Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti"

Transkript

1 Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších dopravních sítí v Evropě, zejména železniční a silniční, přičemž z hlediska hustoty je dopravní infrastruktura srovnatelná se státy EU, avšak v kvalitativních parametrech výrazně zaostává. To má zásadní dopady pro dopravní obslužnost, a tím rovněž na regionální rozvoj a tedy na regionální politiku. Základní dopravní obslužnost je přiměřené zajištění dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu přispívající k regionálnímu a lokálnímu rozvoji. Je zajišťována mimo jiné prvky: osobními a spěšnými vlaky vedenými po celostátních i regionálních tratích na území kraje a mezi kraji, soubory linek veřejné autobusové linkové dopravy provozovaných na území kraje a regionu, dále soubory linek veřejné autobusové linkové dopravy provozovaných po území několika krajů. V některých krajích jsou realizovány integrované dopravní systémy spojující více druhů dopravy, nejčastěji veřejnou linkovou, železniční a systémy městských hromadných doprav (MHD, které jsou tvořeny více druhy doprav). V některých jsou využity moderní odbavovací systémy, většinou na bezkontaktním principu. V tomto smyslu je potřeba především rozvíjet již fungující dopravní systémy a usilovat o jejich vzájemné propojení. Doprava je odvětvím, u kterého se nedaří naplňovat cíle udržitelného rozvoje. Negativní vlivy na životní prostředí u jiných odvětví v ČR klesají, u dopravy rostou. Nepříznivě se z ekologického hlediska vyvíjí přepravní dělba práce. Podíl environmentálně nejméně šetrné, nákladní silniční dopravy, roste. Silniční doprava velmi negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí především měst a příměstských oblastí. Nicméně z pohledu regionální politiky je právě silniční doprava klíčovou, a to zejména při zajištění dopravní obslužnosti území. 1

2 Vzrůstající tlak dopravy na životní prostředí v řadě regionů, ale i narůstající škody v ekonomice (kongesce v dopravních špičkách) budou vyžadovat prosazení řady opatření, které je nutno strategicky koncipovat a koordinovat v úzké koordinaci s regionální politikou: postupná změna dělby přepravní práce ve prospěch environmentálně šetrnějších druhů dopravy na základě obnovy a modernizace dopravní infrastruktury, realizace vhodných technických a infrastrukturních opatření (silniční obchvaty měst, protihlukové bariéry podél silnic) vedoucích k minimalizaci zdravotních rizik způsobených nadměrným zatížením hlukem a emisemi z pozemní dopravy, ve městech a městských aglomeracích budovat integrované dopravní systémy s výraznějším uplatněním kolejové dopravy (vč. železnice) jako environmentálně šetrnějšího druhu veřejné hromadné dopravy, podporovat systémy park-and-ride a bike-and-ride, v rámci realizace Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR budovat hustou síť bezpečných cyklostezek. Kvalitní dopravní infrastruktura je nejen základním předpokladem dopravní obslužnosti, ale i limitujícím faktorem rozvoje národního hospodářství a tím i regionálního rozvoje, neboť umožňuje mobilitu výrobních faktorů. Je zřejmé, že s postupující globalizací její význam roste. Trendy v současné dopravě s dopady na dopravní obslužnost regionů a regionální politiku lze shrnout následovně: rostoucí mobilita společnosti, růst významu individuální dopravy na úkor veřejné hromadné silniční i drážní dopravy zejména v důsledku růstu flexibility a mobility pracovní síly a nutnosti zajištění dodávek zboží JIT (just in time), podfinancování údržby a oprav komunikací. Růst individuální automobilové dopravy do značné míry souvisí i s psychosociálními aspekty automobil se stal symbolem svobody, nezávislosti a majetku, bez ohledu na ekonomickou stránku vlastnictví tohoto statku. Právě tento růst má objektivní příčiny a v této souvislosti je třeba upozornit na to, že je nezbytné při rozhodovacích procesech v rámci regionální politiky respektovat vztah dopravní obslužnosti a individuální automobilové dopravy, jejich vzájemnou interakci, rozporuplnost a zároveň stupeň individuální možnosti v rozhodování bez 2

