, v,, VYROCNIZPRAVA. o podnikatelske cinnosti, stavu majetku spolecnosti a podnikatelske Iinii za rok. akciova spolecnost VJIKOLOM~ CERTOVY SCHOOY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", v,, VYROCNIZPRAVA. o podnikatelske cinnosti, stavu majetku spolecnosti a podnikatelske Iinii za rok. akciova spolecnost VJIKOLOM~ CERTOVY SCHOOY"

Transkript

1 , v,, VYROCNIZPRAVA o podnikatelske cinnosti, stavu majetku spolecnosti a podnikatelske Iinii za rok 2013 akciova spolecnost VJIKOLOM~ ~ CERTOVY SCHOOY 23. dubna 2014

2 Obsah ryrocni zpnivy Str. Organy spoleenosti v roce 2013 Zprava predstavenstva 2 3 Vysledky hospodareni Zkraceny rykaz zisku a ztraty Komentar k vykazu zisku a ztraty Zkracena rozvaha Komentar k rozvaze Navrh na rozdeleni HV Zprava auditora Zprava dozorci rady Deetni zaverka k 31. prosinci 2013 Deetni zaverka k 31. prosinci 2012 Zprava 0 vztazich mezi propojenymi osobami Vytisk cislo: 5

3 Organy spolecnosti v roce 2013 Predstavenstvo Predseda Mistopredseda Clenove lug. Pavel Fuchs lug. Jau Brozek lug. Jau Sroubek Ing. Marika Smicova DozorCi rada Clenove lug. Karel Chudej (predseda) lug. Jau Lejdar (mistopredseda) Bohumil Sajdler Auditor KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrefui 648/la Praha 8 PSC 18600

4 Zprava predstavenstva akciove spolecnosti " Velkolom Certovy schody za rok 2013 Objemova a vyrobni cast THba V roce 2013 Velkolom Certovy schody, akciova spoleenost, Tmaii (date VLCS nebo spoleenost) vyt(~zil celkem tuny uzitkove rubaniny v lomech VCS-rychod a VCS-zapad. V lomech VLCS bylo vyklizeno a na deponie ulozeno tun ryklizu (cementarske suroviny). Tezebni einnost byla provadena Vapenkou Certovy schody a.s. (date VCS) podle Ramcove smlouvy 0 outsourcingu tezebni einnosti platne od Nebyl zaznamenan zadny pracovni uraz zamestnance spoleenosti ani zamestnance dodavatelskych organizaci, zajist'ujici dilei operace tezebni einnosti. Rovnez nedoslo na tezebni einnosti k zadne dalsi mimoi'adne udalosti, defmovane banskou legislativou. Zeleznieni vleeka zustala i v roce 2013 pronajata spoleenosti VCS. Ekonomicka cast Celkove vykony v trzbach za prodej vlastnich ryrobku a sluzeb dosahly ryse tis. Ke. Hospodai'eni roku skoneilo ziskem tis. Ke. VLCS platil sve zavazky ve lhute splatnosti, i'adne a yeas. K mel VLCS na beznem uetu prosti'edky ve rysi tis. Ke. Doeasne volne finaneni prosti'edky ( tis Ke) rna spoleenost ulozeny na terminovanem vkladu u spoleenosti Lhoist Coordination Centre S.A. Hodnota zasob einila tis. Ke k datu VLCS v prubehu roku nezai'adil do uzivani zadny nory majetek. Vyznamna nasledna udalost K datu sestaveni teto vyroeni zpravy nejsou vedeni spoleenosti znamy zadne vyznamne nasledne udalosti, ktere by mely vliv na ueetni zaverku k 31. prosinci Organizacni a personalni cast Spolecnost zamestnava 2 zamestnance. Vztahy mezi VLCS a zamestnanci se i'idily zakonnymi normami a Kolektivni smlouvou uzavrenou pro rok Tak jako v predchazejicich letech umoznila spolecnost VLCS zamestnancum kategorie THP skoleni na zdokonaleni fidici pnice.

