Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD"

Transkript

1 Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci města a podněcuje také jeho výstavbu. Rozlišují se tři základní způsoby růstu města, ve skutečnosti je však růst konkrétního města obvykle kombinací uvedených způsobů. 1.1 Plošný růst města Je to přirozená forma růstu města všemi směry z jednoho centra. Tramvajová a železniční doprava umožňuje růst města podél hlavních radiál. Autobusová a individuální automobilová doprava vyplňuje dopravně prostor mezi radiálami. Výhodou takového růstu jsou minimální počáteční náklady výstavby (komunikace a inženýrské sítě). Nevýhodou je obtížná obsluha hromadnou osobní dopravou, protože z více zdrojů směřují do centra města přepravní proudy velkých intenzit s výrazně špičkovými charakteristikami. Rovněž přeprava mezi okrajovými lokalitami se uskutečňuje přes centrum, které je tak dopravně mimořádně přetížené. Schéma plošného rozvoje města s pentlogramem intenzity přepravního proudu 1.2 Lineární růst města Jde o postupné narůstání města v jednom a nebo v několika málo směrech, obvykle podél důležité komunikace nebo trasy hromadné dopravy osob. Výhodou je, že tento způsob umožňuje rychlé dopravní spojení s centrem. Malý počet hlavních tras lze snadno pokrýt velkokapacitními dopravními prostředky (metrem, rychlodráhou, tramvají). Nevýhodou je vysoká intenzita dopravního proudu v místech vyústění radiál v centrální oblasti města, spojení okrajových částí města přes centrum a velké přepravní vzdálenosti. Ke zkrácení času při spojení okrajových částí města lze často s výhodou použít okružních linek hromadné dopravy osob. 1

2 Schéma lineárního rozvoje města s pentlogramem intenzity přepravního proudu 1.3 Satelitní růst města Je to růst nejvýhodnější z hlediska klimatických a přírodních podmínek a také z hlediska ochrany životního prostředí. V místech mezi satelity je možno umístit průmyslové podniky. Důležité je, aby satelity měly dostatek pracovních příležitostí v místě a také dobrou občanskou vybavenost, jinak extrémně stoupají nároky na přepravu mezi satelity a centrální oblastí v klasických dopravních špičkách. Výhodou je, že je možné vybudovat rychlé a velkokapacitní spojení s centrálním spádovým místem regionu v zónách mimo zástavbu (t.j. v prostoru mezi satelity). Nevýhodou jsou velké počáteční náklady na výstavbu dopravních sítí. Schéma satelitního rozvoje města s pentlogramem intenzity přepravního proudu 2

3 2. Charakteristické znaky městské hromadné dopravy Městská hromadná doprava je veřejná hromadná osobní doprava určená k přepravě osob na území města a případně i v jeho zájmovém území. Zabezpečuje hromadnou dopravu osob kolejovými a nekolejovými, případně i nekonvenčními dopravními prostředky ve formě jednotného řízeného systému. Umožňuje jednotlivým osobám přepravu bez nutnosti znát jízdní řád. Charakteristickými znaky MHD jsou: - velký počet přepravených osob - velká intenzita přepravního proudu - výrazná časová nerovnoměrnost intenzity přepravního proudu - relativně malá cestovní rychlost - relativně velký podíl času pobytu mimo vozidla z celkového času přemístění (čas chůze na a od zastávky, čekání na spoj, čas při přestupech) - častá a rozsahem velká výměna cestujících v průběhu jednoho spoje - malá průměrná přepravní vzdálenost - přetíženost dopravních prostředků daná jejich konstrukčními vlastnostmi (více míst ke stání než k sezení) - velká přepravní kapacita (uvádí se u autobusové a trolejbusové dopravy až 4500 míst/hod, u tramvají až míst/hod, u rychlodrážních systémů až míst/hod) - pravidelná přepravní příležitost (intervalová doprava) daná počtem spojů v daném časovém úseku dne - soustava pevně stanovených linek, které tvoří dopravní síť MHD s velkou hustotou - malá průměrná vzdálenost mezi zastávkami MHD - malá průměrná docházková k nejbližší zastávce MHD - dobrá prostorová a časová dostupnost zdrojů a cílů přemístění 3. Návrh systému městské hromadné dopravy Návrh systému MHD musí plnit požadavky komplexního řešení dopravního systému města a musí být ve vzájemné vazbě s územně plánovací dokumentací. Musí mít následující znaky: - být reálný - obsahovat etapy postupného budování systému - obsahovat úvahy o perspektivách rozvoje systému - řešit kapacitní rezervy 3.1 Zadání řešení systému MHD Zadání řešení systému MHD představuje základ pro vlastní návrh a obsahuje: - základní cíle řešení včetně rozsahu a vazeb (vztah k současnému stavu, k energetické situaci, k životnímu prostředí a stanovení etap výstavby) - vymezení řešeného území - návrhové období, pro které se bude dokumentace zpracovávat - prvky systému MHD, které se budou používat (druh dopravního prostředku, stupeň integrace dopravy, tarifní systém, preference MHD apod.) - předpoklady dělby přepravní práce (poměr pěší a IAD : MHD) 3

