PODĚKOVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TRIANGL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODĚKOVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TRIANGL"

Transkript

1 PODĚKOVÁNÍ Vážení, vítáme Vás na úvodních třídních schůzkách ve školním roce 2008/2009. Těší nás, že letošní školní rok můžeme začínat radostnou zprávou po rozpacích a obavách, které vládly ještě na konci minulého školního roku ohledně čerpání finančních prostředků z ESF na rekonstrukci školy, se můžeme těšit z toho, že rekonstrukce proběhne o příštích prázdninách. Tomu bude přizpůsobena také výuka. Provoz v budově bude ukončen již V dalších 14 dnech děti vyjedou na školy v přírodě a kurzy, případně budou organizovány další akce mimo školu. Na poslední týden využijeme dny ředitelského volna. Podrobné informace o organizaci se dozvíte v jarních měsících, další zprávy o rekonstrukci získáte z článku o činnosti občanského sdružení Triangl, který napsal pan Dukát. To, že letošní školní rok bude o něco kratší, neznamená, že neproběhnou tradiční akce nebo že se ve škole nebude dít nic nového. Těší nás, že můžeme Vašim dětem nabídnout další zkvalitnění jazykové výuky. Od letošního školního roku nabízíme komplexní přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky PET, FCE a CAE již od 7. ročníku ve formě jednoletých i dvouletých kurzů. Tyto kurzy jsou přístupné i absolventům a rodinným příslušníkům našich žáků, tedy i Vám. Spolu s kvalitní výukou v běžných hodinách, nabídkou některých kurzů keramiky v anglickém jazyce a rozšířením anglického jazyka ve 2. třídě o jednu vyučovací hodinu, která bude věnována zejména výchovám, se nám daří vytvářet systém, který je ojedinělý nejen na základních školách, ale i na gymnáziích. Do systému je zahrnuta také výuka druhého cizího jazyka. Od letošního roku vyučuje v 7., 8. a 9. ročníku část hodin rodilý mluvčí, od příštího školního roku podle školního vzdělávacího programu zahájí děti výuku druhého cizího jazyka již ve 4. třídě. Na konci 9. ročníku pak od loňska skládají naši deváťáci jazykové zkoušky, které jsou připraveny podle požadavků Evropského referenčního rámce. Celý systém je doplněn dalšími akcemi, jako jsou mezinárodní projekty, zahraniční zájezdy a školní projekty v cizích jazycích, např. již tradiční průvodcování po Praze. O úspěšnosti systému svědčí nejen vynikající výsledky našich žáků při mezinárodních zkouškách a v soutěžích, ale i reakce našich absolventů, kteří stále častěji využívají nabídky našich kurzů, protože nejsou spokojeni s výukou anglického jazyka na gymnáziích. Vašim dětem, ale i Vám přejeme úspěšný a pohodový školní rok. Mgr. Jana Libichová, Mgr. Irena Matyášová, RNDr. Ivana Čapková Vážení, dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala Vám všem, kteří jakoukoli formou pomáháte škole v její činnosti. V první řadě děkuji členům školské rady, panu Martinu Poštulkovi a Petře Šindelářové, a členům výboru Trianglu, panu Pavlu Dukátovi a Kasie Wrzosek. Bez jejich usilovné a časově náročné práce bychom se dnes netěšili z příznivých zpráv o rekonstrukci školy. Stejně časově náročná je i organizace takových akcí, jako je školní ples či Čarodějnice. Děkuji samozřejmě nejen jim, ale všem, kteří se na organizaci těchto akcí a podpoře školy jakýmkoli způsobem podílejí. Nemenší dík patří také Vám, kteří jste formou sponzorských darů pomohli řešit neutěšenou finanční situaci školy. Přestože školství je jednou z proklamovaných priorit každé vlády, financování resortu tomu naprosto neodpovídá. V době, kdy probíhá školská reforma, je třeba vyměnit učebnice, nakoupit nové pomůcky, byl rozpočet v této kapitole zkrácen o více než čtvrtinu. Větší část Vašich sponzorských darů byla použita na tyto účely. Věřím, že dobré vztahy mezi rodiči a školou budou i nadále pokračovat, že se aktivně zapojíte do organizace celoškolních i třídních akcí, že škole přispějete na potřebné věci, které nemůžeme pořídit z našeho omezeného rozpočtu a které zkvalitňují výuku či zlepšují prostředí ve škole. Těším se na vzájemnou spolupráci. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TRIANGL Mgr. Jana Libichová Vážení, jsme rádi, že Vám můžeme podat, snad už definitivně, příznivé zprávy týkající se dlouho očekávané 1. etapy rekonstrukce naší školy. Po více než ročním soustředěném tlaku a jednání s představiteli a zastupiteli úřadu městské části Prahy 4, bylo potvrzeno usnesením Rady MČ Prahy 4 ze zajištění finančních prostředků a schválen časový harmonogram. Současně bylo uloženo vedoucímu investičně technického a zakázkového odboru zajistit řádný postup vedoucí k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle časového harmonogramu. Časový harmonogram postupu u projektů z 1. výzvy OPŽP Úspory energií ZŠ Horáčkova, Praha 4 - Pro uzavření příslušných smluv o poskytnutí dotace je třeba splnit následující podmínky: - předložení nezbytných dokladů (zejména smlouva s vybraným dodavatelem) do 12 měsíců od odsouhlasení projektu (do ), (termín může v případě vážných důvodů prodloužit Řídící orgán) - vyčerpání přidělené dotace do konce roku žadatel provede výběr dodavatele podle čl. 7 Směrnice MŽP č. 7/2007 a pokynů Státního fondu životního prostředí - akce budou provedeny v souladu s předloženými žádostmi - bude zajištěn řádný dozor v průběhu stavby - akce budou realizovány v předpokládaném rozsahu, tj. dojde k zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení střech, čímž bude vytvořen předpoklad pro dosažení snížení emisí skleníkových plynů uvedených v žádostech - obálky budov musí po realizaci akcí splňovat minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem, N, rc uvedenou v tab. č. 9 ČSN (znění duben 2007)

2 příprava zadávacích řízení pro výběr dodavatele předložení zadávacích řízení Státnímu fondu životního prostředí k odsouhlasení (SFŽP se vyjadřuje ve lhůtě 30 ti dnů) vyhlášení výběrových řízení vyhodnocení výběru dodavatele konečná jednání a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace podpis smluv o poskytnutí dotace Začátek června předání staveniště dokončení 1. etapy - výměna oken, malování, rekonstrukce topení a výměníku zateplení střechy dokončení 2. etapy - zateplení, fasáda, venkovní úpravy Vedení školy i zástupci Trianglu a rady školy budou plnění sledovat. NORSKÉ FONDY S žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci tělocvičny a hřiště, jsme bohužel neuspěli, nikoliv proto, že by byla nedostatečně zpracována, či doložena. Ve zdůvodnění ministerstva práce a sociálních věcí je uvedeno, že projekt byl hodnotiteli shledán dostatečně kvalitním a byl doporučen k realizaci. Při bodovém hodnocení získaly některé další projekty více bodů a tím vyčerpaly přidělenou finanční kvótu. Dále je uvedeno: "V žádném případě to neznamená, že projekt není považován za potřebný a důležitý nebo že nebyl vybrán pro pochybení ve zpracování. Věříme, že pro Váš projekt naleznete jiný zdroj financování." Samozřejmě hledáme dále možnost realizace. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Pro podání přihlášky ke studiu na střední školu či gymnázium platí zatím stále, že do prvního kola může žák podat pouze jednu přihlášku na školu ( 60 odst. 4 školského zákona). Nezáleží na tom, zda se jedná o školu státní, soukromou či církevní. V dalších kolech není počet přihlášek pro žáky devátých tříd omezen. Co je nového v organizačních opatřeních? Střední školy mají právo volby dne, ve kterém se budou přijímací zkoušky konat, a to v týdnu od do Den zkoušky stanoví ředitel příslušné školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pošle ředitel školy do 7 dnů po konání zkoušek. Pokud se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel toto oznámení rovněž do 7 dnů po rozhodnutí, nejdříve však O způsobu vyplnění přihlášek a časových termínech budou žáci včas informováni. Jejich též písemnou formou. Talentové zkoušky se konají od do v termínu stanoveném ředitelem školy. Proto si žáci uvažující o studiu na umělecké škole musejí vyplnit přihlášku už během druhé poloviny října. Naši zákonodárci stále ještě projednávají novelu zákona o přijímacím řízení na střední školy. Pokud bude schválena, začne platit od ledna a děti se to včas dozvědí. Nabídka PPP (pedagogicko-psychologické poradny) pro prahu 1, 2, a 4, Francouzská 56, Praha 10: Jako každým rokem i letos poradna nabízí pro žáky testy profesní orientace, které vám mohou pomoci při výběru střední školy. Pokud se rozhodnete, aby je dítě absolvovalo, je potřeba si vyzvednout u výchovné poradkyně dotazník k vyplnění. Testy jsou vhodné i tam, kde se přání dítěte a rodičů hodně různí. Testy jsou vypovídající a mohou vám i vašemu dítěti pomoci se rozhodnout, zda volit obory humanitní, technické nebo přírodovědné ZMĚNA VÝBORU O. S. TRIANGL Členové jsou: Mgr. Jana Libichová Mgr. Irena Matyášová MgA. Kasia Wrzosek Mgr. Zdeněk Bukvář Ing. Pavel Dukát Za O. S. Triangl Pavel Dukát PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Primární prevence sociálně patologických jevů slouží na školách k upevňování pozitivních vztahů mezi žáky, k předcházení agresivitě, šikaně, vandalismu a podobným jevům mezi žáky. A také k poučení dětí, jak se chovat v mezích pravidel a v mezích zákonů (mnozí starší žáci dosáhnou věku patnácti let už na základní škole), kam a ke komu se obracet o pomoc. Statistické údaje bývají často alarmující. A proto s prvním programem začínáme letos