ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Říjen 2010, ročník 5, vydání 5 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzim hýří neuvěřitelnými barvami, zima klepe na dveře a Vánoce budou za asi padesát dnů. Volby v naší obci proběhly bez problémů, i když k volební místnosti v Rosicích jsme museli dohopsat přes výkopy domovních přípojek kanalizace. Účast ve volbách v naší obci o šest procent překročila celostátní průměr, za což bych Vám všem, kteří jste využili svého práva rozhodovat o budoucnosti své a svých blízkých, poděkovat. Velké poděkování patří hlavně Vám, kteří jste podpořili realistický program naší kandidátky Starostové a nezávislí. V řadě obcí se díky komunálním volbám zastavil život a vyčkávalo se na výsledky. To u nás neplatí a investiční akce probíhají na plné obrátky. U plynáren se staví komunikace, kanalizace a vodovod jsou v mírném předstihu ve srovnání s plánovaným harmonogramem prací, protipovodňová opatření pokročila k podpisu smlouvy o přidělení dotace, cyklostezka bude mít brzy stavební povolení. U kanalizace se chvíli pozastavím. Opět Vás všechny žádám o trpělivost a hlavně o opatrnost při překonávání nástrah stavby. Samozřejmě, že stavba nám všem zasahuje výrazně do života, ale už máme třetinu za sebou a troufám si tvrdit, že to byla nejhorší třetina. Každé setkání s kolegy starosty mě utvrzuje, že jsme zajistili dotaci za tak výhodných podmínek v hodině dvanácté. V příštích letech peníze na dotace nebudou a většinu nákladů na stavby budou muset zaplatit obce a jejich obyvatelé. Drtivá většina spoluobčanů chápe, že musí svoje tekuté odpady likvidovat tak, aby naše děti a děti našich dětí měly co pít. Napojit se na obecní kanalizaci je pro nás to nejjednodušší a věřte tomu, že i nejlacinější řešení problému. Přesto se sem tam objeví lidoví vypravěči se svými zázračnými tabletkami, které mění odpad v děravé žumpě na pitnou vodu. Nevěřte jim a hlavně tu vodu nepijte, nefunguje to!!! Domovní přípojky kanalizace jednotlivých rodinných domů probíhají v souběhu s výstavbou hlavních stok. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti se budou přípojky stavět hlavně v místech, kde je to důležité pro další práce, jako například konečná úprava asfaltových povrchů atd. Ostatní se budou dodělávat postupně, jak nám finance dovolí. Opět připomínám, že domovní přípojky vodovodu si každý zájemce řeší sám na své náklady. Poslední odstavec využiji k informacím o investičních akcích, které připravují a realizují jiní investoři. Jak Vás v minulém čísle Rosických listů informoval předseda ZD, družstvo připravuje instalaci zařízení, které bude sloužit ke zpopelňování vedlejších produktů živočišného původu z provozu jatek. Minulý týden družstvo podalo žádost o zahájení územního řízení. V následujících týdnech bude řízení vyhlášeno. Své připomínky můžete v tomto řízení uplatnit. Sledujte proto úřední desky Městského úřadu Chrast nebo Obecního úřadu Rosice a Informace bude umístěna i na informační desce v Synčanech u zvoničky. Bioplynová stanice je ve stadiu žádosti o příkon, který přiděluje ČEZ. Další investor, JKK-SOLAR, začal realizovat stavbu fotovoltaické elektrárny za Sajverákem. Na závěr bych Vás chtěl pozvat na adventní koncerty do našeho kostela. Předběžné termíny jsou a vždy od 16 hodin. Stále se u nás něco děje, obec žije! Mým přáním a úkolem nového zastupitelstva je, aby byl život nás všech obyčejných v naší společné obci co nejlepší. Pěkný zbytek podzimu a mírnou zimu Vám přeje Luboš Netolický, starosta obce 1

