Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, Zruč nad Sázavou Telefon/fax: Č. org IČO: IZO: www stránky: Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 24)

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 (škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením) Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Ve Zruči nad Sázavou: Zpracovala: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne Strana 2 (celkem 24)

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, Zruč nad Sázavou Právní forma: příspěvková organizace IČO školy: IZO ředitelství školy: Zřizovatel: Středočeský kraj Právní forma: kraj, IČO: Adresa: Zborovská 11, Praha 5 Kontakty: telefon/fax: , mobil: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: Mgr. Jana Marečková telefon/fax: ová adresa: statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zdeňka Kunčická telefon/fax: ová adresa: Seznam členů školské rady (koho zastupují): Mgr. Zdeňka Kunčická zastupuje pedagogy pan Jaroslav Jelínek zastupuje zřizovatele paní Ludmila Jirovská zastupuje rodiče. Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: B Základní škola, B Pomocná škola, studium denní, délka studia 10 r. 0měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: C Základní škola, C/001 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 50, dobíhající obor C Základní škola, C/01 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: se do školského rejstříku zapisuje: B Základní škola B/001 pomocná škola, denní forma vzdělávání, délka vzděl. 10 r. 0 měs, dobíhající obor B/01 Základní škola speciální, denní forma vzdělávání, délka vzděl. 10 r. 0 měs, nejvyšší povolený počet žáků v oboru: Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace sdružuje: 1) Základní škola praktická hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. 2) Základní škola speciální - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 48zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. 3) Školní družina - hlavní účel a předmět činnosti školního zařízení je vymezen 118 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. Doplňková činnost není. Strana 3 (celkem 24)

4 Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, další místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (počet, adresy), prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Přízemní bezbariérovou budovu o rozloze 492 m2 vlastní Středočeský kraj (Zborovská11, Praha 5), který ji předal do správy příspěvkové organizaci ke dni Budovu obklopuje zahrada a hřiště o celkové rozloze m2. V budově jsou 3 kmenové třídy, 1 dílna pro výuku pracovního vyučování dílenské práce, cvičná kuchyň, herna pro žáky s těžkým zdravotním postižením, místnost pro školní družinu, počítačový kout v I. třídě, relaxační kout, WC, umyvárny, WC pro postižené, sborovna, ředitelna, šatna, sklad učebnic, sklad učebních pomůcek, spisovna a sklep. Po celý školní rok byl velký nedostatek finančních prostředků nejen na učební pomůcky, ale i na učebnice, školní nábytek a opravy. Nemůže docházet k obnově školního nábytku ani didaktických pomůcek v takové míře, jaké si vyžaduje zdravotní postižení žáků. Nedostávají se kompenzační pomůcky. Prostory na ukládání učebních pomůcek jsou stísněné. Materiál pro dílenské práce byl v zásobě ještě z minulých let. Nezbytně nutná je v budoucnosti rekonstrukce sportovního hřiště, ve školním roce 2010/2011 bylo zrekonstruováno pískoviště díky projektu Obnova školní zahrady II, na který byla poskytnuta dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Postupně se škola orientuje na EVVO a obnovuje se školní zahrada, dokončuje se výsadba živého plotu a vznikla přírodní učebna. Díky zmiňovanému projektu Obnova školní zahrady II došlo ke zlepšení životního prostředí, byly zakoupeny okrasné truhlíky s lavičkami, venkovní odpadkový koš, položeny byly obrubníky k okrasnému záhonu, instalováno bylo pařeniště a další kompostér, vysazeny ovocné stromky a keře a okrasné rostliny. Toto vše zrealizovala vyučující pracovního vyučování se žáky. Údržba školní zahrady začíná být náročnější. Je nutné zakoupit strunovou sekačku na vysekání trávy kolem plotu. Bohužel na školní zahradě se usadil zajíc, který se nově vysazenými stromky živil a ty oschly. Stále se zlepšuje práce s počítači a vyhledávání informací na internetu.. Pedagogové využívají své znalosti a zdokonalují se. Žáci používají počítače, zvládnou zapnutí, spuštění a ovládání jednoduchých výukových programů a přístup na internet, ovou poštu. Vytvoří a uloží si dokument. Kvalitní výukové programy od Terasoftu přispívají k rozvoji žáků, viz. bod č. 11. Výpočetní technika byla obnovena. Z projektu Paleta poznání modernizace výuky (EU peníze školám) bylo zakoupeno 5 žákovských počítačů, 1 počítač pro pedagogy do sborovny a 1 nootebook a víceúčelové zařízení (skener, kopírka, tiskárna). Velmi je využívána interaktivní tabule, kterou škola získala v květnu 2010 zapojením se do projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem. Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 1. Vzdělávací program zvláštní školy schválený MŠMT ČR dne č.j.:220980/97-22 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu 39 odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb. s platností od v aktualizovaném znění probíhal v 5. ročníku. 2.Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schválený MŠMT ČR, pod č.j /97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu 39, odst.1 školského zákona v aktualizovaném znění. 3. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j.: / výuka podle individuálního vzdělávacího plánu. 4. V 1. 4.r. a v roč. probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tento byl pro školní rok 2010/2011 upraven, došlo k úpravě průřezových témat a zapracována byla etická výchova. Veškeré úpravy vyhovovaly. Pro příští Strana 4 (celkem 24)

