správně.[28] 3.5 Zajištění požadovaných podmínek Protože plánování informačního systému je časově náročná činnost, je velice důležité si ji rozdělit na několik dílčích činností, které by měly být důkladně naplánované a schválené, aby vše proběhlo bez chaotických improvizací Organizační zajištění Každá součást projektu informačního sytému má určité požadavky na organizační strukturu. Organizační zajištění pracuje s různými rolemi koncových uživatelů systému. Je nutné specifikovat řídící a prováděcí role, které jsou potřebné. Určit jejich hierarchickou strukturu a vymezit tedy přesně kdo komu podléhá, jaký má rozsah povinností a pravomocí. Vyloučí se tak vícekolejnost řešení.[28] 17

18 3.5.2 Personální zajištění Na projektu informačního systému se obvykle podílí několik pracovníků, z nichž někteří mají řadovou roli, která se dá zastoupit. Někteří mají naopak roli klíčovou a je tedy důležité, aby se projektu věnovali naplno. Vedení podniku by tedy mělo dbát na dostatečnou motivaci. Tento problém se týká jak technických činností, například správa sítě, tak činností specializovaných, například správa jednotlivé komponenty systému.[28] Finanční zajištění Při zajištění finanční stránky projektování informačního systému se musí vedení podniku zaměřit na mnoho položek. Mezi ně patří například: nákup hardwaru, nákup komponent informačního systému, sudování síťové infrastruktury, licence na software, služby, provozní náklady.[28] Technické zajištění Zajištění techniky při projektování informačních systému zpravidla provádí podnikový útvar informatiky. Zavádění a provozování informačního systému potřebuje technickou podporu. Obvykle však v určitém rozsahu existuje. Pod tímto pojmem si můžeme představit například: správu systému, správu počítačových sítí, správu databází, správu aplikací, provozování informačního systému, zálohování dat, služby, rozvoj systému.[28] 18

19 3.6 Implementace IS Poslední část fáze před samotnou implementací končí předáním příslušných dokumentů a vysvětlením jeho jednotlivých bodů. Po jeho schválení oběma stranami je dle definovaných termínů zahájena samotná implementace, která probíhá v následujících fázích: zajištění potřebného hardwaru, instalace vlastního ERP a ostatních softwarů na server a jednotlivé stanice, nahrání testovacích dat, převod datové základny, školení správce a uživatelů, které je rozděleno do následujících dvou částí: základní seznámení s ovládáním informačního systému, evidování, opravy a likvidace dat.[28] Problémy, které v průběhu implementace vzniknou, se prezentují zadavateli okamžitě během dalších kontrolních dnů, které jsou domluveny zhruba v polovině implementace a asi týden před předáním finální verze systému.[28] 3.7 Přizpůsobení IS dodatečným požadavkům Po vlastním uvedení informačního systému do provozu může podnik odhalit některé nedostatky nebo nové procesy, které nebyly během analýzy zpracovány. Může se tak dít i vlivem rozšíření podnikových činností. Proto je velice důležité zůstat v kontaktu se zadavatelem, který může později změny v informačním systému realizovat. Může se jednat například o následující požadavky: známé v průběhu implementace, ale časově náročné a tak odsunuté na pozdější dobu, vzniklé při zkušebním provozu, zjištěné až při vlastním provozu, související se změnou v legislativě, vzniklé vlivem nepřesného zadání, požadavky na rozšíření.[28] 19

20 3.8 Kontrola I když se zdá, že byl projekt dobře naplánovaný a žádné chyby se navenek neprojeví, je tato fáze implementace informačního systému velice důležitá. Sebelepší projekt potřebuje pravidelně kontrolovat. O vlastní kontrolu se může starat buď externista, kterého pověří dodavatel, nebo vlastní zaměstnanec podniku, který má znalosti z oblasti ICT/IT. Kontrole by se měl podnik věnovat především ve fázi implementace informačního systému. Sleduje se hlavně dodržování časových harmonogramů, správnost jednotlivých činností a dodržování zadaného rozpočtu. Důležité je však také sledovat provoz informačního systému i v průběhu samotného spuštění a fungování. Takto nejlépe se odhalí možné nedostatky, které je potřeba konzultovat s odborníky a eliminovat je. 20

