Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015"

Transkript

1 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich pfedpisu) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec Jasenna se sidlem: Jasenna 190, Vizovice zastoupena: Romanem Bohacem, starostou 1C: bankovnf spojeni: Komercni banka a. s., c. u.: /0100 (dale Jen,,poskytovatel") Pfijemcem dotace: Telocvicna jednota Sokol Jasenna se sidlem: Jasenna 171, Vizovice 1C: typ pfijemce: pravnicka osoba - pobocny spolek zastoupena: Jaromirem Vavrou, starostou bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s., c. u.: /0800 zapsana ve spolkovem rejstfiku, vedenem Mestskym soudem v Praze oddill, vlozka (dale Jen,,pfijemce") I. Pfedmet smiouvy 1.1 Poskytovatel poskytne pfijemci na nize uvedeny ucel za podminek uvedenych v clancich II. az III ucelovou neinvesticni dotaci z rozpoctu obce ve vysi ,- Kc, slovy Ctyficetpettisickorunceskych. 1.2 Dotace je poskytovana na energie a provoz sokolovny. II. Splatnost peneznich prostfedku 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout pfijemci dotaci za ucelem uvedenym v clanku pfijemce uvedeny v zahlavi teto smiouvy do 10 dnu po nabyti ucinnosti teto smiouvy. na ucet 2.2 Financni prostfedky Ize pouzit na uhradu nakladu vzniklych v obdobi od do vztahujicich se ke stanovenemu ucelu poskytnuti, ktere budou uhrazeny nejpozdeji do Financni prostfedky nelze pfevadet do nasledujiciho kalendafniho roku. 2.3 Vterminu pro pfedlozeni vyuctovani die clanku III. odstavec 3.2 vrati pfijemce nevycerpane financni prostfedky poskytovateli na ucet c /0100. Neucini-li tak, jedna se o poruseni rozpoctove kazne die 22 zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemni'ch rozpoctu, ve zneni pozdej^ich pfedpisu. 1

2 Vefejnopravni smiouva III. Podmmky udeleni peneznich prostfedku 3.1 Pfijemce je opravnen pouzit dotaci pouze k ucelu uvedenemu v clanku I. teto smlouvy. 3.2 Vyuctovani dotace pfedlozi pfijemce Financnimu vyboru Zastupitelstva obce Jasenna do Vyuctovanim dotace se rozumi pfedlozeni vyplnene tabulky, ktera tvofi pfilohu c. 1 teto smlouvy a je k dispozici na internetovych strankach poskytovatele a pfedlozeni dokladu prokazujicich uhrazeni nakladu na projekt/akci uvedenou v cl. I. teto smlouvy ve vysi poskytnute dotace (kopie faktur ci jinych danovych dokladu) a dokladu o jejich zaplaceni, pficemz za zuctovaci doklady se nepovazuji tzv. zalohove faktury). 3.3 Pfijemce musi zajistit ve svem ucetnictvi vedeni analyticke ucetni evidence souvisejici s realizaci projektu/akce, tzn. uctovat na zvlastni analyticke ucty, na samostatne hospodafske stfedisko nebo na samostatnou zakazku. Musi byt jednoznacne prokazatelne, zda konkretni vydaj nebo pfijem je (nebo neni) vykazovan na podporovany projekt/akci a skutecne odpovida charakteru projektu/akce. Subjekty, ktere vedou danovou evidenci v souladu se zakonem c. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve zneni pozdejsich pfedpisu, jsou povinny pouzit jiny prokazatelny zpusob vedeni evidence o financnich tocich projektu/akce. Doklady prokazujici vyuziti dotace musi byt viditelne oznaceny,,dotace obce Jasenna" (oznaceny musi byt jiz originaly dokladu). Pfijemce je povinen umoznit poskytovateli na zaklade jeho pozadavku provedeni kontroly vsech prvotnich ucetnich dokladu za ucelem provefeni pfedlozeneho vyuctovani projektu. Poskytovatel bude vykonavat u pfijemce kontrolu, vyplyvajici ze zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejne sprave, ve zneni pozdejsich pfedpisu. 3.4 Pfijemce je povinen do 15 dnu oznamit poskytovateli zahajeni insolvencniho nzeni, vstup pravnicke osoby do likvidace, zmenu statutarniho organu nebo jeho clena, zmenu nazvu, bankovniho spojeni, sidla ci adresy. Pfijemce, ktery je obchodni korporaci die zakona c. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli informaci o premene spolecnosti, jejiz soucasti je projekt pfemeny, a to alespon 1 mesic pfede dnem, kdy ma byt pfemena schvalena zpusobem stanovenym zakonem. U ostatnich pravnickych osob je pfijemce povinen oznamit poskytovateli pfemenu pravnicke osoby do 15 dnu od rozhodnuti pfislusneho organu. 3.5 Vraceni prostfedku podle odstavce 2.3 teto smlouvy nezaklada pravo pfijemce na docerpani financnich prostfedku v nasledujicim roce. 3.6 Zpusobilymi vydaji (tj. proplacene naklady, jez mohou byt hrazeny z dotace a vyhovuji zasadam ucelnosti, efektivnosti a hospodarnosti podle zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve zneni pozdejsich pfedpisu) nejsou: odmeny z dohod konanych mimo pracovni pomer die zakona c. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve zneni pozdejsich pfedpisu ostatni osobni vydaje a odvody na socialni a zdravotni pojisteni zamestnancu pfijemce vydaje na zamestnance, ke kterym nejsou zamestnavatele povinni die zvlastnich pravnich pfedpisu (pfispevky na penzijni/zivotni pojisteni, dary k zivotnim jubileim, pfispevky na rekreaci apod.) vydaje na pofadani workshopu, teambuildingu, vyjezdnich zasedani apod. vydaje na skoleni a kurzy, ktere nesouvisi s ucelem, na ktery je dotace poskytovana odmeny clenu statutarmch ci kontrolnich organu u pfijemce, ktery je pravnickou osobou odstupne, ve smyslu zakoniku prace pofizeni kratkodobeho majetku oprava majetku vydaje na propagaci a marketing pfijemce iicetne nedolozitelne vydaje

