ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 5ZŠ-OŘ/2005 Pedagogická rada projednala dne , ředitelka školy, ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Řád učebny je vyvěšen v učebně na viditelném místě, musí být schválen ředitelem školy (podpis ředitele a razítko školy). Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří v první hodině chyběli. 1

2 Tělocvična 1. Žáci vstupují do tělocvičny a šaten pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího. Žáci, kteří v hodině necvičí se řídí pokyny učitele. 2. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru a v obuvi se světlou podrážkou. 3. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob. 4. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. 5. Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu také ohlásí návrat do tělocvičny - např. po použití WC. 6. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, protože by se mohly zničit a také by mohly způsobit úraz majiteli nebo jinému cvičícímu 7. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu, aby mohl být ošetřen a také nahlášen pojišťovně. Pokud žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola to musí uvést na oznámení o úrazu a je nebezpečí, že pojišťovna v takovémto případě náhradu nevyplatí. 8. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení tělocvičny. 9. Okna je možné otevírat pouze se svolením vyučujícího. 10. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejná místa. Vyučující tělocvičnu po každé hodině uzamykají. 11. Žáci nesmí nosit a konzumovat v tělocvičně žvýkačky a žádné jídlo. V dne 2

3 Počítačová učebna 1. Do učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího. 2. Žák pracuje u počítače podle pokynů vyučujícího, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen učitelem v rámci výuky. 3. V učebně žáci nejí a nepijí, aby nepoškodili vybavení učebny, například znečištěním klávesnice. 4. Žáci bez svolení vyučujícího nepracují na řídícím počítači, nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu zdroji, počítačové síti a k periferiím. 5. Žáci nepřinášejí do učebny vlastní diskety s programy a nesnaží se je používat. Mohli by tímto způsobem rozšířit počítačové viry na školní nebo své počítače, také na počítače svých rodičů a známých v zaměstnání a zavinit tak jejich poškození nebo zničení. Nekopírují programy z počítače pro své potřeby, protože by tím porušili autorská práva, dopustili se tak trestného činu a vystavili se nebezpečí trestního stíhání. 6. Jakékoli neobvyklé chování počítače ohlásí žáci učiteli, aby mohlo být prověřeno podezření na počítačové viry. 7. Žáci při práci s počítačem neprovádějí žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení konfigurace počítače, poškodit nebo zničit software a hardware, protože by mohli způsobit poruchu počítačů a značnou finanční škodu. 8. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny, bude od nich vymáhána finanční náhrada. 9. Okna je možné otevírat pouze se svolením vyučujícího. 10. Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních osob v učebně. S vybavením učebny zacházejí šetrně. 11. Po skončení hodiny žáci uklízejí pracovnu. 12. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za velmi závažný kázeňský přestupek. V dne 3

4 Učebna fyziky, chemie 1. Pracovna je určena pouze k výuce fyziky a chemie. 2. Do učebny vstupují jen se souhlasem vyučujícího.. Do přilehlého kabinetu fyziky a chemie je žákům bez doprovodu učitele vstup zakázán. 3. Přestávky mezi hodinami tráví žáci ve svých kmenových třídách. 4. V učebně je zakázáno jíst a pít. 5. Žáci nesmí svévolně manipulovat s exponáty vystavenými v pracovně a ni se zde umístěnými přístroji. 6. Se zařízením laboratoře žáci zacházejí šetrně a jsou odpovědni za případné škody, které úmyslně způsobí. 7. Žáci udržují čistotu a pořádek na pracovišti, šetří vodou, plynem, elektřinou a chemikáliemi. 8. Dodržuj bezpečnostní a hygienické zásady o kterých jsi byl poučen a jakoukoli nehodu ihned hlas vyučujícímu. 9. Se zařízením rozvodu vody, el.energie a plynu manipuluj pouze podle pokynů učitele. Elektrické přístroje pro rozvod 220 voltů zapojuje pouze vyučující, žáci s nimi nepřicházejí do styku. 10. Po skončení práce zkontroluj stav svého pracovního místa,užívaných pomůcek a chemikálií, zkontroluj uzavření vody, plynu, oken, vypnutí el. energie. 11. Okna je možné otevírat pouze se souhlasem vyučujícího. 12. Jakékoli porušení tohoto řádu bude přísně postihováno. 13. Elektrický rozvod je pravidelně a v předepsaných termínech kontrolován revizním technikem. V dne 4

