C.j.: MUVB 6867/06tvYST/Ba-7 Velka Bites, dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C.j.: MUVB 6867/06tvYST/Ba-7 Velka Bites, dne 25.8.2008"

Transkript

1 OBF.CN O~AO osova BT'fSKA okt. ttla, S.,.u -J Cr.f. clopor. MESTSKY URAD VELK ODBOR VYSTAVBY A ZVOTN Masarykovo namesti 87, Velka Bites Te. 5_ , Fax: , U1t16ll. ft.1t _... / C.j.: MUVB 6867/06tvYST/Ba-7 Velka Bites, dne Vyrizuje: Balasova ENV ENERGO a.s. Jihlavska 1007, Zd'ar nad Sazavou DC:CZ STAVEBN POVOLEN One podala fa. ENV EN ERGO a.s. Jihlavska 1007, Zd'ar nad Sazavou zadost 0 vydani stavebnfho povolenf na stavbu - "VETRNY PARK V LOKALTE ZABLAT" ktera obsahuje- vystavba 2 vetrnyeh elektraren VE 1 a VE 2 typu Vestas V 90/2.0 na pozemeieh pare.c.: 1519,1525,1734,1547,1774,1348,1350,1349,1326 v kat.u.zablati u Osove Bftysky. Uzemni rozhodnuti 0 umfsteni stavby bylo vydano dne pod zn. MUVB:6274/06tvYST/BA-6 a nabylo pravni moci dne Odbor vystavby a ZP MeU Velka Bftes, jako veene prfslusny stavebni urad podle ustanoveni 10 zakona c. 500/2004 Sb., spravnf rad, ve zneni pozdejsfeh predpislj (dale jen spravnf rad) a ustanovenf 13 odst.1 pfsmj) zakona c.183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim radu ve zneni pozdejsieh predpisu ( dale jen novy stavebnf zakon) a dale jako mistne prislusny stavebni urad podle ustanoveni 11 spravn iho radu a 190 odst.1 noveho stavebn iho zakona, projednal ve smyslu 62 zakona c. 50/1976 Sb. 0 uzemnim planovani a stavebnim radu ve zneni pozdejsfeh zmen a doplnku (dale jen stavebni zakon) zad~st ve stavebnfm rfze~f a po jejityl prezkoumani rozhodl takto: Stavba : "VETRNY PARK V LOKALTE ZABLAT",ktera obsahuje: - vystavbu 2 vetrnyeh elektraren VE 1 a VE 2 typu Vestas V 90/2.0 MW /trubkova vez v. 105m slozena ze segmenw komolyeh kuzelu kotvenyeh k ZB zakladu. Dale se sklada z rotoru,z regulovanyeh naklapeeieh istu.delka lopatky rotoru je 45 m,prumer rotoru 90m,eelkova vyska vetrne elektrarny s rotorem 150 m.na vreholu veze je umfstena gondola v niz je umfsten generator,rfdfcf jednotky,prevodovky a udr:zbovy jerabl.stavba VE 1 na poz.pare.c. p.c.1525/2 drfve p.c.1525/, stavba VE 2 na poz.pare.c. p.c.1519/3/drfve p.c spinaei elektrieka staniee SS1 /betonovy kiosek 0 rozmereeh 3x4m u VE 2 -slouzicf jako predavaei mfsto/ na poz. pare.c. par.c.1519/2,/drfve 1519/, - kabelove propojeni VN mezi VE 2 a VE 1 na poz.pare.c. 1519/3,1519/2 drive p.c /2,1525/3, drfve p.c.1525, p.c x trvala zpevnena ploeha pro pi'ijezd k VE 1 a VE 2 na poz.pare.c.1519/dle GP p.c. 1519/2/drive 1519/, p.c. 1525/3/ drive p.c.1525/ v kat.j.zablati u Osove Bitysky Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky: 1.Stavba bude provedena pod e projektove dokumentaee,overene ve stavebnim rfzenf, kterou vypraeoval ng. Milan Sik, NTERPLAN- CZ s.r.o.,proj. a inz. spolecnost, Purkynova 79a, Brno.(CKAT ). Za statiekou unosnost konstrukef stavby odpovfda projektant. Pripadne zmeny nesmi byt provedeny bez predehozfho projednanf s projektantem a povoleni stavebnfho uradu. Stavebnik zajistf,aby na stavbe byla k dispoziei overena dokumentaee stavby. Stavba bude umfstena v souladu s podmfnkami uzemnfho rozhodnuti vydaneho MeU Velka Bites,odborem vystavby a ZP dne pod c.j.muvb/6274/06tvyst/ba - 6.

2 2. Stavba bude provadena dodavatelsky. Pi'ed zahajenfm stavebnfch pracf dolozi stavebnici stavebnimu ui'adu nazev Umeno), sfdlo (adresu) stavebniho podnikatele, ktery bude jako zhotovitel stavbu provadet. Na stavbe musibyt behem pracf veden stavebnf denik, v nemz musi byt zaznamenany vsechny udaje nutne pro posouzenf postupu praci a stavu zamestnanych osob,jakoz i dalsf zavazne okolnosti souvisejfcf se stavbou. Stavebnf denik bude pfedlozen pfi kolaudaci stavby. 3.Stavebnik je povinen ohlasit stavebnfmu ufadu termin zahajeni stavby. 4. Stavba bude do doby kolaudace oznacena informacni tabuli,kde bude uveden nazev stavby,nazev a adresa stavebnika a provadejicf dodavatelske firmy,jmeno odpovedneho vedoucfho stavby,termfn zahajeni a ukonceni stavby. 5. Pi'ed zahajenim stavby stavebnik zajisti vytyceni prostorove polohy stavby odborne zpusobilou osobou. Vysledky vytyceni musi byt ovefeny ui'edne opravnenym zememefickym inzenyrem. 6. Pi'ed zahajenim zemnfch pracf stavebnik zajistf vytyceni veskerych podzemnich inz. sfti a zaffzeni na stavenisti odpovednymi pracovniky pffslusnych spravcu siti, aby nedoslo k poskozeni techto sfti a zafizeni.'vsichni pracovnici provadejfcf zemnf prace musi byt seznameni s polohou podzemnich sfti. PFi odkryti kabelu nesmi byt zmenena jejich trasa a hloubka ulozeni. Zpetne zakryti bude provedeno v souladu s pozadavky spravcu jednotlivych kabelovych vedeni. Kabelova vedeni nesmi byt pokryta nerozebiratelnou vrstvou.. 7. Pi'i provadeni stavby je nutno dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti a dodrzovat pi'edpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejmena zakon C. 309/2006 Sb. 0 zajistenf dals[ch podmfnek bezpecnosti a ochrany zdravi pi'i praci a naffzeni vlady c. 591/2006 Sb. 0 blizsich min. pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Stavebnik je povinen dbat na i'adnou pi'ipravu a provadeni stavby. PFitom musf mft na zfeteli zejmena ochranu zivota a zdravf osob nebo zvifat, ochranu zivotniho prostfedf a majetku, i setrnost k sousedstvi. 8.PFi stavbe budou dodrzena ustanoveni vyhlasky C. 137/1998 Sb.o obecnych tech. pozadavcfch na vystavbu, ktera upravuje pozadavky na provadeni staveb, vyhl.c.23/2008 Sb.,o technickych podminkach pozarni ochrany staveb a dale pfislusne technicke normy-zejmena: CSN Zemnf prace, CSN Provaden[ a kontrola betonovych konstrukci. 9. ZaFizeni staveniste bude umisteno na vymezenem stavebnim pozemku. Napojenf zafizenf staveniste na stavajicf nebo nove budovane site bude Feseno jako provizorni a musi byt pfedem odsouhlaseno jejich spravci a opatfeno mefenim spotfeby 10.Zabory komunikaci a pozemku, ktere nejsou ve vlastnictvi stavebnfka musf byt pfedem projednany s pi'islusnym silnicnim spravnim ui'adem (obecnf ufad) a vlastniky dotcenych pozemku. Znecisteni vozovek a nasledna prasnost musi byt snizovana jejich pravidelnym cistenim, ktere zajisti stavebnfci 11.Staveniste bude odpovidat pozadavkum ust. 14 vyhl.c.137/1998 Sb.v platnem zneni. PFistupu nepovolanych osob na staveniste bude vhodnym zpusobem zamezeno. PFi provadeni stavby nesmi dojit k vyraznemu zhorsovanf zivotnfch podminek nejblizsfho okoli stavby z duvodu prasnosti, hlucnosti a znecist'ovani vozovky. 12. Stavba vetrnych elektraren je podminena napojenim na kabelovou pfipojku VN 0 deice cca 1781 m,ktera nenf soucasti povolovane stavby, a ktera bude na zaklade smlouvy 0 pfipojeni zaffzenf vyrobce k distribucni soustave uzavfene dne mezi E.ON Distribuce a.s. FAGerstnera 2151/6, Ceske Budejovice zastoupenou spolecnostieon CR,s.r.o. FAGerstnera 2151/6, Ceske Budejovice a ENV ENERGO,a.s.,Jihlavska 1007, Zd'ar nad Sazavou provedena spolecnosti E.ON Distribuce,a.s. Stavba kabelove pffpojky podleha vydani samostatneho stavebniho povolenf. Vystavba vetrnych elektraren musi byt zkoordinovana s provedenim stavby elektricke pffpojky VN tak,aby byla zajistena uzivatelnost vetrnych elektraren. nvestorovi se doporucuje zahajenf vystav~y vetrnych elektraren po zajisteni pravomocneho stavebnfho povoleni na kabelovou pffpojku firmou E.ON er,s.r.o. 13.Pi'ebytecna vykopova zemina bude ulozena na mfstech k tomu urcenych po dohode s pffslusnym obecnim ufadem. Veskere odpady vznikle v souvislosti s provadenim stavby musf byt zlikvidovany v souladu se zakonem c.185/2001 Sb. 0 odpadech v platnem zneni 14.PFi provadeni stavby musi byt dodrzeny podmfnky ucastniku Ffzenf a dotcenych spravnich ufadu, jejichz vyjadfeni je nedflnou soucasti tohoto rozhodnuti a je uvedeno v pfiloze k tomuto rozhodnuti. Jedna se 0:

