Strana jedna NZ STEJNOPIS. NOTA:RsKY zapis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana jedna NZ 25112014 STEJNOPIS. NOTA:RsKY zapis"

Transkript

1 Strana jedna NZ STEJNOPIS NOTA:RsKY zapis sepsany dne (slovy: dvacateho prvniho kvetna roku dva tisice ctrmict)jmenem Mgr. Radima Neubauera, notare se sidlem v Praze, v jeho notarske kancelari v Praze 1, Kaprova 52/6, jeho zastupcem ustanovenym podle 24 notarskeho radu JUDr. Barborou Pavlickovou, na zadost a za ucasti nize uvedeneho ucastnika, j imz je: obchodni spolecnost Awen Receiv, a.s., IC: , se sidlem Revolucni 1003/3, Stare Mesto, Praha, zapsana v obchodnim rejstriku Mestskeho soudu v Praze, odd flu B, vlozce (dale take,jediny spolecnik" nebo,a wen Receiv, a.s."), zastoupena clenem predstavenstva, panem Janem Haj kern, nar , bydlistem Praha 4, Petrzilova 3304/ Existence spolecnosti A wen Receiv, a.s. mi byla prokazana v}'pisem z obchodniho rejstriku vedeneho Mestsk}'m soudem v Praze, oddil B, vlozka 15378, vyhotovenym dnesniho dne notarskou kancelari Mgr. Radima Neubauera, notare v Praze, c. v}'pisu V 315/2014, o nemz pan Jan Hajek prohlasuje, ze obsahuje aktualni stav udaju o spolecnosti zapisovanych do obchodniho rejstriku Pan Jan Hajek, jehoz totofuost mi byla prokazana, prohlasuje, ze je on sam, i za ucastnika, spolecnost A wen Receiv, a.s. zpusobily a opravneny samostatne pnivne jednat v rozsahu pravniho jednani, o kterem je tento notarsk}' zapis, ze spolecnost A wen Receiv, a.s. k dnesnimu dni existuje a dale ze je jako cleo predstavenstva v rozsahu pravniho jednani, o kterem je tento notarsk}' zapis, opravnen ssamostatne zastupovat ucastnika, spolecnost A wen Receiv, a.s Pan Jan Hajek dale prohlasuje, ze spolecnost A wen Receiv, a.s. je jedinym akcionarem spolecnosti ZIPIA, a.s. se sidlem Revolucni 1003/3, Stare Mesto, Praha, IC: , zapsane v obchodnim rejstriku Mestskeho soudu v Praze, odd flu B, vlozce 9995 (dale take,spolecnost" nebo, ZIPIA, a.s.") a tuto skutecnost doklada v}'pisem z obchodniho rejsrriku Mestskeho soudu v Praze, oddil B, vlozka 9995, vyhotovenym dnesniho dne notarskou kancelari Mgr. Radima Neubauera, prevedenim v}'stupu z informacniho systemu verejne spravy, c. v}'pisu v 316/2014, 0 nemz prohlasuje, ze obsahuje aktualni udaje Spolecnost Awen Receiv, a.s., zastoupena Janem Hajkem, cini toto rozhodnuti jedineho akcionare v pusobnosti value hromady spolecnosti ZIPIA, a.s.:

