Strana jedna NZ 248/2014 STEJNOPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana jedna NZ 248/2014 STEJNOPIS"

Transkript

1 Strana jedna NZ 248/2014 STEJNOPIS NOT ARSKY ZAP IS sepsany dne (slovy: dvacateho prvniho kvetna roku dva tisice ctrnact)jmenem Mgr. Radima Neubauera, notare se sidlem v Praze, v jeho notifske kancelari v Praze 1, Kaprova 52/6, jeho zistupcem ustanovenym podle 24 notifskeho fadu JUDr. Barborou Pavlickovou, na zadost a za ucasti nize uvedeneho ucastnika, jimz je: log. Jiri Sebek, nar , bydlistem Nad Obci II 4 70/66, Praha Ing. Jifi Sebek, jehoz totomost mi byla prokizana, prohlasuje, ze je zpusobily a opravneny samostatne pravne jednat v rozsahu pravniho jednani, o kterem je tento notarsk)' zap is Pan Ing. Jifi Sebek dale prohlasuje, ze je jedinym akcionafem spolecnosti ANNAMEDA, a.s., IC: , se sidlem Praha 4, Nad obci II 470/66, PSC: , zapsane v obchodnim rejstfiku Mestskeho soudu v Praze, oddilu B, vlozce (dale take, spolecnost" nebo,,annameda, a.s.") a toto prohlaseni doklada v)'pisem z obchodniho rejstfiku Mestskeho soudu v Praze, oddilu B, v1ozce 13266, vyhotovenym dnesniho dne notifskou kancelafi Mgr. Radima Neubauera, pfevedenim v)'stupu z informacniho systemu vefejne spravy, c. v)'pisu V313/20 14, o nemz prohlasuje, ze obsahuje aktualni udaje Pan Ing. Jifi Sebek cini toto rozhodnuti jedineho akciomire v pusobnosti value hromady spolecnosti ANNAMEDA, a.s Jediny akcionar spolecnosti ANNAMEDA, a.s. rozhoduje o zmene stanov spolecnosti (vcetne zmeny spocivajici v pfizpusobeni se spolecnosti zikonu o obchodnich korporacich jako celku) tak, ie se veskere stavajici clanky v plnem rozsahu nahrazuji nasledujidm znenim clanku I.- XV.: Stanovy akciove spolecnosti ANNAMEDA, a.s. I. Obchodni firma, sidlo a internetove stranky Obchodni firma spolecnosti zni: ANNAMEDA, a.s. (dale take jako, spolecnost") Sidlo spolecnosti je v obci Praha

2 Strana dva NZ 248/ Internetove stninky spolecnosti jsou umisteny na adrese Na techto stninkach jsou uverejnovany pozvanky na valnou hromadu a uvadeny dalsi informace pro akcionare spolecnosti II. Predmet podnikani Predmetem podnikani spolecnosti je pronajem nemovitosti, bytil a nebytorych prostor ill. Zakladni kapital Zakladni kapital spolecnosti cini ,- Kc (slovy: dva mili6ny korun cesk)'ch) Emisni kurz vsech akcii emitovanych spolecnosti byl v plnem rozsahu splacen penezicymi vklady. J1V. ~licie Akcie spolecnosti jsou vydany jako cenny papir, s nimz jsou spojena prava akcionare podilet se podle zakona a stanov spolecnosti na jejim rizeni, jejim zisku a na likvidacnim.zustatku pri jejirn zrusen i s I ikv i dac i Zakladni kapital spolecnosti je rozvr.len na 20 (dvacet) kmenorych akcii, znejicich na jmeno, kazda o jmenovite hodnote ,- Kc (slovy: jedno sto tisic korun cesk)'ch). Akcie jsou neomezene prevoditelne Akcie nejsou pfijaty k obchodovani na evropskem regulovanem trhu ani najinem verejnem trhu. 4. Vice akcii tehoz druhu, formy a jmenovite hodnoty muze hyt nahrazeno hromadnou listinou vydanou spolecnosti. Spolecnost taktez muze akcie tehoz druhu, formy a jmenovite hodnoty vydat jako hromadne listiny. Hromadna Iistina musi splnovat alespon obecne nalezitosti akcie, jako listinneho cenneho papiru, vcetne cisla a dalsi zakonne nalezitosti. Na pisemnou zadost akcionare je spolecnost povinna mu v sidle spolecnosti vydat rymenou za jeho hromadnou listinu jednotlive akcie ci jiny odpovidajici pocet hromadnych listin, a to nejpozdeji do 3 (tfi) mesicu od obdr.leni zadosti akcionare. Akcionar rna pravo, aby mu byly na zadost jiz vydane jednotlive akcie nahrazeny jednou ci vice hromadnymi listinami. Akcionar v zadosti uvede, ktere jednotlive akcie maji hyt nahrazeny hromadnou listinou. Predstavenstvo vyda akcionafi hromadne listiny po obdr.leni zadosti, a to ve Ihute uvedene v)fse. Pri predani hromadne listiny je akcionar povinen vratit jednotlive akcie, ktere jsou hromadnou listinou nahrazeny, resp. vratit dosavadni hromadne listiny, ktere jsou nahrazovany norymi hromadnymi listinami ci jednotlirymi akciemi

