VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Yana Vahidova Business plán (hotelového řetězce, cestovní kanceláře) při vstupu na nový trh Bakalářská práce 2014

2 Business plán (hotelového řetězce, cestovní kanceláře) při vstupu na nový trh Bakalářská práce Yana Vahidova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eliška Smotlachová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation The business plan (hotel chains, travel agencies) to entering to a new market. Yana Vahidova The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Eliška Smotlachová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Business plán (hotelového řetězce, cestovní kanceláře) při vstupu na nový trh zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Jméno a příjmení autora V Praze dne

5 Úvodem bych chtěla poděkovat Ing. Elišce Smotlachové za cenné připomínky, konzultace a odbornou pomoc, které byly velmi užitečné k vypracování této bakalářské práce.

6 Anotace VAHIDOVA, Yana. Business plán (hotelového řetězce, cestovní kanceláře) při vstupu na nový trh. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Cílem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro hotelový řetězec Kapriz, při vstupu na nový trh wellness služeb. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou uvedeny kapitoly věnující se pojmu wellness a definování podnikatelského plánu a jeho struktury. Analytická část obsahuje podnikatelský záměr a poté finanční plán, analyzuje konkurenční prostředí a marketingovou aktivitu. Praktická část práce přináší posouzení návratnosti investic. V závěru mé práce jsou uvedeny jednotlivá hodnocení podnikatelského plánu a stanovených cílů práce. Tato práce je zpracována tak, aby byla použita jako pomocný materiál pro hotelový řetězec Kapriz. Klíčová slova: hotelový řetězec, podnikatelský plán, nový trh 6

7 Annotation VAHIDOVA, Yana. Analysis of the success factors of a hotel The business plan (hotel chains, travel agencies) for entering to the new market. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Prague: The aim of this thesis is to create a business plan for the hotel chain Kapriz, to entering a new wellness market. The work is divided into three parts. In the theoretical part includes chapters dedicated to the concept of wellness and describes business plan and its structure. The analytical part consists of business plan and financial plan that analyzes the competitive environment and marketing activities. The practical part provides an assessment of return on investment. At the end of my work are given individual evaluation of the business plan. This work can to be used as auxiliary material for the hotel chain Kapriz. Keywords: business plan, hotel chain, market 7

8 Obsah Seznam tabulek Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek Úvod Teoretická část Podnikatelský plán Druhy plánů Podnikatelský záměr Wellness hotel Wellness Bazény, sauny a masáže jsou nezbytnými částmi dobrého wellness hotelu Floating tang a squash jako nové možnosti ve wellness hotelech v Kyrgyzstánu Hotelové řetězce Analytická část Základní informace o podnikatelském plánu Stručné shrnutí podnikatelského záměru Poskytované služby Analýza trhu Marketing Finanční plán

9 3. Návrhová část Hodnocení investic s využitím metody doby návratnosti investic Hodnocení atraktivity investice s využitím indikátoru ROE Závěr Literatura Internetové zdroje

10 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Výdaje na marketing před zahájením provozu - jednorázové Tabulka č. 2 Mzdové náklady za čtvrtletí Tabulka č. 3 Náklady na praní obleků a povlaků za jedno čtvrtletí Tabulka č. 4 Variabilní a fixní náklady obsazenosti hotelu Tabulka č. 5 Predikce výnosu Horší varianta Tabulka č. 6 Predikce výnosu Střední varianta Tabulka č. 7 Predikce výnosu- Lepší varianta Tabulka č. 8 Predikce čtvrtletního cash-flow Horší varianta Tabulka č. 9 Predikce čtvrtletního cash-flow Střední varianta Tabulka č. 10 Predikce čtvrtletního cash-flow Lepší varianta Tabulka č. 11 Predikce ROE dle různých variant Tabulka č. 12 ROE - rentabilita vlastního kapitálu ve vybraných odvětvích 10

11 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek Atd. - a tak dále Tzv. - takzvaný SNS - Společenství nezávislých států CR - Cestovní ruch 11

