Stanovy Spektroskopicke spolecnosti Jana Marka Marci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Spektroskopicke spolecnosti Jana Marka Marci"

Transkript

1 Stanovy Spektroskopicke spolecnosti Jana Marka Marci Zakladni ustanoveni CI.l (1) Spektroskopicka spolecnost lana Marka Marci (dale jen Spolecnost) je dobrovolna vyberova organizace vedeck)'ch, vedecko-pedagogick)'ch a odbomych pracovniku oboru spektroskopie, pnp. pravnickych osob, zabyvajicich se vedeckou a aplikacni cinnosti v'tomto oboru, sdruzenych ke spolecne cinnosti. (2) Spolecnost je samostatnym pravnim subjektem, jehoz pravni postaveni je dana ust. 18 odst. 2 pismo a) Obcanskeho zakoniku. (3) Spolecnost pusobi na uzemi Ceske republiky. (4) Pro zahranicni styk Spolecnost pouiiva nazev Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society. CI.2 Sidlem Spolecnosti je Praha 6, Thakurova 7. Ukoly Spolecnosti CI.3 (1) Spolecnost plni tyto Ukoly : a) podporuje rozvoj vedecke a vedecko-popularizacni prace v oboru spektroskopie, b) rozviji prognostickou cinnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupraci svych clenii ptisobicich ve vede, skolstvi a praxi, c) pfispiva ke zvysovani odbome urovne srych clenii, zejmena tech, kten zacinaji v oboru pracovat, d) dava pfislusnym odbomym pracovistim a uradfun podnety k opatrenim, t)'kajicim se rozvoje oboru, e) provadi odbome expertizy projektu se spektroskopick)'m zafizenim. (2) Spolecnost spolupracuje se zahranicnimi spolecnostmi obdobneho zamereni. Informuje o jejich odbomych akcich a podporuje ucast svych clenu na nich. CI. 4 Ke splneni Ukolti Spolecnosti : a) porada vedeck6 a pracovni konference, prednasky, diskuse, zajezdy apod. pro cleny i pro sirsi verejnost, b) porada odbome kurzy a skoleni a uspesnym absolventilln vydava osvedceni, c) vyjadfuje se k vedeck6 a publikacni cinnosti v oboru a iniciativne se podili na publikacni praxi a na provadeni edicni politiky v oboru spektroskopie, d) vydava pro sve potfeby publikace majici vztah k cinnosti Spolecnosti a k odbomym problemtim oboru, e) vypisuje souteze a ocenuje vyznamne vys1edky v oboru spektroskopie. Cleneni Spolecnosti CI. 5 Spolecnost se mme clenit na sekce a na odbome skupiny ztizene jejim hlavnim vyborem. Predsednictvo hlavnmo vyboru Spolecnosti mme zfizovat vhodne koordinacni pracovni komise pro organizovani spoluprace s ostatnimi vedeckymi spolecnostmi, vysoky'mi skolami, vedeck)'mi a vyzkumnymi ustavy apod.

