Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD"

Transkript

1 Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci města a podněcuje také jeho výstavbu. Rozlišují se tři základní způsoby růstu města, ve skutečnosti je však růst konkrétního města obvykle kombinací uvedených způsobů. 1.1 Plošný růst města Je to přirozená forma růstu města všemi směry z jednoho centra. Tramvajová a železniční doprava umožňuje růst města podél hlavních radiál. Autobusová a individuální automobilová doprava vyplňuje dopravně prostor mezi radiálami. Výhodou takového růstu jsou minimální počáteční náklady výstavby (komunikace a inženýrské sítě). Nevýhodou je obtížná obsluha hromadnou osobní dopravou, protože z více zdrojů směřují do centra města přepravní proudy velkých intenzit s výrazně špičkovými charakteristikami. Rovněž přeprava mezi okrajovými lokalitami se uskutečňuje přes centrum, které je tak dopravně mimořádně přetížené. Schéma plošného rozvoje města s pentlogramem intenzity přepravního proudu 1.2 Lineární růst města Jde o postupné narůstání města v jednom a nebo v několika málo směrech, obvykle podél důležité komunikace nebo trasy hromadné dopravy osob. Výhodou je, že tento způsob umožňuje rychlé dopravní spojení s centrem. Malý počet hlavních tras lze snadno pokrýt velkokapacitními dopravními prostředky (metrem, rychlodráhou, tramvají). Nevýhodou je vysoká intenzita dopravního proudu v místech vyústění radiál v centrální oblasti města, spojení okrajových částí města přes centrum a velké přepravní vzdálenosti. Ke zkrácení času při spojení okrajových částí města lze často s výhodou použít okružních linek hromadné dopravy osob. 1

2 Schéma lineárního rozvoje města s pentlogramem intenzity přepravního proudu 1.3 Satelitní růst města Je to růst nejvýhodnější z hlediska klimatických a přírodních podmínek a také z hlediska ochrany životního prostředí. V místech mezi satelity je možno umístit průmyslové podniky. Důležité je, aby satelity měly dostatek pracovních příležitostí v místě a také dobrou občanskou vybavenost, jinak extrémně stoupají nároky na přepravu mezi satelity a centrální oblastí v klasických dopravních špičkách. Výhodou je, že je možné vybudovat rychlé a velkokapacitní spojení s centrálním spádovým místem regionu v zónách mimo zástavbu (t.j. v prostoru mezi satelity). Nevýhodou jsou velké počáteční náklady na výstavbu dopravních sítí. Schéma satelitního rozvoje města s pentlogramem intenzity přepravního proudu 2

3 2. Charakteristické znaky městské hromadné dopravy Městská hromadná doprava je veřejná hromadná osobní doprava určená k přepravě osob na území města a případně i v jeho zájmovém území. Zabezpečuje hromadnou dopravu osob kolejovými a nekolejovými, případně i nekonvenčními dopravními prostředky ve formě jednotného řízeného systému. Umožňuje jednotlivým osobám přepravu bez nutnosti znát jízdní řád. Charakteristickými znaky MHD jsou: - velký počet přepravených osob - velká intenzita přepravního proudu - výrazná časová nerovnoměrnost intenzity přepravního proudu - relativně malá cestovní rychlost - relativně velký podíl času pobytu mimo vozidla z celkového času přemístění (čas chůze na a od zastávky, čekání na spoj, čas při přestupech) - častá a rozsahem velká výměna cestujících v průběhu jednoho spoje - malá průměrná přepravní vzdálenost - přetíženost dopravních prostředků daná jejich konstrukčními vlastnostmi (více míst ke stání než k sezení) - velká přepravní kapacita (uvádí se u autobusové a trolejbusové dopravy až 4500 míst/hod, u tramvají až míst/hod, u rychlodrážních systémů až míst/hod) - pravidelná přepravní příležitost (intervalová doprava) daná počtem spojů v daném časovém úseku dne - soustava pevně stanovených linek, které tvoří dopravní síť MHD s velkou hustotou - malá průměrná vzdálenost mezi zastávkami MHD - malá průměrná docházková k nejbližší zastávce MHD - dobrá prostorová a časová dostupnost zdrojů a cílů přemístění 3. Návrh systému městské hromadné dopravy Návrh systému MHD musí plnit požadavky komplexního řešení dopravního systému města a musí být ve vzájemné vazbě s územně plánovací dokumentací. Musí mít následující znaky: - být reálný - obsahovat etapy postupného budování systému - obsahovat úvahy o perspektivách rozvoje systému - řešit kapacitní rezervy 3.1 Zadání řešení systému MHD Zadání řešení systému MHD představuje základ pro vlastní návrh a obsahuje: - základní cíle řešení včetně rozsahu a vazeb (vztah k současnému stavu, k energetické situaci, k životnímu prostředí a stanovení etap výstavby) - vymezení řešeného území - návrhové období, pro které se bude dokumentace zpracovávat - prvky systému MHD, které se budou používat (druh dopravního prostředku, stupeň integrace dopravy, tarifní systém, preference MHD apod.) - předpoklady dělby přepravní práce (poměr pěší a IAD : MHD) 3