21 4 Charakteristika Autodopravy Ladislav Pohl Podnik Autodoprava Ladislav Pohl provozuje majitel na základě živnostenského listu. Firma vznikla v roce 1992 s pouhým jedním nákladním automobilem za účelem rozvážení zeleniny od středočeských zemědělských firem do tehdejších tuzemských obchodních řetězců. Nyní je vozový park rozšířen na 10 nákladních automobilů, které obsluhuje zatím 8 zaměstnanců. Sídlo firmy se nalézá v Kostomlatech nad Labem ve Středočeském kraji, kde dochází také k opravám a údržbě vozidel. Jednoduché úkony spojené s opravou a údržbou jsou prováděny pouze majitelem, generálním ředitelem nebo zaměstnanci podniku za použití dostupných náhradních dílů. Složitější úkony zprostředkovává autoservis MAN v Jičíně. Zákazníky jsou zdejší odbytová družstva zaměřená na produkci zeleniny. V aktuálním období jde o firmy dvě. Nově začal majitel spolupracovat také s producentem květin. Odběratelů přepravovaného zboží existuje ke dnešnímu dni 30. Jedná se především o velkoobchodní sklady společností Tesco Stores ČR, a.s., Kaufland Česká republika, v.o.s. a Penny Market, s.r.o., přičemž každé odbytové družstvo má uzavřené smlouvy s cca 15 odběrateli, často jednomu dodavateli dodává zboží více zákazníků Autodopravy. Odběratelé jsou situováni v České a Slovenské republice. 4.1 Organizační schéma majitel generální manažer zaměstnanci účetní Obrázek č. 3: Organizační schéma podniku 21

22 5 Současný stav informatizace podniku Vzhledem k tomu, že majitel nezaměstnává žádného informačního technika, ani s žádným takovým nespolupracoval a sám má pouze lehkou znalost informačních technologií, je informační systém ve velmi zjednodušeném stavu. Firma využívá externí informační zdroje nárazově, když se majitel dozví o nějaké změně v legislativě. Poté vyhledává podklady pomocí internetových vyhledávačů, které ho nejčastěji odkážou na stránky Ministerstva dopravy, ne však pokaždé. O personalistických serverech majitel nikdy neuvažoval. Firma spravuje své vlastní webové stránky. Na jejich vytvoření si najala externistu. Bohužel ani ty však nejsou v nejlepším stavu. Jejich prioritou je pouze informační služba, a to velmi malá, a nově inzerce starých automobilů, které chce majitel prodat. V základních záložkách nalezneme možnosti o nás, náš vozový park, kontakt a inzerce. Chybí veškeré marketingové prvky. Obrázek č. 4: Internetové stránky podniku [13] Připojení na internet využívá majitel převážně v místě svého bydliště. V kanceláři má k dispozici pouze přenosný modem od společnosti O2 poskytovaný k službě 02 Mobilní internet Start za 250 Kč bez DPH měsíčně. Toto připojení mu umožní stahovat data do velikosti 500 MB za měsíc. Tato organizace také majiteli zajišťuje mobilní služby. Využívá tarif O2 NEON XL, který mu poskytuje volání do sítě O2 zdarma a do ostatních sítí 600 volných minut. Cena tohoto tarifu je 1.666,67 Kč bez DPH. 22

23 V kanceláři podniku se nachází zastaralý model osobního počítače značky HP a multifunkční zařízení značky Samsung. Dále zde můžeme nalézt i papírovou kartotéku s veškerými firemními dokumenty. Majitel a účetní používají i své osobní počítače v místech jejich bydliště, bohužel nejde o žádné síťové propojení a tak musí veškerou dokumentaci kopírovat. Jako operační systém používá majitel Windows XP Professional. Pro správu databázových dat firma používá výhradně Microsoft Excel, kde má majitel pomocí vzorců vytvořeno pár tabulek, například pro výpočet výplat nebo servisních oprav vozidel. Pro komunikaci s ostatními subjekty používá majitel Microsoft Word. Účetní používá program Účto. Dokumentace není uspořádaná, adresáře a soubory nemají pevně dané úložiště. Zálohování provádí nepravidelně pouze na flash disky. Ochrana dat je řešena díky softwaru AVG Anti-virus. Jedná se o verzi koupenou v roce 2009, ke které už není dokoupena nová licence. Proto je počítač ohrožen nově vzniklými viry. Školení uživatelů není vzhledem k jednoduchému softwarovému vybavení třeba. Majitel, generální manažer i účetní mají s danými produkty vlastní zkušenosti, jelikož se s nimi setkávají i v osobním životě. Problémy, na které nejsou dostatečně zkušení, řeší pomocí konzultace s panem Markem Vokálem, který má v oblasti ICT/IT zkušeností více, jelikož pracuje v IT oddělení Městského úřadu v Nymburce. Obrázek č. 5: Úvodní obrazovka programu Účto 23

