VUeny pone pfedsedo, Stilnost Da postup 6fadu ve v&l p080uzedf pfipom.lnek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VUeny pone pfedsedo, Stilnost Da postup 6fadu ve v&l p080uzedf pfipom.lnek"

Transkript

1 Stilnost Da postup 6fadu ve v&l p080uzedf pfipom.lnek VUeny pone pfedsedo, obmcime se na Vas ve veci posouzenf nasich pfipominek podanych proti kombinovanemu ozna<lenf ve znenl "Vala!lskA svestka", ktere je pfihlasovano spolecnosti......pndsp.zn.o Proti shorn uvedenemu pfihlasovanemu ozna<lenf byly z na!lf strany podany pfipnmlnky,.10 poukazem na ust. 4 pismo g), h) ZlIkona 0 ochrannych zn8mkjich. Tyro pfipnmlnky byly nasledn6 doplnl!nypodllnlm ze dne obsahujlclm mapu vymezujlcf region Vala!lska. Ole sd61en1 tifadu ze dne byly na!le pfipnmlnky shledanyjako neduvodjre, pfieem! tento zav6r tifad oduvodnil nasledovne: Ufad ve svem plsemnem vyrozumenl 0 posouzen1 pfipnmlnek odkazal na inlemetove strinky kde jsou uvedeny nlislooujlcf skuteenosti l)'kajlcl se oblasti Vala!lska: "Severo"ychodnl oblast Cesla! republiky tvoii pohofl Morovskoslezsfo/ch Beskyd a Vsellnsfo/ch vrem Tenlo region byl osldlen pastevci ovc1 (Valachy) ve l3.a 14. sloleol a podle nich t nazvan. Spojenlm kuitury horslo/ch pastevcii a zemedelcu, feteri se usadi/i v udolich, vmikja velmi osobtta kuitura; fetera je dnes zachovana vptisobive /idove archltektufe a silne jolkjornl tradlcl. " Ufad dale oplel sve stanovisko 0 zjimnf z intemetovych strsnek otevtene encyklopedie Wikipedia, na zaklad6 kterehc Mad uvadi, 'Ie: " Uzemnl rozsah Valasska neni moine vymezitjednomacne (krome vjchodnl hranice, fetera je dana statn! hranici se Slovenskem). Navlc e:ristujici ruznd hlediska, podle nicm se region vymezuje - typ krajiny, bf'valy zprhob itvota, kroje, ndfeei. Drive hlavni roli hraio hospodlzlsfyl. Valassko bylo tam, kde se provozovalo valafske pastevectvi. PoztMji, kdyf pastevectvl upadalo, se region vymezoval podle kroje a ndieei. Dnes hraje hlavnl ro/i idenlita obyvatel> Vala!sko je lam, kde se lide povaiujl za Valachy. TolO pojelilala! zahrnuje nej!iril Iizemi (za Valachy se povazuj I obyvateie Zllna). Dole se Vala!sko rozdeluje no jadro regionu, okraj a plechodne oblasti. zajodro je obvykje povaiovano Horni Vsacko, Vsetinsko, Roinovsko a oblasti kolem Vala!sla!ho Meziflcl na severo a Vala!slo/ch Klobouk na jihu: Na okraj; lett napf. Slavieln ei Vizovice. Piechodne oblasti jsou Podfevnicko (oblast kolem,i