5 školní rok bude ještě nepatrně upraven (speciálně pedagogická péče a některá terminologie), aby lépe vyhovoval potřebám žáků a odpovídal Rámcovému vzdělávacímu programu základního vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 5. Dokončen byl Školní vzdělávací program Škola jako zahrada II, který vstoupil v platnost pro základní školu speciální. Výuka podle něj byla zahájena 1. září 2010 v 7. ročníku (v 1. ročníku nebyl žádný žák). Pro příští školní rok bude ještě nepatrně upraven (některá terminologie), aby lépe vyhovoval potřebám žáků a odpovídal Rámcovému vzdělávacímu programu základní školy speciální. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu a) Socializace: Rozvíjet a kultivovat osobnosti žáků, poskytovat vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v praktickém životě a vytvořit podmínky pro další vzdělávání. Žák by měl získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to možné, být zručný a fyzicky zdatný. Absolvent školy by měl být připraven pro život. b) Integrace: Umožnit vzdělání i žákům vyučovaných podle osnov základní školy speciální, rozvíjet psychické i fyzické předpoklady a schopnosti žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života. Pro těžce zdravotně postižené žáky s těžkou mentální retardací a zároveň tělesným a řečovým postižením zajistit vzdělání podle osnov rehabilitační třídy pomocí asistenta pedagoga. Pomocí integrace zajistit pro žáky jejich maximální rozvoj. c) Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. d) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. e) Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. f) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. g) Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. h) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě. ch) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. i) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. j) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Byla plněna i vize školy: docílit: - do školy budou chodit rádi učitelé, žáci i provozní zaměstnanci - všichni dosáhnou svého maximálního rozvoje - činnost bude zajímavá, zábavná, vzdělávací, podněcující k tvořivosti a aktivitě - prostředí ve škole i v celém areálu bude kulturní, upravené bude zrekonstruovaná celá budova - prezentovat učivo tak, aby je žáci považovali pro sebe a svůj život za významné a byli schopni je zvládnout, úspěšně si ho osvojit a být tak kvalitně připraveni do života - splnění vytyčených klíčových kompetencí žáků a základních cílů Naplňovány byly klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní. Další informace o škole (vznik školy, specifika školy, ) ZŠ, Zruč n. S., Okružní 643 je malotřídní škola. Jelikož budovu obklopuje krásná školní zahrada, škola se zaměřuje na EVVO. Strana 5 (celkem 24)

6 vzniklo při škole o. s. Ručičky, které se ve školním roce 2010/2011 velice aktivně podporovalo školní činnost, viz. př. č. 5 Zpráva o činnosti o. s. Ručičky. 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet dětí/žáků Skutečný počet dětí/žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet dětí/žáků na přep. počet ped. prac. ZŠ praktická / ZŠ speciální / ,96 0,96 Pozn.: Školy při zdravotnickém zařízení doplní požadované údaje o průměrný počet dětí/žáků za školní rok 2010/2011. II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný počet Přepočtený povolený počet Školské zařízení IZO dětí/žáků (ubyt. Z toho cizích počet dětí/žáků (ubyt. /stráv./klientů) pracovníků /stráv./klientů) Školní družina/klub / / Doplňková činnost na škole není. 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Typ školy/šz Děti/žáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet dětí/žáků na třídu (oddělení) ZŠ praktická ZŠ speciální Školní družina V komentáři uveďte počty žáků v oborech vzdělání, včetně kódu KKOV. 3. Pokud jsou některé ročníky spojené, uveďte o nich informace v textu. Komentář: malotřídní ZŠ praktická, v jedné kmenové třídě jsou vždy 3 ročníky ( I. tř. 5.,7.,8. roč včetně 2 žáků 7. roč. ZŠ speciální, II. tř. 2.,3., 4. roč. včetně 1 žáka 4. roč. ZŠ speciální, III. tř. 1.,6.,9. roč. včetně 1 žáka 6. roč. ZŠ speciální vyučovaného podle Rehabilitačního programu). přípravná třída ZŠ není. Počet žáků vzdělávaných podle rehabilitačního programu pomocné školy a podle individuálních vzdělávacích plánů, údaje o vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky. - podle rehabilitačního programu pomocné školy se vzdělával 1 žák - podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávali 4 žáci - vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky tito žáci nejsou Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy: ve škole nejsou Uveďte kolik dětí a kolik žáků dojíždí do školy z jiných krajů (podle druhu školy). II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postižení 0 0 Strana 6 (celkem 24)

