8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA"

Transkript

1 H\HOVOJV NtNJKE 11 ZPRAVOD!1J OBCANLJ MtfT!1 TfZHOWCH JVINO 11 OKOU Zari 1997 Cislo 3 Rocnik VII. v 8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA "My, Oldrich z Rozmberka, vyznavame tim to!istem vsem nynejsim i budoucim, ze prisli pi ed mi.s nasi verni mesfane i mili obyvatele mestecka naseho SviniJ a zpravili nas, ze neboztik pan Jindrich z Rozmberka etc., otec nas, prodal jim za urcite penize, ktere od nich vzal penezi hotovymi Kralovo Pravo... a prosili nas, abychom jim to pravo kralovo nasim listem znovu potvrdih," psal v listu, "jenz jest dan v Krumlove, den svateho Ondreje, leta narozeni Syna Boziho tisiciho ciyrsteho tiicateho sedmeho" urozeny pan Oldrich. Ono "kralovo pravo", 0 nemz se zde psalo, nebylo vlastne nic jineho nez zruseni panskeho prava tzv. "odumrti". Ai. do vydani vyse zmineneho listu i v nasem mestecku a okoli platil ten zvyk, i.e zemrel-ii nekdo bez pokrevnich dedicu, pripadla polovina jeho majetku vrchnosti a jen druha polovina vdove. Zemrel-li nekdo bezdetny a nezustala-!i ani vdova, pripadlo cele jmeni opet vrchnosti a nikoli nejbliisim pribuznym. Ti meli proste smulu. "Kralovo pravo" tedy tuto sveraznou zvyklost ponekud menilo a tak si na sve od te doby prisli i pribuzni a majetek mohl byt volne odkazan, ovsem jen "cloveku naseho (tj. roi.mberskeho) panstvi. " Vsimneme si jeste jedne veci - Oldrich z Roi.mberka pouze toto,.kralovo pravo" obnovil a Sviny ho tedy musely mit uz nejpozdeji v roce 1406, kdy skonal pan Jindrich. Jako mestu je nam tedy de facto vice nez 560 let, ovsem historicky i de iure jsme jaksi nedolozeni, nebot' i.adna starsi listina se nedochovala. S tim se uz proste neda nic delat. Je to trochu k vzteku, kdyi uvaiime, kolik penez asi museli nasi predkove urozenemu Jindrichovi vyklopit. Liberalnim ekonomum dneska by jiste vlhly oci. Jindrich se zkratka choval trine. Jako mesto se tedy musime smirit s vekem 560 let. Jako obydlene sidlo jsme na tom nejake to stoleti lepe. Prvni zminka 0 Svinech pochazi ze 13. stoleti, kdy obec nekdy kolem roku 1260 ziskal Vitkovec Ojir, pozdeji zvany "ze Svin". Mozna ze to byl uz on, kdo na navrsi dnesniho Koziho placku postavil ci, rozsiril kamenny hrad, jenz vzal za sve po husitskych valkach. Vlastnici mesta se pak meni Ii ve 14. stoleti - nejprve nas ziskali Landstejnove a v roce 1359 nas koupili Rozmberkove, v jejichz majetku jsme zustali az do vymreni rodu v roce Pote nas uz vlastnili pouze 8vamberkove a nakonec Buquoyove. Vice majitelu jsme za onech feudaln ich caso nestihli. Po "kralovu pravu" ziskali Svinensti v probehu nasledujicich desetileti dalsi mestska prava - milove, varecna a zejmena trhove. Odtud zrejme i dnesni nazev "Trhove Sviny". Hisloricke koslymy v centru naseho mesla. Privileglum na dva jarmarky pochazi od krale Vladislava Jagellonskeho z roku Treti jarmark nam priklepl cisar Karel VI. v roce A zde se asi zrodila myslenka oslavit vyroci mesta hezky po staru - tedy trhem. A dokonce trhem stiedovekym, ba primo "RozmberskYm". Oslavy zacaly uz v patek 25. cervence na Buskove hamru, kde za velmi slusne divacke navstevy predvedli sve umeni Pisecti pistci, detsky soubor zobcovych fleten z Pisku, hrajici stare skladby ze 16. a 17. stoleti, po nichz nasledovalo predstaveni jednoaktovky L. Stroupeznickeho "Zvikovsky rarasek" v podani hercd piseckeho Divadla Frani Sramka. Prestoze pocasl se na dob.u oslav pomerne umoudrilo, museli divaci i herci vydriet kratkou destbvou piehai'iku. Jeste pied zacatkem programu se predstavila s ukazkou sveho umeni historicka skupina "pro historicno a akcno" z ceskobudejovicke agentury ARGO. Divaci se mohli na dalsi den opravdu tlisit. V sobotu rang bylo mesto vzbuzeno sveraznym historickym budickem, jemuz dominovaly bubny, ktere neslo preslechnout. Pote byl v 9.00 hodin konecne v dolni casti namesti otevien temer nefalsovany stiedoveky trh. K videni zde byla iada zajimavych iemesel a remeslnych vyrobku. Mistr sklar a jeho "sklo z doby Karla IV.", babka korenarka a jeji byliny, dram kameni ci vyroba dratene kosile a brneni. Kdo dostal zizei\, mohl se Dokonceni na sir. 2 Foto: F. Slipka. -1

2 Jes ejednou k thavamu lemalu - prodeji bylu Na dvacalem zasedanf meslskeho zaslupilelslva v kvelnu lelosniho roku byly schvaleny zasady prodeje bylu a bylovych domu S ohledem na doslupnosl ceny bylu pro obcany byly ceny schva Cena bytu majelku mesla do osobnfho vlaslniclvf fyzickych, popfipade pravnickych osob. Jindfichohradecke sdruzeni podnikalelu Final, klere a v Novem mesle budou posuzovany jednollive, byty druhe kaleleny laklo: Specilicke byly druhe kalegorie v Trocnovske ulici bylo vybrano na zaklade radneho vybaroveho ffzenf, a klere prodej gorie v ulicfch Branka a Sidlisle za dvacel procenl odhadnf ceny. bytu z vlaslniclvf mesla zproslredkovava, pfedlozilo zaslupilelijm Byty prvnf'kalegorie v Trocnovske a Budovalelske za dvacel osm navrh zasad prodeje a navrh pfedbezne kalkulace cen vybranych procenl odhadni ceny. V pfipade prodeje domu s nebylovymi i bylovymi proslorami jedne Iyzicke ci pravnicke osobe bude cena modelovych bylu. Prodej bytu domu cinil slo procenl odhadni ceny. Predmelem prodeje budou jednolky vymezene podle zakona Cis Poukazani penez Iia 72/94, ledy samoslalne byly. S jednolkou se bude vzdy prodaval Kupni cena bude podle prijalych zasad vyporadana lak, ze cela _ i podif na zaslavenem pozemku, evenlualne podil na pozemcfch, caslka bude poukazana na ucel mesla pred podpisem kupnf klere s domem funkcne souvisejf. V prfpade prodeje domu do vlaslniclvf pravnicke Ci fyzicke osoby bude pfedmelem prodeje vzdy o provedene uhrade. V prfpada jednorazove uhrady kupni ceny smlouvy kupujicfm, klery pri podpisu smlouvy predlozf doklad cely dijm. Pro prvnf elapu prodeje pfedlozila meslska rada seznam bude lata cena snfzena 0 desel procenl. bylij, do nahoz zaradila dve sle osmnacl jednolek prvnf i druhe kalegorie. Jedna se pfedevsim 0 byly v ulicfch Budovalelske P. Vyhnalova a Sidlisle. Poradi zajemcu Prodej bylu bude realizovan v nasledujfcfm poradf. Prodavana Zmina Vredakcnl radi jednolka bude nabizena nejprve soucasnemu najemnikovi, klery Po nekolikalelem pusobeni v redakci Trhovosvinenskyeh ma neprenosne pravo projevil zajem 0 byl do sesh mesfcu. Pokud zajemce sveho prednoslniho prava v zakonne IhlJle nevyuzije, lislu, odstoupila pi. M. Polakova z funkee pfedsedy redakcni rady. Chteli byehom ji touto eeslou podekovat za bude jednolka nabidnula k prodeji (pro informaci: je slanovena rocni predkupnf Ihula soucasneho najemce za cenu shodnou s cenou odvedenou praei. pro Heti osobu) fyzickym osobam - obcanum Trhovych Svinu, zde Od dalsiho Cisla TSL (tj. C. 3), bude zastaval tuto funkei Irvale hlasenym k 31. prosinci 1996, pole pravnickym osobam Ivorenym najemnfky bytu, dale pravnickym osobam se sidlem Redakce pi. Petra Vyhnalova v Trhovych Svinech a nakonec oslalnfm zajemcum. ~ 8LAVILI J8ME 560 LET ME8TA Pokracovani ze sir. 1) uspechu ve slavnostnim trznim poci dela. Protoze vydrzelo pocasi, konala slarosti. Proto byl vytezek akce obcerstvit v cajovne ci taverne. Mi nani." se pak na Zimnim stadionu tanecni 36437,50 Kc zaslan na konto pomoci mochodem, medovina chulna opravnim historickym pruvodem, ohnovym Zatimco v Trhovych Svinech se lide Vecer byl program zakoncen noc nibava, k niz hral G-Clu!:l. povodnemi poslizenych oblasti. du sladce, ale Iy konce l Behem Irhu byla piedvedena lake iada hisloric programem a sermiiskymi souboji. na konci cervence bavili, na Morave F, Slipka kych alrakd. Sve umeni piedvadeli Zaznel i hromovy vystfel ze stareho a ve vychodnich Cechach meli jine take lakir a zongler, deli si mohly pohladit piitulneho hada ci hodil si sekyrou nebo kopim do lerce. Kali pfedvadeli sve zamilovane nastroje. Odpoledne se pak uskutecnil historicky pruvod mestem, po nemz nasledoval poutavy rytiisky turnaj. Jeste predtim vsak slarosta mesta (cili purkmistr) ing. Radislav Busek pfivital olicialni hosty a vsechny obcany, kteri se rozhodli Rozmberske trhy v Trhovych Svinech navstivit. Z olicialnich hostu byli piitomni poslanec P Pesek, senator J. Pospisil, starostove okolnich obci a zastupci samospravy z dolnorakouskeho mesta Weitry. Z pozvanych hosti se omluvili napi. ministii Talif a StraskY. Mnozi si jiste vzpomenou, ze PhOr. Jan Strasky byl pied peti lety - tehdy jako zastupujici hlava statu - pfftomen oslavam 555. vyroci mestskych pray. V omluvnem dopise napsal: "... jako clovek, kter'f je rodem z Trhovych Svinu a detskymi i pozdejsimi vzpominkami s nimi spjat, s velkou litosti se omlouvam, ze nemohu piijmout Vase pozvani k ucasti na Rozmberskych trzich. Pozdravuji kraj pod Kohoutem a pieji Vam mnoho organizacnich a Vasemu (nas.emu) mestu i ekonomickych tongler a jeho vdecne publikum_ Folo: F. Slfpka -2

