STEJNOPIS. Stanovy akciove spolecnosti DOMEDEA INVEST, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STEJNOPIS. Stanovy akciove spolecnosti DOMEDEA INVEST, a.s."

Transkript

1 Stranajedna NZ 249/2014 STEJNOPIS NOT A:RsKY zap IS sepsany dne (slovy: dvacateho prvniho kvetna roku dva tisice ctrnact) jmenem Mgr. Radima Neubauera, notare se sidlem v Praze, v jeho notarske kancelari v Praze I, Kaprova 52/6, jeho zastupcem ustanovenym podle 24 notarskeho fadu JUDr. Barborou Pavlickovou, na zadost a za ucasti nize uvedeneho ucastnika, jimz je: In g. Jifi Sebek, nar , bydlistem N ad Obci II 4 7 0/66, Praha Ing. Jifi Sebek, jehoz totomost mi byla prokazana, prohlasuje, ze je zpusobily a opravneny samostatne pravne jednat v rozsahu pravniho jednani, o kterem je ten to notafsey zap is PanIng. Jifi Sebek dale prohlasuje, ze je jedinym akcionarem spolecnosti DOMEDEA INVEST, a.s., IC: , se sidlem Praha 4, Krc, Nad obci II 470/66, PSC: , zapsane v obchodnim rejstfiku Mestskeho soudu v Praze, oddilu B, vlozce (dale take, spolecnost" nebo,domedea INVEST, a.s."), a toto prohlaseni doklada v}'pisem z obchodniho rejstfiku Mestskeho soudu v Praze, oddilu B, vlozce 13447, vyhotovenym dnesniho dne notafskou kancelafi Mgr. Radima Neubauera, pfevedenim v}'stupu z informacniho systemu vefejne spravy, c. v}'pisu V 314/2014, o nemz prohlasu j e, ze obsah u j e aktualni udaj e Pan Ing. Jifi Sebek cini toto rozhodnuti jedineho akciomire v pusobnosti value hromady spolecnosti DO MEDEA INVEST, a.s : Jediny akcionar spolecnosti DOMEDEA INVEST, a.s. rozhoduje o zmene stanov spolecnosti (vcetne zmeny spocivajici v pfizpusobeni se spolecnosti zakonu 0 obchodnich korporacich jako celku) tak, ze se veskere stavajici clanky v plnem rozsahu nahrazuji nasledujicim znenim clanku I. - XV.: Stanovy akciove spolecnosti DOMEDEA INVEST, a.s. I. Obchodni firma, sidlo a internetove stninkv Obchodni firma spolecnosti zni: DOMEDEA INVEST, a.s. (dale takejako, spolecnost")