už v druhé polovině září. Pro chlapce 8. a 9. tříd je to beseda o kriminalitě, pro dívky o tom, jak se bránit v případě nebezpečí, které dívkám často hrozí. Pro žáky 1. až 5. ročníku jsou připraveny besedy o tom, jak se chovat v nenadálých situacích, ale i třeba při běžné cestě do školy. Přiměřeně svému věku jsou děti seznamovány s nebezpečností různých druhů závislostí, učí se dovednostem odmítání. A společně s rodiči je učíme přejímat svoji dávku odpovědnosti za sebe a své chování a předjímat jeho důsledky. Jestliže si dítě uvědomuje, že má kolem sebe lidi, na které se může spolehnout, kteří mu důvěřují a jsou ochotni pomoci, když je třeba, snaží se jejich důvěru nezklamat. Mgr. Eliška Růžičková

3 PŘÍPRAVNÉ KURZY K BRITSKÝM MEZINÁRODNÍM ZKOUŠKÁM PET/FCE/CAE Naše škola již několik let připravuje své žáky ke zkouškám PET a FCE. V minulém školním roce všech 21 žáků naší školy úspěšně složilo tyto zkoušky na Britské radě. Zkoušky Cambridge ESOL PET, FCE a CAE patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti mluvení, četbu, poslech a psaní. Zkouška PET odpovídá jazykové úrovni Evropského referenčního rámce B1, FCE úrovni B2 a CAE úrovni C1. (Více informací o jednotlivých zkouškách naleznete na webových stránkách Britské rady, Vzhledem k velkému zájmu našich současných i bývalých žáků o přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE plánujeme ve školním roce 2008/2009 rozšířit počet těchto kurzů a nově otevřít kurz CAE pro nejpokročilejší žáky. Také bychom rádi naše kurzy nabídli i rodičům našich žáků, pro které by v případě zájmu byly otevřeny samostatné kurzy. Přípravné kurzy ke zkouškám PET, FCE a CAE se budou konat jednou týdně dvě vyučovací hodiny po vyučování. Kurzy začínají v týdnu od 15. září 2008 a končí v pátek 12. června Kurzy plánované zejména pro žáky naší školy Dvouletá příprava ke zkoušce PET Kurz A Dvouletá příprava ke zkoušce PET Kurz B PET pro 8. a 9. třídy, bývalé absolventy a FCE pro 8. a 9. třídy bývalé absolventy a 2 kurzy Seznam kurzů 2008/9 Charakter kurzu Dvouletý kurz, zkoušky červen 2010 Dvouletý kurz, zkoušky červen 2010 Jednoletý kurz, zkoušky červen 2009 Jednoletý kurz, zkoušky červen 2009 Vhodný zejména pro pro 7. ročník (případně 8. ročník) 7. ročník (případně 8. ročník) 8. a 9. ročník, bývalé 8. a 9. ročník Bývalé absolventy a *v případě zájmu bude otevřen další kurz ve čtvrtek 15:30 17:00 Termín konání Místo konání Učebna A2 pondělí 14:30-16:00 K. Soukupová Učebna: A4 pondělí 14:30-16:00 D. Lisová Učebna: FJ Úterý 15:30 17:00 D. Lisová Učebna: A3, N2 Úterý 15:30 17:00 Z. Křížová V. Thompson * Kurzy plánované zejména pro bývalé FCE pro bývalé CAE pro 9.třídy, bývalé Charakter kurzu Jednoletý kurz, zkoušky červen 2009 Dvouletý kurz, zkoušky červen 2010 Ceny kurzů na celý školní rok (platit na účet školy) Vhodný pro zejména pro Bývalé absolventy a Žáky 9. ročníků, bývalé Termín konání Místo konání Učebna: A2 Středa 15:30 17:00 M. Fields Učebna: A4 Úterý 15:30 17:00 J. Kubešová Cena kurzu (jednou týdně dvě hodiny) je na celý školní rok 2008/2009, včetně učebnic a ostatních výukových materiálů v hodnotě 900 Kč, zkoušek PET/FCE/CAE nanečisto pořádaných dvakrát ročně a registrace k letním termínům zkoušek: Kurz PET a FCE Kurz CAE žáci naší školy: 5500 Kč žáci naší školy: 6000 Kč bývalí žáci a : 6000 Kč bývalí žáci a : 6500 Kč Kontakty: Vaše dotazy ohledně jazykových kurzů a zkoušek Vám ráda zodpovím na ové adrese nebo osobně v dopoledních hodinách (přízemí, učebna A4). Mgr. Jana Kubešová, koordinátorka jazykových kurzů CERTIFIKÁT O DOSAŽENÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE V letošním školním roce ( ) pokračuje naše jazyková škola v projektu testování jazykových znalostí žáků devátých ročníků. Jde o zkoušku dle požadavků ERR pro jazyky, kterou žáci skládají na závěr školní docházky na konci deváté třídy. Zkoušku tvoří písemná a ústní část, ústní část proběhne před komisí. Předpokládaná dosažená úroveň: Anglický jazyk: B1 B2 (B1 - úroveň PET, B2 úroveň FCE ) Druhý cizí jazyk: A2 Termíny: Zkoušky ze všech jazyků proběhnou v týdnu Termín a rozpis jednotlivých zkoušek bude ještě upřesněn. Zkouška z jazyků je pro všechny povinná a je jedním z kritérií uzavření známky z cizího jazyka na konci 9. ročníku. Po vykonání zkoušky obdrží žák certifikát o dosažené úrovni v daných jazycích. Všem držíme palce. Jana Kubešová, Hana Sivanincová