7 - z toho těžké mentální postižení - z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení z toho neslyšící Zrakové postižení z toho nevidomí Vady řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení 0 0 Vývojové poruchy chování 0 0 Autismus 0 0 Bez zdravotního postižení Údaje o přijímání dětí/žáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2010/2011 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k ve škole neprobíhalo. Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce před celkem zahájením PŠD Mateřská škola 0 0 Počet odkladů PŠD Přípravný stupeň ZŠ spec. 0 0 II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2008/2009, počet udělených odkladů PŠD (k ) Typ školy Počet dětí u zápisu navržený Počet odkladů PŠD skutečný Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ praktická ZŠ speciální Kolik dětí přešlo z vlastní MŠ a kolik bylo přijato odjinud, jaký druh zdravotního postižení nebo znevýhodnění byl u nově přijatých žáků diagnostikován: vlastní MŠ u školy není, z jiné MŠ přišli 2 žáci lehká mentální retardace, z toho 1 žákyně Údaje o žácích, kteří se ve školním roce 2010/2011 vrátili z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD ze ZŠ zpět do MŠ 0 žáků Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2010/2011 (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Nově zařazeni: 1 žákyně z MŠ Zruč n. S. do 1. ročníku 1 žák z MŠ Hulice do 1. ročníku 1 žák ze ZŠ Kácov do 2. ročníku 1 žák ze ZŠ Hněvkovice do 4. ročníku Strana 7 (celkem 24)

8 Uveďte údaje o celkovém počtu žáků přijatých do ZŠ praktické a do ZŠ speciální k pro školní rok 2011/2012. Do ZŠ praktické nově zařazena k žákyně Do ZŠS převedeni ze ZŠ praktické 2 žáci. III. Údaje o přijetí žáků do praktické školy pro školní rok 2009/2010 (k ) praktická škola není Počet Počet Počet nově Kód a název oboru přihlášených přijatých otevřených tříd xxxxxxxxxxxx V textu uveďte kritéria přijímacího řízení do praktické školy. Uveďte, kolik žáků přešlo z vlastní ZŠ a kolik bylo přijato odjinud a jaký druh zdravotního postižení nebo znevýhodnění byl u nově přijatých žáků diagnostikován. Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2010/2011 (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Uveďte údaje o přijetí žáků do praktické školy k pro školní rok 2011/2012. Uveďte kolik dětí a žáků bylo nově přijato z jiných krajů k a k (podle druhu školy). 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Základní škola praktická Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Žáci celkem 20 Prospěli s vyznamenáním 7 Prospěli 12 Neprospěli 1 - z toho opakující ročník 1 Průměrný prospěch žáků 1,84 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 119/11,4 Základní škola speciální Žáci celkem 4 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 4 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 2,3 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 99,5/0 Praktická škola Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli xxx Strana 8 (celkem 24)

9 - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 1 žák 6. ročník ZŠS Rehabilitační program b) pouze ve vybraných předmětech 1 žák 5. ročník ZŠ praktické 1 žák 6. ročník ZŠ praktické V textu doplnit údaje o hodnoceních v náhradním termínu, opravných a komisionálních zkouškách počet žáků, ročník, obor vzdělání, předměty, důvody, výsledky. 1 žák byl ze zdravotních důvodů nehodnocen a z důvodu dlouhodobé absence bude opakovat ročník. Průměrná docházka dětí do mateřské školy a přípravného stupně základní školy speciální ve školním roce 2010/2011: není MŠ ani přípravný stupeň ZŠS II. Výsledky závěrečných zkoušek v praktické škole (k ) škola nemá praktickou školu Žáci konající Prospěli Kód a název oboru Prospěli zkoušky celkem s vyznamenáním xxxx Neprospěli Uveďte údaje o žácích, kteří konali (budou konat) opravnou závěrečnou zkoušku: tito žáci ve škole nejsou. 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická ZŠ speciální Praktická škola xxx Důvody pro snížení známek z chování (kázeňské přestupky, neomluvená absence, ) a uskutečněná výchovná opatření. Důvody pro snížení známek z chování žáci se opakovaně dopouštěli přestupků proti školnímu řádu a narušovali výchovně vzdělávací činnost školy. 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů Přijati na jinou SŠ Nepodali přihlášku ZŠ praktická ZŠ speciální Praktická škola Strana 9 (celkem 24)

10 V textu uveďte, ve kterém ročníku žáci PŠD ukončili a počet žáků, kteří po splnění PŠD nezískali základní/základy vzdělání. Žáci ukončili povinnou školní docházku v 9. ročníku a získali základní vzdělání (z toho 1 žákyně docházela 10. rokem). Odchody žáků ze školy během školního roku, důvody, počet žáků, kteří přešli do běžných škol. Dne odešel ze školy 1 žák do DDÚ, ZŠ a ŠJ U Michelského lesa 222, Praha 4, důvodem pro odchod bylo asociální chování, častá absence omlouvaná matkou, některá absence nebyla omluvená vůbec. 9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy Nezaměstnaní absolventi praktické školy podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů školní rok 2009/2010 Z nich počet nezaměstnaných duben 2011 xxxxxxxxx xxxxxxxxx Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tab. Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od do ). 10. Jazykové vzdělávaní na škole I. Žáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin anglický 10 2 Pozn.: Je možné rozdělit podle typu školy nebo upřesnit v textu. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk celkem pedagogická částečná i odborná žádná Rodilí mluvčí anglický V komentáři zhodnoťte úroveň jazykového vzdělávání ve sledovaném školním roce, analyzujte její vnitřní i vnější příčiny. Uveďte informace o jazykovém vzdělávání učitelů cizích jazyků (forma, počet vzdělávajících se, dosažená úroveň, úspěšně složené zkoušky). Výuka jazyka v malotřídní základní škole praktické je náročná pro organizaci. Anglický jazyk se vyučoval ve 2 skupinách: jedna skupina 7. a 8. ročník, druhá skupina 6. a 9. ročník. Došlo k velkému zlepšení výuky anglického jazyka. 1 vyučující speciální pedagog získala v kurzu AJ pro mírně pokročilé úroveň A1 a ve studiu pokračuje. Dále vyučující v rámci EU peněz navštívila semináře týkající se metodiky výuky anglického jazyka. 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Zhodnoťte úroveň vybavení školy informačními technologiemi, jejich využívání v hodinách, dostupnost pro žáky v době mimo vyučování, dostupnost pro pedagogy, úroveň počítačové gramotnosti pedagogů, vzdělávání pedagogů v ICT apod. Strana 10 (celkem 24)

