Stanovy Spektroskopicke spolecnosti Jana Marka Marci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Spektroskopicke spolecnosti Jana Marka Marci"

Transkript

1 Stanovy Spektroskopicke spolecnosti Jana Marka Marci Zakladni ustanoveni CI.l (1) Spektroskopicka spolecnost lana Marka Marci (dale jen Spolecnost) je dobrovolna vyberova organizace vedeck)'ch, vedecko-pedagogick)'ch a odbomych pracovniku oboru spektroskopie, pnp. pravnickych osob, zabyvajicich se vedeckou a aplikacni cinnosti v'tomto oboru, sdruzenych ke spolecne cinnosti. (2) Spolecnost je samostatnym pravnim subjektem, jehoz pravni postaveni je dana ust. 18 odst. 2 pismo a) Obcanskeho zakoniku. (3) Spolecnost pusobi na uzemi Ceske republiky. (4) Pro zahranicni styk Spolecnost pouiiva nazev Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society. CI.2 Sidlem Spolecnosti je Praha 6, Thakurova 7. Ukoly Spolecnosti CI.3 (1) Spolecnost plni tyto Ukoly : a) podporuje rozvoj vedecke a vedecko-popularizacni prace v oboru spektroskopie, b) rozviji prognostickou cinnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupraci svych clenii ptisobicich ve vede, skolstvi a praxi, c) pfispiva ke zvysovani odbome urovne srych clenii, zejmena tech, kten zacinaji v oboru pracovat, d) dava pfislusnym odbomym pracovistim a uradfun podnety k opatrenim, t)'kajicim se rozvoje oboru, e) provadi odbome expertizy projektu se spektroskopick)'m zafizenim. (2) Spolecnost spolupracuje se zahranicnimi spolecnostmi obdobneho zamereni. Informuje o jejich odbomych akcich a podporuje ucast svych clenu na nich. CI. 4 Ke splneni Ukolti Spolecnosti : a) porada vedeck6 a pracovni konference, prednasky, diskuse, zajezdy apod. pro cleny i pro sirsi verejnost, b) porada odbome kurzy a skoleni a uspesnym absolventilln vydava osvedceni, c) vyjadfuje se k vedeck6 a publikacni cinnosti v oboru a iniciativne se podili na publikacni praxi a na provadeni edicni politiky v oboru spektroskopie, d) vydava pro sve potfeby publikace majici vztah k cinnosti Spolecnosti a k odbomym problemtim oboru, e) vypisuje souteze a ocenuje vyznamne vys1edky v oboru spektroskopie. Cleneni Spolecnosti CI. 5 Spolecnost se mme clenit na sekce a na odbome skupiny ztizene jejim hlavnim vyborem. Predsednictvo hlavnmo vyboru Spolecnosti mme zfizovat vhodne koordinacni pracovni komise pro organizovani spoluprace s ostatnimi vedeckymi spolecnostmi, vysoky'mi skolami, vedeck)'mi a vyzkumnymi ustavy apod.

