ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Říjen 2010, ročník 5, vydání 5 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzim hýří neuvěřitelnými barvami, zima klepe na dveře a Vánoce budou za asi padesát dnů. Volby v naší obci proběhly bez problémů, i když k volební místnosti v Rosicích jsme museli dohopsat přes výkopy domovních přípojek kanalizace. Účast ve volbách v naší obci o šest procent překročila celostátní průměr, za což bych Vám všem, kteří jste využili svého práva rozhodovat o budoucnosti své a svých blízkých, poděkovat. Velké poděkování patří hlavně Vám, kteří jste podpořili realistický program naší kandidátky Starostové a nezávislí. V řadě obcí se díky komunálním volbám zastavil život a vyčkávalo se na výsledky. To u nás neplatí a investiční akce probíhají na plné obrátky. U plynáren se staví komunikace, kanalizace a vodovod jsou v mírném předstihu ve srovnání s plánovaným harmonogramem prací, protipovodňová opatření pokročila k podpisu smlouvy o přidělení dotace, cyklostezka bude mít brzy stavební povolení. U kanalizace se chvíli pozastavím. Opět Vás všechny žádám o trpělivost a hlavně o opatrnost při překonávání nástrah stavby. Samozřejmě, že stavba nám všem zasahuje výrazně do života, ale už máme třetinu za sebou a troufám si tvrdit, že to byla nejhorší třetina. Každé setkání s kolegy starosty mě utvrzuje, že jsme zajistili dotaci za tak výhodných podmínek v hodině dvanácté. V příštích letech peníze na dotace nebudou a většinu nákladů na stavby budou muset zaplatit obce a jejich obyvatelé. Drtivá většina spoluobčanů chápe, že musí svoje tekuté odpady likvidovat tak, aby naše děti a děti našich dětí měly co pít. Napojit se na obecní kanalizaci je pro nás to nejjednodušší a věřte tomu, že i nejlacinější řešení problému. Přesto se sem tam objeví lidoví vypravěči se svými zázračnými tabletkami, které mění odpad v děravé žumpě na pitnou vodu. Nevěřte jim a hlavně tu vodu nepijte, nefunguje to!!! Domovní přípojky kanalizace jednotlivých rodinných domů probíhají v souběhu s výstavbou hlavních stok. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti se budou přípojky stavět hlavně v místech, kde je to důležité pro další práce, jako například konečná úprava asfaltových povrchů atd. Ostatní se budou dodělávat postupně, jak nám finance dovolí. Opět připomínám, že domovní přípojky vodovodu si každý zájemce řeší sám na své náklady. Poslední odstavec využiji k informacím o investičních akcích, které připravují a realizují jiní investoři. Jak Vás v minulém čísle Rosických listů informoval předseda ZD, družstvo připravuje instalaci zařízení, které bude sloužit ke zpopelňování vedlejších produktů živočišného původu z provozu jatek. Minulý týden družstvo podalo žádost o zahájení územního řízení. V následujících týdnech bude řízení vyhlášeno. Své připomínky můžete v tomto řízení uplatnit. Sledujte proto úřední desky Městského úřadu Chrast nebo Obecního úřadu Rosice a Informace bude umístěna i na informační desce v Synčanech u zvoničky. Bioplynová stanice je ve stadiu žádosti o příkon, který přiděluje ČEZ. Další investor, JKK-SOLAR, začal realizovat stavbu fotovoltaické elektrárny za Sajverákem. Na závěr bych Vás chtěl pozvat na adventní koncerty do našeho kostela. Předběžné termíny jsou a vždy od 16 hodin. Stále se u nás něco děje, obec žije! Mým přáním a úkolem nového zastupitelstva je, aby byl život nás všech obyčejných v naší společné obci co nejlepší. Pěkný zbytek podzimu a mírnou zimu Vám přeje Luboš Netolický, starosta obce 1