2 Strana dva NZ 251/2014 Jediny akcionar spolecnosti ZIPIA, a.s. rozhoduje o zmene stanov spolecnosti (vcetne zmeny spocivajici v prizpusobeni se spolecnosti zakonu o obchodnich korporacich jako celku) tak, ze se veskere st::ivajici chinky v plnem rozsahu nahrazuji misledujicim znenim chinku I.- XV.: Stanovy akciove spolecnosti ZIPIA, a.s. I. Obchodni firma, sidlo a internetove stranky Obchodni firma spolecnosti zni: ZIP la, a.s. (dale take jako,spolecnost") Sidlo spolecnosti je v obci Praha Internetove stranky spolecnosti jsou umisteny na adrese Na techto strankach jsou uverejnovany pozvanky na valnou hromadu a uvadeny dalsi informace pro akcionare spolecnosti. D. Predmet podnikani Predmetem podnikani spolecnosti je pronajem nemovitosti, bytu a nebytov}'ch prostor Ill. Zakladni kapital Zakladni kapital spolecnosti cini ,- Kc (slovy: dva mili6ny korun cesk}'ch) Emisni kurz vsech akcii emitovanych spolecnosti byl v plnem rozsahu splacen penezicymi vklady. IV. )lkcie Akcie spolecnosti jsou vydany jako cenny papir, s nimz jsou spojena prava akcionare podilet se podle zakona a stanov spolecnosti na jejim rizeni, jejim zisku ana likvidacnim zl!statku pri jejim zruseni s likvidaci Zakladni kapital spolecnosti je rozvden na 20 (dvacet) kmenov}'ch akcii, znejicich na jmeno, kazda o jmenovite hodnote ,- Kc (slovy: jedno sto tisic korun cesk}'ch). Akcie jsou neomezene prevoditelne Akcie nejsou prijaty k obchodovani na evropskem regulovanem trhu ani najinem verejnem trhu. 4. Vice akcii tehoz druhu, formy a jmenovite hodnoty muze b}'t nahrazeno hromadnou listinou vydanou spolecnosti. Spolecnost taktez muze akcie tehoz druhu, formy a jmenovite hodnoty

3 Strana rri NZ 251/2014 vydat jako hromadne listiny. Hromadna listina musi spliiovat alespoii obecne nalezitosti akcie, jako listinneho cenneho papiru, vcetne cisla a dalsi zakonne nalezitosti. Na pisemnou zadost akcionare je spolecnost povinna mu v sidle spolecnosti vydat rymenou za jeho hromadnou listinu jednotlive akcie ci jiny odpovidajici pocet hromadnych listin, a to nejpozdeji do 3 (tfi) mesicu od obdrzeni zadosti akcionare. Akcionar rna pravo, aby mu byly na zadost jiz vydane jednotlive akcie nahrazeny jednou ci vice hromadnymi listinami. Akcionar v zadosti uvede, ktere jednotlive akcie maji b)'t nahrazeny hromadnou listinou. Predstavenstvo vyda akcionafi hromadne listiny po obddeni zadosti, a to ve lhllte uvedene ryse. Pri predani hromadne listiny je akcionar povinen vratit jednotlive akcie, ktere jsou hromadnou listinou nahrazeny, resp. vratit dosavadni hromadne listiny, ktere jsou nahrazovany norymi hromadnymi listinami ci jednotlirymi akciemi Akcie na jmeno je prevoditelna rubopisem a smlouvou k okamziku jeho predani. V rubopisu se uvede jednoznacna identifikace nabyvatele. K ucinnosti prevodu akcie vuci spolecnosti se vyzaduje oznameni zmeny osoby akcionare spolecnosti a predlozeni akcie spolecnosti. Spolecnost zapise noveho vlastnika do seznamu akcionaru bez zbytecneho odkladu pote, co ji bude zmena osoby akcionare prokazana V. Organy spolecnosti I. Spolecnost zvolila dualisticky system vnitfui struktury. Organy spolecnosti jsou: a. valna hromada; b. predstavenstvo a c. dozorci rada V pfipade, ze rna spolecnost jedineho akcionare, nekona se valna hromada a jeji pusobnost vykonava tento jediny akcionar Rozhodnuti jedineho akcionare v pusobnosti valne hromady musi mit pisemnou formu a musi b)'t podepsane akcionarem, pricemz vyzaduji-li tyto stanovy nebo zakon, aby rozhodnuti valne hromady bylo osvedceno verejnou listinou, musi mit pfislusne rozhodnuti jedineho akcionare take formu verejne listiny, tedy musi b)'t sepsano ve forme notarskeho zapisu Rozhodnuti jedineho akcionare prijate v pusobnosti valne hromady doruci akcionar na adresu sidla spolecnost nebo na ovou adresu Vyzaduje-li jediny akcionar k prijeti rozhodnuti v pusobnosti valne hromady spolecnosti ucast clenu predstavenstva a/nebo dozorci rady, je povinen dorucit pisemnou pozvanku kazdemu clenovi predstavenstva a/nebo dozorci rady, a to nejpozdeji do 5 (peti) dnu prede dnem prijeti zamysleneho rozhodnuti (postou nebo em). V pozvance musi b)'t uvedeno kdy (den a hodina) a kde (presna adresa) rna b)'t rozhodnuti pfijato; pozvanka rovnez musi obsahovat navrh rozhodnuti (alespoii v zakladnim popise), ktere rna b)'t prijato

