Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, Zruč nad Sázavou Telefon/fax: Č. org IČO: IZO: www stránky: Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 24)

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 (škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením) Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Ve Zruči nad Sázavou: Zpracovala: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne Strana 2 (celkem 24)

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, Zruč nad Sázavou Právní forma: příspěvková organizace IČO školy: IZO ředitelství školy: Zřizovatel: Středočeský kraj Právní forma: kraj, IČO: Adresa: Zborovská 11, Praha 5 Kontakty: telefon/fax: , mobil: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: Mgr. Jana Marečková telefon/fax: ová adresa: statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zdeňka Kunčická telefon/fax: ová adresa: Seznam členů školské rady (koho zastupují): Mgr. Zdeňka Kunčická zastupuje pedagogy pan Jaroslav Jelínek zastupuje zřizovatele paní Ludmila Jirovská zastupuje rodiče. Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: B Základní škola, B Pomocná škola, studium denní, délka studia 10 r. 0měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: C Základní škola, C/001 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 50, dobíhající obor C Základní škola, C/01 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: se do školského rejstříku zapisuje: B Základní škola B/001 pomocná škola, denní forma vzdělávání, délka vzděl. 10 r. 0 měs, dobíhající obor B/01 Základní škola speciální, denní forma vzdělávání, délka vzděl. 10 r. 0 měs, nejvyšší povolený počet žáků v oboru: Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace sdružuje: 1) Základní škola praktická hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. 2) Základní škola speciální - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 48zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. 3) Školní družina - hlavní účel a předmět činnosti školního zařízení je vymezen 118 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. Doplňková činnost není. Strana 3 (celkem 24)

4 Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, další místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (počet, adresy), prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Přízemní bezbariérovou budovu o rozloze 492 m2 vlastní Středočeský kraj (Zborovská11, Praha 5), který ji předal do správy příspěvkové organizaci ke dni Budovu obklopuje zahrada a hřiště o celkové rozloze m2. V budově jsou 3 kmenové třídy, 1 dílna pro výuku pracovního vyučování dílenské práce, cvičná kuchyň, herna pro žáky s těžkým zdravotním postižením, místnost pro školní družinu, počítačový kout v I. třídě, relaxační kout, WC, umyvárny, WC pro postižené, sborovna, ředitelna, šatna, sklad učebnic, sklad učebních pomůcek, spisovna a sklep. Po celý školní rok byl velký nedostatek finančních prostředků nejen na učební pomůcky, ale i na učebnice, školní nábytek a opravy. Nemůže docházet k obnově školního nábytku ani didaktických pomůcek v takové míře, jaké si vyžaduje zdravotní postižení žáků. Nedostávají se kompenzační pomůcky. Prostory na ukládání učebních pomůcek jsou stísněné. Materiál pro dílenské práce byl v zásobě ještě z minulých let. Nezbytně nutná je v budoucnosti rekonstrukce sportovního hřiště, ve školním roce 2010/2011 bylo zrekonstruováno pískoviště díky projektu Obnova školní zahrady II, na který byla poskytnuta dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Postupně se škola orientuje na EVVO a obnovuje se školní zahrada, dokončuje se výsadba živého plotu a vznikla přírodní učebna. Díky zmiňovanému projektu Obnova školní zahrady II došlo ke zlepšení životního prostředí, byly zakoupeny okrasné truhlíky s lavičkami, venkovní odpadkový koš, položeny byly obrubníky k okrasnému záhonu, instalováno bylo pařeniště a další kompostér, vysazeny ovocné stromky a keře a okrasné rostliny. Toto vše zrealizovala vyučující pracovního vyučování se žáky. Údržba školní zahrady začíná být náročnější. Je nutné zakoupit strunovou sekačku na vysekání trávy kolem plotu. Bohužel na školní zahradě se usadil zajíc, který se nově vysazenými stromky živil a ty oschly. Stále se zlepšuje práce s počítači a vyhledávání informací na internetu.. Pedagogové využívají své znalosti a zdokonalují se. Žáci používají počítače, zvládnou zapnutí, spuštění a ovládání jednoduchých výukových programů a přístup na internet, ovou poštu. Vytvoří a uloží si dokument. Kvalitní výukové programy od Terasoftu přispívají k rozvoji žáků, viz. bod č. 11. Výpočetní technika byla obnovena. Z projektu Paleta poznání modernizace výuky (EU peníze školám) bylo zakoupeno 5 žákovských počítačů, 1 počítač pro pedagogy do sborovny a 1 nootebook a víceúčelové zařízení (skener, kopírka, tiskárna). Velmi je využívána interaktivní tabule, kterou škola získala v květnu 2010 zapojením se do projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem. Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 1. Vzdělávací program zvláštní školy schválený MŠMT ČR dne č.j.:220980/97-22 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu 39 odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb. s platností od v aktualizovaném znění probíhal v 5. ročníku. 2.Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schválený MŠMT ČR, pod č.j /97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu 39, odst.1 školského zákona v aktualizovaném znění. 3. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j.: / výuka podle individuálního vzdělávacího plánu. 4. V 1. 4.r. a v roč. probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tento byl pro školní rok 2010/2011 upraven, došlo k úpravě průřezových témat a zapracována byla etická výchova. Veškeré úpravy vyhovovaly. Pro příští Strana 4 (celkem 24)

