VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Yana Vahidova Business plán (hotelového řetězce, cestovní kanceláře) při vstupu na nový trh Bakalářská práce 2014

2 Business plán (hotelového řetězce, cestovní kanceláře) při vstupu na nový trh Bakalářská práce Yana Vahidova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eliška Smotlachová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation The business plan (hotel chains, travel agencies) to entering to a new market. Yana Vahidova The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Eliška Smotlachová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Business plán (hotelového řetězce, cestovní kanceláře) při vstupu na nový trh zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Jméno a příjmení autora V Praze dne

5 Úvodem bych chtěla poděkovat Ing. Elišce Smotlachové za cenné připomínky, konzultace a odbornou pomoc, které byly velmi užitečné k vypracování této bakalářské práce.

6 Anotace VAHIDOVA, Yana. Business plán (hotelového řetězce, cestovní kanceláře) při vstupu na nový trh. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Cílem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro hotelový řetězec Kapriz, při vstupu na nový trh wellness služeb. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou uvedeny kapitoly věnující se pojmu wellness a definování podnikatelského plánu a jeho struktury. Analytická část obsahuje podnikatelský záměr a poté finanční plán, analyzuje konkurenční prostředí a marketingovou aktivitu. Praktická část práce přináší posouzení návratnosti investic. V závěru mé práce jsou uvedeny jednotlivá hodnocení podnikatelského plánu a stanovených cílů práce. Tato práce je zpracována tak, aby byla použita jako pomocný materiál pro hotelový řetězec Kapriz. Klíčová slova: hotelový řetězec, podnikatelský plán, nový trh 6

7 Annotation VAHIDOVA, Yana. Analysis of the success factors of a hotel The business plan (hotel chains, travel agencies) for entering to the new market. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Prague: The aim of this thesis is to create a business plan for the hotel chain Kapriz, to entering a new wellness market. The work is divided into three parts. In the theoretical part includes chapters dedicated to the concept of wellness and describes business plan and its structure. The analytical part consists of business plan and financial plan that analyzes the competitive environment and marketing activities. The practical part provides an assessment of return on investment. At the end of my work are given individual evaluation of the business plan. This work can to be used as auxiliary material for the hotel chain Kapriz. Keywords: business plan, hotel chain, market 7

8 Obsah Seznam tabulek Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek Úvod Teoretická část Podnikatelský plán Druhy plánů Podnikatelský záměr Wellness hotel Wellness Bazény, sauny a masáže jsou nezbytnými částmi dobrého wellness hotelu Floating tang a squash jako nové možnosti ve wellness hotelech v Kyrgyzstánu Hotelové řetězce Analytická část Základní informace o podnikatelském plánu Stručné shrnutí podnikatelského záměru Poskytované služby Analýza trhu Marketing Finanční plán

9 3. Návrhová část Hodnocení investic s využitím metody doby návratnosti investic Hodnocení atraktivity investice s využitím indikátoru ROE Závěr Literatura Internetové zdroje

10 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Výdaje na marketing před zahájením provozu - jednorázové Tabulka č. 2 Mzdové náklady za čtvrtletí Tabulka č. 3 Náklady na praní obleků a povlaků za jedno čtvrtletí Tabulka č. 4 Variabilní a fixní náklady obsazenosti hotelu Tabulka č. 5 Predikce výnosu Horší varianta Tabulka č. 6 Predikce výnosu Střední varianta Tabulka č. 7 Predikce výnosu- Lepší varianta Tabulka č. 8 Predikce čtvrtletního cash-flow Horší varianta Tabulka č. 9 Predikce čtvrtletního cash-flow Střední varianta Tabulka č. 10 Predikce čtvrtletního cash-flow Lepší varianta Tabulka č. 11 Predikce ROE dle různých variant Tabulka č. 12 ROE - rentabilita vlastního kapitálu ve vybraných odvětvích 10

11 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek Atd. - a tak dále Tzv. - takzvaný SNS - Společenství nezávislých států CR - Cestovní ruch 11

