VUeny pone pfedsedo, Stilnost Da postup 6fadu ve v&l p080uzedf pfipom.lnek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VUeny pone pfedsedo, Stilnost Da postup 6fadu ve v&l p080uzedf pfipom.lnek"

Transkript

1 Stilnost Da postup 6fadu ve v&l p080uzedf pfipom.lnek VUeny pone pfedsedo, obmcime se na Vas ve veci posouzenf nasich pfipominek podanych proti kombinovanemu ozna<lenf ve znenl "Vala!lskA svestka", ktere je pfihlasovano spolecnosti......pndsp.zn.o Proti shorn uvedenemu pfihlasovanemu ozna<lenf byly z na!lf strany podany pfipnmlnky,.10 poukazem na ust. 4 pismo g), h) ZlIkona 0 ochrannych zn8mkjich. Tyro pfipnmlnky byly nasledn6 doplnl!nypodllnlm ze dne obsahujlclm mapu vymezujlcf region Vala!lska. Ole sd61en1 tifadu ze dne byly na!le pfipnmlnky shledanyjako neduvodjre, pfieem! tento zav6r tifad oduvodnil nasledovne: Ufad ve svem plsemnem vyrozumenl 0 posouzen1 pfipnmlnek odkazal na inlemetove strinky kde jsou uvedeny nlislooujlcf skuteenosti l)'kajlcl se oblasti Vala!lska: "Severo"ychodnl oblast Cesla! republiky tvoii pohofl Morovskoslezsfo/ch Beskyd a Vsellnsfo/ch vrem Tenlo region byl osldlen pastevci ovc1 (Valachy) ve l3.a 14. sloleol a podle nich t nazvan. Spojenlm kuitury horslo/ch pastevcii a zemedelcu, feteri se usadi/i v udolich, vmikja velmi osobtta kuitura; fetera je dnes zachovana vptisobive /idove archltektufe a silne jolkjornl tradlcl. " Ufad dale oplel sve stanovisko 0 zjimnf z intemetovych strsnek otevtene encyklopedie Wikipedia, na zaklad6 kterehc Mad uvadi, 'Ie: " Uzemnl rozsah Valasska neni moine vymezitjednomacne (krome vjchodnl hranice, fetera je dana statn! hranici se Slovenskem). Navlc e:ristujici ruznd hlediska, podle nicm se region vymezuje - typ krajiny, bf'valy zprhob itvota, kroje, ndfeei. Drive hlavni roli hraio hospodlzlsfyl. Valassko bylo tam, kde se provozovalo valafske pastevectvi. PoztMji, kdyf pastevectvl upadalo, se region vymezoval podle kroje a ndieei. Dnes hraje hlavnl ro/i idenlita obyvatel> Vala!sko je lam, kde se lide povaiujl za Valachy. TolO pojelilala! zahrnuje nej!iril Iizemi (za Valachy se povazuj I obyvateie Zllna). Dole se Vala!sko rozdeluje no jadro regionu, okraj a plechodne oblasti. zajodro je obvykje povaiovano Horni Vsacko, Vsetinsko, Roinovsko a oblasti kolem Vala!sla!ho Meziflcl na severo a Vala!slo/ch Klobouk na jihu: Na okraj; lett napf. Slavieln ei Vizovice. Piechodne oblasti jsou Podfevnicko (oblast kolem,i