3 * souhrnne vyjadrenf MeU Velke Mezii'fCf,odbor ZP ze dne pod c.j.zp/31464/2006/910/2006- pelik * souhrnne vyjadrenf MeU Velke Mezirfcf,odbor ZP ze dne pod c.j.zp/27061/2007/1551/2007-pa * ~ouhlas s vynetfm pozemku ze ZPF MeU Velke Mezirfcf,odbor ZP ze dne pod c.j.zp/30168/2006/870-ry. * vyjadrenl MeU Velke Mezirfcf,odboru dopravy a SH ze dne pod c.j.oop/24704/2006/95-krej * zavazne stanovisko HZS kraje Vysocina,UP Zd'ar nad Sazavou ze dne pod cj.ev.c.:zr-5/ * vyjadrenf VAS,a.s.divize Zd'ar nad Sazavou ze dne pod c.j.33796/ Ma * vyjadrenf VAS,a.s.divize Zd'ar nad Sazavou ze dne pod c / Se * vyjadrenf Svaz vodovodu a kanalizacf Zd'arsko ze dne * vyjadrenf JMP,a.s. ze dne pod c.j.02403/07/4/2 * vyjadreni Telef6nica 02 CR,a.s. ze dne pod c.j /08/mj/mmo * vyjadreni Telef6nica 02 CR,a.s. ze dne pod c.j /07/mj/mmo * vyjadrenf E.ON GR,s.r.o. 0 udelenf souhlasu s cinnostf v ochrannem pasmu ze dne pod c.j. S11819-Z * vyjadrenf Uradu pro civilnf letectvi GR ze dne pod C / * vyjadrenf Rfzenf letoveho provozu GR ze dne pod c.j. CLl8191/07 * vyjadrenf RWE Transgas Net,s.r.o. ze dne pod c.j.4571/08/0vp/z * vyjadrenf RWE Transgas Net,s.r.o. ze dne pod c.j.3368/07/0vp/z - zejmena - kazdy zasah do bezpecnostniho pasma mus[ byt projednan s nasim utvarem pro kazdou planovanou akci jednotlive. - prace budou zasahovat do bezpecnostnfho pasma RWE Transgas Net,pozadejte min. 15 dnf pred zahajenfm praci prfslusnou Provoznf oblast 0 stanovenf podmfnek pro prace v nem. * vyjadreni GEPS,a.s.,PS Vychod,Brno ze dne pod X * Geske radiokomunikace a.s. Praha 6 ze dne pod c.j.uts/p26045/07/0h 15. Pri provadenf stavby musi byt splneny podmfnky z nasledujfcfch stanovisek a vyjadrenf: * stanovisko organu ochrany prfrody ke stavbe - souhlas MeU Velke Mezirici,odobr ZP ze dne pod c.j.zp/33283/2006/944/2006-kriz - cela stavba bude po dokoncenf sve zivotnosti odstranena. - nebudou na stavbe ani v jejfm okolf umfst'ovany reklamy a nebo anteny. * stanovisko KHS,UP Zd'ar nad Sazavou ze dne pod c.j.khsv-zr-hok-3012/07-vel - zejmena - v ramci zkusebniho provozu,tedy pred uvedenfm stavby do trvaleho provozu, bude overeno merenim dodrzenf predpokladanych hladin hluku,ktere byly stanoveny ve zpracovane hlukove studii.merenf je nutno provest akreditovanou laboratorf na zaklade vypoctu a vypoctovych bodu,stanovenych v ramci predlozene hlukove studie,tedy od vsech predpokladanych zdroju hluku - provoz VE1 a VE2. - merenf hladin hluku bude dopredu projednano s KHS kraje Vysocina,UP Zd'ar nad Sazavou. * souhrnne stanovisko Vojenske ubytovacf a stavebni spravy Pardubice ze dne pod c UP/ stavba bude realizovana v souladu s PO 0 planovane max.vysce VE vcetne rotoru 150 m nad okolnfm terenem - vsechny stozary VE budou opatreny sedym naterem RAL 7035 z duvodu dobre viditelnosti v zimnim obdobf - podle soucasne dokumentace budou stozary VE v nejvyssfm bode opatreny dennim a nocnim svetelnym prekazkovym znacen[m strednf svftivosti typu A /bfle/ a B /cervene/ - konce istu rotoru vetrnych elektraren budou die civilnfho predpisu Ministerstva dopravy L - 14 "Letiste" opatreny naterem cervene barvy RAL 3020,prfpadne 2009 v deice 1/7 celkove delky listu rotoru

4 - vsechny stozary vetrnych elektraren budou opatreny nocnlm SLPZ tj. zdvojenym 12ksl svetelnym prekazkovym znacenim nizke svitivosti typu B cervene/, umistenym rovnez na nejvyssim bode stozaru - nocni SLPZ musi byt v cinnosti 30 min. pred zapadem slunce a 30 min. po jeho vychodu.pro zapnutf a vypnutf nocnfho SLPZ vcetne prepfnanf na alternativni dennf nocni SLPZ pouzit soumrakove cidlo prepinajici pri limitnf hodnote svetelne citlivosti 50 Lux - synchronizovat zablesk SLPZ u vsech objektu VE, zajistit funkcnost jeho vyzarovacfch chrakteristik se zamezenim prekryvani SLPZ listy rotoru VE v provoznim i stacionarnim rezimu- svetelna navestidla pouzita pro prekazkove znaceni musi mit doklad " Souhlas s uzitfm vyrobku v civilnim letectvf v souladu s CAO Annex - 14.Tento souhlas vydava vyrobci Technicky inspektorat UCL CR - ve fazi kolaudacniho rizeni bude provozovatelem pisemne oznamena VUSS Pardubice kontaktni adresa a telefonni spojeni na spravce zodpovedneho za nepretrzity provoz a stav prekazkoveho znacenf,event. Aktualizaci pffpadnych zmen - OVL GS Praha bude prostrednictvfm VUSS Pardubice zaslana kopie kolaudacniho rozhodnutf z duvodu zaneseni objektu - nove letecke prekazky do map - toto vyjadrenf ze pouzit pouze ke stavbe k jejfmuz rozsahu bylo vydano toto vyjadrenf - upozornujeme na nutnost pozadat,pri jakekoliv zmene souradnic nebo vysky stavby 0 vydani noveho stanoviska - prekazkove znaceni VE pozaduji realizovat ihned po jejfm vztycenim bez delsi casove prod levy * vyjadreni Uradu pro civilni letectvi CR ze dne pod c.j. 822/ objekty VE budou celoplosne opatreny sedym naterem RAL 7035 nebo RAL 7038.Stozary VE od vysky 40m,cervenym naterem RAL jeden pruh vysky 3m 140 az 43 ml - objekty VE budou v souladu s CAO Annex 14,Hlava 6 odst na nejvyssim bode nosneho sloupu gondolyl VE opatreny zdvojenym 12 ksl dualnfm svetelnym prekazkovym znacenfm SLPZ stredni svitivosti typu A a B.Typy prekazkovych navestidel musi byt certifikovane v souladu s podminkami stanovenymi v CAO Annex 14,Hlava6 - funkcnost nocnfho SLPZ je stanovena v nocnfm case tzn. - od 30 min. pred zapadem slunce- do 30 min. po vychodu slunce - po zapnutf a vypnutf nocnfho SLPZ vcetne prepfnani na alternativni denni nocni SLPZ je instalovano soumrakove cidlo prepinajicf pri limitnf hod note svetelne citlivosti 50 Lux - zajistit funkcnost vyzarovacich charakteristik SLPZ s zamezenim prekryvanf SLPZ listy rotoru VE v provoznfm i stacionarnfm rezimu. - technologicky postup vystavby VE mus[ zajistit funkcnost SLPZ - VE neprodlene po vztycen! nosneho stozaru VE.Rovnez behem montaznich praci je nezbytne oznacit vyloznik ramene montazniho jerabu jako leteckou prekazku a pfi dosazen! montaznf vysky 30 m nad terenem tuto skutecnost oznamit na stredisko LS - NOTOF - vsechny vypadky cinnosti SLPZ, ktere nemohou byt okamzite odstraneny musi byt neprodlene nahlaseny Stredisku letecke informacni sluzby NOTOF v Praze - projektova dokumentace SLPZ musf obsahovat,konstrukcni reseni instalace SLPZ,specifikaci instalovanych zaffzenf,zaloznfch a zabezpecovacfch systemu vcetne zapojenf a popisu funkce,technicke parametry,rezim obsluhy a kontrol pine funkcnosti SLPZ,provadeni reviznich inspekci a pravidelne udrzby - ve fazi kolaudacnfho Ffzenf je provozovatel VE povinen UCL pfsemne predlozit ke kazdemu objektu VE autorizovane udaje - veskere prfpadne vyvolane zmeny - spoc[vajici v umisteni stavby,poctu objektu,zmene max.vysky stavby,typu a instalovane technologie je nutno predem projednat s UCL 16Vetrne elektrarny musi byt vhodne barevne provedeny tak,aby nebyl narusen krajinny raz. nejlepe matnou sedou barvou na sloupech i rotorul 17.Pri vystavbe musi byt zamezeno znecist'ovanf ovzdusi z prepravovanych stavebnich materialu a surovin,jez vykazuji sklony k prasenf,fadnym zakrytfm, musi byt provadeno zvlhcovani povrchu staveniste a prfjezdovych komunikacf v pffpade potreby pro zamezenf prasenf pri prejezdech stroju,zaffzenf a dopravnich prostredku. 18Vetrne elektrarny musi mit nainstalovano zaffzeni,ktere zajistf,aby tyto byly vypnuty pri vzniku ledove namrazy.ke zjisteni tvorby ledu a pro vypnutf elektraren mus! byt splneny nasledujicf predpoklady: 4