2 RADA OBCE Výpis z usnesení ze schůze Rady obce Rosice konané dne RO schvaluje zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO. RO schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi obcí Rosice a Vodárenskou společností Chrudim, a.s. za účelem zabezpečení technického dozoru investora při provádění stavby Rosice doplnění vodovodu v předloženém znění a pověřila starostu k podpisu této smlouvy. RO doporučuje zastupitelstvu schválit podíl obce na realizaci akce Folková cihelna formou bezplatného pronájmu tržnice po dobu konání festivalu. RO doporučuje zastupitelstvu obce schválit jako uchazeče o provedení stavby komunikací u VPS v Rosicích firmu Inkos, spol. s r.o. Chrudim. RO bere na vědomí aktualizaci žádosti o dotaci na rekonstrukci ZŠ Rosice. RO bere na vědomí bez připomínek uplatnění žádosti obce o přezkoumání hospodaření obce Rosice za rok 2010 u Krajského úřadu Pardubického kraje. RO schvaluje poskytnutí 1 sady nádob (kontejnerů) uvedených v žádosti Základní škole Rosice pro zkvalitnění třídění odpadu ve škole. RO schvaluje smlouvu evid. č. OŽPZ/10/41102 o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na opravu místních komunikací a odstavných ploch mezi obcí Rosice a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, Pardubice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2DHM mezi obcí Rosice a Povodím Labe, s.p. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje smlouvu o nájmu pozemků č. 2DMH mezi obcí Rosice a Povodím Labe, s.p. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. RO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi obcí Rosice a spol. ABK Pardubice, a.s. na realizaci akce Doplnění vodovodu Rosice Synčany v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. RO schvaluje dodatek č. 2 Mandátní smlouvy č. 7/2009 ze dne v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. RO bere na vědomí zprávu o výsledku Rosických trhů, dosaženého za čtvrtletí březen květen 2010 a pověřuje tajemníka OÚ k jednání s vedením trhů o formě propagace tržnice v okolí. RO bere na vědomí informaci starosty o rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, kterým potvrdil původní rozsudek okresního soudu v trestní věci proti Martině Janečkové, bývalé účetní obce. Výpis z usnesení ze schůze Rady obce Rosice, konané dne RO schvaluje zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO. RO schvaluje platový výměr paní Daně Brdičkové, podle kterého jí bude s platností od vyplácen plat. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis z usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, konaného dne ZO schvaluje zprávu o plnění zápisu a usnesení z minulého zasedání ZO bez připomínek. ZO schvaluje hospodaření obce Rosice za období 1. až 7. měsíc 2010 bez připomínek. ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 180/7 v k.ú. Rosice u Chrasti z vlastnictví obce Rosice do vlastnictví pí J. H., manželů J. a J. J., manželů L. a J. K., všichni bytem Rosice čp. 231, pí S. K. bytem nábřeží Závodu míru 1857, Pardubice, manželů M. a M. M., pí M. N., p. L. S. a manželů L. a O. S., všichni bytem Rosice čp. 252, a to všem po 1/8 uvedeného pozemku, tak, jak v písemné žádosti o odprodej požadují, za kupní cenu ve výši 35,- Kč/m 2. ZO schvaluje odprodej pozemku č. 518/20 v k.ú. Synčany z vlastnictví obce Rosice do vlastnictví pí Z. Č. bytem Svatopluka Čecha 283, Chrudim III, a L. Z. bytem Rosice čp. 298 za kupní cenu 35,- Kč/m 2. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 11 a 12/2 v k.ú. Brčekoly z vlastnictví čs. státu správa Poz. Fond ČR do vlastnictví obce Rosice. ZO bere na vědomí uplatnění žádosti obce Rosice o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám pro veřejné budovy pro ZŠ Rosice. ZO schvaluje jako dodavatele stavby Komunikace pro RD v zástavbě u VPS v Rosicích společnost Inkos, spol. s r.o., Poděbradova 909, Chrudim IV. ZO schvaluje realizaci stavby Komunikace pro RD v zástavbě u VPS v Rosicích za cenu ,- Kč bez DPH. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost místní TJ Dynamo Rosice ve výši 30 tis. Kč. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010 dle přílohy. ZO schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč ze schváleného rozpočtu školy ze 4. čtvrtletí na 3. čtvrtletí. ZO bere na vědomí záměr ZD Rosice vystavět v areálu ZD v Rosicích bioplynovou stanici o výkonu 1000 kw. PÁLENÍ A SPALOVÁNÍ Všem paličům a šetřílkům! Pálení a spalování všelijakého odpadu či odpadků se tak nějak v české zemi vžilo. Dokonce se z toho stala i národní tradice, kdy se pod rouškou oslav pálení čarodějnic obyvatelé obcí zbavovali všeho možného, zvláště starých pneumatik, nábytku a jiného harampádí. Pravdou je, že se již pálení čarodějnic dost výrazně změnilo, a to je dobře, přeci jen zvítězil zdravý rozum a obecně i naše zdraví. Změnil se i přístup obcí a zpracovatelů, začaly se některé druhy odpadů třídit a vykupovat, občan má již možnost se odpadů zbavit v souladu se zákony a bez starostí. Bohužel je stále dost občanů, kteří stále řeší tento problém pálením různých odpadů v kamnech na tuhá paliva, zvláště v zimním období, a otravují nás všechny, a to nejen o svátečních dnech, ale po celou zimu. V zemi, která je členským státem EU, kde podle zákona o odpadech je nebezpečným odpadem i odstřižek koberce a živnostníci musí evidovat každou plechovku od barvy a každý nalakovaný odřezek dřeva! Dalším nešvarem a předmětem stížností je podzimní pálení odpadů rostlinného původu ze zahrádek. Proti samotnému pálení snad ani nelze nic namítat, k životu na vesnici to jaksi patřilo od nepaměti. Co ale nejde pochopit, je způsob a doba pálení, kdy někteří jedinci dokáží otravovat ostatní občany tím, že spalují tento odpad v nevhodnou dobu, např. ve dnech pracovního volna. Tyto rostlinné zbytky zpravidla nebývají dostatečně usušené, špatně hoří, více čmoudí, a při nevhodném směru větru tak trpí sousedé. Všem postiženým, kteří si myslí, že se ti bezohlední jedinci dají zastrašit nějakou vyhláškou z úřadu, musím velmi nerad sdělit, že tomu tak není. Důvodem je nedostatek opory v samotných zákonech, a tak mi nezbývá než se ptát: kde jsou a co dělají všichni ti ekologičtí aktivisté, Zelení, Děti země, poslanci a ostatní? Jednodušší je patrně blokovat výstavby silničních obchvatů měst a dálnic, demonstrovat na komínech jaderných elektráren, zakazovat žárovky atd. Jak z toho tedy ven? Každá rada drahá! Zbývá snad jen věřit! Věřit tomu, že každý občan - soused bez rozdílu věku a vzdělání - pochopí, že spalováním umělých materiálů, např. zbytků dřevotřísek, starých natřených rámů oken, starých bot a dalších nepřírodních materiálů, šíří mimo zápachu také rakovinotvorné látky a jiná svinstva. Měl by zapojit vlastní selský rozum a kromě svých sobeckých zájmů, jak ušetřit pár korun za kvalitní otop, myslet také na zdravý vzduch, čistou vodu, potraviny a budoucnost - svou, svých dětí atd... Měl by si uvědomit, že v opačném případě tak i on přispívá k tomu, že může vážně onemocnět někdo jemu blízký. Někdo, koho má rád. J.T. 2

