SLOUPEK STAROSTY ZÁØÍ Zjednání mìstského zastupitelstva dne Povodně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOUPEK STAROSTY ZÁØÍ 2002. Zjednání mìstského zastupitelstva dne 21.8.2002. Povodně"

Transkript

1 SLOUPEK STAROSTY Povodně Každý znás jistě vminulých dnechsledoval povodně, které postihly praktickycelou Českou republiku. Vsoučasnédobě vodave všech regionechklesá,začínajísevyčíslovatškody,kterésezatímodhadují na 60 až 90 miliard korun, avšichni se vzpamatováváme ze šoku, kterýnámtatovícejakstoletávodazpůsobila. JakvypadalasituacevBechyni? Hladina řekylužnice(i říčkysmutné)sezačalazvedatběhem6.a7. srpna.zpočátkunebylozvýšeníhladinyvodníchtokůnaúzemíměsta nijak dramatické. Ke změně došlo během 8. a9. srpna, kdy nastal velicevýraznývzestuplužnice,atoažnacca380cm.normálnístav hladinyjepřitomcca90cm.bylvyhlášen3.povodňovýstupeň,včásti Zářečí byla ve večerních hodinách vyhlášena evakuace obyvatel. V pátek v dopoledních hodinách se situace stabilizovala,hladina řekypřestala stoupataběhem odpolednedošlo kjejímupoklesu. Vsobotuivnedělihladina řeky postupně klesala a všenasvědčovalotomu,žetentostavbudemíttrvalýcharakter.opak bylvšakpravdou. Knovému, atovýraznému vzestupu hladiny došlo vpondělí , kdy se hladina Lužnice vyšplhala až na 460 cm. Vúterý dopoledne došlokurčitémupoklesuhladiny,alenepříznivásituaceseopakovala vúterý13.8.od13.00hodin,kdyhladinazačalaopětvýrazně stoupat ajejí výška kulminovala vranních hodinách ve středu , kdy dosáhlasvéhomaximacca480až500cm. Vzhledem kproblémům sprasklými hrázemi některých rybníků a pískoven na horním toku Lužnice hladina řeky klesala poměrně pomalu, dennípokles se pohyboval vrozmezí 20 až30 cm. Ztoho vyplývá,že řadaobjektů vzářečíbylazaplavenaněkolikdní. Okamžitě popoklesuhladiny řekyzačalyprácenaodstraňováníškod způsobené povodněmi, které jsou odhadovány jenom vbechyni a jejímnejbližšímokolínaněkolikdesítekmilionůkorun.bylanasazena technika na odstraňování bahna abyly přistaveny kontejnery na odvozodpadůzničenéhomajetkuobce,firemasoukromýchosob.na odboru sociálních věcí Městského úřadu vbechyni bylo zahájeno vyplácení sociální výpomoci postiženým občanům, rada města okamžitě zřídila povodňové konto (č /0800), které je určené pro bechyňské občany postižené záplavami, zastupitelé města určili byty,kamse mohou nastěhovat občané města, kterým povodeň zničila domy azastupitelé také našli vrozpočtu města finančníprostředkynazmírněníškodpostiženýchobčanů. V postižených částech Bechyně pomáhali hasiči (dobrovolní i profesionální), armáda, policie, pracovníci spol. Bytenes, dobrovolníci z řad bechyňské veřejnosti, na povodňové konto postupněpřicházejídalšíadalšífinančníprostředky. Zajakoukolivprojevenoupomoc,atoaťmateriální nebo finanční, za pracovní nasazení všech zúčastněných, za projevy solidarity aza ohromnouvůlipřekonat následky této přírodní katastrofy bych chtěl toutocestouvšempoděkovat.velicesivážímtétopomociavelicetuto pomoc oceňuji. Jsemrád, že jsme vtěchto těžkých dobáchdokázali zapomenoutnasvéosobnízájmyažejsmedokázalipomocitam,kde jetonejvícpotřeba. Jaroslav Matějka, starosta města Poděkování Město Bechyně děkuje za předání věcného daru -sbírka čistících a úklidových prostředků apříslibfinančníchprostředků od obyvatel StaréhoMěsta, postižených připovodníchna Moravě vr.1997, kterým jsme posílali finanční dar. Město Bechyně děkuje firmě ELECTRO EUROPE, Heřmanova 17 PRAHA za dar -vodní vysavač VAX anabízí širokou nabídku dalších výrobků se slevou adovoz zdarma pro postižené oblasti-bezplatnálinka nebo02/ ZÁØÍ 2002 Zjednání mìstského zastupitelstva dne Zastupitelé se sešli na svém jednání køešení situace obèanù mìsta postiženýchpovodní.. Zdùvodu vyøešení bytové otázky postižených obèanù bylo rozhodnuto opozastavení usnesení zastupitelstva, týkající se prodeje nepronajatých bytù urèených kprodeji obálkovou metodou za nejvyšší nabídku. Tyto byty budou nabídnuty jako náhradní byty do nájmu obèanù Bechynì, jejichž domy byly postiženy povodní a jsou jimi užívány ktrvalému bydlení. Na byty které zùstanou po 30.záøí 2002 nepronajaté, se vztahuje pùvodní usnesení, tzn. že budou nabídnuty k prodejiobálkovoumetodou. Zastupitelé rovnìž rozhodli o nìkterých rozpoètových zmìnách zdùvodu zvýšených výdajù na zajištìní odvozu auložení odpadu po povodních, nákupu služeb apohonných hmot. Na tyto výdaje mìsto vynaloží zatím 600 tis. Kè. Další výdaje související s povodnìmi bude mìsto zabezpeèovat ze svého rozpoètu apøípadné rozpoètovézmìnybudoupøedloženyzastupitelstvu. Mìsto pøispìje postiženým obèanùm finanèním pøíspìvkem vevýši23tis.kèna1obytnýdùm,vekterémdošlokzatopeníobytných místností.pøizatopení pouzesklepních prostor byl pøíspìvekstanoven na7tis.kè. Upøesnìní zprávy ze zasedání zastupitelstva ze dne zasedání MZ neschválilo prodejní cenu pozemku pro p.šobra ak prodejitudížnedošlo. ŽIVOTNÍ JUBILEA -SRPEN let Bětík Miroslav,Jánský František, Karlíková Jitka 76 let Tůmová Božena 77 let Šimůnková Emilie,Ševčíková Anna 78 let Sobíšková Marie 81 let Vitoušek Karel 85 let Hrdličková Ludmila 88 let Vágner Josef 89 let Šindelářová Marie ŽIVOTNÍ JUBILEA -ZÁØÍ let Hruška Ladislav,Vondrová Růžena 77 let Bílková Milada 78 let Stach Josef, Drdová Jana, Kabátová Anastázie 79 let Cvachová Marie, Štumbaurová Ludmila, Lálová Božena 80 let Hlas Ladislav 82 let Kolář Karel 88 let Soldátová Ludmila 89 let Janovská Ludmila 96 let Syrovátková Anna VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ Dne 18. června 2002 byli přivítáni starostou města Bechyně, JaroslavemMatějkou,novíbechyňštíobčánci: Hana Žáčková, Filip Tíkal, Lukáš Dlouhý, Petra Karbová, Markéta Fišerová, Marie Benešová, Nicolas Voleský, David Beroušek, Petra Kolmanová, Josefína Szabóová, Jiří Přibyl, Petr Bučko, Matyáš Makovec,KristýnaŘímanková,AdamRichter,MichalZelenka. Za doktorem Staškem Dne 23. července 2002 zemřel ve věku 94 let pan RNDr. Pavel Stašek, vysokoškolskýastředoškolský profesor, geniální matematik a nadšený divadelník. /V nejbližším čísle zpravodaje by na něho rádi vzpomnělijehopříbuzní,známíapřáteléformoumedailonu./

