DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002"

Transkript

1 DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN Schengenský systém a Česká republika Česká republika při jednání o svém vstupu do Evropské unie souhlasila s plným přijetím acquis týkajícího se kapitoly 24 Spolupráce v oblasti justice a vnitřních vztahů; Schengen s jedinou drobnou výjimkou ohledně režimu na letišti Praha-Ruzyně (do roku 2005). Mluvit o dopadu schengenského acquis na Českou republiku lze proto jen v kontextu inkorporace schengenského systému do I. a III. pilíře EU, kterou provedla Amsterdamská smlouva. Vývoj acquis v oblasti vízové, azylové a imigrační politiky na počátku 21. století je navíc velice dynamický (s výrazným přelomem v roce 2004). Příprava České republiky je proto střelbou na pohyblivý cíl nebo přesněji cíl v oblasti vízové, azylové a imigrační politiky je pohyblivější než ve většině ostatních aktivit EU. Příprava na přistoupení České republiky k schengenskému území se už nyní odráží ve změnách pobytového a vízového režimu. Změny probíhají konkrétně v těchto oblastech: Vízová politika: Víza pro přechodný krátkodobý pobyt (do 90 dnů) budou sladěna co do formátu, vydávacích procedur a výčtu zemí, od jejichž občanů bude vízum vyžadováno. Nástrojem, se kterým se musí Česká republika naučit operovat, je zejména tzv. schengenské vízum, tedy krátkodobé vízum vydané jedním státem EU, které zaručuje právo vstupu na území všech států schengenského systému. Pobytová politika: Méně schengenské acquis ovlivní pobytový režim (pobyt nad 90 dnů). 1

2 Režim přechodného dlouhodobého pobytu (na dlouhodobé vízum) dosud není na úrovni EU harmonizován. Režim na státních hranicích: Změny hraničního režimu budou dvojího druhu. První bude odstranění kontrol na vnitřních hranicích schengenského území s možností jejich dočasného obnovení v případě naléhavé potřeby. Druhou změnou bude zpřísnění kontrol na vnějších hranicích schengenského systému, včetně schopnosti používat Schengenský informační systém. Je vysoce nepravděpodobné, že se Česká republika stane plnou součástí schengenského území s datem plánovaného vstupu do Evropské unie, tj. k 1. lednu K tomuto datu ani nebudou zrušeny kontroly na hranicích mezi Českou republikou a současnými státy EU. S počátkem členství v Evropské unii bude muset ČR plnit pouze část schengenského acquis, např. v oblasti vízové politiky. Důvody zdržení jsou hlavně na straně Evropské unie. Nejvýraznější je nedostatečná kapacita současného Schengenského informačního systému (SIS), který je konstruován pro osmnáct zemí a rozšíření počtu schengenských států by nezvládl. Nový Schengenský informační systém (SIS II) s vyšší kapacitou bude vyvinut zřejmě až v roce 2005 nebo Pro dopad schengenského systému na Českou republiku bude rozhodující skutečnost, zda bude ČR plně vnitřní zemí schengenského území, či nikoliv. Jinými slovy, zda se Polsko a Slovensko stanou součástí schengenského území ve stejný okamžik jako ČR. Vstup Slovenska je pro Českou republiku zvlášť důležitý, neboť na něm do značné míry závisí přežití preferenčního (zvýhodněného) pobytového a hraničního režimu mezi oběma státy. 2. Všeobecné změny Schengenské acquis ani komunitární právo neobsahuje ve vztahu k státním občanům třetích států jednotnou definici pojmu pobyt v závislosti na délce jeho trvání či pobytovém statusu cizince. Naopak zcela jednoznačně stanoví podmínky a postupy, které jsou nezbytné k tomu, aby byl cizinci z třetího státu povolen vstup na území členských států, zejména prostřednictvím regulace podmínek vydávání krátkodobých víz a jejich vzájemného uznávání. Prvním krokem alespoň údajným k posunu českého vízového a pobytového režimu 2

