V E R Z E EGJE Mzdy Výdej

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E R Z E EGJE Mzdy Výdej"

Transkript

1 Zákaznický den k verzi 2010 V E R Z E EGJE 2010 Mzdy Výdej

2 Zákaznický den k verzi 2010 Důle ležit ité změny provedené formou patchů od verze e Slm01 - Automatické generování SLM Na záložce kódy a další možno generovat SLM i kód doby, kód částky a sazbu Pokud na SLM zadány podrobnosti, kopírují se do nově vzniklé SLM

3 Zákaznický den k verzi e2010 Dodatková dovolená Nově zavedena položka Režim dodatkové dovolené s hodnotami - 0 Bez automatického sledování (odpracované dny nutno zadat nárok ručně SLM s IA 1021do vstupů, případně korekcí v Dov01) - 1 Celoroční (automaticky kráceno podle délky trvání PV, odpracovaní doba sledována automaticky stejně jako doba pro řádnou dovolenou) - 2 Za odpracované dny ( nárok na DD není vyplněn ručně a na Pmi01 je vyplněna položka PM s nárokem dodatkové dovolené

4 Zákaznický den k verzi e2010

5 Zákaznický den k verzi e2010 Nové PV přes Tza01 Doplněna položka Režim čerpání dovolené, která dosud byla pouze na Dov01 Časov asová mzda za přes esčas Umožňuje počítat časovou mzdu automaticky ze zadané přesčasové hodiny pomocí průměrného fondu pracovní doby. Na Adm21, Konfigurační parametry možno zadat položku Přesčas počítat z průměrného fondu Nově se tarifní mzda z Opv01 dělí průměrným fondem pracovní doby

6 Zákaznický den k verzi e2010

7 Zákaznický den k verzi e2010 Srážen ení do minusu Krytí pohledávek ze Sra01 nebo Vyp01, kde je na SLM01 povoleno srážení do minusu Nepokrývá srážky, jejichž výše je určena legislativou IA41xx srážky ze mzdy kód částky = 86 Srážka absolutní IA 43xx dohodnuté srážky Pro IA4312 platí srážení do minusu automaticky jako dosud

8 Zákaznický den k verzi e2010 e Vyp02 při rušen ení uzávěrky status 3 Rovnocenný se statusem 2, vznikl v souvislosti s docházkou v EGJE Ban Export převodn evodních příkaz kazů ve formátu ABO pro ČSOB Nově možno generovat formát ABO kromě KB i pro ČSOB Ban16 Export rozúčtov tování pro Českou spořitelnu Doplněna možnost tisku Průvodky k exportnímu souboru s rozpisy plateb

9 Zákaznický den k verzi e2010 Poj17 Generování změn pro ZP Dopracována funkčnost z verze e Odhlášky ZMR k poslednímu dni pojištěného měsíce místo chybné k prvnímu dni dalšího měsíce Pro ZMR nejsou generovány přihlášky z důvodu vzniku a ukončení PV

10 Vydáno ve verzi e2010 Generování alternativních SLM Požadavek na rozčleněníčástí odpracované doby podle směnnosti nebo pracovní náplně pomocí položky Typ doby Nově možnost vzniku alternativních SLM na základě zadaných podmínek, pokud nezadáme požadavek na rozčlenění, SLM zůstává standardní druh doby a typ doby Požadavek tvoříme na SLM01, ve spodníčásti záložky Kódy a další

11 Zpracování mezd na konci časové bilance provede kontrolu požadavků na generování ASM Generování ASM se řídí porovnáním druhů a typů doby, musí být tedy hodnota záznamu o generování jiná než nevyplněno nebo 0 Generování ASM se projeví i pokud je odpracovaná doba ve vstupech zadávána SLM s IA 1002 Odpracovaná doba celkem s uvedeným typem doby nebo např. SLM s IA 1004 Odpracovaná doba přesčas Položka Typ doby je doplněna jak do Vyp01, záložka Vstupy, tak i do detailu vypočtených mezd