4 - kvalitativní ukazatele (nabídka přepravní kapacity, poměr počtu míst k sezení a stání, kapacita používaných dopravních prostředků, časová dostupnost zastávek, časový limit dostupnosti určených míst ve městě a dostupnosti centra, doporučený linkový interval pro špičku a sedlo, úroveň přestupních vazeb apod.) - limitující prvky návrhu (limity financí, tempo výstavby, vztah k územnímu rozvoji apod.) - termíny zpracování dokumentace (čas přípravy, konzultací, posuzování) - zvláštní požadavky na zpracování (např. koordinace postupu s dalšími dopravci a pod.) 3.2 Podklady pro řešení návrhu MHD Je to souhrn všech dostupných informací a dokladů souvisejících s řešenou problematikou, a to zejména: - územně technické podklady (geodetické, geologické, urbanistické podklady a údaje o inženýrských sítích) - údaje o dopravní sítí MHD (současný stav MHD, použitelné techniky způsobilé komunikace apod.) - údaje o přepravním procesu (vývoj MHD na území města, vliv vnější dopravy, zdroje a cíle přepravy, podíl MHD na celkové přepravě osob, koordinace s jinými druhy dopravy atd.) - údaje o linkách MHD (t.j. podrobný pasport každé linky) - údaje o zastávkách MHD (typ, uspořádání, vybavení, přístupy k zastávce apod.) - údaje o dopravních prostředcích podle jednotlivých trakcí (včetně průměrného stáří, spolehlivosti, životnosti apod.) - údaje o technické základně (vozovny, garáže, opravny, volné plošné kapacity pro růst vozového parku atd.) - údaje o energetických zařízeních (rozmístění a výkon měníren, rozmístění napájecích míst, předpoklady modernizace apod.) - údaje o dispečerském a informačním systému - údaje o provozovateli MHD (organizační a řídící struktura, tarifní systém, způsob odbavování cestujících, rozvoj a perspektivy) - ekonomické údaje o MHD (cena pořizovaných dopravních prostředků a technické základny, přepravní a finanční výkony, jednotkové a celkové provozní náklady podle druhů dopravních prostředků atd.) 3.3 Návrh řešení MHD Výsledný návrh řešení obsahuje textové a grafické části, které jsou v souladu se zadáním. Členění návrhu řešení je následující: - souhrnná část - celková skladba dokumentace - přehled o plnění závazných ukazatelů uvedených v zadání - podklady a rozbory - přehled o vztahu ke vstupním podkladům - bilance demografického vývoje a souhrn urbanistických podkladů a východisek - předpoklady rozvoje dopravního systému MHD - současný stav dopravního systému MHD - dopravně inženýrské aspekty návrhu - technická základna a dopravní prostředky MHD - ekonomika dopravy - systémové řešení t.j. konkrétní rozpracování dané problematiky - popis projekčního postupu a kriteria návrhu - výčet alternativ základní sítě MHD včetně jejich grafického vyjádření - projekční záměry s grafickými doklady stavebního a architektonického řešení - návrh řešení ve více variantách - výběr výsledné varianty řešení - popis vybrané varianty řešení s bilancemi a hodnocením - závěry a zhodnocení 4