3 Strana tfi NZ 248/ Akcie na jmeno je prevoditelmi rubopisem a smlouvou k okamziku jeho predani. V rubopisu se uvede jednomacna identifikace nabyvatele. K ucinnosti prevodu akcie vuci spolecnosti se vyzaduje oznameni zmeny osoby akcionare spolecnosti a predlozeni akcie spolecnosti.. Spolecnost zapise noveho vlastnika do semamu akcionaru bez zbytecneho odkladu pote, co ji bude zmena osoby akcionare prokazana V. Organy spolecnosti Spolecnost zvolila dualisticlcy system vnitfni struktury. Organy spolecnosti jsou: a. valna hromada; b. predstavenstvo a c. dozorci rada V pripade, ze rna spolecnost jedineho akcionare, nekona se valna hromada a jeji pusobnost vy k onava ten to jed in y akci 0 nar Rozhodnuti jedineho akcionare v pusobnosti valne hromady musi mit pisemnou formu a musi b.yt podepsane akcionarem, pricemz vyz:aduji-li tyto stanovy nebo zakon, aby rozhodnuti valne hromady bylo osvedceno verejnou listinou, musi mit prislusne rozhodnuti jedineho akcionare take formu verejne Iistiny, tedy musi b.yt sepsano ve forme notarskeho zapisu Rozhodnuti jedineho akcionare prijate v pusobnosti valne hromady doruci akcionar na adresu sidla spolecnost nebo na ovou adresu VyZ:aduje-li jediny akcionar k prijeti rozhodnuti v pusobnosti valne hromady spolecnosti ucast clenu predstavenstva a/nebo dozorci rady, je povinen dorucit pisemnou pozvanku kaz:demu clenovi predstavenstva a/nebo dozorci rady, a to nejpozdeji do 5 (peti) dnu prede dnem pfijeti zamysleneho rozhodnuti (postou nebo em). V pozvance musi b.yt uvedeno kdy (den a hodina) a kde (presna adresa) rna b.yt rozhodnuti prijato; pozvanka rovnez musi obsahovat navrh rozhodnuti (alespon v zakladnim popise), ktere rna b.yt prijato Rovnez predstavenstvo je opravneno (formou pisemne zadosti) pozadat jedineho akcionare o prijeti rozhodnuti ohledne urcite zalezitosti, ktera die techto stanov a/nebo pravnich predpisu nalezi do pusobnosti valne hromady spolecnosti. Zadost musi obsahovat minimalne navrh rozhodnuti, jeho oduvodneni, termin, ve kterem by melo b.yt rozhodnuti prijato a pripadne poznamku o tom, zda musi mit navrhovane rozhodnuti formu verejne listiny Obdrzi-li jediny akcionar zadost ve smyslu predchoziho odstavce, pak, bude-li souhlasit, pfislusne rozhodnuti prijme, odmitne-li jej prijmout, sdeli tuto skutecnost neprodlene predstavenstvu VI. V a Ina b ro mad a