5 - vsechna vetrna energeticka zaffzenf budou spolu spojena pomocf sbernice dat - park VE bude vybaven dalkovym kontrolnim systemem Vestas - ke zjistenf ledove namrazy bude instalovan detektor ledu "Oy Labkotec Ab" v souladu s dokumentacf protinamrazoveho reseni,ktera je soucash projektu pro stavebnf povoleni. 19.Na komunikacich v okoli vetrnych elektraren,v okruhu 250 m musf byt na rozmfsteny vystrazne tabule s upozornenim na mozne nebezpeci urazu odletajicim ledem z rotoru. 20.Na komunikaci 11/390 Ruda - Osova Bftyska musi byt rovnez umisteny dopravnf znacky upozornujicf ridice na mozne nebezpecf spocfvajicf v moznosti odpadavani ledu. 21. Pffjezdova komunikace,ktera je navrzena v miste planovane polni cesty, musf byt pro vystavbu vetrnych elektraren provedena jako zpevnena, s krytem ze sterkoveho nasypu 0 predepsane tloust'ce, aby vyhovovala tezkemu provozu,zejmena preprave nejtezsi casti vetrne elektrarny. Komunikace musi mft dostatecnou sirku a velikost najezdovych oblouku. V pripade,ze pred zahajenfm vystavby vetrnych elektraren cesta nebude provedena na zaklade stavebniho povolenf c.j.muvb 3970/06/VYST/BA-2 ze dne vydaneho pro Min. zemedelstvf,pozemkovy urad Zd'ar nad Sazavou,musi byt potrebna cast komunikace provedena investorem staveb vetrnych elektraren na zaklade platneho stavebnfho povolenf. Pffslusnym specialnim stavebnfm uradem pro verejne pristupne ucelove komunikace je MeU Velke Mezirici,odbor vystavby a RR. 22.Pro pffjezd na zpevnenou komunikaci k vetrnym elektrarnam musf byt provedeny odpovidajfcf najezdove oblouky,ktere budou provedeny se souhlasem vlastnfku pozemku jako docasne.po montazi stavby musi byt dotcena plocha pozemku uvedena do puvodnfho stavu. 23.Stavba bude dokoncena nejpozdeji do 3 let od nabyh pravnf moci tohoto rozhodnuti. 24.Po dokonceni stavby bude podana zadost 0 povolenf zkusebnfho provozu,ve kterem bude overena funkcnost a vlastnosti stavby a bude provedeno mereni predpokladanych hladin hluku stavby. 25. Pokud bude prokazano,ze stavby vetrnych elektraren budou pffcinou degradace pffjmoveho signalu rozhlasu a TV v okoli stavby,investor VE bude nucen zajistit na sve naklady nezbytna nutna technicka opatrenf k naprave,tj. k zajisteni puvodni kvality pffjmu u postizenych posluchacu a divaku. 26.Stavba "Vetrneho parku v lokalite Zablatf" se povoluje jakodocasna stavba po dobu platnosti najemni smlouvy uzavrene dne mezi investorem stavby a vlastnikem pozemku s dobou trvanf do Po ukoncenf doby trvani stavby bude stavba odstranena a pozemek bude uveden do puvodnfho stavu. 27.Plneni organizacnfch a technickych opatrenf uvedenych v planu organizace vystavby s cflem minimalizovat potencionalnf nepffznive vlivy na zivotnf prostredi,verejne zdravf a pohodu obyvatelstva a dusledna prubezna kontrola plnenf pffslusnych opatreni. 28. Stavba musf byt chranena pred ucinky atmosfericke elektriny. 29.Po dokoncenf stavby a vyhodnocenf vysledku zkusebniho provozu mus! byt pozadano 0 vydani kolaudacnfho rozhodnuti. Bez kolaudacnfho rozhodnuh nesmi byt stavba uzivana.ke kolaudaci bude dolozena - dokumentace skutecneho provedeni stavby,pokud doslo k nepodstatnym odchylkam oproti stavebnimu povoleni nebo overene dokumentaci, a dale geodeticke zamereni stavby, doklad 0 vytycenf stavby a budou predlozeny zejmena tyto doklady a istiny osvedcujfcf spravnost provedenf stavby a jejfch cash: => doklad 0 zneskodnenf odpadu ze stavebnf cinnosti v souladu se zakonem c.185/2001 Sb., pokud jejich dalsf vyuzih nebude mozne => reviznf zpravy elektroinstalacf => reviznf zpravy instalovanych zaffzenf => revizni zpravu integrovaneho systemu ochrany proti blesku => stavebni denik => doklad 0 shode pouzitych materialu, vyrobku a hmot s projektovou dokumentacf a stavebnfm zakonem apod. Hlavnf ucastnici ffzenf ( 27 odst. 1 spravniho radu): ENV EN ERGO a.s. Jihlavska DC:CZ , Zd'ar nad Sazavou Rozhodnutf 0 namitkach ucastnfku stavebniho rfzenf: : Namitky ucastniku stavebnfho rfzenf nebyly podany.

