DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013"

Transkript

1 DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

2 KPMG Ceska republika Audit. s.r.o. Pobrefni 648/1 a Pra ha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro spolecnika spolecnosti DELINFO, spol. s r.o. Provedli jsme audit pi'ilozene ucetni zliverky spolecnosti DELINFO, spol. s r.o., ij. rozvahy k 31. prosinci 2013, rykazu zisku a ztnity, pi'ehledu 0 zmenach vlastniho kapitalu za rok 2013 a pl'ilohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzirych ryznamnych ucetnich metod a ostatnich dopliiujieich udaju. Udaje 0 spolecnosti DELINFO, spol. s r.o. jsou uvedeny v bode 1 pi'ilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetni zaverku Statutarni organ spolecnosti DELINFO, spol. s r.o. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s ceskymi ucetnimi pi'edpisy, a za takovy vniti'ni kontrolni system, ktery povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadi'it na zaklade provedeneho auditu vyrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejieimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito pi'edpisy jsme povinni dodrzovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pi'imerenou jistotu, Ze ucetni zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu, jejichz eilem je ziskat dukazni informace o castklich a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje ryznarnne nespnivnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vniti'ni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni Metni zaverky podavaj iei verny a poctiry obraz. cnem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadrit se k ucinnosti vniti'niho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzirych ucetnich metod, pi'imei'enosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pi'esvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadreni naseho vyroku. KPf.lG Ce ~ k~ repubhka Audit SJ.O.. a Czech limited liability compan, arid a member firm of the KPI.IG n etwor~ of indepdndent m ember firm s affilia ted... ith KPMG International CooperalMI ('KPMG InternatIOnal'). a $3 enti ty Obchoonl lej5trik V'ddenv M.st sk ~ m soudem v Praze oddn C. viof~ IC DIC CZ (l

3 Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava vern'.,.. DELINFO, spo!. s r.o. k 31. prosinci 2013 a naklaru a :,OCtl';Y ob,raz aktlv a paslv spolecnosti rok 2013 v souladu s ceskymi ucetnimi pl'edpisy.,ynosu a vysledkujejfho hospodal'eni za V Praze, dne 26. kvetna 2014 v I?:r/a~~~ KPMG Ceska repub1ika Audit, S.LO. Opravneni cislo 71 ~~~ lng. Petr Sikora Partner Opravneni cislo 2001

4 rcz Ucetnf zaverka byla sestavena dne 26. kvetna Statutarnf organ ucetnf jednotky Ing. Peter Puspoky Jednatel

5 DELINFO, spol. s r.o. Priloha Geetn! uzaverky za rok 2013 Obsah OBSAH ROZVAHA K Aktiva k Pasiva k VYKAZ ZISKU A ZTAATY K PREHLEO 0 ZMENAcH VLASTNiHO KAPITALU K PRiLOHA licetni UZAVERKY ZA OBOOBi KONCici Delinfo, spor. s r.o. ' U" '.h r."p I'.. : 2

6 DELIN FO, spoi. s r. o. pfiloha!leetni uza verky za rok Rozvaha k Aktiva k BiZne ucetni obdobi Min. ul:etni obdobi Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM G ls B. Dlouhodoby majetek G 81G a 1. Dlouhodoby nehmotny majetek Software Dlouhodoby hmotny majetek G73 0 c. 3. Samostatne movite veei a soubory movitych veci Obezna aktiva a Zasoby 24' III IV D. I. 3. Nedokoncena vyroba a polotovary Dlouhodobe pohledavky 27 a 27 7 Odlozena danoya pohlediivka Kratkodobe pohledavky Pohledavky Z obchodnich vztahu Pohledavky - ovlildana nebo ovlildajici osoba Stat - danove pohlediivky Kriitkodobe poskytnute ziilohy Dohadne ucty aktivni 13 a Kratkodoby financni majetek Pe nize Ucty 1/ bank,kh Casove rozilleni a Pfijmy pnstfch obdobi Delinfo, spol. s r.o. C:'_ -h P r H'it 3