4 Strana ctyri NZ 248/2014 I. Valna hromada je nejvyssim organem spolecnosti a vsichni akcionari maji pravo zucastnit se jejiho jednani a hlasovat na ni, pozadovat vysvetleni a uplatiiovat navrhy a protinavrhy. Valna hromada musi byt svolana alespoii jednou rocne, nejpozdeji do 30. cervna bemeho kalendamiho roku. V pripade porreby lze valnou hromadu svolat kdykoliv Valnou hromadu svolava predstavenstvo spolecnosti tak, ze zasle pozvanku vsem akcionari'lm postou na adresu sidla nebo bydliste uvedenou v seznamu akcionaru nejmene 30 (slovy: tricet) dni prede dnem konani valne hromady a soucasne ji ve stejne lhute uverejni na internetov)'ch strankach spolecnosti. Pozvanka musi obsahovat obchodni firmu a sidlo spolecnosti, misto, datum a hodinu konani valne hromady, omaceni, zda se svolava radna nebo nahradni valna hromada a porad jednani, popfipade dalsi nalezitosti urcene temito stanovami nebo zakonem (navrh usneseni valne hromady a jeho zduvodneni). Body poradu jednani urcuje predstavenstvo Valna hromada se muze konat i bez splneni pozadavku zakona a stanov na svolani valne hromady, pokud s tim souhlasi vsichni akcionari spolecnosti Jestlize rna byt na poradu jednani valne hromady zmena stanov spolecnosti, musi pozvanka na valnou hromadu obsahovat navrh usneseni valne hromady a jeho oduvodneni, vcetne navrhovaneho zneni stanov, navrh zmen stanov musi QYt akcionarum zdarma k nahlednuti v sidle spolecnosti ve lhute uvedene v pozvance. Na toto pravo spolecnost akcionare upozomi v pozvance na valnou hromadu Jestlize akcionar hodla uplatnit na valne hromade protinavrhy k zalezitostem poradu valne hromady, je povinen dorucit pisemne meni sveho navrhu nebo protinavrhu spolecnosti nejmene 5 (slovy: pet) pracovnich dnu prede dnem konani valne hromady. To neplati, jde-li o navrhy na volbu konkretnich osob do organu spolecnosti Akcionar se zucastiiuje valne hromady osobne nebo v zastoupeni. Plna moe pro zastupovani na valne hromade musi byt pisemna, podpis zmocnitele musi byt uredne overen a musi z ni vyplyvat, zda byla udelena pro zastoupeni na jedne nebo na vice valnych hromadach. Zmocnencem nemuze byt clen predstavenstva ci dozorci rady. Zmocnenec preda svou plnou moe predstavenstvu pred zacatkem j ednani valne hromady Valna hromadaje schopna se usnaset,jsou-li pritomni akcionari, vlastnici akcie,jejichzjmenovita hodnota presahuje 30% (rricet procent) zakladniho kapitalu spolecnosti zalezitosti, ktera nebyla uvedena v pozvance na valnou hromadu, lze rozhodnoutjen za ucasti a se souhlasem vsech akcionaru spolecnosti Hlasovaci pravo je spojeno s kazdou akcii. S kazdou akcii o jmenovite hodnote ,- Kc (slovy: jedno sto tisic korun ceseych) je spojen jeden hlas. Celkory pocet hlasu ve spolecnosti je 20 (dvacet) hlasu. V pripade, kdy zakon nebo tyto stanovy neurcuji pfisnejsi zpusob, rozhoduje valna hromada vetsinou hlasu vsech pritomnych akcionaru. K rozhodnuti podle 421 odst. 2

