PODĚKOVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TRIANGL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODĚKOVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TRIANGL"

Transkript

1 PODĚKOVÁNÍ Vážení, vítáme Vás na úvodních třídních schůzkách ve školním roce 2008/2009. Těší nás, že letošní školní rok můžeme začínat radostnou zprávou po rozpacích a obavách, které vládly ještě na konci minulého školního roku ohledně čerpání finančních prostředků z ESF na rekonstrukci školy, se můžeme těšit z toho, že rekonstrukce proběhne o příštích prázdninách. Tomu bude přizpůsobena také výuka. Provoz v budově bude ukončen již V dalších 14 dnech děti vyjedou na školy v přírodě a kurzy, případně budou organizovány další akce mimo školu. Na poslední týden využijeme dny ředitelského volna. Podrobné informace o organizaci se dozvíte v jarních měsících, další zprávy o rekonstrukci získáte z článku o činnosti občanského sdružení Triangl, který napsal pan Dukát. To, že letošní školní rok bude o něco kratší, neznamená, že neproběhnou tradiční akce nebo že se ve škole nebude dít nic nového. Těší nás, že můžeme Vašim dětem nabídnout další zkvalitnění jazykové výuky. Od letošního školního roku nabízíme komplexní přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky PET, FCE a CAE již od 7. ročníku ve formě jednoletých i dvouletých kurzů. Tyto kurzy jsou přístupné i absolventům a rodinným příslušníkům našich žáků, tedy i Vám. Spolu s kvalitní výukou v běžných hodinách, nabídkou některých kurzů keramiky v anglickém jazyce a rozšířením anglického jazyka ve 2. třídě o jednu vyučovací hodinu, která bude věnována zejména výchovám, se nám daří vytvářet systém, který je ojedinělý nejen na základních školách, ale i na gymnáziích. Do systému je zahrnuta také výuka druhého cizího jazyka. Od letošního roku vyučuje v 7., 8. a 9. ročníku část hodin rodilý mluvčí, od příštího školního roku podle školního vzdělávacího programu zahájí děti výuku druhého cizího jazyka již ve 4. třídě. Na konci 9. ročníku pak od loňska skládají naši deváťáci jazykové zkoušky, které jsou připraveny podle požadavků Evropského referenčního rámce. Celý systém je doplněn dalšími akcemi, jako jsou mezinárodní projekty, zahraniční zájezdy a školní projekty v cizích jazycích, např. již tradiční průvodcování po Praze. O úspěšnosti systému svědčí nejen vynikající výsledky našich žáků při mezinárodních zkouškách a v soutěžích, ale i reakce našich absolventů, kteří stále častěji využívají nabídky našich kurzů, protože nejsou spokojeni s výukou anglického jazyka na gymnáziích. Vašim dětem, ale i Vám přejeme úspěšný a pohodový školní rok. Mgr. Jana Libichová, Mgr. Irena Matyášová, RNDr. Ivana Čapková Vážení, dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala Vám všem, kteří jakoukoli formou pomáháte škole v její činnosti. V první řadě děkuji členům školské rady, panu Martinu Poštulkovi a Petře Šindelářové, a členům výboru Trianglu, panu Pavlu Dukátovi a Kasie Wrzosek. Bez jejich usilovné a časově náročné práce bychom se dnes netěšili z příznivých zpráv o rekonstrukci školy. Stejně časově náročná je i organizace takových akcí, jako je školní ples či Čarodějnice. Děkuji samozřejmě nejen jim, ale všem, kteří se na organizaci těchto akcí a podpoře školy jakýmkoli způsobem podílejí. Nemenší dík patří také Vám, kteří jste formou sponzorských darů pomohli řešit neutěšenou finanční situaci školy. Přestože školství je jednou z proklamovaných priorit každé vlády, financování resortu tomu naprosto neodpovídá. V době, kdy probíhá školská reforma, je třeba vyměnit učebnice, nakoupit nové pomůcky, byl rozpočet v této kapitole zkrácen o více než čtvrtinu. Větší část Vašich sponzorských darů byla použita na tyto účely. Věřím, že dobré vztahy mezi rodiči a školou budou i nadále pokračovat, že se aktivně zapojíte do organizace celoškolních i třídních akcí, že škole přispějete na potřebné věci, které nemůžeme pořídit z našeho omezeného rozpočtu a které zkvalitňují výuku či zlepšují prostředí ve škole. Těším se na vzájemnou spolupráci. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TRIANGL Mgr. Jana Libichová Vážení, jsme rádi, že Vám můžeme podat, snad už definitivně, příznivé zprávy týkající se dlouho očekávané 1. etapy rekonstrukce naší školy. Po více než ročním soustředěném tlaku a jednání s představiteli a zastupiteli úřadu městské části Prahy 4, bylo potvrzeno usnesením Rady MČ Prahy 4 ze zajištění finančních prostředků a schválen časový harmonogram. Současně bylo uloženo vedoucímu investičně technického a zakázkového odboru zajistit řádný postup vedoucí k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle časového harmonogramu. Časový harmonogram postupu u projektů z 1. výzvy OPŽP Úspory energií ZŠ Horáčkova, Praha 4 - Pro uzavření příslušných smluv o poskytnutí dotace je třeba splnit následující podmínky: - předložení nezbytných dokladů (zejména smlouva s vybraným dodavatelem) do 12 měsíců od odsouhlasení projektu (do ), (termín může v případě vážných důvodů prodloužit Řídící orgán) - vyčerpání přidělené dotace do konce roku žadatel provede výběr dodavatele podle čl. 7 Směrnice MŽP č. 7/2007 a pokynů Státního fondu životního prostředí - akce budou provedeny v souladu s předloženými žádostmi - bude zajištěn řádný dozor v průběhu stavby - akce budou realizovány v předpokládaném rozsahu, tj. dojde k zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení střech, čímž bude vytvořen předpoklad pro dosažení snížení emisí skleníkových plynů uvedených v žádostech - obálky budov musí po realizaci akcí splňovat minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem, N, rc uvedenou v tab. č. 9 ČSN (znění duben 2007)

2 příprava zadávacích řízení pro výběr dodavatele předložení zadávacích řízení Státnímu fondu životního prostředí k odsouhlasení (SFŽP se vyjadřuje ve lhůtě 30 ti dnů) vyhlášení výběrových řízení vyhodnocení výběru dodavatele konečná jednání a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace podpis smluv o poskytnutí dotace Začátek června předání staveniště dokončení 1. etapy - výměna oken, malování, rekonstrukce topení a výměníku zateplení střechy dokončení 2. etapy - zateplení, fasáda, venkovní úpravy Vedení školy i zástupci Trianglu a rady školy budou plnění sledovat. NORSKÉ FONDY S žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci tělocvičny a hřiště, jsme bohužel neuspěli, nikoliv proto, že by byla nedostatečně zpracována, či doložena. Ve zdůvodnění ministerstva práce a sociálních věcí je uvedeno, že projekt byl hodnotiteli shledán dostatečně kvalitním a byl doporučen k realizaci. Při bodovém hodnocení získaly některé další projekty více bodů a tím vyčerpaly přidělenou finanční kvótu. Dále je uvedeno: "V žádném případě to neznamená, že projekt není považován za potřebný a důležitý nebo že nebyl vybrán pro pochybení ve zpracování. Věříme, že pro Váš projekt naleznete jiný zdroj financování." Samozřejmě hledáme dále možnost realizace. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Pro podání přihlášky ke studiu na střední školu či gymnázium platí zatím stále, že do prvního kola může žák podat pouze jednu přihlášku na školu ( 60 odst. 4 školského zákona). Nezáleží na tom, zda se jedná o školu státní, soukromou či církevní. V dalších kolech není počet přihlášek pro žáky devátých tříd omezen. Co je nového v organizačních opatřeních? Střední školy mají právo volby dne, ve kterém se budou přijímací zkoušky konat, a to v týdnu od do Den zkoušky stanoví ředitel příslušné školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pošle ředitel školy do 7 dnů po konání zkoušek. Pokud se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel toto oznámení rovněž do 7 dnů po rozhodnutí, nejdříve však O způsobu vyplnění přihlášek a časových termínech budou žáci včas informováni. Jejich též písemnou formou. Talentové zkoušky se konají od do v termínu stanoveném ředitelem školy. Proto si žáci uvažující o studiu na umělecké škole musejí vyplnit přihlášku už během druhé poloviny října. Naši zákonodárci stále ještě projednávají novelu zákona o přijímacím řízení na střední školy. Pokud bude schválena, začne platit od ledna a děti se to včas dozvědí. Nabídka PPP (pedagogicko-psychologické poradny) pro prahu 1, 2, a 4, Francouzská 56, Praha 10: Jako každým rokem i letos poradna nabízí pro žáky testy profesní orientace, které vám mohou pomoci při výběru střední školy. Pokud se rozhodnete, aby je dítě absolvovalo, je potřeba si vyzvednout u výchovné poradkyně dotazník k vyplnění. Testy jsou vhodné i tam, kde se přání dítěte a rodičů hodně různí. Testy jsou vypovídající a mohou vám i vašemu dítěti pomoci se rozhodnout, zda volit obory humanitní, technické nebo přírodovědné ZMĚNA VÝBORU O. S. TRIANGL Členové jsou: Mgr. Jana Libichová Mgr. Irena Matyášová MgA. Kasia Wrzosek Mgr. Zdeněk Bukvář Ing. Pavel Dukát Za O. S. Triangl Pavel Dukát PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Primární prevence sociálně patologických jevů slouží na školách k upevňování pozitivních vztahů mezi žáky, k předcházení agresivitě, šikaně, vandalismu a podobným jevům mezi žáky. A také k poučení dětí, jak se chovat v mezích pravidel a v mezích zákonů (mnozí starší žáci dosáhnou věku patnácti let už na základní škole), kam a ke komu se obracet o pomoc. Statistické údaje bývají často alarmující. A proto s prvním