12 Úvod Česká asociace wellness definuje toto slovo: wellness znamená stav/pocit blahobytu, jež je maximálně orientovaný na individuální možnosti člověka vlastní osobu. Je to dlouhotrvající - stupňující se proces přeměny Vaší psychické, intelektuální, emoční, sociální, duchovní a okolní pohody. Tyto parametry jsou nejdůležitější součástí wellness. Wellness je také označení pro strukturu, zařízení a prostor, které jsou realizovány v konceptu s touto filozofií (architektura, design, barvy ) a pro programy, které nás k pocitům wellness vedou (procedury, balíčky, menu ). Wellness prostor je v nás i v přírodě, pokud nám zajišťuje prožitek krásy, klidu a míru. 1 Základní myšlenkou je filozofie, ze které vyplývá koncept wellness hotelu. Tento trend péče o zdraví a duchovní rovnováhu, nemůže být nikde jinde realizován než právě v Kyrgyzstánu. Na základě zkušeností a komparativních analýz jsem došla k názoru, že odvětí wellness je vhodné jako nový trh pro hotelový řetězec Kapriz. Tento podnikatelsky plán bude velmi užitečný pro názornou ukázku. Cílem mé bakalářské práce je potvrzení nebo naopak vyvrácení atraktivity této oblasti podnikaní. Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem, který wellness hotely převádí do realistické podoby, ve formě finančního plánu. Hlavním sledovaným problémem jsou: rozvíjející se oblasti podnikání cestovní ruch Kyrgyzstánu pohostinství v Kyrgyzstánu návratnost investic V práci provedu analýzu konkurence a následné cash-flow umožní posouzení rentability kapitálu. Hlavním vodítkem práce se stane kniha M. Synka Podniková ekonomika. 1 <http://www.spa-wellness.cz/ceska-asociace-wellness/vyznam-slova-wellness/> 12

13 V zájmu naplnění cíle mé bakalářské práce je práce rozdělena do tří částí. V první části jsou kapitoly věnující se pojmu wellness a definování podnikatelského plánu a jeho struktury. Je zde popsán hotelový řetězec, jeho výhody a nevýhody. Druhá část práce bude obsahovat podnikatelský záměr a poté bude následovat finanční plán, analýza konkurenčního prostředí a jednotlivých marketingových aktivit. Ve třetí části práce bude posouzena návratnost investic. 13

14 1. Teoretická část Předtím ještě než začnu popisovat podnikatelský plán hotelového řetězce Kapriz před otevřením nového wellness hotelu, musím rozebrat jednotlivé prvky při sestavování podnikatelského plánu a vymezit jednotlivé pojmy. V teoretické části práce tyto prvky a pojmy popíši a následně rozeberu pojem wellness hotel a jeho specifika od jiných hotelů Podnikatelský plán Podnikatelský plán potřebujeme nejen pro rozvoj a investiční rozhodovaní, ale také pro lepší řízení podniku, jeho vedení a pro zaměstnance. Než začneme svůj podnikatelský plán uvádět v život, je důležité, abychom si ověřili jeho reálnost a životaschopnost. Důvodů, proč bychom měli sestavit podnikatelský plán je samozřejmě více. Patří mezi ně například potřeba získat chybějící finanční prostředky, najít společníka, informovat své obchodní partnery, zaměstnance atd. Zejména začínající podnikatel, který má zajímavý podnikatelský nápad, pomocí zpracovaného podnikatelského plánu zjistí celkovou potřebu finančních prostředků, potřebu cizích zdrojů a možnosti jejich zhodnocení. Následně pak může oslovit investora, který bude od podnikatele očekávat odpovědi na následující otázky: Co podnikatel dělá? Co podnikatel nabízí? Co podnikatel potřebuje? Proces zpracování podnikatelského plánu je velmi přínosný i pro podnikatele samotného. Při sestavování podnikatelského plánu si podnikatel ujasní, jaké kroky musí učinit v jednotlivých oblastech, jak osloví zákazníky, na kterých trzích bude nabízet svůj produkt, jak silná je konkurence, jak se odliší od konkurence, kolik bude potřebovat zaměstnanců, zda bude mít dostatečné výrobní kapacity i v případě rostoucí poptávky aj. Pomocí podnikatelského plánu si postupně podnikatel odpoví na následující otázky: Kde se nyní nachází? Kam se chce dostat? Jak toho chce dosáhnout? 14

