SLOUPEK STAROSTY ZÁØÍ Zjednání mìstského zastupitelstva dne Povodně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOUPEK STAROSTY ZÁØÍ 2002. Zjednání mìstského zastupitelstva dne 21.8.2002. Povodně"

Transkript

1 SLOUPEK STAROSTY Povodně Každý znás jistě vminulých dnechsledoval povodně, které postihly praktickycelou Českou republiku. Vsoučasnédobě vodave všech regionechklesá,začínajísevyčíslovatškody,kterésezatímodhadují na 60 až 90 miliard korun, avšichni se vzpamatováváme ze šoku, kterýnámtatovícejakstoletávodazpůsobila. JakvypadalasituacevBechyni? Hladina řekylužnice(i říčkysmutné)sezačalazvedatběhem6.a7. srpna.zpočátkunebylozvýšeníhladinyvodníchtokůnaúzemíměsta nijak dramatické. Ke změně došlo během 8. a9. srpna, kdy nastal velicevýraznývzestuplužnice,atoažnacca380cm.normálnístav hladinyjepřitomcca90cm.bylvyhlášen3.povodňovýstupeň,včásti Zářečí byla ve večerních hodinách vyhlášena evakuace obyvatel. V pátek v dopoledních hodinách se situace stabilizovala,hladina řekypřestala stoupataběhem odpolednedošlo kjejímupoklesu. Vsobotuivnedělihladina řeky postupně klesala a všenasvědčovalotomu,žetentostavbudemíttrvalýcharakter.opak bylvšakpravdou. Knovému, atovýraznému vzestupu hladiny došlo vpondělí , kdy se hladina Lužnice vyšplhala až na 460 cm. Vúterý dopoledne došlokurčitémupoklesuhladiny,alenepříznivásituaceseopakovala vúterý13.8.od13.00hodin,kdyhladinazačalaopětvýrazně stoupat ajejí výška kulminovala vranních hodinách ve středu , kdy dosáhlasvéhomaximacca480až500cm. Vzhledem kproblémům sprasklými hrázemi některých rybníků a pískoven na horním toku Lužnice hladina řeky klesala poměrně pomalu, dennípokles se pohyboval vrozmezí 20 až30 cm. Ztoho vyplývá,že řadaobjektů vzářečíbylazaplavenaněkolikdní. Okamžitě popoklesuhladiny řekyzačalyprácenaodstraňováníškod způsobené povodněmi, které jsou odhadovány jenom vbechyni a jejímnejbližšímokolínaněkolikdesítekmilionůkorun.bylanasazena technika na odstraňování bahna abyly přistaveny kontejnery na odvozodpadůzničenéhomajetkuobce,firemasoukromýchosob.na odboru sociálních věcí Městského úřadu vbechyni bylo zahájeno vyplácení sociální výpomoci postiženým občanům, rada města okamžitě zřídila povodňové konto (č /0800), které je určené pro bechyňské občany postižené záplavami, zastupitelé města určili byty,kamse mohou nastěhovat občané města, kterým povodeň zničila domy azastupitelé také našli vrozpočtu města finančníprostředkynazmírněníškodpostiženýchobčanů. V postižených částech Bechyně pomáhali hasiči (dobrovolní i profesionální), armáda, policie, pracovníci spol. Bytenes, dobrovolníci z řad bechyňské veřejnosti, na povodňové konto postupněpřicházejídalšíadalšífinančníprostředky. Zajakoukolivprojevenoupomoc,atoaťmateriální nebo finanční, za pracovní nasazení všech zúčastněných, za projevy solidarity aza ohromnouvůlipřekonat následky této přírodní katastrofy bych chtěl toutocestouvšempoděkovat.velicesivážímtétopomociavelicetuto pomoc oceňuji. Jsemrád, že jsme vtěchto těžkých dobáchdokázali zapomenoutnasvéosobnízájmyažejsmedokázalipomocitam,kde jetonejvícpotřeba. Jaroslav Matějka, starosta města Poděkování Město Bechyně děkuje za předání věcného daru -sbírka čistících a úklidových prostředků apříslibfinančníchprostředků od obyvatel StaréhoMěsta, postižených připovodníchna Moravě vr.1997, kterým jsme posílali finanční dar. Město Bechyně děkuje firmě ELECTRO EUROPE, Heřmanova 17 PRAHA za dar -vodní vysavač VAX anabízí širokou nabídku dalších výrobků se slevou adovoz zdarma pro postižené oblasti-bezplatnálinka nebo02/ ZÁØÍ 2002 Zjednání mìstského zastupitelstva dne Zastupitelé se sešli na svém jednání køešení situace obèanù mìsta postiženýchpovodní.. Zdùvodu vyøešení bytové otázky postižených obèanù bylo rozhodnuto opozastavení usnesení zastupitelstva, týkající se prodeje nepronajatých bytù urèených kprodeji obálkovou metodou za nejvyšší nabídku. Tyto byty budou nabídnuty jako náhradní byty do nájmu obèanù Bechynì, jejichž domy byly postiženy povodní a jsou jimi užívány ktrvalému bydlení. Na byty které zùstanou po 30.záøí 2002 nepronajaté, se vztahuje pùvodní usnesení, tzn. že budou nabídnuty k prodejiobálkovoumetodou. Zastupitelé rovnìž rozhodli o nìkterých rozpoètových zmìnách zdùvodu zvýšených výdajù na zajištìní odvozu auložení odpadu po povodních, nákupu služeb apohonných hmot. Na tyto výdaje mìsto vynaloží zatím 600 tis. Kè. Další výdaje související s povodnìmi bude mìsto zabezpeèovat ze svého rozpoètu apøípadné rozpoètovézmìnybudoupøedloženyzastupitelstvu. Mìsto pøispìje postiženým obèanùm finanèním pøíspìvkem vevýši23tis.kèna1obytnýdùm,vekterémdošlokzatopeníobytných místností.pøizatopení pouzesklepních prostor byl pøíspìvekstanoven na7tis.kè. Upøesnìní zprávy ze zasedání zastupitelstva ze dne zasedání MZ neschválilo prodejní cenu pozemku pro p.šobra ak prodejitudížnedošlo. ŽIVOTNÍ JUBILEA -SRPEN let Bětík Miroslav,Jánský František, Karlíková Jitka 76 let Tůmová Božena 77 let Šimůnková Emilie,Ševčíková Anna 78 let Sobíšková Marie 81 let Vitoušek Karel 85 let Hrdličková Ludmila 88 let Vágner Josef 89 let Šindelářová Marie ŽIVOTNÍ JUBILEA -ZÁØÍ let Hruška Ladislav,Vondrová Růžena 77 let Bílková Milada 78 let Stach Josef, Drdová Jana, Kabátová Anastázie 79 let Cvachová Marie, Štumbaurová Ludmila, Lálová Božena 80 let Hlas Ladislav 82 let Kolář Karel 88 let Soldátová Ludmila 89 let Janovská Ludmila 96 let Syrovátková Anna VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ Dne 18. června 2002 byli přivítáni starostou města Bechyně, JaroslavemMatějkou,novíbechyňštíobčánci: Hana Žáčková, Filip Tíkal, Lukáš Dlouhý, Petra Karbová, Markéta Fišerová, Marie Benešová, Nicolas Voleský, David Beroušek, Petra Kolmanová, Josefína Szabóová, Jiří Přibyl, Petr Bučko, Matyáš Makovec,KristýnaŘímanková,AdamRichter,MichalZelenka. Za doktorem Staškem Dne 23. července 2002 zemřel ve věku 94 let pan RNDr. Pavel Stašek, vysokoškolskýastředoškolský profesor, geniální matematik a nadšený divadelník. /V nejbližším čísle zpravodaje by na něho rádi vzpomnělijehopříbuzní,známíapřáteléformoumedailonu./