programem začínáme letos už v druhé polovině září. Pro chlapce 8. a 9. tříd je to beseda o kriminalitě, pro dívky o tom, jak se bránit v případě nebezpečí, které dívkám často hrozí. Pro žáky 1. až 5. ročníku jsou připraveny besedy o tom, jak se chovat v nenadálých situacích, ale i třeba při běžné cestě do školy. Přiměřeně svému věku jsou děti seznamovány s nebezpečností různých druhů závislostí, učí se dovednostem odmítání. A společně s rodiči je učíme přejímat svoji dávku odpovědnosti za sebe a své chování a předjímat jeho důsledky. Jestliže si dítě uvědomuje, že má kolem sebe lidi, na které se může spolehnout, kteří mu důvěřují a jsou ochotni pomoci, když je třeba, snaží se jejich důvěru nezklamat. Mgr. Eliška Růžičková

3 PŘÍPRAVNÉ KURZY K BRITSKÝM MEZINÁRODNÍM ZKOUŠKÁM PET/FCE/CAE Naše škola již několik let připravuje své žáky ke zkouškám PET a FCE. V minulém školním roce všech 21 žáků naší školy úspěšně složilo tyto zkoušky na Britské radě. Zkoušky Cambridge ESOL PET, FCE a CAE patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti mluvení, četbu, poslech a psaní. Zkouška PET odpovídá jazykové úrovni Evropského referenčního rámce B1, FCE úrovni B2 a CAE úrovni C1. (Více informací o jednotlivých zkouškách naleznete na webových stránkách Britské rady, Vzhledem k velkému zájmu našich současných i bývalých žáků o přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE plánujeme ve školním roce 2008/2009 rozšířit počet těchto kurzů a nově otevřít kurz CAE pro nejpokročilejší žáky. Také bychom rádi naše kurzy nabídli i rodičům našich žáků, pro které by v případě zájmu byly otevřeny samostatné kurzy. Přípravné kurzy ke zkouškám PET, FCE a CAE se budou konat jednou týdně dvě vyučovací hodiny po vyučování. Kurzy začínají v týdnu od 15. září 2008 a končí v pátek 12. června Kurzy plánované zejména pro žáky naší školy Dvouletá příprava ke zkoušce PET Kurz A Dvouletá příprava ke zkoušce PET Kurz B PET pro 8. a 9. třídy, bývalé absolventy a FCE pro 8. a 9. třídy bývalé absolventy a 2 kurzy Seznam kurzů 2008/9 Charakter kurzu Dvouletý kurz, zkoušky červen 2010 Dvouletý kurz, zkoušky červen 2010 Jednoletý kurz, zkoušky červen 2009 Jednoletý kurz, zkoušky červen 2009 Vhodný zejména pro pro 7. ročník (případně 8. ročník) 7. ročník (případně 8. ročník) 8. a 9. ročník, bývalé 8. a 9. ročník Bývalé absolventy a *v případě zájmu bude otevřen další kurz ve čtvrtek 15:30 17:00 Termín konání Místo konání Učebna A2 pondělí 14:30-16:00 K. Soukupová Učebna: A4 pondělí 14:30-16:00 D. Lisová Učebna: FJ Úterý 15:30 17:00 D. Lisová Učebna: A3, N2 Úterý 15:30 17:00 Z. Křížová V. Thompson * Kurzy plánované zejména pro bývalé FCE pro bývalé CAE pro 9.třídy, bývalé Charakter kurzu Jednoletý kurz, zkoušky červen 2009 Dvouletý kurz, zkoušky červen 2010 Ceny kurzů na celý školní rok (platit na účet školy) Vhodný pro zejména pro Bývalé absolventy a Žáky 9. ročníků, bývalé Termín konání Místo konání Učebna: A2 Středa 15:30 17:00 M. Fields Učebna: A4 Úterý 15:30 17:00 J. Kubešová Cena kurzu (jednou týdně dvě hodiny) je na celý školní rok 2008/2009, včetně učebnic a ostatních výukových materiálů v hodnotě 900 Kč, zkoušek PET/FCE/CAE nanečisto pořádaných dvakrát ročně a registrace k letním termínům zkoušek: Kurz PET a FCE Kurz CAE žáci naší školy: 5500 Kč žáci naší školy: 6000 Kč bývalí žáci a : 6000 Kč bývalí žáci a : 6500 Kč Kontakty: Vaše dotazy ohledně jazykových kurzů a zkoušek Vám ráda zodpovím na ové adrese nebo osobně v dopoledních hodinách (přízemí, učebna A4). Mgr. Jana Kubešová, koordinátorka jazykových kurzů CERTIFIKÁT O DOSAŽENÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE V letošním školním roce ( ) pokračuje naše jazyková škola v projektu testování jazykových znalostí žáků devátých ročníků. Jde o zkoušku dle požadavků ERR pro jazyky, kterou žáci skládají na závěr školní docházky na konci deváté třídy. Zkoušku tvoří písemná a ústní část, ústní část proběhne před komisí. Předpokládaná dosažená úroveň: Anglický jazyk: B1 B2 (B1 - úroveň PET, B2 úroveň FCE ) Druhý cizí jazyk: A2 Termíny: Zkoušky ze všech jazyků proběhnou v týdnu Termín a rozpis jednotlivých zkoušek bude ještě upřesněn. Zkouška z jazyků je pro všechny povinná a je jedním z kritérií uzavření známky z cizího jazyka na konci 9. ročníku. Po vykonání zkoušky obdrží žák certifikát o dosažené úrovni v daných jazycích. Všem držíme palce. Jana Kubešová, Hana Sivanincová

