ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Říjen 2010, ročník 5, vydání 5 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzim hýří neuvěřitelnými barvami, zima klepe na dveře a Vánoce budou za asi padesát dnů. Volby v naší obci proběhly bez problémů, i když k volební místnosti v Rosicích jsme museli dohopsat přes výkopy domovních přípojek kanalizace. Účast ve volbách v naší obci o šest procent překročila celostátní průměr, za což bych Vám všem, kteří jste využili svého práva rozhodovat o budoucnosti své a svých blízkých, poděkovat. Velké poděkování patří hlavně Vám, kteří jste podpořili realistický program naší kandidátky Starostové a nezávislí. V řadě obcí se díky komunálním volbám zastavil život a vyčkávalo se na výsledky. To u nás neplatí a investiční akce probíhají na plné obrátky. U plynáren se staví komunikace, kanalizace a vodovod jsou v mírném předstihu ve srovnání s plánovaným harmonogramem prací, protipovodňová opatření pokročila k podpisu smlouvy o přidělení dotace, cyklostezka bude mít brzy stavební povolení. U kanalizace se chvíli pozastavím. Opět Vás všechny žádám o trpělivost a hlavně o opatrnost při překonávání nástrah stavby. Samozřejmě, že stavba nám všem zasahuje výrazně do života, ale už máme třetinu za sebou a troufám si tvrdit, že to byla nejhorší třetina. Každé setkání s kolegy starosty mě utvrzuje, že jsme zajistili dotaci za tak výhodných podmínek v hodině dvanácté. V příštích letech peníze na dotace nebudou a většinu nákladů na stavby budou muset zaplatit obce a jejich obyvatelé. Drtivá většina spoluobčanů chápe, že musí svoje tekuté odpady likvidovat tak, aby naše děti a děti našich dětí měly co pít. Napojit se na obecní kanalizaci je pro nás to nejjednodušší a věřte tomu, že i nejlacinější řešení problému. Přesto se sem tam objeví lidoví vypravěči se svými zázračnými tabletkami, které mění odpad v děravé žumpě na pitnou vodu. Nevěřte jim a hlavně tu vodu nepijte, nefunguje to!!! Domovní přípojky kanalizace jednotlivých rodinných domů probíhají v souběhu s výstavbou hlavních stok. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti se budou přípojky stavět hlavně v místech, kde je to důležité pro další práce, jako například konečná úprava asfaltových povrchů atd. Ostatní se budou dodělávat postupně, jak nám finance dovolí. Opět připomínám, že domovní přípojky vodovodu si každý zájemce řeší sám na své náklady. Poslední odstavec využiji k informacím o investičních akcích, které připravují a realizují jiní investoři. Jak Vás v minulém čísle Rosických listů informoval předseda ZD, družstvo připravuje instalaci zařízení, které bude sloužit ke zpopelňování vedlejších produktů živočišného původu z provozu jatek. Minulý týden družstvo podalo žádost o zahájení územního řízení. V následujících týdnech bude řízení vyhlášeno. Své připomínky můžete v tomto řízení uplatnit. Sledujte proto úřední desky Městského úřadu Chrast nebo Obecního úřadu Rosice a Informace bude umístěna i na informační desce v Synčanech u zvoničky. Bioplynová stanice je ve stadiu žádosti o příkon, který přiděluje ČEZ. Další investor, JKK-SOLAR, začal realizovat stavbu fotovoltaické elektrárny za Sajverákem. Na závěr bych Vás chtěl pozvat na adventní koncerty do našeho kostela. Předběžné termíny jsou a vždy od 16 hodin. Stále se u nás něco děje, obec žije! Mým přáním a úkolem nového zastupitelstva je, aby byl život nás všech obyčejných v naší společné obci co nejlepší. Pěkný zbytek podzimu a mírnou zimu Vám přeje Luboš Netolický, starosta obce 1

2 RADA OBCE Výpis z usnesení ze schůze Rady obce Rosice konané dne RO schvaluje zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO. RO schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi obcí Rosice a Vodárenskou společností Chrudim, a.s. za účelem zabezpečení technického dozoru investora při provádění stavby Rosice doplnění vodovodu v předloženém znění a pověřila starostu k podpisu této smlouvy. RO doporučuje zastupitelstvu schválit podíl obce na realizaci akce Folková cihelna formou bezplatného pronájmu tržnice po dobu konání festivalu. RO doporučuje zastupitelstvu obce schválit jako uchazeče o provedení stavby komunikací u VPS v Rosicích firmu Inkos, spol. s