ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Říjen 2010, ročník 5, vydání 5 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzim hýří neuvěřitelnými barvami, zima klepe na dveře a Vánoce budou za asi padesát dnů. Volby v naší obci proběhly bez problémů, i když k volební místnosti v Rosicích jsme museli dohopsat přes výkopy domovních přípojek kanalizace. Účast ve volbách v naší obci o šest procent překročila celostátní průměr, za což bych Vám všem, kteří jste využili svého práva rozhodovat o budoucnosti své a svých blízkých, poděkovat. Velké poděkování patří hlavně Vám, kteří jste podpořili realistický program naší kandidátky Starostové a nezávislí. V řadě obcí se díky komunálním volbám zastavil život a vyčkávalo se na výsledky. To u nás neplatí a investiční akce probíhají na plné obrátky. U plynáren se staví komunikace, kanalizace a vodovod jsou v mírném předstihu ve srovnání s plánovaným harmonogramem prací, protipovodňová opatření pokročila k podpisu smlouvy o přidělení dotace, cyklostezka bude mít brzy stavební povolení. U kanalizace se chvíli pozastavím. Opět Vás všechny žádám o trpělivost a hlavně o opatrnost při překonávání nástrah stavby. Samozřejmě, že stavba nám všem zasahuje výrazně do života, ale už máme třetinu za sebou a troufám si tvrdit, že to byla nejhorší třetina. Každé setkání s kolegy starosty mě utvrzuje, že jsme zajistili dotaci za tak výhodných podmínek v hodině dvanácté. V příštích letech peníze na dotace nebudou a většinu nákladů na stavby budou muset zaplatit obce a jejich obyvatelé. Drtivá většina spoluobčanů chápe, že musí svoje tekuté odpady likvidovat tak, aby naše děti a děti našich dětí měly co pít. Napojit se na obecní kanalizaci je pro nás to nejjednodušší a věřte tomu, že i nejlacinější řešení problému. Přesto se sem tam objeví lidoví vypravěči se svými zázračnými tabletkami, které mění odpad v děravé žumpě na pitnou vodu. Nevěřte jim a hlavně tu vodu nepijte, nefunguje to!!! Domovní přípojky kanalizace jednotlivých rodinných domů probíhají v souběhu s výstavbou hlavních stok. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti se budou přípojky stavět hlavně v místech, kde je to důležité pro další práce, jako například konečná úprava asfaltových povrchů atd. Ostatní se budou dodělávat postupně, jak nám finance dovolí. Opět připomínám, že domovní přípojky vodovodu si každý zájemce řeší sám na své náklady. Poslední odstavec využiji k informacím o investičních akcích, které připravují a realizují jiní investoři. Jak Vás v minulém čísle Rosických listů informoval předseda ZD, družstvo připravuje instalaci zařízení, které bude sloužit ke zpopelňování vedlejších produktů živočišného původu z provozu jatek. Minulý týden družstvo podalo žádost o zahájení územního řízení. V následujících týdnech bude řízení vyhlášeno. Své připomínky můžete v tomto řízení uplatnit. Sledujte proto úřední desky Městského úřadu Chrast nebo Obecního úřadu Rosice a Informace bude umístěna i na informační desce v Synčanech u zvoničky. Bioplynová stanice je ve stadiu žádosti o příkon, který přiděluje ČEZ. Další investor, JKK-SOLAR, začal realizovat stavbu fotovoltaické elektrárny za Sajverákem. Na závěr bych Vás chtěl pozvat na adventní koncerty do našeho kostela. Předběžné termíny jsou a vždy od 16 hodin. Stále se u nás něco děje, obec žije! Mým přáním a úkolem nového zastupitelstva je, aby byl život nás všech obyčejných v naší společné obci co nejlepší. Pěkný zbytek podzimu a mírnou zimu Vám přeje Luboš Netolický, starosta obce 1

2 RADA OBCE Výpis z usnesení ze schůze Rady obce Rosice konané dne RO schvaluje zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO. RO schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi obcí Rosice a Vodárenskou společností Chrudim, a.s. za účelem zabezpečení technického dozoru investora při provádění stavby Rosice doplnění vodovodu v předloženém znění a pověřila starostu k podpisu této smlouvy. RO doporučuje zastupitelstvu schválit podíl obce na realizaci akce Folková cihelna formou bezplatného pronájmu tržnice po dobu konání festivalu. RO doporučuje zastupitelstvu obce schválit jako uchazeče o provedení stavby komunikací u VPS v Rosicích firmu Inkos, spol. s r.o. Chrudim. RO bere na vědomí aktualizaci žádosti o dotaci na rekonstrukci ZŠ Rosice. RO bere na vědomí bez připomínek uplatnění žádosti obce o přezkoumání hospodaření obce Rosice za rok 2010 u Krajského úřadu Pardubického kraje. RO schvaluje poskytnutí 1 sady nádob (kontejnerů) uvedených v žádosti Základní škole Rosice pro zkvalitnění třídění odpadu ve škole. RO schvaluje smlouvu evid. č. OŽPZ/10/41102 o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na opravu místních komunikací a odstavných ploch mezi obcí Rosice a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, Pardubice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2DHM mezi obcí Rosice a Povodím Labe, s.p. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje smlouvu o nájmu pozemků č. 2DMH mezi obcí Rosice a Povodím Labe, s.p. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi obcí Rosice a spol. ABK Pardubice, a.s. na realizaci akce Doplnění vodovodu Rosice Synčany v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. RO schvaluje dodatek č. 2 Mandátní smlouvy č. 7/2009 ze dne v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. RO bere na vědomí zprávu o výsledku Rosických trhů, dosaženého za čtvrtletí březen květen 2010 a pověřuje tajemníka OÚ k jednání s vedením trhů o formě propagace tržnice v okolí. RO bere na vědomí informaci starosty o rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, kterým potvrdil původní rozsudek okresního soudu v trestní věci proti Martině Janečkové, bývalé účetní obce. Výpis z usnesení ze schůze Rady obce Rosice, konané dne RO schvaluje zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO. RO schvaluje platový výměr paní Daně Brdičkové, podle kterého jí bude s platností od vyplácen plat. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis z usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, konaného dne ZO schvaluje zprávu o plnění zápisu a usnesení z minulého zasedání ZO bez připomínek. ZO schvaluje hospodaření obce Rosice za období 1. až 7. měsíc 2010 bez připomínek. ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 180/7 v k.ú. Rosice u Chrasti z vlastnictví obce Rosice do vlastnictví pí J. H., manželů J. a J. J., manželů L. a J. K., všichni bytem Rosice čp. 231, pí S. K. bytem nábřeží Závodu míru 1857, Pardubice, manželů M. a M. M., pí M. N., p. L. S. a manželů L. a O. S., všichni bytem Rosice čp. 252, a to všem po 1/8 uvedeného pozemku, tak, jak v písemné žádosti o odprodej požadují, za kupní cenu ve výši 35,- Kč/m 2. ZO schvaluje odprodej pozemku č. 518/20 v k.ú. Synčany z vlastnictví obce Rosice do vlastnictví pí Z. Č. bytem Svatopluka Čecha 283, Chrudim III, a L. Z. bytem Rosice čp. 298 za kupní cenu 35,- Kč/m 2. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 11 a 12/2 v k.ú. Brčekoly z vlastnictví čs. státu správa Poz. Fond ČR do vlastnictví obce Rosice. ZO bere na vědomí uplatnění žádosti obce Rosice o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám pro veřejné budovy pro ZŠ Rosice. ZO schvaluje jako dodavatele stavby Komunikace pro RD v zástavbě u VPS v Rosicích společnost Inkos, spol. s r.o., Poděbradova 909, Chrudim IV. ZO schvaluje realizaci stavby Komunikace pro RD v zástavbě u VPS v Rosicích za cenu ,- Kč bez DPH. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost místní TJ Dynamo Rosice ve výši 30 tis. Kč. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010 dle přílohy. ZO schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč ze schváleného rozpočtu školy ze 4. čtvrtletí na 3. čtvrtletí. ZO bere na vědomí záměr ZD Rosice vystavět v areálu ZD v Rosicích bioplynovou stanici o výkonu 1000 kw. PÁLENÍ A SPALOVÁNÍ Všem paličům a šetřílkům! Pálení a spalování všelijakého odpadu či odpadků se tak nějak v české zemi vžilo. Dokonce se z toho stala i národní tradice, kdy se pod rouškou oslav pálení čarodějnic obyvatelé obcí zbavovali všeho možného, zvláště starých pneumatik, nábytku a jiného harampádí. Pravdou je, že se již pálení čarodějnic dost výrazně změnilo, a to je dobře, přeci jen zvítězil zdravý rozum a obecně i naše zdraví. Změnil se i přístup obcí a zpracovatelů, začaly se některé druhy odpadů třídit a vykupovat, občan má již možnost se odpadů zbavit v souladu se zákony a bez starostí. Bohužel je stále dost občanů, kteří stále řeší tento problém pálením různých odpadů v kamnech na