5 4. Dopravní síť MHD Soustava linek tvoří dopravní síť MHD, která se člení na základní dopravní síť a překrývající dopravní síť. Dopravní síť MHD je síť dopravních cest, které jsou technicky způsobilé k tomu, aby po nich mohly vést linky pravidelné MHD. Základní dopravní síť MHD odpovídá hlavním směrům přepravy a velkým intenzitám přepravních proudů. Vytváří propojení významných zdrojů a cílů přemístění (obytné čtvrti, koncentrovaná pracoviště, obchodní a společenské centra, železniční a autobusová nádraží apod.). Provoz na linkách základní dopravní sítě je zajišťován po celý den (i v noci) po všechny dny v týdnu odpovídajícím počtem spojů nebo pravidelným intervalem dopravy. Překryvná dopravní síť MHD odpovídá přepravním požadavkům při menších intenzitách přepravního proudu. Zabezpečuje dopravní obsluhu tam, kde nezasahuje základní dopravní síť. Doplňuje základní dopravní síť linkami, které slouží jako přivaděče k důležitým zastávkám základní dopravní sítě. Na některých linkách překrývající dopravní sítě je zajištěn provoz jen v době dopravní špičky. Linky překrývající dopravní sítě se obvykle neprovozují v noci a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 4.1 Charakteristiky dopravní sítě MHD Vedení linek MHD ve vztahu k centru města je určeno jejich trasováním, počátkem a koncem. Provozní délka dopravní sítě MHD je délka všech dopravních cest, měřená v ose komunikací, po kterých jsou vedeny linky MHD. Provozní délka linky je vzdálenost měřená v ose dopravní cesty, po které je vedena linka mezi konečnými zastávkami. Hustota dopravní sítě MHD je počet kilometrů provozní délky dopravní sítě MHD připadající na 1 km 2 plochy obsluhované dopravní oblasti. Průměrná vzdálenost mezi zastávkami je aritmetický průměr hodnot vzdáleností mezi zastávkami na lince nebo na celé dopraní síti. U povrchové MHD v centrálních částech měst je to obvykle 300 až 400 m, na krajích měst a na předměstích podle hustoty osídlení 400 až 1000 m. 5

6 Nepřímost linky je podíl provozní délky linky a nejkratší spojnice konečných zastávek vedené po dopravní síti MHD. Za optimální hodnotu se považuje hodnota nepřímosti 1,2 až 1,3. Nehodnotí se u okružních linek. Linkový součinitel udává podíl součtu provozních délek všech pravidelných linek k provozní délce dopravní sítě. Dosahuje hodnot větších než 1 a vyjadřuje míru souběhu linek na dopravní síti nebo ve vymezené oblasti. Střední délka chůze cestujícího k nejbližší zastávce MHD závisí na hustotě dopravní sítě MHD a průměrné vzdálenosti mezi zastávkami. Tímto ukazatelem se hodnotí prostorová dostupnost systému MHD ve městě nebo v oblasti. 4.2 Časová dostupnost v MHD Časová dostupnost v dopravní síti MHD je hodnocena jako dostupnost zastávek a dostupnost centra města. Cestující si volí přepravní spojení s nejkratším časem přemístění ze zdroje do cíle své cesty. Čas přemístění se skládá z času chůze na nástupní zastávku, času čekání na spoj, času přepravy (pobytu ve vozidle), času potřebného na přestup mezi spoji a z času chůze z výstupní zastávky co cíle cest. Časová dostupnost zastávek MHD je obecnou funkcí vzdáleností mezi zastávkami MHD a hustoty dopravní sítě MHD. Odpovídá střední délce chůze cestujícího k nejbližší zastávce ve sledovaném dopravním okrsku a rychlosti chůze. Za optimální se považuje dostupnost zastávky MHD do 5 minut. Graficky je možno vyhodnotit časovou dostupnost použitím izochron časové dostupnosti. Izochrona časové dostupnosti zastávky MHD je čára označující oblast, ze které je stejný čas chůze ke konkrétní zastávce MHD. Konstruuje se jako kružnice o poloměru rovném vzdálenosti odpovídající určitému času pěší dostupnosti a má střed v příslušné zastávce. Časová dostupnost centra města je vyjádřením kvality dopravní obsluhy města městskou hromadnou dopravou. Graficky je možno vyhodnotit časovou dostupnost opět použitím izochron časové dostupnosti. Izochorna časové dostupnosti centra města je čára (obvykle neprvidelná) vyznačující oblast, ze které je stejný čas přemístění do centra města. Časová dostupnost centra města se dá vyjádřit dvěma způsoby, a to jako: a) čas přemístění, kdy se při konstrukci izochrony vychází z centra města a hledají se body dostupné z centra za stejný čas přemístění. Čas chůze a čas čekání na spoj se zjistí z údajů o dopravní síti a linkovém intervalu. Čas přepravy a čas přestupu se zjistí z jízdních řádů MHD v příslušném zkoumaném směru. b) součet času přepravy a času přestupu, který se získá z jízdních řádů MHD. Přitom se zanedbává čas chůze a čekání na spoj. V obou způsobech vyjádření časové dostupnosti centra města má hlavní význam vzdálenost mezi zastávkami. S rostoucí vzdáleností mezi zastávkami se zvětšuje čas chůze na zastávku, ale současně se 6