3 směrem k schengenským standardům byla tzv. euronovela cizineckého zákona v květnu 2002 (zákon č. 217/2002 Sb.). ČR jednak vypustila ze svého právního řádu hybrid v podobě víza k pobytu do 90 dnů opravňující k pobytu do 180 dnů, jednak formálně zavedla schengenské vízum vydávané orgány ČR a uznání schengenského víza vydaného jiným členským státem, včetně podmínek pobytu cizince. Účinnost schengenských víz je ale odsunuta až k datu vstupu ČR do EU. Cizinecký zákon účinný od počátku roku 2000 upravuje vnitřně strukturovaný systém víz vydávaných Českou republikou: víza krátkodobá (víza k pobytu do 90 dnů, víza tranzitní, víza letištní a víza výjezdní) a dlouhodobá na dobu maximálně jednoho roku (dále se člení podle účelu na víza pro provozování výdělečné činnosti, studijní víza, víza za účelem sloučení rodiny, víza za účelem strpění a víza za účelem dočasné ochrany). Pro adaptaci České republiky na schengenský systém je pak také důležité, že euronovela rozlišuje cizince na území ČR na obecné cizince s povoleným pobytem v ČR a na občany členských států EU a jejich rodinné příslušníky. 3. Změny pro občany EU Pro občany zemí EU bude vstup ČR do EU nepochybně znamenat zjednodušení pobytového režimu. Přípravou je zmíněná euronovela cizineckého zákona. Preferenční režim pro občany EU je však v současnosti zmrazen a nabude účinnosti až vstupem ČR do EU. Občané EU ani jejich rodinní příslušníci tedy zatím preferovanou skupinu nepředstavují. Euronovela cizineckého zákona vychází z požadavků evropského práva poskytuje preferenční zacházení nejen občanům EU (tj. každému občanovi členského státu EU), ale i jeho rodinným příslušníkům. Euronovela definuje rodinného příslušníka jako druhého z manželů, dítě mladší 21 let a nezaopatřeného přímého příbuzného jednoho ve vzestupné i sestupné linii. Rodinný příslušník musí doložit pro vydání povolení k pobytu doklad o tom, že je rodinným příslušníkem, a nezaopatřený rodinný příslušník musí předložit i doklad o své nezaopatřenosti. Euronovela explicitně neříká, že totožný pobytový status má i rodinný příslušník, který není občanem členského státu EU i když to je jedním z hlavních důvodů zvláštní ochrany rodinných příslušníků v evropském právu. Euronovela cizineckého zákona 3

4 obsahuje vymezení linie rodinné příbuznosti (jak široce je rodina definována) v intencích acquis communautaire, ale je vhodné ji ještě doladit např. odstranit paradoxní situaci, kdy je oznamovací pobytový režim pro občany EU formálně označován jako povolovací. Co se týče dokladu o povolení k pobytu, rodinnému příslušníkovi, který je občan členského státu, bude vydán průkaz o povolení k pobytu pro státního občana členského státu EU, zatímco rodinnému příslušníkovi, který není občanem členského státu EU, bude vydán průkaz o povolení k pobytu jako cizinci z třetího státu s povoleným trvalým pobytem. Odlišné zacházení s těmito kategoriemi rodinných příslušníků (občané EU versus občané nečlenských zemí) může vést k problémům především při ukončování pobytu rodinného příslušníka z nečlenské země EU, protože ten bude z formálního hlediska považován za cizince z třetího státu. Bylo by vhodné, aby doklad o pobytu rodinných příslušníků, kteří nejsou státními občany členských států EU, byl opatřován například poznámkou či úředním záznamem v provedení, které nebude možné přehlédnout, protože důvody k ukončení pobytu občana členského státu lze považovat za mírnější. 4. Změny pro občany SR S občany SR zachází dosud český vízový a pobytový režim jako s privilegovanou skupinou. Zvýhodnění se týká pouze pobytu do jednoho roku, ne pobytu trvalého. Přechodný pobyt občanů obou států upravuje smlouva o zrušení vízové povinnosti. Cizinecký zákon ji implementuje tak, že na pobyt slovenských občanů v ČR, který je delší než 30 dnů, se nevztahuje princip povolovací, ale princip ohlašovací. Českou republiku za tento nadstandardní pobytový režim dosud nekritizovala ani Evropská komise. Na druhé straně Zpráva o připravenosti ČR k převzetí schengenského acquis i analýza k provádění smlouvy mezi ČR a SR o zrušení vízové povinnosti uvádí, že bude nezbytné nově vymezit mimo jiné například i účel pobytu občanů obou států na území druhého státu. Zvláštní pozornost si zaslouží potenciální změny české legislativy, vyžadované schengenským či komunitárním acquis, ve vztahu k Slovensku v situaci, kdy by Slovenská republika nebyla přijata do EU (respektive do schengenského území) ve stejný okamžik jako Česká republika. Privilegovaný hraniční režim by v takovém případě zřejmě nepřežil. 4