5 Ekologicka cast V roce 2013 byly dodrzeny vsechny podminky pro vypousteni dulnich vod z lomu VC:S - zap ad do Suchomastskeho potoka. Pri nakladaui s dulnimi vodami nebylo zjisteno na zaklade chemickych analyz vzorkil techto vod, zadne prekroceni povolenych limiru ve vypoustenych vodach. V prosinci 2013 spolecnost obdrzela nove povoleni na vypousteni dillnich vod na obdobi 2014 az 2017, ve kterem byly zohledneny vsechny navrhovane provozni pozadavky, zejmena navyseni limiru pro mnozstvi vypoustenych vod. Nadaie probihaly na lozisku Koneprusy tyto pri'izkumy: - geologicky a tektonicky - hydrogeologicicy a hydrologicicy - zachranny a paleontologicky - krasovy vyzkurn V roce 2013 probehlo kontrolni 24-ti hodinove mefeni prasnosti v provozovanych lomech a na vybranych stanovistich v okolnich obcich (Tman, Suchomasty, Koneprusy a Konepruske jeskyne). Na zadnem z techto stanovist' nebyl pfekrocen hygienicky limit. V prosinci 2013 byl uspesne certifikovan system fizeni ochrany zivotniho prostfedi podle C:SN EN ISO v oboru - Ufedne povolena homicka cinnost podle plauil otvirky, pfipravy a dobyvaru v dobyvacim prostoru Koneprusy a Suchomasty 1. Platnost certifikatu je do Sanace a rekultivace Na rok 2013 byla schvaiena a nasledne vytvofena zakonna rezerva ve vysi tis. Kc. Na rekultivacni prace (vysadba vcetne prace udrzovaciho charakteru na jiz rekultivovanych plochach) a na sanacni prace (tvarovaci) bylo spolecnostf VLC:S vynalozeno tis Kc. Pfevazna cast prostfedkli (2 170 tis. Kc) byla vynalozena na sanacni a rekultivacni prace souvisejici s dobyvanim v lomu VCS-zapad v dobyvacim prostoru Koneprusy. Veskere prace byly schvaleny OBU v Kladne. VLCS mel k vytvoi'eny zakonne rezervy na sanace a rekultivace v celkove vysi tis. Kc. Vztahy S okolim Behem celeho roku byl provozovan monitorovaci system, ktery sleduje seismicke zatizeni Konepruskych jeskyn z provadenych trhacich praci. V prosinci 2013 uspesne probehl zkusebnf provoz noveho monitorovaciho stanoviste v osade Havlickuv Mlyn (spadajici pod Obec Tman), ktere nasledne bylo zahrnuto do monitorovaciho systemu. Se Spravou chranene krajinne oblasti Cesky kras byly udrzeny korektni vztahy po cely rok VLCS udrzuje seri6zni a korektni vztahy se vsemi okolnimi obcemi.

6 Ole roku 2014 VLCS vstupuje do roku 2014 s temito cili: - v investicni politice pokracovat ve smerech, ktere jsou orientovany na zlepseni zivotniho prostredi, bezpecnosti prace a provozu, zvyseni produktivity prace, usporu nakladu a nakupy pozemku, - dokoncit vyneti casti lesniho pozemku, vlastneneho VLCS, z lesniho pudniho fondu, ktery je lokalizovan v lomu VCS-vYchod v plose povolene homicke cinnosti die POPD, - pokracovat v procesu sanaci a rekultivaci lomu VCS-zapad die schvalene dokumentace a vypracovat projektovou dokumentaci na sanaci a rekultivaci dna lomu VCS-zapad, - trvale udrzovat korektni vztahy s vnejsimi organizacemi a subjekty. Schvaluje: Ing. Pavel Fuchs, predseda predstavenstva.. j~~~.... Ing. Jan Hrozek, mistopredseda pfedstavenstva 7 v:.~ ~ V Tmani dne 23. dubna 2014