2 CI.6 Sekce, odbome skupiny a komise jsou ztizovany podle odbomeho zamefeni clenu Spolecnosti. Clenstvi ve Spolecnosti CI.7 Clenem Spoleenosti miize by! fyzicka nebo pravnicka osoba, organizacni cast pravnicke osoby, pfipadne skupina osob, 0 ktere tak rozhodne hlavni vybor. Fyzicke osobe mtize by! udeleno cestne clenstvi. ' CI.8 Clenstvi vznika rozhodnutim pfedsednictva 0 pfijeti subjektu uvedeneho v el. 7 za clena Spoleenosti na zaklade pisemne pfihlasky a zaplaceni clenskeho pfispevku na 1 rok. Pravnicka osoba v pfihhisce uvede jednoho reprezentanta, ktery ji bude, stane-li se tato clenem Spoleenosti, zastupovat a jednat jejim jmenem. CI.9 (1) Cestnym clenem Spolecnosti se mme stat vedecky nebo odbomy pracovnik, ktery vyznamnou merou pfispel k rozvoji spektroskopie. (2) Cestne eleny voh na zaidade navrhu pfedsednictva valne shromazdenl (3) Zvoleny se stava cestnym elenem pfijetim volby. CI.I0 Kafdy clen se mme zucasmovat a podilet na cinnosti v jedne nebo nekolika sekcich ci odbomych skupinach nebo komisich na zaklade vlastniho uvazeni. Prava clenii CI.ll Clenove Spoleenosti maji tato pniva : a) ucastnit se valneho shromazdeni a podilet se najeho jedn8ni, b) volit a by! volen do vsech organii Spolecnosti, c) b9t elenem komisi odbomych skupin, sekci, delegaci apod. vytvmenych Spolecnosti, d) podavat navrhy a hlasovat 0 navrzich na vsech jednamch Spolecnosti, e) by! infonnovan 0 pofadam vsech akci Spoleenosti, f) pfednostne ziskavat za stanovenou cenu easopisy a publikace vydavane Spoleenosti, g) vyuzivat vyhod elenu Spoleenosti po sympoziich, kurzech a jinych odbomych akcich Spolecnosti. Povinnosti clenii CI.12 (1) Clenove jsou povinni : a) fidit se stanovami Spoleenosti a podilet se na plneni Ukolii Spolecnosti, b) pfispivat k pfenaseni nov}'ch vedeck)'ch a odbomych poznatkii prostfednictvim Spoleenosti mezi jeji eleny, c) platiti elenske pfispevky, d) poskytovat soueinnost revizni komisi Spolecnosti. (2) Na eestne eleny se tyto povinnosti nevztahuji. Zanik clenstvi CI.13 (I) Clenstv{ ve Spole~nosti znnika : a) pisemnym prohl~enim elena, ze ze Spoleenosti vystupuje; elenstvi pak zanika ke dni v prohlaseni uvedenem, b) vyloueenim, c) umrtfm, d) zanikem pravnicke osoby. (2) Hlavni vybor miize na navrh pfedsednictva rozhodnout 0 vyloueeni elena, jestlize : a) zavaznym zpusobem nebo opetovne a pfes V}'strahu porusuje sve ~lenske povinnosti ureene ternito stanovami, zejmena : - nezaplati elensky pnspevek v tenninu a stanovene vysi - zptisobi Spoleenosti funyslne skodu. b) byl pravomocne odsouzen pro umyslny trestni ein spachany proti Spoleenosti, jejimu majetku nebo protijejim elenum. Rozhodnuti 0 vyloueeni ze Spolecnosti musi by! pisemne, musi obsahovat zdiivodneni a musi by! elenovi dorueeno do vlastnich rukou. Clenstvi zanika patnactym dnem po dorueeni rozhodnuti 0 vyloueeni. Nesouhlasi-li elen s rozhodnutim 0 vyloueeni, miize do 15 dnii od dorueeni rozhodnuti 0 vyloueeni podat odvolani k valnemu shromazdeni. Odvolani rna odkladny ucinek. Organy Spolecnosti CI.14 (1) Organy Spoleenosti, ktere zajist'uji a fidi jeji einnost jsou : a) valne shromazdeni, b) hlavni vybor, c) pfedsednictvo hlavniho vyboru (dale jen "pfedsednictvo"). (2) Kontrolnim organem Spoleenosti pro einnost hospodafskou je revizni komise. (3) Do organii Spoleenosti mohou by! volenijenjeji elenove. (4) Funkcni obdobi elenu eini pet let. Clenove organii setrvavaji ve svych funkcich at do zvoleni novych organu. (5) Clenove organii Spoleenosti mohou by! voleni opetovne. (6) Funkce elena hlavniho vyboru nebo pfedsednictva a elena revizni komise jsou vzajemne neslucitelne. (7) Zanikem elenstvi ve Spoleenosti zanika i elenstvi v jejich organech. (8) Clenum pfedsednictva a revizni komise muie by! za rykon funkce pfiznana pfimefena odmena, popf. i poskytnuta nahrada usle mzdy a nakladii spojenych s vykonem funkce. Vysi odmen i zasady uhrazovani nakladu stanovuje hlavni vybor. Povinnosti clenti organti Spolecnosti CI. 15 (1) Clenove organu Spoleenostijsou povinni vykonavat sve funkce svedomite a k nejvyssimu prospechu Spoleenosti, plnit svefene Ukoly a dodtiovat obecne zavazne pnivni pfedpisy a stanovy Spoleenosti. Jsou povinni zachovavat mleenlivost 0 duvemych infonnacich a skuteenostech, jejichz prozrazeni tfetim osobam by mohlo Spoleenosti ei elenovi zpiisobit skodu. Pokud pfi vykonu funkce zpusobi Spoleenosti skodu, odpovidaji za ni v rozsahu stanovenem zakonem. (2) Naroky Spoleenosti z odpovednosti elenu organu Spolecnosti za skodu uplatiiuje pfedsednictvo.vuei elentim pfedsednictva uplamuje naroky Spoleenosti valne shromazdeni