4 NABÍDKA KROUŽKŮ AJ NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 English Readers'Club je čtenářský kroužek pro žáky 6. tříd. Zaměří se na upravené texty pro mírně pokročilé, na minulý prostý čas. Obsahem je čtení s porozuměním, aktivní práce s textem, dramatizace, vyprávění. Anglická klasická i moderní literatura. Koná se v pondělí od l4.15 hod. Grammar Games Club je kurz zaměřený na procvičování a zpevňování mluvnice, včetně základního učiva a dále rozšiřování slovní zásoby. Pracuje se formou her a dalších zábavných aktivit, ve slovní, písemné i poslechové formě. Kroužek je určen pro žáky 6. ročníku a nově přijaté žáky do 6. ročníku. Koná se v pátek od hod. Pre-Intermediate Course of English Tento kroužek je zaměřen na procvičování mluvnice a rozšiřující slovní zásoby pro ročník. Určeno pro žáky, kteří potřebují zopakovat učivo a získat jistotu v mluvnici, konverzaci, psaní a poslechu tak, aby se v příštím školním roce mohli přihlásit do přípravných kurzů PET, pořádaných pí uč. Kubešovou. Kurz se koná ve středu od hod. PŘÍPRAVNÉ KURZY AJ PRO 3. TŘÍDY Dana Rožňová, lektorka kroužků Ve školním roce 2009/10 se budou na naší škole otvírat dvě 3. třídy. V rámci doplnění učiva anglického jazyka nabízíme dětem a rodičům, kteří budou mít zájem o výuku na naší škole, přípravné kurzy (říjen květen). Podmínky přijetí do kurzu: znalost základních barev aktivní používání čísel 1-10 reakce na povely ve třídě Počet žáků v kurzu: 6 15 Rozsah: 1 vyuč. hodina týdně (tj. 45min.) Termín konání: čtvrtek 14:15 15:00 a 15:00 15:45. Kurzy začínají v říjnu Cena: Kč (platba převodem nebo v hotovosti) Přihlášky k vyzvednutí v kanceláři školy nebo na recepci školy. TOULKY PRAHOU Mgr.Kateřina Soukupová, Mgr.Věra Mahdalová V květnu si zkusí deváté ročníky stejně jako v minulých letech práci průvodce Prahou v českém, anglickém, španělském, německém a francouzském jazyce. V minulých letech jsme se již procházeli po Starém Městě a po Pražském hradě a jeho okolí, letos plánujeme zase jinou zajímavou trasu. Celé vystoupení se natáčí na video, aby pak mohl každý vidět, jak mu šel zvolený jazyk i jak přitom vystupoval. Minulé 9. ročníky se většinou velmi dobře připravily a velmi je zajímal videozáznam jejich vystoupení. Těšíme se, že i letošní devítky si někteří turisté spletou s profesionálními průvodci a budou je pozorně poslouchat. Termín: 29. a 30. duben 2009 Hana Sivanincová, Jana Kubešová ZÁJEZD DO ANGLIE HASTINGS Každé dva roky vyjíždějí žáci 8. a 9. ročníků naší školy na osmidenní jazykový zájezd s výukou do Anglie. V letošním školním roce jsme vybrali pobyt v Hastings. Chtěli bychom, aby žáci měli možnost dobře si prohlédnout Londýn, který není daleko. Předběžná cena zájezdu: Kč V ceně jsou zahrnuty tyto položky: - ubytování v hostitelských rodinách na 5 nocí s plnou penzí (2-3 studenti v jedné rodině) - pojištění účastníků hromadného zájezdu - 9 lekcí výuky pod vedením zkušených rodilých mluvčích - doprava luxusním zahraničním autobusem, včetně trajektu nebo eurotunelu - doprovodný program (výlety - 2 dny v Londýně) - občerstvení na zpáteční cestě V ceně není zahrnuto: - vstupy (30-45 GBP) - kapesné (20-30 GBP) V případě zájmu si vyzvedněte podrobnější informace a přihlášku u p. uč. Soukupové (uč. A5) nebo u pí. uč. Olmrové (uč. A1). Uzávěrka přihlášek a termín zaplacení zálohy je do 15. října NOVÁ ANGLICKÁ KNIHOVNIČKA Kateřina Soukupová, Naďa Olmrová Od října si mohou žáci tříd zapůjčit knížky Oxford University Press pro domácí četbu. Četba v anglickém jazyce je přizpůsobena věku a úrovni znalosti AJ. Najdeme zde britské i americké autory, např. Ch. Dickens, J. London, H. Fielding, E. A. Poe, M. Twain, O. Wilde. Možnost zapůjčení během vyučování u pí. uč. Soukupové v učebně A5. Mgr.Kateřina Soukupová KLUB MLADÉHO DIVÁKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 KMD je určen žákům 8. a 9. ročníku základní školy. Děti navštíví během roku čtyři divadelní představení. Členský příspěvek je 390,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit do 25. září 2008 u pí učitelky Sivanincové v 1. (modrém) patře. Přihlášeno musí být nejméně 10 žáků. KAM S PADESÁTNÍKY Hana Sivanincová 31. srpna dětem skončily prázdniny a s nimi i platnost padesátihaléřů. Pokud Vám však zůstaly nějaké padesátníky v peněžence a nechce se Vám s nimi běžet do banky, přineste je do školy. Ve vestibulu školy je box, do kterého můžete vhazovat neplatné padesátníky. Na konci října je v bance vyměníme a věnujeme na charitu. O tom, kam peníze poputují, rozhodnou členové Školního dětského parlamentu. Ivana Čapková