2 CI.6 Sekce, odbome skupiny a komise jsou ztizovany podle odbomeho zamefeni clenu Spolecnosti. Clenstvi ve Spolecnosti CI.7 Clenem Spoleenosti miize by! fyzicka nebo pravnicka osoba, organizacni cast pravnicke osoby, pfipadne skupina osob, 0 ktere tak rozhodne hlavni vybor. Fyzicke osobe mtize by! udeleno cestne clenstvi. ' CI.8 Clenstvi vznika rozhodnutim pfedsednictva 0 pfijeti subjektu uvedeneho v el. 7 za clena Spoleenosti na zaklade pisemne pfihlasky a zaplaceni clenskeho pfispevku na 1 rok. Pravnicka osoba v pfihhisce uvede jednoho reprezentanta, ktery ji bude, stane-li se tato clenem Spoleenosti, zastupovat a jednat jejim jmenem. CI.9 (1) Cestnym clenem Spolecnosti se mme stat vedecky nebo odbomy pracovnik, ktery vyznamnou merou pfispel k rozvoji spektroskopie. (2) Cestne eleny voh na zaidade navrhu pfedsednictva valne shromazdenl (3) Zvoleny se stava cestnym elenem pfijetim volby. CI.I0 Kafdy clen se mme zucasmovat a podilet na cinnosti v jedne nebo nekolika sekcich ci odbomych skupinach nebo komisich na zaklade vlastniho uvazeni. Prava clenii CI.ll Clenove Spoleenosti maji tato pniva : a) ucastnit se valneho shromazdeni a podilet se najeho jedn8ni, b) volit a by! volen do vsech organii Spolecnosti, c) b9t elenem komisi odbomych skupin, sekci, delegaci apod. vytvmenych Spolecnosti, d) podavat navrhy a hlasovat 0 navrzich na vsech jednamch Spolecnosti, e) by! infonnovan 0 pofadam vsech akci Spoleenosti, f) pfednostne ziskavat za stanovenou cenu easopisy a publikace vydavane Spoleenosti, g) vyuzivat vyhod elenu Spoleenosti po sympoziich, kurzech a jinych odbomych akcich Spolecnosti. Povinnosti clenii CI.12 (1) Clenove jsou povinni : a) fidit se stanovami Spoleenosti a podilet se na plneni Ukolii Spolecnosti, b) pfispivat k pfenaseni nov}'ch vedeck)'ch a odbomych poznatkii prostfednictvim Spoleenosti mezi jeji eleny, c) platiti elenske pfispevky, d) poskytovat soueinnost revizni komisi Spolecnosti. (2) Na eestne eleny se tyto povinnosti nevztahuji. Zanik clenstvi CI.13 (I) Clenstv{ ve Spole~nosti znnika : a) pisemnym prohl~enim elena, ze ze Spoleenosti vystupuje; elenstvi pak zanika ke dni v prohlaseni uvedenem, b) vyloueenim, c) umrtfm, d) zanikem pravnicke osoby. (2) Hlavni vybor miize na navrh pfedsednictva rozhodnout 0 vyloueeni elena, jestlize : a) zavaznym zpusobem nebo opetovne a pfes V}'strahu porusuje sve ~lenske povinnosti ureene ternito stanovami, zejmena : - nezaplati elensky pnspevek v tenninu a stanovene vysi - zptisobi Spoleenosti funyslne skodu. b) byl pravomocne odsouzen pro umyslny trestni ein spachany proti Spoleenosti, jejimu majetku nebo protijejim elenum. Rozhodnuti 0 vyloueeni ze Spolecnosti musi by! pisemne, musi obsahovat zdiivodneni a musi by! elenovi dorueeno do vlastnich rukou. Clenstvi zanika patnactym dnem po dorueeni rozhodnuti 0 vyloueeni. Nesouhlasi-li elen s rozhodnutim 0 vyloueeni, miize do 15 dnii od dorueeni rozhodnuti 0 vyloueeni podat odvolani k valnemu shromazdeni. Odvolani rna odkladny ucinek. Organy Spolecnosti CI.14 (1) Organy Spoleenosti, ktere zajist'uji a fidi jeji einnost jsou : a) valne shromazdeni, b) hlavni vybor, c) pfedsednictvo hlavniho vyboru (dale jen "pfedsednictvo"). (2) Kontrolnim organem Spoleenosti pro einnost hospodafskou je revizni komise. (3) Do organii Spoleenosti mohou by! volenijenjeji elenove. (4) Funkcni obdobi elenu eini pet let. Clenove organii setrvavaji ve svych funkcich at do zvoleni novych organu. (5) Clenove organii Spoleenosti mohou by! voleni opetovne. (6) Funkce elena hlavniho vyboru nebo pfedsednictva a elena revizni komise jsou vzajemne neslucitelne. (7) Zanikem elenstvi ve Spoleenosti zanika i elenstvi v jejich organech. (8) Clenum pfedsednictva a revizni komise muie by! za rykon funkce pfiznana pfimefena odmena, popf. i poskytnuta nahrada usle mzdy a nakladii spojenych s vykonem funkce. Vysi odmen i zasady uhrazovani nakladu stanovuje hlavni vybor. Povinnosti clenti organti Spolecnosti CI. 15 (1) Clenove organu Spoleenostijsou povinni vykonavat sve funkce svedomite a k nejvyssimu prospechu Spoleenosti, plnit svefene Ukoly a dodtiovat obecne zavazne pnivni pfedpisy a stanovy Spoleenosti. Jsou povinni zachovavat mleenlivost 0 duvemych infonnacich a skuteenostech, jejichz prozrazeni tfetim osobam by mohlo Spoleenosti ei elenovi zpiisobit skodu. Pokud pfi vykonu funkce zpusobi Spoleenosti skodu, odpovidaji za ni v rozsahu stanovenem zakonem. (2) Naroky Spoleenosti z odpovednosti elenu organu Spolecnosti za skodu uplatiiuje pfedsednictvo.vuei elentim pfedsednictva uplamuje naroky Spoleenosti valne shromazdeni