2 ",., ".,..,., "., ". '''',,'" I Zilna) - pfechod mezt Siovdckem, Hanou a Volasskem, adak s liyraznt pfevatujicfm va/ajskfm vltvem, obvyk/e se iadi k Valassku. Dale Luhaeovicke Zaiesi mezi Siovackem a Valasskem (byva sttidave razeno k obima regionum), Hosrynski lahori na zapadt na hranicich s Hanou a severn! upati Beskyd (napf. FrenJtat pod RadhosMm a ako/i). Oblast kalem Frydku - Mistku se z dilvodu zdejsiho mifeci nazyvu LaM"" ale od Valasska se j/nak pfills netiit. Podobne Novy Jicin s okolim, tzv. Kravafsko, se fadi k Lassku i Valassku." Dale Ul'ad konstatoval, fe die internetovych stranek je Frydek-Mistek zahmut pod turistiekou oblast Beskydy-Vala.!sko. S odkazem na shora uvedene Ufad konstatoval, fe Frjdek -Mfstek je slce oblasti, ktera se fadf k Lassku, ale pffmo branill s Vala.lskem a od Valalska se pfllil Delillo DIe nazoru Ufadu vzbledem k tomu, fe prihlasovatel rna vyrobnu, sklad i sldlo ve Frydku-Mtstku, nelze jeddozdald~ konstatovat, te Frjdek-Mfstek spada do zem~pisd~ oblasti zeela odlian~ net je ValaAsko, a proto nelze pova.i.ovat pfipomfnku za opravnenou. Ve zjevnem rozporu s vj!e uvedeny,!, zaverern pak Ufad dale uvedl, b podle nlikterjeh zdroj6 Frjdek-Mlslek spada do lizeml Vatalska, pfifemf podle jinych zdroj6 se jedna 0 sollsedfcf li pfechodnoll oblast. Ve veci posouzeni mimi podanych plipomlnek byla z nam strany podana sumost. Tato slifoosl byla posouzena jako duvodna s tim, fe Ufad pfi posuzovani pfipomfnek nezohlednil nase dopliluj!el podani, ktera byla Ufadu dorucena dne 4. a Na zaklade na.!1 stlfuosti bylo rozhodnuto, fe na!e doplilujlcl podilnl budou postoupena prihlasovateli, posouzena a 0 vysledku jejich posouzeni budeme informovanl. Dale bylo rozhodnuto, :!e pti posuzovanl plipomlnek bude rovnef pfihlednutc k informaclrn, ktere jsme Ufadu postoupili dopisem ze doe (nami pfedlozena mapa vymezujfcl region Velaaska). One jsme obdrzeli dal!1 sdelent 0 vysledku posouzenl na.!ieh plipominek datovane dnem , ve kterem Ufad uvadl, fe nemi pcdene pfipomlnky shledal jako nednvodne, a to z techto duvodu: Ul'ad konstatuje, fe jif pfi dfivej!lm posouzeni opravnencsti plipomlnek zohlednil jak argumentaci a dakaz pfedlofeny podatelem pfipominek, tak tvrzeni a d6kazy pfihla.!ovatele a rovnez proved! vlastni zji t'ovanf prost1ednictvim internetu. UIad dale uvadt, :!e byt' ve svem sdeleni ze dne pffmo nevyznaeil d6kaz pfedlofeny podatelem pfipomlnek (mapa Vala!lska), vzal jej pfi posuzovilnl pfipomlnek v uvahu, Ul'ad, die svebo vyjlldfenf, provedenim dukaz6 oznaeenych pfihla.!ovatelem, jakof i vlastnfm!etfenlm zjistil,ie Frjdek Mistek sice n6lell do etnografld"l oblasti Labka, av!ak take, fe jifnl hranice La!lska je ~ne neostra a pleehodne pasmo s Vala!lskem je iroke, pfi~emf 0 wi!eni hranie vala!lske oblasti se vfdy vedl spor a Vala!lsko nikdy nebylo Ufedne vymezeno, nepfedslavovalo fadoy spnivnf, politickj ani etnicky celek. Dale Ufad uvadf :le: "Valafsko je region, nachdzejici se uvnid statu. kjery se vzhledem k oko/{ vymezuje pod/e hledisek historickfch. lculturnich. etnickfch. nejde vfak 0 spravni utvar. Jeho hranice proto nejsou pevnt stanoveny tadnym pravnim predpisem, naopak, s ruznymi hledisky je posuvna i jeho geograficlcti hranice. Tyto skutecnosli byly ufadem zjisttny v nezavislem zdroji. maji proto do urcite miry odborny charakter, mohou byt Itilco vyvraceny jt"ym odbornym stanolliskem, kdy neni jednoznacne, ktere z hledisek by tenta odbornik/instituce aplilcovali. Nelze proto ani jednoznatni tvrdit, ie dodatecne pfed/oiena mapa regionu Valasska. ktera F'rjdek - Mistek do neho nefadi. je jedinym prilkaznjm materia/em v rozhodovani 0 teto vici. "Die nazoru Madu bylo zji~~no, :le mesto Frydek - Mtslek len bud' v bezprostfedni blizkosti regionu Vala!lska nebo mufe by! dokonce v iclfm pojeti zahmovan i do tohoto regionu, a proto neni nutne vyfadat si stanovisko ~i posudek odbomfku. V zav~ru sdeleni 0 posouzeni pfipominek Ufad konslatuje: "Urad /edy opetovne dosptl k zavtru, ie zvefejnine oznaceni nepochybnt obsahuje