3 VOLBY V ROSICÍCH ZVOLENÍ ČLENOVÉ DO ZASTUPITELSTVA OBCE ROSICE Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí číslo název příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. zvolení 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Čápová Radmila 50 KDU-ČSL KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Freiberg Petr Ing. 42 KDU-ČSL BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Polák František Ing. 55 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Matoušková Michaela 31 ČSSD ČSSD STAN Brázda Pavel 67 "STAN" BEZPP STAN Volejník Zdeněk 49 "STAN" BEZPP STAN Janek Jiří 50 "STAN" BEZPP STAN Netolický Luboš 45 "STAN" BEZPP STAN Novák Josef Ing. 48 "STAN" BEZPP STAN Samek Vlastimil Ing. 50 "STAN" BEZPP STAN Plachá Iveta 35 "STAN" BEZPP STAN Netolický Ladislav 52 "STAN" BEZPP STAN Tesařová Jana 41 "STAN" BEZPP STAN Malinský Vladimír 50 "STAN" BEZPP STAN Chourová Hedvika Bc. 36 "STAN" BEZPP NÁHRADNÍCI Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí číslo název příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. náhradníka 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Hyksa Jiří 49 KDU-ČSL KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Krejčí Stanislav 50 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Kraťoch Jaroslav 42 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Lenoch Václav Bc. 26 KDU-ČSL BEZPP Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Koucký Josef 50 KDU-ČSL BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Trnková Magdalena 46 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Růžičková Dana 35 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Švadlenka Marcel 35 ČSSD ČSSD Česká str.sociálně demokrat. Pavlíčková Věra 70 ČSSD BEZPP Česká str.sociálně demokrat. Matoušek Pavel 37 ČSSD ČSSD Česká str.sociálně demokrat. Lenochová Věra 76 ČSSD BEZPP STAN Hejduk Petr 33 "STAN" BEZPP STAN Laub Jiří 36 "STAN" BEZPP STAN Halamka Michal 34 "STAN" BEZPP STAN Vybíral Roman 35 "STAN" BEZPP STAN = "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 3