2 ",., ".,..,., "., ". '''',,'" I Zilna) - pfechod mezt Siovdckem, Hanou a Volasskem, adak s liyraznt pfevatujicfm va/ajskfm vltvem, obvyk/e se iadi k Valassku. Dale Luhaeovicke Zaiesi mezi Siovackem a Valasskem (byva sttidave razeno k obima regionum), Hosrynski lahori na zapadt na hranicich s Hanou a severn! upati Beskyd (napf. FrenJtat pod RadhosMm a ako/i). Oblast kalem Frydku - Mistku se z dilvodu zdejsiho mifeci nazyvu LaM"" ale od Valasska se j/nak pfills netiit. Podobne Novy Jicin s okolim, tzv. Kravafsko, se fadi k Lassku i Valassku." Dale Ul'ad konstatoval, fe die internetovych stranek je Frydek-Mistek zahmut pod turistiekou oblast Beskydy-Vala.!sko. S odkazem na shora uvedene Ufad konstatoval, fe Frjdek -Mfstek je slce oblasti, ktera se fadf k Lassku, ale pffmo branill s Vala.lskem a od Valalska se pfllil Delillo DIe nazoru Ufadu vzbledem k tomu, fe prihlasovatel rna vyrobnu, sklad i sldlo ve Frydku-Mtstku, nelze jeddozdald~ konstatovat, te Frjdek-Mfstek spada do zem~pisd~ oblasti zeela odlian~ net je ValaAsko, a proto nelze pova.i.ovat pfipomfnku za opravnenou. Ve zjevnem rozporu s vj!e uvedeny,!, zaverern pak Ufad dale uvedl, b podle nlikterjeh zdroj6 Frjdek-Mlslek spada do lizeml Vatalska, pfifemf podle jinych zdroj6 se jedna 0 sollsedfcf li pfechodnoll oblast. Ve veci posouzeni mimi podanych plipomlnek byla z nam strany podana sumost. Tato slifoosl byla posouzena jako duvodna s tim, fe Ufad pfi posuzovani pfipomfnek nezohlednil nase dopliluj!el podani, ktera byla Ufadu dorucena dne 4. a Na zaklade na.!1 stlfuosti bylo rozhodnuto, fe na!e doplilujlcl podilnl budou postoupena prihlasovateli, posouzena a 0 vysledku jejich posouzeni budeme informovanl. Dale bylo rozhodnuto, :!e pti posuzovanl plipomlnek bude rovnef pfihlednutc k informaclrn, ktere jsme Ufadu postoupili dopisem ze doe (nami pfedlozena mapa vymezujfcl region Velaaska). One jsme obdrzeli dal!1 sdelent 0 vysledku posouzenl na.!ieh plipominek datovane dnem , ve kterem Ufad uvadl, fe nemi pcdene pfipomlnky shledal jako nednvodne, a to z techto duvodu: Ul'ad konstatuje, fe jif pfi dfivej!lm posouzeni opravnencsti plipomlnek zohlednil jak argumentaci a dakaz pfedlofeny podatelem pfipominek, tak tvrzeni a d6kazy pfihla.!ovatele a rovnez proved! vlastni zji t'ovanf prost1ednictvim internetu. UIad dale uvadt, :!e byt' ve svem sdeleni ze dne pffmo nevyznaeil d6kaz pfedlofeny podatelem pfipomlnek (mapa Vala!lska), vzal jej pfi posuzovilnl pfipomlnek v uvahu, Ul'ad, die svebo vyjlldfenf, provedenim dukaz6 oznaeenych pfihla.!ovatelem, jakof i vlastnfm!etfenlm zjistil,ie Frjdek Mistek sice n6lell do etnografld"l oblasti Labka, av!ak take, fe jifnl hranice La!lska je ~ne neostra a pleehodne pasmo s Vala!lskem je iroke, pfi~emf 0 wi!eni hranie vala!lske oblasti se vfdy vedl spor a Vala!lsko nikdy nebylo Ufedne vymezeno, nepfedslavovalo fadoy spnivnf, politickj ani etnicky celek. Dale Ufad uvadf :le: "Valafsko je region, nachdzejici se uvnid statu. kjery se vzhledem k oko/{ vymezuje pod/e hledisek historickfch. lculturnich. etnickfch. nejde vfak 0 spravni utvar. Jeho hranice proto nejsou pevnt stanoveny tadnym pravnim predpisem, naopak, s ruznymi hledisky je posuvna i jeho geograficlcti hranice. Tyto skutecnosli byly ufadem zjisttny v nezavislem zdroji. maji proto do urcite miry odborny charakter, mohou byt Itilco vyvraceny jt"ym odbornym stanolliskem, kdy neni jednoznacne, ktere z hledisek by tenta odbornik/instituce aplilcovali. Nelze proto ani jednoznatni tvrdit, ie dodatecne pfed/oiena mapa regionu Valasska. ktera F'rjdek - Mistek do neho nefadi. je jedinym prilkaznjm materia/em v rozhodovani 0 teto vici. "Die nazoru Madu bylo zji~~no, :le mesto Frydek - Mtslek len bud' v bezprostfedni blizkosti regionu Vala!lska nebo mufe by! dokonce v iclfm pojeti zahmovan i do tohoto regionu, a proto neni nutne vyfadat si stanovisko ~i posudek odbomfku. V zav~ru sdeleni 0 posouzeni pfipominek Ufad konslatuje: "Urad /edy opetovne dosptl k zavtru, ie zvefejnine oznaceni nepochybnt obsahuje