3 Vefcjnopravni smlouva vydaje na pohosteni/vydaje na pohosteni nad ramec pitneho rezimu a stravovani ucastniku akce konane v prime souvislosti s ucelem, na ktery je dotace poskytovana atd. IV. Sankce 4.1 V pfipade poruseni rozpoctove kazne ze strany pfijemce bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovenim 22 zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu. V. Ukonceni smlouvy 5.1 Smlouvu Ize ukoncit na zaklade pisemne dohody obou smluvnlch stran nebo pisemnou vypovedi Smlouvy, a to za podmfnek dale stanovenych. 5.2 Poskytovatel muze Smlouvu vypovedet jak pfed proplacenim, tak i po proplacenf dotace. 5.3 Vypovednim duvodem je poruseni povinnosti pfijemcem dotace stanovenych touto Smlouvou nebo obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy, ktereho se prijemce dopustf zejmena pokud: a) svym jednanim porusi rozpoctovou kazen die zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu, b) porusi pravidla vefejne podpory, c) je on sam, pfipadne jako pravnicka osoba ci nektera osoba tvofici statutarni organ pfijemce odsouzen/a za trestny cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pfedmetem podnikani nebo cinnosti prijemce, nebo pro trestny cin hospodafsky, anebo trestny cin proti majetku ve smyslu zakona c. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu a zakona c. 418/2011 Sb., o trestni odpovednosti pravnickych osob, ve zneni pozdejsich pfedpisu, d) bylo zahajeno insolvencni fizeni podle zakona c. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni, ve zneni pozdejsich pfedpisu, e) pfijemce uvedl nepravdive, neupln6 nebo zkreslene udaje, na ktere se vaze uzavfeni teto Smlouvy, f) je v likvidaci, g) zmeni pravni formu a stane se tak nezpusobilym pfijemcem dotace pro danou oblast podpory, h) opakovane neplni povinnosti stanovene Smlouvou, i kdyz byl kjejich naprave vyzvan poskytovatelem. 5.4 V pfipade vypovedi teto smlouvy pfed proplacenim dotace, narok na vyplaceni dotace nevznika a nelze se jej platne domahat. V pfipade vypovedi smlouvy po proplaceni dotace, se pfijemce zavazuje poskytnute penezni prostfedky vratit bezhotovostnim pfevodem na ucet poskytovatele bez zbytecneho odkladu, nejpozdeji vsak do 15 dnu od doruceni vypovedi. 5.5 Vypoved' Smlouvy musi byt ucinena pisemne a musi v ni byt uvedeny duvody jejiho udeleni. 5.6 Vypovedni Ihuta cini 1 m6sic a zacne bezet od prvniho dne mesice nasledujiciho po mesici, v nemz byla vypoved' dorucena pfijemci dotace. Ocinky doruceni pro ucely teto smlouvy vsak nastavaji i tehdy, pokud pfijemce svym jednanim nebo opomenutim doruceni zmafil. 5.7 Ucinky vypovedi nastavaji dnem uplynuti vypovedni Ihuty za podminky, ze pfijemce dotace vrati poskytnute penezni prostfedky pfed jejim uplynutim. Jinak k ukonceni Smlouvy dojde az vypofadanim vsech prav a povinnosti Smluvnich stran.

