Co je nového v Bruselu a v Evropě 2 str. 2 Daňové stimuly: EK prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v Bruselu a v Evropě 2 str. 2 Daňové stimuly: EK prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj"

Transkript

1 Zpravodaj 2006 LISTOPAD 02 Editorial - Mattia Crosetto Vážení čtenáři, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu propaguje v centru evropské politiky jednu z hlavních kulturních událostí Zlínského kraje Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. V pátek 8. prosince 2006 v hod. představí kancelář Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, společně se Stálým zastoupením ČR při Evropské unii, slovenský film O dvě slabiky pozadu, vítězný festivalový snímek roku Film režírovaný Katarínou Šulajovou získal řadu ocenění nejen v ČR a SR, ale i v Maďarsku. Děj je mozaikou skutečných i snových situací, především z prostředí mladých lidí. Projekce filmu bude slavnostně zahájena manažerem pro vnější vztahy Zlínského filmového festivalu, Markem Turňou. První uvedení Zlínského festivalu do Bruselu je určeno pro zde žijící české s slovenské rodiny. V případě úspěchu tohoto pilotního projektu, jej bude možné rozšířit pro širší publikum v rámci celé bruselské mezinárodní komunity. Tato kulturní událost je součástí aktivit pořádaných Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu, jejichž cílem je zvýšit obecné povědomí o tomto regionu na evropské úrovni, propagovat jeho regionální představitele a upozornit mezinárodní partnery na kulturní bohatství Zlínského kraje. Mattia Crosetto Zlínský kraj v Bruselu Obsah Co je nového v Bruselu a v Evropě 2 str. 2 Daňové stimuly: EK prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj str. 3 Zaměřeno na nové programy EU page 3 3 str. 4 Zelená kniha EK o projektu GALILEO str. 4 Sjednocování Evropy prostřednictvím kultury Stručně o politikách a programech EU page str. 5 5 Nová Zpráva o evropské politice sousedství Rozšíření Schengenského prostoru se neurychlí EK přijala nova pravidla pro přeshraniční obchod s elektřinou v EU Výzvy k předkládání projektů page 6 str. 6 Přehled událostí a oznámení o volných místech str. 7 1

