Co je nového v Bruselu a v Evropě 2 str. 2 Daňové stimuly: EK prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v Bruselu a v Evropě 2 str. 2 Daňové stimuly: EK prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj"

Transkript

1 Zpravodaj 2006 LISTOPAD 02 Editorial - Mattia Crosetto Vážení čtenáři, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu propaguje v centru evropské politiky jednu z hlavních kulturních událostí Zlínského kraje Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. V pátek 8. prosince 2006 v hod. představí kancelář Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, společně se Stálým zastoupením ČR při Evropské unii, slovenský film O dvě slabiky pozadu, vítězný festivalový snímek roku Film režírovaný Katarínou Šulajovou získal řadu ocenění nejen v ČR a SR, ale i v Maďarsku. Děj je mozaikou skutečných i snových situací, především z prostředí mladých lidí. Projekce filmu bude slavnostně zahájena manažerem pro vnější vztahy Zlínského filmového festivalu, Markem Turňou. První uvedení Zlínského festivalu do Bruselu je určeno pro zde žijící české s slovenské rodiny. V případě úspěchu tohoto pilotního projektu, jej bude možné rozšířit pro širší publikum v rámci celé bruselské mezinárodní komunity. Tato kulturní událost je součástí aktivit pořádaných Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu, jejichž cílem je zvýšit obecné povědomí o tomto regionu na evropské úrovni, propagovat jeho regionální představitele a upozornit mezinárodní partnery na kulturní bohatství Zlínského kraje. Mattia Crosetto Zlínský kraj v Bruselu Obsah Co je nového v Bruselu a v Evropě 2 str. 2 Daňové stimuly: EK prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj str. 3 Zaměřeno na nové programy EU page 3 3 str. 4 Zelená kniha EK o projektu GALILEO str. 4 Sjednocování Evropy prostřednictvím kultury Stručně o politikách a programech EU page str. 5 5 Nová Zpráva o evropské politice sousedství Rozšíření Schengenského prostoru se neurychlí EK přijala nova pravidla pro přeshraniční obchod s elektřinou v EU Výzvy k předkládání projektů page 6 str. 6 Přehled událostí a oznámení o volných místech str. 7 1