3 reminiscencí na autoritativní způsoby řízení společnosti, regionů, měst a obcí. To tedy mimo jiné znamená, že podpora rozvoje dopravní obslužnosti má být komplexnější s jasně definovaným vztahem k individuální automobilové dopravě bez výrazně arogantních způsobů ignorance. Jedním ze základních vztahů dopravní obslužnosti k regionální politice je vzájemná a propojená podpora všech relevantních druhů dopravy přispívajících k regionálnímu a lokálnímu rozvoji. Jedním z hlavních úkolů regionální politiky ve vztahu k dopravní obslužnosti je, jak už bylo do určité míry výše uvedeno, podpora dopravní infrastruktury. V této souvislosti lze konstatovat, že stávající poměrně hustá síť silnic a dálnic v České republice o délce cca km je z velké části v nevyhovujícím stavu, pokud jde o trasování, kvalitu povrchů a stav objektů. V uspokojivém stavu je jen cca 60 % délky silnic a dálnic. Nedokončená páteřní síť dálnic a rychlostních komunikací zpomaluje dopravu a vytváří bariéry pro dostupnost některých regionů jako jsou Moravskoslezský, Zlínský a Jihočeský kraj a napojení těchto regionů resp. České republiky na sousední státy. Pro dopravní obslužnost v jednotlivých regionech mají uvedené problémy významný negativní vliv. Význam železniční dopravy v kontextu přechodu centrálně plánované ekonomiky na tržní poklesl, hraje však významnou roli v přepravě zboží a stále ještě i v přepravě osob a do určité míry i pro dopravní obslužnost. Atraktivitě železniční dopravy významně napomohla realizace I. a II. železničního koridoru, jež umožní zkrácení jízdních dob. Česká republika má vysokou hustotu železniční sítě - provozní délka tratí je km (v r. 2003), ale zaostává v elektrifikaci těchto tratí a v počtu dvou a vícekolejných tratí (provozní délka těchto tratí je km). K největším problémům patří zanedbaný technický stav a zastaralé sdělovací a zabezpečovací zařízení. Železniční doprava má pro dopravní obslužnost v některých regionech zásadní význam. Ostatní druhy dopravy, máme na mysli zejména cyklistickou, nemohou být považovány za alternativu veřejné hromadné a drážní dopravy či individuální automobilové dopravy, ale spíše za její doplněk, což souvisí s nedostatečnou a nevyhovující infrastrukturou (často kolizní vedení souběžně s automobilovou dopravou), terénní členitostí, ale i s dlouhodobou tradicí používání veřejné dopravy a v neposlední řadě také s klimatickými poměry našeho území. Cyklistická doprava ve městech se rozvíjí jen pomalu a diferencovaně v závislosti na územnětechnických podmínkách konkrétních měst. Z pohledu dopravní obslužnosti a jejího případného řešení v rámci regionální politiky je její význam zanedbatelný. Významnou roli v rozvoji regionu mohou sehrát integrované dopravní systémy (IDS), které propojují městskou hromadnou dopravu ve velkých městech s dopravou v jejich spádovém 3

4 území. V současnosti v ČR existují tři velké aglomerační integrované dopravní systémy se samostatným organizátorem, a to v přilehlých regionech Prahy, Brna a Ostravy. Legislativní rámec a kompetence ve vztahu dopravní obslužnosti k regionální politice V České republice je legislativní rámec tvořen zvláštními zákony pro jednotlivé druhy dopravy, chybí integrovaná legislativa a legislativní definice veřejné dopravy. Stanovení systému veřejné dopravy má zvláštní význam z hlediska rozsahu a rozdělení státní podpory pro regionální dopravu. Legislativní rozdělení odpovědnosti je v České republice za jednotlivé druhy a segmenty dopravy v zásadě provedeno, chybí v některých případech nástroje k prosazení této odpovědnosti, zejména koordinační pravomoci. Organizační a finanční zajištění dopravní obslužnosti i ve vztahu k regionální politice Zásadním faktorem je samozřejmě velikost a stabilita finančního rámce veřejné dopravy, vztah finanční a právní odpovědnosti, souladnost nebo rozdílnost systému financování a přístupu na trh v oblasti železniční a silniční dopravy, přičemž poměry v České republice jsou negativně ovlivněny deficitem veřejných financí. Pro poměry v České republice je příznačná dosud nedůsledná transformace z hlediska transformace v železničním (drážním) sektoru a v sektoru městské hromadné dopravy (MHD) s prakticky omezeným přístupem na trh, přičemž reforma MHD zaostává ještě více, ačkoliv tato doprava získává více než 50 % dotací z veřejných zdrojů na veřejnou dopravu. Pro podporu dopravní obslužnosti je velmi důležitá průhlednost systému financování veřejné dopravy. Zejména jde o nastavení kontrolovatelného systému, způsob vykazování závazků, především vykázané ztráty a finanční bilance. Z důvodů nedostatečně rozvinuté konkurence je třeba zavádět složité systémy vykazování ztráty dopravcem. Prosazování konkurence v dopravní obslužnosti v jednotlivých regionech je tedy v současnosti v České republice zásadním problémem s určitými negativními dopady na regionální rozvoj a regionální politiku. Velikost a poloha území (např. mikroregionu) Velikost a poloha území působí na možnosti řešení dopravní obslužnosti zásadním způsobem. Regionální politika zde může vstupovat z pohledu uspořádání dopravní sítě, hlediska intenzity 4