r.o. Chrudim. RO bere na vědomí aktualizaci žádosti o dotaci na rekonstrukci ZŠ Rosice. RO bere na vědomí bez připomínek uplatnění žádosti obce o přezkoumání hospodaření obce Rosice za rok 2010 u Krajského úřadu Pardubického kraje. RO schvaluje poskytnutí 1 sady nádob (kontejnerů) uvedených v žádosti Základní škole Rosice pro zkvalitnění třídění odpadu ve škole. RO schvaluje smlouvu evid. č. OŽPZ/10/41102 o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na opravu místních komunikací a odstavných ploch mezi obcí Rosice a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, Pardubice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2DHM mezi obcí Rosice a Povodím Labe, s.p. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje smlouvu o nájmu pozemků č. 2DMH mezi obcí Rosice a Povodím Labe, s.p. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi obcí Rosice a spol. ABK Pardubice, a.s. na realizaci akce Doplnění vodovodu Rosice Synčany v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. RO schvaluje dodatek č. 2 Mandátní smlouvy č. 7/2009 ze dne v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. RO bere na vědomí zprávu o výsledku Rosických trhů, dosaženého za čtvrtletí březen květen 2010 a pověřuje tajemníka OÚ k jednání s vedením trhů o formě propagace tržnice v okolí. RO bere na vědomí informaci starosty o rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, kterým potvrdil původní rozsudek okresního soudu v trestní věci proti Martině Janečkové, bývalé účetní obce. Výpis z usnesení ze schůze Rady obce Rosice, konané dne RO schvaluje zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO. RO schvaluje platový výměr paní Daně Brdičkové, podle kterého jí bude s platností od vyplácen plat. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis z usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, konaného dne ZO schvaluje zprávu o plnění zápisu a usnesení z minulého zasedání ZO bez připomínek. ZO schvaluje hospodaření obce Rosice za období 1. až 7. měsíc 2010 bez připomínek. ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 180/7 v k.ú. Rosice u Chrasti z vlastnictví obce Rosice do vlastnictví pí J. H., manželů J. a J. J., manželů L. a J. K., všichni bytem Rosice čp. 231, pí S. K. bytem nábřeží Závodu míru 1857, Pardubice, manželů M. a M. M., pí M. N., p. L. S. a manželů L. a O. S., všichni bytem Rosice čp. 252, a to všem po 1/8 uvedeného pozemku, tak, jak v písemné žádosti o odprodej požadují, za kupní cenu ve výši 35,- Kč/m 2. ZO schvaluje odprodej pozemku č. 518/20 v k.ú. Synčany z vlastnictví obce Rosice do vlastnictví pí Z. Č. bytem Svatopluka Čecha 283, Chrudim III, a L. Z. bytem Rosice čp. 298 za kupní cenu 35,- Kč/m 2. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 11 a 12/2 v k.ú. Brčekoly z vlastnictví čs. státu správa Poz. Fond ČR do vlastnictví obce Rosice. ZO bere na vědomí uplatnění žádosti obce Rosice o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám pro veřejné budovy pro ZŠ Rosice. ZO schvaluje jako dodavatele stavby Komunikace pro RD v zástavbě u VPS v Rosicích společnost Inkos, spol. s r.o., Poděbradova 909, Chrudim IV. ZO schvaluje realizaci stavby Komunikace pro RD v zástavbě u VPS v Rosicích za cenu ,- Kč bez DPH. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost místní TJ Dynamo Rosice ve výši 30 tis. Kč. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010 dle přílohy. ZO schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč ze schváleného rozpočtu školy ze 4. čtvrtletí na 3. čtvrtletí. ZO bere na vědomí záměr ZD Rosice vystavět v areálu ZD v Rosicích bioplynovou stanici o výkonu 1000 kw. PÁLENÍ A SPALOVÁNÍ Všem paličům a šetřílkům! Pálení a spalování všelijakého odpadu či odpadků se tak nějak v české zemi vžilo. Dokonce se z toho stala i národní tradice, kdy se pod rouškou oslav pálení čarodějnic obyvatelé obcí zbavovali všeho možného, zvláště starých pneumatik, nábytku a jiného harampádí. Pravdou je, že se již pálení čarodějnic dost výrazně změnilo, a to je dobře, přeci jen zvítězil zdravý rozum a obecně i naše zdraví. Změnil se i přístup obcí a zpracovatelů, začaly se některé druhy odpadů třídit a vykupovat, občan má již možnost se odpadů