2 Strana dva NZ 249/ Sidlo spolecnosti je v obci Praha Intemetove stninky spolecnosti jsou umisteny na adrese Na techto stninkach jsou uverejnovany pozvanky na valnou hromadu a uvadeny da!si informace pro akcionare spolecnosti II. Predmet podnikani Predmetem podnikani spolecnosti je pronajem nemovitosti, bytu a nebytov)'ch prostor m. Zakladni kapital Zakladni kapital spolecnosti cini ,- Kc (slovy: dva mili6ny korun ceslcych) Emisni kurz vsech akcii emitovanych spolecnosti byl v plnem rozsahu splacen penezicymi vklady. I\1. ill<cie Akcie spolecnosti jsou vydany jako cenny papir, s nimz jsou spojena prava akcionare podilet se podle zakona a stanov spolecnosti na jejim fizeni, jejim zisku a na likvidacnim zustatku pfi jejim zruseni s likvidaci Zakladni kapital spolecnosti je rozvrzen na 20 (dvacet) kmenov)'ch akcii, znejicich na jmeno, kazda o jmenovite hodnote ,- Kc (slovy: jedno sto tisic korun ceslcych). Akcie jsou neomezene prevoditelne Akcie nejsou prijaty k obchodovani na evropskem regulovanem trhu ani na jinem verejnem trhu. 4. Vice akcii tehoz druhu, formy a jmenovite hodnoty muze by-t nahrazeno hromadnou listinou vydanou spolecnosti. Spolecnost taktez muze akcie tehoz druhu, formy a jmenovite hodnoty vydat jako hromadne listiny. Hromadna listina musi splnovat alespon obecne nalezitosti akcie, jako listinneho cenneho papiru, vcetne cisla a da!si zakonne nalezitosti. Na pisemnou zadost akcionare je spolecnost povinna mu v sidle spolecnosti vydat v)'menou za jeho hromadnou listinu jednotlive akcie ci jiny odpovidajici pocet hromadnych listin, a to nejpozdeji do 3 (rri) mesicu od obdrzeni zadosti akcionare. Akcionar rna pravo, aby mu byly na zadost jiz vydane jednotlive akcie nahrazeny jednou ci vice hromadnymi listinami. Akcionar v zadosti uvede, ktere jednotlive akcie maji byt nahrazeny hromadnou listinou. Predstavenstvo vyda akcionari hromadne listiny po obdrzeni zadosti, a to ve lhute uvedene v)'se. Pri predani hromadne listiny je akcionar povinen vratit jednotlive akcie, ktere jsou hromadnou listinou nahrazeny, resp. vratit dosavadni hromadne listiny, ktere jsou nahrazovany nov)'mi hromadnymi listinami ci jednotliv)'mi akciemi

3 Strana rri NZ 249/ Akcie na jmeno je pfevoditelna rubopisem a smlouvou k okamziku jeho pfedani. V rubopisu se uvede jednoznacna identifikace nabyvatele. K ucinnosti pfevodu akcie vuci spolecnosti se vyiaduje oznameni zmeny osoby akcionare spolecnosti a pfedlozeni akcie spolecnosti. Spolecnost zapise noveho vlastnika do seznamu akcionaru bez zbytecneho odkladu pote, co ji bude zmena osoby akcionare prokazana V. Organy spolecnosti Spolecnost zvolila dualistick:y system vnitfui struktury. Organy spolecnosti jsou: a. valna hromada; b. pfedstavenstvo a c. dozorci rada V pfipade, ze rna spolecnost jedineho akcionafe, nekona se valna hromada a jeji pusobnost vykonava tento jediny akcionar Rozhodnutijedineho akcionafe v pusobnosti valne hromady musi mit pisernnou formu a musi b)'t podepsane akcionarem, pficemz vyiaduji-li tyto stanovy nebo zakon, aby rozhodnuti valne hromady bylo osvedceno vefejnou listinou, musi mit pfislusne rozhodnuti jedineho akcionare take formu vefejne listiny, tedy musi b)'t sepsano ve forme notarskeho zapisu Rozhodnuti jedineho akcionare pfijate v pusobnosti valne hromady doruci akcionar na adresu sidla spolecnost nebo na ovou adresu Vyzaduje-li jediny akcionar k pfijeti rozhodnuti v pusobnosti valne hromady spolecnosti ucast clenu pfedstavenstva a/nebo dozorci rady, je povinen dorucit pisemnou pozvanku kaidemu clenovi pfedstavenstva a/nebo dozorci rady, a to nejpozdeji do 5 (peti) dnu pfede dnem pfijeti zamysleneho rozhodnuti (postou nebo em). V pozvance musi b)'t uvedeno kdy (den a hodina) a kde (pfesna adresa) rna b)'t rozhodnuti pfijato; pozvanka rovnez musi obsahovat navrh rozhodnuti (alespon v zakladnim popise), ktere rna b)'t pfijato Rovnez pfedstavenstvo je opravneno (formou pisemne zadosti) pozadat jedineho akcionare o pfijeti rozhodnuti ohledne urcite zalezitosti, ktera dle techto stanov a/nebo pravnich pfedpisu nalezi do pusobnosti valne hromady spolecnosti. Zadost musi obsahovat minimalne navrh rozhodnuti, jeho oduvodneni, termin, ve kterem by melo b)'t rozhodnuti pfijato a pfipadne poznamku o tom, zda musi mit navrhovane rozhodnuti formu vefejne listiny Obdrii-li jediny akcionar zadost ve smyslu pfedchoziho odstavce, pak, bude-li souhlasit, pfislusne rozhodnuti pfijme, odmitne-li jej pfijmout, sdeli tuto skutecnost neprodlene pfedstavenstvu VI. Valna hromada