6 One obdrzel odbor vystavby a ZP MeU Velka Bites zadost 0 vydani stavebnfho povoleni na stavbu:vetrny PARK V LOKALTE ZASLAT,ktera obsahovala - vystavba 2 vetrnyeh elektraren VE 1 a VE 2 typu Vestas V 90/2.0, spinaei elektrieka staniee SS1 betonovy kiosek 0 rozmereeh 3x4m u VE 2 - slouzief jako predavaci mistol, podzemni kabelove vedeni NN delky eea 1781 m napojen na stav. PB C.63 vedeni VN 192 V.Bites - Zablati ukonceno u spfnaei el. staniee/, kabelove propojeni VN mezi VE 2 a VE1- trvala zpevnena ploeha pro pfijezd k VE, pfijezdova komunikaee k VE 1 a VE 2 na pozemcieh pare. c.: 1519,1525,1734,1547,1774,1348,1350,1349,1326 v kat.u.zablati u Osove Bitysky, kterou podala fa. ENV EN ERGO a.s. Jihlavska 1007, Zd'ar nad Sazavou. Uvedenym dnem bylo stavebnf flzeni zahajeno. Vzhledem k tomu,ze k zadosti nebylo dolozeno pravomoene uzemni rozhodnuti 0 umisten[ stavby a 2 pare kompletni projektove dokumentaee pro stavebni povoleni vcetne dokladove casti, bylo stavebni flzeni usnesenim a vyzvou ze dne pferuseno.nasledne pozadala fa.env ENERGO,a.s 0 prodlouzenf huty pferuseneho stavebniho Fizeni pro dolozeni podkladu k zadosti 0 vydani stavebniho povolenf, a proto usnesenim ze dne stavebni ufad rozhodl 0 prodlouzenf huty. Po dolozeni zbyvaj!cieh dokladu bylo dne oznameno zahajeni stavebniho flzenf. Vzhledem k tomu,ze se jednalo 0 Fizenf s velkym poctem ucastniku flzeni, stavebni ufad uvedomil ucastniky Ffzeni formou vefejne vyhlasky. Protoze byly stavebnimu ufadu dobfe znamy pomery staveniste, upustil v ramci uvedeneho Fizeni od ustniho jednanf a mistniho setrenl Stanovil, ze ucastniei rizen! mohou sve namitky uplatnit do 15 dnu od dorucen! oznamenf, jinak k nim nemus! byt pfihlednuto. V prubehu stavebniho rizeni bylo zjisteno,ze zbyva dolozit smlouvu 0 budouci smlouve 0 zffzeni veeneho bremene s krajem Vysocina na pozemek pare.c v kat.u. Zablati u Osove BftyskY,kterY byl dotcen navrhovanou kabelovou pripojkou a platnou smlouvu c.suszr/2518/2006 uzavfenou mezi investorem stavby a Krajskou spravou a udrzbou silnie Vysociny,provoz Zd'ar nad Sazavou,Jihlavska 1007,Zd'ar nad Sazavou. Proto bylo rizeni usnesenim a vyzvou ze dne preruseno a zadatel byl vyzvan k doplnen! zadosti.vzhledem k tomu,ze ve stanovene hute se zadateli nepodafilo zajistit zbyvajief pozadovane doklady, podal dne zadost 0 prodlouzenf huty k dolozeni zbyvajieieh podkladu potfebnyeh pro vydani rozhodnutlodbor vystavby a ZP MeU Velka Bites usnesenim ze dne rozhodl 0 prodlouzeni huty 0 60 dnu ode dne dorucen! usnesenl V nove stanovene hute se zadateli nepodafilo opatfit vseehny pozadovane doklady a nasledne dne podal zadost 0 prodlouzeni huty, z duvodu,ze dosud nebyla uzavfena smlouva 0 budouef smlouve o zflzeni veeneho bfemene s vlastnikem pozemku s krajem Vysocina, a proto bude Fesena moznost upravy pripojeni vetrnyeh elektraren. Na zaklade vyse uvedeneho bylo rizeni usnesenim ze dne opet preruseno a byla stanovena nova huta pro doplnen! podkladu Fizenf. One byla na stavebnf ufad dolozena smlouva 0 pfipojenf zaf!zenf vyrobee k distribucnf soustave mezi E.ON Oistribuee a.s. F.A.Gerstnera 2151/6,37049 Geske Budejoviee zastoupenou spolecnosti E.ON GR,s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6, Geske Budejoviee a firmou ENV ENERGO,a.s.,Jihlavska 1007, Zd'ar nad Sazavou uzavfena dne ,dle ktere spolecnost E.ON Oistribuee a.s. zastoupena spolecnosti E.ON GR,s.r.o. bude realizovat stavbu podzemnfho kabeloveho vedenf VN z PB C. 63 veden! VN 192 V.Bftes- Zablati jako samostatnou stavbu,ktera bude podlehat vydani samostatneho povolenl Stanoviska dotcenyeh spravnieh ufadu vefejne spravy byla zahrnuta do podmfnek tohoto rozhodnutltext nekteryeh vyjadfeni ci stanovisek dotcenyeh spravnieh ufadu, spraveu a vlastniku dotcenyeh sfti byl v oduvodnenyeh prfpadeeh ve vyroku rozhodnuti kraeen,tzn.,ze byly pfevzaty pouze pozadavky,vztahujfei se k predmetnemu projednanl Ve stanovene hute pro uplatneni namitek a pfipominek,ani v prubehu Fizenf nebyly uplatneny namitky k projednavane veci. K zadosti byla dolozena projektova dokumentaee vypraeovana opravnenou osobou.,tj. ing. Milanem Sikem, NTERPLAN- CZ s.r.o.,proj. a inz. spolecnost,purkynova 79a, Brno.(GKAT ), doklady 0 vlastnietvi k pozemkum vcetne najemnf smlouvy,na kteryeh bude stavba umistena,vyjadreni dotcenyeh spravnfeh ufadu,spraveu a vlastniku dotcenyeh sfti : * souhrnne vyjadfenf MeU Velke Meziflcf,odbor ZP ze dne pod c.j.zp/31464/2006/91 0/2006-pelik * souhrnne vyjadfenf MeU Velke Meziflcf,odbor ZP ze dne pod c.j.zp/27061/2007/1551/2007-pa * stanovisko organu oehrany pflrody ke stavbe - souhlas MeU Velke MeziFfci,odobr ZP ze dne pod c.j. ZP/33283/2006/944/2006-Kriz * souhlas s vynetfm pozemku ze ZPF MeU Velke Meziflci,odbor ZP ze dne pod c.j.zp/30168/2006/870-ry * vyjadfen[ MeU Velke meziflci,odboru dopravy a SH ze dne pod c.j.oop/24704/2006/95-krej

7 * stanovisko KHS,UPZd'ar nad Sazavou ze dne pod c.j.khsv-zr-hok-3012/07-vel * zavazne stanovisko HZS kraje Vysocina,UP Zcfar nad Sazavou ze dne pod cj.ev.c.:zr-5/ * vyjadfenf VAS,a.s.divize Zd'ar nad Sazavou ze dne pod c.j.33796/ Ma * vyjadfenf VAS,a.s.divize Zefar nad Sazavou ze dne pod c / Se * vyjadfeni Svaz vodovodu a kanalizaci Zd'arsko ze dne * souhrnne stanovisko Vojenske ubytovacf a stavebni spravy Pardubice ze dne pod c UP/ * vyjadfeni Povodf Moravy,s.p. Brno ze dne pod c.j.pm025342/ /mi * vyjadfenf JMP,a.s. ze dne pod c.j.02403/07/4/2 * vyjadfenf Telef6nica 02 CR,a.s. ze dne pod c.j /08/MJ/MMO * vyjadfenf E.ON CR,s.r.o. 0 udelenf souhlasu s cinnosti v ochrannem pasmu ze dne pod c.j. S11819-Z * vyjadfenf UFadu pro civilnf letectvi CR ze dne pod c / * vyjadfenf Rizenr letoveho provozu CR ze dne pod c.j. CLl8191/07 * vyjadreni RWE Transgas Net,s.r.o. ze dne pod c.j.4571/08/0vp/z * vyjadfeni RWE Transkgas Net,s.r.o. ze dne pod c.j.3368/07/0vp/z * vyjadfeni CEPS,a.s.,PS Vychod,Brno ze dne pod X * Ceske radiokomunikace a.s. Praha 6 ze dne pod c.j.uts/p26045/07/dh * vyjadfeni Min.zem. - Pozemkovy ufad Zcfar nad Sazavou ze dne , * vyjadfeni Sloane Park Property Trust,a.s.Praha 6 ze dne pod c.j.874/07 * vyjadfeni Mero CR,a.s. ze dne pod c.j.2007/8/30-1 * vyjadfeni T-Mobile CR,a.s. Praha ze dne * vyjadfeni Vodafone CR,a.s.,/Praha ze dne V provedenem Fizeni stavebnf ufad pfezkoumal pfedlozenou zadost 0 stavebni povoleni z hledisek uvedenych v 62 stavebniho zakona projednal ji s ucastnfky Fizeni a s dotcenymi spravnimi ufady vefejne spravy a zjistil, ze jejfm uskutecnenim nejsou za pfedpokladu respektovani vyse uvedenych podmfnek, ohrozeny verejne zajmy ani neprimefene omezena nebo ohrozena prava a opravnene zajmy ucastniku Fizenf. Projektova dokumentace stavby splnuje obecne technicke pozadavky na vystavbu die vyhl.c. 137/1998 Sb.,podminky uzemniho rozhodnuti 0 umfsteni stavby Stavebnf ufad v prubehu Fizeni neshledal duvody, ktere by branily povoleni stavby,a proto rozhodl zpusobem uvedenym ve vyroku tohoto rozhodnutf. Pouleni 0 odvolani: Proti tomuto rozhodnuti se ze odvolat podle ustanovenf 81 a nas. spravnfho Fadu a to do 15 dnu ode dne jeho dorucenf. Prvnim dnem huty je den nasledujicf po doruceni rozhodnutf. Odvolani se podava u MeU ve Velke Bftesi, odboru vystavby a ZP a rozhodovat 0 nem bude odbor uzemniho planovani a stavebniho Fadu KrU kraje Vysocina, Zizkova 57, Jihlava. Upozorneni: v.,./' Stavba nesm[ byt zahajena, dokud stavebni povolenf nenabude pravnf moci ( 73 spravnih~., Stavebnf povoleni pozbyva platnosti, jestlize do 2 let ode dn, kd ri'. bylo pravnf moc' ebude stavba zahaj ena. /....-r S K. U h,~a~"'" t. )$ '.,,/~ \: 'Y.A \ --l-~~:~~. i.-o 9 \ ~ '. 'rw}1 "b~~tt,~;;~~;~-- '.' MestS~ehO J'~eSbJy~a Bh~s ng,. Hom~a-'-~aiSlav v~/1_~8- '/ ~Brt~c.

