DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013"

Transkript

1 DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

2 KPMG Ceska republika Audit. s.r.o. Pobrefni 648/1 a Pra ha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro spolecnika spolecnosti DELINFO, spol. s r.o. Provedli jsme audit pi'ilozene ucetni zliverky spolecnosti DELINFO, spol. s r.o., ij. rozvahy k 31. prosinci 2013, rykazu zisku a ztnity, pi'ehledu 0 zmenach vlastniho kapitalu za rok 2013 a pl'ilohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzirych ryznamnych ucetnich metod a ostatnich dopliiujieich udaju. Udaje 0 spolecnosti DELINFO, spol. s r.o. jsou uvedeny v bode 1 pi'ilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetni zaverku Statutarni organ spolecnosti DELINFO, spol. s r.o. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s ceskymi ucetnimi pi'edpisy, a za takovy vniti'ni kontrolni system, ktery povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadi'it na zaklade provedeneho auditu vyrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejieimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito pi'edpisy jsme povinni dodrzovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pi'imerenou jistotu, Ze ucetni zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu, jejichz eilem je ziskat dukazni informace o castklich a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje ryznarnne nespnivnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vniti'ni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni Metni zaverky podavaj iei verny a poctiry obraz. cnem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadrit se k ucinnosti vniti'niho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzirych ucetnich metod, pi'imei'enosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pi'esvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadreni naseho vyroku. KPf.lG Ce ~ k~ repubhka Audit SJ.O.. a Czech limited liability compan, arid a member firm of the KPI.IG n etwor~ of indepdndent m ember firm s affilia ted... ith KPMG International CooperalMI ('KPMG InternatIOnal'). a $3 enti ty Obchoonl lej5trik V'ddenv M.st sk ~ m soudem v Praze oddn C. viof~ IC DIC CZ (l

3 Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava vern'.,.. DELINFO, spo!. s r.o. k 31. prosinci 2013 a naklaru a :,OCtl';Y ob,raz aktlv a paslv spolecnosti rok 2013 v souladu s ceskymi ucetnimi pl'edpisy.,ynosu a vysledkujejfho hospodal'eni za V Praze, dne 26. kvetna 2014 v I?:r/a~~~ KPMG Ceska repub1ika Audit, S.LO. Opravneni cislo 71 ~~~ lng. Petr Sikora Partner Opravneni cislo 2001

4 rcz Ucetnf zaverka byla sestavena dne 26. kvetna Statutarnf organ ucetnf jednotky Ing. Peter Puspoky Jednatel

5 DELINFO, spol. s r.o. Priloha Geetn! uzaverky za rok 2013 Obsah OBSAH ROZVAHA K Aktiva k Pasiva k VYKAZ ZISKU A ZTAATY K PREHLEO 0 ZMENAcH VLASTNiHO KAPITALU K PRiLOHA licetni UZAVERKY ZA OBOOBi KONCici Delinfo, spor. s r.o. ' U" '.h r."p I'.. : 2

6 DELIN FO, spoi. s r. o. pfiloha!leetni uza verky za rok Rozvaha k Aktiva k BiZne ucetni obdobi Min. ul:etni obdobi Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM G ls B. Dlouhodoby majetek G 81G a 1. Dlouhodoby nehmotny majetek Software Dlouhodoby hmotny majetek G73 0 c. 3. Samostatne movite veei a soubory movitych veci Obezna aktiva a Zasoby 24' III IV D. I. 3. Nedokoncena vyroba a polotovary Dlouhodobe pohledavky 27 a 27 7 Odlozena danoya pohlediivka Kratkodobe pohledavky Pohledavky Z obchodnich vztahu Pohledavky - ovlildana nebo ovlildajici osoba Stat - danove pohlediivky Kriitkodobe poskytnute ziilohy Dohadne ucty aktivni 13 a Kratkodoby financni majetek Pe nize Ucty 1/ bank,kh Casove rozilleni a Pfijmy pnstfch obdobi Delinfo, spol. s r.o. C:'_ -h P r H'it 3