7 DE LIN FO, 5POI. 5 r.o. Pr;loha ueetn; uzaverky za rok 2013 Pasiva k BUn' u~etni M l nuh~: Ll cetni obdobi o bdobi PASIVA CELKEM A. Vlastni kapital I. Zakladni kapital 1. Zakladni kapital III. Rezerlln; (ondy, nedelite/ny fond a ostatnf (andy ze zisku Zakonny rezervni fond/nedelitelny fond 2. Statutarnf a ostatni fandy IV. Vysledek hospodarenf minulych let NerozdEHeny zisk minulych let V. VysJedek hospodafeni beineho ucetniho obdobi (+/ -) B. Cizi zdroje I. Rezervy 3. Rezerva na dan z prijmb III. Kratkodobe zavazky Zavazky Z obchodnich vztahu 5. Zavazky k zamestnancum 6. Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni 7. Stat - dai'iove z<lvazky a dotace 10. Dohadne utty paslvni C. I. Casove rozliseni 1. Vydaje pi'istich obdobi 1. Vynosy prlstich obdobi IDEN~IFIKACE AUDITORA ~~!? ~eska republike Audit, S.f.O. P!,o,c:.rll 64811a, I/:6 C3 Praha 8 Ie: , auditorslre opravnem c. 71 De linfo, s po!. s r.o. c,,~t, r.e~"h': 4

8 DELINFO, spol. 5 r.o. Priloha ucetni uz<iverky za rok Vykaz zisku a ztraty k Skutecnast beznem v ucet. obdobi mlnulem II. Vykony Trtby za prodej vlastnlch vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vlastni Cinnosti B. VYkonovii spotreba Spotreba materialu a energie Sluzby Pfldana hod nota C. Osobnf naklady Mzdove niiklady Niiklady na socialn! zabezpecenl a zdravotni pojisteni Sodalni naklady O. Dane a poplatky e. Odplsy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku III. Trfby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu Trfby z prodeje d louhodobeho majetku abs F. Zustatkovil cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materiiilu Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku IV. Ostatni provoznf vynosy H. Ostatni provozni naklady * Provoznf yvsledek hospodareni X. vynosove uroky N. Nakladove uroky 0 7 Xl. Ostatni finaneni vynosy O. Ostatni fjnaneni naklady * Finantni yvsledek hospodareni 34" 660 Q. Dan z pfijmu za beznou cinnost splatna odlozena ** Vysledek hospodareni za beznou cinnost *** vysledek hospodareni za ucetni obdobi (+/-) **** vysledek hospodareni pred zdanenim Delinfo, spol. s r.o. I cz ~I! R I- 5

9 DELINFO, 5 POI. 5 r.o. Priloha "eetn! uzaverky za rok Prehled 0 zmenach vlastniho kapitalu k Zakladni kapiui Rezervnl Vysledek tondy, Nerozdeleny hospodareni VLASTNf nedelitelny zisk minulych bezneho KAPITAL fond ill ostatn! I.t ucetniho CElKEM fandy ze zisku obdobi Stav k ' Zisk/ztrcha beineho obdobi Rozdeleni vysledku hospodareni Stav k Zisk/ztrata blu.neho obdobi Rozdeleni vysledku hospodareni Stav k Oellnto, spot s r.o, I (p-ll Re~,t : 6

10 DELlNFO, spol. s r.o. prooha ucetni uzaverky za rok 2013 PHloha ucetni uzeiverky za rok 2013 Delinfo, spol. s r.o. t ( _"L; P.t..pu",~ 7

11 DELINFO, spal. s r.a. Piilaha ueetn; uzaverky za rok 2013 Obsah OBSAH ROZVAHA K Aktiva k Pasiva k vykaz ZISKU A ZTRATY K PREHLED 0 ZMENAcH VLASTNiHO KAPITALU K PRiLOHA UCETNi UZAVERKY ZA ROK OBSAH OBECNE UDAJE Zalazen; a charakteristika spaleenasti Zmenya dadatky v abchadnim rejstnku v uplynulem ueetnim abdab; Organizaeni struktura spaleenasti Jdentifikace skupiny Ueetni abdab; UCETNi METODY A OBECNE UCETNi ZASADY PREHLED VYZNAMNYCH UCETNicH PRAVIDEL A POSTUpQ Dlauhadaby hmatny majetek Dlauhadaby nehmatny majetek Zasaby Pohledavky Zavazky z obchadnich vztahu Rezervy Prepocty udaju v cizfch memkh na ceskou menu..."...,,,......,, Dane Danove adpisy dlouhadobeho majetku Splatna dan Vynosy Pouziti odhadu Statn; dotace DOPLNUJici UDAJE K ROZVAZE A vykazu ZISKU A ZTRATY Dlouhadaby majetek Dlauhadaby nehmatny majetek Dlauhadoby hmotny majetek Zasaby Pohledavky Definfo, spol. 5 r.o.! CZ_"!J "; t c 8

