Stanovy Spektroskopicke spolecnosti Jana Marka Marci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Spektroskopicke spolecnosti Jana Marka Marci"

Transkript

1 Stanovy Spektroskopicke spolecnosti Jana Marka Marci Zakladni ustanoveni CI.l (1) Spektroskopicka spolecnost lana Marka Marci (dale jen Spolecnost) je dobrovolna vyberova organizace vedeck)'ch, vedecko-pedagogick)'ch a odbomych pracovniku oboru spektroskopie, pnp. pravnickych osob, zabyvajicich se vedeckou a aplikacni cinnosti v'tomto oboru, sdruzenych ke spolecne cinnosti. (2) Spolecnost je samostatnym pravnim subjektem, jehoz pravni postaveni je dana ust. 18 odst. 2 pismo a) Obcanskeho zakoniku. (3) Spolecnost pusobi na uzemi Ceske republiky. (4) Pro zahranicni styk Spolecnost pouiiva nazev Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society. CI.2 Sidlem Spolecnosti je Praha 6, Thakurova 7. Ukoly Spolecnosti CI.3 (1) Spolecnost plni tyto Ukoly : a) podporuje rozvoj vedecke a vedecko-popularizacni prace v oboru spektroskopie, b) rozviji prognostickou cinnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupraci svych clenii ptisobicich ve vede, skolstvi a praxi, c) pfispiva ke zvysovani odbome urovne srych clenii, zejmena tech, kten zacinaji v oboru pracovat, d) dava pfislusnym odbomym pracovistim a uradfun podnety k opatrenim, t)'kajicim se rozvoje oboru, e) provadi odbome expertizy projektu se spektroskopick)'m zafizenim. (2) Spolecnost spolupracuje se zahranicnimi spolecnostmi obdobneho zamereni. Informuje o jejich odbomych akcich a podporuje ucast svych clenu na nich. CI. 4 Ke splneni Ukolti Spolecnosti : a) porada vedeck6 a pracovni konference, prednasky, diskuse, zajezdy apod. pro cleny i pro sirsi verejnost, b) porada odbome kurzy a skoleni a uspesnym absolventilln vydava osvedceni, c) vyjadfuje se k vedeck6 a publikacni cinnosti v oboru a iniciativne se podili na publikacni praxi a na provadeni edicni politiky v oboru spektroskopie, d) vydava pro sve potfeby publikace majici vztah k cinnosti Spolecnosti a k odbomym problemtim oboru, e) vypisuje souteze a ocenuje vyznamne vys1edky v oboru spektroskopie. Cleneni Spolecnosti CI. 5 Spolecnost se mme clenit na sekce a na odbome skupiny ztizene jejim hlavnim vyborem. Predsednictvo hlavnmo vyboru Spolecnosti mme zfizovat vhodne koordinacni pracovni komise pro organizovani spoluprace s ostatnimi vedeckymi spolecnostmi, vysoky'mi skolami, vedeck)'mi a vyzkumnymi ustavy apod.

