STANOVY. obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. se sídlem Pivovarská 151, Polička IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. se sídlem Pivovarská 151, 57214 Polička IČ: 60112344"

Transkript

1 STANOVY obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. se sídlem Pivovarská 151, Polička IČ: PREAMBULE V roce 1950 byl majetek Právovárečného měšťanstva v Poličce protiprávně znárodněn. Dne 13. května 1993 nabyl právní moci rozsudek Okresního soudu ve Svitavách 5 C 287/92, kterým byl přiznán nárok na jeho vydání oprávněným osobám. Spoluvlastníci Měšťanského pivovaru v Poličce, ve snaze obnovit tradice svých předků, se zakladatelskou smlouvou zavázali založit tuto akciovou společnost a vnést do majetku akciové společnosti své spoluvlastnické podíly tak, jak se k tomu upsali podpisem zakladatelské smlouvy. Akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne a je samostatnou právnickou osobou s vlastní právní osobností. 2. OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI Obchodní firma společnosti zní: Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. 3. SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je Polička, Pivovarská 151, PSČ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 4.1. Předmětem podnikání společnosti je: pivovarnictví a sladovnictví; hostinská činnost; silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Předmětem podnikání jsou i veškeré činnosti související se zajištěním činností uvedených v předchozím odstavci. 1

2 5. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST 5.1. Za společnost jedná statutární ředitel Podepisování za společnost se děje tak, že statutární ředitel k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 6. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI Společnost je založena na dobu neurčitou. 7. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A JEHO ZMĚNY 7.1. Výše základního kapitálu Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: osm milionů šedesát čtyři tisíc korun českých). Emisní kurz akcií byl v celém rozsahu splacen Akcie společnosti Základní kapitál společnosti je rozdělen na: kusy kmenových listinných akcí znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); kusů kmenových listinných akcí znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); kusů kmenových listinných akcí znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); a kusů kmenových listinných akcí znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Změny výše základního kapitálu Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, není-li stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o korporacích) (dále jen ZOK ) Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu akcií losováním se nepřipouští Finanční asistence Společnost neposkytuje finanční asistenci dle 311 a násl. ZOK. 2

3 8. AKCIE A PŘEVODY AKCIÍ 8.1. Forma akcií Společnost vydala akcie ve formě cenného papíru na řad akcie na jméno. Akcie nejsou kótované Převod akcií Akcie jsou převoditelné rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. V rubopisu musí být uvedena jednoznačná identifikace nabyvatele, tedy zpravidla u právnické osoby: (i) obchodní firma nebo název, (ii) identifikační číslo právnické osoby a (iii) sídlo a u fyzické osoby: (i) jméno a příjmení a datum narození a bydliště Omezení převoditelnosti akcií Převoditelnost akcií je omezena. Akcie nelze převádět na jiné osoby, než na ostatní akcionáře a osoby blízké, ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Seznam akcionářů Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu akcionáře vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Správní rada eviduje i další údaje týkající se počtu a čísel akcií, které akcionář vlastní, spoluvlastnictví akcií, i údaje o tom, který z akcionářů vykonává práva k akcii jako správce společné věci. Tyto údaje eviduje společnost doložené listinami a jejich průkaznými kopiemi, které archivuje Akcionáři jsou povinni písemně oznámit změny údajů a skutečností rozhodných pro zápis změn v seznamu akcionářů V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu, zapsané v tomto seznamu, poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na 3

4 kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů Společnost zapíše nového vlastníka akcie do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna akcionáře prokázána. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. 9. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ 9.1. Právo na podíl na zisku Akcionář má právo na podíl z čistého zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře Valná hromada může rozhodnout, že právo na podíl na zisku bude přiznáno také členům orgánů společnosti (tantiéma). Podíl členů orgánů na zisku je stanoven rozhodnutím valné hromady v pevné částce a je splatný za stejných podmínek jako podíl na zisku akcionářů Právo na podíl na likvidačním zůstatku Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Podíl na likvidačním zůstatku se akcionářům vyplácí v penězích, ledaže valná hromada společnosti rozhodne o možnosti jeho vyplácení v nepeněžité podobě Právo na účast na valné hromadě Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní Právo na vysvětlení Akcionář má na valné hromadě právo požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou 4

