Co je nového v Bruselu a v Evropě 2 str. 2 Daňové stimuly: EK prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v Bruselu a v Evropě 2 str. 2 Daňové stimuly: EK prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj"

Transkript

1 Zpravodaj 2006 LISTOPAD 02 Editorial - Mattia Crosetto Vážení čtenáři, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu propaguje v centru evropské politiky jednu z hlavních kulturních událostí Zlínského kraje Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. V pátek 8. prosince 2006 v hod. představí kancelář Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, společně se Stálým zastoupením ČR při Evropské unii, slovenský film O dvě slabiky pozadu, vítězný festivalový snímek roku Film režírovaný Katarínou Šulajovou získal řadu ocenění nejen v ČR a SR, ale i v Maďarsku. Děj je mozaikou skutečných i snových situací, především z prostředí mladých lidí. Projekce filmu bude slavnostně zahájena manažerem pro vnější vztahy Zlínského filmového festivalu, Markem Turňou. První uvedení Zlínského festivalu do Bruselu je určeno pro zde žijící české s slovenské rodiny. V případě úspěchu tohoto pilotního projektu, jej bude možné rozšířit pro širší publikum v rámci celé bruselské mezinárodní komunity. Tato kulturní událost je součástí aktivit pořádaných Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu, jejichž cílem je zvýšit obecné povědomí o tomto regionu na evropské úrovni, propagovat jeho regionální představitele a upozornit mezinárodní partnery na kulturní bohatství Zlínského kraje. Mattia Crosetto Zlínský kraj v Bruselu Obsah Co je nového v Bruselu a v Evropě 2 str. 2 Daňové stimuly: EK prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj str. 3 Zaměřeno na nové programy EU page 3 3 str. 4 Zelená kniha EK o projektu GALILEO str. 4 Sjednocování Evropy prostřednictvím kultury Stručně o politikách a programech EU page str. 5 5 Nová Zpráva o evropské politice sousedství Rozšíření Schengenského prostoru se neurychlí EK přijala nova pravidla pro přeshraniční obchod s elektřinou v EU Výzvy k předkládání projektů page 6 str. 6 Přehled událostí a oznámení o volných místech str. 7 1

