SLOUPEK STAROSTY ZÁØÍ Zjednání mìstského zastupitelstva dne Povodně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOUPEK STAROSTY ZÁØÍ 2002. Zjednání mìstského zastupitelstva dne 21.8.2002. Povodně"

Transkript

1 SLOUPEK STAROSTY Povodně Každý znás jistě vminulých dnechsledoval povodně, které postihly praktickycelou Českou republiku. Vsoučasnédobě vodave všech regionechklesá,začínajísevyčíslovatškody,kterésezatímodhadují na 60 až 90 miliard korun, avšichni se vzpamatováváme ze šoku, kterýnámtatovícejakstoletávodazpůsobila. JakvypadalasituacevBechyni? Hladina řekylužnice(i říčkysmutné)sezačalazvedatběhem6.a7. srpna.zpočátkunebylozvýšeníhladinyvodníchtokůnaúzemíměsta nijak dramatické. Ke změně došlo během 8. a9. srpna, kdy nastal velicevýraznývzestuplužnice,atoažnacca380cm.normálnístav hladinyjepřitomcca90cm.bylvyhlášen3.povodňovýstupeň,včásti Zářečí byla ve večerních hodinách vyhlášena evakuace obyvatel. V pátek v dopoledních hodinách se situace stabilizovala,hladina řekypřestala stoupataběhem odpolednedošlo kjejímupoklesu. Vsobotuivnedělihladina řeky postupně klesala a všenasvědčovalotomu,žetentostavbudemíttrvalýcharakter.opak bylvšakpravdou. Knovému, atovýraznému vzestupu hladiny došlo vpondělí , kdy se hladina Lužnice vyšplhala až na 460 cm. Vúterý dopoledne došlokurčitémupoklesuhladiny,alenepříznivásituaceseopakovala vúterý13.8.od13.00hodin,kdyhladinazačalaopětvýrazně stoupat ajejí výška kulminovala vranních hodinách ve středu , kdy dosáhlasvéhomaximacca480až500cm. Vzhledem kproblémům sprasklými hrázemi některých rybníků a pískoven na horním toku Lužnice hladina řeky klesala poměrně pomalu, dennípokles se pohyboval vrozmezí 20 až30 cm. Ztoho vyplývá,že řadaobjektů vzářečíbylazaplavenaněkolikdní. Okamžitě popoklesuhladiny řekyzačalyprácenaodstraňováníškod způsobené povodněmi, které jsou odhadovány jenom vbechyni a jejímnejbližšímokolínaněkolikdesítekmilionůkorun.bylanasazena technika na odstraňování bahna abyly přistaveny kontejnery na odvozodpadůzničenéhomajetkuobce,firemasoukromýchosob.na odboru sociálních věcí Městského úřadu vbechyni bylo zahájeno vyplácení sociální výpomoci postiženým občanům, rada města okamžitě zřídila povodňové konto (č /0800), které je určené pro bechyňské občany postižené záplavami, zastupitelé města určili byty,kamse mohou nastěhovat občané města, kterým povodeň zničila domy azastupitelé také našli vrozpočtu města finančníprostředkynazmírněníškodpostiženýchobčanů. V postižených částech Bechyně pomáhali hasiči (dobrovolní i profesionální), armáda, policie, pracovníci spol. Bytenes, dobrovolníci z řad bechyňské veřejnosti, na povodňové konto postupněpřicházejídalšíadalšífinančníprostředky. Zajakoukolivprojevenoupomoc,atoaťmateriální nebo finanční, za pracovní nasazení všech zúčastněných, za projevy solidarity aza ohromnouvůlipřekonat následky této přírodní katastrofy bych chtěl toutocestouvšempoděkovat.velicesivážímtétopomociavelicetuto pomoc oceňuji. Jsemrád, že jsme vtěchto těžkých dobáchdokázali zapomenoutnasvéosobnízájmyažejsmedokázalipomocitam,kde jetonejvícpotřeba. Jaroslav Matějka, starosta města Poděkování Město Bechyně děkuje za předání věcného daru -sbírka čistících a úklidových prostředků apříslibfinančníchprostředků od obyvatel StaréhoMěsta, postižených připovodníchna Moravě vr.1997, kterým jsme posílali finanční dar. Město Bechyně děkuje firmě ELECTRO EUROPE, Heřmanova 17 PRAHA za dar -vodní vysavač VAX anabízí širokou nabídku dalších výrobků se slevou adovoz zdarma pro postižené oblasti-bezplatnálinka nebo02/ ZÁØÍ 2002 Zjednání mìstského zastupitelstva dne Zastupitelé se sešli na svém jednání køešení situace obèanù mìsta postiženýchpovodní.. Zdùvodu vyøešení bytové otázky postižených obèanù bylo rozhodnuto opozastavení usnesení zastupitelstva, týkající se prodeje nepronajatých bytù urèených kprodeji obálkovou metodou za nejvyšší nabídku. Tyto byty budou nabídnuty jako náhradní byty do nájmu obèanù Bechynì, jejichž domy byly postiženy povodní a jsou jimi užívány ktrvalému bydlení. Na byty které zùstanou po 30.záøí 2002 nepronajaté, se vztahuje pùvodní usnesení, tzn. že budou nabídnuty k prodejiobálkovoumetodou. Zastupitelé rovnìž rozhodli o nìkterých rozpoètových zmìnách zdùvodu zvýšených výdajù na zajištìní odvozu auložení odpadu po povodních, nákupu služeb apohonných hmot. Na tyto výdaje mìsto vynaloží zatím 600 tis. Kè. Další výdaje související s povodnìmi bude mìsto zabezpeèovat ze svého rozpoètu apøípadné rozpoètovézmìnybudoupøedloženyzastupitelstvu. Mìsto pøispìje postiženým obèanùm finanèním pøíspìvkem vevýši23tis.kèna1obytnýdùm,vekterémdošlokzatopeníobytných místností.pøizatopení pouzesklepních prostor byl pøíspìvekstanoven na7tis.kè. Upøesnìní zprávy ze zasedání zastupitelstva ze dne zasedání MZ neschválilo prodejní cenu pozemku pro p.šobra ak prodejitudížnedošlo. ŽIVOTNÍ JUBILEA -SRPEN let Bětík Miroslav,Jánský František, Karlíková Jitka 76 let Tůmová Božena 77 let Šimůnková Emilie,Ševčíková Anna 78 let Sobíšková Marie 81 let Vitoušek Karel 85 let Hrdličková Ludmila 88 let Vágner Josef 89 let Šindelářová Marie ŽIVOTNÍ JUBILEA -ZÁØÍ let Hruška Ladislav,Vondrová Růžena 77 let Bílková Milada 78 let Stach Josef, Drdová Jana, Kabátová Anastázie 79 let Cvachová Marie, Štumbaurová Ludmila, Lálová Božena 80 let Hlas Ladislav 82 let Kolář Karel 88 let Soldátová Ludmila 89 let Janovská Ludmila 96 let Syrovátková Anna VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ Dne 18. června 2002 byli přivítáni starostou města Bechyně, JaroslavemMatějkou,novíbechyňštíobčánci: Hana Žáčková, Filip Tíkal, Lukáš Dlouhý, Petra Karbová, Markéta Fišerová, Marie Benešová, Nicolas Voleský, David Beroušek, Petra Kolmanová, Josefína Szabóová, Jiří Přibyl, Petr Bučko, Matyáš Makovec,KristýnaŘímanková,AdamRichter,MichalZelenka. Za doktorem Staškem Dne 23. července 2002 zemřel ve věku 94 let pan RNDr. Pavel Stašek, vysokoškolskýastředoškolský profesor, geniální matematik a nadšený divadelník. /V nejbližším čísle zpravodaje by na něho rádi vzpomnělijehopříbuzní,známíapřáteléformoumedailonu./