8 Pocet istu: 5 Pocet pfiloh: schvalena projektova dokumentace ( pouze pro stavebnfka po nabytf pravni moci ). Prfloha rozhodnutf: vyjadrenf dotcenych spravnfch uradu a ucastnfku r[zenf Poplatek: Spravni poplatek podle zakona c. 634/2004 Sb., a spravnfch poplatcfch, ve zneni pozdejsfch predpisu o spravnich poplatcich, stanoveny podle polozky 17 odst. 1, pismo il ve vysi 3.000,- Ke, sazebnfku spravnich poplatku byl uhrazen hotove dne doklad e. J Vyveseno dne : O..1..~.O.$.-)O.Q~. Sejmuto dne:. Rozdelovnfk: Ueastnfci rfzenf doporueene na dorueenku do vlastnich rukoul Podle ustanovenf ENV ENERGO a.s.,jihlavska 27 odst.1 spravnfho radu: 1007, Zd'ar nad Sazavou Ueastnfci rizenf doruef se verejnou vyhlaskoul Podle ustanovenf 27 odst.2 spravnfho radu Prfslusnf spravci,poprfpade vlastnfci doteenych inzenyrskych Majitele doteenych nemovitostf sfti,zaffzenf a staveb Dotcene organy verejne spravy doporueene na dorueenkul Krajsky urad kraje Vysoeina,odbor ZP,Zizkova cp.57, Jihlava Mestsky urad Velke MeziFfei,odbor ZP,Namestf cp.27, Velke MeziFfci Mestsky urad Velke MeziFicl,odbor dopravy a SH,Namestf cp.79, Velke Mezirfcf Vojenska ubytovaci a stavebni sprava,tepleho cp.1879, Pardubice Krajska hygienicka stan ice kraje Vysocina,UP Tyrsova 3, Zd'ar nad Sazavou HZS kraje Vysoeina,UO Jamska 2231/4, ZKd'ar nad Sazavou Urad pro civilnl letectvi,cr, letiste Ruzyne, Praha 6 Ministerstvo zemedelstvi, Pozemkovy urad,strojirenska 12/1208, Zd'ar nad Sazavou Dale obdrzi a soucasne se zelda 0 zverejnenf na urednf desce doporucene na dorucenkul Obecnf urad Zablatf,p lobecni urad v mfste stavbyl Obecnf urad Osova Bityska,p Obecnl urad Ruda,p Mestsky urad Velka Bftes,59501

9 Podle ustanovenf 27 odst. 1 spravnfho fbdu: ENV ENERGO,a.s.Jihlavska 1007, Zd'ar nad Sazavou Podle ustanovenf 27 odst.2 spravnfho fadu:ldorutf se vefejnou vyhlaskou/ Pi'islusni spravci,popi'ipade vlastnici dotcenych siti,zai'fzenf a staveb: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny,provoz Zd'ar nad Sazavou,Jihlavska cp.1, Zd'ar nad Sazavou E.ON Distribuce,s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 Geske Budejovice /adresa pro dorucovani E.ON GR,a.sVratislavovo nam.118, Nove Mesto na Morave/ Povodi Moravy,s.p.,Di'evai'ska 11, Brno RWE Transgas Net,s.r.o.,V Olsinach 75/2300, Praha 10 Telef6nica 02,CR,a.s.Olsanska 6, Praha, Praha 3 Vodafone Czech Republic a.s.,vinohradska 167,10000 Praha 10 T-Mobile Czech Republic a.s.,tomickova 2144/1,14900 Praha 4 VAS,a.s.Zdar nad Sazavou,Studentska 1133, Zd'ar nad Sazavou Svaz vodovodu a kanalizaci Zd'arsko,Vodarenska 2, Zd'ar nad Sazavou Geske radiokomunikace a.s.,u Nakladoveho nadrazi 3144,13000 Praha 3 GEPS,a.s. PS Vychod,Komarovska 12,61700 Brno JMP,a.s.Plynarenska,a.s.,Plynarenska 499/1,65702 Brno Agrofarm,a.s.,Horni 28,cp.1682,Zd'ar nad Sazavou,p Ui'ad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych,up Brno,OP Zd'ar nad Sazavou,Dr.Droze 1686/26, Zd'ar nad Sazavou Pozemkovy fond Geske republiky,up Jihlava,Fritzova 4,58601 Jihlava Majitele dotcenych nemovitostf: V kat.u.zablati u Osove Bitysky: Aquasys spol.s. r.o.,strojfrenska 1208/12, Zd'ar nad Sazavou Jaroslav Musil,Zablatf cp.21,59453 Ruzena Kratochvflova,Merhautova 218,61300 Brno Eva Musilova,Zablati cp.19,594 53; Marie Musilova,Zablati cp.5, Jaroslav Musil,Zablati cp.5, Martin Kratochvila,Zablati cpa,59453 Antonin Musil,Zablati cp.14,59453 Jan Liska,Zablati cp.55, Vera Liskova,Zablati cp.55,59453 Ondi'ej Sysel,Zablati cp.53, ng.ladislav Koubek,Chobutky cpo 438, Velka Bites Jitka Koui'ilova,nam.Osovobozenf cpo 106,59501 Velka Bftes Hana Slamova,Osova Bftyska cpo 163,59453 RNDr.Ales Trojanek,Vlkov cpo 97, Helena Havelkova,Zablati cpa3, Vftezslav Prochazka,Zablati cp.26, Antonie Paterova, Gapkova 16,cp.21 0,74801 Hlucin Marie Saparova,Zahradnf 16,cp.954, Hlucin Dana Hatlakova, Prusanecka 11,cpA145,Zidenice, Brno Ales Vykoukal,Vodarenska,cp Bflovice nad Svitavou Josef Vykoukal,Zmola cp.185, Velka Bites Emile Vykoukalova,Zablati cp.7, Frantisek Tucek,Zablati cp.2, Marie Tuckova,Zablati cp.2, Karel Chytka,Zablati cp.8,p

10 Nada Chytkova,Zablatfcp.8, Frantisek Kokojan,Zablatf cp.23, Jarmila Kratochvflova,Zablatf cp.1 0, Rostislav Hrbek,Tasov cp.173,67579 Jaroslav Musil;Zablatf cp.21,59453 Bohumil Lysy,Osova Bftyska cp.214, Jaroslav Rous,Zablatf cp.20,59453 Anna Rousova,Zablatf cp.20, Obec Zablatf,p Honebnf spolecenstvo Zablatf Majitele dotcenych nemovitostf : V kat.u.ruda: Jii'f Crha,U Stadionu cp. 574,Velka Bites,p Jiff Vala, Pikarec cp.41,59253 Maria Podstatzka-Lichtensteinova,Zamecke Schody 4,cp.1200,Velke Meziffcf,p Frantisek Podstatzky-Lichtenstein, Zamecke Schody 4,cp.1200,Velke Mezii'icf,p Johann Podstatzky-Lichtenstein,Zamecke Schody 4,cp.1200,Velke Mezii'fci,p Frantisek Dvoi'ak,Miksovskeho 9,cp.820,Kosfi'e,Praha Frantisek Beran,Osova Bityska cp.124, Frantisek Tucek,Zablatf cp.2, Marie Tuckova,Zablatf cp.2, Ladislav Roman,Zablat[ cp.49, Frantiska Musilova,Zablatf cp.42,59453 Eliska Jasova,Sokolovska 10,cp.1589 Velke Mezii'ici,p Anna Bahenska,Ruda cp.17, Josef Malec,Ruda cp.25, Stanislav Kudiovsky,Ruda cp.80, Marie Kudiovska,Ruda cp.80, Anotnfn Musil,Zablat[ cp.14, Martin Kratochvfla,Zablatf cp.4, Vladimir Katolicky,Osova Bityska cpo 52,59453 Emilie Katolicka,Osova Bityska cp.52, Ludmila Karmazinova,Mezi trhy 8,cp.141,Opava,74601 Eliska Vesela,U Stadionu cp.432,velka Bites, Hana Zakova,U Stadionu cpo 548, Velka Bites, Milena Stepankova,Bezdekov 15,cp.205,Velke Meziffci, Jarmila Loupova,Druzstevni cp.550,velka Bites, Obec Ruda Honebni spolecenstv[ Ruda