5 vnějších vztahů a organizace dopravy. Periferní poloha mikroregionů a s tím zpravidla spojená zhoršená dopravní obslužnost je jedním z impulsů pro aktivní regionální politiku. Charakter reliéfu ve vztahu k dopravní obslužnosti a regionální politice Charakter reliéfu je dosud významným faktorem ovlivňujícím jak dopravní obslužnost, tak regionální rozvoj. V tomto směru se uplatňuje zejména výšková členitost, povaha reliéfu z hlediska převahy reliéfu akumulačního nebo erozně denudačního, zastoupení plošin a kotlin a směrová orientace dopravně významných údolí. Česká republika se vyznačuje vysokým stupněm rozmanitosti reliéfu. Důsledkem tohoto stavu musí být odlišné způsoby řešení dopravní obslužnosti v jednotlivých částech země. Z pohledu regionální politiky jde o regionálně diferencovaný přístup k řešení rozvoje území zejména u takto znevýhodněných regionů a ve vztahu k možnostem racionální dopravní obslužnosti. Antropogenní vlivy na dopravní obslužnost ve vztahu k regionální politice Antropogenní vlivy mají v určitých regionech na dopravní obslužnost dominantní vliv. Jde především o urbanizaci a pak v některých regionech na Ostravsku, Mostecku aj. v minulosti intenzivní těžbu užitkových nerostů. Tyto vlivy vedou k větší koncentraci obyvatelstva do menšího počtu větších sídel, zamezují využití některých dopravních směrů, způsobují zvýšené náklady na dopravu zejména v souvislosti s přeložkami železničních tratí a silnic a v neposlední řadě snižují rychlost dopravy v důsledku poddolování a dalších faktorů. Struktura a rozsah průmyslové výroby ve vztahu k dopravní obslužnosti a regionální politice Struktura a rozsah průmyslové výroby má jistý vliv na dopravní obslužnost i vztah k regionální politice. Týká se to směrů, intenzity i rentability dopravy. Rozsáhlá průmyslová výroba působila příznivě na dopravní síť ve smyslu její hustoty, neboť podporovala přepravní proudy jednak přímo v nákladní dopravě, jednak nepřímo v osobní dopravě, zejména z hlediska dojížďky do zaměstnání. Některé železniční tratě vznikly do značné míry díky zcela konkrétním průmyslovým podnikům. Současný pokles průmyslové výroby a současně snaha o zvýšení jeho efektivnosti včetně snížení rozsahu zbytečných přeprav vede k omezení nákladní dopravy, především po železnicích. To má do určité míry dopady na dopravní obslužnost a především na regionální rozvoj. 5