4 Strana ctyri NZ 251/ Rovnez predstavenstvo je opravneno (formou pisemne zadosti) pozadat jedineho akcionare o prijeti rozhodnuti ohledne urcite zalezitosti, ktera die techto stanov a/nebo pravnich predpisu nalezi do pusobnosti valne hromady spolecnosti. Zadost musi obsahovat minimalne navrh rozhodnuti, jeho oduvodneni, termin, ve kterem by melo by-t rozhodnuti prijato a pfipadne poznamku o tom, zda musi mit navrhovane rozhodnuti formu verejne listiny Obdrzi-li jediny akcionar zadost ve smyslu predchoziho odstavce, pak, bude-li souhlasit, prislusne rozhodnuti prijme, odmitne-li jej prijmout, sdeli tuto skutecnost neprodlene predstavenstvu VI. Valna hromada Valna hromada je nejvyssim organem spolecnosti a vsichni akcionari maji pravo :zucastnit se jejiho jednani a hlasovat na ni, pofudovat vysvetleni a uplatnovat navrhy a protinavrhy. Valna hromada musi by-t svolana alespon jednou rocne, nejpozdeji do 30. cervna bezneho kalendamiho roku. V pripade porreby lze valnou hromadu svolat kdykoliv Valnou hromadu svolava predstavenstvo spolecnosti tak, ze zasle pozvanku vsem akcionarum postou na adresu sidla nebo bydliste uvedenou v seznamu akcionaru nejmene 30 (slovy: tricet) dni prede dnem konani valne hromady a soucasne ji ve stejne lhute uverejni na intemetoyych strankach spolecnosti. Pozvanka musi obsahovat obchodni firmu a sidlo spolecnosti, misto, datum a hodinu konani valne hromady, oznaceni, zda se svolava radna nebo nahradni valna hromada a porad jednani, popfipade da!si nalezitosti urcene temito stanovami nebo zakonem (navrh usneseni valne hromady a jeho zduvodneni). Body poradu jednani urcuje predstavenstvo Valna hromada se muze konat i bez splneni pofudavku zakona a stanov na svolani valne hromady, pokud s tim souhlasi vsichni akcionari spolecnosti Jestlize rna by-t na poradu jednani valne hromady zmena stanov spolecnosti, musi pozvanka na valnou hromadu obsahovat navrh usneseni valne hromady a jeho oduvodneni, vcetne navrhovaneho zneni stanov, navrh zmen stanov musi by-t akcionarum zdarma k nahlednuti v sidle spolecnosti ve lhute uvedene v pozvance. Na toto pravo spolecnost akcionare upozomi v pozvance na valnou hromadu Jestlize akcionar hodla uplatnit na valne hromade protinavrhy k zalezitostem poradu valne hromady, je povinen dorucit pisemne zneni sveho navrhu nebo protinavrhu spolecnosti nejmene 5 (slovy: pet) pracovnich dnu prede dnem konani valne hromady. To neplati, jde-li o navrhy na volbu konkretnich osob do organu spolecnosti Akcionar se zucastnuje valne hromady osobne nebo v zastoupeni. Plna moe pro zastupovani na valne hromade musi by-t pisemna, podpis zmocnitele musi by-t uredne overen a musi z ni vyplyyat, zda byla udelena pro zastoupeni na jedne nebo na vice valnych hromadach. Zmocnencem nemuze