2 Co je nového v Bruselu a v Evropě Daňové stimuly: Evropská komise prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj Evropská komise přijala Zprávu o efektivnějším využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj; účelem je posílit investice do výzkumu a vývoje a podpořit vznik nových pracovních míst a hospodářský růst v Evropě. Zpráva upřesňuje právní podmínky vyplývající z evropského precedenčního práva a stanovuje základní principy a dobrou praxi pro vytvoření daňových stimulů na poli výzkumu a vývoje. Vyzývá tak členské státy ke zlepšení a koordinaci daňových stimulů v konkrétních otázkách výzkumu a vývoje. Daňové stimuly Výzkum a vývoj je pro naši ekonomiku a konkurenceschopnost v globalizovaném světě naprosto nezbytný. Jsem přesvědčen, že pokud budou daňové stimuly podporující výzkum a vývoj členskými zeměmi koordinovány, pomohou Evropě k větší konkurenceschopnosti, vytvoří nová pracovní místa a podpoří hospodářský růst, prohlásil komisař László Kovács. Vyzývám členské země, průmysl i výzkumníky, aby podpořili jednotnější a příznivější daňové prostředí pro inovaci a spolupráci napříč hranicemi států. V současné době se daňové stimuly staly jedním z klíčových nástrojů mnoha členských států pro rozvoj výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru. Paralelně s těmito aktivitami i na poli průmyslu se prosazuje otevřený inovační model a přeshraniční spolupráce je stále běžnější, především v high-tech sektoru. Daňová rozdílnost nicméně vedla ke komplexnějšímu řešení daní v oblasti výzkumu a vývoje v Evropě a je mezinárodní evropské spolupráci spíše překážkou. EK v této souvislosti upozorňuje na to, že daňové stimuly, které zvýhodňují pouze domácí aktivity, nejsou slučitelné se Smlouvou o ES. Je rovněž důležité mít na paměti, že daňové stimuly pro výzkum a vývoj, zaměřené na specifickou skupinu nebo odvětví, mohou být chápány jako státní podpora, a tudíž se musejí slučovat s předpisy Společenství o státní podpoře. Členské státy tedy musejí počítat s tím, že nový rámec státní podpory pro výzkum a vývoj, který EK přijala paralelně se Zprávou o efektivnějším využití daňových stimulů, může mít přímý vliv na daňové stimuly pro výzkum a vývoj. Evropská komise nabízí pomoc týkající se možností hlavních návrhů, charakteristik a relevantních faktorů při vytváření či aktualizaci daňových stimulů, které mohou členské země využít. Mezi ně může patřit například: - zajištění, aby daňové stimuly byly jednoduše přístupné pro široké spektrum firem zabývajících se výzkumem a vývojem; - jednoduchost pravidel, nízké administrativní náklady a jejich dodržování; - principy pro vyhodnocení daňových stimulů, - dodávky musejí být realizovány včas, musejí být efektivní a předvídatelné. Evropská komise vyzývá členské země ke spolupráci v rámci daňové problematiky ohledně řady společných otázek týkajících se především financování rozsáhlých mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, podpory růstu inovačních projektů iniciovaných mladými lidmi, přeshraniční mobility výzkumníků a filantropického financování výzkumu. Zpráva poskytuje konkrétní doporučení pro všechny výše zmíněné oblasti. Základní fakta V roce 2002 vyhlásila Evropská rada cíl, podle nějž se mají investice do výzkumu a vývoje přiblížit do roku % HDP, z čehož 2 % mají pocházet ze soukromého sektoru. V akčním plánu investic do výzkumu Evropská komise prohlásila výzkum a vývoj za klíčový faktor, který napomůže růstu produktivity a hospodářskému růstu; společenská návratnost investic je často vyšší než soukromá návratnost pro investující firmu. Toto selhání trhu nemůže být napraveno bez zásahu veřejné správy. Mezi nástroji pro podporu výzkumu a vývoje v soukromém sektoru implementovanými členskými zeměmi představují daňové stimuly výhodu, která spočívá především v tom, že jsou včasné, předvídatelné a transparentní. Zároveň přilákají více firem, které jsou ochotny do výzkumu a vývoje investovat, a navíc mohou vyvolat trvalé změny ve způsobu plánování a podílení se na aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje. V poslední době vzrostl počet členských zemí (15 zemí EU), které implementovaly či hlouběji rozvinuly daňové stimuly pro firmy s cílem řídit více výzkumných aktivit. Více informací týkajících se Zprávy o efektivnějším využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj najdete na: 2

