STEJNOPIS. N otarsky zap is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STEJNOPIS. N otarsky zap is"

Transkript

1 STEJNOPIS N otarsky zap is N 14 NZ 297/2014 struna prvnl sepsany jmenem JUDr. Zdeiiky Honikove, notarky se sidlem v Hodonine, dne ( osmmicteho cervna roku dva tisice ctmact), na adrese: Praha, Trebohosticka 3069/14, jejim zastupcem ustanovenym podle 24 notarskeho radu, Mgr. Jinm Horakem, notarskym kan d i da ten N a misto same se dostavil: jediny akcionar nize uvedene spolecnosti - spolecnost s obchodni finnou SAFICHEM GROUP AG, se sidlem 8002 Curych, Todistrasse 16, Sv)'carska konfederace, Registracni cislo: CHE drive CH (dale tez,saftchem GROUP AG"), zastoupena na zaklade plne moci ze dne , ktera tvori pfilohu c. 1 tohoto notarskeho zapisu, zmocnencem Mgr. Radkem Muronem, nar , bydliste Praha 10, Vrsovice, Madridska 757/8, jehoz totoznost jsem overil z jeho platneho Ufedniho prukazu, ktery prohlasil, ze je zpusobily samostatne pravne jednat v rozsahu pravniho jednani, o kterem je tento notarsky zapis sepsan Existence spolecnosti s obchodni firmou SAFINA Service a.s., se sidlem Vestec, Videiiska 104, PSC , IC: , (dale tez,spolecnost" nebo,safina Service a.s."), byla overena z v)'pisu z vlozky c , oddilu B, obchodniho rejstfiku vedeneho Mestskym soudem v Praze ze dne , a existence spolecnosti s obchodni firmou SAFTCHEM GROUP AG, byla overena z v)'pisu z obchodniho rejstriku Svycarske konfederace, Registracni cislo: CHE drive CH ze dne techto vypisech, v)'se uvedeny Mgr. Radek Muron prohlasil, ze obsahuji aktualni stav udaju o spolecnostech zapisovanych do obchodniho rejstfiku. Skutecnost, ze spolecnost s obchodni firmou SAFICHEM GROUP AG je jedinym akcionarem spolecnosti s obchodni firmou SAFTNA Service a.s. byla prokazana predlozenim vsech listinnych akcii spolecnosti zmocnencem Spolecnost s obchodni firmou SAFTCHEM GROUP AG, jako jediny akcionar spolecnosti s obchodni firmou SAFTNA Service a.s., cirri prede mnou pravni jednani, a to:

2 strana druha rozhodnuti jedineho akciomire pti rykonu pusobnosti valne hromady I. Spolecnost s obchodni firmou SAFICHEM GROUP AG, jako jediny akcionar spolecnosti s obchodni firmou SAFINA Service a.s., rozhodla ve smyslu ustanoveni 12 zakona c. 90/2012 Sb. ve zneni pozdejsich pfedpisu, dale jen "zakon o obchodnich korporacich", pfi v}'konu pusobnosti valne hromady v}'se uvedene spolecnosti v souladu se stanovami a v souladu s ustanovenim 421 zakona o obchodnich korporacich o: a) podfizeni spolecnosti zakonu c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, jako celku, b) zmene puvodnich stanov na stanovy nove, ktere nove zni: STANOVY SPOLECNOSTI SAFINA Service a.s. (dale jen,spolecnost") I. ZAKLADNf UDAJE 0 SPOLECNOSTI cl 1 Obchodni firma, sidlo a internetove stranky Spolecnosti 1. Obchodni firma Spolecnosti zni: SAFINA Service a.s Si dl em Spo I ecnosti j e: Vestec Intemetove stranky Spolecnosti jsou umisteny na adrese: \vww.spgcz.eu/co-jesafichem-group

3 strana tfeti CL 2 Predmet podnikani Spolecnosti 1. Pfedmetem podn ikani Spo I ecnosti j e: Cinnost ucetnich poradcu, vedeni ucetnictvi, vedeni danove evidence V)'roba, obchod a sluzby neuvedene v pfilohach 1 az 3 zivnostenskeho zakona CL 3 Zakladni kapital Zakladni kapital Spolecnosti cini ,- Kc (slovy: dva miliony korun ceskych). - Zakladni kapital Spolecnosti byl zcela splacen CL 4 Akcie Zakladni kapital Spolecnosti uvedeny v clanku 3 techto stanov je rozdelen na 10 ks (slovy: deset kusu) kmenov)'ch akcii znejicich na jmeno, o jmenovite hodnote kazde akcie ,-Kc (slovy: dve ste tisic korun ceskych) Vsechny akcie Spolecnosti jsou vydany jako cenne papiry, nejsou zaknihovane ani imobilizovane Krome kmenov)'ch akcii nejsou vydany zadne zvlastni druhy akcii a pfevoditelnost akcii neni omezena Akcie Spolecnosti mohou byt v souladu s pravnimi pfedpisy emitovany jako hromadmi listina. Hromadmi listina nemuze znit na vice akcionaru a prava spojena s akciemi nemohou byt pfevodem delena na podily. Na zadost akcionafe Spolecnosti, ktery vlastni hromadnou listinu nahrazujici akcie Spolecnosti, je Spolecnost povinna vydat akcionari jednotlive akcie, pfipadne jine hromadne listiny. Pfedstavenstvo je povinno zadosti akcionafe o v:ymenu hromadne listiny za akcie vyhovet nejpozdeji do 30 dnu ode dne obdrzeni takove zadosti ORGANIZACE SPOLECNOSTI Cl. 5 System vnitrni strukturv a organy Spolecnosti 1. Systemem vnitfni struktury Spolecnosti je system dualisticky Spolecnost zfizuje tyto organy: A. valnou hromadu B. pfeds tavenstvo C. dozorci radu