15 Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí podnikatelských cílů 2 Není závazná žádná právní forma, která by nám určovala strukturu podnikatelského plánu. Na trhu je nepřeberné množství firem různých velikostí, zaměření, způsobu řízení, právní formy atd. Z toho důvodu nelze určit jen jednu strukturu podnikatelského planu, avšak jsou některé body, které je charakterizují: Obsah Shrnutí Popis podnikatelského záměru Všeobecný popis firmy Klíčové osobnosti Popis produktu Okolí firmy Analýza zákazníků Analýza konkurence Marketing a prodej Výroba a provozní činnosti Finanční plán Jakost, environmentální bezpečnost Personální otázky Příloha 2 SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing, s. 15 ISBN

16 1.2. Druhy plánů Podnikatelský plán nám umožňuje porovnat podnikatelské plány s realitou, a pokud se liší, identifikovat, kde se liší, v jaké míře a proč. Podnikatelský plán pomáhá plánovat výdaje a tedy i v konečném důsledku získat lepší podmínky od dodavatelů či například leasingových společností. Pokud se podniku daří dobře, podnikatelský plán ukáže, kdy začne zvýšený prodej vyžadovat i vyšší provozní kapitál. Naopak pokud se podniku nedaří, podnikatelský plán upozorní, že je potřeba situaci neprodleně řešit, tak aby podnik dostál svým obchodním závazkům. Jinými slovy: podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery (vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke kontrole podnikatelských aktivit. Další druhy plánů, které mohou být i součástmi podnikatelských plánů, můžeme rozdělit dle funkčních oblastí na: Marketingové plány. Dávají odpověď na následující otázky: Jak mohu získat zákazníky? Za jakou cenu? Jakým druhem reklamy? Výrobní plány. Dávají odpověď na otázky: Jak velká má být výrobní plocha? / Jak má vypadat zázemí pro poskytované služby? Jaké stroje a vybavení budou potřeba? V jakém množství? Jak budete kontrolovat odpady a kvalitu výrobků nebo služeb? Jaké legislativní požadavky musí podnik splňovat? Organizační plány. Dávají odpověď na otázky: 16

17 Jaké druhy znalostí a dovedností budete potřebovat pro podnikání? Jaké jsou znalostní požadavky na personál? Jak bude vypadat organizační struktura podniku? Jak bude zabezpečen tok informací ve firmě? Finanční plány. Dávají odpověď na otázky: Kolik finančních prostředků budete potřebovat pro zahájení podnikání? Kolik finančních prostředků bude přitékat a odtékat první rok měsíčně, druhý rok pololetně, třetí rok ročně (tj. cash-flow)? Jaký bude stav majetku a jeho krytí na začátku a konci prvního roku? Jaké budou Vaše osobní příjmy z podnikání? Jak budete financovat podnikání a odkud budou pocházet finanční zdroje? Plány řízení kvality. Budou odpovídat na otázky v oblasti TQM8: Jak uspokojí vaše výrobky nebo služby zákazníky? Jak se promítají vlastnosti Vašeho výrobku nebo služby do excelence (unikátnosti) výrobku? Jak budete řídit kvalitu svých výrobků nebo služeb? Plány R&D (výzkumu a vývoje). Dávají odpovědi na otázky: Jaké výrobky nebo služby budou vyvíjeny? Jak bude financován vývoj nových výrobků nebo služeb? Jaký bude časový plán vývoje nových výrobků nebo služeb? Počítačové plány. Dávají odpověď na otázky: 17

18 Jaké počítačové vybavení (hardware i software) bude k podnikání potřeba jak z hlediska zajištění výroby / služeb, tak i pro zajištění toku interních informací, jaká bude jeho cena a kdy bude opatřeno? Jak přispěje počítačové vybavení k úspěchu Vašeho podnikání? Z hlediska termínování můžeme plány rozdělit na: Krátkodobé. V těchto případech hovoříme o operativních plánech. Střednědobé. Zde hovoříme o taktických plánech. Dlouhodobé. Jedná se o strategie Podnikatelsky záměr Jako synonymum se často používá pojem podnikatelský plán (business plán). Avšak my ho spíše chápeme jako celofiremní dokument, popisující komplexně všechny oblasti firmy a jejich požadovaný vývoj. Podnikatelský záměr tedy označuje dílčí produkt podnikatelského plánu, konkretizující vizi podniku a určující směr orientace jeho rozvoje. Pomocí podnikatelského záměru sledujeme přínos pro růst hodnoty podniku a zároveň musíme zohlednit existující přijatelná rizika z neúspěchu přijatého záměru. 4 3 KORÁB, V.; a kol. Podnikatelský plán - Vyd Brno: Computer Press, s. 14 ISBN FOTR, J.; SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, s. 305 ISBN