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Doplnění kontrolního aparátu Rozšířen o kontroly: K120 režim čerpání dovolené neodpovídá počtu dnů v týdnu v Dov01nastaveno čerpání dovolené v kalendářních dnech (2), ale průměrný počet dnů je menší než 7 nebo počet dnů 7 a režim čerpání 2 K111 Sjednaný tarif nižší než tarif z tabulek - pokud tarif zaměstnance na Opv02 je nižší než tarif evidovaný v Cmt01 K044 Nesoulad SJ zaměstnance a srážky K010 Nesoulad zařazení osoby a PV do organizace

22 Režimy výpočtu pravděpodobn podobného průměrn rného výdělku Adm21 nová položka Režim pravděpodobného průměrného výdělku 0 pravděpodobný výdělek není počítán (dosavadní stav) 1 pravd. výdělek počítán ze zúčtovaných podkladů 2 pravd. výdělek podle předchozího průměru 3 pravd. Výdělek podle evidovaného tarifu a prům. měsíčního fondu PD Výpočet mezd respektuje nastavenou konfiguraci

23 Číseln selník C_odb Nový číselník odborových svazů, spolupracujících se zaměstnavatelem Ban02 Bankovní spojení Pro bankovní spojení odborům (druh příjemce 60 doplněna položka Odborový svaz s číselníkem Ban60 Skupiny příjemc jemců odborů Nový formulář Skupina může obsahovat jednu nebo více bank. cest, je svázána s jedním odborovým svazem a jednou SJ Může být odkazována na Sra01

24 Sra01 - Srážky Pro SLM s IA4305 a 4106je možno zaevidovat skupinu příjemců. Pokud je skupina zadána, nelze již zadávat běžnou bankovní cestu k příjemci Výpočet mezd Provádí výpočet standardně a poté rozdělí podle zadaných procent, případně vytvoří alternativní SLM Uzávěrka mezd a bankovní převody Pracuje standardně, protože SLM jsou vytvořeny již výpočtem mzdy

25 Ostatní změny Formuláře Vst05, Vst06 Standardní import SLM Doplněn o položky storno, kod_obd_zdroj v v souvislosti se zpětnými přepočty Opv02 Trvalé SLM Do popisu SLM doplněna needitovatelná položka IS SLM Pru01 korekce fondu pracovní doby Možno měnit fond pracovní doby za zúčtovaná období má vliv na výpočet průměrných výdělků

26

27 Dov01 úprava tlačítka tka Přepo epočítej Pokud pro jedno zúčtovací období zadáno více korekcí, počítala se jen jedna chyba odstraněna Při ruční změně nároku opraveno správné počítání zůstatku Celoroční nárok nyní možno upravit pouze pro typ nároku dovolené 9 celoroční nárok Změna údajů ovlivňujících nárok dovolené je řešena vyvoláním dialogu pro potvrzení žádosti o přepočítání dovolené POZOR pro přepočítání musí být nárok dovolené nevyplněn 0 znamená vyplněno!!!

28 Sra01 - Srážky Do popisu srážky přidány needitovatelné položky - IA dané SLM - platnost uváděného bankovního spojení

29

30 Výpočet Zrušen ení výpočtu dávek NP Z programu zrušeno zpracování ALM s IA , které jsou od ledna 2010 již neplatné Nevhodný přepis protokolu výpočtu uzavřen eného období Protokol o nemožnosti rušit výpočet zaměstnance v uzavřeném období přepsal původní protokol výpočtu opraveno Svátky pro rok 2011 Do číselníku Kal01 nahrány svátky pro rok 2011

31 Kód částky 64 Měsíční průměrný rný výdělek Nový kód částky umožňuje vyčíslit částku jako násobek měsíčního průměrného hrubého výdělku např. pro výpočet odstupného Zjišťuje se z konstanty 4,348 sjednaného úvazku zaměstnance a průměrného výdělku zjištěného podle ZP na hodinu Kontrola na střediska Proces výpočtu kontroluje zařazení počítaných PV na struktury 1 Nákladovou a 2 Organizační. Případná chyba se zobrazuje v protokolu

32 Kontrola SLM generovaných podle Slm01 Zavedena kontrola cyklického generování alternativních složek mezd Po 50 krocích výpočet vygeneruje chybu VYP082 V generovaných SLM v číselníku SLM zřejmě došlo k zacyklení SLM A SLM B SLM C SLM D SLM A

