SLOUPEK STAROSTY ZÁØÍ Zjednání mìstského zastupitelstva dne Povodně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOUPEK STAROSTY ZÁØÍ 2002. Zjednání mìstského zastupitelstva dne 21.8.2002. Povodně"

Transkript

1 SLOUPEK STAROSTY Povodně Každý znás jistě vminulých dnechsledoval povodně, které postihly praktickycelou Českou republiku. Vsoučasnédobě vodave všech regionechklesá,začínajísevyčíslovatškody,kterésezatímodhadují na 60 až 90 miliard korun, avšichni se vzpamatováváme ze šoku, kterýnámtatovícejakstoletávodazpůsobila. JakvypadalasituacevBechyni? Hladina řekylužnice(i říčkysmutné)sezačalazvedatběhem6.a7. srpna.zpočátkunebylozvýšeníhladinyvodníchtokůnaúzemíměsta nijak dramatické. Ke změně došlo během 8. a9. srpna, kdy nastal velicevýraznývzestuplužnice,atoažnacca380cm.normálnístav hladinyjepřitomcca90cm.bylvyhlášen3.povodňovýstupeň,včásti Zářečí byla ve večerních hodinách vyhlášena evakuace obyvatel. V pátek v dopoledních hodinách se situace stabilizovala,hladina řekypřestala stoupataběhem odpolednedošlo kjejímupoklesu. Vsobotuivnedělihladina řeky postupně klesala a všenasvědčovalotomu,žetentostavbudemíttrvalýcharakter.opak bylvšakpravdou. Knovému, atovýraznému vzestupu hladiny došlo vpondělí , kdy se hladina Lužnice vyšplhala až na 460 cm. Vúterý dopoledne došlokurčitémupoklesuhladiny,alenepříznivásituaceseopakovala vúterý13.8.od13.00hodin,kdyhladinazačalaopětvýrazně stoupat ajejí výška kulminovala vranních hodinách ve středu , kdy dosáhlasvéhomaximacca480až500cm. Vzhledem kproblémům sprasklými hrázemi některých rybníků a pískoven na horním toku Lužnice hladina řeky klesala poměrně pomalu, dennípokles se pohyboval vrozmezí 20 až30 cm. Ztoho vyplývá,že řadaobjektů vzářečíbylazaplavenaněkolikdní. Okamžitě popoklesuhladiny řekyzačalyprácenaodstraňováníškod způsobené povodněmi, které jsou odhadovány jenom vbechyni a jejímnejbližšímokolínaněkolikdesítekmilionůkorun.bylanasazena technika na odstraňování bahna abyly přistaveny kontejnery na odvozodpadůzničenéhomajetkuobce,firemasoukromýchosob.na odboru sociálních věcí Městského úřadu vbechyni bylo zahájeno vyplácení sociální výpomoci postiženým občanům, rada města okamžitě zřídila povodňové konto (č /0800), které je určené pro bechyňské občany postižené záplavami, zastupitelé města určili byty,kamse mohou nastěhovat občané města, kterým povodeň zničila domy azastupitelé také našli vrozpočtu města finančníprostředkynazmírněníškodpostiženýchobčanů. V postižených částech Bechyně pomáhali hasiči (dobrovolní i profesionální), armáda, policie, pracovníci spol. Bytenes, dobrovolníci z řad bechyňské veřejnosti, na povodňové konto postupněpřicházejídalšíadalšífinančníprostředky. Zajakoukolivprojevenoupomoc,atoaťmateriální nebo finanční, za pracovní nasazení všech zúčastněných, za projevy solidarity aza ohromnouvůlipřekonat následky této přírodní katastrofy bych chtěl toutocestouvšempoděkovat.velicesivážímtétopomociavelicetuto pomoc oceňuji. Jsemrád, že jsme vtěchto těžkých dobáchdokázali zapomenoutnasvéosobnízájmyažejsmedokázalipomocitam,kde jetonejvícpotřeba. Jaroslav Matějka, starosta města Poděkování Město Bechyně děkuje za předání věcného daru -sbírka čistících a úklidových prostředků apříslibfinančníchprostředků od obyvatel StaréhoMěsta, postižených připovodníchna Moravě vr.1997, kterým jsme posílali finanční dar. Město Bechyně děkuje firmě ELECTRO EUROPE, Heřmanova 17 PRAHA za dar -vodní vysavač VAX anabízí širokou nabídku dalších výrobků se slevou adovoz zdarma pro postižené oblasti-bezplatnálinka nebo02/ ZÁØÍ 2002 Zjednání mìstského zastupitelstva dne Zastupitelé se sešli na svém jednání køešení situace obèanù mìsta postiženýchpovodní.. Zdùvodu vyøešení bytové otázky postižených obèanù bylo rozhodnuto opozastavení usnesení zastupitelstva, týkající se prodeje nepronajatých bytù urèených kprodeji obálkovou metodou za nejvyšší nabídku. Tyto byty budou nabídnuty jako náhradní byty do nájmu obèanù Bechynì, jejichž domy byly postiženy povodní a jsou jimi užívány ktrvalému bydlení. Na byty které zùstanou po 30.záøí 2002 nepronajaté, se vztahuje pùvodní usnesení, tzn. že budou nabídnuty k prodejiobálkovoumetodou. Zastupitelé rovnìž rozhodli o nìkterých rozpoètových zmìnách zdùvodu zvýšených výdajù na zajištìní odvozu auložení odpadu po povodních, nákupu služeb apohonných hmot. Na tyto výdaje mìsto vynaloží zatím 600 tis. Kè. Další výdaje související s povodnìmi bude mìsto zabezpeèovat ze svého rozpoètu apøípadné rozpoètovézmìnybudoupøedloženyzastupitelstvu. Mìsto pøispìje postiženým obèanùm finanèním pøíspìvkem vevýši23tis.kèna1obytnýdùm,vekterémdošlokzatopeníobytných místností.pøizatopení pouzesklepních prostor byl pøíspìvekstanoven na7tis.kè. Upøesnìní zprávy ze zasedání zastupitelstva ze dne zasedání MZ neschválilo prodejní cenu pozemku pro p.šobra ak prodejitudížnedošlo. ŽIVOTNÍ JUBILEA -SRPEN let Bětík Miroslav,Jánský František, Karlíková Jitka 76 let Tůmová Božena 77 let Šimůnková Emilie,Ševčíková Anna 78 let Sobíšková Marie 81 let Vitoušek Karel 85 let Hrdličková Ludmila 88 let Vágner Josef 89 let Šindelářová Marie ŽIVOTNÍ JUBILEA -ZÁØÍ let Hruška Ladislav,Vondrová Růžena 77 let Bílková Milada 78 let Stach Josef, Drdová Jana, Kabátová Anastázie 79 let Cvachová Marie, Štumbaurová Ludmila, Lálová Božena 80 let Hlas Ladislav 82 let Kolář Karel 88 let Soldátová Ludmila 89 let Janovská Ludmila 96 let Syrovátková Anna VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ Dne 18. června 2002 byli přivítáni starostou města Bechyně, JaroslavemMatějkou,novíbechyňštíobčánci: Hana Žáčková, Filip Tíkal, Lukáš Dlouhý, Petra Karbová, Markéta Fišerová, Marie Benešová, Nicolas Voleský, David Beroušek, Petra Kolmanová, Josefína Szabóová, Jiří Přibyl, Petr Bučko, Matyáš Makovec,KristýnaŘímanková,AdamRichter,MichalZelenka. Za doktorem Staškem Dne 23. července 2002 zemřel ve věku 94 let pan RNDr. Pavel Stašek, vysokoškolskýastředoškolský profesor, geniální matematik a nadšený divadelník. /V nejbližším čísle zpravodaje by na něho rádi vzpomnělijehopříbuzní,známíapřáteléformoumedailonu./