5 Strana pet NZ 248/2014 pism. m) zakona, k rozhodnuti 0 zmene stanov, k rozhodnuti, v jehoz dusledku se meni stanovy, k rozhodnuti o poverenf predstavenstva zv)rsit zakladnf kapital, o mofuosti zapoctenf penezite pohledavky vuci spo1ecnosti proti pohledavce na splacenf emisnfho kursu, 0 vydanf vymenitelnych nebo prioritnfch dluhopisu, o zrusenf spolecnosti s likvidacf a k rozhodnutf o rozdelenf likvidacnfho zustatku se vyzaduje souhlas alespon dvoutfetinove vetsiny hlasu prftomnych akcionaru Hlasovanf je neverejne, hlasuje se aklamacf. Valna hromada zvolf nejprve predsedu, zapisovatele, overovateie zapisu a osobu nebo osoby poverene scftanfm hlasu. Valna hromada muze rozhodnout, ze predsedou valne hromady a overovatelem zapisu bude jedna osoba. Vaina hromada muze rozhodnout, ze predseda valne hromady provadf rovnez scftanf hlasu, neohrozf-li to radny prubeh valne hromady Do pusobnosti valne hromady nalezf vsechny zalezitosti die 421 zakona a dale pak take tyto zalezitosti: a) rozhodovanf 0 zmene stanov, nejde-li 0 zmenu v dusledku zv}'senf zakladnfho kapitalu poverenym predstavenstvem (ve smyslu ustanovenf 511 a nasi. zakona) nebo o zmenu, ke ktere doslo na zakiade jinych pravnfch skutecnostf, b) rozhodovanf o pachtu zavodu spolecnosti nebo jeho casti tvoffcf samostatnou organizacnf siozku, c) udelovanf pokynu predstavenstvu a schvalovanf zasad cinnosti predstavenstva, nejsou-ii v rozporu s pravnfmi predpisy; valna hromada muze zejmena zakazat clenovi predstavenstva urcite pravnf jednanf, je-ii to v zajmu spoiecnosti, a d) jmenovanf a odvoiavanf Iikvidatora Zapisovatei vyhotovf zapis zjednanf valne hromady do 15 (siovy: patnacti) dnu ode dne jejfho ukoncenf. Zapis podepisuje zapisovatel, predseda vaine hromady a overovatel zapisu. Obsahove nalezitosti zapisu jsou dany v 423 odst. 2 zakona. K zapisu se pfilozf navrhy, prohiasenf a listina pfftomnych. V prfpadech stanovenych zakonem se rozhodnutf valne hromady osvedcuje verejnou Iistinou. Zapisy o vaine hromade spolu s pozvankou na valnou hromadu a Iistina pfftomnych akcionaru se uchovavajf v archfvu spoiecnosti po ceiou dobujejf existence K vaiiftkovany akcionar nebo akcionari mohou pozadat predstavenstvo, aby svolaio k projednanf jimi navrzenych zaiezitostf vainou hromadu. V zadosti uvedou navrh usnesenf k navrzenym zalezitostem nebo je oduvodnf Va1na hromada muze rozhodovat i mimo zasedanf (tzn. per rollam) a to pfsemne nebo s vyuzitfm technick}'ch prostredku V pffpade pfsemneho rozhodovanf per rollam rozhodovanf probfha tak, ze osoba opravnena svoiat vainou hromadu zasie pfsemne navrh rozhodnuti vsem akcionarum. Navrh rozhodnutf musf mit obsahove nalezitosti die 418 odst. 2 zakona. Akcionari zasiou osobe opravnene svolat valnou

6 Strana sest NZ 248/2014 hromadu do 10 (deseti) dnu pote, kdy navrh obdrzeli, vyjadreni, zda souhlasf s navrhovanym rozhodnutim ei nikoli. Vyjadreni musi obsahovat vlastnorueni podpis akcionare. Nevyjadri-li se nektery z akcionaru ve stanovene lhilte, nebo pokud jeho vyjadreni neobsahuje jeho vlastnorueni pod pis, p lati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodovani per rollam s vyuzitim technick)'ch prostredku spoeiva v tom, ze svolavatel valne hromady zasle navrh rozhodnuti vsem akcionarum em se zarueenym elektronick)'m podpisem na ovou adresu uvedenou za timto ucelem v seznamu akcionaru. Akcionari zaslou osobe opravnene svolat valnou hromadu do 5 (peti) dnu pote, kdy navrh obdrzeli, vyjadreni, zda souhlasi s navrhovanym rozhodnutim ci nikoli, a to opet em se zarucenym elektronick)'m podpisem. Nevyjadri-li se nektery z akcionaru ve stanovene lhilte, nebo pokud jeho vyjadreni neobsahuje jeho zaruceny elektronick)' podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasi. 17. Rozhodovani per rollam se nepripousti v pfipadech, kdy zakon vyfaduje osvedceni rozhodnuti valne hromady verejnou listinou Vysledek rozhodovani per rollam vcetne dne prijeti rozhodnuti oznamf osoba opravnena svolat valnou hromadu zpusobem stanovenym pro svolani valne hromady vsem akcionarum nejpozdeji do 5 (peti) dnu od prijeti rozhodnuti VII. Predstavenstvo Predstavenstvo je statutamim organem spolecnosti, jemuz prislusi obchodni vedeni spolecnosti. Rozhoduje o vsech zalezitostech spoleenosti, pokud nejsou zakonem ci temito stanovami vyhrazeny do pusobnosti valne hromady nebo dozorci rady Cleny predstavenstva voli a odvolava valna hromada. Predstavenstvo rna jednoho az tri cleny. Konkretni pocet clenu predstavenstva ureuje rozhodnutim valna hromada. Ma-li predstavenstvo vice nezjednoho elena, voli a odvolava ze sv)'ch elenu predsedu Delka funkeniho obdobi elena predstavenstva je 5 (slovy: pet) let. Opetovna volba elena pred sta v en stva j e m o fua Predstavenstvo se ridi zasadami a pokyny schvalenymi valnou hromadou, pokud jsou v souladu pravnimi predpisy a temito stanovami. Predstavenstvo predklada valne hromade navrhy dlouhodobe koncepce rozvoje spoleenosti a navrhy hlavnich smeru hospodarske politiky spoleenosti a prosrredku k dosafeni tech to cilu Predstavenstvo zabezpeeuje obchodni vedeni, veetne radneho vedeni ucetnictvi spoleeno.sti a predklada valne hromade ke schvalenf radnou, mimoradnou a konsolidovanou, popripade i mezitirnni ueetnf zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo uhrady ztraty spoleenosti. Vykonava i dalsi einnosti, ktere jsou mu vyhrazeny temito stanovami nebo zakonem Na elena predstavenstva se vztahuje zakaz konkurence die 441 a nasi. zakona