4 strana ctvrta A. V ALNA HROMADA CL 6 Postaveni a pusobnost valne hromady 1. Valna hromada je nejvyssim organem Spolecnosti Do pusobnosti valne hromady nalezi: rozhodovani 0 zmene techto stanov, nejde-li 0 zmenu V dusledku zv)rseni zakladnfho kapitalu poveren)im predstavenstvem nebo o zmenu, ke ktere doslo na z:iklade jinych pnivnich skutecnostf; rozhodovanf 0 zmene v)rse z:ikladnfho kapitalu a povereni predstavenstva ke zv)rsenf z:ikladniho kapitalu; rozhodovani o moznosti zapocteni penezite pohledavky vilci Spolecnosti proti pohledavce Spolecnosti na splaceni emisniho kurzu; rozhodovaru o vydani vymenitelnych nebo prioritnich dluhopisu dle 286 odst. 1 z:ikona c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacfch, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen,zakon o obchodnich korporacich"); volba a odvolani clenu predstavenstva; volba a odvolani clenu dozorci rady; schvalovani smluv o v)rkonu funkce uzaviranych Spolecnostf se cleny jejfch organu; schvaleni fadne, mimofadne nebo konsolidovane ucetnf zaverky a V zakonem stanovenych pnpadech i mezitfmnf ucetnf zaverky; rozhodnutf o rozdelenf zisku nebo jinych vlastnich zdroju, nebo o uhrade ztraty; rozhodovani o podanf zadosti k pnjetf ucastnick)'ch cennych papfril Spolecnosti k obchodovaru na evropskem regulovanem trhu nebo o jejich vyfazeni z obchodovani na evropskem regulovanem trhu; rozhodnutf o zrusenf Spolecnosti s likvidacf, jmenovani a odvolanf likvidatora, vcetne urceni v)rse jeho odmeny, schvaleni navrhu rozdeleni likvidacnfho zilstatku; -- schvaleni prevodu, pachtu nebo zastavenf zavodu Spolecnosti nebo jeho casti; rozhodnuti o premene Spolecnosti dle zvlastniho pravniho predpisu, nestanovi-li pravni pfedpis, ze 0 techto skutecnostech rozhoduje V urcitem pfipade predstavenstvo Spa 1 ecnosti; schvaleni smlouvy o tichem spolecenstvi, vcetne schvaleni jejich zmen a jejiho zrusenf;

5 strana pata schv:ileni poskytnuti financni asistence ze strany Spolecnosti; rozhodovani o dalsich otazkach, ktere zakon nebo tyto stanovy zahmuji do pusobnosti valne hromady Pokud ma Spolecnost jedineho akcionare, vykonava pusobnost valne hromady tento jediny akcionar a ustanoveni cl. 7 az 11 techto stanov se neaplikuji CL 7 Ucast na valne hromade 1. Akcionar je opravnen ucastnit se valne hromady a hlasovat na ni Akcionaf se zucastnuje valne hromady osobne nebo v zastoupeni. Plna moc pro zastupovani na valne hromade musi byt pisemna a musi z ni vypl)'vat, zda byla udelena pro zastoupeni na jedne nebo na vice valnych hromadach Valne hromady se ucastni clenove pfedstavenstva a dozorci rady. Jednani valne hromady se mohou ucastnit i dalsi osoby pozvane predstavenstvem Spolecnosti. Cl. s Svohivani valne hromady 1. Valna hromada se kona nejmene jednou za ucetni obdobi, nejpozdeji do sesti mesicu od posledniho dne predchazejiciho ucetniho obdobi Valnou hromadu svolava predstavenstvo Spolecnosti, pokud zakon nestanovi jinak. Valnou hromadu svolava pfedstavenstvo tak, ze pozvanku na valnou hromadu uverejni na intemetov)'ch strankach Spolecnosti dle clanku 1 odst. 3 techto stanov a soucasne ji zasle vsem akcionarum Spolecnosti na adresu sidla nebo bydliste uvedenou v seznamu akcionaru nejmene 30 dni pred konanim valne hromady, nestanovi-li zakon jinak Pozvanka na valnou hromadu musi obsahovat nalezitosti pozadovane platnymi pravnim i pfedpisy Valna hromada se muze konat i bez radneho svolani (tedy bez splneni pozadavku zakona a techto stanov na svolani valne hromady), pokud s tim nejpozdeji na valne hromade vyslovi souhlas vsichni akcionafi Spolecnosti cl 9 Rozhodovani valne hromady a zpdsob hlasovani 1. Valna hromada je schopna se usnaset, pokud pntomni akcionari maji akcie, jejichz jmenovita hodnota pfesahuje 50% zakladniho kapitalu Spolecnosti Neni-li valna hromada schopna se usnaset ani po uplynuti jedne hodiny od doby, na kterou byla svolana, pak osoba povefena fizenim valne hromady tuto skutecnost oznami pfitomn)'m akcionarum. V takovem pfipade svola pfedstavenstvo Spolecnosti, je-li to stale potrebne, nahradni valnou hromadu se shodnym poradem, a to tak, aby se konala do 6 cydnu ode dne, na ktecy byla svolana puvodni valna hromada. Pozvanka