5 CHLEBOVNÍK Tato akce probíhá u nás na škole již čtvrtým rokem. Jde o sběr tvrdého pečiva (housky, chléb odtud název Chlebovník), které je použito jako krmení pro zvěř (zajíc, srnčí) v období zimního strádání. Aby u zvěře nedocházelo k zažívacím potížím, které mohou končit i smrtí, je potřeba, aby pečivo bylo tvrdé a bez plísně. Každý rok se seberou asi 4 metráky, které by jinak skončily v odpadcích. Děkujeme všem pilným sběračům a těšíme se na další přísun této zvířecí dobroty. Krabice na pečivo je jako každý rok umístěna v přízemí pod schody směrem ke sborovně. Hana Sivanincová LETNÍ FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2008 FB-KROUŽKU PJZŠ HORÁČKOVA V závěru prázdnin ( ) proběhl pobyt členů školního florbalového kroužku v Krkonoších v hale Spartaku Rokytnice nad Jizerou. Kromě florbalu se děti zdokonalovaly v dalších sportovních odvětvích (přehazovaná, gymnastika, trampolína, ). Vše pod vedením učitelů PJZŠ Horáčkova (Mgr. Tomáš Šlofar, Mgr. Zdeněk Bukvář, Mgr. Pavel Kočvara). Součástí pobytu byla rovněž intenzivní výuka angličtiny, kterou vedl středoškolský profesor PhDr. Jaroslav Cejnar, bývalý florbalový komentátor. Během akce jsme absolvovali rovněž celodenní výlet v délce 24 kilometrů a večerní táborák se zpěvem a hrou na kytaru. Jednoznačným přínosem byl fakt, že se do florbalové přípravy zapojili i pozvaní extraligoví a prvoligoví hráči FbŠ Bohemians Praha. V závěru pobytu jsme sehráli přátelské utkání s místními florbalisty, ve kterém jsme zvítězili 5:3. Celým pobytem prolínala znalostně-dovednostní soutěž kopírující právě probíhající OH 2008 v Pekingu. Tato soutěž se zároveň nesla i v duchu blížícího se MS ve florbale, které proběhne na závěr roku 2008 v ČR. Celé soustředění zaštítila Florbalová škola Bohemians Praha, největší florbalový oddíl v České republice. Žáci školy, patroni akce i samotní vedoucí si pobyt velmi pochvalovali, takže je nanejvýš jisté, že se během letních prázdnin 2009 opět pojede do Rokytnice za FLORBALEM S ANGLIČTINOU. Předběžně se hovoří o termínu FLORBALOVÝ KROUŽEK PJZŠ HORÁČKOVA Mgr. Pavel Kočvara Florbalové dění na naší škole to je především možnost účasti na pravidelných tréninkových hodinách Fb-kroužku. Jeho fungování tradičně doprovází i řada dalších akcí školní turnaje, reprezentace školy, prodejní akce, letní florbalové soustředění, možnost působení v družstvech oddílu FbŠ Bohemians Praha, možnost návštěv mezistátních a tuzemských akcí. O všech těchto plánovaných aktivitách budete průběžně informováni. Během září proběhne na škole akce: Prodej florbalového materiálu. Škola je přihlášena do podzimních soutěží POPRASK (dívky, mladší chlapci, starší chlapci). V prosinci nás čeká oblíbená soutěž již 7. ročník vánočního turnaje pro I. stupeň O putovní pohár ředitelky PJZŠ Horáčkova a soutěž ve florbalovém freestylu pro stupeň II. Termíny konání florbalového kroužku: každé ÚTERÝ a ČTVRTEK ve velké tělocvičně PJZŠ Horáčkova. Kroužek je podle věku rozdělen na 3 skupiny a v ÚT i ve ČT probíhá v těchto časech: A) 14:45 15:50 - chlapci 1., 2., 3. třída + všechna děvčata I. stupně B) 15:50 16:55 - chlapci 4., 5., 6. třída + všechna děvčata II. stupně C) 16:55 18:00 - chlapci 7., 8., 9. třída + vybrané talentované dívky PÁTEK vybraná děvčata (14:30 16:00 výběrový trénink s FbŠ Bohemians Praha (VT) Jednotlivé hodiny kroužku jsou otevřeny všem rodičům, přijďte se podívat na svoje děti. Kroužek probíhá celoročně, kromě školních prázdnin a státních svátků, nikdy neodpadá, funguje systémem: Když je škola, je i florbal. S veškerými dotazy se můžete obrátit na tel , nebo mail K návštěvě vás srdečně zve vedoucí florbalového kroužku a učitel Tv na PJZŠ Horáčkova CYKLOVODA Mgr. Pavel Kočvara V tradičním prostředí vodáckého kempu Rožmberka nad Vltavou, v tradičních červnových termínech a za velkého zájmu žáků školy se v závěru loňského školního roku opět uskutečnily dva cyklovodácké kurzy zejména pro naše deváťáky. Podobně jako v minulých letech se akce uskutečnila na horním toku Vltavy a stálo to za to. Cyklovoda jako akce již zapustila pevné kořeny v celoročním kalendáři školy. Pro velký počet zájemců jsme opět museli akci rozdělit na dva na sobě nezávislé kurzy (9.A, 9.B). O akci znovu projevili zájem i nedávní absolventi školy a příležitost k účasti souběžně dostali i mladší spolužáci z 8. a 7. tříd. Každý účastník měl tradičně možnost naučit se sjíždět řeku na háčku, na zadáku i na kajaku. Sjeli jsme všechny jezy od Vyššího Brodu až po Český Krumlov (včetně), některé i vícekrát. Většina našich žáků si na lodích počínala jako zkušení vodáci, přesto občas docházelo k nutnosti vylévat vodu z převrhnuté kanoe. Tato drobnost se nevyhnula ani některým z učitelů. Následně se i jim na krku houpala dětská plastová kačenka na důkaz jejich chyb při zvládání vodácké techniky. Na kolech jsme zvládali strmá převýšení od koryta řeky až po vrcholky kopců. Navštívili jsme Vyšší Brod, Rožmberk a Český Krumlov. Naučili jsme se více spolupracovat v kolektivu. To se, mimo jiné, kladně projevilo při vaření, přípravě dřeva na oheň, nakládání