7 Vykaz zisku a ztnity (ve zknicenem rozsahu) - druhove cleneni za obdobi 2013 v tis Kc Mine minule ozn. text obdobi obdobf netia neua I. Trtby za prodej zbotl A. Naklady vynalozene na prodane zboif + Obchodni marie II. Vykony Trzby za prodej vlastnlch vyrobku Zm~na stavu zasob vlastn! cinnosti Aktivace B. Vykonova spotfeba Pfidana hod nota C. Osobnl mlklady D Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodob. nehmotneho a hmotneho maietku III. Trzby z prodeje dlouh. maietku a materiaiu F. Zust. cena prod. dlouh. majetku a materiaju 0 0 G. Zmena stavu rezerv a or v pray.oblasti a kompl.npo IV. Ostatni provoznl vynosy 2 2 H. Ostatnl provoznl naklady V. prevod provoznfch V)'nOSll I. Prevod provoznfch nakladu * Provozni vysledek hospodareni VI. TrZby z prodeje cennych papini a podilu 1. Prodane cenne paplry a podily VII. VIII. Vynosy z dlouhodobeho financniho maietku Vynosy z knltkodobeho financnlho maietku K. Naklady z finaneniho majetku IX. Vynosy z preceneni cen~ych_papini a derivatu L. Naklady z preceneni cennych paplru a derivatu M. Zmena stavu rezerv a OP ve finaneni oblasti X. Vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostatni finaneni vynosy 0 0 O. Ostatni finanenf naklady 9 9 XII. Prevod financnich vynosu P. Prevod finanenfch mikladu * Financni vysledek hospodareni Q. Daft z pfijrnu za beznou cinnost ** Vysledek hospodareni za beznou Cinnost XIII. Mimoradne vynosy R. Mimoilldne naklady S. Dan z pfijrnu z rnimoffldne cinnosti * Mimoradny vysledek hospodareni 0 0 T. Prevod podllu na vysledku hospodaienl spolecnlkum *** Vysledek hospodareni za licetn! obdobi

8 Komentar k vykazu zisku a ztraty ve zkracenem rozsahu za rok 2013 Vyvoj vykomi (tis. Kc) o I_ L omy - Ostatni 1 Struktura vykonu spolecnosti v roce 2013 Vykonv lomu ,9% Ostatni ,1% Celkem % Zisk spolecnosti 3S00~~~------~ ~r--- ~ ~~ ~ ~r----r----r ~ Hospodareni roku 2013 skoncilo ziskem ve vysi tis. Kc.

9 Rozvaha (ve zkracenem rozsahu) k ozn, text AKTIV A CELKEM A. Poh1edavky za upsany zakladni kapital B. DIouhodoby majetek B.1. dlouhodoby nehmotny majetek B.II. dlouhodoby hmotny majetek B.I1l. dlouhodoby [maneni majetek B.llI.1. Podily v ovlactanych a fizenych osobach C. Obezna aktiva C,1. zasoby C.I1. dlouhodobe pohledavky C.ill. kratkodobe pohledavky C.IV, kratkodoby financni majetek D. Casove rozliseni v tis Kc Mine minule obdobl obdobi netlo netic I P ASIV A CELKEM A. Vlastni kapital A.1. zakladni kapital A.II. kapitaiove fondy A,III, rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku A.IV, vysledek hospodafeni minulych let A.V, vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi B. Cizi zdroje B,1. rezervy B.II. dlouhodobe zavazky B.ill. kratkodobe zavazky B.IV, bankovni uvery a vypomoci B.IV, I. z toho: dlouhodobe bankovni uvery c. Casove rozliseni

10 Komentar k rozvaze ve zkracenem rozsahu k Vyvoj aktiv (tis. Kc) o D1ouhodoby majetek Obezna aktiva 0 Casove rozliseni Struktura aktiv V roce 2013 (tis. Kc) C asqve Dlouhodoby majetek Obezna aktiva Casove rozliseni Celkem ,4% 48,8% 1,8% 100% Oblina aktiva 48,8'% rozli ~ enl 1,8 % Dlouhodoby majetek 49,4 0 / 0 Dlouhodoby majetek V prubehu roku 2013 se netto hodnota dlouhodobeho majetku snizila tis. Kc. Sehem roku byl pori zen majetek za 5 tis. Kc. Dale do~lo k vyrazeni majetku v celkove porizovaci hodnote tis. Kc s nulovou zustatkovou hodnotou. Hodnota aktiv byla snizena 0 ucetni odpisy ve vysi tis. Kc. Obezna aktiva a casove rozliseni V prubehu roku 2013 se neuo hod nota obeznych aktiv zvy~ila tis. Kc. Do~lo k narustu kratkodobeho financniho majetku tis. Kc, dale se zvy~ila hod nota kratkodobych pohledavek tis. Kc a zasob tis. Kc. Hodnota casoveho rozliseni poklesla tis. Kc.