2 CI.6 Sekce, odbome skupiny a komise jsou ztizovany podle odbomeho zamefeni clenu Spolecnosti. Clenstvi ve Spolecnosti CI.7 Clenem Spoleenosti miize by! fyzicka nebo pravnicka osoba, organizacni cast pravnicke osoby, pfipadne skupina osob, 0 ktere tak rozhodne hlavni vybor. Fyzicke osobe mtize by! udeleno cestne clenstvi. ' CI.8 Clenstvi vznika rozhodnutim pfedsednictva 0 pfijeti subjektu uvedeneho v el. 7 za clena Spoleenosti na zaklade pisemne pfihlasky a zaplaceni clenskeho pfispevku na 1 rok. Pravnicka osoba v pfihhisce uvede jednoho reprezentanta, ktery ji bude, stane-li se tato clenem Spoleenosti, zastupovat a jednat jejim jmenem. CI.9 (1) Cestnym clenem Spolecnosti se mme stat vedecky nebo odbomy pracovnik, ktery vyznamnou merou pfispel k rozvoji spektroskopie. (2) Cestne eleny voh na zaidade navrhu pfedsednictva valne shromazdenl (3) Zvoleny se stava cestnym elenem pfijetim volby. CI.I0 Kafdy clen se mme zucasmovat a podilet na cinnosti v jedne nebo nekolika sekcich ci odbomych skupinach nebo komisich na zaklade vlastniho uvazeni. Prava clenii CI.ll Clenove Spoleenosti maji tato pniva : a) ucastnit se valneho shromazdeni a podilet se najeho jedn8ni, b) volit a by! volen do vsech organii Spolecnosti, c) b9t elenem komisi odbomych skupin, sekci, delegaci apod. vytvmenych Spolecnosti, d) podavat navrhy a hlasovat 0 navrzich na vsech jednamch Spolecnosti, e) by! infonnovan 0 pofadam vsech akci Spoleenosti, f) pfednostne ziskavat za stanovenou cenu easopisy a publikace vydavane Spoleenosti, g) vyuzivat vyhod elenu Spoleenosti po sympoziich, kurzech a jinych odbomych akcich Spolecnosti. Povinnosti clenii CI.12 (1) Clenove jsou povinni : a) fidit se stanovami Spoleenosti a podilet se na plneni Ukolii Spolecnosti, b) pfispivat k pfenaseni nov}'ch vedeck)'ch a odbomych poznatkii prostfednictvim Spoleenosti mezi jeji eleny, c) platiti elenske pfispevky, d) poskytovat soueinnost revizni komisi Spolecnosti. (2) Na eestne eleny se tyto povinnosti nevztahuji. Zanik clenstvi CI.13 (I) Clenstv{ ve Spole~nosti znnika : a) pisemnym prohl~enim elena, ze ze Spoleenosti vystupuje; elenstvi pak zanika ke dni v prohlaseni uvedenem, b) vyloueenim, c) umrtfm, d) zanikem pravnicke osoby. (2) Hlavni vybor miize na navrh pfedsednictva rozhodnout 0 vyloueeni elena, jestlize : a) zavaznym zpusobem nebo opetovne a pfes V}'strahu porusuje sve ~lenske povinnosti ureene ternito stanovami, zejmena : - nezaplati elensky pnspevek v tenninu a stanovene vysi - zptisobi Spoleenosti funyslne skodu. b) byl pravomocne odsouzen pro umyslny trestni ein spachany proti Spoleenosti, jejimu majetku nebo protijejim elenum. Rozhodnuti 0 vyloueeni ze Spolecnosti musi by! pisemne, musi obsahovat zdiivodneni a musi by! elenovi dorueeno do vlastnich rukou. Clenstvi zanika patnactym dnem po dorueeni rozhodnuti 0 vyloueeni. Nesouhlasi-li elen s rozhodnutim 0 vyloueeni, miize do 15 dnii od dorueeni rozhodnuti 0 vyloueeni podat odvolani k valnemu shromazdeni. Odvolani rna odkladny ucinek. Organy Spolecnosti CI.14 (1) Organy Spoleenosti, ktere zajist'uji a fidi jeji einnost jsou : a) valne shromazdeni, b) hlavni vybor, c) pfedsednictvo hlavniho vyboru (dale jen "pfedsednictvo"). (2) Kontrolnim organem Spoleenosti pro einnost hospodafskou je revizni komise. (3) Do organii Spoleenosti mohou by! volenijenjeji elenove. (4) Funkcni obdobi elenu eini pet let. Clenove organii setrvavaji