3 na mivrh hlavniho vyboru. (3) Tyto naroky Spolecnosti mohou by! uplatneny u soudu jen s predchozim souhlasem valneho shromazdeni. Zanik clenstvi v organu SpolecDosti (:1.16 (1) Neplni-li elen voleneho organu fadne svou funkci, muie jej pred uplynutim funkcniho obdobi organ, jeni jej do funkce zvolil, odvolat. (2) Clen Spolecnosti, ktery byl do sve funkce zvolen, muie z funkce sam odstoupit. Je vsak povinen oznamit to organu, jehoz je clenem. Jeho funkce konei dnem, kdy odstoupeni projednal organ, ktery ho zvolil. Plislusnyorgan musi projednat odstoupeni na svem nejblizsim zasedani pote, kdy se 0 odstoupeni dovedel, nejdele vsak do dvou mesicii. Po uplynuti teto lhiity se odstoupeni poklada za projednane. (3) Zanik elenstvi v organu Spolecnosti ve smyslu ust. cl. 14 odst. 7 nastava ke dni zaniku clenstvi ve Spolecnosti. (4) Na misto elena Spolecnosti, jehoz elenstvi v organu zaniklo, vstupuje podle stanoveneho pofadi zvoleny nahradnik. Clenstvi v organu Spolecnosti mu vznika dorucenim vyzvy k zahajeni vykonu funkce. Jednani organii Spolecnosti CI. 17 (1) Organy Spoleenosti jednaji 0 zalezitostech, ktere byly uvedeny na schvalenem pofadu jednani, popf. 0 zalezitostech, na jejichz projednam se organ dodatecne usnesl. (2) Jednani orgwlll spoeiva v predneseni podnetu k jednani, v rozprave a zpravidla je zakoneeno zapisem nebo usnesenim (el. 19). Hlasovani v organech Spolecnosti <:1.18 (1) Pri jednam v organech Spolecnosti nalez! kaidemu elenu techto organii jeden hlas. (2) V organech Spoleenosti se hlasuje vefejne. V jednotiirych pfipadech se mme jednajici organ usnest na hlasovani tajnem. (3) Usnesenim organu Spolecnosti je navrh, pro ktery hlasovala vetsina pfitomnych, s ryjimkou uvedenou v ust. cl. 22 odst. 3 techto stanov. Pn rovnosti hlasii rozhoduje Was predsedy. Organy Spolecnosti jsou zpiisobile usna et se, je-li pntomna nadpolovicni vetsinajejich clenii, s vyjimkou uvedenou v druhe vete c1. 22 odst. 2. Zapis z jednani organii a informovani clenii Spolecnosti CI. 19 (1) 0 priibehu jednam vsech organii Spolecnosti se ponzuje zapis, ktery musi obsahovat : a) nepnjate ncimitky elenii, ktefi pozeidali 0 jejich zaprotokolovcini, b) datum a misto koncini, c) pnjaui usneseni, d) rysledky Wasovam. _ (2) Plilohu zapisu tvon seznam ucastniklijednani a podklady, ktere byly pfedlozeny k projednavany'm bodiim. (3) Vysledky jednam organii Spolecnosti budou pnmefeny'm zpiisobem zvefejnovany. (4) KaZdy clen Spolecnosti ma pnivo vyzeidat si zapis ajeho pfilohy k nahlednuti. Valne shromaideni tl.20 (l) Valne shromazdeni je nejvyssim organem Spoleenosti. (2) Valnemu shromazdeni pfislusi : a) ureovat hlavni smery einnosti Spolecnosti do pnstiho valneho shromazdeni, b) rozhodovat 0 zakladnich otazkach koncepce rozvoje Spolecnosti, c) usnci et se na zcik.ladnich hospodarskych opatfenich, d) hodnotit cinnost hlavniho vyboru, pfedsednictva a revizni komise Spolecnosti od posledmno valneho shromazdeni, e) voht cestne cleny Spolecnosti f) urcovat pocet elenii hlavniho vyboru, predsednictva, revizni komise ajejich nahradnikii, g) voht tajny'm hlasovanim a odvolavat - eleny hlavmno vyboru ajejich namadniky, - eleny revizni komise a jejich nahradniky, h) urcit pofadi nahradnikti pro vznik jejich funkce v organech Spoleenosti, i) rozhodovat 0 odvolanich proti vyloueeni elena ze Spoleenosti, j) usnaset se na stanovach ajejich zmenach, k) usnaset se na zruseni Spoleenosti, I) schvalovat ueetni zaverku a koneenou zpravu 0 priibehu likvidace pfedlozenou likvidatorem. <:1. 21 (1) Radne valne shromcizdeni se kona nejmene jednou za 3 roky. Svolavaje hlavni vybor. (2) Hlavni vybor svola mimofadne valne shromazdeni z vlastniho podnetu, pozada-li 0 ne alespon jedna petina clenu Spolecnosti, vetsina elenu pfedsednictva nebo vetsina elenti revizni komise. (3) Hlavni vybor oznami termin konam hidneho valneho shromazdeni s programem nejmene 30 dnu pfed jeho konanim, mimoradneho valneho shromazdeni pak 15 dnli pied jeho konanim s udanim diivodu jeho svolani. CI. 22 (1) Valnemu shromazdeni predseda predseda predsednictva, pfipadne jiny clen povefeny hlavnim vyborem. (2) Valne sbromazdenije zpiisobile se usnaset,je-li pfftomna alespoii polovina clenu Spolecnosti. Nesejde-li se v ureenou dobu uvedeny poeet elenii, kqna se valne shromazdeni 0 30 minut pozdeji aje zpiisobile se usnaset zajakehokoli poctu pfitomnych. (3) K usneseni 0 zmene stanov nebo zru~eni Spolecnosti se vyfaduje souhlas dvou tfetin pntomnych elenu. (4) Valne shromazdeni doplnuje hlavnim vyborem predlozenou kandidatni listinu pro volby do organu Spolecnosti. (5) Valne shromazdeni mme tez povent hlavni vybor vypsanim a organizaci voleb clenii a nahradnildi hlavniho vyboru, revizni komise a jejich namadnildi korespondencnim zpiisobem. Platnost takoveho povefeni je casove omezena na max. 2 po sobe jdouci volebni obdobi. Na tuto dobu je valnym shromazdenim volena volebni komise pro zajisteni korespondeneniho pnibehu voleb.