2 ARNOŠT CHLEBORAD Každý,kdosetrochuzajímáodìjinyBechynì,znádùvìrnìtotojméno,hlavnìdíky publikaci Popis okresubechyòského. Pracujpronárod,nejenprosebe avbudoucnupøecenatebenìkdovzpomene! A.Chleborad. Arnošt Chleboradse narodil 6. února1859vhabrech naèáslavsku. Byla to poèetnárodina/bratøi:judr. František Ladislav, Štìpán, Hanuš, Jan, sestry: Anna, Luisa, Marie, Rùžena, Františka/. Vroce 1868 se rodina pøestìhovala do Prahy, kde bydleli se synem JUDr. Františkem Ladislavem ve vile Palatì na Høebenkách.Arnoštchodilsesestrou FrantiškoudoškolynaMalouStranu umatky Boží Vítìzné. Další bratr, Hanuš, se vyuèil zahradníkem, pozdìji absolvoval sladovnickou školu ausadil se na výzvu bratra Štìpána v Rusku, kde úspìšnì pracovalvmnohapivovarech.kariéru zakonèil v Jekatìrinodaru, kde bohužel zahynula celá rodina za bolševickérevoluce. OtecArnoštaChleboradabylhlavnímzástupcembankySlavia.Pozdìjirodinabydlela uzvonaøkyaarnoštchodildoškolykesv.štìpánoviveštìpánskéulici.potéserodièe odstìhovalizpìtdohabrù,aletojižarnoštstudovalnagymnáziuvjihlavì,odkudodešel douèitelskéhoústavuvkutnéhoøe.poukonèenístudiísestalpoduèitelem vhabrech, kdemimojinézaložilzpìváckýspolek Slavomil.PozkoušcezpùsobilostivKutnéHoøe nastoupil vr.1883 na uèitelskémísto vpìtitøídní škole vkrucemburku.po otci byl dobrýmhudebníkem,hrálnahousle,flétnu,basuapiano.vroce1883podniklcestudo Ruska, kdepracovalijehobratøi. ProjelvelkouèástRuska,navštívil mnohoškol. Pøed cestousepilnìuèilrusky. DoKrucemburkujezdilakesvémustrýciPujmanovizNìmeckéhoBrodusleènaPavla Pujmanová / /, neteø Karla Havlíèka Borovského. Vzájemná náklonnostskonèilasòatkem amanželéchleboradovispolumìliètyøidìti: KarelChleborad/ /, LadislavChleborad/ /,studovalnareálcevTáboøeapaknahorní akademiivpøíbrami,pracovaljakohorníinženýrvesvìtciubiliny,pakpøešeldokladna. BohušChleborad/ /zemøelvBechyni Marta Chleboradová-Fajkošová/ /, pomìšanské škole byla za války v rodinnéškoleve VelkémMeziøíèíapakodešlakbratrovidoSvìtce,kdeseseznámilas horním inženýremalbínemfajkošemauzavøeli sòatek vbechyni.a. Fajkoš pøešel do ÚstínadLabem,pakdocentrályvPraze,kdesestalhorníminspektorem.MìlisynaJana, nar PaníChleboradovábyladcerouJanyPujmanové, nejmilejšížanynky,jakjinazýval jejíbratrkarelhavlíèekborovský.sváposlednílétaprožilaudceryvbechyni,kdejetaké nastarémhøbitovìpohøbena/ /. Rodinasevr.1890pøestìhovaladoŽdírce,kdebylArnoštChleboradøídícímuèitelem na dvoutøídní, pozdìji trojtøídníškole, která byla nová adobøe se mu tam pracovalo. Založilškolnízahradu,zøídilmnohoškolníchpomùcekaškolníknihovnu.Absolvovalv Chrudimi nahospodáøskéakademii kurz opìstováníovocnýchstromù azelináøství. V roce1901siudìlalzkouškuzeiii.odborupromìšanskéškolyvkutnéhoøeapøihlásilse na konkurzvbechyniapouèitelskémslibu vmilevskunastoupildo zdejší mìšanské školy,kteroutehdyvedløeditelantonínkozák. TaktedyzMilevskajeljsemdoBechynìpoštou Zdeoèekávalamnemojecho. Roztomilé mìsteèko, krásné okolí, uèinilo na nás dojem pøíjemný, ale drahota nás zarážela.bytdrahý,venkuzmìstaubiedžinských,tehdyza300kroènì. ArnoštChleboradbylpocelýsvùjživot velmipracovitý,iniciativní aivbechynise vìnovalnejenpráciveškolách,aleiveøejnéèinnosti.oživilprácivøemeslnickébesedì, poøádal výlety, zábavy, pøednášel, hráldivadlo, staral se ospolkovou knihovnu. Od r. 1903sestalèlenembechyòskéhoSokola,propagovaljehovýznamadùležitostvživotì národa.jižjsemsezmínilaojehovztahukhudbì,neníprotodivu,žehnedvstoupildo zpìváckéhospolku Lužnièan,kde byl