12 Úvod Česká asociace wellness definuje toto slovo: wellness znamená stav/pocit blahobytu, jež je maximálně orientovaný na individuální možnosti člověka vlastní osobu. Je to dlouhotrvající - stupňující se proces přeměny Vaší psychické, intelektuální, emoční, sociální, duchovní a okolní pohody. Tyto parametry jsou nejdůležitější součástí wellness. Wellness je také označení pro strukturu, zařízení a prostor, které jsou realizovány v konceptu s touto filozofií (architektura, design, barvy ) a pro programy, které nás k pocitům wellness vedou (procedury, balíčky, menu ). Wellness prostor je v nás i v přírodě, pokud nám zajišťuje prožitek krásy, klidu a míru. 1 Základní myšlenkou je filozofie, ze které vyplývá koncept wellness hotelu. Tento trend péče o zdraví a duchovní rovnováhu, nemůže být nikde jinde realizován než právě v Kyrgyzstánu. Na základě zkušeností a komparativních analýz jsem došla k názoru, že odvětí wellness je vhodné jako nový trh pro hotelový řetězec Kapriz. Tento podnikatelsky plán bude velmi užitečný pro názornou ukázku. Cílem mé bakalářské práce je potvrzení nebo naopak vyvrácení atraktivity této oblasti podnikaní. Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem, který wellness hotely převádí do realistické podoby, ve formě finančního plánu. Hlavním sledovaným problémem jsou: rozvíjející se oblasti podnikání cestovní ruch Kyrgyzstánu pohostinství v Kyrgyzstánu návratnost investic V práci provedu analýzu konkurence a následné cash-flow umožní posouzení rentability kapitálu. Hlavním vodítkem práce se stane kniha M. Synka Podniková ekonomika. 1 <http://www.spa-wellness.cz/ceska-asociace-wellness/vyznam-slova-wellness/> 12

13 V zájmu naplnění cíle mé bakalářské práce je práce rozdělena do tří částí. V první části jsou kapitoly věnující se pojmu wellness a definování podnikatelského plánu a jeho struktury. Je zde popsán hotelový řetězec, jeho výhody a nevýhody. Druhá část práce bude obsahovat podnikatelský záměr a poté bude následovat finanční plán, analýza konkurenčního prostředí a jednotlivých marketingových aktivit. Ve třetí části práce bude posouzena návratnost investic. 13

14 1. Teoretická část Předtím ještě než začnu popisovat podnikatelský plán hotelového řetězce Kapriz před otevřením nového wellness hotelu, musím rozebrat jednotlivé prvky při sestavování podnikatelského plánu a vymezit jednotlivé pojmy. V teoretické části práce tyto prvky a pojmy popíši a následně rozeberu pojem wellness hotel a jeho specifika od jiných hotelů Podnikatelský plán Podnikatelský plán potřebujeme nejen pro rozvoj a investiční rozhodovaní, ale také pro lepší řízení podniku, jeho vedení a pro zaměstnance. Než začneme svůj podnikatelský plán uvádět v život, je důležité, abychom si ověřili jeho reálnost a životaschopnost. Důvodů, proč bychom měli sestavit podnikatelský plán je samozřejmě více. Patří mezi ně například potřeba získat chybějící finanční prostředky, najít společníka, informovat své obchodní partnery, zaměstnance atd. Zejména začínající podnikatel, který má zajímavý podnikatelský nápad, pomocí zpracovaného podnikatelského plánu zjistí celkovou potřebu finančních prostředků, potřebu cizích zdrojů a možnosti jejich zhodnocení. Následně pak může oslovit investora, který bude od podnikatele očekávat odpovědi na následující otázky: Co podnikatel dělá? Co podnikatel nabízí? Co podnikatel potřebuje? Proces zpracování podnikatelského plánu je velmi přínosný i pro podnikatele samotného. Při sestavování podnikatelského plánu si podnikatel ujasní, jaké kroky musí učinit v jednotlivých oblastech, jak osloví zákazníky, na kterých trzích bude nabízet svůj produkt, jak silná je konkurence, jak se odliší od konkurence, kolik bude potřebovat zaměstnanců, zda bude mít dostatečné výrobní kapacity i v případě rostoucí poptávky aj. Pomocí podnikatelského plánu si postupně podnikatel odpoví na následující otázky: Kde se nyní nachází? Kam se chce dostat? Jak toho chce dosáhnout? 14