7 DE LIN FO, 5POI. 5 r.o. Pr;loha ueetn; uzaverky za rok 2013 Pasiva k BUn' u~etni M l nuh~: Ll cetni obdobi o bdobi PASIVA CELKEM A. Vlastni kapital I. Zakladni kapital 1. Zakladni kapital III. Rezerlln; (ondy, nedelite/ny fond a ostatnf (andy ze zisku Zakonny rezervni fond/nedelitelny fond 2. Statutarnf a ostatni fandy IV. Vysledek hospodarenf minulych let NerozdEHeny zisk minulych let V. VysJedek hospodafeni beineho ucetniho obdobi (+/ -) B. Cizi zdroje I. Rezervy 3. Rezerva na dan z prijmb III. Kratkodobe zavazky Zavazky Z obchodnich vztahu 5. Zavazky k zamestnancum 6. Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni 7. Stat - dai'iove z<lvazky a dotace 10. Dohadne utty paslvni C. I. Casove rozliseni 1. Vydaje pi'istich obdobi 1. Vynosy prlstich obdobi IDEN~IFIKACE AUDITORA ~~!? ~eska republike Audit, S.f.O. P!,o,c:.rll 64811a, I/:6 C3 Praha 8 Ie: , auditorslre opravnem c. 71 De linfo, s po!. s r.o. c,,~t, r.e~"h': 4

8 DELINFO, spol. 5 r.o. Priloha ucetni uz<iverky za rok Vykaz zisku a ztraty k Skutecnast beznem v ucet. obdobi mlnulem II. Vykony Trtby za prodej vlastnlch vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vlastni Cinnosti B. VYkonovii spotreba Spotreba materialu a energie Sluzby Pfldana hod nota C. Osobnf naklady Mzdove niiklady Niiklady na socialn! zabezpecenl a zdravotni pojisteni Sodalni naklady O. Dane a poplatky e. Odplsy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku III. Trfby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu Trfby z prodeje d louhodobeho majetku abs F. Zustatkovil cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materiiilu Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku IV. Ostatni provoznf vynosy H. Ostatni provozni naklady * Provoznf yvsledek hospodareni X. vynosove uroky N. Nakladove uroky 0 7 Xl. Ostatni finaneni vynosy O. Ostatni fjnaneni naklady * Finantni yvsledek hospodareni 34" 660 Q. Dan z pfijmu za beznou cinnost splatna odlozena ** Vysledek hospodareni za beznou cinnost *** vysledek hospodareni za ucetni obdobi (+/-) **** vysledek hospodareni pred zdanenim Delinfo, spol. s r.o. I cz ~I! R I- 5

9 DELINFO, 5 POI. 5 r.o. Priloha "eetn! uzaverky za rok Prehled 0 zmenach vlastniho kapitalu k Zakladni kapiui Rezervnl Vysledek tondy, Nerozdeleny hospodareni VLASTNf nedelitelny zisk minulych bezneho KAPITAL fond ill ostatn! I.t ucetniho CElKEM fandy ze zisku obdobi Stav k ' Zisk/ztrcha beineho obdobi Rozdeleni vysledku hospodareni Stav k Zisk/ztrata blu.neho obdobi Rozdeleni vysledku hospodareni Stav k Oellnto, spot s r.o, I (p-ll Re~,t : 6

10 DELlNFO, spol. s r.o. prooha ucetni uzaverky za rok 2013 PHloha ucetni uzeiverky za rok 2013 Delinfo, spol. s r.o. t ( _"L; P.t..pu",~ 7

11 DELINFO, spal. s r.a. Piilaha ueetn; uzaverky za rok 2013 Obsah OBSAH ROZVAHA K Aktiva k Pasiva k vykaz ZISKU A ZTRATY K PREHLED 0 ZMENAcH VLASTNiHO KAPITALU K PRiLOHA UCETNi UZAVERKY ZA ROK OBSAH OBECNE UDAJE Zalazen; a charakteristika spaleenasti Zmenya dadatky v abchadnim rejstnku v uplynulem ueetnim abdab; Organizaeni struktura spaleenasti Jdentifikace skupiny Ueetni abdab; UCETNi METODY A OBECNE UCETNi ZASADY PREHLED VYZNAMNYCH UCETNicH PRAVIDEL A POSTUpQ Dlauhadaby hmatny majetek Dlauhadaby nehmatny majetek Zasaby Pohledavky Zavazky z obchadnich vztahu Rezervy Prepocty udaju v cizfch memkh na ceskou menu..."...,,,......,, Dane Danove adpisy dlouhadobeho majetku Splatna dan Vynosy Pouziti odhadu Statn; dotace DOPLNUJici UDAJE K ROZVAZE A vykazu ZISKU A ZTRATY Dlouhadaby majetek Dlauhadaby nehmatny majetek Dlauhadoby hmotny majetek Zasaby Pohledavky Definfo, spol. 5 r.o.! CZ_"!J "; t c 8