7 Strana sedm NZ 248/ Zasedanf predstavenstva svolava die potreby jeho predseda pfsemnou pozvankou, v pfipade jeho neprftomnosti jak)'koli elen. V pozvance uvede mfsto, datum a hodinu konanf a program zasedanf. Pozvanka musf by-t elenum predstavenstva dorueena zpravidla 5 (pet) kalendarnich dnu pred zasedanim, a to osobne, postou nebo em na ovou adresu elena predstavenstva, kterou pro tento ueel spoleenosti sdeli Predstavenstvo je zpusobile se usnaset, je-li na jeho zasedanf prftomna nadpolovienf vetsina jeho elenu. K prijeti rozhodnutf ve vsech zalezitostech projednavanych na zasedani predstavenstva je zapotfebi, aby pro ne hlasovala nadpolovieni vetsina pfftomnych elenu predstavenstva. Kazdy elen predstavenstva rna jeden hlas. V prfpade rovnosti hlasu je rozhodujici hlas predsedy predstavenstva Predstavenstvo muze rozhodovat i mimo zasedanf (tzn. per rollam), a to pfsemne nebo s vyuzitim technick)'ch prostfedku Pfsemne rozhodovani probiha tak, ze predseda predstavenstva zasle pisemne navrh rozhodnutf ostatnfm elenum predstavenstva. Ostatni elenove predstavenstva se k tomuto navrhu pisemne vyjadff do 3 (tff) dnu pote, kdy jej obdrzeli. Jejich vyjadrenf musf obsahovat jejich vlastnorueni podpis. Nevyjadfi-li se nekter)' z elenu predstavenstva ve lhilte podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadfeni neobsahuje jeho vlastnoruenf podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasf. 11. Rozhodovani s vyuzitfm technick)'ch prostfedku spoefva v tom, ze predseda predstavenstva zasle navrh rozhodnuti ostatnfm elenum predstavenstva faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz pfflohou bude scan rozhodnutf s jeho podpisem. Ostatni elenove predstavenstva se k tomuto navrhu pisemne vyjadfi do 24 hodin pote, kdy jej obdrzeli a to bud' faxem s jejich podpisem nebo em, jehoz pfflohou bude scan rozhodnutf s podpisem daneho elena predstavenstva. Nevyjadri-li se nekter)' z elenu predstavenstva ve lhute podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadfenf neni provedeno faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz pfflohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem, platf, ze s navrhem nesouhlasf Rozhodnutf ueinene mimo zasedani (tzn. per rollam) musf by-t uvedeno v zapisu z nejblizsiho zasedanf predstavenstva Predstavenstvo, jehoz poeet elenu neklesl pod polovinu, muze jmenovat nahradnf eleny do pfistiho zasedanf valne hromady VID. Dozorci rada I. Dozoref rada je kontrolnim organem spoleenosti, ktery dohlizf na v)'kon pusobnosti predstavenstva a na Cinnost spoleenosti