4 Strana ctyri NZ 249/ Valmi hromada je nejvyssim organem spolecnosti a vsichni akcionari maji pravo.zllcastnit se jejiho jednani a hlasovat na ni, pozadovat vysvetleni a uplatiiovat navrhy a protinavrhy. Valna hromada musi by-t svolana alespoii jednou rocne, nejpozdeji do 30. cervna bezneho kalendafuiho roku. V pfipade porreby lze valnou hromadu svolat kdykoliv Valnou hromadu svolava predstavenstvo spolecnosti tak, ze zasle pozvanku vsem akcionarum postou na adresu sidla nebo bydliste uvedenou v seznamu akcionaru nejmene 30 (slovy: tricet) dni prede dnem konani valne hromady a soucasne ji ve stejne lhute uverejni na internetov)'ch strankach spolecnosti. Pozvanka musi obsahovat obchodni firmu a sidlo spolecnosti, misto, datum a hodinu konani valne hromady, oznaceni, zda se svolava radna nebo nahradni valna hromada a porad jednani, popfipade dalsi nalezitosti urcene tern ito stanovami nebo zakonem (navrh usneseni valne hromady a jeho zduvodneni). Body poradu jednani urcuje predstavenstvo ~ Valna hromada se muze konat i bez splneni pofudavku zakona a stanov na svolani valne hromady, pokud s tim souhlasi vsichni akcionari spolecnosti Jestlize rna by-t na poradu jednani valne hromady zmena stanov spolecnosti, musi pozvanka na valnou hromadu obsahovat navrh usneseni valne hromady a jeho oduvodneni, vcetne navrhovaneho zneni stanov, navrh zmen stanov musi by-t akcionarum zdarma k nahlednuti v sidle spolecnosti ve lhute uvedene v pozvance. Na toto pravo spolecnost akcionare upozorni v pozvance na valnou hromadu Jestlize akcionar hodla uplatnit na valne hromade protimivrhy k zalezitostem poradu valne hromady,je povinen dorucit pisemne zneni sveho navrhu nebo protinavrhu spolecnosti nejmene 5 (slovy: pet) pracovnich dnu prede dnem konani valne hromady. To neplati, jde-li o navrhy na volbu konkretnich osob do organu spolecnosti Akcionar se zucastiiuje valne hromady osobne nebo v zastoupeni. Plna moe pro zastupovani na valne hromade musi by-t pisemna, podpis zmocnitele musi by-t uredne overen a musi z ni vypl9"vat, zda byla udelena pro zastoupeni na jedne nebo na vice valnych hromadach. Zmocnencem nemuze by-t clen predstavenstva ci dozorci rady. Zmocnenec preda svou plnou moe predstavenstvu pred zacatkem j ednani valne hromady Valnahromadaje schopna se usnaset,jsou-li pfitomni akcionari, vlastnici akcie, jejichzjmenovita hodnota presahuje 30% (rricet procent) zakladniho kapitalu spolecnosti zalezitosti, ktera nebyla uvedena v pozvance na valnou hromadu, lze rozhodnoutjen za ucasti a se souhlasem vsech akcionaru spolecnosti Hlasovaci pravo je spojeno s kazdou akcii. S kazdou akcii o jmenovite hodnote ,- Kc (slovy: jedno sto tisic korun ceseych) je spojen jeden hlas. Celkov)' pocet hlasu ve spolecnosti je 20 (dvacet) hlasu. V pripade, kdy zakon nebo tyto stanovy neurcuji prisnejsi zpusob, rozhoduje valna hromada vetsinou hlasu vsech pritomnych akcionaru. K rozhodnuti podle 421 odst. 2 pism. m) zakona, k rozhodnuti 0 zmene stanov, k rozhodnuti, v jehoz dusledku se meni stanovy, k rozhodnuti o povereni predstavenstva zv)'sit zakladni kapital, o mowosti zapocteni penezite