12 DELINFO, spal. s r.a. Piilaha ucetnf uzaverky za rak Vekova struktura kratkodobych pahledavek z abchadnfch vztahu Pahledavky k padnikum ve skupine Vlastnf kapital Zavazky Vekava struktura kratkadabych zavazku z abchadnfch vztahu Ostatnf zavazky Dan z pffjmu Odlazena dan Splatna dan Rezervy Vynasy z bezne Cinnasti padle hlavnfch cinnastf Vynasy rea lizovane se spffznenymi subjekty Nakupy realizavane se spffznenymi subjekty ZAMESTNANCI, VEDENi SPOLECNOSTI A STATUTA,RNi ORGA,NY Osabnf na klady a pacet zamestnancu Paskytnute pujcky, uvery ci astatnf plnenf ZA,VAZKY NEUVEDENE V UCETNICTVi ODMENA STATUTA,RNiHO AUDITORA UDA,LOSTI, KTERE NASTALY PO DATU UCETNi ZA,VERKY Delinfo, spol. s r.o. c: -II i{. :Jli~ 9

13 OELINFO, spa I. s r.a. Pfilaha ucetni uzaverky za rak Obecne udaje 1.1 Zalozeni a charakteristika spolecnosti OELINFO, spol. s r.a. (dale jen "spolecnost") vznikla zapsanim do obchodniha rejstfiku vedent;ho u Krajskeho soudu v Brne dne 29. Njna 1993, oddil C, vloika Spolecnost ma zakladni kapital ve vysi Kc. Jedinym spolecnikem spolecnosti je ICZ a.s. (Ic ), Na hfebenech II 1718/10, Praha 4, Nusle. Sidlo spolecnosti: Landynske namesti 856/2, Brna Jednatele spalecnosti: Doc. Ing. Ladislav Nesrsta, CSc. Ing. Peter PGspoky Predmetem podnikani spolecnosti je: vyroba, instalace, opravy elektrickych stroju a pristroju, elektronickych a telekomunikacnich zarfzenf, vyroba, obchod a sluzby neuvedene v prflohi3ch 1 az 3 zivnostenskeho zilkona, provadeni zahranicniho obchodu s vojenskym materialem v rozsahu SVM 22, padpol. B)l a SVM Zmenya dodatky v obchodnim rejstnku v uplynuh~m ucetnim obdobi One byl z funkce jednatele odvolan Ing. Miloslav Vacha a jmenovan jednatelem Ing. Peter PGspoky. Do abchodniho rejstriku byly tyto zmeny zapsany dne Organizacni struktura spolecnosti V cele spolecnosti stoji vykonny reditel. Deliofo, spol. 5 r.o. I CZ<.:(~I - 1 vjh~ 10

14 DELINFO, spoi. s r.o. Prnoha ueetni uzaverky za rok Identifikace sku piny Spoleenost je ovladana spoleenosti ICZ a.s. Celkova vyse podilu ovladajici osoby na zakladnim kapitalu spoleenosti DELINFO, spoi. s r.o. einila 100 % k datu Skupinu propojenych osob s touto spoleenosti tvorily dale tyto spoleenosti: Spolecnost ICZ N,V. S.ICZ a.s. Arnaio Technologies, a.s. Expert & Partner engineering ez, a.s. ALES, S.r.O. EXIMAS Co., ltd., spa I. 5 r.o.'" D.ICZ Slovakia a.s. Ales a.s. ICZ Slovakia a.s. ICZ Polska Sp. Z 0.0. ALES FZea ICZ Ukrajina ICZ BH A.D. sidlo Teleportboulevard 110 Unit A 1.18, 1043 EJ Amsterdam Na hrebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle Na hi'ebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle Na hrebenech IIl7IS/10, Praha 4 - Nusle Velke mlmestf 4, Strakonice Starobrnenska 334/3, Brna Karadzicova B/A, Bratislava Soblahovska 2050, TrenCin Soblahovska 2050, Trentfn UI. Francuska, nr. 34, Katowice Airport Free Zone, P.D.Box , 5EB340 Dubai Kiyevskiy Shlyakh 1d-2, Boryspil, Ukrajina Krajla Petra I Karadordevica br. 99a, Banja Luka Identifikacni cislo * Spolecnost EXIMAS Co., Ltd., spol. 5 r.o. byla soucasti skupiny ICZ do brezna , v,, Ucetm obdobl Spoleenost zmenila ueetni obdobi na obdobi od do Udaje za minule ueetni obdobi jsou za obdobi od do Del info, spol. s r.o. I... ~",(It "{.. ul I: 11