33 Nepřítomnost přes svátky - úprava Při nepřítomnosti přes svátek není náhrada za mzdu či za svátek kromě dovolené, kdy má svátek přednost Úprava - nyní mají všechny nepřítomnosti s IA41 až IA899 přednost před svátkem Korekce zadaná na Opv02 Oprava částka korekce na Opv02 se neobjevila při výpočtu mzdy Nyní se korekce při výpočtu k automaticky vypočtené částce přičte

34 Změna tarifu v měsíci s IA 0007 Oprava - při změně tarifu na Opv02 uprostřed měsíce, byla ignorována zadaná SLM s IA0007 (neodpracované hodiny z minulého měsíce) Kompenzace při pracovní neschopnosti Nový IA2271 Kompenzace při pracovní neschopnosti SLM nutno vytvořit ručně Určena pro vyplácení kompenzace příjmů při počátku pracovní neschopnosti v důsledku nemoci (v karenční době)

35 Potlačen ení automatického přerozd erozdělen lení SLM Pokud je třeba při běžném přerozdělení vynechat z procesu některou složku mzdy z Opv02 nebo Vyp01, zařazenou na SLM02 ve skupině PREROZDEL, která má zůstat na kmenovém středisku, zadáme k ní středisko PV a tím ji z přerozdělení vyloučíme Převod neodpracované doby z minulého měsíce a vykázan zané směny Oprava nově se nenavyšuje počet směn odpracovaných v tomto měsíci o směny neodpracované v minulém měsíci

36

37

38 Datumově navazující pracovní neschopnosti Jestliže pracovní neschopnost jeden den končí a druhý den začíná další, považuje se stav za jednu sociální situaci. Nově dopracována vazba změny SLM například z nemoci na úraz Dorovnání dovolené při ukončen ení PV a zadané korekce Oprava při výpočtu nově zohledněny i zadané korekce, které nebyly respektovány pro měsíc ukončení PV

39 Průměrn rné evidenční stavy Oprava - Při nastavení režimu evidenčních stavů na Adm21 na hodnotu 1 (odpracované hodiny/fond PD) se u zaměstnanců s několika tarify na Opv02 v měsících se svátkem generovala SLM s IA 1012 s hodnotou>1 Zápo počet pro zdravotní pojištění (Slm01) Legislativa nepřipouští placení 1/3 pojistného za zaměstnance zaměstnavatelem Nastavení položky s hodnotami 4 nebo 5 nutno opravit

40 Zdravotní pojištění a DPČ Jestliže má zaměstnanec více DPČ, je z hlediska pojištění na ZP a příjmu alespoň ve výši 2000,- Kč posuzován každý tento PV samostatně

41 Daně Navýšen ení pro daň Metodika: Nejprve se při zjišťování, zda se za PV odvádíči neodvádí pojištění na SZ/ZP zjišťuje příčina neplacení pojistného. Podle této příčiny se rozhoduje, zda příjmy PV budou pro daň navýšeny na superhrubou mzdu o pojištění za zaměstnavatele Metodika platí bez ohledu na status rezident/ nerezident, je tedy třeba zadávat účast na nemocenském či důchodovém pojištění

42 Sociáln lní zabezpečen ení Neplatí pojištění ani není navýšení na SHM: - Druh PV = DPP Na Poj01 není evidována účast na nemocenském ani důchodovém pojištění - ZMR s příjmem menším než je stanovená hranice - Pouze důchodově pojištěná osoba s příjmem menším než je stanovená hranice Pokud neplatí výše uvedené důvody neplacení a na Poj01 je nastaveno Pojištění na SZ neplatí, potom se pojištění neplatí, ale SHM se navyšuje o fiktivně vypočtené pojištění za zaměstnavatele

43 Zdravotní pojištění Neplatí pojištění ani není navýšení na SHM: - Druh PV = DPP - Druh PV DPČ s příjmem menším než hranice pro sledování NP pro ZMR Pokud neplatí výše uvedené důvody neplacení a na Poj01 je nastaveno Pojištění na ZP neplatí, potom se pojištění neplatí, ale SHM se navyšuje o fiktivně vypočtené pojištění za zaměstnavatele