5 Kabinet chemie 1. kabinet chemie - přípravna je umístěna v místnosti č.: 2.V přípravně je zákaz jídla a kouření, vstupu a manipulace s otevřeným ohněm, tento zákaz je označen výstražnými tabulkami na vstupních dveřích. 3.Přípravna je vybavena sněhovým ručním hasicím přístrojem. 4.V přípravně musí být materiál skladován tak, aby průchody a únikové cesty zůstávaly volné. 5.Hořlavé kapaliny - nesmí být skladovány v otevřených nádobách, - přepravní nádoby musí být plněny nejvýše do 95% objemu - obaly musí být řádně uzavřeny a obráceny uzavřeným otvorem nahoru - v přípravně může být nejvýše 250 litrů hořlavých látek, z toho 50 litrů první třídy nebezpečnosti - rozbitné přepravní obaly mohou mít objem nejvýše 5 litrů - nízkovroucích hořlavých kapalin může být v přípravně nejvýše 10 litrů, pokud jsou v rozbitných přepravních obalech, nebo 20 litrů v nerozbitných obalech. Musí být skladovány odděleně od ostatních hořlavých látek, v nádobách o objemu max. 1 litr. - Nesmí se používat k účelům, které nesouvisejí s technologií laboratorních prací - čištění oděvů,... - Zbytky se nesmí vylévat do kanalizace (vodovodní výlevky, WC) - Pracovníci používající hořlavé kapaliny musí být z hlediska požární bezpečnosti prokazatelně seznámeni s jejich vlastnostmi. - Při rozlití hořlavé kapaliny se musí zhasnout oheň kahanu, kapalinu vytřít a důkladně vyvětrat. 6.Mimo prostor přípravny se umísťuje kovová nádoba s víkem pro odkládání textilií použitých k čištění. 7.Elektrický rozvod je pravidelně a v předepsaných termínech kontrolován revizním technikem. 8.Používání vařičů a jiných tepelných elektrických spotřebičů je zakázáno. 9.Před odchodem z přípravny po skončení práce je pracovník povinen zkontrolovat vypnutí el. proudu, uzavření nádob s chemikáliemi, odklizení odpadu a provedení všech dalších protipožárních a bezpečnostních opatření. V dne 5

6 Hřiště s umělým povrchem 1. Sportovní povrch umělá tráva je určen ke všem druhům kolektivních a individuálních míčových her. 2. Pro stále dobrou kvalitu sportoviště se doporučuje: odstraňovat z povrchu všechny ostré a hrubé částice (kamínky), které by mohly být příčinou zranění sportovců a vedly ba k rychlejšímu opotřebení sportovního povrchu občasné česání sportovní plochy kartáčovým smetákem ve směru proti nastavení vláken 3. Je zakázáno pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry)nebo s tmavou podrážkou, kopačkách s kovovými hroty. Manipulovat s řeznými, bodnými, sečnými nástroji, provozovat cyklistiku, lední hokej. 4. Při jakémkoli porušení celistvosti povrchu je nutno ihned zajistit opravu dodavatelem. V dne 6