tuhá paliva, zvláště v zimním období, a otravují nás všechny, a to nejen o svátečních dnech, ale po celou zimu. V zemi, která je členským státem EU, kde podle zákona o odpadech je nebezpečným odpadem i odstřižek koberce a živnostníci musí evidovat každou plechovku od barvy a každý nalakovaný odřezek dřeva! Dalším nešvarem a předmětem stížností je podzimní pálení odpadů rostlinného původu ze zahrádek. Proti samotnému pálení snad ani nelze nic namítat, k životu na vesnici to jaksi patřilo od nepaměti. Co ale nejde pochopit, je způsob a doba pálení, kdy někteří jedinci dokáží otravovat ostatní občany tím, že spalují tento odpad v nevhodnou dobu, např. ve dnech pracovního volna. Tyto rostlinné zbytky zpravidla nebývají dostatečně usušené, špatně hoří, více čmoudí, a při nevhodném směru větru tak trpí sousedé. Všem postiženým, kteří si myslí, že se ti bezohlední jedinci dají zastrašit nějakou vyhláškou z úřadu, musím velmi nerad sdělit, že tomu tak není. Důvodem je nedostatek opory v samotných zákonech, a tak mi nezbývá než se ptát: kde jsou a co dělají všichni ti ekologičtí aktivisté, Zelení, Děti země, poslanci a ostatní? Jednodušší je patrně blokovat výstavby silničních obchvatů měst a dálnic, demonstrovat na komínech jaderných elektráren, zakazovat žárovky atd. Jak z toho tedy ven? Každá rada drahá! Zbývá snad jen věřit! Věřit tomu, že každý občan - soused bez rozdílu věku a vzdělání - pochopí, že spalováním umělých materiálů, např. zbytků dřevotřísek, starých natřených rámů oken, starých bot a dalších nepřírodních materiálů, šíří mimo zápachu také rakovinotvorné látky a jiná svinstva. Měl by zapojit vlastní selský rozum a kromě svých sobeckých zájmů, jak ušetřit pár korun za kvalitní otop, myslet také na zdravý vzduch, čistou vodu, potraviny a budoucnost - svou, svých dětí atd... Měl by si uvědomit, že v opačném případě tak i on přispívá k tomu, že může vážně onemocnět někdo jemu blízký. Někdo, koho má rád. J.T. 2

3 VOLBY V ROSICÍCH ZVOLENÍ ČLENOVÉ DO ZASTUPITELSTVA OBCE ROSICE Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí číslo název příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. zvolení 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Čápová Radmila 50 KDU-ČSL KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Freiberg Petr Ing. 42 KDU-ČSL BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Polák František Ing. 55 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Matoušková Michaela 31 ČSSD ČSSD STAN Brázda Pavel 67 "STAN" BEZPP STAN Volejník Zdeněk 49 "STAN" BEZPP STAN Janek Jiří 50 "STAN" BEZPP STAN Netolický Luboš 45 "STAN" BEZPP STAN Novák Josef Ing. 48 "STAN" BEZPP STAN Samek Vlastimil Ing. 50 "STAN" BEZPP STAN Plachá Iveta 35 "STAN" BEZPP STAN Netolický Ladislav 52 "STAN" BEZPP STAN Tesařová Jana 41 "STAN" BEZPP STAN Malinský Vladimír 50 "STAN" BEZPP STAN Chourová Hedvika Bc. 36 "STAN" BEZPP NÁHRADNÍCI Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí číslo název příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. náhradníka 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Hyksa Jiří 49 KDU-ČSL KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Krejčí Stanislav 50 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Kraťoch Jaroslav 42 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Lenoch Václav Bc. 26 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Koucký Josef 50 KDU-ČSL BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Trnková Magdalena 46 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Růžičková Dana 35 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Švadlenka Marcel 35 ČSSD ČSSD Česká str.sociálně demokrat. Pavlíčková Věra 70 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Matoušek Pavel 37 ČSSD ČSSD Česká str.sociálně demokrat. Lenochová Věra 76 ČSSD BEZPP STAN Hejduk Petr 33 "STAN" BEZPP STAN Laub Jiří 36 "STAN" BEZPP STAN Halamka Michal 34 "STAN" BEZPP STAN Vybíral Roman 35 "STAN" BEZPP STAN = "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 3