ipokladníkemajednatelem. Zdetaké poøádal mnoho zábav avystoupení. Pracoval ise svou manželkou vèerveném køíži, paní ChleboradovábylaèinnájakopøedsedkynìmístníhoodboruPošumavskéjednoty.Velmi èinorodýbylvbechyniokrašlovacíspolek,jehožnášprotagonistabylodr.1903èlenem ve funkci jednatele. Zasloužil se hlavnìokvìtinovou výzdobu oken a záhonù. Jeho láskoubylahistorie,jakostatnìukazujípublikace Popisokresubechyòského.Naoslavu 10.výroèítrvání Èeskoslovenskérepublikyanapamì80letého zrušeníroboty a Ze starýchpamìtíbechynì. JehovzoremainspiracíbylabechyòskákronikapanauèiteleJosefaŠatry. Jeho základní èinností byla samozøejmì pedagogická práce. Uèil na obecné a mìšanskéškoleanažádostøeditelest.odb.školykeramickéal.porgesepøijal místo výpomocnéhouèitelenapokraèovacíuèòovskéškole.uèiltakésoukromìnìmèinudívky, které chtìly dále studovat, protože vbechyni byla jen chlapecká mìšanská škola. S okresnímhospodáøskýmspolkemzaložilzimníhospodáøskouškolu.vletech byløeditelemobecnémìšanskéškolyvbechyni.vroce1925bylpensionován. ArnoštChleboradbylèlenemmusejníhospolku,urovnalmìstskýarchiv.Seznámilse sprof.g.sedláèkem,kterývtédobìpracovalvzámeckémarchivuakterýpožádalknížete AlfonsePaaraopovoleníChleboradovizdepracovat.KnížePaaroceniljehoprácitakto: Vysoceváženýpaneøediteli. Raète pøijmoutimùj vøelý díkza vìnovanývýtiskvašehovzácného díla Popis okresu bechyòského.žetakpozdìpíšu,odùvodòujitímto,žejsemmìlúmyslknihuproèístinež Vám odpovím. Avšakznaènézamìstnání ve službì vojenské zhatilo mùj plánadostal jsemsevelmizøídkakeètení.tujsemserozhodlvámnapsati. Jižpopøeètenímaléèástiseznaljsem,sjakoupílíavytrvalostíjstenanípracoval. Získaljstesizajistévelkézásluhyouchovánístaréhistorieastarýchpamìtnostínanašem okrese ajest povinností tìch, kteøí vokresu žijí, Vám býti vdìèni. Bude toto dílo též vzácnoupamátkouprohistorikyabadatelebudoucí. UpøímnìVámblahopøejiktétopráci. PøijmìteještìjednoumùjsrdeènýdíkatrvámsprojevemobzvláštníúctyVáš AlfonsPaar VPrazedne Prof. V.Maøan onìmnapsal: Z místních dárcù aspolupracovníkù byl topana. Chleborad, øeditel obecné amìšanské školy, který daroval vlastnoruèní dopis K. H. Borovského, spùvodní obálkou zbrixenu, psaný Havlíèkovì matce. Napsal obsahy nìkterýchhistorickýchknihapergamenù ksnazší orientaci aporozumìní návštìvníkù musea.položiltakézákladknumismatickésbírce,dokterépøispìldarem. Bylièlenemochotnickéhospolku,kdevr.1904režírovalhruj.Sowera MartinLuba a hrue.raupacha Mlynáøajehodítì. Vr.1916založil Okresnípéèiomládež urèenounapodporunemajetnýmrodinám, zvláštìpakpo1.svìtovéválce. Vr.1909sestalèlenemajednatelemkeramickéhodružstvavBechyni,kdepracovaldo r.1919,zaválkydružstvovedlspolusprof.kopeckým.zemøelvbechyni ,zde jetaképohøben. DìkujizaspoluprácivnukoviA.Chleboradadr.ing.JanuFajkošovi,kterýmìposlal podrobný rodokmen rodiny zmatèiny aotcovy strany. Znìho se dozvíme iodalších potomcích,významnýchosobnostechnašehoveøejnéhoakulturníhoživota KarelBaxa, pražskýprimátor,ing.ferdinandpujman,režisérnárodníhodivadla,mariepujmanová, spisovatelka, Vlastimil Zátka, velkoprùmyslník vè. Budìjovicích, dr.josef Laichter, spisovateladalší. Literatura: Chleborad,Arnošt:Vlastníživotopis.Rukopispro MìstskémuseumvBechyni s. Chleborad,A.:Popis okresu bechyòského.-na oslavu 10.výroèí trvání Èeskoslovenské republiky a na pamì 80letého zrušení roboty.-bechynì,nákl.okresní záložny hospodáøské s. Chleborad,A.:ZestarýchpamìtíBechynì.-Bechynì,Spoøitelnamìsta s. Zuvedenýchpramenù avzpomíneksestavilaa.plachtová

