SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu"

Transkript

1 *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL /CJ VZ Smluvni strany: Ceska republika - Krajske reditelstvi police Libereckeho kraje Se sidlem: Namesti Dr. E. Benese 24, Liberec 1C: DIG: CZ Osoba opravnena jednat ve vecech smluvnich: Ing. Ivo Hradecky, zastupce vedouciho odboru spravy majetku Osoba opravnena jednat ve vecech technickych: Jaroslav Kolafik, pracovnik odboru spravy majetku (dale jen,,objednatel") Pradelna Koudelka a syn s.r.o. Se sidlem: Tfesfiova 618, Liberec 14, C: DIG: CZ zapsana u Krajskeho soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka Bank, spojeni: KB Liberec, c.u. : /0100 Osoba opravnena jednat ve vecech smluvnich: Koudelka Ondfej, jednatel a feditel spolecnosti (dale jen,,zhotovitel")

2 PROHLASENI SMLUVNICH STRAN 1.1. Zhotovitel prohlasuje, ze je pravnickou osobou fadne zalozenou a zapsanou podle ceskeho pravniho fadu a ze splnuje veskere podminky a pozadavky v teto Smlouve stanovene a je opravnen tuto Smlouvu uzavfit a fadne plnit zavazky v ni obsazene Objednatel prohlasuje, ze je organizacni slozka statu a ze splnuje veskere podminky a pozadavky v teto Smlouve stanovene a je opravnen tuto Smlouvu uzavfit a fadne plnit zavazky v ni obsazene. 2. PREDMET SMLOUVY 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provadet pro Objednatele sluzby spocivajici v prani pradla, chemickem cisteni pradla a vyspravky pradla. Druhy pradla: lozni pradlo, prosteradla, rucniky, uterky, deky, zaclony, zavesy, prosivane deky barevne, ubrusy, pracovni odevy (napf. monterky znecistene z autodilen). Dulezite upozorneni: lozni pradlo a deky mohou byt zasazeny infekci - s timto je zhotovitel seznamen. Tyto sluzby dale zahrnuji zejmena svoz pradla zvymezenych svozovych mist, tfideni pradla podle stupne znecisteni a tfideni pradla pro chemicke cisteni, prani pradla a chemicke cisteni pradla, suseni pradla, zajisteni vyspravky pradla, zehleni a mandlovani pradla, baleni pradla pro expedici, expedici pradla a rozvoz pradla zpet do svozovych mist. Tyto sluzby jsou dale v teto Smlouve uvadeny jen jako,,sluzby" Seznam svozovych mist: Uzemni odbor Ceka Lipa, Pod Holym Vrchem 1734; Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje, Liberec, Pastyfska 589/3b; Uzemni odbor Jablonec nad Nisou, ul. 28. fijna 10; Uzemni odbor Semily, Vysocka Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Zhotoviteli potfebnou soucinnost uvedenou vteto Smlouve a dale se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 3. MISTO A DOBA POSKYTOVANI SLUZEB 3.1. Mistem provadeni sluzeb jsou svozova mista, trasa mezi svozovymi misty a provozovnou Zhotovitele a provozovna Zhotovitele Sluzby die teto Smlouvy budou provadeny prubezne, smluvni strany se dohodly na pravidelnem cyklu odebirani a pfedavani pradla a to dvakrat mesicne s tim, ze pocatek tohoto cyklu stanovi Objednatel. Ze strany Objednatele muze dojit jednostranne ke zmene cyklu i kposunuti dne vtydnu, od ktereho se cyklus pocita. Odebirani a pfedavani pradla se bude uskutecnovat v pracovni dny a v pracovni dobe Objednatele, tj. od 7:00 do 15:00 hodin.