5 hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Časový prostor akcionáře na přednesení žádosti je omezen na tři (3) minuty. Pokud akcionář podá svou žádost písemně, nesmí žádost akcionáře obsahovat více než 400 slov Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě 15 dní ode dne konání valné hromady. Vysvětlení lze odmítnout za podmínek stanovených zákonem Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy Akcionář je oprávněn v souladu se zákonem uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, případně podávat protest proti usnesení valné hromady Další práva a povinnosti akcionářů Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. 10. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Vnitřní struktura společnosti a orgány společnosti Vnitřní struktura společnosti je založena na monistickém systému Orgány společnosti jsou: valná hromada správní rada statutární ředitel 11. VALNÁ HROMADA Účast na valné hromadě, zastoupení, rozhodný den Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a zmocněnec jej předá při zápisu do prezenční listiny nejpozději před začátkem jednání valné hromady. Pokud plná moc nebyla výslovně udělena pro zastoupení na více valných hromadách, může být použita pouze při jedné valné hromadě. 5

6 Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je pátý (5.) kalendářní den před dnem konání valné hromady Působnost valné hromady Do působnosti valné hromady náleží: rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu; rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; volba a odvolání členů správní rady; schvalování smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, včetně jejích změn; schválení řádné nebo mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; schválení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a o výsledcích kontrolní činnosti společnosti; rozhodování o odměňování členů správní rady; rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání; rozhodnutí o přeměně a převodu jmění na akcionáře a přeshraniční přemístění sídla dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev; schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn a zrušení; a rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo stanovy. 6

7 11.3. Svolání valné hromady Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě její člen, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud správní rada není dlouhodobě schopna se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti Pozvánka na valnou hromadu Valná hromada se svolává pozvánkou, kterou správní rada odešle doporučeným dopisem všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dní před konání valné hromady. Pozvánka musí být v téže lhůtě zveřejněna na internetových stránkách společnosti Valná hromada se považuje za právoplatně svolanou i bez dodržení třicetidenní lhůty, jestliže všichni akcionáři prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají Usnášeníschopnost valné hromady Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň padesát procent (50%) základního kapitálu společnosti Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným zákonem a stanovami náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valná hromada je schopna usnášení za předpokladu, že se jí účastní akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň třicet procent (30%) základního kapitálu společnosti Počet hlasů a hlasování na valné hromadě Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí hlasů Na jednotlivé akcie připadá následující počet hlasů: a) s akcií o jmenovité hodnotě ve výši ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno hlasů; 7

8 b) s akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je spojeno 100 hlasů; c) s akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 10 hlasů; d) s akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 hlas Hlasování na valné hromadě se děje vždy prostřednictvím hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování Orgány valné hromady Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Volba může být provedena individuálně nebo jednorázově, dle rozhodnutí předsedy valné hromady, nebo kombinací obou těchto způsobů Zápis o jednání valné hromady O valné hromadě se vyhotovuje zápis s náležitostmi stanovenými zákonem, a to do 15 dnů od konání valné hromady. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje správní rada, zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a oba ověřovatelé. Každý akcionář může požádat písemně správní radu o vydání tohoto zápisu nebo jeho části, a to na své náklady, není-li v zákoně uvedeno jinak Jednací a volební řád valné hromady Jednání valné hromady je neveřejné. Na jednání valné hromady mají přístup akcionáři, členové správní rady a statutární ředitel a osoby pozvané správní radou společnosti, tj. osoby, jejichž účast je v souladu s pozvánkou na valnou hromadu, programem valné hromady a stanovami potřebná nebo vhodná Jednání valné hromady společnosti se mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané členy správní rady či statutárním ředitelem, jestliže valná hromada společnosti jejich účast svým usnesením nevyloučí Akcionář se prokazuje občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. V případě, že akcionář za sebe určil zástupce, prokáže se tento navíc svou úředně ověřenou plnou mocí. Akcionář nemá právo, aby byl současně přítomen na valné hromadě on i jeho případný zástupce. Nezletilé či nesvéprávné akcionáře zastupuje zákonný zástupce či opatrovník, po předložení příslušného dokladu prokazující zákonné zastoupení či opatrovnictví a občanského průkazu zákonného zástupce nebo opatrovníka. Plné moci si společnost ponechá pro účely evidence. Po odsouhlasení náležitostí se akcionář nebo jeho zástupce svým jménem podepíše do listiny přítomných akcionářů. Její správnost potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím 8