7 zmenšuje čas přepravy (protože se zvyšuje cestovní rychlost). Kriteriem pro stanovení optimální vzdálenosti mezi zastávkami je minimální čas přemístění. 5. Tvorba dopravní sítě MHD Proces tvorby dopravní sítě MHD probíhá v několika postupných krocích. 5.1 Matematická formulace tvorby dopravní sítě Vychází se z následující definice strategie cestování v MHD: Cestující si vybírá takový způsob přemístění, který lze zrealizovat v nejkratším čase s ohledem na případné přestupy, pohodlí a další subjektivně preferovaná kriteria kvality. Přitom pokud je možnost vybírat z většího počtu rovnocenných linek, cestující použije první možný spoj v požadovaném směru přepravy. Řešení dopravní sítě se hledá za pomoci matematických modelů zohledňujících určená kriteria. Dopravní síť MHD se pro modelaci definuje jako množina úseků a uzlů. Výsledkem je stanovení určité teoretické množiny linek mezi jednotlivými uzly. 5.2 Definování optimalizační úlohy Hledá se množina linek k příslušné intenzitě přepravy taková, aby se dosáhlo minimálního celkového cestovního času při současném minimálním počtu vozidel v dopravní síti. 5.3 Přidělení přepravních vztahů na dopravní síť Vychází se ze znalosti meziokrskových přepravních vztahů (jejich intenzity) a předpokládané dělby přepravní práce. Tyto vstupní hodnoty se získávají z dopravně inženýrských průzkumů (obsazenost vozidel, počet nastupujících a vystupujících cestujících v zastávce, směrové dotazníkové průzkumy a pod.) Pro přidělení mezioblastních a meziokrskových dopravních vztahů na dopravní síť MHD se používají následující metody: a) Metoda nejkratší trasy se často používá pro její jednoduchost. Je známá také pod označením all or nothing. Je založena na předpokladu, že cestující si vybírá pro spojení mezi zdrojem a cílem cesty časově nevýhodnější trasu (t.j. časově nejkratší). Metoda vede k vytvoření nejvhodnějších linkových spojení. Má však určité nevýhody: - při překročení přepravní kapacity úseku dojde k poklesu rychlosti přepravy (roste doba zdržení v zastávkách při nástupu a výstupu) a uvažovaná trasa přestává být časově nejvýhodnější - předpokládá se zdroj a cíl v těžišti dopravních okrsků, přitom pro okrajové oblasti může existovat výhodnější trasa spojení 7

8 - při řešení se uvažuje pouze čas, ale cestující individuálně preferují i jiná kriteria (kvalita, pohodlí, počet přestupů apod.) - cestují s malou znalostí linkového vedení tras MHD se chovají při volbě trasy pro přepravu jinak, než předpokládá model b) Metoda přiřazení na více tras simuluje více vlivů, kterými se cestující při přepravě řídí (pohodlí při přestupu, možnost sednout si v méně zatíženém dopravním prostředku apod.). Výpočtem se vyhledává více tras, ovšem stále podle určitého rozumného časového kriteria. Nalezne se více odpovídajících tras a přepravní vztah se přidělí na tento větší počet tras analogicky k poměru cestovních časů. c) Metoda omezené kapacity bere do úvahy vztah intenzity přepravního proudu a přepravní kapacity dopravních prostředků na jednotlivých úsecích dopravní sítě MHD. Vychází z úvahy, že časově nejkratší trasa je nejatraktivnější a proto také nejvíce využívaná, což vede ve špičce k intenzitě blížící se maximální přepravní kapacitě a tedy k prodloužení cestovní doby (zdržení při nástupu a výstupu). To vede cestující k volbě jiné, v dané chvíli rychlejší trasy. Model k těmto okolnostem přihlíží a podle poměru přepravní intenzity a kapacity upravuje časovou charakteristiku úseku nebo změní linkové vedení. 5.4 Optimalizace dopravní sítě MHD Výsledkem tvorby dopravní sítě MHD je několik možných variant řešení. Pro výběr konkrétní optimální varianty dopravní sítě MHD se stanovují a posuzují následující ukazatele: - podíl přímých cest - počet přestupů - čas přemístění všech cestujících - investiční náklady - provozní náklady - počet vozidel v provozu na dopravní síti - dopravní výkon v ujetých kilometrech - součinitel využití kapacity - součinitel využití jízd (omezení přejezdů prázdných vozidel mezi konečnou a garáží či vozovnou) 6. Technická základna MHD Předpokladem kvalitního plnění funkcí MHD je dostatečně dimenzovaná technická základna, která zahrnuje: - dopravní prostředky (autobusy, trolejbusy, tramvaje,...) - dopravní stavby (dopravní cesty, zastávky, nádraží, přestupní stanice, depa, garáže, dílny, vozovny, odstavné plochy, stavby pro energetická zařízení) - dopravní zařízení (trakční zařízení, trolejové vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, informační zařízení pro cestující, doplňková zařízení pro přepravu cestujících výtahy, eskalátory atd.) 6.1 Kriteria výběru dopravního prostředku Výběr vhodného dopravního prostředku je možno provést použitím metod multikriteriálního hodnocení, kdy se jednotlivým hodnotícím kriteriím přiřazuje různá váha podle jejich důležitosti. Používají se zejména následující kriteria: - přepravní kapacita hodnocená ve vztahu k maximální intenzitě přepravního proudu. Toto hledisko je určující zejména při velkých intenzitách přepravního proudu (více než 4500 osob/hod). - investiční náklady, což je významné ekonomické kriterium a zahrnuje náklady na pořízení dopravních prostředků a na vybudování příslušné dopravní cesty. - provozní náklady vyjadřující cenu provozu určitého typu dopravního prostředku v určitém časovém horizontu (obvykle za rok). 8