3 PRO DETI Sobota 21. září/15.00 hod./vs /Vstupné: 25,- Kč/DJ BOŘEK Prodejní výstava autorky Simony Kostlánové-hedvábné šátky,kravaty, textilní doplňky. Expozici doplňuje autorská kolekce dámských oděvů. Vernisáž 9. září 2002 v17.00 hod. Výstavapotrvá do 30. září Otevřeno denně: Po -Pá ,So -Ne Pondělí 7. října 2002v19.30 hodin Velký sál Kulturního domu Vstupné: I. místa 150,- Kč II. místa 130,- Kč III.místa 100,- Kč PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VKANCELÁŘI KULTURNÍHODOMU Iniciátory ahlavními protagonisty sdružení Čikorijsou jedni znej- uznávanějších českých umělců Iva Bittová avladimír Václavek. Houslistka azpěvačka Iva Bittová upoutala pozornost již svým původ- nímalbem sbubeníkempavlem Fajtem koncem osmdesátých let. Jako jedna zprvních slavila úspěchy ivzahraničí již od přelomu osmdesátých a devadesátých let adnes je bezesporu nejznámějším českým jménem mezi hudebním obecenstvem vcelém světě, což dokazuje její spolupráce s předními světovými umělci, například s Fredem Frithem, Tomem Corou, Chris Cutlerem... Zkomponovala skladby ipro Kronos Quartet. Vladimír Václavek je známý ze skupiny Dunaj, která patřila vdevadesátých létech knejlepším českým alternativním skupinám, dále ze spolupráce s dalšími evropskými muzikanty, inicioval např. mezinárodní projekty jakorale, Klarapod. V roce 1997 Iva Bittová avladimír Václavek přizvali ke spolupráci přední české jazzové hudebníky: trumpetistu Františka Kučeru a kontrabasistu Jaromíra Honzáka knahrávacímu projektu Bittová- Václavek: Bílé inferno (Indies Record 1997) s další účastí mnoha zahraničních hostů. Album Bílé inferno patří dle odborného tisku knejlepším deskám české hudby vůbec. Kromě zcela nové autorské hudby všech zúčastněných je východiskem i poesie Karla Davida avladimíraváclavka, prostor však zůstává otevřen ivšem ostatním autorům. Příležitostná přítomnost dívčího sboru "Lelky" příjemně doplňuje vřelý, živý projev Čikori. Soubor je otevřen spolupráci shostujícími umělci, svůj nezaměnitelný přínos již potvrdili rakouský saxofonista Wolfgang Pusching, německý akordeonista Otto Lechner, spolupráci do budoucnapřislíbila též zpěvačka aklavíristka Ida Kelarová. Čikori přinášejí novou autorskou hudbu, která vsobě přijímá rozličné hudební zdroje z oblasti alternativních ijazzových proudů, vážné hudby iworld -music. Jejich hudba je plna dynamického vývoje ve zvuku irytmu, evokuje pocity hlubokého klidu a komunikace: za předpokladu, žesesetkává s otevřeným a vnímavým publikem. Současná sestava: Iva Bittová - zpěv,housle, viola / VladimírVáclavek-z pěv, kytara / FrantišekKučera -trubka, křídlovka, perkuse / Jaromír Honzák -kontrabas / Miloš Dvořáček -bicí, perkuse / Ivo Viktorin -zvuk. Srdečně Vás zveme do základníhokurzutanceaspolečenské výchovy. Kurzovné 900,- Kč/gardenka 260,- Kč. Vcenách není zahrnuto vstupné na prodlouženou a závěrečný věneček.cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivých lekcíaspolečnou fotografii. Vstup najednotlivé lekce 50,- na prodlouženou 60,- na věneček 70,-. Lektoři kurzu jsou JanaaVáclav Zachovi. ROZPISLEKCÍ 1. lekce Zahájení /2. lekce4. 10./ 3. lekce / 4. lekce / 5. lekce Prodloužená8. 11/ 6. lekce / 7. lekce lekce / 9.lekce / 10. lekce Věneček Začátky lekcíod do h. / Prodloužená do h./ Věneček hod. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři KD. ČECHOVO PROZATIMNĚ OSVOBOZENÉ DIVADLO Středa 30. října 2002 / Pozor, začátek představení v19.00 hod. Velký sálkd/vstupné: I. místa 200,- II. místa 180,- III. místa 140,- Kč PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V KANCELÁŘI KULT.DOMU. Titanik je velmi úspěšná hra, jejíž první nastudování Čechovým prozatimně osvobozeným divadlem premiérově uvedlo v roce 1986 vbratislavě na divadelním festivalu jako nejúspěšnější českou divadelní hru. Toto úspěšné nastudování hry Titanik natočilaorok později Česká televize. Hra pojednává netradičním způsobem o nejstrašnější katastrofě v dějinách námořní dopravy. Hypotéza, kterou ve hře Čechovoprozatimně osvobozené divadlo předvádí je vysoce originální. Čechovo divadlo je z hlediska zájmu diváků apořadatelů jedničkou mezi všemi zájezdovými divadly vnaší republiceamimořádný zájem o tuto obnovenou komedii podporuje skutečnost, že úspěšný film Titanic oživil povědomílidí otéto události. Jedna z členek souboru - Uršula Kluková říká o činnosti souboru: "Smích diváků nás utvrzuje vtom, že to, co děláme, má smysl!" HERECKÉ OBSAZENÍ: MORGAN kapitán škuneru Glacier -MILAN DAVID GIUSEPPE DAMBROWSKI výletník -syn Vilmy -JAROSLAVSYPAL ARISTOTELESCHOBODYDES řecký rejdař - ROSTISLAVKUBA TITI čínský kuchař atopič - RUDOLF HRUŠÍNSKÝ WILMADAMBROWSKÁ matka Giuseppova -EVABROŽKOVÁ MARTAATHÉNA-URŠULAKLUKOVÁ SUZAN MUCHOVÁ rejdařova milenka -KATEŘINA KORNOVÁ alt. -LUCIE KONAŘÍKOVÁ ČECH občan České rep. -trosečník ztitanicu -BEDŘICH MARUŠTÍK ZOLTÁNPÁLFY ESTERHÁZY tajný agent -maďarský gróf anacionalista -FRANTIŠEK RINGO ČECH Sobota 16. listopadu v19.30 hod. / Předprodej vstupenek od 1. října. KULTURNÍ DŮMHLEDÁ ÚDRŽBÁŘE (TECHNIKA). BLIŽŠÍ INFORMACE UVEDOUCÍHO KD NEBO NATEL.:

4 Kudy chodíme Valtrova ulice ValtrovaulicevedezeseverovýchodníhorohunáměstíTGM kevchodudoklášternízahrady.nedivtesevelkýmpísmenům, ta zahrada se tak může jmenovat. Ale nám nejde ozahradu, nám jdeojméno Valtrovyulice.Atadymi opět nezbývá nežse odvolatacitovataspoň párvětzčasopisu Lázně Bechyně čís. 2 z února 1932.Budete-li moci,přečtěte si celý článek na str.2-3,jepoučný.jmenujesezapomínáníanynícituji: Naněkteré význačné postavy bechyňského životaneprávem se zapomíná Ktakovým náleží bývalý starosta bechyňský KAREL WALTER. Nepamatuji se, vypráví tenkráte Fr. Svoboda, kdy přišel do Bechyně, jen od svých rodičů jsem slýchal, že přišel vandrem, jak tehdy chodívali všichni řemeslníciaobchodníci,abynabylizkušeností. Dostal místo u vdovy pí. Selichové, která po svém nedávno zemřelém muži dáleprovozovala živnostkupeckouvesvém domě,kde nyní je Hospodářské družstvo. (Souč. pozn.: V současnosti na náměstí TGM prodejna potravin apočítačový servis). Svěřila mu svůj obchod abrzy se přesvědčila ojehopilnosti avzácné poctivosti aprovdala se za něho. Tak se stal bechyňským sousedem. Byl uvšeholidu pro svoji přívětivost ctěn avážen. Rostoucí přízeň postavila jej i do čela záležitostí obecních, do zastupitelstva výboru, který jej zvolil starostou. Vtéto funkci blahodárně působilaždosvésmrti (odr.1861dor.1875). Tadykončícitace,nekončívšakčlánek.Vněmjemožnése dozvědět ojeho šalamounské moudrosti, se kterou dokázal vyřešitjakostarostaslovníipěstnípůtkudvouženzplechamru, chudobu mnohýchmístních lidí apředevším dětí, povznesení města i soudržnost jeho občanů, odměnu dvanáctiletého místního chlapce od řeky,jana Chaloupky,kterýzachránilživot tonoucímu děvčeti, a také opilství jinak dobrého avěrného obecního strážníka. Dočasnézeslabeníautority místní policie si dovolil, neboť čeho nedostávalo se tam, dosadil autoritou vlastní! Abychomaspoň něcoznakousnutéhodokončili: Mnoho sporů mezi občany v dobru smířil. Spravedlnost hledalauněhoijistáženazplechamru,kteráveslovní ipěstní půtce sjinou tamní ženou nepochodila.aby opravé podstatě věcisepřesvědčil,obeslalpanstarostanaradniciobě.sotvase shlédly,otevřely upřímně svásrdceapan starostaviděl velmi jasně navlastníočivěrnoukopiiudálostinaplechamru.přerušil vzájemné přesvědčování žen ojejich ctnostech rozhodnutím, že obě je musí nechat odvést do obecního vězení. Jedinou podmínkouosvobozeníučinildobrovolnýsmír. Rády nerady podalysi sousedky ruce. Rozvážný starosta však věděl, že obě strany jsou přitom vhloubi duše pevně rozhodnuty vzájemný slib ijazyky opět před radnicírozvázati. Okamžitě měl však pohotově nezrušitelnější znamení ujednaného smíru. Prohlásil podání ruky za nedostatečné a jako důkaz trvalého přátelstvížádal, aby se vzaly do náručí a obtančily kolem úřadovny polku, kterou jim hvízdal. Tento neopotřebovaný prostředek postačil, aby ani jim, ani sousedům, kteří bůhví jak brzy úřední tajemství vypátrali, nevymizelzpaměti,akdybysnadpřestobyloněkdypotřebajej připomenouti, stačilo pouhé zahvízdání polky,aby nebezpečí novéhonepřátelstvíbylozažehnáno. Ba, řeknete si, mělto tenkrát pan starosta prosté starosti. Dnesbysistakovýmiproblémyžádnýstarostastarostinedělal, nemá na to čas.však nejen starosta,ale ani zaměstnanci mně neznáméorganizacesinedělajíamyslímanipřednějakýmilety nedělalistarostistím,žemístowalterovaulicebyloajei nyní na zcela nových uličních tabulkách název VALTROVA ULICE.Zná snadněkdoněkdevširém světě panavaltra,který bysetolikzasloužilonašeměsto,žebymuprávempatřilojeho jménem pojmenovat byť itak kratičkou azatím nevzhlednou místníulici?jetoitentokrátopravdujenzapomínání? Všechny ulice vtehdejšíbechyni byly novými, ově bílými tabulkami s červenými nápisy a modrým okrajem označeny napodzim roku 1931! Viz časopis Lázně Bechyně č.14zlistopadu 1931, str. 7,zpráva Zase opíď. Vní setaké mluví o ulici Petra Malého? Snad chyba tisková, snad ulice zmizela? Ale dnes v našem městě ztěchto tehdy nových plechových tabulekuž asi neexistuje žádná. Tyzmizely za 70 let všechny, ačkoliv nevím otom, že by během té doby celá Bechyně vyhořela. Je70 letpro plechovou ovanou tabulku mnohonebo málo?prolidskouspolečnostjetopouzejedenprůměrnýlidský život.nicmoc! frk Činnost tenisového oddílu TJ Jiskra Bechyně za rok 2002 Smíšené družstvo dospělýchbyloúčastníkem přeborui. třídyskupiny B. Výsledná tabulka: 1.Dačice 13bodů 2.Bechyně A 13bodů 3.PelhřimovB 11bodů 4.Sez.ÚstíB 11bodů 5.Třeboň 10bodů 6.HumpolecB 10bodů 7.Pacov 9bodů 8.Planán.Luž. 7bodů Vutkání ocelkovéumístění vkraji vyhrálo družstvo sskp České Budějovice,takže16.oddílůseumístilona3.místěvjihočeskémregionu. Hrálosevsestavě ing. MartinHlavnička,LukášHübner, PatrikHartl, Tomáš Hlaváček, Vendelín Wágner, Simona Vontorová, Zuzana Folbrchtová,JitkaPodlahová. Smíšené družstvo dospělých Bhrálo okresní přebor. Vzákladní skupině se umístilo na 2. místě apostoupilo do finálovéskupiny. Vtéto skupině seumístilona2.místě. Dle plánu byl zorganizován 12. ročník H60 TOUR a36. ročník lázeňského turnaje mužů. Tohoto turnaje se zúčastnilo 40 hráčů ze 17 oddílů/klubů/. Výsledky: semifinále dvouhry Fuka /Sez. Ústí/ -Lavík /Libra Č. Budějovice/: 6/3,4/6,6/3. Hoffman /Písek/ -Mráz /Libra Č.Budějovice/: 6/3,6/4. Finále:Fuka Hoffman6/3,6/4. Finále čtyřhry: Slavík /Libra Č.B/ -Škáva /Hluboká n. Vlt./ -Krejčík /TK Most/-Schmidtmaier/Karlín/:6/0,6/1. VměsícizáříuspořádámevBechyniokresnípřebordorostu,3.ročník turnajenynějšíchabývalýchhráčůtzv.betlaturnajzbytkusvěta. Do konce roku provedeme rekonstrukci tenisových dvorců odpovídající povrchu na tenisové Štvanici, nebudou chybět ani umělé tenisovélajny. Hlavnička Šachový spolek Bechyně žádáopomoc Kdokoliv z Vás pamětníků i nepamětníků bechyňských i nebechyňských byste věděli cokoliv, co se váže khistorii bechyňského šachu,dodejteprosímsvéinformacenanásledujícímísta: - DomovmládežeSPŠKvBechyni,VratislavŠťastný - MÚvBechyni,p.Chaloupková/podatelna/ PředemděkujívšichničlenovéŠachovéhospolkuBechyně. V.Šťastný Muži A : Kopaná -záøí Bechyně -Písek B v17.00 vpísku 7.9. Bechyně -Záhoří v17.00 vbechyni Bechyně -Božetice v16,30 vbožeticích Bechyně -Dříteň v16,00 vbechyni Bechyně -Skály v16,30 ve Skálách Muži B 8.9. Bechyně -Stádlec v17,00 ve Stádlci Bechyně -Pojbuky v16,30 vpojbukách Bechyně -Roudná v16.00 vbechyni Bechyně -Met. Tábor v16,00 vtáboře Dorost sk. C: Žácisk. B : 8.9. Bechyně -Katovice ve vkatovicích Bechyně -Kovářov ve14,30 vbechyni Bechyně -Sedlice v13,15 vsedlici Bechyně -Chýnov v10,00 vbechyni 1.9. Bechyně -Bernartice ve 13,00 vbernarticích 7.9. Bechyně -Písek B v 9,00 vbechyni Bechyně -Katovice v 9,00 vbechyni Bechyně -Strakonice v 10,00 ve Strakonicích Bechyně -Vodňany v 9,0 vbechyni Přípravka : 1.9. Bechyně -Tábor B v10,30 vtáboře 8.9. Bechyně -S.Ústí v10,00 vbechyni Bechyně -Planá hláš.vplané Bechyně -Soběslav v10,00 vbechyni Bechyně -Roudná v10,00 vroudné