19 1.4. Wellness hotel Dále se budu zabývat samostatným pojetím wellness, které je úzce spjato s novým trhem na kterém plánuje působit společnost Kapriz Wellness Wellness má své kořeny ve Spojených státech amerických a jako samostatná disciplína se datuje od 60. let minulého století. I wellness turistika má svoji historii. Její vznik je souběžně přiřazován ke vzniku wellness v Evropě, což je v 80. letech minulého století. Podle odborníků se tento druh turistiky v Evropě traduje už od dávných dob, kdy lidé začali mít zájem o přírodní minerální prameny, které využívali k vodoléčbě a putovali za nimi po evropských zemích. (Gastro&hotel, srpen-červen 2012) Wellness provází novou vlnu péče o zdraví, která přerůstá do podoby známého, u nás zdomácnělého pojmu fitness. Již nejde jen o zdatnost, ale o celý životní styl, v němž zdatnost hraje nejdůležitější roli jako základ zdravého způsobu života a z něho plynoucí "pohody". Wellness je zdravý životní styl. Běžně se zdraví chápe jako absence nemoci, neboli pokud se u nás neobjeví příznaky žádné nemoci, říkáme, že jsme zdrávi. Širší pohled říká: Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody". Péče o zdraví by neměla začít až v okamžiku, kdy prohlásíme: Já jsem nemocný/á", ale měla by probíhat i v období, kdy si připadáme zdrávi, prostřednictvím zlepšování životního stylu - a právě to je podstatou wellness. Wellness se skládá z pěti součástí. Všechny mají velký vliv na úroveň životní pohody, ale stále nejdůležitější z nich je fitness - tělesná zdatnost. Každou z těchto součástí wellness bychom měli ovlivňovat samostatně a přitom si všímat, jak spolu vzájemně souvisejí a ovlivňují se. Žádnou z nich nelze opomenout, protože jen rovnováha mezi nimi může vést k nejvyšší úrovni wellness. 5 Wellness chápeme jako soubor programů a uvědomělého chování jednotlivce zaměřeného na celkové uvolnění jeho organismu a vytváření pocitu pohody a pozitivních nálad. Wellness jsou 5 < 19

20 různorodé činnosti uvádějící do souladu tělo, mysl a duši. Zahrnují především 5 hlavních okruhů: fitness, správnou výživu, zvládnutí stresu, osobní návyky a optimistický přístup k životu. Na rozdíl od lázeňské péče nemusí být wellness aktivity spojeny s výskytem přírodních léčivých zdrojů a nemusí být ani spojeny s odborným personálem medicínského charakteru. Wellness je charakteristické těmito aspekty: Nezávislé na přírodních léčivých zdrojích; lékařská péče není nezbytná, spíše výjimečná; wellness může být v jakémkoliv vhodném prostředí; wellness funguje na principu krátkodobých pobytů. Wellness pak představuje jednotu pěti hlavních faktorů: fitness, výživy, zvládnutí stresu, osobních návyků a pozitivního přístupu k životu samému. Na rozdíl od lázeňství nevyžadují wellness aktivity bezprostřední blízkost přírodních léčivých zdrojů. V praxi potom jsou wellness aktivity uskutečňovány především na komerčním principu krátkodobých pobytů Bazény, sauny a masáže jsou nezbytny mi částmi dobrého wellness hotelu Blahodárné účinky vody jsou známy již velmi dlouho. Vodní prostředí vytváří specifické podmínky: voda nadnáší (pocit lehkosti a uvolňování svalů), zvýšená vlhkost vzduchu (zmírňování dýchacích problémů u respiračních alergiků). V našich klimatických podmínkách s nižším počtem slunečných a teplých dní, přináší lidem voda psychickou úlevu a mnohým také relaxaci. V bazénech větších rozměrů lze velmi dobře udržovat fyzickou zdatnost i u lidí s handicapem. Vybudování bazénu je velmi nákladná záležitost, ale z hlediska hotelových i z hlediska veřejných služeb jsou tyto prostory značně vyhledávány. Stavba plaveckých bazénů ve větších městech je nutností, vznikají aquacentra (sportovně zábavné objekty), kde jsou soustředěny všechny prvky relaxace (plavecký bazén, whirpool, sauna, parní lázeň, masáže a různé zábavné prvky). Pořizovací náklady jsou ale značné a pro běžného podnikatele v hotelovém provozu těžce realizovatelné. Naproti tomu, zřízením bazénu střední velikosti v hotelu může dojít k výraznějšímu zájmu o návštěvnost hotelu i o zvýšení tržeb za ubytování a dalších ostatních příjmů. V rámci konkurenčního boje přináší vlastnictví bazénu významnou výhodu. 7 6 NIGRINOVÁ, A. Studijní opora CR 023 Management lázeňských a wellnessových služeb. Praha 2011 s. 25 ISBN LESOVÁ, M. Wellness a hotelové sporty. Praha 2008 s. 36 ISBN