3 na mivrh hlavniho vyboru. (3) Tyto naroky Spolecnosti mohou by! uplatneny u soudu jen s predchozim souhlasem valneho shromazdeni. Zanik clenstvi v organu SpolecDosti (:1.16 (1) Neplni-li elen voleneho organu fadne svou funkci, muie jej pred uplynutim funkcniho obdobi organ, jeni jej do funkce zvolil, odvolat. (2) Clen Spolecnosti, ktery byl do sve funkce zvolen, muie z funkce sam odstoupit. Je vsak povinen oznamit to organu, jehoz je clenem. Jeho funkce konei dnem, kdy odstoupeni projednal organ, ktery ho zvolil. Plislusnyorgan musi projednat odstoupeni na svem nejblizsim zasedani pote, kdy se 0 odstoupeni dovedel, nejdele vsak do dvou mesicii. Po uplynuti teto lhiity se odstoupeni poklada za projednane. (3) Zanik elenstvi v organu Spolecnosti ve smyslu ust. cl. 14 odst. 7 nastava ke dni zaniku clenstvi ve Spolecnosti. (4) Na misto elena Spolecnosti, jehoz elenstvi v organu zaniklo, vstupuje podle stanoveneho pofadi zvoleny nahradnik. Clenstvi v organu Spolecnosti mu vznika dorucenim vyzvy k zahajeni vykonu funkce. Jednani organii Spolecnosti CI. 17 (1) Organy Spoleenosti jednaji 0 zalezitostech, ktere byly uvedeny na schvalenem pofadu jednani, popf. 0 zalezitostech, na jejichz projednam se organ dodatecne usnesl. (2) Jednani orgwlll spoeiva v predneseni podnetu k jednani, v rozprave a zpravidla je zakoneeno zapisem nebo usnesenim (el. 19). Hlasovani v organech Spolecnosti <:1.18 (1) Pri jednam v organech Spolecnosti nalez! kaidemu elenu techto organii jeden hlas. (2) V organech Spoleenosti se hlasuje vefejne. V jednotiirych pfipadech se mme jednajici organ usnest na hlasovani tajnem. (3) Usnesenim organu Spolecnosti je navrh, pro ktery hlasovala vetsina pfitomnych, s ryjimkou uvedenou v ust. cl. 22 odst. 3 techto stanov. Pn rovnosti hlasii rozhoduje Was predsedy. Organy Spolecnosti jsou zpiisobile usna et se, je-li pntomna nadpolovicni vetsinajejich clenii, s vyjimkou uvedenou v druhe vete c1. 22 odst. 2. Zapis z jednani organii a informovani clenii Spolecnosti CI. 19 (1) 0 priibehu jednam vsech organii Spolecnosti se ponzuje zapis, ktery musi obsahovat : a) nepnjate ncimitky elenii, ktefi pozeidali 0 jejich zaprotokolovcini, b) datum a misto koncini, c) pnjaui usneseni, d) rysledky Wasovam. _ (2) Plilohu zapisu tvon seznam ucastniklijednani a podklady, ktere byly pfedlozeny k projednavany'm bodiim. (3) Vysledky jednam organii Spolecnosti budou pnmefeny'm zpiisobem zvefejnovany. (4) KaZdy clen Spolecnosti ma pnivo vyzeidat si zapis ajeho pfilohy k nahlednuti. Valne shromaideni tl.20 (l) Valne shromazdeni je nejvyssim organem Spoleenosti. (2) Valnemu shromazdeni pfislusi : a) ureovat hlavni smery einnosti Spolecnosti do pnstiho valneho shromazdeni, b) rozhodovat 0 zakladnich otazkach koncepce rozvoje Spolecnosti, c) usnci et se na zcik.ladnich hospodarskych opatfenich, d) hodnotit cinnost hlavniho vyboru, pfedsednictva a revizni komise Spolecnosti od posledmno valneho shromazdeni, e) voht cestne cleny Spolecnosti f) urcovat pocet elenii hlavniho vyboru, predsednictva, revizni komise ajejich nahradnikii, g) voht tajny'm hlasovanim a odvolavat - eleny hlavmno vyboru ajejich namadniky, - eleny revizni komise a jejich nahradniky, h) urcit pofadi nahradnikti pro vznik jejich funkce v organech Spoleenosti, i) rozhodovat 0 odvolanich proti vyloueeni elena ze Spoleenosti, j) usnaset se na stanovach ajejich zmenach, k) usnaset se na zruseni Spoleenosti, I) schvalovat ueetni zaverku a koneenou zpravu 0 priibehu likvidace pfedlozenou likvidatorem. <:1. 21 (1) Radne valne shromcizdeni se kona nejmene jednou za 3 roky. Svolavaje hlavni vybor. (2) Hlavni vybor svola mimofadne valne shromazdeni z vlastniho podnetu, pozada-li 0 ne alespon jedna petina clenu Spolecnosti, vetsina elenu pfedsednictva nebo vetsina elenti revizni komise. (3) Hlavni vybor oznami termin konam hidneho valneho shromazdeni s programem nejmene 30 dnu pfed jeho konanim, mimoradneho valneho shromazdeni pak 15 dnli pied jeho konanim s udanim diivodu jeho svolani. CI. 22 (1) Valnemu shromazdeni predseda predseda predsednictva, pfipadne jiny clen povefeny hlavnim vyborem. (2) Valne sbromazdenije zpiisobile se usnaset,je-li pfftomna alespoii polovina clenu Spolecnosti. Nesejde-li se v ureenou dobu uvedeny poeet elenii, kqna se valne shromazdeni 0 30 minut pozdeji aje zpiisobile se usnaset zajakehokoli poctu pfitomnych. (3) K usneseni 0 zmene stanov nebo zru~eni Spolecnosti se vyfaduje souhlas dvou tfetin pntomnych elenu. (4) Valne shromazdeni doplnuje hlavnim vyborem predlozenou kandidatni listinu pro volby do organu Spolecnosti. (5) Valne shromazdeni mme tez povent hlavni vybor vypsanim a organizaci voleb clenii a nahradnildi hlavniho vyboru, revizni komise a jejich namadnildi korespondencnim zpiisobem. Platnost takoveho povefeni je casove omezena na max. 2 po sobe jdouci volebni obdobi. Na tuto dobu je valnym shromazdenim volena volebni komise pro zajisteni korespondeneniho pnibehu voleb.