5 Strana pet NZ byt clen predstavenstva Ci dozorci rady. Zmocnenec preda svou plnou moe predstavenstvu pred zacatkem jednani valne hromady Valna hromadaje schopna se usnaset,jsou-li pfitomni akcionari, vlastnici akcie,jejichzjmenovita hodnota presahuje 30% (rricet procent) zakladniho kapitalu spolecnosti zalezitosti, ktera nebyla uvedena v pozvance na valnou hromadu, lze rozhodnoutjen za ucasti a se souhlasem vsech akcionaru spolecnosti Hlasovaci pravo je spojeno s kazdou akcii. S kazdou akcii o jmenovite hodnote I ,- Kc (slovy: jedno sto tisic korun cesicych) je spojen jeden hlas. Celkory pocet hlasu ve spolecnosti je 20 (dvacet) hlasu. V pfipade, kdy zakon nebo tyto stanovy neurcuji pfisnejsi zpusob, rozhoduje valna hromada vetsinou hlasu vsech pfitomnych akcionaru. K rozhodnuti podle 421 odst. 2 pism. m) zakona, k rozhodnuti 0 zmene stanov, k rozhodnuti, v jehoz dusledku se meni stanovy, k rozhodnuti o povereni predstavenstva zrysit zakladni kapital, o moznosti zapocteni penezite pohledavky vuci spolecnosti proti pohledavce na splaceni emisniho kursu, o vydani vymenitelnych nebo prioritnich dluhopisu, o zruseni spolecnosti s likvidaci a k rozhodnuti o rozdeleni likvidacniho zustatku se vyfuduje souhlas alespoii dvoutretinove vetsiny hlasu pritomnych akcionaru Hlasovani je neverejne, hlasuje se aklamaci. Valna hromada zvoli nejprve predsedu, zapisovatele, overovatele zapisu a osobu nebo osoby poverene scitanim hlasu. Valna hromada muze rozhodnout, ze predsedou valne hromady a overovatelem zapisu bude jedna osoba. Valna hromada muze rozhodnout, ze predseda valne hromady provadi rovnez scitani hlasu, neohrozi-li to radny prubeh valne hromady Do pusobnosti valne hromady nalezi vsechny zalezitosti die 421 zakona a dale pak take tyto zalezitosti: a) rozhodovani 0 zmene stanov, nejde-li 0 zmenu v dusledku zryseni zakladniho kapitalu poverenym predstavenstvem (ve smyslu ustanoveni 511 a nasi. zakona) nebo o zmenu, ke ktere doslo na zaklade jinych pravnich skutecnosti, b) rozhodovani o pachtu zavodu spolecnosti nebo jeho casti tvofici samostatnou organizacni slozku, c) udelovani pokynu predstavenstvu a schvalovani zasad cinnosti predstavenstva, nejsou-li v rozporu s pravnimi predpisy; valna hromada muze zejmena zakazat clenovi predstavenstva urcite pravni jednani, je-li to v zajmu spolecnosti, a d) j menovani a odvo Iavan i I ikvidatora Zapisovatel vyhotovi zapis zjednani valne hromady do 15 (slovy: patnacti) dnu ode dne jejiho ukonceni. Zapis podepisuje zapisovatel, predseda valne hromady a overovatel zapisu. Obsahove nalezitosti zapisu jsou dany v 423 odst. 2 zakona. K zapisu se prilozi navrhy, prohlaseni a listina pfitomnych. V pripadech stanovenych zakonem se rozhodnuti valne hromady osvedcuje