12 DELINFO, spal. s r.a. Piilaha ucetnf uzaverky za rak Vekova struktura kratkodobych pahledavek z abchadnfch vztahu Pahledavky k padnikum ve skupine Vlastnf kapital Zavazky Vekava struktura kratkadabych zavazku z abchadnfch vztahu Ostatnf zavazky Dan z pffjmu Odlazena dan Splatna dan Rezervy Vynasy z bezne Cinnasti padle hlavnfch cinnastf Vynasy rea lizovane se spffznenymi subjekty Nakupy realizavane se spffznenymi subjekty ZAMESTNANCI, VEDENi SPOLECNOSTI A STATUTA,RNi ORGA,NY Osabnf na klady a pacet zamestnancu Paskytnute pujcky, uvery ci astatnf plnenf ZA,VAZKY NEUVEDENE V UCETNICTVi ODMENA STATUTA,RNiHO AUDITORA UDA,LOSTI, KTERE NASTALY PO DATU UCETNi ZA,VERKY Delinfo, spol. s r.o. c: -II i{. :Jli~ 9

13 OELINFO, spa I. s r.a. Pfilaha ucetni uzaverky za rak Obecne udaje 1.1 Zalozeni a charakteristika spolecnosti OELINFO, spol. s r.a. (dale jen "spolecnost") vznikla zapsanim do obchodniha rejstfiku vedent;ho u Krajskeho soudu v Brne dne 29. Njna 1993, oddil C, vloika Spolecnost ma zakladni kapital ve vysi Kc. Jedinym spolecnikem spolecnosti je ICZ a.s. (Ic ), Na hfebenech II 1718/10, Praha 4, Nusle. Sidlo spolecnosti: Landynske namesti 856/2, Brna Jednatele spalecnosti: Doc. Ing. Ladislav Nesrsta, CSc. Ing. Peter PGspoky Predmetem podnikani spolecnosti je: vyroba, instalace, opravy elektrickych stroju a pristroju, elektronickych a telekomunikacnich zarfzenf, vyroba, obchod a sluzby neuvedene v prflohi3ch 1 az 3 zivnostenskeho zilkona, provadeni zahranicniho obchodu s vojenskym materialem v rozsahu SVM 22, padpol. B)l a SVM Zmenya dodatky v obchodnim rejstnku v uplynuh~m ucetnim obdobi One byl z funkce jednatele odvolan Ing. Miloslav Vacha a jmenovan jednatelem Ing. Peter PGspoky. Do abchodniho rejstriku byly tyto zmeny zapsany dne Organizacni struktura spolecnosti V cele spolecnosti stoji vykonny reditel. Deliofo, spol. 5 r.o. I CZ<.:(~I - 1 vjh~ 10