4 NABÍDKA KROUŽKŮ AJ NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 English Readers'Club je čtenářský kroužek pro žáky 6. tříd. Zaměří se na upravené texty pro mírně pokročilé, na minulý prostý čas. Obsahem je čtení s porozuměním, aktivní práce s textem, dramatizace, vyprávění. Anglická klasická i moderní literatura. Koná se v pondělí od l4.15 hod. Grammar Games Club je kurz zaměřený na procvičování a zpevňování mluvnice, včetně základního učiva a dále rozšiřování slovní zásoby. Pracuje se formou her a dalších zábavných aktivit, ve slovní, písemné i poslechové formě. Kroužek je určen pro žáky 6. ročníku a nově přijaté žáky do 6. ročníku. Koná se v pátek od hod. Pre-Intermediate Course of English Tento kroužek je zaměřen na procvičování mluvnice a rozšiřující slovní zásoby pro ročník. Určeno pro žáky, kteří potřebují zopakovat učivo a získat jistotu v mluvnici, konverzaci, psaní a poslechu tak, aby se v příštím školním roce mohli přihlásit do přípravných kurzů PET, pořádaných pí uč. Kubešovou. Kurz se koná ve středu od hod. PŘÍPRAVNÉ KURZY AJ PRO 3. TŘÍDY Dana Rožňová, lektorka kroužků Ve školním roce 2009/10 se budou na naší škole otvírat dvě 3. třídy. V rámci doplnění učiva anglického jazyka nabízíme dětem a rodičům, kteří budou mít zájem o výuku na naší škole, přípravné kurzy (říjen květen). Podmínky přijetí do kurzu: znalost základních barev aktivní používání čísel 1-10 reakce na povely ve třídě Počet žáků v kurzu: 6 15 Rozsah: 1 vyuč. hodina týdně (tj. 45min.) Termín konání: čtvrtek 14:15 15:00 a 15:00 15:45. Kurzy začínají v říjnu Cena: Kč (platba převodem nebo v hotovosti) Přihlášky k vyzvednutí v kanceláři školy nebo na recepci školy. TOULKY PRAHOU Mgr.Kateřina Soukupová, Mgr.Věra Mahdalová V květnu si zkusí deváté ročníky stejně jako v minulých letech práci průvodce Prahou v českém, anglickém, španělském, německém a francouzském jazyce. V minulých letech jsme se již procházeli po Starém Městě a po Pražském hradě a jeho okolí, letos plánujeme zase jinou zajímavou trasu. Celé vystoupení se natáčí na video, aby pak mohl každý vidět, jak mu šel zvolený jazyk i jak přitom vystupoval. Minulé 9. ročníky se většinou velmi dobře připravily a velmi je zajímal videozáznam jejich vystoupení. Těšíme se, že i letošní devítky si někteří turisté spletou s profesionálními průvodci a budou je pozorně poslouchat. Termín: 29. a 30. duben 2009 Hana Sivanincová, Jana Kubešová ZÁJEZD DO ANGLIE HASTINGS Každé dva roky vyjíždějí žáci 8. a 9. ročníků naší školy na osmidenní jazykový zájezd s výukou do Anglie. V letošním školním roce jsme vybrali pobyt v Hastings. Chtěli bychom, aby žáci měli možnost dobře si prohlédnout Londýn, který není daleko. Předběžná cena zájezdu: Kč V ceně jsou zahrnuty tyto položky: - ubytování v hostitelských rodinách na 5 nocí s plnou penzí (2-3 studenti v jedné rodině) - pojištění účastníků hromadného zájezdu - 9 lekcí výuky pod vedením zkušených rodilých mluvčích - doprava luxusním zahraničním autobusem, včetně trajektu nebo eurotunelu - doprovodný program (výlety - 2 dny v Londýně) - občerstvení na zpáteční cestě V ceně není zahrnuto: - vstupy (30-45 GBP) - kapesné (20-30 GBP) V případě zájmu si vyzvedněte podrobnější informace a přihlášku u p. uč. Soukupové (uč. A5) nebo u pí. uč. Olmrové (uč. A1). Uzávěrka přihlášek a termín zaplacení zálohy je do 15. října NOVÁ ANGLICKÁ KNIHOVNIČKA Kateřina Soukupová, Naďa Olmrová Od října si mohou žáci tříd zapůjčit knížky Oxford University Press pro domácí četbu. Četba v anglickém jazyce je přizpůsobena věku a úrovni znalosti AJ. Najdeme zde britské i americké autory, např. Ch. Dickens, J. London, H. Fielding, E. A. Poe, M. Twain, O. Wilde. Možnost zapůjčení během vyučování u pí. uč. Soukupové v učebně A5. Mgr.Kateřina Soukupová KLUB MLADÉHO DIVÁKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 KMD je určen žákům 8. a 9. ročníku základní školy. Děti navštíví během roku čtyři divadelní představení. Členský příspěvek je 390,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit do 25. září 2008 u pí učitelky Sivanincové v 1. (modrém) patře. Přihlášeno musí být nejméně 10 žáků. KAM S PADESÁTNÍKY Hana Sivanincová 31. srpna dětem skončily prázdniny a s nimi i platnost padesátihaléřů. Pokud Vám však zůstaly nějaké padesátníky v peněžence a nechce se Vám s nimi běžet do banky, přineste je do školy. Ve vestibulu školy je box, do kterého můžete vhazovat neplatné padesátníky. Na konci října je v bance vyměníme a věnujeme na charitu. O tom, kam peníze poputují, rozhodnou členové Školního dětského parlamentu. Ivana Čapková