zbavit v souladu se zákony a bez starostí. Bohužel je stále dost občanů, kteří stále řeší tento problém pálením různých odpadů v kamnech na tuhá paliva, zvláště v zimním období, a otravují nás všechny, a to nejen o svátečních dnech, ale po celou zimu. V zemi, která je členským státem EU, kde podle zákona o odpadech je nebezpečným odpadem i odstřižek koberce a živnostníci musí evidovat každou plechovku od barvy a každý nalakovaný odřezek dřeva! Dalším nešvarem a předmětem stížností je podzimní pálení odpadů rostlinného původu ze zahrádek. Proti samotnému pálení snad ani nelze nic namítat, k životu na vesnici to jaksi patřilo od nepaměti. Co ale nejde pochopit, je způsob a doba pálení, kdy někteří jedinci dokáží otravovat ostatní občany tím, že spalují tento odpad v nevhodnou dobu, např. ve dnech pracovního volna. Tyto rostlinné zbytky zpravidla nebývají dostatečně usušené, špatně hoří, více čmoudí, a při nevhodném směru větru tak trpí sousedé. Všem postiženým, kteří si myslí, že se ti bezohlední jedinci dají zastrašit nějakou vyhláškou z úřadu, musím velmi nerad sdělit, že tomu tak není. Důvodem je nedostatek opory v samotných zákonech, a tak mi nezbývá než se ptát: kde jsou a co dělají všichni ti ekologičtí aktivisté, Zelení, Děti země, poslanci a ostatní? Jednodušší je patrně blokovat výstavby silničních obchvatů měst a dálnic, demonstrovat na komínech jaderných elektráren, zakazovat žárovky atd. Jak z toho tedy ven? Každá rada drahá! Zbývá snad jen věřit! Věřit tomu, že každý občan - soused bez rozdílu věku a vzdělání - pochopí, že spalováním umělých materiálů, např. zbytků dřevotřísek, starých natřených rámů oken, starých bot a dalších nepřírodních materiálů, šíří mimo zápachu také rakovinotvorné látky a jiná svinstva. Měl by zapojit vlastní selský rozum a kromě svých sobeckých zájmů, jak ušetřit pár korun za kvalitní otop, myslet také na zdravý vzduch, čistou vodu, potraviny a budoucnost - svou, svých dětí atd... Měl by si uvědomit, že v opačném případě tak i on přispívá k tomu, že může vážně onemocnět někdo jemu blízký. Někdo, koho má rád. J.T. 2

3 VOLBY V ROSICÍCH ZVOLENÍ ČLENOVÉ DO ZASTUPITELSTVA OBCE ROSICE Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí číslo název příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. zvolení 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Čápová Radmila 50 KDU-ČSL KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Freiberg Petr Ing. 42 KDU-ČSL BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Polák František Ing. 55 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Matoušková Michaela 31 ČSSD ČSSD STAN Brázda Pavel 67 "STAN" BEZPP STAN Volejník Zdeněk 49 "STAN" BEZPP STAN Janek Jiří 50 "STAN" BEZPP STAN Netolický Luboš 45 "STAN" BEZPP STAN Novák Josef Ing. 48 "STAN" BEZPP STAN Samek Vlastimil Ing. 50 "STAN" BEZPP STAN Plachá Iveta 35 "STAN" BEZPP STAN Netolický Ladislav 52 "STAN" BEZPP STAN Tesařová Jana 41 "STAN" BEZPP STAN Malinský Vladimír 50 "STAN" BEZPP STAN Chourová Hedvika Bc. 36 "STAN" BEZPP NÁHRADNÍCI Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí číslo název příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. náhradníka 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Hyksa Jiří 49 KDU-ČSL KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Krejčí Stanislav 50 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Kraťoch Jaroslav 42 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Lenoch Václav Bc. 26 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Koucký Josef 50 KDU-ČSL BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Trnková Magdalena 46 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Růžičková Dana 35 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Švadlenka Marcel 35 ČSSD ČSSD Česká str.sociálně demokrat. Pavlíčková Věra 70 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Matoušek Pavel 37 ČSSD ČSSD Česká str.sociálně demokrat. Lenochová Věra 76 ČSSD BEZPP STAN Hejduk Petr 33 "STAN" BEZPP STAN Laub Jiří 36 "STAN" BEZPP STAN Halamka Michal 34 "STAN" BEZPP STAN Vybíral Roman 35 "STAN" BEZPP STAN = "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 3