6 Struktura průmyslové výroby se však mění i vznikem nových provozů, často i v sídlech, která nemají z tohoto hlediska žádnou tradici. V těchto případech se dosahuje návaznosti mezi potřebami průmyslu a dopravní obslužností zvlášť obtížně, z části i proto, že organizace dopravních spojů v železniční a v některých územích i v autobusové dopravě je značně konzervativní a respektuje tudíž především potřeby kontinuálně existující již desítky let. Sídelní struktura a vztah dopravní obslužnosti k regionální politice Sídelní struktura patří mezi faktory, které působí na přepravní procesy a na rozsah regionální dopravy s největší intenzitou. Důležitá je zde hustota obyvatelstva, hustota sídel a jejich průměrná velikost, případná existence rozptýlených a hromadných sídel, stupeň urbanizace a její charakter, poloha aglomerací, rozložení center osídlení a jejich hierarchie. Z hlediska hustoty obyvatelstva charakterizuje ČR relativně vysoká a poměrně rovnoměrná lidnatost. Z toho vyplývají také poměrně příznivé předpoklady pro regionální dopravu a potenciálně rovnoměrnou intenzitu dopravy. Na většině území ČR převažují relativně malá sídla s nízkou vzájemnou vzdáleností. Tato situace značně ztěžuje dopravní obslužnost ve venkovském prostoru. Relativně nesnadno se totiž dosahuje vyšší intenzity přepravních proudů a je snížena rentabilita dopravy. Nepříznivý význam uvedeného faktoru je zhoršován charakterem reliéfu, který většinou dovoluje více přepravních směrů. uvedené vlastnosti se výrazně projevují zejména v kombinaci s nižší hustotou obyvatelstva. Z těchto důvodů je velmi obtížné dosáhnout uspokojivé organizace autobusové dopravy především v jižní části středních Čech, v jižních a západních Čechách a na Českomoravské vrchovině. Tato situace se spolu s dalšími faktory nepříznivě projevuje zejména na víkendové dopravní obslužnosti. Existence rozptýlených a hromadných sídel komplikuje organizaci dopravní obslužnosti zvláště v horských a podhorských územích, kde je v praxi možné zavést dopravní spojení pouze do části sídla. Může mít rovněž záporný vliv na intenzitu jednotlivých přepravních proudů. Nízký počet aglomerací a jejich relativně malá velikost snižuje rozsah meziaglomerační dopravy, která je poměrně nejpříznivější z hlediska efektivnosti dopravní obslužnosti. Naopak stoupá význam klasické meziměstské dopravy, která však musí procházet často méně hustě zalidněnými územími. V městských aglomeracích lze dobře využít integrovaných dopravních systémů, které se rozvíjejí v ČR postupně a s rozdílnou kvalitou dopravní obslužnosti i rozdílnými možnostmi pro další rozšiřování integrovaného systému. 6

7 V českých zemích existuje relativně dobře vyvinutá hierarchie center osídlení na většině území státu. Tato hierarchie by naopak usnadňovala vytváření dopravních svazků, jistou nevýhodou je však kombinace s vysokým počtem přepravních směrů. Postup dopravní obslužnosti podle hierarchie center osídlení tak může ztížit dostupnost vyšších center, pokud jsou směrově položena jinak než příslušné nižší centrum, a obecně zhoršit obslužnost obcí v okrajových pásmech přitažlivosti center. Právě hierarchicky vyšší centra osídlení mají pro regionální rozvoj zásadní význam a to i z důvodu zpravidla vyhovující dopravní obslužnosti. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání, výrazně ovlivňuje právě především regionální dopravu, a to jak její intenzitu, tak její směry. Patří mezi hlavní mikroregionální procesy s nepřímou vazbou na regionální politiku. Situaci ČR charakterizuje poměrně vysoká dojížďka do zaměstnání, nedostatek podmínek pro přizpůsobení bydliště místu zaměstnání a naopak, změna přepravních směrů a frekvencí v souvislosti s přesunem zaměstnanosti do terciárního sektoru a probíhající proces suburbanizace. Uvedená situace způsobuje vysoký rozsah požadavků na veřejnou dopravu i v okolí menších měst, rozsáhlé přejezdy na větší vzdálenost ve více směrech, nezbytnost změny ve směrech dopravní obslužnosti. Hlavní záporné faktory, které zde působí na efektivnost dopravní obslužnosti, představují větší rozptýlení zaměstnanosti, které je ovšem z jiných hledisek pozitivní, a vysoká konzervativnost v přepravních směrech a intenzitě přepravy, která znevýhodňuje jakékoliv přesuny zaměstnanosti. Síť veřejných služeb a územně správní struktura ve vztahu k dopravní obslužnosti a regionální politice Síť veřejných služeb, zejména stupeň jejich koncentrace, výrazně působí na dopravní obslužnost na celém území státu. Poměry v ČR charakterizuje převaha polyfunkčních měst s relativně komplexní sítí veřejných služeb na daném stupni, vysoký počet polyfunkčních center. Výhoda uvedeného stavu spočívá ve vyšších možnostech pro rovnoměrnou dopravní obslužnost a pro dostupnosti služeb. Nevýhodou je nezbytnost dopravní obslužnosti zejména ve vztahu mezi velkým počtem měst (včetně malých) a jejich přirozeným spádovým územím. V současné době v ČR existuje relativně složitá struktura veřejné správy. Základní správní obvody poměrně značně souhlasí s přirozenými spádovými obvody. Veřejná správa působí na organizaci dopravy také prostřednictvím jejího financování. Komplikovanost správní struktury vyvolává potřebu zajištění doplňkové dopravní obslužnosti do správních center mimo základní správní struktury. Správní struktura působí na dopravní obslužnost i 7