a vykládání lodí, atd. Našli jsme i dostatek prostoru k vlastním iniciativám ve volném čase, kterého však nebyl nadbytek. Oba kurzy lze považovat za velice zdařilé, určitě díky všem účastníkům. Díky zabezpečení ze strany vedení školy a ze strany organizace pana Ing. Jana Bartončíka, která zabezpečila veškerý vodácký materiál. Rovněž počasí se k nám zachovalo hezky a ukázalo vlídnou tvář navzdory všem negativním předpovědím. Přejme si, ať se nám akce podobně vydaří i v následujícím roce. Již nyní pracujeme na přípravách Cyklovody (Fotografie z akce najdete na: 5.C Za organizátory Mgr. Pavel Kočvara Třída 5. C má v blízké době na programu několik zajímavých akcí. Ve středu se děti zúčastní výuky na dopravním hřišti a se uskuteční preventivní přednáška, kterou organizuje Muzeum policie ČR. Podzim také bude ve znamení hvězd čeká nás přírodovědný projekt Vesmír. Mgr. Kateřina Kamlachová, třídní učitelka

6 NÁVŠTĚVA TEREZÍNSKÉHO PAMÁTNÍKU Žáci devátého ročníku navštívili 20. a Národní památník Terezín. Na úvod vyslechli přednášku o historii židovského národa, o genocidě a holocaustu. Prohlédli si město Terezín, muzeum, krematorium, márnici a Malou pevnost. Exkurze do Terezína jsou nedílnou součástí výuky dějepisu v 9. třídě, proto i letošní deváťáci absolvují tento seminář, a to NÁŠ NOVÝ SPOLUŽÁK Martina Stojanovićová, Eva Perglerová Od začátku tohoto školního roku máme ve třídě nového spolužáka. Je stejný jako my a na první pohled vůbec nepoznáte, čím se liší. Avšak něčím ano. Jeho svět je samá tma. On totiž nevidí a zatím svůj život prožívá ve tmě. Po škole ho doprovází jeho slečna asistentka, která stejně jako my musí vydržet celé vyučování pilně naslouchat a ještě navíc Kubovi pomáhat a vysvětlovat, co má, či nemá dělat. My, žáci 5. A se také velmi snažíme Jakubovi pomáhat, aby se mu v naší škole líbilo. DIVADELNÍ STUDIO Divadelní studio při PJZŠ Horáčkova zahajuje v říjnu 2008 svou činnost. Jakubovi spolužáci z 5. A Zveme všechny děti a mládež se zájmem o živé umění a s chutí vystupovat na jevišti. Hlavní náplní studia budou tvořivé hry se zapojením různých předmětů denní potřeby, hudebních nástrojů, loutek, výtvarných pomůcek, ale i vlastního těla. Budeme zkoumat různé divadelní žánry, možnosti prostoru, budeme improvizovat a spontánně si hrát. Poznáme všechny prvky divadelního představení a formou hry dospějeme k vlastní autorské tvorbě. Zaměříme se na rozvoj fantazie, pohybových schopností i mluveného slova. Výsledkem společné práce bude divadelní představení na školním jevišti a podle možnosti i v profesionálním divadle. Do budoucna počítáme s účastí na přehlídkách a festivalech mladých uměleckých souborů a zároveň s navázáním spolupráce a výměnou zkušenosti s jinými školními divadly ze zemí EU. Doplňkovým programem budou návštěvy divadel a besedy s herci. Zkoušky budou probíhat od vždy v pátek v odpoledních hodinách, předběžně: 1. stupeň (cena dle počtu zájemců) 2. stupeň (cena dle počtu zájemců) CO NOVÉHO U ČTVRŤÁKŮ Těší se na vás režisérka Kasia Wrzosek V září jsme se vydali do Planetária pozorovat noční oblohu, což využijeme později při skupinových pracích. Ještě nás čeká první lekce dopravní výchovy na ZŠ Jánošíkova, kde mají dopravní hřiště, a zajdeme se podívat do policejního muzea. Kromě toho zkoušíme, co si pamatujeme a co jsme zapomněli ze třetí třídy, abychom úspěšně odstartovali čtvrtý ročník. Vladimír Šanda INTERNETOVÉ STÁNKY Po prázdninách jsou opět v provozu internetové stánky dole u sborovny, které mohou ve volném čase využívat všichni žáci školy. Domovské adresáře loňských uživatelů se budou automaticky obnovovat. Kromě webového prohlížeče je nainstalován ještě kancelářský balík, textový editor a spousta dalších užitečných programů. Do budoucna plánujeme výměnu krajního monitoru. Za spolupráci děkuji Michalu Kurylovi a pánům učitelům Zvěřinovi a Bukvářovi. Monitor zapůjčil pan učitel Gerych. NOHEJBALOVÁ LIGA Jan Hrach - 9. A, správce stánků Během května minulého školního roku proběhl na naší škole 1. ročník nohejbalové ligy chlapců 2. stupně. Ve vyřazovacích bojích a v následném play-off se nejlépe vedlo žákům 8.B ve složení Jakub Menhart, Jonáš Filgas, David Průša, Petr Hotovec, Jakub Dukát, Ladislav Velebil a Martin Sucharda, kteří ve finále zvítězili nad silnou 9.A (Nesvorný, Polák, Zoubek, Píša, Novotný, Rausch, Resl). Ta obsadila 2. místo. O 3. a 4. příčku svedli souboj žáci 7.A a štika soutěže 6.A. Ze třetího místa se nakonec radovali sedmáci. Pátou příčku z celkových devíti přihlášených týmů obsadila 6.C. Turnaj se líbil a žáci již v závěru soutěže potvrdili, že si v roce určitě opět rádi zahrají. Z DĚTSKÉ TVORBY Pejsci Pejsek pejskovi povídal, co by