3 4. ZMENY POSKYTOVANI SLUZEB V PRUBEHU PLNENI 4.1. Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnena pisemne navrhnout zmeny teto Smlouvy, zejmena pak rozsah provadenych sluzeb. Zadna ze smluvnich stran vsak neni povinna navrhovanou zmenu akceptovat Smluvni strany se dohodly, ze timto zpusobem mohou byt menena zejmena svozova mfsta s ohledem na logistiku a racionalitu nakladu na dopravu. 5. PREVZETIA PREDANI PRADLA 5.1. Pfedani a pfevzeti pradla bude organizevano ve svozovem miste. O pfedani kazde zakazky bude sepsano pisemne potvrzeni, ktere bude obsahovat pfesny popis pfedavaneho pradla po kusech a zaroven jeho celkovou hmotnost. Zhotovitel podpisem pisemneho potvrzeni stvrzuje udaje uvedene na potvrzeni. Pfevzeti pradla Objednatelem bude opet pisemne potvrzeno. Pisemne potvrzeni slouzi jako podklad pro vyuctovani ceny dila Zhotovitele, bez pisemneho potvrzeni nebude cena zaplacena Pradlo bude ze strany objednatele ve svozovem miste pfedano zhotoviteli v oddelenych skupinach die jednotlivych slozek objednatele. Zhotovitel je povinen pradlo po vyprani/vycisteni/vyspraveni opet rozdelit a pfedat objednateli po uvedenych skupinach. 6. CENA A PLATEBNIPODMINKY 6.1. Cena za provadeni sluzeb by la stanovena na zaklade nabidky Zhotovitele, a to tak, ze cena za poskytnuti sluzeb spocivajicich v plneni bodu 2.1. teto smlouvy, vcetne svozu pradla ze svozovych mist a dopravy pradla zpet do svozovych mist cini 18,84 Kc bez DPH za 1 kilogram vypraneho a vycisteneho pradla a 20,00 Kc bez DPH za 1 hodinu vyspravky pradla K uvedene cene bude pfipocitana DPH podle pfedpisu platnych v den uskutecneni zdanitelneho plneni Smluvni strany se dohodly, ze uvedena cena za prani, cisteni a vyspravku pradla je vcetne veskerych nakladu spojenych s poskytovanim sluzeb Smluvni strany se dohodly, ze cena sluzeb bude uhrazena jednou mesicne. Podkladem pro vyuctovani budou pisemna potvrzeni o pfedani pradla Zhotoviteli a pisemna potvrzeni o pfevzeti vypraneho/vycisteneho/vyspraveneho pradla zpet Objednateli.