4 Hlavni vjbor CI. 23 HIavni rybor fidi cinnost Spolecnosti v obdobi mezi valnymi shromazdenimi. CI. 24 (1) Hlavni rybor rna nejmene 20 elenii. (2) Hlavnimu ryboru pfislusi : a) volit ze sveho stfedu eleny pfedsednictva a jejich nahradniky, vedouci sekci a vedouci odbomych skupin, b) schvalovat einnost a hospodafeni Spolecnosti za bemy rok, c) schvalovat ueetni zaverku, d) schvalovat plan einnosti a hospodafeni na nasledujici rok, e) rozhodovat 0 pouziti zisku, pfip. Uhrade ztraty, f) urcovat rysi clenskych pfispevku, g) rozhodovat 0 poskytnuti odmeny, popf. nahrady usle mzdy a nakladu spojenych s rykonem funkce ve smyslu ust. e1. 14odst. 8 a stanovitjejich rysi a zasady jejich uhrazovani, h) zabezpecovat pfipravu valneho shromazdeni v celem rozsahu, i) znzovat a rusit sekce a odbome skupiny, j) rozhodovat 0 vyloueeni elena ze Spolecnosti, k) rozhodovat 0 vnitmi organizaeni struktufe Spoleenosti. CI. 25 Schiize hlavniho ryboru svolava die potfeby pfedsednictvo nejmene 2x do roka. RIdi je pfedseda nebo jiny jim ureeny clen pfedsednictva. Predsednictvo CI. 26 (1) Pfedsednictvo je rykonnym a statutamim organem Spolecnosti. Navenek za ne jedna pfedseda a v dobe jeho nepfitomnosti nektery z mistopfedsedii. Je-li pro pravni Ukon, ktery eini pfedsednictvo, pfedepsana pisemna fonna, je tfeba podpisu pfedsedy a dalsiho clen pfedsednictva. Za Spoleenost se pfedseda, resp. v jeho nepfitomnosti mistopfedseda a dalsi elen pfedsednictva podepisuji tak, ze k ncizvu Spolecnosti pfipoji svtij podpis s uvedenim funkce. (2) Pfedsednictvo rna nejmene sedm elenii a nejryse stejny pocet nahradnikii. (3) Pfedsednictvo voh ze sveho stfedu pfedsedu,2 mistopfedsedy, vedeckeho tajemnika, organizacniho tajemnika a hospodate. (4) Cleny predsednictvajsou i vedouci sekci. CI.27 Schiizi pfedsednictva svolava a fidi predseda, popfipade jiny jeho clen. Predsednictvo se schazi podle potfeby, nejmene vsak 6x do roka. Revizni komise CI. 28 (1) Dohled nad hospodarskou cinnosti Spolecnosti vykonava revizni komise s nejmene 3 cieny, ktefi ze sveho stfedu zvoli pfedsedu. (2) Revizni komise podava zpravu 0 hospodafenf Spoleenosti valnemu shromafdeni a hlavnimu ryboru. (3) Funkce elena revizni komise je neslueitelna s funkci elena hlavniho ryboru nebo pfedsednictva. (4) Revizni komise se pn sve pnici fidi reviznim fadem schvalenym valnjrn shromazdenim. Organizace vnitfnfch slozek Spolecnosti CI. 29 (1) Za ueelem plneni Ukolii Spolecnosti die el. 3 miize hlavni rybor zfidit die el. 5 sekce. (2) Cinnost sekce fidi jeji vedouci nebo v jeho nepfitornnosti jim ureeny zastupce za spoluueasti vedoucich odbomych skupin zaelenenych do sekce nebo za ueasti tymu odbomych pracovniku, podilejicich se na ureite einnosti sekce ad hoc. (3) Se zanikem clenstvi vedouciho sekce v hiavnim ryboru zanika i jeho funkce vedouciho sekce. CI. 30 (1) Za ueelem plneni Ukolii Spolecnosti die el. 3 miize hlavni rybor die c1. 5 v ramci sekci nebo i mimo ne zfidit odbome skupiny. (2) Cinnost odbome skupiny fidi jeji vedouci, v jeho nepfitomnosti jim urceny zastupce. (3) Se zanikem clenstvi vedouciho odbome skupiny v hlavnim ryboru zanika i jeho funkce vedouciho odbome skupiny. CI.31 Vedouci sekci a odbomych skupin svohlvaji schiize clenii sekci nebo odbomych skupin die potfeby, nejmene vsakjednou za dva roky. CI. 32 Predsednictvo Spoleenosti muze vytvaret vhodne koordinacni komise pro organizovani spoluprace s ostatnimi vedeck}'mi spolecnostmi, s vysokjrni skolami nebo s vedeckjrni a ryzkumnymi institucemi. CI.33 Pro pfipravu a plneni nekterych Ukolii Spolecnosti, at' jiz ve smyslu el. 3 nebo hospodarske povahy, miize predsednictvo vytvofit pracovnl komise. Do pracovni komise mohou byt prizvani i neclenove Spoleenosti jako odbomi poradci. Splnenim nebo zrusenim Ukolu zadaneho predsednictvem einnost komise konei. Hospodareni Spolecnosti CI. 34 K finanenimu zajisteni plneni Ukolii Spoleenosti slouff: a) clenske pfispevky, b) pfijmy vypljvajici z vlastni cinnosti Spolecnosti, c) dary, dedictvi, granty, d) dalsi pfijmy, 0 nichz rozhodne hiavni rybor Spolecnosti.