15 Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí podnikatelských cílů 2 Není závazná žádná právní forma, která by nám určovala strukturu podnikatelského plánu. Na trhu je nepřeberné množství firem různých velikostí, zaměření, způsobu řízení, právní formy atd. Z toho důvodu nelze určit jen jednu strukturu podnikatelského planu, avšak jsou některé body, které je charakterizují: Obsah Shrnutí Popis podnikatelského záměru Všeobecný popis firmy Klíčové osobnosti Popis produktu Okolí firmy Analýza zákazníků Analýza konkurence Marketing a prodej Výroba a provozní činnosti Finanční plán Jakost, environmentální bezpečnost Personální otázky Příloha 2 SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing, s. 15 ISBN

16 1.2. Druhy plánů Podnikatelský plán nám umožňuje porovnat podnikatelské plány s realitou, a pokud se liší, identifikovat, kde se liší, v jaké míře a proč. Podnikatelský plán pomáhá plánovat výdaje a tedy i v konečném důsledku získat lepší podmínky od dodavatelů či například leasingových společností. Pokud se podniku daří dobře, podnikatelský plán ukáže, kdy začne zvýšený prodej vyžadovat i vyšší provozní kapitál. Naopak pokud se podniku nedaří, podnikatelský plán upozorní, že je potřeba situaci neprodleně řešit, tak aby podnik dostál svým obchodním závazkům. Jinými slovy: podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery (vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke kontrole podnikatelských aktivit. Další druhy plánů, které mohou být i součástmi podnikatelských plánů, můžeme rozdělit dle funkčních oblastí na: Marketingové plány. Dávají odpověď na následující otázky: Jak mohu získat zákazníky? Za jakou cenu? Jakým druhem reklamy? Výrobní plány. Dávají odpověď na otázky: Jak velká má být výrobní plocha? / Jak má vypadat zázemí pro poskytované služby? Jaké stroje a vybavení budou potřeba? V jakém množství? Jak budete kontrolovat odpady a kvalitu výrobků nebo služeb? Jaké legislativní požadavky musí podnik splňovat? Organizační plány. Dávají odpověď na otázky: 16

17 Jaké druhy znalostí a dovedností budete potřebovat pro podnikání? Jaké jsou znalostní požadavky na personál? Jak bude vypadat organizační struktura podniku? Jak bude zabezpečen tok informací ve firmě? Finanční plány. Dávají odpověď na otázky: Kolik finančních prostředků budete potřebovat pro zahájení podnikání? Kolik finančních prostředků bude přitékat a odtékat první rok měsíčně, druhý rok pololetně, třetí rok ročně (tj. cash-flow)? Jaký bude stav majetku a jeho krytí na začátku a konci prvního roku? Jaké budou Vaše osobní příjmy z podnikání? Jak budete financovat podnikání a odkud budou pocházet finanční zdroje? Plány řízení kvality. Budou odpovídat na otázky v oblasti TQM8: Jak uspokojí vaše výrobky nebo služby zákazníky? Jak se promítají vlastnosti Vašeho výrobku nebo služby do excelence (unikátnosti) výrobku? Jak budete řídit kvalitu svých výrobků nebo služeb? Plány R&D (výzkumu a vývoje). Dávají odpovědi na otázky: Jaké výrobky nebo služby budou vyvíjeny? Jak bude financován vývoj nových výrobků nebo služeb? Jaký bude časový plán vývoje nových výrobků nebo služeb? Počítačové plány. Dávají odpověď na otázky: 17

18 Jaké počítačové vybavení (hardware i software) bude k podnikání potřeba jak z hlediska zajištění výroby / služeb, tak i pro zajištění toku interních informací, jaká bude jeho cena a kdy bude opatřeno? Jak přispěje počítačové vybavení k úspěchu Vašeho podnikání? Z hlediska termínování můžeme plány rozdělit na: Krátkodobé. V těchto případech hovoříme o operativních plánech. Střednědobé. Zde hovoříme o taktických plánech. Dlouhodobé. Jedná se o strategie Podnikatelsky záměr Jako synonymum se často používá pojem podnikatelský plán (business plán). Avšak my ho spíše chápeme jako celofiremní dokument, popisující komplexně všechny oblasti firmy a jejich požadovaný vývoj. Podnikatelský záměr tedy označuje dílčí produkt podnikatelského plánu, konkretizující vizi podniku a určující směr orientace jeho rozvoje. Pomocí podnikatelského záměru sledujeme přínos pro růst hodnoty podniku a zároveň musíme zohlednit existující přijatelná rizika z neúspěchu přijatého záměru. 4 3 KORÁB, V.; a kol. Podnikatelský plán - Vyd Brno: Computer Press, s. 14 ISBN FOTR, J.; SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, s. 305 ISBN