ve svych funkcich at do zvoleni novych organu. (5) Clenove organii Spoleenosti mohou by! voleni opetovne. (6) Funkce elena hlavniho vyboru nebo pfedsednictva a elena revizni komise jsou vzajemne neslucitelne. (7) Zanikem elenstvi ve Spoleenosti zanika i elenstvi v jejich organech. (8) Clenum pfedsednictva a revizni komise muie by! za rykon funkce pfiznana pfimefena odmena, popf. i poskytnuta nahrada usle mzdy a nakladii spojenych s vykonem funkce. Vysi odmen i zasady uhrazovani nakladu stanovuje hlavni vybor. Povinnosti clenti organti Spolecnosti CI. 15 (1) Clenove organu Spoleenostijsou povinni vykonavat sve funkce svedomite a k nejvyssimu prospechu Spoleenosti, plnit svefene Ukoly a dodtiovat obecne zavazne pnivni pfedpisy a stanovy Spoleenosti. Jsou povinni zachovavat mleenlivost 0 duvemych infonnacich a skuteenostech, jejichz prozrazeni tfetim osobam by mohlo Spoleenosti ei elenovi zpiisobit skodu. Pokud pfi vykonu funkce zpusobi Spoleenosti skodu, odpovidaji za ni v rozsahu stanovenem zakonem. (2) Naroky Spoleenosti z odpovednosti elenu organu Spolecnosti za skodu uplatiiuje pfedsednictvo.vuei elentim pfedsednictva uplamuje naroky Spoleenosti valne shromazdeni

3 na mivrh hlavniho vyboru. (3) Tyto naroky Spolecnosti mohou by! uplatneny u soudu jen s predchozim souhlasem valneho shromazdeni. Zanik clenstvi v organu SpolecDosti (:1.16 (1) Neplni-li elen voleneho organu fadne svou funkci, muie jej pred uplynutim funkcniho obdobi organ, jeni jej do funkce zvolil, odvolat. (2) Clen Spolecnosti, ktery byl do sve funkce zvolen, muie z funkce sam odstoupit. Je vsak povinen oznamit to organu, jehoz je clenem. Jeho funkce konei dnem, kdy odstoupeni projednal organ, ktery ho zvolil. Plislusnyorgan musi projednat odstoupeni na svem nejblizsim zasedani pote, kdy se 0 odstoupeni dovedel, nejdele vsak do dvou mesicii. Po uplynuti teto lhiity se odstoupeni poklada za projednane. (3) Zanik elenstvi v organu Spolecnosti ve smyslu ust. cl. 14 odst. 7 nastava ke dni zaniku clenstvi ve Spolecnosti. (4) Na misto elena Spolecnosti, jehoz elenstvi v organu zaniklo, vstupuje podle stanoveneho pofadi zvoleny nahradnik. Clenstvi v organu Spolecnosti mu vznika dorucenim vyzvy k zahajeni vykonu funkce. Jednani organii Spolecnosti CI. 17 (1) Organy Spoleenosti jednaji 0 zalezitostech, ktere byly uvedeny na schvalenem pofadu jednani, popf. 0 zalezitostech, na jejichz projednam se organ dodatecne usnesl. (2) Jednani orgwlll spoeiva v predneseni podnetu k jednani, v rozprave a zpravidla je zakoneeno zapisem nebo usnesenim (el. 19). Hlasovani v organech Spolecnosti <:1.18 (1) Pri jednam v organech Spolecnosti nalez! kaidemu elenu techto organii jeden hlas. (2) V organech Spoleenosti se hlasuje vefejne. V jednotiirych pfipadech se mme jednajici organ usnest na hlasovani tajnem. (3) Usnesenim organu Spolecnosti je navrh, pro ktery hlasovala vetsina pfitomnych, s ryjimkou uvedenou v ust. cl. 22 odst. 3 techto stanov. Pn rovnosti hlasii rozhoduje Was predsedy. Organy Spolecnosti jsou zpiisobile usna et se, je-li pntomna nadpolovicni vetsinajejich clenii, s vyjimkou uvedenou v druhe vete c1. 