14 DELINFO, spoi. s r.o. Prnoha ueetni uzaverky za rok Identifikace sku piny Spoleenost je ovladana spoleenosti ICZ a.s. Celkova vyse podilu ovladajici osoby na zakladnim kapitalu spoleenosti DELINFO, spoi. s r.o. einila 100 % k datu Skupinu propojenych osob s touto spoleenosti tvorily dale tyto spoleenosti: Spolecnost ICZ N,V. S.ICZ a.s. Arnaio Technologies, a.s. Expert & Partner engineering ez, a.s. ALES, S.r.O. EXIMAS Co., ltd., spa I. 5 r.o.'" D.ICZ Slovakia a.s. Ales a.s. ICZ Slovakia a.s. ICZ Polska Sp. Z 0.0. ALES FZea ICZ Ukrajina ICZ BH A.D. sidlo Teleportboulevard 110 Unit A 1.18, 1043 EJ Amsterdam Na hrebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle Na hi'ebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle Na hrebenech IIl7IS/10, Praha 4 - Nusle Velke mlmestf 4, Strakonice Starobrnenska 334/3, Brna Karadzicova B/A, Bratislava Soblahovska 2050, TrenCin Soblahovska 2050, Trentfn UI. Francuska, nr. 34, Katowice Airport Free Zone, P.D.Box , 5EB340 Dubai Kiyevskiy Shlyakh 1d-2, Boryspil, Ukrajina Krajla Petra I Karadordevica br. 99a, Banja Luka Identifikacni cislo * Spolecnost EXIMAS Co., Ltd., spol. 5 r.o. byla soucasti skupiny ICZ do brezna , v,, Ucetm obdobl Spoleenost zmenila ueetni obdobi na obdobi od do Udaje za minule ueetni obdobi jsou za obdobi od do Del info, spol. s r.o. I... ~",(It "{.. ul I: 11

15 DELINFO, spal. s r.a. Prilaha ucetni uzaverky za rak 2013, 2 Ucetni metody a obecne ucetni zasady Ucetnictvf spolecnosti je vedeno a ucetnl zaverka byla sestavena v souladu se zilkonem c. 563/1991 Sb. a ucetnictvi v platnem zneni, vyhlaskau c. 500/2002 Sb., kterou se pravadeji nektera ustanaveni zakana c. 563/1991 Sb. a ucetnictvi, pra ucetni jednatky, ktere jsau podnikateli uctujkimi v soustave podvojneho ucetnictvf, v platnem zneni a Ceskymi ucetnimi standardy pro padnikatele v platnem znenf. Ucetnictvi respektuje abecne ucetn! zelsady, predevsim zasadu 0 ocenovani majetku historickymi cenami, zasadu ucrovimi ve veene a casdv : souvislosti, zasadu opatrnosti a predpoklad 0 schapnasti ucetni jednatky pakracavat ve svych aktivitach. Udaje v teta ucetni zaverce jsau vyjadreny v tisieich karun ceskych (tis. Kc). Delinfo, spol. 5 r.o. j r_ ;c~, PI:!::: 12

16 DELINFO, spol. s r.o. Prfloha ucetnf uzaverky za rok Prehled vyznamnych ucetnich pravidel a postupu 3.1 Dlouhodoby hmotny majetek Dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumf majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsf nez jeden rok a jehoz ocenenf je vyssf nez 40 tis. Kc v jednotlivem prfpade. Hmotny majetek 5 dobou pouzitelnosti dels! nez jeden rok oceneny pri porrzenf cenou 40 tis. Kc a niis! nenf vykazovan v rozvaze a je ucrovan do ni3kladu v race jeho DoNzeni. Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je ocenen porizovad cenou snfienou oopravky. Technicke zhodnocenf, pokud prevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za zdanovad obdobi castku 40 tis. Ki', zvysuje poiizovad cenu dlouhodobeho hmotneho majetku. Poiizovad cena dlouhodobeho hmotneho majetku, s vyjimkou umeleckych del a nedokoni'enych investic, je linearne odpisovana po dobu odhadovane zivotnosti majetku ni3sledujidm zpusobem: Ooba odpisovanl v letech Vypocetni technika Sta vby Automobily lnventar Zisky ci ztraty z prodeje nebo vyrazeni majetku jsou urceny jako rozdil mezi vynosy z prodeje a ui'etnf zustatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou ui'tovany do vykazu zisku a ztraty. 3.2 Dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodobym nehmotnym majetkem se rozumf majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok a jehoz ocenenf je vyssf nez 60 tis. Ki' v jednotlivem pifpade. Dlouhodobym nehmotnym majetkem se rozumf, krome jineho, nehmotne vysledky vyvoje s dobou pouzitelnosti del Sf nez jeden rok. Tyto se aktivujf pouze v pifpade vyuzitf pro opakovany prodej a ocenuji se vlastnfmi m3klady, nebo reprodukcnf porizovaci cenou, je-ii nizsl. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje, SW a ocenitelna prava vytvorena vlastnf Cinnostf pro vlastni potrebu se neaktivujf. Nakoupeny dlouhodoby nehmotny majetek je vykazan v poiizovadch cenach. Vydaje souvisejfd s vyzkumem jsou ui'tovany do nakladu v roce, kdy vznikajf. Technicke zhodnocenf, pokud prevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za zdar'iovad obdobf i'astku 60 tis. Ki', zvysuje poiizovad cenu dlouhodobeho nehmotneho majetku. Oelinfo, 5pol. Ii r.o. I (-<:<1, - (.. C 13