2 ARNOŠT CHLEBORAD Každý,kdosetrochuzajímáodìjinyBechynì,znádùvìrnìtotojméno,hlavnìdíky publikaci Popis okresubechyòského. Pracujpronárod,nejenprosebe avbudoucnupøecenatebenìkdovzpomene! A.Chleborad. Arnošt Chleboradse narodil 6. února1859vhabrech naèáslavsku. Byla to poèetnárodina/bratøi:judr. František Ladislav, Štìpán, Hanuš, Jan, sestry: Anna, Luisa, Marie, Rùžena, Františka/. Vroce 1868 se rodina pøestìhovala do Prahy, kde bydleli se synem JUDr. Františkem Ladislavem ve vile Palatì na Høebenkách.Arnoštchodilsesestrou FrantiškoudoškolynaMalouStranu umatky Boží Vítìzné. Další bratr, Hanuš, se vyuèil zahradníkem, pozdìji absolvoval sladovnickou školu ausadil se na výzvu bratra Štìpána v Rusku, kde úspìšnì pracovalvmnohapivovarech.kariéru zakonèil v Jekatìrinodaru, kde bohužel zahynula celá rodina za bolševickérevoluce. OtecArnoštaChleboradabylhlavnímzástupcembankySlavia.Pozdìjirodinabydlela uzvonaøkyaarnoštchodildoškolykesv.štìpánoviveštìpánskéulici.potéserodièe odstìhovalizpìtdohabrù,aletojižarnoštstudovalnagymnáziuvjihlavì,odkudodešel douèitelskéhoústavuvkutnéhoøe.poukonèenístudiísestalpoduèitelem vhabrech, kdemimojinézaložilzpìváckýspolek Slavomil.PozkoušcezpùsobilostivKutnéHoøe nastoupil vr.1883 na uèitelskémísto vpìtitøídní škole vkrucemburku.po otci byl dobrýmhudebníkem,hrálnahousle,flétnu,basuapiano.vroce1883podniklcestudo Ruska, kdepracovalijehobratøi. ProjelvelkouèástRuska,navštívil mnohoškol. Pøed cestousepilnìuèilrusky. DoKrucemburkujezdilakesvémustrýciPujmanovizNìmeckéhoBrodusleènaPavla Pujmanová / /, neteø Karla Havlíèka Borovského. Vzájemná náklonnostskonèilasòatkem amanželéchleboradovispolumìliètyøidìti: KarelChleborad/ /, LadislavChleborad/ /,studovalnareálcevTáboøeapaknahorní akademiivpøíbrami,pracovaljakohorníinženýrvesvìtciubiliny,pakpøešeldokladna. BohušChleborad/ /zemøelvBechyni Marta Chleboradová-Fajkošová/ /, pomìšanské škole byla za války v rodinnéškoleve VelkémMeziøíèíapakodešlakbratrovidoSvìtce,kdeseseznámilas horním inženýremalbínemfajkošemauzavøeli sòatek vbechyni.a. Fajkoš pøešel do ÚstínadLabem,pakdocentrályvPraze,kdesestalhorníminspektorem.MìlisynaJana, nar PaníChleboradovábyladcerouJanyPujmanové, nejmilejšížanynky,jakjinazýval jejíbratrkarelhavlíèekborovský.sváposlednílétaprožilaudceryvbechyni,kdejetaké nastarémhøbitovìpohøbena/ /. Rodinasevr.1890pøestìhovaladoŽdírce,kdebylArnoštChleboradøídícímuèitelem na dvoutøídní, pozdìji trojtøídníškole, která byla nová adobøe se mu tam pracovalo. Založilškolnízahradu,zøídilmnohoškolníchpomùcekaškolníknihovnu.Absolvovalv Chrudimi nahospodáøskéakademii kurz opìstováníovocnýchstromù azelináøství. V roce1901siudìlalzkouškuzeiii.odborupromìšanskéškolyvkutnéhoøeapøihlásilse na konkurzvbechyniapouèitelskémslibu vmilevskunastoupildo zdejší mìšanské školy,kteroutehdyvedløeditelantonínkozák. TaktedyzMilevskajeljsemdoBechynìpoštou Zdeoèekávalamnemojecho. Roztomilé mìsteèko, krásné okolí, uèinilo na nás dojem pøíjemný, ale drahota nás zarážela.bytdrahý,venkuzmìstaubiedžinských,tehdyza300kroènì. ArnoštChleboradbylpocelýsvùjživot velmipracovitý,iniciativní aivbechynise vìnovalnejenpráciveškolách,aleiveøejnéèinnosti.oživilprácivøemeslnickébesedì, poøádal výlety, zábavy, pøednášel, hráldivadlo, staral se ospolkovou knihovnu. Od r. 1903sestalèlenembechyòskéhoSokola,propagovaljehovýznamadùležitostvživotì národa.jižjsemsezmínilaojehovztahukhudbì,neníprotodivu,žehnedvstoupildo zpìváckéhospolku Lužnièan,kde byl