3 ,..., , zemipisrrj pkvod (vo/ajskd) ve smys/u ustanoveni 4 odst. 1 pismo g) a h) citovaneho zdkona, avsak vyrobky a slutby, pro ktere je toto zvefejnine omaaent ve tfldoch 33 a 35 pfihlaseno, S ohledem no sidlo a vyjtidfeni pfih/a ovalele, takovyto puwjd nepochybne mali, resp. podatelem pfipomlnek neby/o pfesvidtivi a jednoznacne proktizlino, ie takavyto puvod prokasatelne nemaji. " Se zavery a postupem Ufadu ve veci posouzenf mimi podanych pfipominek rozhodne nesouhlasime, a to z nastedujfctch duvodu: Z pisernneho sdeleni 0 posouzeni pfipomlnek ze dne je zfejme, te utad pli novem rozhodovani 0 opravnenosti nasich'pfipomtnek mjme cerpal z dukazli zlskanych pti prvnim posuzovllnl mimi podanych plipomlnek, kdy utad vychazel pouze a vrluene z udaju ztskanych prostfednictvim internetu, a to pjedevstm Z crevtene Internetove encykjopedie Wikipedia. I kdyz 0 spravnosti a verohodnosti UdaJft zfskanych z Intemetoveho zdroje, do ktereho mute pfispivat kazdy bez ohledu na vek, odbomost a dosazene vzdelanf, Ize velrni duvodne poehybovat a Ulad pochybil, pokud tekovyto zdroj whee jako dukaz ve veci posuzovani pfipominek pfipustil, ze zadneho ufadem citovaeeho zdroje nevyplyva zaver, te by Frydek Mistek, by!' tfebajen v sirsfm pojetf, naletel do regionu Valasska, Zavery ufadu uvedene v prvern vyrozumeni 0 posouzeni pfipominek obsahu]f zcela protlchudne a navzajem si odporujlci zavery, ktere nebyly nillefite objasneny a konkretizovany ani ve druhem vyrozumeni 0 posouzen1 pfipomlnek. za navzajem odporujici zji teru lze povezovat konstatovllnl Ul'adu, te Frjdek -Mistek je sice oblasti, kteni se fadi k Lalsku, ale pffmo hranilf,lj Valalskem a od Valalsks. se pfflil nelili. Ole nazoru Ufadu vzhledem k tomu, te pfihlaaovatel ma vyrobnu, sklad i sldlo ve Frydku-Mlstku, nelze jednozd.ln~ konstatovat, Ie FrYdek~Mbtekspada do zem~pisn~ oblasti zcela odlian~ nel je Valalsko. a proto nelze povazovat pfipominku za opravnenou, Ve zjevnem rozporu s vy.~e citovanym zaverem je nasledne konstatovanf utadu, Ie podle nekterjeh zdrojo Frjdek Mistek spada do lizeml Valal'ka, pfihnd podle jjnyeh zdrojo se jedoli 0,ou,edlcl ej pl'eebodnou obla,t. Je pfitom nejasne a naprosto nepfezkoumatelne z jakych zdroju urad zji~tf!nf 0 tom, :le Frydek - Mfstek nale:li do regionu velasska ~i tvofi pfeehodnou oblast cerpal, nebof utad tyto zdrcje neuvadf, a pfi nami provedenem dukladnem zji fovllnl Mdny zdroj, ktery by vy e zmfnene konstetovanl Ufadu potvrzoval, nehyl nalezen. Stejnl! tak, pokud mad ve drubem vyrozument 0 posouzenf pfipominek konstatuje, fe: "Die ndzoru Ufadu bylo zjijtino, Ie mesto Frydek - Mistek leil bud' v bezprostfedni b/izkosti regionu ValaJska nebo mi'lie byt dokonce v JirJim pojeti zahmowin i do tohoto regionu, a proto neni nufne vyiijdat si stanov;sko ci posudek odborniku", nema toto konstatovani die na eho nazoru oporo ve zji t~nyeh skute~nosteeh a provedenyeh diikazeeh, Davie odporuje konstatovam Utadu v tomtef vyrozum~nf 0 posouzenf pfipominek, ve kterem Ufad konstatuje, Ze: "Provedenim dukazu oznacenjch pfihlaiovatelem, jakoi i vlasmim!etfenim bylo zj;stino, ie misto F,ydek - Mfstek sice naleii do etnograflcki oblasti LaJska, aviak take, ie jiini hranice LaJska je znacni neostra ". Tvrdime, te fadny dukaz jedno~n~ a objektivne prokazujlci, te Frydek-Mlstek by!' jen v irlim pojeti niiletl do regionu ValMska proveden nebyl 0 ~emt svm~f ito, Ze urad Mdny takovy diikaz neuvadi. Skute~nost, fe Frydek-MIstek do regionu Vala ska nenaldi, potvrzuje vyslovnl! i sam urad svym konstatovl\nim uvedenym v prvem u druhem vyrozwn~ni 0 posouzeni ptiporninek. ve kterern konstaluje, te Frjdek- Mbtek je obla,ti fazeuou k LaI'ku.