3 Zruseni opravny obuvi Protoze v nasem meste doslo k ukoncenf Cinnosti opravny obuvi a zaroven proto, ze slysfm od lidf ruzne duvody, proc k tomu dochazf, rozhodl jsem se napsat, jak k tomu ve skutecnosti doslo. o tom, ze pan Farkota hodla s opravnou obuvi skoncit, jsme se dozvedeli na zacatku cervna s tfm, ze mu mesto udajne zvysilo najem. Proto jsme jej 4. cervna, spolu se zastupcem starosty Karlem Pexou, navstfvili, abychom vec uvedli na pravou mfru. Ph jednanf nam pan Farkota sdelil, ze je pro neho provoz opravny malo rentabilnf a proto kona. Pfestoze nebyla duvodem ukoncenf Cinnosti vyse najemneho, pfesto jsme mu nabfdli, pokud bude dale pokracovat, moznost podstatneho sniienf najmu za jeho provozovnu, protoze si uvedomujeme, ze tato sluzba je ve meste zadana a potfebna. Duvodem bylo ito, ze byla s pracf pana Farkoty mezi lidmi spokojenost, co do urovne sluzeb i jejich cen. Ph nasi navsteve nas take seznamil s tim, ze pffjem oprav bude zajistbvat panf Strachalova v Elektroservisu a opravy se budou provadet v C. Budejovicfch. Panf Strachalova nam poskytovanf teto sluzby potvrdila. Presto jsme pozadali pana Farkotu, aby zvazil nasi nabfdku. Pan Farkota si vzal cas na rozmyslenou, ale nasi nabfdku nepfijal a rozhodl se s opravou obuvi skoncit. Zdenek Valut tajemnik MeU V yjezdova skupina statni zachranne vozy rodicek do porodnice, ale i porod sluzby v Trhov)ich Svinech zacala v terenu), obeasni opilci a sebevrazdy. svoji cinnost na mistni poliklinice Cislo 155 je myslfm dostateene zna po predchozi domluve MU me, ale rad pripomenu obcanum T. Sviny se reditelem ZS C. B. MUOr. Trhosvinenska zasady volani zachran Tuckem. Technicke vybaveni, ktere od ne sluzby: eislem 155, ev , povida vsem modernim parametrum, se dovolate na dispecerku. Ohlednuti za pulrocni cinnosli statni zachranne sluzbv poskytla ZS C. B. MU T. Sviny piipravil prostory a garaz na mistni poliklinice. Lekari jsou vetsinou pracovnici ZS C. B., z "mistnich ~ jsou ve sluzbach MUOr. Jirsova a MUOr. Busta. Stiedni zdravotnicky personal a ridiei jsou "domorodcl". Jiz od prvnich v)ijezdu bylo zrejme, ze jeji z1rzeni v T. Svinech rna svoje opodstatnenf. Pocet mesicnich vyjezdu od listopadu do cervna letosniho roku je v prumeru 110. Nejvetsi zastoupeni mezi vyjezdy maji interni pacienti (nejcasteji bolesti na hrudi, dusnost, poruchy srdecni cinnosti), dale chirurgicke pripady (dopravni nehody, pracovni a domaci urazy, koliky), detsti pacienti (zvysene teploty, zanety hrtanu, alergie), zenska klientela (pre 1. Uvecfte kdo vola. 2. OOvod tisnoveho volani (0 jakeho se jedna pacienta. jake ma akutni obtize a jak dlouho, je pri vedomi, dycha, krvaci). 3. Jmeno a vek pacienta, je-li to mozne zjistit. 4. Popsat misto, kde potreba zasahu RZS (nejlepe stat pred napr. danym domem nemocneho). Vsechny ty10 informace rozhoduji o vcasnem a spravnem zasahu zachranne sluzby. Na zaver dekuji mestskemu uradu za spolupraci a vsem obcanum Trhos-:tinenska pfeji hodne zdravf. Dr. Skala ZS C. B., stiedisko T. S. Do zatopen ~vch oblasti jsme poslali zhruba padesat tisic korun v tezkych dobach letosniho "povodnoveho" leta pomahaly lidem z postizenych oblasti stovky a tisice obcanu naseho statu. Zajimalo nas, jak se do pomoci potrebnym zapoji Ii obyvatele Trhovosvinenska. V polovine srpna schvalila mestska rada v Trhovych Svinech castku ve vysi 48239,50 korun, kterou pote mesto zaslalo na vladni ueet v Ceske narodni bance, aby tak pomoblo obyvatelum zatopenych oblasti Moravy a vychodnich Cech. "Zaslane penize zahrnuji jednak vytezek ze vstupneho na oslavy 560. vyroci udeleni mestskych prav, ktere jsme poradali koncem eervence, jednak finaneni dary od nasich obeanu." rekl nam starosta Radislav Busek. Ihned po eervencovych povodnich se Trhove Sviny spojily s okolnimi obceml, aby se finanene podilely na spoleenem nakupu balene pitne vody. Na tento nakup mesto vyelenilo zhruba dvacet tisic korun. Trhovosvinensti prinaseli na mestsky urad materialni a finaneni pomoc, kterou na eeskobudejovicke vystaviste bezplatne dopravila firma Konstanta. Cestovni kancelm Cedok organizovala desetidenni pobyt asi devadesall deti z postizenych oblasti Ostravska a Opavska, zkontak1ovala se s vedenim Stiedniho uclliste stavebn illo, ktere detem poskytlo uby10vani "Kdyz deli prijely, zjistiil jsme, co jim chybi. Mesto se postaralo 0 nakup hygienickych potreb a nejakeho sportovniho vybavenr, Klere si pak deti vzaly s sebou domu. Nasi hoste uzit nasi sportovni halu. Podivali se z Moravy si prohledli mesto, Buskuv i na zamek v Hluboke nad Vltavou. hamr a okoli, meli take moinost vy- Jejich vylet sponzorovaly firmy Jihotrans a cestovni kancelar Salvia. Vylety do Trocnova a do Udoli u Novych Hradu sponzoroval pan Popp,'; uvedl na zaver starosta Busek. Hadi bychom pripomneli, Ze dik patri vsem, letefi se 0 /akoukoll pomoc zaslouzill. P. Vyhnalova V povovine srpna jeli nasi hasici se svou historickou stfikackou Pragou z roku 1929 na pfehlfdku hasicskych veteranu, kon nou v ramci M[Jhlviertelskeho veletrhu v rakouskem Freistadtuo A nevratili se s prazdnou - ziskali cestnou cenu starosty Freistadtu Uda Blocka. Osmasedesatiletou stffkacku doprov8.zel do Rakouska dvanacticienny tym ve slozenf Jindfich Lukes, Karel Polak st., Karel Polak mi., Ota Cesak, Frantisek Vavra, Petr Schwarzmiiller, Pavel Studeny, Michal Dedina, Zdenek Dedina, Miro slav Benda, Josef Hohenberger a Antonfn Eibl, ktef( si pro tuto pfilezitost nechali usft nove uniformy. -3