3 Co je nového v Bruselu a v Evropě Lenka Struhárová-Jančaříková z KÚZK: školení v Bruselu Profil Lenka Struhárová-Jančaříková pracuje na Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje. Náplní její každodenní práce je především investiční příprava a realizace velkých krajských projektů. Další oblastí, kterou se zabývá, je řešení problematiky brownfields ve Zlínském kraji. Jedná se o nevyužívané a opuštěné, někdy kontaminované plochy, zejména zemědělského a průmyslového, ale i vojenského charakteru. Je zřejmé, že obě tyto oblasti jsou jak realizačně, tak finančně velmi náročné. Financování takových projektů mnohdy vyžaduje spolufinancování z různých zdrojů, nejenom z rozpočtu Zlínského kraje, ale především ze zdrojů Evropské unie. Zkušenosti získané na odborné stáži organizované Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu Je nezbytné, aby lidé, kteří připravují projekty financované z EU, měli reálnou představu o fungování Evropské unie, o fungování jednotlivých institucí, výborů a komisí, o její struktuře, financování a vazbách mezi těmito institucemi, říká Lenka Struhárová Jančaříková. Právě proto v těchto dnech absolvuji individuální šestitýdenní stáž v Bruselu, která je zaměřena na seznámení se s hlavními institucemi EU, tj. s Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a dalšími institucemi jako jsou Výbor regionů, Evropská investiční banka a jiné. Hlavním účelem mé stáže je prozkoumání a hledání vhodných zdrojů financování pro připravované investiční projekty Zlínského kraje. V těchto dnech jsem měla možnost spolupracovat se zástupci Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, seznámit se s pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU, diskutovat s nimi o Národním strategickém rozvojovém plánu pro ČR a připravovaných Operačních programech pro programovací období Účastnila jsem se mnoha konferencí pořádaných na Evropské komisi a Radě EU, na téma problematiky přistupujících a nových členských států EU. Dalšími velkými tématy, kterými se teď EU aktuálně zabývá, jsou vzdělání, pracovní příležitosti, kultura a kulturní dědictví v zemích EU. Několik dnů jsem strávila přímo v sídle Výboru regionů, kde jsem mohla pozorovat, jak jsou připravovány podklady do jeho šesti komisí a jak skutečně probíhají práce těchto komisí. Setkala jsem se se zástupcem EIB, se kterým jsem hovořila na téma přípravy projektů v oblasti urbanismu, zejména ploch greenfields a brownfields, o principech vytváření vhodných investiční příležitostí v kraji apod. Z kulturní oblasti jsem měla možnost posedět se slavným režisérem Jiřím Menzelem u příležitosti jeho návštěvy Bruselu a shlédnout jeho film Rozmarné léto v rámci akce pořádané prostřednictvím Stálého zastoupení ČR a Českého centra. Toto velkoměsto, jeho architektura, nesmírné množství avantgardních obchůdků a butiků, rušné a živé obyvatelstvo, na mě velmi zapůsobilo. Zvláště hluboký dojem ve mě zanechalo věhlasné náměstí Grote Markt/Grand Place, lemované spoustou cukráren a kavárniček, provoněné pravou belgickou čokoládou a pralinkami, s 96 metrů vysokou věží radnice, odkud se během pár minut dostanete ke slavné sošce čurajícího chlapečka Mannekena Pise. Rovněž mě překvapila blízkost jednotlivých institucí EU. V podstatě celá administrativa EU je situována na jednom místě. Osobní zkušenost z Bruselu je velmi cenná. Věřím, že bude přínosem pro Zlínský kraj Poděkování Závěrem bych chtěla poděkovat zástupcům kraje, kteří mi tuto pracovní cestu umožnili a dále pracovníkům Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, kteří mi připravili pestrý a zajímavý program, umožnili mi setkat se a poznat spoustu zajímavých lidí, kteří úzce pracují na tématech regionů EU a kteří mohou osobně pomoci při přípravě dalších projektů kraje. Věřím, že tato stáž přinese obrovskou zkušenost nejenom mě osobně, při běžných každodenních pracovních povinnostech, ale bude přínosem i pro Zlínský kraj, jelikož bude mít zaměstnance, kteří budou mít praktickou a osobní zkušenost získanou na místě, kde se fyzicky připravují, vyjednávají a rozdělují prostředky EU, přímo z Bruselu. 3