15 DELINFO, spal. s r.a. Prilaha ucetni uzaverky za rak 2013, 2 Ucetni metody a obecne ucetni zasady Ucetnictvf spolecnosti je vedeno a ucetnl zaverka byla sestavena v souladu se zilkonem c. 563/1991 Sb. a ucetnictvi v platnem zneni, vyhlaskau c. 500/2002 Sb., kterou se pravadeji nektera ustanaveni zakana c. 563/1991 Sb. a ucetnictvi, pra ucetni jednatky, ktere jsau podnikateli uctujkimi v soustave podvojneho ucetnictvf, v platnem zneni a Ceskymi ucetnimi standardy pro padnikatele v platnem znenf. Ucetnictvi respektuje abecne ucetn! zelsady, predevsim zasadu 0 ocenovani majetku historickymi cenami, zasadu ucrovimi ve veene a casdv : souvislosti, zasadu opatrnosti a predpoklad 0 schapnasti ucetni jednatky pakracavat ve svych aktivitach. Udaje v teta ucetni zaverce jsau vyjadreny v tisieich karun ceskych (tis. Kc). Delinfo, spol. 5 r.o. j r_ ;c~, PI:!::: 12

16 DELINFO, spol. s r.o. Prfloha ucetnf uzaverky za rok Prehled vyznamnych ucetnich pravidel a postupu 3.1 Dlouhodoby hmotny majetek Dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumf majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsf nez jeden rok a jehoz ocenenf je vyssf nez 40 tis. Kc v jednotlivem prfpade. Hmotny majetek 5 dobou pouzitelnosti dels! nez jeden rok oceneny pri porrzenf cenou 40 tis. Kc a niis! nenf vykazovan v rozvaze a je ucrovan do ni3kladu v race jeho DoNzeni. Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je ocenen porizovad cenou snfienou oopravky. Technicke zhodnocenf, pokud prevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za zdanovad obdobi castku 40 tis. Ki', zvysuje poiizovad cenu dlouhodobeho hmotneho majetku. Poiizovad cena dlouhodobeho hmotneho majetku, s vyjimkou umeleckych del a nedokoni'enych investic, je linearne odpisovana po dobu odhadovane zivotnosti majetku ni3sledujidm zpusobem: Ooba odpisovanl v letech Vypocetni technika Sta vby Automobily lnventar Zisky ci ztraty z prodeje nebo vyrazeni majetku jsou urceny jako rozdil mezi vynosy z prodeje a ui'etnf zustatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou ui'tovany do vykazu zisku a ztraty. 3.2 Dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodobym nehmotnym majetkem se rozumf majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok a jehoz ocenenf je vyssf nez 60 tis. Ki' v jednotlivem pifpade. Dlouhodobym nehmotnym majetkem se rozumf, krome jineho, nehmotne vysledky vyvoje s dobou pouzitelnosti del Sf nez jeden rok. Tyto se aktivujf pouze v pifpade vyuzitf pro opakovany prodej a ocenuji se vlastnfmi m3klady, nebo reprodukcnf porizovaci cenou, je-ii nizsl. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje, SW a ocenitelna prava vytvorena vlastnf Cinnostf pro vlastni potrebu se neaktivujf. Nakoupeny dlouhodoby nehmotny majetek je vykazan v poiizovadch cenach. Vydaje souvisejfd s vyzkumem jsou ui'tovany do nakladu v roce, kdy vznikajf. Technicke zhodnocenf, pokud prevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za zdar'iovad obdobf i'astku 60 tis. Ki', zvysuje poiizovad cenu dlouhodobeho nehmotneho majetku. Oelinfo, 5pol. Ii r.o. I (-<:<1, - (.. C 13