5 Škody způsobené povodní: POVODEŇ VBECHYNI * zatopeno 28 domů * stržen most na Hutě alávky podvětrovem ado Pouště * kanalizace na Plechamru Evakuovánobylo57lidízeZářečía10zeŽidovystrouhy Pomoc poskytují: Vojsko, Dobrovolný hasičský sborbechyně, PanstvíBechyně,MICRO-SENSORspolsr.o.Bechyně,SPŠK, Bytenes Bechyně s.r.o., Rumpold s.r.o.,elexpres Elektroservis s.r.o.bechyně,návratstavebníaobchodnífirmabechyně,snn Bechyně a.s., SEN -vysoušecí technika sr.o., ZD Chrášťany, elektrofirmap. Komárka,BESTFINPlus,s.r.o., LÍPARaděticea dalšífirmyadobrovolníci. Město Bechyně pořádá veřejnou sbírku na pomoc občanůmměstabechyně postiženýmpovodnídne8.a12. srpna2002. Finanční prostředky získané touto veřejnou sbírkou budou použity výhradně na pomoc občanům postiženým povodnívnašemměstě.pro tentoúčelbylzřízen zvláštní účet u České spořitelny, kam mohou občané zasílat finančnípříspěvky: účet č /0800 Českáspořitelna,a.s. Město Bechyně přijímá pro tento účel rovněž dary,které mohou občané zaplatit přímo do pokladny vkanceláři finančníhoodboruměúbechyně. Město Bechyně předem děkujevšem za všechny finanční příspěvky, dary i za každou další pomoc občanům postiženýmpovodní. Další pomoc organizovala Církev římskokatolická, farnost Bechyně sbírkou věcí pro postižené obyvatelstvo.