19 1.4. Wellness hotel Dále se budu zabývat samostatným pojetím wellness, které je úzce spjato s novým trhem na kterém plánuje působit společnost Kapriz Wellness Wellness má své kořeny ve Spojených státech amerických a jako samostatná disciplína se datuje od 60. let minulého století. I wellness turistika má svoji historii. Její vznik je souběžně přiřazován ke vzniku wellness v Evropě, což je v 80. letech minulého století. Podle odborníků se tento druh turistiky v Evropě traduje už od dávných dob, kdy lidé začali mít zájem o přírodní minerální prameny, které využívali k vodoléčbě a putovali za nimi po evropských zemích. (Gastro&hotel, srpen-červen 2012) Wellness provází novou vlnu péče o zdraví, která přerůstá do podoby známého, u nás zdomácnělého pojmu fitness. Již nejde jen o zdatnost, ale o celý životní styl, v němž zdatnost hraje nejdůležitější roli jako základ zdravého způsobu života a z něho plynoucí "pohody". Wellness je zdravý životní styl. Běžně se zdraví chápe jako absence nemoci, neboli pokud se u nás neobjeví příznaky žádné nemoci, říkáme, že jsme zdrávi. Širší pohled říká: Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody". Péče o zdraví by neměla začít až v okamžiku, kdy prohlásíme: Já jsem nemocný/á", ale měla by probíhat i v období, kdy si připadáme zdrávi, prostřednictvím zlepšování životního stylu - a právě to je podstatou wellness. Wellness se skládá z pěti součástí. Všechny mají velký vliv na úroveň životní pohody, ale stále nejdůležitější z nich je fitness - tělesná zdatnost. Každou z těchto součástí wellness bychom měli ovlivňovat samostatně a přitom si všímat, jak spolu vzájemně souvisejí a ovlivňují se. Žádnou z nich nelze opomenout, protože jen rovnováha mezi nimi může vést k nejvyšší úrovni wellness. 5 Wellness chápeme jako soubor programů a uvědomělého chování jednotlivce zaměřeného na celkové uvolnění jeho organismu a vytváření pocitu pohody a pozitivních nálad. Wellness jsou 5 < 19

20 různorodé činnosti uvádějící do souladu tělo, mysl a duši. Zahrnují především 5 hlavních okruhů: fitness, správnou výživu, zvládnutí stresu, osobní návyky a optimistický přístup k životu. Na rozdíl od lázeňské péče nemusí být wellness aktivity spojeny s výskytem přírodních léčivých zdrojů a nemusí být ani spojeny s odborným personálem medicínského charakteru. Wellness je charakteristické těmito aspekty: Nezávislé na přírodních léčivých zdrojích; lékařská péče není nezbytná, spíše výjimečná; wellness může být v jakémkoliv vhodném prostředí; wellness funguje na principu krátkodobých pobytů. Wellness pak představuje jednotu pěti hlavních faktorů: fitness, výživy, zvládnutí stresu, osobních návyků a pozitivního přístupu k životu samému. Na rozdíl od lázeňství nevyžadují wellness aktivity bezprostřední blízkost přírodních léčivých zdrojů. V praxi potom jsou wellness aktivity uskutečňovány především na komerčním principu krátkodobých pobytů Bazény, sauny a masáže jsou nezbytny mi částmi dobrého wellness hotelu Blahodárné účinky vody jsou známy již velmi dlouho. Vodní prostředí vytváří specifické podmínky: voda nadnáší (pocit lehkosti a uvolňování svalů), zvýšená vlhkost vzduchu (zmírňování dýchacích problémů u respiračních alergiků). V našich klimatických podmínkách s nižším počtem slunečných a teplých dní, přináší lidem voda psychickou úlevu a mnohým také relaxaci. V bazénech větších rozměrů lze velmi dobře udržovat fyzickou zdatnost i u lidí s handicapem. Vybudování bazénu je velmi nákladná záležitost, ale z hlediska hotelových i z hlediska veřejných služeb jsou tyto prostory značně vyhledávány. Stavba plaveckých bazénů ve větších městech je nutností, vznikají aquacentra (sportovně zábavné objekty), kde jsou soustředěny všechny prvky relaxace (plavecký bazén, whirpool, sauna, parní lázeň, masáže a různé zábavné prvky). Pořizovací náklady jsou ale značné a pro běžného podnikatele v hotelovém provozu těžce realizovatelné. Naproti tomu, zřízením bazénu střední velikosti v hotelu může dojít k výraznějšímu zájmu o návštěvnost hotelu i o zvýšení tržeb za ubytování a dalších ostatních příjmů. V rámci konkurenčního boje přináší vlastnictví bazénu významnou výhodu. 7 6 NIGRINOVÁ, A. Studijní opora CR 023 Management lázeňských a wellnessových služeb. Praha 2011 s. 25 ISBN LESOVÁ, M. Wellness a hotelové sporty. Praha 2008 s. 36 ISBN