2 ARNOŠT CHLEBORAD Každý,kdosetrochuzajímáodìjinyBechynì,znádùvìrnìtotojméno,hlavnìdíky publikaci Popis okresubechyòského. Pracujpronárod,nejenprosebe avbudoucnupøecenatebenìkdovzpomene! A.Chleborad. Arnošt Chleboradse narodil 6. února1859vhabrech naèáslavsku. Byla to poèetnárodina/bratøi:judr. František Ladislav, Štìpán, Hanuš, Jan, sestry: Anna, Luisa, Marie, Rùžena, Františka/. Vroce 1868 se rodina pøestìhovala do Prahy, kde bydleli se synem JUDr. Františkem Ladislavem ve vile Palatì na Høebenkách.Arnoštchodilsesestrou FrantiškoudoškolynaMalouStranu umatky Boží Vítìzné. Další bratr, Hanuš, se vyuèil zahradníkem, pozdìji absolvoval sladovnickou školu ausadil se na výzvu bratra Štìpána v Rusku, kde úspìšnì pracovalvmnohapivovarech.kariéru zakonèil v Jekatìrinodaru, kde bohužel zahynula celá rodina za bolševickérevoluce. OtecArnoštaChleboradabylhlavnímzástupcembankySlavia.Pozdìjirodinabydlela uzvonaøkyaarnoštchodildoškolykesv.štìpánoviveštìpánskéulici.potéserodièe odstìhovalizpìtdohabrù,aletojižarnoštstudovalnagymnáziuvjihlavì,odkudodešel douèitelskéhoústavuvkutnéhoøe.poukonèenístudiísestalpoduèitelem vhabrech, kdemimojinézaložilzpìváckýspolek Slavomil.PozkoušcezpùsobilostivKutnéHoøe nastoupil vr.1883 na uèitelskémísto vpìtitøídní škole vkrucemburku.po otci byl dobrýmhudebníkem,hrálnahousle,flétnu,basuapiano.vroce1883podniklcestudo Ruska, kdepracovalijehobratøi. ProjelvelkouèástRuska,navštívil mnohoškol. Pøed cestousepilnìuèilrusky. DoKrucemburkujezdilakesvémustrýciPujmanovizNìmeckéhoBrodusleènaPavla Pujmanová / /, neteø Karla Havlíèka Borovského. Vzájemná náklonnostskonèilasòatkem amanželéchleboradovispolumìliètyøidìti: KarelChleborad/ /, LadislavChleborad/ /,studovalnareálcevTáboøeapaknahorní akademiivpøíbrami,pracovaljakohorníinženýrvesvìtciubiliny,pakpøešeldokladna. BohušChleborad/ /zemøelvBechyni Marta Chleboradová-Fajkošová/ /, pomìšanské škole byla za války v rodinnéškoleve VelkémMeziøíèíapakodešlakbratrovidoSvìtce,kdeseseznámilas horním inženýremalbínemfajkošemauzavøeli sòatek vbechyni.a. Fajkoš pøešel do ÚstínadLabem,pakdocentrályvPraze,kdesestalhorníminspektorem.MìlisynaJana, nar PaníChleboradovábyladcerouJanyPujmanové, nejmilejšížanynky,jakjinazýval jejíbratrkarelhavlíèekborovský.sváposlednílétaprožilaudceryvbechyni,kdejetaké nastarémhøbitovìpohøbena/ /. Rodinasevr.1890pøestìhovaladoŽdírce,kdebylArnoštChleboradøídícímuèitelem na dvoutøídní, pozdìji trojtøídníškole, která byla nová adobøe se mu tam pracovalo. Založilškolnízahradu,zøídilmnohoškolníchpomùcekaškolníknihovnu.Absolvovalv Chrudimi nahospodáøskéakademii kurz opìstováníovocnýchstromù azelináøství. V roce1901siudìlalzkouškuzeiii.odborupromìšanskéškolyvkutnéhoøeapøihlásilse na konkurzvbechyniapouèitelskémslibu vmilevskunastoupildo zdejší mìšanské školy,kteroutehdyvedløeditelantonínkozák. TaktedyzMilevskajeljsemdoBechynìpoštou Zdeoèekávalamnemojecho. Roztomilé mìsteèko, krásné okolí, uèinilo na nás dojem pøíjemný, ale drahota nás zarážela.bytdrahý,venkuzmìstaubiedžinských,tehdyza300kroènì. ArnoštChleboradbylpocelýsvùjživot velmipracovitý,iniciativní aivbechynise vìnovalnejenpráciveškolách,aleiveøejnéèinnosti.oživilprácivøemeslnickébesedì, poøádal výlety, zábavy, pøednášel, hráldivadlo, staral se ospolkovou knihovnu. Od r. 1903sestalèlenembechyòskéhoSokola,propagovaljehovýznamadùležitostvživotì národa.jižjsemsezmínilaojehovztahukhudbì,neníprotodivu,žehnedvstoupildo zpìváckéhospolku Lužnièan,kde byl