17 DELINFO, spot. s r.o. Prfloha licetn! uzc3verky za rok 2013 Dlouhodoby nehmotny majetek je odpisovan linearne na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujidm zpusobem: Doba odpisovani v letech Software Ostatni 3 6 ZpOsob tvorby opravnych polozek Na zaklade inventarizace jsou tvoreny opravne polozky k nepouzlvanemu dlouhodobemu hmotnemu majetku, jehoz oceneni V ucetnictvi je prechodne vyssi nez reaina hodnota. 3.3 Zasoby Oceneni Nakupovane zasoby jsou ocenovany porizovacfmi cenami. Pofizovacf cena zahrnuje cenu pofizen! a vedlejsf porizovaci naklady - zejmena eeln! poplatky, dopravne a skladovad poplatky, provize a pojistne. Zasoby porlzene vlastni vyrobou jsou oceneny ve vysi spotrebovaneho materialu, pffmych mzdovyeh a ostatnieh pfimyeh nakladu na vyrobu. Vydaje zasob ze skladu jsou uctovany metodou FIFO. ZpOsob tvorby opravnych polozek Opravne polozky k zasobam jsou tvoreny v pfipadech, kdy snizeni oceneni zasob v ucetnictvi neni trvaleho charakteru, napr. na zaklade vekove analyzy zasob. 3.4 Pohledavky Pohledavky jsou oeenovany jmenovitou hodnotou, nasledne snizenou 0 pfislusne opravne polozky k poehybnym a nedobytnym castkam. Pohledavky nabyte za uplatu nebo vkladem jsou oeeneny porizovaci eenou snilenou 0 opravnou polozku k poehybnym a nedobytnym castkam. ZpOsob tvorby opravnych polozek Opravne polozky jsou tvoreny na zaklade analyzy doby splatnosti pohledavek - na pohledavky 180 az 365 dnu po Ihute splatnosti je tvorena 50% opravna polozka, na pohledavky vice jak 365 dnu po Ihute splatnosti je tvorena 100% opravna polozka. Opravne polozky jsou rovnez tvoreny die indjvidualni analyzy jednotlivyeh pohledavek z hlediska stavu soudniho fizeni, ekonomiekeho stavu dluznika, pravnfho stanoviska advokatnfch kancelarl apod. Delinfo, spa!. s r.o. I ;..z,'"(;h,.ub',: 14