2 ARNOŠT CHLEBORAD Každý,kdosetrochuzajímáodìjinyBechynì,znádùvìrnìtotojméno,hlavnìdíky publikaci Popis okresubechyòského. Pracujpronárod,nejenprosebe avbudoucnupøecenatebenìkdovzpomene! A.Chleborad. Arnošt Chleboradse narodil 6. února1859vhabrech naèáslavsku. Byla to poèetnárodina/bratøi:judr. František Ladislav, Štìpán, Hanuš, Jan, sestry: Anna, Luisa, Marie, Rùžena, Františka/. Vroce 1868 se rodina pøestìhovala do Prahy, kde bydleli se synem JUDr. Františkem Ladislavem ve vile Palatì na Høebenkách.Arnoštchodilsesestrou FrantiškoudoškolynaMalouStranu umatky Boží Vítìzné. Další bratr, Hanuš, se vyuèil zahradníkem, pozdìji absolvoval sladovnickou školu ausadil se na výzvu bratra Štìpána v Rusku, kde úspìšnì pracovalvmnohapivovarech.kariéru zakonèil v Jekatìrinodaru, kde bohužel zahynula celá rodina za bolševickérevoluce. OtecArnoštaChleboradabylhlavnímzástupcembankySlavia.Pozdìjirodinabydlela uzvonaøkyaarnoštchodildoškolykesv.štìpánoviveštìpánskéulici.potéserodièe odstìhovalizpìtdohabrù,aletojižarnoštstudovalnagymnáziuvjihlavì,odkudodešel douèitelskéhoústavuvkutnéhoøe.poukonèenístudiísestalpoduèitelem vhabrech, kdemimojinézaložilzpìváckýspolek Slavomil.PozkoušcezpùsobilostivKutnéHoøe nastoupil vr.1883 na uèitelskémísto vpìtitøídní škole vkrucemburku.po otci byl dobrýmhudebníkem,hrálnahousle,flétnu,basuapiano.vroce1883podniklcestudo Ruska, kdepracovalijehobratøi. ProjelvelkouèástRuska,navštívil mnohoškol. Pøed cestousepilnìuèilrusky. DoKrucemburkujezdilakesvémustrýciPujmanovizNìmeckéhoBrodusleènaPavla Pujmanová / /, neteø Karla Havlíèka Borovského. Vzájemná náklonnostskonèilasòatkem amanželéchleboradovispolumìliètyøidìti: KarelChleborad/ /, LadislavChleborad/ /,studovalnareálcevTáboøeapaknahorní akademiivpøíbrami,pracovaljakohorníinženýrvesvìtciubiliny,pakpøešeldokladna. BohušChleborad/ /zemøelvBechyni Marta Chleboradová-Fajkošová/ /, pomìšanské škole byla za války v rodinnéškoleve VelkémMeziøíèíapakodešlakbratrovidoSvìtce,kdeseseznámilas horním inženýremalbínemfajkošemauzavøeli sòatek vbechyni.a. Fajkoš pøešel do ÚstínadLabem,pakdocentrályvPraze,kdesestalhorníminspektorem.MìlisynaJana, nar PaníChleboradovábyladcerouJanyPujmanové, nejmilejšížanynky,jakjinazýval jejíbratrkarelhavlíèekborovský.sváposlednílétaprožilaudceryvbechyni,kdejetaké nastarémhøbitovìpohøbena/ /. Rodinasevr.1890pøestìhovaladoŽdírce,kdebylArnoštChleboradøídícímuèitelem na dvoutøídní, pozdìji trojtøídníškole, která byla nová adobøe se mu tam pracovalo. Založilškolnízahradu,zøídilmnohoškolníchpomùcekaškolníknihovnu.Absolvovalv Chrudimi nahospodáøskéakademii kurz opìstováníovocnýchstromù azelináøství. V roce1901siudìlalzkouškuzeiii.odborupromìšanskéškolyvkutnéhoøeapøihlásilse na konkurzvbechyniapouèitelskémslibu vmilevskunastoupildo zdejší mìšanské školy,kteroutehdyvedløeditelantonínkozák. TaktedyzMilevskajeljsemdoBechynìpoštou Zdeoèekávalamnemojecho. Roztomilé mìsteèko, krásné okolí, uèinilo na nás dojem pøíjemný, ale drahota nás zarážela.bytdrahý,venkuzmìstaubiedžinských,tehdyza300kroènì. ArnoštChleboradbylpocelýsvùjživot velmipracovitý,iniciativní aivbechynise vìnovalnejenpráciveškolách,aleiveøejnéèinnosti.oživilprácivøemeslnickébesedì, poøádal výlety, zábavy, pøednášel, hráldivadlo, staral se ospolkovou knihovnu. Od r. 1903sestalèlenembechyòskéhoSokola,propagovaljehovýznamadùležitostvživotì národa.jižjsemsezmínilaojehovztahukhudbì,neníprotodivu,žehnedvstoupildo zpìváckéhospolku Lužnièan,kde byl