2 RADA OBCE Výpis z usnesení ze schůze Rady obce Rosice konané dne RO schvaluje zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO. RO schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi obcí Rosice a Vodárenskou společností Chrudim, a.s. za účelem zabezpečení technického dozoru investora při provádění stavby Rosice doplnění vodovodu v předloženém znění a pověřila starostu k podpisu této smlouvy. RO doporučuje zastupitelstvu schválit podíl obce na realizaci akce Folková cihelna formou bezplatného pronájmu tržnice po dobu konání festivalu. RO doporučuje zastupitelstvu obce schválit jako uchazeče o provedení stavby komunikací u VPS v Rosicích firmu Inkos, spol. s r.o. Chrudim. RO bere na vědomí aktualizaci žádosti o dotaci na rekonstrukci ZŠ Rosice. RO bere na vědomí bez připomínek uplatnění žádosti obce o přezkoumání hospodaření obce Rosice za rok 2010 u Krajského úřadu Pardubického kraje. RO schvaluje poskytnutí 1 sady nádob (kontejnerů) uvedených v žádosti Základní škole Rosice pro zkvalitnění třídění odpadu ve škole. RO schvaluje smlouvu evid. č. OŽPZ/10/41102 o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na opravu místních komunikací a odstavných ploch mezi obcí Rosice a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, Pardubice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2DHM mezi obcí Rosice a Povodím Labe, s.p. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje smlouvu o nájmu pozemků č. 2DMH mezi obcí Rosice a Povodím Labe, s.p. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi obcí Rosice a spol. ABK Pardubice, a.s. na realizaci akce Doplnění vodovodu Rosice Synčany v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. RO schvaluje dodatek č. 2 Mandátní smlouvy č. 7/2009 ze dne v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. RO bere na vědomí zprávu o výsledku Rosických trhů, dosaženého za čtvrtletí březen květen 2010 a pověřuje tajemníka OÚ k jednání s vedením trhů o formě propagace tržnice v okolí. RO bere na vědomí informaci starosty o rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, kterým potvrdil původní rozsudek okresního soudu v trestní věci proti Martině Janečkové, bývalé účetní obce. Výpis z usnesení ze schůze Rady obce Rosice, konané dne RO schvaluje zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO. RO schvaluje platový výměr paní Daně Brdičkové, podle kterého jí bude s platností od vyplácen plat. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis z usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, konaného dne ZO schvaluje zprávu o plnění zápisu a usnesení z minulého zasedání ZO bez připomínek. ZO schvaluje hospodaření obce Rosice za období 1. až 7. měsíc 2010 bez připomínek. ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 180/7 v k.ú. Rosice u Chrasti z vlastnictví obce Rosice do vlastnictví pí J. H., manželů J. a J. J., manželů L. a J. K., všichni bytem Rosice čp. 231, pí S. K. bytem nábřeží Závodu míru 1857, Pardubice, manželů M. a M. M., pí M. N., p. L. S. a manželů L. a O. S., všichni bytem Rosice čp. 252, a to všem po 1/8 uvedeného pozemku, tak, jak v písemné žádosti o odprodej požadují, za kupní cenu ve výši 35,- Kč/m 2. ZO schvaluje odprodej pozemku č. 518/20 v k.ú. Synčany z vlastnictví obce Rosice do vlastnictví pí Z. Č. bytem Svatopluka Čecha 283, Chrudim III, a L. Z. bytem Rosice čp. 298 za kupní cenu 35,- Kč/m 2. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 11 a 12/2 v k.ú. Brčekoly z vlastnictví čs. státu správa Poz. Fond ČR do vlastnictví obce Rosice. ZO bere na vědomí uplatnění žádosti obce Rosice o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám pro veřejné budovy pro ZŠ Rosice. ZO schvaluje jako dodavatele stavby Komunikace pro RD v zástavbě u VPS v Rosicích společnost Inkos, spol. s r.o., Poděbradova 909, Chrudim IV. ZO schvaluje realizaci stavby Komunikace pro RD v zástavbě u VPS v Rosicích za cenu ,- Kč bez DPH. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost místní TJ Dynamo Rosice ve výši 30 tis. Kč. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010 dle přílohy. ZO schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč ze schváleného rozpočtu školy ze 4. čtvrtletí na 3. čtvrtletí. ZO bere na vědomí záměr ZD Rosice vystavět v areálu ZD v Rosicích bioplynovou stanici o výkonu 1000 kw. PÁLENÍ A SPALOVÁNÍ Všem paličům a šetřílkům! Pálení a spalování všelijakého odpadu či odpadků se tak nějak v české zemi vžilo. Dokonce se z toho stala i národní tradice, kdy se pod rouškou oslav pálení čarodějnic obyvatelé obcí zbavovali všeho možného, zvláště starých pneumatik, nábytku a jiného harampádí. Pravdou je, že se již pálení čarodějnic dost výrazně změnilo, a to je dobře, přeci jen zvítězil zdravý rozum a obecně i naše zdraví. Změnil se i přístup obcí a zpracovatelů, začaly se některé druhy odpadů třídit a vykupovat, občan má již možnost se odpadů zbavit v souladu se zákony a bez starostí. Bohužel je stále dost občanů, kteří stále řeší tento problém pálením různých odpadů v kamnech na tuhá paliva, zvláště v zimním období, a otravují nás všechny, a to nejen o svátečních dnech, ale po celou zimu. V zemi, která je členským státem EU, kde podle zákona o odpadech je nebezpečným odpadem i odstřižek koberce a živnostníci musí evidovat každou plechovku od barvy a každý nalakovaný odřezek dřeva! Dalším nešvarem a předmětem stížností je podzimní pálení odpadů rostlinného původu ze zahrádek. Proti samotnému pálení snad ani nelze nic namítat, k životu na vesnici to jaksi patřilo od nepaměti. Co ale nejde pochopit, je způsob a doba pálení, kdy někteří jedinci dokáží otravovat ostatní občany tím, že spalují tento odpad v nevhodnou dobu, např. ve dnech pracovního volna. Tyto rostlinné zbytky zpravidla nebývají dostatečně usušené, špatně hoří, více čmoudí, a při nevhodném směru větru tak trpí sousedé. Všem postiženým, kteří si myslí, že se ti bezohlední jedinci dají zastrašit nějakou vyhláškou z úřadu, musím velmi nerad sdělit, že tomu tak není. Důvodem je nedostatek opory v samotných zákonech, a tak mi nezbývá než se ptát: kde jsou a co dělají všichni ti ekologičtí aktivisté, Zelení, Děti země, poslanci a ostatní? Jednodušší je patrně blokovat výstavby silničních obchvatů měst a dálnic, demonstrovat na komínech jaderných elektráren, zakazovat žárovky atd. Jak z toho tedy ven? Každá rada drahá! Zbývá snad jen věřit! Věřit tomu, že každý občan - soused bez rozdílu věku a vzdělání - pochopí, že spalováním umělých materiálů, např. zbytků dřevotřísek, starých natřených rámů oken, starých bot a dalších nepřírodních materiálů, šíří mimo zápachu také rakovinotvorné látky a jiná svinstva. Měl by zapojit vlastní selský rozum a kromě svých sobeckých zájmů, jak ušetřit pár korun za kvalitní otop, myslet také na zdravý vzduch, čistou vodu, potraviny a budoucnost - svou, svých dětí atd... Měl by si uvědomit, že v opačném případě tak i on přispívá k tomu, že může vážně onemocnět někdo jemu blízký. Někdo, koho má rád. J.T. 2

