8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA"

Transkript

1 H\HOVOJV NtNJKE 11 ZPRAVOD!1J OBCANLJ MtfT!1 TfZHOWCH JVINO 11 OKOU Zari 1997 Cislo 3 Rocnik VII. v 8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA "My, Oldrich z Rozmberka, vyznavame tim to!istem vsem nynejsim i budoucim, ze prisli pi ed mi.s nasi verni mesfane i mili obyvatele mestecka naseho SviniJ a zpravili nas, ze neboztik pan Jindrich z Rozmberka etc., otec nas, prodal jim za urcite penize, ktere od nich vzal penezi hotovymi Kralovo Pravo... a prosili nas, abychom jim to pravo kralovo nasim listem znovu potvrdih," psal v listu, "jenz jest dan v Krumlove, den svateho Ondreje, leta narozeni Syna Boziho tisiciho ciyrsteho tiicateho sedmeho" urozeny pan Oldrich. Ono "kralovo pravo", 0 nemz se zde psalo, nebylo vlastne nic jineho nez zruseni panskeho prava tzv. "odumrti". Ai. do vydani vyse zmineneho listu i v nasem mestecku a okoli platil ten zvyk, i.e zemrel-ii nekdo bez pokrevnich dedicu, pripadla polovina jeho majetku vrchnosti a jen druha polovina vdove. Zemrel-li nekdo bezdetny a nezustala-!i ani vdova, pripadlo cele jmeni opet vrchnosti a nikoli nejbliisim pribuznym. Ti meli proste smulu. "Kralovo pravo" tedy tuto sveraznou zvyklost ponekud menilo a tak si na sve od te doby prisli i pribuzni a majetek mohl byt volne odkazan, ovsem jen "cloveku naseho (tj. roi.mberskeho) panstvi. " Vsimneme si jeste jedne veci - Oldrich z Roi.mberka pouze toto,.kralovo pravo" obnovil a Sviny ho tedy musely mit uz nejpozdeji v roce 1406, kdy skonal pan Jindrich. Jako mestu je nam tedy de facto vice nez 560 let, ovsem historicky i de iure jsme jaksi nedolozeni, nebot' i.adna starsi listina se nedochovala. S tim se uz proste neda nic delat. Je to trochu k vzteku, kdyi uvaiime, kolik penez asi museli nasi predkove urozenemu Jindrichovi vyklopit. Liberalnim ekonomum dneska by jiste vlhly oci. Jindrich se zkratka choval trine. Jako mesto se tedy musime smirit s vekem 560 let. Jako obydlene sidlo jsme na tom nejake to stoleti lepe. Prvni zminka 0 Svinech pochazi ze 13. stoleti, kdy obec nekdy kolem roku 1260 ziskal Vitkovec Ojir, pozdeji zvany "ze Svin". Mozna ze to byl uz on, kdo na navrsi dnesniho Koziho placku postavil ci, rozsiril kamenny hrad, jenz vzal za sve po husitskych valkach. Vlastnici mesta se pak meni Ii ve 14. stoleti - nejprve nas ziskali Landstejnove a v roce 1359 nas koupili Rozmberkove, v jejichz majetku jsme zustali az do vymreni rodu v roce Pote nas uz vlastnili pouze 8vamberkove a nakonec Buquoyove. Vice majitelu jsme za onech feudaln ich caso nestihli. Po "kralovu pravu" ziskali Svinensti v probehu nasledujicich desetileti dalsi mestska prava - milove, varecna a zejmena trhove. Odtud zrejme i dnesni nazev "Trhove Sviny". Hisloricke koslymy v centru naseho mesla. Privileglum na dva jarmarky pochazi od krale Vladislava Jagellonskeho z roku Treti jarmark nam priklepl cisar Karel VI. v roce A zde se asi zrodila myslenka oslavit vyroci mesta hezky po staru - tedy trhem. A dokonce trhem stiedovekym, ba primo "RozmberskYm". Oslavy zacaly uz v patek 25. cervence na Buskove hamru, kde za velmi slusne divacke navstevy predvedli sve umeni Pisecti pistci, detsky soubor zobcovych fleten z Pisku, hrajici stare skladby ze 16. a 17. stoleti, po nichz nasledovalo predstaveni jednoaktovky L. Stroupeznickeho "Zvikovsky rarasek" v podani hercd piseckeho Divadla Frani Sramka. Prestoze pocasl se na dob.u oslav pomerne umoudrilo, museli divaci i herci vydriet kratkou destbvou piehai'iku. Jeste pied zacatkem programu se predstavila s ukazkou sveho umeni historicka skupina "pro historicno a akcno" z ceskobudejovicke agentury ARGO. Divaci se mohli na dalsi den opravdu tlisit. V sobotu rang bylo mesto vzbuzeno sveraznym historickym budickem, jemuz dominovaly bubny, ktere neslo preslechnout. Pote byl v 9.00 hodin konecne v dolni casti namesti otevien temer nefalsovany stiedoveky trh. K videni zde byla iada zajimavych iemesel a remeslnych vyrobku. Mistr sklar a jeho "sklo z doby Karla IV.", babka korenarka a jeji byliny, dram kameni ci vyroba dratene kosile a brneni. Kdo dostal zizei\, mohl se Dokonceni na sir. 2 Foto: F. Slipka. -1

2 Jes ejednou k thavamu lemalu - prodeji bylu Na dvacalem zasedanf meslskeho zaslupilelslva v kvelnu lelosniho roku byly schvaleny zasady prodeje bylu a bylovych domu S ohledem na doslupnosl ceny bylu pro obcany byly ceny schva Cena bytu majelku mesla do osobnfho vlaslniclvf fyzickych, popfipade pravnickych osob. Jindfichohradecke sdruzeni podnikalelu Final, klere a v Novem mesle budou posuzovany jednollive, byty druhe kaleleny laklo: Specilicke byly druhe kalegorie v Trocnovske ulici bylo vybrano na zaklade radneho vybaroveho ffzenf, a klere prodej gorie v ulicfch Branka a Sidlisle za dvacel procenl odhadnf ceny. bytu z vlaslniclvf mesla zproslredkovava, pfedlozilo zaslupilelijm Byty prvnf'kalegorie v Trocnovske a Budovalelske za dvacel osm navrh zasad prodeje a navrh pfedbezne kalkulace cen vybranych procenl odhadni ceny. V pfipade prodeje domu s nebylovymi i bylovymi proslorami jedne Iyzicke ci pravnicke osobe bude cena modelovych bylu. Prodej bytu domu cinil slo procenl odhadni ceny. Predmelem prodeje budou jednolky vymezene podle zakona Cis Poukazani penez Iia 72/94, ledy samoslalne byly. S jednolkou se bude vzdy prodaval Kupni cena bude podle prijalych zasad vyporadana lak, ze cela _ i podif na zaslavenem pozemku, evenlualne podil na pozemcfch, caslka bude poukazana na ucel mesla pred podpisem kupnf klere s domem funkcne souvisejf. V prfpade prodeje domu do vlaslniclvf pravnicke Ci fyzicke osoby bude pfedmelem prodeje vzdy o provedene uhrade. V prfpada jednorazove uhrady kupni ceny smlouvy kupujicfm, klery pri podpisu smlouvy predlozf doklad cely dijm. Pro prvnf elapu prodeje pfedlozila meslska rada seznam bude lata cena snfzena 0 desel procenl. bylij, do nahoz zaradila dve sle osmnacl jednolek prvnf i druhe kalegorie. Jedna se pfedevsim 0 byly v ulicfch Budovalelske P. Vyhnalova a Sidlisle. Poradi zajemcu Prodej bylu bude realizovan v nasledujfcfm poradf. Prodavana Zmina Vredakcnl radi jednolka bude nabizena nejprve soucasnemu najemnikovi, klery Po nekolikalelem pusobeni v redakci Trhovosvinenskyeh ma neprenosne pravo projevil zajem 0 byl do sesh mesfcu. Pokud zajemce sveho prednoslniho prava v zakonne IhlJle nevyuzije, lislu, odstoupila pi. M. Polakova z funkee pfedsedy redakcni rady. Chteli byehom ji touto eeslou podekovat za bude jednolka nabidnula k prodeji (pro informaci: je slanovena rocni predkupnf Ihula soucasneho najemce za cenu shodnou s cenou odvedenou praei. pro Heti osobu) fyzickym osobam - obcanum Trhovych Svinu, zde Od dalsiho Cisla TSL (tj. C. 3), bude zastaval tuto funkei Irvale hlasenym k 31. prosinci 1996, pole pravnickym osobam Ivorenym najemnfky bytu, dale pravnickym osobam se sidlem Redakce pi. Petra Vyhnalova v Trhovych Svinech a nakonec oslalnfm zajemcum. ~ 8LAVILI J8ME 560 LET ME8TA Pokracovani ze sir. 1) uspechu ve slavnostnim trznim poci dela. Protoze vydrzelo pocasi, konala slarosti. Proto byl vytezek akce obcerstvit v cajovne ci taverne. Mi nani." se pak na Zimnim stadionu tanecni 36437,50 Kc zaslan na konto pomoci mochodem, medovina chulna opravnim historickym pruvodem, ohnovym Zatimco v Trhovych Svinech se lide Vecer byl program zakoncen noc nibava, k niz hral G-Clu!:l. povodnemi poslizenych oblasti. du sladce, ale Iy konce l Behem Irhu byla piedvedena lake iada hisloric programem a sermiiskymi souboji. na konci cervence bavili, na Morave F, Slipka kych alrakd. Sve umeni piedvadeli Zaznel i hromovy vystfel ze stareho a ve vychodnich Cechach meli jine take lakir a zongler, deli si mohly pohladit piitulneho hada ci hodil si sekyrou nebo kopim do lerce. Kali pfedvadeli sve zamilovane nastroje. Odpoledne se pak uskutecnil historicky pruvod mestem, po nemz nasledoval poutavy rytiisky turnaj. Jeste predtim vsak slarosta mesta (cili purkmistr) ing. Radislav Busek pfivital olicialni hosty a vsechny obcany, kteri se rozhodli Rozmberske trhy v Trhovych Svinech navstivit. Z olicialnich hostu byli piitomni poslanec P Pesek, senator J. Pospisil, starostove okolnich obci a zastupci samospravy z dolnorakouskeho mesta Weitry. Z pozvanych hosti se omluvili napi. ministii Talif a StraskY. Mnozi si jiste vzpomenou, ze PhOr. Jan Strasky byl pied peti lety - tehdy jako zastupujici hlava statu - pfftomen oslavam 555. vyroci mestskych pray. V omluvnem dopise napsal: "... jako clovek, kter'f je rodem z Trhovych Svinu a detskymi i pozdejsimi vzpominkami s nimi spjat, s velkou litosti se omlouvam, ze nemohu piijmout Vase pozvani k ucasti na Rozmberskych trzich. Pozdravuji kraj pod Kohoutem a pieji Vam mnoho organizacnich a Vasemu (nas.emu) mestu i ekonomickych tongler a jeho vdecne publikum_ Folo: F. Slfpka -2