ipokladníkemajednatelem. Zdetaké poøádal mnoho zábav avystoupení. Pracoval ise svou manželkou vèerveném køíži, paní ChleboradovábylaèinnájakopøedsedkynìmístníhoodboruPošumavskéjednoty.Velmi èinorodýbylvbechyniokrašlovacíspolek,jehožnášprotagonistabylodr.1903èlenem ve funkci jednatele. Zasloužil se hlavnìokvìtinovou výzdobu oken a záhonù. Jeho láskoubylahistorie,jakostatnìukazujípublikace Popisokresubechyòského.Naoslavu 10.výroèítrvání Èeskoslovenskérepublikyanapamì80letého zrušeníroboty a Ze starýchpamìtíbechynì. JehovzoremainspiracíbylabechyòskákronikapanauèiteleJosefaŠatry. Jeho základní èinností byla samozøejmì pedagogická práce. Uèil na obecné a mìšanskéškoleanažádostøeditelest.odb.školykeramickéal.porgesepøijal místo výpomocnéhouèitelenapokraèovacíuèòovskéškole.uèiltakésoukromìnìmèinudívky, které chtìly dále studovat, protože vbechyni byla jen chlapecká mìšanská škola. S okresnímhospodáøskýmspolkemzaložilzimníhospodáøskouškolu.vletech byløeditelemobecnémìšanskéškolyvbechyni.vroce1925bylpensionován. ArnoštChleboradbylèlenemmusejníhospolku,urovnalmìstskýarchiv.Seznámilse sprof.g.sedláèkem,kterývtédobìpracovalvzámeckémarchivuakterýpožádalknížete AlfonsePaaraopovoleníChleboradovizdepracovat.KnížePaaroceniljehoprácitakto: Vysoceváženýpaneøediteli. Raète pøijmoutimùj vøelý díkza vìnovanývýtiskvašehovzácného díla Popis okresu bechyòského.žetakpozdìpíšu,odùvodòujitímto,žejsemmìlúmyslknihuproèístinež Vám odpovím. Avšakznaènézamìstnání ve službì vojenské zhatilo mùj plánadostal jsemsevelmizøídkakeètení.tujsemserozhodlvámnapsati. Jižpopøeètenímaléèástiseznaljsem,sjakoupílíavytrvalostíjstenanípracoval. Získaljstesizajistévelkézásluhyouchovánístaréhistorieastarýchpamìtnostínanašem okrese ajest povinností tìch, kteøí vokresu žijí, Vám býti vdìèni. Bude toto dílo též vzácnoupamátkouprohistorikyabadatelebudoucí. UpøímnìVámblahopøejiktétopráci. PøijmìteještìjednoumùjsrdeènýdíkatrvámsprojevemobzvláštníúctyVáš AlfonsPaar VPrazedne Prof. V.Maøan onìmnapsal: Z místních dárcù aspolupracovníkù byl topana. Chleborad, øeditel obecné amìšanské školy, který daroval vlastnoruèní dopis K. H. Borovského, spùvodní obálkou zbrixenu, psaný Havlíèkovì matce. Napsal obsahy nìkterýchhistorickýchknihapergamenù ksnazší orientaci aporozumìní návštìvníkù musea.položiltakézákladknumismatickésbírce,dokterépøispìldarem. Bylièlenemochotnickéhospolku,kdevr.1904režírovalhruj.Sowera MartinLuba a hrue.raupacha Mlynáøajehodítì. Vr.1916založil Okresnípéèiomládež urèenounapodporunemajetnýmrodinám, zvláštìpakpo1.svìtovéválce. Vr.1909sestalèlenemajednatelemkeramickéhodružstvavBechyni,kdepracovaldo r.1919,zaválkydružstvovedlspolusprof.kopeckým.zemøelvbechyni ,zde jetaképohøben. DìkujizaspoluprácivnukoviA.Chleboradadr.ing.JanuFajkošovi,kterýmìposlal podrobný rodokmen rodiny zmatèiny aotcovy strany. Znìho se dozvíme iodalších potomcích,významnýchosobnostechnašehoveøejnéhoakulturníhoživota KarelBaxa, pražskýprimátor,ing.ferdinandpujman,režisérnárodníhodivadla,mariepujmanová, spisovatelka, Vlastimil Zátka, velkoprùmyslník vè. Budìjovicích, dr.josef Laichter, spisovateladalší. Literatura: Chleborad,Arnošt:Vlastníživotopis.Rukopispro MìstskémuseumvBechyni s. Chleborad,A.:Popis okresu bechyòského.-na oslavu 10.výroèí trvání Èeskoslovenské republiky a na pamì 80letého zrušení roboty.-bechynì,nákl.okresní záložny hospodáøské s. Chleborad,A.:ZestarýchpamìtíBechynì.-Bechynì,Spoøitelnamìsta s. Zuvedenýchpramenù avzpomíneksestavilaa.plachtová