4 Ptate se kdo? No pi ece svinensti ochotnfci. Tento nadpis jsem si vypujcil z nazvu jednoho krasneho starsiho filmu. Vypravf se v nem o chlapci, ktery onemocnel, prestal chodit, ale nakonec se uzdravil. Olouholetou tradici svinenskeho ochotnickeho divadla ukoncilo predstavenf Lucerny v roce Spolu s ochotnfky hrali herci Narodnfho divadla v Praze - Jana Hlavacova, Cestmfr Randa, Vladimir Brabec a Frantisek Nemec. Hru rezfroval pan Karel Hase. Po roce 1989, kdy lide zili jinymi starostmi a po odchodu pana Haska se zdalo, ze tradice ochotnickeho divadla bude nadlouho pi'erusena nebo dokonce zanikne. Uz zase skacou pres kaluze Je dobre, ze loto zdani se nestalo skutecnosti. Velkou zasluhu na tom ma pan Frantisek Herbst, ktery se odhodlal navazat na tuto tradici. Oal si nelehky ukol, protoze vedel, ze lide budou srovnavat jeho praci s vysokou kvalitou di'ivejsfch predstaveni. Zacatkem cervna jsme meli opet moznost videt nase spoluobcany ucinkovat v divadelnf hre Skola zaklad zivota od Jaroslava Zaka v rezii F. Herbsta. VetSina z ncis videla stejnojmenny film M. Frice a mnozi mozna podvedome srovnavali vykony nasich hercu s temi filmovymi. Myslim. ze svinensti vysli z tohoto srovnanf se cti. Je pozoruhodne, ze se panu Herbstovi podafilo dat dohromady starsi hereckou generaci s tou nejmladsi, z niz vetsina stala na jevisti poprve. Na jevisti se setkali take nestor svinenskeho divadelnictvi, pan O. Schwarzmuller s nejmladsfm hercem M. Buricem. Pro budoucnost je potesujicf, ze se objevujf herecke talenty v mlade generaci. Z hercu po cele predstavenf vyzarovala touha podat co nejlepsf vykony, ktere davaly podnet k bourlivym a spokojenym reakcfm tleskajfcfho publika. To je vzdy pro herce ta nejlepsf odmena za tydny odifkanf a prace potrebne k nastudovanf hry. PaW jim vsem dfk. Divadlo ovsem nejsou jen herci na jevisti, ale i cela neviditelna armada lidf v zakulisf, kterf zajistujf technickou a organizacnf stranku divadelnfho pi'edstaveni. I jim vsem pam podekovanf, zvlaste pak panf Ivane Hohenbergerove, ktera obetave zajist'ovala kostymy a napovedu. Pi'ljemny zazitek z divadla doplnovala i vystava plakatu a fotografif z historie ochotnickeho divadla v Trhovych Svinech. A nad tim vsfm snad pan Hasek z reziserskeho a hereckeho nebe spokojene pokyvoval hla YOU. Reprfza hry je pripravena na podzim letosnfho roku. Nekdo pujde znovu a kdo jste nebyli, nenechte si toto pi'edstaven f ujft - nebudete zklamani. Vaclav Heidinger "Staronova parta" oehotnfku - zleva stojler. Otto SchwarzmOl/er, Frantisek Kolar, ing. Frantisek Strasky, Lenka Zmeskalova, Jana Lemochova, Bohuslav Korcak, vlasenk8fka p. Petrovska, Helena Stra ska, Monika Roulova, Frantisek StraskY st., Jana Fanglbauerova, ing. Vladimfr Gelnar, Karel Buric, Helena Kralova, Jana Rando va, Petr Vojta, Pavel Sindelff, Ivana Hohenbergerova, Frantisek Herbst, Petr Schwarzmul/er a Tomas Pruka. Sedfer zleva: Klara Rychtaffkova. Michal Bartos, Jan KaJena, Ludek Spilauer, Pavia SchwarzmOllerova, Marek Buric. Eva Homfkova, Petr Sojka. Tomas Kalena, Josef Zeftl a Jiff Cajan. -4