4 - kvalitativní ukazatele (nabídka přepravní kapacity, poměr počtu míst k sezení a stání, kapacita používaných dopravních prostředků, časová dostupnost zastávek, časový limit dostupnosti určených míst ve městě a dostupnosti centra, doporučený linkový interval pro špičku a sedlo, úroveň přestupních vazeb apod.) - limitující prvky návrhu (limity financí, tempo výstavby, vztah k územnímu rozvoji apod.) - termíny zpracování dokumentace (čas přípravy, konzultací, posuzování) - zvláštní požadavky na zpracování (např. koordinace postupu s dalšími dopravci a pod.) 3.2 Podklady pro řešení návrhu MHD Je to souhrn všech dostupných informací a dokladů souvisejících s řešenou problematikou, a to zejména: - územně technické podklady (geodetické, geologické, urbanistické podklady a údaje o inženýrských sítích) - údaje o dopravní sítí MHD (současný stav MHD, použitelné techniky způsobilé komunikace apod.) - údaje o přepravním procesu (vývoj MHD na území města, vliv vnější dopravy, zdroje a cíle přepravy, podíl MHD na celkové přepravě osob, koordinace s jinými druhy dopravy atd.) - údaje o linkách MHD (t.j. podrobný pasport každé linky) - údaje o zastávkách MHD (typ, uspořádání, vybavení, přístupy k zastávce apod.) - údaje o dopravních prostředcích podle jednotlivých trakcí (včetně průměrného stáří, spolehlivosti, životnosti apod.) - údaje o technické základně (vozovny, garáže, opravny, volné plošné kapacity pro růst vozového parku atd.) - údaje o energetických zařízeních (rozmístění a výkon měníren, rozmístění napájecích míst, předpoklady modernizace apod.) - údaje o dispečerském a informačním systému - údaje o provozovateli MHD (organizační a řídící struktura, tarifní systém, způsob odbavování cestujících, rozvoj a perspektivy) - ekonomické údaje o MHD (cena pořizovaných dopravních prostředků a technické základny, přepravní a finanční výkony, jednotkové a celkové provozní náklady podle druhů dopravních prostředků atd.) 3.3 Návrh řešení MHD Výsledný návrh řešení obsahuje textové a grafické části, které jsou v souladu se zadáním. Členění návrhu řešení je následující: - souhrnná část - celková skladba dokumentace - přehled o plnění závazných ukazatelů uvedených v zadání - podklady a rozbory - přehled o vztahu ke vstupním podkladům - bilance demografického vývoje a souhrn urbanistických podkladů a východisek - předpoklady rozvoje dopravního systému MHD - současný stav dopravního systému MHD - dopravně inženýrské aspekty návrhu - technická základna a dopravní prostředky MHD - ekonomika dopravy - systémové řešení t.j. konkrétní rozpracování dané problematiky - popis projekčního postupu a kriteria návrhu - výčet alternativ základní sítě MHD včetně jejich grafického vyjádření - projekční záměry s grafickými doklady stavebního a architektonického řešení - návrh řešení ve více variantách - výběr výsledné varianty řešení - popis vybrané varianty řešení s bilancemi a hodnocením - závěry a zhodnocení 4