5 Strana pet NZ 249/2014 pohledavky vuci spolecnosti proti pohledavce na splaceni emisniho kursu, 0 vydani vymenitelnych nebo prioritnich dluhopisu, o zruseni spolecnosti s likvidaci a k rozhodnuti o rozdeleni likvidacniho zilstatku se vyzaduje souhlas alespoii dvoutfetinove vetsiny hlasu pritomnych akcionaru Hlasovani je neverejne, hlasuje se aklamaci. Valna hromada zvoli nejprve predsedu, zapisovatele, overovatele zapisu a osobu nebo osoby poverene scitanim hlasu. Valna hromada muze rozhodnout, ze predsedou valne hromady a overovatelem zapisu bude jedna osoba. Valna hromada muze rozhodnout, ze predseda valne hromady provadi rovnez scitani hlasu, neohrozi-li to radny prubeh valne hromady Do pusobnosti valne hromady nalezi vsechny zalezitosti die 421 zakona a dale pak take tyto zalezitosti: a) rozhodovani 0 zmene stanov, nejde-li 0 zmenu v dusledku zryseni zakladniho kapitalu poverenym predstavenstvem (ve smyslu ustanoveni 511 a nasi. zakona) nebo o zmenu, ke ktere doslo na zaklade j inych pravnich skutecnosti, b) rozhodovani o pachtu zavodu spolecnosti nebo jeho casti tvorici samostatnou organizacni s I o zku, c) udelovani pokynu predstavenstvu a schvalovani zasad cinnosti predstavenstva, nejsou-li v rozporu s pravnimi predpisy; valna hromada muze zejmena zakazat clenovi predstavenstva urcite pravni jednani, je-ii to v zajmu spolecnosti, a d) jmenovani a odvolavani likvidatora Zapisovatel vyhotovi zapis zjednani valne hromady do 15 (slovy: patnacti) dnu ode dne jejiho ukonceni. Zapis podepisuje zapisovatel, predseda valne hromady a overovatel zapisu. Obsahove nalezitosti zapisu jsou dany v 423 odst. 2 zakona. K zapisu se prilozi navrhy, prohlaseni a listina pritomnych. V pripadech stanovenych zakonem se rozhodnuti valne hromady osvedcuje verejnou Iistinou. Zapisy o valne hromade spolu s pozvankou na valnou hromadu a listina pfitomnych akcionaru se uchovavaji v archivu spolecnosti po celou dobu jeji existence Kvalifikovany akcionar nebo akcionari mohou pozadat predstavenstvo, aby svolalo k projednani jimi navdenych zalezitosti valnou hromadu. V zadosti uvedou navrh usneseni k navrzenym zalezitostem nebo je oduvodni Valna hromada muze rozhodovat i mimo zasedani (tzn. per rollam) a to pisemne nebo s vyuzitim technicky-ch prostfedku V pfipade pisemneho rozhodovani per rollam rozhodovani probiha tak, ze osoba opravnena svolat valnou hromadu zasle pisemne navrh rozhodnuti vsem akcionarum. Navrh rozhodnuti musi mit obsahove nalezitosti die 418 odst. 2 zakona. Akcionari zaslou osobe opravnene svolat valnou hromadu do 10 ( deseti) dnu pote, kdy navrh obdrzeli, vyjadreni, zda souhlasi s navrhovanym rozhodnutim ci nikoli. Vyjadfeni musi obsahovat vlastnorucni podpis akcionare. Nevyjadfi-li se