11 Úroveň vybavení školy informačními technologiemi se zvýšila. V rámci projektu EU peníze Paleta poznání modernizace výuky bylo v lednu zakoupeno 5 žákovských počítačů, 1 počítač pro vyučující do sborovny včetně 1 notebooku, multifunkční tiskárna. Tím došlo ke zkvalitnění výuky počítačové gramotnosti na škole. V rámci zmiňovaného projektu se pedagogové vzdělávali v oboru ICT byla ve škole nainstalována interaktivní tabule (škola se zapojila do Projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem) byl proškolen celý pedagogický sbor a interaktivní tabule začala být okamžitě využívána. Velmi se tím výuka oživila a zkvalitnila. V tomto školním roce se pedagogové školy vzdělávali v rámci projektu Paleta poznání v oboru tvorba učebních materiálů na interaktivní tabuli. Celkem bylo odučeno 300 vyučovacích hodin za použití počítačů a 318 vyučovacích hodin za využití interaktivní tabule. Počítačová gramotnost: 66 % pedagogů (fyzických osob) absolvovalo školení Z a 17% absolvovalo školení P a 33 % absolvovalo školení P0 a P1, jedno školení P1 chybí a 17 % vykonalo zkoušku na VŠ ze Základů komunikačních a informačních technologií. V době mimo vyučování měli žáci přístup k počítačům v rámci školní družiny a probíhal i zájmový kroužek Základy informatiky, kam docházeli 3 žáci 1. stupně. Ve školní družině byly počítače využity ve 26 hodinách a interaktivní tabule v 18 hodinách. 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 8/6,08 2/1,03 6/5,65 5 4,4 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem z toho žen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské a vyšší - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Strana 11 (celkem 24)

12 Údaje o počtu osobních asistentů pro děti a žáky se zdravotním postižením, jejich úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. Bylo schváleno 0,5 úvazku asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením. V roce 2010 bylo poskytnuto na asistentku pedagoga na 1-8/2010 celkem Kč, které škola vyčerpala v plné výši. Jedná se o částky pouze na platy, k té přísluší odvody ve výši 35 % (25 % sociální a 9 % zdravotní pojištění, 1 % FKSP). Od září do prosince 2010 byla asistentka pedagoga hrazena z přímých výdajů poskytnutých na platy pod ÚZ 33353, od září do prosince 2010 nebyly škole zaslány finanční prostředky pod ÚZ V roce 2011 bylo na asistentku pedagoga na 1-8/2011 na platy Kč, odvody (soc. a zdrav. 25% a 9%) Kč, FKSP 1% je 578 Kč, celkem Kč. Rozsah činnosti: 1 asistentka se věnovala 2 žákům. Oba měli IVP (vyučováni podle ŠVP ZŠS, 1 žák rehabilitační třída). Jelikož u obou žáků se jedná o střední nebo těžké mentální a zdravotní postižení, je činnost asistenta pedagoga psychicky velmi náročná. Přínos činnosti asistenta pedagoga: Asistentka pedagoga zajišťovala u žáků následující jevy: Maximální možná míra samostatnosti a nezávislosti žáků na péči druhých osob. Příprava žáka k dalšímu vzdělávání a získání kvalifikace k vykonávání jednoduchých pracovních činností. Důsledně uplatňovat právo všech dětí na vzdělání. Zapojení žáků do společenského života, socializace, zlepšení životního stylu, pochopení společenských vztahů. Maximální rozvoj všech stránek osobnosti žáka pomocí motorické rehabilitace. Stimulace sociální, citové, hmatové a komunikační dovednosti. Posílení koncentraci pozornosti, udržení pozornosti a vytrvalost v práci. Komentář: současný stav počtu asistentů pedagoga neodpovídá potřebám školy. Vzhledem ke složení žáků celé malotřídní školy by byl vhodný vyšší úvazek asistentky pedagoga, alespoň 1,0. Údaje o způsobu financování asistentů pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením a pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním, pokud mají vyšší úvazek, než je hrazen prostřednictvím KÚ Středočeského kraje. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. Tento případ není. V komentáři uveďte, zda současný stav počtu asistentů pedagoga (příp. osobních asistentů) odpovídá potřebám školy. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Český jazyk Anglický jazyk 4 0 Prvouka 6 6 Vlastivěda 2 0 Přírodověda 4 2 Občanská výchova 4 2 Dějepis 4 0 Zeměpis 4 2 Matematika Strana 12 (celkem 24)