5 4. Dopravní síť MHD Soustava linek tvoří dopravní síť MHD, která se člení na základní dopravní síť a překrývající dopravní síť. Dopravní síť MHD je síť dopravních cest, které jsou technicky způsobilé k tomu, aby po nich mohly vést linky pravidelné MHD. Základní dopravní síť MHD odpovídá hlavním směrům přepravy a velkým intenzitám přepravních proudů. Vytváří propojení významných zdrojů a cílů přemístění (obytné čtvrti, koncentrovaná pracoviště, obchodní a společenské centra, železniční a autobusová nádraží apod.). Provoz na linkách základní dopravní sítě je zajišťován po celý den (i v noci) po všechny dny v týdnu odpovídajícím počtem spojů nebo pravidelným intervalem dopravy. Překryvná dopravní síť MHD odpovídá přepravním požadavkům při menších intenzitách přepravního proudu. Zabezpečuje dopravní obsluhu tam, kde nezasahuje základní dopravní síť. Doplňuje základní dopravní síť linkami, které slouží jako přivaděče k důležitým zastávkám základní dopravní sítě. Na některých linkách překrývající dopravní sítě je zajištěn provoz jen v době dopravní špičky. Linky překrývající dopravní sítě se obvykle neprovozují v noci a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 4.1 Charakteristiky dopravní sítě MHD Vedení linek MHD ve vztahu k centru města je určeno jejich trasováním, počátkem a koncem. Provozní délka dopravní sítě MHD je délka všech dopravních cest, měřená v ose komunikací, po kterých jsou vedeny linky MHD. Provozní délka linky je vzdálenost měřená v ose dopravní cesty, po které je vedena linka mezi konečnými zastávkami. Hustota dopravní sítě MHD je počet kilometrů provozní délky dopravní sítě MHD připadající na 1 km 2 plochy obsluhované dopravní oblasti. Průměrná vzdálenost mezi zastávkami je aritmetický průměr hodnot vzdáleností mezi zastávkami na lince nebo na celé dopraní síti. U povrchové MHD v centrálních částech měst je to obvykle 300 až 400 m, na krajích měst a na předměstích podle hustoty osídlení 400 až 1000 m. 5

6 Nepřímost linky je podíl provozní délky linky a nejkratší spojnice konečných zastávek vedené po dopravní síti MHD. Za optimální hodnotu se považuje hodnota nepřímosti 1,2 až 1,3. Nehodnotí se u okružních linek. Linkový součinitel udává podíl součtu provozních délek všech pravidelných linek k provozní délce dopravní sítě. Dosahuje hodnot větších než 1 a vyjadřuje míru souběhu linek na dopravní síti nebo ve vymezené oblasti. Střední délka chůze cestujícího k nejbližší zastávce MHD závisí na hustotě dopravní sítě MHD a průměrné vzdálenosti mezi zastávkami. Tímto ukazatelem se hodnotí prostorová dostupnost systému MHD ve městě nebo v oblasti. 4.2 Časová dostupnost v MHD Časová dostupnost v dopravní síti MHD je hodnocena jako dostupnost zastávek a dostupnost centra města. Cestující si volí přepravní spojení s nejkratším časem přemístění ze zdroje do cíle své cesty. Čas přemístění se skládá z času chůze na nástupní zastávku, času čekání na spoj, času přepravy (pobytu ve vozidle), času potřebného na přestup mezi spoji a z času chůze z výstupní zastávky co cíle cest. Časová dostupnost zastávek MHD je obecnou funkcí vzdáleností mezi zastávkami MHD a hustoty dopravní sítě MHD. Odpovídá střední délce chůze cestujícího k nejbližší zastávce ve sledovaném dopravním okrsku a rychlosti chůze. Za optimální se považuje dostupnost zastávky MHD do 5 minut. Graficky je možno vyhodnotit časovou dostupnost použitím izochron časové dostupnosti. Izochrona časové dostupnosti zastávky MHD je čára označující oblast, ze které je stejný čas chůze ke konkrétní zastávce MHD. Konstruuje se jako kružnice o poloměru rovném vzdálenosti odpovídající určitému času pěší dostupnosti a má střed v příslušné zastávce. Časová dostupnost centra města je vyjádřením kvality dopravní obsluhy města městskou hromadnou dopravou. Graficky je možno vyhodnotit časovou dostupnost opět použitím izochron časové dostupnosti. Izochorna časové dostupnosti centra města je čára (obvykle neprvidelná) vyznačující oblast, ze které je stejný čas přemístění do centra města. Časová dostupnost centra města se dá vyjádřit dvěma způsoby, a to jako: a) čas přemístění, kdy se při konstrukci izochrony vychází z centra města a hledají se body dostupné z centra za stejný čas přemístění. Čas chůze a čas čekání na spoj se zjistí z údajů o dopravní síti a linkovém intervalu. Čas přepravy a čas přestupu se zjistí z jízdních řádů MHD v příslušném zkoumaném směru. b) součet času přepravy a času přestupu, který se získá z jízdních řádů MHD. Přitom se zanedbává čas chůze a čekání na spoj. V obou způsobech vyjádření časové dostupnosti centra města má hlavní význam vzdálenost mezi zastávkami. S rostoucí vzdáleností mezi zastávkami se zvětšuje čas chůze na zastávku, ale současně se 6

