Sociologie mezilidských vztahů. Prof. Ing. František Zich, DrSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociologie mezilidských vztahů. Prof. Ing. František Zich, DrSc."

Transkript

1 Sociologie mezilidských vztahů Prof. Ing. František Zich, DrSc.

2 Základní tematické celky: Člověk jako produkt společenských činností společnost jako přírodně historický proces. Vysvětlení základních pojmů interakce, vztah, vazba, společenská činnost, proces Klasifikace mezilidských vztahů, hlediska: obsahu, významu, důležitosti, trvalosti, síly vztahů, pojítka osobní neosobní (přímé vztahy zprostředkované) Struktury a formy mezilidských vztahů: pospolitosti, malé, velké skupiny, třídy, národy, instituce. Mezilidské vztahy v malých skupinách. Sociometrie. Procesy vytváření pravidel, norem, organizace, formální, neformální hledisko, Mezilidské vztahy z hlediska moci. Moc, sankce,. Metasystémy - kultura, morálka, etika, ideologie, náboženství, umění, právo, nástroje jako kodifikace mezilidských vztahů. Problémy evropeizace a multikulturalismu Mezilidské vztahy jako sociální kapitál a)druhy sociálního kapitál (individuální společný,překlenovací, vázací) b)sociální sítě c)sociální vazba a rozdíly osobních a neosobních mezilidských vtahů. Mezilidské vztahy a globalizace a)postmoderní, globální společnost a mezilidské vztahy, koncepce společnosti sítí b)krize mezilidských vztahů? c)generační, etnické, gendrové vztahy v soudobé společnost

3 Člověk je tvor společenský Člověk je produkt i tvůrce společnosti Fylogeneze (vývoj rodu, kmenu) a ontogeneze (vývoj jedince) Společnost jako přírodně historický proces-předpoklady: prostředí, reprodukce, produkce prostředků

4 Co je společnost? Existuje vůbec něco takového? Nejde jen o soubor lidí? Společnost k tomu, co tvoří přírodně historický proces přidává organizaci, (uspořádanost), což jsou: Normy, hodnoty, stereotypy, zvyky Instituce Organizace

5 Moderní společnost Plně organizovaná společnost Možnosti a meze Problém svobody v plně organizované společnosti Kontrola, sebekontrola, moc, sankce Socializovaní jedinci

6 Socializace Vznik sociální bytosti Vytváření systému hodnot a norem chování, osvojování kultury prostředí Učení se rolím, návykům Vytváření mezilidských vztahů a jejic hodnocení Vytváření vlastní identity Socializace je trvalý celoživotní proces probíhající s různou intenzitou (adaptace, resocializace)

7 Faktory socializace Společenské prostředí Sdělovací prostředky, televize, umění Rodina Jedinec Škola, výuka, výchova, práce Vrstevníci

8 Struktura lidského činu Motiv, cíl Vedlejší efekty LIDSKÝ ČIN Vztahy k jiným lidem Meritorní efekt

9 Důsledky lidských činů Teorie jednání z pohledu metodologického individualismu - člověk nejlépe ví co je pro něho dobré Systémová korekce činu jednotlivce Kumulace a integrace efektů vznik struktur vztahů - reálné každodenní mezilidské vztahy - systémové, kodifikované právo, organizace, instituce - abstraktní vztahové systémy etika, morálka

10 Procesy institucionalizace mezilidských vztahů Řešení otázky vztahu čin- struktura Jak vznikají společenské struktury? Důležité je opakování činností proces přirozený řád (Smith, Hayek, Weber) Institucionalizace prostřednictvím: Procesů směny produktů Komunikačních procesů sdělování, vyjednávání Jednorázový čin mocenské rozhodnutí, reorganizací, revolucí umělý řád

11 Mezilidské vztahy - klasifikace Přímé osobní, vazba, závislost neosobní (sousedé) Nepřímé (zprostředkované) Jiní lidé v jiném místě, struktury

12 Mezilidské vztahy - klasifikace (1) Klasifikace Obsah vztahu Význam, důležitost (subjektivně, objektivně) Trvalost Síla vztahů Pojítko, osobní neosobní vztahy Dar jako vztah