4 MÁME ODVOLENO Máme odvoleno, co bude dál? Dnem voleb do zastupitelstva obce (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby konaly), zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce [ 55 odst. 2 písm. d) zákona o volbách do zastupitelstev obcí], takže tímto okamžikem dochází i k zániku dosavadního zastupitelstva obce. V období ode dne konání voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty, případně místostarosty, a nové rady obce, proto správu obce zajišťují dosavadní starosta a místostarosta (místostarostové) a dosavadní rada obce. Spolu se zánikem zastupitelstva obce dochází i k zániku výborů zastupitelstva obce (jedná se o orgány konkrétního zastupitelstva, takže s ukončením činnosti zastupitelstva svého zřizovatele zaniká i činnost výborů). Dosavadní starosta bude ode dne voleb do zastupitelstva obce v souladu s 107 zákona o obcích i nadále plnit své povinnosti ( 103 zákona o obcích), a to oproti právní úpravě platné před účinností zákona č. 298/2008 Sb. bez jakéhokoli omezení, tedy v plném rozsahu. Své povinnosti bude plnit i dosavadní místostarosta a rada. Na uvedené orgány nepřecházejí vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce podle 84 odst. 2 a 85 zákona o obcích. Své povinnosti plní dosavadní starosta (místostarosta) i členové rady ode dne voleb do zastupitelstva obce až do zvolení nových orgánů, tedy do zvolení nového starosty nebo místostarosty, resp. rady obce. Dosavadní rada přestává podle 102a zákona o obcích plnit své úkoly až okamžikem zvolení nové rady jako celku, tedy zvolením všech jejích členů (starosty, místostarosty a ostatních členů rady). Podle 91 zákona o obcích svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce dosavadní starosta (případně místostarosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné desetidenní lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Program ustavujícího zasedání připravuje dosavadní rada obce, resp. dosavadní starosta tam, kde se rada obce nevolí ( 102 odst. 1 zákona o obcích). Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta (i když nebyl zvolen členem nového zastupitelstva), případně nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva do doby, než je zvolen nový starosta nebo místostarosta. Nově zvolené zastupitelstvo obce je vázáno usneseními a rozhodnutími předchozího zastupitelstva (do doby, než tato usnesení změní nebo zruší), tedy i jednacím řádem zastupitelstva obce ( 96 zákona o obcích). To znamená, že ustavující zasedání nemusí znovu schvalovat nový jednací řád. Zasedání obvykle zahajuje dosavadní starosta, který nejdříve zjistí, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Na ustavujícím zasedání musí následovat složení slibu členů zastupitelstva ( 69 odst. 2 zákona o obcích). Po jeho složení by měli být určeni ověřovatelé zápisu a zapisovatel a schválen program ustavujícího zasedání. Zákon předpokládá, že ustavující zasedání bude volit starostu, místostarostu a další členy rady obce. Po zvolení starosty nebo místostarosty mu dosavadní starosta nebo nejstarší člen zastupitelstva předá vedení zasedání. Již na ustavujícím zasedání je vhodné ustavit výbory zastupitelstva (zastupitelstvo obce vždy povinně zřizuje kontrolní a finanční výbor srov. 117 odst. 2 zákona o obcích) a zvolit jejich členy. Je vhodné rozhodnout, kteří členové zastupitelstva budou svou funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. Ustavující zasedání je zasedáním zastupitelstva obce, takže i na něm lze projednávat v případě potřeby jakékoli další otázky. Jestliže po ustavujícím zasedání již nebude dosavadní starosta pokračovat ve funkci, je třeba, aby předal obec nově zvolenému vedení. V zájmu obou stran je vhodné o předání obce sepsat zápis (protokol), v němž se uvedou předávané písemnosti, stav bankovního účtu a hotovosti v pokladně, stav majetku a další důležité skutečnosti. To je tak v kostce všechno. Snad jen doplnění, že ustavující zasedání je veřejné, a pozvání na jeho konání bude zveřejněno jako obvykle. J.T. TOPIDLA A KOMÍNY Právě začíná topná sezona a opět přinese mnoho požárů způsobených nesprávným provozem topidel a nedostatečnou údržbou komínů. Požáry způsobené topidly a komíny si léta drží přední umístění v hasičské statistice. Typicky zimními příčinami vzniku požárů je vznícení sazí a požáry způsobené jiskrami uniklými z komínu. Tyto příčiny jsou jednoznačně na vrub zanedbáním čištění komínu a kontrol jeho stavu. Zanesený komín přitom nepřináší jen riziko vznícení sazí a popraskání komínu, ale i