7 zmenšuje čas přepravy (protože se zvyšuje cestovní rychlost). Kriteriem pro stanovení optimální vzdálenosti mezi zastávkami je minimální čas přemístění. 5. Tvorba dopravní sítě MHD Proces tvorby dopravní sítě MHD probíhá v několika postupných krocích. 5.1 Matematická formulace tvorby dopravní sítě Vychází se z následující definice strategie cestování v MHD: Cestující si vybírá takový způsob přemístění, který lze zrealizovat v nejkratším čase s ohledem na případné přestupy, pohodlí a další subjektivně preferovaná kriteria kvality. Přitom pokud je možnost vybírat z většího počtu rovnocenných linek, cestující použije první možný spoj v požadovaném směru přepravy. Řešení dopravní sítě se hledá za pomoci matematických modelů zohledňujících určená kriteria. Dopravní síť MHD se pro modelaci definuje jako množina úseků a uzlů. Výsledkem je stanovení určité teoretické množiny linek mezi jednotlivými uzly. 5.2 Definování optimalizační úlohy Hledá se množina linek k příslušné intenzitě přepravy taková, aby se dosáhlo minimálního celkového cestovního času při současném minimálním počtu vozidel v dopravní síti. 5.3 Přidělení přepravních vztahů na dopravní síť Vychází se ze znalosti meziokrskových přepravních vztahů (jejich intenzity) a předpokládané dělby přepravní práce. Tyto vstupní hodnoty se získávají z dopravně inženýrských průzkumů (obsazenost vozidel, počet nastupujících a vystupujících cestujících v zastávce, směrové dotazníkové průzkumy a pod.) Pro přidělení mezioblastních a meziokrskových dopravních vztahů na dopravní síť MHD se používají následující metody: a) Metoda nejkratší trasy se často používá pro její jednoduchost. Je známá také pod označením all or nothing. Je založena na předpokladu, že cestující si vybírá pro spojení mezi zdrojem a cílem cesty časově nevýhodnější trasu (t.j. časově nejkratší). Metoda vede k vytvoření nejvhodnějších linkových spojení. Má však určité nevýhody: - při překročení přepravní kapacity úseku dojde k poklesu rychlosti přepravy (roste doba zdržení v zastávkách při nástupu a výstupu) a uvažovaná trasa přestává být časově nejvýhodnější - předpokládá se zdroj a cíl v těžišti dopravních okrsků, přitom pro okrajové oblasti může existovat výhodnější trasa spojení 7