6 Nabídka pro obyvatele postižené povodní DRY-CELL Způsob, jak velmi rychle avelmi levně zajistit vysušovánímokrých, nebozamáčenýchprostorpopovodníchnebojinýchnehodách DRY-CELLjevelmikompaktníhmotanabázipapírovéhovlákna DíkyobrovskéschopnostivázatvoduDRY-CELLzajistívelmi rychlé aúčinnévysušovánípožadovanéhomístaneboprostoru. DRY-CELL je schopen efektivně pohltit -absorbovat 8-9 lvody na jeden kilogramhmoty máschopnost,díkysvébuněčnéstruktuře,pohlcenouvodudržet povysušeníprostorusehmotadávysušitapoužítopakovaně tam, kde je vysoušeníobtížné, posype se prostor hmotou DRY- CELL,rozhrnedopožadovanévrstvy celýprocesseopakujedopožadovanéhostavu příklad 3cmvrstvahmotyDRY CELLtj.3cm /cca3kg/pohltína1m224 27litrů vody vrstvu je nutné po nasátí odstranit, aby se mohlo pokračovat opakovanýmnanášenímsuchéhmoty obvyklejetřebaprocesopakovat2xapotompostupovattradičními způsoby, připosledním nanesení hmoty je dobré nechat DRY- CELLpůsobitdéle je schopen pohltit ioleje, jedy ajiné kapaliny. Likvidace takto kontaminovanéhmotyjepakzávislánatypukontaminace jenaprozdravotně aekologickynezávadný popoužitíjejlzevyvéstnaskládkunebohozkompostovat dodáváse vpapírových pytlích 10, 15nebo30 kg za cenu 11,70 Kč/Kg+22%DPH Kontakt: firma RUMPOLD s.r.o.,p. Průcha tel.0602/ Komerční banka, a.s., Vám nabízí spotřebitelské úvěry kfinancování osobních (nepodnikatelských) potřeb Spotřebitelské úvěry KB účel použití univerzální (např. na nemovitosti, automobil,dovolenou,bytovézařízení,neúčelové) splatnost až do 10 let (s možností předčasné splátky) výšeúvěru od30do500tis.kč úvěrydo70tis.kč jsouposkytovány bezzajištění vyřízení žádosti do 5-ti dnů po předložení požadovaných podkladů (zejména doklady totožnosti, potvrzení opracovním příjmu, případně daňovépřiznání) Bližší informace Vám ochotně poskytneme přivaší osobnínávštěvě, případně telefonicky na našich obchodníchmístech: pobočka Tábor,Tyršova 521,tel. 0361/ expozitura Bechyně,Libušina197, tel. 0361/ expozitura Soběslav,nám. Republiky 101,tel. 0363/ expozitura Veselí nadluž.,malé nám. 13/II, tel.0363/ Poděkování Rád bych jménemobyvatelměstské části ZářečívBechyni,která byla postižena povodní, poděkoval příslušníkůmmístní policie zato, že bez ohledu na své osobní volno zajistili ostrahu této části proti rabování. Velký dík patří příslušníkům AČR, kteří obětavě pomáhali při evakuaci. Matějíček Výsledky dubnovésbírkypro chudé Poslednísbírkavìcípropomocchudýmprobìhlaovíkendu13.a Vagon setentokrát zcela zaplnil obvyklýmidary. Nákladysbírkybyly 4042,- Kè. Drobní dárci pøispìli920,-kè,mìstskýúøad1500,-kèazbytekbyluhrazenzvýtìžkudobroèinného koncertu. Sbírka byla odeslána do centra OS Diakonie vbroumovì. Dìkujeme všem dárcùm,pomocníkùmaorganizátorùm. Pokudchcetedarovatnìjakéèistéazachovalévìci,pøíštísbírkabudevøíjnu.Bližší informacenajdetenaletácích. Setkání pilotù Dne sevBechyniuskuteènilosetkánípilotù9.a19.stíhacíholeteckého pluku.tutovydaøenouakcizorganizovalamístníodboèkasvazuletcù.zúèastnilosejí kolem150bývalýchpilotùtìchtovbechynidøívepùsobícíchleteckýchjednotek,spolu snìkolika pøíslušníky technického personálu adalšími pøíznivci letectví. Pøijelo i nìkolikkolegùzeslovenskérepubliky. Setkáníbylozorganizovánoupøíležitostinìkolikakulatýchvýroèí,pøipadajícíchna tentorok.pøedpadesátilety(vroce1952)sevbechynizaèalobudovatvojenskéletištì. TensamýrokvkvìtnuvzniklvMilovicích Mladé9.slpaonìcopozdìjivmìsícíchzáøí avøíjnuvzniklyvèeskýchbudìjovicíchi1.stíhacíleteckádivizea19.slp.všechnytyto leteckéútvarysepodobudovánízdejšíholetištìpøemístilydobechynì,kdepùsobilyaž dosvéhozrušenívletech1958,1990a1993. Upøíležitostitohotovýroèíbyla vydánaiknihajiøíhohavla OlétánívBechyni, kteráse,jakjejínázev napovídá,zabývátehdejšímletectvím.souèástítohotosetkání byl ikøest této knihy aneformální autogramiáda. Køtu knihy bílým sektem se ujal pøedsedaodboèkypanvladimírborek. Zprávaprodiabetiky ÈlenùmapøíznivcùmDIAKLUBUoznamujeme,žesladképrázdninovénicnedìláníjeu konce! Pravidelné cvièení nažidli podvedením Mgr. Vlkovézaèíná vúterý abude pokraèovatkaždéúterývždyod9.30hodinvklubovnìdomovamládeže,zapoplatek10,- Kè. Možnost rozšíøit své vìdomostní obzory je dána v15.00 hodin vhotelu JUPITER-srdeènìVászvemenapøednáškuodbornéholékaøe psychologa. DIA K-TRI Mìstské muzeum Je sice delší èas uzavøeno, ale abychom na nìj nezapomnìli, oto se postaraly studentky kulturní historie Jana Hrušková a Stanislava Brejchová.Pøipravilyvýstavuknih,fotografiíajinýchreáliízarchivupod názvem Pokladymuzejníknihovny. Zaèalaslavnostnívernisáží19.srpna2002atrvaladokoncesrpnat.r. Milé studentky, dìkujeme Vám za Vaši práci azájem. Už se všichni tìšíme,ažbudemuzeumvpoøádkuinanovéinstalaceexponátù,okteré sezasloužilaøadanašichnadšenýchpøedchùdcù. A.P. Plán práce Národopisnéhosdružení přijihočeském muzeu vč.budějovicích na září říjen Mgr.LeošNikrmajer:Koněspřežka najihu Čech /přednáška historikajčmspojenásvycházkou Doc. PhDr. Irena Štěpánová, Csc.:Blatský kroj ajeho výšivka /přednáška přední českéetnografkyaznalkyně jihočeského kroje. Vyzýváme zájemce, aby předvedli své práce apřispěli svými znalostmikodbornékonzultaci/ LadislavBašta:Rybářstvínajihu Čech /přednáškabývalého ředitelestátníhorybářstvívhlubokénadvltavou/ Ludmila Dominová: Výšivka zrybích šupin /přednáška předsedkyně NSspojenáspraktickouukázkou/ Vždyv17.00hodin. Mìstský zpravodaj è.8/2002, den vydání: Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì,IÈO: ,nám. T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni1. den vmìsíci.ev.è.period. tisku37/97.náklad 2100 výtiskù.zdarma. Pøipomínky,návrhy apøíjeminzerce (15 Kè/cm ) poštou,na tel.0361/ a811490, nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárnaplaná n.luž,tel