5 CI.3S (1) Zasady financovanf sve ~innosti, sestavovanf u~etnf uzaverky, v~etne rykazli 0 sve ~innosti, provadf Spole~nost podle obecne zavaznych pfedpisli. (2) Spole~nost je povinna sestavovat za kafdy rok u~etni zaverku. V souladu s nf a po jejim schvalenf hlavnfm ryborem rozhodne hlavni rybor i 0 zpusobu poufiti zisku, pop. zpusobu Uhrady ztraty Spole~nosti. Cl. 36 Zanik Spolecnosti (l) 0 zrusenf Spole~nosti rozhodne valne shromazdenf. (2) Nepfejde-li cele jmenf na pravnfho nastupce Spole~nosti, provede se jeji likvidace. (3) Likvidator jmenovany statutamfm organem Spole~nosti ~inf ukony jmenem Spole~nosti. Ke dni vstupu Spole~nosti do likvidace sestavi u~etnf rozvahu. Ke dni skon~enf likvidace sestavf likvidator u~etnf zaverku a pfedlozi ji spolu s kone~nou zpnivou 0 prlibehu likvidace a navrhem na rozdelenf likvida~niho zlistatku valnemu shromazdeni ke schvaleni. Do 30 dnli po ukon~eni likvidace pozada likvidator Ministerstvo vnitra CR o yymaz Spole~nosti z registrace. Cl. 37 Zaverecna ustanoveni (1) Zrusujf se. (2) Tyto stanovy byly pfijaty valnym shromazdenim dne. Revizni rad Spektroskopicke spolecdosti Jana Marka Marci vydany v souladu s ust. c1.28 Stanov Spolecnosti Uvodni ustanoveni CI. 1 (1) Tfmto reviznim fadem se fidi postup po vykonu kontroly ~innosti organii Spektroskopicke spole~nosti lana Marka Marci (dale jen Spolecnosti) a jejich clenli a vztahii mezi organy Spolecnosti nebo mezi organy Spolecnosti a ~leny Spolecnosti.Vykonem kontrolni ~innosti je povefena revizni komise (dale jen komise). (2) Pfedmetem ~innosti komise je zejmena : a) kontrola dodrzovcini Stanov, plneni usneseni organii Spolecnosti a'vyhodnoceni zaverii proverek, b) zpracovani vyjadieni k ro~ni ucetni zaverce a k navrhiim na pouziti zisku, pfip. uhradu ztraty, pfedlozenych ke schvaleni hlavnimu vyboru, c) sledovani efektivnosti hospodafeni s majetkem Spolecnosti, d) zpracovani celkove zpravy 0 ~innosti revizni komise pro hlavni, vybor pnp. valne shromazdeni. (3) Clenove komise jednajf a rozhodujf v souladu s obecne platnymi pfedpisy a stanovami Spolecnosti. (4) Clenove komise nejsou ze sve kontrolnf cinnosti trestne pravne odpovedni, nesou toliko odpovednost monum. Ustaveni revizni komise CI.2 (1) Clenove komise ajejich nahradnicijsou voleni valnjrn shromazdenim z ~lenii Spolecnosti. (2) Volba ~lenii komise probiha zpravidla sou~asne s volbou hlavniho ryboru. (3) Clenove komise se bezprostfedne po svem zvoleni sejdou k ustavujicf schiizi a ze sveho stfedu zvoli pfedsedu a mistopfedsedu. Ustavujicf schiizi fidi vekove nejstarsi ~len komise. Po svem zvoleni fidi dal~i priibeh schiize zvoleny pfedseda. (4) Za nove zvolenou se povazuje i komise, jejiz vsichni ~lenove byli zvoleni pro dalsf funk~ni obdobi. Ustavujici schuze teto komise k volbe pfedsedy a mistopfedsedy se must sejft i v tomto pnpade. (5) 0 priibehu schiize 0 volbe pfedsedy a mistopfedsedy se pofizuje zapis. Jednani komise Cl. 3 (1) Schiizi komise svolava a fidi pfedseda (mistopfedseda), popf. jim povefeny ~len komise. (2) Predkladane zpravy 0 proverkach ~i kontrolach obsahuji zejmena : a) program proverky, b) souhrnna zjisteni 0 pfip. nedostatcich a jejich phcinach s uvedenim za ne odpovednych osob, vcetne jejich vyjadieni nebo vysvetleni a navrhii k jejich odstraneni. (3) 0 navrhu opatfeni k odstraneni zjistenych nedostatkti rozhoduje komise usnesenim. (4) Nepfijme-li hlavni rybor nebo pfedsednictvo navrh komise na opatfeni k odstraneni zjistenych nedostatlai nebo neplni-li pfijata opatfeni, je komise opravnena pozadat hlavni vjbor 0 svohini valneho shromazdeni. (5) Predseda komise jedna za komisi a podepisuje jeji usneseni. pfedsedu v dobe jeho nepritomnosti zastupuje mistopredseda v plnem rozsahu jeho pravomoci.