17 DELINFO, spot. s r.o. Prfloha licetn! uzc3verky za rok 2013 Dlouhodoby nehmotny majetek je odpisovan linearne na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujidm zpusobem: Doba odpisovani v letech Software Ostatni 3 6 ZpOsob tvorby opravnych polozek Na zaklade inventarizace jsou tvoreny opravne polozky k nepouzlvanemu dlouhodobemu hmotnemu majetku, jehoz oceneni V ucetnictvi je prechodne vyssi nez reaina hodnota. 3.3 Zasoby Oceneni Nakupovane zasoby jsou ocenovany porizovacfmi cenami. Pofizovacf cena zahrnuje cenu pofizen! a vedlejsf porizovaci naklady - zejmena eeln! poplatky, dopravne a skladovad poplatky, provize a pojistne. Zasoby porlzene vlastni vyrobou jsou oceneny ve vysi spotrebovaneho materialu, pffmych mzdovyeh a ostatnieh pfimyeh nakladu na vyrobu. Vydaje zasob ze skladu jsou uctovany metodou FIFO. ZpOsob tvorby opravnych polozek Opravne polozky k zasobam jsou tvoreny v pfipadech, kdy snizeni oceneni zasob v ucetnictvi neni trvaleho charakteru, napr. na zaklade vekove analyzy zasob. 3.4 Pohledavky Pohledavky jsou oeenovany jmenovitou hodnotou, nasledne snizenou 0 pfislusne opravne polozky k poehybnym a nedobytnym castkam. Pohledavky nabyte za uplatu nebo vkladem jsou oeeneny porizovaci eenou snilenou 0 opravnou polozku k poehybnym a nedobytnym castkam. ZpOsob tvorby opravnych polozek Opravne polozky jsou tvoreny na zaklade analyzy doby splatnosti pohledavek - na pohledavky 180 az 365 dnu po Ihute splatnosti je tvorena 50% opravna polozka, na pohledavky vice jak 365 dnu po Ihute splatnosti je tvorena 100% opravna polozka. Opravne polozky jsou rovnez tvoreny die indjvidualni analyzy jednotlivyeh pohledavek z hlediska stavu soudniho fizeni, ekonomiekeho stavu dluznika, pravnfho stanoviska advokatnfch kancelarl apod. Delinfo, spa!. s r.o. I ;..z,'"(;h,.ub',: 14

18 DELINFO, spal. s r.a. Pfilaha ucetni uzaverky za rak Zavazky z obchodnich vztahu Zilvazky Z obchodnfch vztahu jsou zauctovany ve jmenovite hodnote'!. 3.6 Rezervy Rezervy jsou vytvareny k pokryti budoucfch zavazku nebo vydaju, u nkhz je znam licel, je pravdepodobne, ze nastanou, avsak zpravidla nen! jistil castka ani datum, k nernul. vzniknou. Spolecnast vytvari rezervy predevsim na adhadavane budauci naklady jii dakancenych a vyfakturavanych zakazek. Rezervu na dan z prijmu vytvilrf Spolecnost vzhlede m k tomu, ze okamzik sestavenf licetn! zilverky predchazi okamziku stanoveni vyse danove povinnosti. V nilsledujfcim ucetnim obdobi Spolecnost rezervu rozpusti a zauctuje zjistenou danovou povinnost. V rozvaze je rezerva na dan z prfjmu snizena a zaplacene zalohy na dan z prijmu, pffpadna vysledna pahledavka je vykazana v palaice Stat - danove pohledavky. 3.7 Prepocty udaju V cizich menach na ceskou menu Ucetni operace v cizfch menach provadene behem roku jsou uctovany kursem Ceske narodni banky ke dni uskutecneni ucetniho pripadu. Financni majetek, pohledavky a zavazky v cizi mene jsou k rozvahovemu dni prepocteny die platneho kurzu vyhlaseneho Ceskou narodni bankou k tomuto datu a zjistene kursove razdily jsou prouctovany ve prospech financnfch vynosu nebo na vrub financn fch nakladu bezneho obdobi. 3.8 Dane Danove odpisy dlouhodobeho majetku Pro ucely vypoau danovych odpisu je pouiita linearni metoda Splatna dan Dan z prijmu za dane obdobi se sklada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlaiene dani. Splatna dan zahrnuje odhad dane vypoaeny z danoveho zakladu s pouiitim danove sazby platne v prvni den ucetniho obdobi a veskere domerky a vratky za minula obdobi. Odloiena dan vychazi z veskerych docasnych rozdilu mezi ucetni a danovou hadnatau aktiv a pasiv, pripadne dalsich docasnych rozdilu (danava ztrata), s pouiitim ocekavane danove sazby platne pro obdobi, ve kterem budau danovy zavazek nebo pahledavka uplatneny. o odloiene danove pohledavce se uctuje pouze tehdy, je-ii pravdepodabne, ie bude v nasledujicich ucetnich abdobich uplatnena. Delinfo, spol. 5 r.o. ' C:_~h rio f; 'I):.: 15