3 VOLBY V ROSICÍCH ZVOLENÍ ČLENOVÉ DO ZASTUPITELSTVA OBCE ROSICE Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí číslo název příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. zvolení 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Čápová Radmila 50 KDU-ČSL KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Freiberg Petr Ing. 42 KDU-ČSL BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Polák František Ing. 55 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Matoušková Michaela 31 ČSSD ČSSD STAN Brázda Pavel 67 "STAN" BEZPP STAN Volejník Zdeněk 49 "STAN" BEZPP STAN Janek Jiří 50 "STAN" BEZPP STAN Netolický Luboš 45 "STAN" BEZPP STAN Novák Josef Ing. 48 "STAN" BEZPP STAN Samek Vlastimil Ing. 50 "STAN" BEZPP STAN Plachá Iveta 35 "STAN" BEZPP STAN Netolický Ladislav 52 "STAN" BEZPP STAN Tesařová Jana 41 "STAN" BEZPP STAN Malinský Vladimír 50 "STAN" BEZPP STAN Chourová Hedvika Bc. 36 "STAN" BEZPP NÁHRADNÍCI Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí číslo název příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. náhradníka 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Hyksa Jiří 49 KDU-ČSL KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Krejčí Stanislav 50 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Kraťoch Jaroslav 42 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Lenoch Václav Bc. 26 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Koucký Josef 50 KDU-ČSL BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Trnková Magdalena 46 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Růžičková Dana 35 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Švadlenka Marcel 35 ČSSD ČSSD Česká str.sociálně demokrat. Pavlíčková Věra 70 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Matoušek Pavel 37 ČSSD ČSSD Česká str.sociálně demokrat. Lenochová Věra 76 ČSSD BEZPP STAN Hejduk Petr 33 "STAN" BEZPP STAN Laub Jiří 36 "STAN" BEZPP STAN Halamka Michal 34 "STAN" BEZPP STAN Vybíral Roman 35 "STAN" BEZPP STAN = "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 3