3 Zruseni opravny obuvi Protoze v nasem meste doslo k ukoncenf Cinnosti opravny obuvi a zaroven proto, ze slysfm od lidf ruzne duvody, proc k tomu dochazf, rozhodl jsem se napsat, jak k tomu ve skutecnosti doslo. o tom, ze pan Farkota hodla s opravnou obuvi skoncit, jsme se dozvedeli na zacatku cervna s tfm, ze mu mesto udajne zvysilo najem. Proto jsme jej 4. cervna, spolu se zastupcem starosty Karlem Pexou, navstfvili, abychom vec uvedli na pravou mfru. Ph jednanf nam pan Farkota sdelil, ze je pro neho provoz opravny malo rentabilnf a proto kona. Pfestoze nebyla duvodem ukoncenf Cinnosti vyse najemneho, pfesto jsme mu nabfdli, pokud bude dale pokracovat, moznost podstatneho sniienf najmu za jeho provozovnu, protoze si uvedomujeme, ze tato sluzba je ve meste zadana a potfebna. Duvodem bylo ito, ze byla s pracf pana Farkoty mezi lidmi spokojenost, co do urovne sluzeb i jejich cen. Ph nasi navsteve nas take seznamil s tim, ze pffjem oprav bude zajistbvat panf Strachalova v Elektroservisu a opravy se budou provadet v C. Budejovicfch. Panf Strachalova nam poskytovanf teto sluzby potvrdila. Presto jsme pozadali pana Farkotu, aby zvazil nasi nabfdku. Pan Farkota si vzal cas na rozmyslenou, ale nasi nabfdku nepfijal a rozhodl se s opravou obuvi skoncit. Zdenek Valut tajemnik MeU V yjezdova skupina statni zachranne vozy rodicek do porodnice, ale i porod sluzby v Trhov)ich Svinech zacala v terenu), obeasni opilci a sebevrazdy. svoji cinnost na mistni poliklinice Cislo 155 je myslfm dostateene zna po predchozi domluve MU me, ale rad pripomenu obcanum T. Sviny se reditelem ZS C. B. MUOr. Trhosvinenska zasady volani zachran Tuckem. Technicke vybaveni, ktere od ne sluzby: eislem 155, ev , povida vsem modernim parametrum, se dovolate na dispecerku. Ohlednuti za pulrocni cinnosli statni zachranne sluzbv poskytla ZS C. B. MU T. Sviny piipravil prostory a garaz na mistni poliklinice. Lekari jsou vetsinou pracovnici ZS C. B., z "mistnich ~ jsou ve sluzbach MUOr. Jirsova a MUOr. Busta. Stiedni zdravotnicky personal a ridiei jsou "domorodcl". Jiz od prvnich v)ijezdu bylo zrejme, ze jeji z1rzeni v T. Svinech rna svoje opodstatnenf. Pocet mesicnich vyjezdu od listopadu do cervna letosniho roku je v prumeru 110. Nejvetsi zastoupeni mezi vyjezdy maji interni pacienti (nejcasteji bolesti na hrudi, dusnost, poruchy srdecni cinnosti), dale chirurgicke pripady (dopravni nehody, pracovni a domaci urazy, koliky), detsti pacienti (zvysene teploty, zanety hrtanu, alergie), zenska klientela (pre 1. Uvecfte kdo vola. 2. OOvod tisnoveho volani (0 jakeho se jedna pacienta. jake ma akutni obtize a jak dlouho, je pri vedomi, dycha, krvaci). 3. Jmeno a vek pacienta, je-li to mozne zjistit. 4. Popsat misto, kde potreba zasahu RZS (nejlepe stat pred napr. danym domem nemocneho). Vsechny ty10 informace rozhoduji o vcasnem a spravnem zasahu zachranne sluzby. Na zaver dekuji mestskemu uradu za spolupraci a vsem obcanum Trhos-:tinenska pfeji hodne zdravf. Dr. Skala ZS C. B., stiedisko T. S. Do zatopen ~vch oblasti jsme poslali zhruba padesat tisic korun v tezkych dobach letosniho "povodnoveho" leta pomahaly lidem z postizenych oblasti stovky a tisice obcanu naseho statu. Zajimalo nas, jak se do pomoci potrebnym zapoji Ii obyvatele Trhovosvinenska. V polovine srpna schvalila mestska rada v Trhovych Svinech castku ve vysi 48239,50 korun, kterou pote mesto zaslalo na vladni ueet v Ceske narodni bance, aby tak pomoblo obyvatelum zatopenych oblasti Moravy a vychodnich Cech. "Zaslane penize zahrnuji jednak vytezek ze vstupneho na oslavy 560. vyroci udeleni mestskych prav, ktere jsme poradali koncem eervence, jednak finaneni dary od nasich obeanu." rekl nam starosta Radislav Busek. Ihned po eervencovych povodnich se Trhove Sviny spojily s okolnimi obceml, aby se finanene podilely na spoleenem nakupu balene pitne vody. Na tento nakup mesto vyelenilo zhruba dvacet tisic korun. Trhovosvinensti prinaseli na mestsky urad materialni a finaneni pomoc, kterou na eeskobudejovicke vystaviste bezplatne dopravila firma Konstanta. Cestovni kancelm Cedok organizovala desetidenni pobyt asi devadesall deti z postizenych oblasti Ostravska a Opavska, zkontak1ovala se s vedenim Stiedniho uclliste stavebn illo, ktere detem poskytlo uby10vani "Kdyz deli prijely, zjistiil jsme, co jim chybi. Mesto se postaralo 0 nakup hygienickych potreb a nejakeho sportovniho vybavenr, Klere si pak deti vzaly s sebou domu. Nasi hoste uzit nasi sportovni halu. Podivali se z Moravy si prohledli mesto, Buskuv i na zamek v Hluboke nad Vltavou. hamr a okoli, meli take moinost vy- Jejich vylet sponzorovaly firmy Jihotrans a cestovni kancelar Salvia. Vylety do Trocnova a do Udoli u Novych Hradu sponzoroval pan Popp,'; uvedl na zaver starosta Busek. Hadi bychom pripomneli, Ze dik patri vsem, letefi se 0 /akoukoll pomoc zaslouzill. P. Vyhnalova V povovine srpna jeli nasi hasici se svou historickou stfikackou Pragou z roku 1929 na pfehlfdku hasicskych veteranu, kon nou v ramci M[Jhlviertelskeho veletrhu v rakouskem Freistadtuo A nevratili se s prazdnou - ziskali cestnou cenu starosty Freistadtu Uda Blocka. Osmasedesatiletou stffkacku doprov8.zel do Rakouska dvanacticienny tym ve slozenf Jindfich Lukes, Karel Polak st., Karel Polak mi., Ota Cesak, Frantisek Vavra, Petr Schwarzmiiller, Pavel Studeny, Michal Dedina, Zdenek Dedina, Miro slav Benda, Josef Hohenberger a Antonfn Eibl, ktef( si pro tuto pfilezitost nechali usft nove uniformy. -3