13 Informatika 5 0 Přírodopis 7 2 Fyzika 3 1 Chemie 1 1 Hudební výchova 9 9 Výtvarná výchova 9 0 Rýsování 2 1 Pracovní vyučování Tělesná výchova Výchova ke zdraví 2 0 Zdravotní tělesná výchova 5 0 Řečová výchova 2 0 Disponibilní dotace (Pv Zákl. informatiky) 1 1 Celkem Výuka podle učeb. plánu pro vzdělávací program PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Čtení 3 2 Psaní 2 2 Počty/Matematika 7 3 Věcné učení 2 2 Dějepis 1 0 Zeměpis 1 0 Občanská výchova 1 0 Přírodopis 2 0 Výchova ke zdraví 1 0 Informatika 1 0 Výtvarná výchova 1 0 Pracovní vyučování 11 0 Tělesná výchova 6 3 Hudební výchova 1 4 Řečová výchova 2 0 Smyslová výchova 0 0 Disponibilní dotace (P) 1 0 Volitelný předmět (Vv) 1 0 Celkem Výuka podle učeb. plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Rozumová výchova/řečová výchova 1 1 Smyslová výchova 0,5 0,5 Pracovní a výtvarná výchova 1,5 1,5 Hudební a pohybová výchova 0,5 0,5 Strana 13 (celkem 24)

14 Rehabilitační tělesná výchova 0,5 0,5 Celkem 4 4 Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu, z toho počet absolventů PedF (u ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odborná kvalifikace Dne nastoupila na místo asistentky pedagoga po dobu její nemoci 1 asistentka pedagoga, není absolvent PedF, má středoškolské vzdělání, nemá odbornou kvalifikaci. - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - vzdělávací instituce, obor studia (zaměření), počet studujících, počet absolventů, získaná certifikace (diplom titul, osvědčení): 1 studující Univerzita J. A. Komenského diplom, titul Bc. Studijní program Speciální pedagogika vychovatelství, pokračuje v magisterském studiu učitelství Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: a) 1 studující (ředitelka školy, školní koordinátor) - vzdělávací instituce: Infra, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč - obor studia (zaměření): Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů (školní koordinátor) - počet studujících: 1 - počet absolventů: 1 - získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) : 1 osvědčení ( ukončeno) b) 1 studující (zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně) - vzdělávací instituce: VISK, zař pro DVPP, Lázeňská 825 Sadská, V Kolonii 1804, Nymburk - obor studia (zaměření): Rozšíření kompetencí výchovného poradce se speciálně pedagogickým vzděláním v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením - počet studujících: 1 - počet absolventů: 1 - získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) : 1 osvědčení ( ukončeno) - Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: Dvoudenní akce: 1) Výjezdní seminář pro ředitele škol a školských zařízení (ZŠ, SpŠ, ZUŠ, ŠZ) zřizovaných Středočeským krajem, , místo: Nesuchyně, u Rakovníka RA - Hotel LIONS, pořádající organizace: Středočeský kraj, odbor školství, kultury a sportu, účastník: 1 (ředitelka školy) 2) Fórum výchovy ke zdraví, Benešov u Prahy, , pořádající organizace KALOKAGATHIE, s.r.o., účastník: 1 (ředitelka školy) Jednodenní akce: Strana 14 (celkem 24)

15 Ředitelka školy: 3) Konference k etické výchově , Praha 1, Clam-Gallasův palác 4) Modernizace škol zřizovaných SK, , Praha KÚ, SK 5) Psychopedická společnost konference Ergoterapie, Praha, PF UK 6) Seminář pro příjemce EU Peníze, , NIDV Praha, ZŠ Táborská 7) Veřejnosprávní kontrola v praxi škol a školských zařízení Ředitel školy, školský zákon a vnitřní kontrolní systém z pohledu ČŠI, , Praha, NIDV 8) Jak a proč hodnotit své pracovníky, , PaU, ZŠ, Vodičkova 22, Praha 9) Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením, , NIDV, Praha, EU peníze 10)Psychopedická společnost Vzdělávání žáků na soukromých školách, , ZŠ a PŠ Svítání, o. p. s. Pardubice Zástupce ředitelky: 11) Datové schránky, spisový a skartační řád, , Praha, KÚ SK 12) Jsme (opravdu) finančně gramotní, , Praha, ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 13) Tvoříme vlastní výukové materiály na interaktivní tabuli, začátečníci, EDUWORK, , ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1, EU P 14) Tvoříme vlastní výukové materiály na interaktivní tabuli, pokročilí EDUWORK, , ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1, EU P 15) Chci se naučit pracovat na interaktivní tabuli Smart Board začátečníci, , Descartes,Praha, ZŠ, Ratibořická, EU P 16) Chci se naučit pracovat na interaktivní tabuli Smart Board pokročilí, , Descartes, Praha, ZŠ, Ratibořická, EU P 17) Pěstování finanční gramotnosti v matematice základní školy - ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1, , Descartes, EU P 18) Finanční gramotnost v kostce NIDV, Staropramenná 17, , EU P 19) Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně, KFP, Praha, EUP 20) Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ (Násobilka x krát jinak), ? VISK Kutná Hora - EUP 21) Interaktivní tabule jako pomůcka k výukovým materiálům pro ČJ začátečníci, EDUVORK, ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1, EUP 22) Hodnocení práce žáků v přírodovědných předmětech, NIDV Praha, , EU P Metodik prevence: 23) Tvorba preventivního programu, , Praha, KÚ SK 24) Netolismus, gambling, kyberšikana , Praha, KÚ SK 25) Dokumentace školního metodika prevence, , Praha, KÚ SK 26) Prožitková angličtina, NIDV Praha, , EUP 27) Bezpečně v kyberprostoru riziková komunikace a ochrana před jejím působením, NIDV Praha, EUP 28) Trnitá cesta malého čtenáře, 4. a VISK, Benešov, EUP Koordinátor environmentální výchovy, výuky a osvěty: 29) X. Pedagogická konference Výchova a vzdělávání pro život Podblanické ekocentrum Vlašim, ) Metodika angličtiny na 1. stupni ZŠ, NIDV Praha, , EU P 31) Einstein Englisch Jak lépe myslet v angličtině, , NIDV Praha, EUP Výchovný poradce: 32) Schůzka výchovných poradců PPP Kutná Hora Strana 15 (celkem 24)