4 MÁME ODVOLENO Máme odvoleno, co bude dál? Dnem voleb do zastupitelstva obce (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby konaly), zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce [ 55 odst. 2 písm. d) zákona o volbách do zastupitelstev obcí], takže tímto okamžikem dochází i k zániku dosavadního zastupitelstva obce. V období ode dne konání voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty, případně místostarosty, a nové rady obce, proto správu obce zajišťují dosavadní starosta a místostarosta (místostarostové) a dosavadní rada obce. Spolu se zánikem zastupitelstva obce dochází i k zániku výborů zastupitelstva obce (jedná se o orgány konkrétního zastupitelstva, takže s ukončením činnosti zastupitelstva svého zřizovatele zaniká i činnost výborů). Dosavadní starosta bude ode dne voleb do zastupitelstva obce v souladu s 107 zákona o obcích i nadále plnit své povinnosti ( 103 zákona o obcích), a to oproti právní úpravě platné před účinností zákona č. 298/2008 Sb. bez jakéhokoli omezení, tedy v plném rozsahu. Své povinnosti bude plnit i dosavadní místostarosta a rada. Na uvedené orgány nepřecházejí vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce podle 84 odst. 2 a 85 zákona o obcích. Své povinnosti plní dosavadní starosta (místostarosta) i členové rady ode dne voleb do zastupitelstva obce až do zvolení nových orgánů, tedy do zvolení nového starosty nebo místostarosty, resp. rady obce. Dosavadní rada přestává podle 102a zákona o obcích plnit své úkoly až okamžikem zvolení nové rady jako celku, tedy zvolením všech jejích členů (starosty, místostarosty a ostatních členů rady). Podle 91 zákona o obcích svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce dosavadní starosta (případně místostarosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné desetidenní lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Program ustavujícího zasedání připravuje dosavadní rada obce, resp. dosavadní starosta tam, kde se rada obce nevolí ( 102 odst. 1 zákona o obcích). Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta (i když nebyl zvolen členem nového zastupitelstva), případně nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva do doby, než je zvolen nový starosta nebo místostarosta. Nově zvolené zastupitelstvo obce je vázáno usneseními a rozhodnutími předchozího zastupitelstva (do doby, než tato usnesení změní nebo zruší), tedy i jednacím řádem zastupitelstva obce ( 96 zákona o obcích). To znamená, že ustavující zasedání nemusí znovu schvalovat nový jednací řád. Zasedání obvykle zahajuje dosavadní starosta, který nejdříve zjistí, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Na ustavujícím zasedání musí následovat složení slibu členů zastupitelstva ( 69 odst. 2 zákona o obcích). Po jeho složení by měli být určeni ověřovatelé zápisu a zapisovatel a schválen program ustavujícího zasedání. Zákon předpokládá, že ustavující zasedání bude volit starostu, místostarostu a další členy rady obce. Po zvolení starosty nebo místostarosty mu dosavadní starosta nebo nejstarší člen zastupitelstva předá vedení zasedání. Již na ustavujícím zasedání je vhodné ustavit výbory zastupitelstva (zastupitelstvo obce vždy povinně zřizuje kontrolní a finanční výbor srov. 117 odst. 2 zákona o obcích) a zvolit jejich členy. Je vhodné rozhodnout, kteří členové zastupitelstva budou svou funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. Ustavující zasedání je zasedáním zastupitelstva obce, takže i na něm lze projednávat v případě potřeby jakékoli další otázky. Jestliže po ustavujícím zasedání již nebude dosavadní starosta pokračovat ve funkci, je třeba, aby předal obec nově zvolenému vedení. V zájmu obou stran je vhodné o předání obce sepsat zápis (protokol), v němž se uvedou předávané písemnosti, stav bankovního účtu a hotovosti v pokladně, stav majetku a další důležité skutečnosti. To je tak v kostce všechno. Snad jen doplnění, že ustavující zasedání je veřejné, a pozvání na jeho konání bude zveřejněno jako obvykle. J.T. TOPIDLA A KOMÍNY Právě začíná topná sezona a opět přinese mnoho požárů způsobených nesprávným provozem topidel a nedostatečnou údržbou komínů. Požáry způsobené topidly a komíny si léta drží přední umístění v hasičské statistice. Typicky zimními příčinami vzniku požárů je vznícení sazí a požáry způsobené jiskrami uniklými z komínu. Tyto příčiny jsou jednoznačně na vrub zanedbáním čištění komínu a kontrol jeho stavu. Zanesený komín přitom nepřináší jen riziko vznícení sazí a popraskání komínu, ale i špatné hoření, je proto dobré mu věnovat dostatečnou pozornost. Dosavadní právní úprava předepisuje kontroly a čištění čtyřikrát až šestkrát ročně. V březnu letošního roku vyšlo nové nařízení vlády, a to, že kontrolovat nebo vyčistit komín odborníkem bude počínaje dnem 1.ledna 2011 stačit pouze 1x ročně. Další čištění by mohli majitelé zajistit svépomoci, pokud výkon připojených spotřebičů nepřekročí 50kw. Mnoho závad může odhalit i sám majitel budovy. Například zazděný trám v komínovém tělese(v loni příčina 60 požárů). Každý majitel by měl mít jistotu, že do komínového tělesa neústí žádné hořlavé konstrukce. Pravidelná kontrola může odhalit i trhliny v komínu, kterými mohou unikat jiskry. Aby se trhlina snadno poznala, mělo by být komínové těleso omítnuto a natřeno světlou barvou. I tak by se neměly skladovat alespoň 1metr od komínového tělesa žádné hořlavé materiály. Náležitou opatrnost je také potřeba věnovat i stavu a umístění topidel. Topné těleso na tuhá paliva by mělo být zabezpečeno ochranou (nehořlavou) podložkou pod topidlem. Podložka by měla přesahovat půdorys topidla o 30cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka o 80 a 40 cm). Pokud se jedná o plynové vytápění, je vhodné dodržovat lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolovat, zda správně fungují.nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče. Každé topidlo (a komín) je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud je potřeba přejít z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy je nutné si nechat u odborníků zkontrolovat, zda je komín pro tuto změnu vhodný. U elektrických topidel je nutné dávat pozor např. na infrazářiče (v koupelnách často používané). Ty se rozžhaví do vysokých teplot, hořlavé materiály by se proto v jejich blízkosti (asi 1 metr) neměly vůbec vyskytovat. Desatero bezpečného provozu topidel: 1. Při instalaci nového topidla se vždy řiďte návodem výrobce 2. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím vylepšením 3. Dodržujte bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů 4. Na topnou plochu nikdy neodkládejte hořlavé předměty 5. Topné těleso musí stát na nehořlavé podložce 6. Plynová topidla nechte 1x ročně zkontrolovat odborníkem 7. Při změně druhu paliva si nechte zkontrolovat komín 8. Do kamen nedávejte nic, co do nich nepatří 9. Kamna nikdy nezapalujte pomocí hořlavých kapalin 10. Popel ukládejte jen do neporušených nehořlavých nádob s víky Desatero rad pro bezpečnost komínů: 1. Komíny a kouřovody se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu 2. Kouřovod vedoucí z topidla do komínu musí být správně izolován 3. Dbejte na řádné stabilní a těsné zaústění kouřovodu do komínu 4. Zajistěte pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání nečistot z komínu 5. Alespoň 1x ročně nechte komín zkontrolovat komínářskou firmou 6. Před instalaci topidla nebo změně paliva nechte provést revizi komínu 4