21 1.7. Floating tang a squash jako nové možnosti ve wellness hotelech v Kyrgyzstánu Tyto trendy jsou známé především v Evropě a v USA, jen v poslední době začaly pronikat na území Kyrgyzstánu. Floating tang a squash ještě nebyly v Kyrgyzstánu nikdy představeny. Squash je raketový sport v uzavřeném prostoru s využitím stěn pro hru. Je součástí životního stylu manažerů, mládeže a každého moderního člověka, který hledá intenzivní pohyb formou zábavné, velmi intenzivní a emotivní hry. Počátek této hry pochází z 19. století, kdy si vězni v londýnské věznici svůj pobyt krátili údery míčku pomocí rakety o zeď a vymysleli tak hru rackets. Tato hra se velmi rychle rozšířila na některé anglické školy. Squash se zrodil právě na jedné z nich (škola Harrow v roce 1830). Tato hra byla na dlouhou dobu doménou anglických soukromých škol a klubů. Nové technologie výstavby kurtů a vývoj životního stylu lidí na celém světě přinesly i mimořádný zájem o tento sport v 70. letech. Dnes patří squash mezi nutné součásti sportovních a rekreačních center. Tento sport je efektivní a příjemný způsob fyzické i psychické relaxace a udržováním tělesné kondice uspokojuje základní lidskou touhu soutěžit a provozovat společenský sport v kulturním prostředí. Squash jako čtyřhra je velmi intenzivním sportem (z energetického hlediska se jedná o nejintenzivnější raketový sport). Charakteristika a způsoby použití Floating tank. Floating tank je léčebné a regenerační zařízení ve tvaru vejce, opatřené víkem pro vstup a výstup uživatele, který sám víko ovládá. Rozměry jsou cca. 2,5m délka, 1,6m šířka a 1.3m výška. Vana je tepelně izolována. Uvnitř je speciální náplň, která je ohřívána na teplotu lidského těla. Pod hladinou je osvětlení a mezi plášti jsou reproduktory pro přenos hudby. Náplň tvoří asi 550 litrů speciálního roztoku na bázi síranu hořečnatého, která se po každém klientovi čistí ve vestavěné filtrační jednotce. Celý režim řídí programovatelný automatický systém, který umožňuje snadnou a jednoduchou obsluhu zařízení. Floating tank je maximálně využitelný jak ve fitness centrech, lázeňských a rehabilitačních zařízeních, tak i v hotelích, kosmetických salónech apod. Objevitelem floatingu je americký vědec a spisovatel dr. John Lilly, který dal již v roce 1954 postavit první floating tank 8 8 LESOVÁ, M. Wellness a hotelové sporty. Praha 2008, s. 40 ISBN