6 Strana sest NZ 249/2014 nektery z akcionaru ve stanovene lhute, nebo pokud jeho vyjadreni neobsahuje jeho vlastnorueni podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodovani per rollam s vyuzitim technick}'ch prostredku spoeiva v tom, ze svolavatel valne hromady zasle navrh rozhodnuti vsem akcionarum em se zarueenym elektronick}'m podpisem na ovou adresu uvedenou za timto ueelem v seznamu akcionaru. Akcionari zaslou osobe opravnene svolat valnou hromadu do 5 (peti) dnu pote, kdy navrh obdrzeli, vyjadfeni, zda souhlasi s navrhovanym rozhodnutim ei nikoli, a to opet em se zarueenym elektronick}'m podpisem. Nevyjadri-li se nektery z akcionaru ve stanovene lhute, nebo pokud jeho vyjadreni neobsahuje jeho zarueeny elektronick}' podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodovani per rollam se nepripousti v pripadech, kdy zakon vytaduje osvedeeni rozhodnuti valne hromady verejnou listinou Vysledek rozhodovani per rollam veetne dne prijeti rozhodnuti oznami osoba opravnena svolat valnou hromadu zpusobem stanovenym pro svolani valne hromady vsem akcionarum nejpozdeji do 5 (peti) dnu od pfijeti rozhodnuti VII. Pfedstavenstvo I. Predstavenstvo je statutarnim organem spoleenosti, jemuz pfislusi obchodni vedeni spoleenosti. Rozhoduje o vsech zalezitostech spoleenosti, pokud nejsou zakonem ei temito stanovami vyhrazeny do pusobnosti valne hromady nebo dozorei rady Cleny predstavenstva voli a odvolava valna hromada. Predstavenstvo rna jednoho az rri eleny. Konkretni poeet elenu predstavenstva ureuje rozhodnutim valna hromada. Ma-li predstavenstvo vice nez jednoho elena, voli a odvolava ze sv)'ch elenu predsedu Delka funkeniho obdobi elena predstavenstva je 5 (slovy: pet) let. Opetovna volba elena pred sta ven stva j e m 0 zna Predstavenstvo se fidi zasadami a pokyny schvalenymi valnou hromadou, pokud jsou v souladu pravnimi predpisy a temito stanovami. Predstavenstvo predklada valne hromade navrhy dlouhodobe koncepce rozvoje spoleenosti a navrhy hlavnich smeru hospodarske politiky spoleenosti a prostredku k dosazeni techto cilu Predstavenstvo zabezpeeuje obchodni vedeni, veetne radneho vedeni ueetnictvi spoleenosti a predklada valne hromade ke schvaleni radnou, mimoradnou a konsolidovanou, popfipade i mezitimni ueetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo uhrady ztraty spoleenosti. Vykonava i dalsi einnosti, ktere jsou mu vyhrazenytemito stanovami nebo zakonem Na elena predstavenstva se vztahuje zakaz konkurence dle 441 a nasi. zakona ~ Zasedani predstavenstva svolava dle potreby jeho predseda pisemnou pozvankou, v pripade jeho nepfitomnosti jak}'koli elen. V pozvance uvede misto, datum a hodinu konani a program zasedani. Pozvanka musi b)'t elenum predstavenstva dorueena zpravidla 5 (pet) kalendarnich dnu