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příjmy z daní (všechny daně zasílané FÚ) Poplatky (pes, správní poplatky a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu

Příjmy z daní (všechny daně zasílané FÚ) Poplatky (pes, správní poplatky a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu Výhled na rok 2010 Příjmy na rok 2010 Poplatky odpady (předpoklad 500,-- Kč na osobu) Pronájem ch nemovitostí obchod, ZŠ Příjmy celkem rok 2010 5.800.000,-- Kč 5 4 400.000,-- Kč 6.629.200,-- Kč Výdaje

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 25. 9. 2002 Usnesení č. 88 ZM schvaluje RZ č. 12/2002 v tomto znění: snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Plánované akce 2010-2011

Plánované akce 2010-2011 Plánované akce 2010-2011 Září 2010 13.- 17.9. - Sportovní kurs 8.A Třeboň D: M.Berka 18.9.2010(So) - Exkurse: Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 21.9.2010(Út) - Filmové představení Protektor /pro

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček Ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Shromáždění delegátů 21. června 2014

Shromáždění delegátů 21. června 2014 Shromáždění delegátů 21. června 2014 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2013 Shromáždění delegátů

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Přítomno: 9 členů zastupitelstva Omluven: Roman Veselka Hosté: Václav Matoušek, Tkáčová - občané Program jednání 1) Zahájení

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Závěrečný účet města Kouřim za rok 2011 Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim v o IC 00235482, DIC CZ00235482 Návrh závěrečného

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: dle prezenční listiny MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 radní - Karla Jakob Čechová 1. Taneční studio Style,

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více