8 - při řešení se uvažuje pouze čas, ale cestující individuálně preferují i jiná kriteria (kvalita, pohodlí, počet přestupů apod.) - cestují s malou znalostí linkového vedení tras MHD se chovají při volbě trasy pro přepravu jinak, než předpokládá model b) Metoda přiřazení na více tras simuluje více vlivů, kterými se cestující při přepravě řídí (pohodlí při přestupu, možnost sednout si v méně zatíženém dopravním prostředku apod.). Výpočtem se vyhledává více tras, ovšem stále podle určitého rozumného časového kriteria. Nalezne se více odpovídajících tras a přepravní vztah se přidělí na tento větší počet tras analogicky k poměru cestovních časů. c) Metoda omezené kapacity bere do úvahy vztah intenzity přepravního proudu a přepravní kapacity dopravních prostředků na jednotlivých úsecích dopravní sítě MHD. Vychází z úvahy, že časově nejkratší trasa je nejatraktivnější a proto také nejvíce využívaná, což vede ve špičce k intenzitě blížící se maximální přepravní kapacitě a tedy k prodloužení cestovní doby (zdržení při nástupu a výstupu). To vede cestující k volbě jiné, v dané chvíli rychlejší trasy. Model k těmto okolnostem přihlíží a podle poměru přepravní intenzity a kapacity upravuje časovou charakteristiku úseku nebo změní linkové vedení. 5.4 Optimalizace dopravní sítě MHD Výsledkem tvorby dopravní sítě MHD je několik možných variant řešení. Pro výběr konkrétní optimální varianty dopravní sítě MHD se stanovují a posuzují následující ukazatele: - podíl přímých cest - počet přestupů - čas přemístění všech cestujících - investiční náklady - provozní náklady - počet vozidel v provozu na dopravní síti - dopravní výkon v ujetých kilometrech - součinitel využití kapacity - součinitel využití jízd (omezení přejezdů prázdných vozidel mezi konečnou a garáží či vozovnou) 6. Technická základna MHD Předpokladem kvalitního plnění funkcí MHD je dostatečně dimenzovaná technická základna, která zahrnuje: - dopravní prostředky (autobusy, trolejbusy, tramvaje,...) - dopravní stavby (dopravní cesty, zastávky, nádraží, přestupní stanice, depa, garáže, dílny, vozovny, odstavné plochy, stavby pro energetická zařízení) - dopravní zařízení (trakční zařízení, trolejové vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, informační zařízení pro cestující, doplňková zařízení pro přepravu cestujících výtahy, eskalátory atd.) 6.1 Kriteria výběru dopravního prostředku Výběr vhodného dopravního prostředku je možno provést použitím metod multikriteriálního hodnocení, kdy se jednotlivým hodnotícím kriteriím přiřazuje různá váha podle jejich důležitosti. Používají se zejména následující kriteria: - přepravní kapacita hodnocená ve vztahu k maximální intenzitě přepravního proudu. Toto hledisko je určující zejména při velkých intenzitách přepravního proudu (více než 4500 osob/hod). - investiční náklady, což je významné ekonomické kriterium a zahrnuje náklady na pořízení dopravních prostředků a na vybudování příslušné dopravní cesty. - provozní náklady vyjadřující cenu provozu určitého typu dopravního prostředku v určitém časovém horizontu (obvykle za rok). 8

9 - spolehlivost dopravního prostředku po stránce technické (poruchovost) a také spolehlivost provozu na příslušné dopravní cestě (např. nehoda na tramvajovém tělese zablokuje provoz více linek na dlouhou dobu) - nerovnoměrnost přepravního proudu se hodnotí součinitelem přepravní nerovnoměrnosti. Při vysoké nerovnoměrnosti se nedostatečně využijí vložené investiční prostředky. - vliv na životní prostředí, posuzuje se zejména vliv vibrací, emisí, hluku a ve sledované oblasti - energetická náročnost a dostupnost pohonných hmot a energie, hodnocená spotřebou jednotlivých dopravních prostředků - struktura a topografie města funkční členění, formy osídlení (plošné, liniové, satelitní), hustota obyvatelstva, rozsah dojíždění do škol a za prací, směrové a výškové poměry tras,... - kvalita dopravní obsluhy - technická náročnost údržby a oprav dopravních prostředků i dopravních cest 6.2 Charakteristiky dopravních prostředků pro jejich využití v MHD Autobusy Zvládají stoupání až 12 %. Mohou tvořit základní i překryvnou dopravní síť MHD. S ohledem na svou relativní nezávislost na dopravní cestě mohou nahradit jiné druhy dopravních prostředků při rekonstrukcích jejich dopravních cest nebo při mimořádných událostech. Umožňuje nabídku přepravy od dveří ke dveřím a zvyšuje atraktivitu MHD v konkurenci s IAD. Při vyšších nárocích na ochranu životního prostředí lze používat alternativní pohon (zemní plyn, bioplyn, vodík, elektromotory atd.) Na méně vytížených linkách nebo v době přepravního sedla je možno nasadit malé autobusy s menší kapacitou cestujících, ale také s menší spotřebou. Umožňují plošnou obsluhu města Trolejbusy Trolejbus je polozávislé vozidlo, jeho pohyb je limitován polohou trolejového vedení a délkou tyčových sběračů. Vyžaduje vyšší vstupní investice na zřízení dopravní cesty než autobus. Překonávají stoupání až 12 %. Obsaditelnost vozidel je srovnatelná se stejně velkými autobusy. Umožňují liniovou obsluhu města Tramvaje Tramvaj je kolejové vozidlo, jehož pohyb je plně závislý na trase dopravní cesty. Vyžaduje mnohem vyšší vstupní investice pro zřízení dopravní cesty než trolejbus a trasa je limitována jak stoupáním, tak i existující zástavbou. Překonávají stoupání až 7 %. Obsaditelnost tramvají je podle délky vozidla stejná nebo až dvojnásobná ve srovnání s autobusem. Umožňují liniovou obsluhu města Rychlodrážní dopravní prostředky a metro Mají podstatně vyšší kapacitu přepravy než ostatní dopravní prostředky a také vyšší cestovní rychlost i spolehlivost a provozní bezpečnost. Vybudování dopravní cesty pro tyto dopravní prostředky je mimořádně nákladné a technicky obtížné. Umožňují bodovou obsluhu území Nekonvenční dopravní prostředky Vykazují specifické výhody při použití v konkrétních podmínkách a mají také specifickou náročnost při jejich zavádění. Zřizují se individuálně podle konkrétních podmínek jednotlivých měst. 9