6 Strana sest NZ 251/2014 verejnou listinou. Zapisy o valne hromade spolu s pozvankou na valnou hromadu a listina pritomnych akcionaru se uchovavaji v archivu spoleenosti po celou dobujeji existence K valifikovany akcionar nebo akcionafi mohou pozadat predstavenstvo, aby svolalo k projednani jimi navrzenych zalezitosti valnou hromadu. V zadosti uvedou navrh usneseni k navrzenym zalezitostem nebo je oduvodni Valna hromada muze rozhodovat i mimo zasedani (tzn. per rollam) a to pisemne nebo s vyuzitim technick}'ch prostredku V pfipade pisemneho rozhodovani per rollam rozhodovani probiha tak, ze osoba opravnena svolat valnou hromadu zasle pisemne navrh rozhodnuti vsem akcionarum. Navrh rozhodnuti musi mit obsahove nalezitosti die 418 odst. 2 zakona. Akcionari zaslou osobe opravnene svolat valnou hromadu do 10 (deseti) dnu pote, kdy navrh obdrzeli, vyjadfeni, zda souhlasi s navrhovanym rozhodnutim ei nikoli. Vyjadfeni musi obsahovat vlastnorueni podpis akcionare. Nevyjadfi-li se nektery z akcionaru ve stanovene lhute, nebo pokud jeho vyjadreni neobsahuje jeho vlastnorueni pod pis, p lati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodovani per rollam s vyuzitim technick}'ch prostredku spoeiva v tom, ze svolavatel valne hromady zasle navrh rozhodnuti vsem akcionarum em se zarueenym elektronick}'m podpisem na ovou adresu uvedenou za timto ueelem v seznamu akcionaru. Akcionafi za~lou osobe opravnene svolat valnou hromadu do 5 (peti) dnu pote, kdy navrh obdrzeli, vyjadreni, zda souhlasi s navrhovanym rozhodnutim ei nikoli, a to opet em se zarueenym elektronick}'m podpisem. Nevyjadfi-li se nektery z akcionaru ve stanovene lhilte, nebo pokud jeho vyjadreni neobsahuje jeho zarueeny elektronicky podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodovani per rollam se nepripousti v pripadech, kdy zakon vyfuduje osvedeeni rozhodnuti valne hromady verejnou listinou Vysledek rozhodovani per rollam veetne dne prijeti rozhodnuti oznami osoba opravnena svolat valnou hromadu zpusobem stanovenym pro svolani valne hromady vsem akcionarum nejpozdeji do 5 (peti) dnu od pfijeti rozhodnuti VII. Predstavenstvo I. Predstavenstvo je statutamim organem spoleenosti, jemuz pfislusi obchodni vedeni spoleenosti. Rozhoduje o vsech zalezitostech spoleenosti, pokud nejsou zakonem ei temito stanovami vyhrazeny do pusobnosti valne hromady nebo dozorei rady Cleny predstavenstva voli a odvolava valna hromada. Predstavenstvo rna jednoho az tfi eleny. Konkretni poeet Clenu predstavenstva ureuje rozhodnutim valna hromada. Ma-li predstavenstvo vice nez jednoho elena, voli a odvolava ze srych elenu predsedu Delka funkeniho obdobi elena predstavenstva je 5 (slovy: pet) let. Opetovna volba elena pred sta v ens tv a j e m o fua