18 DELINFO, spal. s r.a. Pfilaha ucetni uzaverky za rak Zavazky z obchodnich vztahu Zilvazky Z obchodnfch vztahu jsou zauctovany ve jmenovite hodnote'!. 3.6 Rezervy Rezervy jsou vytvareny k pokryti budoucfch zavazku nebo vydaju, u nkhz je znam licel, je pravdepodobne, ze nastanou, avsak zpravidla nen! jistil castka ani datum, k nernul. vzniknou. Spolecnast vytvari rezervy predevsim na adhadavane budauci naklady jii dakancenych a vyfakturavanych zakazek. Rezervu na dan z prijmu vytvilrf Spolecnost vzhlede m k tomu, ze okamzik sestavenf licetn! zilverky predchazi okamziku stanoveni vyse danove povinnosti. V nilsledujfcim ucetnim obdobi Spolecnost rezervu rozpusti a zauctuje zjistenou danovou povinnost. V rozvaze je rezerva na dan z prfjmu snizena a zaplacene zalohy na dan z prijmu, pffpadna vysledna pahledavka je vykazana v palaice Stat - danove pohledavky. 3.7 Prepocty udaju V cizich menach na ceskou menu Ucetni operace v cizfch menach provadene behem roku jsou uctovany kursem Ceske narodni banky ke dni uskutecneni ucetniho pripadu. Financni majetek, pohledavky a zavazky v cizi mene jsou k rozvahovemu dni prepocteny die platneho kurzu vyhlaseneho Ceskou narodni bankou k tomuto datu a zjistene kursove razdily jsou prouctovany ve prospech financnfch vynosu nebo na vrub financn fch nakladu bezneho obdobi. 3.8 Dane Danove odpisy dlouhodobeho majetku Pro ucely vypoau danovych odpisu je pouiita linearni metoda Splatna dan Dan z prijmu za dane obdobi se sklada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlaiene dani. Splatna dan zahrnuje odhad dane vypoaeny z danoveho zakladu s pouiitim danove sazby platne v prvni den ucetniho obdobi a veskere domerky a vratky za minula obdobi. Odloiena dan vychazi z veskerych docasnych rozdilu mezi ucetni a danovou hadnatau aktiv a pasiv, pripadne dalsich docasnych rozdilu (danava ztrata), s pouiitim ocekavane danove sazby platne pro obdobi, ve kterem budau danovy zavazek nebo pahledavka uplatneny. o odloiene danove pohledavce se uctuje pouze tehdy, je-ii pravdepodabne, ie bude v nasledujicich ucetnich abdobich uplatnena. Delinfo, spol. 5 r.o. ' C:_~h rio f; 'I):.: 15

19 DELINFO, spol. s r.o. Piiloha ucetni uzaverky za rok Vynosy Vynosy jsou zauctovany k datu doruceni zbozi a jeho akceptace zakaznikem nebo k datu uskutecneni sluzeb a jsou vykazany po odecteni slev a dane z pridane hodnoty Pouziti odhadll Sestaveni ucetni zaverky vyzaduje, aby vedeni spolecnosti pouzivalo odhady a predpoklady, jez maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zavazku k datu licetn! z.3verky a na vykazovanou vysi vynosu a nakladu za sledovane obdobi. Vedeni spolecnosti je presvedceno, ie pouiite odhady a predpoklady se nebudou vyznamnym zpusobem lisit od skutecnych hodnot v naslednych ucetnich obdobich Statni dotace Dotace k uhrade ni9kladu se uctuji do ostatnich provoznfch a financnich vynosu ve vikne a casdve souvislosti 5 uctovanim nakladu na stanoveny licel. Dotace na pofizeni dlouhodobeho nehmotneho nebo hmotneho majetku a technickeho zhodnoceni a dotace na uhradu uroku zahrnovanych do porizovacf ceny snizuje jejich porizovacf cenu nebo vlastni naklady, Delinfo, spol. 5 r.o. I._eclJ R :;ut.i : 16

20 DELlN FO, 5POI. 5 r.o. Priloha ucetni uzaverky za rok Doplnujici udaje k rozvaze a vykazu zisku a ztraty 4.1 Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek (udaje v ti5. Ke) Software Stay k Stavk Stav k Pfirilstky Ubytky PHn'stky Ubylky Porizovad cena Opnivky ZOstatkova hod nota Dlouhodoby hmotny majetek Porizovaci cena (udaj e v ti5. Ke) Stay k Stav k Stavk PH r Ostky Ubytky Pri rostky Ubytky Pozemky Stavby Stroje a zanzeni Oopravni prostredky Celkem Opravky a opravne polozky (udaje v tis. Ke) Stay k P'firOstky Ubytky Stav k Stav k PfirOstky Ubytky Pozemky Stavby Stroje a zarizeni Dopravni prostfedky Celkem Delinfo, spol. s r.o. I ::.l.:h ~.It i: 17