4 6.5. Smluvni strany se dohodly, ze cena sluzeb bude uhrazena na zaklade dafioveho dokladu - faktury splatne do tficeti dnu ode dne doruceni faktury Objednateli. Faktura musi obsahovat cislo jednaci Smlouvy, nalezitosti uvedene v 29 zakona c. 235/2004 Sb., o dani zpfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a nalezitosti uvedene v 435 zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Zejmena pak bude uveden nazev, sidlo a identifikacni cislo Objednatele a Zhotovitele, udaj o zapisu do obchodniho rejstfiku, oznaceni svozoveho mista, pfedmet plneni, bankovni spojeni Zhotovitele, udani ceny za kilogram praneho/cisteneho pradla a za hodinu vyspravky pradla, celkove mnozstvi praneho/cisteneho pradla, celkove mnozstvi vyspraveneho pradla a dobu provadeni vyspravky, lictovanou castku, udaje pro zuctovani DPH, cisla pisemnych potvrzeni o pfevzeti pradla, razitko a podpis. Soucasne s fakturou musi byt objednateli doruceny kopie vsech pisemnych potvrzeni o pfevzeti vypraneho/vycisteneho a vyspraveneho pradla, na zaklade kterych je cena sluzeb lictovana. Faktura bude Objednateli zaslana ve dvojim vyhotoveni na adresu sidla Objednatele uvedenou v zahlavi teto Smlouvy Smluvni strany se dohodly, ze v pfipade, kdy faktura nebude obsahovat veskere nalezitosti nebo nebude dolozena pfislusnymi pisemnymi potvrzenimi, je Objednatel opravnen fakturu Zhotoviteli ve Ihute jeji splatnosti vratit. Opravnenym vracenim pfestava bezet puvodni Ihuta splatnosti s tim, ze ode dne doruceni opravene faktury bezi nova Ihuta splatnosti Smluvni strany se dohodly, ze na cenu sluzeb nebudou poskytovany zalohy Faktury se plati bankovnim pfevodem na licet druhe smluvni strany uvedeny na faktufe Faktura je povazovana za proplacenou okamzikem odepsani pfislusne castky z uctu objednatele ve prospech lictu zhotovitele Vyse ceny poskytovanych sluzeb plati po celou dobu platnosti teto Smlouvy. 7. PRAVA A POVINNOSTIPRIPOSKYTOVANI SLUZEB 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat sluzby fadne a vcas svynalozenim odborne pece Zhotovitel je povinen do svozoveho mista vratit pradlo neposkozene, uplne, vyzehlene a poskladane, rozdelene do skupin tak, jak bylo pfedano Zhotoviteli s pfedem vyplnenym pisemnym potvrzenim o pfevzeti pradla. Vyprane pradlo je Zhotovitel povinen dodat roztfidene die druhu a poctu, svazane do baliku (zavafene do folii) s tim, ze maximalni hmotnost jednoho baliku nepfekroci 10 kg Poskozene pradlo, ktere nebude mozno opravit drobnou vyspravkou, bude Zhotovitelem vytfideno a pfedano oddelene Zhotovitel je povinen pfi plneni teto Smlouvy dodrzovat platne pravni pfedpisy a technicke normy vztahujici se k prani a cisteni pradla.

5 7.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani teto Smlouvy udrzovat pojisteni pro pfipad skody zpusobene provozni cinnosti Zhotovitele, a to vminimalni vysi limitu pojistneho plneni ,- Kc. Zhotovitel se zavazuje na pozadani Objednateli kdykoliv do deseti dnu ode dne doruceni pisemne zadosti dolozit, ze pojistna smlouva je uzavfena a platna Vyskytnou-li se vady na pfedmetu plneni do 14 dnu od jeho pfedani objednateli, muze objednatel u zhotovitele uplatnit pisemne bezplatne odstraneni techto vad. Zhotovitel pfevezme tento vadny pfedmet plneni pfi nasledujicim odberu pradla Objednatel je kdykoliv opravnen pro vest kontrolu technickeho vybaveni Zhotovitele a opatfeni Zhotovitele k zajisteni jakosti, jakoz i dodrzovani postupu pfedepsanych pro cisteni a prani pradla, a to pfimo v provozovne Zhotovitele. Tuto kontrolu je Objednatel opravnen pro vest i prostfednictvim jine osoby. 8. OPRAVNENE OSOBY 8.1. Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnenou osobu ci opravnene osoby. Opravnene osoby budou zastupovat smluvni stranu ve smluvnich a obchodnich zalezitostech souvisejicich s plnenim teto Smlouvy. Za Objednatele je opravnenou osobou jmenovan Ing. Ivo Hradecky, zastupce vedouciho odboru spravy majetku a za Zhotovitele je opravnenou osobou jmenovan(a) pan(i) Koudelka Ondfej, jednatel a feditel spolecnosti Kpfevzeti a pfedani pradla jsou opravneni zamestnanci Objednatele, stejne tak jako zamestnanci subjektu, pro ktere Objednatel prani pradla zajisfuje. Pro ucely tohoto clanku Smlouvy se jednani takovych osob poklada za jednani Objednatele. 9. NAHRADA SKODY 9.1. Kazda ze stran nese odpovednost za zpusobenou skodu v ramci platnych pravnich pfedpisu a teto Smlouvy. Obe strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho usili k pfedchazeni skodam a k minimalizaci vzniklych skod Zadna ze stran neodpovida za skodu, ktera vznikla v dusledku vecne nespravneho nebo jinak chybneho zadani, ktere obdrzela od druhe strany. Zadna ze smluvnich stran neni odpovedna za prodleni zpusobene prodlenim s plnenim zavazku druhe smluvni strany Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou smluvni stranu bez zbytecneho odkladu na vznikle okolnosti vylucujici odpovednost branici fadnemu plneni teto Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho usili k odvraceni a pfekonani okolnosti branicich fadnemu plneni teto Smlouvy Neposkytne-li zhotovitel sjednane sluzby, i pouze pro jedno svozove misto, die smlouvy dvakrat do mesice, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- Kc. Vyse sankce neni omezena Bude-li objednatel v prodleni siihradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzne castky vcetne DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Vyse sankce neni omezena Smluvni pokuta a urok z prodleni jsou splatne do 30 kalendafnich dni od data,