9 určená osoba. Časově je registrace zahájena a ukončena dle pozvánky na valnou hromadu V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodů odmítnutí. Předseda valné hromady zajistí, aby listina akcionářů přítomných na valné hromadě a zápis o valné hromadě měly náležitosti stanovené zákonem. Správnost a soulad listiny přítomných se zákonem potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba Valnou hromadu zahájí správní radou pověřený člen správní rady a po zvolení řídí jednání předseda valné hromady dle pořadu jednání. Na valné hromadě se hlasuje vždy nejprve o návrzích svolavatele valné hromady Každý akcionář nebo jeho zástupce (dále jen akcionář) při registraci obdrží číslovaný soubor hlasovacích lístků. Akcionáři hlasují veřejně zvednutím vyplněného hlasovacího lístku a jeho následným vhozením do hlasovací schránky. Před zvolením třetích osob, pověřených sčítáním hlasů, je ve funkci osoby pověřené sčítáním hlasů tím pověřený člen správní rady. Sčítají se hlasy pro, proti a zdržel/a se. Člen správní rady a poté předseda valné hromady ověřuje usnášeníschopnost valné hromady průběžně vždy při zjišťování výsledků hlasování k jednotlivým bodům programu valné hromady. Výsledky hlasování budou uvedeny v zápisu z valné hromady a notářském zápisu v případech, které vyžaduje zákon Připomínky, návrhy a protinávrhy k bodům uvedeným v písemném programu se podávají písemně nejpozději pět (5) dní před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Při volbě konkrétních osob do orgánů společnosti se podávají připomínky, návrhy a protinávrhy písemně nebo do protokolu předsedovi valné hromady do okamžiku hlasování o této volbě. V záhlaví je nutno vyznačit pořadové číslo dle listiny přítomných akcionářů nebo číslo souboru hlasovacích lístků, o jaký druh textu se jedná (například návrh, protinávrh atd.) a pod vlastní text jméno a podpis akcionáře Pokud má akcionář za to, že usnesení valné hromady je neplatné, musí proti němu na jednání valné hromady podat protest. Nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, nemůže se akcionář domáhat neplatnosti usnesení valné hromady, ledaže (i) nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo (ii) navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, (iii) případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit Pořizování zvukových a obrazových záznamů akcionáři či dalšími osobami přítomnými na jednání valné hromady v průběhu jejího konání, vyjma pořizování takových záznamů společností pro její potřeby, je zakázáno. Osoba porušující tento zákaz může být předsedou valné hromady z jednání valné hromady vykázána. 9

10 Účastníci jednání jsou povinni dodržovat platné právní předpisy o ochraně obchodního tajemství. Současně jsou všichni akcionáři, jejich zástupci a na valné hromadě jednající osoby povinni zachovávat mlčenlivost i o některých detailech jednání a skutečnostech, pokud k tomu budou vyzváni předsedou valné hromady Předseda valné hromady má pravomoc vykázat rušitele pořadu jednání a nepříslušné osoby jednání valné hromady mimo prostory valné hromady včetně příslušenství a schodiště Rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) Rozhodování per rollam se připouští, přičemž pro postup při tomto rozhodování se použijí příslušná ustanovení zákona, není-li těmito stanovami stanoveno jinak Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti Akcionáři ve lhůtě patnáct (15) dní od doručení návrhu akcionáři doručí své vyjádření k návrhu. Nedoručí-li akcionář osobě oprávněné ke svolání valné hromady ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem, platí, že nesouhlasí Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. 12. SPRÁVNÍ RADA Působnost a pravomoci správní rady Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Správní rada kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami obchodní politiky schválenými správní radou Do působnosti správní rady náleží vše, co zákon nebo tyto stanovy nesvěřují do působnosti valné hromady nebo statutárního ředitele. Správní rada je rovněž kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na činnost společnosti Správní rada má zejména: a) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti; b) svolávat valnou hromadu; c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, popř. úhradu ztráty společnosti, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti; 10