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY OBSAH TABULKOVÉ ČÁSTI A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY Hodnoty zdrojů a cílů za katastrální území v plochách stabilizovaných, Hodnoty zdrojů a cílů v plochách návrhových, Souhrnný přehled hodnot zdrojů

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. Ing. Petr Chmela. ská 10, 5. patro chmela@ropid zastavka.net. ROPID, Praha 1, Rytířsk. semestráln

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. Ing. Petr Chmela. ská 10, 5. patro chmela@ropid zastavka.net. ROPID, Praha 1, Rytířsk. semestráln ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ing. Petr Chmela FD ČVUT, Praha 2, Horská,, dveře č.. 438 ROPID, Praha 1, Rytířsk ská 10, 5. patro chmela@ropid ropid.cz Přednášky umíst stěny na: ids.zastavka

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD. 7.1 Hodnocení kvality MHD. 7.2 Charakteristické rysy systému MHD z pohledu kvality

7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD. 7.1 Hodnocení kvality MHD. 7.2 Charakteristické rysy systému MHD z pohledu kvality 7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD 7.1 Hodnocení kvality MHD Názory na výhodnost či nevýhodnost určitého dopravního prostředku a dopravního systému se mění. Nejde však o subjektivní názory

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

PROGRAM PRO MHD = PROGRAM PRO BRNO OPTIMALIZACE FINANČNĚ-PROVOZNÍ NÁROČNOSTI SYSTÉMU MHD ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE MHD

PROGRAM PRO MHD = PROGRAM PRO BRNO OPTIMALIZACE FINANČNĚ-PROVOZNÍ NÁROČNOSTI SYSTÉMU MHD ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE MHD PROGRAM PRO MHD = PROGRAM PRO BRNO OPTIMALIZACE FINANČNĚ-PROVOZNÍ NÁROČNOSTI SYSTÉMU MHD ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE MHD AKTUALIZACE PRO SDP ČR - DPS BRNO, ŘÍJEN 2013 SOUVISLOSTI EFEKTIVITY MHD SOUVISLOSTI

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA přednáška z předmětu 12ZADI Základy dopravního inženýrství ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém m městskm stské dopravy systém m regionáln lní dopravy integrovaný

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Metropolitní linky v Praze

Metropolitní linky v Praze Metropolitní linky v Praze Celosíťová optimalizace efektivnější a atraktivnější síť linek veřejné dopravy méně linek, kratší intervaly jednoduchost, přehlednost omezení souběhů, nevytížených spojů posílení

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Realizace dopravně-provozních opatření Realizace dopravně-provozních opatření realizace prostorových opatření (přímá spojení, koncentrace nabídky, omezení souběhů) a časových

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Příprava provozních podkladů

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Příprava provozních podkladů ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Příprava provozních podkladů Provozní podklady pro linky MHD 1. Druhy jízdních řádů 2. Tvorba grafikonu 3. Pracovní směny řidičů Provoz tramvají a trolejbusů

Více

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Po Brně - zeleně Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Elektromobilita v Brně Elektromobilita je v Brně již více než sto let a je účinným nástrojem pro zvýšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti městské

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald Tento projektový záměr představuje studii možností a příležitostí za účelem zanalyzovat a posoudit možnosti zajištění

Více

Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy

Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy Ing. Jan Barchánek 19. září 2017 Elektromobilita v pražské MHD od 1891 tramvaje rozvoj sítě, modernizace infrastruktury 1936 1972 trolejbusy

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Železnice v Pardubickém kraji - výhody

Železnice v Pardubickém kraji - výhody Železnice v Pardubickém kraji - výhody Z větší části nově rekonstruovaná V kontextu t ČR nadprůměrně ů ě ě rychlé úseky (také ve srovnání se silniční dopravou) Koridor hustě obsloužený dálkovou dopravu,