7 Strana sedm NZ Predstavenstvo se fidi zasadami a pokyny schvalenymi valnou hromadou, pokud jsou v souladu pravnimi predpisy a temito stanovami. Predstavenstvo predklada valne hromade navrhy dlouhodobe koncepce rozvoje spoleenosti a navrhy hlavnich smeru hospodarske politiky spoleenosti a prosti'edku k dosaieni techto cilu Predstavenstvo zabezpeeuje obchodni vedeni, veetne radneho vedeni ueetnictvi spoleenosti a predklada valne hromade ke schvaleni radnou, mimoradnou a konsolidovanou, popripade i mezitimni ueetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo uhrady ztraty spoleenosti. Vykonava i dalsi einnosti, ktere jsou mu vyhrazeny temito stanovami nebo zakonem Na elena predstavenstva se vztahuje zakaz konkurence dle 441 a nasi. zakona Zasedani predstavenstva svolava dle poti'eby jeho predseda pisemnou pozvankou, v pfipade jeho nepritomnosti jak}'koli elen. V pozvance uvede misto, datum a hodinu konani a program zasedani. Pozvanka musi b}'t elenum predstavenstva dorueena zpravidla 5 (pet) kalendamich dnu pred zasedanim, a to osobne, postou nebo em na ovou adresu elena predstavenstva, kterou pro tento ueel spoleenosti sdeli Predstavenstvo je zpusobile se usnaset, je-li na jeho zasedani pritomna nadpolovieni vetsina jeho elenu. K prijeti rozhodnuti ve vsech zalezitostech projednavanych na zasedani predstavenstva je zapotrebi, aby pro ne hlasovala nadpolovieni vetsina pritomnych elenu predstavenstva. Kaidy elen predstavenstva rna jeden hlas. V pfipade rovnosti hlasu je rozhodujici hlas predsedy predstavenstva Predstavenstvo muze rozhodovat i mimo zasedani (tzn. per rollam), a to pisemne nebo s vyuzitim technick}'ch prostredku Pisemne rozhodovani probiha tak, ze predseda predstavenstva zasle pisemne navrh rozhodnuti ostatnim elenum predstavenstva. Ostatni elenove predstavenstva se k tomuto navrhu pisemne vyjadfi do 3 (ti'i) dnu pote, kdy jej obdrzeli. Jejich vyjadreni musi obsahovat jejich vlastnorueni podpis. Nevyjadri-li se nekter}' z clenu predstavenstva ve lhilte podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadreni neobsahuje jeho vlastnorueni podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasi. 11. Rozhodovani s vyuzitim technick}'ch prosti'edku spociva v tom, ze predseda predstavenstva zasle navrh rozhodnuti ostatnim clenum predstavenstva faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem. Ostatni elenove predstavenstva se k tomuto navrhu pisemne vyjadfi do 24 hodin pote, kdy jej obdrfeli a to bud' faxem s jejich podpisem nebo em, jehoz prilohou bude scan rozhodnuti s podpisem daneho elena predstavenstva. Nevyjadfi-li se nekter}' z clenu predstavenstva ve lhute podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadreni neni provedeno faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem, plati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodnuti ucinene mimo zasedani (tzn. per rollam) musi b}'t uvedeno v zapisu z nejblizsiho zasedani predstavenstva