4 MÁME ODVOLENO Máme odvoleno, co bude dál? Dnem voleb do zastupitelstva obce (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby konaly), zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce [ 55 odst. 2 písm. d) zákona o volbách do zastupitelstev obcí], takže tímto okamžikem dochází i k zániku dosavadního zastupitelstva obce. V období ode dne konání voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty, případně místostarosty, a nové rady obce, proto správu obce zajišťují dosavadní starosta a místostarosta (místostarostové) a dosavadní rada obce. Spolu se zánikem zastupitelstva obce dochází i k zániku výborů zastupitelstva obce (jedná se o orgány konkrétního zastupitelstva, takže s ukončením činnosti zastupitelstva svého zřizovatele zaniká i činnost výborů). Dosavadní starosta bude ode dne voleb do zastupitelstva obce v souladu s 107 zákona o obcích i nadále plnit své povinnosti ( 103 zákona o obcích), a to oproti právní úpravě platné před účinností zákona č. 298/2008 Sb. bez jakéhokoli omezení, tedy v plném rozsahu. Své povinnosti bude plnit i dosavadní místostarosta a rada. Na uvedené orgány nepřecházejí vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce podle 84 odst. 2 a 85 zákona o obcích. Své povinnosti plní dosavadní starosta (místostarosta) i členové rady ode dne voleb do zastupitelstva obce až do zvolení nových orgánů, tedy do zvolení nového starosty nebo místostarosty, resp. rady obce. Dosavadní rada přestává podle 102a zákona o obcích plnit své úkoly až okamžikem zvolení nové rady jako celku, tedy zvolením všech jejích členů (starosty, místostarosty a ostatních členů rady). Podle 91 zákona o obcích svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce dosavadní starosta (případně místostarosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné desetidenní lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Program ustavujícího zasedání připravuje dosavadní rada obce, resp. dosavadní starosta tam, kde se rada obce nevolí ( 102 odst. 1 zákona o obcích). Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta (i když nebyl zvolen členem nového zastupitelstva), případně nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva do doby, než je zvolen nový starosta nebo místostarosta. Nově zvolené zastupitelstvo obce je vázáno usneseními a rozhodnutími předchozího zastupitelstva (do doby, než tato usnesení změní nebo zruší), tedy i jednacím řádem zastupitelstva obce ( 96 zákona o obcích). To znamená, že ustavující zasedání nemusí znovu schvalovat nový jednací řád. Zasedání obvykle zahajuje dosavadní starosta, který nejdříve zjistí, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Na ustavujícím zasedání musí následovat složení slibu členů zastupitelstva ( 69 odst. 2 zákona o obcích). Po jeho složení by měli být určeni ověřovatelé zápisu a zapisovatel a schválen program ustavujícího zasedání. Zákon předpokládá, že ustavující zasedání bude volit starostu, místostarostu a další členy rady obce. Po zvolení starosty nebo místostarosty mu dosavadní starosta nebo nejstarší člen zastupitelstva předá vedení zasedání. Již na ustavujícím zasedání je vhodné ustavit výbory zastupitelstva (zastupitelstvo obce vždy povinně zřizuje kontrolní a finanční výbor srov. 117 odst. 2 zákona o obcích) a zvolit jejich členy. Je vhodné rozhodnout, kteří členové zastupitelstva budou svou funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. Ustavující zasedání je zasedáním zastupitelstva obce, takže i na něm lze projednávat v případě potřeby jakékoli další otázky. Jestliže po ustavujícím zasedání již nebude dosavadní starosta pokračovat ve funkci, je třeba, aby předal obec nově zvolenému vedení. V zájmu obou stran je vhodné o předání obce sepsat zápis (protokol), v němž se uvedou předávané písemnosti, stav bankovního účtu a hotovosti v pokladně, stav majetku a další důležité skutečnosti. To je tak v kostce všechno. Snad jen doplnění, že ustavující zasedání je veřejné, a pozvání na jeho konání bude zveřejněno jako obvykle. J.T. TOPIDLA A KOMÍNY Právě začíná topná sezona a opět přinese mnoho požárů způsobených nesprávným provozem topidel a nedostatečnou údržbou komínů. Požáry způsobené topidly a komíny si léta drží přední umístění v hasičské