11 Komentar k rozvaze ve zkracenem rozsahu k Vyvoj pasiv (tis. Kc) o VJastni kapitat Ci:li zdroje 0 Casove rozliseni Struktura pasiv V roce 2013 (tis. Kc) Vlas!n! kapi!iil Cizi zdroje Casove rozlisen! Celkem ,3% 17,6% 0,1% 100% Cizi zdroje 17,6 % Casove rozliscni 0,1 % Vlas!n! kapi!iil Vlas!ni kapitai byl nayysen tis. Kc diky vysledku hospodareni bezneho roku. Vlastni kapital 82,3% Cizi zdroje a casove rozliseni Hodnota cizich zdroju se zvysila tis. KG zejmena diky zvyseni kr<!ltkodobych z<!lvazku 0322 tis. Kc a rezerv tis. Kc ke snizenl hodnoty dlouhodobych z<!lvazku tis. Kc. Hodnota casoveho rozliseni se zvysila 0 9 tis. Kc.

12 N avrh na rozdeleni HV roku 2013 Zisk za heine obdobi Pridel do zakonneho rezervniho fondu Nerozdeleny zisk 2930 tis. Kc 147 tis. Kc 2783 tis. Kc

13 KPMG Ceskt. republika Audit. s.r.o. Pobre!nr 648/1 a Praha 8 Ceska republ ika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro akcionare spolecnosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost Ucetni zaverka Na zaklade provedeneho auditu jsme dne 23. dubna 2014 vydali k ucetni zaveree, ktera je soucasti teto ryrocni zpravy, zpravu nasledujiciho zneni: "Proved Ii jsme audit pi'ilozene ucetni zaverky spolecnosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost, tj. rozvahy k31. prosinci 2013, rykazu zisku a ztnlty a pfehledu 0 peneznich toeleh za rok 2013 a pillohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych ryznamnych ucetnieh metod a ostatnieh doplnujieleh udajii. Udaje 0 spolecnosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost jsou uvedeny v bode 1 pfilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za ucetni zaverku Statutarni organ spolecnosti Velkolom Certovy schody, akeiova spolecnost je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, kten\ podava vemy a poctiry obraz v souladu s cesk:ymi ucetnirni pfedpisy, a za takory vnitfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpiisobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjildi'it na zaklade provedeneho auditu ryrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorsk:yrni standardy a souvisejielmi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodrzovat etieke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorsrych postupii, jejichz chem je ziskat diikazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorsrych postupii zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje ryznamne nespravnosti zpiisobene podvodem nebo chybou. Pi'i vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajiel vemy a poctiry obraz. CHern tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadi'it se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimerenosti ucetnich odhadii provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho ryroku. KPMG teska republika AlJdit s.r.o.. a Czem limited liability company and a member firm of the KPMG nety.'oi1c of independent member fitm~ affiliated... ' th KPMG Int&rnallonal Cooperall. 1I rkpmg Intemauonar). 8 sw~s entit} Obchodni rejstfilc vedeny M4stskYm sou~m v Pra z& ockin C. viotka Ie Olt CZ