2 Co je nového v Bruselu a v Evropě Daňové stimuly: Evropská komise prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj Evropská komise přijala Zprávu o efektivnějším využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj; účelem je posílit investice do výzkumu a vývoje a podpořit vznik nových pracovních míst a hospodářský růst v Evropě. Zpráva upřesňuje právní podmínky vyplývající z evropského precedenčního práva a stanovuje základní principy a dobrou praxi pro vytvoření daňových stimulů na poli výzkumu a vývoje. Vyzývá tak členské státy ke zlepšení a koordinaci daňových stimulů v konkrétních otázkách výzkumu a vývoje. Daňové stimuly Výzkum a vývoj je pro naši ekonomiku a konkurenceschopnost v globalizovaném světě naprosto nezbytný. Jsem přesvědčen, že pokud budou daňové stimuly podporující výzkum a vývoj členskými zeměmi koordinovány, pomohou Evropě k větší konkurenceschopnosti, vytvoří nová pracovní místa a podpoří hospodářský růst, prohlásil komisař László Kovács. Vyzývám členské země, průmysl i výzkumníky, aby podpořili jednotnější a příznivější daňové prostředí pro inovaci a spolupráci napříč hranicemi států. V současné době se daňové stimuly staly jedním z klíčových nástrojů mnoha členských států pro rozvoj výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru. Paralelně s těmito aktivitami i na poli průmyslu se prosazuje otevřený inovační model a přeshraniční spolupráce je stále běžnější, především v high-tech sektoru. Daňová rozdílnost nicméně vedla ke komplexnějšímu řešení daní v oblasti výzkumu a vývoje v Evropě a je mezinárodní evropské spolupráci spíše překážkou. EK v této souvislosti upozorňuje na to, že daňové stimuly, které zvýhodňují pouze domácí aktivity, nejsou slučitelné se Smlouvou o ES. Je rovněž důležité mít na paměti, že daňové stimuly pro výzkum a vývoj, zaměřené na specifickou skupinu nebo odvětví, mohou být chápány jako státní podpora, a tudíž se musejí slučovat s předpisy Společenství o státní podpoře. Členské státy tedy musejí počítat s tím, že nový rámec státní podpory pro výzkum a vývoj, který EK přijala paralelně se Zprávou o efektivnějším využití daňových stimulů, může mít přímý vliv na daňové stimuly pro výzkum a vývoj. Evropská komise nabízí pomoc týkající se možností hlavních návrhů, charakteristik a relevantních faktorů při vytváření či aktualizaci daňových stimulů, které mohou členské země využít. Mezi ně může patřit například: - zajištění, aby daňové stimuly byly jednoduše přístupné pro široké spektrum firem zabývajících se výzkumem a vývojem; - jednoduchost pravidel, nízké administrativní náklady a jejich dodržování; - principy pro vyhodnocení daňových stimulů, - dodávky musejí být realizovány včas, musejí být efektivní a předvídatelné. Evropská komise vyzývá členské země ke spolupráci v rámci daňové problematiky ohledně řady společných otázek týkajících se především financování rozsáhlých mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, podpory růstu inovačních projektů iniciovaných mladými lidmi, přeshraniční mobility výzkumníků a filantropického financování výzkumu. Zpráva poskytuje konkrétní doporučení pro všechny výše zmíněné oblasti. Základní fakta V roce 2002 vyhlásila Evropská rada cíl, podle nějž se mají investice do výzkumu a vývoje přiblížit do roku % HDP, z čehož 2 % mají pocházet ze soukromého sektoru. V akčním plánu investic do výzkumu Evropská komise prohlásila výzkum a vývoj za klíčový faktor, který napomůže růstu produktivity a hospodářskému růstu; společenská návratnost investic je často vyšší než soukromá návratnost pro investující firmu. Toto selhání trhu nemůže být napraveno bez zásahu veřejné správy. Mezi nástroji pro podporu výzkumu a vývoje v soukromém sektoru implementovanými členskými zeměmi představují daňové stimuly výhodu, která spočívá především v tom, že jsou včasné, předvídatelné a transparentní. Zároveň přilákají více firem, které jsou ochotny do výzkumu a vývoje investovat, a navíc mohou vyvolat trvalé změny ve způsobu plánování a podílení se na aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje. V poslední době vzrostl počet členských zemí (15 zemí EU), které implementovaly či hlouběji rozvinuly daňové stimuly pro firmy s cílem řídit více výzkumných aktivit. Více informací týkajících se Zprávy o efektivnějším využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj najdete na: 2