22 odst. 2. Zapis z jednani organii a informovani clenii Spolecnosti CI. 19 (1) 0 priibehu jednam vsech organii Spolecnosti se ponzuje zapis, ktery musi obsahovat : a) nepnjate ncimitky elenii, ktefi pozeidali 0 jejich zaprotokolovcini, b) datum a misto koncini, c) pnjaui usneseni, d) rysledky Wasovam. _ (2) Plilohu zapisu tvon seznam ucastniklijednani a podklady, ktere byly pfedlozeny k projednavany'm bodiim. (3) Vysledky jednam organii Spolecnosti budou pnmefeny'm zpiisobem zvefejnovany. (4) KaZdy clen Spolecnosti ma pnivo vyzeidat si zapis ajeho pfilohy k nahlednuti. Valne shromaideni tl.20 (l) Valne shromazdeni je nejvyssim organem Spoleenosti. (2) Valnemu shromazdeni pfislusi : a) ureovat hlavni smery einnosti Spolecnosti do pnstiho valneho shromazdeni, b) rozhodovat 0 zakladnich otazkach koncepce rozvoje Spolecnosti, c) usnci et se na zcik.ladnich hospodarskych opatfenich, d) hodnotit cinnost hlavniho vyboru, pfedsednictva a revizni komise Spolecnosti od posledmno valneho shromazdeni, e) voht cestne cleny Spolecnosti f) urcovat pocet elenii hlavniho vyboru, predsednictva, revizni komise ajejich nahradnikii, g) voht tajny'm hlasovanim a odvolavat - eleny hlavmno vyboru ajejich namadniky, - eleny revizni komise a jejich nahradniky, h) urcit pofadi nahradnikti pro vznik jejich funkce v organech Spoleenosti, i) rozhodovat 0 odvolanich proti vyloueeni elena ze Spoleenosti, j) usnaset se na stanovach ajejich zmenach, k) usnaset se na zruseni Spoleenosti, I) schvalovat ueetni zaverku a koneenou zpravu 0 priibehu likvidace pfedlozenou likvidatorem. <:1. 21 (1) Radne valne shromcizdeni se kona nejmene jednou za 3 roky. Svolavaje hlavni vybor. (2) Hlavni vybor svola mimofadne valne shromazdeni z vlastniho podnetu, pozada-li 0 ne alespon jedna petina clenu Spolecnosti, vetsina elenu pfedsednictva nebo vetsina elenti revizni komise. (3) Hlavni vybor oznami termin konam hidneho valneho shromazdeni s programem nejmene 30 dnu pfed jeho konanim, mimoradneho valneho shromazdeni pak 15 dnli pied jeho konanim s udanim diivodu jeho svolani. CI. 22 (1) Valnemu shromazdeni predseda predseda predsednictva, pfipadne jiny clen povefeny hlavnim vyborem. (2) Valne sbromazdenije zpiisobile se usnaset,je-li pfftomna alespoii polovina clenu Spolecnosti. Nesejde-li se v ureenou dobu uvedeny poeet elenii, kqna se valne shromazdeni 0 30 minut pozdeji aje zpiisobile se usnaset zajakehokoli poctu pfitomnych. (3) K usneseni 0 zmene stanov nebo zru~eni Spolecnosti se vyfaduje souhlas dvou tfetin pntomnych elenu. (4) Valne shromazdeni doplnuje hlavnim vyborem predlozenou kandidatni listinu pro volby do organu Spolecnosti. (5) Valne shromazdeni mme tez povent hlavni vybor vypsanim a organizaci voleb clenii a nahradnildi hlavniho vyboru, revizni komise a jejich namadnildi korespondencnim zpiisobem. Platnost takoveho povefeni je casove omezena na max. 2 po sobe jdouci volebni obdobi. Na tuto dobu je valnym shromazdenim volena volebni komise pro zajisteni korespondeneniho pnibehu voleb.

4 Hlavni vjbor CI. 23 HIavni rybor fidi cinnost Spolecnosti v obdobi mezi valnymi shromazdenimi. CI. 24 (1) Hlavni rybor rna nejmene 20 elenii. (2) Hlavnimu ryboru pfislusi : a) volit ze sveho stfedu eleny pfedsednictva a jejich nahradniky, vedouci sekci a vedouci odbomych skupin, b) schvalovat einnost a hospodafeni Spolecnosti za bemy rok, c) schvalovat ueetni zaverku, d) schvalovat plan einnosti a hospodafeni na nasledujici rok, e) rozhodovat 0 pouziti zisku, pfip. Uhrade ztraty, f) urcovat rysi clenskych pfispevku, g) rozhodovat 0 poskytnuti odmeny, popf. nahrady usle mzdy a nakladu spojenych s rykonem funkce ve smyslu ust. e1. 