14 Vyrok auditora Podle naseho mizoru ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spolecnosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost k 31. prosinci 2013 a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodareni a peneznich toku za rok 2013 v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy. " Zpniva 0 vztazich Provedli jsme overeni vecne spravnosti udaju uvedenych ve zprave 0 vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost za rok koncici 31. prosincem 2013 sestavene die prislusnych ustanoveni Zakona c Sb. obchodniho zakoniku. Za sestaveni teto zpravy 0 vztazich a jeji vecnou spravnost je odpovedny statutarni organ spoleenosti. Nasi odpovednosti je vydat na zaklade provedeneho overeni stanovisko k t6to zprave 0 vztazich. Overeni jsme provedli v souladu s auditorskym standardem c. 56 Komory auditoru Ceske republiky. Tento standard vyzaduje, abychom planovali a proved Ii overeni s cilem ziskat omezenou jistotu, ze zprava 0 vztazich neobsahuje vyznamne vecne nespr;\vnosti. Overeni je omezeno predevsim na dotazovani pracovniku spolecnosti a na analyticke postupy a vyberovym zpusobem provedene provereni vecne spravnosti Udaju. Proto toto overeni poskytuje nizsi stupei\ jistoty ne;\; audit. Audit zpravy 0 vztazich jsme neprovadeli, a proto nevydavame vyrok auditora. Na zaklade naseho overeni jsme nezjistili zadne skutecnosti, ktere by nas vedly k domnence, ze zprava 0 vztazich mezi propojenymi osobami spoleenosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost za rok koncicf 31. prosincem 2013 obsahuje vyznamne vecne nespravnosti. Vyrocni zprava Provedli jsme overeni souladu vyrocni zpravy s vyse uvedenou ucetni zaverkou. Za spravnost vyrocni zpravy je odpovedny statutarni organ spoleenosti. Nasi odpovednosti je vydat na zaklade provedeneho overeni vyrok 0 souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Overeni jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy pozaduji, abychom overeni naplanovali a provedli tak, abychom ziskali pi'imerenou jistotu, ze informace obsazene ve vyrocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez predmetem zobrazeni v ucetni zaverce, j sou ve vsech vyznamnych ohledech v souladu s pi'islusnou ucetni zaverkou. Jsme presvedceni, ze provedene overeni poskytuje pi'imereny podklad pro vyjadfeni naseho VYroku. Podle naseho nazoru j sou informace uvedene ve vyrocni ohledech v souladu s vyse uvedenou ucetni zaverkou. V Praze, dne 23. dubna 2014 v I /(.PHC, eue... ~t-, ~1I4 V KPMG Ceska republikj Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 zprave ve vsech vyznamnych v / /JU. S~ Ing. Martin tegova Director Opn\vneni cislo 2082

15 Zprava DozorCi rady akciove spolecnosti " Velkolom Certovy schody Tman Ze dne Dozorei rada prezkoumala roeni zaverku a navrh na rozdeleni vysledku hospodareni za rok Pri prezkoumavani roeni zaverky vzala dozorei rada na vedomi nazor auditorske spoleenosti KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. podle niz ueetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spoleenosti Velkolom Certovy schody, akciova spoleenost k 31. prosinci 2013 a nakladu, vynosu a v)fsledku jejiho hospodareni a peneznich toku za rok 2013 v souladu s eeskymi ueetnimi predpisy. DozorCi rada souhlasi s navrhem na rozdeleni v)fsledku hospodareni za rok ~ (' -' Ing. Karel ChUd0

16 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisicich Kt ) Obchodni firma a sidla Velkolom Certovy schody, akciova Identifikacni cislo J.~.".PQ.;m..... P'P'!.~ Q.Q~L"" _"_"' " '~_"'_"""HH""'_H'_'H'_H", JJ!!~tu~~ p.:..?.9.q'_' '_"_' "'''''_''' H_''''H_' Tman :~~ ~~~!.~p.~:~()k~.: : : :: ~:: : : ::::~::::::~ Oznac. AKTIVA fad. a b c AKTIVA CELKEM (f ) 001 A. Pohledavky za upsany zakladni kapital 002 B. Olouhodoby majetek (f ) 003 B.1. Dlouhodoby nehmotny majetek (f.d5 ai: 12) 004 B.1.1. Zfizovaci vydaje Nehmatn! vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny d!ouhodoby nenmotny majetek Poskytnute za!ohy na d!ouhodoby nehmotny majetek 012 B.l1. D!ouhodoby hmotny majetek (1.14ai.22) 013 B Pozemky Stavby Samoslatne movite veci a soubory moviijch veei Pestitelske ce!ky trvalych porostu Dospela zvirata a jejich skupiny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmolny majelek Ocenovaci rozdil k nabylemu majelku 022 B.111. Dlouhodoby financni majetek (f.24 af 30) 023 B.III.1. Podily - ovladana osoba Podily v ueetnich jednotkach pod podslalnym vlivem Ostalni dlouhodobe cenne papiry a podily Pujckya uvery - ovladana nebo ovladajici osoba, podstatny Jiny dlouhodoby financni majetek Ponzovany dlouhodoby financni majelek 029 7, Poskytnule zalohy na dlouhodoby financnl majelek 030 Bei.ne ucetni obdobi Min.ucetni obdobi Brutta Korekce Netto Netto