3 Co je nového v Bruselu a v Evropě Lenka Struhárová-Jančaříková z KÚZK: školení v Bruselu Profil Lenka Struhárová-Jančaříková pracuje na Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje. Náplní její každodenní práce je především investiční příprava a realizace velkých krajských projektů. Další oblastí, kterou se zabývá, je řešení problematiky brownfields ve Zlínském kraji. Jedná se o nevyužívané a opuštěné, někdy kontaminované plochy, zejména zemědělského a průmyslového, ale i vojenského charakteru. Je zřejmé, že obě tyto oblasti jsou jak realizačně, tak finančně velmi náročné. Financování takových projektů mnohdy vyžaduje spolufinancování z různých zdrojů, nejenom z rozpočtu Zlínského kraje, ale především ze zdrojů Evropské unie. Zkušenosti získané na odborné stáži organizované Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu Je nezbytné, aby lidé, kteří připravují projekty financované z EU, měli reálnou představu o fungování Evropské unie, o fungování jednotlivých institucí, výborů a komisí, o její struktuře, financování a vazbách mezi těmito institucemi, říká Lenka Struhárová Jančaříková. Právě proto v těchto dnech absolvuji individuální šestitýdenní stáž v Bruselu, která je zaměřena na seznámení se s hlavními institucemi EU, tj. s Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a dalšími institucemi jako jsou Výbor regionů, Evropská investiční banka a jiné. Hlavním účelem mé stáže je prozkoumání a hledání vhodných zdrojů financování pro připravované investiční projekty Zlínského kraje. V těchto dnech jsem měla možnost spolupracovat se zástupci Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, seznámit se s pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU, diskutovat s nimi o Národním strategickém rozvojovém plánu pro ČR a připravovaných Operačních programech pro programovací období Účastnila jsem se mnoha konferencí pořádaných na Evropské komisi a Radě EU, na téma problematiky přistupujících a nových členských států EU. Dalšími velkými tématy, kterými se teď EU aktuálně zabývá, jsou vzdělání, pracovní příležitosti, kultura a kulturní dědictví v zemích EU. Několik dnů jsem strávila přímo v sídle Výboru regionů, kde jsem mohla pozorovat, jak jsou připravovány podklady do jeho šesti komisí a jak skutečně probíhají práce těchto komisí. Setkala jsem se se zástupcem EIB, se kterým jsem hovořila na téma přípravy projektů v oblasti urbanismu, zejména ploch greenfields a brownfields, o principech vytváření vhodných investiční příležitostí v kraji apod. Z kulturní oblasti jsem měla možnost posedět se slavným režisérem Jiřím Menzelem u příležitosti jeho návštěvy Bruselu a shlédnout jeho film Rozmarné léto v rámci akce pořádané prostřednictvím Stálého zastoupení ČR a Českého centra. Toto velkoměsto, jeho architektura, nesmírné množství avantgardních obchůdků a butiků, rušné a živé obyvatelstvo, na mě velmi zapůsobilo. Zvláště hluboký dojem ve mě zanechalo věhlasné náměstí Grote Markt/Grand Place, lemované spoustou cukráren a kavárniček, provoněné pravou belgickou čokoládou a pralinkami, s 96 metrů vysokou věží radnice, odkud se během pár minut dostanete ke slavné sošce čurajícího chlapečka Mannekena Pise. Rovněž mě překvapila blízkost jednotlivých institucí EU. V podstatě celá administrativa EU je situována na jednom místě. Osobní zkušenost z Bruselu je velmi cenná. Věřím, že bude přínosem pro Zlínský kraj Poděkování Závěrem bych chtěla poděkovat zástupcům kraje, kteří mi tuto pracovní cestu umožnili a dále pracovníkům Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, kteří mi připravili pestrý a zajímavý program, umožnili mi setkat se a poznat spoustu zajímavých lidí, kteří úzce pracují na tématech regionů EU a kteří mohou osobně pomoci při přípravě dalších projektů kraje. Věřím, že tato stáž přinese obrovskou zkušenost nejenom mě osobně, při běžných každodenních pracovních povinnostech, ale bude přínosem i pro Zlínský kraj, jelikož bude mít zaměstnance, kteří budou mít praktickou a osobní zkušenost získanou na místě, kde se fyzicky připravují, vyjednávají a rozdělují prostředky EU, přímo z Bruselu. 3