statistice. Typicky zimními příčinami vzniku požárů je vznícení sazí a požáry způsobené jiskrami uniklými z komínu. Tyto příčiny jsou jednoznačně na vrub zanedbáním čištění komínu a kontrol jeho stavu. Zanesený komín přitom nepřináší jen riziko vznícení sazí a popraskání komínu, ale i špatné hoření, je proto dobré mu věnovat dostatečnou pozornost. Dosavadní právní úprava předepisuje kontroly a čištění čtyřikrát až šestkrát ročně. V březnu letošního roku vyšlo nové nařízení vlády, a to, že kontrolovat nebo vyčistit komín odborníkem bude počínaje dnem 1.ledna 2011 stačit pouze 1x ročně. Další čištění by mohli majitelé zajistit svépomoci, pokud výkon připojených spotřebičů nepřekročí 50kw. Mnoho závad může odhalit i sám majitel budovy. Například zazděný trám v komínovém tělese(v loni příčina 60 požárů). Každý majitel by měl mít jistotu, že do komínového tělesa neústí žádné hořlavé konstrukce. Pravidelná kontrola může odhalit i trhliny v komínu, kterými mohou unikat jiskry. Aby se trhlina snadno poznala, mělo by být komínové těleso omítnuto a natřeno světlou barvou. I tak by se neměly skladovat alespoň 1metr od komínového tělesa žádné hořlavé materiály. Náležitou opatrnost je také potřeba věnovat i stavu a umístění topidel. Topné těleso na tuhá paliva by mělo být zabezpečeno ochranou (nehořlavou) podložkou pod topidlem. Podložka by měla přesahovat půdorys topidla o 30cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka o 80 a 40 cm). Pokud se jedná o plynové vytápění, je vhodné dodržovat lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolovat, zda správně fungují.nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče. Každé topidlo (a komín) je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud je potřeba přejít z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy je nutné si nechat u odborníků zkontrolovat, zda je komín pro tuto změnu vhodný. U elektrických topidel je nutné dávat pozor např. na infrazářiče (v koupelnách často používané). Ty se rozžhaví do vysokých teplot, hořlavé materiály by se proto v jejich blízkosti (asi 1 metr) neměly vůbec vyskytovat. Desatero bezpečného provozu topidel: 1. Při instalaci nového topidla se vždy řiďte návodem výrobce 2. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím vylepšením 3. Dodržujte bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů 4. Na topnou plochu nikdy neodkládejte hořlavé předměty 5. Topné těleso musí stát na nehořlavé podložce 6. Plynová topidla nechte 1x ročně zkontrolovat odborníkem 7. Při změně druhu paliva si nechte zkontrolovat komín 8. Do kamen nedávejte nic, co do nich nepatří 9. Kamna nikdy nezapalujte pomocí hořlavých kapalin 10. Popel ukládejte jen do neporušených nehořlavých nádob s víky Desatero rad pro bezpečnost komínů: 1. Komíny a kouřovody se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu 2. Kouřovod vedoucí z topidla do komínu musí být správně izolován 3. Dbejte na řádné stabilní a těsné zaústění kouřovodu do komínu 4. Zajistěte pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání nečistot z komínu 5. Alespoň 1x ročně nechte komín zkontrolovat komínářskou firmou 6. Před instalaci topidla nebo změně paliva nechte provést revizi komínu 4

5 7. Dbejte na dostatečné zajištění vymetacích a vybíracích komínových dvířek 8. V žádném případě nepoužívejte komíny, u nichž byly zjištěny závady 9. Na půdě ukládejte hořlavé předměty nejméně 1metr od komínového tělesa 10. Do komínového zdiva nesmí zasahovat žádné hořlavé stavební prvky Za SDH Rosice Petr Hejduk MATEŘSKÁ ŠKOLA Podzim finišuje a v naší mateřské škole se školní rok rozjel na plné obrátky. Většinou slunečná říjnová dopoledne sice ještě lákají k pobytu na školní zahradě, avšak nabídka možnosti pohladit si poníka, štěňátko či exotickou kočičku a uvidět koně zblízka přímo v jeho stáji vyhrává. To vše zažily děti na ekovycházce do Synčan. V září si zase při vycházkovém pobytu v přírodě vyzdobily paletku kvítky a plody podzimu. 