ipokladníkemajednatelem. Zdetaké poøádal mnoho zábav avystoupení. Pracoval ise svou manželkou vèerveném køíži, paní ChleboradovábylaèinnájakopøedsedkynìmístníhoodboruPošumavskéjednoty.Velmi èinorodýbylvbechyniokrašlovacíspolek,jehožnášprotagonistabylodr.1903èlenem ve funkci jednatele. Zasloužil se hlavnìokvìtinovou výzdobu oken a záhonù. Jeho láskoubylahistorie,jakostatnìukazujípublikace Popisokresubechyòského.Naoslavu 10.výroèítrvání Èeskoslovenskérepublikyanapamì80letého zrušeníroboty a Ze starýchpamìtíbechynì. JehovzoremainspiracíbylabechyòskákronikapanauèiteleJosefaŠatry. Jeho základní èinností byla samozøejmì pedagogická práce. Uèil na obecné a mìšanskéškoleanažádostøeditelest.odb.školykeramickéal.porgesepøijal místo výpomocnéhouèitelenapokraèovacíuèòovskéškole.uèiltakésoukromìnìmèinudívky, které chtìly dále studovat, protože vbechyni byla jen chlapecká mìšanská škola. S okresnímhospodáøskýmspolkemzaložilzimníhospodáøskouškolu.vletech byløeditelemobecnémìšanskéškolyvbechyni.vroce1925bylpensionován. ArnoštChleboradbylèlenemmusejníhospolku,urovnalmìstskýarchiv.Seznámilse sprof.g.sedláèkem,kterývtédobìpracovalvzámeckémarchivuakterýpožádalknížete AlfonsePaaraopovoleníChleboradovizdepracovat.KnížePaaroceniljehoprácitakto: Vysoceváženýpaneøediteli. Raète pøijmoutimùj vøelý díkza vìnovanývýtiskvašehovzácného díla Popis okresu bechyòského.žetakpozdìpíšu,odùvodòujitímto,žejsemmìlúmyslknihuproèístinež Vám odpovím. Avšakznaènézamìstnání ve službì vojenské zhatilo mùj plánadostal jsemsevelmizøídkakeètení.tujsemserozhodlvámnapsati. Jižpopøeètenímaléèástiseznaljsem,sjakoupílíavytrvalostíjstenanípracoval. Získaljstesizajistévelkézásluhyouchovánístaréhistorieastarýchpamìtnostínanašem okrese ajest povinností tìch, kteøí vokresu žijí, Vám býti vdìèni. Bude toto dílo též vzácnoupamátkouprohistorikyabadatelebudoucí. UpøímnìVámblahopøejiktétopráci. PøijmìteještìjednoumùjsrdeènýdíkatrvámsprojevemobzvláštníúctyVáš AlfonsPaar VPrazedne Prof. V.Maøan onìmnapsal: Z místních dárcù aspolupracovníkù byl topana. Chleborad, øeditel obecné amìšanské školy, který daroval vlastnoruèní dopis K. H. Borovského, spùvodní obálkou zbrixenu, psaný Havlíèkovì matce. Napsal obsahy nìkterýchhistorickýchknihapergamenù ksnazší orientaci aporozumìní návštìvníkù musea.položiltakézákladknumismatickésbírce,dokterépøispìldarem. Bylièlenemochotnickéhospolku,kdevr.1904režírovalhruj.Sowera MartinLuba a hrue.raupacha Mlynáøajehodítì. Vr.1916založil Okresnípéèiomládež urèenounapodporunemajetnýmrodinám, zvláštìpakpo1.svìtovéválce. Vr.1909sestalèlenemajednatelemkeramickéhodružstvavBechyni,kdepracovaldo r.1919,zaválkydružstvovedlspolusprof.kopeckým.zemøelvbechyni ,zde jetaképohøben. DìkujizaspoluprácivnukoviA.Chleboradadr.ing.JanuFajkošovi,kterýmìposlal podrobný rodokmen rodiny zmatèiny aotcovy strany. Znìho se dozvíme iodalších potomcích,významnýchosobnostechnašehoveøejnéhoakulturníhoživota KarelBaxa, pražskýprimátor,ing.ferdinandpujman,režisérnárodníhodivadla,mariepujmanová, spisovatelka, Vlastimil Zátka, velkoprùmyslník vè. Budìjovicích, dr.josef Laichter, spisovateladalší. Literatura: Chleborad,Arnošt:Vlastníživotopis.Rukopispro MìstskémuseumvBechyni s. Chleborad,A.:Popis okresu bechyòského.-na oslavu 10.výroèí trvání Èeskoslovenské republiky a na pamì 80letého zrušení roboty.-bechynì,nákl.okresní záložny hospodáøské s. Chleborad,A.:ZestarýchpamìtíBechynì.-Bechynì,Spoøitelnamìsta s. Zuvedenýchpramenù avzpomíneksestavilaa.plachtová