4 Jestlize ufad ve druhern posouzenf pfipomlnek uvadi, fe velassko netvofilo a netvofi ozemne spravrd celek, a :le jeho hranice nent vymezena pravnfm ptedpisem, pak tata fakta neznamenait, u region Vala.!ska a jeho hraniee nelze vymezit. Vala.!sko, stejne jako napf. Hana, Slovacko apod. je geografickym regionem, ktery rna svou hlstorii, rna svou typickou kulturu, lidove zvyky, naref, pficemz to vse je spjato s konkretntm uzemlm, ktere Ize beze sporu vymezit, 0 ~em1: svedct mime jine i nami predlozcna mapa. V tete mape je nepferusovanou carou vyznaeeno tzv. jedro Valasska a pferusovanou cerou tzv. ptechodna zone Valasska, kterou Ize defmovat jako zonu, ve ktere jsou palmy valasske znaky, tyto se vsak jif misi se znaky sousednich regiom\. Pfi vymezenf ValaAska je pouzivano hranice pasove (zonove), protoze nelze stanovit zcela pfesnou liniovou hranici. Tento pasovy zpusob ureeni hraniee, vsak zcele a bez poehybnostf region Vala.!aka vymezuje. Pti pouzitt melody tzv. pasove (zonove) hraniee za jadrem vymezovaneho uzemi nasleduje vy~e zminena pfechodna z6na. Z nami zaslane mapy je naprosto jednoznacne a nepochybnc, ~e Frydek Mlstek se rozhodne nenachazi v jadru Vala.!ska, netvoll vsek ani tzv. pfechodnou z6nu Vala.!ka Tate nami pfedlozena mapa je soucastl zminovane odbome publikace sloutlcl k vyuce zemepisu na zakladnlch kolach, a proto lze tento dokaz povezovar za zcela verohodny a objcktivnf, a jestlize we tvrzeni dolozene jednoznacnym dukazem, nebylo vyvniceno dllkazem obdobneho eharakteru {tj. dllkazem stejne fi vy~~i verohodnosti a objektivity) mel Ufad pfi svem rozhodovonl 0 posouzeni pfipomlnek vychazet z iidajli poskytnutjeh prostfednietvim tohotc dllkazu ~. mimi pfedlozene mapy. Jestlize se Ufad vc svern druhem vyjadfeni chledne posouzeni pfipominek odvolava na to, te zjistil, u Frydek- Mlstek v ~ir~fm pojetf je zahrnovan do regionu Valeska, pllp. Ze ill'adem zlskane dal~1 informace nejsou v souladu s dllkazem nami pfedlozenym (mapou Vala.!ska) pak postradame konkretni dllkazy a skutecnosti, ktere nase tvrzeni a nami pfedlozeny dllkaz vyvraeejl, nebof na t.adne konkretnl dllkazy a skutecnosti, ktere by nase tvrzeni vyvracely se Mad neodvolava a nepoukazuje. Rovn~~ pokud se Ufad odvolava na dlikazy provedene na zaklad~ oznaeen! pfihla.!ovatele, bez jejieh blif~f konkretizace, nenl vubec zfejme jake konkretni dllkazy byly provedeny, co bylo jejieh obsahem a jakym zpnsobem je 6fad vyhodnotil. I kdy~ zakon blize neupmvuje obsah vyrozumeni 0 posouzeni pfipotnlnek, je zfejme, U vymzument 0 posouzeni pfipominek by melo byt pfezkoumatelne a tudlf by rotlo obsahoval vyfet vsech dllkazli, ktere Mad pfi rozhodovani ve veci provedl a jakym zpllsobem tyto dllkazy vyhodnotil. Rovn~:! nesouhlasime s konstatovanfm Ufadu ve zn~nf: " s ohledem na sidlo a vyjadpeni pfihlafovatele, takovjto puvod nepochybni maji, resp. podatelem pfipominek nebylo piesvidcivi a jednoznacni prokdzano, Ie takovyro puvod prokazate/ni nemaji." Z eitovaneho vyjadlen! Ufadu vyplyva, ~e Mad pfi svem rozhodovonl bez jakyehkoli dllkazil vyemzei pfi rozhodovonl z Maju 0 sidle pfihla.!ovatele a z pfihla.!ovatelova \')jodfen!, a to ani~ by ~e tvrzenl podeplene vtrohooojrn a objektivnlm dllkazem bylo vyvraeeno. Institut pfiporninek sloutf k toffiu, aby laicka i odboma vefejnost upozorl\ovala urad na zapisnou nezpfulobilost ptihlaoovanyeh oznatenl, pfitom je povinnosti Ufadu pfipotnlnky naiefitjm zpusobem provtfit a provest dllkazy nezbytne k objasn~n! vtel Tvrdlme. ~e lo strany Ufadu MOOy vetohoooy a objektivni dllkaz prokazujief, u Frjdek - Mistek naiell do regionu Val~ska ti jeho pfechodne z6ny proveden nebyl, a stejn~ tak nebyl proveden Mdny dllkaz, kterj by odporoval, vyvracel nebo zpoehyblloval ~ tvrzen! a nami predlouny dukaz, 0 jehot objektivit~ a vecohodnosti nelzepochybovat.