13 Vztah z pohledu jednotlivce My Oni Já cizinci

14 My a oni My Pocit sounáležitosti Schopnost empatie Soucit, prožitek Vnitřní symbolika Habitus, chování, jazyk, zvyky Mentalita Interakce Reakce na nově příchozí Oni Ostražitost Obraz nepřítele Podléhání stereotypům Vnější symbolika Habitus, mluví jinak Mentalita Zjednodušování Separace

15 Vztah k cizinců Hranice mezi my a oni není ostrá pohybuje se, mění se Všichni jsme cizinci Chování k cizincům Soužití, zdvořilá netečnost, zdvořilé míjení se Separace (geograficky, komunikačně) Segregace Genocida

16 Cizinci Cizinci řešení: Socializace Integrace Konflikt antagonismus Protivníci a jejich chování - problém řešení Akce reakce Schizmogeneze - symetrická reakce Komplementární schizmogeneze jeden ustupuje Vyjednávání

17 Mezilidské vztahy jako sociální kapitál Rozvoj ideje soc. kapitálu- 80 léta 20. století Coleman uplatnění sociálních sítí v životě, např. hledání práce Obsahuje závazky, očekávání sociálního prostředí Putnam občanská kultura, důvěra Bourdieu- reprodukce sociální struktury (dominantní třídy) využití známostí, souhrnný kapitál - souhrnný kapitál (ekonomický, kulturní, sociální)

18

19 Druhy sociálního kapitálu Individuální individuální statek Interakční, vyjadřuje sociabilitu jedince Mobilizační, využitelný pro dosahování cílů Kolektivní - kolektivní statek důvěra

20 Individuální kapitál Svazující uvnitř skupiny, vazba, osobní pojítka, společné hodnoty, symbolika, silné vztahy Přemosťující- vzdálenější vazby, slabé vazby, umožňuje překonávat společenské hranice Spojující s lidmi na určitých, zpravidla významných pozicích

21 Úrovně sociálního kapitálu Mikroúroveň rodina, vrstevníci, spolužáci Mezoúroveň občanská a komunitní sféra, obec, lokalita Makroúroveň stát, společnost

22 Struktury a systémy mezilidských vztahů Kolektivita pluralita mezilidských vztahů Konstitutivní (určující) vztah je ten, který spojuje Jaký je rozdíl mezi pospolitostí a souboremorganizace? Pospolitosti: asociace, sociální skupiny, třídy, národy, místní komunity, regionální společenství (evropské společenství). Organizace, formální, neformální hledisko Instituce, institucionalizace mezilidských vztahů

23 Struktury mezilidských vztahů - kolektivity Sociální celky - kolektivity Sociální agregáty Dav- expresivní, agresivní, panický náhodné (spolucestující..) receptivní- cílené (publikum) Makrosystémy národ, stát, třídy, rasy Komunity místní, profesní, zájmové Sociální skupiny

24 Dav Velký počet lidí shromážděných dočasně v určitém prostoru. Lidé se většinou neznají, ale prostorová blízkost umožňuje kontakt a vytváření vztahu a psychické vazby. Dav většinou nemá žádnou organizaci Chování davu: emocionální, pudové a přibližně stejné reakce na podněty, nedostatek, nebo úplná absence racionality, vyznačuje se dynamikou a nekontrolovatelnou změnou chování. Davová solidarita, pocit sounáležitosti

25 Druhy davů Panické hoří!!! Expresivní (oslavy, svátky, posvícení, manifestace, Silvestr..) Spontánní mistři světa Organizované výročí revoluce, (publikum) souhlasné protestující pokojné agresivní

26 Davy bojující Problém práce s davy psychologie davu Vyznačují se agresivitou vůči něčemu Rebelující Rabující Ničící Terorizující Lynčující

27 Publikum Rozptýlené (nesoustředěné v jednom čase na jednom místě posluchači TV) Publikum koncentrované koncert, divadlo Reakce publika spontánní, kulturní normy