3 PRO DETI Sobota 21. září/15.00 hod./vs /Vstupné: 25,- Kč/DJ BOŘEK Prodejní výstava autorky Simony Kostlánové-hedvábné šátky,kravaty, textilní doplňky. Expozici doplňuje autorská kolekce dámských oděvů. Vernisáž 9. září 2002 v17.00 hod. Výstavapotrvá do 30. září Otevřeno denně: Po -Pá ,So -Ne Pondělí 7. října 2002v19.30 hodin Velký sál Kulturního domu Vstupné: I. místa 150,- Kč II. místa 130,- Kč III.místa 100,- Kč PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VKANCELÁŘI KULTURNÍHODOMU Iniciátory ahlavními protagonisty sdružení Čikorijsou jedni znej- uznávanějších českých umělců Iva Bittová avladimír Václavek. Houslistka azpěvačka Iva Bittová upoutala pozornost již svým původ- nímalbem sbubeníkempavlem Fajtem koncem osmdesátých let. Jako jedna zprvních slavila úspěchy ivzahraničí již od přelomu osmdesátých a devadesátých let adnes je bezesporu nejznámějším českým jménem mezi hudebním obecenstvem vcelém světě, což dokazuje její spolupráce s předními světovými umělci, například s Fredem Frithem, Tomem Corou, Chris Cutlerem... Zkomponovala skladby ipro Kronos Quartet. Vladimír Václavek je známý ze skupiny Dunaj, která patřila vdevadesátých létech knejlepším českým alternativním skupinám, dále ze spolupráce s dalšími evropskými muzikanty, inicioval např. mezinárodní projekty jakorale, Klarapod. V roce 1997 Iva Bittová avladimír Václavek přizvali ke spolupráci přední české jazzové hudebníky: trumpetistu Františka Kučeru a kontrabasistu Jaromíra Honzáka knahrávacímu projektu Bittová- Václavek: Bílé inferno (Indies Record 1997) s další účastí mnoha zahraničních hostů. Album Bílé inferno patří dle odborného tisku knejlepším deskám české hudby vůbec. Kromě zcela nové autorské hudby všech zúčastněných je východiskem i poesie Karla Davida avladimíraváclavka, prostor však zůstává otevřen ivšem ostatním autorům. Příležitostná přítomnost dívčího sboru "Lelky" příjemně doplňuje vřelý, živý projev Čikori. Soubor je otevřen spolupráci shostujícími umělci, svůj nezaměnitelný přínos již potvrdili rakouský saxofonista Wolfgang Pusching, německý akordeonista Otto Lechner, spolupráci do budoucnapřislíbila též zpěvačka aklavíristka Ida Kelarová. Čikori přinášejí novou autorskou hudbu, která vsobě přijímá rozličné hudební zdroje z oblasti alternativních ijazzových proudů, vážné hudby iworld -music. Jejich hudba je plna dynamického vývoje ve zvuku irytmu, evokuje pocity hlubokého klidu a komunikace: za předpokladu, žesesetkává s otevřeným a vnímavým publikem. Současná sestava: Iva Bittová - zpěv,housle, viola / VladimírVáclavek-z pěv, kytara / FrantišekKučera -trubka, křídlovka, perkuse / Jaromír Honzák -kontrabas / Miloš Dvořáček -bicí, perkuse / Ivo Viktorin -zvuk. Srdečně Vás zveme do základníhokurzutanceaspolečenské výchovy. Kurzovné 900,- Kč/gardenka 260,- Kč. Vcenách není zahrnuto vstupné na prodlouženou a závěrečný věneček.cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivých lekcíaspolečnou fotografii. Vstup najednotlivé lekce 50,- na prodlouženou 60,- na věneček 70,-. Lektoři kurzu jsou JanaaVáclav Zachovi. ROZPISLEKCÍ 1. lekce Zahájení /2. lekce4. 10./ 3. lekce / 4. lekce / 5. lekce Prodloužená8. 11/ 6. lekce / 7. lekce lekce / 9.lekce / 10. lekce Věneček Začátky lekcíod do h. / Prodloužená do h./ Věneček hod. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři KD. ČECHOVO PROZATIMNĚ OSVOBOZENÉ DIVADLO Středa 30. října 2002 / Pozor, začátek představení v19.00 hod. Velký sálkd/vstupné: I. místa 200,- II. místa 180,- III. místa 140,- Kč PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V KANCELÁŘI KULT.DOMU. Titanik je velmi úspěšná hra, jejíž první nastudování Čechovým prozatimně osvobozeným divadlem premiérově uvedlo v roce 1986 vbratislavě na divadelním festivalu jako nejúspěšnější českou divadelní hru. Toto úspěšné nastudování hry Titanik natočilaorok později Česká televize. Hra pojednává netradičním způsobem o nejstrašnější katastrofě v dějinách námořní dopravy. Hypotéza, kterou ve hře Čechovoprozatimně osvobozené divadlo předvádí je vysoce originální. Čechovo divadlo je z hlediska zájmu diváků apořadatelů jedničkou mezi všemi zájezdovými divadly vnaší republiceamimořádný zájem o tuto obnovenou komedii podporuje skutečnost, že úspěšný film Titanic oživil povědomílidí otéto události. Jedna z členek souboru - Uršula Kluková říká o činnosti souboru: "Smích diváků nás utvrzuje vtom, že to, co děláme, má smysl!" HERECKÉ OBSAZENÍ: MORGAN kapitán škuneru Glacier -MILAN DAVID GIUSEPPE DAMBROWSKI výletník -syn Vilmy -JAROSLAVSYPAL ARISTOTELESCHOBODYDES řecký rejdař - ROSTISLAVKUBA TITI čínský kuchař atopič - RUDOLF HRUŠÍNSKÝ WILMADAMBROWSKÁ matka Giuseppova -EVABROŽKOVÁ MARTAATHÉNA-URŠULAKLUKOVÁ SUZAN MUCHOVÁ rejdařova milenka -KATEŘINA KORNOVÁ alt. -LUCIE KONAŘÍKOVÁ ČECH občan České rep. -trosečník ztitanicu -BEDŘICH MARUŠTÍK ZOLTÁNPÁLFY ESTERHÁZY tajný agent -maďarský gróf anacionalista -FRANTIŠEK RINGO ČECH Sobota 16. listopadu v19.30 hod. / Předprodej vstupenek od 1. října. KULTURNÍ DŮMHLEDÁ ÚDRŽBÁŘE (TECHNIKA). BLIŽŠÍ INFORMACE UVEDOUCÍHO KD NEBO NATEL.:

4 Kudy chodíme Valtrova ulice ValtrovaulicevedezeseverovýchodníhorohunáměstíTGM kevchodudoklášternízahrady.nedivtesevelkýmpísmenům, ta zahrada se tak může jmenovat. Ale nám nejde ozahradu, nám jdeojméno Valtrovyulice.Atadymi opět nezbývá nežse odvolatacitovataspoň párvětzčasopisu Lázně Bechyně čís. 2 z února 1932.Budete-li moci,přečtěte si celý článek na str.2-3,jepoučný.jmenujesezapomínáníanynícituji: Naněkteré význačné postavy bechyňského životaneprávem se zapomíná Ktakovým náleží bývalý starosta bechyňský KAREL WALTER. Nepamatuji se, vypráví tenkráte Fr. Svoboda, kdy přišel do Bechyně, jen od svých rodičů jsem slýchal, že přišel vandrem, jak tehdy chodívali všichni řemeslníciaobchodníci,abynabylizkušeností. Dostal místo u vdovy pí. Selichové, která po svém nedávno zemřelém muži dáleprovozovala živnostkupeckouvesvém domě,kde nyní je Hospodářské družstvo. (Souč. pozn.: V současnosti na náměstí TGM prodejna potravin apočítačový servis). Svěřila mu svůj obchod abrzy se přesvědčila ojehopilnosti avzácné poctivosti aprovdala se za něho. Tak se stal bechyňským sousedem. Byl uvšeholidu pro svoji přívětivost ctěn avážen. Rostoucí přízeň postavila jej i do čela záležitostí obecních, do zastupitelstva výboru, který jej zvolil starostou. Vtéto funkci blahodárně působilaždosvésmrti (odr.1861dor.1875). Tadykončícitace,nekončívšakčlánek.Vněmjemožnése dozvědět ojeho šalamounské moudrosti, se kterou dokázal vyřešitjakostarostaslovníipěstnípůtkudvouženzplechamru, chudobu mnohýchmístních lidí apředevším dětí, povznesení města i soudržnost jeho občanů, odměnu dvanáctiletého místního chlapce od řeky,jana Chaloupky,kterýzachránilživot tonoucímu děvčeti, a také opilství jinak dobrého avěrného obecního strážníka. Dočasnézeslabeníautority místní policie si dovolil, neboť čeho nedostávalo se tam, dosadil autoritou vlastní! Abychomaspoň něcoznakousnutéhodokončili: Mnoho sporů mezi občany v dobru smířil. Spravedlnost hledalauněhoijistáženazplechamru,kteráveslovní ipěstní půtce sjinou tamní ženou nepochodila.aby opravé podstatě věcisepřesvědčil,obeslalpanstarostanaradniciobě.sotvase shlédly,otevřely upřímně svásrdceapan starostaviděl velmi jasně navlastníočivěrnoukopiiudálostinaplechamru.přerušil vzájemné přesvědčování žen ojejich ctnostech rozhodnutím, že obě je musí nechat odvést do obecního vězení. Jedinou podmínkouosvobozeníučinildobrovolnýsmír. Rády nerady podalysi sousedky ruce. Rozvážný starosta však věděl, že obě strany jsou přitom vhloubi duše pevně rozhodnuty vzájemný slib ijazyky opět před radnicírozvázati. Okamžitě měl však pohotově nezrušitelnější znamení ujednaného smíru. Prohlásil podání ruky za nedostatečné a jako důkaz trvalého přátelstvížádal, aby se vzaly do náručí a obtančily kolem úřadovny polku, kterou jim hvízdal. Tento neopotřebovaný prostředek postačil, aby ani jim, ani sousedům, kteří bůhví jak brzy úřední tajemství vypátrali, nevymizelzpaměti,akdybysnadpřestobyloněkdypotřebajej připomenouti, stačilo pouhé zahvízdání polky,aby nebezpečí novéhonepřátelstvíbylozažehnáno. Ba, řeknete si, mělto tenkrát pan starosta prosté starosti. Dnesbysistakovýmiproblémyžádnýstarostastarostinedělal, nemá na to čas.však nejen starosta,ale ani zaměstnanci mně neznáméorganizacesinedělajíamyslímanipřednějakýmilety nedělalistarostistím,žemístowalterovaulicebyloajei nyní na zcela nových uličních tabulkách název VALTROVA ULICE.Zná snadněkdoněkdevširém světě panavaltra,který bysetolikzasloužilonašeměsto,žebymuprávempatřilojeho jménem pojmenovat byť itak kratičkou azatím nevzhlednou místníulici?jetoitentokrátopravdujenzapomínání? Všechny ulice vtehdejšíbechyni byly novými, ově bílými tabulkami s červenými nápisy a modrým okrajem označeny napodzim roku 1931! Viz časopis Lázně Bechyně č.14zlistopadu 1931, str. 7,zpráva Zase opíď. Vní setaké mluví o ulici Petra Malého? Snad chyba tisková, snad ulice zmizela? Ale dnes v našem městě ztěchto tehdy nových plechových tabulekuž asi neexistuje žádná. Tyzmizely za 70 let všechny, ačkoliv nevím otom, že by během té doby celá Bechyně vyhořela. Je70 letpro plechovou ovanou tabulku mnohonebo málo?prolidskouspolečnostjetopouzejedenprůměrnýlidský život.nicmoc! frk Činnost tenisového oddílu TJ Jiskra Bechyně za rok 2002 Smíšené družstvo dospělýchbyloúčastníkem přeborui. třídyskupiny B. Výsledná tabulka: 1.Dačice 13bodů 2.Bechyně A 13bodů 3.PelhřimovB 11bodů 4.Sez.ÚstíB 11bodů 5.Třeboň 10bodů 6.HumpolecB 10bodů 7.Pacov 9bodů 8.Planán.Luž. 7bodů Vutkání ocelkovéumístění vkraji vyhrálo družstvo sskp České Budějovice,takže16.oddílůseumístilona3.místěvjihočeskémregionu. Hrálosevsestavě ing. MartinHlavnička,LukášHübner, PatrikHartl, Tomáš Hlaváček, Vendelín Wágner, Simona Vontorová, Zuzana Folbrchtová,JitkaPodlahová. Smíšené družstvo dospělých Bhrálo okresní přebor. Vzákladní skupině se umístilo na 2. místě apostoupilo do finálovéskupiny. Vtéto skupině seumístilona2.místě. Dle plánu byl zorganizován 12. ročník H60 TOUR a36. ročník lázeňského turnaje mužů. Tohoto turnaje se zúčastnilo 40 hráčů ze 17 oddílů/klubů/. Výsledky: semifinále dvouhry Fuka /Sez. Ústí/ -Lavík /Libra Č. Budějovice/: 6/3,4/6,6/3. Hoffman /Písek/ -Mráz /Libra Č.Budějovice/: 6/3,6/4. Finále:Fuka Hoffman6/3,6/4. Finále čtyřhry: Slavík /Libra Č.B/ -Škáva /Hluboká n. Vlt./ -Krejčík /TK Most/-Schmidtmaier/Karlín/:6/0,6/1. VměsícizáříuspořádámevBechyniokresnípřebordorostu,3.ročník turnajenynějšíchabývalýchhráčůtzv.betlaturnajzbytkusvěta. Do konce roku provedeme rekonstrukci tenisových dvorců odpovídající povrchu na tenisové Štvanici, nebudou chybět ani umělé tenisovélajny. Hlavnička Šachový spolek Bechyně žádáopomoc Kdokoliv z Vás pamětníků i nepamětníků bechyňských i nebechyňských byste věděli cokoliv, co se váže khistorii bechyňského šachu,dodejteprosímsvéinformacenanásledujícímísta: - DomovmládežeSPŠKvBechyni,VratislavŠťastný - MÚvBechyni,p.Chaloupková/podatelna/ PředemděkujívšichničlenovéŠachovéhospolkuBechyně. V.Šťastný Muži A : Kopaná -záøí Bechyně -Písek B v17.00 vpísku 7.9. Bechyně -Záhoří v17.00 vbechyni Bechyně -Božetice v16,30 vbožeticích Bechyně -Dříteň v16,00 vbechyni Bechyně -Skály v16,30 ve Skálách Muži B 8.9. Bechyně -Stádlec v17,00 ve Stádlci Bechyně -Pojbuky v16,30 vpojbukách Bechyně -Roudná v16.00 vbechyni Bechyně -Met. Tábor v16,00 vtáboře Dorost sk. C: Žácisk. B : 8.9. Bechyně -Katovice ve vkatovicích Bechyně -Kovářov ve14,30 vbechyni Bechyně -Sedlice v13,15 vsedlici Bechyně -Chýnov v10,00 vbechyni 1.9. Bechyně -Bernartice ve 13,00 vbernarticích 7.9. Bechyně -Písek B v 9,00 vbechyni Bechyně -Katovice v 9,00 vbechyni Bechyně -Strakonice v 10,00 ve Strakonicích Bechyně -Vodňany v 9,0 vbechyni Přípravka : 1.9. Bechyně -Tábor B v10,30 vtáboře 8.9. Bechyně -S.Ústí v10,00 vbechyni Bechyně -Planá hláš.vplané Bechyně -Soběslav v10,00 vbechyni Bechyně -Roudná v10,00 vroudné