5 Méně radikální změny by čekaly privilegované zacházení s občany SR v rámci české imigrační, pobytové a zaměstnanecké politiky zvláštní zacházení by bylo pravděpodobně se schengenským acquis kompatibilní (jak naznačují i hodnotící zprávy Evropské komise, respektive absence kritiky českého systému v nich). Tlaky na změnu systému může zapříčinit nepochopení na české straně nebo snaha použít schengenskou kartu jako prostředek boje s konkurencí občanů Slovenské republiky na českém pracovním trhu. Zvláštností vztahu mezi ČR a SR v otázkách ovlivňujících schengenské acquis je i režim na společné hranici. Občané obou států mohou přecházet přes česko-slovenskou hranici i mimo hraniční přechody. K překročení hranice přitom stačí mít u sebe občanský průkaz, není třeba pas. Oproti bezproblémovému sladění přednostního zacházení se slovenskými občany ve vízové a pobytové politice s požadavky schengenského acquis hraniční režim modifikaci vyžadovat bude. Za přílišnou propustnost zelené hranice mezi ČR a SR už bylo Slovensko kritizováno. Pokud by tedy oba státy nevstoupily do EU společně, bylo by nutné uvažovat o změně smlouvy v tom smyslu, že občané obou států budou moct přejít společnou hranici pouze přes hraniční přechody. 5. Na základě výše uvedených analýz dospělo k následujícím doporučením a závěrům: 5.1. Pro ČR je prioritou, aby SR vstoupila do EU a stala se součástí schengenského území ve stejný okamžik jako ČR. Vstup Slovenska do schengenského území by výrazně snížil náklady na provádění schengenského acquis v České republice Přednostní zacházení s občany SR v oblasti pobytového a pracovního režimu může přežít i to, že SR nevstoupí do EU, respektive do schengenského území, ve stejnou dobu jako ČR. Tlaky na změnu zacházení může zapříčinit nepochopení na české straně nebo snaha použít schengenskou kartu jako prostředek boje s konkurencí občanů Slovenské republiky na českém pracovním trhu V případě, že SR nevstoupí do schengenského území stejně rychle jako ČR, se bude muset výrazně modifikovat vzájemný hraniční režim. Na rozdíl od současného stavu bude možné překračovat hranici pouze na vymezených hraničních přechodech, i když tím mohou vzniknout výrazné problémy pro obyvatele česko-slovenského pohraničí Pokud vstoupí Slovenská republika do schengenského území ve stejný okamžik jako 5

6 Česká republika, nebude to znamenat automatické vyřešení problémů spjatých se schengenským acquis. Vnější hranicí schengenského prostoru budou mezinárodní letiště a Česká republika bude muset přizpůsobit zejména svůj vízový a pobytový režim schengenským standardům Euronovelu cizineckého zákona je třeba doladit zejména v otázce konstrukce rodiny pro účely volného pohybu osob a odstranit paradoxní situaci, kdy je oznamovací pobytový režim pro občany EU formálně označován jako povolovací Českou veřejnost je třeba informovat, že ČR nevstoupí do schengenského území okamžikem členství v EU (už kvůli nedostatečné kapacitě současného Schengenského informačního systému). Fakt, že nebudou s okamžikem vstupu ČR do EU zrušeny hraniční kontroly například na česko-německých a česko-rakouských hranicích, by česká veřejnost neměla vnímat jako další naschvál ze strany EU či SRN a Rakouska. 6