4 MÁME ODVOLENO Máme odvoleno, co bude dál? Dnem voleb do zastupitelstva obce (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby konaly), zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce [ 55 odst. 2 písm. d) zákona o volbách do zastupitelstev obcí], takže tímto okamžikem dochází i k zániku dosavadního zastupitelstva obce. V období ode dne konání voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty, případně místostarosty, a nové rady obce, proto správu obce zajišťují dosavadní starosta a místostarosta (místostarostové) a dosavadní rada obce. Spolu se zánikem zastupitelstva obce dochází i k zániku výborů zastupitelstva obce (jedná se o orgány konkrétního zastupitelstva, takže s ukončením činnosti zastupitelstva svého zřizovatele zaniká i činnost výborů). Dosavadní starosta bude ode dne voleb do zastupitelstva obce v souladu s 107 zákona o obcích i nadále plnit své povinnosti ( 103 zákona o obcích), a to oproti právní úpravě platné před účinností zákona č. 298/2008 Sb. bez jakéhokoli omezení, tedy v plném rozsahu. Své povinnosti bude plnit i dosavadní místostarosta a rada. Na uvedené orgány nepřecházejí vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce podle 84 odst. 2 a 85 zákona o obcích. Své povinnosti plní dosavadní starosta (místostarosta) i členové rady ode dne voleb do zastupitelstva obce až do zvolení nových orgánů, tedy do zvolení nového starosty nebo místostarosty, resp. rady obce. Dosavadní rada přestává podle 102a zákona o obcích plnit své úkoly až okamžikem zvolení nové rady jako celku, tedy zvolením všech jejích členů (starosty, místostarosty a ostatních členů rady). Podle 91 zákona o obcích svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce dosavadní starosta (případně místostarosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné desetidenní lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Program ustavujícího zasedání připravuje dosavadní rada obce, resp. dosavadní starosta tam, kde se rada obce nevolí ( 102 odst. 1 zákona o obcích). Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta (i když nebyl zvolen členem nového zastupitelstva), případně nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva do doby, než je zvolen nový starosta nebo místostarosta. Nově zvolené zastupitelstvo obce je vázáno usneseními a rozhodnutími předchozího zastupitelstva (do doby, než tato usnesení změní nebo zruší), tedy i jednacím řádem zastupitelstva obce ( 96 zákona o obcích). To znamená, že ustavující zasedání nemusí znovu schvalovat nový jednací řád. Zasedání obvykle zahajuje dosavadní starosta, který nejdříve zjistí, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Na ustavujícím zasedání musí následovat složení slibu členů zastupitelstva ( 69 odst. 2 zákona o obcích). Po jeho složení by měli být určeni ověřovatelé zápisu a zapisovatel a schválen program ustavujícího zasedání. Zákon předpokládá, že ustavující zasedání bude volit starostu, místostarostu a další členy rady obce. Po zvolení starosty nebo místostarosty mu dosavadní starosta nebo nejstarší člen zastupitelstva předá vedení zasedání. Již na ustavujícím zasedání je vhodné ustavit výbory zastupitelstva (zastupitelstvo obce vždy povinně zřizuje kontrolní a finanční výbor srov. 117 odst. 2 zákona o obcích) a zvolit jejich členy. Je vhodné rozhodnout, kteří členové zastupitelstva budou svou funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. Ustavující zasedání je zasedáním zastupitelstva obce, takže i na něm lze projednávat v případě potřeby jakékoli další otázky. Jestliže po ustavujícím zasedání již nebude dosavadní starosta pokračovat ve funkci, je třeba, aby předal obec nově zvolenému vedení. V zájmu obou stran je vhodné o předání obce sepsat zápis (protokol), v němž se uvedou předávané písemnosti, stav bankovního účtu a hotovosti v pokladně, stav majetku a další důležité skutečnosti. To je tak v kostce všechno. Snad jen doplnění, že ustavující zasedání je veřejné, a pozvání na jeho konání bude zveřejněno jako obvykle. J.T. TOPIDLA A KOMÍNY Právě začíná topná sezona a opět přinese mnoho požárů způsobených nesprávným provozem topidel a nedostatečnou údržbou komínů. Požáry způsobené topidly a komíny si léta drží přední umístění v hasičské statistice. Typicky zimními příčinami vzniku požárů je vznícení sazí a požáry způsobené jiskrami uniklými z komínu. Tyto příčiny jsou jednoznačně na vrub zanedbáním čištění komínu a kontrol jeho stavu. Zanesený komín přitom nepřináší jen riziko vznícení sazí a popraskání komínu, ale i špatné hoření, je proto dobré mu věnovat dostatečnou pozornost. Dosavadní právní úprava předepisuje kontroly a čištění čtyřikrát až šestkrát ročně. V březnu letošního roku vyšlo nové nařízení vlády, a to, že kontrolovat nebo vyčistit komín odborníkem bude počínaje dnem 1.ledna 2011 stačit pouze 1x ročně. Další čištění by mohli majitelé zajistit svépomoci, pokud výkon připojených spotřebičů nepřekročí 50kw. Mnoho závad může odhalit i sám majitel budovy. Například zazděný trám v komínovém tělese(v loni příčina 60 požárů). Každý majitel by měl mít jistotu, že do komínového tělesa neústí žádné hořlavé konstrukce. Pravidelná kontrola může odhalit i trhliny v komínu, kterými mohou unikat jiskry. Aby se trhlina snadno poznala, mělo by být komínové těleso omítnuto a natřeno světlou barvou. I tak by se neměly skladovat alespoň 1metr od komínového tělesa žádné hořlavé materiály. Náležitou opatrnost je také potřeba věnovat i stavu a umístění topidel. Topné těleso na tuhá paliva by mělo být zabezpečeno ochranou (nehořlavou) podložkou pod topidlem. Podložka by měla přesahovat půdorys topidla o 30cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka o 80 a 40 cm). Pokud se jedná o plynové vytápění, je vhodné dodržovat lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolovat, zda správně fungují.nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče. Každé topidlo (a komín) je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud je potřeba přejít z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy je nutné si nechat u odborníků zkontrolovat, zda je komín pro tuto změnu vhodný. U elektrických topidel je nutné dávat pozor např. na infrazářiče (v koupelnách často používané). Ty se rozžhaví do vysokých teplot, hořlavé materiály by se proto v jejich blízkosti (asi 1 metr) neměly vůbec vyskytovat. Desatero bezpečného provozu topidel: 1. Při instalaci nového topidla se vždy řiďte návodem výrobce 2. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím vylepšením 3. Dodržujte bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů 4. Na topnou plochu nikdy neodkládejte hořlavé předměty 5. Topné těleso musí stát na nehořlavé podložce 6. Plynová topidla nechte 1x ročně zkontrolovat odborníkem 7. Při změně druhu paliva si nechte zkontrolovat komín 8. Do kamen nedávejte nic, co do nich nepatří 9. Kamna nikdy nezapalujte pomocí hořlavých kapalin 10. Popel ukládejte jen do neporušených nehořlavých nádob s víky Desatero rad pro bezpečnost komínů: 1. Komíny a kouřovody se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu 2. Kouřovod vedoucí z topidla do komínu musí být správně izolován 3. Dbejte na řádné stabilní a těsné zaústění kouřovodu do komínu 4. Zajistěte pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání nečistot z komínu 5. Alespoň 1x ročně nechte komín zkontrolovat komínářskou firmou 6. Před instalaci topidla nebo změně paliva nechte provést revizi komínu 4