8 Strana osm NZ 248/ Cleny dozorci rady voli a odvolava valna hromada. Dozorci rada rna jednoho az tfi cleny. Konkn!tni pocet clenu dozorci rady urcuje rozhodnutim valna hromada. Ma-li dozorei rada vice nez jednoho elena, voli a odvolava ze sv)'ch elenu predsedu Delka funkenfho obdobf elena dozorei rady je 5 (pet) let. Opetovna volba elena dozorei rady je mozna Dozorei rada muze svolat valnou hromadu, vyfuduje-li to zajem spoleenosti. Ve sporu proti predstavenstvu nebo jeho elenum zastupuje spoleenost dozorei rada, resp. jeji elen Clenove dozorci rady jsou opravneni nahlizet do vsech dokladu a zaznamu cykajicfch se cinnosti spoleenosti a kontroluji, zda ucetni zapisy jsou radne vedeny v souladu se skuteenosti a zda se podnikatelska Ci jina einnost spoleenosti uskuteeiiuje v souladu s pravnfmi predpisy, temito stanovami a pokyny valne hromady Dozorei rada prezkoumava radnou, mimoradnou a konsolidovanou, popfipade i mezitfmnf ueetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo uhrady ztraty a predklada sve vyjadfeni valne hromade. 7. Zasedani dozorei rady svolava dle potfeby jeho predseda pfsemnou pozvankou, v prfpade jeho nepfftomnosti kterykoli elen. V pozvance uvede misto, datum a hodinu konani a program zasedani. Pozvanka musi b}'t elenum dozoref rady dorueena zpravidla 5 (pet) kalendamfch dnu pred zasedanim a to osobne, postou nebo em na ovou adresu elena dozorei rady, kterou pro ten to ucel sdeli Dozoref rada je zpusobila se usnaset, je-li na jeho zasedani prftomna nadpolovieni vetsina jejfch clenu. K prijeti rozhodnuti ve vsech zalezitostech projednavanych na zasedani dozorcf rady je zapotfebi, aby prone hlasovala nadpolovicni vetsina pfftomnych elenu dozorei rady. Kazdy elen dozoref rady majeden hlas. V pripade rovnosti hlasuje rozhodujfcf hlas predsedy dozoref rady. 9. Dozorei rada muze rozhodovat i mimo zasedani (tzn. per rollam) a to pisemne nebo s vyuzitim technici<ych prostfedku Pfsemne rozhodovanf probfha tak, ze predseda dozorei rady zasle pfsemne navrh rozhodnuti ostatnfm elenum dozoref rady. Ostatni elenove dozorei rady se k tomuto navrhu pfsemne vyjadfi do 3 (tfi) dnu pote, kdy jej obddeli. Jejich vyjadreni musf obsahovat jejich vlastnorueni podpis. Nevyjadri-li se nektery z clenu dozorei rady ve lhute podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadfeni neobsahuje jeho vlastnorueni podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodovani s vyuzitim technici<ych prostfedku spoeiva v tom, ze predseda dozorei rady zasle navrh rozhodnuti ostatnim elenum dozorci rady faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem. Ostatni elenove dozorei rady se k tomuto navrhu pisemne vyjadrf do 24 hodin pote, kdy jej obdrzeli a to bud' faxem s jejich podpisem nebo e mailem, jehoz pfilohou bude scan rozhodnutf s podpisem daneho elena dozorei rady. Nevyjadri-li se nektery z elenu dozorei rady ve lhute podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jejich

9 Strana devet NZ 248/2014 vyjadreni neni provedeno faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem, p1ati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodnuti ucinene mimo zasedani (tzno per rollam) musi b}'t uvedeno v zapisu z nejblizsiho zasedani dozorci rady o Dozorci rada, jejiz pocet clenu neklesl pod polovinu, muze jmenovat nahradni cleny do pfistiho zasedani valne hromady IX. Jednani za spolecnost Ma-li predstavenstvo jedineho elena, jedna za spolecnost samostatne clen predstavenstvao Ma-li predstavenstvo dva cleny, jednaji za spolecnost vzdy tito dva clenove predstavenstva spolecneo Ma-li predstavenstvo tfi cleny,jednaji za spolecnost vzdy dva clenove predstavenstva spolecneo -- X. Zpusob rozdeleni zisku a uhrady ztrat Akcionar rna pravo na podil na zisku spolecnosti (dividendu), ktery valna hromada schvalila k rozdeleni akcionarilmo Tento podil se urcuje pomerem akcionarova podilu k zakladnimu kapitaluo Podil na zisku lze rozdelit i ve prospech clenu predstavenstva a clenu dozorci rady, tento podil na zisku (tantiemu) stanovi valna hromada ze zisku schvaleneho k rozdeleni Dividenda a tantiema je splatna do 3 (rri) mesicu ode dne, kdy bylo pfijato rozhodnuti valne hromady o rozdeleni ziskuo Castku urcenou k vyplaceni jako podil na zisku je mozne vyplatit pouze za podminek stanovenych zakonemo uhrade ztraty rozhoduje valna hromadao XI. Z y seni zakladniho ka pi tal u zryseni zakladniho kapitalu spolecnosti rozhoduje valna hromada, pricemz takove rozhodnuti se osvedcuje verejnou listinouo Ucinky zryseni zakladniho kapitalu nastavaji okamzikem zapisu jeho nove ryse do obchodniho rejstfikuo Ma-li b}'t zryseni zakladniho kapitalu spolecnosti provedeno upsanim norych akcii, valna hromada spolecnosti stanovi zpusob a podminky jejich upisovani a splaceni v ostatnim se zryseni zakladniho kapitalu fidi zakonem, zejmena 464 az 515 zakonao