nejradši teď jídal. Druhý pejsek odpoví mu na to: Milý brachu, mlčení je zlato. A tak ti dva dnes neřeknou Ani hlásku jedinou. ROK V TEPLICKÝCH SKALÁCH PODZIM 2008 Mgr. Pavel Kočvara Alžběta Poštulková, 3.A Každý rok se na podzim, v zimě a někdy i na jaře vydává skupina žáků na již tradiční několikadenní vlastivědně-přírodovědnou exkurzi do Teplického skalního města. Máme možnost si v klidu mimo turistickou sezónu prohlédnout nejzajímavější místa v tomto trochu opomíjeném, o to však krásnějším skalním městě. Celý dlouhodobý projekt nese podle svého zaměření název Rok v Teplicích. Jeho obsahem je poznávání jednoho z mnoha zajímavých míst naší země v průběhu čtyř ročních období, při odlišných podmínkách a z různých pohledů. Závěrem a výstupem každého projektu jsou materiály, které zpracovávají sami účastníci písemné i fotografické. Celkovým výstupem bude kniha papírová i elektronická, v níž zájemci-čtenáři najdou jak základní odborné informace o dané oblasti, tak poznatky, postřehy a zkušenosti jednotlivých účastníků projektu, jejich rozhovory i úvahy, praktické informace a vše, co by mohlo být jakkoliv zajímavé. Podstatnou část tvoří samozřejmě i fotografická dokumentace a v elektronické podobě i videozáznamy. Ty se zaměří na jednotlivé zajímavosti, ale hlavně na průběh a

7 srovnání ročních období a klimatických změn na stejných lokalitách. Projektu se mohou zúčastnit žáci všech tříd. V rámci letošního projektu opět navštívíme dvakrát během školního roku Teplické skály na pracovních cestách, během kterých se budeme věnovat nejrůznějším činnostem z oblasti biologie, zeměpisu, ochrany životního prostředí a také, pokud nám počasí dovolí, sportovním aktivitám. Letošní první výjezd bude vícedenní a uskuteční v následujícím termínu: odjezd ráno, návrat odpoledne. Tento výjezd bude svým obsahem trochu netradiční, protože kromě již zmiňovaných pozorování budou mít zájemci možnost seznámit se s horolezeckou výstrojí a bez jakéhokoliv nebezpečí si některé činnosti i vyzkoušet v přírodním cvičném terénu. Dalším tématem je bezpečnost pohybu v terénu a zásady poskytování první pomoci v terénu. Zájemci se mohou přihlásit do pátku (před podzimními prázdninami), definitivní uzávěrka je Vedoucím projektu je pan učitel Dan Martin Gerych, u kterého také můžete získat další informace. S projektem se také můžete seznámit na nástěnce u hudebny v 1. patře (od října) nebo na internetových stránkách v sekci Školní akce a zprávy Teplice nad Metují, kde najdete fotografie z minulých výjezdů a také něco k letošnímu tématu Teplické skály očima, rukama i nohama horolezce. 21 LET DPS ROLNIČKA - PRAHA 12 Dan Martin Gerych Jak to bylo na začátku Na počátku byl docela obyčejný rozhovor s Pavlem Břouškem, jedním z hudebních redaktorů tehdejší Československé televize. Řeč přišla i na to, že by rád spolupracoval s malým dětským sborem, který by mu pomohl při jeho práci a pro ČST nazpíval písničky pro pořad Zpívánky. Tehdy vznikl pouze z dětí ZŠ Horáčkova malý sboreček, který v tomto duchu s ČST spolupracoval asi dva roky a natočil přes dvacet Zpívánek. Některé z nich můžete opět vidět v současné době na ČT1 a postupně jsou vydávány na kazetách. V té době se sbor nescházel příliš pravidelně, vlastně to bylo vždy jen pár schůzek před natáčením. Jak je to dnes Postupem času se sborový rozvrh upravoval až do dnešní podoby, kdy kromě hlavního sboru ROLNIČKY pracují dva ročníky přípravek ZPÍVÁNEK I a II (tak se sbor jmenoval na úplném začátku). Rozšířil se i počet členů z původních 15 na dnešních asi 30. Kromě dětí z První jazykové ZŠ Horáčkova, které tvoří asi polovinu sboru, dojíždějí na Rolničku děti prakticky z celé Prahy i mimopražské. Zájemci mohou uplatnit své schopnosti i v hodinách sólového zpěvu. Zpěv Hlavní zaměření sboru je na lidové písně, české i jiných národů, zpívané vždy v původním jazyce. Kromě toho máme na repertoáru i chrámovou a církevní hudbu, spirituály, v poslední době i umělé písně, folk, sólisté pak populární hudbu, muzikály, jazz a podobně. Co se děje Z mimořádných akcí DPS Rolnička by stál za zmínku zájezd do Vídně, 4x přímý rozhlasový přenos (při nedělních bohoslužbách) a natáčení kazety pro USA. V roce 1995/1996 jsme spoluúčinkovali při natáčení videoklipu, kazety a CD Pet - jsem s tebou program věnovaný handicapovaným dětem. Je připravena k vydání výuková nahrávka s vybranými písněmi ze zpěvníků pro ročník ZŠ. V roce 2000 sbor vydal profilovou kazetu s nahrávkami z let Od roku 2000 se také pravidelně účastníme přehlídky pěveckých sborů v Jílovém u Prahy (putovní cena 2007) a v poslední době také přehlídky Kavky Open Air. V květnu 2006 jsme reprezentovali Městskou část Praha 4 na přehlídce souborů