Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné"

Transkript

1 Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného : OBEC DOBRÁ VODA (IČ ) Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Obec Dobrá Voda Nákladové položky Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadní Materiál surová voda podzemní + povrchová pitná voda převzatá+odpadní voda předaná chemikálie ostatní materiál 2. Energie elektrická energie ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) 3. Mzdy přímé mzdy ostatní osobni náklady 4. Ostatni primé náklady odpisy a prostředky obnovy infr. majetku opravy infrastrukturního majetku nájem infrastrukturního majetku poplatky za vypouštění odpadních vod ostatní provozní náklady externí ostatní provozní náklady ve vlastní režii 5. Finančni náklady 6. Výrobn i režie 7. Správní režie 8. Úplné vlastní náklady A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME B Pořizovací cena provozního maj. C Počet pracovníků zajišťuje extern í firma D Voda pitná fakturovaná E - z toho domácnosti F Voda odpadni odv. fakturovaná G - z toho domácnosti H Voda srážková fakturovaná I Voda odpadní čištěná J Pitná nebo odpadní voda převzatá K Pitná nebo odpadní voda předaná 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Tabulka Č 1 Tabulka č 2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadni Úplné vlastní náklady - ÚVN 11. Kalkulačni zisk obec stočné nevybírá.kanalizaci dotuje 11.a - podíl z ÚVN 11.b - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infr.majetku 11.c Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpání 12. Celkem ÚVN + zisk 13. Voda fakturovaná pitná. odpadni+srážková Vypracoval: ENVIRO-EKOANAL YTIKA, s.r.o. Kontroloval: Vladimir Zástěra ~~ Telefon: ~~ / Datum: ~ Schválil: Vladimír Zástěra. o

2 Za kalendářní rok : 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného : OBEC DOBRÁ VODA (lč ) J e d no t' ne o db era - t e I s k e ' vyuctovam ceny Obec Dobrá Voda Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek edn. S k utečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace Materiál mil.kč surová voda podzemní + povrchová mil.kč pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč chemikálie mil.kč ostatní materiál mil.kč 2. Energie mil.kč elektrická energie mil.kč ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč 3. Mzdy mil.kč přímé mzdy mil. Kč ostatní osobní náklady mil.kč 4. Ostatní přimé náklady mil.kč 0, , odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.kč 0, , opravy infrastrukturního majetku mil.kč nájem infrastrukturního majetku mil.kč poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč ostatní provozní náklady externí mil.kč 0, , ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 5. Finanční náklady mil.kč 6. Výrobní režie mil.kč 0, Správn í režie mil.kč 8. Uplné vlast ní náklady mil.kč 0, , A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME mil.kč 13,36 13,36 B Pořizovací cena provozního maj. mil.kč 2,81 2,81 C Počet pracovníků osob 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D Voda pitná fakturovaná mil.m3 E - z toho domácnosti mil.m3 F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 0, , G - z toho domácnosti mil.m3 0, , H Voda srážková fakturovaná mil.m3 I Voda odpadní čištěná mil.m3 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 9. JEDNOTKOVE NÁKLADY Kč/m3 6,21 25,39 Řádek Uplné vlastní náklady - UVN 11. Kalkulační zisk 11.a - podíl z UVN 11.b - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infr.majetku 11.c Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jeiich čerpání 12. Celkem UVN + zisk 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná Voda pitná jedno Skutečnost Kalkulace mil.kč mil.kč % mil.kč mil.kč mil.m3 mil.m3 Kč /m3 Kč/m3 Tabulka č.1 9-0, , , ,18 Tabulka Č 2a Voda odpadní Skutečnost Kalkulace , , , , , , , , , , Vypracoval: ENVIRO-EKOANAL YTIKA, S.r.O. Kontroloval: Vladimír Zástěra ~.n Telefon: ~~ / Datum: ~. Schválil: Vladimír Zástěra ~ 7/