14odst. 8 a stanovitjejich rysi a zasady jejich uhrazovani, h) zabezpecovat pfipravu valneho shromazdeni v celem rozsahu, i) znzovat a rusit sekce a odbome skupiny, j) rozhodovat 0 vyloueeni elena ze Spolecnosti, k) rozhodovat 0 vnitmi organizaeni struktufe Spoleenosti. CI. 25 Schiize hlavniho ryboru svolava die potfeby pfedsednictvo nejmene 2x do roka. RIdi je pfedseda nebo jiny jim ureeny clen pfedsednictva. Predsednictvo CI. 26 (1) Pfedsednictvo je rykonnym a statutamim organem Spolecnosti. Navenek za ne jedna pfedseda a v dobe jeho nepfitomnosti nektery z mistopfedsedii. Je-li pro pravni Ukon, ktery eini pfedsednictvo, pfedepsana pisemna fonna, je tfeba podpisu pfedsedy a dalsiho clen pfedsednictva. Za Spoleenost se pfedseda, resp. v jeho nepfitomnosti mistopfedseda a dalsi elen pfedsednictva podepisuji tak, ze k ncizvu Spolecnosti pfipoji svtij podpis s uvedenim funkce. (2) Pfedsednictvo rna nejmene sedm elenii a nejryse stejny pocet nahradnikii. (3) Pfedsednictvo voh ze sveho stfedu pfedsedu,2 mistopfedsedy, vedeckeho tajemnika, organizacniho tajemnika a hospodate. (4) Cleny predsednictvajsou i vedouci sekci. CI.27 Schiizi pfedsednictva svolava a fidi predseda, popfipade jiny jeho clen. Predsednictvo se schazi podle potfeby, nejmene vsak 6x do roka. Revizni komise CI. 28 (1) Dohled nad hospodarskou cinnosti Spolecnosti vykonava revizni komise s nejmene 3 cieny, ktefi ze sveho stfedu zvoli pfedsedu. (2) Revizni komise podava zpravu 0 hospodafenf Spoleenosti valnemu shromafdeni a hlavnimu ryboru. (3) Funkce elena revizni komise je neslueitelna s funkci elena hlavniho ryboru nebo pfedsednictva. (4) Revizni komise se pn sve pnici fidi reviznim fadem schvalenym valnjrn shromazdenim. Organizace vnitfnfch slozek Spolecnosti CI. 29 (1) Za ueelem plneni Ukolii Spolecnosti die el. 3 miize hlavni rybor zfidit die el. 5 sekce. (2) Cinnost sekce fidi jeji vedouci nebo v jeho nepfitornnosti jim ureeny zastupce za spoluueasti vedoucich odbomych skupin zaelenenych do sekce nebo za ueasti tymu odbomych pracovniku, podilejicich se na ureite einnosti sekce ad hoc. (3) Se zanikem clenstvi vedouciho sekce v hiavnim ryboru zanika i jeho funkce vedouciho sekce. CI. 30 (1) Za ueelem plneni Ukolii Spolecnosti die el. 3 miize hlavni rybor die c1. 5 v ramci sekci nebo i mimo ne zfidit odbome skupiny. (2) Cinnost odbome skupiny fidi jeji vedouci, v jeho nepfitomnosti jim urceny zastupce. (3) Se zanikem clenstvi vedouciho odbome skupiny v hlavnim ryboru zanika i jeho funkce vedouciho odbome skupiny. CI.31 Vedouci sekci a odbomych skupin svohlvaji schiize clenii sekci nebo odbomych skupin die potfeby, nejmene vsakjednou za dva roky. CI. 32 Predsednictvo Spoleenosti muze vytvaret vhodne koordinacni komise pro organizovani spoluprace s ostatnimi vedeck}'mi spolecnostmi, s vysokjrni skolami nebo s vedeckjrni a ryzkumnymi institucemi. CI.33 Pro pfipravu a plneni nekterych Ukolii Spolecnosti, at' jiz ve smyslu el. 3 nebo hospodarske povahy, miize predsednictvo vytvofit pracovnl komise. Do pracovni komise mohou byt prizvani i neclenove Spoleenosti jako odbomi poradci. Splnenim nebo zrusenim Ukolu zadaneho predsednictvem einnost komise konei. Hospodareni Spolecnosti CI. 34 K finanenimu zajisteni plneni Ukolii Spoleenosti slouff: a) clenske pfispevky, b) pfijmy vypljvajici z vlastni cinnosti Spolecnosti, c) dary, dedictvi, granty, d) dalsi pfijmy, 0 nichz rozhodne hiavni rybor Spolecnosti.