5 CiM BUOEME TOPIT? Ci V ramci energetickeho skolenf jsme se dozvedeli, ie v Ceske republice prumerny obean spotrebuje 60 % energie na vytapenf a 20 % energie na ohrev teple uiitkove vody z celkove spotreby energie ve sve domacnosti. Tyto dye potreby eloveka u nas predstavujf dohromady etyi'i petiny spotfeby energie. Proto si myslim, ie kaidy z nas by mel venovat vytapenf a ohrevu teple uiitkove vody velkou pozornos!. Zde se totii da hodne penez v nasich peneienkach usetrit a nebo take hodne prodela!. Tabulka C. 1 s grafem: Rozdeleni spoti'eby energle v % v ceske domacnosti (celkem 100 %): vytapeni domacnosti 60 ohrev teph! uzllkove vody 20 uprava potravin 11 osaceni 4 osvetleni 2,5 ostatni 2,5 BUOEM Co nas nemine: 1. Od 1. cervence 1997 zdraieni plynu a eleklriny 0 15 %, lepla 039 % 2. Od 1. ledna proslo zakonem - u energii zmena dane z pridane hodnoly z 5 na 22 %, 10 znamena zejmena pro obeany zvysenf ceny 0 17 % u vsech energif (vcelne uhlq 3. Dale je mozne, ze vlacta schvalf od i'ljna 1997 zdraienf Rlynu pribliine 0 19 % vzhledem k devalvaci koruny v lelosnfm roce. Oslalnf mne zname konkrelnf pohyby cen jii nebudu popisoval, proloie jsou jii spfse dlouhodobejsf a dosl casto byva nasledne vsechno jinak. Prolo radeji uvedu srovnavacf labulku. V casopise Energie porovnavali u plynu a eleklrieke energie kolikrat zaplatil obean vfce nebo kolikrat mene oproli prumernemu prumyslovemu podniku v ruznych statech v roee Prieemz prumyslove podniky (velkoodberalele nebo eheete-ii oslalnf spolrebilele) jsou brany v kazdem slale zvlast' vzdy jako 100 %. Tabulka e. 2 s gratem: Porovnimi mezl promernyml cenaml pro domacnost a pro os1atnf spoti'ebitele za rok 1995 v %. Graf e. 1: Rozdeleni spotieby energie v ceske domacnosti v % (celkem 100 %) o9vetleni uprava potravin 2,5% n% oiacen14% Stat Plyo Elektrlckci energle Rakousko Francie ltalie Nemecko 236, 191 Polsko Madarsko CR Vzhledem k tomu, ze sa stale jeste mnozf obcane rozhoduji jakym palivem budou v budoucnu topl! a proloie 1. cervence 1997 byla zvysena cena uslechtilych paliv (plyn, el. energie ap.) 0 15 %. chci Yam predat timto chi nkem nektere dostupne informace ohledne jednotlivych cen energif. Ueelem elan ku nenf 10, aby Vas k necemu "llacil", jak jsme byll zvykl f (nap!'. drive topen[ naftcu nebo velice nedavno elektricke pi'fmotopy), ale aby Yam poskytl informace, ktare muiate pri rozh odovan f - jak topit a ohi'fvat taplou uzilkovou vodu - vyuzlt. Myslfm si tolii, ia by se nemela opakovat nedavna situace, kdy stal chtel podpoi'il dolacemi v ramcl programu na ozdra.veni ovzdusi zmen u lopnych syslem!) z uhlf mimo jine na elektrinu. Nejen ie dolaci v lomlo pripade v Geske republice asi nikdo nedoslal, ale zaroven Ii, co uvedenou moi nost lopen f zvol ili, zjist'uji, i e topeni ale tricky m proudem (zejmena pi'fmotopnym syslemem) je neumerne drahe. A pravdepodobne se rozdfl v cenach mezi elekli'inou a oslalnirni palivy buda jeste prohlubovat. Dale si myslfm, ie hlavnf problem v Geske republice u energii je nerovnomerna liberalizace cen z hlediska casu. Napi'iklad u uhlf stat dnes neurcuje maxima In! cenu - 0 eent: rozhoduje trh, nebo u dalkove dodavaneho tepla predpokladame zrusenf maximalni ceny urcene statem v drum polo vine roku U plynu a elektrieke energie bude prechod do tri niho prostfedi asi jeste delsf. Tato nerovnovaha vede k tomu, ie se rozhodujeme v danem case na zaklade castecnych intormacf. Nas/edne pak mui eme zjistit, ia je nase vytapeni mene etektivnf nei stastnejsiho souseda, kte,y mel vets{ stestf. ProlO efm budou zliberalizovany ceny v~ech energif drive, tfm lepe pro n a ~e rozhodovan f. Presto, i e intormaci v clan ku je pomerne dost, jsou pouze zakladnf. Navfc neklere jsou veliee omezene, at' ui casem nebo r'leuplnymi udajl. Prolo si je pri Vasem rozhodovanf Jak vlasln~ topit a ohi'lvat teplou uiitkovou vodu radeji nekolikral provei'te. V pripade, ie budele chtfl neklere poslrehy vysvellil lepe - rad zodpovfm % 200 r- 150 r- 100 f- 50 f- o, f-- I""'" f-- r-- - f-- ~ 1-- i=- I r-- r '--- - I'!" ~-, - -iji, Rako usko Francie Italie Nemecko Polsko Mad'arsko CR Stilly Z vyse uvedene tabulky a grafu je palrno, ie napi'fklad v Nemecku a Rakousku platf prumern y obean za stej ne mnoislvf plynu 2,36kral vice nei velkoodberalel. U elektrieke energie je to podobne. Naproli lomu obean v Geske republice piau proli oslaln fm odberalel um u plynu pribliine,jenom" 3 etvrtiny. U elekti'iny piau obcan dokonce pouze 59 %. Tedy obraeeny jev. V zabehlem Irznfm syslemu vsak piau obecne pravidlo, i e Cim si odeberele velsi mnoistvf vyrobku (Ireba energie), tfm je vyrobek levnejsi. I v Polsku a Madarsku majf 1010 relalivnf hodnocenf lepsf nei u nas. Nejvysliznejsf pro nasi polrebu vsak bude graf "Mezinarodnf porovn{mr cen paliv". Tenlo grat porovnava cen u energie slejne a 10 na jednolku tepla v Kc/GJ (gigajoule). Podklady pro graf poskyll Kralupol spol. s r. o. - fi rma, klera zajist'uje ekologicke vytapeni zkapalnelymi plyny (propan a propan-bulan) a vylapen f ekologickym nizkosirnym lehkym lopnym olejem - ekopelrolem. Pro prehlednosl jsou zde uvedeni pouze nasi sousede Rakousko a Nemecko. r " \

6 CiM DEME TO UDE E o IT? Graf e. 3: Mezinarodni porovniml cen paliv V Kc /GJ. KC/GJ ' ~~ ~' ~ ~ r _ f ' ' ~ _~ O+-~+-~+_~pa~~~~~~~~~~~~_Y 'Q) 'Q) u; u; >, '~~ u; Ui Ui Ui (1j >, (1j c >, c >, (5 (5 c 0 0 c c c >, L'-E c 0 ~ 0 c ~ (1j 'c "'".>,. >, 'iii. >, ;:c E ;C (,) li (,) ::J (,) ::J E. ::J Cl.....::::J -::J c c 0 c.:;<.:;< 'S.0. (1j. (1j. (1j ' Ql ' Ql !:::! Ql 0.. Ql E 'c D- 'c E E c "'" E C -ro c.8 W W 0 E E 0 '" Ql 0 Co (1j N.>,. >,. >, '0 Ql Ql '0 '0 0() 0.. N N '0 '"'" N.<::. "'".c "'" Ql Ql a... ~ -' ~ x UJ Z tohoto grafu je patrno, ze pouze topne oleje majl v Ceske republice cenu podobnou jako v Evrope. Ani propan butan jeste neni na evropskych cenach. Dalsi je vsak zarazejici. Eleklfina, uhli, plyn jsou v absolutnich cen,kh v Rakousku a Nemecku v domacnosti 3 4krat drazsi nez u nas, a ze domacnosti u nasich sousedu plall za energie priblizne 2krat vice nez jejich prumyslove podniky. A co vyplyva z tabulek celkove? I kdyz mcjze dojit k tomu, ze Ceska republika z hlediska energii pujde vlastni cestou a nebude v budoucnu kopirovat ceny v okoli, ureite podobe se asi nevyhneme. Optimalni system topeni z dlouhodobeho hlediska je pro kazdeho obeana jiny. Kazdy asi vychazi z toho, eim uz doma topi a co si muze dovolit poridit. Nelze totiz porovnavat pauze ceny energii a zapomenout na porizovaci naklady topenf. Napi'lklad nejlevnejsi je solarni energie (temer zadarmo), ale poridit si toto topeni je vzhledem k velikosti porizovacfch nakladu pro vetsinu obeanu nemozne. A prave Iyto naklady je rovnez Ireba do celkove ceny za energii pripoeist. Nejdrazsi lopeni vsak do budoucna bude pravdepodobne elek Iricke. Dalsi zvysovani cen elektriny nas asi eeka. Pokud preslo musime vytapel eleklrinou, lak radeji akumulaenimi nadrzemi. Provoz vychazi proti primolopum daleko levneji. Myslim si, ze v budoucnu bude asi i z hlediska celkovych nakladu solarni syslem jeden z nejlevnejsich. pokud si obean lopi sam sobe - lak je rovnez levne topeni drevem veelne relalivne nizkych porizovacfch nakladu. Na uhli je zajimave 10, ze vytopit rodinny domek nebo byl slojf pouze 0 neco mene nez plynem. Je 10 vsak dano lake tim, ze u uhlf od kvetna 1994 neni stalem regulovana cena (maximalni cena) o cene rozhoduje Irh. Prolo se cena za uhli vysplhala relativne rychleji proli ostalnim palivum, ktere jsou jesle regulovany ("rizeny slalem"). Diky tomu ma ale uhlf sve "porodni bolesli" v prechodu do trzniho hospodarstvi za sebou. Nektere energie 10 leprve eeka. Zasoby uhli jsou odhadovany v Ceske republice na let. Dale se v soueasne dobe mohulne zavadi zemni plyn, ktery je vel ice diskulabilnf. Plyn je z hlediska paliv, ktera prinaseji obeanovi zaroven ureily komfort v soueasnosli asi nejvyhodnejsi. Ale jaka bude cena, rozhodne rovnez ekonomika celeho stalu. V kazdem pfipade vzhledem k cenam energie doporueuji kvalilnf spoti'ebiee a pri lopenf vyuifval ekvithermnf regulaci. Navic se i v Ceske republice zaealy zavadet plynove kondenzaeni kotle, klere Vam mohou usporit ai 17 % energie proli oslatnim spickoyym kollum. Dalsi z moznych vytapeni v TrhoyYch Svinech je lopeni dalkoyym e -6 vylapenfm z centraln! kotelny. Tento zpusob je rovnez velice diskulovan. Ma hodne pfiznivcu, ale i odpurcu. Ale pokud si prohlednete labulku e. 3, zjisllte, ie valkoodberalel paliv muze mil energii za polovinu toho, co ma maloodberatel. To znamena, ze leplo z centralni kotelny muze v lomlo cenovem tlaku vyjit nakonec nejlepe. Zvlasle kdyz je dnas cena za 1 GJ v Trhovych Svinech lesne za cenou dolovanou stalem. Navfc je snaha lepelneho hospodafstvi prejil na allernalivnf zdroj tepla. Prolo bych na zaklade dvou yyse uvedenych odstavcu ani neprosazoval za kazdou cenu plyn ani nezalracoval za kai dou cenu leplovod. Nekde je tolii yyhodnejsi topil plynem a nekde jinde prenasel teplo teplovodem. To slejne muze platit i 0 eleklricke energii. Posucfte si sami za lei na konkretnim pffpadu, zda bude lepsi na Sfdlisti u zakfadni skoly lopeni plynem, kde majf jednotlive rodiny vlastnf plynove kotle a provozoval asi 80 malych kominu. Nebo bude lepsi dily leplovodu provoz jednoho velkeho kominu kdesi za meslem? Napfiklad v Novem Masle pod Landslejnem maji jednu centralni kotelnu a la vytapi celou obec veelne vsech dostupnych rodinnych domu. Tam sa zavedeni dalkoveho vytapeni nebranili. To, zda se obcane rozhodli spravne nebo spalne Ize vsak objeklivne zhodnotit za nekolik let. Jedno je jiste: take tim, ze je napojeno velke mnozstvi odberalelu, ekonornika lopeni dalkovym teplovodem v lamia pripade vychazi priznive jii nyni. Ing. Jan Nepras MeU Trhove Sviny REKONSTRUKCE UMOZNILA PROSTORY LEPE VYUZIT Po vice jak dvou mesicich skoneily poealkem srpna slavebni upravy budovy gymnazia, ktere provadela firma Ceskobudejovicke pozemni slavby. Proloze budova je majetkem obce a finaneni prostredky od slalu se za soucasne napjate rozpoetove siluace ziskat nepodarilo, bylo jedinym inveslorem mesto Trhove Sviny. Smyslem slavebnich uprav bylo lepe vyuiit slavajici vnilfni proslory budovy, klera byla puvodne projektovana k uplne jinemu ucelu. Kolemjdoucfm jisle neuniklo, ze zmizel stary hlavni vchod. Do skoly se nyni vchazi prislavenym vchodem na boeni strane. Na miste slareho vchodu a k nemu pi'ilehajicich saten vznikla v pfizemi nova velka ueebna. V suterenu budovy, ktery byl doposud vlhky a v podstate nevyuzilelny, vznikly proslorne salny, dalsf mala ueebna a knihovna. Skola rna lak nyni k dispozici sesl velkych a Ctyi'i male ucebny. Pred hlavnim vchodem vzniklo velke dlazdene prostranstvi, klere bude v budoucnu - po dokoneeni oploceni koiem celeho arealu slouiil jako odpoeinkova pfestavkova plocha pro sludenly. Vyvysenim tohoto proslranslvi se navic omezilo pronikani vlhkosti do suterenu budovy. Slavebnf upravy byly formalne oznaeeny jako 1. elapa prislavby gymnazia. 2. elapa, ktera by mela zahrnoval yyslavbu noveho, mensiho pavilonu za stavajici budovou, vsak byla vzhledem ke spalnemu slavu slalnich!inanci zatim odfoiena. Take obec musi dalsi financni proslredky vlozil do jinych nalehavejsich akcf. Nynejsi prostory budou skole poslacoval nekolik lei, protoze v souladu s koncepci skoly dobiha etyflete a nabiha osmilete sludium, mezi nimii bude tfileta mezera, v nil. nebudou malurilni roen[ky. Ve skolnim roce 1997/98 jsou ve skole posledni dva rocnfky clyrleleho sludia a prvni Ifi rocniky osmileleho studia, tedy celkem pel Wd. Vzhledem k letosnimu rozruchu kolem oplimalizace sfle strednich skol je tato akce jasnym signalem, ze je zajmem obce gymnazium i ostatni typy stfednich skol ve mesle zachovat. F. Slipka