7 POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K PLAVECKÉ VÝUCE Č.j.: Vypracoval:, ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Účinnost ode dne: Povinnosti učitelů zajišťujících dozor: a) Bez pedagogického dozoru je žákům přístup do plaveckého areálu zakázán. b) Zodpovídají za bezpečnost žáků až do nástupu do prostor bazénu, kde děti přepočítávají a předají učitelům plavecké školy. Od této chvíle až po nástup při závěru výukové hodiny přebírají veškerou odpovědnost pracovníci plavecké školy (dále jen PŠ). Po nástupu při ukončení hodiny si děti přebírají opět doprovázející učitelé. c) V průběhu výuky je doprovázející učitel ve cvičebním úboru (plavky, tričko, tepláky) a po celou dobu výuky se nevzdaluje z prostoru bazénu. Dohlíží na děti, které se neúčastní plavecké výuky a na požádání spolupracuje s příslušným učitelem plavání, např. vykonává nad žáky dozor při chvilkové nepřítomnosti učitele plavání, upozorní učitele plavání na skutečnosti, které umožní individuálně přistupovat k žákům a významně mohou ovlivnit kvalitu výuky. d) Během výuky se zdržují v místě vstupu z šaten k bazénu, dohlíží nad žáky odcházející v průběhu hodiny na WC. e) Je nápomocen při poskytování první pomoci a ošetření drobných poranění. Při eventuálním nutném ošetření v nemocnici zajistí doprovod při přepravě pracovník plavecké školy. a) Při první lekci vyplní jmenný seznam žáků, ve kterém bude zaznamenávat docházku žáků v jednotlivých vyučovacích hodinách. Nejpozději do druhé lekce zajistí od žáků prohlášení zákonných zástupců žáka o dobrém zdravotním stavu a způsobilosti žáků k plavecké výuce a předá je příslušnému pracovníkovi plavecké školy. Bez tohoto potvrzení se děti nemohou plavecké výuky účastnit. Žáci vyřazení z plavecké výuky musí být ponechány ve škole. b) V průběhu plavecké výuky zodpovídá za dodržování provozního řádu plaveckého areálu svými žáky. c) Povinností pedagogického dozoru je zajistit včasný nástup do hodiny, přezutí a uložení obuvi, ukázněný příchod žáků do šaten, zajistit řádné osprchování žáků mýdlem a bez plavek. Musí být oblečen tak, aby mohl provádět kontrolu. Pokud se zjistí znečištění bazénu, budou náklady na přečištění vyžadovány na viníkovi. Po ukončení plaveckého výcviku opět zajistí osprchování žáků a jejich osušení. Při vysoušení vlasů obsluhuje sušáky, jejich případné závady ihned hlásí vyučujícímu PŠ. Podepisuje třídní knihu. Při tříhodinové absenci žáka v plaveckém výcviku vyžaduje a kontroluje lékařské potvrzení. d) Pokud se třída z vážných důvodů nemůže dostavit k výuce plavání, je vyučující této třídy povinen oznámit tento fakt na ZŠ. 2. Základní hygienická pravidla 7

8 a) V den plavecké výuky se žáci vhodně obléknou, především v zimních měsících (čepice, teplé oblečení,...). Před vstupem do bazénu žáci použijí WC, řádně se umyjí pod sprchou mýdlem a zakončí sprchování studenou vodou, aby nešli do vody bazénu rozehřátí. Ve sprchách ani u bazénu nesmí používat hygienické prostředky ve skleněných obalech. b) Po skončení výuky se žáci opět osprchují, řádně osuší vlasy, uši a mezi prsty na nohou vlastním ručníkem. Sprchování opět zakončí studenou vodou. c) Nemocní žáci se nesmí účastnit výuky, škodí tím sobě a mohou přenést nemoc na druhé. d) Plavání se nedoporučuje nejméně jednu hodinu po jídle. V prostorách bazénu se nesmí jíst. Pro plavání je nutné použít plavky, které slouží pouze k tomuto účelu. e) Žáci používají koupací čepice. 3. Bezpečnostní a hygienické předpisy pro výuku a) Do plavecké třídy nejsou zařazeni žáci, kteří přinesou lékařskou zprávu, že se nemohou účastnit plaveckého výcviku. b) Nemocní žáci nepatří do bazénu. Děti s kožními chorobami (např. opary, plísně, bradavice) a děti trpící epilepsií se nesmí výuky účastnit. c) Na plaveckou výuku budou žáci vybaveni igelitovou taškou, ručníkem, plavkami, koupací čepicí a tělovým mýdlem. Do plavecké výuky si neberou cenné předměty, větší obnos peněz, šperky apod. Při náhodném opomenutí tohoto nařízení odevzdají cenné věci po dobu výuky do úschovy doprovázejícímu učiteli. d) Doprovázející učitelé jsou povinni dohlížet nad žáky, aby nebyl porušován provozní řád plaveckého areálu. Před vstupem do šaten poučí žáky o chování v těchto prostorách: - použití WC před osprchováním, - osprchování a umytí bez plavek, - povinné používání koupací čepice, - uložení potřeb pro plaveckou výuku do igelitových tašek. e) Po ukončení je důležité řádné osprchování (zakončené opět studenou vodou), důkladné osušení těla, uší a prstů u nohou (možnost vzniku plísňových onemocnění). f) Po umytí ve sprchách přicházejí žáci do prostoru bazénu. Zde si odloží na určené místo igelitové tašky a potřebami pro plaveckou výuku. Doprovázející učitel zajistí vzorný a hlavně rychlý nástup žáků tak, aby přepočítání a předání žáků proběhlo v co nejkratším čase. g) Pokud potřebuje žák v průběhu výuky použít WC, ohlásí to svému učiteli a ten jej uvolní. Na WC jej doprovodí učitel ZŠ, který dohlíží na jeho bezpečnost. 4. V průběhu plavecké výuky žák nesmí: - znečišťovat vodu v bazénu, - křičet v prostoru bazénu, - strkat do spolužáků, - běhat a klouzat se po mokrých dlaždicích, - svévolně skákat do vody, 8