21 1.7. Floating tang a squash jako nové možnosti ve wellness hotelech v Kyrgyzstánu Tyto trendy jsou známé především v Evropě a v USA, jen v poslední době začaly pronikat na území Kyrgyzstánu. Floating tang a squash ještě nebyly v Kyrgyzstánu nikdy představeny. Squash je raketový sport v uzavřeném prostoru s využitím stěn pro hru. Je součástí životního stylu manažerů, mládeže a každého moderního člověka, který hledá intenzivní pohyb formou zábavné, velmi intenzivní a emotivní hry. Počátek této hry pochází z 19. století, kdy si vězni v londýnské věznici svůj pobyt krátili údery míčku pomocí rakety o zeď a vymysleli tak hru rackets. Tato hra se velmi rychle rozšířila na některé anglické školy. Squash se zrodil právě na jedné z nich (škola Harrow v roce 1830). Tato hra byla na dlouhou dobu doménou anglických soukromých škol a klubů. Nové technologie výstavby kurtů a vývoj životního stylu lidí na celém světě přinesly i mimořádný zájem o tento sport v 70. letech. Dnes patří squash mezi nutné součásti sportovních a rekreačních center. Tento sport je efektivní a příjemný způsob fyzické i psychické relaxace a udržováním tělesné kondice uspokojuje základní lidskou touhu soutěžit a provozovat společenský sport v kulturním prostředí. Squash jako čtyřhra je velmi intenzivním sportem (z energetického hlediska se jedná o nejintenzivnější raketový sport). Charakteristika a způsoby použití Floating tank. Floating tank je léčebné a regenerační zařízení ve tvaru vejce, opatřené víkem pro vstup a výstup uživatele, který sám víko ovládá. Rozměry jsou cca. 2,5m délka, 1,6m šířka a 1.3m výška. Vana je tepelně izolována. Uvnitř je speciální náplň, která je ohřívána na teplotu lidského těla. Pod hladinou je osvětlení a mezi plášti jsou reproduktory pro přenos hudby. Náplň tvoří asi 550 litrů speciálního roztoku na bázi síranu hořečnatého, která se po každém klientovi čistí ve vestavěné filtrační jednotce. Celý režim řídí programovatelný automatický systém, který umožňuje snadnou a jednoduchou obsluhu zařízení. Floating tank je maximálně využitelný jak ve fitness centrech, lázeňských a rehabilitačních zařízeních, tak i v hotelích, kosmetických salónech apod. Objevitelem floatingu je americký vědec a spisovatel dr. John Lilly, který dal již v roce 1954 postavit první floating tank 8 8 LESOVÁ, M. Wellness a hotelové sporty. Praha 2008, s. 40 ISBN