6 Zmeny ve slozeni komise behem funkcniho obdobi (;1. 4 (I) Clen komise, ktery byl do sve funkce zvolen, mufe z funkce odstoupit, je v ak povinen oznamit to komisi. leho funkce kon~f doru~enfm oznameni 0 odstoupenf. (2) Na misto odstoupiv iho <!lena komise nastoupi zvoleny nahradnik, a to ode dne u<!innosti odstoupeni a v potadi, jake ur~ily vysledky voleb. (3) Toto ustanoveni plati i v pnpade, fe ~len komise zemtej. Vztah komise k valnemu shromazdeni CI.5 (I) Valne shromciidc!ni voh a odvohlva <!leny komise a jejich nahradniky, kteii jsou mu odpovedni. (2) Komise se vyjadfuje k ro<!ni u<!etnl zavc!rce a k prlici orgami Spole<!nosti ajejich vys1edkilm. (3) Komise podava valnemu shromazdeni zpravu 0 sve ~innosti. (4) Komise dava pisemnypodnc!t ke svohlni mimomdneho valneho shromazdc!ni za podminek danych v ~J. 21 odst. 3 stanov. Vztah komise k hlavnimu vjboru a pfedsednictvu CI.6 ( 1 ) Komise je nezavisla na hlavnim vyboru a ptedsednictvu. (2) Komise Upozonluje hlavni vjbor a pfedsednictvo na zji tc!ne nedostatky a POZaduje zjednani napravy. (3) Komise je opravnena vyzadovat u ~lenti hlavniho vyboru a ptedsednictva jakekoliv informace 0 hospodateni Spolecnosti a ti jsou povinni ozncimit ji bez zbyteeneho odkladu vsechny skuteenosti, ktere mohou mit zavafne dusledky v hospodateni nebo postaveni Spoleenosti a jejich elenil. Pravomoci clenti komise CI. 7 Clenove komise jsou pri vykonu sve funkce opravneni : a) pozadovat na kontrolovanych organech nebo osobach, aby ve stanovenych IhiltAch ptedlofili originalni doklady a dal~f pisemnosti ci uplne zaznamy dat na pamet'ovych mediich prostfedkil yypoeetni techniky (dale jen doklady), b) pozadovat na kontrolovanych osobach poskytnuti pravdivych a uplnych, tistnich ei. pisemnych, infonnacf 0 zji~t'ovanych as nimi souvisejfcfch skute~nostech, c) v odtivodnenych ptipadech zaji~t'ovat doklady, jejichz ptevzeti musi kontrolovane osobe pisemne potvrdit a ponechat ji kopie pfevzatjch dokladu, d) pofadovat, aby kontrolovane osoby podaly ve stanovene Ihilte navrh opatieni k odstraneni nedostatku a naslednou pisemnou zpravu 0 jejich odstranenf. Povinnosti elena komise CI. 8 (l) Povinnosti elena kontrolni komise je zjistit po kontrole skuteeny stay veci a prokcizat jej doklady. (2) Clenove kontrolni komise jsou dale povinni : a) ozi1amit kontrolovane osobe, pnp. vedoucimu funkcionan kontrolovaneho organu, zahajeni kontroly a pfedlozit povefeni k jejimu provedeni, b) settit prava a pravem chranene zajmy kontrolovanych osob, c) pfedat neprodlene pfevzate doklady kontrolovane osobe, pominou-li dtivody jejich pfevzeti, d) fadne ochraiiovat zajistene doklady proti jejich ztnite, znieeni, poskozeni nebo