5 CI.3S (1) Zasady financovanf sve ~innosti, sestavovanf u~etnf uzaverky, v~etne rykazli 0 sve ~innosti, provadf Spole~nost podle obecne zavaznych pfedpisli. (2) Spole~nost je povinna sestavovat za kafdy rok u~etni zaverku. V souladu s nf a po jejim schvalenf hlavnfm ryborem rozhodne hlavni rybor i 0 zpusobu poufiti zisku, pop. zpusobu Uhrady ztraty Spole~nosti. Cl. 36 Zanik Spolecnosti (l) 0 zrusenf Spole~nosti rozhodne valne shromazdenf. (2) Nepfejde-li cele jmenf na pravnfho nastupce Spole~nosti, provede se jeji likvidace. (3) Likvidator jmenovany statutamfm organem Spole~nosti ~inf ukony jmenem Spole~nosti. Ke dni vstupu Spole~nosti do likvidace sestavi u~etnf rozvahu. Ke dni skon~enf likvidace sestavf likvidator u~etnf zaverku a pfedlozi ji spolu s kone~nou zpnivou 0 prlibehu likvidace a navrhem na rozdelenf likvida~niho zlistatku valnemu shromazdeni ke schvaleni. Do 30 dnli po ukon~eni likvidace pozada likvidator Ministerstvo vnitra CR o yymaz Spole~nosti z registrace. Cl. 37 Zaverecna ustanoveni (1) Zrusujf se. (2) Tyto stanovy byly pfijaty valnym shromazdenim dne. Revizni rad Spektroskopicke spolecdosti Jana Marka Marci vydany v souladu s ust. c1.28 Stanov Spolecnosti Uvodni ustanoveni CI. 1 (1) Tfmto reviznim fadem se fidi postup po vykonu kontroly ~innosti organii Spektroskopicke spole~nosti lana Marka Marci (dale jen Spolecnosti) a jejich clenli a vztahii mezi organy Spolecnosti nebo mezi organy Spolecnosti a ~leny Spolecnosti.Vykonem kontrolni ~innosti je povefena revizni komise (dale jen komise). (2) Pfedmetem ~innosti komise je zejmena : a) kontrola dodrzovcini Stanov, plneni usneseni organii Spolecnosti a'vyhodnoceni zaverii proverek, b) zpracovani vyjadieni k ro~ni ucetni zaverce a k navrhiim na pouziti zisku, pfip. uhradu ztraty, pfedlozenych ke schvaleni hlavnimu vyboru, c) sledovani efektivnosti hospodafeni s majetkem Spolecnosti, d) zpracovani celkove zpravy 0 ~innosti revizni komise pro hlavni, vybor pnp. valne shromazdeni. (3) Clenove komise jednajf a rozhodujf v souladu s obecne platnymi pfedpisy a stanovami Spolecnosti. (4) Clenove komise nejsou ze sve kontrolnf cinnosti trestne pravne odpovedni, nesou toliko odpovednost monum. Ustaveni revizni komise CI.2 (1) Clenove komise ajejich nahradnicijsou voleni valnjrn shromazdenim z ~lenii Spolecnosti. (2) Volba ~lenii komise probiha zpravidla sou~asne s volbou hlavniho ryboru. (3) Clenove komise se bezprostfedne po svem zvoleni sejdou k ustavujicf schiizi a ze sveho stfedu zvoli pfedsedu a mistopfedsedu. Ustavujicf schiizi fidi vekove nejstarsi ~len komise. Po svem zvoleni fidi dal~i priibeh schiize zvoleny pfedseda. (4) Za nove zvolenou se povazuje i komise, jejiz vsichni ~lenove byli zvoleni pro dalsf funk~ni obdobi. Ustavujici schuze teto komise k volbe pfedsedy a mistopfedsedy se must sejft i v tomto pnpade. (5) 0 priibehu schiize 0 volbe pfedsedy a mistopfedsedy se pofizuje zapis. Jednani komise Cl. 3 (1) Schiizi komise svolava a fidi pfedseda (mistopfedseda), popf. jim povefeny ~len komise. (2) Predkladane zpravy 0 proverkach ~i kontrolach obsahuji zejmena : a) program proverky, b) souhrnna zjisteni 0 pfip. nedostatcich a jejich phcinach s uvedenim za ne odpovednych osob, vcetne jejich vyjadieni nebo vysvetleni a navrhii k jejich odstraneni. (3) 0 navrhu opatfeni k odstraneni zjistenych nedostatkti rozhoduje komise usnesenim. (4) Nepfijme-li hlavni rybor nebo pfedsednictvo navrh komise na opatfeni k odstraneni zjistenych nedostatlai nebo neplni-li pfijata opatfeni, je komise opravnena pozadat hlavni vjbor 0 svohini valneho shromazdeni. (5) Predseda komise jedna za komisi a podepisuje jeji usneseni. pfedsedu v dobe jeho nepritomnosti zastupuje mistopredseda v plnem rozsahu jeho pravomoci.