22 Hotelové řetězce Hotelový řetězec - ( ang. hotel chain) jsou hotely vzájemně propojené různou úrovní spolupráce, typů poskytovaných služeb a vlastnických vztahů typický výcvik zaměstnanců, propagace, vybavení hotelů, společný informačně rezervační systém, marketing atd. Snahou všech hotelových řetězců je vzájemná spolupráce mezi hotely a z toho plynoucí úspora nákladů. 9 Kooperace podniků cestovního ruchu: léta založila americká letecká společnost American Airlines první hotelovou společnost hotels corporation. - Letecká společnost chtěla nabídnout svým klientům to nejlepší pohodlí a komfort všude na světě léta rozkvět hotelových řetězců - silnější postavení na mezinárodních trzích. - Stále častěji dochází k fúzím společností. Výhody hotelových řetězců: - finanční výhody - bez velkých finančních nákladů se lze dostat do hotelových řetězců (kratší doba do umístění na trhu, dostat se do podvědomí klientů, nižší náklady na reklamu a kontrolu.) - marketingové výhody - využití společné reklamy, vlastní marketingový výzkum, společná databáze klientů.) - všeobecná důvěra - bankovní ústavy, důvěra široké veřejnosti (zákazníků) - výhody v oblasti nákupu - příznivější ceny výrobků, dostupnost výrobků - manažerské výhody - vlastní vzdělávání manažerů, doškolovací kurzy, tréninkové programy 9 <http://cestovniruch.studentske.cz/2009/02/hotelove-retezce-jejich-postaveni-v.html> 22

23 - technické výhody - společná údržba, prádelna, ekologické předpisy Nevýhody hotelových řetězců: - komunikace - výběr vhodného komunikačního prostředku, nejmodernější technika - zpětná vazba (odezva) - kontrola - dodržování stanovené kontroly (pravidelné kontroly) - náklady - neměly by být větší, než kdyby byl hotel samostatnou jednotkou Hotelové řetězce mohou fungovat na několika systémech: integrovaný řetězec - je složený z hotelů, z nichž některé jsou přímo jeho vlastnictvím, ale tento systém lze kombinovat různými formami: a) vlastnictví jednotlivých objektů (sama společnost je vlastníkem) b) franchisová smlouva - tento systém je založený na prodeji práva používat obchodní jméno, design nebo značku c) dosazení svého vedení d) smlouva o řízení (management contract) - písemná dohoda mezi oběma stranami (vlastník a provozovatel), za účelem poskytování profesionálních plánovacích, organizačních a operativních výkonů pro produkci a prodej služeb týkajících se ubytování, stravování a jiných služeb souvisejících s hotelovým provozem dobrovolný hotelový řetězec - vzniká tehdy, domluví-li se několik nezávislých hotelů s úmyslem společného podnikání na akcích, které by si jako samostatné jednotky nemohli nikdy dovolit <http://www.scritub.com/limba/ceha-slovaca/hotelov-etzce php> 23

24 2. Analytická část V rámci analytické části práce vytvořím podnikatelský záměr pro hotelový řetězec Kapriz, následně poté provedu analýzu. Uvedu zde také základní informace o společnosti a službách, které budou v hotelu nabízeny. Dále provedu analýzu trhu a vytyčím si strategii marketingových aktiv. Následně provedu finanční analýzu Základní informace o podnikatelském plánu Provozovatel společnost Kapriz Předtím ještě než začnu popisovat podnikatelský plán, musím brát v úvahu předpokládaný provoz této společnosti. Wellness hotel bude muset dodržovat standard kvality a také různá pravidla hotelového řetězce z důvodu očekávání zákazníků od značky tohoto hotelu. Účel tohoto dokumentu Účelem podnikatelského plánu je poskytování jistoty pro investory. Vybudování nového wellness hotelu je přínosné zejména z finančního hlediska. Velmi důležitou částí tohoto podnikatelského plánu je analýza konkurence a marketingové činnosti, která zajistí pozitivní vztah s budoucími klienty. Finanční plán ukáže dlouhodobou ekonomickou rentabilitu Stručné shrnutí podnikatelského záměru Součástí podnikatelského záměru je výstavba a vybudování nového wellness hotelu v horské lokalitě Kyrgyzstánu v blízkosti hlavního města Biškek. Od roku 2000 po rok 2014 bylo v okolí otevřeno více než 10 fitness center, a také několik center pro zdravou výživu 11, z čehož vzešel trend obavy o zdraví a krásu. Díky tomu, že wellness hotely a zdravý životní styl stále nabírá na větší popularitě a ve velké míře se stává součástí života moderních lidí, bylo zapotřebí vymezit wellness hotel ve svých službách, které bude nabízet. Wellness služby nejsou prezentovány vždy v plném rozsahu služeb a jejich kvalita někdy neodpovídá požadovaným očekáváním. Podrobněji tuto problematiku rozebereme v části analýza konkurence. 11 <http://www.spr.kg/bishkek-i-bishkekskiy-gorodskoy-okrug/fitnes-klubi-fitnes-tsentri/> 24