5 Škody způsobené povodní: POVODEŇ VBECHYNI * zatopeno 28 domů * stržen most na Hutě alávky podvětrovem ado Pouště * kanalizace na Plechamru Evakuovánobylo57lidízeZářečía10zeŽidovystrouhy Pomoc poskytují: Vojsko, Dobrovolný hasičský sborbechyně, PanstvíBechyně,MICRO-SENSORspolsr.o.Bechyně,SPŠK, Bytenes Bechyně s.r.o., Rumpold s.r.o.,elexpres Elektroservis s.r.o.bechyně,návratstavebníaobchodnífirmabechyně,snn Bechyně a.s., SEN -vysoušecí technika sr.o., ZD Chrášťany, elektrofirmap. Komárka,BESTFINPlus,s.r.o., LÍPARaděticea dalšífirmyadobrovolníci. Město Bechyně pořádá veřejnou sbírku na pomoc občanůmměstabechyně postiženýmpovodnídne8.a12. srpna2002. Finanční prostředky získané touto veřejnou sbírkou budou použity výhradně na pomoc občanům postiženým povodnívnašemměstě.pro tentoúčelbylzřízen zvláštní účet u České spořitelny, kam mohou občané zasílat finančnípříspěvky: účet č /0800 Českáspořitelna,a.s. Město Bechyně přijímá pro tento účel rovněž dary,které mohou občané zaplatit přímo do pokladny vkanceláři finančníhoodboruměúbechyně. Město Bechyně předem děkujevšem za všechny finanční příspěvky, dary i za každou další pomoc občanům postiženýmpovodní. Další pomoc organizovala Církev římskokatolická, farnost Bechyně sbírkou věcí pro postižené obyvatelstvo.

