Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím souslednosti časové 2 vyučovací hodiny let (kvarta-kvinta) Cizí jazyk Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který se v lekci zaměřuji (přesné znění z RVP) Žák: gramaticky správně tvoří a obměňuje věty sestaví ústní sdělení týkající se daného tématu rozumí obsahu autentických materiálů a využívá je ke své práci Žák: Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) umí gramaticky správně formulovat svůj názor na cestování umí gramaticky správně reprodukovat rozhovor o cestování umí současně poslouchat text a vykonávat pokyny podle předem daných instrukcí Tématický okruh OSV Hlavní cíl/e OSV, které chci v lekci naplnit a reflektovat se žáky - nejlépe jeden cíl OSV na jednu vyučovací hodinu - číslovat dle vyučovací hodiny, ve které cíl chceme dosáhnout a reflektovat - více viz. materiál Pomůcka pro formulaci OSV cílů). Rozvoj schopností poznávání Žák prozkoumá svůj vlastní učební styl a obohatí si ho o nové strategie učení

2 Metody vyučování - stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit) - nejvýše 3 řádky na metodu 1. Zahájení-zahájí učitel česky 2. Zcitlivění na téma Travelling-dialog mezi žáky a následná reprodukce sousedova názoru-vedeno v angličtině 3. Odvození tématu a oznámení cílů vyučování -včetně cílů OSV-učitel klade návodné otázky a žáci na ně hledají odpověď-vedeno v češtině 4. Shrnutí souslednosti časové česky a gramatická cvičení z učebnice anglicky-žáci sami shrnout daný gramatický jev a udělají cvičení 5. První dílčí reflexe-žáci hodnotí obtížnost jednotlivých typů cvičení a navrhují strategie učení-vedena v češtině 6. Cvičení na praktickou komunikaci-žáci dělají cvičení z učebnice podle daných pokynů-vedeno v angličtině 7. Druhá dílčí reflexe-žáci hledají strategii pro lepší komunikaci-vedeno v češtině 8. Poslechová cvičení-žáci dělají cvičení z učebnice podle daných pokynů-vedeno v angličtině 9. Třetí dílčí reflexe-žáci hledají strategie pro vylepšení poslechových dovedností-vedeno v češtině 10. Závěrečná reflexe-evaluace Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a. - číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše 1. Co děláš, aby ses tento typ cvičení dobře naučil? 2. Co by ti pomohlo, aby ti tento typ cvičení lépe šel? 3. Co se ti osvědčilo a doporučil bys to ostatním, aby se jim lépe učilo? Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace). Škála Autor lekce, škola Zdenka Maixnerová, Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2

3 Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, mělo úspěch, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a. Co bych příště udělal/a jinak (jak bych upravil/a tuto přípravu). Evaluace: podklady, které dokumentují naplnění stanovených OSV cílů. (např. vypracované pracovní listy, záznamy výroků dětí, dotazníky, další texty, výtvory dětí fotografie, zpětná vazba od dětí, videozáznam, další metody evaluace) Rozdělení žáků do dvojic, které se v průběhu vyučování mění (na každou aktivitu jiná dvojice) Časová tíseň, neustálé sledování času a dodržování časových limitů Zvolit jinou metodu záznamů názorů dětí, např. nahrávání na magnetofon Záznamy navrhovaných strategií žáků na tabuli.

4 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky: kazetový magnetofon učebnice Matrix Pre-intermediate, str Time to talk, str cv. 3b, 3c, str cv.1, cv. 2 Průběh vyučování a časový odhad jednotlivých aktivit: První vyučovací hodina Zahájení Učitel česky vysvětlí, jak bude vyučování probíhat. Dnes se budeme učit trochu jinak, než jak jsme zvyklí. Hodně si budeme o průběhu vyučování povídat. Velká změna bude v tom, že si o vyučování budeme povídat česky. Učitel vysvětlí, proč bude vyučování jiné a stručně vysvětlí, co znamená OSV. Celé zahájení je vedeno v češtině. Zcitlivění na dané téma Učitel anglicky vysvětlí žákům, že budou pracovat ve dvojicích. Anglicky vyzve žáky, aby každý svému sousedovi řekl 3 věty o svých posledních prázdninách. Vysvětlí anglicky žákům, že poté budou reprodukovat sousedovo sdělení a budou začínat větou: "On(a) řekl(a) že:.. Učitel anglicky požádá jednoho žáka, aby česky shrnul postup. Odvození tématu a oznámení cílů vyučování-včetně cílů OSV (5minut) Učitel vyzve žáky, aby odvodili, čím se budou při vyučování zabývat. "Jaké si myslíte, že bude dnešní téma?" "Jakým gramatickým jevem se asi budeme dnes zabývat?" Učitel zapisuje odpovědi žáků na tabuli. Žáci si sami vyberou nejvhodnější název lekce a gramatický jev. Celé vedeno v češtině. Učitel česky oznámí oborové cíle vyučování, včetně cílů OSV, a napíše je na tabuli. Používá neodborný, dětský slovník. Tyto cíle zůstanou na tabuli po celou dobu vyučování. "Dnes budeme hovořit o cestování a naučíme se v praxi používat souslednost časovou, kterou jsme si posledně teoreticky vysvětlili. Zlepšíme si poslechové dovednosti. Budeme také mluvit o tom, co nám při práci dělá potíže a co nám jde dobře. Pokusíme se najít způsoby, jak se lépe učit." Shrnutí souslednosti časové a gramatická cvičení z učebnice (20 minut)