ipokladníkemajednatelem. Zdetaké poøádal mnoho zábav avystoupení. Pracoval ise svou manželkou vèerveném køíži, paní ChleboradovábylaèinnájakopøedsedkynìmístníhoodboruPošumavskéjednoty.Velmi èinorodýbylvbechyniokrašlovacíspolek,jehožnášprotagonistabylodr.1903èlenem ve funkci jednatele. Zasloužil se hlavnìokvìtinovou výzdobu oken a záhonù. Jeho láskoubylahistorie,jakostatnìukazujípublikace Popisokresubechyòského.Naoslavu 10.výroèítrvání Èeskoslovenskérepublikyanapamì80letého zrušeníroboty a Ze starýchpamìtíbechynì. JehovzoremainspiracíbylabechyòskákronikapanauèiteleJosefaŠatry. Jeho základní èinností byla samozøejmì pedagogická práce. Uèil na obecné a mìšanskéškoleanažádostøeditelest.odb.školykeramickéal.porgesepøijal místo výpomocnéhouèitelenapokraèovacíuèòovskéškole.uèiltakésoukromìnìmèinudívky, které chtìly dále studovat, protože vbechyni byla jen chlapecká mìšanská škola. S okresnímhospodáøskýmspolkemzaložilzimníhospodáøskouškolu.vletech byløeditelemobecnémìšanskéškolyvbechyni.vroce1925bylpensionován. ArnoštChleboradbylèlenemmusejníhospolku,urovnalmìstskýarchiv.Seznámilse sprof.g.sedláèkem,kterývtédobìpracovalvzámeckémarchivuakterýpožádalknížete AlfonsePaaraopovoleníChleboradovizdepracovat.KnížePaaroceniljehoprácitakto: Vysoceváženýpaneøediteli. Raète pøijmoutimùj vøelý díkza vìnovanývýtiskvašehovzácného díla Popis okresu bechyòského.žetakpozdìpíšu,odùvodòujitímto,žejsemmìlúmyslknihuproèístinež Vám odpovím. Avšakznaènézamìstnání ve službì vojenské zhatilo mùj plánadostal jsemsevelmizøídkakeètení.tujsemserozhodlvámnapsati. Jižpopøeètenímaléèástiseznaljsem,sjakoupílíavytrvalostíjstenanípracoval. Získaljstesizajistévelkézásluhyouchovánístaréhistorieastarýchpamìtnostínanašem okrese ajest povinností tìch, kteøí vokresu žijí, Vám býti vdìèni. Bude toto dílo též vzácnoupamátkouprohistorikyabadatelebudoucí. UpøímnìVámblahopøejiktétopráci. PøijmìteještìjednoumùjsrdeènýdíkatrvámsprojevemobzvláštníúctyVáš AlfonsPaar VPrazedne Prof. V.Maøan onìmnapsal: Z místních dárcù aspolupracovníkù byl topana. Chleborad, øeditel obecné amìšanské školy, který daroval vlastnoruèní dopis K. H. Borovského, spùvodní obálkou zbrixenu, psaný Havlíèkovì matce. Napsal obsahy nìkterýchhistorickýchknihapergamenù ksnazší orientaci aporozumìní návštìvníkù musea.položiltakézákladknumismatickésbírce,dokterépøispìldarem. Bylièlenemochotnickéhospolku,kdevr.1904režírovalhruj.Sowera MartinLuba a hrue.raupacha Mlynáøajehodítì. Vr.1916založil Okresnípéèiomládež urèenounapodporunemajetnýmrodinám, zvláštìpakpo1.svìtovéválce. Vr.1909sestalèlenemajednatelemkeramickéhodružstvavBechyni,kdepracovaldo r.1919,zaválkydružstvovedlspolusprof.kopeckým.zemøelvbechyni ,zde jetaképohøben. DìkujizaspoluprácivnukoviA.Chleboradadr.ing.JanuFajkošovi,kterýmìposlal podrobný rodokmen rodiny zmatèiny aotcovy strany. Znìho se dozvíme iodalších potomcích,významnýchosobnostechnašehoveøejnéhoakulturníhoživota KarelBaxa, pražskýprimátor,ing.ferdinandpujman,režisérnárodníhodivadla,mariepujmanová, spisovatelka, Vlastimil Zátka, velkoprùmyslník vè. Budìjovicích, dr.josef Laichter, spisovateladalší. Literatura: Chleborad,Arnošt:Vlastníživotopis.Rukopispro MìstskémuseumvBechyni s. Chleborad,A.:Popis okresu bechyòského.-na oslavu 10.výroèí trvání Èeskoslovenské republiky a na pamì 80letého zrušení roboty.-bechynì,nákl.okresní záložny hospodáøské s. Chleborad,A.:ZestarýchpamìtíBechynì.-Bechynì,Spoøitelnamìsta s. Zuvedenýchpramenù avzpomíneksestavilaa.plachtová