5 ,,,... " Pro liplnost podotykarne, ~ na knifnlm trhu v CR je dostupnych fada turistickych pnivodcll a jinych podobnych publikael pcjednavajicfch o velassku, pfifemf v tadne z tcchto kniznich publikacl nenl zminka 0 tom. i.e by Frydek - Mfstek nalezel do regionu Valasska. Jedna se napf. 0 publlkace Beskydy a valassko, autor Pfemysl Najbrt, vydavatelstvf Olympia Praha,, valassko - Turisticky pnivodce regionem, vydavatel ZlinskY kraj, rok Turisticky pnivodce - Valassko, leta, zima, rok 2000, Prtrvodce po Cechach, Morave a Slezsku - Valassko - Vsetinske vrchy, vydavatel Soukup & David atd. Podle ust. 4 pismo g) zakona 0 ochrennych znamkach, je zapisu nezpusobile oznacenl. ktere by mohlc klamat vefejnost, zejrnena pokud jde 0 povahu, jakost nebo zemepisny paved vyrcbku nebo sluzby. Jsme si vedorni toho, U klarnavost oznacenf ve smyslu vy e citovanehc ustanoveni se posuzuje mime jine podle toho, zda je zemepisne oznaeent pro ~fueho spctfebitele zname, pfifemf se pfedpokladajl prnmeme geograficke znalosti, kten! lze od bemeho spotfebitele pozadovat, Tvrdlme, i.e bomy spottebitel region Valasska i vzhledem kjeho propagaci v poslednlch letech (napf. propagace valasskeho kralovstvi, pravidelne pofadane akce jake Vala!skli rally apod.) a velkernu mnozstvt knifnlch publikacf pojednavajicich 0 Valassku, kten! jsou b<lme dostupne na trhu, nillefile! zna a je schopen region veleska jako fast Moravy b1f~ vymezit a kookretizovat. Bemy spotfebitel je rozhodne schopen definovat, ktenl fast Moravy do Valeska nilleff. a ktenl nikoli, rozhodne valassko nevnlma jako blite nedefinovanou ~ast Moravy. B~tnj spotfebitel je rozhodne schopen rozpoznat, te Frydek - Mlstek do regionu Valasska nenalezl. Vzhledem k vy~e uvedenernu je pfiblasovane oznafeni nezpnsobile zapisu podle ust. 4 pismo g) zakona 0 ochrarmych znamkach a pfihlaska ochranne znamky rnela by! zarnttnuta. Podle ust. 4 pismo h) zakona 0 ochrannych znamkach je nczpasobile zapisu oznaceni pfihlasovane pro vina ~i lihoviny, ktere obsahuje zemepisne oznacenl, anit by vine ~i lihovina mely takovyto zemepisny puvod. Je nutno zdnraznit, ze z hlediska zapisne zpusobilosti posuzovane podle ust. 4 pismo h) zakona 0 ochrannych ZI1lIInkAch nenf rozhodujlci, zda z pohledu bemeho spotfebitele se [edna 0 zemepisne oznacent zreme fi nikoli, ale je rozhodujlci pouze skutecnost, zda vino ~i lihovina rna pnvod z dane zernepisne oblasti. ~i oikoli. Vzhledem k tomu, ~ mimi pfedloteoy dllkaz (mapa vymezujfci region Vala!ska) jednoznacne prokazuie, ~ Frydek - Mfstek do regionu Vala!ska nenalezt, pfifemf tento dllkaz nebyl vyvracen fi zpochybnen, mel lifad IUim.i podane pfipomfnky posoudit jako opravnene a pfihja!ku ochranne znamky zamitnout. V teto souvislosti je nerozhodne, zda Frjdek - Mfstek nlileff do La!ska, kten! s Vala!skem soused!, pffp. zda Wsko s Vala!skem rna fi nemli uniite shodoe prvky. Ve smyslu ust. 4 pismo h) zfrona 0 ochranoych zn3mkach je romodnj pouze fakt. zda oznateni pf'ihj.a ovane pro vina a lihoviny obsahuje zem~pisne ozna~ni a pokud ano, zda vino ~i lihovina maji tento zem~pisny puvod. Pokud pfihldovane oznafenl pfedmetny zemepisny pllvod nema, cot byio v danem pfipade jedooznafne prokazano, nezbjva, nef pfihlmku ozna~eni zamitnout, nebot' neni zpusobile zapisu do rejstfikuochrannych znamek. Op~tovn~ si dovolujeme zdl1raznit, fe Vala!sko je Uzemim, ktere je velmi dobfe zruimo vjrobou ovocnych destilatii. zejrnena pak slivovice, pfi~m.:l destilaty v tomto regionu vymbene. majl diky specitickym pffrodnlm podmfnkam vyjimefnou kvalitu znamou veele teske tepublice i mimo ni. B~tny spotfebitel si pod lihovinou o~enou pfivlastkem..vala ska" pfedstavf lihovinu pochazejici z Vala. ska a automaticky tuto Hhovinu bude spojovat s dobrou kvalitou lihovin. jff je tata oblast znama. Pov~stna kvalita tihovln, zejmena slivovice pochazejfcf z Vala ska, je mezi spotfebiteli obecn~ znama, proto nem tfeba tuta skute~nost prokazovat. Snahy sout~fitell1 a vyrobcu. lihovin se sidlem ~i provozovnou mimo