44 Vícen cenásobný odpočet na poplatníka Pokud je na Dan01 zadána daňová úleva na zaměstnance vícekrát, uplatní se pro dané období pouze jednou Vratka daně a základ pro výpočet zákonných srážek Oprava částka vratky daně s IA 3167 nyní zařazena do základny pro výpočet srážek Rozúčtov tování přísp spěvku organizace na FKSP (IA4551) Nákladově se nyní rozděluje stejně jako SZ a ZP v poměru částek tvořících základnu pro výpočet příspěvku na FKSP

45 Půjčky a způsob ukončen ení srážky Půjčky lze evidovat jako pohledávky a tedy formou zákonné srážky s IA 410X nebo jako dohodnutou srážku s IA Nyní možno zadávat způsob ukončení srážky i pro IA 4301 Deponace srážky Pokud není na Sra01, záložka Jednotlivá období zadán po účtované období záznam, použije se informace (o deponaci) z minulého období, čímž se zajistí kontinuálnost informace

46 Zpětn tné přepo epočty - nemoci na přelomu měsíců řešení problémů dnů karenční doby a data začátku nemoci a průměrného výdělku - přerozdělení náhrad při nemoci - drobné problémy v ukládání vyloučených dob pro zpětně počítané měsíce - opravy ve vrstvených zpětných přepočtech (např. za se provádí při výpočtu za a ještě za ) - rozšíření možnosti storna na další kódy doby

47 -řešení problémů při zadání zpětného přepočtu za měsíc, kdy nebyl PV zúčtován - zpětný přepočet pro zaměstnance s fondovým režimem a rozdělení na přesčas a běžnou pracovní dobu - úprava sestav výplatních lístků pro situaci změny fondu PD zpětně počítaného měsíce při zpětném přepočtu - problém přerozděleníčerpané dovolené na dílčíčásti v případě dovolené ze zpětného přepočtu

48 Zpětné přepočty jsou prováděny porovnáním původního výpočtu a nového výpočtu s upravenými vstupy za zpětně počítaný měsíc. Nový výpočet a porovnání se provádí pouze do hrub hrubé mzdy, tj. do ukončení příjmové bilance.!!! Není proto řešena otázka neplaceného volna a s ním související navýšení vyměřovacího základu na ZP

49 Sestavy, exporty Název správn vní jednotky Revize sestav směřujících mimo organizaci za účelem zobrazení oficiálního názvu SJ, evidovaného na formuláři Adm22 Dan02 Potvrzení o zdanitelných příjmech Doplněna anglická jazyková mutace, pokud se uživatel přihlásí pod profilu s uživatelským jazykem AJ Dov04 Přehled pracovního volna Nová sestava s intervalem od - do

50 Dan03 Mzdový list a zpětný přepo epočet et Po zpětném přepočtu se ve vypočtených datech zúčtovaného měsíce objevují i data ze zpětného přepočtu, protože mají vliv na vyplácenéčástky. Na sestavě jsou nově data o časech (H,S,K) převedeny do měsíce, kdy skutečně vznikly, zatímco částky zůstávají v měsíci zúčtování (dovolená skutečně v , náhrada ve a na ML je v 2010-) Opraven závěrečný oddíl ML, kde byly při zpětných přepočtech anulovány stornované záznamy nepřítomnosti

51 Poj03 Podklady pro NemÚr Oprava v položce počtu zaměstnanců v evidenčním stavu se nyní správně objevuje fyzický počet Poj11, Poj12 Přehled o platbách a odvodech ZP Do počtu zaměstnanců se nyní nezapočítávají pracovníci s DPČ, kteří nedosáhli hranici započteného příjmu 2000,- Kč Z počtu pojištěnců jsou vyřazeni i bývalí zaměstnanci, kterým byly zúčtovány částky podléhající pojištění. Do vyměřovacího základu však jejich částky patří

52 Poj13, Poj14, Poj15 ELDP Zvýšeno zabezpečení spouštění dávek pro uživatele s právy omezenými na SO či SJ Požadavek, aby se negeneroval ELDP pro zaměstnance, kteří jsou celý rok nepojištění a nepovinně pojištění (např. ZMR celý rok s příjmy <2000,- Kč, zaměstnanci, kteří mají pojištění potlačeno nebo mají pouze důchodové pojištění celý rok s měsíčními příjmy <6000 ELDP se negeneruje a netiskne nebo je generován, ale zůstává nenačten