4 Ptate se kdo? No pi ece svinensti ochotnfci. Tento nadpis jsem si vypujcil z nazvu jednoho krasneho starsiho filmu. Vypravf se v nem o chlapci, ktery onemocnel, prestal chodit, ale nakonec se uzdravil. Olouholetou tradici svinenskeho ochotnickeho divadla ukoncilo predstavenf Lucerny v roce Spolu s ochotnfky hrali herci Narodnfho divadla v Praze - Jana Hlavacova, Cestmfr Randa, Vladimir Brabec a Frantisek Nemec. Hru rezfroval pan Karel Hase. Po roce 1989, kdy lide zili jinymi starostmi a po odchodu pana Haska se zdalo, ze tradice ochotnickeho divadla bude nadlouho pi'erusena nebo dokonce zanikne. Uz zase skacou pres kaluze Je dobre, ze loto zdani se nestalo skutecnosti. Velkou zasluhu na tom ma pan Frantisek Herbst, ktery se odhodlal navazat na tuto tradici. Oal si nelehky ukol, protoze vedel, ze lide budou srovnavat jeho praci s vysokou kvalitou di'ivejsfch predstaveni. Zacatkem cervna jsme meli opet moznost videt nase spoluobcany ucinkovat v divadelnf hre Skola zaklad zivota od Jaroslava Zaka v rezii F. Herbsta. VetSina z ncis videla stejnojmenny film M. Frice a mnozi mozna podvedome srovnavali vykony nasich hercu s temi filmovymi. Myslim. ze svinensti vysli z tohoto srovnanf se cti. Je pozoruhodne, ze se panu Herbstovi podafilo dat dohromady starsi hereckou generaci s tou nejmladsi, z niz vetsina stala na jevisti poprve. Na jevisti se setkali take nestor svinenskeho divadelnictvi, pan O. Schwarzmuller s nejmladsfm hercem M. Buricem. Pro budoucnost je potesujicf, ze se objevujf herecke talenty v mlade generaci. Z hercu po cele predstavenf vyzarovala touha podat co nejlepsf vykony, ktere davaly podnet k bourlivym a spokojenym reakcfm tleskajfcfho publika. To je vzdy pro herce ta nejlepsf odmena za tydny odifkanf a prace potrebne k nastudovanf hry. PaW jim vsem dfk. Divadlo ovsem nejsou jen herci na jevisti, ale i cela neviditelna armada lidf v zakulisf, kterf zajistujf technickou a organizacnf stranku divadelnfho pi'edstaveni. I jim vsem pam podekovanf, zvlaste pak panf Ivane Hohenbergerove, ktera obetave zajist'ovala kostymy a napovedu. Pi'ljemny zazitek z divadla doplnovala i vystava plakatu a fotografif z historie ochotnickeho divadla v Trhovych Svinech. A nad tim vsfm snad pan Hasek z reziserskeho a hereckeho nebe spokojene pokyvoval hla YOU. Reprfza hry je pripravena na podzim letosnfho roku. Nekdo pujde znovu a kdo jste nebyli, nenechte si toto pi'edstaven f ujft - nebudete zklamani. Vaclav Heidinger "Staronova parta" oehotnfku - zleva stojler. Otto SchwarzmOl/er, Frantisek Kolar, ing. Frantisek Strasky, Lenka Zmeskalova, Jana Lemochova, Bohuslav Korcak, vlasenk8fka p. Petrovska, Helena Stra ska, Monika Roulova, Frantisek StraskY st., Jana Fanglbauerova, ing. Vladimfr Gelnar, Karel Buric, Helena Kralova, Jana Rando va, Petr Vojta, Pavel Sindelff, Ivana Hohenbergerova, Frantisek Herbst, Petr Schwarzmul/er a Tomas Pruka. Sedfer zleva: Klara Rychtaffkova. Michal Bartos, Jan KaJena, Ludek Spilauer, Pavia SchwarzmOllerova, Marek Buric. Eva Homfkova, Petr Sojka. Tomas Kalena, Josef Zeftl a Jiff Cajan. -4

5 CiM BUOEME TOPIT? Ci V ramci energetickeho skolenf jsme se dozvedeli, ie v Ceske republice prumerny obean spotrebuje 60 % energie na vytapenf a 20 % energie na ohrev teple uiitkove vody z celkove spotreby energie ve sve domacnosti. Tyto dye potreby eloveka u nas predstavujf dohromady etyi'i petiny spotfeby energie. Proto si myslim, ie kaidy z nas by mel venovat vytapenf a ohrevu teple uiitkove vody velkou pozornos!. Zde se totii da hodne penez v nasich peneienkach usetrit a nebo take hodne prodela!. Tabulka C. 1 s grafem: Rozdeleni spoti'eby energle v % v ceske domacnosti (celkem 100 %): vytapeni domacnosti 60 ohrev teph! uzllkove vody 20 uprava potravin 11 osaceni 4 osvetleni 2,5 ostatni 2,5 BUOEM Co nas nemine: 1. Od 1. cervence 1997 zdraieni plynu a eleklriny 0 15 %, lepla 039 % 2. Od 1. ledna proslo zakonem - u energii zmena dane z pridane hodnoly z 5 na 22 %, 10 znamena zejmena pro obeany zvysenf ceny 0 17 % u vsech energif (vcelne uhlq 3. Dale je mozne, ze vlacta schvalf od i'ljna 1997 zdraienf Rlynu pribliine 0 19 % vzhledem k devalvaci koruny v lelosnfm roce. Oslalnf mne zname konkrelnf pohyby cen jii nebudu popisoval, proloie jsou jii spfse dlouhodobejsf a dosl casto byva nasledne vsechno jinak. Prolo radeji uvedu srovnavacf labulku. V casopise Energie porovnavali u plynu a eleklrieke energie kolikrat zaplatil obean vfce nebo kolikrat mene oproli prumernemu prumyslovemu podniku v ruznych statech v roee Prieemz prumyslove podniky (velkoodberalele nebo eheete-ii oslalnf spolrebilele) jsou brany v kazdem slale zvlast' vzdy jako 100 %. Tabulka e. 2 s gratem: Porovnimi mezl promernyml cenaml pro domacnost a pro os1atnf spoti'ebitele za rok 1995 v %. Graf e. 1: Rozdeleni spotieby energie v ceske domacnosti v % (celkem 100 %) o9vetleni uprava potravin 2,5% n% oiacen14% Stat Plyo Elektrlckci energle Rakousko Francie ltalie Nemecko 236, 191 Polsko Madarsko CR Vzhledem k tomu, ze sa stale jeste mnozf obcane rozhoduji jakym palivem budou v budoucnu topl! a proloie 1. cervence 1997 byla zvysena cena uslechtilych paliv (plyn, el. energie ap.) 0 15 %. chci Yam predat timto chi nkem nektere dostupne informace ohledne jednotlivych cen energif. Ueelem elan ku nenf 10, aby Vas k necemu "llacil", jak jsme byll zvykl f (nap!'. drive topen[ naftcu nebo velice nedavno elektricke pi'fmotopy), ale aby Yam poskytl informace, ktare muiate pri rozh odovan f - jak topit a ohi'fvat taplou uzilkovou vodu - vyuzlt. Myslfm si tolii, ia by se nemela opakovat nedavna situace, kdy stal chtel podpoi'il dolacemi v ramcl programu na ozdra.veni ovzdusi zmen u lopnych syslem!) z uhlf mimo jine na elektrinu. Nejen ie dolaci v lomlo pripade v Geske republice asi nikdo nedoslal, ale zaroven Ii, co uvedenou moi nost lopen f zvol ili, zjist'uji, i e topeni ale tricky m proudem (zejmena pi'fmotopnym syslemem) je neumerne drahe. A pravdepodobne se rozdfl v cenach mezi elekli'inou a oslalnirni palivy buda jeste prohlubovat. Dale si myslfm, ie hlavnf problem v Geske republice u energii je nerovnomerna liberalizace cen z hlediska casu. Napi'iklad u uhlf stat dnes neurcuje maxima In! cenu - 0 eent: rozhoduje trh, nebo u dalkove dodavaneho tepla predpokladame zrusenf maximalni ceny urcene statem v drum polo vine roku U plynu a elektrieke energie bude prechod do tri niho prostfedi asi jeste delsf. Tato nerovnovaha vede k tomu, ie se rozhodujeme v danem case na zaklade castecnych intormacf. Nas/edne pak mui eme zjistit, ia je nase vytapeni mene etektivnf nei stastnejsiho souseda, kte,y mel vets{ stestf. ProlO efm budou zliberalizovany ceny v~ech energif drive, tfm lepe pro n a ~e rozhodovan f. Presto, i e intormaci v clan ku je pomerne dost, jsou pouze zakladnf. Navfc neklere jsou veliee omezene, at' ui casem nebo r'leuplnymi udajl. Prolo si je pri Vasem rozhodovanf Jak vlasln~ topit a ohi'lvat teplou uiitkovou vodu radeji nekolikral provei'te. V pripade, ie budele chtfl neklere poslrehy vysvellil lepe - rad zodpovfm % 200 r- 150 r- 100 f- 50 f- o, f-- I""'" f-- r-- - f-- ~ 1-- i=- I r-- r '--- - I'!" ~-, - -iji, Rako usko Francie Italie Nemecko Polsko Mad'arsko CR Stilly Z vyse uvedene tabulky a grafu je palrno, ie napi'fklad v Nemecku a Rakousku platf prumern y obean za stej ne mnoislvf plynu 2,36kral vice nei velkoodberalel. U elektrieke energie je to podobne. Naproli lomu obean v Geske republice piau proli oslaln fm odberalel um u plynu pribliine,jenom" 3 etvrtiny. U elekti'iny piau obcan dokonce pouze 59 %. Tedy obraeeny jev. V zabehlem Irznfm syslemu vsak piau obecne pravidlo, i e Cim si odeberele velsi mnoistvf vyrobku (Ireba energie), tfm je vyrobek levnejsi. I v Polsku a Madarsku majf 1010 relalivnf hodnocenf lepsf nei u nas. Nejvysliznejsf pro nasi polrebu vsak bude graf "Mezinarodnf porovn{mr cen paliv". Tenlo grat porovnava cen u energie slejne a 10 na jednolku tepla v Kc/GJ (gigajoule). Podklady pro graf poskyll Kralupol spol. s r. o. - fi rma, klera zajist'uje ekologicke vytapeni zkapalnelymi plyny (propan a propan-bulan) a vylapen f ekologickym nizkosirnym lehkym lopnym olejem - ekopelrolem. Pro prehlednosl jsou zde uvedeni pouze nasi sousede Rakousko a Nemecko. r " \