4 Hlavni vjbor CI. 23 HIavni rybor fidi cinnost Spolecnosti v obdobi mezi valnymi shromazdenimi. CI. 24 (1) Hlavni rybor rna nejmene 20 elenii. (2) Hlavnimu ryboru pfislusi : a) volit ze sveho stfedu eleny pfedsednictva a jejich nahradniky, vedouci sekci a vedouci odbomych skupin, b) schvalovat einnost a hospodafeni Spolecnosti za bemy rok, c) schvalovat ueetni zaverku, d) schvalovat plan einnosti a hospodafeni na nasledujici rok, e) rozhodovat 0 pouziti zisku, pfip. Uhrade ztraty, f) urcovat rysi clenskych pfispevku, g) rozhodovat 0 poskytnuti odmeny, popf. nahrady usle mzdy a nakladu spojenych s rykonem funkce ve smyslu ust. e1. 14odst. 8 a stanovitjejich rysi a zasady jejich uhrazovani, h) zabezpecovat pfipravu valneho shromazdeni v celem rozsahu, i) znzovat a rusit sekce a odbome skupiny, j) rozhodovat 0 vyloueeni elena ze Spolecnosti, k) rozhodovat 0 vnitmi organizaeni struktufe Spoleenosti. CI. 25 Schiize hlavniho ryboru svolava die potfeby pfedsednictvo nejmene 2x do roka. RIdi je pfedseda nebo jiny jim ureeny clen pfedsednictva. Predsednictvo CI. 26 (1) Pfedsednictvo je rykonnym a statutamim organem Spolecnosti. Navenek za ne jedna pfedseda a v dobe jeho nepfitomnosti nektery z mistopfedsedii. Je-li pro pravni Ukon, ktery eini pfedsednictvo, pfedepsana pisemna fonna, je tfeba podpisu pfedsedy a dalsiho clen pfedsednictva. Za Spoleenost se pfedseda, resp. v jeho nepfitomnosti mistopfedseda a dalsi elen pfedsednictva podepisuji tak, ze k ncizvu Spolecnosti pfipoji svtij podpis s uvedenim funkce. (2) Pfedsednictvo rna nejmene sedm elenii a nejryse stejny pocet nahradnikii. (3) Pfedsednictvo voh ze sveho stfedu pfedsedu,2 mistopfedsedy, vedeckeho tajemnika, organizacniho tajemnika a hospodate. (4) Cleny predsednictvajsou i vedouci sekci. CI.27 Schiizi pfedsednictva svolava a fidi predseda, popfipade jiny jeho clen. Predsednictvo se schazi podle potfeby, nejmene vsak 6x do roka. Revizni komise CI. 28 (1) Dohled nad hospodarskou cinnosti Spolecnosti vykonava revizni komise s nejmene 3 cieny, ktefi ze sveho stfedu zvoli pfedsedu. (2) Revizni komise podava zpravu 0 hospodafenf Spoleenosti valnemu shromafdeni a hlavnimu ryboru. (3) Funkce elena revizni komise je neslueitelna s funkci elena hlavniho ryboru nebo pfedsednictva. (4) Revizni komise se pn sve pnici fidi reviznim fadem schvalenym valnjrn shromazdenim. Organizace vnitfnfch slozek Spolecnosti CI. 29 (1) Za ueelem plneni Ukolii Spolecnosti die el. 3 miize hlavni rybor zfidit die el. 5 sekce. (2) Cinnost sekce fidi jeji vedouci nebo v jeho nepfitornnosti jim ureeny zastupce za spoluueasti vedoucich odbomych skupin zaelenenych do sekce nebo za ueasti tymu odbomych pracovniku, podilejicich se na ureite einnosti sekce ad hoc. (3) Se zanikem clenstvi vedouciho sekce v hiavnim ryboru zanika i jeho funkce vedouciho sekce. CI. 30 (1) Za ueelem plneni Ukolii Spolecnosti die el. 3 miize hlavni rybor die c1. 5 v ramci sekci nebo i mimo ne zfidit odbome skupiny. (2) Cinnost odbome skupiny fidi jeji vedouci, v jeho nepfitomnosti jim urceny zastupce. (3) Se zanikem clenstvi vedouciho odbome skupiny v hlavnim ryboru zanika i jeho funkce vedouciho odbome skupiny. CI.31 Vedouci sekci a odbomych skupin svohlvaji schiize clenii sekci nebo odbomych skupin die potfeby, nejmene vsakjednou za dva roky. CI. 32 Predsednictvo Spoleenosti muze vytvaret vhodne koordinacni komise pro organizovani spoluprace s ostatnimi vedeck}'mi spolecnostmi, s vysokjrni skolami nebo s vedeckjrni a ryzkumnymi institucemi. CI.33 Pro pfipravu a plneni nekterych Ukolii Spolecnosti, at' jiz ve smyslu el. 3 nebo hospodarske povahy, miize predsednictvo vytvofit pracovnl komise. Do pracovni komise mohou byt prizvani i neclenove Spoleenosti jako odbomi poradci. Splnenim nebo zrusenim Ukolu zadaneho predsednictvem einnost komise konei. Hospodareni Spolecnosti CI. 34 K finanenimu zajisteni plneni Ukolii Spoleenosti slouff: a) clenske pfispevky, b) pfijmy vypljvajici z vlastni cinnosti Spolecnosti, c) dary, dedictvi, granty, d) dalsi pfijmy, 0 nichz rozhodne hiavni rybor Spolecnosti.