17 Velkolom Certovy schody, akciov3 spolecnost Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznac. AKTIVA a b c. Obezna aktiva (i' ) C.1. Zasoby (r.33 ai: 38) C.1.1. Material 2. Nedokoncena vyroba a polotovary 3. VYrobky 4. Mlada a ostatni zvifata a jej!ch sku piny 5. Zboi:[ 6. Poskytnute zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (fao at 47) C Pohledavky z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - ovladana nebo Dvladajid osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv Pohledavky za spolecniky, cleny drui.stva a za ucastniky 4. sdruzeni 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne ucty aktivn! 7. Jine pohledavky 8. Odlozena dariova pohledavka C.III. Kratkodobe pohledavky (fa9 ai: 57) C.1I1.1. Pohledavky z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - ovladana nebo ovladajicf osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv Pohledavky za spolecniky, cleny drui:stva a za ucastniky 4. sdrui:eni 5. Socialni zabezpeceni a zdravolni pojisleni 6. Stat - dariove pohledavky 7. Kratkodobe poskytnute zalohy 8. Dohadne uciy aklivnf 9. JinE~ pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (1'.59 ai: 62) C.IV.1. Penize 2. UCly v bankach 3. Kratkodobe cenne papiry a podily 4. Porizovany kratkodoby financni 'majetek 0.1. Casove rozliseni (f ) Naklady pfistich obdobf 2. KompJexnf naklady pristlch obdobi 3. Pfijmy pristfch obdobi fad. Bezne ucetni obdobf Min.ucetni obdobi Brutta Korekce Netto Netto c

18 Velkolom Certovy schody, akciov3 spolecnost Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznae. A.1. a PAS IVA PASIVA CELKEM (f ) A. Vlastni kapital (f.s9+73+bo+83+b7) Zak!adni kapital (1' ) A.1.1. Z8kladni kapital 2. Vlastni akcie a vlastn! obchodni podily (-) 3. Zmeny zakladniho kapitalu A.II. Kapitalove fcndy (f. 7 4 ai. 79) A.II.1. Emisni ai.io 2. Oslatnr kapitalove fandy 3. Oceriovaci rozdily z preceneni majetku a zavazku 4. Ocenovaci rozdily z preceneni pri premenach spolecnosti 5. Rozdil z premen spolecnosti 6. Rozdily Z oeenen! pri premenach spolecnosti Rezervni fandy, nedelilelny fond a ostatni fandy ze zisku A.lil. r A.1I1.1. Zakonny rezervnl fand/nedelitelny fond A.lV. 2. Statutarni a ostatni fondy VysJedek hospodafeni minulych let (f ) A.IV.1. Nerozdeleny zisk minulych let 2. Neuhrazena ztrata minulych let 3. Jiny vysledek hospodareni minulych let A.v. Vysledek hospodareni btuneho ucetniho obdobi (+1-) B. Cizi zdroje (r ) B.1. Rezervy (f.90 ai 93) B.1.1. Rezervy podle zvlastnich pravnich predpisu 2. Rezerva na duchody a podobne zavazky 3. Rezerva na dan z pfijmu 4. Ostatni rezervy B.II. Dlouhodobe zavazky (f.9s ai: 104) B.II.1. Zavazky z obchodnich vztahu 2. Zavazky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Zavazky - podstatny vliv Zavazky ke spolecnikum, tlenum druzstva a k ucastnikum 4. sdruzeni 5. Dlouhodobe prijate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. Dlouhodobe smenky k uhrade 8. Dohadne LItty pasivni 9. Jine zavazky 10. Odlozeny danovy zavazek b fad. Bezne Minule obdobi obdobi c