3 ,..., , zemipisrrj pkvod (vo/ajskd) ve smys/u ustanoveni 4 odst. 1 pismo g) a h) citovaneho zdkona, avsak vyrobky a slutby, pro ktere je toto zvefejnine omaaent ve tfldoch 33 a 35 pfihlaseno, S ohledem no sidlo a vyjtidfeni pfih/a ovalele, takovyto puwjd nepochybne mali, resp. podatelem pfipomlnek neby/o pfesvidtivi a jednoznacne proktizlino, ie takavyto puvod prokasatelne nemaji. " Se zavery a postupem Ufadu ve veci posouzenf mimi podanych pfipominek rozhodne nesouhlasime, a to z nastedujfctch duvodu: Z pisernneho sdeleni 0 posouzeni pfipomlnek ze dne je zfejme, te utad pli novem rozhodovani 0 opravnenosti nasich'pfipomtnek mjme cerpal z dukazli zlskanych pti prvnim posuzovllnl mimi podanych plipomlnek, kdy utad vychazel pouze a vrluene z udaju ztskanych prostfednictvim internetu, a to pjedevstm Z crevtene Internetove encykjopedie Wikipedia. I kdyz 0 spravnosti a verohodnosti UdaJft zfskanych z Intemetoveho zdroje, do ktereho mute pfispivat kazdy bez ohledu na vek, odbomost a dosazene vzdelanf, Ize velrni duvodne poehybovat a Ulad pochybil, pokud tekovyto zdroj whee jako dukaz ve veci posuzovani pfipominek pfipustil, ze zadneho ufadem citovaeeho zdroje nevyplyva zaver, te by Frydek Mistek, by!' tfebajen v sirsfm pojetf, naletel do regionu Valasska, Zavery ufadu uvedene v prvern vyrozumeni 0 posouzeni pfipominek obsahu]f zcela protlchudne a navzajem si odporujlci zavery, ktere nebyly nillefite objasneny a konkretizovany ani ve druhem vyrozumeni 0 posouzen1 pfipomlnek. za navzajem odporujici zji teru lze povezovat konstatovllnl Ul'adu, te Frjdek -Mistek je sice oblasti, kteni se fadi k Lalsku, ale pffmo hranilf,lj Valalskem a od Valalsks. se pfflil nelili. Ole nazoru Ufadu vzhledem k tomu, te pfihlaaovatel ma vyrobnu, sklad i sldlo ve Frydku-Mlstku, nelze jednozd.ln~ konstatovat, Ie FrYdek~Mbtekspada do zem~pisn~ oblasti zcela odlian~ nel je Valalsko. a proto nelze povazovat pfipominku za opravnenou, Ve zjevnem rozporu s vy.~e citovanym zaverem je nasledne konstatovanf utadu, Ie podle nekterjeh zdrojo Frjdek Mistek spada do lizeml Valal'ka, pfihnd podle jjnyeh zdrojo se jedoli 0,ou,edlcl ej pl'eebodnou obla,t. Je pfitom nejasne a naprosto nepfezkoumatelne z jakych zdroju urad zji~tf!nf 0 tom, :le Frydek - Mfstek nale:li do regionu velasska ~i tvofi pfeehodnou oblast cerpal, nebof utad tyto zdrcje neuvadf, a pfi nami provedenem dukladnem zji fovllnl Mdny zdroj, ktery by vy e zmfnene konstetovanl Ufadu potvrzoval, nehyl nalezen. Stejnl! tak, pokud mad ve drubem vyrozument 0 posouzenf pfipominek konstatuje, fe: "Die ndzoru Ufadu bylo zjijtino, Ie mesto Frydek - Mistek leil bud' v bezprostfedni b/izkosti regionu ValaJska nebo mi'lie byt dokonce v JirJim pojeti zahmowin i do tohoto regionu, a proto neni nufne vyiijdat si stanov;sko ci posudek odborniku", nema toto konstatovani die na eho nazoru oporo ve zji t~nyeh skute~nosteeh a provedenyeh diikazeeh, Davie odporuje konstatovam Utadu v tomtef vyrozum~nf 0 posouzenf pfipominek, ve kterem Ufad konstatuje, Ze: "Provedenim dukazu oznacenjch pfihlaiovatelem, jakoi i vlasmim!etfenim bylo zj;stino, ie misto F,ydek - Mfstek sice naleii do etnograflcki oblasti LaJska, aviak take, ie jiini hranice LaJska je znacni neostra ". Tvrdime, te fadny dukaz jedno~n~ a objektivne prokazujlci, te Frydek-Mlstek by!' jen v irlim pojeti niiletl do regionu ValMska proveden nebyl 0 ~emt svm~f ito, Ze urad Mdny takovy diikaz neuvadi. Skute~nost, fe Frydek-MIstek do regionu Vala ska nenaldi, potvrzuje vyslovnl! i sam urad svym konstatovl\nim uvedenym v prvem u druhem vyrozwn~ni 0 posouzeni ptiporninek. ve kterern konstaluje, te Frjdek- Mbtek je obla,ti fazeuou k LaI'ku.