19 DELINFO, spol. s r.o. Piiloha ucetni uzaverky za rok Vynosy Vynosy jsou zauctovany k datu doruceni zbozi a jeho akceptace zakaznikem nebo k datu uskutecneni sluzeb a jsou vykazany po odecteni slev a dane z pridane hodnoty Pouziti odhadll Sestaveni ucetni zaverky vyzaduje, aby vedeni spolecnosti pouzivalo odhady a predpoklady, jez maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zavazku k datu licetn! z.3verky a na vykazovanou vysi vynosu a nakladu za sledovane obdobi. Vedeni spolecnosti je presvedceno, ie pouiite odhady a predpoklady se nebudou vyznamnym zpusobem lisit od skutecnych hodnot v naslednych ucetnich obdobich Statni dotace Dotace k uhrade ni9kladu se uctuji do ostatnich provoznfch a financnich vynosu ve vikne a casdve souvislosti 5 uctovanim nakladu na stanoveny licel. Dotace na pofizeni dlouhodobeho nehmotneho nebo hmotneho majetku a technickeho zhodnoceni a dotace na uhradu uroku zahrnovanych do porizovacf ceny snizuje jejich porizovacf cenu nebo vlastni naklady, Delinfo, spol. 5 r.o. I._eclJ R :;ut.i : 16

20 DELlN FO, 5POI. 5 r.o. Priloha ucetni uzaverky za rok Doplnujici udaje k rozvaze a vykazu zisku a ztraty 4.1 Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek (udaje v ti5. Ke) Software Stay k Stavk Stav k Pfirilstky Ubytky PHn'stky Ubylky Porizovad cena Opnivky ZOstatkova hod nota Dlouhodoby hmotny majetek Porizovaci cena (udaj e v ti5. Ke) Stay k Stav k Stavk PH r Ostky Ubytky Pri rostky Ubytky Pozemky Stavby Stroje a zanzeni Oopravni prostredky Celkem Opravky a opravne polozky (udaje v tis. Ke) Stay k P'firOstky Ubytky Stav k Stav k PfirOstky Ubytky Pozemky Stavby Stroje a zarizeni Dopravni prostfedky Celkem Delinfo, spol. s r.o. I ::.l.:h ~.It i: 17

21 DELINFO, spo\. s r,o, Priloha ucetni uzaverky za rok 2013 ZOstatkova hodnota Stav k Pozemky 47S Stavby 7732 Stroje a zarizeni 0 Dopravni prostredky 0 Celkem 8207 (udaje v tis, Ke) Stav k Stav k Odpisy dlouhodobeho hmotneho majetku zauctovane do naklado Odpisy dlouhodobeho hmotneho majetku V beznem obdobi tinily 61 tis, Kc (k 31.12, tis, Kc), Spolecnost prodala V beznem obdobi majetek V z~statkove cene 39 tis, Kc ( tis, Kc), Zasoby Spolecnost evidovala k 31.12,2013 nedokoncenou vyrobu ve vysi 246 tis, Kc (k 31.12, tis, Kc), Spolecnost k 31.12,2013 ani k 31.12,2012 netvorila opravnou polozku k zasobam, 4.2 Pohledavky Vekova struktura kratkodobych pohledavek z obchodnich vztahu Spolecnost neevidovala k 31.12,2013 zadne pohledavky z obchodnich vzt ah ~ (k 31.12, evidovala pohledavky ve splatnosti ve vysi tis, Kc), Pohledavky k podnikum ve skupine Spolecnost dale eviduje pohledavky k podnik~m ve skupine z titulu kratkodobych p~jcek poskytnutych v ramci dohodnuteho uveroveho ramce: (udaje v tis, Ke) Knjtkodobe pohledavky Stav k Stav k fez a.s Celkem kratkodobe pohledavky k podnik~m ve skupine Delinfo, spol. 5 r.o. 1 Cl' :h QLr.ll':~ 18

22 DELINFO, spol. s r.o. Piiloha ueetn; uzaverky za rok Vlastni kapital Na zaklade usnesen; valne hromady byl zisk za obdob; tis. Ke preveden na ueet nerozdeleneho zisku minulych let ve vysi a zpusobu rozdelenf zisku vytvofeneho v race 2013 nebylo k datu sestavenf ucetnf zi3verky rozhodnuto. 4.4 Zavazky Vekova struktura kratkodobych zavazku z obchodnich vztahu Vekova struktura kn3tkodobych zavazku Z obchodnfch vztahu: (udaje v tis. Ke) Stavk D. Po splatnosti Celkem po splatnostl splatnosti a vice dni dni 360 dni ky let Celkem Ostatni zavazky Spoleenost eviduje k zavazek ve vysi 379 tis. KG z titulu pojistneho na socialn; zabezpecenf a prispevku na statni politiku zamestnanosti a verejneho zdravotniho pojistenf (k tis. Ke) splatny (zavazek byl uhrazen ). Dale spoleenost eviduje danovy zavazek ve vysi 152 tis. KG (k tis. KG), ze ktereho 131 tis. KG (k tis. KG) predstavuje zavazek z titulu dane ze zavisle Ginnosti. Danove zavazky nejsou po Ih~te splatnosti. Delinfo, spol. 5 r.o. : r:;-e:, R r 19