21 DELINFO, spo\. s r,o, Priloha ucetni uzaverky za rok 2013 ZOstatkova hodnota Stav k Pozemky 47S Stavby 7732 Stroje a zarizeni 0 Dopravni prostredky 0 Celkem 8207 (udaje v tis, Ke) Stav k Stav k Odpisy dlouhodobeho hmotneho majetku zauctovane do naklado Odpisy dlouhodobeho hmotneho majetku V beznem obdobi tinily 61 tis, Kc (k 31.12, tis, Kc), Spolecnost prodala V beznem obdobi majetek V z~statkove cene 39 tis, Kc ( tis, Kc), Zasoby Spolecnost evidovala k 31.12,2013 nedokoncenou vyrobu ve vysi 246 tis, Kc (k 31.12, tis, Kc), Spolecnost k 31.12,2013 ani k 31.12,2012 netvorila opravnou polozku k zasobam, 4.2 Pohledavky Vekova struktura kratkodobych pohledavek z obchodnich vztahu Spolecnost neevidovala k 31.12,2013 zadne pohledavky z obchodnich vzt ah ~ (k 31.12, evidovala pohledavky ve splatnosti ve vysi tis, Kc), Pohledavky k podnikum ve skupine Spolecnost dale eviduje pohledavky k podnik~m ve skupine z titulu kratkodobych p~jcek poskytnutych v ramci dohodnuteho uveroveho ramce: (udaje v tis, Ke) Knjtkodobe pohledavky Stav k Stav k fez a.s Celkem kratkodobe pohledavky k podnik~m ve skupine Delinfo, spol. 5 r.o. 1 Cl' :h QLr.ll':~ 18

22 DELINFO, spol. s r.o. Piiloha ueetn; uzaverky za rok Vlastni kapital Na zaklade usnesen; valne hromady byl zisk za obdob; tis. Ke preveden na ueet nerozdeleneho zisku minulych let ve vysi a zpusobu rozdelenf zisku vytvofeneho v race 2013 nebylo k datu sestavenf ucetnf zi3verky rozhodnuto. 4.4 Zavazky Vekova struktura kratkodobych zavazku z obchodnich vztahu Vekova struktura kn3tkodobych zavazku Z obchodnfch vztahu: (udaje v tis. Ke) Stavk D. Po splatnosti Celkem po splatnostl splatnosti a vice dni dni 360 dni ky let Celkem Ostatni zavazky Spoleenost eviduje k zavazek ve vysi 379 tis. KG z titulu pojistneho na socialn; zabezpecenf a prispevku na statni politiku zamestnanosti a verejneho zdravotniho pojistenf (k tis. Ke) splatny (zavazek byl uhrazen ). Dale spoleenost eviduje danovy zavazek ve vysi 152 tis. KG (k tis. KG), ze ktereho 131 tis. KG (k tis. KG) predstavuje zavazek z titulu dane ze zavisle Ginnosti. Danove zavazky nejsou po Ih~te splatnosti. Delinfo, spol. 5 r.o. : r:;-e:, R r 19

23 DELINFO, spal. 5 r.a. Prilaha ucetnf uzaverky za rak Dan z prijrnu Odlozena dan Odlazenau danavau pahledavku Ize analyzovat nasledavne: Odlozena dan z titulu (udaje v tis. Ke) Nevybrana dovolena, neuhrazene zdravotni a socialn! poj isteni Celkem Stay k Stav k Splatna dan Splatna dan z prfjmu za zdanovaci obdobi k zahrnuje dariovou po vinnost ve vysi 1317 tis. Kc a dadatei'ne advady dane z prfjmu ve vysi 5 tis. Kc (k danava pavinnast ve vysi tis. Kc). 4.6 Rezervy K byl adhad danave pavinnasti za rak 2013 ve vysi 1317 tis. Kc (k tis. Kc) snfzen a zaplacene zalahy na dan z pnjmu ve vysi 484 tis. Kc ( Otis. KC). vysledny zavazek ve vysi 833 tis. Kc ( tis. Kc) je vykazan v palazce Rezerva na dan z pffjmu. 4.7 Vynosy z bezne cinnosti podle hlavnich cinnosti (Udaje v tis. Ke) Tuzemsko Zahranici Trzby za prodej vlastnich vjrobkt. a sluieb celkem Obdobi do a Obdobi do Delinfo, spol. 5 r.o. I Cz~ -:-.~.. ~ '0 i: 20