24 Obrázek č. 6: Pracovní plocha firemního počítače Obrázek č. 7: Tabulka v programu Microsoft Excel pro výpočet fakturace 24

25 6 Informační toky Pro správné navržení informačního systému je vhodné analyzovat informační situaci podniku pomocí zobrazení podnikových procesů do přehledných diagramů. Analytik si tak může lépe uvědomit celý chod firmy a koloběh informací v ní. 6.1 Analýza stávajících informačních toků Pro tuto analýzu jsem zvolila diagramy kontextový, který se zabývá komunikací firemního informačního systému s externími organizacemi, vývojový, kde popíšu jednotlivé kroky uskutečněné během samotného procesu služby, ER diagram, kde popíšu statickou část dat, vztahy mezi nimi a jejich atributy, diagram datových toků, pomocí kterého zjistím procesy, které se v podniku odehrávají, a diagram případů užití, ve kterém zobrazím práci externích entit s informačním systémem Kontextový diagram odběratelé čerpací stanice Správa sociálního zabezpečení pojišťovny zákazníci Ministerstvo dopravy ČR informační systém Autodopravy Ladislav Pohl banka finanční úřad Policie ČR živnostenský úřad autobazar autoservis městský úřad Obrázek č. 8: Kontextový diagram 25

26 Tento kontextový diagram slouží k zobrazení komunikace externích objektů s informačním systémem Autodopravy Ladislav Pohl. Řadíme mezi ně jak jiné organizace, tak i jiné informační systémy. Podnik konkrétně komunikuje s výše uvedenými subjekty takto: Zákazníci: Autodoprava přijímá objednávky od odbytových družstev a potvrzuje přijetí objednávky, odesílá fakturace a přijímá platby za dopravu. Odběratelé: Obchodní řetězce odesílají informace o nejdelší možné době dodání zboží, podle kterých si řidiči určují dobu odjezdů a přestávky. Čerpací stanice: V současné době spolupracuje Autodoprava s čerpací stanicí PAP oil, která každý týden odesílá aktuální cenu za pohonné hmoty, dodává čerpací karty, na které řidiči tankují, a každý měsíc odesílá fakturaci za čerpané pohonné hmoty, kterou Autodoprava následně hradí. Správa sociálního zabezpečení: Podnik komunikuje s touto organizací pouze tehdy, když odvádí sociální pojištění za zaměstnance a v případě, že jsou zaměstnanci v období pracovní neschopnosti. Pojišťovny: Autodoprava spolupracuje s pojišťovnami v úkonech spojených se zákonným pojištěním vozidel, s havarijním připojištěním a při odvádění dávek zdravotního pojištění za zaměstnance. Banka: Jedná se o téměř nejčastější druh komunikace. Banka spravuje majiteli finanční účty a poskytuje mu úvěry a hypotéky. Finanční úřad: Majitel odvádí finančnímu úřadu daně z příjmu právnických osob, daně z příjmu fyzických osob za zaměstnance a daň silniční. Živnostenský úřad: Tato organizace komunikuje s majitelem autodopravy v období, kdy je třeba prodloužit platnost koncesní listiny. Městský úřad: Odbor správních činností poskytuje Autodopravě služby spojené s registrací nových automobilů a nových řidičských průkazů. Autoservis: Ze strany autoservisu dochází k opravám automobilů, které následně fakturuje podniku a ten mu dané fakturace proplácí. Autobazar: Tento objekt komunikuje s Autodopravou v případě koupi nového automobilu a v případě plnění leasingových povinností. Policie ČR: Autodoprava odvádí Policii ČR případné pokuty za dopravní přestupky. Policie ČR naopak posílá upomínky o zaplacení. Ministerstvo dopravy ČR: Tento útvar zapůjčuje Autodopravě přístroje PREMID pro placení mýtného (poplatku za používání dálnic). Autodoprava vkládá do těchto jednotek předplatné a ministerstvo z těchto financí strhává aktuální poplatky. 26