6 9.7. kdy by la povinne strane dorucena pisemna vyzva kjejich zaplaceni opravnenou stranou, a to na ucet opravnene strany uvedeny v pisemne vyzve. Ustanovenim o smluvni pokute neni dotceno pravo opravnene strany na nahradu skody v pine vysi. 10. OCHRANAINFORMACI Smluvni strany jsou povinny zachovavat mlcenlivost o zalezitostech, ktere se dozvedely v souvislosti s plnenim smlouvy. 11. SOUCINNOST A VZAJEMNA KOMUNIKACE Smluvni strany se zavazuji vzajemne spolupracovat a poskytovat si veskere informace potfebne pro fadne plneni svych zavazku. Smluvni strany jsou povinny informovat druhou smluvni stranu o veskerych skutecnostech, ktere jsou nebo mohou byt dulezite pro fadne plneni teto Smlouvy Smluvni strany jsou povinny plnit sve zavazky vyplyvajici z teto Smlouvy tak, aby nedochazelo k prodleni s plnenim jednotlivych terminu a s prodlenim splatnosti jednotlivych peneznich zavazku Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim osob opravnenych jednat za smluvni strany, popf. jimi povefenych pracovniku Vsechna oznameni mezi smluvnimi stranami, ktera se vztahuji k teto Smlouve, nebo ktera maji byt ucinena na zaklade teto Smlouvy, musi byt ucinena v pisemne podobe a druhe strane dorucena bud' osobne nebo doporucenym dopisem ci jinou formou registrovaneho postovniho styku na adresu sidla uvedenou v zahlavi teto Smlouvy, neni-li stanoveno nebo mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak Smluvni strany se zavazuji, ze v pfipade zmeny sve adresy budou o teto zmene druhou smluvni stranu pisemne informovat nejpozdeji do tfi (3) dnu ode dne teto zmeny. 12. PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou - od 1. ledna 2015 do 31. prosince Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem obema smluvnimi stranami a ucinnosti dneml.ledna Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel zapocne s plnenim teto Smlouvy neprodlene po nabyti ucinnosti smlouvy Objednatel je opravnen tuto Smlouvu kdykoliv pisemne vypovedet i bez uvedeni duvodu formou doporuceneho dopisu. Vypovedni Ihuta cini 2 mesice ode dne doruceni vypovedi. Zhotovitel je pote povinen fadne a v souladu s postupem zakotvenym vteto Smlouve dokoncit tydenni cyklus, tedy pfedat vyprane/vycistene pradlo zpet Objednateli.