11. září přijela do MŠ divadelní společnost Šeherezáda s pohádkou Králíček a dýňová panenka, 4. října děti cestovaly autobusem za pohádkou Aladinova kouzelná lampa do divadla K. Pippicha do Chrudimi. Teď v říjnu se ve školičce rozjíždějí zájmové aktivity pro děti vedené učitelkami, jako je cvičení na míčích (overball, fitball), taneční kroužek, Metoda dobrého startu, kroužek zpívání pro radost, dále pak lekce angličtiny vyučované lektorkou jazykové agentury Kolumbus. Pro děti s rodiči byla zahájena keramická dílna. V sobotu 9. října odpoledne se naše děti spolu s rodiči a žáky ZŠ zúčastnily na místním hřišti drakiády V sobotu 16.října dopoledne pořádala Unie rodičů při MŠ kuličkiádu. Turnaj dvojic v pétanque byl pro nepřízeň počasí odložen na jaro. V listopadu spolu se žáky ZŠ začne 18 našich dětí dojíždět do krytého bazénu v Chrudimi, kde je čeká předplavecký kurz. V sobotu 27. listopadu zahájíme začátek adventu na Rosické tržnici Zpíváním u vánočního stromu. V neděli 28. listopadu se na sále Hospody Na Křižovatce uskuteční od 14:00 hodin Mikulášská besídka s vystoupením dětí. Na plánované akce jste srdečně zváni. Za MŠ Dana Malinová ZÁKLADNÍ ŠKOLA Moje obec, moje Rosice, Synčany, Bor a Brčekoly Toto motto budeme slýchat v letošním školním roce častěji. Od září se na škole rozběhl celoroční projekt, na jehož konci bychom se měli dopátrat různých informací, zajímavostí, faktů i obrazové dokumentace o regionu, ve kterém žijeme. Již první letošní akce drakiáda- ukázala, že leccos nového mohou objevit i dospělí. Alespoň tak to zaznívalo v cíli okružní naučné trasy po Rosicích. Následně jsme pak v rámci projektové středy zpracovávali další úkoly. Cílem projektu bylo nastínit dětem na ZŠ historii a současnost obce Rosice a všech přilehlých obcí. V chrudimském archivu jsme si početli v dobových materiálech a dokonce získali spoustu zajímavé fotodokumentace o škole, k pátrání jsme využili i moderní technologie tedy internet. Nechyběla ani terénní práce v nečekaně nevlídném mlhavém dopoledni. Ale určitě to stálo zato. Vždyť kdy se komu podaří navštívit místní zvonici kostela či ochutnat pravé buchty babičky t.č. paní průvodkyně Jiroutové přímo Na terase v Boru? Rádi bychom poděkovali za pomoc paní Čápové, která nás provedla historií kostela, již zmíněné paní Jiroutové nejen za vyprávění, ale i výborné občerstvení, panu Brázdovi za připravení a zapůjčení dobových materiálů. Bez pomoci znalců místních poměrů a historie bychom se těžko obešli a budeme vděčni i za další náměty, tipy a materiály ukryté v rodinných albech a archivech, které by bylo možné zapůjčit škole k okopírování či vystavení. A jak to vidí naši žáci: Na začátku projektového dne jsme kreslili mapu Rosic, moc mě to bavilo. Pak jsme přijeli malým autobusem do Boru. Zastavili jsme u malého rybníka a tam nás vyzvedla paní Jiroutová. Šli jsme okolo malého lesíka, kde se těžila opuka. Prý každý pán zde měl jednu skalku. Pak jsme šli kolem kravína a došli jsme až k malé kapličce, kde stál ohromný strom. Potom jsme se vrátili do Boru. Viděli jsme starou hospodu, kde dříve točili pivo. Ještě jsme šli okolo malé hlínárny, která byla trochu pobořena, ale dříve byla pěkná. Také jsme šli okolo kostela, kde nám paní Jiroutová říkala, že za války byl malý zvon někde skrytý, protože z nich vojáci dělali střelivo do zbraní. Nikdo neví, kde byl uschován. Mně se to líbilo, protože jsem se dozvěděl staré pověsti o Boru (např. byly tam lesy a ty se vykácely a ze dřeva lidé postavili malé chaloupky, které zanedlouho vyhořely). ( Milan Novák) Mapy jsme dělali až do deseti hodin. Potom jsme se šesťáky šli na zastávku a jeli jsme autobusem do Boru. Tam už na nás čekala paní Hana Jiroutová, která nás provázela Borem. Cestou ke kapličce nám paní Jiroutová říkala o velké váze a dvou lesích, které se jmenovaly Skály tam se prý dřív těžila opuka. (Kristýna Žohová) Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, např. že na konci Boru je kaplička, která dříve stála uprostřed vesnice, ale ta vesnice několikrát vyhořela a začala se stavět na druhé straně. (Michaela Hesová) Když přednáška u kapličky skončila, šli jsme ke zvoničce, na které jsou dva zvony. Jeden z nich, ten menší, byl prý schován, ale bohužel nikdo neví, kde. Na ten druhý zvon se zvoní v posledních letech umíráček. Šli jsme dál a řekli si i něco o staré škole. (Markéta Jiroutová) Potom jsme se podívali i na snímky z letadla celé obce. Nakonec jsme šli k hřišti a