27 6.1.2 Vývojový diagram Obrázek č. 9: Vývojový diagram 27

28 Na předcházející straně je k vidění mnou navržený vývojový diagram služby přepravy. Každý večer volá zákazník majiteli objednávku na následující den. Oznámí, jak velký náklad bude potřebovat dopravit a ke kterému odběrateli. Majitel zkontroluje, zda má volné kapacity ve formě automobilu a zaměstnanců, kteří by přepravu zajistili. Pokud ne, je nucen objednávku odmítnout. Pokud ano, telefonicky informuje své řidiče, kterým objednávky rozdělí tak, aby mohli dodržovat předpis zvaný AETR o bezpečnostních přestávkách. Řidiči si v průběhu jízdy zaznamenávají papírovou dokumentaci o jízdě, takzvanou STAS, na jejímž základě poté účetní vystaví koncem každého měsíce fakturaci a vypočítává mzdu. Po přijetí platby a vyplacení mzdy přechází celý proces do konečného stavu ER diagram zamestnanci ID_zamestnance jmeno prijmeni adresa telefon rodne_cislo cislo_op cislo_rp datum_nastupu cislo_uctu 1 1 automobily ID_automobilu SPZ vyrobce typ tonaz cislo_tp 1 N naklady ID_nakladu ID_automobilu druh cena faktura_prijata faktura_hrazena N odberatele ID_odberatele nazev ICO adresa telefon cena_prepravy 1 N N zakazky ID_zakazky ID_automobilu ID_zakaznika ID_zamestnance ID_odberatele ID_STAS N N 1 1 zakaznici ID_zakaznika nazev ICO adresa telefon cislo_uctu 1 dane ID_obdobi druh_dane ID_nakladu ID_fakturace jiné_naklady dan_sazba vyse_dane 1 mzdy ID_mzda mesic mzda 1 N fakturace ID_fakturace ID_STAS cena datum_odeslani datum_prijeti 1 1 N STAS ID_STAS ID_mzda start_prepravy konec_prepravy prestavka pocet_km N Obrázek č. 10: ER diagram 28

29 Tento ER diagram zobrazuje jednotlivé entity databáze Autodopravy Ladislav Pohl a vztahy mezi nimi. Základní entitou jsou zakázky, které mají vždy vztah N:1 k entitám zaměstnanci, automobily, odběratelé a zákazníci. Zakázka má tedy pouze jednu položku od každé ze zmíněných entit, ale dané entity mohou vystupovat ve více zakázkách. Dále má zakázka vztah 1:1 k entitě STAS, což znamená, že ke každé zakázce náleží jedna STAS a obráceně. Sama STAS má vztah N:1 k fakturacím, jelikož se provádí měsíčně a počítají se ze všech dokumentů STAS za dané období, a ke mzdám, které jsou z nich počítány obdobně. Podnik také eviduje náklady na automobily, například nákup náhradních dílů, či za provozní kapaliny, a daně, které odvádí státu v podobě daně z příjmu právnických osob a silniční Diagram datových toků Obrázek č. 11: Diagram datových toků 0. úroveň 29