5 7. Dbejte na dostatečné zajištění vymetacích a vybíracích komínových dvířek 8. V žádném případě nepoužívejte komíny, u nichž byly zjištěny závady 9. Na půdě ukládejte hořlavé předměty nejméně 1metr od komínového tělesa 10. Do komínového zdiva nesmí zasahovat žádné hořlavé stavební prvky Za SDH Rosice Petr Hejduk MATEŘSKÁ ŠKOLA Podzim finišuje a v naší mateřské škole se školní rok rozjel na plné obrátky. Většinou slunečná říjnová dopoledne sice ještě lákají k pobytu na školní zahradě, avšak nabídka možnosti pohladit si poníka, štěňátko či exotickou kočičku a uvidět koně zblízka přímo v jeho stáji vyhrává. To vše zažily děti na ekovycházce do Synčan. V září si zase při vycházkovém pobytu v přírodě vyzdobily paletku kvítky a plody podzimu. 11. září přijela do MŠ divadelní společnost Šeherezáda s pohádkou Králíček a dýňová panenka, 4. října děti cestovaly autobusem za pohádkou Aladinova kouzelná lampa do divadla K. Pippicha do Chrudimi. Teď v říjnu se ve školičce rozjíždějí zájmové aktivity pro děti vedené učitelkami, jako je cvičení na míčích (overball, fitball), taneční kroužek, Metoda dobrého startu, kroužek zpívání pro radost, dále pak lekce angličtiny vyučované lektorkou jazykové agentury Kolumbus. Pro děti s rodiči byla zahájena keramická dílna. V sobotu 9. října odpoledne se naše děti spolu s rodiči a žáky ZŠ zúčastnily na místním hřišti drakiády V sobotu 16.října dopoledne pořádala Unie rodičů při MŠ kuličkiádu. Turnaj dvojic v pétanque byl pro nepřízeň počasí odložen na jaro. V listopadu spolu se žáky ZŠ začne 18 našich dětí dojíždět do krytého bazénu v Chrudimi, kde je čeká předplavecký kurz. V sobotu 27. listopadu zahájíme začátek adventu na Rosické tržnici Zpíváním u vánočního stromu. V neděli 28. listopadu se na sále Hospody Na Křižovatce uskuteční od 14:00 hodin Mikulášská besídka s vystoupením dětí. Na plánované akce jste srdečně zváni. Za MŠ Dana Malinová ZÁKLADNÍ ŠKOLA Moje obec, moje Rosice, Synčany, Bor a Brčekoly Toto motto budeme slýchat v letošním školním roce častěji. Od září se na škole rozběhl celoroční projekt, na jehož konci bychom se měli dopátrat různých informací, zajímavostí, faktů i obrazové dokumentace o regionu, ve kterém žijeme. Již první letošní akce drakiáda- ukázala, že leccos nového mohou objevit i dospělí. Alespoň tak to zaznívalo v cíli okružní naučné trasy po Rosicích. Následně jsme pak v rámci projektové středy zpracovávali další úkoly. Cílem projektu bylo nastínit dětem na ZŠ historii a současnost obce Rosice a všech přilehlých obcí. V chrudimském archivu jsme si početli v dobových materiálech a dokonce získali spoustu zajímavé fotodokumentace o škole, k pátrání jsme využili i moderní technologie tedy internet. Nechyběla ani terénní práce v nečekaně nevlídném mlhavém dopoledni. Ale určitě to stálo zato. Vždyť kdy se komu podaří navštívit místní zvonici kostela či ochutnat pravé buchty babičky t.č. paní průvodkyně Jiroutové přímo Na terase v Boru? Rádi bychom poděkovali za pomoc paní Čápové, která nás provedla historií kostela, již zmíněné paní Jiroutové nejen za vyprávění, ale i výborné občerstvení, panu Brázdovi za připravení a zapůjčení dobových materiálů. Bez pomoci znalců místních poměrů a historie bychom se těžko obešli a budeme vděčni i za další náměty, tipy a materiály ukryté v rodinných albech a archivech, které by bylo možné zapůjčit škole k okopírování či vystavení. A jak to vidí naši žáci: Na začátku projektového dne jsme kreslili mapu Rosic, moc mě to bavilo. Pak jsme přijeli malým autobusem do Boru. Zastavili jsme u malého rybníka a tam nás vyzvedla paní Jiroutová. Šli jsme okolo malého lesíka, kde se těžila opuka. Prý každý pán zde měl jednu skalku. Pak jsme šli