3 PRO DETI Sobota 21. září/15.00 hod./vs /Vstupné: 25,- Kč/DJ BOŘEK Prodejní výstava autorky Simony Kostlánové-hedvábné šátky,kravaty, textilní doplňky. Expozici doplňuje autorská kolekce dámských oděvů. Vernisáž 9. září 2002 v17.00 hod. Výstavapotrvá do 30. září Otevřeno denně: Po -Pá ,So -Ne Pondělí 7. října 2002v19.30 hodin Velký sál Kulturního domu Vstupné: I. místa 150,- Kč II. místa 130,- Kč III.místa 100,- Kč PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VKANCELÁŘI KULTURNÍHODOMU Iniciátory ahlavními protagonisty sdružení Čikorijsou jedni znej- uznávanějších českých umělců Iva Bittová avladimír Václavek. Houslistka azpěvačka Iva Bittová upoutala pozornost již svým původ- nímalbem sbubeníkempavlem Fajtem koncem osmdesátých let. Jako jedna zprvních slavila úspěchy ivzahraničí již od přelomu osmdesátých a devadesátých let adnes je bezesporu nejznámějším českým jménem mezi hudebním obecenstvem vcelém světě, což dokazuje její spolupráce s předními světovými umělci, například s Fredem Frithem, Tomem Corou, Chris Cutlerem... Zkomponovala skladby ipro Kronos Quartet. Vladimír Václavek je známý ze skupiny Dunaj, která patřila vdevadesátých létech knejlepším českým alternativním skupinám, dále ze spolupráce s dalšími evropskými muzikanty, inicioval např. mezinárodní projekty jakorale, Klarapod. V roce 1997 Iva Bittová avladimír Václavek přizvali ke spolupráci přední české jazzové hudebníky: trumpetistu Františka Kučeru a kontrabasistu Jaromíra Honzáka knahrávacímu projektu Bittová- Václavek: Bílé inferno (Indies Record 1997) s další účastí mnoha zahraničních hostů. Album Bílé inferno patří dle odborného tisku knejlepším deskám české hudby vůbec. Kromě zcela nové autorské hudby všech zúčastněných je východiskem i poesie Karla Davida avladimíraváclavka, prostor však zůstává otevřen ivšem ostatním autorům. Příležitostná přítomnost dívčího sboru "Lelky" příjemně doplňuje vřelý, živý projev Čikori. Soubor je otevřen spolupráci shostujícími umělci, svůj nezaměnitelný přínos již potvrdili rakouský saxofonista Wolfgang Pusching, německý akordeonista Otto Lechner, spolupráci do budoucnapřislíbila též zpěvačka aklavíristka Ida Kelarová. Čikori přinášejí novou autorskou hudbu, která vsobě přijímá rozličné hudební zdroje z oblasti alternativních ijazzových proudů, vážné hudby iworld -music. Jejich hudba je plna dynamického vývoje ve zvuku irytmu, evokuje pocity hlubokého klidu a komunikace: za předpokladu, žesesetkává s otevřeným a vnímavým publikem. Současná sestava: Iva Bittová - zpěv,housle, viola / VladimírVáclavek-z pěv, kytara / FrantišekKučera -trubka, křídlovka, perkuse / Jaromír Honzák -kontrabas / Miloš Dvořáček -bicí, perkuse / Ivo Viktorin -zvuk. Srdečně Vás zveme do základníhokurzutanceaspolečenské výchovy. Kurzovné 900,- Kč/gardenka 260,- Kč. Vcenách není zahrnuto vstupné na prodlouženou a závěrečný věneček.cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivých lekcíaspolečnou fotografii. Vstup najednotlivé lekce 50,- na prodlouženou 60,- na věneček 70,-. Lektoři kurzu jsou JanaaVáclav Zachovi. ROZPISLEKCÍ 1. lekce Zahájení /2. lekce4. 10./ 3. lekce / 4. lekce / 5. lekce Prodloužená8. 11/ 6. lekce / 7. lekce lekce / 9.lekce / 10. lekce Věneček Začátky lekcíod do h. / Prodloužená do h./ Věneček hod. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři KD. ČECHOVO PROZATIMNĚ OSVOBOZENÉ DIVADLO Středa 30. října 2002 / Pozor, začátek představení v19.00 hod. Velký sálkd/vstupné: I. místa 200,- II. místa 180,- III. místa 140,- Kč PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V KANCELÁŘI KULT.DOMU. Titanik je velmi úspěšná hra, jejíž první nastudování Čechovým prozatimně osvobozeným divadlem premiérově uvedlo v roce 1986 vbratislavě na divadelním festivalu jako nejúspěšnější českou divadelní hru. Toto úspěšné nastudování hry Titanik natočilaorok později Česká televize. Hra pojednává netradičním způsobem o nejstrašnější katastrofě v dějinách námořní dopravy. Hypotéza, kterou ve hře Čechovoprozatimně osvobozené divadlo předvádí je vysoce originální. Čechovo divadlo je z hlediska zájmu diváků apořadatelů jedničkou mezi všemi zájezdovými divadly vnaší republiceamimořádný zájem o tuto obnovenou komedii podporuje skutečnost, že úspěšný film Titanic oživil povědomílidí otéto události. Jedna z členek souboru - Uršula Kluková říká o činnosti souboru: "Smích diváků nás utvrzuje vtom, že to, co děláme, má smysl!" HERECKÉ OBSAZENÍ: MORGAN kapitán škuneru Glacier -MILAN DAVID GIUSEPPE DAMBROWSKI výletník -syn Vilmy -JAROSLAVSYPAL ARISTOTELESCHOBODYDES řecký rejdař - ROSTISLAVKUBA TITI čínský kuchař atopič - RUDOLF HRUŠÍNSKÝ WILMADAMBROWSKÁ matka Giuseppova -EVABROŽKOVÁ MARTAATHÉNA-URŠULAKLUKOVÁ SUZAN MUCHOVÁ rejdařova milenka -KATEŘINA KORNOVÁ alt. -LUCIE KONAŘÍKOVÁ ČECH občan České rep. -trosečník ztitanicu -BEDŘICH MARUŠTÍK ZOLTÁNPÁLFY ESTERHÁZY tajný agent -maďarský gróf anacionalista -FRANTIŠEK RINGO ČECH Sobota 16. listopadu v19.30 hod. / Předprodej vstupenek od 1. října. KULTURNÍ DŮMHLEDÁ ÚDRŽBÁŘE (TECHNIKA). BLIŽŠÍ INFORMACE UVEDOUCÍHO KD NEBO NATEL.:

4 Kudy chodíme Valtrova ulice ValtrovaulicevedezeseverovýchodníhorohunáměstíTGM kevchodudoklášternízahrady.nedivtesevelkýmpísmenům, ta zahrada se tak může jmenovat. Ale nám nejde ozahradu, nám jdeojméno Valtrovyulice.Atadymi opět nezbývá nežse odvolatacitovataspoň párvětzčasopisu Lázně Bechyně čís. 2 z února 1932.Budete-li moci,přečtěte si celý článek na str.2-3,jepoučný.jmenujesezapomínáníanynícituji: Naněkteré význačné postavy bechyňského životaneprávem se zapomíná Ktakovým náleží bývalý starosta bechyňský KAREL WALTER. Nepamatuji se, vypráví tenkráte Fr. Svoboda, kdy přišel do Bechyně, jen od svých rodičů jsem slýchal, že přišel vandrem, jak tehdy chodívali všichni řemeslníciaobchodníci,abynabylizkušeností. Dostal místo u vdovy pí. Selichové, která po svém nedávno zemřelém muži dáleprovozovala živnostkupeckouvesvém domě,kde nyní je Hospodářské družstvo. (Souč. pozn.: V současnosti na náměstí TGM prodejna potravin apočítačový servis). Svěřila mu svůj obchod abrzy se přesvědčila ojehopilnosti avzácné poctivosti aprovdala se za něho. Tak se stal bechyňským sousedem. Byl uvšeholidu pro svoji přívětivost ctěn avážen. Rostoucí přízeň postavila jej i do čela záležitostí obecních, do zastupitelstva výboru, který jej zvolil starostou. Vtéto funkci blahodárně působilaždosvésmrti (odr.1861dor.1875). Tadykončícitace,nekončívšakčlánek.Vněmjemožnése dozvědět ojeho šalamounské moudrosti, se kterou dokázal vyřešitjakostarostaslovníipěstnípůtkudvouženzplechamru, chudobu mnohýchmístních lidí apředevším dětí, povznesení města i soudržnost jeho občanů, odměnu dvanáctiletého místního chlapce od řeky,jana Chaloupky,kterýzachránilživot tonoucímu děvčeti, a také opilství jinak dobrého avěrného obecního strážníka. Dočasnézeslabeníautority místní policie si dovolil, neboť čeho nedostávalo se tam, dosadil autoritou vlastní! Abychomaspoň něcoznakousnutéhodokončili: Mnoho sporů mezi občany v dobru smířil. Spravedlnost hledalauněhoijistáženazplechamru,kteráveslovní ipěstní půtce sjinou tamní ženou nepochodila.aby opravé podstatě věcisepřesvědčil,obeslalpanstarostanaradniciobě.sotvase shlédly,otevřely upřímně svásrdceapan starostaviděl velmi jasně navlastníočivěrnoukopiiudálostinaplechamru.přerušil vzájemné přesvědčování žen ojejich ctnostech rozhodnutím, že obě je musí nechat odvést do obecního vězení. Jedinou podmínkouosvobozeníučinildobrovolnýsmír. Rády nerady podalysi sousedky ruce. Rozvážný starosta však věděl, že obě strany jsou přitom vhloubi duše pevně rozhodnuty vzájemný slib ijazyky opět před radnicírozvázati. Okamžitě měl však pohotově nezrušitelnější znamení ujednaného smíru. Prohlásil podání ruky za nedostatečné a jako důkaz trvalého přátelstvížádal, aby se vzaly do náručí a obtančily kolem úřadovny polku, kterou jim hvízdal. Tento neopotřebovaný prostředek postačil, aby ani jim, ani sousedům, kteří bůhví jak brzy úřední tajemství vypátrali, nevymizelzpaměti,akdybysnadpřestobyloněkdypotřebajej připomenouti, stačilo pouhé zahvízdání polky,aby nebezpečí novéhonepřátelstvíbylozažehnáno. Ba, řeknete si, mělto tenkrát pan starosta prosté starosti. Dnesbysistakovýmiproblémyžádnýstarostastarostinedělal, nemá na to čas.však nejen starosta,ale ani zaměstnanci mně neznáméorganizacesinedělajíamyslímanipřednějakýmilety nedělalistarostistím,žemístowalterovaulicebyloajei nyní na zcela nových uličních tabulkách název VALTROVA ULICE.Zná snadněkdoněkdevširém světě panavaltra,který bysetolikzasloužilonašeměsto,žebymuprávempatřilojeho jménem pojmenovat byť itak kratičkou azatím nevzhlednou místníulici?jetoitentokrátopravdujenzapomínání? Všechny ulice vtehdejšíbechyni byly novými, ově bílými tabulkami s červenými nápisy a modrým okrajem označeny napodzim roku 1931! Viz časopis Lázně Bechyně č.14zlistopadu 1931, str. 7,zpráva Zase opíď. Vní setaké mluví o ulici Petra Malého? Snad chyba tisková, snad ulice zmizela? Ale dnes v našem městě ztěchto tehdy nových plechových tabulekuž asi neexistuje žádná. Tyzmizely za 70 let všechny, ačkoliv nevím otom, že by během té doby celá Bechyně vyhořela. Je70 letpro plechovou ovanou tabulku mnohonebo málo?prolidskouspolečnostjetopouzejedenprůměrnýlidský život.nicmoc! frk Činnost tenisového oddílu TJ Jiskra Bechyně za rok 2002 Smíšené družstvo dospělýchbyloúčastníkem přeborui. třídyskupiny B. Výsledná tabulka: 1.Dačice 13bodů 2.Bechyně A 13bodů 3.PelhřimovB 11bodů 4.Sez.ÚstíB 11bodů 5.Třeboň 10bodů 6.HumpolecB 10bodů 7.Pacov 9bodů 8.Planán.Luž. 7bodů Vutkání ocelkovéumístění vkraji vyhrálo družstvo sskp České Budějovice,takže16.oddílůseumístilona3.místěvjihočeskémregionu. Hrálosevsestavě ing. MartinHlavnička,LukášHübner, PatrikHartl, Tomáš Hlaváček, Vendelín Wágner, Simona Vontorová, Zuzana Folbrchtová,JitkaPodlahová. Smíšené družstvo dospělých Bhrálo okresní přebor. Vzákladní skupině se umístilo na 2. místě apostoupilo do finálovéskupiny. Vtéto skupině seumístilona2.místě. Dle plánu byl zorganizován 12. ročník H60 TOUR a36. ročník lázeňského turnaje mužů. Tohoto turnaje se zúčastnilo 40 hráčů ze 17 oddílů/klubů/. Výsledky: semifinále dvouhry Fuka /Sez. Ústí/ -Lavík /Libra Č. Budějovice/: 6/3,4/6,6/3. Hoffman /Písek/ -Mráz /Libra Č.Budějovice/: 6/3,6/4. Finále:Fuka Hoffman6/3,6/4. Finále čtyřhry: Slavík /Libra Č.B/ -Škáva /Hluboká n. Vlt./ -Krejčík /TK Most/-Schmidtmaier/Karlín/:6/0,6/1. VměsícizáříuspořádámevBechyniokresnípřebordorostu,3.ročník turnajenynějšíchabývalýchhráčůtzv.betlaturnajzbytkusvěta. Do konce roku provedeme rekonstrukci tenisových dvorců odpovídající povrchu na tenisové Štvanici, nebudou chybět ani umělé tenisovélajny. Hlavnička Šachový spolek Bechyně žádáopomoc Kdokoliv z Vás pamětníků i nepamětníků bechyňských i nebechyňských byste věděli cokoliv, co se váže khistorii bechyňského šachu,dodejteprosímsvéinformacenanásledujícímísta: - DomovmládežeSPŠKvBechyni,VratislavŠťastný - MÚvBechyni,p.Chaloupková/podatelna/ PředemděkujívšichničlenovéŠachovéhospolkuBechyně. V.Šťastný Muži A : Kopaná -záøí Bechyně -Písek B v17.00 vpísku 7.9. Bechyně -Záhoří v17.00 vbechyni Bechyně -Božetice v16,30 vbožeticích Bechyně -Dříteň v16,00 vbechyni Bechyně -Skály v16,30 ve Skálách Muži B 8.9. Bechyně -Stádlec v17,00 ve Stádlci Bechyně -Pojbuky v16,30 vpojbukách Bechyně -Roudná v16.00 vbechyni Bechyně -Met. Tábor v16,00 vtáboře Dorost sk. C: Žácisk. B : 8.9. Bechyně -Katovice ve vkatovicích Bechyně -Kovářov ve14,30 vbechyni Bechyně -Sedlice v13,15 vsedlici Bechyně -Chýnov v10,00 vbechyni 1.9. Bechyně -Bernartice ve 13,00 vbernarticích 7.9. Bechyně -Písek B v 9,00 vbechyni Bechyně -Katovice v 9,00 vbechyni Bechyně -Strakonice v 10,00 ve Strakonicích Bechyně -Vodňany v 9,0 vbechyni Přípravka : 1.9. Bechyně -Tábor B v10,30 vtáboře 8.9. Bechyně -S.Ústí v10,00 vbechyni Bechyně -Planá hláš.vplané Bechyně -Soběslav v10,00 vbechyni Bechyně -Roudná v10,00 vroudné