zneuziti, e) vyzadovat od kontrolovanych osob vysvetlivky k veci, f) pofizovat 0 vysledcich kontroly kontrolni protokol, g) zachovavat mleenlivost 0 vsech skuteenostech, 0 kterych se dozvedeli pfi vjkonu kon~oly a nezneuiit znalosti techto skuteenosti. (3) Kontrolujiciho mme zbavit povinnosti mleenlivosti ten, v jehoz zajmu tuto povinnost rna. Timto ustanovenim neni doteena povinnost oznamovat ureite skuteenosti organum pfislusnyyn podle zvlastnich pfedpisii. (4) Kontrolovane osoby jsou povinny poskytnout soueinnost odpovidajici opravnenim elenii kontrolni komise. (5) Spoleenost poskytne kontrolujicimu v nezbytnem rozsahu zabezpeeeni pro vykon kontroly. Odpovednost elena komise CI.9. (1) Clen komise, jehoz funkce skoneila, je odpovedny za fadne pfedani funkce, zejmenaje povinen odevzdat veskere pisemnosti a doklady a vyuetovat svefeny majetek Spoleenosti. (2) 0 pfedani funkce se pofidf pisemny zaznam. (3) V pnpade smrti elena komise pozada Spoleenost 0 vydani pisemnosti poziistale eleny rodiny nebo domacnosti. Kontrolni protokol CI. 10 (1) 0 kontrole se potizuje kontrolni protokol, ktery obsahuje zejmena popis zjistenych skutecnosti s uvedenim nedostatkii, oznaceni ustanoveni pravnich pfedpisu, ktere byly poruseny a vyjadfeni nebo vysvetleni kontrolovanych organu nebo osob. (2) V kontrolnim protokolu se uvadi jmeno elena komise, oznaeeni kontrolovaneho organu nebo osoby, misto a cas provedeni kontroly, pfedmet kontroly, skutecny stav, oznaeeni dokladu a ostatnich materialii, 0 ktere se protokol opira. Kontrolni protokol podepisuji elenove komise, kten se kontroly zueastnili a kten zajeho obsah odpovidaji. (3) Povinnosti elenu komise je sezncimit kontrolovane organy nebo osoby s obsahem kontrolniho protokolu a pfedatjimj~ho stejnopis. (4) Seznameni s kontrolnim protokolem ajeho pfevzeti potvrzuji kontrolovane organy nebo osoby podpisem protokolu. (5) Odmitne-li kontrolovanyorgan nebo osoba seznamit se s kontrolnim protokolem nebo toto seznameni potvrdit, vyznaci se tyto skutecnosti v kontrolnim protokolu. (6) Proti kontrolnimu protokolu miize kontrolovanyorgan nebo osoba podat ncimitky pfedsedovi kontrolni skupiny, a to ve lhute 5 dnil ode dne seznameni s protokolem, nestanovi-li kontrolujici lhiitu delsl. Namitky je nutno podat pisemne a musi bjt zduvodneny. (7) Nebylo-li namitkcim vyhoveno, stanou se soueasti protokolu. (8) Komise pfedava sva zjisteni 0 nedostatcich pfislusnym organum, ktere ve sve piisobnosti cini opatteni k naprave zjisteneho stavu. (9) Nebyly-li pn kontrole shledany nedostatky, pondf kontrolujici 0 provedene kontrole zapis. Ustanoveni z3verecna CI. 11 (1) Zrusuje se. (2) Tento kontrolni fad nabjva ueinnosti...'...