5 CHLEBOVNÍK Tato akce probíhá u nás na škole již čtvrtým rokem. Jde o sběr tvrdého pečiva (housky, chléb odtud název Chlebovník), které je použito jako krmení pro zvěř (zajíc, srnčí) v období zimního strádání. Aby u zvěře nedocházelo k zažívacím potížím, které mohou končit i smrtí, je potřeba, aby pečivo bylo tvrdé a bez plísně. Každý rok se seberou asi 4 metráky, které by jinak skončily v odpadcích. Děkujeme všem pilným sběračům a těšíme se na další přísun této zvířecí dobroty. Krabice na pečivo je jako každý rok umístěna v přízemí pod schody směrem ke sborovně. Hana Sivanincová LETNÍ FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2008 FB-KROUŽKU PJZŠ HORÁČKOVA V závěru prázdnin ( ) proběhl pobyt členů školního florbalového kroužku v Krkonoších v hale Spartaku Rokytnice nad Jizerou. Kromě florbalu se děti zdokonalovaly v dalších sportovních odvětvích (přehazovaná, gymnastika, trampolína, ). Vše pod vedením učitelů PJZŠ Horáčkova (Mgr. Tomáš Šlofar, Mgr. Zdeněk Bukvář, Mgr. Pavel Kočvara). Součástí pobytu byla rovněž intenzivní výuka angličtiny, kterou vedl středoškolský profesor PhDr. Jaroslav Cejnar, bývalý florbalový komentátor. Během akce jsme absolvovali rovněž celodenní výlet v délce 24 kilometrů a večerní táborák se zpěvem a hrou na kytaru. Jednoznačným přínosem byl fakt, že se do florbalové přípravy zapojili i pozvaní extraligoví a prvoligoví hráči FbŠ Bohemians Praha. V závěru pobytu jsme sehráli přátelské utkání s místními florbalisty, ve kterém jsme zvítězili 5:3. Celým pobytem prolínala znalostně-dovednostní soutěž kopírující právě probíhající OH 2008 v Pekingu. Tato soutěž se zároveň nesla i v duchu blížícího se MS ve florbale, které proběhne na závěr roku 2008 v ČR. Celé soustředění zaštítila Florbalová škola Bohemians Praha, největší florbalový oddíl v České republice. Žáci školy, patroni akce i samotní vedoucí si pobyt velmi pochvalovali, takže je nanejvýš jisté, že se během letních prázdnin 2009 opět pojede do Rokytnice za FLORBALEM S ANGLIČTINOU. Předběžně se hovoří o termínu FLORBALOVÝ KROUŽEK PJZŠ HORÁČKOVA Mgr. Pavel Kočvara Florbalové dění na naší škole to je především možnost účasti na pravidelných tréninkových hodinách Fb-kroužku. Jeho fungování tradičně doprovází i řada dalších akcí školní turnaje, reprezentace školy, prodejní akce, letní florbalové soustředění, možnost působení v družstvech oddílu FbŠ Bohemians Praha, možnost návštěv mezistátních a tuzemských akcí. O všech těchto plánovaných aktivitách budete průběžně informováni. Během září proběhne na škole akce: Prodej florbalového materiálu. Škola je přihlášena do podzimních soutěží POPRASK (dívky, mladší chlapci, starší chlapci). V prosinci nás čeká oblíbená soutěž již 7. ročník vánočního turnaje pro I. stupeň O putovní pohár ředitelky PJZŠ Horáčkova a soutěž ve florbalovém freestylu pro stupeň II. Termíny konání florbalového kroužku: každé ÚTERÝ a ČTVRTEK ve velké tělocvičně PJZŠ Horáčkova. Kroužek je podle věku rozdělen na 3 skupiny a v ÚT i ve ČT probíhá v těchto časech: A) 14:45 15:50 - chlapci 1., 2., 3. třída + všechna děvčata I. stupně B) 15:50 16:55 - chlapci 4., 5., 6. třída + všechna děvčata II. stupně C) 16:55 18:00 - chlapci 7., 8., 9. třída + vybrané talentované dívky PÁTEK vybraná děvčata (14:30 16:00 výběrový trénink s FbŠ Bohemians Praha (VT) Jednotlivé hodiny kroužku jsou otevřeny všem rodičům, přijďte se podívat na svoje děti. Kroužek probíhá celoročně, kromě školních prázdnin a státních svátků, nikdy neodpadá, funguje systémem: Když je škola, je i florbal. S veškerými dotazy se můžete obrátit na tel , nebo mail K návštěvě vás srdečně zve vedoucí florbalového kroužku a učitel Tv na PJZŠ Horáčkova CYKLOVODA Mgr. Pavel Kočvara V tradičním prostředí vodáckého kempu Rožmberka nad Vltavou, v tradičních červnových termínech a za velkého zájmu žáků školy se v závěru loňského školního roku opět uskutečnily dva cyklovodácké kurzy zejména pro naše deváťáky. Podobně jako v minulých letech se akce uskutečnila na horním toku Vltavy a stálo to za to. Cyklovoda jako akce již zapustila pevné kořeny v celoročním kalendáři školy. Pro velký počet zájemců jsme opět museli akci rozdělit na dva na sobě nezávislé kurzy (9.A, 9.B). O akci znovu projevili zájem i nedávní absolventi školy a příležitost k účasti souběžně dostali i mladší spolužáci z 8. a 7. tříd. Každý účastník měl tradičně možnost naučit se sjíždět řeku na háčku, na zadáku i na kajaku. Sjeli jsme všechny jezy od Vyššího Brodu až po Český Krumlov (včetně), některé i vícekrát. Většina našich žáků si na lodích počínala jako zkušení vodáci, přesto občas docházelo k nutnosti vylévat vodu z převrhnuté kanoe. Tato drobnost se nevyhnula ani některým z učitelů. Následně se i jim na krku houpala dětská plastová kačenka na důkaz jejich chyb při zvládání vodácké techniky. Na kolech jsme zvládali strmá převýšení od koryta řeky až po vrcholky kopců. Navštívili jsme Vyšší Brod, Rožmberk a Český Krumlov. Naučili jsme se více spolupracovat v kolektivu. To se, mimo jiné, kladně projevilo při vaření, přípravě dřeva na oheň, nakládání a vykládání lodí, atd. Našli jsme i dostatek