2 Co je nového v Bruselu a v Evropě Daňové stimuly: Evropská komise prosazuje efektivní využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj Evropská komise přijala Zprávu o efektivnějším využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj; účelem je posílit investice do výzkumu a vývoje a podpořit vznik nových pracovních míst a hospodářský růst v Evropě. Zpráva upřesňuje právní podmínky vyplývající z evropského precedenčního práva a stanovuje základní principy a dobrou praxi pro vytvoření daňových stimulů na poli výzkumu a vývoje. Vyzývá tak členské státy ke zlepšení a koordinaci daňových stimulů v konkrétních otázkách výzkumu a vývoje. Daňové stimuly Výzkum a vývoj je pro naši ekonomiku a konkurenceschopnost v globalizovaném světě naprosto nezbytný. Jsem přesvědčen, že pokud budou daňové stimuly podporující výzkum a vývoj členskými zeměmi koordinovány, pomohou Evropě k větší konkurenceschopnosti, vytvoří nová pracovní místa a podpoří hospodářský růst, prohlásil komisař László Kovács. Vyzývám členské země, průmysl i výzkumníky, aby podpořili jednotnější a příznivější daňové prostředí pro inovaci a spolupráci napříč hranicemi států. V současné době se daňové stimuly staly jedním z klíčových nástrojů mnoha členských států pro rozvoj výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru. Paralelně s těmito aktivitami i na poli průmyslu se prosazuje otevřený inovační model a přeshraniční spolupráce je stále běžnější, především v high-tech sektoru. Daňová rozdílnost nicméně vedla ke komplexnějšímu řešení daní v oblasti výzkumu a vývoje v Evropě a je mezinárodní evropské spolupráci spíše překážkou. EK v této souvislosti upozorňuje na to, že daňové stimuly, které zvýhodňují pouze domácí aktivity, nejsou slučitelné se Smlouvou o ES. Je rovněž důležité mít na paměti, že daňové stimuly pro výzkum a vývoj, zaměřené na specifickou skupinu nebo odvětví, mohou být chápány jako státní podpora, a tudíž se musejí slučovat s předpisy Společenství o státní podpoře. Členské státy tedy musejí počítat s tím, že nový rámec státní podpory pro výzkum a vývoj, který EK přijala paralelně se Zprávou o efektivnějším využití daňových stimulů, může mít přímý vliv na daňové stimuly pro výzkum a vývoj. Evropská komise nabízí pomoc týkající se možností hlavních návrhů, charakteristik a relevantních faktorů při vytváření či aktualizaci daňových stimulů, které mohou členské země využít. Mezi ně může patřit například: - zajištění, aby daňové stimuly byly jednoduše přístupné pro široké spektrum firem zabývajících se výzkumem a vývojem; - jednoduchost pravidel, nízké administrativní náklady a jejich dodržování; - principy pro vyhodnocení daňových stimulů, - dodávky musejí být realizovány včas, musejí být efektivní a předvídatelné. Evropská komise vyzývá členské země ke spolupráci v rámci daňové problematiky ohledně řady společných otázek týkajících se především financování rozsáhlých mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, podpory růstu inovačních projektů iniciovaných mladými lidmi, přeshraniční mobility výzkumníků a filantropického financování výzkumu. Zpráva poskytuje konkrétní doporučení pro všechny výše zmíněné oblasti. Základní fakta V roce 2002 vyhlásila Evropská rada cíl, podle nějž se mají investice do výzkumu a vývoje přiblížit do roku % HDP, z čehož 2 % mají pocházet ze soukromého sektoru. V akčním plánu investic do výzkumu Evropská komise prohlásila výzkum a vývoj za klíčový faktor, který napomůže růstu produktivity a hospodářskému růstu; společenská návratnost investic je často vyšší než soukromá návratnost pro investující firmu. Toto selhání trhu nemůže být napraveno bez zásahu veřejné správy. Mezi nástroji pro podporu výzkumu a vývoje v soukromém sektoru implementovanými členskými zeměmi představují daňové stimuly výhodu, která spočívá především v tom, že jsou včasné, předvídatelné a transparentní. Zároveň přilákají více firem, které jsou ochotny do výzkumu a vývoje investovat, a navíc mohou vyvolat trvalé změny ve způsobu plánování a podílení se na aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje. V poslední době vzrostl počet členských zemí (15 zemí EU), které implementovaly či hlouběji rozvinuly daňové stimuly pro firmy s cílem řídit více výzkumných aktivit. Více informací týkajících se Zprávy o efektivnějším využití daňových stimulů pro výzkum a vývoj najdete na: 2