5 Škody způsobené povodní: POVODEŇ VBECHYNI * zatopeno 28 domů * stržen most na Hutě alávky podvětrovem ado Pouště * kanalizace na Plechamru Evakuovánobylo57lidízeZářečía10zeŽidovystrouhy Pomoc poskytují: Vojsko, Dobrovolný hasičský sborbechyně, PanstvíBechyně,MICRO-SENSORspolsr.o.Bechyně,SPŠK, Bytenes Bechyně s.r.o., Rumpold s.r.o.,elexpres Elektroservis s.r.o.bechyně,návratstavebníaobchodnífirmabechyně,snn Bechyně a.s., SEN -vysoušecí technika sr.o., ZD Chrášťany, elektrofirmap. Komárka,BESTFINPlus,s.r.o., LÍPARaděticea dalšífirmyadobrovolníci. Město Bechyně pořádá veřejnou sbírku na pomoc občanůmměstabechyně postiženýmpovodnídne8.a12. srpna2002. Finanční prostředky získané touto veřejnou sbírkou budou použity výhradně na pomoc občanům postiženým povodnívnašemměstě.pro tentoúčelbylzřízen zvláštní účet u České spořitelny, kam mohou občané zasílat finančnípříspěvky: účet č /0800 Českáspořitelna,a.s. Město Bechyně přijímá pro tento účel rovněž dary,které mohou občané zaplatit přímo do pokladny vkanceláři finančníhoodboruměúbechyně. Město Bechyně předem děkujevšem za všechny finanční příspěvky, dary i za každou další pomoc občanům postiženýmpovodní. Další pomoc organizovala Církev římskokatolická, farnost Bechyně sbírkou věcí pro postižené obyvatelstvo.