Více

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno J. Jedlička, I. Dostál OBSAH 1. Dopravní infrastruktura a vozidla 2. Emisní bilance 3. Opatření návrh 4. Opatření implementace 5. Závěr Dopravní infrastruktura Délka

Více

Posouzení provozní náročnosti

Posouzení provozní náročnosti Posouzení provozní náročnosti Část C5 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Více

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR Peter Köhler, generální ředitel LEO Express pro region střední a východní Evropy peter.koehler@le.cz

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 110 00 Praha 1, Bolzanova 1 tel. (02) 223 837, fax (02) 221 997 - " J r> ' l- >: i * DATA O DOPRAVĚ V PRAZE 1992 1 ÚVOD Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) je specializovanou organizací,

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB Plány udržitelné městské mobility pro město Brno Odbor dopravy MMB Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odboru dopravy MMB bielko.vladimir@brno.cz 30. 3. 2015 PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRO MĚSTO BRNO Jak vytvořit

Více

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Dopravní infrastruktura 2015-2020, Operační program doprava, programy na podporu čistě mobility, cyklostrategie, dopravní obslužnost kraje Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté

Více

Aktuální informace o rozvoji elektromobility v DPP. Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 19. září 2016

Aktuální informace o rozvoji elektromobility v DPP. Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 19. září 2016 Aktuální informace o rozvoji elektromobility v DPP Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 19. září 2016 Struktura zdrojů energie pro dopravu v ČR podíl uhlovodíkových paliv na energiích pro dopravu vzrostl na 97 % (17

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA ZDROJE MĚSTA DOPRAVA Vnější dopravní obslužnost Brna Brno má strategickou polohu mezi třemi hlavními městy Prahou, Bratislavou a Vídní, kdy do všech těchto měst se dá dostat do dvou hodin. Zrychlení by

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

veřejnou dopravu mezi sídly v Ústeckém kraji

veřejnou dopravu mezi sídly v Ústeckém kraji Gravitační model pro veřejnou dopravu mezi sídly v Ústeckém kraji Vít Janoš Fakulta dopravní ČVUT, Praha Stránka: 1 Cíle proporčního srovnání Setřídění přepravních vztahů v Ústeckém kraji podle relativní

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS MUSÍ UMOŽNIT DOBROU ORIENTACI A ČITELNOST URČENÍ KOMUNIKACE

DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS MUSÍ UMOŽNIT DOBROU ORIENTACI A ČITELNOST URČENÍ KOMUNIKACE D O P R A V A DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA meziměstská a mezinárodní dopravní spojení,... UVNITŘ MĚST (městský dopravní systém) v zastavěném i nezastavěném území obcí Pěší trasy a zóny MHD - pozemní (bus,

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Metro jako základní osa dopravy v Praze - příprava výstavby trasy D -

Metro jako základní osa dopravy v Praze - příprava výstavby trasy D - Metro jako základní osa dopravy v Praze - příprava výstavby trasy D - 14. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM 22. 5. 2017 Doprava v Praze - východiska Dělba přepravy: 57% veřejná doprava, 43% individuální automobilová

Více

Ing. Jiří Jedlička. Ekologická stopa VŠ dinosaurus nebo kolibřík? Brno,

Ing. Jiří Jedlička. Ekologická stopa VŠ dinosaurus nebo kolibřík? Brno, Udržitelná doprava - nástroje a dobrá praxe Ing. Jiří Jedlička www.cdv.cz Obsah: opatření a dopravním chováním obyvatel opatření na komunikacích podpora druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí hodnocení

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí.

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí. 3. VEŘEJNÁ DOPRAVA Základní charakteristiky veřejné dopravy Dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí je zajišťována Integrovanou dopravou Plzeňska (IDP). Systém byl spuštěn roku 2002 v oblasti asi do

Více

Technologie dopravy a logistika

Technologie dopravy a logistika Cvičení č. 2 Optimalizace linkového vedení Četnost obsluhy, takt Ing. Zdeněk Michl Ing. Michal Drábek, Ph.D. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav logistiky a managementu dopravy

Více

Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu. Konference SMART CITY

Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu. Konference SMART CITY Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu Konference SMART CITY 23. 3. 2017 Doprava v Praze - východiska Dělba přepravy: 57% veřejná doprava, 43% individuální automobilová doprava Stupeň motorizace:

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Trendy v parkování, zahraniční příklady

Trendy v parkování, zahraniční příklady Trendy v parkování, zahraniční příklady Seminář Praha 24.11.2015 Zbyněk Sperat Obsah 1. Parkování a ČSN 2. Studie parkování Karlovy Vary 3. Příklady z Curychu 4. Principy moderního přístupu k parkování

Více

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí.