22 Hotelové řetězce Hotelový řetězec - ( ang. hotel chain) jsou hotely vzájemně propojené různou úrovní spolupráce, typů poskytovaných služeb a vlastnických vztahů typický výcvik zaměstnanců, propagace, vybavení hotelů, společný informačně rezervační systém, marketing atd. Snahou všech hotelových řetězců je vzájemná spolupráce mezi hotely a z toho plynoucí úspora nákladů. 9 Kooperace podniků cestovního ruchu: léta založila americká letecká společnost American Airlines první hotelovou společnost hotels corporation. - Letecká společnost chtěla nabídnout svým klientům to nejlepší pohodlí a komfort všude na světě léta rozkvět hotelových řetězců - silnější postavení na mezinárodních trzích. - Stále častěji dochází k fúzím společností. Výhody hotelových řetězců: - finanční výhody - bez velkých finančních nákladů se lze dostat do hotelových řetězců (kratší doba do umístění na trhu, dostat se do podvědomí klientů, nižší náklady na reklamu a kontrolu.) - marketingové výhody - využití společné reklamy, vlastní marketingový výzkum, společná databáze klientů.) - všeobecná důvěra - bankovní ústavy, důvěra široké veřejnosti (zákazníků) - výhody v oblasti nákupu - příznivější ceny výrobků, dostupnost výrobků - manažerské výhody - vlastní vzdělávání manažerů, doškolovací kurzy, tréninkové programy 9 <http://cestovniruch.studentske.cz/2009/02/hotelove-retezce-jejich-postaveni-v.html> 22

23 - technické výhody - společná údržba, prádelna, ekologické předpisy Nevýhody hotelových řetězců: - komunikace - výběr vhodného komunikačního prostředku, nejmodernější technika - zpětná vazba (odezva) - kontrola - dodržování stanovené kontroly (pravidelné kontroly) - náklady - neměly by být větší, než kdyby byl hotel samostatnou jednotkou Hotelové řetězce mohou fungovat na několika systémech: integrovaný řetězec - je složený z hotelů, z nichž některé jsou přímo jeho vlastnictvím, ale tento systém lze kombinovat různými formami: a) vlastnictví jednotlivých objektů (sama společnost je vlastníkem) b) franchisová smlouva - tento systém je založený na prodeji práva používat obchodní jméno, design nebo značku c) dosazení svého vedení d) smlouva o řízení (management contract) - písemná dohoda mezi oběma stranami (vlastník a provozovatel), za účelem poskytování profesionálních plánovacích, organizačních a operativních výkonů pro produkci a prodej služeb týkajících se ubytování, stravování a jiných služeb souvisejících s hotelovým provozem dobrovolný hotelový řetězec - vzniká tehdy, domluví-li se několik nezávislých hotelů s úmyslem společného podnikání na akcích, které by si jako samostatné jednotky nemohli nikdy dovolit <http://www.scritub.com/limba/ceha-slovaca/hotelov-etzce php> 23

24 2. Analytická část V rámci analytické části práce vytvořím podnikatelský záměr pro hotelový řetězec Kapriz, následně poté provedu analýzu. Uvedu zde také základní informace o společnosti a službách, které budou v hotelu nabízeny. Dále provedu analýzu trhu a vytyčím si strategii marketingových aktiv. Následně provedu finanční analýzu Základní informace o podnikatelském plánu Provozovatel společnost Kapriz Předtím ještě než začnu popisovat podnikatelský plán, musím brát v úvahu předpokládaný provoz této společnosti. Wellness hotel bude muset dodržovat standard kvality a také různá pravidla hotelového řetězce z důvodu očekávání zákazníků od značky tohoto hotelu. Účel tohoto dokumentu Účelem podnikatelského plánu je poskytování jistoty pro investory. Vybudování nového wellness hotelu je přínosné zejména z finančního hlediska. Velmi důležitou částí tohoto podnikatelského plánu je analýza konkurence a marketingové činnosti, která zajistí pozitivní vztah s budoucími klienty. Finanční plán ukáže dlouhodobou ekonomickou rentabilitu Stručné shrnutí podnikatelského záměru Součástí podnikatelského záměru je výstavba a vybudování nového wellness hotelu v horské lokalitě Kyrgyzstánu v blízkosti hlavního města Biškek. Od roku 2000 po rok 2014 bylo v okolí otevřeno více než 10 fitness center, a také několik center pro zdravou výživu 11, z čehož vzešel trend obavy o zdraví a krásu. Díky tomu, že wellness hotely a zdravý životní styl stále nabírá na větší popularitě a ve velké míře se stává součástí života moderních lidí, bylo zapotřebí vymezit wellness hotel ve svých službách, které bude nabízet. Wellness služby nejsou prezentovány vždy v plném rozsahu služeb a jejich kvalita někdy neodpovídá požadovaným očekáváním. Podrobněji tuto problematiku rozebereme v části analýza konkurence. 11 <http://www.spr.kg/bishkek-i-bishkekskiy-gorodskoy-okrug/fitnes-klubi-fitnes-tsentri/> 24