11 d) vyhotovovat zprávu o propojených osobách a předkládat ji valné hromadě; e) vykonávat usnesení valné hromady společnosti, nespadá-li v konkrétním případě jejich výkon do působnosti statutárního ředitele; f) navrhovat valné hromadě změny a doplňky stanov, změny základního kapitálu a emise akcií; g) jmenovat a odvolávat statutárního ředitele a schvalovat smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele i jeho odměnu; h) schvalovat udělení a odnětí prokury a schvalovat smlouvu s prokuristou na výkon prokury i jeho odměnu; i) projednávat a schvalovat všeobecné zásady obchodní politiky společnosti; j) schvalovat finanční rámec investic pro následující rok; k) rozhodovat o výplatě podílu na zisku dle 34 ZOK; l) vést seznam akcií, akcionářů a provádět změny v obou seznamech na základě písemných návrhů a předložených listin, včetně jejich verifikace a schvalování Každý člen správní rady má právo nahlížet do všech dokladů a záznamů týkající se činnosti společnosti Složení a orgány správní rady Správní rada má tři (3) členy Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Funkční období jednotlivých členů správní rady je pět (5) let. Funkční období však nekončí dříve, než je za člena, jehož funkční období by skončilo, zvolen člen nový; tím není dotčen zánik funkce odstoupením člena správní rady podle příslušných ustanovení zákona Členové správní rady volí ze svého středu a odvolávají předsedu správní rady Jednání správní rady a pravidla pro svolání správní rady Jednání správní rady se konají podle potřeby zpravidla jednou za dva (2) měsíce. Jednání svolává předseda správní rady zpravidla do sídla společnosti V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než dva (2) měsíce, může o její svolání požádat předsedu kterýkoli člen správní rady, a to s pořadem jednání, který 11

12 určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat žadatel sám; náklady s tím spojené nese společnost K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel Jednání správní rady se svolává alespoň pět (5) dní před datem jednání písemnou pozvánkou. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Pozvánka musí obsahovat datum, místo a čas konání jednání správní rady a pořad jednání. Pozvánku na jednání valné hromady lze doručit i elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem Jednání správní rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení této lhůty, pokud se všichni členové správní rady vzdají práva na včasné svolání jednání, a to buď doručením písemného oznámení o vzdání se práva na včasné svolání jednání, nebo se vzdají tohoto práva v rámci jednání správní rady a tato skutečnost bude uvedena v zápise z jednání správní rady Správní rada na každém jednání nejprve zvolí předsedajícího a zapisovatele jednání O jednání správní rady se pořizují zápisy podepsané předsedajícím příslušného jednání správní rady, zapisovatelem a statutárním ředitelem. V zápisu se uvede i stanovisko člena, který hlasoval proti rozhodnutí správní rady nebo se zdržel hlasování. Přílohou zápisu je seznam přítomných členů správní rady Usnášeníschopnost správní rady a hlasování Správní rada je schopna se usnášet tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů Pokud některý z členů správní rady bude hlasovat jinak než většina, musí být na jeho žádost jeho odlišné stanovisko zaznamenáno v zápisu z jednání valné hromady v jím požadovaném znění Rozhodování správní rady per rollam Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo jednání, a to písemným hlasováním. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem a při účasti všech členů správní rady Návrh rozhodnutí obsahuje: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, b) lhůtu pro doručení vyjádření člena správní rady v délce minimálně pět (5) dnů (podle povahy projednávané věci); pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi správní rady, 12

13 c) podklady potřebné pro jeho přijetí Povinnosti členů správní rady Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu Za porušení svých povinností odpovídají členové správní rady podle příslušných právních předpisů Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurenčního jednání tak, jak je upraven v 451 a 452 ZOK, a pravidla o střetu zájmů dle 54 až 58 ZOK PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný správní radou určený člen Ve vztahu ke statutárnímu řediteli vykonává kontrolní působnost správní rady předseda správní rady. Správní rada přitom může svým rozhodnutím uložit předsedovi správní rady povinnost provést kontrolu v konkrétním případě, nebo stanovit kontrolní plán. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, určí správní rada jiného člena k výkonu těchto pravomocí Předseda správní rady o výsledcích své kontrolní činnosti informuje valnou hromadu a správní radu. 13. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. Statutární ředitel jedná a podepisuje za společnost způsobem uvedeným v článku 5. stanov Statutární ředitel vykonává práva společnosti jako společníka v jiných obchodních společnostech nebo právnických osobách Statutární ředitel uděluje a odnímá prokuru. Udělení a odnětí prokury spolu se smlouvou o výkonu prokury podléhá schválení správní radou. 13