23 DELINFO, spal. 5 r.a. Prilaha ucetnf uzaverky za rak Dan z prijrnu Odlozena dan Odlazenau danavau pahledavku Ize analyzovat nasledavne: Odlozena dan z titulu (udaje v tis. Ke) Nevybrana dovolena, neuhrazene zdravotni a socialn! poj isteni Celkem Stay k Stav k Splatna dan Splatna dan z prfjmu za zdanovaci obdobi k zahrnuje dariovou po vinnost ve vysi 1317 tis. Kc a dadatei'ne advady dane z prfjmu ve vysi 5 tis. Kc (k danava pavinnast ve vysi tis. Kc). 4.6 Rezervy K byl adhad danave pavinnasti za rak 2013 ve vysi 1317 tis. Kc (k tis. Kc) snfzen a zaplacene zalahy na dan z pnjmu ve vysi 484 tis. Kc ( Otis. KC). vysledny zavazek ve vysi 833 tis. Kc ( tis. Kc) je vykazan v palazce Rezerva na dan z pffjmu. 4.7 Vynosy z bezne cinnosti podle hlavnich cinnosti (Udaje v tis. Ke) Tuzemsko Zahranici Trzby za prodej vlastnich vjrobkt. a sluieb celkem Obdobi do a Obdobi do Delinfo, spol. 5 r.o. I Cz~ -:-.~.. ~ '0 i: 20

24 DELINFO, spol. 5 r.o. Piiloha ueetnf uzaverky za rok Vynosy realizovane se sprlznenymi subjekty Obdobi koncici (udaje v tis. Ke) Subjekt Vztah ke spolecnosti Ost. vynosy Fin. vynosy Celkem rez N.V. 100% vlastnfk lez a.s ICZ a.s. Materska spole{ngst o Celkem Obdobi koncici (udaje V tis. Ke) Subjekt Vztah ke spolecnosti Sluzby Fin. vynosy Celkem rez N.V. 100% vlastnfk ICZ a.s rez a.s. Materska spolecnost Celkem Nakupy realizovane se sprlznenymi subjekty Obdobi koncici (udaje V tis. Ke) Subjekt Vztah ke spolecnosti Sluzby lez a.s. Materska spolecnost 2455 Celkem 2455 Celkem Obdobi koncici (udaje V tis. Ke) Subjekt Vztah ke spolecnosti Zboil Sluzby Ost. naklady Fin. naklady rez a.s. Materska spolecnost Celkem Celkem Vsechny vyznamne t ransakce se spifznenymi osobami byly uskuteeneny za beznych trznfch podmfnek. Spolecnost nema 5 jedinym spolecnikem ICZ a.s. uzavrenu Qvladad smlouvu. Zprava 0 vzajemnych vztazfch bude soucastf vyrocnf zpravy. Delinfo, spol. s r.o., r2 _ f] ~"" 11 21

25 DELINFO, spa I. s r.o. Prlloha!leetni uzaverky za rok Zamestnanci, vedeni spolecnosti a statutarni organy 5.1 Osobni mlklady a pocet zamestnancu Obdobi koncici (udaje v tis. Ke) Pocet Mzdov~ Soc. iii zdrav. Ostatnf Osobni Naklady zabezpeceni Naklady naklady Celkem Zamestnanci Vedeni spolecnosti Celkem,. S Obdobi koncici (udaje v tis. Ke) Pocet Mzdove Soc. a zdrav. Ostalni Osobnf naklady zabezpeceni naklady naklady Celkem Zamestnanci Vedenf spolecnosti Celkem, Poskytnute pujcky, uvery ci ostatni plneni Zadne jine plneni nebylo akcionarum, clenum statutarnich organu a rfdidm pracovnikum poskytnuto. Delinfo, spol. s r.o. I C;:"'h "eri- 22