5 školní rok bude ještě nepatrně upraven (speciálně pedagogická péče a některá terminologie), aby lépe vyhovoval potřebám žáků a odpovídal Rámcovému vzdělávacímu programu základního vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 5. Dokončen byl Školní vzdělávací program Škola jako zahrada II, který vstoupil v platnost pro základní školu speciální. Výuka podle něj byla zahájena 1. září 2010 v 7. ročníku (v 1. ročníku nebyl žádný žák). Pro příští školní rok bude ještě nepatrně upraven (některá terminologie), aby lépe vyhovoval potřebám žáků a odpovídal Rámcovému vzdělávacímu programu základní školy speciální. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu a) Socializace: Rozvíjet a kultivovat osobnosti žáků, poskytovat vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v praktickém životě a vytvořit podmínky pro další vzdělávání. Žák by měl získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to možné, být zručný a fyzicky zdatný. Absolvent školy by měl být připraven pro život. b) Integrace: Umožnit vzdělání i žákům vyučovaných podle osnov základní školy speciální, rozvíjet psychické i fyzické předpoklady a schopnosti žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života. Pro těžce zdravotně postižené žáky s těžkou mentální retardací a zároveň tělesným a řečovým postižením zajistit vzdělání podle osnov rehabilitační třídy pomocí asistenta pedagoga. Pomocí integrace zajistit pro žáky jejich maximální rozvoj. c) Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. d) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. e) Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. f) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. g) Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. h) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě. ch) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. i) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. j) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Byla plněna i vize školy: docílit: - do školy budou chodit rádi učitelé, žáci i provozní zaměstnanci - všichni dosáhnou svého maximálního rozvoje - činnost bude zajímavá, zábavná, vzdělávací, podněcující k tvořivosti a aktivitě - prostředí ve škole i v celém areálu bude kulturní, upravené bude zrekonstruovaná celá budova - prezentovat učivo tak, aby je žáci považovali pro sebe a svůj život za významné a byli schopni je zvládnout, úspěšně si ho osvojit a být tak kvalitně připraveni do života - splnění vytyčených klíčových kompetencí žáků a základních cílů Naplňovány byly klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní. Další informace o škole (vznik školy, specifika školy, ) ZŠ, Zruč n. S., Okružní 643 je malotřídní škola. Jelikož budovu obklopuje krásná školní zahrada, škola se zaměřuje na EVVO. Strana 5 (celkem 24)