9 - spolehlivost dopravního prostředku po stránce technické (poruchovost) a také spolehlivost provozu na příslušné dopravní cestě (např. nehoda na tramvajovém tělese zablokuje provoz více linek na dlouhou dobu) - nerovnoměrnost přepravního proudu se hodnotí součinitelem přepravní nerovnoměrnosti. Při vysoké nerovnoměrnosti se nedostatečně využijí vložené investiční prostředky. - vliv na životní prostředí, posuzuje se zejména vliv vibrací, emisí, hluku a ve sledované oblasti - energetická náročnost a dostupnost pohonných hmot a energie, hodnocená spotřebou jednotlivých dopravních prostředků - struktura a topografie města funkční členění, formy osídlení (plošné, liniové, satelitní), hustota obyvatelstva, rozsah dojíždění do škol a za prací, směrové a výškové poměry tras,... - kvalita dopravní obsluhy - technická náročnost údržby a oprav dopravních prostředků i dopravních cest 6.2 Charakteristiky dopravních prostředků pro jejich využití v MHD Autobusy Zvládají stoupání až 12 %. Mohou tvořit základní i překryvnou dopravní síť MHD. S ohledem na svou relativní nezávislost na dopravní cestě mohou nahradit jiné druhy dopravních prostředků při rekonstrukcích jejich dopravních cest nebo při mimořádných událostech. Umožňuje nabídku přepravy od dveří ke dveřím a zvyšuje atraktivitu MHD v konkurenci s IAD. Při vyšších nárocích na ochranu životního prostředí lze používat alternativní pohon (zemní plyn, bioplyn, vodík, elektromotory atd.) Na méně vytížených linkách nebo v době přepravního sedla je možno nasadit malé autobusy s menší kapacitou cestujících, ale také s menší spotřebou. Umožňují plošnou obsluhu města Trolejbusy Trolejbus je polozávislé vozidlo, jeho pohyb je limitován polohou trolejového vedení a délkou tyčových sběračů. Vyžaduje vyšší vstupní investice na zřízení dopravní cesty než autobus. Překonávají stoupání až 12 %. Obsaditelnost vozidel je srovnatelná se stejně velkými autobusy. Umožňují liniovou obsluhu města Tramvaje Tramvaj je kolejové vozidlo, jehož pohyb je plně závislý na trase dopravní cesty. Vyžaduje mnohem vyšší vstupní investice pro zřízení dopravní cesty než trolejbus a trasa je limitována jak stoupáním, tak i existující zástavbou. Překonávají stoupání až 7 %. Obsaditelnost tramvají je podle délky vozidla stejná nebo až dvojnásobná ve srovnání s autobusem. Umožňují liniovou obsluhu města Rychlodrážní dopravní prostředky a metro Mají podstatně vyšší kapacitu přepravy než ostatní dopravní prostředky a také vyšší cestovní rychlost i spolehlivost a provozní bezpečnost. Vybudování dopravní cesty pro tyto dopravní prostředky je mimořádně nákladné a technicky obtížné. Umožňují bodovou obsluhu území Nekonvenční dopravní prostředky Vykazují specifické výhody při použití v konkrétních podmínkách a mají také specifickou náročnost při jejich zavádění. Zřizují se individuálně podle konkrétních podmínek jednotlivých měst. 9