4 Jestlize ufad ve druhern posouzenf pfipomlnek uvadi, fe velassko netvofilo a netvofi ozemne spravrd celek, a :le jeho hranice nent vymezena pravnfm ptedpisem, pak tata fakta neznamenait, u region Vala.!ska a jeho hraniee nelze vymezit. Vala.!sko, stejne jako napf. Hana, Slovacko apod. je geografickym regionem, ktery rna svou hlstorii, rna svou typickou kulturu, lidove zvyky, naref, pficemz to vse je spjato s konkretntm uzemlm, ktere Ize beze sporu vymezit, 0 ~em1: svedct mime jine i nami predlozcna mapa. V tete mape je nepferusovanou carou vyznaeeno tzv. jedro Valasska a pferusovanou cerou tzv. ptechodna zone Valasska, kterou Ize defmovat jako zonu, ve ktere jsou palmy valasske znaky, tyto se vsak jif misi se znaky sousednich regiom\. Pfi vymezenf ValaAska je pouzivano hranice pasove (zonove), protoze nelze stanovit zcela pfesnou liniovou hranici. Tento pasovy zpusob ureeni hraniee, vsak zcele a bez poehybnostf region Vala.!aka vymezuje. Pti pouzitt melody tzv. pasove (zonove) hraniee za jadrem vymezovaneho uzemi nasleduje vy~e zminena pfechodna z6na. Z nami zaslane mapy je naprosto jednoznacne a nepochybnc, ~e Frydek Mlstek se rozhodne nenachazi v jadru Vala.!ska, netvoll vsek ani tzv. pfechodnou z6nu Vala.!ka Tate nami pfedlozena mapa je soucastl zminovane odbome publikace sloutlcl k vyuce zemepisu na zakladnlch kolach, a proto lze tento dokaz povezovar za zcela verohodny a objcktivnf, a jestlize we tvrzeni dolozene jednoznacnym dukazem, nebylo vyvniceno dllkazem obdobneho eharakteru {tj. dllkazem stejne fi vy~~i verohodnosti a objektivity) mel Ufad pfi svem rozhodovonl 0 posouzeni pfipomlnek vychazet z iidajli poskytnutjeh prostfednietvim tohotc dllkazu ~. mimi pfedlozene mapy. Jestlize se Ufad vc svern druhem vyjadfeni chledne posouzeni pfipominek odvolava na to, te zjistil, u Frydek- Mlstek v ~ir~fm pojetf je zahrnovan do regionu Valeska, pllp. Ze ill'adem zlskane dal~1 informace nejsou v souladu s dllkazem nami pfedlozenym (mapou Vala.!ska) pak postradame konkretni dllkazy a skutecnosti, ktere nase tvrzeni a nami pfedlozeny dllkaz vyvraeejl, nebof na t.adne konkretnl dllkazy a skutecnosti, ktere by nase tvrzeni vyvracely se Mad neodvolava a nepoukazuje. Rovn~~ pokud se Ufad odvolava na dlikazy provedene na zaklad~ oznaeen! pfihla.!ovatele, bez jejieh blif~f konkretizace, nenl vubec zfejme jake konkretni dllkazy byly provedeny, co bylo jejieh obsahem a jakym zpnsobem je 6fad vyhodnotil. I kdy~ zakon blize neupmvuje obsah vyrozumeni 0 posouzeni pfipotnlnek, je zfejme, U vymzument 0 posouzeni pfipominek by melo byt pfezkoumatelne a tudlf by rotlo obsahoval vyfet vsech dllkazli, ktere Mad pfi rozhodovani ve veci provedl a jakym zpllsobem tyto dllkazy vyhodnotil. Rovn~:! nesouhlasime s konstatovanfm Ufadu ve zn~nf: " s ohledem na sidlo a vyjadpeni pfihlafovatele, takovjto puvod nepochybni maji, resp. podatelem pfipominek nebylo piesvidcivi a jednoznacni prokdzano, Ie takovyro puvod prokazate/ni nemaji." Z eitovaneho vyjadlen! Ufadu vyplyva, ~e Mad pfi svem rozhodovonl bez jakyehkoli dllkazil vyemzei pfi rozhodovonl z Maju 0 sidle pfihla.!ovatele a z pfihla.!ovatelova \')jodfen!, a to ani~ by ~e tvrzenl podeplene vtrohooojrn a objektivnlm dllkazem bylo vyvraeeno. Institut pfiporninek sloutf k toffiu, aby laicka i odboma vefejnost upozorl\ovala urad na zapisnou nezpfulobilost ptihlaoovanyeh oznatenl, pfitom je povinnosti Ufadu pfipotnlnky naiefitjm zpusobem provtfit a provest dllkazy nezbytne k objasn~n! vtel Tvrdlme. ~e lo strany Ufadu MOOy vetohoooy a objektivni dllkaz prokazujief, u Frjdek - Mistek naiell do regionu Val~ska ti jeho pfechodne z6ny proveden nebyl, a stejn~ tak nebyl proveden Mdny dllkaz, kterj by odporoval, vyvracel nebo zpoehyblloval ~ tvrzen! a nami predlouny dukaz, 0 jehot objektivit~ a vecohodnosti nelzepochybovat.