4 Zaměřeno na nové programy EU Zelená kniha Evropské komise o projektu GALILEO GALILEO představuje největší projekt v oblasti průmyslu, který byl kdy organizován v evropském měřítku: je prvním veřejno-soukromým partnerstvím, první veřejnou infrastrukturou vlastněnou evropskými institucemi. Uspořádání 30 satelitů, které jsou umístěny na třech různých oběžných drahách, je vyřešeno tak, aby optimalizovala pokrytí celé planety, což neumožňuje ani současná struktura systému GPS a GLONASS. Rada EU pro dopravu a její sekce pro dopravu, telekomunikace a energetiku uspořádala 12. října v Lucemburku zasedání, na němž se usnesla na společném postupu týkající se dvou nařízení o ukončení Společného programu GALILEO (GJU), jehož aktivity budou převedeny na Evropský úřad pro dohled na GNSS (GSA). GJU bude rozpuštěn pozměňovacím návrhem Nařízením Rady č. 876/2002, které tento program ustavilo, a jeho aktivity budou převedeny na GSA pozměňovacím návrhem Nařízení Rady č. 1321/2004, který ustavil a definoval odpovědnosti GSA. Co se týče účasti třetí země na projektu GALILEO, dospěla Komise k závěru, že je nezbytné definovat role a podmínky, za nichž by třetí země na projektu participovala. Před přijetím návrhové verze mandátu pro vztahy s mezinárodními partnery bude ještě Komise muset zvážit danou problematiku hlouběji. Ještě před koncem roku zveřejní EK Zelenou knihu stanovující pravidla přihlášení se do programu. Zelená kniha Evropské komise vybídne všechny relevantní subjekty do diskuse o tom, jakými způsoby může veřejný sektor vytvářet adekvátní politický a právní rámec pro podporu vývoje aplikací satelitního navigování kromě finanční podpory výzkumu a vytváření infrastruktury. Na základě konzultací budou příslušná opatření doporučena Radě a Parlamentu. Podrobnosti o projektu GALILEO najdete na: Sjednocování Evropy prostřednictvím kultury Sjednocování Evropy se netýká jenom politiky a hospodářství, ale má také významnou kulturní dimenzi. Iniciativa Duše pro Evropu se zaměřuje nepodstatu kulturní stránky evropanství a prosazuje myšlenku Evropy vytvořené Evropany a pro Evropany, tedy ne jenom prostřednictvím jejich institucí. Kulturní duch Evropy nabývá na stále větší důležitosti jakožto prostředek sblížení Evropanů různých národností a posílení jejich vztahů se sousedskými zeměmi a zbytkem světa. Iniciativa Duše pro Evropu (zahájena v r. 2004) sbližuje členy občanské společnosti, vědce, akademiky a představitele světa kultury, politiky a obchodu, kteří společně diskutují o efektivním a trvale udržitelném využití evropských kulturních zdrojů. Druhá konference na toto téma se konala v Berlíně listopadu Podobně jako na úspěšné první konferenci se její účastníci pokoušeli jasněji definovat kulturní koncept Evropy a implementovat iniciativu efektivněji, mimo jiné i kvůli blížícímu se Evropskému roku mezikulturního dialogu Na konferenci se sešli evropští komisaři se zástupci židovských a islámských komunit. Předseda EK José Manuel Barosso, který se konference rovněž zúčastnil, prohlásil: Otázka co může Evropa vykonat pro kulturu a co může kultura vykonat pro Evropu není nová. V tomto kontextu ale nabývá nové naléhavosti. Kromě konferencí je tříletý projekt (ukončení je plánováno na rok 2008) rovněž zaměřen na spolupráci s Agenturou Aleph pro spolupráci Evropy a Středního východu; jeho cílem je zdůraznit přispění Evropy ke globální kulturní scéně. Další klíčové cíle projektu představují využití kulturních zdrojů jihovýchodní Evropy, které mohou napomoci rozvoji regionu, a dále představení celovečerních filmů, jejichž existence dokládá evropské kulturní bohatství a rozmanitost. Více informací najdete na: 4

5 Stručně o politikách a programech EU Nová Zpráva o Evropské politice sousedství 29. listopadu vydala Evropská komise novou Zprávu o posílení Evropské politiky sousedství (ENP European Neighbourhood Policy). Vzhledem k tomu, že právě toto téma je jednou z klíčových priorit, kterou se chystá zabývat Německo v období svého nadcházejícího předsednictví, představí Komise nové a konkrétnější podněty pro další rozvíjení této politiky. Komise předložila nové návrhy přinášející nové nabídky těm partnerům ENP, kteří mají zájem o rychlejší a kvalitnější reformy, a zároveň efektivnější stimuly pro země, které stále váhají. Prvních 18 měsíců Evropské politiky sousedství položilo základy pro výrazné posílení vztahů mezi EU a jejími sousedy (Izrael, Jordánsko, Moldávie, Maroko, Palestinská samospráva, Tunisko a Ukrajina), jak budou dokumentovat průběžné zprávy prvního Akčního plánu. Cílem zprávy bude zaměřit budoucí snahy na implementaci Akčních plánů tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Evropská komise Rozšíření Schengenského prostoru se neurychlí 25. října 2006 přijal Evropský parlament právní základ pro nový Schengenský informační systém (SIS II). Počítačová databáze umožní rozšířit Schengenský prostor o nové členské země a Švýcarsko. Evropská komise nedávno oznámila, že Schengenský prostor, v jehož rámci bude možný volný pohyb po EU, bude otevřen s dvouletým zpožděním oproti původnímu termínu v roce 2007, kdy do něj měly výt začleněny nové členské země. Jako důvod zpoždění uvedla EK technické problémy např. instalaci kontrolního systému SIS II, který propojuje databáze pasů i jiné. Evropský parlament EK přijala nova pravidla pro přeshraniční obchod s elektřinou v EU Evropská komise přijala pozměněné pokyny pro řízení přeshraničního obchodu s elektřinou v EU. Nová pravidla zlepšují způsob, kterým je v EU spravován přenosový systém. Pravidla zároveň vyžadují zlepšenou spolupráci mezi operátory přenosového systému na vymezení přeshraničních toků elektřiny a na zvládnutí přetížení přenosové sítě. Pravidla přikazují operátorům používat společnou metodu pro stanovení přenosové kapacity, která chápe evropskou síť jako jednotnou. V nových pokynech je Evropa rozdělena do sedmi regionů podle skutečného fyzického stavu sítě. Jihovýchodní Evropa bude osmým regionem, na který se budou vztahovat stejná pravidla prostřednictvím Smlouvy o energii Evropského společenství. Regionální přístup představuje pragmatický přemosťující krok k plně integrovanému vnitřnímu trhu s elektřinou. Transparentnost je ústředním tématem pokynů. Bude třeba zveřejnit kompletní informace týkající se přenosové sítě, trhu a toku elektřiny a elektráren tak, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro všechny hráče na trhu s elektřinou. Evropská Komise 5