3 Co je nového v Bruselu a v Evropě Lenka Struhárová-Jančaříková z KÚZK: školení v Bruselu Profil Lenka Struhárová-Jančaříková pracuje na Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje. Náplní její každodenní práce je především investiční příprava a realizace velkých krajských projektů. Další oblastí, kterou se zabývá, je řešení problematiky brownfields ve Zlínském kraji. Jedná se o nevyužívané a opuštěné, někdy kontaminované plochy, zejména zemědělského a průmyslového, ale i vojenského charakteru. Je zřejmé, že obě tyto oblasti jsou jak realizačně, tak finančně velmi náročné. Financování takových projektů mnohdy vyžaduje spolufinancování z různých zdrojů, nejenom z rozpočtu Zlínského kraje, ale především ze zdrojů Evropské unie. Zkušenosti získané na odborné stáži organizované Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu Je nezbytné, aby lidé, kteří připravují projekty financované z EU, měli reálnou představu o fungování Evropské unie, o fungování jednotlivých institucí, výborů a komisí, o její struktuře, financování a vazbách mezi těmito institucemi, říká Lenka Struhárová Jančaříková. Právě proto v těchto dnech absolvuji individuální šestitýdenní stáž v Bruselu, která je zaměřena na seznámení se s hlavními institucemi EU, tj. s Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a dalšími institucemi jako jsou Výbor regionů, Evropská investiční banka a jiné. Hlavním účelem mé stáže je prozkoumání a hledání vhodných zdrojů financování pro připravované investiční projekty Zlínského kraje. V těchto dnech jsem měla možnost spolupracovat se zástupci Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, seznámit se s pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU, diskutovat s nimi o Národním strategickém rozvojovém plánu pro ČR a připravovaných Operačních programech pro programovací období Účastnila jsem se mnoha konferencí pořádaných na Evropské komisi a Radě EU, na téma problematiky přistupujících a nových členských států EU. Dalšími velkými tématy, kterými se teď EU aktuálně zabývá, jsou vzdělání, pracovní příležitosti, kultura a kulturní dědictví v zemích EU. Několik dnů jsem strávila přímo v sídle Výboru regionů, kde jsem mohla pozorovat, jak jsou připravovány podklady do jeho šesti komisí a jak skutečně probíhají práce těchto komisí. Setkala jsem se se zástupcem EIB, se kterým jsem hovořila na téma přípravy projektů v oblasti urbanismu, zejména ploch greenfields a brownfields, o principech vytváření vhodných investiční příležitostí v kraji apod. Z kulturní oblasti jsem měla možnost posedět se slavným režisérem Jiřím Menzelem u příležitosti jeho návštěvy Bruselu a shlédnout jeho film Rozmarné léto v rámci akce pořádané prostřednictvím Stálého zastoupení ČR a Českého centra. Toto velkoměsto, jeho architektura, nesmírné množství avantgardních obchůdků a butiků, rušné a živé obyvatelstvo, na mě velmi zapůsobilo. Zvláště hluboký dojem ve mě zanechalo věhlasné náměstí Grote Markt/Grand Place, lemované spoustou cukráren a kavárniček, provoněné pravou belgickou čokoládou a pralinkami, s 96 metrů vysokou věží radnice, odkud se během pár minut dostanete ke slavné sošce čurajícího chlapečka Mannekena Pise. Rovněž mě překvapila blízkost jednotlivých institucí EU. V podstatě celá administrativa EU je situována na jednom místě. Osobní zkušenost z Bruselu je velmi cenná. Věřím, že bude přínosem pro Zlínský kraj Poděkování Závěrem bych chtěla poděkovat zástupcům kraje, kteří mi tuto pracovní cestu umožnili a dále pracovníkům Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, kteří mi připravili pestrý a zajímavý program, umožnili mi setkat se a poznat spoustu zajímavých lidí, kteří úzce pracují na tématech regionů EU a kteří mohou osobně pomoci při přípravě dalších projektů kraje. Věřím, že tato stáž přinese obrovskou zkušenost nejenom mě osobně, při běžných každodenních pracovních povinnostech, ale bude přínosem i pro Zlínský kraj, jelikož bude mít zaměstnance, kteří budou mít praktickou a osobní zkušenost získanou na místě, kde se fyzicky připravují, vyjednávají a rozdělují prostředky EU, přímo z Bruselu. 3