3 PRO DETI Sobota 21. září/15.00 hod./vs /Vstupné: 25,- Kč/DJ BOŘEK Prodejní výstava autorky Simony Kostlánové-hedvábné šátky,kravaty, textilní doplňky. Expozici doplňuje autorská kolekce dámských oděvů. Vernisáž 9. září 2002 v17.00 hod. Výstavapotrvá do 30. září Otevřeno denně: Po -Pá ,So -Ne Pondělí 7. října 2002v19.30 hodin Velký sál Kulturního domu Vstupné: I. místa 150,- Kč II. místa 130,- Kč III.místa 100,- Kč PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VKANCELÁŘI KULTURNÍHODOMU Iniciátory ahlavními protagonisty sdružení Čikorijsou jedni znej- uznávanějších českých umělců Iva Bittová avladimír Václavek. Houslistka azpěvačka Iva Bittová upoutala pozornost již svým původ- nímalbem sbubeníkempavlem Fajtem koncem osmdesátých let. Jako jedna zprvních slavila úspěchy ivzahraničí již od přelomu osmdesátých a devadesátých let adnes je bezesporu nejznámějším českým jménem mezi hudebním obecenstvem vcelém světě, což dokazuje její spolupráce s předními světovými umělci, například s Fredem Frithem, Tomem Corou, Chris Cutlerem... Zkomponovala skladby ipro Kronos Quartet. Vladimír Václavek je známý ze skupiny Dunaj, která patřila vdevadesátých létech knejlepším českým alternativním skupinám, dále ze spolupráce s dalšími evropskými muzikanty, inicioval např. mezinárodní projekty jakorale, Klarapod. V roce 1997 Iva Bittová avladimír Václavek přizvali ke spolupráci přední české jazzové hudebníky: trumpetistu Františka Kučeru a kontrabasistu Jaromíra Honzáka knahrávacímu projektu Bittová- Václavek: Bílé inferno (Indies Record 1997) s další účastí mnoha zahraničních hostů. Album Bílé inferno patří dle odborného tisku knejlepším deskám české hudby vůbec. Kromě zcela nové autorské hudby všech zúčastněných je východiskem i poesie Karla Davida avladimíraváclavka, prostor však zůstává otevřen ivšem ostatním autorům. Příležitostná přítomnost dívčího sboru "Lelky" příjemně doplňuje vřelý, živý projev Čikori. Soubor je otevřen spolupráci shostujícími umělci, svůj nezaměnitelný přínos již potvrdili rakouský saxofonista Wolfgang Pusching, německý akordeonista Otto Lechner, spolupráci do budoucnapřislíbila též zpěvačka aklavíristka Ida Kelarová. Čikori přinášejí novou autorskou hudbu, která vsobě přijímá rozličné hudební zdroje z oblasti alternativních ijazzových proudů, vážné hudby iworld -music. Jejich hudba je plna dynamického vývoje ve zvuku irytmu, evokuje pocity hlubokého klidu a komunikace: za předpokladu, žesesetkává s otevřeným a vnímavým publikem. Současná sestava: Iva Bittová - zpěv,housle, viola / VladimírVáclavek-z pěv, kytara / FrantišekKučera -trubka, křídlovka, perkuse / Jaromír Honzák -kontrabas / Miloš Dvořáček -bicí, perkuse / Ivo Viktorin -zvuk. Srdečně Vás zveme do základníhokurzutanceaspolečenské výchovy. Kurzovné 900,- Kč/gardenka 260,- Kč. Vcenách není zahrnuto vstupné na prodlouženou a závěrečný věneček.cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivých lekcíaspolečnou fotografii. Vstup najednotlivé lekce 50,- na prodlouženou 60,- na věneček 70,-. Lektoři kurzu jsou JanaaVáclav Zachovi. ROZPISLEKCÍ 1. lekce Zahájení /2. lekce4. 10./ 3. lekce / 4. lekce / 5. lekce Prodloužená8. 11/ 6. lekce / 7. lekce lekce / 9.lekce / 10. lekce Věneček Začátky lekcíod do h. / Prodloužená do h./ Věneček hod. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři KD. ČECHOVO PROZATIMNĚ OSVOBOZENÉ DIVADLO Středa 30. října 2002 / Pozor, začátek představení v19.00 hod. Velký sálkd/vstupné: I. místa 200,- II. místa 180,- III. místa 140,- Kč PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V KANCELÁŘI KULT.DOMU. Titanik je velmi úspěšná hra, jejíž první nastudování Čechovým prozatimně osvobozeným divadlem premiérově uvedlo v roce 1986 vbratislavě na divadelním festivalu jako nejúspěšnější českou divadelní hru. Toto úspěšné nastudování hry Titanik natočilaorok později Česká televize. Hra pojednává netradičním způsobem o nejstrašnější katastrofě v dějinách námořní dopravy. Hypotéza, kterou ve hře Čechovoprozatimně osvobozené divadlo předvádí je vysoce originální. Čechovo divadlo je z hlediska zájmu diváků apořadatelů jedničkou mezi všemi zájezdovými divadly vnaší republiceamimořádný zájem o tuto obnovenou komedii podporuje skutečnost, že úspěšný film Titanic oživil povědomílidí otéto události. Jedna z členek souboru - Uršula Kluková říká o činnosti souboru: "Smích diváků nás utvrzuje vtom, že to, co děláme, má smysl!" HERECKÉ OBSAZENÍ: MORGAN kapitán škuneru Glacier -MILAN DAVID GIUSEPPE DAMBROWSKI výletník -syn Vilmy -JAROSLAVSYPAL ARISTOTELESCHOBODYDES řecký rejdař - ROSTISLAVKUBA TITI čínský kuchař atopič - RUDOLF HRUŠÍNSKÝ WILMADAMBROWSKÁ matka Giuseppova -EVABROŽKOVÁ MARTAATHÉNA-URŠULAKLUKOVÁ SUZAN MUCHOVÁ rejdařova milenka -KATEŘINA KORNOVÁ alt. -LUCIE KONAŘÍKOVÁ ČECH občan České rep. -trosečník ztitanicu -BEDŘICH MARUŠTÍK ZOLTÁNPÁLFY ESTERHÁZY tajný agent -maďarský gróf anacionalista -FRANTIŠEK RINGO ČECH Sobota 16. listopadu v19.30 hod. / Předprodej vstupenek od 1. října. KULTURNÍ DŮMHLEDÁ ÚDRŽBÁŘE (TECHNIKA). BLIŽŠÍ INFORMACE UVEDOUCÍHO KD NEBO NATEL.:

4 Kudy chodíme Valtrova ulice ValtrovaulicevedezeseverovýchodníhorohunáměstíTGM kevchodudoklášternízahrady.nedivtesevelkýmpísmenům, ta zahrada se tak může jmenovat. Ale nám nejde ozahradu, nám jdeojméno Valtrovyulice.Atadymi opět nezbývá nežse odvolatacitovataspoň párvětzčasopisu Lázně Bechyně čís. 2 z února 1932.Budete-li moci,přečtěte si celý článek na str.2-3,jepoučný.jmenujesezapomínáníanynícituji: Naněkteré význačné postavy bechyňského životaneprávem se zapomíná Ktakovým náleží bývalý starosta bechyňský KAREL WALTER. Nepamatuji se, vypráví tenkráte Fr. Svoboda, kdy přišel do Bechyně, jen od svých rodičů jsem slýchal, že přišel vandrem, jak tehdy chodívali všichni řemeslníciaobchodníci,abynabylizkušeností. Dostal místo u vdovy pí. Selichové, která po svém nedávno zemřelém muži dáleprovozovala živnostkupeckouvesvém domě,kde nyní je Hospodářské družstvo. (Souč. pozn.: V současnosti na náměstí TGM prodejna potravin apočítačový servis). Svěřila mu svůj obchod abrzy se přesvědčila ojehopilnosti avzácné poctivosti aprovdala se za něho. Tak se stal bechyňským sousedem. Byl uvšeholidu pro svoji přívětivost ctěn avážen. Rostoucí přízeň postavila jej i do čela záležitostí obecních, do zastupitelstva výboru, který jej zvolil starostou. Vtéto funkci blahodárně působilaždosvésmrti (odr.1861dor.1875). Tadykončícitace,nekončívšakčlánek.Vněmjemožnése dozvědět ojeho šalamounské moudrosti, se kterou dokázal vyřešitjakostarostaslovníipěstnípůtkudvouženzplechamru, chudobu mnohýchmístních lidí apředevším dětí, povznesení města i soudržnost jeho občanů, odměnu dvanáctiletého místního chlapce od řeky,jana Chaloupky,kterýzachránilživot tonoucímu děvčeti, a také opilství jinak dobrého avěrného obecního strážníka. Dočasnézeslabeníautority místní policie si dovolil, neboť čeho nedostávalo se tam, dosadil autoritou vlastní! Abychomaspoň něcoznakousnutéhodokončili: Mnoho sporů mezi občany v dobru smířil. Spravedlnost hledalauněhoijistáženazplechamru,kteráveslovní ipěstní půtce sjinou tamní ženou nepochodila.aby opravé podstatě věcisepřesvědčil,obeslalpanstarostanaradniciobě.sotvase shlédly,otevřely upřímně svásrdceapan starostaviděl velmi jasně navlastníočivěrnoukopiiudálostinaplechamru.přerušil vzájemné přesvědčování žen ojejich ctnostech rozhodnutím, že obě je musí nechat odvést do obecního vězení. Jedinou podmínkouosvobozeníučinildobrovolnýsmír. Rády nerady podalysi sousedky ruce. Rozvážný starosta však věděl, že obě strany jsou přitom vhloubi duše pevně rozhodnuty vzájemný slib ijazyky opět před radnicírozvázati. Okamžitě měl však pohotově nezrušitelnější znamení ujednaného smíru. Prohlásil podání ruky za nedostatečné a jako důkaz trvalého přátelstvížádal, aby se vzaly do náručí a obtančily kolem úřadovny polku, kterou jim hvízdal. Tento neopotřebovaný prostředek postačil, aby ani jim, ani sousedům, kteří bůhví jak brzy úřední tajemství vypátrali, nevymizelzpaměti,akdybysnadpřestobyloněkdypotřebajej připomenouti, stačilo pouhé zahvízdání polky,aby nebezpečí novéhonepřátelstvíbylozažehnáno. Ba, řeknete si, mělto tenkrát pan starosta prosté starosti. Dnesbysistakovýmiproblémyžádnýstarostastarostinedělal, nemá na to čas.však nejen starosta,ale ani zaměstnanci mně neznáméorganizacesinedělajíamyslímanipřednějakýmilety nedělalistarostistím,žemístowalterovaulicebyloajei nyní na zcela nových uličních tabulkách název VALTROVA ULICE.Zná snadněkdoněkdevširém světě panavaltra,který bysetolikzasloužilonašeměsto,žebymuprávempatřilojeho jménem pojmenovat byť itak kratičkou azatím nevzhlednou místníulici?jetoitentokrátopravdujenzapomínání? Všechny ulice vtehdejšíbechyni byly novými, ově bílými tabulkami s červenými nápisy a modrým okrajem označeny napodzim roku 1931! Viz časopis Lázně Bechyně č.14zlistopadu 1931, str. 7,zpráva Zase opíď. Vní setaké mluví o ulici Petra Malého? Snad chyba tisková, snad ulice zmizela? Ale dnes v našem městě ztěchto tehdy nových plechových tabulekuž asi neexistuje žádná. Tyzmizely za 70 let všechny, ačkoliv nevím otom, že by během té doby celá Bechyně vyhořela. Je70 letpro plechovou ovanou tabulku mnohonebo málo?prolidskouspolečnostjetopouzejedenprůměrnýlidský život.nicmoc! frk Činnost tenisového oddílu TJ Jiskra Bechyně za rok 2002 Smíšené družstvo dospělýchbyloúčastníkem přeborui. třídyskupiny B. Výsledná tabulka: 1.Dačice 13bodů 2.Bechyně A 13bodů 3.PelhřimovB 11bodů 4.Sez.ÚstíB 11bodů 5.Třeboň 10bodů 6.HumpolecB 10bodů 7.Pacov 9bodů 8.Planán.Luž. 7bodů Vutkání ocelkovéumístění vkraji vyhrálo družstvo sskp České Budějovice,takže16.oddílůseumístilona3.místěvjihočeskémregionu. Hrálosevsestavě ing. MartinHlavnička,LukášHübner, PatrikHartl, Tomáš Hlaváček, Vendelín Wágner, Simona Vontorová, Zuzana Folbrchtová,JitkaPodlahová. Smíšené družstvo dospělých Bhrálo okresní přebor. Vzákladní skupině se umístilo na 2. místě apostoupilo do finálovéskupiny. Vtéto skupině seumístilona2.místě. Dle plánu byl zorganizován 12. ročník H60 TOUR a36. ročník lázeňského turnaje mužů. Tohoto turnaje se zúčastnilo 40 hráčů ze 17 oddílů/klubů/. Výsledky: semifinále dvouhry Fuka /Sez. Ústí/ -Lavík /Libra Č. Budějovice/: 6/3,4/6,6/3. Hoffman /Písek/ -Mráz /Libra Č.Budějovice/: 6/3,6/4. Finále:Fuka Hoffman6/3,6/4. Finále čtyřhry: Slavík /Libra Č.B/ -Škáva /Hluboká n. Vlt./ -Krejčík /TK Most/-Schmidtmaier/Karlín/:6/0,6/1. VměsícizáříuspořádámevBechyniokresnípřebordorostu,3.ročník turnajenynějšíchabývalýchhráčůtzv.betlaturnajzbytkusvěta. Do konce roku provedeme rekonstrukci tenisových dvorců odpovídající povrchu na tenisové Štvanici, nebudou chybět ani umělé tenisovélajny. Hlavnička Šachový spolek Bechyně žádáopomoc Kdokoliv z Vás pamětníků i nepamětníků bechyňských i nebechyňských byste věděli cokoliv, co se váže khistorii bechyňského šachu,dodejteprosímsvéinformacenanásledujícímísta: - DomovmládežeSPŠKvBechyni,VratislavŠťastný - MÚvBechyni,p.Chaloupková/podatelna/ PředemděkujívšichničlenovéŠachovéhospolkuBechyně. V.Šťastný Muži A : Kopaná -záøí Bechyně -Písek B v17.00 vpísku 7.9. Bechyně -Záhoří v17.00 vbechyni Bechyně -Božetice v16,30 vbožeticích Bechyně -Dříteň v16,00 vbechyni Bechyně -Skály v16,30 ve Skálách Muži B 8.9. Bechyně -Stádlec v17,00 ve Stádlci Bechyně -Pojbuky v16,30 vpojbukách Bechyně -Roudná v16.00 vbechyni Bechyně -Met. Tábor v16,00 vtáboře Dorost sk. C: Žácisk. B : 8.9. Bechyně -Katovice ve vkatovicích Bechyně -Kovářov ve14,30 vbechyni Bechyně -Sedlice v13,15 vsedlici Bechyně -Chýnov v10,00 vbechyni 1.9. Bechyně -Bernartice ve 13,00 vbernarticích 7.9. Bechyně -Písek B v 9,00 vbechyni Bechyně -Katovice v 9,00 vbechyni Bechyně -Strakonice v 10,00 ve Strakonicích Bechyně -Vodňany v 9,0 vbechyni Přípravka : 1.9. Bechyně -Tábor B v10,30 vtáboře 8.9. Bechyně -S.Ústí v10,00 vbechyni Bechyně -Planá hláš.vplané Bechyně -Soběslav v10,00 vbechyni Bechyně -Roudná v10,00 vroudné