5 ,,,... " Pro liplnost podotykarne, ~ na knifnlm trhu v CR je dostupnych fada turistickych pnivodcll a jinych podobnych publikael pcjednavajicfch o velassku, pfifemf v tadne z tcchto kniznich publikacl nenl zminka 0 tom. i.e by Frydek - Mfstek nalezel do regionu Valasska. Jedna se napf. 0 publlkace Beskydy a valassko, autor Pfemysl Najbrt, vydavatelstvf Olympia Praha,, valassko - Turisticky pnivodce regionem, vydavatel ZlinskY kraj, rok Turisticky pnivodce - Valassko, leta, zima, rok 2000, Prtrvodce po Cechach, Morave a Slezsku - Valassko - Vsetinske vrchy, vydavatel Soukup & David atd. Podle ust. 4 pismo g) zakona 0 ochrennych znamkach, je zapisu nezpusobile oznacenl. ktere by mohlc klamat vefejnost, zejrnena pokud jde 0 povahu, jakost nebo zemepisny paved vyrcbku nebo sluzby. Jsme si vedorni toho, U klarnavost oznacenf ve smyslu vy e citovanehc ustanoveni se posuzuje mime jine podle toho, zda je zemepisne oznaeent pro ~fueho spctfebitele zname, pfifemf se pfedpokladajl prnmeme geograficke znalosti, kten! lze od bemeho spotfebitele pozadovat, Tvrdlme, i.e bomy spottebitel region Valasska i vzhledem kjeho propagaci v poslednlch letech (napf. propagace valasskeho kralovstvi, pravidelne pofadane akce jake Vala!skli rally apod.) a velkernu mnozstvt knifnlch publikacf pojednavajicich 0 Valassku, kten! jsou b<lme dostupne na trhu, nillefile! zna a je schopen region veleska jako fast Moravy b1f~ vymezit a kookretizovat. Bemy spotfebitel je rozhodne schopen definovat, ktenl fast Moravy do Valeska nilleff. a ktenl nikoli, rozhodne valassko nevnlma jako blite nedefinovanou ~ast Moravy. B~tnj spotfebitel je rozhodne schopen rozpoznat, te Frydek - Mlstek do regionu Valasska nenalezl. Vzhledem k vy~e uvedenernu je pfiblasovane oznafeni nezpnsobile zapisu podle ust. 4 pismo g) zakona 0 ochrarmych znamkach a pfihlaska ochranne znamky rnela by! zarnttnuta. Podle ust. 4 pismo h) zakona 0 ochrannych znamkach je nczpasobile zapisu oznaceni pfihlasovane pro vina ~i lihoviny, ktere obsahuje zemepisne oznacenl, anit by vine ~i lihovina mely takovyto zemepisny puvod. Je nutno zdnraznit, ze z hlediska zapisne zpusobilosti posuzovane podle ust. 4 pismo h) zakona 0 ochrannych ZI1lIInkAch nenf rozhodujlci, zda z pohledu bemeho spotfebitele se [edna 0 zemepisne oznacent zreme fi nikoli, ale je rozhodujlci pouze skutecnost, zda vino ~i lihovina rna pnvod z dane zernepisne oblasti. ~i oikoli. Vzhledem k tomu, ~ mimi pfedloteoy dllkaz (mapa vymezujfci region Vala!ska) jednoznacne prokazuie, ~ Frydek - Mfstek do regionu Vala!ska nenalezt, pfifemf tento dllkaz nebyl vyvracen fi zpochybnen, mel lifad IUim.i podane pfipomfnky posoudit jako opravnene a pfihja!ku ochranne znamky zamitnout. V teto souvislosti je nerozhodne, zda Frjdek - Mfstek nlileff do La!ska, kten! s Vala!skem soused!, pffp. zda Wsko s Vala!skem rna fi nemli uniite shodoe prvky. Ve smyslu ust. 4 pismo h) zfrona 0 ochranoych zn3mkach je romodnj pouze fakt. zda oznateni pf'ihj.a ovane pro vina a lihoviny obsahuje zem~pisne ozna~ni a pokud ano, zda vino ~i lihovina maji tento zem~pisny puvod. Pokud pfihldovane oznafenl pfedmetny zemepisny pllvod nema, cot byio v danem pfipade jedooznafne prokazano, nezbjva, nef pfihlmku ozna~eni zamitnout, nebot' neni zpusobile zapisu do rejstfikuochrannych znamek. Op~tovn~ si dovolujeme zdl1raznit, fe Vala!sko je Uzemim, ktere je velmi dobfe zruimo vjrobou ovocnych destilatii. zejrnena pak slivovice, pfi~m.:l destilaty v tomto regionu vymbene. majl diky specitickym pffrodnlm podmfnkam vyjimefnou kvalitu znamou veele teske tepublice i mimo ni. B~tny spotfebitel si pod lihovinou o~enou pfivlastkem..vala ska" pfedstavf lihovinu pochazejici z Vala. ska a automaticky tuto Hhovinu bude spojovat s dobrou kvalitou lihovin. jff je tata oblast znama. Pov~stna kvalita tihovln, zejmena slivovice pochazejfcf z Vala ska, je mezi spotfebiteli obecn~ znama, proto nem tfeba tuta skute~nost prokazovat. Snahy sout~fitell1 a vyrobcu. lihovin se sidlem ~i provozovnou mimo