6 CiM DEME TO UDE E o IT? Graf e. 3: Mezinarodni porovniml cen paliv V Kc /GJ. KC/GJ ' ~~ ~' ~ ~ r _ f ' ' ~ _~ O+-~+-~+_~pa~~~~~~~~~~~~_Y 'Q) 'Q) u; u; >, '~~ u; Ui Ui Ui (1j >, (1j c >, c >, (5 (5 c 0 0 c c c >, L'-E c 0 ~ 0 c ~ (1j 'c "'".>,. >, 'iii. >, ;:c E ;C (,) li (,) ::J (,) ::J E. ::J Cl.....::::J -::J c c 0 c.:;<.:;< 'S.0. (1j. (1j. (1j ' Ql ' Ql !:::! Ql 0.. Ql E 'c D- 'c E E c "'" E C -ro c.8 W W 0 E E 0 '" Ql 0 Co (1j N.>,. >,. >, '0 Ql Ql '0 '0 0() 0.. N N '0 '"'" N.<::. "'".c "'" Ql Ql a... ~ -' ~ x UJ Z tohoto grafu je patrno, ze pouze topne oleje majl v Ceske republice cenu podobnou jako v Evrope. Ani propan butan jeste neni na evropskych cenach. Dalsi je vsak zarazejici. Eleklfina, uhli, plyn jsou v absolutnich cen,kh v Rakousku a Nemecku v domacnosti 3 4krat drazsi nez u nas, a ze domacnosti u nasich sousedu plall za energie priblizne 2krat vice nez jejich prumyslove podniky. A co vyplyva z tabulek celkove? I kdyz mcjze dojit k tomu, ze Ceska republika z hlediska energii pujde vlastni cestou a nebude v budoucnu kopirovat ceny v okoli, ureite podobe se asi nevyhneme. Optimalni system topeni z dlouhodobeho hlediska je pro kazdeho obeana jiny. Kazdy asi vychazi z toho, eim uz doma topi a co si muze dovolit poridit. Nelze totiz porovnavat pauze ceny energii a zapomenout na porizovaci naklady topenf. Napi'lklad nejlevnejsi je solarni energie (temer zadarmo), ale poridit si toto topeni je vzhledem k velikosti porizovacfch nakladu pro vetsinu obeanu nemozne. A prave Iyto naklady je rovnez Ireba do celkove ceny za energii pripoeist. Nejdrazsi lopeni vsak do budoucna bude pravdepodobne elek Iricke. Dalsi zvysovani cen elektriny nas asi eeka. Pokud preslo musime vytapel eleklrinou, lak radeji akumulaenimi nadrzemi. Provoz vychazi proti primolopum daleko levneji. Myslim si, ze v budoucnu bude asi i z hlediska celkovych nakladu solarni syslem jeden z nejlevnejsich. pokud si obean lopi sam sobe - lak je rovnez levne topeni drevem veelne relalivne nizkych porizovacfch nakladu. Na uhli je zajimave 10, ze vytopit rodinny domek nebo byl slojf pouze 0 neco mene nez plynem. Je 10 vsak dano lake tim, ze u uhlf od kvetna 1994 neni stalem regulovana cena (maximalni cena) o cene rozhoduje Irh. Prolo se cena za uhli vysplhala relativne rychleji proli ostalnim palivum, ktere jsou jesle regulovany ("rizeny slalem"). Diky tomu ma ale uhlf sve "porodni bolesli" v prechodu do trzniho hospodarstvi za sebou. Nektere energie 10 leprve eeka. Zasoby uhli jsou odhadovany v Ceske republice na let. Dale se v soueasne dobe mohulne zavadi zemni plyn, ktery je vel ice diskulabilnf. Plyn je z hlediska paliv, ktera prinaseji obeanovi zaroven ureily komfort v soueasnosli asi nejvyhodnejsi. Ale jaka bude cena, rozhodne rovnez ekonomika celeho stalu. V kazdem pfipade vzhledem k cenam energie doporueuji kvalilnf spoti'ebiee a pri lopenf vyuifval ekvithermnf regulaci. Navic se i v Ceske republice zaealy zavadet plynove kondenzaeni kotle, klere Vam mohou usporit ai 17 % energie proli oslatnim spickoyym kollum. Dalsi z moznych vytapeni v TrhoyYch Svinech je lopeni dalkoyym e -6 vylapenfm z centraln! kotelny. Tento zpusob je rovnez velice diskulovan. Ma hodne pfiznivcu, ale i odpurcu. Ale pokud si prohlednete labulku e. 3, zjisllte, ie valkoodberalel paliv muze mil energii za polovinu toho, co ma maloodberatel. To znamena, ze leplo z centralni kotelny muze v lomlo cenovem tlaku vyjit nakonec nejlepe. Zvlasle kdyz je dnas cena za 1 GJ v Trhovych Svinech lesne za cenou dolovanou stalem. Navfc je snaha lepelneho hospodafstvi prejil na allernalivnf zdroj tepla. Prolo bych na zaklade dvou yyse uvedenych odstavcu ani neprosazoval za kazdou cenu plyn ani nezalracoval za kai dou cenu leplovod. Nekde je tolii yyhodnejsi topil plynem a nekde jinde prenasel teplo teplovodem. To slejne muze platit i 0 eleklricke energii. Posucfte si sami za lei na konkretnim pffpadu, zda bude lepsi na Sfdlisti u zakfadni skoly lopeni plynem, kde majf jednotlive rodiny vlastnf plynove kotle a provozoval asi 80 malych kominu. Nebo bude lepsi dily leplovodu provoz jednoho velkeho kominu kdesi za meslem? Napfiklad v Novem Masle pod Landslejnem maji jednu centralni kotelnu a la vytapi celou obec veelne vsech dostupnych rodinnych domu. Tam sa zavedeni dalkoveho vytapeni nebranili. To, zda se obcane rozhodli spravne nebo spalne Ize vsak objeklivne zhodnotit za nekolik let. Jedno je jiste: take tim, ze je napojeno velke mnozstvi odberalelu, ekonornika lopeni dalkovym teplovodem v lamia pripade vychazi priznive jii nyni. Ing. Jan Nepras MeU Trhove Sviny REKONSTRUKCE UMOZNILA PROSTORY LEPE VYUZIT Po vice jak dvou mesicich skoneily poealkem srpna slavebni upravy budovy gymnazia, ktere provadela firma Ceskobudejovicke pozemni slavby. Proloze budova je majetkem obce a finaneni prostredky od slalu se za soucasne napjate rozpoetove siluace ziskat nepodarilo, bylo jedinym inveslorem mesto Trhove Sviny. Smyslem slavebnich uprav bylo lepe vyuiit slavajici vnilfni proslory budovy, klera byla puvodne projektovana k uplne jinemu ucelu. Kolemjdoucfm jisle neuniklo, ze zmizel stary hlavni vchod. Do skoly se nyni vchazi prislavenym vchodem na boeni strane. Na miste slareho vchodu a k nemu pi'ilehajicich saten vznikla v pfizemi nova velka ueebna. V suterenu budovy, ktery byl doposud vlhky a v podstate nevyuzilelny, vznikly proslorne salny, dalsf mala ueebna a knihovna. Skola rna lak nyni k dispozici sesl velkych a Ctyi'i male ucebny. Pred hlavnim vchodem vzniklo velke dlazdene prostranstvi, klere bude v budoucnu - po dokoneeni oploceni koiem celeho arealu slouiil jako odpoeinkova pfestavkova plocha pro sludenly. Vyvysenim tohoto proslranslvi se navic omezilo pronikani vlhkosti do suterenu budovy. Slavebnf upravy byly formalne oznaeeny jako 1. elapa prislavby gymnazia. 2. elapa, ktera by mela zahrnoval yyslavbu noveho, mensiho pavilonu za stavajici budovou, vsak byla vzhledem ke spalnemu slavu slalnich!inanci zatim odfoiena. Take obec musi dalsi financni proslredky vlozil do jinych nalehavejsich akcf. Nynejsi prostory budou skole poslacoval nekolik lei, protoze v souladu s koncepci skoly dobiha etyflete a nabiha osmilete sludium, mezi nimii bude tfileta mezera, v nil. nebudou malurilni roen[ky. Ve skolnim roce 1997/98 jsou ve skole posledni dva rocnfky clyrleleho sludia a prvni Ifi rocniky osmileleho studia, tedy celkem pel Wd. Vzhledem k letosnimu rozruchu kolem oplimalizace sfle strednich skol je tato akce jasnym signalem, ze je zajmem obce gymnazium i ostatni typy stfednich skol ve mesle zachovat. F. Slipka