kolem kravína a došli jsme až k malé kapličce, kde stál ohromný strom. Potom jsme se vrátili do Boru. Viděli jsme starou hospodu, kde dříve točili pivo. Ještě jsme šli okolo malé hlínárny, která byla trochu pobořena, ale dříve byla pěkná. Také jsme šli okolo kostela, kde nám paní Jiroutová říkala, že za války byl malý zvon někde skrytý, protože z nich vojáci dělali střelivo do zbraní. Nikdo neví, kde byl uschován. Mně se to líbilo, protože jsem se dozvěděl staré pověsti o Boru (např. byly tam lesy a ty se vykácely a ze dřeva lidé postavili malé chaloupky, které zanedlouho vyhořely). ( Milan Novák) Mapy jsme dělali až do deseti hodin. Potom jsme se šesťáky šli na zastávku a jeli jsme autobusem do Boru. Tam už na nás čekala paní Hana Jiroutová, která nás provázela Borem. Cestou ke kapličce nám paní Jiroutová říkala o velké váze a dvou lesích, které se jmenovaly Skály tam se prý dřív těžila opuka. (Kristýna Žohová) Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, např. že na konci Boru je kaplička, která dříve stála uprostřed vesnice, ale ta vesnice několikrát vyhořela a začala se stavět na druhé straně. (Michaela Hesová) Když přednáška u kapličky skončila, šli jsme ke zvoničce, na které jsou dva zvony. Jeden z nich, ten menší, byl prý schován, ale bohužel nikdo neví, kde. Na ten druhý zvon se zvoní v posledních letech umíráček. Šli jsme dál a řekli si i něco o staré škole. (Markéta Jiroutová) Potom jsme se podívali i na snímky z letadla celé obce. Nakonec jsme šli k hřišti a krmili jsme labutě, které plavaly na jezírku u toho hřiště. (Klára Eliášková) U toho rybníku jsem to nemohl poznat, byl totiž zelený jako fotbalové hřiště. Když jsme dokrmili labutě, tak jsme šli na hřiště, kde jsme dostali teplý čaj a buchty, které byly výborné! (Tomáš Ščuka) Došli jsme až na rosické hřiště a tam jsme si ještě chvíli o všem povídali. Pak jsme šli do školy a projektový den skončil. Jsme rádi,že si paní Jiroutová udělala na nás čas a hezky si to vymyslela. (Michaela Vašková) Paní Hana Jiroutová si to fakt krásně připravila. Snažila se, abychom se něco dozvěděli o Boru. Moc jí chci poděkovat a říct jí, že to bylo pěkné. (Daniela Fanturová) Naše osmá třída byla v počítačové učebně, kde jsme po skupinách tvořili turistického průvodce obce Rosice a okolí. Například jsme na internetu hledali historii Rosic nebo přírodu a zařazovali to do svého průvodce.zjistila jsem, že v okolí je jedna chráněná oblast, která se jmenuje Chrašická stráň.( Michaela Tesařová) Já jsem byla ve skupině s Míšou Dostálovou a Monikou Zezulovou a moc se mi to líbilo. Hledaly jsme historii obcí Rosice a Přestavlky a dále místní části Synčany, a když jsme si s něčím nevěděly rady, tak jsme zavolaly pana učitele, aby on nám pomohl. ( Katka Vašková) Byl jsem ten den nadšený z dobré atmosféry, dobrých lidí a srandy. ( František Čonka) Pátou vyučovací hodinu jsme se šli projít po Rosicích a nafotili jsme snímky míst, které jsme předtím hledali na internetu, když byly staré. Ty snímky jsme pak porovnávali. Dál jsme viděli i hřbitov a rosickou kovárnu. Při procházce byla strašně velká sranda. (Michaela Dostálová). Venku byla docela zima, ale pak se oteplilo. Podle mě to byl vydařený den, děla se spousta zajímavých věcí a líbilo se mi, že jsme měli možnost vidět naši obec před dávnými dobami. (Ondřej Šach). Dne 13.listopadu 2010 jsme jeli v rámci projektového dne do archivu v Chrudimi. Měli jsme za úkol vyhledat informace o naší vesnici v minulosti. Hned při vstupu nám vysvětlili, jak to v archivu chodí.(milan Vrabec) Po vstupu do budovy jsme se museli svléknout a odložit si batohy. Při vstupu do badatelny jsme se všichni zapsali do knihy návštěv.(miroslav Gallat) 5