11 " '..,,-/"-"'" / ' v,,v, v,v, MESTSKY URAD VELKE MEZRC odbor iivotniho prostfedi Radnicka 29/1, Velke Mezirlcl Vytizuje: Mgr. Palas Telefon: ENV ENERGO, a.s. Jihlavska Zd'ar nad Sazavou vec: Souhrnne vyjadreni k projektove dokumentaci pro stavebni fizeni "Vetrny park v lokalite Zablati (2 ks vetrnych elektraren Vestas V90), k.ii. Zablati" 1. Ochrana ovzdusi Kontaktni osoba: Mgr. Jan Palas, tel V souladu s ust. 50 odst. 1 pismo a) zakona c Sb., 0 oehrane ovzdusi a 0 zmene nekteryeh dalsieh zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu, je dotceny-m spravnim organem v iizemnim, stavebnim a jinem nzeni podle stavebniho zakona obeeni urad obee, na jejimz uzemi stavba nebo jeji zmena bude realizovana. Obeeni urad vydava stanovisko pro ucely kolaudacniho souwasu z hlediska oehrany ovzdusi u malyeh staeionarnieh zdroju. U ostatnieh kategorii staeionarnieh zdroju je pak v souladu s ust. 48 odst. 1 pismo u) dotcenym organem statni spravy pnslusny krajsky urad. 2. Ochrana pfirodv a krajiny. Kontaktni osoba: Pavel MZ, tel Zmena typu vetrne elektrarny neni duvodem ke zmene naseho stanoviska ze dne , c.j.: ZP/ /944/2006-kriz. 3. Odpadove hospodafstvi Kontaktni osoba: Be. Zdislava Oplatkova, tel Plati stejne vyjadreni uvedene v souhrnnem vyjadreni - vydane dne pod c.j.: ZP /31464/2006/ pelik. 4. Ochrana pozemku urcenych k plneni funkci lesa Kontaktni osoba: lug. Jaroslav Tunkr, tel Ochrana zemedelskeho pudniho fondu Kontaktni osoba: Vladimir Rybar, tel

12 6. Vodni hospodarstvi Kontaktni osoba: Mgr. Yvona Vrinova, tel , lng. Eva Ki'ivska, tel Zustava v platnasti nase vyjadfeni uvedene v sauhrnnem vyjadfeni ze dne pod c,j.: ZP/31464/2006/910/2006-pe1ik. Toto vyjitdreni neni povolenim nebo souhlasem a ani je nenahrazuje. Vzhledem k tamu, ze neni rozhodnutim ve smyslu zakona c. 500/2004 Sb., 0 spravnim i'izeni, nelze se p 1fie odvolat.

13 ij,t Mestsky urad Velke Mezifici J OOBOR ZVOTNfHO PROSTREOf Radnicka29/1, VellceMezirici, tel.: , fax: vas DOPS ZN.: ZE DNE: NASE ZN.: ZP/31464/2006/910/2006-pelik lng. Pavel Prchal VYRrZUJE:'. lng. Zachar ENV ENERGO a.s. TELEFON: Jihlavska 1007 E-MAL: Zd'ar nad Sazavou DATUM: V souladu s ust. 50 odst. 1 pism. a) zakona c. 86/2002 Sb., 0 ochrane ovzdusi a 0 zmene nekterych dalsfch zakonu, ve zneni pozdejsfch predpisu, je dotcenym spnivnim organem v uzemnfm, stavebnfm a kolaudacnim rlzeni z hlediska oehrany ovzdusi obeeni urad obce, na jejfmz uzemi stavba nebo jeji zmena bude realizovana. S vyjimkou malyeh staeionarnich zdroju je pak v souladu s ust. 48 odst. 1 pismo u) dotcenym organem statni spravy v lizemnim, stavebnim a kolaudacnfm fizeni z hlediska ochranyovzdusi pfislusny krajsky- urad. 2. Ochrana i:jhrodv a kraiinv (zakon c~ 114/1992 Sb., 0 ochrane prfrody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu).. V okajite stavby se nenachazi vyznamne krajinne prvky, stavbou vsak bude vyznamnym zpusobem ovivnen krajinny raz. Proto je nutne pozadat organ oehrany pffrody 0 souhlas ve smyslu ust. 12 odst. 2 vyse uvedeneho zakona. 3. Odpadov~hospodafstvi ( 79 odst: 3 pismo e) zak. c. 185/2001 Sb., 0 odpadeeh, ve znew pozdejsfch predpisu) Behem. realizaee nebo odstraiiovani staveb nebo jejieh casti je nutno veskere odpady' rridit a vest. evidenei odpadu. Tato evidence, vcetne dolozeni zpusobu nakladaqi (vyuziti, odstranenf), bude pred6zena pfi kolaudaci stavby. Odpady vznikajici ze zakladnich mineralnich stavebnfch materiau je treba prednostne vyuzit jako celek kjejich puvodnimu ucelu. Neni-li to mozne, lze dasf yyuziti nebo odstraneni realizovat az po jejich uprave (trideni, drcew). Neupravene (nereeyklovane) stavebni a demolicnf odpady neze vyuzivat na jakekoiv terennf upravy a rekutivaee. V souladu s vyhl. c. 383/2001 Sb. je ze pouze ukladat jako odpadna skladky kategorie S-OO nebo S-NO Usou-li znecisteny nebezpecnymi sozkami). Vyjimku tvofi pouze odpady podskupiny Zemina vytezena, kategorie "0". Upravepe odpady na bazi zdiva, betonu, maltovin a kamenivaje mozno vyuzit : - jako' stanoveny stavebnf v-yrobek po posouzenf shody vyrobku podle 12 zak. c. 22/1997 Sb., o technick;1ch pozadavcich na v-yrobky, ve zneni pozdejsfch predpisu, - jako upraveny odpad v souladu se zakonem 0 odpadech, s nfmz je dale nakladano pouze v zaffzenfch urcenych k vyuzfvani odpadu podle ust. 14 odst. 1 nebo odst. 2 zakona o odpadech (odpady urcene pro rekultivace terenu, skladek apod.) Pokudbudou behem realizaee stavby a jejiho nasledneho uzfvani vznikat nebezpecne odpady ( 4 pismo 'a) zakona 0 odpadeeh), je k nakladanf s nimi nutny souhlas ve smyslu ust. 16 odst. 3 tohoto zakona. Kjeho vydani je pfislusny odbor zivotniho prosrredi MeV Velke Meziricf - Bc.Fialkova, tel

14 4. Ochrana PUPFL ( 14 od'st. 2 zak. c. 289/1995 Sb., 0 lesich a 0 zmene a doplnenf nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich: pi'edpisu) 5. Ochrana ZPF ( 7 zak. c: 334/1992 Sb., 0 ochrane zemedesk6ho pudnfho fondu, ve znenf pozdejsich pi'edpisu) Pri re.aizaci akce dojde k dotcenf pozemku, kter6 jsou soucasti zemedesk6ho pudnfho fondu. Samostatna zadost 0 vydani souhlasu s odnetfm zemedelske pudy ze ZPF de 9 odst. 6 zakona c. 334/1992 Sb. bylajiz zdejsimu uradu podana. Soucaspe je nutno pozeidat 0 vydanf souhasu s navrhem trasy liniorych staveb de 7 odst. 3 ryse uveden6ho zakona. K vydanf souhasu je pflslusny odbor zivotnfho prosti'edf MeV Ve1ke Mezii'fci - p. Rybar, tel Formular zadostije soucastf pi'flohy. 6. Vodni hospodarstvi ( 18 zak.:c. 254/2001 Sb., o,vodach a 0 zmene nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu) Stavba perna zadne naroky na pitnou a uzitkovou vodu a odvadeni odpadnfch vod. Pokud' by dochazelo k nakladani se zavadnymi lcitkami ve smyslu ust. 39 vodnfho zakona ve,vetsim: rozsahu nebo kdy zachazeni s nimi by bylo spojeno se zrysenym nebezpecim pro povrchove nebo podzemni vody, bylo by nutno vypracovat plan opati'eni pro pfipad havarie ve smyslu ustanoveni vyhiasky c. 450/2005 Sb., 0 nalezitostech nakladani se zavadnymi l<itkami a naezitostech havarijniho planu, zpusobu a rozsahu hlaseni havcirif, jejich zneskodnovani a odsfranovam jejich skodlirych nasledku, ve zneni pozdejsfch predpisu, a prediozit ke schvaleni vodopfavnimu uradu. Jinak bez pripominek. Toto vyjadrelli neni povolenim nebo souhlasem a ani je nenahrazuje. Vzhledem k tomu, ze neni rozhodnutimve smyslu zakona c. 500/2004 Sb., spravni rad, ve meni pozdejsich pi'edpisu, nelze se proti nemu odvolat.'