6 ,.. ",,,. I,., ", " ". ",, ". uzemt Yalasska oznacovat sve vyrobky pfivlastkem "Vala,ky" ~i "Va[a,ka" apod. jsou v praxi stale ~ast~j' i a setkali jsme se s nimi i mime uzernt Ccske republiky. V scuvislosti s temlto snaharni pouze dl1s1edmi aplikace prfslusnych zekonnych norem ze strany organ6 statni spravy vcetne Ufadu prumysloveho vlastnictvf rome zabranit tornu, ahy privlastek ozn~ujicl vyrobky 6 sluzby pochazejlct z valesske ve zneni "Vala,kY" ~i "Vala,ka" nebyl neopravnenym J.Jfiv3.nim znehodnocen, neztratil DB svem vyznamu a oznacoval pouze vyrobky e; sluzby pochazejfci z daneho regionu, co! by mete by! v zajmu jak 'outmitehi, tak pfedev~fm vsech spcttebiteta. V prtpade, to by predmetna pfih1mka ochranne zmlmky byla zapsana do rejstnku ochrannych znamek, byly by tim vyraznym zpusobem poskozeny ziijmy vjrobcu. lihovin na uzernl valesske, stejne jake prava spotfebitelu. S odkazem na shorn uvedene fadamc, ahy nese stiznost byla nalezite proverena, a aby byla zjednana naprave.,

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti ZAPIS z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511 Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti 1. Jednani fadne valne hromady zahajil Ing. Jifi Hone - pfedseda

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 5/2011-171 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 7/2006-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005 . c.j.: 700/2005 MESTSKA CAST PRAHA 3 Zastupitelstvo mestske casti USNESENI c.402 ze dne 20. 12. 2005 k revokaci usneseni Zastupitelstva mestske casti c. 318 ze dne 24. 3. 2005 k Zasadam postupu pfi prodeji

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 26-R/02-247/140/VŠ V Praze dne 13.5.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 26-R/02-247/140/VŠ V Praze dne 13.5.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 26-R/02-247/140/VŠ V Praze dne 13.5.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 21.3.2002 ve smyslu ustanovení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 11760/2013 Sp. zn.: S-JMK 11760/2013 OÚPSŘ Brno 05. 04. 2013 V E Ř E J N Á V

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

Obecne plati, ze Patent Prosecution Highway (PPH) dohody jsou spolecne iniciativy, ktere

Obecne plati, ze Patent Prosecution Highway (PPH) dohody jsou spolecne iniciativy, ktere Pilotni program Patent Prosecution Highway (PPH) mezi Uradem prumysloveho vlastnictvi (UPV) a Patentovym a znamkovym ufadem USA (USPTO) A. Uvod Obecne plati, ze Patent Prosecution Highway (PPH) dohody