5 Učitel česky požádá žáky, aby mu česky diktovali, co o souslednosti časové vědí. Údaje píše na tabuli. Poté sám doplní údaje, na které si žáci nevzpomenou. Tyto údaje zůstanou na tabuli po celou dobu vyučování. Učitel anglicky požádá žáky, aby si otevřeli učebnice a přečetli si návod k zadaným cvičením. Cvičení z učebnice jsou v angličtině a typově se liší. Poté požádá jednoho žáka, aby česky shrnul, co budou se zadanými cvičeními dělat. Žáci vypracují zadaná cvičení samostatně a potom si je zkontrolují se svým sousedem. Teprve potom je zkontrolují společně z učitelem. Kontrola cvičení s učitelem probíhá v angličtině. Učitel hovoří česky pouze pokud vysvětluje gramatiku. Protože všechna cvičení jsou v angličtině, učitel diktuje žákům české věty zaměřené na souslednost časovou a žáci je ústně překládají do angličtiny. Učitel anglicky vyzve žáky, aby se snažili opravit spolužákovu chybu. Chybu opraví sám pouze pokud jsou žáci neúspěšní. První dílčí reflexe (10 minut) Celá reflexe je vedena v češtině. Učitel vysvětlí žákům, že budou hodnotit obtížnost jednotlivých cvičení. Žáci přidělují body od jedné do deseti jednotlivým typům cvičení podle obtížnosti. Čím je cvičení obtížnější, tím vyšší počet bodů získá. Učitel zapisuje výsledky na tabuli. Potom učitel klade otázky: "Pro koho byl snadný tento typ cvičení? Proč byl pro tebe tento typ snadný? Co děláš, aby ses tento typ cvičení dobře naučil? Pro koho byl tento typ cvičení složitý? Co by ti pomohlo, aby ti tento typ cviční šel lépe?" Učitel píše používané i navrhované strategie na tabuli. Záznamy zůstávají celou dobu napsané na tabuli. Druhá vyučovací hodina Cvičení na praktickou komunikaci (15 minut) Učitel anglicky změní dvojice podle libovolného klíče. Anglicky zadá žákům cvičení z učebnice. Žáci si sami přečtou zadání a učitel anglicky požádá 1 žáka, aby česky shrnul, co budou s jednotlivými cvičeními dělat. Ve všech cvičeních je třeba klást otázky i odpovídat. Učitel chodí mezi jednotlivými dvojicemi a případně opravuje špatně položenou otázku, výslovnost, slovíčko apod. Pokud si žáci s něčím nevědí rady, mohou učitele požádat o pomoc, ale v angličtině. Poté požádá podle časových možností několik dvojic, aby daná cvičení předvedly před celou třídou. Případné chyby nejprve opravují žáci, učitel opravuje pouze to, s čím si žáci nevědí rady. Celá diskuze probíhá v angličtině, pouze gramatiku učitel vysvětluje česky.