7 Strana sedm NZ 249/2014 pfed zasedanim, a to osobne, postou nebo em na ovou adresu elena pfedstavenstva, kterou pro tento ueel spoleenosti sdeli Pfedstavenstvo je zpusobile se usnaset, je-li na jeho zasedani pfitomna nadpolovieni vetsina jeho elenu. K pfijeti rozhodnuti ve vsech zalezitostech projednavanych na zasedani pfedstavenstva je zapotfebi, aby pro ne hlasovala nadpolovieni vetsina pfitomnych elenu pfedstavenstva. Kazdy elen pfedstavenstva rna jeden hlas. V pfipade rovnosti hlasu je rozhodujici hlas pfedsedy pfedstavenstva Pfedstavenstvo muze rozhodovat i mimo zasedani (tm. per rollam), a to pisemne nebo s vyuzitim technicky-ch prostredku Pisemne rozhodovani probiha tak, ze pfedseda predstavenstva zasle pisemne navrh rozhodnuti ostatnim elenum predstavenstva. Ostatni elenove pfedstavenstva se k tomuto navrhu pisemne vyjadfi do 3 (tfi) dnu pote, kdy jej obddeli. Jejich vyjadfeni musi obsahovat jejich vlastnorueni podpis. Nevyjadfi-li se nektery z elenu pfedstavenstva ve lhute podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadfeni neobsahuje jeho vlastnorueni pod pis, plati, ze s navrhem nesouhlasi. 11. Rozhodovani s vyuzitim techniceych prostfedku spoeiva v tom, ze pfedseda pfedstavenstva zasle navrh rozhodnuti ostatnim elenum pfedstavenstva faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem. Ostatni elenove pfedstavenstva se k tomuto navrhu pisemne vyjadfi do 24 hodin pote, kdy jej obdrzeli a to bud' faxem s jejich podpisem nebo em, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s podpisem daneho elena predstavenstva. Nevyjadfi-li se nektery z elenu predstavenstva ve lhllte podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadfeni neni provedeno faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem, plati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodnuti ueinene mimo zasedani (tm. per rollam) musi byt uvedeno v zapisu z nejblizsiho zasedani pfedstavenstva Pfedstavenstvo, jehoz poeet elenu neklesl pod polovinu, muze jmenovat nahradni eleny do pfistiho zasedani valne hromady Vlll. Dozorci rada I. Dozorei rada je kontrolnim organem spoleenosti, ktery dohlizi na rykon pusobnosti predstavenstva a na einnost spoleenosti Cleny dozorei rady voli a odvolava valna hromada. Dozorei rada rna jednoho az tfi eleny. Konkretni poeet elenu dozorei rady ureuje rozhodnutim valna hromada. Ma-li dozorei rada vice nez jednoho elena, voli a odvolava ze srych elenu predsedu Delka funkeniho obdobi elena dozorei rady je 5 (pet) let. Opetovna volba elena dozorei rady je mozna