6 strana sesta na nahradni valnou hromadu se akciona.tum zasle nejpozdeji do 15 dnu ode dne, na ktery byla svolana puvodni valna hromada, a lhuta uvedena v clanku 8 odst. 2 techto stanov se zkracuje na 15 dnu. Nahradni valna hromada je schopna se usnaset bez ohledu na ustanoveni clank:u 9 odst. 1 techto stanov S ka.zdou akcii Spolecnosti o jmenovite hodnote ,- Kc je na valne hromade Spolecnosti spojen ( 1) hi as. CelkoV)l pocet hlasu ve Spolecnosti tedy cini 1 0 hlasu Valna hromada rozhoduje vetsinou hlasu pntomnych akcionaru, pokud zakon nebo tyto stanovy nevy2aduji vetsinu jinou Na valne hromade se hlasuje zvednutim ruky Na valne hromade se nejprve hlasuje o navrhu svolavatele valne hromady. V pripade neprijeti navrhu svolavatele valne hromady se pnstoupi k hlasovani o pnpadnych navrzich a protinavrzich akcionaru, a to v poradf jejich podani Pokud ze zakona nevypl}'va neco jineho, muze valna hromada pokracovat V jednani, jestlize by)o V prubehu scitani hlasu dosazeno Vetsiny potrebne k rozhodnuti nebo jestlize je zrejme, ze teto vetsiny nemuze b:yt dosazeno. Upln:Y v-ysledek hlasovani se uvede V zapise Z jednani valne hromady CL 10 Rizeni valne hromady 1. Valna hromada voli sveho predsedu, zapisovatele, overovatele zapisu a osobu nebo osoby poverene scitanim hlasu; muze tak zvolit i osoby, ktere nejsou akcionafi Spo 1 ecn osti Do doby zvoleni predsedy ridi jednani valne hromady svolavatel nebo jim urcena osoba. Totez plati, pokud predseda valne hromady nebyl zvolen, nebo nemuze-li z vaznych duvodu pokracovat V jejim nzeni. Nebude-li zvolen zapisovatel nebo osoba poverena scitanim hlasu, urci je svolavatel valne hromady. Valna hromada muze rozhodnout, ze (i) predsedou valne hromady a overovatelem zapisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) ze predseda valne hromady provadi rovnez scitani hlasu, neohrozi-li to radny prubeh valne hromady Pfedseda valne hromady nebo osoba poverena rizenim valne hromady jsou povinni na valne hromade zabezpecit seznameni akcionaru se vsemi navrhy a protinavrhy podanymi akcionan. Dale jsou povinni zabezpecit na valne hromade podani vsech ~I ' k '., k.,v., vysvet em, na tera majt a c10nan pravo Predseda valne hromady je na valne hromade opravnen pfijimat opatreni organizacniho charakteru, a to za ucelem zajisteni radneho prubehu valne hromady V souladu s pravnimi predpisy

7 stranu CL 11 Rozhodovani per rollam Akciomifi Spolecnosti mohou pfijimat rozhodnuti o zalezitostech spadujlcich do pusobnosti valne hromady take formou rozhodovani per rollam (mimo valnou hromadu), a to za podminek stanovenych v 418 a nasl. Zakona o obchodnich korporacich B. PREDST A VENSTVO CL 12 Postaveni a pusobnost predstavenstva. 1. Pfedstavenstvo je statutarnim organem Spolecnosti Pfedstavenstvu nalezf obchodnf vedeni Spolecnosti. V ramci sve pusobnosti pfedstavenstvo zejmena: vykonava usnesenf valne hromady, jsou-li v souladu s pravnimi pfedpisy a temito stanovami; zajist'uje fadne vedeni ucetnictvi, zpracovava a pfedklada valne hromade ke schvaleni fadnou, mimofadnou, konsolidovanou, pfipadne mezitimni ucetni zaverku a V souladu S temito Stanovami take navrh na rozdeleni zisku nebo uhradu ztraty; svolava valnou hromadu a pfedklada ji zpravy a jine dokumenty v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a temito stanovami; v souladu s platn}rmi pravnimi pfedpisy zpracovava a pfedklada valne hromade Spolecnosti zpravu o podnikatelske cinnosti Spolecnosti a stavu jejiho majetku; ---- pfedkjada vajne hromade k posouzenf a rozhodnuti navrhy V zajezitostech nalezejicich do pusobnosti valne hromady; predklada dozorci rade k prezkoumani zpravy a jine dokumenty v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a temito stanovami Pfedstavenstvo stanovi pfedmet obchodniho tajemstvi ve smyslu 504 obcanskeho zakoniku a rozsah informacf, ktere mohou byt V zajmu zjistenf spravnosti udaju, ochrany dobreho jmena Spolecnosti a zabraneni zneuziti ci vyuziti konkurenci poskytovany tfetim osobam, clenum predstavenstva a dozorci rady, rediteli, prokurismm pfipadne dalsim zmocpencum Nikdo neni opnivnen udelovat pfedstavenstvu pokyny cykajici se obchodniho vedeni. Tim neni dotceno opravneni clenu pfedstavenstva pozadat valnou hromadu z vlastni iniciativy o udeleni pokynu cykajiciho se obchodniho vedeni v souladu se zakonem. ---