53 Poj19, Poj20 Přihl ihláš ášky - ONZ Oprava - Název pošty je 5 znaků bez mezer (BoruT) Do navigačního seznamu dávek je doplněno Datum akceptace Export Poj20 lze nyní uložit v RTF formátu včetně originálního grafického formuláře Poj29 nemoc v ochranné lhůtě Oprava neúplné údaje z rozhodného období v detailu vyměřovacích základů

54 Poj30 Příloha k žádosti o provádění srážek z DPN Doplnění sestavy o číslo jednací, kdo vydal rozhodnutí, doručení rozhodnutí a nabytí právní moci Pru04 Podklady pro průměry PP Oprava nezobrazovaly se korekce podkladů výpočtů z doby před prvním výpočtem v EGJE Sra06 Rekapitulace provedených srážek podle SLM Nová sestava seznam provedených srážek podle SLM za zaměstnance, ke kterým má uživatel práva, případně nad výběrem. Možno pustit pře uzávěrkou

55 Vyk05 vzorová započitatelnost Trexima Pro skupinu ABSCELK doplněn podle metodiky ISPC doplněn IA1101 s druhem doby 8 (mzda za svátek) Vyřazeny IA57 a 58 (MD a RD), které podle výkladu do této skupiny nepatří, protože se jedná o mimoevidenční stav Pokud jsou tyto SLM ve Vyk05 v tomto roce již použity: - ponechte stav do konce roku - vyřaďte IA57 a 58 ze skupiny ABSCELK a data pro Treximu vytvořte za všechny kvartály (Trexima povoluje)

56 Vyk, Vyk10 šetření ISP Položky tarifního zařazení se čerpají k poslednímu dni sledovaného období nebo ke dni ukončení PV Vyk12 Výkaz Škol P1b-04 Úprava počítaných dat: - tabulka IV pouze neukončené PV - fyzické stavy pro zaměstnance s více PV počítá se pouze kmenový - oprava posunu součtu hodnot ve sloupcích Vyk13 Roční výkaz o výzkumu a vývoji Změna ve vyhodnocování titulů různě velkými písmeny

57 Vyk07 Protokoly mezd Doplněn druh PV a kód Organizační struktury + výběr Vyp21 Skupiny SLM zaměstnanců Hodnoty položek rozšířeny na dvě desetinná místa Vyp24 Roční přehled SLM Nový export Přehled SLM podle zvolené započitatelnosti za roční období, případně i detaily za jednotlivé SLM v členění na částky/hodiny a jednotlivé měsíce roku + součet za celý rok. Pouze export do xls Ban04 Opis média s převodním příkazem Sestava rozšířena o SWIFT kód příjemce

58 Ban15 Rozpis příspěvků zaměstnavatele na PP/ŽP ve formátu APF Byl zrušen nevyužívaný parametr Uvádět symboly (VS,SS,KS) Ban19 Export platebních příkazů ve formátu MT101 Je zpřístupněn pouze pro uživatele s CZ legislativou

59 Uzávěrka, účetnictví Vyp02 Navigační seznam Oprava po provedení uzávěrky se v navigačním seznamu neobjevovala změna stavu VT Výpočet průměrného výdělku Při výpočtu průměrných výdělků se počítá poměrná část dlouhodobých SLM připadajících na čtvrtletí a tato částka se krátí za dobu ve čtvrtletí neodpracovanou. Krácení se počítá pomocí odpracovaných hodin a fondu pracovní doby. Od možno na Pru01 zadat korekce fondu PD, které výpočet respektuje

60 Roční uzávěrka a dodatková dovolená Do nového roku se přenáší položka režimu dodatkové dovolené a podle její hodnoty se vypočte nárok dodatkové dovolené pro nový rok Uct01 - Nastavení účetnictví V podmínkách i naplnění položek je možno použít makra (např. struslm(2) ) Nyní v podmínce možno použít i více maker najednou!!! Nyní se již NESMÍ použít kvalifikátory (cemvypdet.typ_vt) nutno přenastavit!!!