16 b) počet vícedenních akcí: vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných 1) Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ Investice do rozvoje vzdělávání Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/ , realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR , , , ukončeno , 1 studující (výchovná poradkyně) 2) Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů (školní koordinátor) Infra, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč, c) samostudium čerpaly všechny pedagožky, všechny vyčerpaly 12 dnů, věnovaly se zdokonalování a studiu dle svých oborových funkcí a pracovního zařazení. Finanční náklady vynaložené na DVPP: EU - ÚZ vzdělávání ,00 Kč, DVPP ÚZ ,00 Kč. Celkem: ,00 Kč. 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, ) Zájmovou činnost škola zajišťovala činností školní družiny. Otevřeno bylo jedno oddělení pro 13 žáků. Činnost navazovala a doplňovala rekreační formou školní projekty. V rámci školní družiny škola dále organizovala 2 zájmové kroužky: Pohybové a sportovní aktivity 9 žáků 1. stupně Základy informatiky 5 žáků 1. stupně Mimoškolní aktivity (exkurze, ) Dendrologická zahrada Průhonice, (FŽP dotace Obnova školní zahrady II) ASMO Zruč n. S., , Zručský zámek, Skládka Trhový Štěpánov a Podblanické ekocentrum Vlašim, ČOV ve Zruči n. S., II.tř Kostel Povýšení svatého Kříže ve Zruči n. S., Ostrá u Lysé n. L. historická vesnice umění a řemesel (FŽP dotace Obnova školní zahrady II) ZOO Praha Programy a projekty (nové i pokračující): a) zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou b) předložení/realizace vlastních projektů v rámci programů EU (ROP NUTS 2 Střední Čechy, OP VK atd.); partnerství v projektech s finanční podporou z fondů EU Podán, schválen, zahájen a v současné době je realizován projekt Paleta poznání modernizace výuky, v rámci EU peníze školám (ESF ČR, EU, MŠMT a OPVK). Celková schválená finanční podpora projektu je ,00 Kč (neinvestiční výdaje). Projekt je Strana 16 (celkem 24)