6 Nabídka pro obyvatele postižené povodní DRY-CELL Způsob, jak velmi rychle avelmi levně zajistit vysušovánímokrých, nebozamáčenýchprostorpopovodníchnebojinýchnehodách DRY-CELLjevelmikompaktníhmotanabázipapírovéhovlákna DíkyobrovskéschopnostivázatvoduDRY-CELLzajistívelmi rychlé aúčinnévysušovánípožadovanéhomístaneboprostoru. DRY-CELL je schopen efektivně pohltit -absorbovat 8-9 lvody na jeden kilogramhmoty máschopnost,díkysvébuněčnéstruktuře,pohlcenouvodudržet povysušeníprostorusehmotadávysušitapoužítopakovaně tam, kde je vysoušeníobtížné, posype se prostor hmotou DRY- CELL,rozhrnedopožadovanévrstvy celýprocesseopakujedopožadovanéhostavu příklad 3cmvrstvahmotyDRY CELLtj.3cm /cca3kg/pohltína1m224 27litrů vody vrstvu je nutné po nasátí odstranit, aby se mohlo pokračovat opakovanýmnanášenímsuchéhmoty obvyklejetřebaprocesopakovat2xapotompostupovattradičními způsoby, připosledním nanesení hmoty je dobré nechat DRY- CELLpůsobitdéle je schopen pohltit ioleje, jedy ajiné kapaliny. Likvidace takto kontaminovanéhmotyjepakzávislánatypukontaminace jenaprozdravotně aekologickynezávadný popoužitíjejlzevyvéstnaskládkunebohozkompostovat dodáváse vpapírových pytlích 10, 15nebo30 kg za cenu 11,70 Kč/Kg+22%DPH Kontakt: firma RUMPOLD s.r.o.,p. Průcha tel.0602/ Komerční banka, a.s., Vám nabízí spotřebitelské úvěry kfinancování osobních (nepodnikatelských) potřeb Spotřebitelské úvěry KB účel použití univerzální (např. na nemovitosti, automobil,dovolenou,bytovézařízení,neúčelové) splatnost až do 10 let (s možností předčasné splátky) výšeúvěru od30do500tis.kč úvěrydo70tis.kč jsouposkytovány bezzajištění vyřízení žádosti do 5-ti dnů po předložení požadovaných podkladů (zejména doklady totožnosti, potvrzení opracovním příjmu, případně daňovépřiznání) Bližší informace Vám ochotně poskytneme přivaší osobnínávštěvě, případně telefonicky na našich obchodníchmístech: pobočka Tábor,Tyršova 521,tel. 0361/ expozitura Bechyně,Libušina197, tel. 0361/ expozitura Soběslav,nám. Republiky 101,tel. 0363/ expozitura Veselí nadluž.,malé nám. 13/II, tel.0363/ Poděkování Rád bych jménemobyvatelměstské části ZářečívBechyni,která byla postižena povodní, poděkoval příslušníkůmmístní policie zato, že bez ohledu na své osobní volno zajistili ostrahu této části proti rabování. Velký dík patří příslušníkům AČR, kteří obětavě pomáhali při evakuaci. Matějíček Výsledky dubnovésbírkypro chudé Poslednísbírkavìcípropomocchudýmprobìhlaovíkendu13.a Vagon setentokrát zcela zaplnil obvyklýmidary. Nákladysbírkybyly 4042,- Kè. Drobní dárci pøispìli920,-kè,mìstskýúøad1500,-kèazbytekbyluhrazenzvýtìžkudobroèinného koncertu. Sbírka byla odeslána do centra OS Diakonie vbroumovì. Dìkujeme všem dárcùm,pomocníkùmaorganizátorùm. Pokudchcetedarovatnìjakéèistéazachovalévìci,pøíštísbírkabudevøíjnu.Bližší informacenajdetenaletácích. Setkání pilotù Dne sevBechyniuskuteènilosetkánípilotù9.a19.stíhacíholeteckého pluku.tutovydaøenouakcizorganizovalamístníodboèkasvazuletcù.zúèastnilosejí kolem150bývalýchpilotùtìchtovbechynidøívepùsobícíchleteckýchjednotek,spolu snìkolika pøíslušníky technického personálu adalšími pøíznivci letectví. Pøijelo i nìkolikkolegùzeslovenskérepubliky. Setkáníbylozorganizovánoupøíležitostinìkolikakulatýchvýroèí,pøipadajícíchna tentorok.pøedpadesátilety(vroce1952)sevbechynizaèalobudovatvojenskéletištì. TensamýrokvkvìtnuvzniklvMilovicích Mladé9.slpaonìcopozdìjivmìsícíchzáøí avøíjnuvzniklyvèeskýchbudìjovicíchi1.stíhacíleteckádivizea19.slp.všechnytyto leteckéútvarysepodobudovánízdejšíholetištìpøemístilydobechynì,kdepùsobilyaž dosvéhozrušenívletech1958,1990a1993. Upøíležitostitohotovýroèíbyla vydánaiknihajiøíhohavla OlétánívBechyni, kteráse,jakjejínázev napovídá,zabývátehdejšímletectvím.souèástítohotosetkání byl ikøest této knihy aneformální autogramiáda. Køtu knihy bílým sektem se ujal pøedsedaodboèkypanvladimírborek. Zprávaprodiabetiky ÈlenùmapøíznivcùmDIAKLUBUoznamujeme,žesladképrázdninovénicnedìláníjeu konce! Pravidelné cvièení nažidli podvedením Mgr. Vlkovézaèíná vúterý abude pokraèovatkaždéúterývždyod9.30hodinvklubovnìdomovamládeže,zapoplatek10,- Kè. Možnost rozšíøit své vìdomostní obzory je dána v15.00 hodin vhotelu JUPITER-srdeènìVászvemenapøednáškuodbornéholékaøe psychologa. DIA K-TRI Mìstské muzeum Je sice delší èas uzavøeno, ale abychom na nìj nezapomnìli, oto se postaraly studentky kulturní historie Jana Hrušková a Stanislava Brejchová.Pøipravilyvýstavuknih,fotografiíajinýchreáliízarchivupod názvem Pokladymuzejníknihovny. Zaèalaslavnostnívernisáží19.srpna2002atrvaladokoncesrpnat.r. Milé studentky, dìkujeme Vám za Vaši práci azájem. Už se všichni tìšíme,ažbudemuzeumvpoøádkuinanovéinstalaceexponátù,okteré sezasloužilaøadanašichnadšenýchpøedchùdcù. A.P. Plán práce Národopisnéhosdružení přijihočeském muzeu vč.budějovicích na září říjen Mgr.LeošNikrmajer:Koněspřežka najihu Čech /přednáška historikajčmspojenásvycházkou Doc. PhDr. Irena Štěpánová, Csc.:Blatský kroj ajeho výšivka /přednáška přední českéetnografkyaznalkyně jihočeského kroje. Vyzýváme zájemce, aby předvedli své práce apřispěli svými znalostmikodbornékonzultaci/ LadislavBašta:Rybářstvínajihu Čech /přednáškabývalého ředitelestátníhorybářstvívhlubokénadvltavou/ Ludmila Dominová: Výšivka zrybích šupin /přednáška předsedkyně NSspojenáspraktickouukázkou/ Vždyv17.00hodin. Mìstský zpravodaj è.8/2002, den vydání: Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì,IÈO: ,nám. T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni1. den vmìsíci.ev.è.period. tisku37/97.náklad 2100 výtiskù.zdarma. Pøipomínky,návrhy apøíjeminzerce (15 Kè/cm ) poštou,na tel.0361/ a811490, nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárnaplaná n.luž,tel