30 V diagramu datových toků uvedeném na předchozí straně zobrazuji dosavadní zpracování firemních procesů. Nachází se zde terminátory, externí entity, které zpracovávají toky z datových skladů, úložišť vlastních dat, a firemní procesy. Mezi terminátory jsem zařadila generálního manažera, mezi jehož hlavní činnost spojenou s informačním systémem patří správa většiny databází, tedy správa automobilů, nákladů s jejich provozem spojených zákazníků a odběratelů, a zakázka. Účetní se stará o správu zaměstnanců, výpočet mezd, fakturaci a výpočet daní. Data potřebná pro tyto operace si bere z datových skladů zaměstnanci, daně a STAS, do kterého ukládají data právě zaměstnanci na základě údajů poskytnutých z datového skladu zakázka. Podrobněji se budu jednotlivými procesy zabývat na dalších stranách, kde je rozvedu na diagramy datových toků další úrovně. Vzhledem k nedostatku prostoru pro jejich čitelné zpracování jsem tyto procesy rozdělila do samostatných diagramů. Obrázek č. 12: Diagram datových toků 1. úroveň, proces Správa automobilů Tento proces se skládá ze čtyř podprocesů. Jedná se o vytvoření záznamu, kdy jsou zadány veškeré známé atributy, jejich editace, mazání a prohlížení. 30

31 2 sprava_nakladu automobily 2.1 vytvoreni_zaznamu zadani_zakladnich_atribut naklady generalni reditel 2.2 prirazeni_automobilu 2.3 editace informace_o_automobilu zadani_id_automobilu změna_atribut 2.4 prohlizeni pozadavek_na_informace zobrazeni_zaznamu Obrázek č. 13: Diagram datových toků 1. úroveň, Správa nákladů Jako u předchozího procesu se správa nákladů dělí na vytvoření záznamu, editaci a prohlížení. Náklady mazat nelze, jelikož musí být archivovány. Objevuje se přiřazení automobilu. Jedná se o zvolení automobilu, kterého se náklady týkají. Obrázek č. 14: Diagram datových toků 1. úroveň, proces Správa zákazníků Správa zákazníků probíhá naprosto totožně jako správa automobilů. 31

32 Obrázek č. 15: Diagram datových toků 1. úroveň, proces Správa odběratelů Proces správy odběratelů probíhá obdobně jako proces správy automobilů. 5.1 vytvoreni_zakazky 5 zakazka zadani_zakladnich_atribut 5.2 zadani_zakaznika informace_o_zakaznikovi zakaznici 5.3 zadani_odberatele informace_o_odberateli odberatele generalni manazer 5.4 prirazeni_zamestnance informace_o_zamestnanci zamestnanci 5.5 prirazeni_automobilu informace_o_automobilu automobil 5.6 editace_zakazky změna_atribut zakazky 5.7 prohlizeni pozaravek_na_informace zobrazeni_zaznamu Obrázek č. 16: Diagram datových toků 1. úroveň, proces Zakázka 32

33 Proces zakázky se od ostatních firemních procesů liší. Skládá se totiž z více podprocesů než ty předchozí. Generální manažer podniku nejprve zadá do databáze několik základních údajů o objednávce, totiž datum přepravy a její cenu. Dále vyhledává v jednotlivých tabulkách vhodné entity pro její uskutečnění. Vybírá tak zákazníka, odběratele, zaměstnance a automobil. Dále může objednávky editovat a prohlížet, nemůže je však mazat, jelikož se archivují na dobu neurčitou. 6 zapis_stas zakazky 6.1 vytvoreni_zaznamu zadani_prepravnich_atribut STAS 6.2 zadani_atribut_ zakazky informace_o_zakazce zadani_atribut_zakazky zamestnanec 6.3 editace změna_atribut 6.4 prohlizeni pozadavek_na_informace zobrazeni_zaznamu Obrázek č. 17: Diagram datových toků 1. úroveň, proces Zápis STAS Zápis STAS je jediný proces, který je prováděn zaměstnanci. Jedná se o papírovou dokumentaci, která je později archivována. Nejprve zaměstnanec zadá přepravní atributy jako začátek a konec jízdy, počet ujetých kilometrů a doby přestávky. Dále na základě obdržených informací zadá i atributy zakázky. Jedná se o zákazníka a odběratele, vypíše i své jméno a automobil. Zaměstnanec může zápis editovat a prohlížet, ale nikoli mazat, jelikož je zákonem dané tuto evidenci archivovat. 33

34 Obrázek č. 18: Diagram datových toků 1. úroveň, proces Správa zaměstnanců Správa zaměstnanců probíhá naprosto stejně jako správa automobilů, mění se však její terminátor účetní a datový sklad zaměstnanci. Obrázek č. 19: Diagram datových toků 1. úroveň, proces Fakturace 34