17 zaměřen na Inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, v oblasti ICT, matematické gramotnosti a přírodovědné gramotnosti a vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblasti: čtenářská a informační gramotnost, metodické kurzy pro učitele cizích jazyků, oblast digitálních technologií, matematické gramotnosti a přírodovědné gramotnosti. c) zapojení školy do mezinárodních programů (Comenius atd.) - není d) zapojení školy do rozvojových programů MŠMT - nebylo e) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem : Projekt: Obnova školní zahrady II. - Středočeský fond životního prostředí a zemědělství Zkvalitnění životního prostředí - Ev. č. FŽP/ZŽP/001638/2010V rámci projektu Obnova školní zahrady II byl plněn dlouhodobý školní plán EVVO, který naplňuje Koncepci EVVO Středočeského kraje a ŠVP pro základní vzdělávání "Škola jako zahrada". V rámci Pracovního vyučování se pokračovalo v obnově školní zahrady, vysazeny byly další ovocné rostliny, dokončuje se výsadba živého plotu, bylo zrekonstruováno pískoviště, zakoupeny truhlíky na květiny s lavičkou, venkovní odpadkový koš, pařeniště a kompostér. Pro motivaci a názornou ukázku pro žáky byla uspořádána exkurze do vybudovaných zahrad a na výstavu s rostlinářskou tematikou (zámek Kačina, Dendrologická zahrada Praha, Ostrá u Lysé n. L.). Proběhl 11. ročník oslav Dne Země (soutěže a výsadba rostlin s dětmi ze zručských mateřských škol), úklid vybraných částí města a cvičení v přírodě. Došlo k dalšímu zlepšení estetického prostředí v bezprostředním okolí školní budovy, což je zahrnuto jako jedna z priorit ve školním plánu EVVO. Celková dotace činila ,00 Kč a škola se podílela částkou 2 330,00 Kč. f) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty z fondů EU (např. projekt Cesta ke kvalitě): - Evropský Projekt Ovoce do škol vychází z hlavních záměrů stanovených Evropskými společenstvími (ES) pro sektor ovoce a zeleniny obsažených v nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 včleněného do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. Ovoce do škol celoroční projekt, a následně byla podepsána Smlouva o spolupráci s CZ FRUIT, odbytové družstvo, Pláničkova 443/7, Praha 6 na dodávku ovoce pro žáky ročníku. Konzumace ovoce probíhá v rámci Pv za dohledu pedagoga, první dodávka ovoce 1. stupeň 11 žáků, potom dodáváno každou středu. - Celé Česko čte dětem (organizuje Celé Česko čte dětem, o. p. s.): projekt plněn v průběhu celého školního roku v 1., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku. Všechny vyučující četly žákům jednou týdně v hodinách českého jazyka z časopisů a knih určených dětem. V rámci 1. Mezinárodního týdne čtení dětem proběhla na konci školního roku ve škole Noc s pohádkou zrealizovaná o. s. Ručičky ze 7. na ve škole. Žáci 1. stupně přespali ve škole a před usnutím jim paní učitelky přečetly několik pohádek. g) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty: - Minigrant Veolia podal R. Kunčický, zaměstnanec Veolie, člen o.s. Ručičky, pro ZŠ, Zruč n. S., Okružní 643, s názvem Draci v mracích získal pro školu ,- Kč a proběhl turistický pobyt žáků 1. stupně ve Zbraslavicích U Starého rybníka. - městský grant 3.000,- Kč od Města Zruč n. S. byl využit na realizaci akce ke Dni Země 12. ročník dne dopoledne pro děti ze zručských mateřských školek, kdy proběhl v areálu školy Ekologicko-vzdělávací program stanice handicapovaných živočichů Pavlov Moudrý jako sova a zakoupeny byly didaktické materiály ekologického zaměření. - Spolupráce s nakladatelstvím Thovt- motivační hry na podporu čtenářství (Po stopách draka Boda -1. stupeň, Tajemná výprava do starověku - 2. stupeň) Strana 17 (celkem 24)

18 - vyhlašovatel programu (projektu), název a stručná charakteristika podaného (schváleného) projektu, schválená finanční podpora, finanční spoluúčast kraje, vlastní či jiné finanční zdroje, průběh realizace, čerpané finanční prostředky; v případě, že byl projekt ukončen, stručně zhodnoťte jeho přínos a uveďte jeho výsledky Spolupráce se zahraničními školami obsah, přínos, výsledky apod. - není Účast žáků školy ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěžích a olympiádách zhodnocení akce, výsledky žáků školy: - Žáci (2 čtyřčlenná družstva) se zúčastnili Malé ekologické olympiády v Kostelci n. Č. lesy dne , získali 1. a 4. místo, žák 9.r. obsadil 1. místo, další žák 9. r. obsadil 2. místo se zúčastnilo družstvo chlapců i dívek XV. ročníku vánočního turnaje ve stolním tenise v Uhlířských Janovicích, umístili se na 4. místě. - dne se zúčastnilo družstvo chlapců i dívek okresního kola lehkoatletického čtyřboje žáků základních škola praktických v Kutné Hoře, bez umístění Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich předcházení (stručný komentář doplňte údaji o případném výskytu projevů diskriminace, šikany a násilí, výskytu užívání návykových látek apod. včetně způsobu řešení těchto problémů) Metodik prevence zpracoval ve škole preventivní program zaměřený na prevenci rizikového chování (dříve sociálně patologických jevů). Tento program byl úspěšně plněn při běžné výuce i mimořádných akcích: Beseda Kouření ACET o.s., pan R. Pospíšil Beseda Jak si nenechat ublížit - ACET o.s., pan R. Pospíšil Světový den výživy- zásady zdravého stravování (příprava pokrmů v hodinách Pv, výroba letáků se zdravou stravou, projektová hodina).- říjen Vánoční dopoledne třídních kolektivů- projektový den (vánoční zvyky, pohybové činnosti, poslech pohádek, zpívání koled- mezilidské vztahy) Beseda Policie ČR, Beseda se zubní lékařkou MUDr. Kovandovou, Prevence kouření, Světový den bez tabáku, VV malování zdravých a kuřáckých plic, Pvd+ Pvch- projektová hodina ( využití internetových stránek Beseda Šikana - ACET o.s., pan R. Pospíšil, Exkurze do nízkoprahového zařízení Kotelna ve Zruči nad Sázavou ročník Ve škole celoročně probíhal během výuky Tělesné výchovy kondiční program. Ten se soustřeďoval na celkové povzbuzení organismu a posílení kondice. Byl určen k předcházení civilizačním chorobám a následkům nezdravého životního stylu. Zajišťoval na škole výchovu ke zdraví. Se zdravým životním stylem souvisí prevence úrazů, první pomoc, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí a před rizikovým chováním. Cviky a disciplíny byly jednoduché, zvládl je každý žák (zažil úspěch). Cílem bylo získat kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám, znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se začleňovat pohyb do denního režimu a zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla. To bylo naplněno. Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod. - Environmentální výuka, výchova a osvěta (EVVO) je ve škole plněna dle dlouhodobého a ročníhu plánu. Hodnocení viz. příloha č. 1. Strana 18 (celkem 24)