5 7. Dbejte na dostatečné zajištění vymetacích a vybíracích komínových dvířek 8. V žádném případě nepoužívejte komíny, u nichž byly zjištěny závady 9. Na půdě ukládejte hořlavé předměty nejméně 1metr od komínového tělesa 10. Do komínového zdiva nesmí zasahovat žádné hořlavé stavební prvky Za SDH Rosice Petr Hejduk MATEŘSKÁ ŠKOLA Podzim finišuje a v naší mateřské škole se školní rok rozjel na plné obrátky. Většinou slunečná říjnová dopoledne sice ještě lákají k pobytu na školní zahradě, avšak nabídka možnosti pohladit si poníka, štěňátko či exotickou kočičku a uvidět koně zblízka přímo v jeho stáji vyhrává. To vše zažily děti na ekovycházce do Synčan. V září si zase při vycházkovém pobytu v přírodě vyzdobily paletku kvítky a plody podzimu. 11. září přijela do MŠ divadelní společnost Šeherezáda s pohádkou Králíček a dýňová panenka, 4. října děti cestovaly autobusem za pohádkou Aladinova kouzelná lampa do divadla K. Pippicha do Chrudimi. Teď v říjnu se ve školičce rozjíždějí zájmové aktivity pro děti vedené učitelkami, jako je cvičení na míčích (overball, fitball), taneční kroužek, Metoda dobrého startu, kroužek zpívání pro radost, dále pak lekce angličtiny vyučované lektorkou jazykové agentury Kolumbus. Pro děti s rodiči byla zahájena keramická dílna. V sobotu 9. října odpoledne se naše děti spolu s rodiči a žáky ZŠ zúčastnily na místním hřišti drakiády V sobotu 16.října dopoledne pořádala Unie rodičů při MŠ kuličkiádu. Turnaj dvojic v pétanque byl pro nepřízeň počasí odložen na jaro. V listopadu spolu se žáky ZŠ začne 18 našich dětí dojíždět do krytého bazénu v Chrudimi, kde je čeká předplavecký kurz. V sobotu 27. listopadu zahájíme začátek adventu na Rosické tržnici Zpíváním u vánočního stromu. V neděli 28. listopadu se na sále Hospody Na Křižovatce uskuteční od 14:00 hodin Mikulášská besídka s vystoupením dětí. Na plánované akce jste srdečně zváni. Za MŠ Dana Malinová ZÁKLADNÍ ŠKOLA Moje obec, moje Rosice, Synčany, Bor a Brčekoly Toto motto budeme slýchat v letošním školním roce častěji. Od září se na škole rozběhl celoroční projekt, na jehož konci bychom se měli dopátrat různých informací, zajímavostí, faktů i obrazové dokumentace o regionu, ve kterém žijeme. Již první letošní akce drakiáda- ukázala, že leccos nového mohou objevit i dospělí. Alespoň tak to zaznívalo v cíli okružní naučné trasy po Rosicích. Následně jsme pak v rámci projektové středy zpracovávali další úkoly. Cílem projektu bylo nastínit dětem na ZŠ historii a současnost obce Rosice a všech přilehlých obcí. V chrudimském archivu jsme si početli v dobových materiálech a dokonce získali spoustu zajímavé fotodokumentace o škole, k pátrání jsme využili i moderní technologie tedy internet. Nechyběla ani terénní práce v nečekaně nevlídném mlhavém dopoledni. Ale určitě to stálo zato. Vždyť kdy se komu podaří navštívit místní zvonici kostela či ochutnat pravé buchty babičky t.č. paní průvodkyně Jiroutové přímo Na terase v Boru? Rádi bychom poděkovali za pomoc paní Čápové, která nás provedla historií kostela, již zmíněné paní Jiroutové nejen za vyprávění, ale i výborné občerstvení, panu Brázdovi za připravení a zapůjčení dobových materiálů. Bez pomoci znalců místních poměrů a historie bychom se těžko obešli a budeme vděčni i za další náměty, tipy a materiály ukryté v rodinných albech a archivech, které by bylo možné zapůjčit škole k okopírování či vystavení. A jak to vidí naši žáci: Na začátku projektového dne jsme kreslili mapu Rosic, moc mě to bavilo. Pak jsme přijeli malým autobusem do Boru. Zastavili jsme u malého rybníka a tam nás vyzvedla paní Jiroutová. Šli jsme okolo malého lesíka, kde se těžila opuka. Prý každý pán zde měl jednu skalku. Pak jsme šli