8 Strana osm NZ251/ Predstavenstvo, jehoz poeet elenu neklesl pod polovinu, muze jmenovat mihradni eleny do pfistiho zasedani valne hromady Vlll. Dozorci rada Dozorei rada je kontrolnim organem spoleenosti, ktery dohlizi na V)fkon pusobnosti predstavenstva a na Cinnost spoleenosti Cleny dozorei rady voli a odvolava valna hromada. Dozorei rada rna jednoho az tfi eleny. Konkretni poeet elenu dozorei rady ureuje rozhodnutim valna hromada. Ma-li dozorei rada vice nez jednoho elena, voli a odvolava ze srych elenu predsedu Delka funkeniho obdobi elena dozorei rady je 5 (pet) Jet. Opetovna volba elena dozorei rady je moma Dozorei rada muze svolat valnou hromadu, vyzaduje-li to zajem spoleenosti. Ve sporu proti predstavenstvu nebo jeho elenum zastupuje spoleenost dozorei rada, resp. jeji elen Clenove dozorei rady jsou opravneni nahlizet do vsech dokladu a zaznamu cykajicich se einnosti spoleenosti a kontroluji, zda ueetni zapisy jsou radne vedeny v souladu se skuteenosti a zda se podnikatelska ei jina Cinnost spoleenosti uskuteenuje v souladu s pravnimi predpisy, temito stanovami a pokyny valne hromady Dozorei rada prezkoumava radnou, mimoradnou a konsolidovanou, popfipade i mezitimni ucetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo uhrady ztraty a predklada sve vyjadreni valne hromade. 7. Zasedani dozorci rady svolava die potfeby jeho predseda pisemnou pozvankou, v pfipade jeho nepritomnosti kterykoli clen. V pozvance uvede misto, datum a hodinu konani a program zasedani. Pozvanka musi by-t clenum dozorei rady dorucena zpravidla 5 (pet) kalendarnich dnu pred zasedanim a to osobne, postou nebo em na ovou adresu elena dozorei rady, kterou pro tento ueel sdeli Dozorci rada je zpusobila se usnaset, je-li na jeho zasedani pritomna nadpolovieni vetsina jejich clenu. K prijeti rozhodnuti ve vsech zalezitostech projednavanych na zasedani dozorci rady je zapotfebi, aby prone hlasovala nadpolovieni vetsina pritomnych clenu dozorci rady. Kazdy clen dozorci rady rna jeden hlas. V pripade rovnosti hlasu je rozhodujici hlas predsedy dozorci rady. 9. Dozorci rada muze rozhodovat i mimo zasedani (tzn. per rollam) a to pisemne nebo s vyuzitim techniceych prostredku Pisemne rozhodovani probiha tak, ze predseda dozorei rady zasle pisemne navrh rozhodnuti ostatnim clenum dozorei rady. Ostatni clenove dozorei rady se k tomuto navrhu pisemne vyjadri do 3 (tfi) dnu pote, kdy jej obdrzeli. Jejich vyjadreni musi obsahovat jejich vlastnorueni podpis. Nevyjadfi-li se nektery z clenu dozorei rady ve lhute podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadfeni neobsahuje jeho vlastnorueni podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasi

9 Strana devet NZ 251/ Rozhodovani s vyuzitim techniclcych prostredku spoeiva v tom, ze predseda dozorei rady zasle navrh rozhodnuti ostatnim elenum dozorei rady faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz prilohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem. Ostatni elenove dozorei rady se k tomuto navrhu pisemne vyjadfi do 24 hodin pote, kdy jej obdrzeli a to bud' faxem s jejich podpisem nebo e mailem, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s podpisem daneho elena dozorei rady. Nevyjadfi-li se nektery z elenu dozorei rady ve lhute podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jejich vyjadreni neni provedeno faxem s jeho podpisem nebo em, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem, plati, ze s navrhem nesouhlasi Rozhodnuti ueinene mimo zasedani (tzn. per rollam) musi by-t uvedeno v zapisu z nejblizsiho zasedani dozorei rady Dozorei rada, jejiz poeet elenu neklesl pod polovinu, muze jmenovat nahradni eleny do pristiho zasedani valne hromady IX. Jednani za spolecnost Ma-li predstavenstvo jedineho elena, jedna za spoleenost samostatne elen predstavenstva Ma-li predstavenstvo dva eleny, jednaji za spoleenost vzdy tito dva elenove predstavenstva spo I een e Ma-li predstavenstvo tri eleny, jednaji za spoleenost vzdy dva elenove predstavenstva spoleene. -- X. Zpusob rozdeleni zisku a uhrady ztrat Akcionar rna pravo na podil na zisku spoleenosti (dividendu), ktery valna hromada schvalila k rozdeleni akcionarum. Tento podil se ureuje pomerem akcionarova podilu k zakladnimu kapitalu Podil na zisku lze rozdelit i ve prospech elenu predstavenstva a clenu dozorci rady, tento podil na zisku (tantiemu) stanovi valna hromada ze zisku schvaleneho k rozdeleni Dividenda a tantiema je splatna do 3 (tfi) mesicu ode dne, kdy bylo prijato rozhodnuti valne hromady o rozdeleni zisku castku urcenou k vyplaceni jako podil na zisku je mome vyplatit pouze za podminek stanovenych zakonem uhrade ztraty rozhoduje valna hromada XI. Zrtseni zakladniho kapitalu zv)'seni zakladniho kapitalu spolecnosti rozhoduje valna hromada, prieemz takove rozhodnuti se osvedeuje verejnou listinou