z celé Prahy Děti dětem na Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti. V letošním a loňském roce jsme se několika vystoupeními účastnili přehlídkového festivalu Moravskotřebovské arkády. Poslední koncert v sezóně 2007/2008 byl na 1. golfovém turnaji Pomozte dětem pro nadaci Kuře Pomozte dětem. V loňském roce jsme začali jednat o naší účasti na Festivalu klapskih pjesama v chorvatském Omiši, který je sice určen pouze chorvatským dospělým souborům, ale vedení festivalu by mělo zájem ukázat, že se zpívají klapské písně i v zahraničí. První pokus nám nevyšel jediným důvodem byl nedostatek finančních prostředků, po letošních jednáních vypadá naše účast nadějněji, protože o koncerty projevila zájem i chorvatská televize. Tradiční koncerty se konaly v předvánočním období v Praze i v okolí. Před časem jsme také dokončili natáčení lidových písniček a po vydaných kazetách a jednom studiovém CD jsme na loňském vánočním koncertě pokřtili další CD tentokrát s živými nahrávkami z koncertů. Co ještě Práce ve sboru však nejsou jenom zkoušky, nacvičování písniček a vystoupení. Patří sem i více či méně pravidelné víkendové výlety do okolí Prahy, kterých by letos mělo být opět o něco více, společné návštěvy koncertů (případně i s rodiči). Pro zájemce je zorganizován pobyt na horách během jarních prázdnin a 18denní tábor na začátku letních prázdnin. Bez čeho by to nešlo Žádný sbor ovšem nemůže pracovat, 1) nemá-li za co a 2) nemá-li kde. Co se prvního bodu týče, děkujeme všem, kteří nám vypomáhají v dobách, kdy to nejvíce potřebujeme. Co se druhého bodu týče, patří náš dík vedení První jazykové základní školy Horáčkova 1100, neboť nám umožňuje využívat školní prostory již od založení sboru. Tímto má velkou zásluhu na skutečnosti, že můžeme letos vstoupit do 21. sborové sezóny. Děkujeme. Dan Martin Gerych CHORVATSKO ČERVEN 2009 Stejně jako v minulých letech i letos budeme organizovat před koncem školního roku pobytový zájezd (školu v přírodě) v Chorvatsku. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí školy a s ní spojenou nutností zajistit pro třídy náhradní program bude letos možné naplánovat dva termíny od 5. do 14. června a od 12. do 21. června S ohledem na organizaci zájezdu je ideální účast dvou tříd v jednom termínu, ale není to podmínkou. Zájezd je v prvé řadě určen pro žáky prvního stupně naší školy, ale v případě, že zbudou volná místa, bude možné je doplnit ostatními zájemci, sourozenci, kamarády. Místo pobytu zůstává stejné ostrov Šolta v nejčistší části Středního Jadranu, ubytování je v 4 5 lůžkových apartmánech s kompletním vybavením, metrů od moře, stravování v hotelové restauraci formou plné penze (snídaně: čaj, káva, kakao, chléb, máslo, džem, sýr, med a další dle denní nabídky salám, vajíčko, plátkový sýr, oběd: polévka, předkrm, hlavní jídlo, salát, večeře: předkrm, salát, hlavní jídlo, dezert zmrzlina, ovoce, zákusek), k pití se u oběda a u večeře podává voda, případně je možné koupit si další dle nabídky minerálka, džus, cola ). Pro orientaci uvádíme cenu za minulý pobyt 7 000,- Kč + 10 (cena zahrnuje kvalitní autobusovou dopravu, lodní dopravu, ubytování s plnou penzí, pojištění CK, úrazové pojištění účastníků, služby delegáta CK, úklid, ručníky, ložní prádlo a celodenní lodní výlet do města Trogir, s koupáním a fish/meat piknikem). Zájezd pro nás zajišťuje námi dlouhodobě prověřená a spolehlivá cestovní kancelář. Další informace najdete v průběhu měsíce října na internetových stránkách na titulní stránce nebo v sekci Školní akce a zprávy Školy v přírodě. Protože CK bude rezervovat celé pobytové místo pouze pro nás, je nutné se domluvit na účasti ve třídách nebo mezi třídami nejpozději do pondělí 10. listopadu. Případné další informace, které by vás zajímaly a nenajdete je na internetu, získáte u p. uč Gerycha kabinet v 1. patře, mailem na nebo na telefonním čísle

VYÚČTOVÁNÍ SDRUŽENÍ TRIANGL 2007/2008 REKONSTRUKCE ŠKOLY SE OPĚT ODKLÁDÁ

VYÚČTOVÁNÍ SDRUŽENÍ TRIANGL 2007/2008 REKONSTRUKCE ŠKOLY SE OPĚT ODKLÁDÁ Dvouleté úsilí vynakládané vedením školy, členy výboru Trianglu a rady školy na to, aby se radnice začala zabývat rekonstrukcí školy, a více než půlroční intenzivní jednání, aby vůbec podala žádost o financování

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2008-2009 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 5 Systém jazykové výuky str. 6 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU VV A UMĚLECKÝCH ŘEMESEL NA 2. STUPNI A PROGRAMEM ZAČÍT

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 200/20. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Kadani 30. 8. 2013 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více