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí. 3. VEŘEJNÁ DOPRAVA Základní charakteristiky veřejné dopravy Dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí je zajišťována Integrovanou dopravou Plzeňska (IDP). Systém byl spuštěn roku 2002 v oblasti asi do

Více

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření ORGANIZAČNÍ INTEGRACE 1. ČÁST - TARIFNÍ INTEGRACE ZÁKLADNÍ DRUHY TARIFŮ nepřestupní přestupní

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU 1. POJMY Cena dopravního výkonu: Cena dopravního výkonu C DV příslušné období

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém m městskm stské dopravy systém m regionáln lní dopravy integrovaný

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Plán udržitelné městské mobility pro Brno

Plán udržitelné městské mobility pro Brno Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: - suburbanizace roste poptávka po dopravě přes hranice města / regionu - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 29 Eva OŽANOVÁ 1 INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB Abstrakt

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY 1. Pojmy a definice Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY Zastávka předepsaným způsobem označené a vybavené místo, určené k nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících. Třídění zastávek se provádí

Více

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektrické autobusy pro město V doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2016 24. listopadu 2016 Výstaviště Praha-Holešovice Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektromobilita Elektromobilita Slibný

Více

KRITICKÉ OBLASTI V PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY CRITICAL AREAS IN OPERATION OF CITY PUBLIC TRANSPORT

KRITICKÉ OBLASTI V PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY CRITICAL AREAS IN OPERATION OF CITY PUBLIC TRANSPORT KRITICKÉ OBLASTI V PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY CRITICAL AREAS IN OPERATION OF CITY PUBLIC TRANSPORT Vlasta Horynová 1, Michal Vilím 2, Rudolf Kampf 3 Anotace: Městská hromadná doprava je v České

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

SOR / Cegelec EBN 11 elektrobus s nabíjením z tramvajové sítě. Jan Barchánek Elektrické autobusy pro město Czechbus 2015, Praha 26.11.

SOR / Cegelec EBN 11 elektrobus s nabíjením z tramvajové sítě. Jan Barchánek Elektrické autobusy pro město Czechbus 2015, Praha 26.11. SOR / Cegelec EBN 11 elektrobus s nabíjením z tramvajové sítě Jan Barchánek Elektrické autobusy pro město Czechbus 2015, Praha 26.11.2015 Elektromobilita v pražské MHD 1891 tramvaje 1936 1972 trolejbusy

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013)

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Základní podněty projektu EKOLOGIČNOST DOPRAVY NUTNOST DOBY EKONOMIKA PROVOZU PRIORITNÍ ÚKOL DOPRAVCE ORIENTACE NA POHONY

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Koridory MHD České Budějovice

Koridory MHD České Budějovice Koridory MHD České Budějovice Ing. Vladimír Faltus 4. října 2011 Program prezentace Představení myšlenky a cílů koridorů MHD pro České Budějovice Koridor linky 3 (České Budějovice) ideová studie jako součást

Více

Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech

Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech Ing. Petr Macejka Plánování v dopravě Konference Ostrava 16. 4. 2009 Téma: Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství. PTV VISUM Brno - uživatel softwaru. příklady z praxe. Seminář PTV, Praha

Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství. PTV VISUM Brno - uživatel softwaru. příklady z praxe. Seminář PTV, Praha PTV VISUM Brno - uživatel softwaru příklady z praxe Seminář PTV, Praha 18. 3. 2014 1 Tento program byl pro město Brno zakoupen v roce 2003 Magistrátem města Brna pro pracoviště zřízené při BKOM a.s. (Brněnské

Více

Tramvajová trať Šantovka Smlouva o spolupráci, Plánovací smlouva - důvodová zpráva

Tramvajová trať Šantovka Smlouva o spolupráci, Plánovací smlouva - důvodová zpráva Tramvajová trať Šantovka Smlouva o spolupráci, Plánovací smlouva - důvodová zpráva 1) Výstavba tramvajové trati Tržnice Rooseveltova Spolupráce investora multifunkční čtvrti v bývalém areálu MILA Olomouc

Více