10 Strana deset NZ 251/ UCinky zv)'seni za.k1adniho kapitalu nastavaji okarnzikern zapisu jeho nove ryse do obchodniho rejsrriku Ma-li b)'t zryseni zakladniho kapitalu spolecnosti provedeno upsanirn norych akcii, valna hrornada spo1ecnosti stanovi zpusob a podrninky jejich upisovani a splaceni v ostatnirn se zv)'seni zakladniho kapita1u fidi zakonern, zejrnena 464 az 515 zakona XII. Snizeni zakladniho kapitalu snizeni zakladniho kapitalu spolecnosti rozhoduje valna hrornada, pricernz takove rozhodnutf se osvedcuje verejnou listinou Ucinky snizeni zakladniho kapitaju nastavaji okarnzikern zapisu jeho nove ryse do obchodniho rej srriku Rozhoduje-li valna hrornada o snizeni zakladniho kapitalu spolecnosti, nesrni tento kapital snizit pod rninirnalni hranici stanovenou zakonern, zejrnena 246 zakona K povinnernu snizeni zakladniho kapitalu pouzije spolecnost vlastni akcie, ktere rna v rnajetku. V ostatnich pripadech snizeni zakladniho kapitalu pouzije spolecnost nejprve vlastni akcie, ktere rna v rnajetku. Jinyrn postupern lze zakladni kapital snizovat jen tehdy, nepostacuje-li postup podle predchozi vety ke snizeni zakladniho kapitalu v rozsahu urcenern valnou hrornadou spolecnosti nebo pokud by tento postup nesplnil ucel snizeni zakladniho kapitalu Nebudou-li v souladu se zakonern a ternito stanovarni ke snizeni zakladniho kapitalu pouzity vlastni akcie spolecnosti, provede se snizeni zakladniho kapitalu snizenirn jrnenovite hodnoty akcii, upustenirn od vydani akcii nebo vzetirn akcii z obehu na zaklade verejneho navrhu akcionarurn za podrninek stanovenych valnou hrornadou spolecnosti. Vzeti akcif z obehu na zaklade losovanf se nepripousti v ostatnfrn se snizeni zakladniho kapitalu ridi zakonern, zejrnena 516 az 545 zakona XXIII. Soubezne snizeni a zvtseni zakladniho kapitalu Valna hrornada spolecnosti rnuze rozhodnout o soubefuern snizeni a zryseni zakladniho kapitalu spolecnosti za podrninek a v souladu se zakonern, zejrnena ustanovenirni 546 az 548 zakona XIV. Zruseni a likvidace spolecnosti

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. S T A N O V Y v platném znění Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení 777, odst. 5, zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení

Více

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 ----------------------------------------------- STANOVY ----------------------------------------------- ------------------------------------

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s.

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. 6. 2012. Společnost

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod.

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Představenstvo obdrželo dne 9. května 2014 protinávrh akcionáře

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti----------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Akciová společnost PRUMKER a.s., se sídlem

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti 1.1. Akciová společnost REPROCENTRUM, a.s., se sídlem Blansko, Bezručova 1547/29, PSČ 678 01, IČ 25504835, zapsaná v obchodním

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost LHProjekt a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 5. 1996, upsáním celého základního kapitálu

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více