8 strana osrna 5. Predstavenstvo poskytuje dozorci rade veskere inforrnace, ktere si dozorci rada v souladu se zakonern vyzada Jestlize s tirn souhlasi vsichni clenove predstavenstva, muze predstavenstvo ucinit rozhodnuti i mirno zasedani. V takovern pripade se vsak k navrhu rozhodnuti rnusi vyjadfit vsichni clenove predstavenstva pisernne a rozhodnuti rnusi byt pfijato jednornyslne pisernnou forrnou CL 13 Slozeni a funkcni obdobi predstavenstva 1. Predstavenstvo Spolecnosti rna tfi cleny. Cleny predstavenstva voli a odvolava valna hrornada Spolecnosti. Predstavenstvo voli a odvolava sveho predsedu a rnistopredsedu. Predstavenstvo, jehoz pocet clenu neklesl pod polovinu, muze jmenovat nahradni cleny do konani pnsti valne hromady Funkcni obdobi clena predstavenstva cini 1 0 let, nestanovi-li smlouva o v)'konu funkce u konkretniho clena predstavenstva jinak. Opetovna volba clena predstavenstva je rnozna Clen predstavenstva muze ze sve funkce odstoupit, nikoli vsak V dobe, ktera je pro Spolecnost nevhodna. Clen predstavenstva je povinen oznamit odstoupeni predstavenstvu. Vykon funkce clena predstavenstva konci V takovem pripade uplynutirn jednoho rnesice ode dne doruceni oznarneni predstavenstvu, neschvali-li predstavenstvo na zadost odstupujiciho clenajiny okamzik zaniku funkce CL 14 Odmenovani clena predstavenstva 1. Clenu predstavenstva nalezi za v)'kon funkce odmena. Urcenf v)'se odmeny clena predstavenstva, vyrnezeni vsech slozek odrneny a pravidel pro jeji v)'platu, jakoz i jakekoli dalsi v)'hody priznane clenu predstavenstva, stanovi srnlouva 0 v)'konu funkce, kterou schvaluje valna hrornada Smlouva o v)'konu funkce muze clenu predstavenstva pnznat take podfl na zisku Spolecnosti. V takovem pnpade stanovi jeho v)'si a podminky pro jeho v)'platu C. DOZORCIRADA CL 15 Postaveni a ptisobnost dozorci rady 1. Dozorci rada je kontrolnim organem Spolecnosti, ktery dohlizf na v)'kon pusobnosti predstavenstva ana Cinnost Spolecnosti. V ramci teto pusobnosti Dozorci rade prislusi zejrnena:

9 stnma prezkoumavat radnou, mimoradnou, konsolidovanou, popripade take mezitimnf ucetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku Ci uhradu ztraty a predkladat sve vyjadreni valne hromade; predkladat valne hromade a predstavenstvu SVa vyjadrenf, doporuceni a navrhy V pnpade, :le tak stanovi zakon nebo tyto stanovy; vy:zadovat predlozeni zprav cykajicich se Cinnosti Spolecnosti v p1ipade, :le tak stanovi zakon nebo tyto stanovy; vyjadrovat se ke zprave o podnikatelske Cinnosti Spolecnosti a stavujejiho majetku a prezkoumavat v,yrocni zpravu za uplynule ucetni obdobi, kterou predklada predstavenstvo valne hromade; vyzadovat informace od predstavenstva a jeho clenu; seznamovat valnou hromadu s v,ysledky sve kontrolni Cinnosti; rozhodovat v dalsich vecech, pokud tak stanovi zakon nebo tyto stanovy Dozorci rada se ridi zasadami schvalenymi valnou hromadou, ledaze jsou v rozporu se zakonem nebo temito stanovami. Poruseni techto zasad nema ucinky vlici tretim osobam. Nikdo neni opravnen udelovat dozorci rade pokyny cykajici se jeji zakonne povinnosti kontroly pusobnosti predstavenstva Dozorci rada je opravnena nahlizet do vsech dokladu a zaznamu cykajicich se Cinnosti Spolecnosti a kontrolovat, zda jsou ucetni zapisy vedeny radne V souladu se skutecnosti a zda se podnikatelska Ci jina cinnost Spolecnosti deje v souladu s pravnimi predpisy a temito stanovami CL 16 Slozeni a funkcni obdobi dozorci rady 1. Dozorci rada Spolecnosti ma tfi cleny. Cleny dozorci rady voli a odvolava valna hromada Spolecnosti. Dozorci rada voli a odvolava sveho pfedsedu Funkcni obdobi clenu dozorci rady Cini 10 let, nestanovi-li smlouva o v,ykonu funkce u konkretniho clena dozorci rady jinak. Opetovna volba clena dozorci rady je mozna Clen dozorci rady muze ze sve funkce odstoupit, nikoli vsak V dobe, ktera je pro Spolecnost nevhodna. Clen dozorci rady je povinen oznamit odstoupeni dozorci rade. Vykon funkce clena dozorci rady konci V takovem pfipade uplynutim jednoho mesice ode dne doruceni oznameni valne hromade, neschvali-li vain a hromada na jeho zadost j iny okamzik zaniku funkce