14 13.5. Statutární ředitel se ve své činnosti řídí základním zaměřením obchodního vedení společnosti určeným správní radou Statutární ředitel je jmenován a odvoláván správní radou, která rovněž schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele a její změny, případně ukončení Statutární ředitel je jmenován na období pěti (5) let Statutární ředitel se účastní jednání správní rady a valné hromady. Statutárnímu řediteli bude uděleno slovo kdykoli o to požádá Na statutárního ředitele se vztahuje zákaz konkurenčního jednání tak, jak je upraven v 441 a 442 ZOK, a pravidla o střetu zájmů dle 54 až 58 ZOK. 14. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Hospodářský rok Hospodářským rokem je rok kalendářní Účetnictví Společnost vede účetnictví, zpracovává a státním orgánům v rozsahu jejich zákonného oprávnění poskytuje podklady nebo informace o své činnosti Po skončení účetního období, nejpozději však do pěti (5) měsíců, zabezpečí správní rada sestavení řádné účetní závěrky a předloží ji spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. krytí ztrát společnosti auditorovi k ověření (je-li ověření auditorem požadováno příslušnými právními předpisy). Následně předloží účetní závěrku valné hromadě společnosti ke schválení Hlavní údaje z účetní závěrky zpřístupní správní rada akcionářům způsobem stanoveným v 436 ZOK. 15. POUŽITÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT Podíl na zisku Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou Zisk lze rozdělit mezi akcionáře (dividendy) a členy orgánů společnosti (tantiémy), tj. členy správní rady a statutárního ředitele. Valná hromada může rozhodnout o tom, že zisk bude rozdělen nebo zůstane nerozdělen Rozhodne-li valná hromada o rozdělení zisku nebo jeho části na dividendy a tantiémy, rozhodne zároveň o jejich výši. 14

15 Valná hromada, která přijala usnesení o rozdělení zisku, může zároveň rozhodnout o termínu splatnosti podílu na zisku. V opačném případě je podíl na zisku splatný do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Zisk nelze rozdělit a vyplatit podíl na zisku v případech, kdy to zákon nepřipouští Úhrada ztráty Vykáže-li společnost ztrátu, podá správní rada valné hromadě zprávu, z jakých příčin se tak stalo, a zda a kdo je za vzniklou ztrátu odpovědný. O způsobu úhrady ztrát rozhodne valná hromada. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. 16. ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI Valná hromada může rozhodnout o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy Společnost zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 17. DORUČOVÁNÍ Pokud se v souladu s těmito stanovami nebo zákonem doručuje zásilka akcionářům nebo členům orgánů společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, má se za to, že došlá zásilka došla třetí (3.) pracovní den po odeslání v případě odeslání na adresu v České republice a v patnáctý (15.) pracovní den po odeslání v případě odeslání na adresu v zahraničí Pro vyloučení pochybností, zásilka se považuje za doručenou dle předchozího odstavce i v případě, že byla odeslána na adresu akcionáře nebo člena orgánu společnosti udanou touto osobou i v případech, že byla adresátem odmítnuta, nebyla v době uložení u provozovatele poštovních služeb adresátem vyzvednuta, nebo byl adresát označen provozovatelem poštovních služeb jako na udané adrese neznámý, či se odstěhoval, či zásilka nebyla z jiného podobného důvodu, na straně adresáta, doručena. 18. PLATNOST A ÚČINNOST Tyto stanovy nabyly účinnosti jejich schválením valnou hromadou společnosti, konanou dne

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 Stanovy 2014 D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 1 Č á s t I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Firma společnosti zní: PALOMO, a.s. Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo společnosti Sídlo společnosti je: Loštice, Olomoucká č.p. 580, PSČ 789

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S.

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Obchodní společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (dále jen Společnost ) byla založena Pozemkovým fondem

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více

STANOVY akciové společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

STANOVY akciové společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost STANOVY akciové společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravská zemědělská, akciová společnost" (dále jen "Společnost").

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost LHProjekt a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 5. 1996, upsáním celého základního kapitálu

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI MP Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1.1 Společnost MP Holding, a.s., vznikla na základě změny právní formy společnosti MP Holding, spol.

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více