6 vzniklo při škole o. s. Ručičky, které se ve školním roce 2010/2011 velice aktivně podporovalo školní činnost, viz. př. č. 5 Zpráva o činnosti o. s. Ručičky. 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet dětí/žáků Skutečný počet dětí/žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet dětí/žáků na přep. počet ped. prac. ZŠ praktická / ZŠ speciální / ,96 0,96 Pozn.: Školy při zdravotnickém zařízení doplní požadované údaje o průměrný počet dětí/žáků za školní rok 2010/2011. II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný počet Přepočtený povolený počet Školské zařízení IZO dětí/žáků (ubyt. Z toho cizích počet dětí/žáků (ubyt. /stráv./klientů) pracovníků /stráv./klientů) Školní družina/klub / / Doplňková činnost na škole není. 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Typ školy/šz Děti/žáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet dětí/žáků na třídu (oddělení) ZŠ praktická ZŠ speciální Školní družina V komentáři uveďte počty žáků v oborech vzdělání, včetně kódu KKOV. 3. Pokud jsou některé ročníky spojené, uveďte o nich informace v textu. Komentář: malotřídní ZŠ praktická, v jedné kmenové třídě jsou vždy 3 ročníky ( I. tř. 5.,7.,8. roč včetně 2 žáků 7. roč. ZŠ speciální, II. tř. 2.,3., 4. roč. včetně 1 žáka 4. roč. ZŠ speciální, III. tř. 1.,6.,9. roč. včetně 1 žáka 6. roč. ZŠ speciální vyučovaného podle Rehabilitačního programu). přípravná třída ZŠ není. Počet žáků vzdělávaných podle rehabilitačního programu pomocné školy a podle individuálních vzdělávacích plánů, údaje o vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky. - podle rehabilitačního programu pomocné školy se vzdělával 1 žák - podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávali 4 žáci - vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky tito žáci nejsou Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy: ve škole nejsou Uveďte kolik dětí a kolik žáků dojíždí do školy z jiných krajů (podle druhu školy). II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postižení 0 0 Strana 6 (celkem 24)

7 - z toho těžké mentální postižení - z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení z toho neslyšící Zrakové postižení z toho nevidomí Vady řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení 0 0 Vývojové poruchy chování 0 0 Autismus 0 0 Bez zdravotního postižení Údaje o přijímání dětí/žáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2010/2011 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k ve škole neprobíhalo. Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce před celkem zahájením PŠD Mateřská škola 0 0 Počet odkladů PŠD Přípravný stupeň ZŠ spec. 0 0 II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2008/2009, počet udělených odkladů PŠD (k ) Typ školy Počet dětí u zápisu navržený Počet odkladů PŠD skutečný Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ praktická ZŠ speciální Kolik dětí přešlo z vlastní MŠ a kolik bylo přijato odjinud, jaký druh zdravotního postižení nebo znevýhodnění byl u nově přijatých žáků diagnostikován: vlastní MŠ u školy není, z jiné MŠ přišli 2 žáci lehká mentální retardace, z toho 1 žákyně Údaje o žácích, kteří se ve školním roce 2010/2011 vrátili z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD ze ZŠ zpět do MŠ 0 žáků Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2010/2011 (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Nově zařazeni: 1 žákyně z MŠ Zruč n. S. do 1. ročníku 1 žák z MŠ Hulice do 1. ročníku 1 žák ze ZŠ Kácov do 2. ročníku 1 žák ze ZŠ Hněvkovice do 4. ročníku Strana 7 (celkem 24)

8 Uveďte údaje o celkovém počtu žáků přijatých do ZŠ praktické a do ZŠ speciální k pro školní rok 2011/2012. Do ZŠ praktické nově zařazena k žákyně Do ZŠS převedeni ze ZŠ praktické 2 žáci. III. Údaje o přijetí žáků do praktické školy pro školní rok 2009/2010 (k ) praktická škola není Počet Počet Počet nově Kód a název oboru přihlášených přijatých otevřených tříd xxxxxxxxxxxx V textu uveďte kritéria přijímacího řízení do praktické školy. Uveďte, kolik žáků přešlo z vlastní ZŠ a kolik bylo přijato odjinud a jaký druh zdravotního postižení nebo znevýhodnění byl u nově přijatých žáků diagnostikován. Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2010/2011 (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Uveďte údaje o přijetí žáků do praktické školy k pro školní rok 2011/2012. Uveďte kolik dětí a žáků bylo nově přijato z jiných krajů k a k (podle druhu školy). 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Základní škola praktická Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Žáci celkem 20 Prospěli s vyznamenáním 7 Prospěli 12 Neprospěli 1 - z toho opakující ročník 1 Průměrný prospěch žáků 1,84 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 119/11,4 Základní škola speciální Žáci celkem 4 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 4 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 2,3 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 99,5/0 Praktická škola Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli xxx Strana 8 (celkem 24)