7 NASI "'MOVE r,py NA PRAZDNINY RfJEN NEBEZPECNA RYCHLOST II: ZASAH Na prvoti'fdnf akcnf film "Nebezpecna rych lost", ktery De Bont rezfroval, zdaleka divaci nezapomneli, a tak pi'ichazf do kin "Nebezpecna rychlost 2: Zasah". V tomto vel kolepem akcnfm snfmku bylo pouzito pro jed nu sekvenci take 15 i.;amer, herci casto pra covali i jako kaskadei'i, jejich sportovnf vyko ny bez znamky strachu jsou vyjimecne. Do volneho pokracovanf "Nebezpecne rychlosti" obsadil pochopitelne Sandru Bullockovou. FILMY PRO DETI ZTRACENY SVET S hrdiny Jurskeho parku jsme se rozloucili ve chvili, kdy se unikatnf zoologicka zahrada ocitla v troskach a ti, teri uhajili holy zivot, nasedli do vrtulnfku a pokusili se zapomenout na neuvei'itelny projekt millonare Hammonda. UZ dnes je zfejme, ze I nejnovejsi fil m Stevena Spielberga se zapise do knihy rekor du o Jeho fantazie umocnena obrovskymi trikovymi moznostmi si podmanuje a laka divaky vsech kontinentu bez ohledu na vek LADY A TRAMP Nejkrasnejsf milostny pi'fbeh vsech dob. Klasicka animovana pohmka z produkce Walta Disneye. Klasicky animovany sn fmek Walta Disneye byl u nas poprve uveden s velkym uspechem na Vanoce Pro jeho obnovenou premieru byl poi'fzen zcela novy eesky dabing LlSTOPAD PROSINEC TvARf v TVAR Agent FBI a psychopaticky terorista - dva muzi, dve tvme, jeden spolecny osud. Akcnf thriller s Johnem Travoltou a Nicolasem Cagem v hlavnfch rolfch. MIKROKOSMOS Hodina a ctvrt na neznane planete: planete Zemi, objevovane v centimetrovych rozme rech. Jejf obyvatele jsou fascinujfcf stvoi'enf, hmyz a jinf zivocichove zijfcf v trave a na vode. Prosti'edfm jsou neproniknutelne prale sy trav, kapicky vody, velke jako domy... Je to objevovanf uplne neznameho sveta, sveta jedne louky behem Tetnfho dne, od cas neho rana, po celou noc az do usvitu noveho dne. Jediny den se v tomto mikrosvete rovna celemu rocnfmu obdobf nebo eel emu zivotu. LAsKA A VALKA Sandra Bullockova a Chri s O'Donnell ve filmu Richarda Attenborougha. Ve valce nasli jeden druheho, jeden ve druhem nasli lasku. Pi'fbeh vetke lasky, podle ktereho vzni I slav ny Hemingwayuv roman "Sbohem, armado". V~ICHNI RrKAJf: MILUJI TE "Vsichni i'fkajf: Miluji te", je napodobenfm mu zikalu 30. let. Nenf to ale zadna vykopavka, ma modernf svih i bezkonkurencnf humor. Hraji, zpfvaji a tanef v nem opravdove filmove hvezdy: Alan Aida, Woody Allen, Drew Barrymorova, Goldie Hawnova, Julia Robertsova, Ti m Roth a dalsi. Za zm fnku sto ji, ze pouze Barrymorova je pri zpevu nada bovana o PER LOVE PANNE PohMkovy pi'fbeh piny tajemstvf, lasky i hrdinskych souboju. Rytfi' Kornelius hleda svuj sen, tajemnou krasku z obrazu. Hrajf: Jaromfr Hanzlik, Filip Blazek, Karolfna Sochorova, Radek Zak, Filip Rajmont, Otakar Jirak, Jan Hartl, Radovan LukavskY LOTRANDO A ZUBEJDA Filmova komedie s pisnickami pro celou rodinu. Hrajf: Jii'f Strach, Barbora Seidlova, Marian Labuda, Pavel Zednfeek, Arnost Goldflam, Jii'f Labus, Jii'f Pecha a Zdenek Sverak jako Vypravee ZACHRANTE WILLYHO Triumfalni navrat oblfbene kosatky Willyho a jejiho pi'ftele. PRIPRAVILI JSME PRO vas 14. rijna - NEZMAt!U. Koncert predni Geske folkove skupiny. Vstupne: 60, 50, 30 KG 22. fijna - MriiAGA A ZOORP - Podzimnf tu rne - koncert rockove skupiny. Vstupne: 100, 90,70 Kc 29. i'ijna - TEO NE, DARLING - Divadelni komedie - DivadlO ABC Praha. V hlavni roli P. Travnicek. Vstupne: 100, 90, 70 KG 4. listopadu - vaclav NECKAR - Casy se meni - Koncert popularniho zpevaka Vaclava Neckare doprovazi Ota Petrina a Petr Mahrik. Vstupne: 80, 70, 50 KG 18. listopadu - KRAJANKA - To nejlepsi z tech - Koncert prazskeho dechoveho orchestru. Vstupne: 60, 50, 30 KG 2. proslnce - Nlccolo Machiavelli: MANDRAGORA - Divadelni sdrui eni CD 94 Praha. Italska renesancni komedie 0 bohatci, ktery se snai il ziskat dedice pomocf kouzelneho korene mandragory. Hraji: H. Cermak, R. Kalvoda, V. Fridrich, Z. Velen, L. Kr~k ova a dais!. Vstupne 80, 70, 50 KG Dlvadelnf ochotnicky soubor prl MaKS Trhove Sviny uvede di vadelni komedii SKOLA zaklad ~IVOTA v mesici rijnu. Presny te rmin predstaveni uvedeme v Kulturnim mesigniku Trhove Sviny. -7