35 Terminátor účetní spolupracuje s datovým skladem STAS, odkud čerpá údaje o proběhnutých přepravách. Na základě propojení tabulek se z ceny za přepravu ke konkrétnímu odběrateli vypočítá automaticky cena za celý měsíc. Ta se také automaticky uloží do datového skladu fakturace. Účetní si může záznam prohlížet, nikoli mazat. Po skončení předchozích podprocesů tiskne fakturu, kterou odesílá na adresu zákazníka. Po přijetí platby následuje podproces kontroly přijaté platby, kdy je porovnávána částka na faktuře s přijatou hodnotou. Obrázek č. 20: Diagram datových toků 1. úroveň, proces Výpočet mezd Obdobně jako u předchozího procesu účetní získá údaje z datového skladu STAS, které přiřadí k datovému skladu mzdy. Zde se automaticky mzda vypočítá na základě ceny za přepravu ke konkrétnímu odběrateli a zadá do datového skladu mzdy. Účetní pak může tento datový sklad prohlížet, nikoli však mazat. Poté tiskne výplatní pásku, do které importuje údaje z mezd a následuje samotná výplata mzdy. 35

36 Obrázek č. 21: Diagram datových toků 1. úroveň, proces Výpočet daní Terminátor účetní kontroluje jednotlivé náklady a výnosy v datových skladech náklady a fakturace. Vybrané entity spojené s konkrétní daní poté zadá do datového skladu daně, kam může připsat i případné jiné náklady, které nejsou spojené s konkrétním automobilem. Zadá také daňové období a typ daně z příjmu právnických osob nebo silniční. Systém automaticky vypočítá jejich výši a tu opět zadá do datového skladu daně. Posledním podprocesem je samotná platba. 36

37 6.1.5 Diagram případů užití sprava_zamestnancu prirazeni_automobilu sprava_automobilu odeslani_faktury vytvoreni_zaznamu sprava_nakladu kontrola_plateb tisk_faktury editace sprava_zakazniku ucetni tisk_vyplatni_pasky kontrola_vypoctu_mezd mazani sprava_odberatelu generalni manazer sprava_zakazek kontrola_vypoctu_dani vyber_nakladu_a_vynosu prirazeni_entit vedeni_stas zamestnanec Poznámka: := <<include>> Obrázek č. 22: Diagram případů užití Z důvodu přehlednosti jsem vynechala nápisy <<include>>, které značí, že případ užití obsahuje pro svůj správný chod další případ užití. Tyto nápisy by byly zobrazeny u každé přerušované šipky. Ve výše zobrazeném diagramu případu užití zobrazuji jednotlivé uživatele informačního systému, účetní, zaměstnance a generálního manažera, a jejich práci s informačním systémem samotným. Základní prvek tvoří evidence jednotlivých databázových částí, která zahrnuje závislost na případech užití vytvoření záznamu, editace a mazání. Případ užití správa zakázek navíc zahrnuje i přiřazování entit, což znamená, že generální manažer může jednotlivým objednávkám přiřazovat zaměstnance, automobily, zákazníky i odběratele. Správě nákladů navíc náleží i přiřazování automobilu, kterého se to týká. Zaměstnanci pouze vedou dokumentaci STAS. Účetní pak také odesílá faktury, kontroluje platby, mzdy a výpočet daní. 37