9 - používat potápěčské brýle a plavecké ploutve, - opustit svoji skupinu a učitele PŠ bez jeho souhlasu, - používat páru v prostorách sprch. Potvrzení o seznámení s pokynem ředitelky ZŠ k plavecké výuce: ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK TŘÍDA ČITELNÝ PODPIS V dne 9

10 Cvičná kuchyňka 1. Učebna je vybavena zařízením a přístroji, které slouží k odborné výuce domácích prací 2. Žáci jsou při vaření vybaveni zástěrami a protiskluzovou obuví, používají další ochranné pomůcky podle pokynů vyučujícího. 3. Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují žáci pouze pod vedením vyučujícího. Čištění provádět pouze po odpojení ze sítě. Elektrické spotřebiče je nutno chránit před vlhkostí a vodou. 4. Nářadí, nástroje a používané nádobí odkládají pouze na určená místa. Poškozené vybavení je nutno vyřadit z provozu. 5. Cesty a průchody kolem sporáků a vařičů musí být neustále volné. 6. S noži se nesmí pracovat proti sobě, ani proti osobám v blízkosti, podávají se střenkou napřed, nezabodávají se do prkének, podložek. 7. Při nošení horkých nádob se používají izolační podložky či rukavice. 8. Rozlitou mastnotu je nutno odstranit ihned teplou vodou a odmašťovacími přípravky. 9. Připravená jídla je ihned spotřebují, žáci je neodnášejí domů, je zakázáno je skladovat do následujícího dne. 10. Používané nářadí musí být ostré, s pevnou nepoškozenou rukojetí. 11. Z důvodů bezpečnosti jsou žáci při odchodu z učebny povinni: a) zavřít okna, b) zhasnout světla, c) zvednout židle na pracovní stolky, d) uvést své pracovní místo do pořádku, e) zkontrolovat vypnutí el. spotřebičů a el. jističů. 12. Vyučující odchází z učebny poslední, kontroluje provedení úkonů podle bodu b) a uzamyká učebnu. V dne 10

11 Pracovna angličtiny 1. Tato pracovna je určena k výuce angličtiny. 2. Žáci mohou do pracovny vstupovat pouze s vyučujícím, přestávky tráví ve svých kmenových třídách. 3. Žáci nesmějí svévolně manipulovat s přístroji umístěnými v pracovně ani otevírat skříně bez přímého pokynu vyučujícího. 4. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení pracovny. 5. Závady zjištěné při vstupu do pracovny je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. 6. Po ukončení výuky žáci uklidí pracovnu, po poslední hodině zvednou židle. 7. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučujícího. 8. Veškerá porušování tohoto řádu budou přísně postihována. V Praze dne

12 Pracovna výtvarné výchovy 1. Tato pracovna je určena především k výuce výtvarné výchovy. 2. Žáci nesmějí svévolně manipulovat s exponáty vystavenými v pracovně ani otevírat skříňky bez přímého pokynu vyučujícího. 3. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení pracovny. 4. Závady zjištěné při vstupu do pracovny je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. 5. Po ukončení výuky žáci uklidí pracovnu, po poslední hodině zvednou židle. 6. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučujícího. 7. Veškerá porušování tohoto řádu budou přísně postihována. V Praze dne

13 Pracovna přírodopisu 1. Tato pracovna je určena především k výuce přírodopisu. 2. Žáci mohou do pracovny vstupovat pouze s vyučujícím, přestávky tráví ve své kmenové třídě. 3. Žáci nesmějí svévolně manipulovat s exponáty vystavenými v pracovně ani otevírat sbírkové skříňky bez přímého pokynu vyučujícího. 4. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení pracovny. 5. Závady zjištěné při vstupu do pracovny je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. 6. Po ukončení výuky žáci uklidí pracovnu, po poslední hodině zvednou židle. 7. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučujícího. 8. Veškerá porušování tohoto řádu budou přísně postihována. V Praze dne