6 Nabídka pro obyvatele postižené povodní DRY-CELL Způsob, jak velmi rychle avelmi levně zajistit vysušovánímokrých, nebozamáčenýchprostorpopovodníchnebojinýchnehodách DRY-CELLjevelmikompaktníhmotanabázipapírovéhovlákna DíkyobrovskéschopnostivázatvoduDRY-CELLzajistívelmi rychlé aúčinnévysušovánípožadovanéhomístaneboprostoru. DRY-CELL je schopen efektivně pohltit -absorbovat 8-9 lvody na jeden kilogramhmoty máschopnost,díkysvébuněčnéstruktuře,pohlcenouvodudržet povysušeníprostorusehmotadávysušitapoužítopakovaně tam, kde je vysoušeníobtížné, posype se prostor hmotou DRY- CELL,rozhrnedopožadovanévrstvy celýprocesseopakujedopožadovanéhostavu příklad 3cmvrstvahmotyDRY CELLtj.3cm /cca3kg/pohltína1m224 27litrů vody vrstvu je nutné po nasátí odstranit, aby se mohlo pokračovat opakovanýmnanášenímsuchéhmoty obvyklejetřebaprocesopakovat2xapotompostupovattradičními způsoby, připosledním nanesení hmoty je dobré nechat DRY- CELLpůsobitdéle je schopen pohltit ioleje, jedy ajiné kapaliny. Likvidace takto kontaminovanéhmotyjepakzávislánatypukontaminace jenaprozdravotně aekologickynezávadný popoužitíjejlzevyvéstnaskládkunebohozkompostovat dodáváse vpapírových pytlích 10, 15nebo30 kg za cenu 11,70 Kč/Kg+22%DPH Kontakt: firma RUMPOLD s.r.o.,p. Průcha tel.0602/ Komerční banka, a.s., Vám nabízí spotřebitelské úvěry kfinancování osobních (nepodnikatelských) potřeb Spotřebitelské úvěry KB účel použití univerzální (např. na nemovitosti, automobil,dovolenou,bytovézařízení,neúčelové) splatnost až do 10 let (s možností předčasné splátky) výšeúvěru od30do500tis.kč úvěrydo70tis.kč jsouposkytovány bezzajištění vyřízení žádosti do 5-ti dnů po předložení požadovaných podkladů (zejména doklady totožnosti, potvrzení opracovním příjmu, případně daňovépřiznání) Bližší informace Vám ochotně poskytneme přivaší osobnínávštěvě, případně telefonicky na našich obchodníchmístech: pobočka Tábor,Tyršova 521,tel. 0361/ expozitura Bechyně,Libušina197, tel. 0361/ expozitura Soběslav,nám. Republiky 101,tel. 0363/ expozitura Veselí nadluž.,malé nám. 13/II, tel.0363/ Poděkování Rád bych jménemobyvatelměstské části ZářečívBechyni,která byla postižena povodní, poděkoval příslušníkůmmístní policie zato, že bez ohledu na své osobní volno zajistili ostrahu této části proti rabování. Velký dík patří příslušníkům AČR, kteří obětavě pomáhali při evakuaci. Matějíček Výsledky dubnovésbírkypro chudé Poslednísbírkavìcípropomocchudýmprobìhlaovíkendu13.a Vagon setentokrát zcela zaplnil obvyklýmidary. Nákladysbírkybyly 4042,- Kè. Drobní dárci pøispìli920,-kè,mìstskýúøad1500,-kèazbytekbyluhrazenzvýtìžkudobroèinného koncertu. Sbírka byla odeslána do centra OS Diakonie vbroumovì. Dìkujeme všem dárcùm,pomocníkùmaorganizátorùm. Pokudchcetedarovatnìjakéèistéazachovalévìci,pøíštísbírkabudevøíjnu.Bližší informacenajdetenaletácích. Setkání pilotù Dne sevBechyniuskuteènilosetkánípilotù9.a19.stíhacíholeteckého pluku.tutovydaøenouakcizorganizovalamístníodboèkasvazuletcù.zúèastnilosejí kolem150bývalýchpilotùtìchtovbechynidøívepùsobícíchleteckýchjednotek,spolu snìkolika pøíslušníky technického personálu adalšími pøíznivci letectví. Pøijelo i nìkolikkolegùzeslovenskérepubliky. Setkáníbylozorganizovánoupøíležitostinìkolikakulatýchvýroèí,pøipadajícíchna tentorok.pøedpadesátilety(vroce1952)sevbechynizaèalobudovatvojenskéletištì. TensamýrokvkvìtnuvzniklvMilovicích Mladé9.slpaonìcopozdìjivmìsícíchzáøí avøíjnuvzniklyvèeskýchbudìjovicíchi1.stíhacíleteckádivizea19.slp.všechnytyto leteckéútvarysepodobudovánízdejšíholetištìpøemístilydobechynì,kdepùsobilyaž dosvéhozrušenívletech1958,1990a1993. Upøíležitostitohotovýroèíbyla vydánaiknihajiøíhohavla OlétánívBechyni, kteráse,jakjejínázev napovídá,zabývátehdejšímletectvím.souèástítohotosetkání byl ikøest této knihy aneformální autogramiáda. Køtu knihy bílým sektem se ujal pøedsedaodboèkypanvladimírborek. Zprávaprodiabetiky ÈlenùmapøíznivcùmDIAKLUBUoznamujeme,žesladképrázdninovénicnedìláníjeu konce! Pravidelné cvièení nažidli podvedením Mgr. Vlkovézaèíná vúterý abude pokraèovatkaždéúterývždyod9.30hodinvklubovnìdomovamládeže,zapoplatek10,- Kè. Možnost rozšíøit své vìdomostní obzory je dána v15.00 hodin vhotelu JUPITER-srdeènìVászvemenapøednáškuodbornéholékaøe psychologa. DIA K-TRI Mìstské muzeum Je sice delší èas uzavøeno, ale abychom na nìj nezapomnìli, oto se postaraly studentky kulturní historie Jana Hrušková a Stanislava Brejchová.Pøipravilyvýstavuknih,fotografiíajinýchreáliízarchivupod názvem Pokladymuzejníknihovny. Zaèalaslavnostnívernisáží19.srpna2002atrvaladokoncesrpnat.r. Milé studentky, dìkujeme Vám za Vaši práci azájem. Už se všichni tìšíme,ažbudemuzeumvpoøádkuinanovéinstalaceexponátù,okteré sezasloužilaøadanašichnadšenýchpøedchùdcù. A.P. Plán práce Národopisnéhosdružení přijihočeském muzeu vč.budějovicích na září říjen Mgr.LeošNikrmajer:Koněspřežka najihu Čech /přednáška historikajčmspojenásvycházkou Doc. PhDr. Irena Štěpánová, Csc.:Blatský kroj ajeho výšivka /přednáška přední českéetnografkyaznalkyně jihočeského kroje. Vyzýváme zájemce, aby předvedli své práce apřispěli svými znalostmikodbornékonzultaci/ LadislavBašta:Rybářstvínajihu Čech /přednáškabývalého ředitelestátníhorybářstvívhlubokénadvltavou/ Ludmila Dominová: Výšivka zrybích šupin /přednáška předsedkyně NSspojenáspraktickouukázkou/ Vždyv17.00hodin. Mìstský zpravodaj è.8/2002, den vydání: Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì,IÈO: ,nám. T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni1. den vmìsíci.ev.è.period. tisku37/97.náklad 2100 výtiskù.zdarma. Pøipomínky,návrhy apøíjeminzerce (15 Kè/cm ) poštou,na tel.0361/ a811490, nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárnaplaná n.luž,tel