25 Výstavba nové budovy je nejlepším způsobem, jak začít provozovat hotel, protože budova musí odpovídat jak kvalitě, tak i technickým požadavkům, a také mít různé moderní prvky designu. Nové prostory potřebné pro wellness služby musí mít určité specifické nároky Poskytované služby Základní myšlenkou pro služby, které budou nabízeny v hotelu, je přenocování za účelem odpočinku a relaxace ve formě aktivního sportování. Toto všechno by mělo být spojeno se zdravou výživou a různými procedurami. Wellness hotel se skládá ze třech částí: ubytování (a vše co je s tím úzce spjato), wellness služby, a stravovací služby. Ubytování bude nabízeno v nově vybudovaném zařízení s minimálními požadavky pro **** hvězdičky, podle doporučení ministerstva cestovního ruchu a nařízení o klasifikaci státního systému hromadných ubytovacích zařízení v Kyrgyzské republice od Plánovaná výstavba nové budovy s třiceti pokoji a kapacitou přibližně šedesáti lůžek. Oproti ostatním hotelům společnosti Kapriz, se tento specializuje především na vytvoření domácí atmosféry a rozšířené péče o hosty. Stravovací úsek je představen restauračním prostorem orientovaným na hosty hotelu, a je celodenně otevřen. Snídaně budou nabízeny formou bufetu, obědy a večeře budou poskytovány formou výběru z jídelního lístku. Rozsah a nabídka jídel bude odpovídat požadavkům zdravé výživy na základě biopotravin. Vybavení restaurace je požadováno v moderním stylu. Wellness hotel bude mít bazén, systém Floating tank a masážní kout. V rámci hotelu bude také nabízeno squashové hřiště. To bude první squashové hřiště v Kyrgyzstánu. V zemi totiž žádné jiné neexistuje. Součástí odpočinku bude přilehlá horská lokalita příroda a čerstvý vzduch. 12 < 25

26 2.4. Analýza trhu Dále provedu průzkum konkurence v okolí a zvážíme možnosti dodavatelů. Velký důraz budeme klást na zákazníky Analýza konkurence Kyrgyzstán je země, která je už ze středověku popisovaná jako velmi pohostinná. Cestovní ruch je zde velmi atraktivní z investičního hlediska. Země má značné přírodní zdroje a unikátní tradice, které mohou být prezentovány turistům. 10% exportu se skládá z tržeb v CR což je 48 milionu amerických dolarů. Celkově se cestovní ruch podílí na HDP čtyřmi procenty. Hlavní trh jsem definovala jako wellness služby. Hotely s tímto zaměřením nabízejí především krátkodobé pobyty v horské lokalitě cca. 30 až 50 km od hlavního města. V této lokalitě existují hotely, které bych mohla považovat za konkurenty. Celkem je ve zvolené oblasti podle webových stránek 22 hotelů plus dalších 10 hotelů, které nejsou evidovány tímto systémem. Z tohoto počtu má 15 hotelů bazén a služby spa nebo podobné wellness. Hotel, který má všechny požadované služby je Hyatt Regency Bishkek. Tento hotel ale nemůžu považovat za konkurenceschopný, a to zejména z důvodu jeho cenové politiky a geografické polohy. Hlavní konkurenční výhodou je koncept nejen služeb, ale také celkového stylu a zážitku. Zdravá výživa a možnost uniknout před každodenním stresem, to všechno hotel nabídne pouhých 30 minut jízdy od domova. Následně uvádím jednotlivé konkurenty: horský hotel Ak-Taš, horský hotel Oruu-Say a lázně Teplé Lazné. 26