krmili jsme labutě, které plavaly na jezírku u toho hřiště. (Klára Eliášková) U toho rybníku jsem to nemohl poznat, byl totiž zelený jako fotbalové hřiště. Když jsme dokrmili labutě, tak jsme šli na hřiště, kde jsme dostali teplý čaj a buchty, které byly výborné! (Tomáš Ščuka) Došli jsme až na rosické hřiště a tam jsme si ještě chvíli o všem povídali. Pak jsme šli do školy a projektový den skončil. Jsme rádi,že si paní Jiroutová udělala na nás čas a hezky si to vymyslela. (Michaela Vašková) Paní Hana Jiroutová si to fakt krásně připravila. Snažila se, abychom se něco dozvěděli o Boru. Moc jí chci poděkovat a říct jí, že to bylo pěkné. (Daniela Fanturová) Naše osmá třída byla v počítačové učebně, kde jsme po skupinách tvořili turistického průvodce obce Rosice a okolí. Například jsme na internetu hledali historii Rosic nebo přírodu a zařazovali to do svého průvodce.zjistila jsem, že v okolí je jedna chráněná oblast, která se jmenuje Chrašická stráň.( Michaela Tesařová) Já jsem byla ve skupině s Míšou Dostálovou a Monikou Zezulovou a moc se mi to líbilo. Hledaly jsme historii obcí Rosice a Přestavlky a dále místní části Synčany, a když jsme si s něčím nevěděly rady, tak jsme zavolaly pana učitele, aby on nám pomohl. ( Katka Vašková) Byl jsem ten den nadšený z dobré atmosféry, dobrých lidí a srandy. ( František Čonka) Pátou vyučovací hodinu jsme se šli projít po Rosicích a nafotili jsme snímky míst, které jsme předtím hledali na internetu, když byly staré. Ty snímky jsme pak porovnávali. Dál jsme viděli i hřbitov a rosickou kovárnu. Při procházce byla strašně velká sranda. (Michaela Dostálová). Venku byla docela zima, ale pak se oteplilo. Podle mě to byl vydařený den, děla se spousta zajímavých věcí a líbilo se mi, že jsme měli možnost vidět naši obec před dávnými dobami. (Ondřej Šach). Dne 13.listopadu 2010 jsme jeli v rámci projektového dne do archivu v Chrudimi. Měli jsme za úkol vyhledat informace o naší vesnici v minulosti. Hned při vstupu nám vysvětlili, jak to v archivu chodí.(milan Vrabec) Po vstupu do budovy jsme se museli svléknout a odložit si batohy. Při vstupu do badatelny jsme se všichni zapsali do knihy návštěv.(miroslav Gallat) 5

6 Po zapsání do knihy návštěv nás rozdělili do čtyř skupin: Rosice, Bor, Synčany a Brčekoly. Po rozdělení začalo bádání v knihách a hledání historie naší vesnice.(david Barkoczi) Dříve se Brčekoly jmenovaly BŘEKOLY. V místnosti, ve které jsme pracovali, nás natáčeli na kamery, aby měli záznam o tom, kdo archiv navštívil.(kristýna Chybová) Při bádání jsme zjistili, odkdy jsou zhruba první informace o naší vsi, našli jsme staré černobílé fotografie a některé zajímavé osobnosti.(lenka Pražanová) Bylo to vážně moc zajímavé. Hlavně, když jsme si na konci mohli prohlížet vysvědčení z roku a hledat známá jména. Já jsem našla Františka Linka - ale pan učitel Línek ho neznal - a paní Otýlii Kličkovou.(Sandra Purtíková) Nejzajímavější byla kniha se starými fotografiemi školy a stará vysvědčení.(david Smejkal) DRAKIÁDA Netradičně tradiční drakiáda V sobotu 9.listopadu 2010 se konala na hřišti Dynama již tradiční drakiáda, ale tentokrát trochu jinak. Byla to první zahajovací akce společného projektu Moje obec - moje Rosice, Synčany, Bor a Brčekoly, na kterém se podílí mateřská škola, základní škola a komunitní škola. Vytyčili jsme krátkou a dlouhou trasu po Rosicích, při níž mohly děti poznávat zajímavá místa naší obce. Dlouhou trasu pro žáky základní školy připravily paní Irena Steklá a paní Libuše Slavíková. Na přípravě trasy krátké se podílely všechny zaměstnankyně mateřské školy. Úkolem starších žáků bylo vyplnit na trase kvíz, v němž uplatnily poznatky o obci. Malé děti nám nakreslily krásné obrázky. Jako odměnu dostal každý dětský účastník žetonek na langoše. Počasí nám opravdu přálo. Sluníčko svítilo, větřík pofukoval a na jasné obloze se proháněli překrásní draci, které si děti přinesly. Z plakátků jste se již určitě všichni dozvěděli, že garantem naší celoroční soutěže jsou herci pardubického divadla paní Zdena Bittlová a pan Josef Pejchal. Na konci školního roku se zúčastní slavnostního galavečeru, který se uskuteční v rámci autorského čtení vítězných literárních prací a výstavy nejlepších