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011 NOVÉ PODMÍNKY PŘIDĚLOVÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ budou sjednávat na dobu určitou jednoho roku. Po uplynutí sjednané doby nájmu může být nájemní smlouva i opakovaně prodlužována,

Více

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. +Parkování na Písecké. +Informace pro. +Vítání občánků. +Životní jubilea BECHYŇSKÝ. V takové krásné společnosti +Boží Tělo

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. +Parkování na Písecké. +Informace pro. +Vítání občánků. +Životní jubilea BECHYŇSKÝ. V takové krásné společnosti +Boží Tělo BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 +Informace pro odběratele Vodárenské sdružení Bechyňsko (sdružení obcí) upozorňuje všechny odběratele, že od 1. 7. 2009 se stává provozovatelem vodovodu a kanalizace

Více

Jindřichohradecký zpravodaj 3/2006

Jindřichohradecký zpravodaj 3/2006 Obsah 2 Informace z Rady města 3 Město J. Hradec - odbor finanční informuje... 4 Výběr z událostí městské policie 5 Společenská kronika 7 Městská knihovna 8 Okénko jedenácté 10 Obecní zahrada 11 Dobrovolníci

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic ZÁŘÍ/2010 Revitalizace Palackého náměstí Jak je zajištěno financování celé akce Při výběrovém řízení na generálního dodavatele se podařilo celou stavbu vysoutěžit za 33,3

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ÚNOR 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Bohatá nabídka kulturních lahůdek letošního roku Vážení spoluobčané,

Více

PRAHA1. strana 21. strana 16

PRAHA1. strana 21. strana 16 Meda Mládková rozhovor str12 13 PRAHA1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI ŘÍJEN 2007 Meda Mládková rozhovor str12 13 Do ulic se vrátí tradiční obchody? Foglarův odkaz žije Viola slaví pětačtyřicátiny

Více

BECHYŇSKÝ ŽIVOTNÍ JUBILEA BŘEZEN 2008

BECHYŇSKÝ ŽIVOTNÍ JUBILEA BŘEZEN 2008 BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Pomlázka se čepejří, ať nám dceruška nevěří: budem ji honit ze dveří Poběhnem za ní do kuchyně, třeba tam byla hospodyně; a z kuchyně do pokojíčku, až dostaneme

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012 28. říjen Manifestace pražského lidu na Václavském náměstí 28. října 1918 K tomuto státnímu svátku, dni vzniku samostatného československého státu v roce 1918, chci

Více

+Životní jubilea. +Říjen roku 1964 byl. +Krátce z jednání BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. 17. listopad 1989 LISTOPAD 2014.

+Životní jubilea. +Říjen roku 1964 byl. +Krátce z jednání BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. 17. listopad 1989 LISTOPAD 2014. BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 17. listopad 1989 Nechce se tomu věřit, ale uplynulo čtvrt století od revoluce, která měla přinést demokracii naší zemi. Z lidského hlediska dlouhá, z toho historického

Více

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013. rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ. výstava: PROČ JSME DOMA 10/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013. rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ. výstava: PROČ JSME DOMA 10/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Třeboňský 10/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ výstava: PROČ JSME DOMA Abonentní koncerty 2013 VÝSTAVA O KRÁLOVNĚ DAGMAR AKTUÁLNĚ Z RADNICE Jubileum ŠTĚPÁN KUBÍN Kulturní akce

Více

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně číslo 3, ročník 16 březen 2006 cena 10 Kč Činnost městské policie ve městě zahájena Od 1.3.2006 začne v našem městě působit městská policie. Zpočátku pouze jeden strážník, po složení předepsaných zkoušek

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA SRPEN 2010 ročník VII číslo 8/2010 Městský úřad Rozvodněná Lužnice Lužnice SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní

Více

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice.

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. +KNOFLÍKIÁDA BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. nebo kousky dřeva, nezapínalo se ale dírkami, ale smyčkami. Když se totiž oděv

Více

Adamovský. leden 2007

Adamovský. leden 2007 Adamovský zpravodaj leden 2007 Vážení spoluobčané, nastal čas vánoční, čas nejkrásnějšího období roku. Období, kdy se zastaví a zpomalí neúprosný běh života. V těchto dnech a chvílích nacházíme čas na

Více

ZPRAVODAJ M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ. FOTO: Ludvík Vítek

ZPRAVODAJ M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ. FOTO: Ludvík Vítek ZPRAVODAJ 7-8 / 2014 M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ ORLICE FOTO: Ludvík Vítek SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, opět nastává tolik kýžený čas, čas prázdnin, dovolených a příjemných letních dní. Vy, kteří

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva města 20.10. 21.10.2006

Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva města 20.10. 21.10.2006 číslo 11, ročník 16 listopad 2006 cena 10 Kč Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva města 20.10. 21.10.2006 Zvolení členové zastupitelstva Budova veselské radnice na náměstí T. G. Masaryka Kandidátní

Více

BECHYŇSKÝ. dechových hudeb

BECHYŇSKÝ. dechových hudeb BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2009 z okna světlo zahalilo tmu šedivá noc jakoby otevřela ústa unavená krajina si jen tak zpustla navzdory nicotné myšlence o něhu déšť opíjel pohledy očí

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav Vás srdečně zvou na 15. ročník celostátní soutěže ve vazbě a aranžování květin žáků

Více

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál 10/2008 16. května 2008 Cena 6,00 Kč New Eyes navázal druhým ročníkem NEW EYES Sušice 2008 Od 9. května letošního roku se datuje pokračování americko-českého projektu Nové oči, se kterým se mohli studenti

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více