6 Po zapsání do knihy návštěv nás rozdělili do čtyř skupin: Rosice, Bor, Synčany a Brčekoly. Po rozdělení začalo bádání v knihách a hledání historie naší vesnice.(david Barkoczi) Dříve se Brčekoly jmenovaly BŘEKOLY. V místnosti, ve které jsme pracovali, nás natáčeli na kamery, aby měli záznam o tom, kdo archiv navštívil.(kristýna Chybová) Při bádání jsme zjistili, odkdy jsou zhruba první informace o naší vsi, našli jsme staré černobílé fotografie a některé zajímavé osobnosti.(lenka Pražanová) Bylo to vážně moc zajímavé. Hlavně, když jsme si na konci mohli prohlížet vysvědčení z roku a hledat známá jména. Já jsem našla Františka Linka - ale pan učitel Línek ho neznal - a paní Otýlii Kličkovou.(Sandra Purtíková) Nejzajímavější byla kniha se starými fotografiemi školy a stará vysvědčení.(david Smejkal) DRAKIÁDA Netradičně tradiční drakiáda V sobotu 9.listopadu 2010 se konala na hřišti Dynama již tradiční drakiáda, ale tentokrát trochu jinak. Byla to první zahajovací akce společného projektu Moje obec - moje Rosice, Synčany, Bor a Brčekoly, na kterém se podílí mateřská škola, základní škola a komunitní škola. Vytyčili jsme krátkou a dlouhou trasu po Rosicích, při níž mohly děti poznávat zajímavá místa naší obce. Dlouhou trasu pro žáky základní školy připravily paní Irena Steklá a paní Libuše Slavíková. Na přípravě trasy krátké se podílely všechny zaměstnankyně mateřské školy. Úkolem starších žáků bylo vyplnit na trase kvíz, v němž uplatnily poznatky o obci. Malé děti nám nakreslily krásné obrázky. Jako odměnu dostal každý dětský účastník žetonek na langoše. Počasí nám opravdu přálo. Sluníčko svítilo, větřík pofukoval a na jasné obloze se proháněli překrásní draci, které si děti přinesly. Z plakátků jste se již určitě všichni dozvěděli, že garantem naší celoroční soutěže jsou herci pardubického divadla paní Zdena Bittlová a pan Josef Pejchal. Na konci školního roku se zúčastní slavnostního galavečeru, který se uskuteční v rámci autorského čtení vítězných literárních prací a výstavy nejlepších prací výtvarných. Zároveň proběhne rozloučení s předškoláky (budoucími prvňáčky) a vyřazování žáků devátého ročníku, kteří budou opouštět naši základní školu. Další akcí byl celoškolní projekt, který byl také věnován naší obci. Cílem projektu bylo nastínit dětem na ZŠ historii a současnost obce Rosice a všech sloučených obcí. Na základě těchto informací budou moct žáci pracovat na svých literárních a výtvarných dílech. Děti i dospělí se mohou zaměřit nejen na historii a přítomnost, ale mohou nahlédnout i do budoucnosti a dát nám najevo, jak by obec mohla či měla vypadat například za deset, dvacet nebo třicet let. Děkuji Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce. Další podrobnosti o projektovém dni naleznete v okénku základní školy. Ludmila Kociánová, koordinátor komunitní školy DYNAMO Vážení spoluobčané a příznivci Dynama, blíží se konec podzimní části okresních soutěží v kopané - jak si vedou jednotlivá družstva? Družstvo dospělých je na 4. místě se ziskem 19 bodů a na vedoucí tým Holetín ztrácí 9 bodů a druhý Vítanov 6 bodů. Ještě není nic ztraceno, ale? Tým se musí zlepšit a podávat daleko vyrovnanější výkony, které by ho opravňovaly a nevyřadily z boje o postup do OP. Dorost je na 7. místě, když v 5 zápasech vyhrál a 5 prohrál. Začátek soutěže byl velmi dobrý, ale??? Toto družstvo má na lepší umístění, musí ovšem chtít jako celý tým! Družstvo mladších žáku je na 8. místě, získalo zatím 1 remízu. Toto družstvo se tvoří, i když zatím většinu zápasů prohráli, je na nich vidět již zlepšení, v pár zápasech, prvním poločase, než jim došly síly, dokázali hrát vyrovnané partie. A tímto apelujeme na vás, rodiče, pošlete nám kluky, ať máme více hráčů a můžeme se rovnat s ostatními oddíly, tito kluci ještě nevydrží v 8 hráčích hrát naplno celou hodinu. Dále bychom chtěli jako Dynamo poděkovat za nezištnou pomoc obecnímu zastupitelstvu, vedení Východočeských plynárenských strojíren Rosice, CAR SERVISU s.r.o Rosice, EKO PLYN N + N s.r.o. Rosice a Truhlářství Václava Chmelíka Rosice za finanční přispění na zakoupení sekačky na úpravu hrací plochy. Bez jejich přispění bychom na tak velkou investici sami nesehnali finanční prostředky. Ještě jednou Vám všem velké díky od nás sportovců Dynama. Petr Dachovský MUZIKÁL ROBIN HOOD KŠ Rosice ve spolupráci s CK Konopáč Heřmanův Městec pořádá zájezd na muzikál autorů Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové v choreografii a režii Jána Ďurovčíka ROBIN HOOD, který se koná v sobotu 16.dubna 2011 od 19,00 hod. v divadle Kalich v Praze. Cena vstupenky (včetně dopravy) : 900, Kč. Odjezd : 15,30 hod. od ZŠ v Rosicích ( se zastávkami v Chrasti, Slatiňanech a Chrudimi) Bližší informace a přihlášky na tel: V muzikále alternují: Martina Bártová, Lucie Šoralová, Jan Kříž, Kamil Střihavka, Václav Noid Bárta, Leona Machálková, Jiří Zonyga, Martin Pošta, Michaela Doubravová, Radka Pavlovčíková, Zdeněk Podhůrský a mnoho dalších. Neseďte doma a pojeďte s námi za kulturou!!! Vhodný dárek k Vánocům!!! BÁSEŇ NA KONEC Podzimní snění Zase jsou tu podzimní plískanice a s nimi volební tahanice, komu dát svůj hlas, přemítal snad každý z nás. Výsledky už známe, tak se raděj v podzimu zatouláme Ráno slunce i přes mlhu vstává, rosa se třpytí na stéblech trávy, jak jiskřičky v očích ve chvílích setkání. Vítr se proplétá krajem, zlehka se dotkne šíje, stejně tak se přiblíží a foukne do vlasů Zurčení potoka jsou slova, která zní ve chvílích tápání. A měsíc chrání naše tajemství, stejně jako hvězdy, co se třpytí noční oblohou po staletí Hlídej si své sny, ať Ti neuletí. Sen, který se ztratí a nebo se skutkem stane, už není žádným snem. Krásné podzimní snění IS Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16.prosince Neprodejné. 6