28 Komunity Sdružení lidí spojených určitými zájmy Většinou prostorově a časově, alespoň občas, koncentrované Komunity profesní Zájmové (filatelisté) Lokální komunity sousedé

29 Sociální skupina Interakce přímá, nepřímá Komunikace Společné činnosti Vztah v důsledku opakující se interakce Společný cíl Struktura skupiny Skupinové vědomí, hodnoty, normy Sociální kontrola Sankce Integrita

30 Skupina Obsah činností a zaměření pospolitosti - zaměření Velikost (velké malé) Vznik pospolitosti, (primární sekundární) Povaha vazby mezi členy (formální-neformální) Typ členství (dobrovolné, vynucené) Stálost vztahu, vazby Identifikace se skupinou referenční skupina Význam pospolitosti ve společnosti

31 Abstraktní systémy mezilidských vztahů Etika, morálka Kultura, umění Ideologie, náboženství Právo problém spravedlnosti a moci

32 Etika jako abstraktní vztahový systém Abstraktní vztahový systém mezilidských vztahů - Etické normy - původ - Kontrola jejich - Sankce

33 Co je moc moc jako vztah Moc je schopnost jedinců, nebo skupin prosadit vlastní zájmy i přes odpor druhých Usilování o moc je snaha jednoho subjektu dosáhnout kontrolu nad jiným subjektem

34 Anatomie moci etika vztahů Moc je asymetrický vztah, může jít o moc mezi: Mezi dvěma jedinci Mezi více jedinci (skupina) Mezi skupinami, třídami Mezi jednotlivcem a organizací (zaměstnanci) Mezi institucemi a organizacemi Mezi státy, mezi nadnárodními celky

35 Jak se realizuje moc etická kompetentnost (kvalifikace, slušnost, schopnost vyjednávat ) Prostředky uplatnění moci: Dobrovolné přijetí moci autorita, důvěra Smluvní přijetí moci dohodou, vyjednávání Příkaz institucionální základ, sankce Násilí rozkaz, donucení, tvrdé sankce Nepřímo zprostředkovaný vliv, manipulace, nátlak, sociální kontrola Zákony (legalita) vymezující pravidla, sankce Dobrovolným osvojením všeobecně sdílených společenských norem sebekontrola

36 Institucionalizace mezilidských vztahů prostřednictvím práva Mechanismy vytváření zákonů ( historicky: zákony Božího přikázání, panovník, demokracie) Moc jako forma mezilidských vztahů Politika jako forma identifikace mezilidských vztahů, skupinové zájmy a a jejich integrace Možnosti a meze regulace mezilidských vztahů prostřednictvím práva

37 Vztahy mezi sociálními skupinami Generační vztahy- generační konflikt Genderové vztahy Náboženské vztahy Národnostní a etnické vztahy příklady řešení vztahů (cizinec) multikulturalismus evropeismus

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI Závěrečná zpráva Odpovědný řešitel: PhDr. Martin Cejp, CSc. Řešitelé: Ing. Vladimír Baloun

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry Jak stejný může být i jiný a naopak 1

Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry Jak stejný může být i jiný a naopak 1 Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry Jak stejný může být i jiný a naopak 1 Karel B. Müller 2 Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Active Border and the Europeanisation of

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80 7178 584-9.

Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80 7178 584-9. PRŮCHA, Jan Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80 7178 584-9. Téma alternativních škol a inovativních koncepcí nelze nahlížet izolovaně, nýbrž v existujícím širším kontextu

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 PŘISTĚHOVALECTVÍ A LIBERÁLNÍ STÁT Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku ANDREA BARŠOVÁ, PAVEL BARŠA Masarykova univerzita v Brně Mezinárodní

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. 1. Vznik a vývoj sociologie

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. 1. Vznik a vývoj sociologie Učivo třetího ročníku ZÁKLADY SOCIOLOGIE 1. Vznik a vývoj sociologie : Snaha porozumět společnosti, v níž lidé žijí, provází lidstvo od nepaměti. Různé sociální problémy a otázky byly formulovány už v

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více