6 Zmeny ve slozeni komise behem funkcniho obdobi (;1. 4 (I) Clen komise, ktery byl do sve funkce zvolen, mufe z funkce odstoupit, je v ak povinen oznamit to komisi. leho funkce kon~f doru~enfm oznameni 0 odstoupenf. (2) Na misto odstoupiv iho <!lena komise nastoupi zvoleny nahradnik, a to ode dne u<!innosti odstoupeni a v potadi, jake ur~ily vysledky voleb. (3) Toto ustanoveni plati i v pnpade, fe ~len komise zemtej. Vztah komise k valnemu shromazdeni CI.5 (I) Valne shromciidc!ni voh a odvohlva <!leny komise a jejich nahradniky, kteii jsou mu odpovedni. (2) Komise se vyjadfuje k ro<!ni u<!etnl zavc!rce a k prlici orgami Spole<!nosti ajejich vys1edkilm. (3) Komise podava valnemu shromazdeni zpravu 0 sve ~innosti. (4) Komise dava pisemnypodnc!t ke svohlni mimomdneho valneho shromazdc!ni za podminek danych v ~J. 21 odst. 3 stanov. Vztah komise k hlavnimu vjboru a pfedsednictvu CI.6 ( 1 ) Komise je nezavisla na hlavnim vyboru a ptedsednictvu. (2) Komise Upozonluje hlavni vjbor a pfedsednictvo na zji tc!ne nedostatky a POZaduje zjednani napravy. (3) Komise je opravnena vyzadovat u ~lenti hlavniho vyboru a ptedsednictva jakekoliv informace 0 hospodateni Spolecnosti a ti jsou povinni ozncimit ji bez zbyteeneho odkladu vsechny skuteenosti, ktere mohou mit zavafne dusledky v hospodateni nebo postaveni Spoleenosti a jejich elenil. Pravomoci clenti komise CI. 7 Clenove komise jsou pri vykonu sve funkce opravneni : a) pozadovat na kontrolovanych organech nebo osobach, aby ve stanovenych IhiltAch ptedlofili originalni doklady a dal~f pisemnosti ci uplne zaznamy dat na pamet'ovych mediich prostfedkil yypoeetni techniky (dale jen doklady), b) pozadovat na kontrolovanych osobach poskytnuti pravdivych a uplnych, tistnich ei. pisemnych, infonnacf 0 zji~t'ovanych as nimi souvisejfcfch skute~nostech, c) v odtivodnenych ptipadech zaji~t'ovat doklady, jejichz ptevzeti musi kontrolovane osobe pisemne potvrdit a ponechat ji kopie pfevzatjch dokladu, d) pofadovat, aby kontrolovane osoby podaly ve stanovene Ihilte navrh opatieni k odstraneni nedostatku a naslednou pisemnou zpravu 0 jejich odstranenf. Povinnosti elena komise CI. 8 (l) Povinnosti elena kontrolni komise je zjistit po kontrole skuteeny stay veci a prokcizat jej doklady. (2) Clenove kontrolni komise jsou dale povinni : a) ozi1amit kontrolovane osobe, pnp. vedoucimu funkcionan kontrolovaneho organu, zahajeni kontroly a pfedlozit povefeni k jejimu provedeni, b) settit prava a pravem chranene zajmy kontrolovanych osob, c) pfedat neprodlene pfevzate doklady kontrolovane osobe, pominou-li dtivody jejich pfevzeti, d) fadne ochraiiovat zajistene doklady proti jejich ztnite, znieeni, poskozeni nebo zneuziti, e) vyzadovat od kontrolovanych osob vysvetlivky k veci, f) pofizovat 0 vysledcich kontroly kontrolni protokol, g) zachovavat mleenlivost 0 vsech skuteenostech, 0 kterych se dozvedeli pfi vjkonu kon~oly a nezneuiit znalosti techto skuteenosti. (3) Kontrolujiciho mme zbavit povinnosti mleenlivosti ten, v jehoz zajmu tuto povinnost rna. Timto ustanovenim neni doteena povinnost oznamovat ureite skuteenosti organum pfislusnyyn podle zvlastnich pfedpisii. (4) Kontrolovane osoby jsou povinny poskytnout