10 strana desata cl 17 Odmeiiovani clena dozorci rady 1. Clenu dozorci rady nalezi za vykon funkce odmena. Urceni vyse odmeny clena dozorci rady, vymezeni vsech slozek odmeny a pravidel pro jeji v)'platu, jakoz i jakekoli dalsi vyhody pfiznane clenu dozorci rady, stanovi smlouva o vykonu funkce, kterou schvaluj e vain a hromada Smlouva o v)'konu funkce muze clenu dozorci rady pfiznat take podil na zisku Spolecnosti. V takovem pripade stanovi jeho v)'si a podminky pro jeho v)'platu Ill. JEDNANi ZA SPOLECNOST cl. 18 Jedmini za Spolecnost Za Spolecnost jednaji ve vsech vecech navenek vzdy dva clenove pfedstavenstva spolecne IV. HOSPODARENf SPOLECNOSTI cl. 19 Rozdelovani zisku Spolecnosti 1. 0 rozdeleni zisku Spolecnosti rozhoduje valna hromada na navrh pfedstavenstva po pfezkoumani tohoto navrhu dozorci radou Podil na zisku lze vedle akcionaru rozdelit take mezi cleny organu Spolecnosti, kterym pravo na podil na zisku pfiznava smlouva o v)'konu funkce. Valna hromada muze take rozhodnout, ze se cely ciscy zisk nebo jeho nerozdelena cast pfevadi na ucet nerozdeleneho zisku minulych let Rozdeleni zisku a v)'platu podilu na zisku lze realizovat pouze pfi respektovani podminek a omezeni stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy, zejmena Zakonem o obchodnich korporacich Podil na zisku je splatny v penezich, a to do 3 mesicu ode dne, kdy bylo pfijato rozhodnuti valne hromady o jeho rozdeleni cl 20 Uhrada ztraty Spolecnosti 1. 0 zpusobu uhrady ztraty Spolecnosti vznikle V uplynulem ucetnim obdobi rozhoduje valna hromada v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy Valna hromada muze rozhodnout i tak, ze ztr:ita nebude uhrazena a bude pfevedena na ucet neuhrazenych ztrat minulych let

11 strana jcden{tch\ V. FONDY, ZMENY ZAKLADNIHO KAPITALU, FINANCNI ASISTENCE CL 21 Rezervni a ucelove fondy 1. Spolecnost vytvafi zvwltni rezervni fondy pouze v pfipadech a za podminek stanovenych platnymi pnivnimi pfedpisy, zejmena Zakonem o obchodnich korporaci c h Spolecnost muze zfidit take ucelove fondy, o jejichz pouziti rozhoduje pfedstavenstvo, ledaze V konkretnim pfipade zakon svefuje tuto kompetenci valne hromade Spolecnost vytvari socialni fond. 0 jeho v}'si rozhoduje valna hromada na zaklade rozhodnuti o rozdeleni zisku. Rozpocet cerpani socialniho fondu je soucasti kolektivni smlouvy uzavfene mezi Spolecnosti a odborovou organizaci pusobi ve Spolecnosti. --- cl 22 Zmeny vyse zakladniho kapitalu 0 zvyseni nebo snizeni zakladniho kapitalu Spolecnosti rozhoduje valna hromada, popfipade pfedstavenstvo na zaklade povefeni valne hromady, a to za podminek, ktere stanovi platne pravni pfedpisy, zejmena Hlava V, Dil 6 Zakona o obchodnich korporacich. Zvyseni ci snizeni zakladniho kapitalu Spolecnosti lze uskutecnit vsemi zpusoby, ktere platne pravni pfedpisy dovoluji CL 23 Financni asistence Spolecnost je opravnena poskytovat financni asistenci ve smyslu 41 Zakona o obchodnich korporacich, a to za podminek uvedenych v 311 a nasi. Zakona o obchodnich korporacich VI. za VERECNA UST ANOVENi cl 24 Pravni pomery Spolecnosti 1. Spolecnost je pine podfizena pravni uprave Zakona o obchodnich korporacfch (zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, ve zneni pozdejsich pfedpisu), a to v souladu s 777 odst. 5 Zakona o obchodnich korporacich Zalezitosti v}'slovne neupravene temito stanovami se fidi platnymi pravnimi pfedpisy, zejmena Zakonem o obchodnich korporacich

12 strana dvamicta cl 25 Postup pri zmen:ich stanov 1. 0 zmenach techto stanov rozhoduje valmi hromada, nejde-li o zmenu v dusledku zvyseni zakladniho kapitalu poverenym predstavenstvem nebo 0 zmenu, ke ktere doslo na zaklade jinych pravnich skutecnosti Spolecnost umozni kazdemu akcionafi, aby ve lhute uvedene v pozvance na valnou hromadu nahlednul zdarma do navrhu zmeny stanov. Na toto pravo Spolecnost akcionare upozomi v pozvance na valnou hromadu V pnpade, ze valna hromada rozhoduje o stepeni akcii Ci spojeni vice akcii do jedne, o zmene formy nebo druhu akcii anebo o omezeni prevoditelnosti akcii na jmeno nebo zaknihovanych akcii ci jeji zmene, nabyva zmena stanov ucinnosti ke dni zapisu techto skutecnosti do obchodniho rejstriku. Ostatni zmeny stanov, o nichz rozhoduje valna hromada, nabyvaji ucinnosti okamz:ikem jejiho rozhodnuti, ledaze z tohoto rozhodnuti nebo ze zakona plyne, ze nabyvaji ucinnosti pozdeji V pfipade, ze dojde ke zmene obsahu stanov, vyhotovi predstavenstvo bez zbytecneho odkjadu pote, CO Se 0 zmene kterykojiv jeho c]en dozvi, up]ne zneni stanov a za]ozi jej do sbirky listin obchodniho rejstriku * * * Prohlasuji, ze pravni jednani ucastnika tohoto notarskeho zapisu je V souladu s pravnimi predpisy a s dalsimi dokumenty, se kterymi soulad pravniho jednani vyzaduje zvlastni pravni predpis a spliiuje milezitosti a podminky stanovene zvlastnim pravnim pfedpisem pro zapis do. 'h b. 'k verejne o seznamu ne o rej stn u Prilohy: plna moc ze dne , tvofi pfilohu c. 1 tohoto notarskeho zapisu, v)rpis z obchodnfho rejstffku, vedeneho Mestsk:Ym soudem v Praze, oddil B, vlozka c , ze dne tvofi pfilohu c. 2 tohoto notafskeho zapisu, vypis z obchodniho rejstfiku Sv:Ycarske konfederace, Registracni cislo: CHE ze dne , tvori pfilohu c. 3 tohoto notarskeho zapisu