4 Vefejriopravnf smlouva 5.8 Prijemce je opravnen tuto smiouvu kdykoliv pisemne vypovedet nejpozdeji vsak do konce Ihuty pro podani vyuctovani, pficemz vypoved'je ucinna dnem jejiho doruceni poskytovateli. V takovem pfipade je pfijemce povinen vratit poskytnutou castku dotace poskytovateli do 14 dnu ode dne ucinnosti vypovedi. 5.9 Pfi ukonceni Smlouvy dohodou je pfijemce povinen vratit bezhotovostnim pfevodem na licet poskytovatele poskytnutou castku dotace, ktera mu jiz byla vyplacena, a to bez zbytecneho odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne doruceni dohody podepsane obema smiuvnimi stranami, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. 5.10Dohoda o ukonceni Smlouvy nabyva ucinnosti dnem pfipsani vracenych peneznich prostfedku na licet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvni strany jinak Smlouva zanika take z duvodu uvedenych v 167 odst. 1 pfsm. b) az e) zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Navrh na zruseni Smlouvy musi byt ucinen pisemne a musi v nem byt uvedeny duvody, ktere vedou k zaniku Smlouvy. 5.12Pokud pfijemce ve stanovene Ihute poskytnute prostfedky nevrati v souladu s timto clankem poskytovateli, povazuji se tyto prostfedky za zadrzene ve smyslu zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech lizemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu. VI. Zaverecna ustanoveni 6.1 Jako kontaktni misto poskytovatele se pro Cicely teto smlouvy stanovuje: Obec Jasenna, Roman Bohac, tel.: , Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obema smiuvnimi stranami. 6.3 Pravni vztahy, ktere nejsou pffmo upraveny touto smlouvou, se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich pfedpisu, zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu a dalsimi obecne zavaznymi pfedpisy. 6.4 Smlouva muze byt menena ci doplnovana pouze pisemnymi, vzestupne cislovanymi dodatky podepsanymi opravnenymi zastupci obou smluvnich stran. Dodatek se neuzavfra v pfipade zmeny nazvu pfijemce, statutarniho zastupce, sidla ci bankovniho uctu kterekoli ze smluvnich stran. V takovem pfipade postaci pisemne oznameni o zmene, ktere v pffpade zmeny bankovniho lictu pfijemce musi byt dolozeno kopii smlouvy o zfizeni lictu. 6.5 Smluvni strany bezvyhradne souhlasi se zvefejnenim vsech lidaju obsazenych v teto smlouve. 6.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz poskytovatel obdrzi jedno vyhotoveni a pfijemce jedno vyhotoveni. 6.7 Smluvni strany svymi podpisy stvrzuji, ze smlouva byla sjednana na zaklade jejich prave a svobodne vule, nikoli v tisni za napadne nevyhodnych podminek Nedilnou soucasti teto smlouvy je pfiloha c. 1 Vyuctovani.

5 Vefejnopravni smlouva Dolozka die 41 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich, ve zneni pozdejsich pfedpisu Rozhodnuto organem obce: Zastupitelstvo obce Jasenna Datum jednanf a cfslo usneseni: , VII/7/6/2015 VJasenne V Jasenne Roman Bohac starosta obce Jarom\ Vavra starosta TJ Sokol Jasenna

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) Smlouva č.: 15JPO01-0023 kterou v souladu s ustanovením 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 v nimci programu J 5 - Podpora mestskych cash v social". oblasti Mestska cast Praha 12 vyhlasuje vyberove

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

Smernice kvestora c. 1/2010 Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum VUT v Brne CAST PRVNI UVODNI USTANOVENI

Smernice kvestora c. 1/2010 Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum VUT v Brne CAST PRVNI UVODNI USTANOVENI Vysoke uceni technicke v Brne Datum vydani: 21.12.2010 Cj.: 263/90310/10 Za vecnou stranku odpovida: Ing. Hana Moravcova, Jana Kopecka Za oblast ucetnictvi odpovida: Za oblast dani odpovida: Za oblast

Více

Číslo vydání/aktualizace: 9/0

Číslo vydání/aktualizace: 9/0 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - - Evidenční číslo projektu:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSÍ t-7sj

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 OPERACNI * * Oslo smlouvy MF 3321010/2012 Toto cislo uvadejte prifakturaci SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 uzaviraji na zaklade vysledku jednaciho rizeni c.j. MF - 22 472/2012/23-232/BA

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

(PR01221.0001) Čl. 1 Smluvní strany

(PR01221.0001) Čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblasti podpory 5.3 Infrastruktura pro podnikání, programu NEMOVITOSTI Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy Smluvní strany: S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/389/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 16.4.2013 usnesením č.679/13/rk Liberecký kraj se sídlem : U Jezu

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více