5 CI.3S (1) Zasady financovanf sve ~innosti, sestavovanf u~etnf uzaverky, v~etne rykazli 0 sve ~innosti, provadf Spole~nost podle obecne zavaznych pfedpisli. (2) Spole~nost je povinna sestavovat za kafdy rok u~etni zaverku. V souladu s nf a po jejim schvalenf hlavnfm ryborem rozhodne hlavni rybor i 0 zpusobu poufiti zisku, pop. zpusobu Uhrady ztraty Spole~nosti. Cl. 36 Zanik Spolecnosti (l) 0 zrusenf Spole~nosti rozhodne valne shromazdenf. (2) Nepfejde-li cele jmenf na pravnfho nastupce Spole~nosti, provede se jeji likvidace. (3) Likvidator jmenovany statutamfm organem Spole~nosti ~inf ukony jmenem Spole~nosti. Ke dni vstupu Spole~nosti do likvidace sestavi u~etnf rozvahu. Ke dni skon~enf likvidace sestavf likvidator u~etnf zaverku a pfedlozi ji spolu s kone~nou zpnivou 0 prlibehu likvidace a navrhem na rozdelenf likvida~niho zlistatku valnemu shromazdeni ke schvaleni. Do 30 dnli po ukon~eni likvidace pozada likvidator Ministerstvo vnitra CR o yymaz Spole~nosti z registrace. Cl. 37 Zaverecna ustanoveni (1) Zrusujf se. (2) Tyto stanovy byly pfijaty valnym shromazdenim dne. Revizni rad Spektroskopicke spolecdosti Jana Marka Marci vydany v souladu s ust. c1.28 Stanov Spolecnosti Uvodni ustanoveni CI. 1 (1) Tfmto reviznim fadem se fidi postup po vykonu kontroly ~innosti organii Spektroskopicke spole~nosti lana Marka Marci (dale jen Spolecnosti) a jejich clenli a vztahii mezi organy Spolecnosti nebo mezi organy Spolecnosti a ~leny Spolecnosti.Vykonem kontrolni ~innosti je povefena revizni komise (dale jen komise). (2) Pfedmetem ~innosti komise je zejmena : a) kontrola dodrzovcini Stanov, plneni usneseni organii Spolecnosti a'vyhodnoceni zaverii proverek, b) zpracovani vyjadieni k ro~ni ucetni zaverce a k navrhiim na pouziti zisku, pfip. uhradu ztraty, pfedlozenych ke schvaleni hlavnimu vyboru, c) sledovani efektivnosti hospodafeni s majetkem Spolecnosti, d) zpracovani celkove zpravy 0 ~innosti revizni komise pro hlavni, vybor pnp. valne shromazdeni. (3) Clenove komise jednajf a rozhodujf v souladu s obecne platnymi pfedpisy a stanovami Spolecnosti. (4) Clenove komise nejsou ze sve kontrolnf cinnosti trestne pravne odpovedni, nesou toliko odpovednost monum. Ustaveni revizni komise CI.2 (1) Clenove komise ajejich nahradnicijsou voleni valnjrn shromazdenim z ~lenii Spolecnosti. (2) Volba ~lenii komise probiha zpravidla sou~asne s volbou hlavniho ryboru. (3) Clenove komise se bezprostfedne po svem zvoleni sejdou k ustavujicf schiizi a ze sveho stfedu zvoli pfedsedu a mistopfedsedu. Ustavujicf schiizi fidi vekove nejstarsi ~len komise. Po svem zvoleni fidi dal~i priibeh schiize zvoleny pfedseda. (4) Za nove zvolenou se povazuje i komise, jejiz vsichni ~lenove byli zvoleni pro dalsf funk~ni obdobi. Ustavujici schuze teto komise k volbe pfedsedy a mistopfedsedy se must sejft i v tomto pnpade. (5) 0 priibehu schiize 0 volbe pfedsedy a mistopfedsedy se pofizuje zapis. Jednani komise Cl. 3 (1) Schiizi komise svolava a fidi pfedseda (mistopfedseda), popf. jim povefeny ~len komise. (2) Predkladane zpravy 0 proverkach ~i kontrolach obsahuji zejmena : a) program proverky, b) souhrnna zjisteni 0 pfip. nedostatcich a jejich phcinach s uvedenim za ne odpovednych osob, vcetne jejich vyjadieni nebo vysvetleni a navrhii k jejich odstraneni. (3) 0 navrhu opatfeni k odstraneni zjistenych nedostatkti rozhoduje komise usnesenim. (4) Nepfijme-li hlavni rybor nebo pfedsednictvo navrh komise na opatfeni k odstraneni zjistenych nedostatlai nebo neplni-li pfijata opatfeni, je komise opravnena pozadat hlavni vjbor 0 svohini valneho shromazdeni. (5) Predseda komise jedna za komisi a podepisuje jeji usneseni. pfedsedu v dobe jeho nepritomnosti zastupuje mistopredseda v plnem rozsahu jeho pravomoci.