19 Ukliďme svět , sběr odpadků Celoškolní projekt Zvířata a my: Projektové týdny: Handicapovaná zvířata vinou člověka a jejich návrat do přírody O domácí mazlíčky pečujeme s láskou Zvířata žijící ve vodě a u vody Týden zeleně , v rámci tohoto týdne se škola zúčastnila akce Čistá Sázava 2011 za spolupráce MAS, Lípy pro venkov, o.s. se sídlem ve Zbraslavicích a žáci uklidili vytyčený úsek břehů řeky Sázavy Rozmanitost ptactva Děti dětem aneb s odpady hravě byl projekt organizovaný Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM Praha 4, mladší žáci školy se do tohoto projektu zapojili a uskutečnili 2 zážitkové lekce v MŠ Na Pohoří (2. a ) pod vedením koordinátorky EVVO. Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, zaměstnavateli, úřady práce, odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními partnery, a dalšími subjekty při plnění úkolů ve vzdělávání Projekt: Obnova školní zahrady II. dotovaný Středočeským fondem životního prostředí a zemědělství Zkvalitnění životního prostředí - Ev. č. FŽP/ZŽP/001638/ ročník akce ke Dni Země grant města o. s. Ručičky, viz. př. 5. Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol apod. - Celoroční výstava prací žáků je umístěna u závodní lékařky MUDr. V. Jelínkové. - Výrobky žáků byly vystaveny dne na Zručském jarmarku ve spolupráci s o.s. Ručičky zřízeném při škole. - Žáci 3.,4. a 5. roč. zahráli divadlo - 3 pohádky: O veliké řepě, O neposlušných kůzlátkách a Boudo, budko dne v Centrinu -domě pro seniory ve Zruči n. S. - Pro rodiče na třídní schůzce dne předvedli žáci kulturní vystoupení sestávající z hraných pohádek, zpívaných písniček a recitovaných básniček ročník akce ke Dni Země pro děti ze zručských mateřských škol proběhl dne ve spolupráci se stanicí handicapovaných živočichů Pavlov; zástupci z Pavlova na školní zahradě předvedli výchovně vzdělávací pořad Buď moudrý jako sova. Akce byla podpořena grantem Města Zruč n. S. - ve spolupráci s o.s. Ručičky Pečení perníčků s paní Lídou Jirovskou a ve dnech 2. a Sádrové odlitky pro Kuby a pro Lidky - dvě sádrová odpoledne pro žáky školy a jejich kamarády (projekt realizován za finanční podpory Města Zruč nad Sázavou) 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Kurzy k doplnění základního vzdělání a základů vzdělání podle typu školy počet kurzů, účastníků a absolventů Ostatní činnosti v rámci dalšího vzdělávání 16. Výchovné a kariérní poradenství (hodnocení za školní rok 2010/2011 viz. př. č. 2) Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství (školského poradenského zařízení) Informace o odborných pracovnících Strana 19 (celkem 24)

20 Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně pedagogickými centry Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií apod. I. Standardní činnosti výchovného poradce vyplývající z vyhlášky č. 72/2005 A. Poradenské činnosti: V oblasti kariérového poradenství a poradenské pomoci při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků: - koordinovat kariérové vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti zaměřené k volbě vzdělávací cesty žáka - provádět základní individuální i skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků - poskytovat individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem) - poskytovat poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem) - spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy - poskytovat žákům a zákonným zástupcům informace o možnosti individuálního využití služeb informačních poradenských středisek - vyhledávat a provádět orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravovat návrhy na další péči o tyto žáky - zajišťovat nebo zprostředkovávat diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami B. Metodické a informační činnosti: - zprostředkovávat nové metody pedagogické diagnostiky a intervence - zajišťovat metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, individuálních vzdělávacích plánů apod. - předávat odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy - poskytovat informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům - shromažďovat odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů - vést písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření II. Cíle výchovného poradce: - vytvářet ve škole pozitivní klidnou atmosféru bez nadměrného tlaku, beze strachu a pocitů nejistoty při udržení uvědomělé kázně - formovat postoje žáků ke společensky akceptovatelným hodnotám - zvyšovat sociální kompetence žáků, rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají orientaci v životě a odpovědnosti za chování III. Činnosti výchovného poradce v oblasti výchovného poradenství: - dlouhodobě systematicky sledovat a hodnotit vývoj žáků - usměrňovat a sjednocovat diagnostickou činnost třídních učitelů vyhledávat a sledovat problémové žáky - předkládat ředitelce školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů - podle potřeby provádět individuální pohovory se žáky a jejich zákonnými zástupci při řešení výchovných problémů - ve spolupráci s třídními učiteli vytvářet podmínky pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků v procesu výchovy a vzdělávání Strana 20 (celkem 24)

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více