kolem kravína a došli jsme až k malé kapličce, kde stál ohromný strom. Potom jsme se vrátili do Boru. Viděli jsme starou hospodu, kde dříve točili pivo. Ještě jsme šli okolo malé hlínárny, která byla trochu pobořena, ale dříve byla pěkná. Také jsme šli okolo kostela, kde nám paní Jiroutová říkala, že za války byl malý zvon někde skrytý, protože z nich vojáci dělali střelivo do zbraní. Nikdo neví, kde byl uschován. Mně se to líbilo, protože jsem se dozvěděl staré pověsti o Boru (např. byly tam lesy a ty se vykácely a ze dřeva lidé postavili malé chaloupky, které zanedlouho vyhořely). ( Milan Novák) Mapy jsme dělali až do deseti hodin. Potom jsme se šesťáky šli na zastávku a jeli jsme autobusem do Boru. Tam už na nás čekala paní Hana Jiroutová, která nás provázela Borem. Cestou ke kapličce nám paní Jiroutová říkala o velké váze a dvou lesích, které se jmenovaly Skály tam se prý dřív těžila opuka. (Kristýna Žohová) Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, např. že na konci Boru je kaplička, která dříve stála uprostřed vesnice, ale ta vesnice několikrát vyhořela a začala se stavět na druhé straně. (Michaela Hesová) Když přednáška u kapličky skončila, šli jsme ke zvoničce, na které jsou dva zvony. Jeden z nich, ten menší, byl prý schován, ale bohužel nikdo neví, kde. Na ten druhý zvon se zvoní v posledních letech umíráček. Šli jsme dál a řekli si i něco o staré škole. (Markéta Jiroutová) Potom jsme se podívali i na snímky z letadla celé obce. Nakonec jsme šli k hřišti a krmili jsme labutě, které plavaly na jezírku u toho hřiště. (Klára Eliášková) U toho rybníku jsem to nemohl poznat, byl totiž zelený jako fotbalové hřiště. Když jsme dokrmili labutě, tak jsme šli na hřiště, kde jsme dostali teplý čaj a buchty, které byly výborné! (Tomáš Ščuka) Došli jsme až na rosické hřiště a tam jsme si ještě chvíli o všem povídali. Pak jsme šli do školy a projektový den skončil. Jsme rádi,že si paní Jiroutová udělala na nás čas a hezky si to vymyslela. (Michaela Vašková) Paní Hana Jiroutová si to fakt krásně připravila. Snažila se, abychom se něco dozvěděli o Boru. Moc jí chci poděkovat a říct jí, že to bylo pěkné. (Daniela Fanturová) Naše osmá třída byla v počítačové učebně, kde jsme po skupinách tvořili turistického průvodce obce Rosice a okolí. Například jsme na internetu hledali historii Rosic nebo přírodu a zařazovali to do svého průvodce.zjistila jsem, že v okolí je jedna chráněná oblast, která se jmenuje Chrašická stráň.( Michaela Tesařová) Já jsem byla ve skupině s Míšou Dostálovou a Monikou Zezulovou a moc se mi to líbilo. Hledaly jsme historii obcí Rosice a Přestavlky a dále místní části Synčany, a když jsme si s něčím nevěděly rady, tak jsme zavolaly pana učitele, aby on nám pomohl. ( Katka Vašková) Byl jsem ten den nadšený z dobré atmosféry, dobrých lidí a srandy. ( František Čonka) Pátou vyučovací hodinu jsme se šli projít po Rosicích a nafotili jsme snímky míst, které jsme předtím hledali na internetu, když byly staré. Ty snímky jsme pak porovnávali. Dál jsme viděli i hřbitov a rosickou kovárnu. Při procházce byla strašně velká sranda. (Michaela Dostálová). Venku byla docela zima, ale pak se oteplilo. Podle mě to byl vydařený den, děla se spousta zajímavých věcí a líbilo se mi, že jsme měli možnost vidět naši obec před dávnými dobami. (Ondřej Šach). Dne 13.listopadu 2010 jsme jeli v rámci projektového dne do archivu v Chrudimi. Měli jsme za úkol vyhledat informace o naší vesnici v minulosti. Hned při vstupu nám vysvětlili, jak to v archivu chodí.(milan Vrabec) Po vstupu do budovy jsme se museli svléknout a odložit si batohy. Při vstupu do badatelny jsme se všichni zapsali do knihy návštěv.(miroslav Gallat) 5