24 DELINFO, spol. 5 r.o. Piiloha ueetnf uzaverky za rok Vynosy realizovane se sprlznenymi subjekty Obdobi koncici (udaje v tis. Ke) Subjekt Vztah ke spolecnosti Ost. vynosy Fin. vynosy Celkem rez N.V. 100% vlastnfk lez a.s ICZ a.s. Materska spole{ngst o Celkem Obdobi koncici (udaje V tis. Ke) Subjekt Vztah ke spolecnosti Sluzby Fin. vynosy Celkem rez N.V. 100% vlastnfk ICZ a.s rez a.s. Materska spolecnost Celkem Nakupy realizovane se sprlznenymi subjekty Obdobi koncici (udaje V tis. Ke) Subjekt Vztah ke spolecnosti Sluzby lez a.s. Materska spolecnost 2455 Celkem 2455 Celkem Obdobi koncici (udaje V tis. Ke) Subjekt Vztah ke spolecnosti Zboil Sluzby Ost. naklady Fin. naklady rez a.s. Materska spolecnost Celkem Celkem Vsechny vyznamne t ransakce se spifznenymi osobami byly uskuteeneny za beznych trznfch podmfnek. Spolecnost nema 5 jedinym spolecnikem ICZ a.s. uzavrenu Qvladad smlouvu. Zprava 0 vzajemnych vztazfch bude soucastf vyrocnf zpravy. Delinfo, spol. s r.o., r2 _ f] ~"" 11 21

25 DELINFO, spa I. s r.o. Prlloha!leetni uzaverky za rok Zamestnanci, vedeni spolecnosti a statutarni organy 5.1 Osobni mlklady a pocet zamestnancu Obdobi koncici (udaje v tis. Ke) Pocet Mzdov~ Soc. iii zdrav. Ostatnf Osobni Naklady zabezpeceni Naklady naklady Celkem Zamestnanci Vedeni spolecnosti Celkem,. S Obdobi koncici (udaje v tis. Ke) Pocet Mzdove Soc. a zdrav. Ostalni Osobnf naklady zabezpeceni naklady naklady Celkem Zamestnanci Vedenf spolecnosti Celkem, Poskytnute pujcky, uvery ci ostatni plneni Zadne jine plneni nebylo akcionarum, clenum statutarnich organu a rfdidm pracovnikum poskytnuto. Delinfo, spol. s r.o. I C;:"'h "eri- 22

26 DELINFO, spol. s r.o. Piiloha ucetni uzaverky za rok Zavazky neuvedene v ucetn ictvi Spolecnost nema zadne z;3vazky neuvedene v ucetnictvf. 7 Odmena statutarniho auditora Vyse odmen statutarniho auditora je uvedena v pnloze konsolidovane ucetnf z;3verky spolecnosti [Cl N.V. 8 Udalosti, ktere nastaly po datu ucetni zaverky Ke dni jediny akcionar spolecnosti v p6sobnosti valne hromady odvolal z funkce jednatele Doc. Ing. Ladislava Nesrstu, esc. K datu sestaveni ucetni z;3verky nebyla zmena do obchodniho rejstriku zapsana. Po datu ucetni zaverky nedoslo k jinym udalostem, ktere by mely vyznamny dopad na ucetni zc3verku. Delinfo, spol. s r.o. lei, f U 23

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, S. t.o. Pobfeznf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420222123100 Internet

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Informace podle 7 odst. 3 zakona Obec Milavce Ucetni

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o 1 I Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A podle vyhlášky 500/2002 Sb fma t;llí u.., pro.r.?.lu " ve zjednodušeném rozsahu ke ~n i 31. 12.2013 (v celých tisících Kč) I ~-= lm ~'~I P',:.-;~,"~

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

PŘÍLOHA. Informace podle ő 7 odst. 5 zakona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov

PŘÍLOHA. Informace podle ő 7 odst. 5 zakona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov A.1. Informace podle ő 7 odst. 3 zakona A.2.

Více

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc )

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc ) -.~~--~-- --_.. -"" ~aha podle Pfilohy c. 1 vyhlmky C. 500/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci ucetni zaverku soucasne s dorucenim danoveho priznani za dan z pfijmu 1 x pfislusnemu financnimu uradu ROZVAHA

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více