soueinnost odpovidajici opravnenim elenii kontrolni komise. (5) Spoleenost poskytne kontrolujicimu v nezbytnem rozsahu zabezpeeeni pro vykon kontroly. Odpovednost elena komise CI.9. (1) Clen komise, jehoz funkce skoneila, je odpovedny za fadne pfedani funkce, zejmenaje povinen odevzdat veskere pisemnosti a doklady a vyuetovat svefeny majetek Spoleenosti. (2) 0 pfedani funkce se pofidf pisemny zaznam. (3) V pnpade smrti elena komise pozada Spoleenost 0 vydani pisemnosti poziistale eleny rodiny nebo domacnosti. Kontrolni protokol CI. 10 (1) 0 kontrole se potizuje kontrolni protokol, ktery obsahuje zejmena popis zjistenych skutecnosti s uvedenim nedostatkii, oznaceni ustanoveni pravnich pfedpisu, ktere byly poruseny a vyjadfeni nebo vysvetleni kontrolovanych organu nebo osob. (2) V kontrolnim protokolu se uvadi jmeno elena komise, oznaeeni kontrolovaneho organu nebo osoby, misto a cas provedeni kontroly, pfedmet kontroly, skutecny stav, oznaeeni dokladu a ostatnich materialii, 0 ktere se protokol opira. Kontrolni protokol podepisuji elenove komise, kten se kontroly zueastnili a kten zajeho obsah odpovidaji. (3) Povinnosti elenu komise je sezncimit kontrolovane organy nebo osoby s obsahem kontrolniho protokolu a pfedatjimj~ho stejnopis. (4) Seznameni s kontrolnim protokolem ajeho pfevzeti potvrzuji kontrolovane organy nebo osoby podpisem protokolu. (5) Odmitne-li kontrolovanyorgan nebo osoba seznamit se s kontrolnim protokolem nebo toto seznameni potvrdit, vyznaci se tyto skutecnosti v kontrolnim protokolu. (6) Proti kontrolnimu protokolu miize kontrolovanyorgan nebo osoba podat ncimitky pfedsedovi kontrolni skupiny, a to ve lhute 5 dnil ode dne seznameni s protokolem, nestanovi-li kontrolujici lhiitu delsl. Namitky je nutno podat pisemne a musi bjt zduvodneny. (7) Nebylo-li namitkcim vyhoveno, stanou se soueasti protokolu. (8) Komise pfedava sva zjisteni 0 nedostatcich pfislusnym organum, ktere ve sve piisobnosti cini opatteni k naprave zjisteneho stavu. (9) Nebyly-li pn kontrole shledany nedostatky, pondf kontrolujici 0 provedene kontrole zapis. Ustanoveni z3verecna CI. 11 (1) Zrusuje se. (2) Tento kontrolni fad nabjva ueinnosti...'...

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu:

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Jednaci fad zastupitelstva obce Francova Lhota Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Uvodni ustanoveni

Více

S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s.

S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s. S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s. Preambule Asociace verejne prospesnych organizacf CR, z.s. (dale jen,,asociace", ph'padne,,avpo CR") vznikla jako zajmove sdruzenf pravnickych

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 23. 5. 2013 I. Základní ustanovení Článek 1 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 2. Sídlo družstva: České Budějovice,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ S T A N O V Y Moravského rybářského svazu, o.s. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Moravský rybářský svaz, o.s. (dále jen Svaz) je občanským sdružením podle

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více