8 Strana osm NZ 249/ Dozorei rada muze svo1at valnou hromadu, vyzaduje-1i to zajem spoleenosti. Ve sporu proti predstavenstvu nebo jeho elenum zastupuje spoleenost dozorei rada, resp. jeji elen ctenove dozorei rady jsou opravneni nahlizet do vsech dokladu a zaznamu cykajicich se einnosti spoleenosti a kontroluji, zda ueetni zapisy jsou radne vedeny v souladu se skuteenosti a zda se podnikatelska ei jina einnost spoleenosti uskutecnuje v souladu s pravnimi predpisy, temito stanovami a pokyny valne hromady Dozorei rada prezkoumava radnou, mimoradnou a konsolidovanou, popfipade i mezitimni ueetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo uhrady ztraty a predklada sve vyjadreni valne hromade. 7. Zasedani dozorei rady svolava die porreby jeho predseda pisemnou pozvankou, v pfipade jeho nepritomnosti kterykoli elen. V pozvance uvede misto, datum a hodinu konani a program zasedani. Pozvanka musi b)'t elenum dozorei rady dorueena zpravidla 5 (pet) kalendamich dnu pred zasedanim a to osobne, postou nebo em na ovou adresu elena dozorei rady, kterou pro ten to ueel sdeli Dozorei rada je zpusobila se usnaset, je-li na jeho zasedani pfitomna nadpolovieni vetsina jejich elenu. K prijeti rozhodnuti ve vsech zalezitostech projednavanych na zasedani dozorei rady je zapotrebi, aby prone hlasovala nadpolovieni vetsina pritomnych elenu dozorei rady. Kazdy elen dozorei rady majeden hlas. V pfipade rovnosti hlasuje rozhodujici hlas predsedy dozorei rady. 9. Dozorei rada muze rozhodovat i mimo zasedani (tzn. per rollam) a to pisemne nebo s vyuzitim techniceych prosrredku Pisemne rozhodovani probiha tak, ze predseda dozorei rady zasle pisemne navrh rozhodnuti ostatnim elenum dozorei rady. Ostatni elenove dozorei rady se k tomuto navrhu pisemne vyjadfi do 3 (tfi) dnu pote, kdy jej obdrzeli. Jejich vyjadfeni musi obsahovat jejich vlastnorueni podpis. Nevyjadfi-li se nektery z elenu dozorei rady ve lhllte podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadfeni neobsahuje jeho vlastnorueni podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodovani s vyuzitim techniceych prostredku spoeiva v tom, ze predseda dozorei rady zasle navrh rozhodnuti ostatnim elenum dozorei rady faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem. Ostatni elenove dozorei rady se k tomuto navrhu pisemne vyjadri do 24 hodin pote, kdy jej obdrzeli a to bud' faxem s jejich podpisem nebo e mailem, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s podpisem daneho elena dozorci rady. Nevyjadfi-li se nektery z elenu dozorei rady ve lhllte podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jejich vyjadreni neni provedeno faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem, plati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodnuti ueinene mimo zasedani (tzn. per rollam) musi b)'t uvedeno v zapisu z nejblizsiho zasedani dozorei rady Dozorei rada, jejiz poeet elenu neklesl pod polovinu, muze jmenovat nahradni eleny do pfistiho zasedani valne hromady

9 Strana devet NZ 249/20I4 IX. Jednani za spolecnost I. Ma-li predstavenstvo jedineho elena, jedmi za spolecnost samostatne clen predstavenstva Ma-li predstavenstvo dva cleny, jednaji za spolecnost vzdy tito dva clenove predstavenstva spolecne Ma-li predstavenstvo rri cleny, jednaji za spolecnost vzdy dva clenove predstavenstva spolecne. -- X. Zpusob rozdeleni zisku a uhrady ztrat Akcionar rna pravo na podil na zisku spolecnosti (dividendu), ktery valna hromada schvalila k rozdeleni akcionarum. Tento podil se urcuje pomerem akcionarova podilu k zakladnimu kapitalu Podil na zisku lze rozdelit i ve prospech clenu predstavenstva a clenu dozorci rady, tento podil na zisku (tantiemu) stanovi valna hromada ze zisku schvaleneho k rozdeleni Dividenda a tantiema je splatna do 3 (tfi) mesicu ode dne, kdy bylo prijato rozhodnuti valne hromady o rozdeleni zisku Castku urcenou k vyplaceni jako podil na zisku je mome vyplatit pouze za podminek stanovenych zakonem uhrade ztraty rozhoduje valna hromada XI. Zrtseni zakladniho kapitalu I. 0 zryseni zakladniho kapitalu spolecnosti rozhoduje valna hromada, pricemz takove rozhodnuti se osvedcuje verejnou listinou Ucinky zryseni zakladniho kapitalu nasta.vaji okamzikem zapisu jeho nove ryse do obchodniho rej srriku Ma-li byt zryseni zakladniho kapitalu spolecnosti provedeno upsanim norych akcii, valna hromada spolecnosti stanovi zpusob a podminky jejich upisovani a splaceni v ostatnim se zryseni zakladniho kapitalu fidi zakonem, zejmena 464 az 5I5 zakona XII. Snizeni zakladniho kapitalu I. 0 snizeni zakladniho kapitalu spolecnosti rozhoduje valna hromada, pricemz takove rozhodnuti se osvedcuje verejnou listinou Ucinky snizeni zakladniho kapitalu nastavaji okamzikem zapisu jeho nove ryse do obchodniho rej srriku