6 ,.. ",,,. I,., ", " ". ",, ". uzemt Yalasska oznacovat sve vyrobky pfivlastkem "Vala,ky" ~i "Va[a,ka" apod. jsou v praxi stale ~ast~j' i a setkali jsme se s nimi i mime uzernt Ccske republiky. V scuvislosti s temlto snaharni pouze dl1s1edmi aplikace prfslusnych zekonnych norem ze strany organ6 statni spravy vcetne Ufadu prumysloveho vlastnictvf rome zabranit tornu, ahy privlastek ozn~ujicl vyrobky 6 sluzby pochazejlct z valesske ve zneni "Vala,kY" ~i "Vala,ka" nebyl neopravnenym J.Jfiv3.nim znehodnocen, neztratil DB svem vyznamu a oznacoval pouze vyrobky e; sluzby pochazejfci z daneho regionu, co! by mete by! v zajmu jak 'outmitehi, tak pfedev~fm vsech spcttebiteta. V prtpade, to by predmetna pfih1mka ochranne zmlmky byla zapsana do rejstnku ochrannych znamek, byly by tim vyraznym zpusobem poskozeny ziijmy vjrobcu. lihovin na uzernl valesske, stejne jake prava spotfebitelu. S odkazem na shorn uvedene fadamc, ahy nese stiznost byla nalezite proverena, a aby byla zjednana naprave.,