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

Právní rámec postavení cizinců v České republice

Právní rámec postavení cizinců v České republice Právní rámec postavení cizinců v České republice Poradna pro státní občanství, občanská a lidská práva Praha, prosinec 2000 2 Na úvod: Smyslem následujících stránek není naprosto vyčerpávajícím způsobem

Více

Posudek kompatibility navrhovaného modelu reformy důchodového zabezpečení ve Slovenské republice s právem ES/EU. Ivo Šlosarčík

Posudek kompatibility navrhovaného modelu reformy důchodového zabezpečení ve Slovenské republice s právem ES/EU. Ivo Šlosarčík Posudek kompatibility navrhovaného modelu reformy důchodového zabezpečení ve Slovenské republice s právem ES/EU Ivo Šlosarčík Navržený model reformy důchodového zabezpečení ve Slovenské republice neobsahuje

Více

Spolupráce visegrádských zemí ve vízových a konzulárních otázkách - problémy a perspektivy

Spolupráce visegrádských zemí ve vízových a konzulárních otázkách - problémy a perspektivy Spolupráce visegrádských zemí ve vízových a konzulárních otázkách - problémy a perspektivy Tato studie vznikla v rámci společného projektu, realizovaného Institutem pro veřejné otázky(varšava), Institutem

Více

Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA

Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA 1/83 Obsah Lekce 1: Úvod... 5 Lekce 2: Úvod do problematiky schengenského prostoru... 9 Lekce 3: Kompenzační opatření: Zavádění ě schengenského acquis...

Více

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

Evropská migrační síť

Evropská migrační síť Evropská migrační síť Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ODBORU AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY Vážení, informační

Více

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Postavení cizinců na vnitřním trhu EU 1 Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha 2007 2 Publikace je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský Návrhy na legislativní změny: 1) Zaměstnání a povolání strana 2 a) Povinné zapisování všech cizinců-živnostníků do Obchodního rejstříku

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a dalších přistupujících států

Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a dalších přistupujících států Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík LL.M., Ph.D. Mgr. David Král Výstup vědeckého projektu zadaného Ministerstvem zahraničních

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

Informační publikace pro cizince Česká republika

Informační publikace pro cizince Česká republika Informační publikace pro cizince Česká republika Praha 2009 Ministerstvo vnitra České republiky, 2009 ISBN 978-80-254-5998-0 OBSAH: 1. Úvod...5 2. Obecný úvod o ČR...7 Odkazy na podrobné zdroje informací...9

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 42. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více

Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu. Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací

Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu. Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací Obsah: I. Úvod 2 II. Konvent a příprava ústavní smlouvy.. 2 III. Mezivládní

Více

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice 2012 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem

Více

A N A L Ý Z A: POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE

A N A L Ý Z A: POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A N A L Ý Z A POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Gabriela Kopuletá Organizace pro pomoc uprchlíkům 2009 Tato analýza vznikla v rámci projektu Na startu, podpořený

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI PRŮVODCE ŘÍZENÍM VĚDECKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Employment of Foreigners in the Area of Research and Technological Development Jana Mittnerová, Anna Mittnerová,

Více

Employees Beyond Borders

Employees Beyond Borders Employees Beyond Borders Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců dopad sankční směrnice v praxi Zpráva za Českou republiku PhDr. Marie Jelínková, PhD. Praha 2014 1. Vstupní informace 1 (a) Stručná historie

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Jan Zahradníček 2006 Tímto prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a)

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a) 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Zpracoval: Ladislav Drha Vedoucí diplomové práce: JUDr. Monika

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s.

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Za prací do Evropy diskriminace na evropských hranicích, amnestie pro nelegálně pobývající cizince, migrační trendy, podněty pro českou migrační politiku www.migraceonline.cz

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více