25 Výstavba nové budovy je nejlepším způsobem, jak začít provozovat hotel, protože budova musí odpovídat jak kvalitě, tak i technickým požadavkům, a také mít různé moderní prvky designu. Nové prostory potřebné pro wellness služby musí mít určité specifické nároky Poskytované služby Základní myšlenkou pro služby, které budou nabízeny v hotelu, je přenocování za účelem odpočinku a relaxace ve formě aktivního sportování. Toto všechno by mělo být spojeno se zdravou výživou a různými procedurami. Wellness hotel se skládá ze třech částí: ubytování (a vše co je s tím úzce spjato), wellness služby, a stravovací služby. Ubytování bude nabízeno v nově vybudovaném zařízení s minimálními požadavky pro **** hvězdičky, podle doporučení ministerstva cestovního ruchu a nařízení o klasifikaci státního systému hromadných ubytovacích zařízení v Kyrgyzské republice od Plánovaná výstavba nové budovy s třiceti pokoji a kapacitou přibližně šedesáti lůžek. Oproti ostatním hotelům společnosti Kapriz, se tento specializuje především na vytvoření domácí atmosféry a rozšířené péče o hosty. Stravovací úsek je představen restauračním prostorem orientovaným na hosty hotelu, a je celodenně otevřen. Snídaně budou nabízeny formou bufetu, obědy a večeře budou poskytovány formou výběru z jídelního lístku. Rozsah a nabídka jídel bude odpovídat požadavkům zdravé výživy na základě biopotravin. Vybavení restaurace je požadováno v moderním stylu. Wellness hotel bude mít bazén, systém Floating tank a masážní kout. V rámci hotelu bude také nabízeno squashové hřiště. To bude první squashové hřiště v Kyrgyzstánu. V zemi totiž žádné jiné neexistuje. Součástí odpočinku bude přilehlá horská lokalita příroda a čerstvý vzduch. 12 < 25

26 2.4. Analýza trhu Dále provedu průzkum konkurence v okolí a zvážíme možnosti dodavatelů. Velký důraz budeme klást na zákazníky Analýza konkurence Kyrgyzstán je země, která je už ze středověku popisovaná jako velmi pohostinná. Cestovní ruch je zde velmi atraktivní z investičního hlediska. Země má značné přírodní zdroje a unikátní tradice, které mohou být prezentovány turistům. 10% exportu se skládá z tržeb v CR což je 48 milionu amerických dolarů. Celkově se cestovní ruch podílí na HDP čtyřmi procenty. Hlavní trh jsem definovala jako wellness služby. Hotely s tímto zaměřením nabízejí především krátkodobé pobyty v horské lokalitě cca. 30 až 50 km od hlavního města. V této lokalitě existují hotely, které bych mohla považovat za konkurenty. Celkem je ve zvolené oblasti podle webových stránek 22 hotelů plus dalších 10 hotelů, které nejsou evidovány tímto systémem. Z tohoto počtu má 15 hotelů bazén a služby spa nebo podobné wellness. Hotel, který má všechny požadované služby je Hyatt Regency Bishkek. Tento hotel ale nemůžu považovat za konkurenceschopný, a to zejména z důvodu jeho cenové politiky a geografické polohy. Hlavní konkurenční výhodou je koncept nejen služeb, ale také celkového stylu a zážitku. Zdravá výživa a možnost uniknout před každodenním stresem, to všechno hotel nabídne pouhých 30 minut jízdy od domova. Následně uvádím jednotlivé konkurenty: horský hotel Ak-Taš, horský hotel Oruu-Say a lázně Teplé Lazné. 26