prací výtvarných. Zároveň proběhne rozloučení s předškoláky (budoucími prvňáčky) a vyřazování žáků devátého ročníku, kteří budou opouštět naši základní školu. Další akcí byl celoškolní projekt, který byl také věnován naší obci. Cílem projektu bylo nastínit dětem na ZŠ historii a současnost obce Rosice a všech sloučených obcí. Na základě těchto informací budou moct žáci pracovat na svých literárních a výtvarných dílech. Děti i dospělí se mohou zaměřit nejen na historii a přítomnost, ale mohou nahlédnout i do budoucnosti a dát nám najevo, jak by obec mohla či měla vypadat například za deset, dvacet nebo třicet let. Děkuji Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce. Další podrobnosti o projektovém dni naleznete v okénku základní školy. Ludmila Kociánová, koordinátor komunitní školy DYNAMO Vážení spoluobčané a příznivci Dynama, blíží se konec podzimní části okresních soutěží v kopané - jak si vedou jednotlivá družstva? Družstvo dospělých je na 4. místě se ziskem 19 bodů a na vedoucí tým Holetín ztrácí 9 bodů a druhý Vítanov 6 bodů. Ještě není nic ztraceno, ale? Tým se musí zlepšit a podávat daleko vyrovnanější výkony, které by ho opravňovaly a nevyřadily z boje o postup do OP. Dorost je na 7. místě, když v 5 zápasech vyhrál a 5 prohrál. Začátek soutěže byl velmi dobrý, ale??? Toto družstvo má na lepší umístění, musí ovšem chtít jako celý tým! Družstvo mladších žáku je na 8. místě, získalo zatím 1 remízu. Toto družstvo se tvoří, i když zatím většinu zápasů prohráli, je na nich vidět již zlepšení, v pár zápasech, prvním poločase, než jim došly síly, dokázali hrát vyrovnané partie. A tímto apelujeme na vás, rodiče, pošlete nám kluky, ať máme více hráčů a můžeme se rovnat s ostatními oddíly, tito kluci ještě nevydrží v 8 hráčích hrát naplno celou hodinu. Dále bychom chtěli jako Dynamo poděkovat za nezištnou pomoc obecnímu zastupitelstvu, vedení Východočeských plynárenských strojíren Rosice, CAR SERVISU s.r.o Rosice, EKO PLYN N + N s.r.o. Rosice a Truhlářství Václava Chmelíka Rosice za finanční přispění na zakoupení sekačky na úpravu hrací plochy. Bez jejich přispění bychom na tak velkou investici sami nesehnali finanční prostředky. Ještě jednou Vám všem velké díky od nás sportovců Dynama. Petr Dachovský MUZIKÁL ROBIN HOOD KŠ Rosice ve spolupráci s CK Konopáč Heřmanův Městec pořádá zájezd na muzikál autorů Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové v choreografii a režii Jána Ďurovčíka ROBIN HOOD, který se koná v sobotu 16.dubna 2011 od 19,00 hod. v divadle Kalich v Praze. Cena vstupenky (včetně dopravy) : 900, Kč. Odjezd : 15,30 hod. od ZŠ v Rosicích ( se zastávkami v Chrasti, Slatiňanech a Chrudimi) Bližší informace a přihlášky na tel: V muzikále alternují: Martina Bártová, Lucie Šoralová, Jan Kříž, Kamil Střihavka, Václav Noid Bárta, Leona Machálková, Jiří Zonyga, Martin Pošta, Michaela Doubravová, Radka Pavlovčíková, Zdeněk Podhůrský a mnoho dalších. Neseďte doma a pojeďte s námi za kulturou!!! Vhodný dárek k Vánocům!!! BÁSEŇ NA KONEC Podzimní snění Zase jsou tu podzimní plískanice a s nimi volební tahanice, komu dát svůj hlas, přemítal snad každý z nás. Výsledky už známe, tak se raděj v podzimu zatouláme Ráno slunce i přes mlhu vstává, rosa se třpytí na stéblech trávy, jak jiskřičky v očích ve chvílích setkání. Vítr se proplétá krajem, zlehka se dotkne šíje, stejně tak se přiblíží a foukne do vlasů Zurčení potoka jsou slova, která zní ve chvílích tápání. A měsíc chrání naše tajemství, stejně jako hvězdy, co se třpytí noční oblohou po staletí Hlídej si své sny, ať Ti neuletí. Sen, který se ztratí a nebo se skutkem stane, už není žádným snem. Krásné podzimní snění IS Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16.prosince Neprodejné. 6

Požár v domácnosti vytápění

Požár v domácnosti vytápění Požár v domácnosti vytápění Jednou z častých příčin úmrtí při požárech je neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a Diecézní

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 17 občanů Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Přítomni: Polanka P., Beneš J., Nehézová M., Kotrch Vl., Marek M., Houdek M. Nepřítomni:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více