19 Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznae. a PASIVA B.1I1 Kralkodobe zav8zky (r.106 af 116) Zav8zky z obchodnich vztahu B.IV. 2. Zav8zky - ovladana nebo ovladajic[ osoba 3. Zavazky - podstatny vliv Zilv8Zky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum 4. sdruzeni 5. Zavazky k zamestnancum 6. Zav8zky ze soeialniho zabezpeceni a zdravolniho pojisleni 7. Stat - dariove z8vazky a dotaee 8. Kralkodobe prijate zalohy 9. Vydane dluhopisy 10. Dohadne ucty pasivni 11. Jine zav8zky Bankovn! livery a vypomoci (1' ) B.IV.1. 8ankovni Overy dlouhodobe C.I 2. Kralkodobe bankovni livery 3. Kralkodobe financni vypomoci Casove rozliseni (f ) C.11. vydaje pristich obdobi 2. vynosy pristich obdobi b fad. Bezne Minule obdobi obdobi c

20 vykaz ZISKU A ZTRATY druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2013 ( v tlsicfch Kc) Obchodni firma a sidle Velkolom Certovy schody, akciov8 ~~P.9!.~.9E!9.~~ _.._ Identifikacni cislo J:m~.6.. QJL:?.QQ Tman.1.~R.. QQ.. <;).L... ~~~~~::r.~p.y.:~ii~i ::.:: ' :.::::: ' :::: ': :: " :: ~: : : Oznac. TEXT cislo Skutecnost v ucet. obd. radku beinem minule m a b c 1 2 I. Triby za prodej zbozi 01 A. Naklady vynalozene na prodane zbozi 02 + Obchodni marie ( ) 03 II. Vykony (1' ) Tri:by za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vlastn! cinnosti Aktivace 07 B. Vykonova spoueba (f.09+10) B.1. Spotfeba materialu a energie B.2. Sluzby Pi'idana hodnota (r ) C. Osobni naklady (1'.13 az 16) C.l. Mzdove naklady C.2. Odmemy elenum organu spoleenosti a druzstva C.3. Naklady na socialnf zabezpeceni a zdravotnf pojisteni C.4. Socialni naklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku III., o~~~;,mu"j", maj""u a Triby z prodeje dlouhodobeho majetku Triby z prodeje materialu 21 F. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu li'.23+24l 22 F.1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku 23 F.2. Prodany material 24 Zmena stavu rezerv a opravnych poloiek v provozni oblasti G a komolexnich nakladu oristich obdobi IV. Ostatnf provozni vynosy H. Ostatni provozni naklady V. Prevod provoznich vynosu 28 I. Prevod provoznich nakladu 29. Provozni vysledek hospodafeni ' )

21 Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost Vykaz zisku a ztraty - druhove cleneni (nekonsolidovany) za rok koncfci 31. prosincem 2013 Gznat. a VI. TEXT Triby z prodeje cennych papiru a pod rill J. Prodane cenne papfry a pod fly VII. Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (1' ) V11.1. Vynosy z pod ftu v ovladanych osobach a v ucetnich 'ednotkach Dod Dodstatnvm vlivem V11.2. Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiro a podiju V11.3. VIII. Vynosy z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku Vynosy z kratkodobeho financniho majetku K. Naklady z financniho majetku IX. Vynosy z pr-eeenen! cennych papfru a derivatu L. Naklady z preceneni cennych papiru a derivatu M. Zm ma stavu rezerv a opravnych poloiek ve financnf oblasti X. Vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostatni financni vynosy O. Ostatni financni naklady XII. Prevod financnich vynosu P. Prevod financnich nakladu. Finaneni vysledek hospodareni f ) O. Dan z prijmu za beznou Cinnost ( ) splatna odlozena.. Vysledek hospodareni za beznou cinnost f ) XIII. Mimoradne vynosy R. Mimoradne naklady S. Dan z pfijmu z mimoradne einnosti (r.56+57) S.1. -splatna S.2. -odlozena. Mimoradny vy-sledek hospodareni (r ) T. Prevod podilu na vysledku hospodaren[ spolecnikum (+1-)... Vysledek hospodareni za ucetni obdobi (+1-) 1' ) **** Vysledek hospodareni pfed zdanenim 1' ) b cislo Skutecnost v ueet. obd. radku beznem minulem c