27 Horský hotel Ak-Taš Tento hotel se nachází 30 kilometrů od Biškeku, v nadmořské výšce 2100 m nad mořem. Rozprostírá se v krásné rokli " Oruu- Say " obklopené jalovcovými lesy. Jeho kapacita je 28 lůžek. 1 deluxe pokoj, 2 apartmány, 4 junior suites a 2 jednoduše zařízené pokoje. Pro ty, kteří chtějí dovolenou na samotě, můžeme poskytnout "lovecký zámeček". Deluxe: obývací pokoj s balkonem, který nabízí panoramatický výhled na město, obývací pokoj, ložnice, koupelna. Suite: chodba, obývací pokoj, ložnice, koupelna. Junior: obývací pokoj, ložnice, balkon s výhledem na hory, sprchový kout. Jednoduchý pokoj: obývací pokoj a ložnice. Penzion: obývací pokoj, dvě ložnice a koupelna se sprchou. Cena pokojů: Simple 24$ Junior 40$ Suite 60$ Je zde možnost i slev: Stálí zákazníci mají slevu na pobyty 20 % Ubytování na více než 2 dny 20% sleva 27

28 Poznámka: cena pokoje nezahrnuje stravu a další služby, poskytované hotelem " Ak - Tash " 13 Horský hotel Oruu-Say - 3 lanovky různé délky: - Dvě paralelní lanovky (typ zavěšení) - délka 1000 m a 800 m. - Třetí vlek má délku 850 m - pro extrémní lyžování. - K dispozici je také dráha s vlekem pro lyžování a sáňkování na balónech. Ubytování " Oruu Say " nabízí hotel nově otevřený v roce 2009 po generální opravě. Hotel " Oruu -Say " je kompletně renovovaný, komfortní a útulný. Celková kapacita činí 50 pokojů V přízemí: - Restaurace, bar, biliard, stolní tenis, půjčovna vybavení Ekonom: postele, noční stolky, skříň, WC a sprcha na patře. Standard: postele, noční stolky, šatní skříň a koupelna se sprchou Suitě: postel, noční stolek, šatní skříň, TV, koupelna a sprchový kout. 14 Ekonom 30$ Standard 40$ Suite 60$ Ceny jsou uvedeny bez stravování. 13 <http://www.aktash.kg/index.php> 14 < 28

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL ****

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** 3,4,5,6,7,8,11 - denní zájezd Komfortní hotel s vyhlášenou kuchyní a fantastickou polohou. Poloha: hotel leží na poloostrově přímo u jezera. V blízkosti pěší zóny. Vybavení:

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj. Kraj celkem Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2016) Rozloha v km 2 49 616 554 419 648 3 230 3 509 5 609 1 047 Části obce díly 147 7 4 4 12 10 15 4 Městské

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Zážitek na celý rok Dobrý den, z pozice provozního manažera Relax centra Kolštejn v Branné si Vás dovoluji oslovit se zajímavou nabídkou spolupráce mezi Vaší školou a našim

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016 Podnikatelský ekosystém Leonard Walletzký 2016 Komerční inovace INOVACE SMLUVNÍ INVESTIČNÍ Licence Aliance Sítě Ostatní Business angel Joint venture Plné vlastnictví Greenfield / Brownfield Akvizice Strategické

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT PEKÁRNA Semestrální práce z XI6EPD Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15 Zakladatelský projekt - Pekárna 1 Úvod Pekařské výrobky patří neodmyslitelně k

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kotterův model řízení změn a reálné firemní změny TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2013 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. DEFINICE KVALITY. 2. POČÁTKY MODERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY. 3. KVALITA V ŘETĚZCI SLUŽEB. 4. PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

BS - Registrační formulář pro ubytovatele

BS - Registrační formulář pro ubytovatele BS - Registrační formulář pro ubytovatele 1. Sídlo firmy / provozovna Název firmy: Obec: Ulice: IČO: Č. orientační Č. popisné VAT ID (DIČ): Číslo účtu: PSČ: Regionální zatřídění: E-mail: Tel.: Fax: Poskytované

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 CK TURISTA Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 4 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky uvádíme, že golf již zdaleka nemusí být drahým sportem (i když tomu

Více