7 NASI "'MOVE r,py NA PRAZDNINY RfJEN NEBEZPECNA RYCHLOST II: ZASAH Na prvoti'fdnf akcnf film "Nebezpecna rych lost", ktery De Bont rezfroval, zdaleka divaci nezapomneli, a tak pi'ichazf do kin "Nebezpecna rychlost 2: Zasah". V tomto vel kolepem akcnfm snfmku bylo pouzito pro jed nu sekvenci take 15 i.;amer, herci casto pra covali i jako kaskadei'i, jejich sportovnf vyko ny bez znamky strachu jsou vyjimecne. Do volneho pokracovanf "Nebezpecne rychlosti" obsadil pochopitelne Sandru Bullockovou. FILMY PRO DETI ZTRACENY SVET S hrdiny Jurskeho parku jsme se rozloucili ve chvili, kdy se unikatnf zoologicka zahrada ocitla v troskach a ti, teri uhajili holy zivot, nasedli do vrtulnfku a pokusili se zapomenout na neuvei'itelny projekt millonare Hammonda. UZ dnes je zfejme, ze I nejnovejsi fil m Stevena Spielberga se zapise do knihy rekor du o Jeho fantazie umocnena obrovskymi trikovymi moznostmi si podmanuje a laka divaky vsech kontinentu bez ohledu na vek LADY A TRAMP Nejkrasnejsf milostny pi'fbeh vsech dob. Klasicka animovana pohmka z produkce Walta Disneye. Klasicky animovany sn fmek Walta Disneye byl u nas poprve uveden s velkym uspechem na Vanoce Pro jeho obnovenou premieru byl poi'fzen zcela novy eesky dabing LlSTOPAD PROSINEC TvARf v TVAR Agent FBI a psychopaticky terorista - dva muzi, dve tvme, jeden spolecny osud. Akcnf thriller s Johnem Travoltou a Nicolasem Cagem v hlavnfch rolfch. MIKROKOSMOS Hodina a ctvrt na neznane planete: planete Zemi, objevovane v centimetrovych rozme rech. Jejf obyvatele jsou fascinujfcf stvoi'enf, hmyz a jinf zivocichove zijfcf v trave a na vode. Prosti'edfm jsou neproniknutelne prale sy trav, kapicky vody, velke jako domy... Je to objevovanf uplne neznameho sveta, sveta jedne louky behem Tetnfho dne, od cas neho rana, po celou noc az do usvitu noveho dne. Jediny den se v tomto mikrosvete rovna celemu rocnfmu obdobf nebo eel emu zivotu. LAsKA A VALKA Sandra Bullockova a Chri s O'Donnell ve filmu Richarda Attenborougha. Ve valce nasli jeden druheho, jeden ve druhem nasli lasku. Pi'fbeh vetke lasky, podle ktereho vzni I slav ny Hemingwayuv roman "Sbohem, armado". V~ICHNI RrKAJf: MILUJI TE "Vsichni i'fkajf: Miluji te", je napodobenfm mu zikalu 30. let. Nenf to ale zadna vykopavka, ma modernf svih i bezkonkurencnf humor. Hraji, zpfvaji a tanef v nem opravdove filmove hvezdy: Alan Aida, Woody Allen, Drew Barrymorova, Goldie Hawnova, Julia Robertsova, Ti m Roth a dalsi. Za zm fnku sto ji, ze pouze Barrymorova je pri zpevu nada bovana o PER LOVE PANNE PohMkovy pi'fbeh piny tajemstvf, lasky i hrdinskych souboju. Rytfi' Kornelius hleda svuj sen, tajemnou krasku z obrazu. Hrajf: Jaromfr Hanzlik, Filip Blazek, Karolfna Sochorova, Radek Zak, Filip Rajmont, Otakar Jirak, Jan Hartl, Radovan LukavskY LOTRANDO A ZUBEJDA Filmova komedie s pisnickami pro celou rodinu. Hrajf: Jii'f Strach, Barbora Seidlova, Marian Labuda, Pavel Zednfeek, Arnost Goldflam, Jii'f Labus, Jii'f Pecha a Zdenek Sverak jako Vypravee ZACHRANTE WILLYHO Triumfalni navrat oblfbene kosatky Willyho a jejiho pi'ftele. PRIPRAVILI JSME PRO vas 14. rijna - NEZMAt!U. Koncert predni Geske folkove skupiny. Vstupne: 60, 50, 30 KG 22. fijna - MriiAGA A ZOORP - Podzimnf tu rne - koncert rockove skupiny. Vstupne: 100, 90,70 Kc 29. i'ijna - TEO NE, DARLING - Divadelni komedie - DivadlO ABC Praha. V hlavni roli P. Travnicek. Vstupne: 100, 90, 70 KG 4. listopadu - vaclav NECKAR - Casy se meni - Koncert popularniho zpevaka Vaclava Neckare doprovazi Ota Petrina a Petr Mahrik. Vstupne: 80, 70, 50 KG 18. listopadu - KRAJANKA - To nejlepsi z tech - Koncert prazskeho dechoveho orchestru. Vstupne: 60, 50, 30 KG 2. proslnce - Nlccolo Machiavelli: MANDRAGORA - Divadelni sdrui eni CD 94 Praha. Italska renesancni komedie 0 bohatci, ktery se snai il ziskat dedice pomocf kouzelneho korene mandragory. Hraji: H. Cermak, R. Kalvoda, V. Fridrich, Z. Velen, L. Kr~k ova a dais!. Vstupne 80, 70, 50 KG Dlvadelnf ochotnicky soubor prl MaKS Trhove Sviny uvede di vadelni komedii SKOLA zaklad ~IVOTA v mesici rijnu. Presny te rmin predstaveni uvedeme v Kulturnim mesigniku Trhove Sviny. -7