8 Poradna Poradna Poradna Poradna Opet odpovfdame na Vase daisl otazky tykajiel se stavebnlho sporenl a uvftame Vase daisl namety, ktere muzete sdelit primo nasemu poradei ve Vasem regionu, pani Hrebejkove na tel. c. 038n , event. primo zaslat na krajske rediteistvi Ceske Budejoviee, Na mlynske stoee e, Ceske Budejoviee. V pripade Vaseho zajmu Vas samozrejme radi rovnez UVItame v tymu nasieh spolupraeovniku, info na vyse uvedenyeh kontakteeh. Stale sllfcf intenzita dotazu v oblasti pouzitf uveru nasvedcuje tomu, ze stavebnf sporitelny jiz zacaly plnit sve skutecne poslani. Pokracujeme opet s dalsf castf moznych ucela pouzitf uveru ze stavebnfho sporenf, pro Vase cetne dotazy vsak nejprve shrneme toto tema obecne. Uver Ize pouzft pro financovanf bytovych potreb. Jedna se predevsfm 0 : 1. ziskan' bytu (koupf do osobniho vlastnictvi, vystavbou, ucastf v bytovem druzstvu) 2. vystavbu nebo koupi stavby pro bydlen! 3. koupi stavebniho pozemku, a to za ucelem vystavby stavby pro bydleni nebo koupi pozemku. na kterem se jiz vyslavba stavby pro bydleni proveidi (rozestavena novostavba) 4. opravy, rekonstrukce, modernizace a Lidrzbu bytu ci staveb pro bydlenf, a to vcetne uhrazenf pi'fpadneho podilu na uprave spoleenych castf 5. stavebni upravu (prestavbu) nebytoveho prostoru na byt, tedy i prestavba chalup a chat na rodinne domky 6. uhradu zavazku, souvisejrcich s uspokojovimim bytovych potreb (napi'. jednorazove splacen i drive poskytnutych men e vyhodnych uveru). V soucasne dobe se v ruznych bankach podstatne zvysily uroky - lak z vkladli. tak z uveru. Protoze mam v kr,uke dobe obdrzet od Vas! stavebni sporitelny liver, zajima me, zda se tyto ZOleny mohou tykat j me. Jednou z velkych vyhod stavebniho sporeni je jistota pevneho ufoku, kter)'m je uroeen liver poskytnury na konci cyklu smlouvy 0 stavebnfm sporeni. Tento 'uver je urocen po celou dobu splatnosti 6 % p.a. Urocenf tzv. okamzile~ho ci preklenovacfho uveru je rovnez pevne po celou dobu jeho splatnosti (obvykle max. 2 roky). stanovenf tohoto uroku pri uzavrenf smlouvy 0 cerpanf pi'eklenovacfho uveru odpovfda ekonomicke situaci jednotlive stavebn f sporitelny a podmfnkam na trhu. Stavebnf sporitelna Wustenrot vychazf velmi vsti'fc svym klientum snfzenfm urokove sazby u techto uv{mj s platnosh od napi'iklad pri slozenf 50 'Yo potrebne castky na ueet stavebniho sporenf Ize zlskat urok 9 % p.a., pri 40 % urok 10 % p.a., pii 20 a 30 "/0 ulozky pak urok 11 % p.a. Klientum, kteff jiz spoff delsf dabu, maze by! okamzita pujcka paskytnuta jii ad 6,9 % p.a. ue kombinovat bezurocnou statn! pt1jcku se stavebnlm sporenim? Poskytnuti statni bezurocne pujcky nebo statn fho prfspev Ku na novou bytovou vystavbu je podm fneno soueasnym vyuzilfrn hypotecnrho uveru nebo stavebniho spofen f. Stavebni sporitelna Wustenrot na pozadimi poskytne poti'ebny formulae zadosti i seznam dokladu. Vyplneny material se vsemi podklady pak preda klient zpet Wustenrotu, ktery zprostredkuje predanf zadosti Geskomoravske zarucnf a rozvojove bance k vyi'lzeni. Materialize predat teto bance i pi'fmo. Reagujf stavebni sporitelny na soucasnou povodnoy OU kalamitu? Vzdyt' nlkdo nevi, kdy se naco podobneho muie stat lunas. Temer vsechny stavebnf sporitelny velmi pruzne reagovaly na zaplavy a vysly svyrn klientum v postizenych obi astech vsti'fc. Jednou z prvnfch byla i stavebnf sporitelna Wustenrot, ktera se rozhodla vyclenit ze svych zdroju 500 milionu Kc na zvyhodnene preklenovad uvery jak pro stavajicf lak pro nove klienty. U novych klienta do vyse 100 STAVEBNI SPORITELNA Kc jako jedina spoi'itelna nepozadujeme slozenf zadneho pocatecnfho vkladu. Dalsf cast abecednfho seznamu mozneho pouzitf Liveru: Elektrina - zavedeni etaiove topeni Fasada Garaz geometricke zamefenf stavby Izolacnf prace Izolacn! okna Jadro bytove (uprava, prestavba, vyzdeni ap.) Kamna kanalizace krb kolaudacni poplatek koupel na (zrizeni, renovace) koupe (domu, bytu, pozemku) kolel usti'edniho topenf kuchyriska linka se sporakem a digestorf Malovani markyza material stavebn! (pofizen0 mezipodlazf, mezistrop mericf a regulacni technika modernizace domu, bytu Nabytek pevne zabudovany napojenf na kanalizaci, inzenyrske site Obnova fasady obnova oken a dverf, balkonu, terasy oddluzenf (napr. koupeneho domu) odslupne za byt druzstevn f, obecni ochrana proti vlollpanf okna izolacni omftky vnitrn f, vnejsf opatrenf k usporam vody, elektriny opravy a upravy domu, bytu oploceni pozemnu Pergola planovad a projekcnf prace plyn poplasne zai'lzenf tepla, podlahova krytina, obklady, dlazba poi'izenf mfsta v domove duchodcu pozemek pozarni zabezpecenf projektove naklady protihlukova izolace pi'estavba pfistavba pflpojky (naklady) pi'fspevek na stavebnf naklady pudni vestavba Rekolaudace stavby pro bydlen f radiatory r nov ace domu, bytu regulacnf a merid technika rozvod elektfiny, plynu, sanitarnf rozvody remeslnlcke prace Sanltarni zafizenf (We, vana, umyvadlo, sprchovy ko ut. baterie) sauna septik splacen f jinych uveru na by to YOU vystavbu sprav nf a jine poplatky stavebni material (poi'izen0 stavebni naklady stavebnf pozemek stavebn f uprava nebytoveho prostoru na byt - pudni vestavba staveniste (naklady na zai'izen0 studna Topen! - modernizace, zffzeni tepla voda - naklady na zai'fzen! Ud fzba uhrada naj emneho p/'edem