15 Mestsky urad Velke Mezirici ODBOR ZVOTNHO PROSTRED Radnicka 29/1, Velke Mezifici, tel.: , fax: C.j.: One: Vyfizuje: Telefon: ZP/30168/2006/870-Ry Rybar Vladimir _, Ole rozdelovmku -,; 2 L:) L0]. -.' ~ ",.: -.' '...~:,~~; ~. '. -;s.j/,.. 1'-...~r-/t:. \ v r~i....."... '.' it 1C,*;.~:;;;,~t:'i('-,......,.. 1. i'.',.,.lei Q-.'.. Vee: Souhas k trvaemu odneti zemedelske pudv ze zemedelskeho pudniho fondu de 9, odst. 6 zakona c. 334/1992 Sb. 0 oehrane ZPF v platnem zneni. Mestsky mad Ve1ke Mezmci, odbor zivotniho prostfedi jako vecne a mistne pnslusny organ statnl spravy na useku ocbrany ZPF de 7 odst. 2 zakona c. 128/2000 Sb., 0 obcich ve zneni pozdejsich pfedpisu a de 15 pismene f) zakona c.334/1992 Sb., 0 ocbrane zemedelskeho pudniho fondu v platnem zneni ( dale jen zakon). U d e 1u j e z a d ate 1i - ENV ENERGO a.s. se sidlem Jihlavska 1007, Zd'ar nad Sazavou k trvalemu odneti zemedeske pudy ze zemedeskeho pudniho fondu pro nezemedelske ucely pro novostavbu dvou vetrnyeh elektraren v katastraij.im -uzemi Zablati u Osove Birysky mimo soucasne zastavene uzemi obee parcela KN parcela PK druh pozemku vy-mera v ha 1519 cast orna puda. 0, cast orna puda 0,0830 eeikem 0,1662 ha Vlastnictvi pozemku je dolozeno vypisem z KN, pozemky jsou zapsany na LV c. 6 a LV c. 114 pro obec Zablati, katastralni uzemi Zablati u Osove Bitysky. Vlastnici pozemku souhlasi s realizaci staveb... V zajmu oehrany ZPF a fivotniho prostfedi se investorovi ukladaji tato opatfeni a stanovuji nasedujici podminky souhasu: 1. Zajistit na vlastni niliady a pfed zahajenim planovane akce provedeni skryvky kulturni vrstvy pudy (ornice) z cele odnimane plochy.skryvka bude provedena z celkove plochy 1662 m2 - do hloubky 28 em 0 celkovem objemu 465 m3. 2. Skryta ornice v mnozstvi 306 m3 ornice bude pouzita pro zurodneni zby-vajicicasti pozemku p.c.3537/5 - oma puda v katastralnim uzemi Velke Mezificl. Pokud bude skryta ornice pfed pouzitim ulozena na deponii, musi byt udrzovana v bezplevelnem stavu a zajistena proti zcizeni Cinnostech souvisejicich se skry-vkou, pfemistenim, ulozenim, rozprostfenim cijinym vyuzitim, ocbranou a osetfovanim kultuinich vrstev pudy vede investor protokol (pracovni denik), v nemz se uvadeji vsechny skutecnosti rozhodne pro posouzeni spravnosti, uplnosti a ucelnosti vyuzivani techto zemin.

16 4. V souladu s projektovou dokumentaci zajistit provedeni viditelneho vytyceni hranic trvaleho odneti zemedelske pudy a po celou dobu vystavby jej udriovat ve zretelnem stavu. 5. V plnem rozsahu respektovat pfipominky a pozadavky organu ochrany ZPF, vlastnika pozemku ptipadne jejich najemcu, uzivatele pozemku, pokud jsou v souladu s platnymi predpisy, zejmena se zakonem 0 ochrane ZPF. 6. Zjisti-li nektery organ statni spnivy, pflpadne jiny organ, nebo organizace nehospodime vyuziti ornice, nebo nedostatecne provedeni, pflpadne nesplneni dalsich opatreni a povinnosti, ulozenou souhlasem pflslusneho organu ochrany ZPF, budou vlici investorovi uplatneny sankce podle 20 zakona.. Odvody za trvale odnimanou zemedelskou pudu se stanovuji de zak. c Sb. 110dst, 1) pismo a), ve zneni pozdejsich predpisu. Odvody se predbefue stanovuji ve vysi ,- Kc.Tyto budou predepsany samostatnym rozhodnutim na plochu upresnenou pravomocnym stavebnim povolenim. Oduvodneni: V danem pfipade se jedna 0 trvale odneti zemedelske pudy pro novostavbu dvou vetrnych elektraren VE 1 a VE 2, mimo soucasne zastavene lizemi obce, na pozemcich vedenych jako omi puda. Stavba je navrzena v okalite se stupnem ochrany. (BPEJ ) a. ( BPEJ c ) de Metodickeho pokynu Odb011l ochrany esa a pudy MZP CR c.j. OOLP 1067/96 ze dne Pro tuto okalitu neni zpracovan platny lizemni plan. S trvaljrn odnetim zemede1ske pudy ze ZPF pro vyse uvedene ucely souhlasi vsechny dotcene strany. Poucen i: Tento souhlas neni rozhodnutim vydanjrn ve sprivnim fizeni, neopraviiuje k zahijeni praci a nenahrazuje povoleni de zvlistnich pfedpisu ( zak. c.114/1992 Sb. 0 ochrane pfirody a krajiny, zakon c Sb. v platnem zneni (stavebni zakon). Podminky tohoto souhlasu jsou zivaznou soucisti rozhodnuti, kteri budou ve veci vydina podle zvlistnich predpisu. Zadatel je povinen plnit stanovene podminky ode dne, kdy tato rozhodnuti nabyla privni moci, popflpade ve hutich v nich urcenych. ~g~~r~~~~~j;' u~tt\u ~ 1~ '4FilltJ: '~~~EZ~Rf(~f 2S f\ ~,~/~ ng. Jir}1~a c h a r vedo,iodboru ROZDELOVNiK Obd1:zi': na dorucenku do vlastnich rukou: ENV ENERGO a.s., Jihlavski 1007, Zd'ir nad Sizavou na dorucenku : Obec Zablati, Ziblati, Osovi Bityska 2 x Mest.Jgl Mad Velka Bites, odbor yystayb..);...zpa zemedelstvi. Masarykovo nimesti 87, ~95 01 Velki Bites (x ZPF ).

17 Mestsky urad Velke Mezifici odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi Radnichi 29/1, Velke Meziiici, tel.: , fax: ~'t. C.j.: DOP/24704/2006/95-krej Dne: Vyrizuje: Krejska Emil Telefon: ENV ENERGO a.s., ng. Prchal Jihlavska Zd'ar nad Sazavou Vec: Vvjadreni k dokumentaci pro stavebni Hzeni Mestskj urad Velke MezifiCi, odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi, obdr.zel zadost a vyjadieni k dokumentaci pro stavebni iizeni na stavbu: "Vftrny park v lokalite Os ova BitYska - Zablati" pfi silnici c.1390 a c. /3904. Mestsh.'j urad Velke Mezifici, odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi, jako spravni organ prislusny podle 40 odst. 4, pismo a) zakona c. 13/1997 Sb., a pozemnich"komunikacich, ve znem pozdejsich predpisu (dale jen zakon C. 13/1997 Sb.) posoudil predlozene doklady z hlediska silnicnich zajmu. Na zaklade toho ve smyslu ustanoveni zakona 13/1997 Sb. a ustanoveni vyhlasky c. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon 0 pozemnich komunikacich, ve zneni pozdejsich predpisu, vydava vyjadreni 1) MestskY mad Velke Mezifici, odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi, k predlozene projektove dokumentaci nema zasadnich pfipominek. 2) 0 povoleni zvlastniho lizivam silnice pn realizaci stavby kabeloveho vedeni na pozemku silnice pozada investor nebo dodavatel minimalne 1 mesic pred zahajenim stavebnich praci. Soucasti zadosti bude smlouva k zvlastnimu lizivam se Spravou a lidrzbou silnic Zd'ar nad 'Sazavou, souhlasne vyjadreni OR Policie CR D Zd'ar nad Sazavou vcetne schema prechodneho dopravniho znaceni a smlouva 0 smlouve budouci s KrajskY'mVysoCina.. 3) Pripadna realizace noveho pripojeni pfijezdove komunikace vetrnych elektraren k silnici je moma pouze na zaklade nami vydaneho povoleni po predchozim souhlasu Spravy a lidrzby silnic Zd'ar nad Sazavou a OR Policie CR D Zd'ar nad Sazavou. 4) Behem praci nesmi by-tna silnici ajejich soucastech skladovan zadny ma!erial, silnice nesmi by-t poskozovana ani znecist'ovana. Nesmi dojit k ohrozeni bezpecnos. sil ""niho rovozu. ~,j~t~l?~.lfu"?~if{a~f/!fn ljc10~~ibij ~!Pd ~ \!...ijt.. ~1.(kj Odbor dc~(r}jvva SH 584 '13vakt ~irez~~icl Na vedomi: Sprava a lidrzba silnic, Jihlavska 1, Zd'ar nad Sazavou C. j. DOP/24704/2006/95-krej