9 - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 1 žák 6. ročník ZŠS Rehabilitační program b) pouze ve vybraných předmětech 1 žák 5. ročník ZŠ praktické 1 žák 6. ročník ZŠ praktické V textu doplnit údaje o hodnoceních v náhradním termínu, opravných a komisionálních zkouškách počet žáků, ročník, obor vzdělání, předměty, důvody, výsledky. 1 žák byl ze zdravotních důvodů nehodnocen a z důvodu dlouhodobé absence bude opakovat ročník. Průměrná docházka dětí do mateřské školy a přípravného stupně základní školy speciální ve školním roce 2010/2011: není MŠ ani přípravný stupeň ZŠS II. Výsledky závěrečných zkoušek v praktické škole (k ) škola nemá praktickou školu Žáci konající Prospěli Kód a název oboru Prospěli zkoušky celkem s vyznamenáním xxxx Neprospěli Uveďte údaje o žácích, kteří konali (budou konat) opravnou závěrečnou zkoušku: tito žáci ve škole nejsou. 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická ZŠ speciální Praktická škola xxx Důvody pro snížení známek z chování (kázeňské přestupky, neomluvená absence, ) a uskutečněná výchovná opatření. Důvody pro snížení známek z chování žáci se opakovaně dopouštěli přestupků proti školnímu řádu a narušovali výchovně vzdělávací činnost školy. 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů Přijati na jinou SŠ Nepodali přihlášku ZŠ praktická ZŠ speciální Praktická škola Strana 9 (celkem 24)

10 V textu uveďte, ve kterém ročníku žáci PŠD ukončili a počet žáků, kteří po splnění PŠD nezískali základní/základy vzdělání. Žáci ukončili povinnou školní docházku v 9. ročníku a získali základní vzdělání (z toho 1 žákyně docházela 10. rokem). Odchody žáků ze školy během školního roku, důvody, počet žáků, kteří přešli do běžných škol. Dne odešel ze školy 1 žák do DDÚ, ZŠ a ŠJ U Michelského lesa 222, Praha 4, důvodem pro odchod bylo asociální chování, častá absence omlouvaná matkou, některá absence nebyla omluvená vůbec. 9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy Nezaměstnaní absolventi praktické školy podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů školní rok 2009/2010 Z nich počet nezaměstnaných duben 2011 xxxxxxxxx xxxxxxxxx Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tab. Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od do ). 10. Jazykové vzdělávaní na škole I. Žáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin anglický 10 2 Pozn.: Je možné rozdělit podle typu školy nebo upřesnit v textu. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk celkem pedagogická částečná i odborná žádná Rodilí mluvčí anglický V komentáři zhodnoťte úroveň jazykového vzdělávání ve sledovaném školním roce, analyzujte její vnitřní i vnější příčiny. Uveďte informace o jazykovém vzdělávání učitelů cizích jazyků (forma, počet vzdělávajících se, dosažená úroveň, úspěšně složené zkoušky). Výuka jazyka v malotřídní základní škole praktické je náročná pro organizaci. Anglický jazyk se vyučoval ve 2 skupinách: jedna skupina 7. a 8. ročník, druhá skupina 6. a 9. ročník. Došlo k velkému zlepšení výuky anglického jazyka. 1 vyučující speciální pedagog získala v kurzu AJ pro mírně pokročilé úroveň A1 a ve studiu pokračuje. Dále vyučující v rámci EU peněz navštívila semináře týkající se metodiky výuky anglického jazyka. 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Zhodnoťte úroveň vybavení školy informačními technologiemi, jejich využívání v hodinách, dostupnost pro žáky v době mimo vyučování, dostupnost pro pedagogy, úroveň počítačové gramotnosti pedagogů, vzdělávání pedagogů v ICT apod. Strana 10 (celkem 24)