5 Škody způsobené povodní: POVODEŇ VBECHYNI * zatopeno 28 domů * stržen most na Hutě alávky podvětrovem ado Pouště * kanalizace na Plechamru Evakuovánobylo57lidízeZářečía10zeŽidovystrouhy Pomoc poskytují: Vojsko, Dobrovolný hasičský sborbechyně, PanstvíBechyně,MICRO-SENSORspolsr.o.Bechyně,SPŠK, Bytenes Bechyně s.r.o., Rumpold s.r.o.,elexpres Elektroservis s.r.o.bechyně,návratstavebníaobchodnífirmabechyně,snn Bechyně a.s., SEN -vysoušecí technika sr.o., ZD Chrášťany, elektrofirmap. Komárka,BESTFINPlus,s.r.o., LÍPARaděticea dalšífirmyadobrovolníci. Město Bechyně pořádá veřejnou sbírku na pomoc občanůmměstabechyně postiženýmpovodnídne8.a12. srpna2002. Finanční prostředky získané touto veřejnou sbírkou budou použity výhradně na pomoc občanům postiženým povodnívnašemměstě.pro tentoúčelbylzřízen zvláštní účet u České spořitelny, kam mohou občané zasílat finančnípříspěvky: účet č /0800 Českáspořitelna,a.s. Město Bechyně přijímá pro tento účel rovněž dary,které mohou občané zaplatit přímo do pokladny vkanceláři finančníhoodboruměúbechyně. Město Bechyně předem děkujevšem za všechny finanční příspěvky, dary i za každou další pomoc občanům postiženýmpovodní. Další pomoc organizovala Církev římskokatolická, farnost Bechyně sbírkou věcí pro postižené obyvatelstvo.