27 Horský hotel Ak-Taš Tento hotel se nachází 30 kilometrů od Biškeku, v nadmořské výšce 2100 m nad mořem. Rozprostírá se v krásné rokli " Oruu- Say " obklopené jalovcovými lesy. Jeho kapacita je 28 lůžek. 1 deluxe pokoj, 2 apartmány, 4 junior suites a 2 jednoduše zařízené pokoje. Pro ty, kteří chtějí dovolenou na samotě, můžeme poskytnout "lovecký zámeček". Deluxe: obývací pokoj s balkonem, který nabízí panoramatický výhled na město, obývací pokoj, ložnice, koupelna. Suite: chodba, obývací pokoj, ložnice, koupelna. Junior: obývací pokoj, ložnice, balkon s výhledem na hory, sprchový kout. Jednoduchý pokoj: obývací pokoj a ložnice. Penzion: obývací pokoj, dvě ložnice a koupelna se sprchou. Cena pokojů: Simple 24$ Junior 40$ Suite 60$ Je zde možnost i slev: Stálí zákazníci mají slevu na pobyty 20 % Ubytování na více než 2 dny 20% sleva 27

28 Poznámka: cena pokoje nezahrnuje stravu a další služby, poskytované hotelem " Ak - Tash " 13 Horský hotel Oruu-Say - 3 lanovky různé délky: - Dvě paralelní lanovky (typ zavěšení) - délka 1000 m a 800 m. - Třetí vlek má délku 850 m - pro extrémní lyžování. - K dispozici je také dráha s vlekem pro lyžování a sáňkování na balónech. Ubytování " Oruu Say " nabízí hotel nově otevřený v roce 2009 po generální opravě. Hotel " Oruu -Say " je kompletně renovovaný, komfortní a útulný. Celková kapacita činí 50 pokojů V přízemí: - Restaurace, bar, biliard, stolní tenis, půjčovna vybavení Ekonom: postele, noční stolky, skříň, WC a sprcha na patře. Standard: postele, noční stolky, šatní skříň a koupelna se sprchou Suitě: postel, noční stolek, šatní skříň, TV, koupelna a sprchový kout. 14 Ekonom 30$ Standard 40$ Suite 60$ Ceny jsou uvedeny bez stravování. 13 <http://www.aktash.kg/index.php> 14 < 28

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Bácová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky Miroslava Žampachová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci Podnikatelský plán na založení restaurace je zpracován podnikatelský

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Pavla Kopská Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu U Otakarovy bašty Diplomová práce 2013 Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Oleksandr Biley Opatření managementu stravovacího úseku v hotelu s cílem zvýšit a zkvalitnit stravovací služby a tak dosáhnout vyšší poptávky po těchto

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jiří Havlín Podnikatelský záměr - založení rybí restaurace ve Vodňanech, městě s mnohasetletou rybářskou tradicí Bakalářská práce 2014 Podnikatelský záměr

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bakalářská práce Autor: Jan Vůjtěch bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport

Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bakalářská práce Jméno: Renata Plodíková Bankovní management, Bankovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o.

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jakub Tabas Jan Moravčík Brno 2015 Na tomto místě

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE

TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE BAKALÁŘSKÁ

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

Podnikatelský plán a finanční řízení

Podnikatelský plán a finanční řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce:

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.!!!!!! Marek Oubrecht!!!! Marketingový mix výstavby bytového domu!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.!!!!!! Marek Oubrecht!!!! Marketingový mix výstavby bytového domu!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!! VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Marek Oubrecht Marketingový mix výstavby bytového domu Bakalářská práce 2014 Marketingový mix výstavby bytového domu Bakalářská práce Marek Oubrecht Vysoká

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Irina Ryabova Analýza faktorů úspěšnosti hotelu Bakalářská práce 2014 Analýza faktorů úspěšnosti hotelu Bakalářská práce Irina Ryabova Vysoká škola hotelová

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Rekonstrukce a následný provoz kavárny

Rekonstrukce a následný provoz kavárny Rekonstrukce a následný provoz kavárny Diplomová práce Bc. Monika Němečková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Podnikatelský plán na založení drobného podniku

Podnikatelský plán na založení drobného podniku MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Management Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Bakalářská práce AUTOR: Miroslava

Více