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech Yauwais Cup 2013 Obsah: Část A obecné informace Část B představení týmů a los Část C rozpis a časový harmonogram Část A - obecné informace:

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Zjištěné nedostatky: Sokol Buštěhrad C Jaroslav Křížek chybějící povolení k hostování ŠO Stochov Bohumil Sednička neregistrovaný, neaktivní Rozlosování

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

Příjmy z daní (všechny daně zasílané FÚ) Poplatky (pes, správní poplatky a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu

Příjmy z daní (všechny daně zasílané FÚ) Poplatky (pes, správní poplatky a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu Výhled na rok 2010 Příjmy na rok 2010 Poplatky odpady (předpoklad 500,-- Kč na osobu) Pronájem ch nemovitostí obchod, ZŠ Příjmy celkem rok 2010 5.800.000,-- Kč 5 4 400.000,-- Kč 6.629.200,-- Kč Výdaje

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Ohlédnutí za uplynulými ročníky

Ohlédnutí za uplynulými ročníky P o t ř e t í Hylváty jsou částí města Ústí nad Orlicí od roku 1924. Historicky byly součástí lanšperského panství, později lanšperského velkostatku lanškrounského panství. Obcí se staly po roce 1850 a

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55)

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) USNESENÍ č. 39/03-15 R zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "T.G. Masaryka č.p. 4, Bechyně - výměna oken ve 2. NP".

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 11. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Závěrečný účet města Kouřim za rok 2011 Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim v o IC 00235482, DIC CZ00235482 Návrh závěrečného

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O.S. MAJÁK BOJKOVICE ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O.S. MAJÁK BOJKOVICE ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O.S. MAJÁK BOJKOVICE ZA ROK 2013 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. členská základna 5. vymezení činnosti 6. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka K U L T U R N Í C E N T R U M Česká Třebová N a b í d k a p o ř a d ů ŘÍJEN 2015 XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka Sobota 3.

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek Občanské sdružení DIACEL sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DIACEL, SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ S DIABETEM A CELIAKIÍ, PÍSEK ZA ROK 2013 PÍSEK, LEDEN 2014 Zpráva

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více