špatné hoření, je proto dobré mu věnovat dostatečnou pozornost. Dosavadní právní úprava předepisuje kontroly a čištění čtyřikrát až šestkrát ročně. V březnu letošního roku vyšlo nové nařízení vlády, a to, že kontrolovat nebo vyčistit komín odborníkem bude počínaje dnem 1.ledna 2011 stačit pouze 1x ročně. Další čištění by mohli majitelé zajistit svépomoci, pokud výkon připojených spotřebičů nepřekročí 50kw. Mnoho závad může odhalit i sám majitel budovy. Například zazděný trám v komínovém tělese(v loni příčina 60 požárů). Každý majitel by měl mít jistotu, že do komínového tělesa neústí žádné hořlavé konstrukce. Pravidelná kontrola může odhalit i trhliny v komínu, kterými mohou unikat jiskry. Aby se trhlina snadno poznala, mělo by být komínové těleso omítnuto a natřeno světlou barvou. I tak by se neměly skladovat alespoň 1metr od komínového tělesa žádné hořlavé materiály. Náležitou opatrnost je také potřeba věnovat i stavu a umístění topidel. Topné těleso na tuhá paliva by mělo být zabezpečeno ochranou (nehořlavou) podložkou pod topidlem. Podložka by měla přesahovat půdorys topidla o 30cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka o 80 a 40 cm). Pokud se jedná o plynové vytápění, je vhodné dodržovat lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolovat, zda správně fungují.nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče. Každé topidlo (a komín) je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud je potřeba přejít z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy je nutné si nechat u odborníků zkontrolovat, zda je komín pro tuto změnu vhodný. U elektrických topidel je nutné dávat pozor např. na infrazářiče (v koupelnách často používané). Ty se rozžhaví do vysokých teplot, hořlavé materiály by se proto v jejich blízkosti (asi 1 metr) neměly vůbec vyskytovat. Desatero bezpečného provozu topidel: 1. Při instalaci nového topidla se vždy řiďte návodem výrobce 2. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím vylepšením 3. Dodržujte bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů 4. Na topnou plochu nikdy neodkládejte hořlavé předměty 5. Topné těleso musí stát na nehořlavé podložce 6. Plynová topidla nechte 1x ročně zkontrolovat odborníkem 7. Při změně druhu paliva si nechte zkontrolovat komín 8. Do kamen nedávejte nic, co do nich nepatří 9. Kamna nikdy nezapalujte pomocí hořlavých kapalin 10. Popel ukládejte jen do neporušených nehořlavých nádob s víky Desatero rad pro bezpečnost komínů: 1. Komíny a kouřovody se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu 2. Kouřovod vedoucí z topidla do komínu musí být správně izolován 3. Dbejte na řádné stabilní a těsné zaústění kouřovodu do komínu 4. Zajistěte pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání nečistot z komínu 5. Alespoň 1x ročně nechte komín zkontrolovat komínářskou firmou 6. Před instalaci topidla nebo změně paliva nechte provést revizi komínu 4

5 7. Dbejte na dostatečné zajištění vymetacích a vybíracích komínových dvířek 8. V žádném případě nepoužívejte komíny, u nichž byly zjištěny závady 9. Na půdě ukládejte hořlavé předměty nejméně 1metr od komínového tělesa 10. Do komínového zdiva nesmí zasahovat žádné hořlavé stavební prvky Za SDH Rosice Petr Hejduk MATEŘSKÁ ŠKOLA Podzim finišuje a v naší mateřské škole se školní rok rozjel na plné obrátky. Většinou slunečná říjnová dopoledne sice ještě lákají k pobytu na školní zahradě, avšak nabídka možnosti pohladit si poníka, štěňátko či exotickou kočičku a uvidět koně zblízka přímo v jeho stáji vyhrává. To vše zažily děti na ekovycházce do Synčan. V září si zase při vycházkovém pobytu v přírodě vyzdobily paletku kvítky a plody podzimu. 11. září přijela do MŠ divadelní společnost Šeherezáda s pohádkou Králíček a dýňová panenka, 4. října děti cestovaly autobusem za pohádkou Aladinova kouzelná lampa do divadla K. Pippicha do Chrudimi. Teď v říjnu se ve školičce rozjíždějí zájmové aktivity pro děti vedené učitelkami, jako je cvičení na míčích (overball, fitball), taneční kroužek, Metoda dobrého startu, kroužek zpívání pro radost, dále pak lekce angličtiny vyučované lektorkou jazykové agentury Kolumbus. Pro děti s rodiči byla zahájena keramická dílna. V sobotu 9. října odpoledne se naše děti spolu s rodiči a žáky ZŠ zúčastnily na místním hřišti drakiády V sobotu 16.