prostoru k vlastním iniciativám ve volném čase, kterého však nebyl nadbytek. Oba kurzy lze považovat za velice zdařilé, určitě díky všem účastníkům. Díky zabezpečení ze strany vedení školy a ze strany organizace pana Ing. Jana Bartončíka, která zabezpečila veškerý vodácký materiál. Rovněž počasí se k nám zachovalo hezky a ukázalo vlídnou tvář navzdory všem negativním předpovědím. Přejme si, ať se nám akce podobně vydaří i v následujícím roce. Již nyní pracujeme na přípravách Cyklovody (Fotografie z akce najdete na: 5.C Za organizátory Mgr. Pavel Kočvara Třída 5. C má v blízké době na programu několik zajímavých akcí. Ve středu se děti zúčastní výuky na dopravním hřišti a se uskuteční preventivní přednáška, kterou organizuje Muzeum policie ČR. Podzim také bude ve znamení hvězd čeká nás přírodovědný projekt Vesmír. Mgr. Kateřina Kamlachová, třídní učitelka

6 NÁVŠTĚVA TEREZÍNSKÉHO PAMÁTNÍKU Žáci devátého ročníku navštívili 20. a Národní památník Terezín. Na úvod vyslechli přednášku o historii židovského národa, o genocidě a holocaustu. Prohlédli si město Terezín, muzeum, krematorium, márnici a Malou pevnost. Exkurze do Terezína jsou nedílnou součástí výuky dějepisu v 9. třídě, proto i letošní deváťáci absolvují tento seminář, a to NÁŠ NOVÝ SPOLUŽÁK Martina Stojanovićová, Eva Perglerová Od začátku tohoto školního roku máme ve třídě nového spolužáka. Je stejný jako my a na první pohled vůbec nepoznáte, čím se liší. Avšak něčím ano. Jeho svět je samá tma. On totiž nevidí a zatím svůj život prožívá ve tmě. Po škole ho doprovází jeho slečna asistentka, která stejně jako my musí vydržet celé vyučování pilně naslouchat a ještě navíc Kubovi pomáhat a vysvětlovat, co má, či nemá dělat. My, žáci 5. A se také velmi snažíme Jakubovi pomáhat, aby se mu v naší škole líbilo. DIVADELNÍ STUDIO Divadelní studio při PJZŠ Horáčkova zahajuje v říjnu 2008 svou činnost. Jakubovi spolužáci z 5. A Zveme všechny děti a mládež se zájmem o živé umění a s chutí vystupovat na jevišti. Hlavní náplní studia budou tvořivé hry se zapojením různých předmětů denní potřeby, hudebních nástrojů, loutek, výtvarných pomůcek, ale i vlastního těla. Budeme zkoumat různé divadelní žánry, možnosti prostoru, budeme improvizovat a spontánně si hrát. Poznáme všechny prvky divadelního představení a formou hry dospějeme k vlastní autorské tvorbě. Zaměříme se na rozvoj fantazie, pohybových schopností i mluveného slova. Výsledkem společné práce bude divadelní představení na školním jevišti a podle možnosti i v profesionálním divadle. Do budoucna počítáme s účastí na přehlídkách a festivalech mladých uměleckých souborů a zároveň s navázáním spolupráce a výměnou zkušenosti s jinými školními divadly ze zemí EU. Doplňkovým programem budou návštěvy divadel a besedy s herci. Zkoušky budou probíhat od vždy v pátek v odpoledních hodinách, předběžně: 1. stupeň (cena dle počtu zájemců) 2. stupeň (cena dle počtu zájemců) CO NOVÉHO U ČTVRŤÁKŮ Těší se na vás režisérka Kasia Wrzosek V září jsme se vydali do Planetária pozorovat noční oblohu, což využijeme později při skupinových pracích. Ještě nás čeká první lekce dopravní výchovy na ZŠ Jánošíkova, kde mají dopravní hřiště, a zajdeme se podívat do policejního muzea. Kromě toho zkoušíme, co si pamatujeme a co jsme zapomněli ze třetí třídy, abychom úspěšně odstartovali čtvrtý ročník. Vladimír Šanda INTERNETOVÉ STÁNKY Po prázdninách jsou opět v provozu internetové stánky dole u sborovny, které mohou ve volném čase využívat všichni žáci školy. Domovské adresáře loňských uživatelů se budou automaticky obnovovat. Kromě webového prohlížeče je nainstalován ještě kancelářský balík, textový editor a spousta dalších užitečných programů. Do budoucna plánujeme výměnu krajního monitoru. Za spolupráci děkuji Michalu Kurylovi a pánům učitelům Zvěřinovi a Bukvářovi. Monitor zapůjčil pan učitel Gerych. NOHEJBALOVÁ LIGA Jan Hrach - 9. A, správce stánků Během května minulého školního roku proběhl na naší škole 1. ročník nohejbalové ligy chlapců 2. stupně. Ve vyřazovacích bojích a v následném play-off se nejlépe vedlo žákům 8.B ve složení Jakub Menhart, Jonáš Filgas, David Průša, Petr Hotovec, Jakub Dukát, Ladislav Velebil a Martin Sucharda, kteří ve finále zvítězili nad silnou 9.A (Nesvorný, Polák, Zoubek, Píša, Novotný, Rausch, Resl). Ta obsadila 2. místo. O 3. a 4. příčku svedli souboj žáci 7.A a štika soutěže 6.A. Ze třetího místa se nakonec radovali sedmáci. Pátou příčku z celkových devíti přihlášených týmů obsadila 6.C. Turnaj se líbil a žáci již v závěru soutěže potvrdili, že si v roce určitě opět rádi zahrají. Z DĚTSKÉ TVORBY Pejsci Pejsek pejskovi povídal, co by nejradši teď jídal. Druhý pejsek odpoví mu na to: Milý