4 Zaměřeno na nové programy EU Zelená kniha Evropské komise o projektu GALILEO GALILEO představuje největší projekt v oblasti průmyslu, který byl kdy organizován v evropském měřítku: je prvním veřejno-soukromým partnerstvím, první veřejnou infrastrukturou vlastněnou evropskými institucemi. Uspořádání 30 satelitů, které jsou umístěny na třech různých oběžných drahách, je vyřešeno tak, aby optimalizovala pokrytí celé planety, což neumožňuje ani současná struktura systému GPS a GLONASS. Rada EU pro dopravu a její sekce pro dopravu, telekomunikace a energetiku uspořádala 12. října v Lucemburku zasedání, na němž se usnesla na společném postupu týkající se dvou nařízení o ukončení Společného programu GALILEO (GJU), jehož aktivity budou převedeny na Evropský úřad pro dohled na GNSS (GSA). GJU bude rozpuštěn pozměňovacím návrhem Nařízením Rady č. 876/2002, které tento program ustavilo, a jeho aktivity budou převedeny na GSA pozměňovacím návrhem Nařízení Rady č. 1321/2004, který ustavil a definoval odpovědnosti GSA. Co se týče účasti třetí země na projektu GALILEO, dospěla Komise k závěru, že je nezbytné definovat role a podmínky, za nichž by třetí země na projektu participovala. Před přijetím návrhové verze mandátu pro vztahy s mezinárodními partnery bude ještě Komise muset zvážit danou problematiku hlouběji. Ještě před koncem roku zveřejní EK Zelenou knihu stanovující pravidla přihlášení se do programu. Zelená kniha Evropské komise vybídne všechny relevantní subjekty do diskuse o tom, jakými způsoby může veřejný sektor vytvářet adekvátní politický a právní rámec pro podporu vývoje aplikací satelitního navigování kromě finanční podpory výzkumu a vytváření infrastruktury. Na základě konzultací budou příslušná opatření doporučena Radě a Parlamentu. Podrobnosti o projektu GALILEO najdete na: Sjednocování Evropy prostřednictvím kultury Sjednocování Evropy se netýká jenom politiky a hospodářství, ale má také významnou kulturní dimenzi. Iniciativa Duše pro Evropu se zaměřuje nepodstatu kulturní stránky evropanství a prosazuje myšlenku Evropy vytvořené Evropany a pro Evropany, tedy ne jenom prostřednictvím jejich institucí. Kulturní duch Evropy nabývá na stále větší důležitosti jakožto prostředek sblížení Evropanů různých národností a posílení jejich vztahů se sousedskými zeměmi a zbytkem světa. Iniciativa Duše pro Evropu (zahájena v r. 2004) sbližuje členy občanské společnosti, vědce, akademiky a představitele světa kultury, politiky a obchodu, kteří společně diskutují o efektivním a trvale udržitelném využití evropských kulturních zdrojů. Druhá konference na toto téma se konala v Berlíně listopadu Podobně jako na úspěšné první konferenci se její účastníci pokoušeli jasněji definovat kulturní koncept Evropy a implementovat iniciativu efektivněji, mimo jiné i kvůli blížícímu se Evropskému roku mezikulturního dialogu Na konferenci se sešli evropští komisaři se zástupci židovských a islámských komunit. Předseda EK José Manuel Barosso, který se konference rovněž zúčastnil, prohlásil: Otázka co může Evropa vykonat pro kulturu a co může kultura vykonat pro Evropu není nová. V tomto kontextu ale nabývá nové naléhavosti. Kromě konferencí je tříletý projekt (ukončení je plánováno na rok 2008) rovněž zaměřen na spolupráci s Agenturou Aleph pro spolupráci Evropy a Středního východu; jeho cílem je zdůraznit přispění Evropy ke globální kulturní scéně. Další klíčové cíle projektu představují využití kulturních zdrojů jihovýchodní Evropy, které mohou napomoci rozvoji regionu, a dále představení celovečerních filmů, jejichž existence dokládá evropské kulturní bohatství a rozmanitost. Více informací najdete na: 4