3 Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 3. Provozovatel uvedený v povolení k provozování Sídlo: Identifikační číslo : plátce DPH OBEC DOBRÁ VODA Dobrá Voda Vladimír Zástěra, starosta obce plátce DPH OBEC DOBRÁ VODA Sídlo: Dobrá Voda 103 Identifikační číslo: Vladimír Zástěra, starosta obce 2. Vlastník Sídlo: Identifikační číslo : OBEC DOBRA VODA Dobrá Voda Vladimír Zástěra, starosta obce

4 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Žďá r nad Sózavou I~ Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Váš dopis č. j.: Číslo jednací: Vyřizuje: Tel.: Datum: ZRJ2085/20 14-So Sobotková Jiřina L Celkové vyúčtován.í všech položek výpočtu ceny podle za rok plnění Smlouvy, čl. VII, bod 7, písm. p) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. Soběšická 820/156,63801 Brno Divize: Žd'ár nad Sázavou IČO: Zapsaná: B 1181 Krajský soud v Brně Svazek: Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko Za účelem naplnění povinnosti vyplývající nám z ustanovení 36 odst. 5 zákona Č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Vám zasíláme vyhodnocení kalkulací roku viz příloha Č. 1. Tato příloha je vyvěšena na našich webových stránkách - Dovolujeme si upozornit na povinnost zveřejnění této informace na úředních deskách obecních úřadů obcí ve Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko po dobu 30 dnů ( 36, odst. 8, zákona Č. 274/2001 Sb.). Členským obcím Svazu vodovodů kanalizací Žďársko zasíláme tento dopis a přílohu Č. 1 elektronicky. S pozdravem VOOARENSKÁ AKCiOVÁ SPOLEČNo~r, a. S. Příloha Č. 1 Na vědomí členské obce Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko - elektronicky V AS, OŘ - Doc. Ing. Milan Látal, CSc. Adresa divize Studentská Žďár nad Sázavou te\. : fax: Bankovni spojeni: Zapsana: B 1181 Krajský soud v Brně IČ: DiČ: CZ Sidlo společnosti Soběšické 820/ Brno SPOLEČNOST CERTIFIKOVANÁ PODLE NORMY ČSN EN ISO 9001 : 2009

5 Pfíloha Č. 1 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Provozovatel: VODÁRENSKÁ AKCiOVÁ SPOLEČNOST,a.s. Dílčí odběratelské vyúčtován i ceny Svaz vodovodů a kanalizací 2ďársko (IČ ) Tabulka č 1 Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedno Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace Materiál mil.kč 29, , , , surová voda podzemní + povrchová mi l. Kč 20, , , pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mi l. Kč 0, , chemikálie mil. Kč 2, , , , , , ostatní materiál m il.k č 6, , , , , , Energie mil.kč 9, , O , , , elektrická energie m il.kč 9, , , , , , ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč , , , , , MzdV mil.kč 4, , , , , přímé mzdy mil.kč 3, , , , , , ostatní osobní náklady mil.kč 1, , , , , , Ostatnl přimé náklady mil.kč 81, O , odpisy a prostředky obnovy infr. majetku m i l.kč 0, , , , , opravy infrastrukturního majetku m l l.kč 16, , , , , , nájem infrastrukturního majetku mil.kč 35, , , , poplatky za vypouštění Odpadních vod mil.kč 0, , , , , ostatní provozní náklady externí mi l. Kč 2, , , , , , ostatní provozní náklady ve vlastní režii mii.kč 27, , , , , , Finanční náklady mil.kč 6. Výrobní režie mil.kč , , Správn í režie mil.kč 14, , , , , , Úplné vlastni náklady mil.kč 140, , , , , A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME m il.kč 4505, ,00-52, ,76 B Pořizovací cena provozního maj. mil.kč 78,60 78,70-0, 10 38,61 38,70-0,09 C Počet pracovníků osob ,0-1,1 76,6 75,4 1,2 D Voda pitná fakturovaná mi l. m3 3, , , E - z toho domácnosti mil.m3 2, , , F Voda odpadní odv. fakturovaná mi l. m3 2, , , G -z toho domácnosti mii.m3 1, , , H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0, , I Voda odpadní čištěná mil.m3 7, , , J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m K Pitná nebo odpadni voda předaná mil.m3 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 41,89 41,83 0,07 30,69 30,10 0,59 Tabulka č 2a Kal kulovaná cena pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedno Skutečnos t Kalkulace Skutečnost Kalkulace S Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 140, , , , , , KalKulaCní zist<. 11.a - podíl z OVN mil.kc 2, , % 1,72 1,88-0, , ,17 0,31 2, ,28-2, ,97 11.b -z ř.11 na rozvoj a obnovu infr. majetku m i l.kč 11.c Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpán i mil.kč 12, , , , , , Celkem ÚVN + zisk mil.m3 142, , , , , Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mll.m3 3, , , , , , Kč/m3 42,6 1 42,61 30,7B 30,78 Kč/m3 49,00 49,00 35,40 35,40 Vypracoval: Ing. Bejbl Jiří Datum: Kontroloval: Ing. Bejbl Jiř í Schválil: Ing. Fuchs Karel Telefon: VODARENSKÁ AKClovA SPOLEČN o sr, a. s.