6 Zmeny ve slozeni komise behem funkcniho obdobi (;1. 4 (I) Clen komise, ktery byl do sve funkce zvolen, mufe z funkce odstoupit, je v ak povinen oznamit to komisi. leho funkce kon~f doru~enfm oznameni 0 odstoupenf. (2) Na misto odstoupiv iho <!lena komise nastoupi zvoleny nahradnik, a to ode dne u<!innosti odstoupeni a v potadi, jake ur~ily vysledky voleb. (3) Toto ustanoveni plati i v pnpade, fe ~len komise zemtej. Vztah komise k valnemu shromazdeni CI.5 (I) Valne shromciidc!ni voh a odvohlva <!leny komise a jejich nahradniky, kteii jsou mu odpovedni. (2) Komise se vyjadfuje k ro<!ni u<!etnl zavc!rce a k prlici orgami Spole<!nosti ajejich vys1edkilm. (3) Komise podava valnemu shromazdeni zpravu 0 sve ~innosti. (4) Komise dava pisemnypodnc!t ke svohlni mimomdneho valneho shromazdc!ni za podminek danych v ~J. 21 odst. 3 stanov. Vztah komise k hlavnimu vjboru a pfedsednictvu CI.6 ( 1 ) Komise je nezavisla na hlavnim vyboru a ptedsednictvu. (2) Komise Upozonluje hlavni vjbor a pfedsednictvo na zji tc!ne nedostatky a POZaduje zjednani napravy. (3) Komise je opravnena vyzadovat u ~lenti hlavniho vyboru a ptedsednictva jakekoliv informace 0 hospodateni Spolecnosti a ti jsou povinni ozncimit ji bez zbyteeneho odkladu vsechny skuteenosti, ktere mohou mit zavafne dusledky v hospodateni nebo postaveni Spoleenosti a jejich elenil. Pravomoci clenti komise CI. 7 Clenove komise jsou pri vykonu sve funkce opravneni : a) pozadovat na kontrolovanych organech nebo osobach, aby ve stanovenych IhiltAch ptedlofili originalni doklady a dal~f pisemnosti ci uplne zaznamy dat na pamet'ovych mediich prostfedkil yypoeetni techniky (dale jen doklady), b) pozadovat na kontrolovanych osobach poskytnuti pravdivych a uplnych, tistnich ei. pisemnych, infonnacf 0 zji~t'ovanych as nimi souvisejfcfch skute~nostech, c) v odtivodnenych ptipadech zaji~t'ovat doklady, jejichz ptevzeti musi kontrolovane osobe pisemne potvrdit a ponechat ji kopie pfevzatjch dokladu, d) pofadovat, aby kontrolovane osoby podaly ve stanovene Ihilte navrh opatieni k odstraneni nedostatku a naslednou pisemnou zpravu 0 jejich odstranenf. Povinnosti elena komise CI. 8 (l) Povinnosti elena kontrolni komise je zjistit po kontrole skuteeny stay veci a prokcizat jej doklady. (2) Clenove kontrolni komise jsou dale povinni : a) ozi1amit kontrolovane osobe, pnp. vedoucimu funkcionan kontrolovaneho organu, zahajeni kontroly a pfedlozit povefeni k jejimu provedeni, b) settit prava a pravem chranene zajmy kontrolovanych osob, c) pfedat neprodlene pfevzate doklady kontrolovane osobe, pominou-li dtivody jejich pfevzeti, d) fadne ochraiiovat zajistene doklady proti jejich ztnite, znieeni, poskozeni nebo