10 Strana deset NZ 248/2014 XII. Snizeni zakladniho kapitalu snizeni zakladniho kapitalu spolecnosti rozhoduje valna hrornada, pricernz takove rozhodnuti se osvedcuje verejnou listinou Ucinky snizeni zakladniho kapitalu nastavaji okarnzikern zapisu jeho nove v)rse do obchodniho re j stfiku Rozhoduje-li valna hrornada o snizeni zakladniho kapitalu spolecnosti, nesrni tento kapital snizit pod rninirnalni hranici stanovenou zakonern, zejrnena 246 zakona K povinnernu snizeni zakladniho kapitalu pouzije spolecnost vlastni akcie, ktere rna v rnajetku. V ostatnich pripadech snizeni zakladniho kapitalu pouzije spolecnost nejprve vlastni akcie, ktere rna v rnajetku. Jinyrn postupern lze zakladni kapital snizovat jen tehdy, nepostacuje-li postup podle predchozi vety ke snizeni zakladniho kapitalu v rozsahu urcenern valnou hrornadou spolecnosti nebo pokud by tento postup nesplnil ucel snizeni zakladniho kapitalu Nebudou-li v souladu se zakonern a ternito stanovarni ke snizeni zakladniho kapitalu pouzity vlastni akcie spolecnosti, provede se snizeni zakladniho kapitalu snizenirn jrnenovite hodnoty akcii, upustenirn od vydani akcii nebo vzetirn akcii z obehu na zaklade verejneho navrhu akcionarurn za podrninek stanovenych valnou hrornadou spolecnosti. Vzeti akcii z obehu na zaklade losovani se nepripousti v ostatnirn se snizeni zakladniho kapitalu ridi zakonern, zejrnena 516 az 545 zakona XXIII. Soubezne snizeni a zvtseni zakladniho kapitalu Valna hrornada spolecnosti rnuze rozhodnout o soubewern snizeni a zv)rseni zakladniho kapitalu spolecnosti za podrninek a v souladu se zakonern, zejrnena ustanovenirni 546 az 548 zakona XIV. Zruseni a likvidace spolecnosti Provedeni a prubeh likvidace spolecnosti se ridi zejrnena 187 a nasledujicirni obcanskeho zakoniku. Likvidatora jrnenuje valna hrornada spolecnosti. V pfipadech stanovenych obcansk)frn zakonikern rozhoduje o jrnenovani likvidatora a jeho odvolani soud V pfipade likvidace rna kafdy akcionar pravo na podil na likvidacnirn ziistatku, ktery se vyplaci v penezich. Pro rozdeleni a vyplaceni podilu na likvidacnirn ziistatku plati zakonna ustanoveni, zejrnena 37 az 39 zakona XV. Zaverecna ustanoveni

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. S T A N O V Y v platném znění Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení 777, odst. 5, zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení

Více

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 ----------------------------------------------- STANOVY ----------------------------------------------- ------------------------------------

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s.

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. 6. 2012. Společnost

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost LHProjekt a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 5. 1996, upsáním celého základního kapitálu

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

STANOVY. Akciové společnosti. Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014

STANOVY. Akciové společnosti. Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014 1. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma společnosti zní: Nupharo Park, a.s. (dále jen společnost ). (2) Obec, ve které

Více