října dopoledne pořádala Unie rodičů při MŠ kuličkiádu. Turnaj dvojic v pétanque byl pro nepřízeň počasí odložen na jaro. V listopadu spolu se žáky ZŠ začne 18 našich dětí dojíždět do krytého bazénu v Chrudimi, kde je čeká předplavecký kurz. V sobotu 27. listopadu zahájíme začátek adventu na Rosické tržnici Zpíváním u vánočního stromu. V neděli 28. listopadu se na sále Hospody Na Křižovatce uskuteční od 14:00 hodin Mikulášská besídka s vystoupením dětí. Na plánované akce jste srdečně zváni. Za MŠ Dana Malinová ZÁKLADNÍ ŠKOLA Moje obec, moje Rosice, Synčany, Bor a Brčekoly Toto motto budeme slýchat v letošním školním roce častěji. Od září se na škole rozběhl celoroční projekt, na jehož konci bychom se měli dopátrat různých informací, zajímavostí, faktů i obrazové dokumentace o regionu, ve kterém žijeme. Již první letošní akce drakiáda- ukázala, že leccos nového mohou objevit i dospělí. Alespoň tak to zaznívalo v cíli okružní naučné trasy po Rosicích. Následně jsme pak v rámci projektové středy zpracovávali další úkoly. Cílem projektu bylo nastínit dětem na ZŠ historii a současnost obce Rosice a všech přilehlých obcí. V chrudimském archivu jsme si početli v dobových materiálech a dokonce získali spoustu zajímavé fotodokumentace o škole, k pátrání jsme využili i moderní technologie tedy internet. Nechyběla ani terénní práce v nečekaně nevlídném mlhavém dopoledni. Ale určitě to stálo zato. Vždyť kdy se komu podaří navštívit místní zvonici kostela či ochutnat pravé buchty babičky t.č. paní průvodkyně Jiroutové přímo Na terase v Boru? Rádi bychom poděkovali za pomoc paní Čápové, která nás provedla historií kostela, již zmíněné paní Jiroutové nejen za vyprávění, ale i výborné občerstvení, panu Brázdovi za připravení a zapůjčení dobových materiálů. Bez pomoci znalců místních poměrů a historie bychom se těžko obešli a budeme vděčni i za další náměty, tipy a materiály ukryté v rodinných albech a archivech, které by bylo možné zapůjčit škole k okopírování či vystavení. A jak to vidí naši žáci: Na začátku projektového dne jsme kreslili mapu Rosic, moc mě to bavilo. Pak jsme přijeli malým autobusem do Boru. Zastavili jsme u malého rybníka a tam nás vyzvedla paní Jiroutová. Šli jsme okolo malého lesíka, kde se těžila opuka. Prý každý pán zde měl jednu skalku. Pak jsme šli kolem kravína a došli jsme až k malé kapličce, kde stál ohromný strom. Potom jsme se vrátili do Boru. Viděli jsme starou hospodu, kde dříve točili pivo. Ještě jsme šli okolo malé hlínárny, která byla trochu pobořena, ale dříve byla pěkná. Také jsme šli okolo kostela, kde nám paní Jiroutová říkala, že za války byl malý zvon někde skrytý, protože z nich vojáci dělali střelivo do zbraní. Nikdo neví, kde byl uschován. Mně se to líbilo, protože jsem se dozvěděl staré pověsti o Boru (např. byly tam lesy a ty se vykácely a ze dřeva lidé postavili malé chaloupky, které zanedlouho vyhořely). ( Milan Novák) Mapy jsme dělali až do deseti hodin. Potom jsme se šesťáky šli na zastávku a jeli jsme autobusem do Boru. Tam už na nás čekala paní Hana Jiroutová, která nás provázela Borem. Cestou ke kapličce nám paní Jiroutová říkala o velké váze a dvou lesích, které se jmenovaly Skály tam se prý dřív těžila opuka. (Kristýna Žohová) Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, např. že na konci Boru je kaplička, která dříve stála uprostřed vesnice, ale ta vesnice několikrát vyhořela a začala se stavět na druhé straně. (Michaela Hesová) Když přednáška u kapličky skončila, šli jsme ke zvoničce, na které jsou dva zvony. Jeden z nich, ten menší, byl prý schován, ale bohužel nikdo neví, kde. Na ten druhý zvon se zvoní v posledních letech umíráček. Šli jsme dál a řekli si i něco o staré škole. (Markéta Jiroutová) Potom jsme se podívali i na snímky z letadla celé obce. Nakonec jsme šli k hřišti a krmili jsme labutě, které plavaly na jezírku u toho hřiště. (Klára Eliášková) U toho rybníku jsem to nemohl poznat, byl totiž zelený jako fotbalové hřiště. Když jsme dokrmili labutě, tak jsme šli na hřiště, kde jsme dostali teplý čaj a buchty, které byly výborné! (Tomáš Ščuka) Došli jsme až na rosické hřiště a tam jsme si ještě chvíli o všem povídali. Pak jsme šli do školy a projektový den skončil. Jsme rádi,že si paní Jiroutová udělala na nás čas a hezky si to vymyslela. (Michaela Vašková) Paní Hana Jiroutová si to fakt krásně připravila. Snažila se, abychom se něco dozvěděli o Boru. Moc jí chci poděkovat a říct jí, že to bylo pěkné. (Daniela Fanturová) Naše osmá třída byla v počítačové učebně, kde jsme po skupinách tvořili turistického průvodce obce Rosice a okolí. Například jsme na internetu hledali historii Rosic nebo přírodu a zařazovali to do svého průvodce.zjistila jsem, že v okolí je jedna chráněná oblast, která se jmenuje Chrašická stráň.