6 Po zapsání do knihy návštěv nás rozdělili do čtyř skupin: Rosice, Bor, Synčany a Brčekoly. Po rozdělení začalo bádání v knihách a hledání historie naší vesnice.(david Barkoczi) Dříve se Brčekoly jmenovaly BŘEKOLY. V místnosti, ve které jsme pracovali, nás natáčeli na kamery, aby měli záznam o tom, kdo archiv navštívil.(kristýna Chybová) Při bádání jsme zjistili, odkdy jsou zhruba první informace o naší vsi, našli jsme staré černobílé fotografie a některé zajímavé osobnosti.(lenka Pražanová) Bylo to vážně moc zajímavé. Hlavně, když jsme si na konci mohli prohlížet vysvědčení z roku a hledat známá jména. Já jsem našla Františka Linka - ale pan učitel Línek ho neznal - a paní Otýlii Kličkovou.(Sandra Purtíková) Nejzajímavější byla kniha se starými fotografiemi školy a stará vysvědčení.(david Smejkal) DRAKIÁDA Netradičně tradiční drakiáda V sobotu 9.listopadu 2010 se konala na hřišti Dynama již tradiční drakiáda, ale tentokrát trochu jinak. Byla to první zahajovací akce společného projektu Moje obec - moje Rosice, Synčany, Bor a Brčekoly, na kterém se podílí mateřská škola, základní škola a komunitní škola. Vytyčili jsme krátkou a dlouhou trasu po Rosicích, při níž mohly děti poznávat zajímavá místa naší obce. Dlouhou trasu pro žáky základní školy připravily paní Irena Steklá a paní Libuše Slavíková. Na přípravě trasy krátké se podílely všechny zaměstnankyně mateřské školy. Úkolem starších žáků bylo vyplnit na trase kvíz, v němž uplatnily poznatky o obci. Malé děti nám nakreslily krásné obrázky. Jako odměnu dostal každý dětský účastník žetonek na langoše. Počasí nám opravdu přálo. Sluníčko svítilo, větřík pofukoval a na jasné obloze se proháněli překrásní draci, které si děti přinesly. Z plakátků jste se již určitě všichni dozvěděli, že garantem naší celoroční soutěže jsou herci pardubického divadla paní Zdena Bittlová a pan Josef Pejchal. Na konci školního roku se zúčastní slavnostního galavečeru, který se uskuteční v rámci autorského čtení vítězných literárních prací a výstavy nejlepších prací výtvarných. Zároveň proběhne rozloučení s předškoláky (budoucími prvňáčky) a vyřazování žáků devátého ročníku, kteří budou opouštět naši základní školu. Další akcí byl celoškolní projekt, který byl také věnován naší obci. Cílem projektu bylo nastínit dětem na ZŠ historii a současnost obce Rosice a všech sloučených obcí. Na základě těchto informací budou moct žáci pracovat na svých literárních a výtvarných dílech. Děti i dospělí se mohou zaměřit nejen na historii a přítomnost, ale mohou nahlédnout i do budoucnosti a dát nám najevo, jak by obec mohla či měla vypadat například za deset, dvacet nebo třicet let. Děkuji Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce. Další podrobnosti o projektovém dni naleznete v okénku základní školy. Ludmila Kociánová, koordinátor komunitní školy DYNAMO Vážení spoluobčané a příznivci Dynama, blíží se konec podzimní části okresních soutěží v kopané - jak si vedou jednotlivá družstva? Družstvo dospělých je na 4. místě se ziskem 19 bodů a na vedoucí tým Holetín ztrácí 9 bodů a druhý Vítanov 6 bodů. Ještě není nic ztraceno, ale? Tým se musí zlepšit a podávat daleko vyrovnanější výkony, které by ho opravňovaly a nevyřadily z boje o postup do OP. Dorost je na 7. místě, když v 5 zápasech vyhrál a 5 prohrál. Začátek soutěže byl velmi dobrý, ale??? Toto družstvo má na lepší umístění, musí ovšem chtít jako celý tým! Družstvo mladších žáku je na 8. místě, získalo zatím 1 remízu. Toto družstvo se tvoří, i když zatím většinu zápasů prohráli, je na nich vidět již zlepšení, v pár zápasech, prvním poločase, než jim došly síly, dokázali hrát vyrovnané partie. A tímto apelujeme na vás, rodiče, pošlete nám kluky, ať máme více hráčů a můžeme se rovnat s ostatními oddíly, tito kluci ještě nevydrží v 8 hráčích hrát naplno celou hodinu. Dále bychom chtěli jako Dynamo poděkovat za nezištnou pomoc obecnímu zastupitelstvu, vedení Východočeských plynárenských strojíren Rosice, CAR SERVISU s.r.o Rosice, EKO PLYN N + N s.r.o. Rosice a Truhlářství Václava Chmelíka Rosice za finanční přispění na zakoupení sekačky na úpravu hrací plochy. Bez jejich přispění bychom na tak velkou investici sami nesehnali finanční prostředky. Ještě jednou Vám všem velké díky od nás sportovců Dynama. Petr Dachovský MUZIKÁL ROBIN HOOD KŠ Rosice ve spolupráci s CK Konopáč Heřmanův Městec pořádá zájezd na muzikál autorů Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové v choreografii a režii Jána Ďurovčíka ROBIN HOOD, který se koná v sobotu 16.dubna 2011 od 19,00 hod. v divadle Kalich v Praze. Cena vstupenky (včetně dopravy) : 900, Kč. Odjezd : 15,30 hod. od ZŠ v Rosicích ( se zastávkami v Chrasti, Slatiňanech a Chrudimi) Bližší informace a přihlášky na tel: V muzikále alternují: Martina Bártová, Lucie Šoralová, Jan Kříž, Kamil Střihavka, Václav Noid Bárta, Leona Machálková, Jiří Zonyga, Martin Pošta, Michaela Doubravová, Radka Pavlovčíková, Zdeněk Podhůrský a mnoho dalších. Neseďte doma a pojeďte s námi za kulturou!!! Vhodný dárek k Vánocům!!! BÁSEŇ NA KONEC Podzimní snění Zase jsou tu podzimní plískanice a s nimi volební tahanice, komu dát svůj hlas, přemítal snad každý z nás. Výsledky už známe, tak se raděj v podzimu zatouláme Ráno slunce i přes mlhu vstává, rosa se třpytí na stéblech trávy, jak jiskřičky v očích ve chvílích setkání. Vítr se proplétá krajem, zlehka se dotkne šíje, stejně tak se přiblíží a foukne do vlasů Zurčení potoka jsou slova, která zní ve chvílích tápání. A měsíc chrání naše tajemství, stejně jako hvězdy, co se třpytí noční oblohou po staletí Hlídej si své sny, ať Ti neuletí. Sen, který se ztratí a nebo se skutkem stane, už není žádným snem. Krásné podzimní snění IS Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16.prosince Neprodejné. 6