14 Pracovna hudební výchovy 1. Tato pracovna je určena především k výuce hudební výchovy. 2. Žáci mohou do pracovny vstupovat pouze s vyučujícím, přestávky tráví ve své kmenové třídě. 3. Žáci nesmějí svévolně manipulovat s exponáty vystavenými v pracovně ani otevírat skříňky bez přímého pokynu vyučujícího. 4. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení pracovny. 5. Závady zjištěné při vstupu do pracovny je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. 6. Po ukončení výuky žáci uklidí pracovnu, po poslední hodině zvednou židle. 7. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučujícího. 8. Veškerá porušování tohoto řádu budou přísně postihována. V Praze dne

15 Pracovna německého jazyka 1. Tato pracovna je určena především k výuce německého jazyka. 2. Žáci mohou do pracovny vstupovat pouze s vyučujícím, přestávky tráví ve své kmenové třídě. 3. Žáci nesmějí svévolně manipulovat s exponáty vystavenými v pracovně ani otevírat skříňky bez přímého pokynu vyučujícího. 4. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení pracovny. 5. Závady zjištěné při vstupu do pracovny je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. 6. Po ukončení výuky žáci uklidí pracovnu, po poslední hodině zvednou židle. 7. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučujícího. 8. Veškerá porušování tohoto řádu budou přísně postihována. V Praze dne

16 Keramická dílna 1. Vstup do keramické dílny je povolen pouze v doprovodu pedagoga. Děti jsou rozděleny do skupin. 2. Děti ŠD na hodinu přivádí vychovatelka ŠD, následně je pak vychovatelka odvádí. 3. Každé dítě se při příchodu do keramické dílny zapisuje. 4. Hodiny keramiky nejsou časově ohraničeny, řídí se náročností výrobku. 5. Děti, které se nemohou z vážných důvodů dostavit na hodinu keramiky, mají možnost, po dohodě, si hodinu nahradit v jiném termínu. 6. Děti si z domova nosí převlečení. 7. Pomůcky a materiál jsou jim k dispozici. 8. Děti dodržují postup při práci: a) Příprava pomůcek (podložka, nářadí, keramická hlína) b) Výtvarný návrh výrobku (papír, tužka, modelína) c) Zpracování návrhu z keramické hlíny d) Vysychání výrobku volně v policích e) Vkládání vyschlých výrobků do pece f) Glazování g) Vkládání glazovaných výrobků do pece h) Vyjmutí hotových výrobků 9. Děti při práci vždy dbají pokynů vychovatelky a zásad bezpečnosti práce. 10. Pec obsluhuje výhradně vychovatelka. 11. Děti si výrobky odnášejí domů. V Praze dne

17 Závěrečná ustanovení 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Helena Mrzenová, zástupce ředitele školy 2. O kontrolách provádí písemné záznamy 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem : V Praze dne Ředitelka školy 17

III. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE

III. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE 1 Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠHl/ 0456/2012 Vypracovala : Schválila : školská rada dne 9. 10. 2012 Pedagogická rada projednala dne : 31. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 Vnitřní směrnice: PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ Obsah: 1. Organizace plavecké výuky 2. Cíl plavecké výuky 3. Povinnosti

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN A INTERAKTIVNÍ UČEBNY

ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN A INTERAKTIVNÍ UČEBNY ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN A INTERAKTIVNÍ UČEBNY 1) Žáci do učebny vstupují pouze za doprovodu vyučujícího. 2) Žáci do učebny vstupují přezutí. 3) Do učebny je zakázáno nosit jakékoliv jídlo a pití. 4) Každý

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace se sídlem Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: OŘ 2 /2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Bártl,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 2 - ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY Číslo jednací: ZŠ/03/130/15 Vypracoval: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Josef Fiala, ředitel školy Schválil: Josef Fiala, ředitel školy Školská rada

Více

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZSREP /2013 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) Zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD

část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 16.4. 2013 Školská rada schválila dne: 22.4. 2013 PaedDr. Zdeněk Mrkos, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Miroslav Patloka, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2005 Změny ve směrnici

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 2 / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Libuše Hermannová ředitelka školy Pedagogická rada schválila dne: 28.8.2011 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S/ 430 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Školská rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace se sídlem Mladecko 67, 747 54 MLADECKO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Lucie Mausová, zástupkyně ředitelky

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Purkyňova 510, Frýdlant ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: spis.znak skart.znak SMR 6/2013 1.4 A5 Vypracovala: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 166/13 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 13, Klausova 2450, příspěvková organizace se sídlem Klausova 2450,155 00 Praha 5- Velká Ohrada ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2007 Vypracoval: Schválil: Mgr. Věnc. Hanzlíková,

Více