zneuziti, e) vyzadovat od kontrolovanych osob vysvetlivky k veci, f) pofizovat 0 vysledcich kontroly kontrolni protokol, g) zachovavat mleenlivost 0 vsech skuteenostech, 0 kterych se dozvedeli pfi vjkonu kon~oly a nezneuiit znalosti techto skuteenosti. (3) Kontrolujiciho mme zbavit povinnosti mleenlivosti ten, v jehoz zajmu tuto povinnost rna. Timto ustanovenim neni doteena povinnost oznamovat ureite skuteenosti organum pfislusnyyn podle zvlastnich pfedpisii. (4) Kontrolovane osoby jsou povinny poskytnout soueinnost odpovidajici opravnenim elenii kontrolni komise. (5) Spoleenost poskytne kontrolujicimu v nezbytnem rozsahu zabezpeeeni pro vykon kontroly. Odpovednost elena komise CI.9. (1) Clen komise, jehoz funkce skoneila, je odpovedny za fadne pfedani funkce, zejmenaje povinen odevzdat veskere pisemnosti a doklady a vyuetovat svefeny majetek Spoleenosti. (2) 0 pfedani funkce se pofidf pisemny zaznam. (3) V pnpade smrti elena komise pozada Spoleenost 0 vydani pisemnosti poziistale eleny rodiny nebo domacnosti. Kontrolni protokol CI. 10 (1) 0 kontrole se potizuje kontrolni protokol, ktery obsahuje zejmena popis zjistenych skutecnosti s uvedenim nedostatkii, oznaceni ustanoveni pravnich pfedpisu, ktere byly poruseny a vyjadfeni nebo vysvetleni kontrolovanych organu nebo osob. (2) V kontrolnim protokolu se uvadi jmeno elena komise, oznaeeni kontrolovaneho organu nebo osoby, misto a cas provedeni kontroly, pfedmet kontroly, skutecny stav, oznaeeni dokladu a ostatnich materialii, 0 ktere se protokol opira. Kontrolni protokol podepisuji elenove komise, kten se kontroly zueastnili a kten zajeho obsah odpovidaji. (3) Povinnosti elenu komise je sezncimit kontrolovane organy nebo osoby s obsahem kontrolniho protokolu a pfedatjimj~ho stejnopis. (4) Seznameni s kontrolnim protokolem ajeho pfevzeti potvrzuji kontrolovane organy nebo osoby podpisem protokolu. (5) Odmitne-li kontrolovanyorgan nebo osoba seznamit se s kontrolnim protokolem nebo toto seznameni potvrdit, vyznaci se tyto skutecnosti v kontrolnim protokolu. (6) Proti kontrolnimu protokolu miize kontrolovanyorgan nebo osoba podat ncimitky pfedsedovi kontrolni skupiny, a to ve lhute 5 dnil ode dne seznameni s protokolem, nestanovi-li kontrolujici lhiitu delsl. Namitky je nutno podat pisemne a musi bjt zduvodneny. (7) Nebylo-li namitkcim vyhoveno, stanou se soueasti protokolu. (8) Komise pfedava sva zjisteni 0 nedostatcich pfislusnym organum, ktere ve sve piisobnosti cini opatteni k naprave zjisteneho stavu. (9) Nebyly-li pn kontrole shledany nedostatky, pondf kontrolujici 0 provedene kontrole zapis. Ustanoveni z3verecna CI. 11 (1) Zrusuje se. (2) Tento kontrolni fad nabjva ueinnosti...'...