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Rudice Zastupitelstvo obce Rudice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne 4.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Rudice

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 20.11.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis. z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice.

Zápis. z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice. Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice. Zasedání Zastupitelstva obce Vilémov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 8.11.2014 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba starosty 3. Volba

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 129/2011, konaného

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne 29.10.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 6.11.2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobčice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7 -

Více

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis č.18 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 4.11. 2014, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Martinem

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne 21. 10. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Ing. Pavel Dostál, Jaroslav Groh, Ing. Štěpán Hladký, Ing. Kamil Janatka, Jan Rodr, Ing. Mgr. Vladimíra

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

Obecní úřad Blatno Blatno č.p. 1,

Obecní úřad Blatno Blatno č.p. 1, Obecní úřad Blatno Blatno č.p. 1, 430 01 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Blatno, konaného dne 10.11.2010, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Blatno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného 3. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Žernov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou. Obec Kačlehy Zastupitelstvo obce Kačlehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy, konaného dne 10.11. 2010, od 17:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 1 4 / 2 0 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 2/2015 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 2/2015 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 27.10.2015 č. 3/2015 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř zasedací místnost Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 23. listopadu 2016 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Jaruška

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne 31. 10. 2014, od 17:00 hodin na obecním úřadě Program

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice / Obec Malá Hraštice Zastupitelstvo obce Malá Hraštice Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne 31.10.2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 ZO volí: 1/24/2014 - ZO volí členem rady obce pana Jiřího Vondráka. 2/24/2014 - ZO volí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více