26 DELINFO, spol. s r.o. Piiloha ucetni uzaverky za rok Zavazky neuvedene v ucetn ictvi Spolecnost nema zadne z;3vazky neuvedene v ucetnictvf. 7 Odmena statutarniho auditora Vyse odmen statutarniho auditora je uvedena v pnloze konsolidovane ucetnf z;3verky spolecnosti [Cl N.V. 8 Udalosti, ktere nastaly po datu ucetni zaverky Ke dni jediny akcionar spolecnosti v p6sobnosti valne hromady odvolal z funkce jednatele Doc. Ing. Ladislava Nesrstu, esc. K datu sestaveni ucetni z;3verky nebyla zmena do obchodniho rejstriku zapsana. Po datu ucetni zaverky nedoslo k jinym udalostem, ktere by mely vyznamny dopad na ucetni zc3verku. Delinfo, spol. s r.o. lei, f U 23

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, S. t.o. Pobfeznf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420222123100 Internet

Více

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31.

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. BREZNA 2011 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfeinf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska repubfika Telephone

Více

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet ww\'v.kpmg.cz

Více

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) Vyrocni zprava za rok 2011 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) vyrocni ZPRAvA ZA ROK 2011- Bunzl CS s.r.o. ZPRAvA JEDNATElE SPOlECNOSTI 1. Zpniva 0 cinnosti a vyvoji spolecnosti V roce 2011 pokracoval

Více

Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 214 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfefof 648/1 a 186 Praha 8 Ceska republika Telephone +42 222 123 11 1 Fax +42 222

Více

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718 Vyrocni zprava sestavena za rok koncici 31. prosincem 2014 Obsah: 1. Identifikacnf udaje... 3 2. Informace o v'(voji v'{konnosti, Cinnosti a stavajfcim hospodarskem

Více

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. pobre~nj 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222123100 Internet www.kpmg.cz

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s.

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s. Vyrocni zprava za rok 2013 VEBA, textilni zavody a. s. Broumov Obsah: 11 Uvodni slovo 21 Ostatni informace 31 Financni vykazy 41 Zprava 0 vztazich 51 VYr0k auditora Uvodni slovo: Vazeni akcionari, vazeni

Více

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova18 697 1 Kyjov Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. OBSAH Uvodni slovo predsedy predstavenstva... 3 Obecne udaje o spolecnosti... 4 Struktura akcionaru

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012 Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrezni 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet www.kpmg.cz

Více

DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok 2009-2010. spolecnosti DAICH spol.s r.o.

DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok 2009-2010. spolecnosti DAICH spol.s r.o. DAICH VYROCNI ZPRAVA zarok 29-21 spolecnosti DAICH spol.s r.o. l.uvod SpoleCnost s rucenim omezenym DAICH spol. s.r.o. byla zapsana 27.zafi 1991 do obchodnflio rejstflku Krajskeho soudu v Ceskych Budejovicich,

Více

ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pob1efnl 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420 222 123 100 Internet www.kpmg.cz

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, 537 27 Chrudim ICO: 275 2 561 VYR6NJ ZPRAVA za raft 29 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi

SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi 02 Czech Republic a.s. KONSOLIDOV ANA UCETNi za VERKA ZA ROK KONCiCi 31. PROSINCE 2014 SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi 02 Czech Republic a.s. Konsolidovana (1cetni zaverlrn

Více

PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 2014

PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 2014 Pfiloha k ucetni zaveice za rok 214 PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 214 Obchodni firma: Si'dlo: Pravni forma: v 1C: Olomouc, Sladkovskeho 696/42 akciova spolecnost 45192511 OBSAH 1. OBECNEUDAJE 3 1.1.

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. COLAS CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. COLAS CZ, a.s. Colcxs CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 COLAS CZ, a.s. IČO: 26177005 DIČ: C Z 26177005 Představenstvo společnosti: Ing. Ivo Šimek, CSc. - předseda představenstva, bytem Jiřická 1045, Zruč nad Sázavou, PSČ

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

USTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV CR, v.v.i. Pod Vodarenskou veii 4, 182 08 Praha 8. Titulni list

USTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV CR, v.v.i. Pod Vodarenskou veii 4, 182 08 Praha 8. Titulni list 10Ti4J USTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV CR, v.v.i. Pod Vodarenskou veii 4, 182 08 Praha 8 Vyrocni zprava za rok 2012 pod Ie 30 zakona 0 verejnych vyzkumnych institucich, c. 341/2005 Sb. Titulni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. 1 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE.... 3 2. MINULÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ POSTAVENÍ ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚČETNÍ

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více