7 12.5. Obe smluvni strany jsou opravneny odstoupit od smlouvy vpfipade poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pficemz ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem doruceni pisemneho projevu vule odstoupit od teto smlouvy druhe smluvni strane. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka zejmena naroku na nahradu skody a smluvni pokuty. 13. RESENISPORU Prava a povinnosti vznikle na zaklade teto Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou se fidi zakonem c. 89/2012 Sb., obcanskym zakonikem, ve zneni pozdejsich pfedpisu Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni usili k odstraneni vzajemnych sporu vzniklych na zaklade teto Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyfeseni zejmena prostfednictvim jednani kontaktnich osob nebo povefenych zastupcu. 14. UCHOVAVANIDOKUMENTU Zhotovitel je povinen uchovavat dokumenty souvisejici s poskytovanim sluzeb die teto Smlouvy nejmene po dobu peti (5) let od konce ucetniho obdobi, ve kterem doslo k zaplaceni posledni casti ceny poskytnutych sluzeb popf. k poslednimu zdanitelnemu plneni die teto Smlouvy, a to zejmena pro ucely kontroly opravnenymi kontrolnimi organy Zhotovitel je podle ustanoveni 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejne sprave a o zmene nekterych zakonu (zakon o financni kontrole), povinen spolupusobit pfi vykonu financni kontroly Zhotovitel bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnenim sve identifikace a vsech dalsich udaju uvedenych v teto Smlouve vcetne ceny poskytovanych sluzeb. 15. ZAVERECNA USTANOVENI Tato Smlouva pfedstavuje uplnou dohodu smluvnich stran o pfedmetu teto Smlouvy Pokud jakykoli zavazek die Smlouvy nebo kterekoli ustanoveni Smlouvy je nebo se stane neplatnym ci nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazku a ustanoveni die Smlouvy a smluvni strany se zavazuji takovyto neplatny nebo nevymahatelny zavazek ci ustanoveni nahradit novym, platnym a vymahatelnym zavazkem, nebo ustanovenim, jehoz pfedmet bude nejlepe odpovidat pfedmetu a ekonomickemu ucelu puvodniho zavazku ci ustanoveni Tato Smlouva je uzavfena ve tfech vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi po dvou vyhotovenich a Zhotovitel jedno vyhotoveni Prava a zavazky vyplyvajici zteto Smlouvy nemuze Zhotovitel postoupit bez pfedchoziho pisemneho souhlasu Objednatele. Zhotovitel je opravnen zapocist sve splatne pohledavky za Objednatelem jen dohodou obou smluvnich stran.

8 15.5. Veskere spory, vznikle z teto Smlouvy nebo z jejiho rozvazani, zruseni nebo prohlaseni neplatnosti se fidi ceskym pravem, a budou pf ipadne f eseny soudy CR Tato smlouva muze byt menena nebo doplnovana jen pisemnymi, vzestupne ocislovanymi dodatky, odsouhlasenymi opravnenymi zastupci obou smluvnich stran. Strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu precetly, ze s jejim obsahem souhlasi a na dukaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy. Za zhotovitele: Za objednatele: VLibercidne dne Koudelka Ondf ej Jednatel a feditel spolecnosti Pr^delna Koudelka a syn s.r.o Liberec 14 Ing. Ivo Hradecky zastupce vedouciho odboru spravy majetku

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL59225-/P./CJ-2013-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL59225-/P./CJ-2013-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL59225-/P./CJ-2013-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve znenf pozdejsfch pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nfze uvedeneho dne, mesice a roku mezi smiuvnfmi

Více

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 OPERACNI * * Oslo smlouvy MF 3321010/2012 Toto cislo uvadejte prifakturaci SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 uzaviraji na zaklade vysledku jednaciho rizeni c.j. MF - 22 472/2012/23-232/BA

Více

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP Smluvní strany: Smluvní strany: Město Třebíč IČ: 00290629 (dále jen Objednatel") a oddíl C, vložka 26849 (dále jen Zhotovitel") dle č l ánku 9 Narrzenf Komise (ES) č. 1828/2006 Smlouva o dílo na realizaci zakázky ~ ROZVOJ

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance)

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance) Smlouva o poskytování technické podpory (maintenance) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více