11 Úroveň vybavení školy informačními technologiemi se zvýšila. V rámci projektu EU peníze Paleta poznání modernizace výuky bylo v lednu zakoupeno 5 žákovských počítačů, 1 počítač pro vyučující do sborovny včetně 1 notebooku, multifunkční tiskárna. Tím došlo ke zkvalitnění výuky počítačové gramotnosti na škole. V rámci zmiňovaného projektu se pedagogové vzdělávali v oboru ICT byla ve škole nainstalována interaktivní tabule (škola se zapojila do Projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem) byl proškolen celý pedagogický sbor a interaktivní tabule začala být okamžitě využívána. Velmi se tím výuka oživila a zkvalitnila. V tomto školním roce se pedagogové školy vzdělávali v rámci projektu Paleta poznání v oboru tvorba učebních materiálů na interaktivní tabuli. Celkem bylo odučeno 300 vyučovacích hodin za použití počítačů a 318 vyučovacích hodin za využití interaktivní tabule. Počítačová gramotnost: 66 % pedagogů (fyzických osob) absolvovalo školení Z a 17% absolvovalo školení P a 33 % absolvovalo školení P0 a P1, jedno školení P1 chybí a 17 % vykonalo zkoušku na VŠ ze Základů komunikačních a informačních technologií. V době mimo vyučování měli žáci přístup k počítačům v rámci školní družiny a probíhal i zájmový kroužek Základy informatiky, kam docházeli 3 žáci 1. stupně. Ve školní družině byly počítače využity ve 26 hodinách a interaktivní tabule v 18 hodinách. 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 8/6,08 2/1,03 6/5,65 5 4,4 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem z toho žen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské a vyšší - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Strana 11 (celkem 24)

12 Údaje o počtu osobních asistentů pro děti a žáky se zdravotním postižením, jejich úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. Bylo schváleno 0,5 úvazku asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením. V roce 2010 bylo poskytnuto na asistentku pedagoga na 1-8/2010 celkem Kč, které škola vyčerpala v plné výši. Jedná se o částky pouze na platy, k té přísluší odvody ve výši 35 % (25 % sociální a 9 % zdravotní pojištění, 1 % FKSP). Od září do prosince 2010 byla asistentka pedagoga hrazena z přímých výdajů poskytnutých na platy pod ÚZ 33353, od září do prosince 2010 nebyly škole zaslány finanční prostředky pod ÚZ V roce 2011 bylo na asistentku pedagoga na 1-8/2011 na platy Kč, odvody (soc. a zdrav. 25% a 9%) Kč, FKSP 1% je 578 Kč, celkem Kč. Rozsah činnosti: 1 asistentka se věnovala 2 žákům. Oba měli IVP (vyučováni podle ŠVP ZŠS, 1 žák rehabilitační třída). Jelikož u obou žáků se jedná o střední nebo těžké mentální a zdravotní postižení, je činnost asistenta pedagoga psychicky velmi náročná. Přínos činnosti asistenta pedagoga: Asistentka pedagoga zajišťovala u žáků následující jevy: Maximální možná míra samostatnosti a nezávislosti žáků na péči druhých osob. Příprava žáka k dalšímu vzdělávání a získání kvalifikace k vykonávání jednoduchých pracovních činností. Důsledně uplatňovat právo všech dětí na vzdělání. Zapojení žáků do společenského života, socializace, zlepšení životního stylu, pochopení společenských vztahů. Maximální rozvoj všech stránek osobnosti žáka pomocí motorické rehabilitace. Stimulace sociální, citové, hmatové a komunikační dovednosti. Posílení koncentraci pozornosti, udržení pozornosti a vytrvalost v práci. Komentář: současný stav počtu asistentů pedagoga neodpovídá potřebám školy. Vzhledem ke složení žáků celé malotřídní školy by byl vhodný vyšší úvazek asistentky pedagoga, alespoň 1,0. Údaje o způsobu financování asistentů pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením a pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním, pokud mají vyšší úvazek, než je hrazen prostřednictvím KÚ Středočeského kraje. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. Tento případ není. V komentáři uveďte, zda současný stav počtu asistentů pedagoga (příp. osobních asistentů) odpovídá potřebám školy. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Český jazyk Anglický jazyk 4 0 Prvouka 6 6 Vlastivěda 2 0 Přírodověda 4 2 Občanská výchova 4 2 Dějepis 4 0 Zeměpis 4 2 Matematika Strana 12 (celkem 24)