13 strana t:fimicta II. 0 tomto pravnim jednam byl tento notafsky zapis sepsful, pfecten, UCastnikem V celem rozsahu schvalen a pfede mnou Mgr. Jinm Horakem, notarsk:ym kandidatem, ucastnikem podepsan

14 POWER OF ATTORNEY PLNAMOC (a) (b) (c) (d) (e) SAFINA, a.s., Identification No , with its registered seat at Videiiska 104, Post Code Vestec, Czech Republic, r~gistered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 1482; SPL a.s., Identification No , With its registered seat at Praha 10, Trebohosticka 3069/14, Post Code , Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 15608; TECHNOEXPORT, a.s., Identification No , with its registered seat at Praha 10, Trebohosticka 3069/14, Post code , Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section BXXXVI, File 62;. VUAB Pharma a.s., Identification No , with its registered seat at Roztoky, Vltavska 53, Post code , Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File 3036; VUB Pharma a.s., Identification No , with its registered seat at Roztoky, Vltavska 53, Post Code: , Czech Republic, registered in the Commercial Register tmdi:ttained by the City Court in Prague in Section B, File (f) Koruna Palace Assets a.s, Identification No , with its registered seat at Praha 1, Vaclavske namesti 846/1, Czech Republic Post Code , registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File (g) SAFINA ASSETS, a.s., Identification No , with its registered seat at Videiiska 104, Vestec, Post Code Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File (h) SAFINA Service a.s. Identification No , with its registered seat at Videiiska 104, Vestec, Post Code , Czech republic registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File (the above companies hereinafter together the "Companies" and each individually a,company"), Spolecnost SAFICHEM GROUP AG, IC: CHE , se sidlem TODISTRASSE 16, 8002 ZURICH, Srycarsko, jednajici panem Dr. Christophem von Graffenriedem, samostatny statuttirni zastupce (dale jen,jedinj akciomii"),

15 jedinj akciorulf nasledujicich spolecnosti: SAFINA, a.s., IC: , se sidlem Videflska 104, Vestec, Ceska Republika, zapsarui v obchodnim rejstfz'ku vedenem Mestskfon soudem v Praze, v oddz1u B, vlozce 1482; SPL a.s., IC: , se sidlem Praha 10, Tfebohostickti , PSC , Republika, zapsarui v obchodnim rejstfz'ku vedenem Mestskfon soudem v Praze, v oddz1u B, vlozce 15608; TECHNOEXPORT, a.s., IC , se sidlem Praha 10, Tfebohostickti 3069/14, PSC 1 31, Ceska Republika,zapsanfl v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskfm soudem v Praze,.,... ~... BXXXVI, vlozka 62 (e) (j) (g) (h) VUAB Pharma a.s., IC , se sidlem Roztoky, Vltavska 53, PSC , Ceskil Republika, zapsanfl v obchodnim rejstfz'ku vedenem Mestskjm soudem v Praze, oddz1 B, vlozka m~. VUB Pharma a.s., IC: se sidlem Vltavska 53, Roztoky, PSC: ~.._ Ces~ republika,, zapsane v obchodnim rejstfz'ku vedenem Mestskfon soudem v Praze, oddz1 B,,1iloikti Koruna Palace Assets a.s, IC: , se sidlem Praha 1, Vaclavske nflmesti 846/1, PSC , Cesk!z republika, zapsanfl v obchodnim rejstfz'ku vedenem Mestskfon soudem v Praze,, oddz1 B, vlozka SAFINA ASSETS, a.s., IC: , se sidlem Videnska 104, Vestec, PSC Ceskil, republika, zapsarui v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskjm soudem v Praze, oddfl B, vlozka SAFINA Service a.s., IC: se sicllem Videfiska 104, Vestec,Cesk!z republika zapsarui v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskfon soudem v Praze, oddz1 B, vlozka i (vfse uvedene spolecnosti dtilejen,spolecnosti" a kaida z nichjednotlive dalejen,spolecnost"), hereby grants timto ude1uje POWER OF ATTORNEY PLNOU MOC to Radek Muron, Date of Birth: , residing at: Madridska 757/8, Praha 10-Vclovice (hereinafter the "Attorney") Mgr. Radek Muroii, nar , bytem: Madridska 75718, Praha 10-Vrsovice (dale jen "Zmocnenec") to represent the Sole Shareholder in respect of each of the Companies in adopting resolutions of the Sole Shareholder in its capacity of the General Meeting of each Company (within the meaning of Section 12 of Act No. 90/2012 Coli., on Business Corporations) on:

16 amending the Articles of Association of the relevant Company to a new consolidated wording, such amendments including (a) changing the shares of the relevant Company from documentary shares to book-entry shares, (b) other changes reflecting the new civil and commercial legislation of the Czech Republic; recalling and/ or electing members of the Board of Directors and/or the Supervisory Board of the relevant Company; approving any agreements on the performance of office of any member of the Board of Directors and/or the Supervisory Board of the relevant Company. k z.astupovtini Jediniho akciontiie ve vztahu ke kazdi ze Spolecnosti pii piijeti rozltodnuti Jedineho akciontiie V pilsobnosti valni hromady kazdi Spolecnosti (ve smyslu 12 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich) o: zmene stanov pfislu8ne Spolecnosti na nove uplne zneni, pficemi soucasti pfijatjch zmen.. stanov budou (a) zmena akcii pfislu ne Spoleenosti z listinnf;ch akcii na zaknihovane akcie, (b) dalsi zmeny rejlektujici nove obcanskopravni a obchodnepravni pfedpisy Ceske Republiky; odvolani a/nebo volbe ClenU. pfedstavenstva a/nebo dozorci rady pfislu8ne Spolecnosti; schvaleni jajcychkoli smluv o v;ykonu funkce clenu pfedstavenstva a!nebo dozorci rady pfislu8ne Spolecnosti. Within the scope of this Power of Attorney, the Attorney is authorized, in particular, to: a) adopt any above specified resolutions of the Sole Shareholder of each Company in the form of a notarial deed, at any time until 31 August 20 14; b) adopt on behalf of the Sole Shareholder any further decisions or perform any other acts related to the above mentioned resolutions, sign any deeds, applications and/or any other documents required or connected with the above mentioned resolutions, including but not limited to the declarations in front of a notary public and notarial protocols, petitions to public (governmental) authorities, ate. V rdmci teto pine moci je Zmocnenec zejmena opravnen: a) pfijmout jakakoli vjse uvedene rozhodnuti Jedineho akciontife kaide Spolecnosti ve forme notafskiho zapisu, a to kdyjro/i V dobe do 31. srpna 2014;. b) pfijmout V zastoupenf Jedineho a/cciontife jakqjro/i dajsf rozhodnutf Ci ucinit ja/cejro/i da/sf ukony vztahujici se k vjse uvedenfmi rozhodnutimi, podepisovat jakekoli listiny, iadosti a/nebo jakekoli dalsi dokumenty poiadovane nebo souvisejici s vjse uvedenfmi rozhodnutimi, vcetne (a/e nijro/i vj/ucne) notafsjcych ZQpisU 'a proh/asenf pfed notafem, nflvrhu vuci organu.m vefejne moci, atd

17 j The Attorney is authorized to appoint a substitilte to act within the scope of this Power of A i and if he appoints several of them, each of them shall be authorized to act independently. I Zmocninec je oprlisnln ustanovit za sebe da/siho zlistupce k jednfmi v rozsahu ttito plnl, pokud jich ustanovi vice, bude kaidj opnivnen jednat samostatne. In/ v ZUrich on/ dne;< I rla y 2014 I SAFICHEM GROUP AG:.!..~.~~.~.!..... Dr. Christoph von Graffenried Single statutory Samostatny statut:arni zilstupce I accept this Power of Attorney: Pfijimam tuto plnou moc: ;J ;L_... f~':(. ~.... Mgr. Radek Muron Official Certification : Seen for authentication of the foregoing signature, acknowledged in our presence by Mr. Dr. Christoph Michael VON GRAFFENRIED, Swiss citizen of Bern BE, in Kilchberg ZH, personally known to us, who is entered in the Register of Commerce of the Kanton of Zurich as mem~er of the board of directors with the right to sign individually for the SAFICHEM GROUP AG, corporation with registered head office in Zurich. The inspection of the commercial register has taken place directly before the official certification intemet inquiry. Zurich., 21st May 2014 BK no. 6251/2 I cor Fee CHF 30.00

18 APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) 1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zurich Country: Swiss Confederation, Canton of Zurich Diese offentliche Urkunde I This public document 2. ist unterschrieben von.... has been signed by.~~... ~\S~e.... ~ in seiner Eigenschaft a is.... acting in the capacity of ~ ~~ _ -~ -.,_..., Sie ist versehen mit dem StempeiiSiegel deslder I bears the stamp/seal of... ~.~~... ~... ~... ~~-~z:-:..~s... Bestatigt I Certified 5. in I to '8090 ZDric;-, /8090 Zurich 6. am I the.. ~ Mai..2DJ4 7. durch die Staa~skanzlei des l<:antons Zurich by Chancer}' cf State of the Canton of Zu~~h 8. unter I under ~;r. ~..!ilij--\ 9. StempeiiSiegel I Stamp/Seal i 0. Unterschrift I Signature Overeni' - vidimace Overuji, ze tento opis slozeny z.. )~... listu doslovne souhlasi s listinou, z nfz byl porfzen, sfozenou z...?... listu. V llcr 0( dne... ~.. ~... ~~:.? Mgr. Jiri Horak notarsky kandidat- zastupce no tare JUOr. Zdenky Hon;ikove notai'ky v Hodonfne