61 Dan za rok 2010 pro organizace, které zaměstn stnávaj vají cizince, nutno poslat elektronicky zajistěte te si datové spojení s finančním úřadem, například přes datovou schránku

62 Děkuji za pozornost Michaela Pastorová

V E R Z E EGJE e201110 Mzdy Výdej 20.10.2011

V E R Z E EGJE e201110 Mzdy Výdej 20.10.2011 V E R Z E EGJE e201110 Mzdy Výdej 20.10.2011 Číseln selníky Do Kal01 doplněny státní svátky pro rok 2012 Nové interní algoritmy IA3019 Zahraniční pojistné zaměstnance na Sociáln lní pojištění Pojistné

Více

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy Výdej 20.5.2011 Rušen ení nepoužívaných část stí EGJE Legislativní platnost do 31.12.2009 - odstraněn výpočet nemocenských dávek, který platil do konce roku 2008/2009 - zrušen

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika V E R Z E EGJE e201009 Personalistika Výdej 20.9.2010 Důle ležit ité změny formou patch od verze 201004 Adm01, Adm01p, Adm10, Adm12 rozšíření nabídky osob bez ohledu na status (dříve se nabízely pouze

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy. J. Osvaldová

Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy. J. Osvaldová Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy J. Osvaldová CZ - ISCO Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Zákon 89/1995 Sb. 19 odst. 2 Nová klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Nahrazuje dosavadní KZAM-R Platnost od

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Jak si přepočítat výplatu 1

Jak si přepočítat výplatu 1 Jak si přepočítat výplatu 1 Protože dochází k chybám ve výpočtu výplat, není špatné umět si přepočítat výplatu a případně ji reklamovat. Spočítám si svoji výplatu za duben 2012 a to srozumitelně, aby se

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy pro zaměstnavatele přináší od 1.8.2009 zákon 221/2009, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Základní část mzdy je tedy v pořádku.

Základní část mzdy je tedy v pořádku. Jak si přepočítat výplatu 2 Měsíční tarifní mzda Podíváme se na pásku, nejprve vlevo nahoře: PKS 3: Mzda se skládá z tarifní mzdy a dalších mzdových položek... PKS 5: Zaměstnanci přísluší měsíční tarifní

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 Aplikace slouží pro časovou evidenci práce na projektech formou vykazování měsíčního souhrnu odpracovaných hodin (timesheet). Elektronická

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Modul RLZ - Zápis zaměstnance

Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Školící materiál pro samostudium 2.8.2011 Romana Pavelková Datum tisku 18.10.2011 2 Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Obsah Úvod... 3 Teorie Zápis

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková Skalský Dvůr 26.-27.11.2012 Mzdy novinky Romana Pavelková 1. Docházka Evidence začátku a konce, 96 dost. 1) ZP a) Odpracované Směny, Práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Od verze V02.33 jsou na této stránce podklady pro vytištění až tří samostatných ELDP. Vyplnění ELDP je nově (od verze K3V02.33) umístěno

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Metodický pokyn k zadávání nemocenské od 30.6.2008.

Metodický pokyn k zadávání nemocenské od 30.6.2008. Metodický pokyn k zadávání nemocenské od 30.6.2008. Legislativa: Dnem 30. 6. 2008 se v zákoně č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v ustanovení 15 odst. 1 věty první, zrušují slova: trvá-li

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření Instrukce mzdové účtárně pro placení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění u AXA penzijního fondu a. s.

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

WinFAS. mzdy 2b. Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV

WinFAS. mzdy 2b. Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV mzdy 2b Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV verze z 19.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů pro příklady zpracování stavů u PPV (neschopenek, OČR, PPM, ) 1) Výpočet vyměřovacích základů pro nemocenské

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz

Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 1 Obsah Obsah 1. ZPRACOVÁNÍ MEZD... 3 1.1 Nebojte se zpracování mezd, s naší pomocí to zvládnete!... 3 1.2 Výhody mzdového systému Vema:... 3

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd. aktualizováno 11.5.2012 Ing. Jitka Hlaváčková

Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd. aktualizováno 11.5.2012 Ing. Jitka Hlaváčková Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd aktualizováno 11.5.2012 Ing. Jitka Hlaváčková Návod, jak vypočítat celkovou částku, kterou máte k dispozici na odměny Modelový příklad Osobní náklady dle

Více

Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a)

Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a) Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a) Mzdy za leden 2009 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.61. Na starších verzích, nelze od roku 2009 zpracovávat mzdy! Pokud se po spuštění

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více