brachu, mlčení je zlato. A tak ti dva dnes neřeknou Ani hlásku jedinou. ROK V TEPLICKÝCH SKALÁCH PODZIM 2008 Mgr. Pavel Kočvara Alžběta Poštulková, 3.A Každý rok se na podzim, v zimě a někdy i na jaře vydává skupina žáků na již tradiční několikadenní vlastivědně-přírodovědnou exkurzi do Teplického skalního města. Máme možnost si v klidu mimo turistickou sezónu prohlédnout nejzajímavější místa v tomto trochu opomíjeném, o to však krásnějším skalním městě. Celý dlouhodobý projekt nese podle svého zaměření název Rok v Teplicích. Jeho obsahem je poznávání jednoho z mnoha zajímavých míst naší země v průběhu čtyř ročních období, při odlišných podmínkách a z různých pohledů. Závěrem a výstupem každého projektu jsou materiály, které zpracovávají sami účastníci písemné i fotografické. Celkovým výstupem bude kniha papírová i elektronická, v níž zájemci-čtenáři najdou jak základní odborné informace o dané oblasti, tak poznatky, postřehy a zkušenosti jednotlivých účastníků projektu, jejich rozhovory i úvahy, praktické informace a vše, co by mohlo být jakkoliv zajímavé. Podstatnou část tvoří samozřejmě i fotografická dokumentace a v elektronické podobě i videozáznamy. Ty se zaměří na jednotlivé zajímavosti, ale hlavně na průběh a

7 srovnání ročních období a klimatických změn na stejných lokalitách. Projektu se mohou zúčastnit žáci všech tříd. V rámci letošního projektu opět navštívíme dvakrát během školního roku Teplické skály na pracovních cestách, během kterých se budeme věnovat nejrůznějším činnostem z oblasti biologie, zeměpisu, ochrany životního prostředí a také, pokud nám počasí dovolí, sportovním aktivitám. Letošní první výjezd bude vícedenní a uskuteční v následujícím termínu: odjezd ráno, návrat odpoledne. Tento výjezd bude svým obsahem trochu netradiční, protože kromě již zmiňovaných pozorování budou mít zájemci možnost seznámit se s horolezeckou výstrojí a bez jakéhokoliv nebezpečí si některé činnosti i vyzkoušet v přírodním cvičném terénu. Dalším tématem je bezpečnost pohybu v terénu a zásady poskytování první pomoci v terénu. Zájemci se mohou přihlásit do pátku (před podzimními prázdninami), definitivní uzávěrka je Vedoucím projektu je pan učitel Dan Martin Gerych, u kterého také můžete získat další informace. S projektem se také můžete seznámit na nástěnce u hudebny v 1. patře (od října) nebo na internetových stránkách v sekci Školní akce a zprávy Teplice nad Metují, kde najdete fotografie z minulých výjezdů a také něco k letošnímu tématu Teplické skály očima, rukama i nohama horolezce. 21 LET DPS ROLNIČKA - PRAHA 12 Dan Martin Gerych Jak to bylo na začátku Na počátku byl docela obyčejný rozhovor s Pavlem Břouškem, jedním z hudebních redaktorů tehdejší Československé televize. Řeč přišla i na to, že by rád spolupracoval s malým dětským sborem, který by mu pomohl při jeho práci a pro ČST nazpíval písničky pro pořad Zpívánky. Tehdy vznikl pouze z dětí ZŠ Horáčkova malý sboreček, který v tomto duchu s ČST spolupracoval asi dva roky a natočil přes dvacet Zpívánek. Některé z nich můžete opět vidět v současné době na ČT1 a postupně jsou vydávány na kazetách. V té době se sbor nescházel příliš pravidelně, vlastně to bylo vždy jen pár schůzek před natáčením. Jak je to dnes Postupem času se sborový rozvrh upravoval až do dnešní podoby, kdy kromě hlavního sboru ROLNIČKY pracují dva ročníky přípravek ZPÍVÁNEK I a II (tak se sbor jmenoval na úplném začátku). Rozšířil se i počet členů z původních 15 na dnešních asi 30. Kromě dětí z První jazykové ZŠ Horáčkova, které tvoří asi polovinu sboru, dojíždějí na Rolničku děti prakticky z celé Prahy i mimopražské. Zájemci mohou uplatnit své schopnosti i v hodinách sólového zpěvu. Zpěv Hlavní zaměření sboru je na lidové písně, české i jiných národů, zpívané vždy v původním jazyce. Kromě toho máme na repertoáru i chrámovou a církevní hudbu, spirituály, v poslední době i umělé písně, folk, sólisté pak populární hudbu, muzikály, jazz a podobně. Co se děje Z mimořádných akcí DPS Rolnička by stál za zmínku zájezd do Vídně, 4x přímý rozhlasový přenos (při nedělních bohoslužbách) a natáčení kazety pro USA. V roce 1995/1996 jsme spoluúčinkovali při natáčení videoklipu, kazety a CD Pet - jsem s tebou program věnovaný handicapovaným dětem. Je připravena k vydání výuková nahrávka s vybranými písněmi ze zpěvníků pro ročník ZŠ. V roce 2000 sbor vydal profilovou kazetu s nahrávkami z let Od roku 2000 se také pravidelně účastníme přehlídky pěveckých sborů v Jílovém u Prahy (putovní cena 2007) a v poslední době také přehlídky Kavky Open Air. V květnu 2006 jsme reprezentovali Městskou část Praha 4 na přehlídce souborů z celé Prahy Děti dětem na Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti. V