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních

Více

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2011, ročník 6, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první polovinu roku máme téměř za sebou a stavby zahájené před rokem se pomalu předávají. Vodovod je úplně hotový

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Staročeský advent PROSINEC 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6. Čtyři roky práce před námi 14. Více na str.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Staročeský advent PROSINEC 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6. Čtyři roky práce před námi 14. Více na str. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6 Staročeský advent Více na str. 26 Rekonstrukce 12 Čtyři roky práce před námi 14 Vítání občánků 23 Krásné prožití vánočních svátků

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

ZŠ HORNÍ ČERMNÁ. V dnešním čísle najdete:

ZŠ HORNÍ ČERMNÁ. V dnešním čísle najdete: V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé ZŠ HORNÍ ČERMNÁ Měsíc září se pozvolna chýlí ke konci, školní rok se rozběhl. Do Základní školy v Horní

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4

SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4 Srpen 2014, ročník 9, vydání 4 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, prázdniny "profrčely" neskutečnou rychlostí a při pohledu z okna tu máme podzim jak vyšitý, navzdory kalendáři. Neklesejme ale na mysli,

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Vážení,.................................................... 2 Nastal čas konce roku, sváteční pohody, hodnocení

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 22. prosince 2008

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 22. prosince 2008 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 34 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 22. prosince 2008 2 Z obsahu: Z redakční pošty 3 strana Zpráva o činnosti zastupitelstva 4. strana Starostovy starosti 8. strana

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne 3.6.2013

RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne 3.6.2013 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2013, ročník 8, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, toto vydání je už prázdninové, odpočinkové. Je plné pozvánek na sportovní, kulturní a společenské akce pořádané

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3.

Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin je za dveřmi a opět čtete Rosické listy. V mém příspěvku bych Vás chtěl informovat o tom,

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 Vážení spoluobčané, setkávání občanů v rámci partnerství měst a obcí má již dlouholetou tradici. Jsem rád, že Vás mohu informovat

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

Léto 2015 Datum vydání: 10.08.2015 Náklad: 300 ks Svazek 1, vydání 1

Léto 2015 Datum vydání: 10.08.2015 Náklad: 300 ks Svazek 1, vydání 1 Dubenecký zpravodaj Pravidelný nepravidelník obce Dubenec Léto 2015 Datum vydání: 10.08.2015 Náklad: 300 ks Svazek 1, vydání 1 Vážení přátelé, po delší době se vám dostává do rukou další vydání dubeneckého

Více