8 snadnějším financováním přepravních potřeb v rámci správních jednotek. Významná výhoda ČR spočívá v poměrně vysoké koincidenci mezi správními centry a přirozenými spádovými centry z geografického hlediska. Charakter správní struktury ovlivňuje hierarchii center, směry dopravy a její organizaci. Rozmístění středisek cestovního ruchu ve vztahu k dopravní obslužnosti a regionální politice Dopravní obslužnost je ovlivňována i rozmístěním středisek cestovního ruchu a směry cestovního ruchu. Ke specifickým rysům ČR zde patří výrazné postavení Prahy v cestovním ruchu a vysoká rozptýlenost méně významných středisek cestovního ruchu. Výrazné postavení Prahy ve všech charakteristikách, zvláště ve vlastních Čechách, způsobuje koncentraci dopravní obslužnosti na směry vedoucí do Prahy. Tím ovšem do jisté míry trpí dopravní obslužnost mezi jinými centry v Čechách. Vysoká rozptýlenost méně významných středisek cestovního ruchu znamená relativně vysoké požadavky na víkendovou dopravní obslužnost. Tyto požadavky však nejsou v řadě případů naplněny, což zmenšuje význam veřejné dopravy v cestovním ruchu a znamená to v tomto směru skrytou preferenci dopravy individuální. Určitý vliv na řešení uvedených problémů může mít aktivní regionální politika. Vliv regionálních procesů a socioekonomická úroveň mikroregionů V tomto případě jde o hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony, venkovské regiony, případně další regiony, např. s vysokou mírou nezaměstnanosti. Povaha regionálních rozvojových procesů, silné a slabé stránky jednotlivých regionů, intenzita rozvojových i stagnačních pohybů (depopulace, snížení pracovních příležitostí apod.) značně ovlivňují dopravní obslužnost. V ČR existuje v evropském měřítku relativně slabá míra regionální diferenciace, která má však vzestupný charakter. Ve většině regionů se však rozvíjí relativně vyšší míra vnitroregionálních rozdílů. Z hlediska mezoregionů lze konstatovat relativně rovnoměrné požadavky na dopravní obslužnost. V rámci těchto regionů však klesá rentabilita přepravních procesů v jejich upadajících částech. Konzervativnost v dopravní obslužnosti se zde paradoxně projevuje někdy příznivě, neboť dovoluje zachování alespoň elementárních dopravních směrů. Charakter těchto oblastí by však přesto vyžadoval určité změny v regionální dopravě s ohledem na relativní vzrůst významu klasických center služeb ve srovnání se sídly s převážně výrobní funkcí. 8

9 SWOT analýza dopravní obslužnosti Pozitivní stránky ovlivňující dopravní obslužnost z pohledu regionální politiky vysoká hustota silniční a železniční sítě, síťový charakter železnic vyšší výkony veřejné dopravy ve srovnání s EU, vysoký podíl MHD na přepravních výkonech v osobní dopravě makroekonomická stabilita a rychlý ekonomický růst ve vztahu k EU masivní příliv přímých zahraničních investic podpořený systémem investičních pobídek dostatek kvalifikované pracovní síly za konkurenční cenu schopné využívat moderní technologie minimální rozdíly v HDP na obyvatele mezi regiony soudržnosti (s výjimkou Prahy) významná socioekonomická pozice Prahy v evropské hierarchii sídel významný endogenní potenciál příhraničních regionů 9