8 Poradna Poradna Poradna Poradna Opet odpovfdame na Vase daisl otazky tykajiel se stavebnlho sporenl a uvftame Vase daisl namety, ktere muzete sdelit primo nasemu poradei ve Vasem regionu, pani Hrebejkove na tel. c. 038n , event. primo zaslat na krajske rediteistvi Ceske Budejoviee, Na mlynske stoee e, Ceske Budejoviee. V pripade Vaseho zajmu Vas samozrejme radi rovnez UVItame v tymu nasieh spolupraeovniku, info na vyse uvedenyeh kontakteeh. Stale sllfcf intenzita dotazu v oblasti pouzitf uveru nasvedcuje tomu, ze stavebnf sporitelny jiz zacaly plnit sve skutecne poslani. Pokracujeme opet s dalsf castf moznych ucela pouzitf uveru ze stavebnfho sporenf, pro Vase cetne dotazy vsak nejprve shrneme toto tema obecne. Uver Ize pouzft pro financovanf bytovych potreb. Jedna se predevsfm 0 : 1. ziskan' bytu (koupf do osobniho vlastnictvi, vystavbou, ucastf v bytovem druzstvu) 2. vystavbu nebo koupi stavby pro bydlen! 3. koupi stavebniho pozemku, a to za ucelem vystavby stavby pro bydleni nebo koupi pozemku. na kterem se jiz vyslavba stavby pro bydleni proveidi (rozestavena novostavba) 4. opravy, rekonstrukce, modernizace a Lidrzbu bytu ci staveb pro bydlenf, a to vcetne uhrazenf pi'fpadneho podilu na uprave spoleenych castf 5. stavebni upravu (prestavbu) nebytoveho prostoru na byt, tedy i prestavba chalup a chat na rodinne domky 6. uhradu zavazku, souvisejrcich s uspokojovimim bytovych potreb (napi'. jednorazove splacen i drive poskytnutych men e vyhodnych uveru). V soucasne dobe se v ruznych bankach podstatne zvysily uroky - lak z vkladli. tak z uveru. Protoze mam v kr,uke dobe obdrzet od Vas! stavebni sporitelny liver, zajima me, zda se tyto ZOleny mohou tykat j me. Jednou z velkych vyhod stavebniho sporeni je jistota pevneho ufoku, kter)'m je uroeen liver poskytnury na konci cyklu smlouvy 0 stavebnfm sporeni. Tento 'uver je urocen po celou dobu splatnosti 6 % p.a. Urocenf tzv. okamzile~ho ci preklenovacfho uveru je rovnez pevne po celou dobu jeho splatnosti (obvykle max. 2 roky). stanovenf tohoto uroku pri uzavrenf smlouvy 0 cerpanf pi'eklenovacfho uveru odpovfda ekonomicke situaci jednotlive stavebn f sporitelny a podmfnkam na trhu. Stavebnf sporitelna Wustenrot vychazf velmi vsti'fc svym klientum snfzenfm urokove sazby u techto uv{mj s platnosh od napi'iklad pri slozenf 50 'Yo potrebne castky na ueet stavebniho sporenf Ize zlskat urok 9 % p.a., pri 40 % urok 10 % p.a., pii 20 a 30 "/0 ulozky pak urok 11 % p.a. Klientum, kteff jiz spoff delsf dabu, maze by! okamzita pujcka paskytnuta jii ad 6,9 % p.a. ue kombinovat bezurocnou statn! pt1jcku se stavebnlm sporenim? Poskytnuti statni bezurocne pujcky nebo statn fho prfspev Ku na novou bytovou vystavbu je podm fneno soueasnym vyuzilfrn hypotecnrho uveru nebo stavebniho spofen f. Stavebni sporitelna Wustenrot na pozadimi poskytne poti'ebny formulae zadosti i seznam dokladu. Vyplneny material se vsemi podklady pak preda klient zpet Wustenrotu, ktery zprostredkuje predanf zadosti Geskomoravske zarucnf a rozvojove bance k vyi'lzeni. Materialize predat teto bance i pi'fmo. Reagujf stavebni sporitelny na soucasnou povodnoy OU kalamitu? Vzdyt' nlkdo nevi, kdy se naco podobneho muie stat lunas. Temer vsechny stavebnf sporitelny velmi pruzne reagovaly na zaplavy a vysly svyrn klientum v postizenych obi astech vsti'fc. Jednou z prvnfch byla i stavebnf sporitelna Wustenrot, ktera se rozhodla vyclenit ze svych zdroju 500 milionu Kc na zvyhodnene preklenovad uvery jak pro stavajicf lak pro nove klienty. U novych klienta do vyse 100 STAVEBNI SPORITELNA Kc jako jedina spoi'itelna nepozadujeme slozenf zadneho pocatecnfho vkladu. Dalsf cast abecednfho seznamu mozneho pouzitf Liveru: Elektrina - zavedeni etaiove topeni Fasada Garaz geometricke zamefenf stavby Izolacnf prace Izolacn! okna Jadro bytove (uprava, prestavba, vyzdeni ap.) Kamna kanalizace krb kolaudacni poplatek koupel na (zrizeni, renovace) koupe (domu, bytu, pozemku) kolel usti'edniho topenf kuchyriska linka se sporakem a digestorf Malovani markyza material stavebn! (pofizen0 mezipodlazf, mezistrop mericf a regulacni technika modernizace domu, bytu Nabytek pevne zabudovany napojenf na kanalizaci, inzenyrske site Obnova fasady obnova oken a dverf, balkonu, terasy oddluzenf (napr. koupeneho domu) odslupne za byt druzstevn f, obecni ochrana proti vlollpanf okna izolacni omftky vnitrn f, vnejsf opatrenf k usporam vody, elektriny opravy a upravy domu, bytu oploceni pozemnu Pergola planovad a projekcnf prace plyn poplasne zai'lzenf tepla, podlahova krytina, obklady, dlazba poi'izenf mfsta v domove duchodcu pozemek pozarni zabezpecenf projektove naklady protihlukova izolace pi'estavba pfistavba pflpojky (naklady) pi'fspevek na stavebnf naklady pudni vestavba Rekolaudace stavby pro bydlen f radiatory r nov ace domu, bytu regulacnf a merid technika rozvod elektfiny, plynu, sanitarnf rozvody remeslnlcke prace Sanltarni zafizenf (We, vana, umyvadlo, sprchovy ko ut. baterie) sauna septik splacen f jinych uveru na by to YOU vystavbu sprav nf a jine poplatky stavebni material (poi'izen0 stavebni naklady stavebnf pozemek stavebn f uprava nebytoveho prostoru na byt - pudni vestavba staveniste (naklady na zai'izen0 studna Topen! - modernizace, zffzeni tepla voda - naklady na zai'fzen! Ud fzba uhrada naj emneho p/'edem