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Příloha Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov (dále také jen Město ) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále také

Více

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a. s. Sedlec 195, 332 02 Stary Plzenec Zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenern Krajskym soudem v Plzni, oddil B, vlozka 443 Mestsky urad Nepomuk Nam. A. Nemejce 63 335

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013... 1 1. Úvodní slovo jednatelů společnosti... 3 2. Základní údaje o společnosti... 6 2.1. Společníci:... 6 2.2. Účel založení:...

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA KLATOVY. č. P 1/2013

P R A V I D L A RADY MĚSTA KLATOVY. č. P 1/2013 P R A V I D L A RADY MĚSTA KLATOVY č. P 1/2013 pro oddílné dešťové kanalizace města Klatovy a městských částí Luby, Sobětice, Štěpánovice, Tajanov a Kal (úplné znění) 2013 PRAVIDLA Rady města Klatovy č.

Více

Celkové vyúčtovnvšech položek výpočtu ceny podle cenových předpsů pro vodné a stočné Za kalendřn rok: 204, DPH 5.0 % Dlčodběratelské vyúčtovnceny Nkladové položky Řoet

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Situace oddílné kanalizace varianta B

Situace oddílné kanalizace varianta B Obsah: 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby 1.2. Identifikační údaje investora 2. Přehled výchozích podkladů 3. Cíl studie 4. Stávající stav 5. Legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2004

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2004 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2005 I. Informace podle 39 odst.

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za rok 2010

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za rok 2010 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za rok 2010 Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., se sídlem Frýdlant, Strmá 1437, PSČ 464 01 IČ 254 96 565 / DIČ CZ25496565 zapsána do obchodního

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Datum 3.11.2011 KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí. Aktualizovaná metodická pomůcka

Provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí. Aktualizovaná metodická pomůcka Provozování vovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí Aktualizovaná metodická pomůcka Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje 2015 1. Úvod str. 2 2. Definice a základní

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTV A obce Měňany Č.2/10 DNE 15.3.2010 v 20.00 hod.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTV A obce Měňany Č.2/10 DNE 15.3.2010 v 20.00 hod. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTV A obce Měňany Č.2/10 DNE 15.3.2010 v 20.00 hod. Přítomni: Sotlová, Sudík, Říhová, Douša, Pišvejc, Čermák, Program 1. Schválení objednávky realitních služeb Prodej budovy

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6 výroční zpráva 2012 OBSAH Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a finanční situace společnosti

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 / 1 2 / Výroční zpráva 2008 Obsah 1. Ůvodní slovo předsedkyně představenstva 5 2. Významné události roku 7 3. Základní údaje o společnosti 9 4. Statutární orgány

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Závěrečná zpráva Textová část

Závěrečná zpráva Textová část Technický audit Vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Statutárním městě Jihlava Závěrečná zpráva Textová část Červen 2013 Auditoři: Ing. Vladimír Kendík, Ing. Miloš Brzák, CSc. Výtisk č. 1 Obsah:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

banky: SIPO spojovací

banky: SIPO spojovací Číslo smlouvy: Smlouva o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s platnými právními předpisy zejména občanským zákoníkem, zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a jeho

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více