10 Negativní stránky ovlivňující dopravní obslužnost z pohledu regionální politiky nedokončená reforma veřejných financí zastaralá výrobní základna s vysokou energetickou a materiálovou náročností výroby nízká využitelnost výsledků výzkumu a vývoje podnikatelským sektorem (s problémy na straně nabídky i poptávky), rigidita některých V&V institucí, malá otevřenost mezinárodním sítím a podnikům nízký podíl soukromých i veřejných výdajů na financování aplikovaného výzkumu a vzdělávání pracovníků, nedostatečná infrastruktura a kapacity výzkumu a vývoje nízká kvalita služeb a nevyhovující infrastruktura cestovního ruchu nedostatečné využití přírodního a kulturního potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu (kromě Prahy) dlouhodobě negativní vývoj přirozené měny obyvatelstva, stárnutí obyvatelstva nedostatečné znalosti a kompetence k podnikání regionálně diferencovaná vysoká míra nezaměstnanosti s výraznými prvky strukturální nezaměstnanosti a s vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných nedostatečná míra uplatňování moderních způsobů řízení a ICT ve veřejné správě celkově nízká efektivita a kvalita výkonu veřejné správy v malých obcích nedobudovaná síť TEN-T, nedostatečná síť dálnic a rychlostních komunikací dlouhodobé zatížení vysokého procenta obyvatel nadlimitními úrovněmi znečištění ovzduší zatížení vysokého počtu obyvatel hlukem málo kapacitní a nekvalitní propojení sídel v regionech, nedostatečná dopravní obslužnost v některých regionech, kriticky se zhoršující situace v údržbě dopravních sítí pomalý rozvoj kombinované přepravy a logistických center nedostatečná dopravní obslužnost v některých regionech nedostatečná prevence rizik, zejména živelních pohrom a technologických havárií vysoké regionální rozdíly v dynamice ekonomického výkonu a z hlediska podílu a koncentrace strukturálních problémů regionální rozdíly v oblasti kvality životního prostředí, zhoršování kvality životního prostředí ve městech nedostatek pracovních a rekvalifikačních příležitostí na venkově a odliv obyvatel v produktivním věku 10

11 ekonomická a sociální problémovost příhraničních a periferních regionů zanedbaná dopravní infrastruktura napojující příhraniční oblasti na centra uvnitř státu, ale i na rozvojová centra příhraničních regionů sousedních zemí 11

12 Příležitosti ovlivňující dopravní obslužnost z pohledu regionální politiky intenzivnější zapojení do společného trhu EU možnosti oživení evropské ekonomiky, globální růst dynamiky ekonomiky, růst východní Evropy posílení progresivních segmentů ekonomiky prorůstových odvětví, a využití ekologických inovací posílení internacionalizace podnikání, rozvoj mezinárodní spolupráce a expanze podniků na zahraničních trzích propojení domácí V&V kapacity s mezinárodními, především evropskými strukturami rozvoj průmyslových služeb a poradenství, zvláště pro MSP využití prostředků ze SF v období umožňující urychlenou realizaci strategických investičních akcí možnost dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb pro cestovní ruch rozmanitost krajiny s vysokou přírodní diverzitou a kulturně-historickým potenciálem atraktivní pro cestovní ruch, rekreaci, trávení volného času obyvatel a jejich dalšího vzdělávání posílení vnitrostátní migrace za prací v souvislosti s uvolněním trhu s byty a růstem mezd dokončení modernizace veřejné správy a zvyšování efektivity jejího řízení, posílení administrativní kapacity na všech úrovních veřejné správy uplatnění partnerství veřejné správy s podnikateli, sociálními partnery a NNO na všech úrovních řízení veřejných záležitostí urychlené dobudování sítě dálnic a rychlostních komunikací zlepšování kvality životního prostředí - snižování zatížení a zátěží a prevence rozšíření integrovaných systémů dopravy osob včetně moderních odbavovacích systémů a budování přestupních terminálů rozvoj kombinované dopravy, posílení významu železniční dopravy rozvoj podmínek pro soukromé investice do veřejných infrastruktur (PPP a koncese) racionální hospodaření s energií energetické úspory, podpora alternativních zdrojů předcházení vzniku odpadů, zvýšení podílu recyklace odpadů 12