4 Zaměřeno na nové programy EU Zelená kniha Evropské komise o projektu GALILEO GALILEO představuje největší projekt v oblasti průmyslu, který byl kdy organizován v evropském měřítku: je prvním veřejno-soukromým partnerstvím, první veřejnou infrastrukturou vlastněnou evropskými institucemi. Uspořádání 30 satelitů, které jsou umístěny na třech různých oběžných drahách, je vyřešeno tak, aby optimalizovala pokrytí celé planety, což neumožňuje ani současná struktura systému GPS a GLONASS. Rada EU pro dopravu a její sekce pro dopravu, telekomunikace a energetiku uspořádala 12. října v Lucemburku zasedání, na němž se usnesla na společném postupu týkající se dvou nařízení o ukončení Společného programu GALILEO (GJU), jehož aktivity budou převedeny na Evropský úřad pro dohled na GNSS (GSA). GJU bude rozpuštěn pozměňovacím návrhem Nařízením Rady č. 876/2002, které tento program ustavilo, a jeho aktivity budou převedeny na GSA pozměňovacím návrhem Nařízení Rady č. 1321/2004, který ustavil a definoval odpovědnosti GSA. Co se týče účasti třetí země na projektu GALILEO, dospěla Komise k závěru, že je nezbytné definovat role a podmínky, za nichž by třetí země na projektu participovala. Před přijetím návrhové verze mandátu pro vztahy s mezinárodními partnery bude ještě Komise muset zvážit danou problematiku hlouběji. Ještě před koncem roku zveřejní EK Zelenou knihu stanovující pravidla přihlášení se do programu. Zelená kniha Evropské komise vybídne všechny relevantní subjekty do diskuse o tom, jakými způsoby může veřejný sektor vytvářet adekvátní politický a právní rámec pro podporu vývoje aplikací satelitního navigování kromě finanční podpory výzkumu a vytváření infrastruktury. Na základě konzultací budou příslušná opatření doporučena Radě a Parlamentu. Podrobnosti o projektu GALILEO najdete na: Sjednocování Evropy prostřednictvím kultury Sjednocování Evropy se netýká jenom politiky a hospodářství, ale má také významnou kulturní dimenzi. Iniciativa Duše pro Evropu se zaměřuje nepodstatu kulturní stránky evropanství a prosazuje myšlenku Evropy vytvořené Evropany a pro Evropany, tedy ne jenom prostřednictvím jejich institucí. Kulturní duch Evropy nabývá na stále větší důležitosti jakožto prostředek sblížení Evropanů různých národností a posílení jejich vztahů se sousedskými zeměmi a zbytkem světa. Iniciativa Duše pro Evropu (zahájena v r. 2004) sbližuje členy občanské společnosti, vědce, akademiky a představitele světa kultury, politiky a obchodu, kteří společně diskutují o efektivním a trvale udržitelném využití evropských kulturních zdrojů. Druhá konference na toto téma se konala v Berlíně listopadu Podobně jako na úspěšné první konferenci se její účastníci pokoušeli jasněji definovat kulturní koncept Evropy a implementovat iniciativu efektivněji, mimo jiné i kvůli blížícímu se Evropskému roku mezikulturního dialogu Na konferenci se sešli evropští komisaři se zástupci židovských a islámských komunit. Předseda EK José Manuel Barosso, který se konference rovněž zúčastnil, prohlásil: Otázka co může Evropa vykonat pro kulturu a co může kultura vykonat pro Evropu není nová. V tomto kontextu ale nabývá nové naléhavosti. Kromě konferencí je tříletý projekt (ukončení je plánováno na rok 2008) rovněž zaměřen na spolupráci s Agenturou Aleph pro spolupráci Evropy a Středního východu; jeho cílem je zdůraznit přispění Evropy ke globální kulturní scéně. Další klíčové cíle projektu představují využití kulturních zdrojů jihovýchodní Evropy, které mohou napomoci rozvoji regionu, a dále představení celovečerních filmů, jejichž existence dokládá evropské kulturní bohatství a rozmanitost. Více informací najdete na: 4

5 Stručně o politikách a programech EU Nová Zpráva o Evropské politice sousedství 29. listopadu vydala Evropská komise novou Zprávu o posílení Evropské politiky sousedství (ENP European Neighbourhood Policy). Vzhledem k tomu, že právě toto téma je jednou z klíčových priorit, kterou se chystá zabývat Německo v období svého nadcházejícího předsednictví, představí Komise nové a konkrétnější podněty pro další rozvíjení této politiky. Komise předložila nové návrhy přinášející nové nabídky těm partnerům ENP, kteří mají zájem o rychlejší a kvalitnější reformy, a zároveň efektivnější stimuly pro země, které stále váhají. Prvních 18 měsíců Evropské politiky sousedství položilo základy pro výrazné posílení vztahů mezi EU a jejími sousedy (Izrael, Jordánsko, Moldávie, Maroko, Palestinská samospráva, Tunisko a Ukrajina), jak budou dokumentovat průběžné zprávy prvního Akčního plánu. Cílem zprávy bude zaměřit budoucí snahy na implementaci Akčních plánů tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Evropská komise Rozšíření Schengenského prostoru se neurychlí 25. října 2006 přijal Evropský parlament právní základ pro nový Schengenský informační systém (SIS II). Počítačová databáze umožní rozšířit Schengenský prostor o nové členské země a Švýcarsko. Evropská komise nedávno oznámila, že Schengenský prostor, v jehož rámci bude možný volný pohyb po EU, bude otevřen s dvouletým zpožděním oproti původnímu termínu v roce 2007, kdy do něj měly výt začleněny nové členské země. Jako důvod zpoždění uvedla EK technické problémy např. instalaci kontrolního systému SIS II, který propojuje databáze pasů i jiné. Evropský parlament EK přijala nova pravidla pro přeshraniční obchod s elektřinou v EU Evropská komise přijala pozměněné pokyny pro řízení přeshraničního obchodu s elektřinou v EU. Nová pravidla zlepšují způsob, kterým je v EU spravován přenosový systém. Pravidla zároveň vyžadují zlepšenou spolupráci mezi operátory přenosového systému na vymezení přeshraničních toků elektřiny a na zvládnutí přetížení přenosové sítě. Pravidla přikazují operátorům používat společnou metodu pro stanovení přenosové kapacity, která chápe evropskou síť jako jednotnou. V nových pokynech je Evropa rozdělena do sedmi regionů podle skutečného fyzického stavu sítě. Jihovýchodní Evropa bude osmým regionem, na který se budou vztahovat stejná pravidla prostřednictvím Smlouvy o energii Evropského společenství. Regionální přístup představuje pragmatický přemosťující krok k plně integrovanému vnitřnímu trhu s elektřinou. Transparentnost je ústředním tématem pokynů. Bude třeba zveřejnit kompletní informace týkající se přenosové sítě, trhu a toku elektřiny a elektráren tak, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro všechny hráče na trhu s elektřinou. Evropská Komise 5