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 993-994/SU/188-189/12 Franzova 475 225 460 franzova@chabarovice.cz 29.3.2012 r L OLE ROZDELOVNIKU

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 48/2009-91 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014 *UOHSX005W54A* UOHSX005W54A USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 11/2010-91 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 67/2008-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 *UOHSX004D9WY* UOHSX004D9WY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Odůvodnění:

U S N E S E N Í. t a k t o : Odůvodnění: 1 Azs 14/2012-26 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna, v právní věci žalobce: U. N. R., proti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S 086/06/DO-207/550/ZH V Praze dne 9.5.2006

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S 086/06/DO-207/550/ZH V Praze dne 9.5.2006 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S 086/06/DO-207/550/ZH V Praze dne 9.5.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.3.2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004H2PU* UOHSX004H2PU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s253/2012/vz-17947/2012/514/mpr Brno 24. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu:

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Jednaci fad zastupitelstva obce Francova Lhota Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Uvodni ustanoveni

Více

Zkušenosti z praxe Ekologického právního servisu, Ligy lidských práv a MDAC (Centrum advokacie duševně postižených) * * *

Zkušenosti z praxe Ekologického právního servisu, Ligy lidských práv a MDAC (Centrum advokacie duševně postižených) * * * Příloha č. 3 Analýzy účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím Zkušenosti z praxe Ekologického právního servisu, Ligy lidských práv a MDAC (Centrum advokacie duševně postižených) Zkušenosti Ekologického

Více

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 22. 11. 2007 zadavatelem město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181, se sídlem Pec pod Sněžkou 230,

Více

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 12.10.2012 JID: 133054/2012/KUUK/Stu. Číslo jednací: 319/UPS/2012-3 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Ústeckého kraje,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 24/2007-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Azs 14/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015

Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015 Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015 Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo:svpdot01/2015 (uzavrena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni rad,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 7/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 60Ad 2/2013-52 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Trejbalovou v právní věci žalobce V.V., zastoupeného zákonným zástupcem

Více

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 027/2012 3226/SU/542/12/R/dub Dubskd 475 225 460 dubska@chabarovice.cz 7.11.2012

Více

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 5. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 51/2005-150 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 141/2007-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX003TR2B* UOHSX003TR2B PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R198/2011/VZ-16077/2011/310/JSl V Brně dne: 13. října 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 24. 8.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 181/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 38- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr.Marka Bedřicha v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 12/2008-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005ERJF* UOHSX005ERJF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí Brno 18. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 A 20/2002 OL - 80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 1/2003-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1.

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. *uohsx001ova6* UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: 3R63/03-Ku V Brně dne 1.12.2003

Č.j.: 3R63/03-Ku V Brně dne 1.12.2003 Č.j.: 3R63/03-Ku V Brně dne 1.12.2003 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3.11.2003 podaném zadavatelem - Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj, za kterou jedná ministr JUDr. Pavel Němec, se

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 207/2004-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č.j.: 3R 15/01-Ku V Brně dne 3.7.2001

Č.j.: 3R 15/01-Ku V Brně dne 3.7.2001 Č.j.: 3R 15/01-Ku V Brně dne 3.7.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 22.5.2001 podaném společností RadioMobil a.s., se sídlem Londýnská 59, 120 21 Praha 2, zast. JUDr. Irenou Fišarovou, proti rozhodnutí

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ca 96/2009-30 URAD RADY, 1 pro rozhlasové a televizní vysílání DOŠLO 1B-09-2009 Počet listů: Číslo lednací: /? U...~...~ JMX ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Afs 11/2004-190 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 24/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R243/2015/VZ-24074/2016/323/MOd Brno 7. června 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R243/2015/VZ-24074/2016/323/MOd Brno 7. června 2016 *UOHSX0087DD3* UOHSX0087DD3 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R243/2015/VZ-24074/2016/323/MOd Brno 7. června 2016 V řízení o rozkladu ze dne 31. 7. 2015 doručeném Úřadu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 32/2007-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 4. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R194/2010/VZ-7981/2011/310-ASc V Brně dne: 18.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R194/2010/VZ-7981/2011/310-ASc V Brně dne: 18.5.2011 *UOHSX003L1YT* UOHSX003L1YT PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R194/2010/VZ-7981/2011/310-ASc V Brně dne: 18.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 16.12.2010 (doručeného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 21/2011-116 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 123/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S149/2010/VZ-10544/2010/530/JNe V Brně dne: 23. července 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S149/2010/VZ-10544/2010/530/JNe V Brně dne: 23. července 2010 *uohsx001uehc* UOHSX001UEHC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2010/VZ-10544/2010/530/JNe V Brně dne: 23. července 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 *UOHSX00857UM* UOHSX00857UM PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 11. 2015,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Smlouva o poskytnuti dotace