13 Informatika 5 0 Přírodopis 7 2 Fyzika 3 1 Chemie 1 1 Hudební výchova 9 9 Výtvarná výchova 9 0 Rýsování 2 1 Pracovní vyučování Tělesná výchova Výchova ke zdraví 2 0 Zdravotní tělesná výchova 5 0 Řečová výchova 2 0 Disponibilní dotace (Pv Zákl. informatiky) 1 1 Celkem Výuka podle učeb. plánu pro vzdělávací program PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Čtení 3 2 Psaní 2 2 Počty/Matematika 7 3 Věcné učení 2 2 Dějepis 1 0 Zeměpis 1 0 Občanská výchova 1 0 Přírodopis 2 0 Výchova ke zdraví 1 0 Informatika 1 0 Výtvarná výchova 1 0 Pracovní vyučování 11 0 Tělesná výchova 6 3 Hudební výchova 1 4 Řečová výchova 2 0 Smyslová výchova 0 0 Disponibilní dotace (P) 1 0 Volitelný předmět (Vv) 1 0 Celkem Výuka podle učeb. plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Rozumová výchova/řečová výchova 1 1 Smyslová výchova 0,5 0,5 Pracovní a výtvarná výchova 1,5 1,5 Hudební a pohybová výchova 0,5 0,5 Strana 13 (celkem 24)

14 Rehabilitační tělesná výchova 0,5 0,5 Celkem 4 4 Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu, z toho počet absolventů PedF (u ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odborná kvalifikace Dne nastoupila na místo asistentky pedagoga po dobu její nemoci 1 asistentka pedagoga, není absolvent PedF, má středoškolské vzdělání, nemá odbornou kvalifikaci. - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - vzdělávací instituce, obor studia (zaměření), počet studujících, počet absolventů, získaná certifikace (diplom titul, osvědčení): 1 studující Univerzita J. A. Komenského diplom, titul Bc. Studijní program Speciální pedagogika vychovatelství, pokračuje v magisterském studiu učitelství Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: a) 1 studující (ředitelka školy, školní koordinátor) - vzdělávací instituce: Infra, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč - obor studia (zaměření): Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů (školní koordinátor) - počet studujících: 1 - počet absolventů: 1 - získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) : 1 osvědčení ( ukončeno) b) 1 studující (zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně) - vzdělávací instituce: VISK, zař pro DVPP, Lázeňská 825 Sadská, V Kolonii 1804, Nymburk - obor studia (zaměření): Rozšíření kompetencí výchovného poradce se speciálně pedagogickým vzděláním v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením - počet studujících: 1 - počet absolventů: 1 - získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) : 1 osvědčení ( ukončeno) - Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: Dvoudenní akce: 1) Výjezdní seminář pro ředitele škol a školských zařízení (ZŠ, SpŠ, ZUŠ, ŠZ) zřizovaných Středočeským krajem, , místo: Nesuchyně, u Rakovníka RA - Hotel LIONS, pořádající organizace: Středočeský kraj, odbor školství, kultury a sportu, účastník: 1 (ředitelka školy) 2) Fórum výchovy ke zdraví, Benešov u Prahy, , pořádající organizace KALOKAGATHIE, s.r.o., účastník: 1 (ředitelka školy) Jednodenní akce: Strana 14 (celkem 24)

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Strana 1 (celkem 66)

Strana 1 (celkem 66) Strana 1 (celkem 66) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Čj.: 2014/46 ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Příbram IV, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2013/2014 V Příbrami 2014- Strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 25 68 Kamenice za školní rok: 2000/20 Olešovice, 5.0.20 Ing. Hana Suchardová Strana (celkem 23) . Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Předkládá Počet listů: 35

Předkládá Počet listů: 35 Předkládá Počet listů: 35 Mgr. Štefan Klíma V Mladé Boleslavi ředitel ISŠ 20. října 2014 Obsah: 1.1 Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 4 1.2 Kontakty: 4 1.3 Datum posledního zařazení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více