6 Nabídka pro obyvatele postižené povodní DRY-CELL Způsob, jak velmi rychle avelmi levně zajistit vysušovánímokrých, nebozamáčenýchprostorpopovodníchnebojinýchnehodách DRY-CELLjevelmikompaktníhmotanabázipapírovéhovlákna DíkyobrovskéschopnostivázatvoduDRY-CELLzajistívelmi rychlé aúčinnévysušovánípožadovanéhomístaneboprostoru. DRY-CELL je schopen efektivně pohltit -absorbovat 8-9 lvody na jeden kilogramhmoty máschopnost,díkysvébuněčnéstruktuře,pohlcenouvodudržet povysušeníprostorusehmotadávysušitapoužítopakovaně tam, kde je vysoušeníobtížné, posype se prostor hmotou DRY- CELL,rozhrnedopožadovanévrstvy celýprocesseopakujedopožadovanéhostavu příklad 3cmvrstvahmotyDRY CELLtj.3cm /cca3kg/pohltína1m224 27litrů vody vrstvu je nutné po nasátí odstranit, aby se mohlo pokračovat opakovanýmnanášenímsuchéhmoty obvyklejetřebaprocesopakovat2xapotompostupovattradičními způsoby, připosledním nanesení hmoty je dobré nechat DRY- CELLpůsobitdéle je schopen pohltit ioleje, jedy ajiné kapaliny. Likvidace takto kontaminovanéhmotyjepakzávislánatypukontaminace jenaprozdravotně aekologickynezávadný popoužitíjejlzevyvéstnaskládkunebohozkompostovat dodáváse vpapírových pytlích 10, 15nebo30 kg za cenu 11,70 Kč/Kg+22%DPH Kontakt: firma RUMPOLD s.r.o.,p. Průcha tel.0602/ Komerční banka, a.s., Vám nabízí spotřebitelské úvěry kfinancování osobních (nepodnikatelských) potřeb Spotřebitelské úvěry KB účel použití univerzální (např. na nemovitosti, automobil,dovolenou,bytovézařízení,neúčelové) splatnost až do 10 let (s možností předčasné splátky) výšeúvěru od30do500tis.kč úvěrydo70tis.kč jsouposkytovány bezzajištění vyřízení žádosti do 5-ti dnů po předložení požadovaných podkladů (zejména doklady totožnosti, potvrzení opracovním příjmu, případně daňovépřiznání) Bližší informace Vám ochotně poskytneme přivaší osobnínávštěvě, případně telefonicky na našich obchodníchmístech: pobočka Tábor,Tyršova 521,tel. 0361/ expozitura Bechyně,Libušina197, tel. 0361/ expozitura Soběslav,nám. Republiky 101,tel. 0363/ expozitura Veselí nadluž.,malé nám. 13/II, tel.0363/ Poděkování Rád bych jménemobyvatelměstské části ZářečívBechyni,která byla postižena povodní, poděkoval příslušníkůmmístní policie zato, že bez ohledu na své osobní volno zajistili ostrahu této části proti rabování. Velký dík patří příslušníkům AČR, kteří obětavě pomáhali při evakuaci. Matějíček Výsledky dubnovésbírkypro chudé Poslednísbírkavìcípropomocchudýmprobìhlaovíkendu13.a Vagon setentokrát zcela zaplnil obvyklýmidary. Nákladysbírkybyly 4042,- Kè. Drobní dárci pøispìli920,-kè,mìstskýúøad1500,-kèazbytekbyluhrazenzvýtìžkudobroèinného koncertu. Sbírka byla odeslána do centra OS Diakonie vbroumovì. Dìkujeme všem dárcùm,pomocníkùmaorganizátorùm. Pokudchcetedarovatnìjakéèistéazachovalévìci,pøíštísbírkabudevøíjnu.Bližší informacenajdetenaletácích. Setkání pilotù Dne sevBechyniuskuteènilosetkánípilotù9.a19.stíhacíholeteckého pluku.tutovydaøenouakcizorganizovalamístníodboèkasvazuletcù.zúèastnilosejí kolem150bývalýchpilotùtìchtovbechynidøívepùsobícíchleteckýchjednotek,spolu snìkolika pøíslušníky technického personálu adalšími pøíznivci letectví. Pøijelo i nìkolikkolegùzeslovenskérepubliky. Setkáníbylozorganizovánoupøíležitostinìkolikakulatýchvýroèí,pøipadajícíchna tentorok.pøedpadesátilety(vroce1952)sevbechynizaèalobudovatvojenskéletištì. TensamýrokvkvìtnuvzniklvMilovicích Mladé9.slpaonìcopozdìjivmìsícíchzáøí avøíjnuvzniklyvèeskýchbudìjovicíchi1.stíhacíleteckádivizea19.slp.všechnytyto leteckéútvarysepodobudovánízdejšíholetištìpøemístilydobechynì,kdepùsobilyaž dosvéhozrušenívletech1958,1990a1993. Upøíležitostitohotovýroèíbyla vydánaiknihajiøíhohavla OlétánívBechyni, kteráse,jakjejínázev napovídá,zabývátehdejšímletectvím.souèástítohotosetkání byl ikøest této knihy aneformální autogramiáda. Køtu knihy bílým sektem se ujal pøedsedaodboèkypanvladimírborek. Zprávaprodiabetiky ÈlenùmapøíznivcùmDIAKLUBUoznamujeme,žesladképrázdninovénicnedìláníjeu konce! Pravidelné cvièení nažidli podvedením Mgr. Vlkovézaèíná vúterý abude pokraèovatkaždéúterývždyod9.30hodinvklubovnìdomovamládeže,zapoplatek10,- Kè. Možnost rozšíøit své vìdomostní obzory je dána v15.00 hodin vhotelu JUPITER-srdeènìVászvemenapøednáškuodbornéholékaøe psychologa. DIA K-TRI Mìstské muzeum Je sice delší èas uzavøeno, ale abychom na nìj nezapomnìli, oto se postaraly studentky kulturní historie Jana Hrušková a Stanislava Brejchová.Pøipravilyvýstavuknih,fotografiíajinýchreáliízarchivupod názvem Pokladymuzejníknihovny. Zaèalaslavnostnívernisáží19.srpna2002atrvaladokoncesrpnat.r. Milé studentky, dìkujeme Vám za Vaši práci azájem. Už se všichni tìšíme,ažbudemuzeumvpoøádkuinanovéinstalaceexponátù,okteré sezasloužilaøadanašichnadšenýchpøedchùdcù. A.P. Plán práce Národopisnéhosdružení přijihočeském muzeu vč.budějovicích na září říjen Mgr.LeošNikrmajer:Koněspřežka najihu Čech /přednáška historikajčmspojenásvycházkou Doc. PhDr. Irena Štěpánová, Csc.:Blatský kroj ajeho výšivka /přednáška přední českéetnografkyaznalkyně jihočeského kroje. Vyzýváme zájemce, aby předvedli své práce apřispěli svými znalostmikodbornékonzultaci/ LadislavBašta:Rybářstvínajihu Čech /přednáškabývalého ředitelestátníhorybářstvívhlubokénadvltavou/ Ludmila Dominová: Výšivka zrybích šupin /přednáška předsedkyně NSspojenáspraktickouukázkou/ Vždyv17.00hodin. Mìstský zpravodaj è.8/2002, den vydání: Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì,IÈO: ,nám. T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni1. den vmìsíci.ev.è.period. tisku37/97.náklad 2100 výtiskù.zdarma. Pøipomínky,návrhy apøíjeminzerce (15 Kè/cm ) poštou,na tel.0361/ a811490, nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárnaplaná n.luž,tel