5 Stručně o politikách a programech EU Nová Zpráva o Evropské politice sousedství 29. listopadu vydala Evropská komise novou Zprávu o posílení Evropské politiky sousedství (ENP European Neighbourhood Policy). Vzhledem k tomu, že právě toto téma je jednou z klíčových priorit, kterou se chystá zabývat Německo v období svého nadcházejícího předsednictví, představí Komise nové a konkrétnější podněty pro další rozvíjení této politiky. Komise předložila nové návrhy přinášející nové nabídky těm partnerům ENP, kteří mají zájem o rychlejší a kvalitnější reformy, a zároveň efektivnější stimuly pro země, které stále váhají. Prvních 18 měsíců Evropské politiky sousedství položilo základy pro výrazné posílení vztahů mezi EU a jejími sousedy (Izrael, Jordánsko, Moldávie, Maroko, Palestinská samospráva, Tunisko a Ukrajina), jak budou dokumentovat průběžné zprávy prvního Akčního plánu. Cílem zprávy bude zaměřit budoucí snahy na implementaci Akčních plánů tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Evropská komise Rozšíření Schengenského prostoru se neurychlí 25. října 2006 přijal Evropský parlament právní základ pro nový Schengenský informační systém (SIS II). Počítačová databáze umožní rozšířit Schengenský prostor o nové členské země a Švýcarsko. Evropská komise nedávno oznámila, že Schengenský prostor, v jehož rámci bude možný volný pohyb po EU, bude otevřen s dvouletým zpožděním oproti původnímu termínu v roce 2007, kdy do něj měly výt začleněny nové členské země. Jako důvod zpoždění uvedla EK technické problémy např. instalaci kontrolního systému SIS II, který propojuje databáze pasů i jiné. Evropský parlament EK přijala nova pravidla pro přeshraniční obchod s elektřinou v EU Evropská komise přijala pozměněné pokyny pro řízení přeshraničního obchodu s elektřinou v EU. Nová pravidla zlepšují způsob, kterým je v EU spravován přenosový systém. Pravidla zároveň vyžadují zlepšenou spolupráci mezi operátory přenosového systému na vymezení přeshraničních toků elektřiny a na zvládnutí přetížení přenosové sítě. Pravidla přikazují operátorům používat společnou metodu pro stanovení přenosové kapacity, která chápe evropskou síť jako jednotnou. V nových pokynech je Evropa rozdělena do sedmi regionů podle skutečného fyzického stavu sítě. Jihovýchodní Evropa bude osmým regionem, na který se budou vztahovat stejná pravidla prostřednictvím Smlouvy o energii Evropského společenství. Regionální přístup představuje pragmatický přemosťující krok k plně integrovanému vnitřnímu trhu s elektřinou. Transparentnost je ústředním tématem pokynů. Bude třeba zveřejnit kompletní informace týkající se přenosové sítě, trhu a toku elektřiny a elektráren tak, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro všechny hráče na trhu s elektřinou. Evropská Komise 5

6 Výzvy k předkládání projektů Audiovizuální tvorba a média Uzávěrka Odkaz Média 2007 Podpora pro nadnárodní distribuci evropských filmů - Podpora pro mezinárodní distributory evropských filmů Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 07/06 Média 2007 Opatření pro podporu propagace a přístupu na trh: festivaly audiovizuální tvorby Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 05/ OJ_C_ OJ_C Občanská společnost Uzávěrka Odkaz Strukturální podpora pro výzkumné organizace zabývající se evropskou veřejnou politikou a pro občanská sdružení operující na evropské úrovni Citizenship EACEA Výzva č. 12/ OJ_C Youth in Action Akce 4.1 Podpora pro organizace aktivní na evropské úrovni v oblasti aktivit pro mládež Výzva č. 1/ OJ_C Kultura Uzávěrka Odkaz Podpora kulturních akcí část 1.1 několikaleté kooperativní projekty část opatření pro podporu kooperace Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 9/ OJ_C Podpora literárních překladů Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No/ OJ_C Organizace a realizace výroční Ceny EU v oblasti kulturního dědictví Předběžná výzva k předkládání projektů DG EAC No 55/06 Podpora organizací aktivních na evropské úrovni působících v oblasti kultury Předběžná výzva k předkládání projektů EACEA No 06/ OJ_C OJ_C Nové výzvy 6