6 Druhá dílčí reflexe Celá reflexe je vedena v češtině. Učitel vyzve žáky, aby se rozdělili do 2 skupin, podle toho, jestli jim šla lépe role tazatele, nebo tázaného. Poté zadá skupinám úkol: "Máte 3 minuty na to, abyste vymysleli, co by vám pomohlo, abyste stejně dobře zvládli i druhou roli." Po dané době napíše učitel nápady jednotlivých skupin na tabuli. Tyto nápady zůstávají po celou dobu napsané na tabuli. Poslechová cvičení (10 minut) Učitel anglicky změní podle libovolného klíče dvojice. Zadá anglicky žákům cvičení z učebnice. Anglicky je požádá, aby si nejprve přečetli celé zadání včetně případných otázek a požádá jednoho žáka, aby česky shrnul, co budou s jednotlivými cvičeními dělat. Každé poslechové cvičení žáci uslyší dvakrát. Po cvičení zkontroluje s žáky správnost odpovědí. Pokud to lze, nechá každého žáka odpovědět alespoň jednou. Třetí dílčí reflexe Celá reflexe probíhá v češtině. Učitel zadá otázku: Co z toho, co vy děláte, byste doporučili ostatním, aby si vylepšili poslechové schopnosti? Učitel po dobu 4 minut zapisuje odpovědi žáků na tabuli. Závěrečná reflexe - evaluace Celá závěrečná část probíhá v češtině. Učitel vyzve žáky: "Zamyslete se nad tím, která aktivita z dnešního vyučování - gramatika, komunikace a poslech - vám šla nejhůře. Pokuste se vybrat si z napsaných strategií ty, které vám pomohou, abyste se v dané aktivitě vylepšili." (Je-li třeba, učitel vysvětlí žákům škálu pomocí zdvižené ruky. Dále pokračuje:) Vyjádřete teď polohou ruky každý za sebe o kolik procent si myslíte, že budete příště s použitím těchto strategií lepší v gramatice." O kolik procent si myslíte, že budete příště s použitím těchto strategií lepší v komunikaci." A o kolik procent si myslíte, že budete příště s použitím těchto strategií lepší v poslechu." Učitel uzavře hodinu s tím, že v některé z příštích hodin si žáci svoje předpoklady ověří. "V některé z příštích hodin si své předpoklady ověříte a sdělíte si zkušenosti, jak vám jednotlivé strategie vyhovovaly a v čem se objevil problém."

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidská práva Časový rozsah lekce 2 x 45 minut (následují za sebou) Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domov, vztahy v rodině Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Znáte Afriku? (úvod do učiva o černém kontinentu) Časový rozsah lekce 2-3 hodiny Věková skupina

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Česká republika v číslech (procenta) Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (je výhodnější,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Trénujeme etiku v praxi Výchova

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV Název učební jednotky (téma) Kočka učíme se žádat Stručná anotace učební jednotky Tato učební jednotka rozvíjí oborové cíle ze

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA INFOA 1 Cvičebnice byla vytvořena plně v souladu s RVP ZV a Standardy základního vzdělávání v

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Lekce 1.3 UCÍME SE UCIT SE Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

Návrh metodiky pro rozvíjející hospitace

Návrh metodiky pro rozvíjející hospitace Příloha 1 Návrh metodiky pro rozvíjející hospitace zpracovali: Mgr. Jitka Altmanová Mgr. Jitka Jarníková Mgr. Šárka Kocourková Mgr. Katarína Nemčíková Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. PaedDr. Jan Tupý Praha

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

Příprava na vyučování Výchovy ke zdraví s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování Výchovy ke zdraví s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování Výchovy ke zdraví s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Umíme předcházet úrazům ve škole i při sportu? Stručná anotace učební jednotky Aby úrazů a nepříjemných zážitků

Více

PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH

PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy HODNOTY, POSTOJE, PRAKTICKÁ ETIKA Lekce 11.1 PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH Anna Pekárková www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA 1 ÚVOD Cvičebnice Angličtina příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník byla

Více

Nástroje a kriteria hodnocení žáků

Nástroje a kriteria hodnocení žáků Nástroje a kriteria hodnocení žáků PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, aby věděl, co se naučil, zvládl a jak s tím zacházet, v čem se zlepšil,

Více

ISBN 978-80-905036-8-7

ISBN 978-80-905036-8-7 Tento dokument podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora Nevyužívejte komerčně Nezasahujte do díla http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ ISBN 978-80-905036-8-7 Myslím si, že mé čtení

Více

Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy

Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Při přípravě metodického materiálu byla použita publikace KOM(petenzen)PASS financovaná Evropským

Více

POZNÁVÁME SVÉ SPOLUŽÁKY

POZNÁVÁME SVÉ SPOLUŽÁKY Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy POZNÁVÁNÍ LIDÍ Lekce 6.1 POZNÁVÁME SVÉ SPOLUŽÁKY Soňa Hermochová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Metodika EKS. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond

Metodika EKS. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Metodika EKS Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodická oblast... 4 2.1 Základní pojmy...4 2.2 Teorie ve vzdělávání dospělých...6 2.2.1 Kolbův

Více