9 HALO, B/BIONE! Ui po tfeli navstivila matefska skola Budo vatelska Trhove Sviny pffmofske italske mesto Bibione. Letos s nami jeli i nasi sponzofi, kteff sponzorovali Mhem roku nektere nase akce (J. Smrcka, M. Eiblova, A. Frankova). Pobyt v /taw se uskutecnil od do Na ceslu do Bibione se vydaly dva autobusy, ktere vyjely ve 22 hodin a do pflmofl dorazily v 7 hodin rano. V noci cesta utfkala rych Ie, zpet byla hors /' autobus nebyl tak kvalitnl a pocasl nam pfllis pralo (bylo pamo). Rodice s dihmi mohli navstivit Terst, Benatky, Lignano (Iobogany) a Veronu. V dopolednlch hodinach jsme s detmi uskutecnili procmzku po meste, jednou jsme dosli ai k majaku, ktery byl 2,5 km vzdalen od mlsta naseho pobytu. Vsem se pobyt i pocasf vydafifo, vsichni jsme se opalili I odpocinul1 a teslme se na pffsti rok. Nekteff ucastnlci zajezdu byli s nami dvakrat i trikrat a jii si zamlouvali mfsla na prlstl rok, proloie jim bylo s nami dobfe. Byli jsme dobra parta. Ivana PaHzkova ueitelka MS Podekovani za sponzorslvi Reditelstvi materske skoly Budovatelska 914, Trh ove Sviny, dekuje sponzorum sve skoly: A. Schmied s. r. o. H.B.S.W. Dobra Voda Fa Smrcka - oplatky Fa Jelen - Peeln stavltelstvi Duda-Benes Fa Konzum u Eib!O Fa Snokhaus - cukrai'ska vjroba Fa Popp Felendov8 o TURNAJI "JURA TROPHE" Starsr zaci Spartaku Trhove Sviny se spolecne se Siavil Geske Budejoviee zucastnili ve dneeh kvetna mezinarodniho turnaje "JURA TROPHE" ve svyearskem Delemontu. V konkurenei dvaeeti druzstev z eele Evropy skoncili na desatem miste, kdyz dye utkani vyhrali. dye prohrali a jedno hrali nerozhodne. Celkove skore bylo 14:10. 0 branky se rozdelili: T. Tisori 5, B. Kollar 3, M. Gazak 2, S. Vavra 2, K. Spirhanzl 1, M. Weger 1. Turnaj se odehraval ve ctyreeh sportovnleh arealeeh, umistenyeh v dosahu jurskeho masivu. Kluei rozhodne ostudu na tak velkem turnaji neudelali. Cestou jsme mohli sledovat krasnou krajinu alpskeho pohoif, prohlednout si sportovni areal v rakouskem Innsbrueku, Liehtenstejnsko, mestercko Delemont. Pro vseehny cleny zajezdu to byl hezky zazitek a krasna vzpominka na eely zivot Chteli byehom podekovat vsem sponzorum, bez niehz by se tento zajezd nemohl uskutecnit Jsou to: OSP Ceske Budejoviee, Happy Foto Geske Budejoviee, B-ART Geske Budejoviee, Raiffeisen RAS. Geske Budejoviee, firma Jelinek Geske Budejoviee, Aktiva Ceske Budejoviee. Trenei'i J. Cap a B. Ruzicka Ukladn( umifeckj kola d6kuje n(fa uvedenym fitm organiz8clm kfer6 napomohty ke zd6rnti u dovraenc 22. koncertnf sezony Kruhu pmtel hudby v Trhovych Svinech: kj rozhlas Praha Potraviny HaSek MKS T. Sviny Nabytek Petr8ko a Potra Iny u kova Elektro Straskj Potravlny Malek Planoservls pacek Opilim MartinuBOvS. Kvitlnafstvf FerenCfk Automont Ostrj Hodlnafatvj Mafik PREGO T. Svlny KaV8m8 Centrum Fotografil se vracime ke slavnostnimu rozloucenl detl s materskou skolou, ktere se konalo v zaveru mesfce cervna. Ones jsou deti jii i aky prvnfch trld zakladnl skoly, Prejeme vsem hodne uspecm. BOJ NEJEN PREO TABULI I my, iaci osmych a devatych tfid, jsme navazali na Iradici zapasu mezi utitefi a iaky. Samozfejme je, ie po mnohych zkusenoslech se ucitele ukazali v pine parade a dva ze tfl sew vyhrali. A my si velice vailme toho, te i u nas na zakladnl skole jsou kantofi ochotni se predvest nejen pred tabuif, ale i na hracfm poli. Proto se ve ctvrtek hralo i za ucasti pana fedilele a mnoha fandlcfch taka - kamaradu. Je zfejme, ie i v lomto na prvnl pohled neobvyklem zapase nastaly nektere spome okamiiky. Kdyi vsak ucitele zjistili, i e tento boj 0 10, zda byl nebo nebyl mlc dobry, ui vlastne prohrali, zachovali se podle hesla "Moudfejsl ustoupf". Kdo v lelocvicne byl, objevil v iac(ch nevldanou ctiiadost, sllu a pozomosl. Moina si toho vsimli i ucitele ameli z nas rados!. Timto jim vsem dekujeme nejen za tento zapas, ale i za cele ty spolecne stravene ci pietrpene hodiny ve tffde. Ones si uvedomujeme, ie pro ne to byl mnohdy ve Iflde vetsl zapas net na hfisti. Piesloi e jsme prohrafi, nikdo neodcmzel se smutnou tvah Kaidy z nas si odnesl nejakou tu vyhru a radost. Nekdo z dobreho podanf, nekdo za zdafile smece a nekdo mel jen radost, 1e jsme hra fi pro zlibavu a ne pro dobrou znamku. V nekterycf7 chvfl{ch jsme nevefili, i e ti fide, kteff se honf po hfisti a snail se vybrat jeden z nasich dobre rozehranych micu, jsou Ii sami, ktefinam nekqy davali tak nepffjemne otazky pred tabull. Proto bychom chte/i vyzval nase zastupce - pfistf iaky, vychazejlcf z telo skoly, aby vyui ili lakovychto sancl k poznanf ucitelu z te drum stranky. Jiste si i oni odnesou tak krasne vzpominky jako my a zapomenou na ty hors!, klere proilvali v lavicich. Za vsechny zucastnene dekuji utitelum za vyhru, klere se vzda Ii a predali ji nam. KocmichoV8 Kamila, 9.8-9

10 Nori IUlIOaeDI oimsucl BeIXakavA Erika Ti'ebizsk&lo 804 KunzoVli Le Sldlillt 708 Jezvfk Jaroslav Kostelni 124 Dvotik L N m to 187 Kuchat TotlUlA Slunecna 909 MoJhova N ein to 187 D MareK Bu.d 9 12 StocJ ~ky. mesto 378 BWwvi RankiW 7 lmetkovl AdBa,.,...,...t:DW JosefStan Svat.C SlUlIoVa 850 'Mijlnellti tljna Trh onika SO Svtny. nabt. Fran KOC~Ml. Mr. 26. ffj TrhcM SYtn DobrovskMlo 73 Vlasta MlkSfciwvfl nar. 27. fijna Trh Nova 1 Viem~ k JWotnbrau ~ sniec!ni grat1dqiemel R0HAR MESTA TRHOVYCH SVINO Prvni snpnovou sobotu se uskutecnil na stadionu Spartaku Trhove Sviny turnaj v kopane 0 Pohar mesta TrhovYch Svinu, ktereho se zucastnila muzstva SK Ceske Budejovice, Loko Geske Budejovice, Sp. Kaplice a domacl novacek oblastniho preboru Spartak Trhove Sviny. Vyrazovaci zapasy: T. Sviny-Loko C. Budejovice 3:0 (1 :0), Polak, Vitek, Valut SK C. Budejovice-Sp. Kaplice 3:1 (0:0), Penner, Stejskal, Endl - Rimnac o tfetf mlsto: Loko C. Budejovice-Sp. Kaplice 0:1 (0:0), Kriva Finale: Sp. T. Sviny SK C. Budejovice 0:4 (0:1), Kanik 2, Endl, Chfumecky Putovnf pohar vfteznemu muzstvu a pomry za umfstenf predal zastupce starosty mesta Karel Pexa. Vedenf odd flu kopane dekuje sponzorum a vsem, kteri se podfleli na uspesnem zajisteni turnaje. Frantisek Vrchota HISTORICKY OSPECH TRHOVOSVINENSKE KOPA E Ten, kdo sleduje deni okafo lotbalu, mi da za pravdu, ze postupem do oblastniho preboru muzu se nam povedl opravdu husarsky kousek. Vzdyt nyni budou nasi sou peri z mest nekolikanasobne vetsich nez Trhove Sviny. Namatkou budu jmenovat FC Pisek, Sn Jindrichuv Hradec, Sp. Pelhrimov, Sum. Vim perk, Sp. Sobeslav, MAS Sez. Usti atd. Tento uspech se povedl muzum z Trhovych Svinu vlastne az na ctvrty pokus. V sezone 1993/94 jsme skoncili v I. A trfde na druhem miste, v sezone 1994/95 na tretim miste, v sezone 1995/96 se nam prilis nepovedl zacatek souteze, a tak se hralo na stred tabulky. Bylo mozno hracsky kadr konsolidovat a v klidu se pripravovat na letosni sezonu. Jak se ukazalo, prave tato sezona byla pro nas velmi uspesna. Hraci pod vedenim trenera Vlastimila Cmmaka, asistentu Stanislava Popela, Vilibalda Vitka a vedouciho muzstva Jaroslava Benese se poctive pripravovali jak v letni priprave, tak v zime, kdy absolvovali tydenni soustredeni na Sumave. K zapasum pristupovali zodpovedne a za celou sezonu jen dvakrat prohrali, petkrat remizovali a devatenactkrat vyhrali, coz znamenalo zisk dvaasedesati bodu, sk6re 56:23 a postup do oblastniho preboru. Hraci, kteri se 0 postup zaslouzili: Frantisek Pavel, Zbynek Vesely, Pavel Lenk, Jiri Kohout, Jan Silmbrod, Vladimir Misovic, Pavel Randa, Petr Valut, Michal Lavicka, Miroslav Horelica, Jiri Horelica, Miroslav Horak, Miroslav Strouha, Stanislav Jindra, Ondrej Moravec, Roman Pancir, Petr Silmbrod, Petr Fiala a kapitan muzstva Pavel Vitek. Chtel bych touto cestou podekovat cele T J, celemu v',iboru oddilu kopane, vsem sponzorum, tem, kteii lotbalu pomahaji, zkratka vsem, bez nichz by nebylo mozno tento sport provozovat. V neposledni fade chci podekovat nasim fanouskum, kteri nas povzbuzovali nejen kdyz se hracum daiilo, ale pfedevsim v tech chvilich, kdy se muzstvu nevedlo. A jak v pristi sezone? Cilem nas vsech do pristi sezony je tuto soutez udrzet a dustojne reprezentovat nase mesto. Franlisek Vrchota Rukopisy tohoto cisla byly do tisku pfedimy dne 15. zarro Spartak Trhove Sviny - vftez I.A tfidy v kopane: Nahofe zleva: Jiff Horeliea, Pavel Randa, Miroslav Polak, Stanislav Jindra, Petr Fiala, Miroslav Horeliea. Uprostfed: predseda oddilu kopane Frantisek Vrehota, vedouef muzstva Jaroslav Benes, Roman Panei!, Petr Valut, Petr Silmbrod, Vladimir Misovic, trener Vlastimil Cermak. Sediei: Jifi Kohout, Zbynek Vesely, Frantisek Pavel, Pa vel Lenk, Miroslav Strouha, Pavel Vitek. Chybejf' Jan Silmbrod a Michal Lavicka. TRHOVOSVINENSKE LlSTY Zpravodaj obcanu mesta Trhove Sviny a okolf Vydava Mestsky urad v Trhovych Svinech Predsedkyne redakcnf rady Petra Vyhnalova Technicka redakce Mgr. Marie Duskova Naklad 650 vytisku Tisknou Jihoceske tiskarny, a. s., Ceske Budejovice Cena tohoto vytisku 3 Kc -10