7 Události týdne Kulturní akce Plenární zasedání Výboru regionů Slavnostní ceremoniál Brusel Brusel Brusel Vánoční koncert českých a moravských krajů zastoupených v Bruselu Kostel Minimes Brusel 67. zasedání Výboru regionů v Bruselu Budova Charlemagne Brusel Evropská cena za podnikání pro rok 2006 Slavnostní předání cen Brusel Nabídka pracovních míst Evropská investiční banka Úvěrový specialista - odkaz: OP06WWW12 Oddělení: GŘ pro úvěrové operace (Evropa) Místo: Lucemburk Uzávěrka: neomezeno Evropská banka pro obnovu a rozvoj Stáže pro mladé absolventy z EU Číslo odkazu: Země: Velká Británie, Město: Londýn Oddělení: Místoprezident pro rizikový management Tým: rizikový management finanční správy Uzávěrka: Vydání uzavřeno v Bruselu dne Co najdete v příštím čísle Filmový festival Zlín v Bruselu Zvláštní akce pořádaná Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU Kontakty: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu - Zlin Region Representative Office 46 Boulevard de la Cambre, B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32)

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Zlín, 26. května 2015

Zlín, 26. května 2015 Zlín, 26. května 2015 Ivana Pavelová Zlínský kraj EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Projekt Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III.etapa, registrační

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni

Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni Mgr. Kateřina Neveselá, ředitelka Odbor řízení a koordinace fondů EU 5. října 2015 Národní dům Na Vinohradech, Praha Rostoucí význam návratných forem

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Veřejná správa, sluţby, agentury, vzdělávací instituce, hospodářské komory, investoři, občanská sdruţení, zástupci průmyslu Důvody existence nástrojů z

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Zaměřeno na nové programy EU page str. 4 3 Upevnění Evropské politiky sousedství

Zaměřeno na nové programy EU page str. 4 3 Upevnění Evropské politiky sousedství 3 NEWSLETTER 2006 PROSINEC 01 Editorial - Mattia Crosetto Milí čtenáři, první ročník Filmového festivalu Zlín v Bruselu zaznamenal velký úspěch. Tento pilotní projekt, zorganizovaný Kanceláři Zlínského

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Moravy a regionu Weinviertel. Hustopeče, prosinec 2005

Moravy a regionu Weinviertel. Hustopeče, prosinec 2005 DOBŘÍ SOUSEDÉ Konference k přeshraniční spolupráci jižní Moravy a regionu Weinviertel Hustopeče, prosinec 2005 Mikroregiony v Jihomoravském m kraji Základní legislativa pro zřízení miroregionu zákon č.

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Milan Kaděra oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Význam kosmických aktivit pro ČR Tradice, dlouhodobé zapojení

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4 21 listopad 2007 21 Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2 Příručka pro dotace z EU 3-4 Období českého předsednictví: v Bruselu byl představen oficiální program 5

Více

02 Č e r v e n 20111. Aktuální výsledky projektu. Jak pokračoval projekt v roce 2011. Irena Šťávová, komunikační manaţer ÚVODEM

02 Č e r v e n 20111. Aktuální výsledky projektu. Jak pokračoval projekt v roce 2011. Irena Šťávová, komunikační manaţer ÚVODEM . Q U A L I S T - I n f o 02 Č e r v e n 20111 ÚVODEM Bude to uţ rok, kdy byl odstartován mezinárodní projekt jedenácti partnerů ze tří zemí. Setkáváte se s druhým vydáním Informačního zpravodaje, který

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 5. 1. 2010 2010/0803(NLE) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora (C7-0015/2010 2010/0803(NLE)) Výbor pro rozpočtovou

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

ZÁVĚRY SKUPINY NERV ROZPOČTOVÝ RÁMEC EU

ZÁVĚRY SKUPINY NERV ROZPOČTOVÝ RÁMEC EU ZÁVĚRY SKUPINY NERV ROZPOČTOVÝ RÁMEC EU NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH ROLE V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU Petr Zahradník, garant skupiny 30.4. 2012 STRUKTURA - Definice a deskripce návratných nástrojů

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více