9 HALO, B/BIONE! Ui po tfeli navstivila matefska skola Budo vatelska Trhove Sviny pffmofske italske mesto Bibione. Letos s nami jeli i nasi sponzofi, kteff sponzorovali Mhem roku nektere nase akce (J. Smrcka, M. Eiblova, A. Frankova). Pobyt v /taw se uskutecnil od do Na ceslu do Bibione se vydaly dva autobusy, ktere vyjely ve 22 hodin a do pflmofl dorazily v 7 hodin rano. V noci cesta utfkala rych Ie, zpet byla hors /' autobus nebyl tak kvalitnl a pocasl nam pfllis pralo (bylo pamo). Rodice s dihmi mohli navstivit Terst, Benatky, Lignano (Iobogany) a Veronu. V dopolednlch hodinach jsme s detmi uskutecnili procmzku po meste, jednou jsme dosli ai k majaku, ktery byl 2,5 km vzdalen od mlsta naseho pobytu. Vsem se pobyt i pocasf vydafifo, vsichni jsme se opalili I odpocinul1 a teslme se na pffsti rok. Nekteff ucastnlci zajezdu byli s nami dvakrat i trikrat a jii si zamlouvali mfsla na prlstl rok, proloie jim bylo s nami dobfe. Byli jsme dobra parta. Ivana PaHzkova ueitelka MS Podekovani za sponzorslvi Reditelstvi materske skoly Budovatelska 914, Trh ove Sviny, dekuje sponzorum sve skoly: A. Schmied s. r. o. H.B.S.W. Dobra Voda Fa Smrcka - oplatky Fa Jelen - Peeln stavltelstvi Duda-Benes Fa Konzum u Eib!O Fa Snokhaus - cukrai'ska vjroba Fa Popp Felendov8 o TURNAJI "JURA TROPHE" Starsr zaci Spartaku Trhove Sviny se spolecne se Siavil Geske Budejoviee zucastnili ve dneeh kvetna mezinarodniho turnaje "JURA TROPHE" ve svyearskem Delemontu. V konkurenei dvaeeti druzstev z eele Evropy skoncili na desatem miste, kdyz dye utkani vyhrali. dye prohrali a jedno hrali nerozhodne. Celkove skore bylo 14:10. 0 branky se rozdelili: T. Tisori 5, B. Kollar 3, M. Gazak 2, S. Vavra 2, K. Spirhanzl 1, M. Weger 1. Turnaj se odehraval ve ctyreeh sportovnleh arealeeh, umistenyeh v dosahu jurskeho masivu. Kluei rozhodne ostudu na tak velkem turnaji neudelali. Cestou jsme mohli sledovat krasnou krajinu alpskeho pohoif, prohlednout si sportovni areal v rakouskem Innsbrueku, Liehtenstejnsko, mestercko Delemont. Pro vseehny cleny zajezdu to byl hezky zazitek a krasna vzpominka na eely zivot Chteli byehom podekovat vsem sponzorum, bez niehz by se tento zajezd nemohl uskutecnit Jsou to: OSP Ceske Budejoviee, Happy Foto Geske Budejoviee, B-ART Geske Budejoviee, Raiffeisen RAS. Geske Budejoviee, firma Jelinek Geske Budejoviee, Aktiva Ceske Budejoviee. Trenei'i J. Cap a B. Ruzicka Ukladn( umifeckj kola d6kuje n(fa uvedenym fitm organiz8clm kfer6 napomohty ke zd6rnti u dovraenc 22. koncertnf sezony Kruhu pmtel hudby v Trhovych Svinech: kj rozhlas Praha Potraviny HaSek MKS T. Sviny Nabytek Petr8ko a Potra Iny u kova Elektro Straskj Potravlny Malek Planoservls pacek Opilim MartinuBOvS. Kvitlnafstvf FerenCfk Automont Ostrj Hodlnafatvj Mafik PREGO T. Svlny KaV8m8 Centrum Fotografil se vracime ke slavnostnimu rozloucenl detl s materskou skolou, ktere se konalo v zaveru mesfce cervna. Ones jsou deti jii i aky prvnfch trld zakladnl skoly, Prejeme vsem hodne uspecm. BOJ NEJEN PREO TABULI I my, iaci osmych a devatych tfid, jsme navazali na Iradici zapasu mezi utitefi a iaky. Samozfejme je, ie po mnohych zkusenoslech se ucitele ukazali v pine parade a dva ze tfl sew vyhrali. A my si velice vailme toho, te i u nas na zakladnl skole jsou kantofi ochotni se predvest nejen pred tabuif, ale i na hracfm poli. Proto se ve ctvrtek hralo i za ucasti pana fedilele a mnoha fandlcfch taka - kamaradu. Je zfejme, ie i v lomto na prvnl pohled neobvyklem zapase nastaly nektere spome okamiiky. Kdyi vsak ucitele zjistili, i e tento boj 0 10, zda byl nebo nebyl mlc dobry, ui vlastne prohrali, zachovali se podle hesla "Moudfejsl ustoupf". Kdo v lelocvicne byl, objevil v iac(ch nevldanou ctiiadost, sllu a pozomosl. Moina si toho vsimli i ucitele ameli z nas rados!. Timto jim vsem dekujeme nejen za tento zapas, ale i za cele ty spolecne stravene ci pietrpene hodiny ve tffde. Ones si uvedomujeme, ie pro ne to byl mnohdy ve Iflde vetsl zapas net na hfisti. Piesloi e jsme prohrafi, nikdo neodcmzel se smutnou tvah Kaidy z nas si odnesl nejakou tu vyhru a radost. Nekdo z dobreho podanf, nekdo za zdafile smece a nekdo mel jen radost, 1e jsme hra fi pro zlibavu a ne pro dobrou znamku. V nekterycf7 chvfl{ch jsme nevefili, i e ti fide, kteff se honf po hfisti a snail se vybrat jeden z nasich dobre rozehranych micu, jsou Ii sami, ktefinam nekqy davali tak nepffjemne otazky pred tabull. Proto bychom chte/i vyzval nase zastupce - pfistf iaky, vychazejlcf z telo skoly, aby vyui ili lakovychto sancl k poznanf ucitelu z te drum stranky. Jiste si i oni odnesou tak krasne vzpominky jako my a zapomenou na ty hors!, klere proilvali v lavicich. Za vsechny zucastnene dekuji utitelum za vyhru, klere se vzda Ii a predali ji nam. KocmichoV8 Kamila, 9.8-9