6 Výzvy k předkládání projektů Audiovizuální tvorba a média Uzávěrka Odkaz Média 2007 Podpora pro nadnárodní distribuci evropských filmů - Podpora pro mezinárodní distributory evropských filmů Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 07/06 Média 2007 Opatření pro podporu propagace a přístupu na trh: festivaly audiovizuální tvorby Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 05/ OJ_C_ OJ_C Občanská společnost Uzávěrka Odkaz Strukturální podpora pro výzkumné organizace zabývající se evropskou veřejnou politikou a pro občanská sdružení operující na evropské úrovni Citizenship EACEA Výzva č. 12/ OJ_C Youth in Action Akce 4.1 Podpora pro organizace aktivní na evropské úrovni v oblasti aktivit pro mládež Výzva č. 1/ OJ_C Kultura Uzávěrka Odkaz Podpora kulturních akcí část 1.1 několikaleté kooperativní projekty část opatření pro podporu kooperace Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 9/ OJ_C Podpora literárních překladů Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No/ OJ_C Organizace a realizace výroční Ceny EU v oblasti kulturního dědictví Předběžná výzva k předkládání projektů DG EAC No 55/06 Podpora organizací aktivních na evropské úrovni působících v oblasti kultury Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 06/ OJ_C OJ_C Nové výzvy 6

7 Události týdne Kulturní akce Plenární zasedání Výboru regionů Slavnostní ceremoniál Brusel Brusel Brusel Vánoční koncert českých a moravských krajů zastoupených v Bruselu Kostel Minimes Brusel 67. zasedání Výboru regionů v Bruselu Budova Charlemagne Brusel Evropská cena za podnikání pro rok 2006 Slavnostní předání cen Brusel Nabídka pracovních míst Evropská investiční banka Úvěrový specialista - odkaz: OP06WWW12 Oddělení: GŘ pro úvěrové operace (Evropa) Místo: Lucemburk Uzávěrka: neomezeno Evropská banka pro obnovu a rozvoj Stáže pro mladé absolventy z EU Číslo odkazu: Země: Velká Británie, Město: Londýn Oddělení: Místoprezident pro rizikový management Tým: rizikový management finanční správy Uzávěrka: Vydání uzavřeno v Bruselu dne Co najdete v příštím čísle Filmový festival Zlín v Bruselu Zvláštní akce pořádaná Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU Kontakty: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu - Zlin Region Representative Office 46 Boulevard de la Cambre, B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32)

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Zaměřeno na nové programy EU page str. 4 3 Upevnění Evropské politiky sousedství

Zaměřeno na nové programy EU page str. 4 3 Upevnění Evropské politiky sousedství 3 NEWSLETTER 2006 PROSINEC 01 Editorial - Mattia Crosetto Milí čtenáři, první ročník Filmového festivalu Zlín v Bruselu zaznamenal velký úspěch. Tento pilotní projekt, zorganizovaný Kanceláři Zlínského

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Financování sportu z programů EU

Financování sportu z programů EU Financování sportu z programů EU Financování sportu v období 2007-2014 Specializovaný program podpory sportu z fondů EU neexistoval (pouze Přípravné akce ) Financování na národní úrovni Financování sportu

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno Společnost Adresa Pozice JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více