10 Strana deset NZ 249/ Rozhoduje-li valna brornada o snizeni zakladniho kapitalu spolecnosti, nesrni tento kapital snizit pod rninirnalni hranici stanovenou zakonern, zejrnena 246 zakona K povinnernu snizeni zakladniho kapitalu pouzije spolecnost vlastni akcie, ktere rna v rnajetku. V ostatnich pfipadech snizeni zakladniho kapitalu pouzije spolecnost nejprve vlastni akcie, ktere rna v rnajetku. Jinyrn postupern lze zakladni kapital snizovat jen tehdy, nepostacuje-li postup podle pfedchozi vety ke snizeni zakladniho kapitalu v rozsahu urcenern valnou hrornadou spolecnosti nebo pokud by tento postup nesplnil ucel snizeni zakladniho kapitalu Nebudou-li v souladu se zakonern a ternito stanovarni ke snizeni zakladniho kapitalu pouzity vlastni akcie spolecnosti, provede se snizeni zakladniho kapitalu snizenirn jrnenovite hodnoty akcii, upustenim od vydani akcii nebo vzetirn akcii z obehu na zaklade vefejneho navrhu akcionarurn za podrninek stanovenych valnou brornadou spolecnosti. Vzeti akcii z obehu na zaklade Josovani se nepfipousti v ostatnirn se snizeni zakladniho kapitalu fidi zakonern, zejrnena 516 az 545 zakona XXIII. Soubezne snizeni a zvtseni zakladnibo kapitalu Valna hrornada spolecnosti rnuze rozhodnout o soubeznern snizeni a zryseni zakladniho kapitalu spolecnosti za podrninek a v souladu se zakonern, zejrnena ustanovenirni 546 az 548 zakona XIV. Zruseni a likvidace spolecnosti Provedeni a prubeh likvidace spolecnosti se fidi zejrnena 187 a nasledujicirni obcanskeho zakoniku. Likvidatora jrnenuje valna hrornada spolecnosti. V pfipadech stanovenych obcansky-rn zakonikern rozhoduje o jrnenovani likvidatora a jeho odvolani sou d V pfipade likvidace rna kazdy akcionar pravo na podil na likvidacnirn zustatku, ktery se vyplaci v penezich. Pro rozdeleni a vyplaceni podilu na likvidacnim zilstatku plati zakonna ustanoveni, zejrnena 37 az 39 zakona XV. Zaverecna ustanoveni 1. 0 zrnene stanov rozhoduje valna hrornada Navrh zrnen stanov zpracovava predstavenstvo s pfihlednutirn ke kogentnirn ustanovenirn obecne zavaznych pravnich pfedpisu Pfedstavenstvo pfedlozi navrh zrnen stanov k posouzeni dozorci rade. Po projednani v dozorci rade pfedlozi pfedstavenstvo pfislusny navrh s oduvodnenirn valne hrornade. Po schvaleni valnou hrornadou pfedstavenstvo zabezpeci zpracovani uplneho zneni stanov spolecnosti a predlozi je prislusnernu rejstfikovernu soudu. Zrneny stanov naby-vaji ucinnosti okarnzikem, kdy o nich

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. S T A N O V Y v platném znění Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení 777, odst. 5, zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení

Více

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 ----------------------------------------------- STANOVY ----------------------------------------------- ------------------------------------

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s.

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. 6. 2012. Společnost

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti----------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Akciová společnost PRUMKER a.s., se sídlem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

STANOVY. Akciové společnosti. Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014

STANOVY. Akciové společnosti. Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014 1. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma společnosti zní: Nupharo Park, a.s. (dále jen společnost ). (2) Obec, ve které

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod.

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Představenstvo obdrželo dne 9. května 2014 protinávrh akcionáře

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti 1.1. Akciová společnost REPROCENTRUM, a.s., se sídlem Blansko, Bezručova 1547/29, PSČ 678 01, IČ 25504835, zapsaná v obchodním

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více