letošním a loňském roce jsme se několika vystoupeními účastnili přehlídkového festivalu Moravskotřebovské arkády. Poslední koncert v sezóně 2007/2008 byl na 1. golfovém turnaji Pomozte dětem pro nadaci Kuře Pomozte dětem. V loňském roce jsme začali jednat o naší účasti na Festivalu klapskih pjesama v chorvatském Omiši, který je sice určen pouze chorvatským dospělým souborům, ale vedení festivalu by mělo zájem ukázat, že se zpívají klapské písně i v zahraničí. První pokus nám nevyšel jediným důvodem byl nedostatek finančních prostředků, po letošních jednáních vypadá naše účast nadějněji, protože o koncerty projevila zájem i chorvatská televize. Tradiční koncerty se konaly v předvánočním období v Praze i v okolí. Před časem jsme také dokončili natáčení lidových písniček a po vydaných kazetách a jednom studiovém CD jsme na loňském vánočním koncertě pokřtili další CD tentokrát s živými nahrávkami z koncertů. Co ještě Práce ve sboru však nejsou jenom zkoušky, nacvičování písniček a vystoupení. Patří sem i více či méně pravidelné víkendové výlety do okolí Prahy, kterých by letos mělo být opět o něco více, společné návštěvy koncertů (případně i s rodiči). Pro zájemce je zorganizován pobyt na horách během jarních prázdnin a 18denní tábor na začátku letních prázdnin. Bez čeho by to nešlo Žádný sbor ovšem nemůže pracovat, 1) nemá-li za co a 2) nemá-li kde. Co se prvního bodu týče, děkujeme všem, kteří nám vypomáhají v dobách, kdy to nejvíce potřebujeme. Co se druhého bodu týče, patří náš dík vedení První jazykové základní školy Horáčkova 1100, neboť nám umožňuje využívat školní prostory již od založení sboru. Tímto má velkou zásluhu na skutečnosti, že můžeme letos vstoupit do 21. sborové sezóny. Děkujeme. Dan Martin Gerych CHORVATSKO ČERVEN 2009 Stejně jako v minulých letech i letos budeme organizovat před koncem školního roku pobytový zájezd (školu v přírodě) v Chorvatsku. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí školy a s ní spojenou nutností zajistit pro třídy náhradní program bude letos možné naplánovat dva termíny od 5. do 14. června a od 12. do 21. června S ohledem na organizaci zájezdu je ideální účast dvou tříd v jednom termínu, ale není to podmínkou. Zájezd je v prvé řadě určen pro žáky prvního stupně naší školy, ale v případě, že zbudou volná místa, bude možné je doplnit ostatními zájemci, sourozenci, kamarády. Místo pobytu zůstává stejné ostrov Šolta v nejčistší části Středního Jadranu, ubytování je v 4 5 lůžkových apartmánech s kompletním vybavením, metrů od moře, stravování v hotelové restauraci formou plné penze (snídaně: čaj, káva, kakao, chléb, máslo, džem, sýr, med a další dle denní nabídky salám, vajíčko, plátkový sýr, oběd: polévka, předkrm, hlavní jídlo, salát, večeře: předkrm, salát, hlavní jídlo, dezert zmrzlina, ovoce, zákusek), k pití se u oběda a u večeře podává voda, případně je možné koupit si další dle nabídky minerálka, džus, cola ). Pro orientaci uvádíme cenu za minulý pobyt 7 000,- Kč + 10 (cena zahrnuje kvalitní autobusovou dopravu, lodní dopravu, ubytování s plnou penzí, pojištění CK, úrazové pojištění účastníků, služby delegáta CK, úklid, ručníky, ložní prádlo a celodenní lodní výlet do města Trogir, s koupáním a fish/meat piknikem). Zájezd pro nás zajišťuje námi dlouhodobě prověřená a spolehlivá cestovní kancelář. Další informace najdete v průběhu měsíce října na internetových stránkách na titulní stránce nebo v sekci Školní akce a zprávy Školy v přírodě. Protože CK bude rezervovat celé pobytové místo pouze pro nás, je nutné se domluvit na účasti ve třídách nebo mezi třídami nejpozději do pondělí 10. listopadu. Případné další informace, které by vás zajímaly a nenajdete je na internetu, získáte u p. uč Gerycha kabinet v 1. patře, mailem na nebo na telefonním čísle

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO

ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA Informační občasník Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. Po delší přestávce, kdy většina důležitých informací se k vám dostávala přes

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 KA 18 Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi 4. 5. 10. 5. 2014 Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování,

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Divadlo jazyků 12.6. 19.6.2009

Divadlo jazyků 12.6. 19.6.2009 Divadlo jazyků 12.6. 19.6.2009 Hlavními organizátory projektu jsou: Základní škola Marjánka Cambridge University Press Pedagogická fakulta UK Projekt se koná pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Vážení rodiče, potěší nás, že se rozhodnete

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více