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu:

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Jednaci fad zastupitelstva obce Francova Lhota Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Uvodni ustanoveni

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s.

S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s. S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s. Preambule Asociace verejne prospesnych organizacf CR, z.s. (dale jen,,asociace", ph'padne,,avpo CR") vznikla jako zajmove sdruzenf pravnickych

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Strana jedna NZ 25112014 STEJNOPIS. NOTA:RsKY zapis

Strana jedna NZ 25112014 STEJNOPIS. NOTA:RsKY zapis Strana jedna NZ 25112014 STEJNOPIS NOTA:RsKY zapis sepsany dne 21.5.2014 (slovy: dvacateho prvniho kvetna roku dva tisice ctrmict)jmenem Mgr. Radima Neubauera, notare se sidlem v Praze, v jeho notarske

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Česká psychedelická společnost, z.s.

Česká psychedelická společnost, z.s. [Poslední draft Stanov, bude nahrazen konečnou schválenou verzí.] Česká psychedelická společnost, z.s. Stanovy spolku Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Česká psychedelická společnost, z.s.(dále

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 v nimci programu J 5 - Podpora mestskych cash v social". oblasti Mestska cast Praha 12 vyhlasuje vyberove

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE Stanovy České asociace asistenčních společností PREAMBULE 1. Česká asociace asistenčních společností, zkratka ČAAS (dále jen "asociace"), je zájmovým sdružením asistenčních společností (právnických osob)

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 1 Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek 1 Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Kartografická společnost ČR, z. s. spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 4739 Úplné znění ke dni DD. MM. RRRR Článek 1 Základní ustanovení Občanské

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více