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU V zájmu rozvoje mechaniky byla ustanovena Česká společnost pro mechaniku, jež se spravuje těmito stanovami: Základní ustanovení Čl. 1 ( 1 ) Česká společnost pro

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ANALYTICKOU CYTOMETRII, z. s.

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ANALYTICKOU CYTOMETRII, z. s. STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ANALYTICKOU CYTOMETRII, z. s. Základní ustanovení Článek 1 Účel spolku Česká společnost pro analytickou cytometrii, z. s. (dále jen ČSAC) je dobrovolná nepolitická organizace

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ANALYTICKOU CYTOLOGII, O.S.

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ANALYTICKOU CYTOLOGII, O.S. STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ANALYTICKOU CYTOLOGII, O.S. Registrace provedena dne 4.12.2001 pod č.j. VS/1-1/48721/01-R ministerstvem vnitra, přidělené IČO 26548771. Základní ustanovení Článek 1 Česká

Více

S t a n o v y Svazku obci mikroregionu Taborsko

S t a n o v y Svazku obci mikroregionu Taborsko (1A) V, S t a n o v y Svazku obci mikroregionu Taborsko V ci. I. Nazev a sidlo clenu svazku 1. Mesto Tabor, Zizkovo nam. 3, 390 15 Tabor 2. Mesto Sezimovo Usti, Dr. E. Benese 21, 391 01 Sezimovo Usti I

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu:

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Jednaci fad zastupitelstva obce Francova Lhota Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Uvodni ustanoveni

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Stanovy Společnosti pro kriminalistiku opravené a doplněné znění, schválené valným shromážděním dne 22. 2. 1999

Stanovy Společnosti pro kriminalistiku opravené a doplněné znění, schválené valným shromážděním dne 22. 2. 1999 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics BOX 138, 110 01, Kaprova 12, Praha 1 Stanovy Společnosti pro kriminalistiku opravené a doplněné znění, schválené valným shromážděním dne 22. 2.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy České společnosti pro ekologii z. s.

Stanovy České společnosti pro ekologii z. s. Stanovy České společnosti pro ekologii z. s. Čl. 1 Postavení a působnost 1. Česká společnost pro ekologii z. s. (v anglickém jazyce "Czech Society for Ecology"; dále jen "ČSPE") je dobrovolné výběrové

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY KOMUNISTICKA STRANA CESKA21 51- Nazev a sidlo. Pravni pod mink v

STANOVY KOMUNISTICKA STRANA CESKA21 51- Nazev a sidlo. Pravni pod mink v STANOVY Registrace provedena dne: Jl/ :J.(t KOMUNISTICKA STRANA CESKA21 ' W IIIIMHIIM * >. I. 51- Nazev a sidlo Nazev politicke strany: KOMUNISTICKA STRANA CESKA 21 Zkratka: KSC 21 Sidlo: Karafiatova 1,

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY SVAZKU OBCI OSOBLAZSKA. ve zneni dodatku c.l, c.2, c.3, c.4, c.5 a c,6. ei.i. Nazev a si'dlo svazku. a. 2. Clenove svazku obci

STANOVY SVAZKU OBCI OSOBLAZSKA. ve zneni dodatku c.l, c.2, c.3, c.4, c.5 a c,6. ei.i. Nazev a si'dlo svazku. a. 2. Clenove svazku obci STANOVY SVAZKU OBCI OSOBLAZSKA ve zneni dodatku c.l, c.2, c.3, c.4, c.5 a c,6 ei.i Nazev a si'dlo svazku 1) Nazev svazku: Sdruzeni obci Osoblazska 2) Sidlo svazku: Na Na'me'sti 106, Osobiaha a. 2 Clenove

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava

JEDNACÍ ŘÁD. Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava JEDNACÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení. 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor,

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slivenecké kostky, z. s. Sídlo: Jantarová 950/18, Praha 5 - Slivenec, 154 00 Čl. 2 Statut spolku 1. Slivenecké kostky, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolný a nezávislý

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s.

S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s. S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s. Preambule Asociace verejne prospesnych organizacf CR, z.s. (dale jen,,asociace", ph'padne,,avpo CR") vznikla jako zajmove sdruzenf pravnickych

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s.

STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s. STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s. I. Název, sídlo, působnost a poslání organizace. 1.1 Letecký klub VINTAGE, o.s. (dále jen LKV) je občanským sdružením, jehož posláním je sdružovat na principu dobrovolnosti

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Statut spolku 1) Sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov se s účinností od 01.01.2014 považuje za spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku. Spolek

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

STANOVY Spolku JM Net ve znění platném od 19.6.2014

STANOVY Spolku JM Net ve znění platném od 19.6.2014 STANOVY Spolku JM Net ve znění platném od 19.6.2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Spolek má název: JM Net, z. s. (dále jen spolek ). 2) Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

STANOVY. České společnosti antropologické. Čl. 1 Základní ustanovení

STANOVY. České společnosti antropologické. Čl. 1 Základní ustanovení STANOVY České společnosti antropologické Čl. 1 Základní ustanovení 1.1. Název sdružení: Česká společnost antropologická (dále jen ČSA). 1.2. ČSA je dobrovolnou organizací, která sdružuje vědecké, pedagogické

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV

STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV (dále jen "Sdružení") I. NÁZEV A PRÁVNÍ POVAHA SDRUŽENÍ 1. Název Sdružení: Občanské sdružení Divadlo 6. května Holešov. 2. Sdružení je nezávislým občanským

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s.

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. NÁVRH STANOV Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice z.s. Název spolku Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. IČO 625 34 165 Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera

Stanovy občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera Stanovy občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera (dále jen sdružení

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY SPOLKU Český klub zlatokopů

STANOVY SPOLKU Český klub zlatokopů STANOVY SPOLKU Český klub zlatokopů čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Český klub zlatokopů (dále též ČKZ ). 2. Sídlo spolku: Praha 3. ČKZ je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více