22 Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost Prehled 0 peneinich tocich (nekonsolidovany) za rok koncfcf 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) P. Stay peneinich prosti'edku a penei:nich ekvivalenlu na zacatku ucetniho obdobi Penei:ni taky z hlavni vydejecne cinnosti Z: Utetni zisk nebo ztrata z provozni cinnosti pred zdanenim A.1. Upravy a nepenezni ope race A.1.1. Odpisy stalych akti... A.1.2. Zmena stavu: A goodwill u a oceriovaciho rozdiju k nabytemu majetku A rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti A.1.3. Zisk(-) ztrata(+) z prodeje stalych akti\! A Pfipadne upravy 0 ostetni nepeneini operace N. C;istY peneini tok z provozni clnnosti pred zdanenim, zmenaml pracovniho kapltalu, financnimi a mimoradnymi poloikami A.2. ZmEma potfeby pracovniho kapitalu A.2.1. Zmena stavu pohledavek z provozni clnnosti a aktivn ieh uctu Casoveho fozlisen! A2.2. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozn! cinnosti a pasivnieh OttLl Casoveho rozliseni A2.3. Zmena stavu zasob A2A. Zmena stavu financniho majelku, ktery- neni zahrnul do penei.nieh prosuedku A.* CistY penei:ni tok z provozni clnnosti pfed zdanenim, financnimi a mimofi:'idnymi poloikami A.3. Zaplaeene Oroky s vyjimkou kapitalizovanyeh Oroku AA. Prijate Oroky A5. Zaplaeena dan z prijmo za beznou clnnost a domerky dane za minula obdobi A6. Prijmy a vydaje spojene s mimoradnymi Ocetnimi pripady A.7. Ostatn! financni pfijmy a vydaje A8. Pi'ijate dividendy a podily na zisku A.* * CistY penei:ni tok z provozni clnnosti Penei:ni toky z investieni clnnest! B.1. Nabyti stillyeh akliv Nabyti dlouhodobeho hmotneho majetku Nabyti dlouhodobeho nehmotneho majetku Nabytf dlouhodobeho financniho majetku 8.2. Prijmy z prodeje stalych aktiv B.2.1.prijmy z prodeje dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku B.2.2.PNjmy z prodeje dlouhodobeho financniho majetku 8.3. Pujckya Overy spriznenym osobam B.*** CistY penezni 10k vztahujici se k investicni cinnosti Penezni toky z financnich clnnosti C.1. Zmena stavu dlouhodobyeh, popi'. kratkodobyeh zavazku z financni oblasti C.2. Dopady zmen vlastniho kapitalu na penezni prostfedky C.2.1. Zvysen; zakladniho kapitalu, emisniho aiia event. rezervniho fendu C2.2. Vyplaceni podilu na vlastnim kapitalu spolecnikum C.2.3. Dalsi vklady penei.nich prostredku spoletniku a akcionaru C.2A. Uhrada ztraty spolecniky C.2.5. Platby z fondu tvorenych ze zisku C.2.6. Vyplacene dividendy nebo podily na zisku vcetne zaplacene srazkove dane a tanmmy C.*** CistY peneini tok vztahujici se k finaneni cinnosti F. Clste zyyseni nebo sniieni peneinich prosti'edku R. Stav peneinich prosti'edku a peneinich ekvivalentu na konel ucetniho obdobi Bez. lie. obdobi Min. tic. obdobi

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc )

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc ) -.~~--~-- --_.. -"" ~aha podle Pfilohy c. 1 vyhlmky C. 500/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci ucetni zaverku soucasne s dorucenim danoveho priznani za dan z pfijmu 1 x pfislusnemu financnimu uradu ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva 2004 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti... 3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více