Smlouva o poskytnuti dotace Obec Hanovice sidlo: Hanovice 62, 783 21 Chudobin ICO: 00635723 zastoupena: starostaou Amostem Vogelem cislo bankovniho lictu: 1801684339/0800 (dale jen "poskytovatel") a TJ Doubrava Hanovice sidlo: Hanovice

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Stavebního úřadu OÚ č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch ze dne 14. 5. 2012 se, s použitím ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu,

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Stavebního úřadu OÚ č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch ze dne 14. 5. 2012 se, s použitím ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 82634/2012 V Olomouci dne 27. září 2012 Spis.zn.: KÚOK/62884/2012/OSR/856 Oprávněná úřední osoba

Více

OSTRAVA!!! Vyzva k vyjadfeni k podanemu odvolani. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu

OSTRAVA!!! Vyzva k vyjadfeni k podanemu odvolani. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu VaSe znacka: Ze dne: C.J.: Sp. zn.: SMO/201289/15/UHAaSR/Chu S-SMO/419775/14/UHAaSR Magistral mftsta Ostravy odbor vnltfnlch vicl plsemnost

Více

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.8.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Rozhodnuti. Oduvodneni

Rozhodnuti. Oduvodneni MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 19. ledna 2015 C.j. MMR-37558/2014-83/2956 Rozhodnuti Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako spnivni

Více

Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999

Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999 Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.9.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 9/2001-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 162/2006-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr.

Více

č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007

č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007 č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona

Více

Č. j. S396/2007/VZ-10400/2008/510/IF V Brně dne 22. května 2008

Č. j. S396/2007/VZ-10400/2008/510/IF V Brně dne 22. května 2008 Č. j. S396/2007/VZ-10400/2008/510/IF V Brně dne 22. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.,

Více

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti.

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti. VEREJNA NABIDKA POZEMKTJ URCENYCH K PRODEJI PODLE 7 ZAKONA c\9 Sb., O PODMTNKACH PREVODU ZEMEDELSKYCH A LESNICH POZEMKTJ Z VLASTNICTVI STATU NA JfNE OSOBY, VE ZNENI POZDE JSICH PREDPIStJ (DALE JEN ZAKON

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 *UOHSX003QO6F* UOHSX003QO6F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20.12.2010 (doručeného

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 12.2.2002 podaném Státním památkovým ústavem v Brně,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 30 Af 65/2013-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Petra

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice C. spisu C.J.: Vyrizuje: Tel.: E-mail: Datum: 004/2012 1057/SU/198/12/dub/vyzva - odvolani Dubska 475 225 460 dubska@chabarovice.cz

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R2/2011/VZ-5073/2011/310/JSl V Brně dne: 3. května 2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R2/2011/VZ-5073/2011/310/JSl V Brně dne: 3. května 2011 *UOHSX003IAC7* UOHSX003IAC7 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R2/2011/VZ-5073/2011/310/JSl V Brně dne: 3. května 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 4. 1. 2011

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 147/2005-95 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

IIIIIInIII IdII^EIAI "

IIIIIInIII IdII^EIAI VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: MESTSKY URAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namesti cp. 3 739 11 FRYDLANT NAD OSTRAVICI NASEZN.: MUFO 2581/2012 Sp.Zn: MUFO_S 129/2012 VYkIZUJE:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 *UOHSX005JG95* UOHSX005JG95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Pisemna zprava zadavatele

Pisemna zprava zadavatele STKEDItiSHOU Pisemna zprava zadavatele podle ustanoveni 85 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platn6m zneni f ^ smtomisma WCHmCKAABmKmCKA 1. Nazev vefejne zakazky: V 000404 - Dodavka CNC

Více

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti:

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti: Č.j.: S 113/01-152/3032/01-Te V Brně 24. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.8.2006. Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 133/2002-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Věry

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 85/2005-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 *UOHSX003HK86* UOHSX003HK86 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Pisemna zprava zadavatele

Pisemna zprava zadavatele Pisem zprava zadavatele c. j. KRPL-79296-3/CJ-2012-00VZ Zadavatel vyhotovil tuto pisemnou zpravu zaklade ustanoveni 8 odst. 1 zako c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu Zadavatel:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 55/2009-96 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 *UOHSX003JN70* UOHSX003JN70 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více