10 Nori IUlIOaeDI oimsucl BeIXakavA Erika Ti'ebizsk&lo 804 KunzoVli Le Sldlillt 708 Jezvfk Jaroslav Kostelni 124 Dvotik L N m to 187 Kuchat TotlUlA Slunecna 909 MoJhova N ein to 187 D MareK Bu.d 9 12 StocJ ~ky. mesto 378 BWwvi RankiW 7 lmetkovl AdBa,.,...,...t:DW JosefStan Svat.C SlUlIoVa 850 'Mijlnellti tljna Trh onika SO Svtny. nabt. Fran KOC~Ml. Mr. 26. ffj TrhcM SYtn DobrovskMlo 73 Vlasta MlkSfciwvfl nar. 27. fijna Trh Nova 1 Viem~ k JWotnbrau ~ sniec!ni grat1dqiemel R0HAR MESTA TRHOVYCH SVINO Prvni snpnovou sobotu se uskutecnil na stadionu Spartaku Trhove Sviny turnaj v kopane 0 Pohar mesta TrhovYch Svinu, ktereho se zucastnila muzstva SK Ceske Budejovice, Loko Geske Budejovice, Sp. Kaplice a domacl novacek oblastniho preboru Spartak Trhove Sviny. Vyrazovaci zapasy: T. Sviny-Loko C. Budejovice 3:0 (1 :0), Polak, Vitek, Valut SK C. Budejovice-Sp. Kaplice 3:1 (0:0), Penner, Stejskal, Endl - Rimnac o tfetf mlsto: Loko C. Budejovice-Sp. Kaplice 0:1 (0:0), Kriva Finale: Sp. T. Sviny SK C. Budejovice 0:4 (0:1), Kanik 2, Endl, Chfumecky Putovnf pohar vfteznemu muzstvu a pomry za umfstenf predal zastupce starosty mesta Karel Pexa. Vedenf odd flu kopane dekuje sponzorum a vsem, kteri se podfleli na uspesnem zajisteni turnaje. Frantisek Vrchota HISTORICKY OSPECH TRHOVOSVINENSKE KOPA E Ten, kdo sleduje deni okafo lotbalu, mi da za pravdu, ze postupem do oblastniho preboru muzu se nam povedl opravdu husarsky kousek. Vzdyt nyni budou nasi sou peri z mest nekolikanasobne vetsich nez Trhove Sviny. Namatkou budu jmenovat FC Pisek, Sn Jindrichuv Hradec, Sp. Pelhrimov, Sum. Vim perk, Sp. Sobeslav, MAS Sez. Usti atd. Tento uspech se povedl muzum z Trhovych Svinu vlastne az na ctvrty pokus. V sezone 1993/94 jsme skoncili v I. A trfde na druhem miste, v sezone 1994/95 na tretim miste, v sezone 1995/96 se nam prilis nepovedl zacatek souteze, a tak se hralo na stred tabulky. Bylo mozno hracsky kadr konsolidovat a v klidu se pripravovat na letosni sezonu. Jak se ukazalo, prave tato sezona byla pro nas velmi uspesna. Hraci pod vedenim trenera Vlastimila Cmmaka, asistentu Stanislava Popela, Vilibalda Vitka a vedouciho muzstva Jaroslava Benese se poctive pripravovali jak v letni priprave, tak v zime, kdy absolvovali tydenni soustredeni na Sumave. K zapasum pristupovali zodpovedne a za celou sezonu jen dvakrat prohrali, petkrat remizovali a devatenactkrat vyhrali, coz znamenalo zisk dvaasedesati bodu, sk6re 56:23 a postup do oblastniho preboru. Hraci, kteri se 0 postup zaslouzili: Frantisek Pavel, Zbynek Vesely, Pavel Lenk, Jiri Kohout, Jan Silmbrod, Vladimir Misovic, Pavel Randa, Petr Valut, Michal Lavicka, Miroslav Horelica, Jiri Horelica, Miroslav Horak, Miroslav Strouha, Stanislav Jindra, Ondrej Moravec, Roman Pancir, Petr Silmbrod, Petr Fiala a kapitan muzstva Pavel Vitek. Chtel bych touto cestou podekovat cele T J, celemu v',iboru oddilu kopane, vsem sponzorum, tem, kteii lotbalu pomahaji, zkratka vsem, bez nichz by nebylo mozno tento sport provozovat. V neposledni fade chci podekovat nasim fanouskum, kteri nas povzbuzovali nejen kdyz se hracum daiilo, ale pfedevsim v tech chvilich, kdy se muzstvu nevedlo. A jak v pristi sezone? Cilem nas vsech do pristi sezony je tuto soutez udrzet a dustojne reprezentovat nase mesto. Franlisek Vrchota Rukopisy tohoto cisla byly do tisku pfedimy dne 15. zarro Spartak Trhove Sviny - vftez I.A tfidy v kopane: Nahofe zleva: Jiff Horeliea, Pavel Randa, Miroslav Polak, Stanislav Jindra, Petr Fiala, Miroslav Horeliea. Uprostfed: predseda oddilu kopane Frantisek Vrehota, vedouef muzstva Jaroslav Benes, Roman Panei!, Petr Valut, Petr Silmbrod, Vladimir Misovic, trener Vlastimil Cermak. Sediei: Jifi Kohout, Zbynek Vesely, Frantisek Pavel, Pa vel Lenk, Miroslav Strouha, Pavel Vitek. Chybejf' Jan Silmbrod a Michal Lavicka. TRHOVOSVINENSKE LlSTY Zpravodaj obcanu mesta Trhove Sviny a okolf Vydava Mestsky urad v Trhovych Svinech Predsedkyne redakcnf rady Petra Vyhnalova Technicka redakce Mgr. Marie Duskova Naklad 650 vytisku Tisknou Jihoceske tiskarny, a. s., Ceske Budejovice Cena tohoto vytisku 3 Kc -10

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Jubilea v lednu VŠEM JMENOVANÝM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ

Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Jubilea v lednu VŠEM JMENOVANÝM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Poruchy dodávky elektřiny: 840 850 860 Poruchy plynu : 1239 Poruchy dodávky vody: 377 413 444 Svoz odpadů ( nevyvezená popelnice) 377 152

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

SETKÁNÍ ALBRECHTIC 41. ROČNÍK 2014

SETKÁNÍ ALBRECHTIC 41. ROČNÍK 2014 SETKÁNÍ ALBRECHTIC 41. ROČNÍK 2014 POŘADATEL ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH SETKÁNÍ ALBRECHTIC 2014 1 OHLÉDNUTÍ ZA 41. ŠTÍTEM ALBRECHTIC 2014 ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH 27. - 29.6.2014 Naše obec

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Strucna sumarizace 3 nejlepsich nabidek na financovani bytoveho komplexu Tanvaldska

Strucna sumarizace 3 nejlepsich nabidek na financovani bytoveho komplexu Tanvaldska Strucna sumarizace 3 nejlepsich nabidek na financovani bytoveho komplexu Tanvaldska Postovni sporitelna (CSOB) - nabizi nejlepsi urokovou sazbu 4.80% p.a. pro uver se splatnosti 15 let a s fixaci sazby

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBCHODNÍ NABÍDKA SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE PRO SEZONU 2014/15

OBCHODNÍ NABÍDKA SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE PRO SEZONU 2014/15 OBCHODNÍ NABÍDKA SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE PRO SEZONU 04/5 HISTORIE A SOUČASNOST Fotbalový klub Dynamo České Budějovice byl založen v roce 905, čímž se řadí mezi nejstarší fotbalové kluby v České republice.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Závěrečná zpráva ze KCTM KŠS Vysočina za rok 2015

Závěrečná zpráva ze KCTM KŠS Vysočina za rok 2015 Závěrečná zpráva ze KCTM KŠS Vysočina za rok 2015 KCTM naplánovalo v roce 2015 pět víkendových soustředění. Soustředění byla určena talentům KŠS Vysočina a všem ostatním zájemcům. Průměrná účast byla 15

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1004-182/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační objekt včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Sokolov, obec Jindřichovice, k.ú. Hradecká

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2 ODHAD č.342/24/203 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS Předmět ocenění:. Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: 4 Na pozemku parc. č.: st.25/ Pozemky parc. č.:

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Základní škol Tečovice, příspě organizace ú 2 a a Mateřská škola vková no n r o

Základní škol Tečovice, příspě organizace ú 2 a a Mateřská škola vková no n r o Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ěvková organiz ace V leto ním roce p ipadly na první ový týden jarní prázdniny. A hned po návratu do M ekala na v echny spousta práce s p ípravou masopustu.

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011. Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici.

Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011. Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici. Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011 Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici. Vážené dámy, pánové, milí hosté, přátelé rybáři. Setkáváme se opět po roce na naší výroční

Více

Časopis chráněného bydlení Mnichovo Hradiště

Časopis chráněného bydlení Mnichovo Hradiště ČÍSLO ZDARMA, Olšina čp. 1, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště Masopustní rej Dobré tradice je hezké dodržovat, a tak jsme se rozhodli, že když už máme měsíc únor, který je na maškarní tou správnou dobou,

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ENERGIE-OBCE-GEM 3. Zpravodaj prosinec 2012

ENERGIE-OBCE-GEM 3. Zpravodaj prosinec 2012 ENERGIE-OBCE-GEM 3 Zpravodaj prosinec 2012 Vážení zástupci měst a obcí Jihočeského kraje, právě čtete třetí číslo zpravodaje projektu Úspory energií, obnovitelné zdroje energie (OZE) a trvale udržitelný

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 30.1.2013 od 17 hodin na MU v Plané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3870-5/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. 335 s pozemkem p.č. 335 a pozemky p.č. 336/1, 336/2 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Zpracoval: Ing. Jiří Šírek místostarosta města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výroční zpráva výkonného výboru SK Slavia Jesenice za rok 2014

Výroční zpráva výkonného výboru SK Slavia Jesenice za rok 2014 Výroční zpráva výkonného výboru SK Slavia Jesenice za rok 2014 Výroční zpráva výkonného výboru za rok 2014 1 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 4 Stav hráčské základny... 4 Výkonný výbor... 4 Revizní komise...

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC

PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC Zastupitelstvo obce Rohatec se na svém zasedání dne 30.11.2006, usnesením č. 18/7-Z06 usneslo

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 Počasí Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno, mlhavo, denní teploty stoupaly k 5 C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0745-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Rakovník, obec Nové Strašecí, k.ú. Nové Strašecí

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 o mistnim poplatku za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, prepravy, trideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu Zastupitelstvo obce Francova

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 4-4/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 4-4/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 4-4/2015 Ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovitých věcí: Parcela č. 23/105 o výměře 870 m2 trvalý travní porost, Parcela č. 23/115 o výměře 130 m2 zastavěná

Více