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj),

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y -53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Petra Šebka a JUDr. Jany Kubenové v právní

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 47/13 ze dne 7. 5. 2014 Ústavněprávní podmínky pro použití odposlechů a domovních prohlídek Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu sloţeném z předsedy

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 *uohsx001ro8q* UOHSX001RO8Q PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu dne

Více

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S.

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S. I. Není-li podnikatel sám spoluvlastníkem nemovitosti ve spoluvlastnictví jiných osob, do níž umisťuje své místo podnikání (resp. sídlo), musí své užívací právo k ní doložit ( 46 odst. 1 písm. f/ živnostenského

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 32/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 14/2011-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 42/2012-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S026, S035/2007-00046/2007/550-VŠ V Praze dne 10.4.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S026, S035/2007-00046/2007/550-VŠ V Praze dne 10.4. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ Č.j.: S026, S035/2007-00046/2007/550-VŠ V Praze dne 10.4.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 139/2013 30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář ČÁST SEDMÁ KONTROLNÍ ČINNOST 125 (Orgány kontroly) Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 72/2011-181 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 47/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Hynka Baňoucha a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 14/2013-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové

Více

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Všem stavebním úřadům Zlínského kraje datum Květen 2009 vyřizuje Miroslav Zeman Z á p i s z porady vedoucích stavebních úřadů Zlínského

Více

Č.j.: S324/2006-22476/2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007

Č.j.: S324/2006-22476/2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007 V Brně dne 22. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 85/2009-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 10/2011-275 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 175/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 81/2012-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 8/2007-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 37/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 86/2008 198 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 93/2008-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže Soutěžní advokacie informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže soutěžní advokacie OBSAH Alternativní řešení soutěžních problémů má význam............................. 3 Soutěžní

Více