18 11) / Ev. c.:zr- 5/ Va.i e ::nac:ka : Vyfizuje: nprap. Marta Rybova Telefon : Zd'ar nad Sazavou Pocet listu : J Mestsk)' urad Odbor vystavby Velka BiteS Nazev stavby : Misto stavby : Stavebnik ~ investor stavby : Druh dokumentace : Vetrny park v lokalite Zablatf ZablaU u OSDve Sftysky ENV ENERGO a.s., Zd'ar nad Sazavou 1, Jihlavska 1007 Projektova dokumentace stavby pro uzemn[ fizeni HZS kraje Vysocina, uzemni odbor Zd'ar nad Sazavou v souladu s ustanovenim 31 odst. 1 pismo b) zeikona c. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrane, ve zneni pozdejsich pfedpisli, posoudil v rozsahu technicke zpnivy pro uzemnf ffzeni pfedlozenou projektovou dokumentaci vyse uvedene stavby, predlozenou dne: Jedmi se 0 v)'stavbu dvou vetrnych elektniren VE 1 a VE 2 typu Vestas VlO0/2,75 MW s pfijezdovou komunikaci vcetne kabeloveho napojenf na rozvodnou sit' VN 22 kv spolecnosti E.ON Distribuce a.s. Vedle veze VE 2 bude stat betonovy kiosek 0 rozmerech 3 x 4 m slouzicf jako predavaci misto. Komunikace pro pffjezd do vlastnfho prostoru vetrne elektrarny bude 0 sirce 4,00 m. Vetrna elektrarna je technologicke zafizeni bez pozarnfho rizika. Na za.klade provedeneho posollzeni Hasicsky zachranny sbor kraje Vysocina, uzemnf odbor Zd'ar nad Sazavou souhlasi s vydanim llzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, pokud nebudou v projektove dokumentaci zmeny. HZS kraje Vysocina uzemni odbor ld'ar naq Sazavou Jarf!ska ] Zd~arnad Sazavou i?1~~hzsk;~j~v~s;~;;~ Reditel LZemnfho odboru ld'ar nad SazavoLl plk. ng. Josef Ryba

19 w QJ/!~HtJ g~ ~ ~~ 00 AKCOV A SPOLECNOS o. s. divize Ld'cir nod S6zovou Studentsk6 1133, Ld6r nod S6zovou ENV ENERGO, a. s. Jihlavska Zd'ar nad Sazvou Projekt resi vjstavbu 2 ks vetmych elektraren typu Vestas U 90 u obce Zablati (VEl, VE2). S navrzenym fesenim VAS, a. S., Zd'ar nad Sazavou souh1asi. Podminky z vyj. c. j /2006-Ma z by1y sp1neny - tj. vzd8.lenost vetme e1ektramy od vod. pnvadece min. 25 m. pfed zahajenim vjstavby kabe1oveho vedeni provest vytyceni vodovodniho fadu kfizeni s vodovodnim fadem pod uhlem min. svis1a vzd8.lenost 0,40 m. pred zahozem ryhy pfizvat zastupce VAS Ve1ka Bites, p. Kominka{tel , ).. vodiienskl' ~ AKCOvASPOLEONOST.a.s. ~ divlze Zdllr "ad SWvou '~'~'~ Na vedorni: VAS, provoz Ve1ka Bites VAS, provozni utvar ng~uchs feditel divize Sidlo spolecnosti: Sobesick6 820/ Srno Zapsona: B 1181, Krajsky soud v Brne Telefon i 111 Fax Bankavni spojeni i / C DC CZ

20 d/vize Zd'6r nod Sozav()u Stuclentska j 133, 59 i 21 Lei'or nclc! SC1ZC1VOU ENV ENERGO, a. s. Jihlavska Zd'ar nad Sazvou Nase znacka 37898/2008-Se Vyfizuje / inka Semrinec Jifi Prodlouieni platnosti vyjadreni VAS, a. s. divize Zd'ar nad Sazavou ke stavebnimu fizeni na akci: "Vetrny park v lokalite Zablati" VAS, a. S., divize Zd'ar nad Sazavou prodlufuje platnost sveho vyjadfeni ze dne , c. j /2007-Ma k vyse uvedene akci za podminky, ze pfed zahozem ryhy kabeloveho rozvodu bude provedeno jeho geodeticke zamefeni v soufadnem systemu S-JTSK ve formatu dgn a pfed zahajenim nzeni 0 uzivani stavby bude na VAS, a. S., divizi Zd'ar nad Sazavou doruceno na elektronickem nosici dat..?jcdsi'uugti ~ ~ A~COVASPOLECNOSi.c.$. ~ clvlze Zdar ned Sazavou Sl11dentskA 1133, Z<fill D.. S4%1lVOU Na vedomi: VAS, a. s., provoz VaK Velka Bites VAS, a. s., technik fizeni praci Sidlo spolecnosri: Scbesick6 820/156,63800 Smo Zepsonc: B 1181, i<rojsky soud v Bme Teiefon i 11i Fax Bonkovni spojeni / e Die CZ

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/521/2011/kou - 7 Polná, dne: 18.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi SPIS. ZN.: MUVS-S 558/2012 OZP/Nov C.J.: MUVS 7606/2012 VYRIZUJE: Novotna Milena, ing. TEL.: 571491709 E-MAIL: milena.novotna@mestovsetin.cz DATUM: 21.3.2012

Více

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO /' KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO Odbor zivotniho prostredi Zerotlnovo nam. 3/5, 601 82 Brno KRAJE C.j.: Sp.Zn.: Vyrizuje /Iinka Vyhotoveno dne: JMK 54454/2014 S-JMK 54454/2014 OZP-Blv Blazkova/2695 11.12.2014

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice r r v MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice 6'slo spisu: C.J.: Vyrizuje: Tel.: E-mail: Datum: 15.5.2012 015/2012 982-983/SU/183-184/12/R/dub Dubska 475 225

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova 10, 779 11 Olomouc EvidenCni Cislo dokumentu : ZP-DOK/1861/2013/Gi Spisovy znak.podznak - 231.2, skartafini znak/skart. Ihfita- A/20 MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140 Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140 Č.j.2595/08-No V Rajhradě, 4.3.2009 Vyřizuje: Novotný stavebník Jana Daňková

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

ROZHODNUTI. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

ROZHODNUTI. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku MNSTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 12. kvetna 2015 C.j.: MMR15716/20158311062 ROZHODNUT Ministerstvo pro mistnf rozvoj, jako organ pfislusny

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice Ci'slo spisu: C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 26.4.2012 014/2012 804-805/SU/152-153/12/R/dub Dubska 475 225 460

Více

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 59899/12-jak. Kutlíře 7 Kolín Kutlíře. Počet listů: 7 Příloh/listů: 1

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 59899/12-jak. Kutlíře 7 Kolín Kutlíře. Počet listů: 7 Příloh/listů: 1 Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 3164/2015-PRO VUP 15647/15-PRO-3164/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 17. cervna 2015 C.j.: MMR-2114512015-83/1525 ROZHODNUTi Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako organ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : 2012 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 23998/2015/VO P13-35420/2015 Ing. Kateřina Vorlová 235 011 292 235 011 438 VorlovaK@p13.mepnet.cz Městská část Praha 13 Úřad městské části

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice. MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice.cz váš DPIS z.. ZE DNE: SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Č.j. Výst.103/2011 Všetaty: 18.4.2011 Vyřizuje: Hauptová Ing.Zuzana Procházková, nar.20.3.1984,v Pecích 1486,Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2424/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 04.07.2012 Naše č.j.: METR 3194/2012-FrPa

Více

Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty

Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty ruimesti 1. maje 1, Chrastava.~ 7~1 te1efon: 482 363857-860 E-mail: ovus@chr~~j~ SH _'~ fax: 485 143344 Internet: www.chrastava.cz Spis. zn.: Vyst.519112013/Ja

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Tel.: Fax: E-mail: Namestf Dr. E. Benese 24, 460 32 Liberec - Stare Mesto 1C: 72 05 05 01 DIG: CZ 72 05 05 01

Tel.: Fax: E-mail: Namestf Dr. E. Benese 24, 460 32 Liberec - Stare Mesto 1C: 72 05 05 01 DIG: CZ 72 05 05 01 SMLOUVA O DILO c.j.: KRPL-32264-38/CJ-2015-1800VZ die 2586 a nasledujicich zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, (dale jen,,noz") 1. Smluvni strany Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho

Více

!f21: _='""',,...,"'-...

!f21: _='',,...,'-... Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748111, fax: +420321 727938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

SMLOUV A 0 DiLO. c.048/s933/20 12/114

SMLOUV A 0 DiLO. c.048/s933/20 12/114 SMLOUV A 0 DiLO c.048/s933/20 12/114 ()fl3 09 ';I: - 00:42.0, Dotace - RN Maly Jedlovsky rybnik - rekonstrukce - LS Rumburk (Opatreni ve verejnern zajrnu podle 35 ods.1 zakona c. 289/1995 Sb. 0 lesich)

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18142/2014 Spisová značka:

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor stavební úřad Adresát: ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice Naše značka: Vyřizuje: Datum: SZ-MUST/013393/2012/SÚ/krch Krch/383 700 731 27.7.2012 č.j. MUST/031093/2012/SÚ/krch

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/24/2015/pats SÚ/5997/2014/Pa Bc. Pátková Stanislava telefon: 323 666

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více