38 7 Návrh modernizace IS Po zpracování analýzy informačního systému, jsem si uvědomila procesy, které ve firmě probíhají, jedná se o proces objednávka a správy jednotlivých databází. Nyní je možné začít s vlastním návrhem nového informačního systému. Nebudu se zabývat jen ERP systémem, ale aby celkový informační systém fungoval s vysokou efektivitou, bude třeba navrhnout modernizaci i technického, bezpečnostního a komunikačního zázemí. Výběr jednotlivých komponent budu provádět dle zkušeností zaměstnanců a porovnání ceny proti kvalitě. Zjistila jsem nedostatečné zpracování dat o automobilech, například jejich opravy a údržby, a zároveň jsem si zpozorovala nedostatek volného času generálního manažera, protože celý chod firmy zabezpečuje pouze on. Navrhuji proto zaměstnat dva další zaměstnance. Prvním z nich bude dispečer, který se bude starat o využití dopravní kapacity a o komunikaci se zaměstnanci, a druhým se stane automechanik, který bude mít na starost opravy a údržbu vozidel a veškerou agendu s tím spojenou. 7.1 Externí informační zdroje Ministerstva dopravy Jelikož jde o autodopravu tuzemskou, nepotřebuje sledovat mezinárodní situaci a zákony jiných států, kromě již zmiňovaného Slovenska, kam provádí logistiku zhruba jedenkrát za měsíc. Proto mezi nově sledované informační zdroje řadím Ministerstvo dopravy České republiky dostupné z webových stránek a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dostupné ze stránek Na obou stránkách je možné najít kompletní znění předpisů silničního provozu, speciální odkaz na pravidla provozu pro nákladní dopravu, novely zákonů, které provoz autodoprav ovlivňují a vybavení lékárniček. 38

39 Je zde také možné zjistit aktuální informace o poskytovaných dotacích. Konkrétně v České republice běží v dnešních dnech dotace ze státního rozpočtu dopravním společnostem v rámci Programu zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu, která se vztahuje i na pořízení informačního systému. Podnikatel tak může získat příspěvek na jeho nakoupení ve výši až Kč.[19] Personalistika Práce řidiče kamionu je časově a psychicky náročná. Řidiči musí jezdit o víkendech, vstává třeba ve dvě hodiny ráno, často tráví na silnicích několik dní v kuse a nevídá tak svoji rodinu. Proto se jí většina zaměstnanců věnuje jen krátkodobě a často po nalezení zaměstnání s pravidelnou časovou dobou a menší zodpovědností končí pracovní poměr. Na portálu dostupném z internetových stránek nebo je možné za poplatek do Kč zveřejnit vlastní inzerát na rozhraní, které si sama firma může upravit. Jedná se o často navštěvované stránky, proto je velká pravděpodobnost toho, že se ozve mnoho potencionálních zaměstnanců. Obrázek č. 23: Ceník služeb na portálu Jobs.cz (ceny bez DPH) [10] 39

40 7.2 Komunikace interní i externí Pro zabezpečení co nejrychlejší odezvy při vlastním procesu objednání a zprostředkování objednávky je velice důležité technologické zabezpečení komunikace ať už mezi dispečerem a zaměstnanci či potencionálními zákazníky. V následující kapitole budu navrhovat novou správu internetových stránek, vlastního připojení na internet a firemní telefonické spojení Webové stránky Jako základ nových internetových stránek použiji stávající hosting organizace Profitux dostupné ze stránek Služba placeného hostingu obsahuje neomezený datový prostor, neomezený počet ů a neomezený datový přenos. Uživatelé nejsou omezeni ani v počtu vytvořených FTP účtů, nebo v počtu MySQL databází. Cena za tuto službu činí 900 Kč bez DPH ročně. Poplatky za vedení domény jsou stanoveny na 300 Kč bez DPH ročně. Jak jsem již zmínila, stávající internetové stránky podniku jsou dosti strohé a poskytují pouze minimální informační službu. Proto doporučuji ponechat na starost novému webdesignerovi. Vybrala jsem společnost SmartStart dostupnou z internetových stránek a jejich produkt Web Standard za Kč bez DPH, jelikož se mi tato cena zdála v poměru k nabízeným službám nejpřijatelnější. Kvůli složité situaci při komunikaci se zákazníky, kteří své objednávky provádí pouze telefonicky, nepravidelně, častokrát v pozdních odpoledních hodinách a provádí spoustu změn, nebudeme uvažovat o jakémkoliv objednávání služeb přes internet. Stránky budou plnit nadále funkci informační, kterou více rozvedeme a zpřehledníme. Vlastní funkci inzerování starých firemních vozidel, které chce majitel prodat, ponecháme. Vytvoříme však další stromové řazení stránek, aby měl každý nabízený automobil vlastní podstránku. Je také nutné informace více zpřehlednit, například fotografie zobrazovat pouze v miniaturách, které se po kliknutí zobrazí ve větší velikosti. 40