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy TrZHOVOJVINtNJKE LLfT,( ZPMVODAJ OBV1N O MtfTA TRHOWC H JVINO I~ OKOLr Duben 1993 CIslo 1 Rocnik TII. Slrucni hospodaren' misla 0 Jaro je pravidelne pro samospravu obce, tedy meslskou radu a mestske zastupltel

Více

~1j;iY. JRJ10VOJVINtNJKE. o Infocentrum informuj"e ~~~~~~~~~ii~~k~~~nam, 117 0 ROZPOCET MESTA. NA ROK 1999 (vtis.kc)

~1j;iY. JRJ10VOJVINtNJKE. o Infocentrum informuje ~~~~~~~~~ii~~k~~~nam, 117 0 ROZPOCET MESTA. NA ROK 1999 (vtis.kc) JRJ10VOJVINtNJKE ~1j;iY ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEfTI1 TRHOvYCH JVINLJ 11 OKOLr Cerven 1999 Cislo 2 Rocnik IX. ROZPOCET MESTA NA ROK 1999 (vtis.kc) Zernedelstvl a obeenl rybniky Promijern lesu Doprava celkern

Více

lily 555 LET M ESTEM TR.HOVOJVIN t NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II.

lily 555 LET M ESTEM TR.HOVOJVIN t NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II. TR.HOVOJVIN t NJKE lily ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II. "V 555 LET M ESTEM My Oldi'lch z Rotmberka, vyznavame timto listam vsem nynejsim i budeucfm,

Více

r Obecnicky ZPRAVODAJ

r Obecnicky ZPRAVODAJ r Obecnicky ZPRAVODAJ, v, ZARI 2014 Co najdete v Obecnickem zpravodaji: OU OSLAVY 620 LET ZALOZENI OBCE SOH MZS KNIHOVNA SLAVO) OBECNICE ROCNIK 64 Je pondell, pomalu se probinim ze spanku, budika si nefidim,

Více

LlfTY TR.HOVOJVI E:NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA. TRHOWCH JVINLJ A OKOLr

LlfTY TR.HOVOJVI E:NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA. TRHOWCH JVINLJ A OKOLr TR.HOVOJVI E:NJKE LlfTY ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA TRHOWCH JVINLJ A OKOLr Brezen 2001 Cislo 1 Rocnik XI. JAK BUDEME HOSPODARIT V LETOSNIM ROCE? Nejvfce prostfedku vydame na Cistfrnu odpadnfch vod ZaSlllpile!stvo

Více

Imners enovin , " Polemikano ci ne. Tretí do party. 2006 volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky.

Imners enovin ,  Polemikano ci ne. Tretí do party. 2006 volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky. , " Imners enovin VydáváMesto Vlmperk 5/2006 Rocník XII Zdarma Polemikano ci ne V poslední dobe jsem si vyslechla nekolik nelichotivých poznámek na adresu Vimperských novin. Ve všech prípadech mely spolecného

Více

Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma

Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma , " Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma r naácm~tf/lcim /,tjce/z/tf/t' rám tjjem /ád-la., ~ckatj~ /Z(}~ckt i Úd~,4/a-l tj ~amtfjt/zá/ú ta-' tj tjdtjtf/ú/n :tú;tjté. Sl-ani:J/a-tJa

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy pf 2012 12 2 0 1 1 Ročník XXI AKTUÁLNÍ TÉMA Rozhovor Rozšíření sběrného dvora Sviny, Schmied, Silhouette Příjemné prožití

Více

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku Září 2007 Číslo 9 Ročník XVII. Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku I takto by se dala nazvat hezká atmosféra jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Květen 2010 Číslo 5 Ročník XX Město chce od července přísněji postihovat nerespektování dopravních předpisů Letošní turistická sezóna

Více

KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM

KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM LL 12 / 2007 STRANA 1 12 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 15. června 2007 Cena 12 Kč Manažeři na komíně Str. 9 Hasiči měřili síly na závodech v Horním Třešňovci Str. 10 Společenská

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 Pf2006 Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 uplynul jako voda, a tak je na místě jednak rekapitulace, ale také nastínění pracovních priorit Obecního úřadu na rok následující.

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Vánoce ve Valašském muzeu v přírodě

Vánoce ve Valašském muzeu v přírodě Město obnovilo zeleň Úpravy hřbitova Na Láni Čtěte na straně 2 Významné ocenění Dr. Jaroslav Štika se stal rumunským rytířem Čtěte na straně 4!!!! Vánoční výstava Jany Jaroňové V IC zvonici probíhá ukázka

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Bentonit opět předmětem svárů 200 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI. Hrozí nemocnici pokuta? Cena veřejnosti za web

Z RCA DLO Z RCA DLO. Bentonit opět předmětem svárů 200 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI. Hrozí nemocnici pokuta? Cena veřejnosti za web Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VIII. Číslo 06 20. března 2009 Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2007 města Cvikova Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla toho, že došlo k přestěhování prodejny Teta z objektu bývalé

Více

BYSTŘICK KDYŽ MÁ GYMNÁZIUM ŠEDESÁTINY. Regulace středních škol se Bystřice netýká. ČERVEN 2013 / ROČNÍK VIII.

BYSTŘICK KDYŽ MÁ GYMNÁZIUM ŠEDESÁTINY. Regulace středních škol se Bystřice netýká. ČERVEN 2013 / ROČNÍK VIII. BYSTŘICK ZPRAVODAJ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM A MIKROREGIONU BYSTŘICKO ČERVEN 2013 / ROČNÍK VIII. 6900 VÝTISKŮ, ZDARMA KDYŽ MÁ GYMNÁZIUM ŠEDESÁTINY Bystřické gymnázium letos slaví šedesáté výročí svého

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic ZÁŘÍ/2010 Revitalizace Palackého náměstí Jak je zajištěno financování celé akce Při výběrovém řízení na generálního dodavatele se podařilo celou stavbu vysoutěžit za 33,3

Více

města Hrádek nad Nisou.

města Hrádek nad Nisou. ãervenec/srpen 2006 7/8 Víla Nisa pfiivezla do Hrádku své poselství V neděli 25. června dorazila kolem poledního do Hrádku flotila v čele s plavidlem víly Nisy. Ta se na svou pouť vydala už v pátek v Nové

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

číslo 209 září 2007 Podzim u nás

číslo 209 září 2007 Podzim u nás 8,- Kč číslo 209 září 2007 Podzim u nás hádka o zlatovlasé panně, která si každé ráno u okna rozčesává své zlaté vlasy. Věřím, že i Vy patříte k těm, co si barvy a vůně podzimu umí řádně vychutnat. I když

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 cena 15 Kč Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci Brány hradu Sovince se mimofiádnû otevfiou i o Vánocích ročník XIV. ibeniãní studánka na Strálecké ulici byla

Více