19 Tento,Ypis z obchodniho rejsti'iku elektronicky podepsal "MESTSKY SCUD V PRAZE [IC ]" dne V 11:40:41. EPVid:ZTCPbRCsOfi63J8fyEwb1g Vypis z obchodnfho rejsti'fku, vedeneho Mestsk}'m soudem v Praze oddfl B, vlozka Datum zapisu: Spisova znacka: Obchodnf firma: 15. cervna 2010 B vedena u Mestskeho soudu v Praze SAFINA Service a.s. Sfdlo: Vestec, Vfdenska 104, PSC ldentifikacnf cfslo: Pravnf forma: Predmet podnikanf: Statutarnf organ - predstavenstvo: Zpusob jednanf: Dozorcf rada: Akciova spolecnost cinnost ucetnfch poradcu, vedenf ucetnictvf, vedenf danove evidence '~Yroba, obchod a sluzby neuvedene v pfflohach 1-3 zivnostenskeho zakona predseda predstavenstva: lng. TOMAS PLACHY, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975 Na Kftine 271, Ujezd, Praha 4 den vzniku funkce: 11. srpna 2011 den vzniku clenstvf: 15. cervna 2010 mfstopredseda predstavenstva: lng. TOMAS PLACHY, CSc., dat. nar. 10. brezna 1952 Stftova 243, Ojezd, Praha 4 den vzniku funkce: 11. srpna 2011 den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 clen predstavenstva: lng. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. unora 1950 Zlatnicka 1129/8, Nave Mesto, 110 oo Praha 1 den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 Spolecnost zastupujf vuci tfetfm osobam, pfed soudy a pfed jinymi organy: - ve vsech vecech spolecne pfedseda a mfstopfedseda pfedstavenstva nebo pfedseda a jeden cl en pfedstavenstva, nebo mfstopfedseda a jeden clen pfedstavenstva nebo - zmocnena osoba na zaklade a v rozsahu pfsemne pine moci udelene pfedstavenstvem. clen dozorcf rady: HANA BENEDIKTOVA, dat. nar. 28. ledna 1968 Chelcickeho 28, Chlum u Tfebone den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 mfstopredseda dozorcf rady: lng. Frantisek Dolecek, dat. nar. 26. dubna 1943 Praha 8 - Liben, Wichterlova 2372/10, PSC den vzniku funkce: 11. srpna 2010 den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 predseda dozorcf rady: Odaje platne ke dni: :00 1/2

20 oddil B, vlozka Jediny akcionar: Akcie: Zakladnf kapital: lng. Vladimfr Cima, dat. nar. 28. prosince 1961 Praha 4, Augustinova 2063/16, PSC den vzniku funkce: 11. srpna 2011 den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 Petofin AG Curych, Ettingen, Todistrasse 16, 8002, Svycarska konfederace identifikacnf cfslo: CH ks akcie na majitele v listinne podobe ve jmenovite hodnote 200 ooo,- Kc 2 ooo ooo,- Kc Splaceno: 100 % Spravnost tohoto vypisu se potvrzuje Mestsi<Y soud v Praze Ovefuji pod poradorym cislem V 500/2014, :le tato listina, kteni vznikla prevedenim vystupu z infonnacniho systemu verejne spnivy z elektronicke podoby do podoby listinne, skladajici se z 1 listu(u), odpovida rystupu z infonnacniho systemu verejne spravy v elektronicke podobe. V Praze... dne... l Podpis;I'~J...,k..:jihitko.... // /. 1-C,2flk~ I-f l.<t::t"' r--- q,..,.. Mgr. Jln Honik, '~ 1 ~ ><;;;----.., r.; notai'sk}i kandidat- zastupce notare ~~ f i,_ :~J:'Huj '~,0\ JUD~ Zd"""'' H -'"- ~ \.\),>;~~~ "'"" 1 -' \ ~ ~Y o."""v"' ('.e.j!:'ir]fi:!;'\'c; "':. \ notaiky v Hodonlne ' <r'"'' \ ' + ;". lli'! ~-{)'\\..t1t.;/! I..lt_;'~ri {.I..J?' i!. \<-~ ij-})'fj, 1-. '-..~ or-<>-,._ -3-,;.z. "':t. \'' 7 lt Hodo'0 Udaje platne ke dni: :00 2/2

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STEJNOPIS. Notářský zápis

STEJNOPIS. Notářský zápis JUDr. Zdeňka Horákov6 notái'l

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STEJNOPIS. Notářský zápis

STEJNOPIS. Notářský zápis JUDr. Zde~ka Horáf(ad notářka v Hodoníně 695 01 Hodonín, Dobrovolsk6ho 3971$ STEJNOPIS Notářský zápis N 269/2014 NZ 245/2014 strana první sepsaný jménem JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v Hodoníně,

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STEJNOPIS. Notářský zápis

STEJNOPIS. Notářský zápis JUDr. Zdeňka Honikovai notářka v Hodoníně 695 01 Hodonín, Dobrovolského 3971/i:: STEJNOPIS Notářský zápis N 270/2014 NZ 246/2014 strana první sepsaný jménem JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v Hodoníně,

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stejnopis. Notářský zápis. kandidátem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stejnopis. Notářský zápis. kandidátem. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Stejnopis Notářský zápis N 207/2014 NZ 184/2014 strana první sepsaný jménem JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v Hodoníně, dne 27.5.2014 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce čtrnáct), na adrese:

Více

STEJNOPIS. N otarsky zap is

STEJNOPIS. N otarsky zap is JUDr. Zdenka Horalwvti notafka v Hodonine 695 Of Hodonin. Dobrovolsk!!lw 3971/5 N 313/2014 NZ 288/2014 strana prvnf STEJNOPIS N otarsky zap is sepsany jmenem JUDr. Zdenky Horakove, notarky se sidlem v

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Návrh stanov akciové společnosti - investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ: 284 70 729 Článek 1

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

STEJNOPIS. Notářský zápis

STEJNOPIS. Notářský zápis JUDr. Zdeňka Horákod tiotái'ka v Hodoníně 'i9~ 01 Hodonín. Dobtov

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

STEJNOPIS. Notářský zápis

STEJNOPIS. Notářský zápis JUDr. Zdeňka Horáková notářka v Hodoníně l'i95 01 Hodonín, Dobrovolského 3971,1!: N 702/2014 STEJNOPIS Notářský zápis NZ 658/2014 strana první sepsaný jménem JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti STORY DESIGN, a.s., IČ: 632 16 281, se sídlem Litomyšl, Moravská 949, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více