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY OBSAH TABULKOVÉ ČÁSTI A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY Hodnoty zdrojů a cílů za katastrální území v plochách stabilizovaných, Hodnoty zdrojů a cílů v plochách návrhových, Souhrnný přehled hodnot zdrojů

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu?

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? VOJTĚCH NOVOTNÝ, TOMÁŠ PROUSEK, MARTIN JACURA

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti tis. Kč Vývoj prokazatelné ztráty a tržeb v autobusové dopravě Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury 9 Závěr Shrnutí všech poznatků, které v předchozích kapitolách popisovaly současný i možný budoucí vzhled Václavského náměstí, je velmi obtížné. Přesto lze najít jednoho společného jmenovatele, jenž tvář

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA

1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA 1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA Obrázek 2: Trolejbusová doprava v rakouském městě Salzburg (ve stísněných prostorech historického jádra města působí velká vozidla a trolejové vedení poměrně cizorodě,

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Více

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.cz Obsah prezentace KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA Specifické vlastnosti dopravy jako zdroje znečištění ovzduší Zonální přístup

Více

Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem

Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 3 Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem Zlepšováním hromadné dopravy ve městě Ústí nad Labem přispět k vyššímu podílu na přepravě osob a čistší dopravě. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod............................................................................................................................................................................4

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

Strategie podpory dopravní obsluhy území

Strategie podpory dopravní obsluhy území Strategie podpory dopravní obsluhy území Seminář SDT Čipové karty v dopravě Praha, 1. března 2007 Dopravní politika základní koncepční dokument stanovující směry vývoje sektoru dopravy ve střednědobém

Více

2. TECHNOLOGIE, ŘÍZENÍ A LINKOTVORBA V MHD. 2.1 Plán dopravy. 2.2 Vedení linek MHD

2. TECHNOLOGIE, ŘÍZENÍ A LINKOTVORBA V MHD. 2.1 Plán dopravy. 2.2 Vedení linek MHD 2. TECHNOLOGIE, ŘÍZENÍ A LINKOTVORBA V MHD 2.1 Plán dopravy Pokud by se měl stručně popsat celý proces řízení na příkladu z pražského dopravního podniku, tak je třeba na úvod vzpomenout dlouhodobý a střednědobý

Více

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci Cíle projektu A. Systém preference vozidel MHD B. Informační systém pro cestující C. Nákup 3 nízkopodlažních tramvají TRIO Předpokládané celkové náklady projektu Celkové náklady projektu včetně DPH : 155

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ City-HUB Project Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ CÍLE A VÝSTUPY Cíl: přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy Hlavní výstup:

Více

Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace

Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace Obsah: 1) Důvody pořízení 2) Vymezení řešeného území 3) Vztah k platným ÚPD 4) Požadavky na řešení 5) Rozsah a způsob zpracování

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD"

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD" Shrnutí výsledků studie E-mobilita v MHD Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting Services 2 Studie E-mobilita

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VLAD.KOCI@VSCHT.CZ 1 OKRUHY VYUŢITÍ LCA V DOPRAVĚ a) porovnávání environmentálních

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CESTUJÍCÍ V MHD. Bc. Michal Vilím

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CESTUJÍCÍ V MHD. Bc. Michal Vilím Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CESTUJÍCÍ V MHD Bc. Michal Vilím Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY

DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY ČVUT v Praze Fakulta dopravní DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY na základě výstupu z Kategorizačního nástroje železničních tarifních bodů Ing. Martin Jacura, Ph.D. Ing. Ondřej Havlena Ing. Vojtěch Novotný

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů Úvod do problému a příklady z praxe Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting

Více

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. 1. Historie přípravy stavby Úsek Praha Beroun je součástí III. tranzitního železničního koridoru (TŽK). V rámci přípravy Optimalizace

Více

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO Pavel Drdla 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou navrhovaného dopravního systému Aircon

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku

Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra

Více

Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility

Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Energie pro dopravu Až do 18. století žili lidé v energetické rovnováze s přírodou. Veškerá

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více