6 Výzvy k předkládání projektů Audiovizuální tvorba a média Uzávěrka Odkaz Média 2007 Podpora pro nadnárodní distribuci evropských filmů - Podpora pro mezinárodní distributory evropských filmů Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 07/06 Média 2007 Opatření pro podporu propagace a přístupu na trh: festivaly audiovizuální tvorby Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 05/ OJ_C_ OJ_C Občanská společnost Uzávěrka Odkaz Strukturální podpora pro výzkumné organizace zabývající se evropskou veřejnou politikou a pro občanská sdružení operující na evropské úrovni Citizenship EACEA Výzva č. 12/ OJ_C Youth in Action Akce 4.1 Podpora pro organizace aktivní na evropské úrovni v oblasti aktivit pro mládež Výzva č. 1/ OJ_C Kultura Uzávěrka Odkaz Podpora kulturních akcí část 1.1 několikaleté kooperativní projekty část opatření pro podporu kooperace Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 9/ OJ_C Podpora literárních překladů Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No/ OJ_C Organizace a realizace výroční Ceny EU v oblasti kulturního dědictví Předběžná výzva k předkládání projektů DG EAC No 55/06 Podpora organizací aktivních na evropské úrovni působících v oblasti kultury Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 06/ OJ_C OJ_C Nové výzvy 6

7 Události týdne Kulturní akce Plenární zasedání Výboru regionů Slavnostní ceremoniál Brusel Brusel Brusel Vánoční koncert českých a moravských krajů zastoupených v Bruselu Kostel Minimes Brusel 67. zasedání Výboru regionů v Bruselu Budova Charlemagne Brusel Evropská cena za podnikání pro rok 2006 Slavnostní předání cen Brusel Nabídka pracovních míst Evropská investiční banka Úvěrový specialista - odkaz: OP06WWW12 Oddělení: GŘ pro úvěrové operace (Evropa) Místo: Lucemburk Uzávěrka: neomezeno Evropská banka pro obnovu a rozvoj Stáže pro mladé absolventy z EU Číslo odkazu: Země: Velká Británie, Město: Londýn Oddělení: Místoprezident pro rizikový management Tým: rizikový management finanční správy Uzávěrka: Vydání uzavřeno v Bruselu dne Co najdete v příštím čísle Filmový festival Zlín v Bruselu Zvláštní akce pořádaná Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU Kontakty: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu - Zlin Region Representative Office 46 Boulevard de la Cambre, B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32)

Zaměřeno na nové programy EU page str. 4 3 Upevnění Evropské politiky sousedství

Zaměřeno na nové programy EU page str. 4 3 Upevnění Evropské politiky sousedství 3 NEWSLETTER 2006 PROSINEC 01 Editorial - Mattia Crosetto Milí čtenáři, první ročník Filmového festivalu Zlín v Bruselu zaznamenal velký úspěch. Tento pilotní projekt, zorganizovaný Kanceláři Zlínského

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU.

Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU. ZPRÁVY z Bruselu Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Pravidla EU o hospodářské soutěži v rámci vnitřního trhu: Evropská komise provádí reformu pravidel státní podpory malým

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

eu - informace přímo do vašeho e-mailu Číslo 6/březen 2007

eu - informace přímo do vašeho e-mailu Číslo 6/březen 2007 eu - informace přímo do vašeho e-mailu e - info Číslo 6/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Krajské školy získaly více jak pět

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2011 KOM(2011) 48 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS

Více

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* 19. 11. 2011 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU

PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA PÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU hájící u evropských institucí a podnikatelských asociací zájmy

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 6. července 2010 P7_TA-PROV(2010)07-06 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE PE 443.887 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P7_TA(2010)0248

Více