( Michaela Tesařová) Já jsem byla ve skupině s Míšou Dostálovou a Monikou Zezulovou a moc se mi to líbilo. Hledaly jsme historii obcí Rosice a Přestavlky a dále místní části Synčany, a když jsme si s něčím nevěděly rady, tak jsme zavolaly pana učitele, aby on nám pomohl. ( Katka Vašková) Byl jsem ten den nadšený z dobré atmosféry, dobrých lidí a srandy. ( František Čonka) Pátou vyučovací hodinu jsme se šli projít po Rosicích a nafotili jsme snímky míst, které jsme předtím hledali na internetu, když byly staré. Ty snímky jsme pak porovnávali. Dál jsme viděli i hřbitov a rosickou kovárnu. Při procházce byla strašně velká sranda. (Michaela Dostálová). Venku byla docela zima, ale pak se oteplilo. Podle mě to byl vydařený den, děla se spousta zajímavých věcí a líbilo se mi, že jsme měli možnost vidět naši obec před dávnými dobami. (Ondřej Šach). Dne 13.listopadu 2010 jsme jeli v rámci projektového dne do archivu v Chrudimi. Měli jsme za úkol vyhledat informace o naší vesnici v minulosti. Hned při vstupu nám vysvětlili, jak to v archivu chodí.(milan Vrabec) Po vstupu do budovy jsme se museli svléknout a odložit si batohy. Při vstupu do badatelny jsme se všichni zapsali do knihy návštěv.(miroslav Gallat) 5

6 Po zapsání do knihy návštěv nás rozdělili do čtyř skupin: Rosice, Bor, Synčany a Brčekoly. Po rozdělení začalo bádání v knihách a hledání historie naší vesnice.(david Barkoczi) Dříve se Brčekoly jmenovaly BŘEKOLY. V místnosti, ve které jsme pracovali, nás natáčeli na kamery, aby měli záznam o tom, kdo archiv navštívil.(kristýna Chybová) Při bádání jsme zjistili, odkdy jsou zhruba první informace o naší vsi, našli jsme staré černobílé fotografie a některé zajímavé osobnosti.(lenka Pražanová) Bylo to vážně moc zajímavé. Hlavně, když jsme si na konci mohli prohlížet vysvědčení z roku a hledat známá jména. Já jsem našla Františka Linka - ale pan učitel Línek ho neznal - a paní Otýlii Kličkovou.(Sandra Purtíková) Nejzajímavější byla kniha se starými fotografiemi školy a stará vysvědčení.(david Smejkal) DRAKIÁDA Netradičně tradiční drakiáda V sobotu 9.listopadu 2010 se konala na hřišti Dynama již tradiční drakiáda, ale tentokrát trochu jinak. Byla to první zahajovací akce společného projektu Moje obec - moje Rosice, Synčany, Bor a Brčekoly, na kterém se podílí mateřská škola, základní škola a komunitní škola. Vytyčili jsme krátkou a dlouhou trasu po Rosicích, při níž mohly děti poznávat zajímavá místa naší obce. Dlouhou trasu pro žáky základní školy připravily paní Irena Steklá a paní Libuše Slavíková. Na přípravě trasy krátké se podílely všechny zaměstnankyně mateřské školy. Úkolem starších žáků bylo vyplnit na trase kvíz, v němž uplatnily poznatky o obci. Malé děti nám nakreslily krásné obrázky. Jako odměnu dostal každý dětský účastník žetonek na langoše. Počasí nám opravdu přálo. Sluníčko svítilo, větřík pofukoval a na jasné obloze se proháněli překrásní draci, které si děti přinesly. Z plakátků jste se již určitě všichni dozvěděli, že garantem naší celoroční soutěže jsou herci pardubického divadla paní Zdena Bittlová a pan Josef Pejchal. Na konci školního roku se zúčastní slavnostního galavečeru, který se uskuteční v rámci autorského čtení vítězných literárních prací a výstavy nejlepších prací výtvarných. Zároveň proběhne rozloučení s předškoláky (budoucími prvňáčky) a vyřazování žáků devátého ročníku, kteří budou opouštět naši základní školu. Další akcí byl celoškolní projekt, který byl také věnován naší obci. Cílem projektu bylo nastínit dětem na ZŠ historii a současnost obce Rosice a všech sloučených obcí. Na základě těchto informací budou moct žáci pracovat na svých literárních a výtvarných dílech. Děti i dospělí se mohou zaměřit nejen na historii a přítomnost, ale mohou