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016

Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016 Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016 Ve více než zcela zaplněném sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se v pondělí 25. dubna

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.Petr Studenovský, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 600, fax: 386 359 007 e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Regionální soutěž B 2014/2015 Závěrečný zpravodaj

Regionální soutěž B 2014/2015 Závěrečný zpravodaj Konečné pořadí Regionální soutěž B 2014/2015 Závěrečný zpravodaj Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MP3 Body 1 Sokol Buštěhrad C * 2,0 4,5 3,0 2,0 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 24 34,0 2 TJ Sokol Lány 3,0

Více

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech Yauwais Cup 2013 Obsah: Část A obecné informace Část B představení týmů a los Část C rozpis a časový harmonogram Část A - obecné informace:

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Příjmy z daní (všechny daně zasílané FÚ) Poplatky (pes, správní poplatky a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu

Příjmy z daní (všechny daně zasílané FÚ) Poplatky (pes, správní poplatky a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu Výhled na rok 2010 Příjmy na rok 2010 Poplatky odpady (předpoklad 500,-- Kč na osobu) Pronájem ch nemovitostí obchod, ZŠ Příjmy celkem rok 2010 5.800.000,-- Kč 5 4 400.000,-- Kč 6.629.200,-- Kč Výdaje

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 12. 3. 2008 USNESENÍ č. 4/2-08 Z I. n e s o u h l a s í s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: starší žactvo

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: starší žactvo Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: 8..0 pořadatel: kategorie: starší žactvo dvouhra chlapců. Slapnička Jakub (). Pešek Ondřej (Jiskra Třeboň).-. Ondráček Jan (Sokol Studená).-. Beneš Pavel ()

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 10. 12. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Věra Doležalová, Lukáš Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Milena Jilgová, Ing. Vladimír

Více

Ohlédnutí za uplynulými ročníky

Ohlédnutí za uplynulými ročníky P o t ř e t í Hylváty jsou částí města Ústí nad Orlicí od roku 1924. Historicky byly součástí lanšperského panství, později lanšperského velkostatku lanškrounského panství. Obcí se staly po roce 1850 a

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s ze 4. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. dubna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 11. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Zjištěné nedostatky: Sokol Buštěhrad C Jaroslav Křížek chybějící povolení k hostování ŠO Stochov Bohumil Sednička neregistrovaný, neaktivní Rozlosování

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Město Město Valašské Meziříčí Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Obyvatelé České republiky se prakticky seznámili s povodněmi v červenci 1997, kdy zasáhly

Více

Obec okres ze zasedání zastupitelstva obce Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Program jednání: k bodu 1:

Obec okres ze zasedání zastupitelstva obce Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Program jednání: k bodu 1: Obec Dolní Zimoř, okres Mělník Z á p i s č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Zimoř konaného dne 27. 11. 2014 v 18:00 hod. v budově obecního úřadu Přítomni: Mareček Milan, Batovičová Šárka, Čížková

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 163 164 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Usnesení Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne

Usnesení Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.1.2015 : č. 2015-1-1 schvaluje program jednání č. 2015-1-2 schvaluje přijetí smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II. jihozápad

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 6/2013 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 6/2013 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 6/2013 ze dne 19.6.2013 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Kolář, Jahodová, Krafta, Zdeněk, Rážová, Konopík, Filip, Blažek, Drábek Omluveni:

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 165 166 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby:

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby: Vážení spoluobèané, tak nám rok opìt ubìhl jako voda a blíží se období prázdnin a dovolených. Dìti postupnì vylepšují své výsledky ve škole, uèitelé se tìší na zasloužené volno. Mnoho našich mladých úspìšnì

Více

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 01. 02. 2017 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 463/17/2017 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností Projekt Platforma nezřizované kultury v Českých Budějovicích: Rok realizace projektu 2012 Hlavní aktivity projektu: Festivalový koncept SLAVIE ožije: festival místní spolkové a nezřizované kultury v Českých

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek Občanské sdružení DIACEL sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DIACEL, SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ S DIABETEM A CELIAKIÍ, PÍSEK ZA ROK 2013 PÍSEK, LEDEN 2014 Zpráva

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55)

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) USNESENÍ č. 39/03-15 R zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "T.G. Masaryka č.p. 4, Bechyně - výměna oken ve 2. NP".

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více