41 7.2.2 Připojení na internet Stávající řešení pomocí přenosného modemu mobilního internetu je nedostačující. Po vyčerpání přidělených 500 MB stahovaných dat se prohlížení internetu značně zpomalí a tak snižuje efektivitu celého informačního systému. Vzhledem k majitelově dlouholeté spolupráci se společností O2 jsem vybrala produkt O2 Internet Plus, který poskytuje neomezené stahování dat rychlostí 16 MB/s za cenu 757 Kč bez DPH měsíčně. Wifi router potřebný k připojení počítače do sítě WAN poskytne společnost O2 za zvýhodněnou cenu 1 Kč bez DPH Telefonické spojení Protože telefonická komunikace mezi dispečerem a zaměstnanci bude tvořit stěžejní část informačního systému, je důležité mu věnovat velkou pozornost. Navrhla jsem jen částečnou modernizaci. Majiteli ponecháme jeho tarif O2 NEON XL, který mu poskytuje volání do sítě O2 zdarma a do ostatních sítí 600 volných minut. Cena tohoto tarifu je 1.666,67 Kč bez DPH. Tento tarif zavedeme také pro generálního manažera a dispečera, kteří budou v kontaktu se zaměstnanci a zákazníky nejvíce. Ostatním zaměstnancům, tedy účetní, automechanikovi a osmi řidičům, zavedeme tarif O2 Business 30, který poskytuje 30 volných minut za cenu 195 Kč bez DPH měsíčně, aby mohli v případě nejnutnější potřeby volat oni svým nadřízeným. 7.3 Technické vybavení Celá kancelář potřebuje modernizaci, jelikož hardware není pro efektivní chod podniku dostačující. Navrhuji vytvořit počítačovou síť o čtyřech počítačích. Po najmutí dispečera a automechanika bude majitel fungovat pouze jako autorita a chod podniku nechá na svých zaměstnancích pod vedením generálního manažera. Proto nebude mít vlastní počítačovou stanici, pouze v případě nutnosti, což bude výjimečně, bude používat počítač generálního manažera. Dále se kancelář vybaví serverem a počítačem pro účetní a dispečera. Automechanik bude mít přístup do sítě před vlastní počítač v dílně, aby ho měl v případě potřeby co nejblíže. 41

42 Jako dodavatele IT technologii jsem vybrala společnost Hewlett Packard, jelikož dle zjištěného průzkumu s ní mají zaměstnanci největší zkušenosti. Jedná se o dlouhodobě fungující organizaci, která nabízí veškeré technické vybavení pro kanceláře, včetně počítačových stanic, serverů a tiskáren. Bude tak jednodušší reklamace služeb, jako i záruční i pozáruční opravy. Pro kancelář a automechanikovu stanici v dílně bude nakoupen komplet počítače, monitoru a periferii HP 500B. Jedná se o stanici, která nabízí dostatečný výkon pro každodenní použití v kancelářském prostředí. Počítač nabízí dvoujádrový procesor Pentium Dual Core, 3 GB RAM a 320 GB pevný disk. Je dodán s operačním systémem Windows 7 Professional. Dále sestava nabízí 20" monitor, klávesnici a optickou myš. Dále bude do firmy zakoupen server pro běh ERP systému. Jedná se o řešení HP ProLiant. Přináší systémovou architekturu, která umožňuje zákazníkům naplánovat rozšíření v případě růstu. Tiskárnu jsem vybrala také od společnosti HP a to laserovou HP LaserJet Pro. Tato tiskárna umožňuje tisk z webu a mobilních zařízení, kopírování, skenování a faxování. Pro zapojení komponent do sítě použijeme výše zmiňovaný Wifi Router od společnosti O2. PC 1 Server Wifi router PC 2 Firewall Internet PC 3 Tiskárna PC 4 Obrázek č. 24: Schéma zapojení počítačové sítě 42

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Výběr účetního programu pro malou firmu

Výběr účetního programu pro malou firmu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Výběr účetního programu pro malou firmu BAKALÁŘSKÁ

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Opava 2013 Informační systémy

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server.

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Yauheni Semianenka Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP systémech Monika Blažejovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ:

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více