nahlédnout i do budoucnosti a dát nám najevo, jak by obec mohla či měla vypadat například za deset, dvacet nebo třicet let. Děkuji Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce. Další podrobnosti o projektovém dni naleznete v okénku základní školy. Ludmila Kociánová, koordinátor komunitní školy DYNAMO Vážení spoluobčané a příznivci Dynama, blíží se konec podzimní části okresních soutěží v kopané - jak si vedou jednotlivá družstva? Družstvo dospělých je na 4. místě se ziskem 19 bodů a na vedoucí tým Holetín ztrácí 9 bodů a druhý Vítanov 6 bodů. Ještě není nic ztraceno, ale? Tým se musí zlepšit a podávat daleko vyrovnanější výkony, které by ho opravňovaly a nevyřadily z boje o postup do OP. Dorost je na 7. místě, když v 5 zápasech vyhrál a 5 prohrál. Začátek soutěže byl velmi dobrý, ale??? Toto družstvo má na lepší umístění, musí ovšem chtít jako celý tým! Družstvo mladších žáku je na 8. místě, získalo zatím 1 remízu. Toto družstvo se tvoří, i když zatím většinu zápasů prohráli, je na nich vidět již zlepšení, v pár zápasech, prvním poločase, než jim došly síly, dokázali hrát vyrovnané partie. A tímto apelujeme na vás, rodiče, pošlete nám kluky, ať máme více hráčů a můžeme se rovnat s ostatními oddíly, tito kluci ještě nevydrží v 8 hráčích hrát naplno celou hodinu. Dále bychom chtěli jako Dynamo poděkovat za nezištnou pomoc obecnímu zastupitelstvu, vedení Východočeských plynárenských strojíren Rosice, CAR SERVISU s.r.o Rosice, EKO PLYN N + N s.r.o. Rosice a Truhlářství Václava Chmelíka Rosice za finanční přispění na zakoupení sekačky na úpravu hrací plochy. Bez jejich přispění bychom na tak velkou investici sami nesehnali finanční prostředky. Ještě jednou Vám všem velké díky od nás sportovců Dynama. Petr Dachovský MUZIKÁL ROBIN HOOD KŠ Rosice ve spolupráci s CK Konopáč Heřmanův Městec pořádá zájezd na muzikál autorů Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové v choreografii a režii Jána Ďurovčíka ROBIN HOOD, který se koná v sobotu 16.dubna 2011 od 19,00 hod. v divadle Kalich v Praze. Cena vstupenky (včetně dopravy) : 900, Kč. Odjezd : 15,30 hod. od ZŠ v Rosicích ( se zastávkami v Chrasti, Slatiňanech a Chrudimi) Bližší informace a přihlášky na tel: V muzikále alternují: Martina Bártová, Lucie Šoralová, Jan Kříž, Kamil Střihavka, Václav Noid Bárta, Leona Machálková, Jiří Zonyga, Martin Pošta, Michaela Doubravová, Radka Pavlovčíková, Zdeněk Podhůrský a mnoho dalších. Neseďte doma a pojeďte s námi za kulturou!!! Vhodný dárek k Vánocům!!! BÁSEŇ NA KONEC Podzimní snění Zase jsou tu podzimní plískanice a s nimi volební tahanice, komu dát svůj hlas, přemítal snad každý z nás. Výsledky už známe, tak se raděj v podzimu zatouláme Ráno slunce i přes mlhu vstává, rosa se třpytí na stéblech trávy, jak jiskřičky v očích ve chvílích setkání. Vítr se proplétá krajem, zlehka se dotkne šíje, stejně tak se přiblíží a foukne do vlasů Zurčení potoka jsou slova, která zní ve chvílích tápání. A měsíc chrání naše tajemství, stejně jako hvězdy, co se třpytí noční oblohou po staletí Hlídej si své sny, ať Ti neuletí. Sen, který se ztratí a nebo se skutkem stane, už není žádným snem. Krásné podzimní snění IS Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16.prosince Neprodejné. 6

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 1 4 / 2 0 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 60. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.11. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 26.listopadu 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Přítomni: M.Nosek, T.Hlavatý, Zd.Filounek, V.Hak, A.Jirsáková, O.Machačka,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech 1. Prezence Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz OBEC BERNARTICE č. 60, 790 57 ; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7.11.2014 UZO 1/1/2014 Ověření mandátů zvolených

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

č.j. 5/2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 29.7.2009

č.j. 5/2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 29.7.2009 1 č.j. 5/2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 29.7.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Ing. Fajmonová Lenka - ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více