13 předcházení environmentálním a technologickým rizikům posílení úlohy velkých měst a urbanizovaných oblastí jako rozvojových pólů regionů zlepšením jejich dopravního napojení na síť dálnic a modernizovaných tratí, posilování jejich inovační kapacity potenciál Prahy stát se významným ekonomickým a řídícím centrem Evropy, možnost ostatních regionů soudržnosti využít dynamického rozvoje Prahy posílení úlohy mikroregionálních center jako místních rozvojových pólů rozvoj udržitelných technologií a podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru povzbuzení rozvoje vnitřního potenciálu příhraničních oblastí prostřednictvím posílení spolupráce jako zdroje nových pracovních míst a ekonomického rozvoje 13

14 Hrozby ovlivňující dopravní obslužnost z pohledu regionální politiky vývoj veřejných financí a veřejného dluhu nedokončená restrukturalizace ekonomiky přílišná orientace na oblasti produkce s nízkou přidanou hodnotou, riziko přestěhování významných zaměstnavatelů a investorů do jiných zemí pokles zájmu o ČR jako destinaci cestovního ruchu zaostávání v rozvoji znalostní společnosti místní nedostatek specificky kvalifikované pracovní síly ovlivněný její omezenou mobilitou dlouhodobá až vícegenerační nezaměstnanost, pokračující diskriminace určitých skupin znevýhodněných na trhu práce opoždění výstavby klíčových dopravních koridorů a cest, zejména dálnic a rychlostních komunikací další nárůst tranzitní dopravy přes území ČR, přetížení pozemních komunikací snížení mobility v regionech s nízkou úrovní dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti pokles podílu osobní železniční přepravy z důvodu morálního a technického zaostávání zvyšování antropogenní zátěže prostředí v souvislosti s hospodářským rozvojem podcenění rizikového managementu, prevence a řešení environmentálních a technologických rizik, nedostatečná ochrana proti některým přírodním živlům narůstání rozdílů v základních socioekonomických charakteristikách na regionální úrovni regionální rozdíly v zaměstnanosti, další zaostávání problémových regionů a narušení sociálního smíru koncentrace některých odvětví pouze v určitých regionech, možnost nestability regionální ekonomiky přetrvávající negativní image některých regionů zvyšování rozdílu v kvalitě života mezi metropolitním a ostatními regiony nepříznivá věková struktura obyvatel na venkově, pokračování procesu vylidňování periferních oblastí 14

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

4 SWOT analýza. 4.1 Silné stránky. OBSAH 4 SWOT analýza

4 SWOT analýza. 4.1 Silné stránky. OBSAH 4 SWOT analýza OBSAH 4 SWOT analýza 4.1 SILNÉ STRÁNKY 4.2 SLABÉ STRÁNKY 4.3 PŘÍLEŽITOSTI 4.4 OHROŽENÍ 4 SWOT analýza SWOT analýza shrnuje základní analytické poznatky o faktorech, které je možné využít ve prospěch regionálního

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Liberecký kraj Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje říjen 2002 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY... 2 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 4 3.1 HLAVNÍ CÍL STRATEGIE

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 127 7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

ODDÍL D Předpokládané vlivy ZÚR MSK na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území

ODDÍL D Předpokládané vlivy ZÚR MSK na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území ODDÍL D Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území OBSAH D.I. IDENTIFIKACE RELEVANTNÍCH VAZEB SOUHRNNÉ SWOT ANALÝZY A... 1 D.II. VLIVY NA VÝSLEDKY

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EKONOMICKÉHO ROZVOJE SLANÉHO ANALÝZA SWOT ANALÝZA SWOT

STRATEGICKÝ PLÁN EKONOMICKÉHO ROZVOJE SLANÉHO ANALÝZA SWOT ANALÝZA SWOT ANALÝZA SWOT Dne 10. února 2000 v 9:00 se sešla pracovní skupina pro stanovení silných a slabých stránek a zabývala se kritickými body (1) Doprava, (2) Podmínky pro podnikání, (3) Image města. V pracovní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST MISTR Opavsko 2014+ STRATEGICKÝ DOKUMENT pro obce, podnikatele a spolky, analýza problémů a shoda na prioritách při jejich řešení

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více